+ All Categories
Transcript
Page 1: Statistică teritorială

ROMÂNIA

Institutul Naţional de Statistică

Repere economice şi sociale regionale:

Statistică teritorială

- 2013 -

claudia.constantin
Text Box
ISSN: 1841-5113 ISSN-L: 1582-8069
Page 2: Statistică teritorială

3

C U P R I N S

Pagina

Gruparea judeţelor, pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare .......................................................................... 5 România – harta administrativă ....................................................................................................................................... 6 NOTE METODOLOGICE ....................................................................................................................................................... 7

ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 1. Organizarea administrativă a teritoriului României, la 31 decembrie .................................................................................... 26

POPULAŢIE 2. Populaţia, pe sexe şi medii, la 1 iulie .................................................................................................................................... 31 3. Populaţia, pe grupe de vârstă, la 1 iulie ................................................................................................................................ 36 4. Mişcarea naturală a populaţiei .............................................................................................................................................. 41 5. Decese, pe cauze de deces .................................................................................................................................................. 46 6. Durata medie a vieţii, pe sexe ............................................................................................................................................... 56 7. Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii ....................................................................................... 61 8. Migraţia internaţională, pe sexe ............................................................................................................................................ 65

FORŢA DE MUNCĂ 9. Populaţia după participarea la activitatea economică, pe sexe şi medii ............................................................................... 69 10. Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică, pe sexe şi medii .............................................................. 82 11. Populaţia activă civilă ............................................................................................................................................................ 89 12. Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale ...................................................................................... 94 13. Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale ............................................................................................ 106 14. Structura populaţiei ocupate pe sectoare de activitate, sexe şi medii ................................................................................. 118 15. Rata locurilor de muncă vacante, pe activităţi ale economiei naţionale .............................................................................. 120 16. Rata locurilor de muncă vacante, pe grupe majore de ocupaţii .......................................................................................... 124 17. Şomerii înregistraţi şi rata şomajului ................................................................................................................................... 128

VENITURILE POPULAŢIEI 18. Veniturile totale ale gospodăriilor ........................................................................................................................................ 133 19. Câştigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activităţi ale economiei naţionale – total salariaţi ....................................... 138 20. Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale – total salariaţi ........................................ 150 21. Numărul mediu al salariaţilor şi câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe sexe ........................................................... 162

CHELTUIELILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI 22. Cheltuielile totale ale gospodăriilor ..................................................................................................................................... 166 23. Cheltuielile totale de consum ale gospodăriilor ................................................................................................................... 170

LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE 24. Fondul de locuinţe ............................................................................................................................................................... 175 25. Locuinţe terminate ............................................................................................................................................................... 180 26. Transportul public local de pasageri ................................................................................................................................... 190 27. Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor ............................................................................................................. 195 28. Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite .................................................................................................................. 200

PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR 29. Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor ........................................................................................................................ 206

ASIGURĂRI SOCIALE 30. Numărul mediu al pensionarilor şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat .......................................................... 218

ASISTENŢA SOCIALĂ 31. Alocaţia de stat pentru copii ................................................................................................................................................ 223 32. Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul lunar ................................................................................................ 226 33. Alocaţia pentru susţinerea familiei ...................................................................................................................................... 229 34. Ajutoare sociale pentru asigurarea venitului minim garantat .............................................................................................. 232 35. Prestaţii acordate persoanelor cu handicap ........................................................................................................................ 235 36. Indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA .................................................. 238 37. Subvenţii pentru asociaţii şi fundaţii .................................................................................................................................... 241

Page 3: Statistică teritorială

4

Pagina SĂNĂTATE

38. Principalele unităţi sanitare ................................................................................................................................................. 244 39. Paturile din spitale şi personalul medico-sanitar ................................................................................................................. 256

EDUCAŢIE 40. Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie ........................................................................................................................... 261 41. Personalul didactic din învăţământ, pe niveluri de educaţie ............................................................................................... 266 42. Numărul absolvenţilor, pe niveluri de educaţie ................................................................................................................... 271

CULTURĂ 43. Numărul şi activitatea bibliotecilor ....................................................................................................................................... 275

SPORT 44. Activitatea sportivă .............................................................................................................................................................. 280

CONTURI NAŢIONALE 45. Produsul intern brut ............................................................................................................................................................. 285 46. Produsul intern brut, pe catogorii de resurse ...................................................................................................................... 286

CERCETARE-DEZVOLTARE 47. Activitatea de cercetare – dezvoltare .................................................................................................................................. 293

INOVAREA ÎN INDUSTRIE ŞI SERVICII 48. Întreprinderile inovatoare şi non-inovatoare, pe activităţi şi clase de mărime ........................................................................ 298 49. Întreprinderile inovatoare, pe activităţi, clase de mărime şi tipuri de inovare ......................................................................... 303 50. Cheltuielile pentru inovare, pe activităţi, clase de mărime şi elemente componente .......................................................... 308

AGRICULTURĂ 51. Fondul funciar, după modul de folosinţă, la 31 decembrie .................................................................................................. 313 52. Suprafaţa cultivată, cu principalele culturi ........................................................................................................................... 318 53. Producţia agricolă vegetală, la principalele culturi .............................................................................................................. 328 54. Producţia ramurii agricole .................................................................................................................................................... 338 55. Suprafaţa viilor pe rod .......................................................................................................................................................... 342 56. Efectivele de animale .......................................................................................................................................................... 347 57. Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură ......................................................................................... 352

SILVICULTURĂ 58. Fondul forestier şi regenerările artificiale ............................................................................................................................ 357 59. Volumul de lemn recoltat ..................................................................................................................................................... 362

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII 60. Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale şi clase de mărime .................................................................................................... 367 61. Cifra de afaceri, investiţiile brute, investiţiile nete şi personalul unităţilor locale active, din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale .............................................................................. 404

TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 62. Drumurile publice, la 31 decembrie ..................................................................................................................................... 441 63. Liniile de cale ferată în exploatare, la 31 decembrie ........................................................................................................... 446 64. Activităţile de poştă ............................................................................................................................................................. 451 65. Activităţile de telefonie ........................................................................................................................................................ 454

TURISM 66. Capacitatea şi activitatea de cazare turistică ...................................................................................................................... 457

FINANŢE 67. Execuţia bugetelor locale .................................................................................................................................................... 462

JUSTIŢIE 68. Persoane condamnate definitiv de instanţele judecătoreşti şi rata criminalităţii; infracţiuni cercetate de poliţie şi rata infracţionalităţii .......................................................................................................... 467

Page 4: Statistică teritorială

MACROREGIUNEA UNU Nord - Vest BihorBistriţa-NăsăudClujMaramureşSatu MareSălaj

Centru AlbaBraşovCovasnaHarghitaMureşSibiu

MACROREGIUNEA DOI Nord - Est BacăuBotoşaniIaşiNeamţSuceavaVaslui

Sud - Est BrăilaBuzăuConstanţaGalaţiTulceaVrancea

MACROREGIUNEA TREI Sud - Muntenia ArgeşCălăraşiDâmboviţaGiurgiuIalomiţaPrahovaTeleorman

Bucureşti - Ilfov IlfovMunicipiul Bucureşti

MACROREGIUNEA PATRU Sud - Vest Oltenia DoljGorjMehedinţiOltVâlcea

Vest AradCaraş-SeverinHunedoaraTimiş

Regiunea de dezvoltare Judeţul

NOTĂ: Datele statistice în profil teritorial sunt prezentate pe judeţe, conform Decretului - Lege nr. 2/1968 cu modificările ulterioare, iar judeţele au fost grupate pe regiuni de dezvoltare.

GRUPAREA JUDEŢELOR, PE MACROREGIUNI ŞI REGIUNI DE DEZVOLTARE

Denumirile oficiale ale macroregiunilor sunt prezentate în tabele, în mod convenţional, în expresie numerică.

S-au constituit patru macroregiuni, conform Legii privind stabilirea nomenclatorului unităţilor teritoriale statistice din România şi cerinţelor Regulamentului CE nr.1059/2003 al Parlamentului şi al Consiliului European privind stabilirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică – NUTS, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 154/2003.

- Regiunea de dezvoltare Bucureşti este redenumită Bucureşti - Ilfov.

- Regiunea de dezvoltare Sud este redenumită Sud - Muntenia, - Regiunea de dezvoltare Sud - Vest este redenumită Sud - Vest Oltenia,

Macroregiunea

Prin rectificarea apărută în Legea nr. 315/28.06.2004 privind dezvoltarea regională în România, au fost redenumite trei regiuni, după cum urmează:

5

Page 5: Statistică teritorială

ROMÂNIA – HARTA ADMINISTRATIVĂ

Page 6: Statistică teritorială

7

PREZENTARE România este situată în centrul geografic al Europei (sud-estul Europei Centrale), la nord de Peninsula Balcanică, la jumătatea distanţei dintre Coasta Atlanticului şi Munţii Ural, în interiorul şi exteriorul arcului Munţilor Carpaţi, pe cursul inferior al Dunării (1075 km) şi cu ieşire la Marea Neagră. De altfel, paralela 45°N cu meridianul 25°E se intersectează în apropiere de centrul geometric al ţării, la 100 km N-V de capitala ţării, Bucureşti.

Cu o suprafaţă de 238391 km2, România este a 12-a ţară ca mărime a Europei. Ieşirea la mare înlesneşte legăturile cu ţările din bazinul Mării Negre, bazinul Mării Mediterane şi, prin intermediul acesteia, cu restul lumii. Litoralul românesc al Mării Negre se desfăşoară pe 245 km, între gârla Musura (graniţa cu Ucraina) şi localitatea Vama Veche (graniţa cu Bulgaria).

ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI Teritoriul României este împărţit din punct de vedere administrativ în: sate, comune, oraşe, municipii şi judeţe. Satul este cea mai mică unitate teritorială, având caracteristicile aşezărilor de tip rural. Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii, fiind alcătuită din unul sau mai multe sate (din care unul este reşedinţă de comună). Oraşul reprezintă o concentrare umană cu o funcţie administrativă şi un mod de viaţă specific ariilor urbane şi o structură profesională a populaţiei în care predomină cea ocupată în ramurile neagricole. Municipiul este un oraş cu un rol economic, social, politic şi cultural însemnat având, de regulă, funcţie administrativă. Judeţul reprezintă unitatea administrativ-teritorială tradiţională în România, alcătuită din oraşe şi comune, în funcţie de condiţiile geografice, economice, social-politice şi de legăturile culturale şi tradiţionale ale populaţiei. Teritoriul României este organizat în 42 de judeţe (inclusiv Municipiul Bucureşti). Ca unităţi teritoriale (non-administrative) au fost create opt regiuni de dezvoltare, constituite prin reuniunea mai multor judeţe. Regiunile de dezvoltare sunt constituite conform Legii nr.315/2004; nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică; sunt constituite pentru a asigura cadrul de elaborare, implementare şi evaluare a politicilor de dezvoltare regională. Conform Legii privind stabilirea nomenclatorului unităţilor teritoriale statistice din România s-au constituit patru macroregiuni (în concordanţă cu prevederile Legii nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în România şi armonizarea cu cerinţele Regulamentului CE nr.1059/2003 al Parlamentului şi al Consiliului European privind stabilirea unui nomenclator comun al unităţilor teritoriale de statistică – NUTS, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 154/2003). Macroregiunile nu sunt unităţi administrativ-teritoriale şi nu au personalitate juridică; sunt constituite pentru a asigura colectarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor regionale amortizate la nivelul Uniunii Europene.

POPULAŢIE SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Recensămintele populaţiei; Statistici din evidenţa curentă a populaţiei, pentru datele referitoare la numărul şi structura demografică a populaţiei; Înregistrări din evidenţa stării civile:

Buletine statistice demografice completate de oficiile de stare civilă cu date referitoare la naşteri, decese, căsătorii şi divorţuri şi judecătorii municipale şi orăşeneşti pentru divorţuri. Surse administrative:

Baza de date a Ministerului Afacerilor Interne privind evidenţa persoanelor, pentru migraţia internă şi internaţională, determinată de schimbarea domiciliului.

Page 7: Statistică teritorială

8

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Numărul populaţiei stabile în perioada 2002-2011 s-a calculat pornind de la datele Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor, 18 martie 2002, cu privire la populaţia cu domiciliul în România, la care s-a adăugat sporul natural al populaţiei şi soldul migraţiei internaţionale determinat de schimbările de domiciliu, pentru populaţia la nivel naţional; pentru populaţia la nivel de localitate s-a adăugat soldul migraţiei interne determinat de schimbările de domiciliu şi numărul persoanelor cu reşedinţa în localitate. Până în anul 2011 (inclusiv), populaţia la 1 iulie a fost calculată prin metoda componentelor folosind surse de date administrative pentru migraţia externă. Aceste surse nu acoperă întregul fenomen migratoriu, mai ales la nivelul emigraţiei. În consecinţă, există o subevaluare severă a acestui fenomen care duce la o supraevaluare a populaţiei României. După definitivarea rezultatelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor - 2011, în trimestrul IV 2013, se vor recalcula seriile pentru indicatorii de populaţie şi, pe baza acestora, se vor revizui seriile de date pentru indicatorii demografici (rate de mortalitate, fertilitate etc.), pentru perioada 2002-2011. Din acest motiv, datele prezentate au un caracter provizoriu. Datele aferente anului 2011 provin din statistica curentă, nu din cele colectate la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011. Vârsta este exprimată în ani împliniţi (de exemplu, o persoană care are vârsta de 24 ani şi 11 luni la 1 iulie, este cuprinsă la vârsta de 24 ani).

Definiţiile evenimentelor demografice sunt în concordanţă cu principiile şi recomandările Comisiei de Statistică a Organizaţiei Naţiunilor Unite: - născut-viu este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei, independent de durata sarcinii şi care, după această separare, prezintă un semn de viaţă (respiraţie, activitate cardiacă, pulsaţii ale cordonului ombilical sau contracţii musculare dependente de voinţă); - născut-mort este produsul concepţiei, expulzat sau extras complet din corpul mamei după o durată a sarcinii de cel puţin 28 săptămâni şi care, după această separare, nu prezintă nici un semn de viaţă; - decedată este persoana căreia i-au încetat definitiv funcţiile vitale după trecerea unui timp oarecare de la naştere; - căsătoria reprezintă uniunea dintre un bărbat şi o femeie, încheiată în concordanţă cu legislaţia ţării, în scopul întemeierii unei familii şi din care rezultă drepturi şi obligaţii între cei doi soţi, precum şi ale acestora faţă de copii; - divorţul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre definitivă a organelor judecătoreşti, a ofiţerului de stare civilă sau a unui notar public. Datele se referă la acţiunile de divorţ pentru care desfacerea căsătoriei a fost admisă. Sporul natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor-vii şi numărul persoanelor decedate, în anul de referinţă. Durata medie a vieţii reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou-născut, dacă ar trăi tot restul vieţii în condiţiile mortalităţii pe vârste din perioada de referinţă.

Repartizarea evenimentelor demografice în profil teritorial (pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe) s-a făcut după următoarele criterii: - pentru născuţi-vii şi născuţi-morţi, după domiciliul mamei; - pentru decese, după domiciliul persoanei decedate; - pentru căsătorii, după locul înregistrării căsătoriei; - pentru divorţuri, după ultimul domiciliu comun al soţilor.

Migraţia internă reprezintă schimbările de domiciliu şi stabilirile temporare de reşedinţă în altă localitate decât cea de domiciliu, în interiorul graniţelor ţării. Schimbarea domiciliului s-a înregistrat în cazul persoanelor pentru care organele de poliţie au înscris noul domiciliu în cartea de identitate şi în fişa de evidenţă a persoanei. Începând cu anul 1992, sunt cuprinse şi schimbările de domiciliu dintr-un sector în altul al Municipiului Bucureşti. Nu sunt incluse schimbările de domiciliu în interiorul aceleiaşi localităţi sau în acelaşi sector, şi nici dintr-un sat în altul, în cadrul aceleiaşi comune.

Migraţia internaţională reprezintă schimbarea domiciliului în altă ţară şi respectiv, din altă ţară în România. Datele cu privire la emigranţi se referă la cetăţenii români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate. Aceste date au provenit exclusiv din surse administrative. Fenomenul de emigrare din România este subevaluat, din cauza inexistenţei unei surse de date care să ofere informaţii despre totalitatea persoanelor care părăsesc România pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, cu sau fără schimbarea domiciliului. Datele cu privire la imigranţi se referă la cetăţenii din altă ţară care şi-au stabilit domiciliul în România. Soldul migraţiei internaţionale reprezintă diferenţa dintre numărul imigranţilor şi cel al emigranţilor, în anul de referinţă.

Page 8: Statistică teritorială

9

FORŢA DE MUNCĂ SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării, pentru datele privind populaţia ocupată şi şomajul; Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă în unităţile economico-sociale, pentru datele referitoare la numărul salariaţilor

(conform Regulamentului Consiliului şi Parlamentului European nr.530/1999 privind statisticile structurii câştigurilor salariale şi costului forţei de muncă);

Cercetarea statistică trimestrială asupra locurilor de muncă vacante, pentru datele referitoare la rata locurilor de muncă vacante (conform Regulamentului Consiliului şi Parlamentului European nr.453/2008 privind statisticile referitoare la locurile de muncă vacante);

Balanţa forţei de muncă, pentru datele privind populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale. Surse administrative:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru datele privind şomajul înregistrat. PRECIZĂRI METODOLOGICE

Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO) este concepută ca o sursă importantă de informaţii intercenzitare asupra forţei de muncă; ancheta furnizează, într-o manieră coerentă, date esenţiale asupra principalelor segmente de populaţie (activă - ocupată şi în şomaj - inactivă), cu numeroase posibilităţi de corelare şi structurare după caracteristici demo - socio - economice diverse, în condiţii de comparabilitate internaţională. Începând cu anul 1996, ancheta forţei de muncă în gospodării se realizează trimestrial, ca o cercetare continuă, permiţând astfel obţinerea de date conjuncturale asupra mărimii şi structurii ofertei de forţă de muncă şi evidenţierea fenomenelor cu caracter sezonier care se manifestă pe piaţa forţei de muncă. Din anul 2004, volumul eşantionului pe care se realizează ancheta este de 28080 locuinţe/trimestru. Datele anuale se calculează ca medii aritmetice ale datelor trimestriale. Datorită revizuirii definiţiilor aplicate, începând din anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi.

Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă este o cercetare statistică anuală complexă care furnizează elementele necesare efectuării unor analize privind evoluţia diferitelor componente ale costului forţei de muncă şi corelaţiile dintre ele, oferind totodată, elementele necesare calculului mărimii brute şi nete, lunare şi orare, a câştigului salarial structurat pe activităţi ale economiei naţionale, forme de proprietate, forme juridice, categorii de salariaţi, sexe, macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi judeţe. Se realizează pe un eşantion de circa 25000 de operatori economici şi sociali, aparţinând tuturor claselor de mărime a întreprinderii, indiferent de numărul de salariaţi. Sunt excluse forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informaţii etc.).

Cercetarea statistică asupra locurilor de muncă vacante este o cercetare statistică selectivă trimestrială, având ca perioadă de referinţă luna de mijloc a trimestrului, furnizează elementele necesare calculării ratei trimestriale a locurilor de muncă vacante. Cercetarea statistică se realizează pe un eşantion de circa 25000 de întreprinderi/unităţi locale. Sunt excluse forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informaţii etc.).

Balanţa forţei de muncă este o lucrare care se realizează pe baza informaţiilor din mai multe surse de date: statistica demografică; cercetarea statistică privind costul forţei de muncă; cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO); surse administrative.

Populaţia ocupată civilă cuprinde, potrivit metodologiei balanţei forţei de muncă, toate persoanele care, în anul de referinţă, au desfăşurat o activitate economico-socială aducătoare de venit, cu excepţia cadrelor militare şi a persoanelor asimilate acestora (personalul din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informaţii), a salariaţilor organizaţiilor politice, obşteşti şi a deţinuţilor. Populaţia activă (persoanele active) - din punct de vedere economic - cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii; include populaţia ocupată şi şomerii. Populaţia ocupată cuprinde, conform metodologiei “Cercetării statistice asupra forţei de muncă în gospodării“, toate persoanele de 15 ani şi peste, care au desfăşurat o activitate economică producătoare de bunuri sau servicii de cel puţin o oră1) în perioada de referinţă (o săptămână), în scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, plată în natură sau alte beneficii. Începând din anul 2011, lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi care lucrează în agricultură sunt consideraţi persoane ocupate doar dacă sunt proprietarii producţiei agricole (nu neapărat şi ai pământului) obţinute şi îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) producţia agricolă este destinată, fie şi măcar în parte, vânzării sau schimbului în natură (troc); b) producţia agricolă este destinată exclusiv consumului propriu dacă aceasta reprezintă o parte substanţială2) a consumului total al gospodăriei. 1) Cel puţin 15 ore pentru lucrătorii pe cont propriu şi lucrătorii familiali neremuneraţi din agricultură - anterior anului 2011. 2) Cel puţin 50% din consumul total al gospodăriei.

Page 9: Statistică teritorială

10

Sunt excluse din populaţia ocupată persoanele care: - desfăşoară activităţi agricole minore3), în scop de recreere, hobby sau pentru a obţine, suplimentar, produse alimentare fără ca acestea să constituie o parte importantă a consumului total al gospodăriei; - desfăşoară activităţi agricole (cu o durată de peste 10 ore/săpămână), producţia agricolă fiind destinată exclusiv consumului propriu, dar aceasta nereprezentând o parte substanţială a consumului total al gospodăriei. În afara persoanelor care au un loc de muncă şi au lucrat în cursul săptămânii de referinţă, indiferent de statutul profesional, se consideră persoane ocupate şi cele care fac parte din următoarele categorii: - persoanele care în cursul săptămânii de referinţă au desfăşurat o muncă oarecare, plătită sau aducătoare de venit, chiar dacă erau în curs de pregătire şcolară obligatorie, erau la pensie sau beneficiau de pensie, erau înscrise la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), primind sau nu indemnizaţie de şomaj; - ucenicii şi stagiarii remuneraţi, care lucrează cu program de lucru complet sau parţial; - membrii forţelor armate.

Şomerii, conform definiţiei internaţionale a Biroului Internaţional al Muncii (BIM), sunt persoanele de 15-74 ani, care în perioada de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii: - nu au loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor venituri; - sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele patru săptămâni diferite metode active pentru a-l găsi (înscrierea la agenţii de ocupare a forţei de muncă sau la agenţii particulare de plasare, acţiuni pentru începerea unei activităţi pe cont propriu, publicarea de anunţuri, apel la prieteni, rude, colegi, sindicate etc); - sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni, dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă. Rata de activitate reprezintă raportul dintre populaţia activă şi populaţia totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual. Rata de ocupare reprezintă raportul dintre populaţia ocupată şi populaţia totală în vârstă de 15-64 ani, exprimat procentual. Rata şomajului reprezintă raportul dintre numărul şomerilor şi populaţia activă, exprimat procentual.

Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice ale salariaţilor, inclusiv din zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare împărţită la numărul total al zilelor calendaristice (365 zile). În efectivul zilnic al salariaţilor luat în calculul numărului mediu, nu se cuprind: salariaţii aflaţi în concediu fără plată, în grevă, detaşaţi la lucru în străinătate. În zilele de repaus săptămânal, sărbătorile legale şi alte zile nelucrătoare, se ia în calcul ca efectiv zilnic numărul salariaţilor din ziua precedentă, mai puţin cei al căror contract/raport a încetat în această zi. Salariaţii care nu au fost angajaţi cu normă întreagă s-au inclus în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă. În efectivul de salariaţi luat în calculul numărului mediu se includ numai persoanele care au fost plătite.

Începând cu anul 2003 din efectivele zilnice luate în calculul numărului mediu au fost excluşi salariaţii al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat, conform Legii nr.53/2003 (republicată) Codul muncii, art. 49-54, privind “Suspendarea contractului individual de muncă” şi Legii nr.161/2003 (cu completările şi modificările ulterioare) referitor la suspendarea raportului de serviciu (exemple: concediu de maternitate, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti pe toată durata mandatului ş.a.m.d.).

Numărul salariaţilor la 31 decembrie (efectivul salariaţilor) reprezintă numărul de salariaţi angajaţi cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, în program complet sau parţial (inclusiv cei cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat) existenţi în evidenţele întreprinderii la sfârşitul anului. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de bază la unitatea raportoare. Repartizarea salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale s-a realizat după activitatea omogenă a întreprinderii, iar pe judeţe în funcţie de localitatea în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.

Şomerii înregistraţi reprezintă persoanele care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă care se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, ori alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă.

Conform legislaţiei în vigoare, calitatea de şomer o are persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare; Indicatorul social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, denumit în continuare indicator social de referinţă, reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj, cât şi în vederea stimulării anumitor categorii de persoane pentru a se încadra în muncă, precum şi a angajatorilor pentru a încadra în muncă persoane în căutarea unui loc de muncă. Valoarea indicatorului social pentru anul 2011 este de 500 lei; d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă. 3) A căror durată în săptămâna de referinţă nu depăşeşte 10 ore.

Page 10: Statistică teritorială

11

Asimilaţi şomerilor sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă şi care nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ şi care îndeplinesc următoarele condiţii: - sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale; - sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoanele cu handicap în vârstă de minim 16 ani care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale. Rata şomajului înregistrat reprezintă raportul dintre numărul şomerilor (înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă) şi populaţia activă civilă (şomeri + populaţie ocupată civilă, definită conform metodologiei balanţei forţei de muncă). Rata locurilor de muncă vacante reprezintă raportul dintre numărul locurilor de muncă vacante şi numărul total al locurilor de muncă (ocupate şi vacante, exclusiv cele blocate sau destinate numai promovării în interiorul întreprinderii sau instituţiei), exprimat procentual. Datele medii anuale privind numărul locurilor de muncă vacante şi numărul total de locuri de muncă se calculează ca medii aritmetice simple ale datelor trimestriale corespunzătoare fiecăruia dintre cei doi indicatori. Numărul locurilor de muncă vacante include numărul posturilor plătite, nou create, neocupate, sau care vor deveni vacante, pentru care: - angajatorul întreprinde acţiuni concrete spre a găsi un candidat potrivit pentru ocuparea postului respectiv (exemple de acţiuni concrete întreprise de angajator: anunţarea existenţei locului vacant prin serviciile de ocupare a forţei de muncă, publicitate prin ziare, media, Internet, contactare directă a posibililor candidaţi etc.); - angajatorul doreşte ocuparea imediată sau într-o perioadă specifică de timp. Perioada maximă necesară ocupării locului de muncă vacant poate fi nelimitată. Sunt considerate locuri de muncă vacante posturile destinate persoanelor din afara întreprinderii (dar pe care pot concura şi persoane din interiorul întreprinderii), indiferent dacă sunt posturi pe durată determinată sau nedeterminată, în program de lucru normal sau parţial. Nu se consideră vacante, posturile neocupate: - destinate exclusiv promovării persoanelor din interiorul întreprinderii sau instituţiei; - din unităţile administraţiei publice, blocate printr-un act normativ. Posturile ocupate de persoanele care absentează o anumită perioadă de timp (concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului, concedii medicale, concedii fără plată, alte absenţe), se consideră vacante, dacă angajatorul doreşte substituirea pe perioadă determinată (temporară) şi dacă întreprinde acţiuni de găsire a candidaţilor. Numărul total al locurilor de muncă (ocupate şi vacante) include efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii (exclusiv cei cu contract de muncă/raport de serviciu suspendat) şi numărul locurilor de muncă vacante.

VENITURILE POPULAŢIEI SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetarea statistică a bugetelor de familie; Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă, în unităţile economico-sociale (conform Regulamentului Consiliului şi

Parlamentului European nr.530/1999 privind statisticile structurii câştigurilor salariale şi costului forţei de muncă). PRECIZĂRI METODOLOGICE

Cercetarea statistică a bugetelor de familie permite colectarea informaţiilor privind componenţa gospodăriilor, veniturile, cheltuielile şi consumul acestora şi alte aspecte ale nivelului de trai al populaţiei. Ancheta este organizată ca o cercetare trimestrială continuă pe o perioadă de trei luni consecutive, pe un eşantion de 9360 locuinţe permanente, repartizate în subeşantioane lunare independente de câte 3120 locuinţe permanente. Cercetarea s-a desfăşurat în 780 centre de cercetare repartizate în toate judeţele ţării şi în sectoarele municipiului Bucureşti (427 în mediul urban şi 353 în mediul rural). Includerea unei gospodării într-o anumită categorie socio-economică s-a realizat pe baza statutului ocupaţional principal al capului gospodăriei. În categoria “Agricultori” s-au inclus gospodăriile de lucrători pe cont propriu în agricultură şi membrii asociaţiilor agricole. În cadrul gospodăriilor de “Pensionari” s-au inclus şi pensionarii agricoli. Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă: caracteristicile cercetării sunt prezentate la capitolul “Forţa de muncă” (pag.9).

Page 11: Statistică teritorială

12

Veniturile totale cuprind: - veniturile băneşti pe surse de provenienţă (salarii, venituri din activităţi pe cont propriu, vânzări, ajutoare de şomaj, pensii, alocaţii pentru copii, burse şi alte prestaţii de protecţie socială, venituri din proprietăţi etc.); - contravaloarea prestaţiilor (mărfuri şi servicii) gratuite sau cu reducere de preţ, evaluată la preţul de vânzare al unităţii ofertante; - contravaloarea consumului de produse alimentare şi nealimentare din resurse proprii (producţie, stoc etc.), determinată pe baza preţurilor medii lunare ale produselor respective.

Câştigul salarial nominal brut cuprinde: - salariile, respectiv drepturile în bani şi în natură cuvenite salariaţilor pentru munca efectiv prestată (inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar), potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile şi indemnizaţiile acordate ca procentaj din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat (indemnizaţiile pentru concediile de odihnă şi de studii, zile de sărbătoare şi alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicale), premiile, primele de vacanţă şi alte sume plătite din fondul de salarii potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare sau contractelor colective de muncă; - sumele plătite din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv contravaloarea tichetelor de masă).

Câştigul salarial nominal net s-a calculat, până în anul 2000, scăzând din câştigul salarial nominal brut impozitul aferent. Începând cu anul 2000, câştigul salarial nominal net se calculează scăzând din sumele brute aferente câştigului salarial nominal brut următoarele elemente: - impozitul aferent; - contribuţia salariaţilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj; - contribuţia individuală de asigurări sociale de stat; - contribuţia salariaţilor pentru asigurările sociale de sănătate.

CHELTUIELILE ŞI CONSUMUL POPULAŢIEI SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetarea statistică a bugetelor de familie.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Cheltuielile totale cuprind: - cheltuielile băneşti, indiferent de destinaţie (consum, impozite şi plăţi obligatorii, cumpărări de animale şi păsări, imobile şi terenuri, alte cheltuieli de investiţii etc.), inclusiv contravaloarea prestaţiilor (mărfuri şi servicii) gratuite sau cu reducere de preţ, evaluată la preţul de vânzare al unităţii ofertante; - contravaloarea consumului de produse alimentare şi nealimentare din resurse proprii (producţie, stoc etc.) determinată pe baza preţurilor medii lunare ale produselor respective.

Cheltuielile totale de consum cuprind: - cheltuielile băneşti pentru cumpărarea produselor alimentare consumate, a mărfurilor nealimentare şi pentru plata serviciilor, inclusiv contravaloarea prestaţiilor (mărfuri şi servicii) gratuite sau cu reducere de preţ; - contravaloarea consumului de produse alimentare şi nealimentare din resurse proprii.

LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI PUBLICE SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor, din 18 martie 2002; Cercetarea statistică privind modificările fondului de locuinţe; Cercetarea statistică privind locuinţele terminate; Cercetări statistice privind alimentarea cu apă, canalizare publică şi spaţii verzi, salubritatea şi distribuţia energiei termice, a

gazelor naturale şi alte cercetări statistice pentru domeniul edilitar.

Page 12: Statistică teritorială

13

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Fondul de locuinţe se determină pe baza datelor obţinute la recensămintele populaţiei şi locuinţelor şi a modificărilor intervenite în cursul fiecărui an, respectiv: - intrările, reprezentând locuinţele date în folosinţă (locuinţe noi şi spaţii cu altă destinaţie transformate în locuinţe); - ieşirile, reprezentând demolările şi schimbarea locuinţelor în spaţii cu altă destinaţie. Locuinţa este construcţia, formată din una sau mai multe camere de locuit situate la acelaşi nivel al clădirii sau la niveluri diferite, prevăzută, în general, cu dependinţe (bucătărie, baie etc.) sau cu alte spaţii de deservire, independentă din punct de vedere funcţional, având intrarea separată din casa scării, curte sau stradă şi care a fost construită, transformată sau amenajată în scopul de a fi folosită, în principiu, de o singură gospodărie. Locuinţa terminată în cursul unui an este acea construcţie care nu a existat anterior şi ale cărei elemente, inclusiv fundaţia, s-au construit pentru prima dată, la care s-au realizat toate categoriile de lucrări prevăzute în documentaţia de execuţie şi care au fost recepţionate de beneficiar. Camera de locuit reprezintă o încăpere dintr-o locuinţă care serveşte pentru locuit, având suprafaţa de cel puţin 4 m2, înălţimea de cel puţin 2 m pe cea mai mare parte a suprafeţei sale şi care primeşte lumină naturală fie direct prin ferestre şi / sau uşi exterioare, fie indirect, prin verande cu ajutorul ferestrelor şi / sau uşilor, sau prin alte camere de locuit cu ajutorul glasvandurilor. Astfel, sunt considerate camere de locuit: dormitoarele, camerele de zi, holurile locuibile, încăperile cu dublă utilizare (din a căror suprafaţă, o parte este folosită pentru locuit) şi de asemenea, alte încăperi destinate pentru locuit. Suprafaţa (aria) construită desfăşurată (totală) reprezintă suma suprafeţelor secţiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor clădirii (subsol, parter, etaje şi mansardă, exclusiv podurile circulabile sau necirculabile), delimitate de conturul exterior al pereţilor exteriori. Nu se cuprind suprafeţele aferente treptelor exterioare, teraselor neacoperite, ariile curţilor interioare şi exterioare de lumină sau de acces, mai mari de 4 m2, subsolurile tehnice. Suprafaţa (aria) utilă desfăşurată (totală) rezultă din suprafaţa construită desfăşurată, din care se scade suprafaţa ocupată de pereţi (exclusiv pereţii amovibili). Suprafaţa (aria) locuibilă desfăşurată (totală) reprezintă suma suprafeţelor destinate pentru locuit a tuturor locuinţelor sau spaţiilor de locuit din clădire.

Transportul public local de pasageri reprezintă operaţiunea de transport de pasageri care se efectuează cu un vehicul rutier de transport, precum şi cu metroul, în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi, fără a depăşi limitele acesteia. Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile reprezintă lungimea tuburilor şi conductelor instalate pe teritoriul localităţii respective, pentru transportul apei potabile de la conductele de aducţiune sau de la staţiile de pompare, până la punctele de branşare a consumatorilor. Apa potabilă distribuită consumatorilor este cantitatea totală de apă potabilă livrată efectiv tuturor consumatorilor, populaţiei şi operatorilor economici, pentru nevoi productive şi neproductive (casnice, băi publice, clădiri social-culturale şi administrative, hoteluri, stropitul străzilor, spaţii verzi etc) prin reţele de distribuţie sau direct prin conductele de aducţiune; se determină cu ajutorul apometrelor instalate la consumatori, iar în lipsa acestora pe baza normelor de consum pauşal. Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale se referă la totalitatea conductelor (din reţea şi direct din conductele magistrale de transport) prin care se distribuie gaze la consumatorii dintr-o localitate, începând de la staţiile de reglare a presiunii şi predare a gazelor de către furnizori până la punctele de branşare a consumatorilor. Gazele naturale distribuite efectiv reprezintă volumul total de gaze naturale livrate consumatorilor prin reţele de distribuţie (inclusiv gazele naturale consumate de unitatea distribuitoare).

PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR SURSA DATELOR

Surse administrative: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pentru datele privind protecţia socială a şomerilor înregistraţi.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Cheltuielile cu protecţia socială a şomerilor: Indemnizaţia de şomaj reprezintă o compensaţie parţială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolvenţilor instituţiilor de învăţământ care nu s-au putut încadra în muncă.

Page 13: Statistică teritorială

14

Conform Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de indemnizaţie de şomaj: a) şomerii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - au stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii; - nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; - nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii; - sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau după caz reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă, ori au realizat venituri în aceea localitate.

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj, pentru această categorie de şomeri, este o sumă acordată lunar, diferenţiată în funcţie de stagiul de cotizare astfel: - 75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; la suma prevăzută anterior se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare o cotă procentuală diferenţiată în funcţie de stagiul de cotizare: 3% pentru cel puţin 3 ani; 5% pentru cel puţin 5 ani; 7% pentru cel puţin 10 ani; 10 % pentru cel puţin 20 ani. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 17 din 23 februarie 2011, constituie stagiu de cotizare şi perioadele pentru care angajatorul este scutit, în condiţiile legii, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Indemnizaţia de şomaj se acordă pe perioade diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare astfel: 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 1 an; 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. b) şomerii asimilaţi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: - sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă; - nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; - nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii.

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj, pentru această categorie de şomeri, este o sumă fixă, lunară, reprezentând 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia şi se acordă pe o perioadă de 6 luni. Conform Legii nr. 118 din 30 iunie 2010 (actualizată), cuantumul indemnizaţiei de şomaj stabilit în condiţiile prevăzute de lege şi aflat în plată la data intrării in vigoare a prezentei legi sau care se stabileşte ori se repune în plată după suspendare, potrivit prevederilor legale se diminuează cu 15 %.

