Home >Documents >A3 07 50 - cdep.ro de Conturi.pdf · a) evaluarea conformitatii sistemelor de management si control...

A3 07 50 - cdep.ro de Conturi.pdf · a) evaluarea conformitatii sistemelor de management si control...

Date post:02-Sep-2019
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CURTEA DE CONTURI Anexa nr.3/07

  Nr.

  formular

  01

  02

  22

  23

  2627

  28

  29

  Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

  Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

  facilitati si instrumente postaderareFisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

  Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

  instrumente postaderare

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  CUPRINS

  Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

  ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Bugetul pe programe

  Sinteza finantarii programelorFisele programelor

  Programe de investitii publice

  Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

  pag.2

 • DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE

  BUGETARE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORILOR PRINCIPALI DE

  CREDITE

  pentru anul 2018 si in perspectiva pentru anii 2019- 2021

  1. TITULAR: CURTEA DE CONTURI

  COD TITULAR: 07

  2. MISIUNEA CURTII DE CONTURI SI CADRUL LEGAL DE

  FUNCTIONARE

  Obiectivele strategice, conform Constitutiei si Legii nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt: gestionarea si utilizarea corecta si performanta a fondurilor publice; protejarea intereselor financiare ale statului roman si ale Comunitatii Europene; consolidarea capacitatii institutionale ca institutie independenta, profesionala si credibila de control si audit public extern al fondurilor publice; asigurarea armonizarii cu standardele internationale adoptate de Organizatia Internationala a Institutiilor Supreme de Audit (INTOSAI) si cu Liniile Directoare Europene de implementare a acestora; implementarea cadrului legislativ armonizat in domeniul auditului public extern, pe masura evolutiei bunei practici internationale.

  In vederea realizarii obiectivelor strategice, misiunea Curtii de Conturi este prevazuta in Constitutia Romaniei si Legea 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si consta in:

  - exercitarea functiei de control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, punand la dispozitia Parlamentului, autoritatilor si institutiilor publice si contribuabililor rapoarte privind utilizarea si administrarea permanenta a acestora in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate;

  - furnizarea de servicii de calitate in domeniul controlului si auditului public extern, in vederea obtinerii si furnizarii de informatii reale si obiective privind legalitatea, eficienta si transparenta utilizarii fondurilor publice si a celor reprezentand finantari externe;

  - promovarea responsabilitatii, a corectitudinii si a celor mai bune practici in activitatile specifice desfasurate in legatura cu fondurile publice;

  - perfectionarea mecanismelor de control si audit public extern in sensul adaptarii la cadrul legislativ si armonizarii cu standardele internationale general acceptate ;

  - urmarirea implementarii si respectarii legislatiei in domeniul cheltuirii banului public;

  pag.3

 • - promovarea unui grad inalt de profesionalism; -inscrierea auditului public extern din Romania pe linia bunei practici

  europene si internationale. In vederea indeplinirii mandatului sau, Curtea de Conturi exercita functia de

  control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, furnizand Parlamentului si, respectiv, unitatilor administrativ-teritoriale rapoarte privind utilizarea si administrarea acestora, in conformitate cu principiile legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficientei si eficacitatii.

  Curtea de Conturi exercita si auditul performantei asupra gestiunii bugetului general consolidat, precum si a oricaror fonduri publice, urmarind prin constatarile si recomandarile sale sa conduca la diminuarea costurilor, sporirea eficientei utilizarii resurselor si indeplinirea obiectivelor propuse. In cadrul competentelor prezentate mai sus, Curtea de Conturi isi desfasoara atributiile specifice asupra urmatoarelor domenii: - Sub aspectul domeniului de activitate, in conformitate cu prevederile Legii 94/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului de organizare si functionare a Curtii de Conturi, actiunile se refera la: a) formarea si utilizarea resurselor bugetului de stat, ale bugetului asigurarilor sociale de stat si ale bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si miscarea fondurilor intre aceste bugete ; b) constituirea si utilizarea celorlalte fonduri publice componente ale bugetului general consolidat; c) formarea si gestionarea datoriei publice si situatia garantiilor guvernamentale pentru credite interne si externe; d) utilizarea alocatiilor bugetare pentru investitii, a subventiilor si transferurilor si a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale; e) constituirea, administrarea si utilizarea fondurilor publice de catre autoritatile administrative autonome si de catre institutiile publice infiintate prin lege, precum si de organismele autonome de asigurari sociale ale statului; f) situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome, companiile si societatile nationale, precum si concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica; g) constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare privind protectia mediului, imbunatatirea calitatii conditiilor de viata si de munca; h) respectarea de catre autoritatile cu atributii in domeniul privatizarii a metodelor si procedurilor de privatizare, prevazute de lege; i) modul in care s-a asigurat respectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractele de privatizare; j) respectarea dispozitiilor legale privind modul de administrare si intrebuintare a resurselor financiare rezultate din actiunile de privatizare; k) alte domenii in care, prin lege, s-a stabilit competenta Curtii de Conturi.

  - Sub aspectul categoriilor de entitati care intra in competenta de verificare a Curtii de Conturi, prevazute in Legea nr.94/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actiunile de control/audit desfasurate de aceasta cuprind :

  pag.4

 • a) statul si unitatile administrativ-teritoriale, in calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile si institutiile lor publice, autonome sau neautonome ; b) Banca Nationala a Romaniei ; c) regiile autonome; d) societatile comerciale la care statul, unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau autonome detin, singure sau impreuna integral sau mai mult de jumatate din capitalul social; e) organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura, care gestioneaza bunuri, valori sau fonduri, intr-un regim legal obligatoriu, in conditiile in care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru.

  -Sub aspectul tipului de actiune de verificare, Curtea de Conturi efectueaza : a) misiuni de audit financiar asupra conturilor de executie ale bugetelor

  componente ale bugetului general consolidat; b) misiuni de audit atat pe parcursul cat si la finalul desfasurarii proiectelor,

  programelor, proceselor sau activitatilor supuse verificarii. c) actiuni de control la :

  - institutiile publice prevazute in Legea nr.94/1992, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul executiei bugetare si pentru perioadele expirate, dupa caz ; - alte persoane prevazute in legea mentionata mai sus; In vederea indeplinirii unor obligatii in domeniul auditului extern, ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, s-a infiintat Autoritatea de Audit, singura autoritate nationala competenta sa efectueze audit public extern, in conformitate cu legislatia comunitara si nationala asupra fondurilor comunitare nerambursabile. In baza unor reglementari speciale Autoritatea de Audit poate efectua audit public extern si asupra altor fonduri europene, daca prin reglementarile respective sunt asigurate si resursele necesare. Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operational fata de Curtea de Conturi si fata de celelalte autoritati responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile. Principalele atributii ale Autoritatii de Audit sunt : a) evaluarea conformitatii sistemelor de management si control pentru programele operationale cofinantate prin instrumentele structurale si prin Fondul European pentru Pescuit cu prevederile legale comunitare ; b) verificarea, pe baza de esantion reprezentativ, a cheltuielilor declarate de autoritatile responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute in Legea nr. 94/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; c) raportarea anuala privind compatibilitatea sistemelor de management si control ale autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor prevazute, referitor la capacitatea acestora de a asigura conformitatea operatiunilor cu reglementarile ; d) verificarea existentei si corectitudinii elementului de cofinantare nationala; e) eliberarea certificatelor de audit privind conturile anuale ale agentiilor de plati, precum si contul euro SAPARD, in ceea ce priveste integralitatea, acuratetea si veridicitatea acestor conturi; f) emiterea opiniei asupra declaratiei de asigurare, emisa de agentiile de plati pentru agricultura si dezvoltare rurala;

  pag.5

 • g) emiterea declaratiilor de inchidere insotite de rapoarte de audit, pentru fiecare program sau masura, finantata din fondurile prevazute in Legea nr. 94/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; h) urmarirea respectarii criteriilor de acreditare a autoritatilor responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile, destinate agriculturii si dezvoltarii rurale, pe toata perioada de implementare tehnica si financiara a acestora ; i) urmarirea modului de implementare de catre entitatile auditate a recomandarilor formulate ca urmare a actiunilor de audit efectuate de Autoritatea de Audit.

  3. PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI

  Strategia dezvoltarii institutionale stabileste misiunea Curtii de Conturi si obiectivele strategice, luand in considerare resursele existente si cele care pot fi atrase si utilizate in viitor, precum si principalele modalitati de realizare a obiectivelor in contextul evolutiei preconizate a mediului in care aceasta isi desfasoara activitatea. In scopul asigurarii functionalitatii strategiei, corelarii obiectivelor cu actiunile intreprinse si cresterii eficientei de ansamblu a Curtii de Conturi, strategia va parcurge etapele fundamentarii, elaborarii si implementarii, urmand a fi permanent actualizata in functie de evolutiile ulterioare. Prioritatile cheie ale conducerii privind strategia dezvoltarii institutionale sunt urmatoarele: - stabilirea strategiei; - abordarea transparenta a implementarii strategiei; - constientizarea si comunicarea catre intregul personal a importantei calitatii obtinute prin aplicarea la toate nivelele a unui sistem evolutiv si integrat de management al calitatii; - formularea obiectivelor; - definirea rolurilor si responsabilitatilor.

  4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

  Surse de finantare:

  Pondere în total -%-

  Buget de stat 100%

  Total surse 100%

  Curtea de Conturi este finantata integral de la bugetul de stat. Curtea de Conturi are activitatea structurata pe un singur program „Intarirea capacitatii institutionale a Curtii de Conturi ca institutie de control si de audit public extern, independenta profesionala si de incredere”, astfel ca toate fondurile bugetare sunt alocate pentru indeplinirea acestui program.

  pag.6

 • 5. MENTIUNI SPECIALE

  Autoritatea de Audit, din cadrul Curtii de Conturi, este singura autoritate nationala competenta sa efectueze audit public extern al fondurilor nerambursabile de preaderare acordate Romaniei de Uniunea Europeana, al fondurilor de postaderare, precum si a altor fonduri nerambursabile, asigurand totodata si indeplinirea cerintelor impuse de regulamentele comunitare din domeniul Instrumentelor Structurale, respectiv a Fondurilor ESI. Autoritatea de Audit este un organism independent din punct de vedere operational fata de Curtea de Conturi si fata de celelalte autoritati responsabile cu gestionarea si implementarea fondurilor comunitare nerambursabile. In exercitiul bugetar viitor se vor incheia urmatoarele proiecte:

  -“Sprijinirea functionarii Autoritatii de Audit la standarde europene”; -,‚Sprjiin pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru personalul Curtii de Conturi / Autoritatii de Audit implicat in coordonarea, gestionarea si controlul FESI”; -„Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului Autoritatii de Audit care isi desfasoara activitatea in domeniul auditului Fondurilor ESI”; -„Extinderea sistemului de planificare strategica la nivelul ministerelor de resort” SIPOCA 28”; „-Finantarea activitatilor Autoritatii de Audit desfasurate in vederea implementarii Programului INTERREG IPA CBC Romania-Serbia 2014-2020”;

  Se va demara implementarea unor proiecte noi prin Programe de Cooperare Teritoriala Europeana, cu o perioada cuprinsa intre 2 si 6 ani ,dupa cum urmeaza:

  -“Interreg V-a Romania – Bulgaria”; -„Interreg V-a Romania – Ungaria”; -“ ENI CBC Romania – Republica Moldova ”; -“ ENI CBC Romania – Ucraina”;

  -“ ENI CBC Bazinul Marii Negre”; precum si un nou proiect ce se deruleaza prin programul POAT pentru finantarea cheltuilelor de personal pentru auditorii angajati in cadrul Autoritatii de Audit: „Continuarea sprijinului pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru personalul Curtii de Conturi - Autoritatii de Audit implicat in coordonarea, gestionarea si controlul FESI“.