Alocaţia de sprijin reprezintă suma ce s-a acordat persoanelor care au beneficiat de ajutorul de şomaj, sau ajutorul de integrare profesională şi care nu au putut să se încadreze în muncă. Alocaţia de sprijin se acordă pe o perioadă de cel mult 18 luni (conform Legii nr.1/1991, republicată în anul 1994 şi completată prin O.U.G. nr.47/1997). Cheltuieli pentru formarea profesională reprezintă cheltuielile efectuate pentru calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă; formarea profesională se realizează prin cursuri, stagii de practică şi specializare, organizate pe niveluri de pregătire, pe baza planului naţional de formare profesională. Plata absolvenţilor reprezintă suma acordată angajatorilor care au încadrat în muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ. Suma lunară se stabileşte conform Legii nr.76/2002 - art.80, alin.1 cu modificările şi completările ulterioare. Plăţile pentru stimularea şomerilor care se angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj reprezintă sumele plătite în completarea veniturilor salariale, şomerilor (cu experienţă în muncă şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ) conform Legii nr.76/2002 - art. 72 şi art. 73 cu modificările şi completările ulterioare. Plăţile pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă reprezintă sumele acordate ca prime de încadrare persoanelor (şomere) care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil şi ca prime de instalare persoanelor (şomere) care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul. Primele de încadrare şi de instalare se stabilesc conform Legii nr. 76/2002 – art. 74, 75, 76 cu modificările şi completările ulterioare. Plăţile pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri din categoria defavorizaţi reprezintă sumele acordate angajatorilor care au încadrat în muncă, pe durată nederminată, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap. Suma lunară se stabileşte conform Legii nr.76/2002 - art. 80, alin. 2 cu modificările şi completările ulterioare. Plăţile compensatorii efectuate în cadrul programelor de restructurare, privatizare şi lichidare reprezintă sumele acordate persoanelor cărora li s-au desfăcut contractele individuale de muncă ca urmare a concedierilor colective (O.G. nr. 7/1998 şi O.U.G. nr. 98/1999 cu modificările şi completările ulterioare). Alte cheltuieli cuprind sumele acordate sub formă de credite întreprinderilor mici şi mijlocii pentru înfiinţarea de noi locuri de muncă, precum şi cele necesare administrării fondului pentru plata ajutorului de şomaj.

Page 14: Statistică teritorială

15

ASIGURĂRI SOCIALE SURSA DATELOR

Surse administrative: Casa Naţională de Pensii Publice, pentru datele privind protecţia socială a pensionarilor de asigurări sociale.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Pensia medie lunară s-a calculat prin raportarea sumelor cuvenite drept pensie (conform deciziilor) pensionarilor existenţi în plată în anul de referinţă, la numărul mediu lunar al acestora înmulţit cu 12. De la 1 iulie 2000, sumele cuvenite pentru calculul pensiei medii lunare cuprind şi valoarea impozitului aferent sumelor ce depăşesc plafonul stabilit prin lege (O.U.G. nr. 87/2000).

ASISTENŢA SOCIALĂ SURSA DATELOR

Surse administrative: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Asistenţa socială, componentă a sistemului naţional de protecţie socială, desemnează un asamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităţilor, cu probleme speciale, aflate temporar în dificultate, care datorită unor motive de natură economică, socio-culturală, biologică sau psihologică nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal, decent de viaţă.

Potrivit Legii asistenţei sociale (nr. 292/2011) 1), sistemul naţional de asistenţă socială cuprinde beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

Beneficiile (prestaţiile) de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege. Acestea se referă la:

- beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială; - beneficii de asistenţă socială pentru susţinerea copilului şi familiei; - beneficii de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale; - beneficii de asistenţă socială pentru situaţii deosebite.

Beneficiile de asistenţă socială se acordă în bani sau în natură şi cuprind alocaţii, indemnizaţii, ajutoare sociale şi facilităţi. Alocaţiile familiale sprijină familia în vederea educaţiei şi întreţinerii copiilor. Ajutoarele sociale se acordă persoanelor sau familiilor aflate în dificultate şi ale căror venituri sunt insuficiente pentru

acoperirea nevoilor minime de viaţă. Indemnizaţiile au ca rol favorizarea incluziunii sociale şi asigurarea unei vieţi autonome, iar indemnizaţiile cu caracter

reparatoriu se acordă persoanelor şi, după caz, familiilor acestora, care au suferit daune în urma unor evenimente socio-politice sau legate de catastrofe şi calamităţi naturale, recunoscute prin lege.

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

1) Legea asistenţei sociale (nr.292/2011) asigură cadrul legal şi instituţional unitar şi coordonat prin care sunt stabilite principiile şi regulile generale de acordare a măsurilor de asistenţă socială, precum şi criteriile de organizare şi funcţionare a sistemului, în vederea asigurării condiţiilor adecvate pentru elaborarea şi implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenţei sociale.

Page 15: Statistică teritorială

16

Serviciile sociale se clasifică după: scop - în servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, servicii de îngrijire personală, de

recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială etc.; categorii de beneficiari – în servicii sociale destinate copilului şi familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice,

victimelor violenţei în familie, persoanelor fără adăpost, persoanelor cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, jocuri de noroc etc., victimelor traficului de persoane, persoanelor private de libertate, şomerilor de lungă durată etc.;

regim de asistare (rezidenţial/nerezidenţial) – în servicii cu cazare, pe perioadă determinată/nedeterminată: centre rezidenţiale, locuinţe protejate, adăposturi de noapte;

locul de acordare (la domiciul beneficiarului, în centre de zi, în centre rezidenţiale, la domiciul persoanei care acordă serviciul, în comunitate);

regimul juridic al furnizorului de servicii sociale – în servicii publice sau private; regimul de acordare – în servicii acordate în regim normal sau special.

În scopul prevenirii, limitării sau înlăturării efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor se acordă atât beneficii universale cât şi adresate în mod specific unor categorii de persoane, sub formă de alocaţii, indemnizaţii şi ajutoare: pentru familiile cu copii:

- alocaţia de stat pentru copii; - indemnizaţia pentru creşterea copilului; - stimulentul acordat în cazul în care mama sau tatăl care ar avea dreptul la concediu de creştere a copilului realizează

venituri profesionale; - alocaţia pentru susţinerea familiei; - alocaţia lunară de plasament.

pentru persoanele şi familiile cu venituri mici: - ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat, ajutoare de urgenţă, ajutoare de înmormântare; - ajutoare de încălzire.

pentru persoanele cu handicap - o serie de beneficii destinate adulţilor şi copiilor cu handicap.

Indicatorul social de referinţă (ISR) reprezintă unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează beneficiile de asistenţă socială, suportate din bugetul de stat, acordate atât în vederea asigurării protecţiei persoanelor în cadrul sistemului de asistenţă socială, cât şi în vederea stimulării persoanelor beneficiare ale sistemului de asistenţă socială, pentru a se încadra în muncă.

Alocaţia de stat pentru copii 2) Alocaţia are caracter universal şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

Alocaţia lunară de plasament 3) se acordă pentru fiecare copil faţă de care s-a luat măsura plasamentului.

Alocaţia pentru susţinerea familiei 4) Beneficiul a fost instituit de Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei şi se adresează familiilor ce au în îngrijire copii şi realizează venituri mai mici decât valoarea unui prag stabilit de lege. Cuantumurile acesteia variază, în funcţie de componenţa familiei (familie cu ambii părinţi şi familie monoparentală) şi veniturile acesteia.

Indemnizaţia lunară de hrană pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA Beneficiază de indemnizaţie lunară de hrană adulţii şi copiii infectaţi cu HIV sau bolnavii de SIDA, atât pe durata internării, cât şi în ambulatoriu.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului şi stimulentul lunar Actul normativ care a instituit aceste beneficii de asistenţă socială este Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. La sfârşitul anului 2010 a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, care a adus o serie de modificări şi completări, începând cu 1 ianuarie 2011.

Venitul minim garantat (VMG) este unul din cele mai importante programe de promovare a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Actul normativ care reglementează acest program este Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu completările şi modificările ulterioare. Potrivit acestei legi, venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui ajutor social lunar, pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia, cerere care se înregistrează la primarul localităţii sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti.

2) Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare. 3) Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare. 4) Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare.

Page 16: Statistică teritorială

17

Valoarea ajutorului social lunar se calculează ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat prevăzut de lege şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.

Persoana cu handicap este acea persoană căreia mediul social, neadaptat deficienţei ei fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, o împiedică total sau îi limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale.

Beneficii (prestaţii) destinate persoanelor cu handicap 5) Pentru adulţii cu handicap grav şi accentuat s-a acordat o indemnizaţie lunară, indiferent de venituri: pentru adultul cu handicap grav; pentru adultul cu handicap accentuat.

Principalele criterii pe baza cărora se acordă prestaţiile sociale sunt următoarele: a) evaluarea contextului familial; b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia; c) condiţiile de locuire; d) starea de sănătate şi gradul de dependenţă.

SĂNĂTATE SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetări statistice realizate în unităţile sanitare.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Reţeaua unităţilor sanitare este urmărită atât pentru sectorul majoritar de stat, cât şi pentru cel privat, datele reflectând situaţia înregistrată la sfârşitul anului. În numărul medicilor, stomatologilor, farmaciştilor şi personalului sanitar mediu este inclus şi personalul corespunzător din reţeaua Ministerului Sănătăţii, din reţeaua altor ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, cât şi reţeaua sanitară din sectorul privat. În numărul personalului sanitar mediu sunt incluşi: asistenţi medicali; asistenţi de farmacie; surori medicale; tehnicieni sanitari; oficianţi medicali; moaşe; laboranţi şi alte categorii de personal sanitar cu studii medii asimilate. În numărul paturilor de spital sunt incluse şi paturile de spital din centrele de sănătate şi cele pentru nou născuţi din spitalele sau secţiile de obstetrică-ginecologie; nu sunt incluse paturile pentru însoţitori.

EDUCAŢIE SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetări statistice realizate la începutul şi sfârşitul anului şcolar (universitar) în unităţile de învăţământ de toate tipurile, pe forme

de proprietate şi niveluri de educaţie. PRECIZĂRI METODOLOGICE

Datele statistice privind numărul copiilor şi elevilor înscrişi, absolvenţilor şi personalului didactic din învăţământul preuniversitar (preşcolar, primar şi gimnazial, liceal, profesional, postliceal) cuprind şi pe cele din învăţământul special. Datele statistice privind învăţământul universitar (numărul facultăţilor, studenţii înscrişi, absolvenţii şi personalul didactic) includ şi învăţământul superior de scurtă durată (colegii), precum şi studenţii străini care studiază în România; nu sunt incluşi studenţii români care studiază în alte ţări. Cadrele didactice sunt înregistrate o singură dată la unitatea unde au cartea de muncă/norma de bază. În aceeaşi categorie sunt incluşi şi maiştrii instructori, care desfăşoară activitate instructiv-educativă în sistemul de învăţământ. 5) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare.

Page 17: Statistică teritorială

18

CULTURĂ SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetări statistice privind activitatea bibliotecilor.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Biblioteca este instituţia, compartimentul sau structura specializată al cărei scop principal este de a constitui, a organiza, a prelucra, a dezvolta şi a conserva colecţii de cărţi, publicaţii, alte documente specifice şi baze de date pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie sau recreere. Bibliotecile, conform Legii bibliotecilor nr.334/2002, se clasifică în: biblioteci naţionale, biblioteci universitare, biblioteci specializate, biblioteci publice (comunale, municipale, orăşeneşti sau judeţene), biblioteci şcolare. Volume de bibliotecă sunt considerate cărţile, broşurile, colecţiile de ziare şi reviste cu minimum 5 pagini, precum şi materialele audiovizuale (casete cu benzi magnetice, diafilme, CD-uri, DVD-uri etc.) pentru toate tipurile de biblioteci: naţionale, judeţene, municipale, orăşeneşti şi comunale, ale instituţiilor de învăţământ superior, ale operatorilor economici şi ale unităţilor şcolare.

SPORT SURSA DATELOR

Surse administrative: Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

În numărul secţiilor sportive afiliate pe ramuri de sport aparţinând cluburilor publice şi private, precum şi asociaţiilor sportive sunt cuprinse cele care s-au afiliat la federaţiile naţionale sportive. Sportivii legitimaţi sunt acei sportivi aflaţi în evidenţa federaţiilor naţionale şi care participă la sistemul competiţional organizat de către acestea. În rândul acestora nu sunt cuprinşi sportivii aflaţi în evidenţa comisiilor judeţene constituite pe ramuri de sport sau cei care practică activităţi sportive necompetiţionale. În numărul antrenorilor cu normă întreagă sau arbitrilor sunt cuprinse persoanele care au o calificare recunoscută de federaţiile naţionale şi au desfăşurat activitate în anii respectivi.

CONTURI NAŢIONALE SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Valorificarea rezultatelor cercetărilor statistice elaborate în cadrul sistemului statisticii oficiale.

Surse administrative:

Ministerul Finanţelor Publice, pentru datele din execuţia bugetului public naţional, bilanţurile contabile, precum şi pentru datele privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice independente şi asociaţiilor familiale;

Banca Naţională a României, pentru datele din balanţa de plăţi. PRECIZĂRI METODOLOGICE

Conturile naţionale au fost elaborate pe baza principiilor metodologice ale Sistemului European de Conturi 1995 (SEC 1995).

Conturile regionale reprezintă versiunea la nivel regional a conturilor naţionale şi respectă principiile metodologice ale SEC 1995. Conform nomenclatorului unităţilor statistice teritoriale a UE (NUTS), regiunea corespunde nivelului 2. În România, produsul intern brut regional (PIBR) se calculează pentru cele patru macroregiuni, cele opt regiuni de dezvoltare şi pentru extra-regiuni. Pentru România, extra-regiunile se referă la platforma continentală aflată în Marea Neagră şi enclavele teritoriale (ambasadele şi consulatele române din străinătate). Regionalizarea indicatorilor se poate realiza după metodele ascendente, descendente sau mixte, în conturile regionale româneşti fiind utilizate, în principal, metoda descendentă şi, în funcţie de datele disponibile, metoda mixtă. Metodele sunt descrise mai jos:

Page 18: Statistică teritorială

19

Metoda ascendentă („de jos în sus”) presupune a pleca de la informaţiile relative ale unităţilor rezidente dintr-o regiune şi apoi a le însuma, până la obţinerea totalului regional al agregatului respectiv. Suma valorilor regionale trebuie să fie egală cu valorile naţionale. Metoda descendentă („de sus în jos”) presupune repartizarea cifrei naţionale a valorii adăugate brute pe regiuni, folosind diverse chei de distribuţie, reflectând pe cât posibil caracteristicile estimate. Metoda mixtă presupune combinarea celor două metode mai sus prezentate în funcţie de datele disponibile şi fiabile la nivel regional.

Regionalizarea produsului intern brut presupune regionalizarea valorii adăugate brute, a impozitelor pe produs şi a subvenţiilor pe produs. Pentru repartizarea valorii adăugate brute pe regiuni se utilizează chei de distribuţie specifice fiecărei ramuri de activitate. Impozitele pe produs, inclusiv taxa pe valoarea adăugată brută sunt repartizate pe macroregiuni şi regiuni după structura valorii adăugate brute totale pe macroregiuni şi regiuni, iar pentru alocarea subvenţiilor pe produs se folosesc aceleaşi chei utilizate la repartizarea valorii adăugate brute a fiecărei ramuri care beneficiază de aceste subvenţii. Echivalentul regional al produsului intern brut (PIB) la preţ de piaţă este produsul intern brut regional (PIBR) evaluat la preţurile pieţei. Suma produsului intern brut regional (PIBR) la preţ de piaţă al celor patru macroregiuni, opt regiuni de dezvoltare şi al teritoriului extra-regional este egală cu PIB la preţ de piaţă al întregii economii naţionale.

Datele pentru perioada 2008-2010 sunt prezentate conform CAEN Rev.2. CERCETARE-DEZVOLTARE SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetări statistice privind activitatea de cercetare-dezvoltare.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Sfera de cuprindere: unităţile specializate (cu activitate principală) în cercetare-dezvoltare, unităţile economice şi sociale care au colective de cercetare-dezvoltare, staţiuni şi institute de cercetare şi producţie agricolă, unităţile de învăţământ superior şi clinicile universitare care au structuri de cercetare-dezvoltare, organizaţii non-profit care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare. Cercetarea-dezvoltarea - activitatea sistematică şi creatoare iniţiată pentru a spori volumul de cunoştinţe, inclusiv cunoştinţele despre om, cultură şi utilizarea acestor cunoştinţe pentru noi aplicaţii.

Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare sunt constituiţi din persoanele care participă la realizarea temelor de cercetare sau furnizează servicii legate de această activitate.

Cheltuielile totale cuprind cheltuielile curente şi chetuielile de capital. Cheltuielile curente cuprind toate plăţile, reprezentând costul forţei de muncă şi al materialelor. Cheltuielile de capital (investiţii) cuprind plăţile efectuate în cursul unei perioade pentru realizarea de lucrări de construcţii, achiziţionarea de aparate, instrumente, maşini şi echipamente sau alte cheltuieli de această natură, menite să contribuie la creşterea volumului de mijloace fixe ale unităţii. INOVAREA ÎN INDUSTRIE ŞI SERVICII SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetări statistice privind inovarea în industrie şi servicii, având la bază Ancheta Comunitară de Inovare (CIS) a Uniunii Europene.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Sfera de cuprindere: Întreprinderile active cu peste 9 salariaţi, care desfăşoară activităţi comerciale şi care au activitatea economică principală în următoarele domenii: - industrie (CAEN Rev.2, diviziunile: 05-09, 10-33, 35, 36-39); - servicii (CAEN Rev.2, diviziunile: 46, 49–53, 58, 61, 62, 63, 64–66, 71).

Page 19: Statistică teritorială

20

Inovarea este o activitate din care rezultă un produs (bun sau serviciu) nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, a unor dezvoltări tehnologice, a noi combinaţii ale tehnologiei existente sau utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere. Inovarea trebuie să fie nouă pentru întreprindere, dar nu este necesar să fie nouă pentru sectorul de activitate sau pentru piaţă. Nu are importanţă dacă inovarea a apărut iniţial în întreprinderea repondentă sau în alte întreprinderi. Inovarea de produs înseamnă introducerea pe piaţă a unui bun sau serviciu nou sau semnificativ îmbunătăţit cu respectarea însuşirilor sale, de exemplu un software îmbunătăţit, introducerea de elemente de utilizare prietenoase, componente sau subsisteme. Inovarea de proces corespunde implementării unui proces productiv, unei metode de distribuţie sau unei activităţi auxiliare noi sau semnificativ îmbunătăţite. Inovarea organizaţională reprezintă implementarea unei metode noi în practicile de afaceri ale întreprinderii, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea de marketing se referă la implementarea unei metode noi de marketing ce implică schimbări semnificative în design-ul sau în ambalarea produsului, în plasarea produsului, promovarea acestuia sau în stabilirea preţului.

Întreprinderi inovatoare sunt întreprinderile care au lansat produse (bunuri sau servicii) noi sau semnificativ îmbunătăţite pe piaţă sau au introdus procese noi sau semnificativ îmbunătăţite sau noi metode de organizare sau de marketing. Termenul acoperă toate tipurile de inovatori, inovatorii de produs, de proces, de metode de organizare sau de metode de marketing, precum şi întreprinderile cu inovări nefinalizate sau abandonate şi se referă la întreprinderile active. Întreprinderile cu inovare tehnologică sunt acele întreprinderi care au produse sau procese noi sau semnificativ îmbunătăţite. Întreprinderile cu inovare non-tehnologică sunt acele întreprinderi care au introdus metode de organizare sau de marketing noi sau semnificativ îmbunătăţite. Întreprinderile cu inovări nefinalizate sau abandonate sunt întreprinderile care au avut inovare nefinalizată sau abandonată pentru dezvoltarea sau introducerea produselor noi sau semnificativ îmbunătăţite (bunuri sau servicii) sau implementarea noilor procese, inclusiv activitatea de cercetare-dezvoltare. Întreprinderile non-inovatoare sunt întreprinderile care nu au avut activitate inovatoare în perioada analizată. Aceste întreprinderi au răspuns la un set limitat de întrebări din ancheta statistică, cu privire la absenţa activităţii inovatoare.

Cheltuielile pentru inovare cuprind atât cheltuielile pentru inovarea finalizată, cât şi cele pentru inovarea nefinalizată sau abandonată. Principalele componente ale cheltuielilor sunt: – Cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare internă - cheltuieli pentru activităţile creatoare întreprinse sistematic în cadrul întreprinderii, în vederea creşterii volumului de cunoştinţe şi a utilizării lor în scopul realizării de produse (bunuri sau servicii) şi procese noi şi îmbunătăţite (inclusiv dezvoltare de software). – Cheltuielile pentru activitatea de cercetare-dezvoltare externă - cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare realizate de către alte întreprinderi sau institute de cercetare. – Cheltuieli pentru achiziţia de maşini, echipamente şi software - cheltuieli pentru achiziţionarea de utilaje performante, echipamente, hardware sau software pentru obţinerea produselor şi/sau proceselor noi sau cu îmbunătăţiri semnificative. – Cheltuieli pentru achiziţii de alte cunoştinţe externe care includ achiziţia de licenţe de brevete şi invenţii nebrevetate, know-how şi alte tipuri de cunoştinţe de la alte întreprinderi sau organizaţii.

AGRICULTURĂ SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Pentru anul 2000, cercetări statistice bazate pe surse administrative; Începând cu anul 2004, cercetări statistice realizate prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole

privind suprafeţele şi producţia vegetală, efectivele de animale şi producţia animală. Surse administrative:

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru fondul funciar după modul de folosinţă pentru anii 2000 şi 2005; Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru: fondul funciar după modul de folosinţă pentru anii: 2010 şi 2011; parcul de

tractoare şi maşini agricole principale din agricultură aferent sfârşitului de an 2005, 2010 şi 2011. PRECIZĂRI METODOLOGICE

Fondul funciar reprezintă totalitatea terenurilor, indiferent de destinaţie, de titlul pe baza căruia sunt deţinute sau de domeniul public sau privat din care fac parte.

Page 20: Statistică teritorială

21

Suprafaţa agricolă, după modul de folosinţă, include terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice şi care se clasifică astfel: teren arabil, păşuni şi fâneţe naturale, vii şi pepiniere viticole, livezi şi pepiniere pomicole. Terenul arabil reprezintă suprafaţa care se ară în fiecare an sau la mai mulţi ani şi se cultivă cu plante anuale sau perene. Păşunile reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale naturală sau regenerată prin însămânţare, destinate păşunatului animalelor. Fâneţele reprezintă terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă, instalată pe cale naturală sau regenerată prin însămânţare şi destinate recoltării pentru obţinerea de fân. Viile şi pepinierele viticole reprezintă suprafeţele cu plantaţii viticole, pepiniere viticole şi terenul în pregătire pentru vii. Livezile şi pepinierele pomicole reprezintă suprafeţele cu plantaţii pomicole, arbuşti fructiferi, pepiniere pomicole şi terenul în pregătire pentru livezi.

Producţia ramurii agricole se determină conform metodologiei Eurostat privind „Conturile Economice pentru Agricultură” şi cuprinde: valoarea tuturor producţiilor de produse agricole (inclusiv valoarea producţiei de vin obţinută în unităţile agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie) şi valoarea serviciilor agricole efectuate de unităţile specializate. Această producţie nu cuprinde: valoarea consumului de sămânţă din producţie proprie pentru culturile la care însămânţările se fac toamna, valoarea strugurilor utilizaţi în producţia de vin a unităţilor agricole care nu dispun de instalaţii industriale de vinificaţie, valoarea laptelui consumat de animale, valoarea ouălor puse la incubat şi pierderile la producători după recoltare. Producţia ramurii agricole cuprinde şi valoarea activităţilor secundare neagricole neseparabile şi este diminuată cu valoarea produselor agricole transformate în derivate (produse obţinute din prelucrarea laptelui) în aceeaşi fermă. Activităţile secundare neagricole neseparabile sunt activităţi legate direct de producţia agricolă şi nu pot fi separate de activitatea agricolă principală din punct de vedere al costurilor (ex.: producerea brânzeturilor în ferma zootehnică). Producţia ramurii agricole este exprimată în preţuri de bază (preţurile la producător la care se adaugă subvenţiile pe produs şi se scad impozitele pe produs) ale fiecărui an.

Suprafaţa cultivată reprezintă suprafaţa însămânţată/plantată în ogor propriu în anul agricol de referinţă (1 octombrie - 30 septembrie) cu o cultură principală (care ocupă terenul pe cea mai mare perioadă de timp), sau în anii agricoli precedenţi pentru culturile bienale, trienale sau perene.

Producţia agricolă vegetală reprezintă producţia fizică obţinută în perioada de referinţă (anul în care se face recoltarea), mai puţin pierderile la recoltare, exprimată în unităţi fizice, în funcţie de natura produselor şi a grupelor de produse şi cuprinde: - producţia culturilor în ogor propriu; - producţia culturilor intercalate; - producţia culturilor succesive; - producţia obţinută în grădinile familiale (pentru legume, cartofi, fructe, struguri).

Efectivele de bovine cuprind totalitatea taurinelor şi bubalinelor masculi şi femele, pe diferite grupe de vârstă şi destinaţie economică. Efectivele de porcine cuprind totalitatea porcinelor din exploataţia agricolă (inclusiv porcinele aflate în maternităţi, crescătorii şi îngrăşătorii), indiferent de sex, categorii de greutate şi destinaţie economică. Efectivele de ovine cuprind toate animalele din specia ovine, indiferent de sex, vârstă, destinaţie economică şi locul unde se află. Efectivele de caprine cuprind toate caprinele indiferent de sex, vârstă, destinaţie economică şi locul unde se află. Parcul de tractoare şi maşini agricole (fizice) principale din agricultură (la sfârşitul anului) este aferent unităţilor care au agricultura ca activitate principală (inclusiv exploataţiile agricole fără personalitate juridică).

SILVICULTURĂ SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetări statistice curente privind fondul forestier, masa lemnoasă recoltată, suprafaţa parcursă cu tăieri, împăduriri şi volumul

de lemn exploatat, completate de către ocoale silvice de stat şi private. PRECIZĂRI METODOLOGICE

Fondul forestier reprezintă suprafaţa totală a pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie şi administrare silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor (altele decât cele cuprinse în cadastrul apelor), precum şi alte terenuri cu destinaţie forestieră şi neproductive incluse în amenajamentele silvice, indiferent de natura dreptului de proprietate.

Page 21: Statistică teritorială

22

Suprafaţa pădurilor reprezintă totalitatea suprafeţelor de teren acoperite cu vegetaţie forestieră, constând din arbori şi arbuşti, reproduşi natural sau artificial, care îşi creează un mediu specific de dezvoltare biologică şi care constituie componenta direct productivă a fondului forestier, având o suprafaţă individuală de cel puţin 0,25 hectare. Pădurile sunt clasificate după marile grupe de specii, în păduri de răşinoase, fag, stejar şi diverse specii. Regenerările artificiale reprezintă ansamblul de lucrări prin care se plantează sau se însămânţează o suprafaţă de teren cu scopul de a se crea noi arborete, atât pe terenuri forestiere exploatate, cât şi pe terenuri lipsite de vegetaţie forestieră. Volumul de lemn recoltat reprezintă volumul de lemn (volum brut) recoltat până la sfârşitul anului, destinat operatorilor economici şi pentru aprovizionarea populaţiei.

ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Ancheta structurală în întreprinderi şi alte cercetări realizate de Institutul Naţional de Statistică privind activitatea întreprinderilor

din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii; Registrul statistic al întreprinderilor, gestionat de Institutul Naţional de Statistică.

Surse administrative: Ministerul Finanţelor Publice, pentru datele din Registrul Contribuabililor, pentru datele din bilanţurile contabile ale firmelor,

pentru datele privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, precum şi pentru datele privind statele de funcţiuni ale unităţilor bugetare;

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru datele privind structura capitalului social; Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (A.A.A.S.), pentru datele privind întreprinderile privatizate; Banca Naţională a României, pentru datele privind situaţia societăţilor cu activitate bancară; Alte ministere şi organizaţii neguvernamentale, pentru structura privind mărimea şi activităţile întreprinderilor din subordine.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Unitatea legală reprezintă orice operator economic sau social care dispune de un patrimoniu propriu, poate să încheie în nume propriu contracte cu terţi şi să-şi apere interesele în justiţie - are personalitate juridică. Unităţile legale sunt fie persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale (în calitatea lor de întreprinzători), fie persoane juridice. Întreprinderea1) este o grupare de unităţi legale care se constituie ca o entitate organizaţională de producţie de bunuri, servicii comerciale sau servicii de interes social, ce beneficiază de o autonomie de decizie, mai ales pentru asigurarea resurselor sale curente. O întreprindere exercită una sau mai multe activităţi, în unul sau mai multe locuri (sedii - unităţi locale ale întreprinderii). În mod convenţional sunt asimilate întreprinderilor, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care desfăşoară activităţi economice pe bază de liberă iniţiativă potrivit legii, instituţiile publice şi organizaţiile neguvernamentale. Unitatea locală1) este o întreprindere sau o parte a acesteia (atelier, fabrică, depozit, birou, mină sau staţie etc.) situată la o adresă identificabilă. În acest loc se desfăşoară o activitate economică, pentru care - în afara unor cazuri excepţionale - lucrează una sau mai multe persoane (cu normă întreagă sau parţială) pentru aceeaşi întreprindere. Întreprinderea activă este entitatea care, din punct de vedere economic, este activă în perioada de observare, respectiv realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli şi întocmeşte bilanţ contabil. Întreprinderea dormantă este entitatea care există juridic, dar este inactivă, din punct de vedere economic, în perioada de observare. În funcţie de principalele caracteristici ale comportamentului lor economic, întreprinderile - în sensul larg al cuvântului - se clasifică în următoarele categorii: - Întreprinderi cu activitate economică nefinanciară: întreprinderi agricole; întreprinderi din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii; - Întreprinderi financiare, bancare şi de asigurări; - Instituţii din administraţia publică centrală şi locală şi instituţii din sfera securităţii sociale; - Organizaţii neguvernamentale - fără scop patrimonial; - Întreprinzători privaţi - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane ce desfăşoară activităţi liberale.

1) Definiţie în conformitate cu “Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 696 / 1993“, privind unităţile de observare statistică.

Page 22: Statistică teritorială

23

Întreprinderile - în sensul larg al cuvântului - după formele juridice de organizare, sunt următoarele: - Regii autonome şi institute naţionale înfiinţate prin Hotărâri guvernamentale sau ale administraţiei locale; - Societăţi comerciale înfiinţate în baza Legii nr. 31 / 1990, cu modificările şi completările ulterioare, de tipul:

societăţi în nume colectiv; societăţi în comandită simplă; societăţi în comandită pe acţiuni; societăţi pe acţiuni, inclusiv societăţi şi companii naţionale; societăţi cu răspundere limitată.

- Societăţi agricole înfiinţate sau reorganizate în baza Legii nr. 36 / 1991; - Societăţi cooperatiste reprezintă societăţile cu capital de tip cooperatist înfiinţate sau reorganizate în baza Decretului – Lege nr. 66 / 1990, a Legilor nr. 109 / 1996 şi 1 / 2005; - Alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale înfiinţate prin decrete, legi; - Instituţii bugetare înfiinţate prin hotărâri de guvern sau decizii ale organelor administraţiei locale; - Întreprinzători privaţi - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, înfiinţate în baza Legii nr. 300 / 2004 şi O.U.G. nr.44 / 2008, profesiile liberale aşa cum sunt definite de legile speciale; - Organizaţii neguvernamentale - asociaţii şi fundaţii, sindicate, partide politice, organizaţii ale cultelor religioase înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26 / 2000 şi Legii nr. 54 / 2003, Legii nr. 14 / 2003, Legii nr.489 / 2006. După forma juridică de organizare, întreprinderile au caracter comercial sau necomercial. În categoria formelor juridice necomerciale sunt incluse instituţiile bugetare, administraţia publică centrală şi locală, precum şi organizaţiile neguvernamentale. În sfera economică se includ formele juridice cu caracter comercial: regii autonome şi institute naţionale, societăţi comerciale, societăţi cooperatiste, societăţi agricole. În această categorie nu se includ societăţile care desfăşoară activităţi cu caracter social, respectiv activităţile didactic-educative şi de asistenţă sanitară. Aceste activităţi nu sunt asimilate cu un act de comerţ şi nu pot conferi comercialitate societăţii care o desfăşoară.

Mărimea întreprinderii este evaluată după criteriul numărului mediu de salariaţi, în perioada de referinţă, în concordanţă cu criteriile emise de Eurostat. Se utilizează următoarele intervale: - întreprinderi micro: 0 - 9 salariaţi; - întreprinderi mici: 10 - 49 salariaţi; - întreprinderi mijlocii: 50 - 249 salariaţi; - întreprinderi mari: 250 salariaţi şi peste. Activitatea principală a întreprinderii este stabilită în funcţie de produsele sau serviciile a căror realizare implică cele mai mari părţi ale resurselor umane sau care aduc cele mai mari venituri întreprinderii şi se determină utilizând începând cu anul 2008, CAEN Rev.2.

Cifra de afaceri - suma veniturilor rezultate din vânzări de bunuri, vânzări de mărfuri, executarea de lucrări şi prestări de servicii, mai puţin rabaturile, remizele şi alte reduceri acordate clienţilor. Datele privind cifra de afaceri nu includ TVA.

Investiţii brute în bunuri corporale – valoarea investiţiilor efectuate în cursul perioadei de referinţă în toate bunurile corporale, incluzând pe lângă mijloacele fixe puse în funcţiune şi valoarea cumpărărilor de terenuri şi mijloace fixe (la mâna a doua sau cumpărate de la alte unităţi) corectată cu diferenţa (±) soldurilor de imobilizări corporale în curs (investiţii neterminate), cu diminuările prin: investiţii care nu creează mijloace fixe, investiţii definitiv sistate, investiţii în curs vândute şi investiţii în curs de execuţie cedate la terţi şi a căror durată de utilizare este mai mare de 1 an. Investiţii nete - reprezintă cheltuielile efectuate pentru lucrări de construcţii, de instalaţii şi de montaj, pentru achiziţionarea de utilaje, mijloace de transport, alte cheltuieli destinate creării de noi mijloace fixe, pentru dezvoltarea, modernizarea, reconstrucţia celor existente, precum şi valoarea serviciilor legate de transferul de proprietate al mijloacelor fixe existente şi al terenurilor preluate cu plată de la alte unităţi (taxe notariale, comisioane, cheltuieli de transport, de încărcare-descărcare) etc.

TRANSPORTURI, POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetări statistice privind transportul de mărfuri şi pasageri pe diverse moduri de transport privind infrastructura şi mijloacele de

transport şi activităţile de poştă şi telecomunicaţii.

Page 23: Statistică teritorială

24

PRECIZĂRI METODOLOGICE

TRANSPORTURI

Drumurile sunt căi de comunicaţie terestră special amenajate pentru circulaţia vehiculelor şi pietonilor. Drumurile publice sunt căile de comunicaţie terestră, cu excepţia căilor ferate, special amenajate pentru traficul pietonal şi rutier, deschise circulaţiei publice, în scopul satisfacerii cerinţelor economiei naţionale, ale populaţiei şi de apărare a ţării; acestea aparţin proprietăţii publice. Drumurile naţionale asigură legătura capitalei ţării cu municipiile-reşedinţe de judeţ, legăturile între acestea, precum şi cu ţările vecine. Drumurile judeţene şi comunale asigură legăturile între municipiile-reşedinţe de judeţ şi reşedinţele de comune, municipii, oraşe şi alte obiective importante, între comune şi satele componente din cadrul judeţului, precum şi legătura între municipii, oraşe, comune şi sate între ele.

Transportul pe calea ferată cuprinde mărfurile încărcate în vagoane şi expediate pe reţeaua de cale ferată, indiferent de destinaţie şi mărfurile încărcate în vagoanele intrate prin staţii de frontieră, având ca destinaţii staţii de pe reţeaua naţională de căi ferate sau aflate în tranzit spre o staţie din străinătate. Lungimea liniei de cale ferată în exploatare care include liniile deschise transportului de mărfuri şi pasageri. POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII

Corespondenţa expediată se referă la întreaga corespondenţă cu plată, simplă şi recomandată, internă şi externă. Stabilirea cantităţii se face prin numărare sau prin cântărire. Trimiterea poştală se referă la expedierea şi livrarea unui bun, prin mijloace diferite de cele electronice, la adresa indicată de expeditor, utilizând serviciile de poştă. Din această categorie fac parte trimiterile de corespondenţă, imprimatele şi coletele poştale. Trimiterea de corespondenţă este o comunicare scrisă, tipărită, imprimată sau înregistrată pe orice suport material care urmează să fie transportată şi livrată la adresa indicată de expeditor (altfel decât electronic) pe suportul sau pe ambalajul acestuia. Imprimatele (cărţi, cataloage, ziare şi periodice) sunt trimiteri poştale care nu sunt incluse în categoria trimiterilor de corespondenţă. Trimiterile poştale recomandate sunt acele trimiteri pentru care se oferă o garanţie forfetară împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială, deteriorare şi pentru care se eliberează la cerere o dovadă privind depunerea la punctul de acces sau la destinatar. Trimiterile poştale cu valoare declarată sunt acele trimiteri care sunt asigurate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale, deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor. Coletul poştal este o trimitere poştală conţinând bunuri cu sau fără valoare comercială; coletele poştale nu trebuie să conţină alte trimiteri poştale. În numărul de conexiuni la serviciile de telefonie sunt cuprinse conexiunile persoanelor fizice şi juridice la serviciile de telefonie fixă şi mobilă. Numărul de conexiuni la serviciile de telefonie fixă este reprezentat de numărul de linii telefonice fixe conectate pentru care se plătesc abonamente. Numărul de conexiuni la serviciile de telefonie mobilă este reprezentat de numărul de cartele SIM pe bază de abonamente şi cartele SIM preplătite active.

TURISM SURSA DATELOR

Cercetări statistice: Cercetări statistice exhaustive privind activitatea de turism a persoanelor juridice şi fizice.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Capacitatea de cazare turistică existentă (instalată) reprezintă numărul de locuri de cazare de folosinţă turistică înscrise în ultimul act de recepţie, omologare sau clasificare al structurii de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, exclusiv paturile suplimentare care se pot instala în caz de necesitate. Sunt luate în calcul numărul de locuri din structurile existente la 31 iulie, din anul respectiv. Capacitatea de cazare turistică în funcţiune (exprimată în locuri-zile) reprezintă numărul de locuri de cazare puse la dispoziţia turiştilor de către structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, înmulţit cu numărul de zile cât sunt deschise structurile în perioada considerată. Se exclud locurile din camerele sau structurile închise temporar din lipsă de turişti, pentru reparaţii sau pentru alte motive.