  6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE

  Strategia de investitii pe care o are in vedere Curtea de Conturi pentru anul 2018, se axeaza pe trei directii prioritare, si anume: 1. Finalizarea lucrarilor de investitii privind construirea imobilului, cu destinatie de sediu pentru Camera de Conturi Dolj, precum si cheltuieli de proiectare, documentatii cadastrale, taxe, avize, studii fezabilitate. De asemenea se vor efectua lucrari de amenajare spatii pentru birouri la sediul central.

  2. Achizitionarea de dotari independente, strict necesare pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii specifice a Curtii de Conturi dupa cum urmeaza:

  pag.7

 • 2.1. Inlocuirea partiala a parcului auto existent al Curtii de Conturi, unde durata normala de functionare a autoturismelor din dotare este depasita si nu mai prezinta siguranta in circulatie, avand uzura fizica si morala avansata. 2.2. Achizitionarea de laptop-uri si desktop-uri pentru auditorii publici externi ai camerelor de conturi judetene si ai departamentelor, achizitionarea de servere, precum si achizitionarea de echipamente necesare dotarii sediilor Curtii de Conturi, potrivit prevederilor Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor (sisteme antiefractie, sisteme alarmare anti-incendiu, sistem video). 2.3. Achizitionarea de licente pentru modernizarea aplicatiilor INFOPAC si INFOTEAM in vederea armonizarii cu Regulamentul privind organizarea si desfasurarea activitatilor specifice Curtii de Conturi, precum si valorificarea actelor rezultate din aceste activitati si cu alte regulamente interne, conform strategiei IT a Curtii de Conturi.

  3. Finalizarea lucrarilor de reparatii capitale la sediile camerelor de conturi: Suceava, Teleorman, Bucuresti, Arad, Tulcea, Maramures, Botosani, Hunedoara, Ialomita si Arges.

  Curtea de Conturi decide in mod autonom asupra programului sau de activitate, care trebuie sa raspunda misiunii prevazute de lege.

  O planificare multianuala a activitatii Curtii de Conturi permite urmarirea realizarii obligatiei ca toate entitatile ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite ai bugetului general consolidat al statului sa fie supuse verificarii cel putin o data la 3 ani. Planul multianual de activitate al Curtii de Conturi poate fi revizuit si actualizat in fiecare an, prin proiectul de program anual de activitate.

  pag.8

 • SIN

  TEZA P

  OLIT

  ICIL

  OR

  SI A P

  RO

  GR

  AM

  ELO

  R B

  UG

  ETA

  RE F

  INA

  NTATE P

  RIN

  BU

  GET

  - m

  ii lei

  -

  Cap

  itolu

  l buget

  ar fin

  anta

  t

  prin p

  roie

  ctul de

  buget

  /pro

  gra

  me

  buget

  are

  Cod

  Cod

  CA

  /

  CB

  Rea

  liza

  ri 2

  016

  Exec

  utie

  pre

  lim

  inat

  a

  2017

  Pro

  puner

  i

  2018

  Est

  imar

  i

  2019

  Est

  imar

  i

  2020

  Est

  imar

  i

  2021

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  Capitole bugetare

  finantate- total

  I II

  237.4

  49

  237.4

  49

  266.6

  87

  266.6

  87

  355.4

  61

  330.0

  59

  356.1

  24

  356.1

  24

  328.5

  17

  328.5

  17

  341.9

  92

  341.9

  92

  Cap

  itol d

  in c

  are

  51.0

  1

  I II

  237.4

  49

  237.4

  49

  266.6

  87

  266.6

  87

  355.4

  61

  330.0

  59

  356.1

  24

  356.1

  24

  328.5

  17

  328.5

  17

  341.9

  92

  341.9

  92

  Pro

  gra

  m 1

  575

  I II

  237.4

  49

  237.4

  49

  266.6

  87

  266.6

  87

  355.4

  61

  330.0

  59

  356.1

  24

  356.1

  24

  328.5

  17

  328.5

  17

  341.9

  92

  341.9

  92

  Inta

  rire

  a ca

  pac

  itat

  ii

  inst

  itutional

  e a

  Curtii d

  e

  Contu

  ri

  I II

  237.4

  49

  237.4

  49

  266.6

  87

  266.6

  87

  355.4

  61

  330.0

  59

  356.1

  24

  356.1

  24

  328.5

  17

  328.5

  17

  341.9

  92

  341.9

  92

  pag.9

 • Denumire indicator

  SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2016-2021

  Anexa nr. 3 / 07 / 01 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5000

  5100

  01

  10

  20

  55

  58

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  58

  59

  TOTAL GENERAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  II.Credite bugetare