Page 24: Statistică teritorială

25

JUSTIŢIE SURSA DATELOR

Surse administrative: Ministerul Justiţiei, pentru datele referitoare la persoanele condamnate definitiv, aflate în penitenciare şi centre de reeducare; Consiliul Superior al Magistraturii, pentru datele referitoare la numărul şi activitatea judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel

(acţiuni penale sau civile înregistrate la instanţele judecătoreşti, hotărâri judecătoreşti penale şi civile, persoane condamnate definitiv, rata criminalităţii);

Inspectoratul General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru datele privind infracţiunile cercetate de poliţie. PRECIZĂRI METODOLOGICE

Infracţiunea este considerată fapta care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală. Condamnarea reprezintă aplicarea printr-o hotărâre judecătorească a unor pedepse prevăzute de legea penală, în cazul în care instanţa constată că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat. Condamnarea este definitivă dacă hotărârea judecătorească prin care a fost pronunţată nu mai este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

În materie penală, datele se referă la numărul de persoane în vârstă de 14 ani şi peste, condamnate definitiv pentru infracţiunile săvârşite. Rata criminalităţii reprezintă numărul persoanelor condamnate definitiv raportat la 100000 de locuitori. Rata infracţionalităţii reprezintă numărul infracţiunilor cercetate de poliţie raportat la 100000 de locuitori.

Page 25: Statistică teritorială

TOTAL 2383912000 265 93 2686 130922005 319 103 2851 129462010 320 103 2861 129562011 320 103 2861 12957MACROREGIUNEA 1 682592000 85 30 720 36462005 99 35 758 35862010 100 35 760 35882011 100 35 760 3588

Nord - Vest 341592000 35 12 386 18232005 42 15 402 18022010 43 15 403 18002011 43 15 403 1800

Bihor 75442000 9 1 86 4352005 10 4 90 4292010 10 4 91 4302011 10 4 91 430

Bistriţa-Năsăud 53552000 4 1 53 2352005 4 1 58 2352010 4 1 58 2352011 4 1 58 235

Cluj 66742000 6 5 74 4202005 6 5 75 4202010 6 5 75 4202011 6 5 75 420

Maramureş 63042000 8 2 62 2262005 13 2 63 2132010 13 2 63 2142011 13 2 63 214

Satu Mare 44182000 4 2 56 2262005 5 2 59 2242010 6 2 59 2202011 6 2 59 220

Sălaj 38642000 4 1 55 2812005 4 1 57 2812010 4 1 57 2812011 4 1 57 281

Centru 341002000 50 18 334 18232005 57 20 356 17842010 57 20 357 17882011 57 20 357 1788

Alba 62422000 11 4 65 6562005 11 4 66 6562010 11 4 67 6562011 11 4 67 656

LA 31 DECEMBRIE1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI,

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul oraşelorşi municipiilor

din care:municipii

Numărulcomunelor

Numărulsatelor

Suprafaţa totală(Km2)

26

Page 26: Statistică teritorială

Braşov 53632000 9 4 43 1502005 10 4 48 1492010 10 4 48 1492011 10 4 48 149

Covasna 37102000 5 2 34 1222005 5 2 40 1222010 5 2 40 1222011 5 2 40 122

Harghita 66392000 9 2 49 2362005 9 4 58 2352010 9 4 58 2352011 9 4 58 235

Mureş 67142000 7 4 90 4862005 11 4 91 4602010 11 4 91 4642011 11 4 91 464

Sibiu 54322000 9 2 53 1732005 11 2 53 1622010 11 2 53 1622011 11 2 53 162

MACROREGIUNEA 2 726122000 65 27 795 39002005 81 28 859 38582010 81 28 861 38612011 81 28 861 3862

Nord - Est 368502000 32 16 463 24452005 46 17 505 24112010 46 17 506 24142011 46 17 506 2414

Bacău 66212000 8 2 79 4902005 8 3 85 4912010 8 3 85 4912011 8 3 85 491

Botoşani 49862000 4 2 68 3362005 7 2 71 3302010 7 2 71 3332011 7 2 71 333

Iaşi 54762000 4 2 85 4202005 5 2 93 4182010 5 2 93 4182011 5 2 93 418

Neamţ 58962000 4 2 70 3472005 5 2 78 3442010 5 2 78 3442011 5 2 78 344

1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI, LA 31 DECEMBRIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suprafaţa totală(Km2)

Numărul oraşelorşi municipiilor

din care:municipii

Numărulcomunelor

Numărulsatelor

27

Page 27: Statistică teritorială

1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI, LA 31 DECEMBRIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suprafaţa totală(Km2)

Numărul oraşelorşi municipiilor

din care:municipii

Numărulcomunelor

Numărulsatelor

Suceava 85532000 8 5 90 3962005 16 5 97 3792010 16 5 98 3792011 16 5 98 379

Vaslui 53182000 4 3 71 4562005 5 3 81 4492010 5 3 81 4492011 5 3 81 449

Sud - Est 357622000 33 11 332 14552005 35 11 354 14472010 35 11 355 14472011 35 11 355 1448

Brăila 47662000 4 1 39 1402005 4 1 40 1402010 4 1 40 1402011 4 1 40 140

Buzău 61032000 4 2 81 4822005 5 2 82 4752010 5 2 82 4752011 5 2 82 475

Constanţa 70712000 11 3 54 1892005 12 3 58 1882010 12 3 58 1882011 12 3 58 189

Galaţi 44662000 4 2 56 1802005 4 2 60 1802010 4 2 61 1802011 4 2 61 180

Tulcea 84992000 5 1 43 1332005 5 1 46 1332010 5 1 46 1332011 5 1 46 133

Vrancea 48572000 5 2 59 3312005 5 2 68 3312010 5 2 68 3312011 5 2 68 331

MACROREGIUNEA 3 362742000 46 16 518 21322005 57 17 549 21092010 57 17 551 21102011 57 17 551 2110

Sud - Muntenia 344532000 43 15 481 20302005 48 16 517 20182010 48 16 519 20192011 48 16 519 2019

28

Page 28: Statistică teritorială

1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI, LA 31 DECEMBRIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suprafaţa totală(Km2)

Numărul oraşelorşi municipiilor

din care:municipii

Numărulcomunelor

Numărulsatelor

Argeş 68262000 6 3 93 5772005 7 3 95 5762010 7 3 95 5762011 7 3 95 576

Călăraşi 50882000 5 2 48 1602005 5 2 49 1602010 5 2 50 1602011 5 2 50 160

Dâmboviţa 40542000 6 1 76 3612005 7 2 82 3532010 7 2 82 3532011 7 2 82 353

Giurgiu 35262000 3 1 46 1662005 3 1 51 1662010 3 1 51 1672011 3 1 51 167

Ialomiţa 44532000 4 3 49 1302005 7 3 58 1272010 7 3 59 1272011 7 3 59 127

Prahova 47162000 14 2 86 4052005 14 2 90 4052010 14 2 90 4052011 14 2 90 405

Teleorman 57902000 5 3 83 2312005 5 3 92 2312010 5 3 92 2312011 5 3 92 231

Bucureşti - Ilfov 18212000 3 1 37 1022005 9 1 32 912010 9 1 32 912011 9 1 32 91

Ilfov 15832000 2 - 37 1022005 8 - 32 912010 8 - 32 912011 8 - 32 91

Municipiul Bucureşti 2382000 1 1 - -2005 1 1 - -2010 1 1 - -2011 1 1 - -

MACROREGIUNEA 4 612462000 69 20 653 34142005 82 23 685 33932010 82 23 689 33972011 82 23 689 3397

29

Page 29: Statistică teritorială

1. ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI, LA 31 DECEMBRIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suprafaţa totală(Km2)

Numărul oraşelorşi municipiilor

din care:municipii

Numărulcomunelor

Numărulsatelor

Sud - Vest Oltenia 292122000 32 10 387 20802005 40 11 408 20662010 40 11 408 20702011 40 11 408 2070

Dolj 74142000 5 2 94 3802005 7 3 104 3782010 7 3 104 3782011 7 3 104 378

Gorj 56022000 7 2 63 4142005 9 2 61 4112010 9 2 61 4112011 9 2 61 411

Mehedinţi 49332000 5 2 59 3442005 5 2 61 3442010 5 2 61 3442011 5 2 61 344

Olt 54982000 7 2 94 3782005 8 2 104 3772010 8 2 104 3772011 8 2 104 377

Vâlcea 57652000 8 2 77 5642005 11 2 78 5562010 11 2 78 5602011 11 2 78 560

Vest 320342000 37 10 266 13342005 42 12 277 13272010 42 12 281 13272011 42 12 281 1327

Arad 77542000 8 1 67 2732005 10 1 68 2702010 10 1 68 2702011 10 1 68 270

Caraş-Severin 85202000 8 2 69 2872005 8 2 69 2872010 8 2 69 2872011 8 2 69 287

Hunedoara 70632000 14 5 55 4572005 14 7 55 4572010 14 7 55 4572011 14 7 55 457

Timiş 86972000 7 2 75 3172005 10 2 85 3132010 10 2 89 3132011 10 2 89 313

30

Page 30: Statistică teritorială

Ambelesexe Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin Ambelesexe Masculin Feminin

TOTAL2000 22435205 10968854 11466351 12244598 5907848 6336750 10190607 5061006 5129601 94,12005 21623849 10543518 11080331 11879897 5692516 6187381 9743952 4851002 4892950 90,72010 21431298 10434143 10997155 11798735 5632704 6166031 9632563 4801439 4831124 89,920111) 21354396 10392537 10961859 11727153 5590187 6136966 9627243 4802350 4824893 89,6MACROREGIUNEA 12000 5486284 2691986 2794298 3088169 1497352 1590817 2398115 1194634 1203481 80,42005 5267886 2576316 2691570 2968816 1430088 1538728 2299070 1146228 1152842 77,22010 5239908 2557508 2682400 2943516 1411952 1531564 2296392 1145556 1150836 76,820111) 5231556 2552494 2679062 2931746 1404615 1527131 2299810 1147879 1151931 76,6

Nord - Vest2000 2844042 1395121 1448921 1494599 724411 770188 1349443 670710 678733 83,32005 2737400 1335756 1401644 1453832 698293 755539 1283568 637463 646105 80,12010 2716456 1323245 1393211 1446905 692324 754581 1269551 630921 638630 79,520111) 2711016 1320277 1390739 1440177 688377 751800 1270839 631900 638939 79,4

Bihor2000 620517 302433 318084 307359 147685 159674 313158 154748 158410 82,32005 595685 289339 306346 300514 143322 157192 295171 146017 149154 79,02010 592561 287746 304815 297322 141207 156115 295239 146539 148700 78,5

20111) 592242 287512 304730 296646 140640 156006 295596 146872 148724 78,5Bistriţa-Năsăud

2000 326278 162105 164173 120603 58937 61666 205675 103168 102507 60,92005 317254 157630 159624 114978 56078 58900 202276 101552 100724 59,22010 317247 157446 159801 118437 57598 60839 198810 99848 98962 59,2

20111) 316834 157100 159734 119002 57731 61271 197832 99369 98463 59,2Cluj

2000 719864 350947 368917 494130 238488 255642 225734 112459 113275 107,92005 694511 335189 359322 465506 221349 244157 229005 113840 115165 104,12010 691048 332538 358510 458983 217413 241570 232065 115125 116940 103,5

20111) 689517 331923 357594 454687 215396 239291 234830 116527 118303 103,3Maramureş

2000 530955 262845 268110 284256 139396 144860 246699 123449 123250 84,22005 515610 254044 261566 303119 147668 155451 212491 106376 106115 81,82010 510482 250933 259549 300256 145601 154655 210226 105332 104894 81,0

20111) 509163 250014 259149 299315 144895 154420 209848 105119 104729 80,8Satu Mare

2000 390121 190950 199171 180544 86828 93716 209577 104122 105455 88,32005 368702 179276 189426 169597 80839 88758 199105 98437 100668 83,52010 364104 176612 187492 172434 81876 90558 191670 94736 96934 82,4

20111) 363040 176121 186919 171312 81280 90032 191728 94841 96887 82,2Sălaj

2000 256307 125841 130466 107707 53077 54630 148600 72764 75836 66,32005 245638 120278 125360 100118 49037 51081 145520 71241 74279 63,62010 241014 117970 123044 99473 48629 50844 141541 69341 72200 62,4

20111) 240220 117607 122613 99215 48435 50780 141005 69172 71833 62,2Centru2000 2642242 1296865 1345377 1593570 772941 820629 1048672 523924 524748 77,52005 2530486 1240560 1289926 1514984 731795 783189 1015502 508765 506737 74,22010 2523452 1234263 1289189 1496611 719628 776983 1026841 514635 512206 74,020111) 2520540 1232217 1288323 1491569 716238 775331 1028971 515979 512992 73,9

Alba2000 395941 196161 199780 232829 114147 118682 163112 82014 81098 63,42005 379189 187343 191846 220076 107010 113066 159113 80333 78780 60,72010 372265 183553 188712 218909 106066 112843 153356 77487 75869 59,6

20111) 370816 182675 188141 218330 105617 112713 152486 77058 75428 59,4

2. POPULAŢIA, PE SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE

Total(număr persoane)

Urban(număr persoane)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Locuitori / km2

Rural(număr persoane)

31

Page 31: Statistică teritorială

Ambelesexe Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin Ambelesexe Masculin Feminin

Braşov2000 628643 307151 321492 475099 231107 243992 153544 76044 77500 117,22005 595211 289982 305229 444886 214949 229937 150325 75033 75292 111,02010 598313 290498 307815 439640 210845 228795 158673 79653 79020 111,6

20111) 598941 290562 308379 438507 209930 228577 160434 80632 79802 111,7Covasna

2000 230537 113515 117022 119993 58156 61837 110544 55359 55185 62,12005 223886 110251 113635 112764 54515 58249 111122 55736 55386 60,32010 222434 109284 113150 110821 53343 57478 111613 55941 55672 60,0

20111) 221765 108979 112786 110383 53098 57285 111382 55881 55501 59,8Harghita

2000 341570 169663 171907 155184 75883 79301 186386 93780 92606 51,42005 326558 161909 164649 144022 70165 73857 182536 91744 90792 49,22010 324890 160575 164315 142077 68978 73099 182813 91597 91216 48,9

20111) 323952 160016 163936 141334 68480 72854 182618 91536 91082 48,8Mureş

2000 601558 295054 306504 308132 148824 159308 293426 146230 147196 89,62005 583383 285738 297645 307825 148278 159547 275558 137460 138098 86,92010 580228 283620 296608 301013 144348 156665 279215 139272 139943 86,4

20111) 578945 282891 296054 299218 143315 155903 279727 139576 140151 86,2Sibiu

2000 443993 215321 228672 302333 144824 157509 141660 70497 71163 81,72005 422259 205337 216922 285411 136878 148533 136848 68459 68389 77,72010 425322 206733 218589 284151 136048 148103 141171 70685 70486 78,3

20111) 426121 207094 219027 283797 135798 147999 142324 71296 71028 78,4MACROREGIUNEA 22000 6757811 3337436 3420375 3330024 1618094 1711930 3427787 1719342 1708445 93,12005 6580925 3244543 3336382 3199847 1543761 1656086 3381078 1700782 1680296 90,62010 6513804 3203774 3310030 3145082 1508799 1636283 3368722 1694975 1673747 89,720111) 6490168 3190686 3299482 3123260 1495410 1627850 3366908 1695276 1671632 89,4

Nord - Est2000 3823492 1892604 1930888 1663685 807988 855697 2159807 1084616 1075191 103,82005 3734546 1847526 1887020 1620437 781767 838670 2114109 1065759 1048350 101,32010 3707600 1831200 1876400 1599130 767555 831575 2108470 1063645 1044825 100,620111) 3695831 1825147 1870684 1587203 760487 826716 2108628 1064660 1043968 100,3

Bacău2000 752761 374089 378672 374867 182705 192162 377894 191384 186510 113,72005 723518 358735 364783 334080 161569 172511 389438 197166 192272 109,32010 714641 353089 361552 323163 155034 168129 391478 198055 193423 107,9

20111) 712304 351884 360420 320849 153678 167171 391455 198206 193249 107,6Botoşani

2000 463808 227604 236204 182373 88826 93547 281435 138778 142657 93,02005 459900 226395 233505 192369 93026 99343 267531 133369 134162 92,22010 447107 219802 227305 186857 89854 97003 260250 129948 130302 89,7

20111) 444804 218947 225857 186375 89672 96703 258429 129275 129154 89,2Iaşi

2000 836751 414733 422018 417354 201635 215719 419397 213098 206299 152,82005 813943 402092 411851 376155 179572 196583 437788 222520 215268 148,62010 825773 407434 418339 387549 184556 202993 438224 222878 215346 150,8

20111) 821311 404840 416471 380978 180641 200337 440333 224199 216134 150,0Neamţ

2000 586229 289693 296536 236528 114533 121995 349701 175160 174541 99,42005 570682 281638 289044 220149 105855 114294 350533 175783 174750 96,82010 562122 276668 285454 212104 101223 110881 350018 175445 174573 95,3

20111) 560755 275723 285032 210630 100276 110354 350125 175447 174678 95,1

2. POPULAŢIA, PE SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total(număr persoane)

Urban(număr persoane)

Rural(număr persoane) Locuitori /

km2

32

Page 32: Statistică teritorială

Ambelesexe Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin Ambelesexe Masculin Feminin

2. POPULAŢIA, PE SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total(număr persoane)

Urban(număr persoane)

Rural(număr persoane) Locuitori /

km2

Suceava2000 717224 353984 363240 253317 122806 130511 463907 231178 232729 83,92005 705752 348863 356889 305855 148601 157254 399897 200262 199635 82,52010 708433 349995 358438 303541 146980 156561 404892 203015 201877 82,8

20111) 708933 350356 358577 302736 146489 156247 406197 203867 202330 82,9Vaslui

2000 466719 232501 234218 199246 97483 101763 267473 135018 132455 87,82005 460751 229803 230948 191829 93144 98685 268922 136659 132263 86,62010 449524 224212 225312 185916 89908 96008 263608 134304 129304 84,5

20111) 447724 223397 224327 185635 89731 95904 262089 133666 128423 84,2Sud - Est2000 2934319 1444832 1489487 1666339 810106 856233 1267980 634726 633254 82,12005 2846379 1397017 1449362 1579410 761994 817416 1266969 635023 631946 79,62010 2806204 1372574 1433630 1545952 741244 804708 1260252 631330 628922 78,520111) 2794337 1365539 1428798 1536057 734923 801134 1258280 630616 627664 78,1

Brăila2000 385749 188181 197568 255949 123290 132659 129800 64891 64909 80,92005 370428 180731 189697 241747 116279 125468 128681 64452 64229 77,72010 357614 173737 183877 232442 111125 121317 125172 62612 62560 75,0

20111) 355173 172404 182769 230536 109978 120558 124637 62426 62211 74,5Buzău

2000 504540 246826 257714 207280 100442 106838 297260 146384 150876 82,72005 494052 241644 252408 204750 98585 106165 289302 143059 146243 81,02010 480222 234245 245977 197436 94556 102880 282786 139689 143097 78,7

20111) 477215 232662 244553 195772 93525 102247 281443 139137 142306 78,2Constanţa

2000 746041 366408 379633 541698 262956 278742 204343 103452 100891 105,52005 715148 348609 366539 507031 243429 263602 208117 105180 102937 101,12010 723796 351679 372117 504448 240602 263846 219348 111077 108271 102,4

20111) 724276 351404 372872 502835 239304 263531 221441 112100 109341 102,4Galaţi

2000 644077 320737 323340 385329 189329 196000 258748 131408 127340 144,22005 620500 307067 313433 352847 171418 181429 267653 135649 132004 138,92010 608904 299803 309101 343729 165727 178002 265175 134076 131099 136,3

20111) 604627 297341 307286 339932 163533 176399 264695 133808 130887 135,4Tulcea

2000 262692 130554 132138 127660 62489 65171 135032 68065 66967 30,92005 252485 125327 127158 124036 60504 63532 128449 64823 63626 29,72010 245899 122019 123880 121192 58941 62251 124707 63078 61629 28,9

20111) 244103 121202 122901 120461 58536 61925 123642 62666 60976 28,7Vrancea

2000 391220 192126 199094 148423 71600 76823 242797 120526 122271 80,52005 393766 193639 200127 148999 71779 77220 244767 121860 122907 81,12010 389769 191091 198678 146705 70293 76412 243064 120798 122266 80,2

20111) 388943 190526 198417 146521 70047 76474 242422 120479 121943 80,1MACROREGIUNEA 32000 5750150 2771809 2978341 3469688 1649937 1819751 2280462 1121872 1158590 158,52005 5538130 2659739 2878391 3387681 1600370 1787311 2150449 1059369 1091080 152,72010 5522036 2650838 2871198 3430331 1619324 1811007 2091705 1031514 1060191 152,220111) 5497095 2637474 2859621 3406270 1605744 1800526 2090825 1031730 1059095 151,5

Sud - Muntenia2000 3465468 1696073 1769395 1441088 698899 742189 2024380 997174 1027206 100,62005 3329762 1625399 1704363 1388708 667989 720719 1941054 957410 983644 96,62010 3258775 1587863 1670912 1350399 645605 704794 1908376 942258 966118 94,620111) 3243268 1580167 1663101 1342035 640793 701242 1901233 939374 961859 94,1

33

Page 33: Statistică teritorială

Ambelesexe Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin Ambelesexe Masculin Feminin

2. POPULAŢIA, PE SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total(număr persoane)

Urban(număr persoane)

Rural(număr persoane) Locuitori /

km2

Argeş2000 671514 328440 343074 321662 156441 165221 349852 171999 177853 98,42005 646320 314318 332002 311236 149774 161462 335084 164544 170540 94,72010 639157 310890 328267 304615 145599 159016 334542 165291 169251 93,6

20111) 636643 309360 327283 302967 144513 158454 333676 164847 168829 93,3Călăraşi

2000 331843 163658 168185 130188 63742 66446 201655 99916 101739 65,22005 317652 156130 161522 124149 60004 64145 193503 96126 97377 62,42010 311898 152708 159190 120373 57883 62490 191525 94825 96700 61,3

20111) 310477 151964 158513 119897 57570 62327 190580 94394 96186 61,0Dâmboviţa

2000 551414 269992 281422 172133 83550 88583 379281 186442 192839 136,02005 537090 262511 274579 168027 80821 87206 369063 181690 187373 132,52010 529781 258357 271424 162985 77794 85191 366796 180563 186233 130,7

20111) 528955 258088 270867 161848 77114 84734 367107 180974 186133 130,5Giurgiu

2000 294000 143358 150642 90470 43974 46496 203530 99384 104146 83,42005 286208 139540 146668 89012 42975 46037 197196 96565 100631 81,22010 280125 136682 143443 87420 42036 45384 192705 94646 98059 79,4

20111) 279172 136303 142869 87054 41856 45198 192118 94447 97671 79,2Ialomiţa

2000 304327 150053 154274 125455 61541 63914 178872 88512 90360 68,32005 292666 143772 148894 133578 64989 68589 159088 78783 80305 65,72010 286980 140465 146515 132265 63991 68274 154715 76474 78241 64,4

20111) 285733 139831 145902 131842 63722 68120 153891 76109 77782 64,2Prahova

2000 855539 415811 439728 444239 212640 231599 411300 203171 208129 181,42005 827512 401640 425872 420822 200374 220448 406690 201266 205424 175,52010 812844 393568 419276 408649 193528 215121 404195 200040 204155 172,4

20111) 809124 391798 417326 405815 192060 213755 403309 199738 203571 171,6Teleorman

2000 456831 224761 232070 156941 77011 79930 299890 147750 152140 78,92005 422314 207488 214826 141884 69052 72832 280430 138436 141994 72,92010 397990 195193 202797 134092 64774 69318 263898 130419 133479 68,7

20111) 393164 192823 200341 132612 63958 68654 260552 128865 131687 67,9Bucureşti - Ilfov2000 2284682 1075736 1208946 2028600 951038 1077562 256082 124698 131384 1254,62005 2208368 1034340 1174028 1998973 932381 1066592 209395 101959 107436 1212,72010 2263261 1062975 1200286 2079932 973719 1106213 183329 89256 94073 1242,920111) 2253827 1057307 1196520 2064235 964951 1099284 189592 92356 97236 1237,7

Ilfov2000 275482 134171 141311 19400 9473 9927 256082 124698 131384 174,02005 283409 137973 145436 74014 36014 38000 209395 101959 107436 179,02010 321007 156206 164801 137678 66950 70728 183329 89256 94073 202,8

20111) 334475 162825 171650 144883 70469 74414 189592 92356 97236 211,3Municipiul Bucureşti

2000 2009200 941565 1067635 2009200 941565 1067635 - - - 8442,02005 1924959 896367 1028592 1924959 896367 1028592 - - - 8088,12010 1942254 906769 1035485 1942254 906769 1035485 - - - 8160,7

20111) 1919352 894482 1024870 1919352 894482 1024870 - - - 8064,5MACROREGIUNEA 42000 4440960 2167623 2273337 2356717 1142465 1214252 2084243 1025158 1059085 72,52005 4236908 2062920 2173988 2323553 1118297 1205256 1913355 944623 968732 69,22010 4155550 2022023 2133527 2279806 1092629 1187177 1875744 929394 946350 67,920111) 4135577 2011883 2123694 2265877 1084418 1181459 1869700 927465 942235 67,5

34

Page 34: Statistică teritorială

Ambelesexe Masculin Feminin Ambele

sexe Masculin Feminin Ambelesexe Masculin Feminin

2. POPULAŢIA, PE SEXE ŞI MEDII, LA 1 IULIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total(număr persoane)

Urban(număr persoane)

Rural(număr persoane) Locuitori /

km2

Sud - Vest Oltenia2000 2399831 1179388 1220443 1088111 532634 555477 1311720 646754 664966 82,22005 2306450 1131412 1175038 1096060 531557 564503 1210390 599855 610535 79,02010 2238643 1096616 1142027 1073146 517593 555553 1165497 579023 586474 76,620111) 2225108 1089858 1135250 1068281 514478 553803 1156827 575380 581447 76,2

Dolj2000 744243 363169 381074 384174 186631 197543 360069 176538 183531 100,42005 718874 349699 369175 383965 185032 198933 334909 164667 170242 97,02010 702124 340422 361702 379320 181506 197814 322804 158916 163888 94,7

20111) 697813 338142 359671 377183 180162 197021 320630 157980 162650 94,1Gorj

2000 394809 195952 198857 167984 83273 84711 226825 112679 114146 70,52005 384852 190214 194638 180489 88175 92314 204363 102039 102324 68,72010 376179 185854 190325 178401 86621 91780 197778 99233 98545 67,2

20111) 375147 185402 189745 178403 86565 91838 196744 98837 97907 67,0Mehedinţi

2000 321853 158004 163849 156206 76954 79252 165647 81050 84597 65,22005 303869 149290 154579 147519 71664 75855 156350 77626 78724 61,62010 291051 143170 147881 141839 68687 73152 149212 74483 74729 59,0

20111) 288775 142020 146755 140889 68088 72801 147886 73932 73954 58,5Olt

2000 508213 250809 257404 202753 99627 103126 305460 151182 154278 92,42005 483674 238507 245167 196258 95769 100489 287416 142738 144678 88,02010 462734 227901 234833 188367 91522 96845 274367 136379 137988 84,2

20111) 458380 225807 232573 186981 90754 96227 271399 135053 136346 83,4Vâlcea

2000 430713 211454 219259 176994 86149 90845 253719 125305 128414 74,72005 415181 203702 211479 187829 90917 96912 227352 112785 114567 72,02010 406555 199269 207286 185219 89257 95962 221336 110012 111324 70,5

20111) 404993 198487 206506 184825 88909 95916 220168 109578 110590 70,3Vest2000 2041129 988235 1052894 1268606 609831 658775 772523 378404 394119 63,72005 1930458 931508 998950 1227493 586740 640753 702965 344768 358197 60,32010 1916907 925407 991500 1206660 575036 631624 710247 350371 359876 59,820111) 1910469 922025 988444 1197596 569940 627656 712873 352085 360788 59,6

Arad2000 476272 229111 247161 245527 116586 128941 230745 112525 118220 61,42005 459286 220861 238425 255083 121021 134062 204203 99840 104363 59,22010 454922 219493 235429 250520 118907 131613 204402 100586 103816 58,7

20111) 454073 219134 234939 249991 118624 131367 204082 100510 103572 58,6Caraş-Severin

2000 353209 172256 180953 201475 97990 103485 151734 74266 77468 41,52005 331876 161656 170220 187559 90626 96933 144317 71030 73287 39,02010 320840 156416 164424 179816 86787 93029 141024 69629 71395 37,7

20111) 318616 155359 163257 178526 86095 92431 140090 69264 70826 37,4Hunedoara

2000 523073 256606 266467 397409 194905 202504 125664 61701 63963 74,12005 480459 233719 246740 369550 179461 190089 110909 54258 56651 68,02010 461450 223562 237888 354074 170866 183208 107376 52696 54680 65,3

20111) 457932 221644 236288 350667 168915 181752 107265 52729 54536 64,8Timiş

2000 688575 330262 358313 424195 200350 223845 264380 129912 134468 79,22005 658837 315272 343565 415301 195632 219669 243536 119640 123896 75,82010 679695 325936 353759 422250 198476 223774 257445 127460 129985 78,2

20111) 679848 325888 353960 418412 196306 222106 261436 129582 131854 78,2

1) Date provizorii ce urmează a fi rectificate după publicarea rezultatelor finale ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor - 2011.

35

Page 35: Statistică teritorială

număr persoane

0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste

TOTAL2000 22435205 4098080 14117075 42200502005 21623849 3372705 14086384 41647602010 21431298 3241295 13837516 435248720111) 21354396 3213339 13724839 4416218MACROREGIUNEA 12000 5486284 1015594 3510020 9606702005 5267886 837670 3465420 9647962010 5239908 812034 3410601 101727320111) 5231556 808185 3386817 1036554

Nord - Vest2000 2844042 534304 1808122 5016162005 2737400 440297 1794677 5024262010 2716456 420518 1767944 52799420111) 2711016 417551 1756604 536861

Bihor2000 620517 114066 388661 1177902005 595685 97228 384778 1136792010 592561 94448 380963 117150

20111) 592242 93976 379561 118705Bistriţa-Năsăud

2000 326278 69416 203401 534612005 317254 57605 205442 542072010 317247 54137 205601 57509

20111) 316834 53642 204763 58429Cluj

2000 719864 114955 467872 1370372005 694511 92549 463886 1380762010 691048 91520 453127 146401

20111) 689517 91861 448750 148906Maramureş

2000 530955 107697 341894 813642005 515610 88618 341049 859432010 510482 82295 335661 92526

20111) 509163 80901 333634 94628Satu Mare

2000 390121 77409 251441 612712005 368702 62502 245422 607782010 364104 58829 241767 63508

20111) 363040 58173 240200 64667Sălaj

2000 256307 50761 154853 506932005 245638 41795 154100 497432010 241014 39289 150825 50900

20111) 240220 38998 149696 51526Centru2000 2642242 481290 1701898 4590542005 2530486 397373 1670743 4623702010 2523452 391516 1642657 48927920111) 2520540 390634 1630213 499693

Alba2000 395941 71661 248909 753712005 379189 58194 246525 744702010 372265 54109 240636 77520

20111) 370816 53299 238794 78723

3. POPULAŢIA, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

TotalPe grupe de vârstă

36

Page 36: Statistică teritorială

număr persoane

0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste

Braşov2000 628643 107311 423066 982662005 595211 84654 412166 983912010 598313 85416 404616 108281

20111) 598941 86351 400654 111936Covasna

2000 230537 44516 147753 382682005 223886 37112 146048 407262010 222434 37341 143038 42055

20111) 221765 37057 141681 43027Harghita

2000 341570 64492 218236 588422005 326558 54073 211240 612452010 324890 53546 207242 64102

20111) 323952 53139 205438 65375Mureş

2000 601558 110123 376326 1151092005 583383 95188 371882 1163132010 580228 93707 366102 120419

20111) 578945 93389 363784 121772Sibiu

2000 443993 83187 287608 731982005 422259 68152 282882 712252010 425322 67397 281023 76902

20111) 426121 67399 279862 78860MACROREGIUNEA 22000 6757811 1345710 4187007 12250942005 6580925 1122045 4234933 12239472010 6513804 1069083 4166122 127859920111) 6490168 1055203 4136301 1298664

Nord - Est2000 3823492 803457 2327517 6925182005 3734546 685302 2363469 6857752010 3707600 650266 2345237 71209720111) 3695831 640976 2332633 722222

Bacău2000 752761 154336 468415 1300102005 723518 128661 465197 1296602010 714641 119671 459656 135314

20111) 712304 117491 457607 137206Botoşani

2000 463808 98551 267925 973322005 459900 86636 278761 945032010 447107 80740 272222 94145

20111) 444804 79133 270817 94854Iaşi

2000 836751 174452 526550 1357492005 813943 149302 530460 1341812010 825773 148525 533713 143535

20111) 821311 147522 526819 146970Neamţ

2000 586229 115535 360700 1099942005 570682 96191 363345 1111462010 562122 88682 357230 116210

20111) 560755 87145 356070 117540

3. POPULAŢIA, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

TotalPe grupe de vârstă

37

Page 37: Statistică teritorială

număr persoane

0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste

3. POPULAŢIA, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

TotalPe grupe de vârstă

Suceava2000 717224 156896 429287 1310412005 705752 136630 440332 1287902010 708433 128939 446279 133215

20111) 708933 127418 446391 135124Vaslui

2000 466719 103687 274640 883922005 460751 87882 285374 874952010 449524 83709 276137 89678

20111) 447724 82267 274929 90528Sud - Est2000 2934319 542253 1859490 5325762005 2846379 436743 1871464 5381722010 2806204 418817 1820885 56650220111) 2794337 414227 1803668 576442

Brăila2000 385749 66956 241106 776872005 370428 52304 240372 777522010 357614 48489 229501 79624

20111) 355173 47715 226929 80529Buzău

2000 504540 89522 300770 1142482005 494052 75128 306090 1128342010 480222 71138 296075 113009

20111) 477215 70137 293445 113633Constanţa

2000 746041 136676 499326 1100392005 715148 106795 492958 1153952010 723796 109749 484576 129471

20111) 724276 110526 480328 133422Galaţi

2000 644077 122911 415320 1058462005 620500 99269 413779 1074522010 608904 91815 402635 114454

20111) 604627 89608 398122 116897Tulcea

2000 262692 50222 168893 435772005 252485 38875 169712 438982010 245899 36691 162375 46833

20111) 244103 36184 160166 47753Vrancea

2000 391220 75966 234075 811792005 393766 64372 248553 808412010 389769 60935 245723 83111

20111) 388943 60057 244678 84208MACROREGIUNEA 32000 5750150 942471 3651019 11566602005 5538130 766655 3643984 11274912010 5522036 769872 3580333 117183120111) 5497095 768928 3540743 1187424

Sud - Muntenia2000 3465468 624650 2115356 7254622005 3329762 507752 2111572 7104382010 3258775 479630 2050854 72829120111) 3243268 473833 2034794 734641

38

Page 38: Statistică teritorială

număr persoane

0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste

3. POPULAŢIA, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

TotalPe grupe de vârstă

Argeş2000 671514 118690 430052 1227722005 646320 98112 425573 1226352010 639157 91223 416363 131571

20111) 636643 90150 412526 133967Călăraşi

2000 331843 64399 196408 710362005 317652 51487 196307 698582010 311898 51138 190826 69934

20111) 310477 50789 189567 70121Dâmboviţa

2000 551414 107142 339540 1047322005 537090 87691 346046 1033532010 529781 81344 340824 107613

20111) 528955 80431 339437 109087Giurgiu

2000 294000 53025 166971 740042005 286208 44728 171513 699672010 280125 42015 169081 69029

20111) 279172 41316 168998 68858Ialomiţa

2000 304327 59694 183587 610462005 292666 47663 183892 611112010 286980 47017 178105 61858

20111) 285733 46914 176612 62207Prahova

2000 855539 146546 538669 1703242005 827512 119111 539583 1688182010 812844 114864 523642 174338

20111) 809124 113593 518726 176805Teleorman

2000 456831 75154 260129 1215482005 422314 58960 248658 1146962010 397990 52029 232013 113948

20111) 393164 50640 228928 113596Bucureşti - Ilfov2000 2284682 317821 1535663 4311982005 2208368 258903 1532412 4170532010 2263261 290242 1529479 44354020111) 2253827 295095 1505949 452783

Ilfov2000 275482 47166 173546 547702005 283409 42251 186669 544892010 321007 47470 214101 59436

20111) 334475 49889 223510 61076Municipiul Bucureşti

2000 2009200 270655 1362117 3764282005 1924959 216652 1345743 3625642010 1942254 242772 1315378 384104

20111) 1919352 245206 1282439 391707MACROREGIUNEA 42000 4440960 794305 2769029 8776262005 4236908 646335 2742047 8485262010 4155550 590306 2680460 88478420111) 4135577 581023 2660978 893576

39

Page 39: Statistică teritorială

număr persoane

0 - 14 ani 15 - 59 ani 60 ani şi peste

3. POPULAŢIA, PE GRUPE DE VÂRSTĂ, LA 1 IULIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

TotalPe grupe de vârstă

Sud - Vest Oltenia2000 2399831 437588 1461086 5011572005 2306450 358286 1465587 4825772010 2238643 320107 1421156 49738020111) 2225108 313257 1411685 500166Dolj

2000 744243 128086 452153 1640042005 718874 107806 453861 1572072010 702124 99163 442879 160082

20111) 697813 97852 439606 160355Gorj

2000 394809 80263 244820 697262005 384852 64848 252628 673762010 376179 56846 248380 70953

20111) 375147 55380 247989 71778Mehedinţi

2000 321853 57557 194754 695422005 303869 46858 192947 640642010 291051 41421 184320 65310

20111) 288775 40545 182837 65393Olt

2000 508213 93071 307656 1074862005 483674 74811 303919 1049442010 462734 65259 290235 107240

20111) 458380 63391 287488 107501Vâlcea

2000 430713 78611 261703 903992005 415181 63963 262232 889862010 406555 57418 255342 93795

20111) 404993 56089 253765 95139Vest2000 2041129 356717 1307943 3764692005 1930458 288049 1276460 3659492010 1916907 270199 1259304 38740420111) 1910469 267766 1249293 393410

Arad2000 476272 82947 295334 979912005 459286 69563 297974 917492010 454922 66021 293605 95296

20111) 454073 65445 292256 96372Caraş-Severin

2000 353209 62775 223645 667892005 331876 49926 217099 648512010 320840 45860 207130 67850

20111) 318616 44963 205042 68611Hunedoara

2000 523073 94310 338592 901712005 480459 71404 317915 911402010 461450 63420 302109 95921

20111) 457932 62014 298580 97338Timiş

2000 688575 116685 450372 1215182005 658837 97156 443472 1182092010 679695 94898 456460 128337

20111) 679848 95344 453415 131089

1) Date provizorii ce urmează a fi rectificate după publicarea rezultatelor finale ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor - 2011.

40

Page 40: Statistică teritorială

TOTAL2000 234521 255820 -21299 135808 30725 1393 43702005 221020 262101 -41081 141832 33193 1262 33102010 212199 259723 -47524 115778 32632 856 20782011 196242 251439 -55197 105599 35780 811 1850MACROREGIUNEA 12000 57759 61714 -3955 32885 7517 419 9652005 56591 62603 -6012 33570 7991 337 7772010 54448 60169 -5721 29596 8471 262 4792011 51177 58478 -7301 26983 8866 221 482

Nord - Vest2000 30343 33976 -3633 17660 3669 260 5242005 29161 33798 -4637 18173 3939 186 3932010 27896 31903 -4007 15931 4509 129 2492011 26080 31013 -4933 14724 4423 129 228

Bihor2000 6799 8145 -1346 3737 672 57 1682005 6780 8018 -1238 3808 622 54 1042010 6348 7407 -1059 3395 1016 38 602011 5902 7210 -1308 3101 1158 32 63

Bistriţa-Năsăud2000 4004 3247 757 2138 486 26 562005 3524 3499 25 2162 387 21 442010 3528 3330 198 1797 432 18 322011 3260 3273 -13 1767 359 17 25

Cluj2000 6216 8489 -2273 4283 839 28 902005 6420 8363 -1943 4503 1036 24 652010 6839 7894 -1055 4093 1041 14 422011 6304 7766 -1462 3780 1104 9 36

Maramureş2000 6142 5774 368 3546 819 66 942005 5660 5790 -130 3719 906 31 732010 5028 5660 -632 2996 976 16 532011 4733 5310 -577 2828 900 20 36

Satu Mare2000 4240 5001 -761 2581 592 48 692005 4133 4723 -590 2491 732 33 772010 3618 4539 -921 2296 709 23 382011 3428 4417 -989 2085 575 31 36

Sălaj2000 2942 3320 -378 1375 261 35 472005 2644 3405 -761 1490 256 23 302010 2535 3073 -538 1354 335 20 242011 2453 3037 -584 1163 327 20 32

Centru2000 27416 27738 -322 15225 3848 159 4412005 27430 28805 -1375 15397 4052 151 3842010 26552 28266 -1714 13665 3962 133 2302011 25097 27465 -2368 12259 4443 92 254

Alba2000 3949 4619 -670 2348 570 22 682005 3778 4826 -1048 2296 563 29 702010 3283 4517 -1234 2004 692 26 322011 3252 4433 -1181 1841 717 16 38

Date absolute (număr)

4. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI

Născuţi-vii Decese Sporulnatural Căsătorii Divorţuri Născuţi-morţi Decese la o

vârstă sub 1 an

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

41

Page 41: Statistică teritorială

Braşov2000 5707 5725 -18 3948 1097 30 842005 5949 5926 23 3881 1075 18 862010 6530 5905 625 3618 903 17 402011 6166 5818 348 3330 1396 14 61

Covasna2000 2676 2405 271 1195 297 13 372005 2755 2427 328 1276 396 17 352010 2468 2526 -58 1063 327 19 292011 2272 2421 -149 860 283 9 23

Harghita2000 3737 3711 26 1585 330 27 542005 3788 3778 10 1679 382 26 472010 3542 3654 -112 1503 384 20 382011 3278 3556 -278 1345 404 24 45

Mureş2000 6745 6898 -153 3390 692 41 1372005 6567 7355 -788 3470 741 34 912010 6113 7148 -1035 2906 864 23 642011 5854 6908 -1054 2536 771 10 53

Sibiu2000 4602 4380 222 2759 862 26 612005 4593 4493 100 2795 895 27 552010 4616 4516 100 2571 792 28 272011 4275 4329 -54 2347 872 19 34

MACROREGIUNEA 22000 80658 72145 8513 42889 10771 444 17362005 71910 73502 -1592 42204 10755 409 12172010 65764 77393 -11629 33886 10647 235 7582011 60277 74038 -13761 31135 11179 232 638

Nord - Est2000 50005 40176 9829 24740 5833 279 11502005 43656 41071 2585 24057 5882 243 7522010 38868 43351 -4483 20179 6371 118 4342011 36401 40996 -4595 18394 6153 135 368

Bacău2000 8981 7630 1351 4769 1523 44 2542005 7925 8198 -273 4906 1421 31 1322010 7305 8627 -1322 3864 1398 20 812011 6858 8134 -1276 3341 1415 19 78

Botoşani2000 6340 5847 493 2810 704 41 1702005 5294 5651 -357 2555 768 35 1072010 4407 5837 -1430 2118 795 15 592011 4081 5564 -1483 1984 667 17 54

Iaşi2000 11404 7997 3407 5550 1103 40 2572005 10214 8146 2068 5459 707 23 1472010 9499 8781 718 4590 973 12 932011 8604 8146 458 4291 967 16 72

Neamţ2000 6824 6185 639 3864 776 46 1632005 5865 6299 -434 3728 1206 40 912010 5192 6763 -1571 2993 1080 21 522011 4636 6393 -1757 2677 1204 28 49

4. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Date absolute (număr)

Născuţi-vii Decese Sporulnatural Căsătorii Divorţuri Născuţi-morţi Decese la o

vârstă sub 1 an

42

Page 42: Statistică teritorială

4. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Date absolute (număr)

Născuţi-vii Decese Sporulnatural Căsătorii Divorţuri Născuţi-morţi Decese la o

vârstă sub 1 an

Suceava2000 9554 7287 2267 4929 1188 59 1602005 8745 7570 1175 5015 1258 69 1442010 8001 7579 422 4585 1173 33 902011 7876 7493 383 4308 1076 39 70

Vaslui2000 6902 5230 1672 2818 539 49 1462005 5613 5207 406 2394 522 45 1312010 4464 5764 -1300 2029 952 17 592011 4346 5266 -920 1793 824 16 45

Sud - Est2000 30653 31969 -1316 18149 4938 165 5862005 28254 32431 -4177 18147 4873 166 4652010 26896 34042 -7146 13707 4276 117 3242011 23876 33042 -9166 12741 5026 97 270

Brăila2000 3593 4586 -993 2282 695 3 522005 3403 4427 -1024 1986 827 14 362010 2940 4740 -1800 1478 664 15 442011 2589 4642 -2053 1378 864 5 34

Buzău2000 5152 6283 -1131 2819 706 29 1002005 4735 6639 -1904 2697 726 32 892010 4306 6724 -2418 2076 824 14 502011 3844 6666 -2822 1846 746 23 40

Constanţa2000 7668 7159 509 4690 1259 27 1712005 7525 7286 239 5315 974 59 1492010 8161 7739 422 4256 912 51 1002011 7262 7689 -427 4005 1211 21 76

Galaţi2000 7168 6238 930 4375 1249 32 1212005 5991 6596 -605 4072 1272 23 982010 5473 6911 -1438 2971 1005 20 542011 4577 6402 -1825 2707 1286 14 60

Tulcea2000 2700 3115 -415 1657 358 40 462005 2416 2779 -363 1559 484 21 402010 2171 3141 -970 1133 394 8 322011 2022 3005 -983 1021 444 17 31

Vrancea2000 4372 4588 -216 2326 671 34 962005 4184 4704 -520 2518 590 17 532010 3845 4787 -942 1793 477 9 442011 3582 4638 -1056 1784 475 17 29

MACROREGIUNEA 32000 52897 68008 -15111 34187 6991 303 9072005 53600 69949 -16349 38998 8283 287 7312010 55605 68434 -12829 30162 8273 193 4842011 50765 67433 -16668 27223 9863 201 420

Sud - Muntenia2000 34793 42911 -8118 19329 4134 212 6732005 32014 44412 -12398 18612 5070 199 5272010 30627 43588 -12961 15234 5171 129 3352011 28053 42711 -14658 13584 5568 147 290

43

Page 43: Statistică teritorială

4. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Date absolute (număr)

Născuţi-vii Decese Sporulnatural Căsătorii Divorţuri Născuţi-morţi Decese la o

vârstă sub 1 an

Argeş2000 6557 7404 -847 4112 757 29 1402005 6059 7482 -1423 4112 1021 39 1142010 5911 7529 -1618 3487 1235 21 662011 5359 7510 -2151 3123 1332 30 49

Călăraşi2000 3726 4218 -492 1530 404 30 822005 3497 4380 -883 1944 715 30 652010 3305 4436 -1131 1341 597 21 502011 3022 4303 -1281 1173 579 18 33

Dâmboviţa2000 5744 6357 -613 3176 753 29 862005 5211 6681 -1470 2942 816 23 722010 5230 6416 -1186 2707 793 5 432011 4738 6108 -1370 2292 896 13 37

Giurgiu2000 2895 4342 -1447 1477 214 20 452005 2562 4507 -1945 1334 210 13 462010 2673 4538 -1865 1109 255 8 332011 2617 4273 -1656 1041 300 13 34

Ialomiţa2000 3443 3673 -230 1671 427 20 972005 3120 3660 -540 1509 382 22 522010 3218 3828 -610 1299 334 20 342011 2988 3893 -905 1120 468 18 38

Prahova2000 8351 9776 -1425 5173 1086 62 1532005 8230 10187 -1957 4806 1382 49 1212010 7172 9964 -2792 3774 1389 42 672011 6504 9784 -3280 3525 1418 45 68

Teleorman2000 4077 7141 -3064 2190 493 22 702005 3335 7515 -4180 1965 544 23 572010 3118 6877 -3759 1517 568 12 422011 2825 6840 -4015 1310 575 10 31

Bucureşti - Ilfov2000 18104 25097 -6993 14858 2857 91 2342005 21586 25537 -3951 20386 3213 88 2042010 24978 24846 132 14928 3102 64 1492011 22712 24722 -2010 13639 4295 54 130

Ilfov2000 2708 3266 -558 1664 149 11 392005 3047 3464 -417 1955 130 16 292010 3831 3574 257 1865 339 7 352011 3609 3596 13 1853 346 13 32

Municipiul Bucureşti2000 15396 21831 -6435 13194 2708 80 1952005 18539 22073 -3534 18431 3083 72 1752010 21147 21272 -125 13063 2763 57 1142011 19103 21126 -2023 11786 3949 41 98

MACROREGIUNEA 42000 43207 53953 -10746 25847 5446 227 7622005 38919 56047 -17128 27060 6164 229 5852010 36382 53727 -17345 22134 5241 166 3572011 34023 51490 -17467 20258 5872 157 310

44

Page 44: Statistică teritorială

4. MIŞCAREA NATURALĂ A POPULAŢIEI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Date absolute (număr)

Născuţi-vii Decese Sporulnatural Căsătorii Divorţuri Născuţi-morţi Decese la o

vârstă sub 1 an

Sud - Vest Oltenia2000 24393 29327 -4934 13750 2183 82 4182005 20680 30969 -10289 13766 2689 100 3312010 18908 29663 -10755 11032 2185 51 1762011 17823 28272 -10449 9886 2357 48 166

Dolj2000 7734 9521 -1787 4080 514 12 1622005 6512 10188 -3676 4394 379 7 892010 6197 10008 -3811 3471 341 4 332011 6045 9567 -3522 3100 380 1 49

Gorj2000 4213 4255 -42 2501 292 25 622005 3616 4280 -664 2302 521 26 502010 3124 4292 -1168 2066 415 10 292011 2923 4118 -1195 1914 400 13 29

Mehedinţi2000 3074 4174 -1100 1762 333 15 582005 2684 4346 -1662 1871 554 17 542010 2586 4175 -1589 1499 521 20 302011 2481 4044 -1563 1382 498 12 40

Olt2000 5098 6411 -1313 2861 435 12 842005 4113 6934 -2821 2636 600 21 792010 3615 6493 -2878 2061 643 7 392011 3356 6254 -2898 1897 583 10 22

Vâlcea2000 4274 4966 -692 2546 609 18 522005 3755 5221 -1466 2563 635 29 592010 3386 4695 -1309 1935 265 10 452011 3018 4289 -1271 1593 496 12 26

Vest2000 18814 24626 -5812 12097 3263 145 3442005 18239 25078 -6839 13294 3475 129 2542010 17474 24064 -6590 11102 3056 115 1812011 16200 23218 -7018 10372 3515 109 144

Arad2000 4643 6559 -1916 2923 864 40 642005 4467 6585 -2118 2936 706 42 442010 4255 6133 -1878 2604 604 35 412011 3989 5834 -1845 2406 733 36 37

Caraş-Severin2000 3177 4514 -1337 2075 462 19 612005 3084 4641 -1557 2457 570 18 602010 2699 4294 -1595 1747 661 17 322011 2444 4154 -1710 1638 800 11 25

Hunedoara2000 4706 5964 -1258 2983 1306 53 712005 4181 6048 -1867 2797 1162 33 662010 3683 5784 -2101 2374 1198 23 352011 3270 5543 -2273 2242 1174 29 29

Timiş2000 6288 7589 -1301 4116 631 33 1482005 6507 7804 -1297 5104 1037 36 842010 6837 7853 -1016 4377 593 40 732011 6497 7687 -1190 4086 808 33 53

45

Page 45: Statistică teritorială

Boalaischemică

a inimii

Bolicerebro-

vasculare

TOTAL2000 255820 3171 2130 41290 1963 1871 1208 1647 157448 54427 519982005 262101 2589 1784 44906 2248 2123 697 1962 162997 54645 558842010 259723 2474 1482 47502 2574 2450 618 2564 156359 53297 493052011 251439 2233 1283 48356 2357 2223 427 2778 151538 50865 47573MACROREGIUNEA 12000 61714 608 376 10435 446 410 212 415 38749 17714 118402005 62603 503 298 11196 589 551 96 539 38848 18248 117212010 60169 508 260 11514 676 649 86 630 35947 17684 101322011 58478 448 199 11777 621 590 58 664 35006 17418 9750

Nord - Vest2000 33976 338 214 5473 218 198 103 209 21760 10279 64652005 33798 277 169 5768 201 186 51 233 21540 9798 67772010 31903 259 136 5914 243 233 54 245 19716 9588 58752011 31013 223 103 6079 176 160 24 251 19149 9361 5628 Bihor

2000 8145 66 33 1236 48 45 4 58 5332 2777 13522005 8018 51 39 1299 42 42 1 55 5118 2398 13622010 7407 53 38 1340 73 70 9 53 4578 2516 10392011 7210 36 11 1449 22 21 - 44 4403 2425 972

Bistriţa-Năsăud2000 3247 40 23 533 10 9 11 18 2173 964 4622005 3499 39 12 528 19 14 6 16 2368 1127 6002010 3330 42 9 565 16 15 2 13 2164 1305 4872011 3273 41 12 564 11 7 - 5 2200 1209 478

Cluj2000 8489 88 60 1599 66 54 38 45 5527 2662 18452005 8363 65 42 1677 50 44 7 47 5335 2540 19542010 7894 43 25 1683 57 54 5 60 4888 2271 17952011 7766 51 23 1719 57 54 3 68 4731 2241 1737

Maramureş2000 5774 56 40 915 48 45 13 46 3453 1440 10262005 5790 53 33 1005 43 39 12 55 3467 1297 11052010 5660 63 37 995 50 50 13 55 3341 1138 10552011 5310 45 26 958 60 52 8 62 3126 1143 985

Satu Mare2000 5001 63 42 767 32 32 19 32 2946 1432 10472005 4723 47 27 771 34 34 6 32 2845 1397 10042010 4539 42 16 849 27 25 8 36 2688 1390 8732011 4417 30 18 888 11 11 8 44 2641 1332 834

Sălaj2000 3320 25 16 423 14 13 18 10 2329 1004 7332005 3405 22 16 488 13 13 19 28 2407 1039 7522010 3073 16 11 482 20 19 17 28 2057 968 6262011 3037 20 13 501 15 15 5 28 2048 1011 622

Centru2000 27738 270 162 4962 228 212 109 206 16989 7435 53752005 28805 226 129 5428 388 365 45 306 17308 8450 49442010 28266 249 124 5600 433 416 32 385 16231 8096 42572011 27465 225 96 5698 445 430 34 413 15857 8057 4122 Alba

2000 4619 28 14 743 24 23 21 29 3027 1455 10262005 4826 20 12 809 54 52 6 47 3200 1689 6292010 4517 35 17 762 41 37 9 29 2908 1448 6172011 4433 31 8 808 43 41 16 82 2824 1463 607

Boli infecţioaseşi parazitare Tulburări

mentaleşi de

compor-tament

Tumori

Totaldin care:

tuber-culoza

Totaldin care:

diabetzaharat

Boli endocrine,de nutriţie şi metabolism Boli ale

siste-mului

nervos

din care:

Boli ale aparatului circulator

Total

5. DECESE, PE CAUZE DE DECES

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Total

46

Page 46: Statistică teritorială

număr

TOTAL14824 14349 2388 77 1450 1055 14412 538 200013351 14713 2376 37 1251 1000 13041 933 200512733 16604 2544 51 715 625 12032 2328 201012460 14499 2656 50 657 568 10534 2326 2011

MACROREGIUNEA 12814 3058 465 14 367 284 3724 123 20002954 3111 451 9 321 256 3400 330 20052822 3405 483 12 162 180 2966 778 20102611 3057 489 15 167 191 2628 746 2011

Nord - Vest1568 1785 222 5 176 142 1931 46 20001487 1811 235 3 167 127 1716 182 20051314 1842 217 8 93 94 1480 424 20101274 1713 228 7 80 96 1311 402 2011

Bihor378 423 45 3 47 36 463 6 2000500 421 76 - 37 27 356 35 2005398 412 51 2 27 21 314 76 2010438 359 66 - 16 30 276 71 2011

Bistriţa-Năsăud139 123 26 - 16 25 129 4 2000138 132 29 1 15 22 182 4 2005146 115 43 - 6 16 158 44 2010102 120 18 2 5 16 142 47 2011

Cluj244 334 55 - 41 25 413 14 2000213 348 53 1 31 29 443 64 2005276 388 43 3 20 16 281 131 2010277 368 42 1 14 15 319 101 2011

Maramureş301 466 43 1 36 27 359 10 2000248 469 39 1 29 23 305 41 2005245 428 40 1 24 18 303 84 2010192 457 49 2 23 10 241 77 2011

Satu Mare353 333 28 - 19 18 383 8 2000301 310 28 - 44 14 263 28 2005190 309 27 - 11 15 282 55 2010181 270 33 2 15 10 208 76 2011

Sălaj153 106 25 1 17 11 184 4 200087 131 10 - 11 12 167 10 200559 190 13 2 5 8 142 34 201084 139 20 - 7 15 125 30 2011

Centru1246 1273 243 9 191 142 1793 77 20001467 1300 216 6 154 129 1684 148 20051508 1563 266 4 69 86 1486 354 20101337 1344 261 8 87 95 1317 344 2011

Alba174 226 42 1 31 22 244 7 2000173 200 37 - 41 20 212 7 2005190 246 51 - 17 16 201 12 2010172 209 26 - 20 21 170 11 2011

Sarcina,naştereaşi lăuzia

Uneleafecţiuni

dinperioada

perinatală

Boli aleaparatuluirespirator

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Malformaţiicongenitale,

deformaţii şi anomalii

cromozomiale

Leziunitraumatice,

otrăvirişi alte

consecinţeale cauzelor

externe

Altecauze

Boli aleaparatului

digestiv

Boli aleaparatului

genito-urinar

47

Page 47: Statistică teritorială

Boalaischemică

a inimii

Bolicerebro-

vasculare

Braşov2000 5725 51 33 1149 34 32 7 46 3340 1436 12872005 5926 40 27 1263 78 68 7 77 3348 1759 11252010 5905 32 16 1397 77 75 - 80 3199 1617 10542011 5818 31 17 1437 80 75 - 58 3139 1575 1052

Covasna2000 2405 18 9 365 20 18 25 23 1493 628 4912005 2427 21 11 397 24 23 9 18 1470 635 3862010 2526 25 8 475 21 20 3 22 1558 769 4952011 2421 32 10 450 28 26 6 17 1510 742 466

Harghita2000 3711 24 10 578 8 7 8 21 2416 1075 6572005 3778 29 5 585 18 15 7 26 2446 1088 6632010 3654 34 7 579 17 16 4 19 2290 998 6102011 3556 32 11 625 16 16 2 16 2246 962 607

Mureş2000 6898 104 77 1304 108 100 42 63 4010 1838 12272005 7355 86 57 1522 184 180 13 91 4074 2124 12602010 7148 82 53 1505 222 215 11 155 3621 1963 9402011 6908 76 36 1511 216 210 8 149 3604 1965 930

Sibiu2000 4380 45 19 823 34 32 6 24 2703 1003 6872005 4493 30 17 852 30 27 3 47 2770 1155 8812010 4516 41 23 882 55 53 5 80 2655 1301 5412011 4329 23 14 867 62 62 2 91 2534 1350 460

MACROREGIUNEA 22000 72145 1108 672 11341 700 681 481 559 41159 11952 123492005 73502 870 565 12782 726 693 370 608 42805 11962 131392010 77393 881 487 13966 857 795 284 725 44311 12093 127222011 74038 816 425 14073 756 694 213 734 42673 11571 11853

Nord - Est2000 40176 571 319 6336 417 406 259 336 22516 7215 60322005 41071 511 308 7020 330 316 181 341 23743 7333 69122010 43351 578 297 7691 418 408 152 359 24530 7414 68702011 40996 499 253 7716 370 358 89 362 23502 7013 6455 Bacău

2000 7630 118 51 1166 86 84 38 46 4172 1376 5942005 8198 127 65 1406 55 48 19 90 4539 1611 12692010 8627 148 75 1487 75 67 35 89 4775 1450 16292011 8134 131 66 1464 52 43 21 98 4557 1414 1501

Botoşani2000 5847 91 44 935 55 55 44 29 3395 1324 8072005 5651 57 44 956 68 68 37 36 3489 1160 9572010 5837 67 51 1017 118 118 18 34 3472 1165 8872011 5564 46 35 1036 121 121 16 26 3296 1114 816

Iaşi2000 7997 120 78 1333 78 72 46 96 4192 1067 14432005 8146 129 66 1566 76 73 48 76 4413 837 14762010 8781 152 58 1698 78 78 31 92 4560 784 9982011 8146 122 37 1672 82 80 22 102 4303 742 912

Neamţ2000 6185 107 68 1011 62 62 42 41 3380 1153 8652005 6299 81 56 1053 44 44 25 33 3508 1190 9122010 6763 79 46 1191 81 81 33 39 3700 1135 10212011 6393 80 43 1272 73 73 17 39 3579 1019 1023

Totaldin care:

tuber-culoza

Totaldin care:

diabetzaharat

Total

din care:

5. DECESE, PE CAUZE DE DECES - continuare

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Total

Boli infecţioaseşi parazitare

Tumori

Boli endocrine,de nutriţie şi metabolism

Tulburărimentale

şi decompor-

tament

Boli ale siste-mului

nervos

Boli ale aparatului circulator

48

Page 48: Statistică teritorială

număr

Braşov234 306 73 1 31 34 403 16 2000296 355 79 2 29 28 306 18 2005190 426 96 2 6 15 281 104 2010169 388 103 2 15 20 273 103 2011

Covasna115 115 26 1 11 11 173 9 2000118 111 16 1 7 18 180 37 2005111 107 22 1 2 14 138 27 201098 92 31 2 8 7 111 29 2011

Harghita172 136 23 1 23 19 276 6 2000175 133 14 1 23 13 293 15 2005220 168 30 - 15 5 233 40 2010187 145 17 1 18 11 207 33 2011

Mureş366 304 42 3 60 32 433 27 2000506 290 39 2 36 27 430 55 2005577 379 27 1 22 24 410 112 2010497 307 46 2 16 20 345 111 2011

Sibiu185 186 37 2 35 24 264 12 2000199 211 31 - 18 23 263 16 2005220 237 40 - 7 12 223 59 2010214 203 38 1 10 16 211 57 2011

MACROREGIUNEA 25301 5105 695 25 484 411 4666 110 20004334 5091 774 12 416 344 4156 214 20054342 6041 817 15 244 205 4052 653 20104204 5119 877 9 212 171 3519 662 2011

Nord - Est3339 2688 366 16 326 277 2674 55 20002545 2886 443 8 226 209 2475 153 20052616 3512 455 5 122 128 2387 398 20102455 2807 471 4 97 97 2068 459 2011

Bacău550 683 56 1 81 54 573 6 2000489 753 77 2 37 27 540 37 2005376 934 71 2 27 20 486 102 2010415 746 97 1 21 20 391 120 2011

Botoşani526 303 44 - 34 44 341 6 2000312 310 39 1 27 27 286 6 2005271 370 52 - 17 18 347 36 2010275 347 42 - 19 13 281 46 2011

Iaşi786 569 74 6 52 57 572 16 2000541 571 105 1 32 53 502 33 2005708 735 119 1 18 21 493 75 2010598 583 95 - 16 17 460 74 2011

Neamţ573 369 58 1 57 44 430 10 2000543 400 112 2 32 23 411 32 2005554 554 76 - 14 13 350 79 2010415 410 75 1 11 14 322 85 2011

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Uneleafecţiuni

dinperioada

perinatală

Malformaţiicongenitale,

deformaţii şi anomalii

cromozomiale

Leziunitraumatice,

otrăvirişi alte

consecinţeale cauzelor

externe

Altecauze

Boli aleaparatuluirespirator

Boli aleaparatului

digestiv

Boli aleaparatului

genito-urinar

Sarcina,naştereaşi lăuzia

49

Page 49: Statistică teritorială

Boalaischemică

a inimii

Bolicerebro-

vasculare

Totaldin care:

tuber-culoza

Totaldin care:

diabetzaharat

Total

din care:

5. DECESE, PE CAUZE DE DECES - continuare

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Total

Boli infecţioaseşi parazitare

Tumori

Boli endocrine,de nutriţie şi metabolism

Tulburărimentale

şi decompor-

tament

Boli ale siste-mului

nervos

Boli ale aparatului circulator

Suceava2000 7287 74 42 1236 96 94 31 70 4260 1469 10672005 7570 52 31 1258 48 46 22 49 4760 1540 12022010 7579 57 31 1373 11 10 15 39 4764 1692 12812011 7493 58 39 1346 18 17 7 52 4707 1708 1192

Vaslui2000 5230 61 36 655 40 39 58 54 3117 826 12562005 5207 65 46 781 39 37 30 57 3034 995 10962010 5764 75 36 925 55 54 20 66 3259 1188 10542011 5266 62 33 926 24 24 6 45 3060 1016 1011

Sud - Est2000 31969 537 353 5005 283 275 222 223 18643 4737 63172005 32431 359 257 5762 396 377 189 267 19062 4629 62272010 34042 303 190 6275 439 387 132 366 19781 4679 58522011 33042 317 172 6357 386 336 124 372 19171 4558 5398 Brăila

2000 4586 70 46 833 57 54 20 17 2678 594 8912005 4427 53 43 871 21 21 7 32 2677 643 10052010 4740 55 19 933 43 42 7 37 2841 691 9752011 4642 90 36 950 47 47 2 40 2711 734 956

Buzău2000 6283 32 20 937 38 37 20 30 4050 1102 16042005 6639 32 20 1032 61 56 15 53 4252 986 17722010 6724 24 14 1186 77 62 16 80 4169 954 14442011 6666 19 11 1171 69 56 23 107 4108 868 1227

Constanţa2000 7159 207 100 1305 83 81 67 90 3746 910 10302005 7286 106 69 1623 85 79 20 68 3946 1098 9092010 7739 102 57 1591 105 105 10 88 4286 1016 9582011 7689 90 42 1649 101 101 12 86 4223 1074 920

Galaţi2000 6238 125 99 948 42 42 40 22 3488 927 11992005 6596 97 81 1118 93 88 32 47 3782 1044 13412010 6911 75 64 1280 100 98 32 66 3838 927 14452011 6402 68 54 1254 68 65 23 54 3607 836 1335

Tulcea2000 3115 52 46 355 16 15 29 19 1989 476 6282005 2779 28 22 453 26 26 15 20 1724 427 5622010 3141 28 22 615 31 30 13 38 1816 530 4682011 3005 34 16 607 28 28 12 27 1751 445 418

Vrancea2000 4588 51 42 627 47 46 46 45 2692 728 9652005 4704 43 22 665 110 107 100 47 2681 431 6382010 4787 19 14 670 83 50 54 57 2831 561 5622011 4638 16 13 726 73 39 52 58 2771 601 542

MACROREGIUNEA 32000 68008 831 609 11595 476 455 330 395 41939 13615 147702005 69949 712 533 12572 576 533 115 520 43828 13052 166802010 68434 591 387 12937 606 580 145 863 41836 12775 135212011 67433 537 338 13477 553 520 98 916 40991 11576 13532

Sud - Muntenia2000 42911 483 357 6229 231 216 172 210 27830 8450 104632005 44412 409 312 6770 331 297 92 276 29267 7771 109852010 43588 430 273 7175 426 417 125 411 27971 7500 90052011 42711 359 223 7355 395 376 81 415 27297 7082 8764

50

Page 50: Statistică teritorială

număr

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Uneleafecţiuni

dinperioada

perinatală

Malformaţiicongenitale,

deformaţii şi anomalii

cromozomiale

Leziunitraumatice,

otrăvirişi alte

consecinţeale cauzelor

externe

Altecauze

Boli aleaparatuluirespirator

Boli aleaparatului

digestiv

Boli aleaparatului

genito-urinar

Sarcina,naştereaşi lăuzia

Suceava566 325 67 4 57 36 455 10 2000358 410 62 - 57 47 413 34 2005351 376 86 - 29 37 365 76 2010373 334 109 - 23 24 350 92 2011

Vaslui338 439 67 4 45 42 303 7 2000302 442 48 2 41 32 323 11 2005356 543 51 2 17 19 346 30 2010379 387 53 2 7 9 264 42 2011

Sud - Est1962 2417 329 9 158 134 1992 55 20001789 2205 331 4 190 135 1681 61 20051726 2529 362 10 122 77 1665 255 20101749 2312 406 5 115 74 1451 203 2011

Brăila318 289 43 - 6 14 231 10 2000203 277 48 - 14 18 198 8 2005240 292 23 1 14 18 191 45 2010256 272 54 - 12 17 157 34 2011

Buzău386 396 42 1 32 24 286 9 2000358 408 59 1 39 21 299 9 2005334 466 59 - 26 7 258 22 2010364 431 82 - 17 6 255 14 2011

Constanţa434 511 93 3 40 26 538 16 2000403 437 66 1 53 50 410 18 2005407 516 98 5 36 17 410 68 2010413 512 108 2 36 11 381 65 2011

Galaţi417 545 83 4 39 40 438 7 2000339 536 76 1 54 26 389 6 2005346 608 81 2 19 19 389 56 2010312 522 86 2 29 26 302 49 2011

Tulcea125 240 18 1 14 3 248 6 2000130 184 16 1 14 10 141 17 2005111 203 27 - 9 8 191 51 2010116 190 26 1 11 5 169 28 2011

Vrancea282 436 50 - 27 27 251 7 2000356 363 66 - 16 10 244 3 2005288 444 74 2 18 8 226 13 2010288 385 50 - 10 9 187 13 2011

MACROREGIUNEA 33970 3767 716 19 345 203 3290 132 20003379 3948 562 6 296 235 2970 230 20052950 4376 655 13 173 130 2692 467 20102941 4011 703 16 157 121 2387 525 2011

Sud - Muntenia2621 2204 369 12 233 141 2136 40 20002261 2345 353 3 208 157 1882 58 20051901 2644 418 11 116 92 1709 159 20101954 2486 449 12 106 75 1560 167 2011

51

Page 51: Statistică teritorială

Boalaischemică

a inimii

Bolicerebro-

vasculare

Totaldin care:

tuber-culoza

Totaldin care:

diabetzaharat

Total

din care:

5. DECESE, PE CAUZE DE DECES - continuare

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Total

Boli infecţioaseşi parazitare

Tumori

Boli endocrine,de nutriţie şi metabolism

Tulburărimentale

şi decompor-

tament

Boli ale siste-mului

nervos

Boli ale aparatului circulator

Argeş2000 7404 43 37 1100 38 34 8 26 4845 1774 18372005 7482 66 59 1142 63 63 1 57 4879 1449 12652010 7529 89 37 1369 89 87 8 75 4732 1283 12582011 7510 61 38 1400 85 83 2 100 4669 1319 1194

Călăraşi2000 4218 66 48 628 27 25 12 14 2635 628 9872005 4380 53 43 677 44 22 7 20 2811 646 10302010 4436 48 29 729 18 14 8 38 2800 495 10812011 4303 39 16 721 23 19 7 49 2668 456 1076

Dâmboviţa2000 6357 73 61 980 48 47 30 21 4033 1032 16932005 6681 57 49 1104 49 46 16 21 4384 1182 18942010 6416 56 39 1165 108 108 21 67 4027 973 16202011 6108 26 21 1120 68 68 12 61 3819 717 1539

Giurgiu2000 4342 89 60 556 18 18 22 22 2916 750 12242005 4507 49 40 589 27 27 21 27 3096 680 13322010 4538 58 53 749 25 25 16 51 2992 658 11852011 4273 50 38 702 27 27 15 41 2880 705 1197

Ialomiţa2000 3673 45 27 536 23 21 22 25 2322 598 8382005 3660 30 23 680 28 25 6 32 2340 612 8962010 3828 19 10 639 38 38 16 56 2430 703 8622011 3893 18 11 744 33 30 18 37 2467 676 888

Prahova2000 9776 94 78 1560 46 42 43 59 6096 2393 18212005 10187 105 60 1701 83 81 13 50 6514 1967 23752010 9964 95 52 1746 123 120 28 98 6147 2202 10712011 9784 96 52 1816 120 113 9 91 5979 2141 1002

Teleorman2000 7141 73 46 869 31 29 35 43 4983 1275 20632005 7515 49 38 877 37 33 28 69 5243 1235 21932010 6877 65 53 778 25 25 28 26 4843 1186 19282011 6840 69 47 852 39 36 18 36 4815 1068 1868

Bucureşti - Ilfov2000 25097 348 252 5366 245 239 158 185 14109 5165 43072005 25537 303 221 5802 245 236 23 244 14561 5281 56952010 24846 161 114 5762 180 163 20 452 13865 5275 45162011 24722 178 115 6122 158 144 17 501 13694 4494 4768 Ilfov

2000 3266 61 50 562 22 21 28 19 1881 523 6632005 3464 57 39 665 28 28 8 17 2066 729 7262010 3574 22 16 715 16 14 7 27 2123 753 6672011 3596 29 21 754 24 19 4 46 2122 727 597

Municipiul Bucureşti2000 21831 287 202 4804 223 218 130 166 12228 4642 36442005 22073 246 182 5137 217 208 15 227 12495 4552 49692010 21272 139 98 5047 164 149 13 425 11742 4522 38492011 21126 149 94 5368 134 125 13 455 11572 3767 4171

MACROREGIUNEA 42000 53953 624 473 7919 341 325 185 278 35601 11146 130392005 56047 504 388 8356 357 346 116 295 37516 11383 143442010 53727 494 348 9085 435 426 103 346 34265 10745 129302011 51490 432 321 9029 427 419 58 464 32868 10300 12438

52

Page 52: Statistică teritorială

număr

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Uneleafecţiuni

dinperioada

perinatală

Malformaţiicongenitale,

deformaţii şi anomalii

cromozomiale

Leziunitraumatice,

otrăvirişi alte

consecinţeale cauzelor

externe

Altecauze

Boli aleaparatuluirespirator

Boli aleaparatului

digestiv

Boli aleaparatului

genito-urinar

Sarcina,naştereaşi lăuzia

Argeş439 358 79 - 59 29 374 6 2000393 405 63 - 52 34 321 6 2005285 425 85 2 30 17 295 28 2010375 386 96 - 15 13 280 28 2011

Călăraşi284 228 31 2 25 22 239 5 2000261 211 32 - 19 19 220 6 2005200 296 40 - 10 12 218 19 2010240 272 64 4 9 10 179 18 2011

Dâmboviţa400 356 63 3 28 20 301 1 2000310 365 70 1 18 31 247 8 2005285 362 63 1 18 17 213 13 2010286 395 90 2 17 14 179 19 2011

Giurgiu240 193 34 3 17 9 218 5 2000211 232 23 - 18 12 191 11 2005174 235 30 2 11 5 175 15 2010128 206 33 - 8 9 157 17 2011

Ialomiţa227 153 22 1 33 14 244 6 2000167 140 22 - 21 13 167 14 2005175 212 30 1 9 9 168 26 2010163 175 28 - 14 9 158 29 2011

Prahova663 540 83 3 53 32 494 10 2000447 605 90 1 64 33 470 11 2005502 646 101 5 24 23 396 30 2010468 649 76 6 32 13 396 33 2011

Teleorman368 376 57 - 18 15 266 7 2000472 387 53 1 16 15 266 2 2005280 468 69 - 14 9 244 28 2010294 403 62 - 11 7 211 23 2011

Bucureşti - Ilfov1349 1563 347 7 112 62 1154 92 20001118 1603 209 3 88 78 1088 172 20051049 1732 237 2 57 38 983 308 2010

987 1525 254 4 51 46 827 358 2011 Ilfov

250 173 30 - 17 13 206 4 2000180 210 17 - 10 5 194 7 2005149 274 28 1 12 7 179 14 2010155 218 27 - 12 8 168 29 2011

Municipiul Bucureşti1099 1390 317 7 95 49 948 88 2000938 1393 192 3 78 73 894 165 2005900 1458 209 1 45 31 804 294 2010832 1307 227 4 39 38 659 329 2011

MACROREGIUNEA 42739 2419 512 19 254 157 2732 173 20002684 2563 589 10 218 165 2515 159 20052619 2782 589 11 136 110 2322 430 20102704 2312 587 10 121 85 2000 393 2011

53

Page 53: Statistică teritorială

Boalaischemică

a inimii

Bolicerebro-

vasculare

Totaldin care:

tuber-culoza

Totaldin care:

diabetzaharat

Total

din care:

5. DECESE, PE CAUZE DE DECES - continuare

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Total

Boli infecţioaseşi parazitare

Tumori

Boli endocrine,de nutriţie şi metabolism

Tulburărimentale

şi decompor-

tament

Boli ale siste-mului

nervos

Boli ale aparatului circulator

Sud - Vest Oltenia2000 29327 297 225 3863 115 110 91 114 19612 4961 78522005 30969 257 207 3977 174 171 96 145 21197 5243 87362010 29663 254 196 4420 201 199 86 162 19686 4857 82872011 28272 211 163 4334 213 210 43 180 18974 4564 8037 Dolj