  237.449

  226.596

  204.388

  16.370

  22

  3.039

  2.777

  10.853

  10.853

  237.449

  226.596

  204.388

  16.370

  22

  3.039

  2.777

  266.687

  258.587

  208.306

  16.918

  30

  32.333

  1.000

  8.100

  8.100

  266.687

  258.587

  208.306

  16.918

  30

  32.333

  1.000

  355.461

  330.059

  342.861

  317.459

  237.869

  237.869

  19.560

  19.560

  30

  30

  85.402

  60.000

  12.600

  12.600

  12.600

  12.600

  355.461

  330.059

  342.861

  317.459

  237.869

  237.869

  19.560

  19.560

  30

  30

  85.402

  60.000

  23,76

  22,77

  14,19

  15,62

  0,00

  85,57

  55,56

  55,56

  23,76

  22,77

  14,19

  15,62

  0,00

  85,57

  356.124

  356.124

  351.124

  351.124

  249.762

  249.762

  14.109

  14.109

  31

  31

  87.222

  87.222

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  356.124

  356.124

  351.124

  351.124

  249.762

  249.762

  14.109

  14.109

  31

  31

  87.222

  87.222

  328.517

  328.517

  323.517

  323.517

  262.251

  262.251

  14.585

  14.585

  31

  31

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  328.517

  328.517

  323.517

  323.517

  262.251

  262.251

  14.585

  14.585

  31

  31

  46.650

  46.650

  A B

  CURTEA DE CONTURI

  341.922

  341.922

  336.922

  336.922

  275.363

  275.363

  14.877

  14.877

  32

  32

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  341.922

  341.922

  336.922

  336.922

  275.363

  275.363

  14.877

  14.877

  32

  32

  46.650

  46.650

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.10

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 07 / 01 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5001

  5100 01

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  58

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  58

  59

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  II.Credite bugetare

  10.853

  10.853

  237.449

  226.596

  204.388

  16.370

  22

  3.039

  2.777

  10.853

  10.853

  237.449

  226.596

  204.388

  16.370

  22

  3.039

  2.777

  8.100

  8.100

  266.687

  258.587

  208.306

  16.918

  30

  32.333

  1.000

  8.100

  8.100

  266.687

  258.587

  208.306

  16.918

  30

  32.333

  1.000

  12.600

  12.600

  12.600

  12.600

  355.461

  330.059

  342.861

  317.459

  237.869

  237.869

  19.560

  19.560

  30

  30

  85.402

  60.000

  12.600

  12.600

  12.600

  12.600

  355.461

  330.059

  342.861

  317.459

  237.869

  237.869

  19.560

  19.560

  30

  30

  85.402

  60.000

  55,56

  55,56

  23,76

  22,77

  14,19

  15,62

  0,00

  85,57

  55,56

  55,56

  23,76

  22,77

  14,19

  15,62

  0,00

  85,57

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  356.124

  356.124

  351.124

  351.124

  249.762

  249.762

  14.109

  14.109

  31

  31

  87.222

  87.222

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  356.124

  356.124

  351.124

  351.124

  249.762

  249.762

  14.109

  14.109

  31

  31

  87.222

  87.222

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  328.517

  328.517

  323.517

  323.517

  262.251

  262.251

  14.585

  14.585

  31

  31

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  328.517

  328.517

  323.517

  323.517

  262.251

  262.251

  14.585

  14.585

  31

  31

  46.650

  46.650

  A B

  CURTEA DE CONTURI

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  341.922

  341.922

  336.922

  336.922

  275.363

  275.363

  14.877

  14.877

  32

  32

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  341.922

  341.922

  336.922

  336.922

  275.363

  275.363

  14.877

  14.877

  32

  32

  46.650

  46.650

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.11

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 07 / 01 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5101

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  58

  59

  70

  71

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  10.853

  10.853

  237.449

  226.596

  204.388

  16.370

  22

  3.039

  2.777

  10.853

  10.853

  8.100

  8.100

  266.687

  258.587

  208.306

  16.918

  30

  32.333

  1.000

  8.100

  8.100

  12.600

  12.600

  12.600

  12.600

  355.461

  330.059

  342.861

  317.459

  237.869

  237.869

  19.560

  19.560

  30

  30

  85.402

  60.000

  12.600

  12.600

  12.600

  12.600

  55,56

  55,56

  23,76

  22,77

  14,19

  15,62

  0,00

  85,57

  55,56

  55,56

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  356.124

  356.124

  351.124

  351.124

  249.762

  249.762

  14.109

  14.109

  31

  31

  87.222

  87.222

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  328.517

  328.517

  323.517

  323.517

  262.251

  262.251

  14.585

  14.585

  31

  31

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  A B

  CURTEA DE CONTURI

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  341.922

  341.922

  336.922

  336.922

  275.363

  275.363

  14.877

  14.877

  32

  32

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.12

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

  (sume alocate din bugetul de stat)

  Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5001

  01

  10

  20

  01

  02

  03

  01

  01

  05

  06

  12

  13

  30

  06

  01

  02

  03

  04

  07

  01

  02

  03

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  II.Credite bugetare

  Sporuri pentru conditii de munca

  II.Credite bugetare

  Alte sporuri

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

  Indemnizatii de delegare

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in natura

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  II.Credite bugetare

  Contributii

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de stat

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari de somaj

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  II.Credite bugetare

  Materiale pentru curatenie

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  II.Credite bugetare

  237.449

  226.596

  204.388

  168.614

  147.967

  10.471

  9.804

  363

  10

  35.773

  26.098

  817

  8.611

  247

  16.370

  9.118

  1.208

  105

  2.200

  266.687

  258.587

  208.306

  172.100

  150.007

  10.700

  10.200

  14

  450

  729

  36.206

  26.300

  920

  8.706

  280

  16.918

  10.020

  1.300

  150

  2.250

  355.461

  330.059

  342.861

  317.459

  237.869

  237.869

  227.255

  195.385

  16.370

  15.000

  500

  2.800

  2.800

  7.814

  2.200

  70

  723

  21

  4.800

  19.560

  19.560

  10.490

  1.200

  150

  2.400

  23,76

  22,77

  14,19

  32,05

  30,25

  52,99

  47,06

  11,11

  -78,42

  -91,63

  -92,39

  -91,70

  -92,50

  15,62

  4,69

  -7,69

  0,00

  6,67

  356.124

  356.124

  351.124

  351.124

  249.762

  249.762

  14.109

  14.109

  328.517

  328.517

  323.517

  323.517

  262.251

  262.251

  14.585

  14.585

  A B

  CURTEA DE CONTURI

  341.922

  341.922

  336.922

  336.922

  275.363

  275.363

  14.877

  14.877

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.13

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  55

  58

  02

  05

  06

  11

  13

  14

  30

  02

  01

  04

  05

  08

  30

  30

  01

  02

  02

  04

  07

  09

  30

  01

  01

  Apa, canal si salubritate

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  II.Credite bugetare

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  II.Credite bugetare

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

  Reparatii curente

  II.Credite bugetare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  II.Credite bugetare