2000 9521 97 74 1249 18 17 28 38 6539 1711 26922005 10188 81 59 1225 74 73 35 42 7112 2016 30002010 10008 76 62 1467 40 39 30 36 6787 1715 27802011 9567 71 50 1382 47 46 16 50 6610 1652 2730

Gorj2000 4255 27 25 498 21 19 11 15 2696 822 12302005 4280 30 25 580 30 30 7 18 2797 841 12682010 4292 19 10 697 73 73 13 22 2653 839 12912011 4118 26 19 690 56 56 8 11 2644 835 1252

Mehedinţi2000 4174 45 36 569 25 25 22 14 2750 741 7282005 4346 40 35 566 15 14 20 21 2941 801 7342010 4175 48 45 621 28 28 22 39 2735 796 7542011 4044 27 26 635 25 25 12 44 2643 701 752

Olt2000 6411 87 56 887 27 27 14 14 4255 861 18372005 6934 80 67 856 23 22 23 28 4772 822 21362010 6493 91 63 908 7 6 2 16 4426 799 19372011 6254 67 51 908 12 12 2 23 4267 738 1962

Vâlcea2000 4966 41 34 660 24 22 16 33 3372 826 13652005 5221 26 21 750 32 32 11 36 3575 763 15982010 4695 20 16 727 53 53 19 49 3085 708 15252011 4289 20 17 719 73 71 5 52 2810 638 1341

Vest2000 24626 327 248 4056 226 215 94 164 15989 6185 51872005 25078 247 181 4379 183 175 20 150 16319 6140 56082010 24064 240 152 4665 234 227 17 184 14579 5888 46432011 23218 221 158 4695 214 209 15 284 13894 5736 4401 Arad

2000 6559 66 55 1143 61 53 34 43 4342 1885 13292005 6585 54 43 1197 74 72 2 35 4131 1865 14832010 6133 36 26 1200 21 19 - 20 3662 1677 12892011 5834 47 31 1211 32 30 1 10 3404 1531 1214

Caraş-Severin2000 4514 78 48 643 50 49 14 25 2937 1000 9962005 4641 44 25 636 21 20 3 24 3291 1000 11842010 4294 83 48 689 92 91 6 18 2755 931 9322011 4154 76 47 705 50 50 2 26 2698 949 939

Hunedoara2000 5964 59 41 912 77 77 33 38 3811 1431 12362005 6048 65 46 1042 56 55 10 42 3858 1560 13062010 5784 48 39 1168 84 81 7 43 3383 1444 10762011 5543 35 32 1165 86 86 7 42 3255 1468 953

Timiş2000 7589 124 104 1358 38 36 13 58 4899 1869 16262005 7804 84 67 1504 32 28 5 49 5039 1715 16352010 7853 73 39 1608 37 36 4 103 4779 1836 13462011 7687 63 48 1614 46 43 5 206 4537 1788 1295

54

Page 54: Statistică teritorială

număr

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

Uneleafecţiuni

dinperioada

perinatală

Malformaţiicongenitale,

deformaţii şi anomalii

cromozomiale

Leziunitraumatice,

otrăvirişi alte

consecinţeale cauzelor

externe

Altecauze

Boli aleaparatuluirespirator

Boli aleaparatului

digestiv

Boli aleaparatului

genito-urinar

Sarcina,naştereaşi lăuzia

Sud - Vest Oltenia1762 1388 303 13 128 85 1512 44 20001738 1410 349 8 100 102 1372 44 20051375 1587 317 10 57 56 1321 131 20101270 1361 307 6 58 45 1147 123 2011

Dolj508 440 75 4 35 20 460 10 2000606 459 74 2 18 26 416 18 2005485 534 77 4 6 11 409 46 2010437 449 64 - 15 9 356 61 2011

Gorj403 213 55 2 30 12 269 3 2000269 225 58 1 20 17 226 2 2005236 269 59 2 9 8 220 12 2010190 209 49 3 16 4 195 17 2011

Mehedinţi238 205 81 1 24 10 182 8 2000223 211 106 1 16 18 166 2 2005156 219 85 2 13 11 170 26 2010175 200 89 - 12 16 151 15 2011

Olt396 295 45 2 20 25 333 11 2000404 305 69 4 32 20 310 8 2005334 303 57 2 8 13 304 22 2010326 278 72 2 5 6 273 13 2011

Vâlcea217 235 47 4 19 18 268 12 2000236 210 42 - 14 21 254 14 2005164 262 39 - 21 13 218 25 2010142 225 33 1 10 10 172 17 2011

Vest977 1031 209 6 126 72 1220 129 2000946 1153 240 2 118 63 1143 115 2005

1244 1195 272 1 79 54 1001 299 20101434 951 280 4 63 40 853 270 2011

Arad205 281 58 1 23 8 286 8 2000330 337 116 - 19 7 269 14 2005422 363 75 - 14 13 232 75 2010449 276 66 2 15 15 247 59 2011

Caraş-Severin254 185 63 - 21 16 204 24 2000159 203 36 - 28 17 163 16 2005138 195 92 - 13 9 158 46 2010166 176 65 1 12 4 128 45 2011

Hunedoara268 274 39 1 26 21 390 15 2000228 270 34 1 29 21 377 15 2005385 305 26 - 17 13 296 9 2010416 253 34 1 17 9 214 9 2011

Timiş250 291 49 4 56 27 340 82 2000229 343 54 1 42 18 334 70 2005299 332 79 1 35 19 315 169 2010403 246 115 - 19 12 264 157 2011

55

Page 55: Statistică teritorială

ani

TOTAL2000 70,53 67,03 74,202005 71,76 68,19 75,472010 73,47 69,76 77,3020111) 73,77 70,11 77,53MACROREGIUNEA 12000 70,32 66,83 74,002005 71,49 67,92 75,242010 73,41 69,74 77,2120111) 73,82 70,19 77,54

Nord - Vest2000 69,50 66,07 73,112005 71,00 67,48 74,662010 73,00 69,30 76,8120111) 73,43 69,83 77,10

Bihor2000 68,47 65,05 72,062005 70,38 67,26 73,552010 72,27 68,72 75,8920111) 72,82 69,28 76,40

Bistriţa-Năsăud2000 71,00 67,89 74,322005 72,75 69,64 76,012010 74,14 71,09 77,3420111) 74,56 71,58 77,64

Cluj2000 71,43 68,22 74,752005 72,83 69,40 76,352010 74,85 71,25 78,5220111) 75,24 71,79 78,69

Maramureş2000 69,01 65,51 72,772005 70,76 67,22 74,502010 72,93 69,20 76,8120111) 73,00 69,14 77,02

Satu Mare2000 67,31 63,26 71,692005 68,27 63,75 73,162010 70,51 66,09 75,1520111) 71,07 66,83 75,49

Sălaj2000 69,51 66,53 72,632005 70,43 66,86 74,212010 72,23 68,37 76,3520111) 72,98 69,59 76,48

Centru2000 70,84 67,26 74,672005 72,07 68,42 75,912010 73,86 70,21 77,6620111) 74,25 70,58 78,03

Alba2000 70,88 67,35 74,762005 71,89 68,42 75,602010 73,96 70,31 77,8520111) 74,23 70,67 78,01

6. DURATA MEDIE A VIEŢII, PE SEXE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Ambele sexe Masculin Feminin

56

Page 56: Statistică teritorială

ani

Braşov2000 71,24 67,75 74,852005 72,97 69,38 76,612010 74,74 71,17 78,3220111) 75,27 71,64 78,88

Covasna2000 71,39 67,75 75,372005 71,90 68,35 75,722010 73,40 69,76 77,3420111) 73,82 69,94 77,68

Harghita2000 71,03 67,53 74,952005 71,81 67,79 76,312010 73,73 70,04 77,7020111) 74,04 70,34 78,01

Mureş2000 69,99 66,43 73,782005 71,54 67,93 75,352010 73,28 69,55 77,2020111) 73,57 69,78 77,54

Sibiu2000 70,97 67,14 74,992005 72,14 68,39 75,972010 73,76 70,13 77,4420111) 74,23 70,60 77,88

MACROREGIUNEA 22000 70,64 67,26 74,322005 71,74 68,16 75,542010 73,25 69,44 77,2820111) 73,44 69,70 77,40

Nord - Est2000 70,78 67,53 74,212005 71,80 68,28 75,532010 73,26 69,56 77,1820111) 73,38 69,68 77,30

Bacău2000 70,39 67,33 73,652005 71,01 67,60 74,682010 72,39 68,61 76,4620111) 72,55 68,96 76,40

Botoşani2000 69,97 66,17 74,022005 71,18 67,35 75,252010 72,66 68,79 76,7420111) 72,74 69,02 76,65

Iaşi2000 70,93 67,63 74,392005 71,88 68,26 75,702010 73,65 70,01 77,4420111) 73,60 69,80 77,61

Neamţ2000 70,64 67,16 74,332005 72,01 68,41 75,832010 73,61 70,06 77,3320111) 73,94 70,05 78,07

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Ambele sexe Masculin Feminin

6. DURATA MEDIE A VIEŢII, PE SEXE - continuare

57

Page 57: Statistică teritorială

ani

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Ambele sexe Masculin Feminin

6. DURATA MEDIE A VIEŢII, PE SEXE - continuare

Suceava2000 71,55 68,57 74,662005 72,95 69,66 76,382010 74,33 70,79 78,0420111) 74,49 71,16 77,94

Vaslui2000 70,96 67,92 74,182005 71,50 68,07 75,182010 72,59 68,77 76,8420111) 72,55 68,59 76,96

Sud - Est2000 70,26 66,49 74,352005 71,69 68,04 75,562010 73,22 69,29 77,4020111) 73,52 69,72 77,52

Brăila2000 70,65 66,43 75,282005 71,61 67,87 75,542010 73,50 69,37 77,9020111) 73,72 69,99 77,54

Buzău2000 71,46 67,77 75,412005 72,38 68,77 76,172010 73,68 69,68 77,9020111) 73,81 69,99 77,82

Constanţa2000 68,82 65,20 72,722005 71,02 67,50 74,692010 72,76 69,08 76,5720111) 73,09 69,45 76,84

Galaţi2000 70,77 66,99 74,952005 71,67 67,69 76,072010 73,19 69,12 77,5220111) 73,63 69,71 77,85

Tulcea2000 68,20 64,65 72,142005 70,37 67,18 73,822010 71,68 68,13 75,5720111) 71,75 68,30 75,49

Vrancea2000 71,55 67,88 75,442005 72,83 69,36 76,452010 74,26 70,03 78,8520111) 74,67 70,50 79,14

MACROREGIUNEA 32000 71,54 67,90 75,232005 72,44 68,73 76,182010 74,01 70,19 77,8520111) 74,31 70,56 78,05

Sud - Muntenia2000 70,60 66,98 74,422005 71,59 67,85 75,532010 73,14 69,25 77,2520111) 73,49 69,67 77,50

58

Page 58: Statistică teritorială

ani

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Ambele sexe Masculin Feminin

6. DURATA MEDIE A VIEŢII, PE SEXE - continuare

Argeş2000 71,40 67,81 75,172005 72,25 68,49 76,152010 74,05 70,39 77,8120111) 74,30 70,57 78,12

Călăraşi2000 69,67 66,47 73,082005 70,28 66,57 74,352010 71,84 67,61 76,4720111) 72,16 68,02 76,68

Dâmboviţa2000 70,73 66,85 74,822005 72,26 68,36 76,322010 73,62 69,84 77,5420111) 74,02 70,33 77,78

Giurgiu2000 69,59 66,12 73,292005 70,50 66,76 74,552010 71,96 67,83 76,3320111) 72,54 68,76 76,44

Ialomiţa2000 69,91 66,25 73,862005 70,90 67,16 74,872010 72,32 68,16 76,9220111) 72,59 68,56 76,97

Prahova2000 71,07 67,31 75,002005 72,27 68,48 76,152010 73,85 70,07 77,7320111) 74,21 70,40 78,11

Teleorman2000 70,33 66,92 74,042005 70,89 67,21 74,942010 72,26 68,25 76,7620111) 72,56 68,58 76,98

Bucureşti - Ilfov2000 72,19 68,51 75,742005 73,84 70,21 77,242010 75,34 71,65 78,7920111) 75,55 71,94 78,92

Ilfov2000 70,14 66,15 74,392005 71,89 67,95 76,032010 73,14 69,20 77,2520111) 73,51 69,87 77,23

Municipiul Bucureşti2000 72,51 68,88 75,962005 74,14 70,57 77,412010 75,71 72,09 79,0420111) 75,89 72,31 79,19

MACROREGIUNEA 42000 70,40 67,12 73,812005 71,34 67,95 74,862010 73,17 69,72 76,7420111) 73,52 70,08 77,05

Sud - Vest Oltenia2000 70,61 67,45 73,922005 71,62 68,29 75,132010 73,24 69,82 76,8620111) 73,68 70,30 77,23

59

Page 59: Statistică teritorială

ani

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Ambele sexe Masculin Feminin

6. DURATA MEDIE A VIEŢII, PE SEXE - continuare

Dolj2000 70,20 67,30 73,192005 71,22 67,92 74,672010 72,83 69,10 76,7820111) 73,31 69,69 77,12

Gorj2000 70,94 67,68 74,402005 71,96 68,40 75,742010 73,54 70,49 76,7320111) 73,82 70,83 76,97

Mehedinţi2000 70,50 67,52 73,652005 71,21 68,29 74,222010 72,23 69,26 75,3620111) 72,57 69,55 75,75

Olt2000 69,92 66,43 73,682005 71,23 67,69 75,082010 72,55 68,88 76,5120111) 73,10 69,57 76,88

Vâlcea2000 71,91 68,74 75,222005 72,85 69,64 76,152010 75,50 72,23 78,9020111) 75,93 72,62 79,39

Vest2000 69,89 66,41 73,512005 71,00 67,53 74,532010 73,06 69,57 76,5820111) 73,31 69,82 76,82

Arad2000 69,89 66,46 73,462005 70,93 67,34 74,592010 72,83 69,30 76,4120111) 73,11 69,71 76,52

Caraş-Severin2000 69,48 66,10 73,032005 70,62 67,43 73,932010 72,50 69,08 76,0320111) 72,83 69,43 76,34

Hunedoara2000 69,48 65,95 73,262005 70,81 67,30 74,462010 72,90 69,40 76,4820111) 73,33 69,88 76,83

Timiş2000 70,44 66,93 73,972005 71,43 67,93 74,912010 73,66 70,22 77,0820111) 73,73 70,07 77,33

NOTĂ: Durata medie a vieţii în anul de referinţă s-a calculat pe baza numărului populaţiei şi al deceselor pentru o perioadă de trei ani.

(Vezi Precizări metodologice - pagina 8).

1) Date provizorii ce urmează a fi rectificate după publicarea rezultatelor finale ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor - 2011.

60

Page 60: Statistică teritorială

Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold

TOTAL2005 272604 272604 - 157377 136840 -20537 115227 135764 205372010 458995 458995 - 273353 236502 -36851 185642 222493 368512011 324626 324626 - 194248 164019 -30229 130378 160607 30229MACROREGIUNEA 12005 56644 56519 -125 31388 26157 -5231 25256 30362 51062010 94864 97131 2267 54184 46024 -8160 40680 51107 104272011 67063 68562 1499 37983 31689 -6294 29080 36873 7793

Nord - Vest2005 28742 28426 -316 14548 12598 -1950 14194 15828 16342010 48976 51536 2560 26290 22768 -3522 22686 28768 60822011 34694 36509 1815 18396 15935 -2461 16298 20574 4276 Bihor

2005 6448 6677 229 3000 2798 -202 3448 3879 4312010 11260 12071 811 5646 4658 -988 5614 7413 17992011 7879 8273 394 3880 3142 -738 3999 5131 1132

Bistriţa-Năsăud2005 3525 3349 -176 1246 1270 24 2279 2079 -2002010 5447 4826 -621 1981 1988 7 3466 2838 -6282011 4252 3891 -361 1525 1613 88 2727 2278 -449

Cluj2005 6880 7535 655 4107 3929 -178 2773 3606 8332010 12769 17008 4239 8345 8383 38 4424 8625 42012011 8611 11464 2853 5580 5553 -27 3031 5911 2880

Maramureş2005 5113 4738 -375 3158 2632 -526 1955 2106 1512010 8443 7363 -1080 5123 3910 -1213 3320 3453 1332011 5798 5409 -389 3600 2944 -656 2198 2465 267

Satu Mare2005 4193 3617 -576 1861 1169 -692 2332 2448 1162010 6400 6169 -231 3103 2372 -731 3297 3797 5002011 4873 4733 -140 2347 1778 -569 2526 2955 429

Sălaj2005 2583 2510 -73 1176 800 -376 1407 1710 3032010 4657 4099 -558 2092 1457 -635 2565 2642 772011 3281 2739 -542 1464 905 -559 1817 1834 17

Centru2005 27902 28093 191 16840 13559 -3281 11062 14534 34722010 45888 45595 -293 27894 23256 -4638 17994 22339 43452011 32369 32053 -316 19587 15754 -3833 12782 16299 3517 Alba

2005 3860 3640 -220 2097 1949 -148 1763 1691 -722010 7525 6840 -685 4351 3671 -680 3174 3169 -52011 5070 4761 -309 2952 2457 -495 2118 2304 186

Braşov2005 7052 7401 349 5167 4439 -728 1885 2962 10772010 11194 11356 162 8405 7053 -1352 2789 4303 15142011 7918 8307 389 5805 4984 -821 2113 3323 1210

Covasna2005 2151 1943 -208 1191 773 -418 960 1170 2102010 3701 3209 -492 1906 1393 -513 1795 1816 212011 2514 2028 -486 1395 787 -608 1119 1241 122

Harghita2005 3034 2723 -311 1558 951 -607 1476 1772 2962010 5141 4618 -523 2658 1696 -962 2483 2922 4392011 3727 3398 -329 1910 1188 -722 1817 2210 393

7. MIGRAŢIA INTERNĂ DETERMINATĂ DE SCHIMBAREA DOMICILIULUI, PE MEDII

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Urban Rural

număr persoane

61

Page 61: Statistică teritorială

Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold

Mureş2005 7031 7427 396 3793 2861 -932 3238 4566 13282010 10663 10519 -144 5638 4141 -1497 5025 6378 13532011 7623 7460 -163 4048 2867 -1181 3575 4593 1018

Sibiu2005 4774 4959 185 3034 2586 -448 1740 2373 6332010 7664 9053 1389 4936 5302 366 2728 3751 10232011 5517 6099 582 3477 3471 -6 2040 2628 588

MACROREGIUNEA 22005 82434 77838 -4596 40860 30291 -10569 41574 47547 59732010 132546 123378 -9168 66276 49311 -16965 66270 74067 77972011 94164 88004 -6160 48051 35276 -12775 46113 52728 6615

Nord - Est2005 47150 43430 -3720 22065 15279 -6786 25085 28151 30662010 76562 70848 -5714 35862 26155 -9707 40700 44693 39932011 53859 50466 -3393 25966 18708 -7258 27893 31758 3865

Bacău2005 9582 9285 -297 5035 3174 -1861 4547 6111 15642010 16113 14187 -1926 7963 5304 -2659 8150 8883 7332011 10511 9690 -821 5428 3541 -1887 5083 6149 1066

Botoşani2005 5562 5042 -520 2264 1732 -532 3298 3310 122010 8949 7124 -1825 3994 2427 -1567 4955 4697 -2582011 6209 5122 -1087 2893 1828 -1065 3316 3294 -22

Iaşi2005 10473 9642 -831 4880 3527 -1353 5593 6115 5222010 16908 17339 431 8135 6803 -1332 8773 10536 17632011 12768 13551 783 6469 5426 -1043 6299 8125 1826

Neamţ2005 7393 6875 -518 3556 2185 -1371 3837 4690 8532010 11526 11007 -519 5267 3523 -1744 6259 7484 12252011 8400 7728 -672 3928 2444 -1484 4472 5284 812

Suceava2005 7863 7574 -289 3744 2974 -770 4119 4600 4812010 12660 12729 69 6207 5146 -1061 6453 7583 11302011 8646 8618 -28 4198 3491 -707 4448 5127 679

Vaslui2005 6277 5012 -1265 2586 1687 -899 3691 3325 -3662010 10406 8462 -1944 4296 2952 -1344 6110 5510 -6002011 7325 5757 -1568 3050 1978 -1072 4275 3779 -496

Sud - Est2005 35284 34408 -876 18795 15012 -3783 16489 19396 29072010 55984 52530 -3454 30414 23156 -7258 25570 29374 38042011 40305 37538 -2767 22085 16568 -5517 18220 20970 2750 Brăila

2005 3542 3122 -420 1959 1400 -559 1583 1722 1392010 5753 4649 -1104 3382 2210 -1172 2371 2439 682011 4371 3628 -743 2599 1603 -996 1772 2025 253

Buzău2005 6178 5875 -303 2773 1938 -835 3405 3937 5322010 10104 9380 -724 4602 2959 -1643 5502 6421 9192011 7249 6622 -627 3251 2047 -1204 3998 4575 577

Constanţa2005 9610 10492 882 6685 6122 -563 2925 4370 14452010 15127 15758 631 10516 9201 -1315 4611 6557 19462011 11387 11685 298 7877 6655 -1222 3510 5030 1520

7. MIGRAŢIA INTERNĂ DETERMINATĂ DE SCHIMBAREA DOMICILIULUI, PE MEDII - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Urban Rural

număr persoane

62

Page 62: Statistică teritorială

Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold

7. MIGRAŢIA INTERNĂ DETERMINATĂ DE SCHIMBAREA DOMICILIULUI, PE MEDII - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Urban Rural

număr persoane

Galaţi2005 7205 6368 -837 3650 2431 -1219 3555 3937 3822010 11382 10207 -1175 5928 4148 -1780 5454 6059 6052011 7881 7157 -724 4185 3095 -1090 3696 4062 366

Tulcea2005 3487 3164 -323 1458 1252 -206 2029 1912 -1172010 5504 4323 -1181 2631 1625 -1006 2873 2698 -1752011 3714 3009 -705 1789 1224 -565 1925 1785 -140

Vrancea2005 5262 5387 125 2270 1869 -401 2992 3518 5262010 8114 8213 99 3355 3013 -342 4759 5200 4412011 5703 5437 -266 2384 1944 -440 3319 3493 174

MACROREGIUNEA 32005 79829 83441 3612 56169 55030 -1139 23660 28411 47512010 139379 146968 7589 101592 97725 -3867 37787 49243 114562011 99207 104790 5583 71902 68197 -3705 27305 36593 9288

Sud - Muntenia2005 40517 39333 -1184 18596 14521 -4075 21921 24812 28912010 65725 62877 -2848 30689 22558 -8131 35036 40319 52832011 47506 45312 -2194 22089 15588 -6501 25417 29724 4307 Argeş

2005 9071 9087 16 5069 3877 -1192 4002 5210 12082010 14850 13982 -868 8218 6110 -2108 6632 7872 12402011 10705 10081 -624 5824 4131 -1693 4881 5950 1069

Călăraşi2005 3782 3732 -50 1386 1217 -169 2396 2515 1192010 6262 5969 -293 2443 1744 -699 3819 4225 4062011 4343 4031 -312 1651 1203 -448 2692 2828 136

Dâmboviţa2005 6637 6498 -139 2434 1872 -562 4203 4626 4232010 10781 11172 391 4279 3283 -996 6502 7889 13872011 8062 8304 242 3114 2273 -841 4948 6031 1083

Giurgiu2005 2788 3153 365 903 781 -122 1885 2372 4872010 4332 5134 802 1408 1204 -204 2924 3930 10062011 3184 3775 591 1084 860 -224 2100 2915 815

Ialomiţa2005 3771 3391 -380 1725 1363 -362 2046 2028 -182010 6478 5688 -790 2947 2110 -837 3531 3578 472011 4550 3977 -573 2206 1435 -771 2344 2542 198

Prahova2005 9163 9140 -23 4889 3956 -933 4274 5184 9102010 14509 13586 -923 7851 5808 -2043 6658 7778 11202011 10571 9896 -675 5604 4104 -1500 4967 5792 825

Teleorman2005 5305 4332 -973 2190 1455 -735 3115 2877 -2382010 8513 7346 -1167 3543 2299 -1244 4970 5047 772011 6091 5248 -843 2606 1582 -1024 3485 3666 181

Bucureşti - Ilfov2005 39312 44108 4796 37573 40509 2936 1739 3599 18602010 73654 84091 10437 70903 75167 4264 2751 8924 61732011 51701 59478 7777 49813 52609 2796 1888 6869 4981 Ilfov

2005 2998 6550 3552 1259 2951 1692 1739 3599 18602010 4945 17579 12634 2194 8655 6461 2751 8924 61732011 3592 13316 9724 1704 6447 4743 1888 6869 4981

63

Page 63: Statistică teritorială

Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold Plecaţi Sosiţi Sold

7. MIGRAŢIA INTERNĂ DETERMINATĂ DE SCHIMBAREA DOMICILIULUI, PE MEDII - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Urban Rural

număr persoane

Municipiul Bucureşti2005 36314 37558 1244 36314 37558 1244 - - -2010 68709 66512 -2197 68709 66512 -2197 - - -2011 48109 46162 -1947 48109 46162 -1947 - - -

MACROREGIUNEA 42005 53697 54806 1109 28960 25362 -3598 24737 29444 47072010 92206 91518 -688 51301 43442 -7859 40905 48076 71712011 64192 63270 -922 36312 28857 -7455 27880 34413 6533

Sud - Vest Oltenia2005 29848 29168 -680 13632 12512 -1120 16216 16656 4402010 51436 47358 -4078 24943 20013 -4930 26493 27345 8522011 35805 32904 -2901 17972 13299 -4673 17833 19605 1772 Dolj

2005 7070 7455 385 3319 3080 -239 3751 4375 6242010 13740 13619 -121 6855 5623 -1232 6885 7996 11112011 9544 9453 -91 4975 3579 -1396 4569 5874 1305

Gorj2005 5904 5700 -204 2661 2753 92 3243 2947 -2962010 9607 9139 -468 4681 4349 -332 4926 4790 -1362011 6943 6309 -634 3456 2822 -634 3487 3487 -

Mehedinţi2005 4171 3908 -263 1818 1723 -95 2353 2185 -1682010 7485 6391 -1094 3625 2628 -997 3860 3763 -972011 5290 4685 -605 2741 1843 -898 2549 2842 293

Olt2005 6721 6176 -545 2986 2356 -630 3735 3820 852010 10946 9158 -1788 5068 3399 -1669 5878 5759 -1192011 7602 6432 -1170 3647 2406 -1241 3955 4026 71

Vâlcea2005 5982 5929 -53 2848 2600 -248 3134 3329 1952010 9658 9051 -607 4714 4014 -700 4944 5037 932011 6426 6025 -401 3153 2649 -504 3273 3376 103

Vest2005 23849 25638 1789 15328 12850 -2478 8521 12788 42672010 40770 44160 3390 26358 23429 -2929 14412 20731 63192011 28387 30366 1979 18340 15558 -2782 10047 14808 4761 Arad

2005 4643 5540 897 2603 2382 -221 2040 3158 11182010 7997 9321 1324 4287 4540 253 3710 4781 10712011 5891 6445 554 3139 3030 -109 2752 3415 663

Caraş-Severin2005 4310 4558 248 2448 2244 -204 1862 2314 4522010 7163 6219 -944 4334 3041 -1293 2829 3178 3492011 4723 3974 -749 2826 1896 -930 1897 2078 181

Hunedoara2005 6588 5096 -1492 5219 3353 -1866 1369 1743 3742010 10053 8162 -1891 7874 5672 -2202 2179 2490 3112011 6836 5361 -1475 5476 3553 -1923 1360 1808 448

Timiş2005 8308 10444 2136 5058 4871 -187 3250 5573 23232010 15557 20458 4901 9863 10176 313 5694 10282 45882011 10937 14586 3649 6899 7079 180 4038 7507 3469

64

Page 64: Statistică teritorială

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

TOTAL2005 3704 2117 1587 10938 4110 6828 -7234 -1993 -52412010 7059 4242 2817 7906 2917 4989 -847 1325 -217220111) 15538 9505 6033 18307 8527 9780 -2769 978 -3747MACROREGIUNEA 12005 519 311 208 3759 1360 2399 -3240 -1049 -21912010 1310 781 529 2155 772 1383 -845 9 -85420111) 1498 841 657 3678 1599 2079 -2180 -758 -1422

Nord - Vest2005 278 174 104 1595 611 984 -1317 -437 -8802010 631 389 242 992 375 617 -361 14 -37520111) 786 450 336 1757 780 977 -971 -330 -641 Bihor

2005 73 46 27 297 116 181 -224 -70 -1542010 130 75 55 143 46 97 -13 29 -4220111) 141 83 58 281 120 161 -140 -37 -103

Bistriţa-Năsăud2005 13 7 6 121 37 84 -108 -30 -782010 43 28 15 105 45 60 -62 -17 -4520111) 61 34 27 271 127 144 -210 -93 -117

Cluj2005 106 56 50 479 184 295 -373 -128 -2452010 228 139 89 345 129 216 -117 10 -12720111) 293 159 134 506 209 297 -213 -50 -163

Maramureş2005 37 29 8 282 114 168 -245 -85 -1602010 111 66 45 183 79 104 -72 -13 -5920111) 134 79 55 296 131 165 -162 -52 -110

Satu Mare2005 37 27 10 338 136 202 -301 -109 -1922010 87 57 30 155 53 102 -68 4 -7220111) 87 54 33 296 144 152 -209 -90 -119

Sălaj2005 12 9 3 78 24 54 -66 -15 -512010 32 24 8 61 23 38 -29 1 -3020111) 70 41 29 107 49 58 -37 -8 -29

Centru2005 241 137 104 2164 749 1415 -1923 -612 -13112010 679 392 287 1163 397 766 -484 -5 -47920111) 712 391 321 1921 819 1102 -1209 -428 -781 Alba

2005 1 - 1 146 44 102 -145 -44 -1012010 102 66 36 105 40 65 -3 26 -2920111) 77 47 30 241 107 134 -164 -60 -104

Braşov2005 79 39 40 667 256 411 -588 -217 -3712010 173 90 83 374 127 247 -201 -37 -16420111) 232 125 107 555 230 325 -323 -105 -218

Covasna2005 13 8 5 104 27 77 -91 -19 -722010 46 26 20 65 23 42 -19 3 -2220111) 42 22 20 110 50 60 -68 -28 -40

Harghita2005 30 18 12 308 115 193 -278 -97 -1812010 87 53 34 82 25 57 5 28 -2320111) 96 49 47 130 59 71 -34 -10 -24

8. MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ, PE SEXE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Soldul migraţiei internaţionale

număr persoane

Imigranţi Emigranţi

65

Page 65: Statistică teritorială

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

Mureş2005 46 26 20 435 166 269 -389 -140 -2492010 162 90 72 222 80 142 -60 10 -7020111) 131 74 57 376 148 228 -245 -74 -171

Sibiu2005 72 46 26 504 141 363 -432 -95 -3372010 109 67 42 315 102 213 -206 -35 -17120111) 134 74 60 509 225 284 -375 -151 -224

MACROREGIUNEA 22005 572 313 259 3012 1211 1801 -2440 -898 -15422010 1753 1043 710 2132 807 1325 -379 236 -61520111) 5554 3406 2148 4523 2116 2407 1031 1290 -259

Nord - Est2005 339 175 164 1852 734 1118 -1513 -559 -9542010 1115 650 465 1302 492 810 -187 158 -34520111) 4314 2695 1619 2972 1458 1514 1342 1237 105 Bacău

2005 46 22 24 479 217 262 -433 -195 -2382010 143 77 66 293 106 187 -150 -29 -12120111) 290 172 118 415 182 233 -125 -10 -115

Botoşani2005 40 20 20 96 35 61 -56 -15 -412010 44 34 10 117 39 78 -73 -5 -6820111) 276 172 104 235 103 132 41 69 -28

Iaşi2005 100 54 46 397 135 262 -297 -81 -2162010 332 205 127 331 128 203 1 77 -7620111) 1748 1067 681 769 359 410 979 708 271

Neamţ2005 64 31 33 533 208 325 -469 -177 -2922010 261 126 135 220 80 140 41 46 -520111) 254 139 115 345 161 184 -91 -22 -69

Suceava2005 73 41 32 268 105 163 -195 -64 -1312010 274 167 107 236 88 148 38 79 -4120111) 977 639 338 987 562 425 -10 77 -87

Vaslui2005 16 7 9 79 34 45 -63 -27 -362010 61 41 20 105 51 54 -44 -10 -3420111) 769 506 263 221 91 130 548 415 133

Sud - Est2005 233 138 95 1160 477 683 -927 -339 -5882010 638 393 245 830 315 515 -192 78 -27020111) 1240 711 529 1551 658 893 -311 53 -364 Brăila

2005 9 3 6 88 37 51 -79 -34 -452010 78 49 29 92 38 54 -14 11 -2520111) 72 39 33 183 67 116 -111 -28 -83

Buzău2005 13 5 8 89 38 51 -76 -33 -432010 53 35 18 82 28 54 -29 7 -3620111) 98 51 47 157 63 94 -59 -12 -47

Constanţa2005 93 63 30 300 111 189 -207 -48 -1592010 209 142 67 258 96 162 -49 46 -9520111) 260 156 104 423 185 238 -163 -29 -134

8. MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ, PE SEXE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Imigranţi Emigranţi Soldul migraţiei internaţionale

număr persoane

66

Page 66: Statistică teritorială

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

8. MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ, PE SEXE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Imigranţi Emigranţi Soldul migraţiei internaţionale

număr persoane

Galaţi2005 73 41 32 331 137 194 -258 -96 -1622010 141 82 59 235 89 146 -94 -7 -8720111) 663 391 272 490 213 277 173 178 -5

Tulcea2005 10 7 3 50 16 34 -40 -9 -312010 36 24 12 59 24 35 -23 - -2320111) 39 28 11 102 41 61 -63 -13 -50

Vrancea2005 35 19 16 302 138 164 -267 -119 -1482010 121 61 60 104 40 64 17 21 -420111) 108 46 62 196 89 107 -88 -43 -45

MACROREGIUNEA 32005 2208 1277 931 2261 878 1383 -53 399 -4522010 3160 1918 1242 2058 787 1271 1102 1131 -2920111) 7483 4702 2781 7213 3571 3642 270 1131 -861

Sud - Muntenia2005 143 74 69 453 168 285 -310 -94 -2162010 341 215 126 602 213 389 -261 2 -26320111) 499 281 218 1107 441 666 -608 -160 -448 Argeş

2005 34 18 16 85 32 53 -51 -14 -372010 50 36 14 141 55 86 -91 -19 -7220111) 96 56 40 194 79 115 -98 -23 -75

Călăraşi2005 8 7 1 30 8 22 -22 -1 -212010 14 7 7 40 12 28 -26 -5 -2120111) 14 9 5 115 38 77 -101 -29 -72

Dâmboviţa2005 20 10 10 79 29 50 -59 -19 -402010 53 33 20 112 37 75 -59 -4 -5520111) 133 62 71 173 54 119 -40 8 -48

Giurgiu2005 6 2 4 17 4 13 -11 -2 -92010 17 13 4 28 9 19 -11 4 -1520111) 21 16 5 65 28 37 -44 -12 -32

Ialomiţa2005 11 5 6 31 11 20 -20 -6 -142010 46 28 18 40 14 26 6 14 -820111) 72 43 29 72 30 42 - 13 -13

Prahova2005 55 28 27 169 70 99 -114 -42 -722010 146 89 57 176 64 112 -30 25 -5520111) 132 75 57 297 135 162 -165 -60 -105

Teleorman2005 9 4 5 42 14 28 -33 -10 -232010 15 9 6 65 22 43 -50 -13 -3720111) 31 20 11 191 77 114 -160 -57 -103

Bucureşti - Ilfov2005 2065 1203 862 1808 710 1098 257 493 -2362010 2819 1703 1116 1456 574 882 1363 1129 23420111) 6984 4421 2563 6106 3130 2976 878 1291 -413 Ilfov

2005 24 11 13 17 6 11 7 5 22010 165 108 57 23 6 17 142 102 4020111) 312 198 114 72 31 41 240 167 73

67

Page 67: Statistică teritorială

Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

8. MIGRAŢIA INTERNAŢIONALĂ, PE SEXE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Imigranţi Emigranţi Soldul migraţiei internaţionale

număr persoane

Municipiul Bucureşti2005 2041 1192 849 1791 704 1087 250 488 -2382010 2654 1595 1059 1433 568 865 1221 1027 19420111) 6672 4223 2449 6034 3099 2935 638 1124 -486

MACROREGIUNEA 42005 405 216 189 1906 661 1245 -1501 -445 -10562010 836 500 336 1561 551 1010 -725 -51 -67420111) 1003 556 447 2893 1241 1652 -1890 -685 -1205

Sud - Vest Oltenia2005 113 56 57 488 182 306 -375 -126 -2492010 250 153 97 449 148 301 -199 5 -20420111) 300 163 137 759 335 424 -459 -172 -287 Dolj

2005 49 28 21 262 99 163 -213 -71 -1422010 101 64 37 192 65 127 -91 -1 -9020111) 137 78 59 299 143 156 -162 -65 -97

Gorj2005 11 6 5 43 15 28 -32 -9 -232010 13 6 7 55 20 35 -42 -14 -2820111) 31 16 15 84 29 55 -53 -13 -40

Mehedinţi2005 20 6 14 46 13 33 -26 -7 -192010 46 24 22 51 15 36 -5 9 -1420111) 37 17 20 108 45 63 -71 -28 -43

Olt2005 12 5 7 58 20 38 -46 -15 -312010 15 11 4 62 21 41 -47 -10 -3720111) 40 24 16 122 51 71 -82 -27 -55

Vâlcea2005 21 11 10 79 35 44 -58 -24 -342010 75 48 27 89 27 62 -14 21 -3520111) 55 28 27 146 67 79 -91 -39 -52

Vest2005 292 160 132 1418 479 939 -1126 -319 -8072010 586 347 239 1112 403 709 -526 -56 -47020111) 703 393 310 2134 906 1228 -1431 -513 -918 Arad

2005 42 26 16 249 70 179 -207 -44 -1632010 128 78 50 206 85 121 -78 -7 -7120111) 175 113 62 366 149 217 -191 -36 -155

Caraş-Severin2005 55 28 27 229 81 148 -174 -53 -1212010 81 42 39 162 65 97 -81 -23 -5820111) 63 30 33 332 149 183 -269 -119 -150

Hunedoara2005 28 16 12 194 70 124 -166 -54 -1122010 81 53 28 220 71 149 -139 -18 -12120111) 79 38 41 364 150 214 -285 -112 -173

Timiş2005 167 90 77 746 258 488 -579 -168 -4112010 296 174 122 524 182 342 -228 -8 -22020111) 386 212 174 1072 458 614 -686 -246 -440

1) Datele sunt estimări.

68

Page 68: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

TOTAL

Populaţia activăTotal 11283 9851 9965 9868Pe sexe Masculin 6089 5431 5549 5457 Feminin 5194 4420 4416 4411Pe medii Urban 5348 5361 5538 5563 Rural 5935 4490 4427 4305Populaţia ocupatăTotal 10508 9147 9240 9138Pe sexe Masculin 5633 5011 5112 5026 Feminin 4875 4136 4128 4112Pe medii Urban 4756 4889 5032 5072 Rural 5752 4258 4208 4066Şomeri1)

Total 775 704 725 730Pe sexe Masculin 456 420 437 431 Feminin 319 284 288 299Pe medii Urban 592 472 506 491 Rural 183 232 219 239

Rata de activitate2)

Total 68,8 62,4 63,6 63,3Pe sexe Masculin 75,7 69,5 71,5 70,7 Feminin 62,1 55,3 55,8 56,0Pe medii Urban 62,8 60,3 63,1 63,9 Rural 76,7 65,3 64,4 62,6Rata de ocupare2)

Total 63,6 57,7 58,8 58,5Pe sexe Masculin 69,5 63,9 65,7 65,0 Feminin 57,8 51,5 52,0 52,0Pe medii Urban 55,8 55,0 57,3 58,2 Rural 73,8 61,6 60,9 58,8Rata şomajului1)

Total 6,9 7,2 7,3 7,4Pe sexe Masculin 7,5 7,7 7,9 7,9 Feminin 6,1 6,4 6,5 6,8Pe medii Urban 11,1 8,8 9,1 8,8 Rural 3,1 5,2 5,0 5,5

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII

mii persoane

procente

69

Page 69: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

MACROREGIUNEA 1

Populaţia activăTotal 2620 2263 2308 2283Pe sexe Masculin 1422 1255 1279 1250 Feminin 1198 1008 1029 1033Pe medii Urban 1339 1323 1379 1383 Rural 1281 940 929 900Populaţia ocupatăTotal 2435 2105 2111 2102Pe sexe Masculin 1313 1163 1163 1146 Feminin 1122 942 948 956Pe medii Urban 1199 1224 1236 1256 Rural 1236 881 875 846Şomeri1)

Total 185 158 197 181Pe sexe Masculin 109 92 116 104 Feminin 76 66 81 77Pe medii Urban 140 99 143 127 Rural 45 59 54 54

Rata de activitate2)

Total 66,8 59,4 61,0 60,6Pe sexe Masculin 73,1 66,3 67,9 66,7 Feminin 60,4 52,6 54,1 54,5Pe medii Urban 62,8 59,9 63,5 64,2 Rural 72,2 58,8 57,5 55,6Rata de ocupare2)

Total 61,7 55,1 55,7 55,7Pe sexe Masculin 67,2 61,3 61,7 61,1 Feminin 56,3 48,9 49,7 50,3Pe medii Urban 56,2 55,3 56,9 58,3 Rural 69,3 54,8 53,9 52,1Rata şomajului1)

Total 7,0 7,1 8,5 7,9Pe sexe Masculin 7,6 7,4 9,0 8,3 Feminin 6,3 6,7 7,9 7,4Pe medii Urban 10,5 7,6 10,3 9,2 Rural 3,5 6,3 5,8 5,9

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ,

mii persoane

procente

PE SEXE ŞI MEDII - continuare

70

Page 70: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

Nord - Vest

Populaţia activăTotal 1417 1187 1232 1228Pe sexe Masculin 754 643 665 658 Feminin 663 544 567 570Pe medii Urban 650 637 673 683 Rural 767 550 559 545Populaţia ocupatăTotal 1317 1118 1148 1164Pe sexe Masculin 695 604 616 622 Feminin 622 514 532 542Pe medii Urban 580 593 610 639 Rural 737 525 538 525Şomeri1)

Total 100 69 84 64Pe sexe Masculin 59 39 49 36 Feminin 41 30 35 28Pe medii Urban 70 44 63 44 Rural 30 25 21 20

Rata de activitate2)

Total 68,7 59,7 62,1 62,2Pe sexe Masculin 74,2 65,1 67,6 67,2 Feminin 63,2 54,2 56,6 57,2Pe medii Urban 63,1 59,0 62,7 64,1 Rural 75,3 60,5 61,3 59,8Rata de ocupare2)

Total 63,4 56,0 57,7 58,8Pe sexe Masculin 67,9 61,0 62,5 63,5 Feminin 59,0 51,1 52,9 54,2Pe medii Urban 56,3 54,8 56,9 59,9 Rural 71,8 57,5 58,8 57,5Rata şomajului1)

Total 7,0 5,9 6,8 5,2Pe sexe Masculin 7,8 6,1 7,2 5,4 Feminin 6,1 5,6 6,2 5,0Pe medii Urban 10,7 7,0 9,2 6,5 Rural 3,9 4,6 3,8 3,6

mii persoane

procente

71

Page 71: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

Centru

Populaţia activăTotal 1203 1076 1076 1055Pe sexe Masculin 668 612 614 592 Feminin 535 464 462 463Pe medii Urban 689 686 706 700 Rural 514 390 370 355Populaţia ocupatăTotal 1118 987 963 938Pe sexe Masculin 618 559 547 524 Feminin 500 428 416 414Pe medii Urban 619 631 626 617 Rural 499 356 337 321Şomeri1)

Total 85 89 113 117Pe sexe Masculin 50 53 67 68 Feminin 35 36 46 49Pe medii Urban 70 55 80 83 Rural 15 34 33 34

Rata de activitate2)

Total 64,7 59,2 59,8 58,9Pe sexe Masculin 72,0 67,7 68,3 66,3 Feminin 57,4 50,8 51,4 51,6Pe medii Urban 62,6 60,8 64,2 64,2 Rural 68,2 56,6 52,7 50,4Rata de ocupare2)

Total 59,8 54,2 53,5 52,3Pe sexe Masculin 66,3 61,7 60,8 58,6 Feminin 53,4 46,6 46,2 46,1Pe medii Urban 56,1 55,8 56,9 56,6 Rural 66,0 51,4 47,9 45,4Rata şomajului1)

Total 7,0 8,4 10,5 11,1Pe sexe Masculin 7,4 8,7 10,9 11,5 Feminin 6,6 8,0 10,0 10,5Pe medii Urban 10,2 8,2 11,4 11,8 Rural 2,8 8,8 8,9 9,6

mii persoane

procente

72

Page 72: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

MACROREGIUNEA 2

Populaţia activăTotal 3484 3036 3045 3049Pe sexe Masculin 1882 1663 1710 1692 Feminin 1602 1373 1335 1357Pe medii Urban 1408 1418 1443 1448 Rural 2076 1618 1602 1601Populaţia ocupatăTotal 3234 2835 2831 2837Pe sexe Masculin 1735 1538 1581 1567 Feminin 1499 1297 1250 1270Pe medii Urban 1217 1280 1290 1301 Rural 2017 1555 1541 1536Şomeri1)

Total 250 201 214 212Pe sexe Masculin 147 125 129 125 Feminin 103 76 85 87Pe medii Urban 191 138 153 147 Rural 59 63 61 65

Rata de activitate2)

Total 70,0 62,9 63,9 64,1Pe sexe Masculin 76,3 69,1 71,9 71,3 Feminin 63,6 56,6 55,7 56,8Pe medii Urban 61,6 58,7 61,1 61,8 Rural 78,8 67,7 66,9 66,6Rata de ocupare2)

Total 64,3 58,5 59,1 59,4Pe sexe Masculin 69,7 63,6 66,2 65,7 Feminin 58,9 53,3 51,9 53,0Pe medii Urban 53,1 53,0 54,6 55,5 Rural 76,1 64,7 64,0 63,6Rata şomajului1)

Total 7,2 6,6 7,1 7,0Pe sexe Masculin 7,8 7,5 7,6 7,4 Feminin 6,5 5,5 6,3 6,4Pe medii Urban 13,6 9,7 10,7 10,2 Rural 2,8 3,9 3,8 4,1

mii persoane

procente

73

Page 73: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

Nord - Est

Populaţia activăTotal 2044 1790 1793 1819Pe sexe Masculin 1089 941 969 976 Feminin 955 849 824 843Pe medii Urban 699 717 728 740 Rural 1345 1073 1065 1079Populaţia ocupatăTotal 1914 1688 1689 1731Pe sexe Masculin 1013 878 909 926 Feminin 901 810 780 805Pe medii Urban 608 647 647 672 Rural 1306 1041 1042 1059Şomeri1)

Total 130 102 104 88Pe sexe Masculin 76 63 60 50 Feminin 54 39 44 38Pe medii Urban 91 70 81 68 Rural 39 32 23 20

Rata de activitate2)

Total 72,4 65,5 66,1 67,2Pe sexe Masculin 77,7 68,9 71,3 71,9 Feminin 67,1 62,1 60,7 62,4Pe medii Urban 62,4 58,9 60,9 62,5 Rural 80,5 71,6 70,7 71,3Rata de ocupare2)

Total 67,1 61,5 62,0 63,7Pe sexe Masculin 71,5 64,0 66,5 67,9 Feminin 62,6 59,0 57,3 59,4Pe medii Urban 54,2 53,2 54,0 56,7 Rural 77,7 69,2 69,0 69,9Rata şomajului1)

Total 6,4 5,7 5,8 4,8Pe sexe Masculin 7,0 6,7 6,3 5,2 Feminin 5,7 4,6 5,2 4,5Pe medii Urban 13,1 9,7 11,2 9,3 Rural 2,9 3,0 2,2 1,8

mii persoane

procente

74

Page 74: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

Sud - Est

Populaţia activăTotal 1440 1246 1252 1230Pe sexe Masculin 793 722 741 716 Feminin 647 524 511 514Pe medii Urban 709 701 715 708 Rural 731 545 537 522Populaţia ocupatăTotal 1320 1147 1142 1106Pe sexe Masculin 722 660 672 641 Feminin 598 487 470 465Pe medii Urban 609 633 643 629 Rural 711 514 499 477Şomeri1)

Total 120 99 110 124Pe sexe Masculin 71 62 69 75 Feminin 49 37 41 49Pe medii Urban 100 68 72 79 Rural 20 31 38 45

Rata de activitate2)

Total 66,9 59,6 61,0 60,1Pe sexe Masculin 74,5 69,4 72,6 70,5 Feminin 59,3 49,8 49,4 49,8Pe medii Urban 60,8 58,5 61,3 61,1 Rural 75,8 61,3 60,6 58,8Rata de ocupare2)

Total 60,8 54,7 55,5 53,9Pe sexe Masculin 67,3 63,2 65,7 62,8 Feminin 54,3 46,2 45,2 44,8Pe medii Urban 52,2 52,8 55,1 54,2 Rural 73,4 57,5 56,0 53,3Rata şomajului1)

Total 8,3 7,9 8,8 10,1Pe sexe Masculin 8,9 8,6 9,3 10,5 Feminin 7,6 7,0 8,1 9,5Pe medii Urban 14,1 9,7 10,1 11,1 Rural 2,7 5,6 7,1 8,7

mii persoane

procente

75

Page 75: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

MACROREGIUNEA 3

Populaţia activăTotal 2852 2590 2655 2576Pe sexe Masculin 1554 1431 1472 1419 Feminin 1298 1159 1183 1157Pe medii Urban 1575 1592 1687 1682 Rural 1277 998 968 894Populaţia ocupatăTotal 2647 2376 2476 2364Pe sexe Masculin 1432 1307 1367 1298 Feminin 1215 1069 1109 1066Pe medii Urban 1429 1447 1568 1548 Rural 1218 929 908 816Şomeri1)

Total 205 214 179 212Pe sexe Masculin 122 124 105 121 Feminin 83 90 74 91Pe medii Urban 146 145 119 134 Rural 59 69 60 78

Rata de activitate2)

Total 68,1 64,1 66,2 64,8Pe sexe Masculin 76,5 72,4 74,9 72,8 Feminin 60,1 56,1 57,9 57,0Pe medii Urban 64,6 63,1 66,8 67,1 Rural 74,0 65,9 65,2 60,5Rata de ocupare2)

Total 62,8 58,6 61,6 59,3Pe sexe Masculin 70,1 65,9 69,4 66,4 Feminin 55,8 51,5 54,1 52,3Pe medii Urban 58,6 57,4 62,1 61,7 Rural 69,9 60,8 60,8 54,8Rata şomajului1)

Total 7,2 8,3 6,8 8,2Pe sexe Masculin 7,8 8,7 7,1 8,5 Feminin 6,4 7,7 6,3 7,9Pe medii Urban 9,3 9,1 7,1 8,0 Rural 4,6 7,0 6,2 8,7

mii persoane

procente

76

Page 76: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

Sud - Muntenia

Populaţia activăTotal 1817 1556 1554 1458Pe sexe Masculin 1000 879 889 827 Feminin 817 677 665 631Pe medii Urban 664 643 663 649 Rural 1153 913 891 809Populaţia ocupatăTotal 1684 1414 1425 1306Pe sexe Masculin 921 797 814 740 Feminin 763 617 611 566Pe medii Urban 584 562 591 571 Rural 1100 852 834 735Şomeri1)

Total 133 142 129 152Pe sexe Masculin 79 82 75 87 Feminin 54 60 54 65Pe medii Urban 80 81 72 78 Rural 53 61 57 74

Rata de activitate2)

Total 70,6 64,3 65,4 62,1Pe sexe Masculin 78,9 73,1 75,0 70,6 Feminin 62,2 55,5 55,7 53,4Pe medii Urban 64,6 61,3 65,0 64,3 Rural 75,3 66,9 65,8 60,2Rata de ocupare2)

Total 64,7 58,1 59,7 55,3Pe sexe Masculin 72,0 65,9 68,3 62,9 Feminin 57,4 50,2 50,9 47,6Pe medii Urban 56,7 53,6 57,9 56,6 Rural 71,1 61,8 61,1 54,2Rata şomajului1)

Total 7,3 9,2 8,3 10,4Pe sexe Masculin 7,9 9,4 8,4 10,5 Feminin 6,6 8,9 8,2 10,3Pe medii Urban 12,0 12,6 10,8 11,9 Rural 4,6 6,8 6,5 9,2

mii persoane

procente

77

Page 77: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

Bucureşti - Ilfov

Populaţia activăTotal 1035 1034 1101 1118Pe sexe Masculin 554 552 583 592 Feminin 481 482 518 526Pe medii Urban 911 949 1024 1033 Rural 124 85 77 85Populaţia ocupatăTotal 963 962 1051 1058Pe sexe Masculin 511 510 553 558 Feminin 452 452 498 500Pe medii Urban 845 885 977 977 Rural 118 77 74 81Şomeri1)

Total 72 72 50 60Pe sexe Masculin 43 42 30 34 Feminin 29 30 20 26Pe medii Urban 66 64 47 56 Rural 6 8 3) 3)

Rata de activitate2)

Total 64,6 63,8 67,4 68,5Pe sexe Masculin 72,9 71,4 74,7 75,9 Feminin 57,1 56,9 60,7 61,7Pe medii Urban 64,6 64,4 68,1 69,0 Rural 64,6 57,7 59,7 62,7Rata de ocupare2)

Total 60,0 59,4 64,3 64,7Pe sexe Masculin 67,2 65,9 70,9 71,6 Feminin 53,5 53,4 58,3 58,5Pe medii Urban 59,9 60,1 64,9 65,2 Rural 61,0 52,2 57,3 60,0Rata şomajului1)

Total 7,0 6,9 4,6 5,4Pe sexe Masculin 7,7 7,6 5,1 5,7 Feminin 6,1 6,2 4,0 5,1Pe medii Urban 7,2 6,7 4,6 5,5 Rural 4,9 9,3 3,9 4,3

procente

mii persoane

78

Page 78: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

MACROREGIUNEA 4

Populaţia activăTotal 2327 1962 1957 1960Pe sexe Masculin 1231 1082 1088 1096 Feminin 1096 880 869 864Pe medii Urban 1026 1028 1029 1050 Rural 1301 934 928 910Populaţia ocupatăTotal 2192 1831 1822 1835Pe sexe Masculin 1153 1003 1001 1015 Feminin 1039 828 821 820Pe medii Urban 911 938 938 967 Rural 1281 893 884 868Şomeri1)

Total 135 131 135 125Pe sexe Masculin 78 79 87 81 Feminin 57 52 48 44Pe medii Urban 115 90 91 83 Rural 20 41 44 42

Rata de activitate2)

Total 70,6 62,9 63,2 63,7Pe sexe Masculin 76,7 70,3 71,2 72,3 Feminin 64,5 55,5 55,2 55,2Pe medii Urban 61,9 58,9 60,1 61,6 Rural 81,4 68,5 67,6 66,7Rata de ocupare2)

Total 65,9 58,5 58,6 59,4Pe sexe Masculin 71,2 64,9 65,2 66,7 Feminin 60,7 52,1 52,0 52,2Pe medii Urban 54,8 53,8 54,7 56,7 Rural 79,8 65,2 64,0 63,2Rata şomajului1)

Total 5,8 6,6 6,9 6,4Pe sexe Masculin 6,4 7,3 8,0 7,4 Feminin 5,2 5,8 5,5 5,1Pe medii Urban 11,2 8,7 8,8 7,9 Rural 1,6 4,3 4,7 4,6

procente

mii persoane

79

Page 79: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

Sud - Vest Oltenia

Populaţia activăTotal 1356 1117 1100 1100Pe sexe Masculin 709 608 611 609 Feminin 647 509 489 491Pe medii Urban 490 496 488 502 Rural 866 621 612 598Populaţia ocupatăTotal 1282 1043 1017 1024Pe sexe Masculin 666 566 554 558 Feminin 616 477 463 466Pe medii Urban 427 443 433 454 Rural 855 600 584 570Şomeri1)

Total 74 74 83 76Pe sexe Masculin 43 42 57 51 Feminin 31 32 26 25Pe medii Urban 63 53 55 48 Rural 11 21 28 28

Rata de activitate2)

Total 73,8 64,8 64,5 65,2Pe sexe Masculin 78,8 71,1 72,5 73,0 Feminin 68,8 58,4 56,5 57,2Pe medii Urban 63,1 59,0 58,9 60,8 Rural 83,8 71,2 70,8 70,1Rata de ocupare2)

Total 69,1 60,1 59,2 60,3Pe sexe Masculin 73,4 65,8 65,3 66,5 Feminin 64,9 54,3 53,1 54,1Pe medii Urban 54,8 52,6 52,3 54,9 Rural 82,4 68,4 67,0 66,3Rata şomajului1)

Total 5,5 6,6 7,5 6,9Pe sexe Masculin 6,1 6,9 9,3 8,4 Feminin 4,7 6,2 5,4 5,0Pe medii Urban 12,8 10,6 11,2 9,6 Rural 1,3 3,4 4,7 4,6

procente

mii persoane

80

Page 80: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2000 2005 2010 2011

9. POPULAŢIA DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

Vest

Populaţia activăTotal 971 845 857 860Pe sexe Masculin 522 474 477 487 Feminin 449 371 380 373Pe medii Urban 536 532 541 548 Rural 435 313 316 312Populaţia ocupatăTotal 910 788 805 811Pe sexe Masculin 487 437 447 457 Feminin 423 351 358 354Pe medii Urban 484 495 505 513 Rural 426 293 300 298Şomeri1)

Total 61 57 52 49Pe sexe Masculin 35 37 30 30 Feminin 26 20 22 19Pe medii Urban 52 37 36 35 Rural 9 20 16 14

Rata de activitate2)

Total 66,8 60,7 61,7 62,0Pe sexe Masculin 74,2 69,3 69,7 71,4 Feminin 59,6 52,3 53,9 52,9Pe medii Urban 60,9 58,9 61,2 62,3 Rural 77,4 64,2 62,7 61,5Rata de ocupare2)

Total 62,2 56,6 57,9 58,4Pe sexe Masculin 68,7 63,9 65,2 66,9 Feminin 55,9 49,5 50,8 50,1Pe medii Urban 54,8 54,8 57,0 58,3 Rural 75,4 60,0 59,5 58,6Rata şomajului1)

Total 6,4 6,7 6,0 5,7Pe sexe Masculin 6,9 7,7 6,4 6,2 Feminin 5,8 5,3 5,6 5,1Pe medii Urban 9,7 7,0 6,7 6,4 Rural 2,2 6,1 4,9 4,6

1) Conform definiţiei internaţionale BIM (BIM = Biroul Internaţional al Muncii).2) Calculate pentru populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani).

mii persoane

NOTĂ: Începând din anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.

3) Datele calculate prin extindere nu sunt fiabile datorită numărului redus de cazuri observate.SURSA: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO).

procente

81

Page 81: Statistică teritorială

Total Ocupate Şomeri 1)

TOTALTotal

2000 21896 51,5 48,0 3,5 48,52005 21641 45,5 42,3 3,2 54,52010 21447 46,5 43,1 3,4 53,52011 21384 46,1 42,7 3,4 53,9

Masculin2000 10705 56,9 52,6 4,3 43,12005 10552 51,5 47,5 4,0 48,52010 10443 53,1 48,9 4,2 46,92011 10407 52,4 48,3 4,1 47,6

Feminin2000 11191 46,4 43,6 2,8 53,62005 11089 39,9 37,3 2,6 60,12010 11004 40,1 37,5 2,6 59,92011 10977 40,2 37,5 2,7 59,8

Urban2000 11642 45,9 40,8 5,1 54,12005 11855 45,2 41,2 4,0 54,82010 11774 47,0 42,7 4,3 53,02011 11722 47,5 43,3 4,2 52,5

Rural2000 10254 57,9 56,1 1,8 42,12005 9786 45,9 43,5 2,4 54,12010 9673 45,8 43,5 2,3 54,22011 9662 44,6 42,1 2,5 55,4

MACROREGIUNEA 1Total

2000 5327 49,2 45,7 3,5 50,82005 5262 43,0 40,0 3,0 57,02010 5233 44,1 40,3 3,8 55,92011 5227 43,7 40,2 3,5 56,3

Masculin2000 2614 54,4 50,2 4,2 45,62005 2574 48,8 45,2 3,6 51,22010 2555 50,0 45,5 4,5 50,02011 2551 49,0 44,9 4,1 51,0

Feminin2000 2713 44,2 41,4 2,8 55,82005 2688 37,5 35,0 2,5 62,52010 2678 38,4 35,4 3,0 61,62011 2676 38,6 35,7 2,9 61,4

Urban2000 2922 45,8 41,0 4,8 54,22005 2951 44,9 41,5 3,4 55,12010 2928 47,1 42,2 4,9 52,92011 2918 47,4 43,0 4,4 52,6

Rural2000 2405 53,3 51,4 1,9 46,72005 2311 40,7 38,1 2,6 59,32010 2305 40,3 38,0 2,3 59,72011 2309 39,0 36,7 2,3 61,0

10. STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII

Persoane inactive(%)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare Anii

Total populaţie(mii persoane)

Persoane active (%)

82

Page 82: Statistică teritorială

Total Ocupate Şomeri 1)

Nord - VestTotal

2000 2774 51,1 47,5 3,6 48,92005 2728 43,5 41,0 2,5 56,52010 2712 45,4 42,3 3,1 54,62011 2709 45,3 43,0 2,3 54,7

Masculin2000 1359 55,5 51,1 4,4 44,52005 1332 48,3 45,3 3,0 51,72010 1322 50,2 46,6 3,6 49,82011 1320 49,9 47,2 2,7 50,1

Feminin2000 1415 46,8 43,9 2,9 53,22005 1396 39,0 36,8 2,2 61,02010 1390 40,8 38,3 2,5 59,22011 1389 41,0 39,0 2,0 59,0

Urban2000 1414 45,9 41,0 4,9 54,12005 1437 44,3 41,2 3,1 55,72010 1437 46,8 42,5 4,3 53,22011 1433 47,7 44,6 3,1 52,3

Rural2000 1360 56,4 54,2 2,2 43,62005 1291 42,6 40,7 1,9 57,42010 1275 43,8 42,2 1,6 56,22011 1276 42,7 41,2 1,5 57,3

CentruTotal

2000 2553 47,1 43,8 3,3 52,92005 2534 42,5 38,9 3,6 57,52010 2521 42,7 38,2 4,5 57,32011 2518 41,9 37,3 4,6 58,1

Masculin2000 1255 53,2 49,2 4,0 46,82005 1242 49,4 45,1 4,3 50,62010 1233 49,8 44,4 5,4 50,22011 1231 48,1 42,6 5,5 51,9

Feminin2000 1298 41,2 38,5 2,7 58,82005 1292 35,9 33,0 2,9 64,12010 1288 35,9 32,3 3,6 64,12011 1287 35,9 32,1 3,8 64,1

Urban2000 1508 45,7 41,0 4,7 54,32005 1514 45,3 41,6 3,7 54,72010 1491 47,4 42,0 5,4 52,62011 1485 47,1 41,5 5,6 52,9

Rural2000 1045 49,1 47,7 1,4 50,92005 1020 38,3 34,9 3,4 61,72010 1030 35,9 32,7 3,2 64,12011 1033 34,4 31,1 3,3 65,6

10. STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare Anii

Total populaţie(mii persoane)

Persoane active (%) Persoane inactive(%)

83

Page 83: Statistică teritorială

Total Ocupate Şomeri 1)

10. STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare Anii

Total populaţie(mii persoane)

Persoane active (%) Persoane inactive(%)

MACROREGIUNEA 2Total

2000 6630 52,6 48,8 3,8 47,42005 6596 46,0 43,0 3,0 54,02010 6536 46,6 43,3 3,3 53,42011 6512 46,8 43,6 3,2 53,2

Masculin2000 3277 57,4 52,9 4,5 42,62005 3252 51,1 47,3 3,8 48,92010 3215 53,2 49,2 4,0 46,82011 3202 52,8 48,9 3,9 47,2

Feminin2000 3353 47,8 44,7 3,1 52,22005 3344 41,1 38,8 2,3 58,92010 3321 40,2 37,7 2,5 59,82011 3310 41,0 38,4 2,6 59,0

Urban2000 3133 45,0 38,9 6,1 55,02005 3201 44,3 40,0 4,3 55,72010 3152 45,8 40,9 4,9 54,22011 3133 46,2 41,5 4,7 53,8

Rural2000 3497 59,4 57,7 1,7 40,62005 3395 47,6 45,8 1,8 52,42010 3384 47,4 45,6 1,8 52,62011 3379 47,4 45,5 1,9 52,6

Nord - EstTotal

2000 3746 54,6 51,1 3,5 45,42005 3743 47,8 45,1 2,7 52,22010 3718 48,2 45,4 2,8 51,82011 3706 49,1 46,7 2,4 50,9

Masculin2000 1856 58,7 54,6 4,1 41,32005 1852 50,8 47,4 3,4 49,22010 1836 52,8 49,5 3,3 47,22011 1830 53,3 50,6 2,7 46,7

Feminin2000 1890 50,5 47,6 2,9 49,52005 1891 44,9 42,8 2,1 55,12010 1882 43,8 41,5 2,3 56,22011 1876 45,0 43,0 2,0 55,0

Urban2000 1536 45,5 39,5 6,0 54,52005 1620 44,3 40,0 4,3 55,72010 1599 45,5 40,4 5,1 54,52011 1590 46,6 42,3 4,3 53,4

Rural2000 2210 60,9 59,1 1,8 39,12005 2123 50,5 49,0 1,5 49,52010 2119 50,3 49,2 1,1 49,72011 2116 51,0 50,1 0,9 49,0

84

Page 84: Statistică teritorială

Total Ocupate Şomeri 1)

10. STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare Anii

Total populaţie(mii persoane)

Persoane active (%) Persoane inactive(%)

Sud - EstTotal

2000 2884 49,9 45,8 4,1 50,12005 2853 43,7 40,2 3,5 56,32010 2818 44,4 40,5 3,9 55,62011 2806 43,8 39,4 4,4 56,2

Masculin2000 1421 55,8 50,8 5,0 44,22005 1400 51,6 47,2 4,4 48,42010 1379 53,8 48,8 5,0 46,22011 1372 52,2 46,7 5,5 47,8

Feminin2000 1463 44,2 40,9 3,3 55,82005 1453 36,0 33,5 2,5 64,02010 1439 35,5 32,6 2,9 64,52011 1434 35,8 32,4 3,4 64,2

Urban2000 1597 44,4 38,1 6,3 55,62005 1581 44,3 40,0 4,3 55,72010 1553 46,1 41,4 4,7 53,92011 1543 45,8 40,7 5,1 54,2

Rural2000 1287 56,8 55,3 1,5 43,22005 1272 42,8 40,4 2,4 57,22010 1265 42,5 39,5 3,0 57,52011 1263 41,4 37,8 3,6 58,6

MACROREGIUNEA 3Total

2000 5614 50,8 47,2 3,6 49,22005 5537 46,8 42,9 3,9 53,22010 5513 48,2 44,9 3,3 51,82011 5499 46,8 43,0 3,8 53,2

Masculin2000 2705 57,5 53,0 4,5 42,52005 2659 53,8 49,1 4,7 46,22010 2646 55,6 51,7 3,9 44,42011 2637 53,8 49,2 4,6 46,2

Feminin2000 2909 44,6 41,7 2,9 55,42005 2878 40,3 37,2 3,1 59,72010 2867 41,3 38,7 2,6 58,72011 2862 40,5 37,3 3,2 59,5

Urban2000 3336 47,2 42,8 4,4 52,82005 3379 47,1 42,8 4,3 52,92010 3414 49,4 45,9 3,5 50,62011 3402 49,5 45,5 4,0 50,5

Rural2000 2278 56,1 53,5 2,6 43,92005 2158 46,2 43,0 3,2 53,82010 2099 46,1 43,2 2,9 53,92011 2097 42,6 38,9 3,7 57,4

85

Page 85: Statistică teritorială

Total Ocupate Şomeri 1)

10. STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare Anii

Total populaţie(mii persoane)

Persoane active (%) Persoane inactive(%)

Sud - MunteniaTotal

2000 3411 53,3 49,4 3,9 46,72005 3339 46,6 42,3 4,3 53,42010 3276 47,4 43,5 3,9 52,62011 3258 44,7 40,1 4,6 55,3

Masculin2000 1670 59,9 55,2 4,7 40,12005 1630 53,9 48,8 5,1 46,12010 1597 55,7 51,0 4,7 44,32011 1588 52,1 46,6 5,5 47,9

Feminin2000 1741 46,9 43,8 3,1 53,12005 1709 39,6 36,1 3,5 60,42010 1679 39,6 36,4 3,2 60,42011 1670 37,8 33,9 3,9 62,2

Urban2000 1388 47,9 42,1 5,8 52,12005 1391 46,2 40,4 5,8 53,82010 1359 48,8 43,5 5,3 51,22011 1349 48,1 42,3 5,8 51,9

Rural2000 2023 57,0 54,4 2,6 43,02005 1948 46,9 43,7 3,2 53,12010 1917 46,5 43,5 3,0 53,52011 1909 42,4 38,5 3,9 57,6

Bucureşti - IlfovTotal

2000 2203 47,0 43,7 3,3 53,02005 2198 47,0 43,8 3,2 53,02010 2237 49,2 47,0 2,2 50,82011 2241 49,9 47,2 2,7 50,1

Masculin2000 1035 53,5 49,4 4,1 46,52005 1029 53,6 49,5 4,1 46,42010 1049 55,5 52,7 2,8 44,52011 1049 56,3 53,1 3,2 43,7

Feminin2000 1168 41,2 38,7 2,5 58,82005 1169 41,2 38,7 2,5 58,82010 1188 43,6 41,9 1,7 56,42011 1192 44,2 42,0 2,2 55,8

Urban2000 1948 46,8 43,4 3,4 53,22005 1988 47,7 44,5 3,2 52,32010 2055 49,8 47,5 2,3 50,22011 2053 50,4 47,6 2,8 49,6

Rural2000 255 48,8 46,4 2,4 51,22005 210 40,4 36,6 3,8 59,62010 182 42,2 40,5 1,7 57,82011 188 44,7 42,8 1,9 55,3

86

Page 86: Statistică teritorială

Total Ocupate Şomeri 1)

10. STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare Anii

Total populaţie(mii persoane)

Persoane active (%) Persoane inactive(%)

MACROREGIUNEA 4Total

2000 4325 53,8 50,7 3,1 46,22005 4246 46,2 43,1 3,1 53,82010 4165 47,0 43,8 3,2 53,02011 4146 47,3 44,3 3,0 52,7

Masculin2000 2109 58,4 54,6 3,8 41,62005 2067 52,3 48,5 3,8 47,72010 2027 53,7 49,4 4,3 46,32011 2017 54,4 50,4 4,0 45,6

Feminin2000 2216 49,4 46,9 2,5 50,62005 2179 40,4 38,0 2,4 59,62010 2138 40,6 38,4 2,2 59,42011 2129 40,6 38,5 2,1 59,4

Urban2000 2251 45,6 40,5 5,1 54,42005 2324 44,2 40,3 3,9 55,82010 2280 45,1 41,1 4,0 54,92011 2269 46,3 42,6 3,7 53,7

Rural2000 2074 62,7 61,7 1,0 37,32005 1922 48,6 46,5 2,1 51,42010 1885 49,2 46,9 2,3 50,82011 1877 48,5 46,3 2,2 51,5

Sud - Vest OlteniaTotal

2000 2367 57,3 54,2 3,1 42,72005 2316 48,2 45,0 3,2 51,82010 2252 48,8 45,1 3,7 51,22011 2237 49,2 45,8 3,4 50,8

Masculin2000 1162 61,0 57,3 3,7 39,02005 1136 53,5 49,8 3,7 46,52010 1103 55,3 50,2 5,1 44,72011 1096 55,6 50,9 4,7 44,4

Feminin2000 1205 53,7 51,1 2,6 46,32005 1180 43,1 40,4 2,7 56,92010 1149 42,6 40,3 2,3 57,42011 1141 43,0 40,8 2,2 57,0

Urban2000 1046 46,8 40,8 6,0 53,22005 1098 45,1 40,3 4,8 54,92010 1079 45,2 40,2 5,0 54,82011 1074 46,7 42,2 4,5 53,3

Rural2000 1321 65,6 64,7 0,9 34,42005 1218 51,0 49,3 1,7 49,02010 1173 52,2 49,7 2,5 47,82011 1163 51,4 49,0 2,4 48,6

87

Page 87: Statistică teritorială

Total Ocupate Şomeri 1)

10. STRUCTURA POPULAŢIEI, DUPĂ PARTICIPAREA LA ACTIVITATEA ECONOMICĂ, PE SEXE ŞI MEDII - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare Anii

Total populaţie(mii persoane)

Persoane active (%) Persoane inactive(%)

VestTotal

2000 1958 49,6 46,4 3,2 50,42005 1930 43,7 40,8 2,9 56,32010 1913 44,8 42,1 2,7 55,22011 1909 45,1 42,5 2,6 54,9

Masculin2000 947 55,2 51,4 3,8 44,82005 931 50,9 47,0 3,9 49,12010 924 51,7 48,4 3,3 48,32011 921 52,9 49,6 3,3 47,1

Feminin2000 1011 44,4 41,8 2,6 55,62005 999 37,1 35,1 2,0 62,92010 989 38,4 36,2 2,2 61,62011 988 37,8 35,8 2,0 62,2

Urban2000 1205 44,5 40,2 4,3 55,52005 1226 43,4 40,4 3,0 56,62010 1201 45,1 42,1 3,0 54,92011 1195 45,9 43,0 2,9 54,1

Rural2000 753 57,7 56,4 1,3 42,32005 704 44,4 41,7 2,7 55,62010 712 44,4 42,2 2,2 55,62011 714 43,7 41,7 2,0 56,3

NOTĂ: Datele anuale se obţin ca medie aritmetică a datelor trimestriale. S-a luat în calcul populaţia la 1 ianuarie pentru trimestrele I şi II, respectiv populaţia la 1 iulie pentru trimestrele III şi IV.

SURSA: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO).

Începând din anul 2002, datele nu sunt comparabile cu seriile anilor precedenţi, datorită revizuirii definiţiilor aplicate.1) Conform definiţiei internaţionale BIM (BIM = Biroul Internaţional al Muncii).