  Alte obiecte de inventar

  II.Credite bugetare

  Deplasari, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari interne, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari in strainatate

  II.Credite bugetare

  Carti, publicatii si materiale documentare

  II.Credite bugetare

  Pregatire profesionala

  II.Credite bugetare

  Protectia muncii

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  II.Credite bugetare

  Protocol si reprezentare

  II.Credite bugetare

  Chirii

  II.Credite bugetare

  Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publiceII.Credite bugetare

  Executarea silita a creantelor bugetare

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

  Contributii si cotizatii la organisme internationale

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  187

  826

  536

  4.057

  1.364

  551

  551

  3.166

  2.795

  371

  156

  252

  113

  1.649

  130

  629

  50

  840

  22

  22

  22

  3.039

  215

  810

  560

  4.735

  940

  850

  850

  3.270

  2.970

  300

  140

  210

  100

  1.388

  150

  190

  80

  968

  30

  30

  30

  32.333

  736

  250

  990

  600

  4.900

  1.500

  660

  660

  3.500

  3.000

  500

  250

  400

  200

  2.560

  220

  600

  440

  200

  1.100

  30

  30

  30

  30

  85.402

  60.000

  276

  16,28

  22,22

  7,14

  3,48

  59,57

  -22,35

  -22,35

  7,03

  1,01

  66,67

  78,57

  90,48

  100,00

  84,44

  46,67

  215,79

  150,00

  13,64

  0,00

  0,00

  0,00

  85,57

  -62,50

  31

  31

  87.222

  87.222

  31

  31

  46.650

  46.650

  A B

  CURTEA DE CONTURI

  32

  32

  46.650

  46.650

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.14

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5100 01

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  55

  58

  02

  14

  17

  01

  03

  02

  01

  02

  01

  02

  03

  01

  02

  03

  30

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta TehnicaII.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  II.Credite bugetare

  Despagubiri civile

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Active fixe

  II.Credite bugetare

  Constructii

  II.Credite bugetare

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  II.Credite bugetare

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  II.Credite bugetare

  Alte active fixe

  II.Credite bugetare

  Reparatii capitale aferente activelor fixe

  II.Credite bugetare

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  222

  36

  186

  2.817

  286

  1.622

  909

  2.777

  2.777

  10.853

  10.853

  7.991

  5.234

  450

  2.274

  33

  2.861

  237.449

  226.596

  204.388

  16.370

  22

  244

  492

  294

  44

  250

  31.303

  4.142

  22.277

  4.884

  1.000

  1.000

  8.100

  8.100

  4.750

  1.650

  300

  2.700

  100

  3.350

  266.687

  258.587

  208.306

  16.918

  30

  41

  235

  23.285

  3.732

  19.553

  36.439

  5.382

  27.283

  3.774

  12.600

  12.600

  12.600

  12.600

  6.600

  2.400

  300

  3.000

  900

  6.000

  355.461

  330.059

  342.861

  317.459

  237.869

  237.869

  19.560

  19.560

  30

  30

  -83,20

  -52,24

  7.820,07

  8.381,82

  7.721,20

  16,41

  29,94

  22,47

  -22,73

  55,56

  55,56

  38,95

  45,45

  0,00

  11,11

  800,00

  79,10

  23,76

  22,77

  14,19

  15,62

  0,00

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  356.124

  356.124

  351.124

  351.124

  249.762

  249.762

  14.109

  14.109

  31

  31

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  328.517

  328.517

  323.517

  323.517

  262.251

  262.251

  14.585

  14.585

  31

  31

  A B

  CURTEA DE CONTURI

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  341.922

  341.922

  336.922

  336.922

  275.363

  275.363

  14.877

  14.877

  32

  32

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.15

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5101

  59

  70

  71

  01

  10

  20

  01

  02

  03

  01

  01

  05

  06

  12

  13

  30

  06

  01

  02

  03

  04

  07

  AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI CURENTE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Salarii de baza

  II.Credite bugetare

  Sporuri pentru conditii de munca

  II.Credite bugetare

  Alte sporuri

  II.Credite bugetare

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

  Indemnizatii de delegare

  II.Credite bugetare

  Alte drepturi salariale in bani

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli salariale in natura

  II.Credite bugetare

  Vouchere de vacanta

  II.Credite bugetare

  Contributii

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de stat

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari de somaj

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  II.Credite bugetare

  Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

  Contributia asiguratorie pentru munca

  II.Credite bugetare

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Bunuri si servicii

  3.039

  2.777

  10.853

  10.853

  237.449

  226.596

  204.388

  168.614

  147.967

  10.471

  9.804

  363

  10

  35.773

  26.098

  817

  8.611

  247

  16.370

  32.333

  1.000

  8.100

  8.100

  266.687

  258.587

  208.306

  172.100

  150.007

  10.700

  10.200

  14

  450

  729

  36.206

  26.300

  920

  8.706

  280

  16.918

  85.402

  60.000

  12.600

  12.600

  12.600

  12.600

  355.461

  330.059

  342.861

  317.459

  237.869

  237.869

  227.255

  195.385

  16.370

  15.000

  500

  2.800

  2.800

  7.814

  2.200

  70

  723

  21

  4.800

  19.560

  19.560

  85,57

  55,56

  55,56

  23,76

  22,77

  14,19

  32,05

  30,25

  52,99

  47,06

  11,11

  -78,42

  -91,63

  -92,39

  -91,70

  -92,50

  15,62

  87.222

  87.222

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  356.124

  356.124

  351.124

  351.124

  249.762

  249.762

  14.109

  14.109

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  328.517

  328.517

  323.517

  323.517

  262.251

  262.251

  14.585

  14.585

  A B

  CURTEA DE CONTURI

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  341.922

  341.922

  336.922

  336.922

  275.363

  275.363

  14.877

  14.877

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.16

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -5

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  55

  58

  02

  05

  06

  11

  13

  14

  30

  02

  01

  02

  03

  04

  05

  08

  30

  30

  01

  02

  02

  04

  07

  09

  30

  01

  II.Credite bugetare

  Furnituri de birou

  II.Credite bugetare

  Materiale pentru curatenie

  II.Credite bugetare

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  II.Credite bugetare

  Apa, canal si salubritate

  II.Credite bugetare

  Carburanti si lubrifianti

  II.Credite bugetare

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  II.Credite bugetare

  Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

  Reparatii curente

  II.Credite bugetare

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  II.Credite bugetare

  Alte obiecte de inventar

  II.Credite bugetare

  Deplasari, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari interne, detasari, transferari

  II.Credite bugetare

  Deplasari in strainatate

  II.Credite bugetare

  Carti, publicatii si materiale documentare

  II.Credite bugetare

  Pregatire profesionala

  II.Credite bugetare

  Protectia muncii

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli

  II.Credite bugetare

  Protocol si reprezentare

  II.Credite bugetare

  Chirii

  II.Credite bugetare

  Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publiceII.Credite bugetare

  Executarea silita a creantelor bugetare

  II.Credite bugetare

  Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  II.Credite bugetare

  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

  Contributii si cotizatii la organisme internationale

  II.Credite bugetare

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-

  9.118

  1.208

  105

  2.200

  187

  826

  536

  4.057

  1.364

  551

  551

  3.166

  2.795

  371

  156

  252

  113

  1.649

  130

  629

  50

  840

  22

  22

  22

  10.020

  1.300

  150

  2.250

  215

  810

  560

  4.735

  940

  850

  850

  3.270

  2.970

  300

  140

  210

  100

  1.388

  150

  190

  80

  968

  30

  30

  30

  10.490

  1.200

  150

  2.400

  250

  990

  600

  4.900

  1.500

  660

  660

  3.500

  3.000

  500

  250

  400

  200

  2.560

  220

  600

  440

  200

  1.100

  30

  30

  30

  30

  4,69

  -7,69

  0,00

  6,67

  16,28

  22,22

  7,14

  3,48

  59,57

  -22,35

  -22,35

  7,03

  1,01

  66,67

  78,57

  90,48

  100,00

  84,44

  46,67

  215,79

  150,00

  13,64

  0,00

  0,00

  0,00

  31

  31

  31

  31

  A B

  CURTEA DE CONTURI

  32

  32

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.17

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 07 / 02 Pag. - mii lei -6

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  01

  04

  59

  70

  71

  01

  02

  14

  17

  01

  03

  01

  02

  01

  02

  01

  02

  03

  01

  02

  03

  30

  2020

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  II.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta TehnicaII.Credite bugetare

  Finantarea nationala

  II.Credite bugetare

  Finantarea externa nerambursabila

  II.Credite bugetare

  Cheltuieli neeligibile

  II.Credite bugetare

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  II.Credite bugetare

  Despagubiri civile

  II.Credite bugetare

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

  I.Credite de angajament

  II.Credite bugetare

  Active fixe

  II.Credite bugetare

  Constructii

  II.Credite bugetare

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  II.Credite bugetare

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  II.Credite bugetare

  Alte active fixe

  II.Credite bugetare

  Reparatii capitale aferente activelor fixe

  II.Credite bugetare

  Autoritati executive si legislative

  II.Credite bugetare

  Alte organe ale autoritatilor publice

  II.Credite bugetare

  3.039

  222

  36

  186

  2.817

  286

  1.622

  909

  2.777

  2.777

  10.853

  10.853

  7.991

  5.234

  450

  2.274

  33

  2.861

  237.449

  237.449

  32.333

  736

  244

  492

  294

  44

  250

  31.303

  4.142

  22.277

  4.884

  1.000

  1.000

  8.100

  8.100

  4.750

  1.650

  300

  2.700

  100

  3.350

  266.687

  266.687

  85.402

  60.000

  276

  41

  235

  23.285

  3.732

  19.553

  36.439

  5.382

  27.283

  3.774

  12.600

  12.600

  12.600

  12.600

  6.600

  2.400

  300

  3.000

  900

  6.000

  330.059

  330.059

  85,57

  -62,50

  -83,20

  -52,24

  7.820,07

  8.381,82

  7.721,20

  16,41

  29,94

  22,47

  -22,73

  55,56

  55,56

  38,95

  45,45

  0,00

  11,11

  800,00

  79,10

  23,76

  23,76

  87.222

  87.222

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  A B

  CURTEA DE CONTURI

  46.650

  46.650

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Propuneri 2018

  Crestere / descrestere2018/2017

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  1 2 3 4 5 6 7

  pag.18

 • Anexa nr. 03

  1Pag. din

  / /7 22

  5

  Denumirea program / instrument / facilitate

  Valoareatotala

  Curtea de Conturi

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

  5000

  51015601

  51015601

  5101560101

  5101560102

  51015619

  51015619

  51015619

  TOTAL GENERAL

  Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

  Programe din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  7448

  864

  927

  Program de cooperare transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

  Sprijinirea functionarii Autoritatii de Audit la standarde europene

  Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea activitatii de formare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  334.500