88

Page 88: Statistică teritorială

mii persoane

TOTAL2000 9636,4 4983,9 4652,52005 8913,4 4728,9 4184,52010 8998,3 4781,8 4216,52011 8826,5 4645,5 4181,0MACROREGIUNEA 12000 2465,2 1253,4 1211,82005 2280,8 1196,7 1084,12010 2316,0 1235,8 1080,22011 2281,5 1212,9 1068,6

Nord - Vest2000 1278,9 645,4 633,52005 1193,6 617,2 576,42010 1226,7 643,8 582,92011 1209,7 634,7 575,0

Bihor2000 294,8 145,9 148,92005 279,9 143,0 136,92010 282,7 143,9 138,82011 274,6 139,8 134,8

Bistriţa-Năsăud2000 136,0 71,0 65,02005 126,2 66,7 59,52010 133,7 69,6 64,12011 133,5 69,1 64,4

Cluj2000 334,9 171,5 163,42005 323,8 168,6 155,22010 341,9 182,8 159,12011 339,0 185,6 153,4

Maramureş2000 232,4 116,8 115,62005 209,5 108,5 101,02010 207,6 110,6 97,02011 205,0 105,8 99,2

Satu Mare2000 164,4 83,2 81,22005 151,1 76,0 75,12010 154,6 79,4 75,22011 152,6 78,7 73,9

Sălaj2000 116,4 57,0 59,42005 103,1 54,4 48,72010 106,2 57,5 48,72011 105,0 55,7 49,3

Centru2000 1186,3 608,0 578,32005 1087,2 579,5 507,72010 1089,3 592,0 497,32011 1071,8 578,2 493,6

Alba2000 204,1 101,9 102,22005 183,9 96,7 87,22010 174,3 90,9 83,42011 171,3 87,7 83,6

11. POPULAŢIA ACTIVĂ CIVILĂ (la sfârşitul anului)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Totaleconomie Bărbaţi Femei

89

Page 89: Statistică teritorială

mii persoane

Braşov2000 269,1 136,4 132,72005 248,7 137,6 111,12010 245,8 137,2 108,62011 241,5 135,4 106,1

Covasna2000 101,4 52,4 49,02005 93,6 48,3 45,32010 89,7 47,2 42,52011 89,6 46,8 42,8

Harghita2000 162,1 82,4 79,72005 137,9 70,9 67,02010 145,2 79,9 65,32011 141,2 75,6 65,6

Mureş2000 264,6 138,5 126,12005 247,5 131,6 115,92010 247,9 136,1 111,82011 243,6 131,3 112,3

Sibiu2000 185,0 96,4 88,62005 175,6 94,4 81,22010 186,4 100,7 85,72011 184,6 101,4 83,2

MACROREGIUNEA 22000 2853,0 1463,7 1389,32005 2456,5 1293,0 1163,52010 2392,3 1277,5 1114,82011 2316,7 1216,4 1100,3

Nord - Est2000 1622,7 829,9 792,82005 1357,9 708,3 649,62010 1309,5 694,5 615,02011 1266,0 655,2 610,8

Bacău2000 276,0 146,5 129,52005 239,9 129,6 110,32010 226,4 125,4 101,02011 222,1 122,2 99,9

Botoşani2000 210,6 105,2 105,42005 163,4 82,0 81,42010 154,8 76,2 78,62011 152,7 74,9 77,8

Iaşi2000 357,0 180,1 176,92005 319,5 171,4 148,12010 307,2 167,0 140,22011 296,0 155,4 140,6

Neamţ2000 269,7 136,3 133,42005 212,8 109,8 103,02010 206,9 108,4 98,52011 196,8 102,4 94,4

11. POPULAŢIA ACTIVĂ CIVILĂ (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Totaleconomie Bărbaţi Femei

90

Page 90: Statistică teritorială

mii persoane

11. POPULAŢIA ACTIVĂ CIVILĂ (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Totaleconomie Bărbaţi Femei

Suceava2000 311,2 160,1 151,12005 259,0 134,1 124,92010 257,3 139,3 118,02011 244,6 124,3 120,3

Vaslui2000 198,2 101,7 96,52005 163,3 81,4 81,92010 156,9 78,2 78,72011 153,8 76,0 77,8

Sud - Est2000 1230,3 633,8 596,52005 1098,6 584,7 513,92010 1082,8 583,0 499,82011 1050,7 561,2 489,5

Brăila2000 170,3 80,5 89,82005 135,3 68,6 66,72010 134,8 73,2 61,62011 130,6 69,7 60,9

Buzău2000 216,0 111,3 104,72005 194,9 101,2 93,72010 192,8 102,6 90,22011 188,4 99,1 89,3

Constanţa2000 306,1 163,6 142,52005 303,9 170,3 133,62010 309,5 171,6 137,92011 300,4 167,3 133,1

Galaţi2000 265,7 144,6 121,12005 222,9 122,7 100,22010 204,9 110,8 94,12011 197,6 105,7 91,9

Tulcea2000 105,3 52,1 53,22005 93,1 48,2 44,92010 87,2 46,5 40,72011 84,9 45,3 39,6

Vrancea2000 166,9 81,7 85,22005 148,5 73,7 74,82010 153,6 78,3 75,32011 148,8 74,1 74,7

MACROREGIUNEA 32000 2322,4 1222,2 1100,22005 2369,9 1284,5 1085,42010 2510,0 1308,0 1202,02011 2483,6 1287,8 1195,8

Sud - Muntenia2000 1444,4 759,8 684,62005 1282,0 680,7 601,32010 1265,9 681,9 584,02011 1234,7 653,6 581,1

91

Page 91: Statistică teritorială

mii persoane

11. POPULAŢIA ACTIVĂ CIVILĂ (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Totaleconomie Bărbaţi Femei

Argeş2000 305,9 159,4 146,52005 266,5 142,1 124,42010 260,6 137,4 123,22011 256,2 133,4 122,8

Călăraşi2000 128,6 68,2 60,42005 111,6 56,9 54,72010 109,8 56,2 53,62011 105,9 52,5 53,4

Dâmboviţa2000 233,1 123,4 109,72005 214,9 115,1 99,82010 211,5 118,9 92,62011 206,7 115,2 91,5

Giurgiu2000 110,8 56,5 54,32005 93,4 47,3 46,12010 93,1 47,8 45,32011 92,8 47,3 45,5

Ialomiţa2000 117,9 61,7 56,22005 109,7 56,8 52,92010 106,0 55,1 50,92011 103,9 52,7 51,2

Prahova2000 336,6 180,0 156,62005 311,0 172,7 138,32010 313,6 177,9 135,72011 301,4 168,8 132,6

Teleorman2000 211,5 110,6 100,92005 174,9 89,8 85,12010 171,3 88,6 82,72011 167,8 83,7 84,1

Bucureşti - Ilfov2000 878,0 462,4 415,62005 1087,9 603,8 484,12010 1244,1 626,1 618,02011 1248,9 634,2 614,7

Ilfov2000 112,2 58,8 53,42005 132,9 71,0 61,92010 161,6 86,8 74,82011 165,2 91,5 73,7

Municipiul Bucureşti2000 765,8 403,6 362,22005 955,0 532,8 422,22010 1082,5 539,3 543,22011 1083,7 542,7 541,0

MACROREGIUNEA 42000 1995,8 1044,6 951,22005 1806,2 954,7 851,52010 1780,0 960,5 819,52011 1744,7 928,4 816,3

92

Page 92: Statistică teritorială

mii persoane

11. POPULAŢIA ACTIVĂ CIVILĂ (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Totaleconomie Bărbaţi Femei

Sud - Vest Oltenia2000 1079,0 566,2 512,82005 926,0 491,2 434,82010 917,4 494,4 423,02011 898,2 473,2 425,0

Dolj2000 340,8 176,8 164,02005 284,4 148,6 135,82010 296,9 158,0 138,92011 286,5 150,3 136,2

Gorj2000 178,2 94,9 83,32005 152,8 81,1 71,72010 147,3 82,4 64,92011 144,6 78,2 66,4

Mehedinţi2000 140,9 74,0 66,92005 123,7 65,4 58,32010 116,8 61,4 55,42011 116,8 60,8 56,0

Olt2000 214,3 112,7 101,62005 186,4 98,3 88,12010 176,1 93,3 82,82011 174,6 88,5 86,1

Vâlcea2000 204,8 107,8 97,02005 178,7 97,8 80,92010 180,3 99,3 81,02011 175,7 95,4 80,3

Vest2000 916,8 478,4 438,42005 880,2 463,5 416,72010 862,6 466,1 396,52011 846,5 455,2 391,3

Arad2000 206,6 111,1 95,52005 210,2 111,2 99,02010 211,5 112,0 99,52011 208,5 108,4 100,1

Caraş-Severin2000 152,7 81,1 71,62005 129,9 68,3 61,62010 125,3 68,8 56,52011 119,3 65,5 53,8

Hunedoara2000 238,3 129,0 109,32005 213,9 113,5 100,42010 194,8 102,2 92,62011 187,3 99,2 88,1

Timiş2000 319,2 157,2 162,02005 326,2 170,5 155,72010 331,0 183,1 147,92011 331,4 182,1 149,3

SURSA: Balanţa Forţei de Muncă.

93

Page 93: Statistică teritorială

TOTAL2010 4376044 95185 1237297 66750 999202 732102011 4348739 97630 1259061 64449 1027729 70398MACROREGIUNEA 12010 1117919 19410 373253 11247 324834 139362011 1115640 20120 385070 11191 338365 13134

Nord - Vest2010 573728 8798 184979 4146 162758 63912011 569195 8943 188283 3929 167415 6227

Bihor2010 146551 2000 51666 1898 45230 21902011 144475 2083 52838 1777 46653 2103

Bistriţa-Năsăud2010 51823 1089 18439 279 16539 4492011 54045 1084 19781 286 17923 418

Cluj2010 178649 1462 45867 1212 38529 22112011 178794 1452 46612 1123 39701 2123

Maramureş2010 86256 1339 32015 357 29446 6592011 86480 1343 31619 379 29003 652

Satu Mare2010 71056 2064 24757 153 22371 4182011 66663 2064 25010 123 23208 449

Sălaj2010 39393 844 12235 247 10643 4642011 38738 917 12423 241 10927 482

Centru2010 544191 10612 188274 7101 162076 75452011 546445 11177 196787 7262 170950 6907

Alba2010 74577 2644 27415 817 23952 11052011 73983 2698 29650 862 26320 946

Braşov2010 145465 2555 44295 728 38501 20542011 145274 2770 46420 811 40650 1762

Covasna2010 40858 1230 16141 192 14477 2742011 41964 1166 16916 175 15320 278

Harghita2010 59403 1116 22196 495 19597 7042011 59506 1205 21598 538 19098 688

Mureş2010 114826 1838 38898 2911 31441 22162011 114551 1871 40079 2862 32771 1998

Sibiu2010 109062 1229 39329 1958 34108 11922011 111167 1467 42124 2014 36791 1235

MACROREGIUNEA 22010 1002507 30837 271437 9124 215401 185922011 981151 32139 269379 8373 215702 17540

Nord - Est2010 499314 15129 127569 4620 102429 78432011 492185 15432 128894 4533 104228 7131

Bacău2010 100830 2712 28848 2808 21950 20082011 100178 2728 29398 2685 22386 1791

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

12. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2din care:

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie Industrieextractivă

94

Page 94: Statistică teritorială

persoane

TOTAL98135 337061 752216 257706 108501 201096485 334274 753421 256297 108071 2011

MACROREGIUNEA 123236 79661 185594 63712 30896 201022380 79325 187326 64573 30557 2011

Nord - Vest11684 40834 99490 31216 13774 201010712 40100 100046 32804 14330 2011

Bihor2348 9510 26856 8283 4453 20102305 8781 27363 8784 4114 2011

Bistriţa-Năsăud1172 3561 8387 2459 1079 20101154 3759 9356 2557 1365 2011

Cluj3915 13038 33976 10961 4101 20103665 12282 34155 11657 4272 2011

Maramureş1553 6136 12550 3766 2043 20101585 6970 12978 4121 2369 2011

Satu Mare1815 5789 11349 3384 1394 20101230 5686 10184 3287 1326 2011

Sălaj881 2800 6372 2363 704 2010773 2622 6010 2398 884 2011

Centru11552 38827 86104 32496 17122 201011668 39225 87280 31769 16227 2011

Alba1541 4343 10880 4032 1951 20101522 4639 10732 3796 1393 2011

Braşov3012 12506 27077 10219 5641 20103197 12343 25923 9968 5315 2011

Covasna1198 2271 6064 1614 1095 20101143 2370 6238 1784 1337 2011

Harghita1400 2737 8635 2727 1929 20101274 3108 8995 2689 1866 2011

Mureş2330 8482 17137 7442 2752 20102448 8356 19279 6768 2829 2011

Sibiu2071 8488 16311 6462 3754 20102084 8409 16113 6764 3487 2011

MACROREGIUNEA 228320 72676 173147 61704 26930 201027764 75583 172865 59574 25897 2011

Nord - Est12677 34099 87835 23213 10348 201013002 37483 87955 22072 10155 2011

Bacău2082 7368 19006 4588 1854 20102536 8571 18928 4320 1892 2011

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Transport şidepozitare

Hoteluri şirestauranteConstrucţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

reparareaautovehiculelorşi motocicletelor

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

95

Page 95: Statistică teritorială

TOTAL2010 106174 100709 26593 126155 1808722011 109856 99246 26459 127123 197859MACROREGIUNEA 12010 16843 19926 5600 22915 334612011 17815 19659 4998 21553 36884

Nord - Vest2010 9844 10588 3221 12960 145152011 10333 10374 2873 11186 16163

Bihor2010 1543 1831 963 2698 27462011 1314 2010 816 2651 3654

Bistriţa-Năsăud2010 304 802 171 791 9702011 300 772 87 952 959

Cluj2010 6590 4690 1335 5757 66172011 7315 4747 1343 5120 7333

Maramureş2010 797 1443 265 1045 17662011 721 1341 255 1154 1898

Satu Mare2010 357 1216 407 2065 13352011 431 930 310 641 1155

Sălaj2010 253 606 80 604 10812011 252 574 62 668 1164

Centru2010 6999 9338 2379 9955 189462011 7482 9285 2125 10367 20721

Alba2010 456 1164 121 1431 12542011 453 1032 135 1581 1376

Braşov2010 2984 2414 1225 3460 59032011 3265 2313 1039 4319 6284

Covasna2010 447 687 75 567 4802011 390 646 74 624 905

Harghita2010 576 936 111 882 17762011 711 976 118 949 2209

Mureş2010 1328 1798 439 2119 29662011 1293 1768 352 1776 3028

Sibiu2010 1208 2339 408 1496 65672011 1370 2550 407 1118 6919

MACROREGIUNEA 22010 11092 16193 5804 15731 333432011 10822 15442 5795 16261 34740

Nord - Est2010 6106 8203 2616 7459 136532011 6084 7805 2563 7754 14405

Bacău2010 1287 1680 434 1143 31772011 1228 1625 401 1153 3253

Informaţii şicomunicaţii

Intermedieri financiare şi

asigurări

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

12. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

96

Page 96: Statistică teritorială

persoane

TOTAL210335 379795 365901 52868 38676 2010192642 364092 332652 51305 38751 2011

MACROREGIUNEA 145352 105584 92915 13026 9771 201041726 100813 83206 12418 9597 2011

Nord - Vest22647 57151 50801 6446 6464 201020991 55216 44980 6266 6307 2011

Bihor5223 12986 12351 1183 2259 20104592 12225 10178 1069 2003 2011

Bistriţa-Năsăud2923 5656 4353 613 226 20102801 5416 3922 704 230 2011

Cluj5359 18381 16372 2806 1337 20105100 18417 14812 2715 1462 2011

Maramureş3737 9118 8010 799 1427 20103490 8652 7356 779 1434 2011

Satu Mare3042 6455 5737 672 1033 20102816 6143 5146 604 930 2011

Sălaj2363 4555 3978 373 182 20102192 4363 3566 395 248 2011

Centru22705 48433 42114 6580 3307 201020735 45597 38226 6152 3290 2011

Alba3915 6894 7005 565 507 20103495 6046 5975 522 460 2011

Braşov5552 10500 8476 1883 775 20104920 9752 8112 1766 765 2011

Covasna1967 4217 3366 533 104 20101884 4027 2980 489 134 2011

Harghita2816 7098 4880 655 333 20102690 6746 4708 606 332 2011

Mureş4731 11126 11607 1446 717 20104295 10560 10260 1311 726 2011

Sibiu3724 8598 6780 1498 871 20103451 8466 6191 1458 873 2011

MACROREGIUNEA 253176 107600 102697 10643 9497 201048178 103656 91296 10560 8964 2011

Nord - Est27526 64504 59455 5698 5901 201025364 62061 52934 5725 5499 2011

Bacău4999 11238 10341 1010 1145 20104531 10706 9514 956 974 2011

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Alte activităţide servicii

Sănătate şiasistenţă

socialăÎnvăţământ

1)

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

97

Page 97: Statistică teritorială

Botoşani2010 47860 1340 12448 63 10551 5662011 47841 1419 12809 68 10991 518

Iaşi2010 137229 3404 31043 131 24350 22942011 134640 3422 30974 97 24565 2084

Neamţ2010 73579 2770 20196 320 17562 9512011 73301 2899 20578 338 17984 907

Suceava2010 89411 2559 21441 1293 16497 14172011 87234 2753 21203 1334 16368 1331

Vaslui2010 50405 2344 13593 5 11519 6072011 48991 2211 13932 11 11934 500

Sud - Est2010 503193 15708 143868 4504 112972 107492011 488966 16707 140485 3840 111474 10409

Brăila2010 62644 3042 20372 412 16902 14382011 63066 3705 21032 333 17801 1304

Buzău2010 75015 2852 25578 1071 21250 10762011 74588 2874 26194 828 22087 1062

Constanţa2010 169984 4013 39071 1700 26754 41792011 163019 4102 37050 1437 25492 4157

Galaţi2010 105737 1540 30555 534 24155 27492011 100399 1745 27787 499 21965 2649

Tulcea2010 39294 2425 12092 658 10081 4602011 39878 2312 13123 623 10971 458

Vrancea2010 50519 1836 16200 129 13830 8472011 48016 1969 15299 120 13158 779

MACROREGIUNEA 32010 1437046 24417 313813 16443 251578 198612011 1425612 24495 309792 15050 249593 19041

Sud - Muntenia2010 518977 19924 174857 13003 141630 80032011 514078 19766 176439 11538 144906 7472

Argeş2010 123836 2179 51472 1888 45117 20512011 124853 2060 52694 1884 46338 1980

Călăraşi2010 40767 3379 11123 71 9232 4322011 40611 3360 11634 57 9894 420

Dâmboviţa2010 72232 1305 25290 2648 19651 14782011 71152 1370 25558 2230 20443 1330

Giurgiu2010 29870 1847 5446 785 3371 6962011 30577 2060 5468 795 3451 610

Ialomiţa2010 41018 4470 8791 163 7349 4022011 40772 4337 9283 166 7729 394

12. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

din care:

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

98

Page 98: Statistică teritorială

persoane

Botoşani1268 2987 7657 1416 864 20101232 3307 8143 1247 872 2011

Iaşi4268 9989 23105 7186 3059 20104228 9936 23205 6747 2964 2011

Neamţ1363 5154 14339 2788 1521 20101349 5758 14750 2668 1451 2011

Suceava2234 5749 17135 5521 2440 20102170 6381 16809 5342 2299 2011

Vaslui1462 2852 6593 1714 610 20101487 3530 6120 1748 677 2011

Sud - Est15643 38577 85312 38491 16582 201014762 38100 84910 37502 15742 2011

Brăila1620 3129 10941 3233 1417 20101594 3837 10937 3034 1396 2011

Buzău2181 5506 12403 3276 1178 20102217 5499 12600 3226 1253 2011

Constanţa6438 15706 29446 20078 9914 20105964 14276 29902 19639 9110 2011

Galaţi3117 9529 18902 7768 2258 20102674 9797 18234 7367 2109 2011

Tulcea893 2265 5375 1956 1201 2010

1071 2569 5559 2021 1189 2011Vrancea

1394 2442 8245 2180 614 20101242 2122 7678 2215 685 2011

MACROREGIUNEA 325931 127063 265024 88098 32580 201026108 120876 263492 88682 33628 2011

Sud - Muntenia12221 33066 77564 27690 9469 201012523 34508 76405 28288 9765 2011

Argeş2416 9993 14550 5971 1749 20102492 10230 14614 6070 1888 2011

Călăraşi1388 2860 5365 1714 754 20101263 2643 5575 1957 527 2011

Dâmboviţa1513 3135 10678 3464 1195 20101555 3114 11355 3519 1255 2011

Giurgiu594 2330 4326 2221 272 2010612 3009 4379 2604 310 2011

Ialomiţa877 2191 8288 2565 813 2010994 2519 7413 2629 1006 2011

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

reparareaautovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Hoteluri şirestaurante

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

99

Page 99: Statistică teritorială

Botoşani2010 462 816 130 634 10302011 457 730 105 668 1359

Iaşi2010 2808 2262 1181 2913 44192011 2772 2146 1003 3273 4960

Neamţ2010 713 1353 467 1169 23512011 780 1230 439 1212 2260

Suceava2010 623 1367 261 1002 16482011 714 1330 457 887 1643

Vaslui2010 213 725 143 598 10282011 133 744 158 561 930

Sud - Est2010 4986 7990 3188 8272 196902011 4738 7637 3232 8507 20335

Brăila2010 328 895 518 1169 16882011 262 903 512 942 2168

Buzău2010 455 1046 240 1211 20422011 443 1031 217 1371 2224

Constanţa2010 2086 2974 1469 2528 94312011 2026 2862 1256 2776 9544

Galaţi2010 1575 1684 568 1798 42972011 1419 1471 738 1902 4194

Tulcea2010 265 521 171 874 9942011 288 507 198 821 895

Vrancea2010 277 870 222 692 12382011 300 863 311 695 1310

MACROREGIUNEA 32010 65899 51797 10247 73505 862422011 68845 52049 10856 74700 95509

Sud - Muntenia2010 4380 7218 2754 13050 189172011 4612 6938 2972 12828 21444

Argeş2010 736 2081 576 3244 35512011 781 2114 786 3450 4032

Călăraşi2010 255 556 133 786 14822011 284 528 134 863 1658

Dâmboviţa2010 528 857 413 1410 27082011 416 820 406 1332 2824

Giurgiu2010 169 447 216 362 17872011 200 422 186 420 1861

Ialomiţa2010 195 612 139 598 16812011 374 588 105 574 1905

12. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Informaţii şicomunicaţii

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Tranzacţiiimobiliare

Intermedieri financiare şi

asigurări

100

Page 100: Statistică teritorială

persoane

Botoşani3351 7142 6588 648 347 20103178 6703 5810 721 313 2011

Iaşi6104 19085 17439 1865 1367 20105634 18444 15820 1960 1380 2011

Neamţ4335 8158 7078 694 493 20103911 8090 6127 706 442 2011

Suceava5177 11881 9464 843 2300 20104873 11454 8175 759 2155 2011

Vaslui3560 7000 8545 638 249 20103237 6664 7488 623 235 2011

Sud - Est25650 43096 43242 4945 3596 201022814 41595 38362 4835 3465 2011

Brăila3612 5476 5873 519 432 20103141 5352 4817 610 418 2011

Buzău4227 7213 6883 534 371 20103869 6817 6067 529 374 2011

Constanţa6908 11457 11536 1830 1537 20106140 11023 10120 1858 1335 2011

Galaţi4719 9778 8806 1288 672 20104149 9548 8119 1095 725 2011

Tulcea2892 3688 3979 288 308 20102522 3658 3638 253 325 2011

Vrancea3292 5484 6165 486 276 20102993 5197 5601 490 288 2011

MACROREGIUNEA 371113 94302 98408 21134 13404 201065972 90033 92260 20205 14218 2011

Sud - Muntenia30681 45657 45464 5231 3055 201027463 43130 40947 5349 3224 2011

Argeş6337 10840 8317 1366 874 20105611 10440 7830 1352 901 2011

Călăraşi2901 4237 4781 299 142 20102806 4031 4178 322 111 2011

Dâmboviţa4737 8144 7420 615 333 20104185 7854 6121 610 413 2011

Giurgiu2950 3099 3863 386 149 20102686 3078 3412 315 167 2011

Ialomiţa2935 3508 3547 341 344 20102596 3420 3345 341 337 2011

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

Secţiuni CAEN Rev.2

Alte activităţide servicii1)

Învăţământ

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sănătate şiasistenţă

socială

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

101

Page 101: Statistică teritorială

12. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

din care:

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

Prahova2010 160904 3157 58343 5588 46978 22542011 156988 2833 57739 4748 46966 2204

Teleorman2010 50350 3587 14392 1860 9932 6902011 49125 3746 14063 1658 10085 534

Bucureşti - Ilfov2010 918069 4493 138956 3440 109948 118582011 911534 4729 133353 3512 104687 11569

Ilfov2010 98517 1929 27123 308 23274 3542011 101845 1805 27128 288 24076 366

Municipiul Bucureşti2010 819552 2564 111833 3132 86674 115042011 809689 2924 106225 3224 80611 11203

MACROREGIUNEA 42010 818572 20521 278794 29936 207389 208212011 826336 20876 294820 29835 224069 20683

Sud - Vest Oltenia2010 363808 8147 113569 18807 73036 126362011 361744 8258 116153 18984 75269 12976

Dolj2010 119236 2893 30910 1122 23789 30962011 115041 2996 30647 1149 23314 3407

Gorj2010 71411 916 27934 13565 8839 38922011 71300 1042 28582 13881 8903 3936

Mehedinţi2010 40360 1058 12077 914 7737 22942011 40941 1225 11915 923 7683 2298

Olt2010 60282 1753 19581 973 16560 7372011 61016 1859 20975 920 18045 693

Vâlcea2010 72519 1527 23067 2233 16111 26172011 73446 1136 24034 2111 17324 2642

Vest2010 454764 12374 165225 11129 134353 81852011 464592 12618 178667 10851 148800 7707

Arad2010 106975 3295 43821 307 39877 13672011 111434 3221 49740 726 44960 1415

Caraş-Severin2010 51468 1911 16692 319 13453 10262011 50375 1929 16418 177 13571 941

Hunedoara2010 108851 2275 42967 9543 26156 35852011 106870 2236 41812 8880 26263 3231

Timiş2010 187470 4893 61745 960 54867 22072011 195913 5232 70697 1068 64006 2120

102

Page 102: Statistică teritorială

persoaneSecţiuni CAEN Rev.2

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

reparareaautovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Hoteluri şirestaurante

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Prahova3523 10308 26212 10019 4134 20103821 10761 24709 9570 4108 2011

Teleorman1910 2249 8145 1736 552 20101786 2232 8360 1939 671 2011

Bucureşti - Ilfov13710 93997 187460 60408 23111 201013585 86368 187087 60394 23863 2011

Ilfov3187 4859 27022 9259 2528 20102398 5012 27310 9600 2542 2011

Municipiul Bucureşti10523 89138 160438 51149 20583 201011187 81356 159777 50794 21321 2011

MACROREGIUNEA 420648 57661 128451 44192 18095 201020233 58490 129738 43468 17989 2011

Sud - Vest Oltenia9090 28036 56028 18479 7212 20108924 27971 55636 18440 7251 2011

Dolj2903 7097 25120 7012 1729 20102777 6250 23265 6887 1884 2011

Gorj1638 5202 7725 3625 1591 20101862 5052 8196 3579 1406 2011

Mehedinţi1132 3779 4299 2621 786 20101011 3802 5168 2718 843 2011

Olt1311 5126 7202 2328 818 20101317 5390 7080 2356 714 2011

Vâlcea2106 6832 11682 2893 2288 20101957 7477 11927 2900 2404 2011

Vest11558 29625 72423 25713 10883 201011309 30519 74102 25028 10738 2011

Arad2270 5177 16678 6826 2166 20102639 5473 16170 6480 2470 2011

Caraş-Severin1894 3801 5481 2889 1522 20101729 4269 5945 2486 1511 2011

Hunedoara3683 7491 19914 4970 2222 20103438 8195 20524 4949 2145 2011

Timiş3711 13156 30350 11028 4973 20103503 12582 31463 11113 4612 2011

103

Page 103: Statistică teritorială

12. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Informaţii şicomunicaţii

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Tranzacţiiimobiliare

Intermedieri financiare şi

asigurări

Prahova2010 2050 1998 1186 5888 54532011 2045 1831 1199 5481 6681

Teleorman2010 447 667 91 762 22552011 512 635 156 708 2483

Bucureşti - Ilfov2010 61519 44579 7493 60455 673252011 64233 45111 7884 61872 74065

Ilfov2010 1612 645 1355 6088 49462011 2158 916 1473 6594 6380

Municipiul Bucureşti2010 59907 43934 6138 54367 623792011 62075 44195 6411 55278 67685

MACROREGIUNEA 42010 12340 12793 4942 14004 278262011 12374 12096 4810 14609 30726

Sud - Vest Oltenia2010 3634 5807 1944 4727 154002011 3382 5615 2343 5299 16836

Dolj2010 1804 2029 755 1812 39572011 1730 1953 778 2003 4495

Gorj2010 531 956 202 773 52512011 458 960 235 906 5274

Mehedinţi2010 256 723 98 407 15132011 269 754 128 490 1659

Olt2010 394 955 201 617 17322011 322 908 205 816 2599

Vâlcea2010 649 1144 688 1118 29472011 603 1040 997 1084 2809

Vest2010 8706 6986 2998 9277 124262011 8992 6481 2467 9310 13890

Arad2010 1175 1922 1094 1792 24812011 1155 1752 808 1726 3341

Caraş-Severin2010 358 687 260 979 12612011 339 603 133 875 1561

Hunedoara2010 768 1438 321 1681 31222011 777 1301 271 1738 2643

Timiş2010 6405 2939 1323 4825 55622011 6721 2825 1255 4971 6345

SURSA: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).

104

Page 104: Statistică teritorială

persoane

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

Secţiuni CAEN Rev.2

Alte activităţide servicii1)

Învăţământ

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sănătate şiasistenţă

socială

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Prahova6474 10440 12339 1881 1022 20105906 9621 11472 1965 1067 2011

Teleorman4347 5389 5197 343 191 20103673 4686 4589 444 228 2011

Bucureşti - Ilfov40432 48645 52944 15903 10349 201038509 46903 51313 14856 10994 2011

Ilfov3040 3284 3695 866 266 20102903 3257 3535 926 306 2011

Municipiul Bucureşti37392 45361 49249 15037 10083 201035606 43646 47778 13930 10688 2011

MACROREGIUNEA 440694 72309 71881 8065 6004 201036766 69590 65890 8122 5972 2011

Sud - Vest Oltenia21830 36833 36146 3787 2229 201019724 35943 32734 3782 2377 2011

Dolj6431 13126 12186 1375 1000 20105727 12956 10953 1508 1009 2011

Gorj4032 6133 5650 550 340 20103585 5815 5263 552 395 2011

Mehedinţi3290 4410 4312 497 234 20103064 4413 3797 495 201 2011

Olt4290 7154 7194 688 249 20103760 6654 6541 554 283 2011

Vâlcea3787 6010 6804 677 406 20103588 6105 6180 673 489 2011

Vest18864 35476 35735 4278 3775 201017042 33647 33156 4340 3595 2011

Arad4457 7886 6647 990 568 20104100 7472 6042 914 570 2011

Caraş-Severin3521 5480 5688 362 576 20103166 5131 5061 388 560 2011

Hunedoara4444 7626 8280 563 769 20103891 7186 7861 626 715 2011

Timiş6442 14484 15120 2363 1862 20105885 13858 14192 2412 1750 2011

105

Page 105: Statistică teritorială

TOTAL2010 8371,3 2439,9 1733,3 65,4 1471,9 72,72011 8365,5 2442,0 1753,8 64,8 1495,0 71,0MACROREGIUNEA 12010 2155,5 606,1 531,3 11,3 476,6 13,92011 2163,5 611,5 541,9 11,4 487,9 13,3

Nord - Vest2010 1153,7 364,0 265,3 4,0 239,6 6,52011 1156,7 367,5 269,6 3,8 244,7 6,4

Bihor2010 266,0 87,9 65,7 1,8 58,9 2,22011 263,0 86,6 66,6 1,8 59,9 2,1

Bistriţa-Năsăud2010 125,1 42,5 28,8 0,2 26,3 0,52011 127,0 43,3 30,0 0,2 27,7 0,4

Cluj2010 325,0 71,8 66,9 1,2 58,5 2,22011 326,3 72,8 68,4 1,1 60,2 2,2

Maramureş2010 195,1 72,5 46,2 0,4 43,0 0,72011 196,6 73,8 46,4 0,4 43,2 0,7

Satu Mare2010 145,2 54,9 34,9 0,1 32,1 0,52011 145,6 55,8 35,2 0,1 32,6 0,5

Sălaj2010 97,3 34,4 22,8 0,3 20,8 0,42011 98,2 35,2 23,0 0,2 21,1 0,5

Centru2010 1001,8 242,1 266,0 7,3 237,0 7,42011 1006,8 244,0 272,3 7,6 243,2 6,9

Alba2010 156,8 48,2 42,2 0,8 38,5 1,02011 158,1 48,5 44,7 0,9 40,9 1,0

Braşov2010 228,1 30,5 58,2 0,7 51,8 2,12011 229,2 30,9 60,4 0,9 54,1 1,6

Covasna2010 80,7 23,2 22,9 0,2 20,8 0,32011 81,9 23,8 22,9 0,2 20,9 0,3

Harghita2010 132,4 43,7 32,6 0,5 29,7 0,72011 132,0 42,6 32,6 0,6 29,6 0,7

Mureş2010 228,2 68,6 55,8 3,0 47,8 2,12011 229,0 69,9 56,1 2,9 48,1 2,1

Sibiu2010 175,6 27,9 54,3 2,1 48,4 1,22011 176,6 28,3 55,6 2,1 49,6 1,2

MACROREGIUNEA 22010 2202,1 830,3 387,7 8,9 327,5 18,32011 2179,0 828,2 388,8 8,8 328,9 17,4

Nord - Est2010 1207,2 501,0 197,8 4,7 170,1 7,62011 1192,8 495,5 200,3 4,8 172,7 7,0

Bacău2010 208,8 66,0 40,4 2,8 32,9 2,02011 208,3 67,3 41,0 2,8 33,5 1,8

(la sfârşitul anului)

din care:

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

13. POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

106

Page 106: Statistică teritorială

mii persoane

TOTAL123,3 627,8 1140,3 425,8 133,1 2010123,0 610,9 1156,9 434,0 137,9 2011

MACROREGIUNEA 129,5 140,7 294,9 115,7 38,8 201029,3 137,7 301,5 117,8 40,8 2011

Nord - Vest15,2 73,2 151,5 59,3 17,3 201014,7 71,3 154,4 60,5 18,3 2011

Bihor2,8 13,4 34,4 12,8 4,3 20102,8 13,4 35,0 12,7 4,6 2011

Bistriţa-Năsăud1,8 8,6 15,5 6,3 1,7 20101,7 8,8 16,1 6,4 2,1 2011

Cluj5,0 27,4 50,5 18,9 5,8 20104,9 25,3 51,7 19,8 6,0 2011

Maramureş2,1 10,8 22,2 9,2 3,2 20102,1 10,4 23,1 9,4 3,0 2011

Satu Mare2,2 9,3 16,0 6,3 1,4 20102,0 9,7 15,7 6,3 1,5 2011

Sălaj1,3 3,7 12,9 5,8 0,9 20101,2 3,7 12,8 5,9 1,1 2011

Centru14,3 67,5 143,4 56,4 21,5 201014,6 66,4 147,1 57,3 22,5 2011

Alba1,9 6,7 21,4 9,0 2,0 20101,9 6,9 22,2 8,9 2,1 2011

Braşov3,6 26,0 37,3 14,6 7,4 20103,8 24,4 38,3 14,9 7,8 2011

Covasna1,6 3,2 11,8 3,3 1,8 20101,5 3,3 12,1 3,5 1,9 2011

Harghita1,7 6,2 17,7 6,0 2,5 20101,7 6,3 18,3 6,1 2,5 2011

Mureş2,9 13,2 30,6 12,8 3,6 20103,0 13,0 31,4 12,8 3,7 2011

Sibiu2,6 12,2 24,6 10,7 4,2 20102,7 12,5 24,8 11,1 4,5 2011

MACROREGIUNEA 233,0 154,7 270,7 102,4 31,7 201033,7 150,8 273,0 102,6 31,4 2011

Nord - Est15,4 73,1 143,7 46,8 14,8 201015,8 72,3 144,3 46,8 14,8 2011

Bacău2,7 22,6 27,9 8,1 1,9 20102,9 23,1 27,7 7,9 1,8 2011

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Transport şidepozitare

Hoteluri şirestauranteConstrucţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

107

Page 107: Statistică teritorială

TOTAL2010 134,2 133,3 30,9 155,9 203,72011 136,0 130,2 30,6 161,1 227,9MACROREGIUNEA 12010 23,6 21,2 6,3 27,7 39,12011 23,9 21,1 6,0 28,8 41,6

Nord - Vest2010 13,8 11,2 3,6 14,3 16,52011 14,0 11,1 3,4 14,9 18,3

Bihor2010 1,6 1,9 1,0 3,3 3,72011 1,4 2,1 0,9 2,9 4,3

Bistriţa-Năsăud2010 0,3 0,9 0,3 1,2 1,02011 0,4 0,9 0,1 1,4 1,0

Cluj2010 9,1 5,0 1,4 6,5 7,52011 9,5 5,0 1,5 6,9 8,1

Maramureş2010 0,8 1,5 0,4 1,5 1,82011 0,8 1,5 0,4 1,6 2,2

Satu Mare2010 1,0 1,2 0,4 0,9 1,42011 1,0 1,0 0,4 0,9 1,3

Sălaj2010 1,0 0,7 0,1 0,9 1,12011 0,9 0,6 0,1 1,2 1,4

Centru2010 9,8 10,0 2,7 13,4 22,62011 9,9 10,0 2,6 13,9 23,3

Alba2010 0,5 1,2 0,3 2,1 1,82011 0,5 1,1 0,2 2,2 1,6

Braşov2010 4,0 2,6 1,3 4,6 6,92011 4,2 2,5 1,3 4,9 7,4

Covasna2010 0,5 0,7 0,1 1,1 1,02011 0,4 0,7 0,1 1,2 1,3

Harghita2010 1,4 1,0 0,1 1,6 2,12011 1,2 1,1 0,1 1,6 2,3

Mureş2010 1,4 2,0 0,6 2,2 3,22011 1,6 1,9 0,5 2,4 3,7

Sibiu2010 2,0 2,5 0,3 1,8 7,62011 2,0 2,7 0,4 1,6 7,0

MACROREGIUNEA 22010 17,6 17,8 7,0 22,1 37,02011 15,9 16,9 6,9 22,4 38,9

Nord - Est2010 8,7 9,1 3,3 11,2 15,52011 8,1 8,5 3,2 11,2 16,6

Bacău2010 1,4 1,9 0,6 1,7 3,72011 1,3 1,8 0,6 1,8 3,9

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

Informaţii şicomunicaţii

Intermedieri financiare şi

asigurări

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

13. POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (la sfârşitul anului) - continuare

108

Page 108: Statistică teritorială

mii persoane

TOTAL204,2 389,6 405,6 63,3 150,4 2010196,8 385,0 373,6 59,0 129,8 2011

MACROREGIUNEA 144,9 107,4 104,4 15,1 38,3 201043,0 105,8 95,5 14,2 32,4 2011

Nord - Vest22,5 57,3 56,1 7,6 20,2 201021,6 56,7 50,7 7,3 17,1 2011

Bihor5,1 13,1 13,5 1,3 3,0 20104,7 12,6 11,1 1,3 2,8 2011

Bistriţa-Năsăud2,9 5,5 5,8 1,0 2,8 20102,8 5,4 5,3 0,9 2,1 2011

Cluj5,3 18,8 18,5 3,2 8,4 20105,3 18,9 17,3 3,1 6,7 2011

Maramureş3,8 9,0 8,6 0,9 2,7 20103,6 9,0 8,0 0,8 2,6 2011

Satu Mare3,0 6,3 5,7 0,8 1,7 20102,9 6,2 5,3 0,7 1,7 2011

Sălaj2,4 4,6 4,0 0,4 1,6 20102,3 4,6 3,7 0,5 1,2 2011

Centru22,4 50,1 48,3 7,5 18,1 201021,4 49,1 44,8 6,9 15,3 2011

Alba3,8 6,9 7,3 0,6 2,8 20103,6 6,1 6,6 0,6 2,3 2011

Braşov5,5 11,1 10,8 2,1 5,2 20105,0 11,1 10,1 1,9 4,1 2011

Covasna2,0 4,4 3,4 0,7 0,6 20102,0 4,3 3,2 0,5 0,7 2011

Harghita2,8 7,3 5,3 0,7 1,4 20102,8 7,4 5,1 0,7 1,3 2011

Mureş4,7 11,3 12,3 1,8 4,1 20104,5 11,1 11,3 1,6 3,5 2011

Sibiu3,6 9,1 9,2 1,6 4,0 20103,5 9,1 8,5 1,6 3,4 2011

MACROREGIUNEA 251,3 108,6 112,2 12,3 38,7 201049,1 107,4 101,1 12,2 33,4 2011

Nord - Est26,9 65,1 65,6 6,6 18,0 201025,9 64,5 58,4 6,5 15,9 2011

Bacău4,8 11,4 11,3 1,2 3,9 20104,6 11,2 9,8 1,1 3,4 2011

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

Secţiuni CAEN Rev.2

1)