  334.500

  1.158

  1.158

  1.158

  1.158

  408

  408

  750

  750

  32.046

  32.046

  16.760

  16.760

  33.204

  33.204

  1.158

  1.158

  1.158

  1.158

  408

  408

  750

  750

  32.046

  32.046

  16.760

  16.760

  3.039

  3.039

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  32.333

  32.333

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  85.402

  60.000

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  87.222

  87.222

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  46.650

  46.650

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  46.650

  46.650

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cod Realizari pana in anul 2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  25.402

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  51015601

  51015601

  - mii lei -

  pag.19

 • Anexa nr. 03

  2Pag. din

  / /7 22

  5

  Denumirea program / instrument / facilitate

  Valoareatotala

  Curtea de Conturi

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

  51015619

  5101561901

  5101561902

  5101561903

  51015801

  51015801

  51015801

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

  Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

  8832

  10716

  11775

  Sprijin pentru finanatarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Curtea de Conturi

  Sprijinirea Autoritatii de Audit in exercitarea atributiilor legale

  Finantarea activitatilor Autoritatilor de Audit desfasurate in vederea implementarii Programului INTERREG IPA CBC Romania-Serbia 2014-2020

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  1.475

  1.475

  13.811

  13.811

  4.080

  4.080

  19.468

  19.468

  8.498

  8.498

  1.036

  1.036

  666

  666

  1.475

  1.475

  13.811

  13.811

  4.080

  4.080

  19.468

  19.468

  8.498

  8.498

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  736

  736

  666

  666

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  276

  276

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  24

  24

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Cod Realizari pana in anul 2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  51015619

  51015619

  51015619

  - mii lei -

  pag.20

 • Anexa nr. 03

  3Pag. din

  / /7 22

  5

  Denumirea program / instrument / facilitate

  Valoareatotala

  Curtea de Conturi

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

  5101580101

  5101580102

  51015802

  51015802

  5101580201

  5101580202

  51015814

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  Programe din Fondul Social European (FSE)

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  10715 Extinderea sistemului de planificare strategica la nivelul ministerelor de resort

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  370

  370

  289

  289

  747

  747

  24.077

  24.077

  24.077

  24.077

  3.856

  3.856

  20.221

  20.221

  276.183

  276.183

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  222

  222

  222

  222

  36

  36

  186

  186

  2.817

  2.817

  70

  70

  244

  244

  492

  492

  294

  294

  294

  294

  44

  44

  250

  250

  31.303

  31.303

  276

  276

  41

  41

  235

  235

  23.423

  23.285

  23.423

  23.285

  3.754

  3.732

  19.669

  19.553

  61.703

  36.439

  24

  24

  4

  4

  20

  20

  138

  138

  138

  138

  22

  22

  116

  116

  87.060

  87.060

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  46.650

  46.650

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  46.650

  46.650

  Cod Realizari pana in anul 2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  138

  0

  138

  0

  22

  0

  116

  0

  25.264

  51015801

  51015801

  51015802

  51015802

  - mii lei -

  pag.21

 • Anexa nr. 03

  4Pag. din

  / /7 22

  5

  Denumirea program / instrument / facilitate

  Valoareatotala

  Curtea de Conturi

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

  51015814

  51015814

  51015814

  51015814

  5101581401

  5101581402

  5101581403

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  864

  8833

  8834

  12000

  Sprijinirea functionarii Autoritatii de Audit la standarde europene

  Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului Autoritatii de Audit care isi desfasoara activitatea in domeniul auditului Fondurilor ESI

  Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de Curtea de Conturi pentru personalul Autoritatii de Audit implicat in auditul Fondurilor ESI

  Continuarea sprijinului pentru finantarea cheltuielilor de personal pentru personalul Curtii de Conturi – Autoritatea de Auditimplicat in coordonarea, gestionarea si controlul FESI II

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  20.866

  20.866

  3.495

  3.495

  22.782

  22.782

  229.040

  229.040

  37.512

  37.512

  206.937

  206.937

  31.734

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2.678

  2.678

  139

  139

  0

  0

  0

  0

  286

  286

  1.622

  1.622

  909

  7.664

  7.664

  857

  857

  22.782

  22.782

  0

  0

  4.142

  4.142

  22.277

  22.277

  4.884

  10.524

  10.524

  2.499

  2.499

  0

  0

  48.680

  23.416

  8.438

  5.382

  46.649

  27.283

  6.616

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  87.060

  87.060

  11.896

  11.896

  65.835

  65.835

  9.329

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  46.650

  46.650

  6.375

  6.375

  35.277

  35.277

  4.998

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  46.650

  46.650

  6.375

  6.375

  35.277

  35.277

  4.998

  Cod Realizari pana in anul 2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  25.264

  0

  3.056

  0

  19.366

  0

  51015814

  51015814

  51015814

  - mii lei -

  pag.22

 • Anexa nr. 03

  5Pag. din

  / /7 22

  5

  Denumirea program / instrument / facilitate

  Valoareatotala

  Curtea de Conturi

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

  Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

  II. Credite bugetare 31.734 0 909 4.884 3.774 9.329 4.998 4.998

  Cod Realizari pana in anul 2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  2.842

  - mii lei -

  pag.23

 • 23Anexa nr. 03

  1Pag. din

  / /7

  11

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  16.760

  16.760

  16.760

  16.760

  16.760

  16.760

  16.760

  16.760

  1.947

  1.947

  7.786

  7.786

  7.027

  7.027

  2.678

  2.678

  2.678

  2.678

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  7.664

  7.664

  7.664

  7.664

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  10.524

  10.524

  10.524

  10.524

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5001

  5101

  510156

  51015619

  5101561901

  5101561902

  5101561903

  510158

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  16.760

  16.760

  2.678

  2.678

  7.664

  7.664

  10.524

  10.524

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Proiectul: Sprijinirea functionarii Autoritatii de Audit la standarde europene

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  864

  19

  37.626

  37.626

  37.626

  37.626

  37.626

  37.626

  16.760

  16.760

  16.760

  16.760

  1.947

  1.947

  7.786

  7.786

  7.027

  7.027

  Curtea de ConturiProgram/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

  Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Realizari pana in anul

  2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - mii lei -

  pag.24

 • 23Anexa nr. 03

  2Pag. din

  / /7

  11

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2.678

  2.678

  2.678

  2.678

  265

  265

  1.504

  1.504

  909

  909

  7.664

  7.664

  7.664

  7.664

  940

  940

  5.286

  5.286

  1.438

  1.438

  10.524

  10.524

  10.524

  10.524

  1.511

  1.511

  8.239

  8.239

  774

  774

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  51015814

  5101581401

  5101581402

  5101581403

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  20.866

  20.866

  20.866

  20.866

  2.716

  2.716

  15.029

  15.029

  3.121

  3.121

  Realizari pana in anul

  2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  pag.25

 • 23Anexa nr. 03

  3Pag. din

  / /7

  11

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  263

  263

  1.059

  1.059

  153

  153

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5001

  5101

  510156

  51015619

  5101561901

  5101561902

  5101561903

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  1.475

  1.475

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Proiectul: Sprijin pentru Autoritatea de Audit pentru derularea activitatii de formare

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  927

  19

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  1.475

  263

  263

  1.059

  1.059

  153

  153

  Curtea de ConturiProgram/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

  Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Realizari pana in anul

  2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - mii lei -

  pag.26

 • 23Anexa nr. 03

  4Pag. din

  / /7

  11

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  1.870

  1.870

  10.623

  10.623

  1.318

  1.318

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5001

  5101

  510156

  51015619

  5101561901

  5101561902

  5101561903

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  13.811

  13.811

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Proiectul: Sprijin pentru finanatarea partiala a cheltuielilor de personal efectuate de Curtea de Conturi

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  8832

  19

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  13.811

  1.870

  1.870

  10.623

  10.623

  1.318

  1.318

  Curtea de ConturiProgram/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

  Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Realizari pana in anul

  2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - mii lei -

  pag.27

 • 23Anexa nr. 03

  5Pag. din

  / /7

  11

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  139

  139

  139

  139

  139

  139

  139

  139

  21

  21

  118

  118

  857

  857

  857

  857

  857

  857

  857

  857

  143

  143

  714

  714

  2.499

  2.499

  2.499

  2.499

  2.499

  2.499

  2.499

  2.499

  371

  371

  2.128

  2.128

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5001

  5101

  510158

  51015814

  5101581401

  5101581402

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  139

  139

  857

  857

  2.499

  2.499

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Proiectul: Perfectionarea pregatirii profesionale a personalului Autoritatii de Audit care isi desfasoara activitatea in domeniul auditului Fondurilor ESI

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  8833

  19

  3.495

  3.495

  3.495

  3.495

  3.495

  3.495

  3.495

  3.495

  3.495

  3.495

  535

  535

  2.960

  2.960

  Curtea de ConturiProgram/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

  Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Realizari pana in anul

  2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - mii lei -

  pag.28

 • 23Anexa nr. 03

  6Pag. din

  / /7

  11

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  3.059

  3.059

  16.277

  16.277

  3.446

  3.446

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5001

  5101

  510158

  51015814

  5101581401

  5101581402

  5101581403

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  22.782

  22.782

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Proiectul: Sprijin pentru finantarea cheltuielilor de personal efectuate de Curtea de Conturi pentru personalul Autoritatii de Audit implicat in auditul Fondurilor ESI

  Denumirea si codul proiectului/ surse

  de finantare

  Valoareatotala

  8834

  19

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  22.782

  3.059

  3.059

  16.277

  16.277

  3.446

  3.446

  Curtea de ConturiProgram/ facilitate/ instrument: 01 Program Operational de Asistenta Tehnica (PO AT)

  I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

  FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

  Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Realizari pana in anul

  2015

  Realizari 2016

  Executie preliminata

  2017

  Program 2018

  Estimari 2019

  Estimari 2020

  Estimari 2021

  Anii urmatori

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  - mii lei -

  pag.29

 • 23Anexa nr. 03

  7Pag. din

  / /7

  11

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta tehnicaFond de finantare:

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

  TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  48.680

  23.416

  48.680

  23.416

  48.680

  23.416

  48.680

  23.416

  6.556

  3.500

  36.282

  16.916

  5.842

  3.000

  87.060

  87.060

  87.060

  87.060

  87.060

  87.060

  87.060

  87.060

  11.896

  11.896

  65.835

  65.835

  9.329

  9.329

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  6.375

  6.375

  35.277

  35.277

  4.998

  4.998

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  46.650

  6.375

  6.375

  35.277

  35.277

  4.998

  4.998

  5001

  5101

  510158

  51015814

  5101581401

  5101581402

  5101581403

  5000 TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  II. Credite bugetare

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  48.680

  23.416

  87.

of 52/52
CURTEA DE CONTURI Anexa nr.3/07 Nr. formular 01 02 22 23 26 27 28 29 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Proiecte cu finantare nerambursabila CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare pag.2
Embed Size (px)
Recommended