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Alte activităţide servicii

109

Page 109: Statistică teritorială

Botoşani2010 145,0 73,9 21,5 0,1 19,4 0,62011 146,6 75,4 21,9 0,1 19,7 0,5

Iaşi2010 285,7 96,1 46,3 0,1 39,0 2,22011 280,0 93,8 46,1 0,1 39,3 1,9

Neamţ2010 191,0 84,3 31,2 0,3 28,3 0,92011 186,5 82,8 31,4 0,4 28,3 0,9

Suceava2010 238,4 113,0 35,2 1,4 29,8 1,32011 232,7 107,2 37,0 1,4 31,5 1,4

Vaslui2010 138,3 67,7 23,2 - 20,7 0,62011 138,7 69,0 22,9 - 20,4 0,5

Sud - Est2010 994,9 329,3 189,9 4,2 157,4 10,72011 986,2 332,7 188,5 4,0 156,2 10,4

Brăila2010 123,1 37,6 27,0 0,4 23,2 1,42011 123,1 39,4 27,6 0,4 23,9 1,3

Buzău2010 174,2 74,9 35,8 1,0 31,2 1,12011 173,4 74,4 36,0 0,9 31,3 1,1

Constanţa2010 291,6 62,8 52,2 1,6 39,7 4,22011 287,3 64,0 51,3 1,5 38,7 4,2

Galaţi2010 183,6 59,3 34,0 0,5 27,4 2,82011 181,9 60,3 33,0 0,5 26,9 2,5

Tulcea2010 80,2 30,2 15,5 0,6 13,1 0,42011 80,0 30,7 15,1 0,6 12,5 0,5

Vrancea2010 142,2 64,5 25,4 0,1 22,8 0,82011 140,5 63,9 25,5 0,1 22,9 0,8

MACROREGIUNEA 32010 2369,6 465,1 433,7 16,0 361,3 19,92011 2379,0 466,6 433,3 15,5 362,7 19,3

Sud - Muntenia2010 1154,8 428,3 253,3 12,7 215,9 7,82011 1154,5 429,6 254,7 11,8 218,9 7,3

Argeş2010 240,9 70,9 67,8 1,9 61,0 2,02011 241,7 70,0 69,2 1,9 62,3 2,0

Călăraşi2010 100,2 50,1 15,6 0,1 12,6 0,42011 99,2 49,1 16,1 0,1 13,4 0,4

Dâmboviţa2010 193,6 69,3 47,5 2,5 41,4 1,52011 193,3 70,6 46,8 2,2 41,4 1,2

Giurgiu2010 85,2 45,5 7,8 0,8 5,4 0,62011 87,5 46,3 7,9 0,8 5,6 0,6

Ialomiţa2010 95,5 43,6 15,2 0,2 13,1 0,42011 96,0 44,2 15,0 0,2 13,0 0,4

(la sfârşitul anului) - continuare

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

din care:

13. POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

110

Page 110: Statistică teritorială

mii persoane

Botoşani1,4 4,3 14,9 5,2 1,6 20101,6 4,1 15,6 5,0 1,4 2011

Iaşi5,0 24,6 34,8 11,2 4,1 20104,8 23,4 34,5 11,4 4,2 2011

Neamţ1,7 8,6 25,7 7,1 3,2 20101,8 7,8 25,8 7,2 3,3 2011

Suceava2,7 9,5 27,4 9,8 3,3 20102,7 9,7 27,8 9,8 3,4 2011

Vaslui1,9 3,5 13,0 5,4 0,7 20102,0 4,2 12,9 5,5 0,7 2011

Sud - Est17,6 81,6 127,0 55,6 16,9 201017,9 78,5 128,7 55,8 16,6 2011

Brăila2,0 12,2 15,8 4,9 1,6 20102,0 11,5 15,9 4,8 1,5 2011

Buzău2,5 6,9 20,7 6,6 1,9 20102,7 7,2 21,2 6,8 1,7 2011

Constanţa6,7 34,2 44,2 25,3 7,8 20106,9 31,7 45,2 25,3 7,7 2011

Galaţi3,3 15,6 23,3 9,3 3,2 20103,1 15,6 23,2 9,2 2,9 2011

Tulcea1,4 5,1 7,9 3,6 1,1 20101,5 5,0 8,3 3,8 1,3 2011

Vrancea1,7 7,6 15,1 5,9 1,3 20101,7 7,5 14,9 5,9 1,5 2011

MACROREGIUNEA 336,5 224,7 366,8 130,7 39,4 201035,8 218,5 371,9 135,7 42,4 2011

Sud - Muntenia16,9 69,8 135,1 56,6 13,4 201016,7 68,7 135,4 58,1 13,9 2011

Argeş2,9 18,9 26,9 11,2 2,5 20103,0 18,6 27,4 11,2 2,8 2011

Călăraşi2,5 3,5 8,4 3,6 2,1 20102,2 3,4 8,8 3,8 1,7 2011

Dâmboviţa2,1 6,1 27,5 12,0 1,8 20102,0 5,6 27,5 12,3 2,1 2011

Giurgiu1,0 6,7 6,6 3,9 0,3 20100,9 7,7 6,7 4,3 0,3 2011

Ialomiţa1,5 4,7 11,1 4,1 0,8 20101,4 4,7 11,2 4,3 1,0 2011

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Hoteluri şirestaurante

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

111

Page 111: Statistică teritorială

Botoşani2010 0,4 0,9 0,1 1,0 1,32011 0,5 0,8 0,1 1,0 1,8

Iaşi2010 3,8 2,5 1,4 4,4 5,02011 3,5 2,4 1,2 4,4 5,7

Neamţ2010 0,8 1,5 0,6 1,6 2,92011 0,9 1,3 0,6 1,4 2,4

Suceava2010 1,4 1,5 0,4 1,6 1,62011 1,2 1,4 0,5 1,6 1,7

Vaslui2010 0,9 0,8 0,2 0,9 1,02011 0,7 0,8 0,2 1,0 1,1

Sud - Est2010 8,9 8,7 3,7 10,9 21,52011 7,8 8,4 3,7 11,2 22,3

Brăila2010 0,4 1,0 0,6 1,6 2,42011 0,3 1,0 0,6 1,5 2,6

Buzău2010 0,5 1,1 0,3 1,8 1,92011 0,5 1,1 0,2 1,7 2,4

Constanţa2010 4,4 3,2 1,5 3,0 10,42011 3,7 3,1 1,5 3,4 10,6

Galaţi2010 1,6 1,9 0,9 2,4 4,52011 1,7 1,7 0,9 2,4 4,4

Tulcea2010 1,0 0,6 0,2 1,1 0,92011 0,8 0,5 0,2 1,1 0,9

Vrancea2010 1,0 0,9 0,2 1,0 1,42011 0,8 1,0 0,3 1,1 1,4

MACROREGIUNEA 32010 75,8 81,0 11,8 88,3 98,22011 80,5 79,0 11,9 91,0 111,4

Sud - Muntenia2010 6,8 7,9 3,1 15,8 21,12011 6,9 7,6 3,3 16,2 24,4

Argeş2010 0,8 2,3 0,8 3,8 4,02011 0,9 2,3 0,8 4,0 4,8

Călăraşi2010 0,3 0,6 0,1 1,1 2,02011 0,3 0,6 0,1 1,2 2,4

Dâmboviţa2010 0,5 0,9 0,5 1,9 3,42011 0,5 0,9 0,5 1,9 3,4

Giurgiu2010 0,2 0,5 0,2 0,7 1,72011 0,2 0,4 0,2 0,8 2,0

Ialomiţa2010 0,2 0,7 0,1 0,9 1,72011 0,4 0,7 0,1 1,0 2,1

Intermedieri financiare şi

asigurări

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

13. POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Informaţii şicomunicaţii

112

Page 112: Statistică teritorială

mii persoane

Botoşani3,3 7,3 6,9 0,8 1,6 20103,3 7,1 6,3 0,8 1,5 2011

Iaşi5,9 19,0 19,9 2,0 4,7 20105,8 18,8 18,3 2,2 4,3 2011

Neamţ4,2 8,4 8,2 0,8 1,9 20103,9 8,2 7,3 0,8 1,4 2011

Suceava5,2 11,9 10,6 1,1 4,9 20105,0 12,1 9,1 0,9 4,3 2011

Vaslui3,5 7,1 8,7 0,7 1,0 20103,3 7,1 7,6 0,7 1,0 2011

Sud - Est24,4 43,5 46,6 5,7 20,7 201023,2 42,9 42,7 5,7 17,5 2011

Brăila3,4 5,6 6,2 0,7 2,1 20103,2 5,4 5,3 0,8 1,7 2011

Buzău4,2 7,1 6,9 0,7 2,9 20103,9 7,0 6,3 0,6 2,4 2011

Constanţa6,6 11,6 13,4 2,2 8,8 20106,3 11,4 12,8 2,2 7,1 2011

Galaţi4,3 9,8 9,6 1,3 2,6 20104,2 9,9 8,7 1,3 2,5 2011

Tulcea2,8 3,8 4,0 0,3 2,1 20102,6 3,8 3,6 0,3 2,0 2011

Vrancea3,1 5,6 6,5 0,5 2,2 20103,0 5,4 6,0 0,5 1,8 2011

MACROREGIUNEA 368,8 98,8 109,7 26,9 49,9 201067,5 98,1 104,7 23,4 43,1 2011

Sud - Muntenia29,2 46,8 49,6 5,9 12,1 201027,9 45,8 45,2 6,2 10,6 2011

Argeş6,1 11,0 9,8 1,5 2,6 20105,7 10,4 9,4 1,6 2,6 2011

Călăraşi2,8 4,3 5,0 0,5 0,2 20102,9 4,1 4,0 0,5 0,2 2011

Dâmboviţa4,4 8,4 7,6 0,7 1,1 20104,3 8,4 6,6 0,7 1,2 2011

Giurgiu2,8 3,3 4,3 0,4 0,3 20102,7 3,2 4,0 0,5 0,3 2011

Ialomiţa2,8 3,6 3,6 0,4 2,0 20102,6 3,5 3,3 0,4 1,5 2011

Alte activităţide servicii

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

1)

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

113

Page 113: Statistică teritorială

(la sfârşitul anului) - continuare

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

din care:

13. POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Prahova2010 286,7 62,6 77,0 5,4 64,7 2,22011 284,2 63,6 77,3 4,9 65,2 2,2

Teleorman2010 152,7 86,3 22,4 1,8 17,7 0,72011 152,6 85,8 22,4 1,7 18,0 0,5

Bucureşti - Ilfov2010 1214,8 36,8 180,4 3,3 145,4 12,12011 1224,5 37,0 178,6 3,7 143,8 12,0

Ilfov2010 157,2 34,1 36,9 0,3 32,3 0,42011 162,5 34,4 36,1 0,3 32,4 0,4

Municipiul Bucureşti2010 1057,6 2,7 143,5 3,0 113,1 11,72011 1062,0 2,6 142,5 3,4 111,4 11,6

MACROREGIUNEA 42010 1644,1 538,4 380,6 29,2 306,5 20,62011 1644,0 535,7 389,8 29,1 315,5 21,0

Sud - Vest Oltenia2010 832,8 335,1 155,8 18,5 113,4 12,52011 828,9 332,3 157,7 18,9 114,3 13,2

Dolj2010 267,7 113,6 40,7 1,1 33,5 3,02011 261,1 109,5 40,7 1,1 32,9 3,5

Gorj2010 132,5 37,6 33,6 13,1 14,2 3,92011 133,3 37,9 34,3 13,9 13,9 4,1

Mehedinţi2010 104,6 48,4 16,7 1,1 11,8 2,32011 105,4 49,3 16,1 0,9 11,5 2,3

Olt2010 161,6 78,6 29,0 1,0 25,6 0,72011 162,6 78,2 30,6 0,9 27,2 0,7

Vâlcea2010 166,4 56,9 35,8 2,2 28,3 2,62011 166,5 57,4 36,0 2,1 28,8 2,6

Vest2010 811,3 203,3 224,8 10,7 193,1 8,12011 815,1 203,4 232,1 10,2 201,2 7,8

Arad2010 200,4 45,8 62,7 0,3 58,4 1,42011 201,3 46,1 64,6 0,7 59,8 1,4

Caraş-Severin2010 114,0 41,3 25,0 0,3 21,5 1,02011 112,6 42,0 24,4 0,2 21,0 1,0

Hunedoara2010 178,3 41,5 52,6 9,1 36,0 3,52011 176,1 42,1 51,9 8,2 36,5 3,2

Timiş2010 318,6 74,7 84,5 1,0 77,2 2,22011 325,1 73,2 91,2 1,1 83,9 2,2

114

Page 114: Statistică teritorială

mii persoane

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Hoteluri şirestaurante

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Prahova4,7 27,1 40,1 17,0 5,4 20105,0 25,8 38,9 17,1 5,3 2011

Teleorman2,2 2,8 14,5 4,8 0,5 20102,2 2,9 14,9 5,1 0,7 2011

Bucureşti - Ilfov19,6 154,9 231,7 74,1 26,0 201019,1 149,8 236,5 77,6 28,5 2011

Ilfov3,9 7,8 33,1 12,2 3,1 20103,0 7,8 34,7 12,7 3,5 2011

Municipiul Bucureşti15,7 147,1 198,6 61,9 22,9 201016,1 142,0 201,8 64,9 25,0 2011

MACROREGIUNEA 424,3 107,7 207,9 77,0 23,2 201024,2 103,9 210,5 77,9 23,3 2011

Sud - Vest Oltenia11,4 60,0 93,0 34,0 9,7 201011,3 56,8 94,5 34,6 9,6 2011

Dolj3,1 16,6 34,0 11,0 2,9 20103,2 15,2 33,7 11,1 3,1 2011

Gorj2,4 14,9 12,8 5,5 2,3 20102,4 13,8 13,5 5,5 1,9 2011

Mehedinţi1,5 8,1 9,8 4,4 1,0 20101,4 7,5 10,4 4,6 1,0 2011

Olt1,7 7,9 13,8 5,6 0,8 20101,8 7,9 14,1 5,7 0,8 2011

Vâlcea2,7 12,5 22,6 7,5 2,7 20102,5 12,4 22,8 7,7 2,8 2011

Vest12,9 47,7 114,9 43,0 13,5 201012,9 47,1 116,0 43,3 13,7 2011

Arad2,6 11,7 29,2 11,2 2,9 20102,7 11,1 29,4 11,2 2,9 2011

Caraş-Severin2,2 6,9 11,8 6,1 2,1 20102,2 6,7 11,8 5,7 1,9 2011

Hunedoara4,0 11,2 29,0 8,8 3,0 20104,0 11,1 28,8 8,8 3,1 2011

Timiş4,1 17,9 44,9 16,9 5,5 20104,0 18,2 46,0 17,6 5,8 2011

115

Page 115: Statistică teritorială

Intermedieri financiare şi

asigurări

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

13. POPULAŢIA OCUPATĂ CIVILĂ, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Informaţii şicomunicaţii

Prahova2010 4,4 2,2 1,3 6,3 6,32011 4,1 2,0 1,4 6,3 7,1

Teleorman2010 0,4 0,7 0,1 1,1 2,02011 0,5 0,7 0,2 1,0 2,6

Bucureşti - Ilfov2010 69,0 73,1 8,7 72,5 77,12011 73,6 71,4 8,6 74,8 87,0

Ilfov2010 1,7 0,8 1,6 7,1 5,92011 2,2 1,0 1,8 7,4 8,4

Municipiul Bucureşti2010 67,3 72,3 7,1 65,4 71,22011 71,4 70,4 6,8 67,4 78,6

MACROREGIUNEA 42010 17,2 13,3 5,8 17,8 29,42011 15,7 13,2 5,8 18,9 36,0

Sud - Vest Oltenia2010 5,2 6,1 2,7 6,6 16,62011 4,5 6,1 2,7 7,4 19,7

Dolj2010 1,8 2,2 0,9 2,3 4,72011 1,8 2,1 0,9 2,6 5,0

Gorj2010 0,6 1,0 0,2 1,2 5,12011 0,5 1,1 0,3 1,3 6,1

Mehedinţi2010 0,3 0,7 0,2 0,8 1,52011 0,3 0,8 0,2 0,9 2,0

Olt2010 1,1 1,0 0,3 0,9 1,82011 0,8 1,0 0,2 1,2 3,0

Vâlcea2010 1,4 1,2 1,1 1,4 3,52011 1,1 1,1 1,1 1,4 3,6

Vest2010 12,0 7,2 3,1 11,2 12,82011 11,2 7,1 3,1 11,5 16,3

Arad2010 1,2 2,0 0,9 2,5 2,52011 1,3 2,0 0,9 2,6 4,0

Caraş-Severin2010 0,4 0,7 0,2 1,3 1,82011 0,3 0,7 0,2 1,2 2,4

Hunedoara2010 1,5 1,5 0,4 2,1 3,02011 1,3 1,4 0,4 2,1 2,9

Timiş2010 8,9 3,0 1,6 5,3 5,52011 8,3 3,0 1,6 5,6 7,0

SURSA: Balanţa forţei de muncă - la sfârşitul anului.

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).

116

Page 116: Statistică teritorială

mii persoane

Alte activităţide servicii

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

1)

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Prahova6,3 11,0 13,7 2,0 4,0 20106,0 10,9 13,0 2,0 3,4 2011

Teleorman4,0 5,2 5,6 0,4 1,9 20103,7 5,3 4,9 0,5 1,4 2011

Bucureşti - Ilfov39,6 52,0 60,1 21,0 37,8 201039,6 52,3 59,5 17,2 32,5 2011

Ilfov2,9 3,5 3,9 0,8 1,8 20103,0 3,6 3,8 0,8 1,3 2011

Municipiul Bucureşti36,7 48,5 56,2 20,2 36,0 201036,6 48,7 55,7 16,4 31,2 2011

MACROREGIUNEA 439,2 74,8 79,3 9,0 23,5 201037,2 73,7 72,3 9,2 20,9 2011

Sud - Vest Oltenia21,0 38,0 37,8 4,1 7,1 201020,1 37,6 34,6 4,1 6,6 2011

Dolj6,2 13,4 13,6 1,5 2,3 20105,9 13,1 12,6 1,6 2,2 2011

Gorj3,8 6,4 5,7 0,6 1,2 20103,7 6,4 5,4 0,6 1,0 2011

Mehedinţi3,1 4,4 4,2 0,5 0,5 20103,1 4,5 3,8 0,5 0,4 2011

Olt4,1 7,2 7,4 0,7 1,4 20103,8 6,9 6,4 0,6 1,4 2011

Vâlcea3,8 6,6 6,9 0,8 1,7 20103,6 6,7 6,4 0,8 1,6 2011

Vest18,2 36,8 41,5 4,9 16,4 201017,1 36,1 37,7 5,1 14,3 2011

Arad4,4 8,2 8,2 1,2 5,8 20104,2 7,7 7,6 1,2 4,5 2011

Caraş-Severin3,4 5,5 5,7 0,5 1,3 20103,2 5,3 5,0 0,5 1,3 2011

Hunedoara4,3 7,6 9,1 0,7 2,0 20103,9 7,5 8,1 0,8 1,9 2011

Timiş6,1 15,5 18,5 2,5 7,3 20105,8 15,6 17,0 2,6 6,6 2011

117

Page 117: Statistică teritorială

Total(mii

persoane)

Agricultură(%)

Industrie şi construcţii

(%)

Servicii(%)

Miipersoane

Agricultură(%)

Industrie şi construcţii

(%)

Servicii(%)

Miipersoane

Agricultură(%)

TOTAL2010 9240 30,1 28,7 41,2 5112 29,1 35,5 35,4 4128 31,32011 9138 28,6 28,8 42,6 5026 27,3 35,9 36,8 4112 30,2MACROREGIUNEA 12010 2111 23,3 34,0 42,7 1163 25,0 40,5 34,5 948 21,12011 2102 20,1 35,3 44,6 1146 21,0 41,9 37,1 956 19,0

Nord - Vest2010 1148 29,1 29,9 41,0 616 29,2 36,3 34,5 532 29,02011 1164 25,5 32,7 41,8 622 24,8 39,4 35,8 542 26,3Centru2010 963 16,3 38,9 44,8 547 20,2 45,2 34,6 416 11,12011 938 13,4 38,5 48,1 524 16,5 44,8 38,7 414 9,5

MACROREGIUNEA 22010 2831 40,7 24,2 35,1 1581 39,3 31,0 29,7 1250 42,52011 2837 40,9 23,5 35,6 1567 39,0 30,6 30,4 1270 43,2

Nord - Est2010 1689 49,1 19,8 31,1 909 47,4 27,0 25,6 780 51,02011 1731 48,9 19,8 31,3 926 47,1 26,8 26,1 805 51,0Sud - Est2010 1142 28,3 30,6 41,1 672 28,3 36,4 35,3 470 28,42011 1106 28,3 29,3 42,4 641 27,3 36,2 36,5 465 29,7

MACROREGIUNEA 32010 2476 20,0 28,0 52,0 1367 18,5 35,1 46,4 1109 21,92011 2364 17,0 27,9 55,1 1298 15,3 35,3 49,4 1066 19,1

Sud - Muntenia2010 1425 34,0 31,3 34,7 814 30,3 38,5 31,2 611 39,12011 1306 29,9 32,1 38,0 740 25,8 40,3 33,9 566 35,2Bucureşti - Ilfov2010 1051 1,0 23,6 75,4 553 1,2 30,0 68,8 498 0,82011 1058 1,1 22,6 76,3 558 1,2 28,7 70,1 500 0,9

MACROREGIUNEA 42010 1822 35,2 30,3 34,5 1001 32,1 37,5 30,4 821 38,92011 1835 34,3 30,7 35,0 1015 31,5 38,0 30,5 820 37,6

Sud - Vest Oltenia2010 1017 47,6 22,4 30,0 554 43,1 29,8 27,1 463 52,92011 1024 47,7 21,8 30,5 558 43,6 29,2 27,2 466 52,5Vest2010 805 19,5 40,4 40,1 447 18,3 47,2 34,5 358 21,02011 811 19,3 41,9 40,8 457 16,8 48,8 34,4 354 18,1

14. STRUCTURA POPULAŢIEI OCUPATE PE SECTOARE DE ACTIVITATE, SEXE ŞI MEDII

SURSA: Cercetarea statistică asupra forţei de muncă în gospodării (AMIGO).

servicii: comerţ; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante; informaţii şi comunicaţii; intermedieri financiare şi asigurări; tranzacţii imobiliare; activităţi porfesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport; administraţie publică şi apărare,

apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare; construcţii;

Masculin

Pe sexe

FemininPopulaţia ocupată - total

alte activităţi de servicii; activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu; activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale.

asigurări sociale din sistemul public; învăţământ; sănătate şi asistenţă socială; activităţi de spectacole, culturale şi recreeative;

industrie şi construcţii: industrie extractivă; industrie prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze,

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Anii

NOTĂ: Sectoarele de activitate ale economiei naţionale sunt prezentate conform CAEN Rev.2: agricultura: agricultură, silvicultură şi pescuit;

118

Page 118: Statistică teritorială

Industrie şi construcţii

(%)

Servicii(%)

Miipersoane

Agricultură(%)

Industrie şi construcţii

(%)

Servicii(%)

Miipersoane

Agricultură(%)

Industrie şi construcţii

(%)

Servicii(%)

TOTAL20,2 48,5 5032 3,5 36,5 60,0 4208 61,9 19,3 18,8 201020,1 49,7 5072 3,0 35,9 61,1 4066 60,5 19,9 19,6 2011

MACROREGIUNEA 126,1 52,8 1236 3,6 39,8 56,6 875 51,1 25,8 23,1 201027,4 53,6 1256 2,8 39,5 57,7 846 45,8 29,0 25,2 2011

Nord - Vest22,4 48,6 610 3,7 37,8 58,5 538 57,9 20,9 21,2 201025,0 48,7 639 2,5 38,6 58,9 525 53,4 25,6 21,0 2011

Centru30,7 58,2 626 3,4 41,8 54,8 337 40,3 33,6 26,1 201030,5 60,0 617 3,0 40,6 56,4 321 33,3 34,6 32,1 2011

MACROREGIUNEA 215,5 42,0 1290 4,7 35,6 59,7 1541 70,9 14,5 14,6 201014,8 42,0 1301 3,9 35,1 61,0 1536 72,1 13,8 14,1 2011

Nord - Est11,5 37,5 647 5,1 33,4 61,5 1042 76,4 11,4 12,2 201011,8 37,2 672 4,3 33,5 62,2 1059 77,2 11,1 11,7 2011

Sud - Est22,3 49,3 643 4,3 37,8 57,9 499 59,3 21,3 19,4 201019,9 50,4 629 3,5 36,7 59,8 477 61,0 19,6 19,4 2011

MACROREGIUNEA 319,3 58,8 1568 2,2 30,2 67,6 908 50,8 24,3 24,9 201018,8 62,1 1548 1,7 29,0 69,3 816 46,0 25,7 28,3 2011

Sud - Muntenia21,7 39,2 591 5,6 41,9 52,5 834 54,2 23,8 22,0 201021,4 43,4 571 4,2 41,3 54,5 735 49,9 25,0 25,1 2011

Bucureşti - Ilfov16,5 82,7 977 0,2 23,0 76,8 74 11,9 30,9 57,2 201015,8 83,3 977 0,2 21,9 77,9 81 11,2 31,6 57,2 2011

MACROREGIUNEA 421,6 39,5 938 4,0 44,0 52,0 884 68,3 15,8 15,9 201021,7 40,7 967 4,2 43,3 52,5 868 67,8 16,7 15,5 2011

Sud - Vest Oltenia13,6 33,5 433 5,8 38,1 56,1 584 78,6 10,7 10,7 201013,0 34,5 454 7,1 36,8 56,1 570 79,9 10,0 10,1 2011

Vest31,8 47,2 505 2,4 49,0 48,6 300 48,2 25,8 26,0 201033,0 48,9 513 1,6 49,0 49,4 298 44,4 29,7 25,9 2011

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Anii

Rural

Pe medii

Urban

119

Page 119: Statistică teritorială

TOTAL2010 0,59 0,85 0,67 0,05 0,77 0,142011 0,64 0,84 0,81 0,04 0,90 0,11MACROREGIUNEA 12010 0,46 0,54 0,60 0,15 0,65 0,402011 0,63 0,56 0,90 0,15 0,98 0,33

Nord - Vest2010 0,42 0,03 0,81 - 0,87 0,802011 0,62 0,36 1,16 0,15 1,27 0,57Centru2010 0,50 0,87 0,41 0,21 0,44 0,062011 0,64 0,66 0,67 0,16 0,72 0,10

MACROREGIUNEA 22010 0,69 0,85 0,89 0,05 1,06 0,062011 0,63 0,53 0,84 0,09 0,96 0,04

Nord - Est2010 1,06 1,54 1,35 0,09 1,60 0,072011 0,92 0,82 1,14 0,17 1,31 0,05Sud - Est2010 0,31 0,16 0,46 - 0,55 0,052011 0,34 0,27 0,54 - 0,59 0,04

MACROREGIUNEA 32010 0,63 0,32 0,69 0,03 0,76 0,132011 0,66 0,46 0,73 - 0,71 0,11

Sud - Muntenia2010 0,60 0,29 0,87 0,02 1,00 0,282011 0,53 0,27 0,80 - 0,84 0,24Bucureşti - Ilfov2010 0,64 0,42 0,42 0,04 0,39 0,032011 0,74 1,12 0,61 - 0,50 0,03

MACROREGIUNEA 42010 0,59 1,86 0,54 0,01 0,66 0,042011 0,65 2,10 0,74 - 0,94 0,04

Sud - Vest Oltenia2010 0,46 0,24 0,18 0,02 0,25 0,022011 0,43 0,44 0,24 - 0,35 0,04Vest2010 0,70 2,82 0,81 0,01 0,92 0,072011 0,82 3,19 1,08 - 1,23 0,04

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

15. RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Anii

Secţiuni CAEN Rev.2din care:

120

Page 120: Statistică teritorială

procente

TOTAL0,54 0,53 0,24 0,47 0,12 20100,86 0,44 0,32 0,61 0,41 2011

MACROREGIUNEA 10,32 0,40 0,25 0,40 0,11 20100,38 0,52 0,23 0,51 0,25 2011

Nord - Vest0,28 0,53 0,20 0,13 0,07 20100,17 0,69 0,23 0,39 0,40 2011

Centru0,35 0,23 0,31 0,66 0,13 20100,56 0,35 0,23 0,63 0,10 2011

MACROREGIUNEA 20,41 1,00 0,18 0,47 0,14 20100,63 0,44 0,22 0,65 0,08 2011

Nord - Est0,56 1,56 0,21 1,08 0,10 20100,57 0,68 0,26 1,39 0,11 2011

Sud - Est0,29 0,45 0,15 0,13 0,18 20100,69 0,19 0,19 0,21 0,07 2011

MACROREGIUNEA 30,79 0,37 0,29 0,35 0,16 20101,79 0,32 0,47 0,38 1,22 2011

Sud - Muntenia0,55 0,31 0,23 0,76 0,10 20101,47 0,45 0,29 0,50 0,46 2011

Bucureşti - Ilfov0,95 0,42 0,31 0,14 0,20 20102,05 0,21 0,54 0,31 1,50 2011

MACROREGIUNEA 40,60 0,39 0,18 0,80 0,02 20100,44 0,57 0,27 1,11 0,05 2011

Sud - Vest Oltenia0,20 0,19 0,17 0,55 0,02 20100,08 0,21 0,25 0,82 0,03 2011

Vest0,96 0,60 0,18 0,98 0,01 20100,77 0,94 0,29 1,34 0,09 2011

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Anii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Transport şidepozitare

Secţiuni CAEN Rev.2

Hoteluri şirestauranteConstrucţii

121

Page 121: Statistică teritorială

TOTAL2010 0,76 0,84 0,16 0,62 0,592011 0,89 0,77 0,45 0,45 0,79MACROREGIUNEA 12010 0,60 1,01 0,05 0,54 0,232011 1,12 1,02 0,26 0,53 1,06

Nord - Vest2010 0,83 0,78 - 0,76 0,302011 1,41 0,92 0,11 0,73 0,34Centru2010 0,25 1,26 0,13 0,27 0,182011 0,71 1,12 0,58 0,29 1,61

MACROREGIUNEA 22010 0,12 0,79 0,07 0,43 0,232011 0,58 0,81 0,17 0,32 0,47

Nord - Est2010 0,10 0,97 0,15 0,34 0,462011 0,72 0,96 0,14 0,69 0,87Sud - Est2010 0,13 0,58 - 0,53 0,062011 0,32 0,66 0,18 0,05 0,25

MACROREGIUNEA 32010 0,98 0,83 0,15 0,76 0,772011 0,99 0,68 0,19 0,50 0,91

Sud - Muntenia2010 0,46 1,02 0,48 0,30 1,752011 0,84 1,02 0,32 0,37 0,60Bucureşti - Ilfov2010 0,99 0,81 0,08 0,84 0,552011 1,00 0,63 0,17 0,53 0,98

MACROREGIUNEA 42010 0,04 0,70 0,46 0,21 0,772011 0,18 0,78 2,24 0,28 0,44

Sud - Vest Oltenia2010 0,08 0,56 - 0,05 0,102011 0,11 0,68 4,21 0,47 0,57Vest2010 0,03 0,82 0,70 0,31 1,592011 0,21 0,86 0,49 0,21 0,30

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

Secţiuni CAEN Rev.2

15. RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - continuare

SURSA: Cercetarea statistică asupra locurilor de muncă vacante.

Informaţii şicomunicaţii

Intermedieri financiare şi

asigurări

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Anii

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).

122

Page 122: Statistică teritorială

procente

TOTAL1,17 0,17 1,10 0,88 0,29 20101,09 0,16 1,05 0,83 0,37 2011

MACROREGIUNEA 10,87 0,19 0,40 0,78 0,18 20100,72 0,21 0,81 0,56 0,09 2011

Nord - Vest0,35 0,02 0,13 0,11 0,09 20100,30 0,13 0,21 0,20 0,14 2011

Centru1,40 0,39 0,73 1,44 0,33 20101,16 0,32 1,49 0,99 - 2011

MACROREGIUNEA 20,57 0,27 1,95 0,98 0,07 20100,44 0,13 2,23 0,96 0,08 2011

Nord - Est0,62 0,45 3,11 1,13 0,08 20100,42 0,22 3,20 1,32 0,12 2011

Sud - Est0,50 0,02 0,36 0,80 0,06 20100,46 0,01 0,84 0,54 0,03 2011

MACROREGIUNEA 32,09 0,05 0,54 0,75 0,68 20102,03 0,06 0,45 0,67 0,71 2011

Sud - Muntenia0,76 0,04 0,51 0,75 0,90 20100,56 0,07 0,28 0,91 0,83 2011

Bucureşti - Ilfov3,31 0,07 0,56 0,75 0,58 20103,34 0,04 0,54 0,60 0,66 2011

MACROREGIUNEA 40,85 0,13 1,72 1,36 - 20100,83 0,26 0,78 1,71 0,17 2011

Sud - Vest Oltenia0,76 0,23 2,58 1,29 - 20101,13 0,41 0,75 0,97 - 2011

Vest0,95 0,04 0,77 1,42 - 20100,49 0,11 0,81 2,46 0,29 2011

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Anii

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Alte activităţide servicii

Secţiuni CAEN Rev.2

1)

123

Page 123: Statistică teritorială

TOTAL2005 1,65 0,88 2,63 1,29 1,452010 0,59 0,33 0,75 0,51 0,52MACROREGIUNEA 12005 1,57 0,72 1,86 1,09 1,172010 0,46 0,20 0,61 0,45 0,31

Nord - Vest2005 1,58 0,43 1,37 1,07 1,132010 0,42 0,14 0,43 0,30 0,21Centru2005 1,55 1,03 2,44 1,11 1,202010 0,50 0,28 0,82 0,62 0,40

MACROREGIUNEA 22005 1,45 0,75 2,09 1,25 1,102010 0,69 0,23 0,69 0,58 0,49

Nord - Est2005 1,69 0,75 2,38 1,32 1,372010 1,06 0,29 0,98 0,91 0,73Sud - Est2005 1,22 0,76 1,76 1,17 0,812010 0,31 0,18 0,35 0,20 0,24

MACROREGIUNEA 32005 1,95 1,13 3,26 1,44 1,772010 0,63 0,46 0,91 0,50 0,55

Sud - Muntenia2005 1,76 0,80 2,86 1,52 1,502010 0,60 0,23 0,42 0,32 0,53Bucureşti - Ilfov2005 2,08 1,31 3,42 1,37 1,892010 0,64 0,57 1,08 0,59 0,55

MACROREGIUNEA 42005 1,55 0,80 2,94 1,40 1,582010 0,59 0,27 0,60 0,52 0,82

Sud - Vest Oltenia2005 1,14 0,67 2,00 1,22 0,972010 0,46 0,22 0,75 0,70 0,59Vest2005 1,89 0,93 3,91 1,58 2,042010 0,70 0,33 0,46 0,35 0,97

Legislatori,înalţi funcţionarişi conducători

Specialişti cuocupaţii intelectuale

şi ştiinţifice1)

PE GRUPE MAJORE DE OCUPAŢII

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).SURSA: Cercetarea statistică asupra locurilor de muncă vacante.

Funcţionari administrativi

Tehnicieni,maiştri şiasimilaţi

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare Anii

Total

16. RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE,

124

Page 124: Statistică teritorială

procente

TOTAL1,38 2,23 1,63 1,51 1,85 20050,52 0,39 0,41 0,88 0,64 2010

MACROREGIUNEA 11,22 1,56 1,86 1,70 2,05 20050,22 0,40 0,42 0,77 0,45 2010

Nord - Vest1,31 0,76 2,31 1,94 1,70 20050,12 - 0,50 0,96 0,45 2010

Centru1,11 2,08 1,44 1,42 2,37 20050,33 0,71 0,34 0,58 0,45 2010

MACROREGIUNEA 21,06 1,66 1,42 1,74 1,59 20050,56 0,56 0,59 1,27 0,83 2010

Nord - Est0,94 1,74 1,61 2,59 1,61 20050,93 1,14 1,05 1,86 1,29 2010

Sud - Est1,20 1,56 1,27 0,82 1,57 20050,14 0,03 0,22 0,69 0,40 2010

MACROREGIUNEA 32,05 3,19 1,69 1,43 1,98 20050,59 0,36 0,35 0,93 0,50 2010

Sud - Muntenia2,43 1,61 1,60 1,50 1,60 20050,65 0,40 0,37 1,37 0,60 2010

Bucureşti - Ilfov1,81 5,57 1,77 1,33 2,34 20050,55 0,30 0,33 0,38 0,43 2010

MACROREGIUNEA 40,83 2,78 1,58 1,06 1,70 20050,73 0,20 0,30 0,57 1,00 2010

Sud - Vest Oltenia0,72 4,06 1,02 0,67 1,46 20050,66 0,12 0,17 0,22 0,38 2010

Vest0,92 1,82 2,15 1,31 1,83 20050,79 0,28 0,44 0,78 1,46 2010

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare Anii

Muncitorinecalificaţi

Meşteşugarişi lucrători

calificaţi

Operatori la instalaţii,maşini şi asamblori

de echipamente

Lucrători operativiîn servicii, comerţ

şi asimilaţi

Agricultori şi lucrătoricalificaţi în agricultură,

silvicultură şi pescuit

125

Page 125: Statistică teritorială

TOTAL 0,64 0,38 0,67 0,65 0,58

MACROREGIUNEA 1 0,63 0,28 0,61 0,71 0,36

Nord - Vest 0,62 0,18 0,43 0,59 0,29

Centru 0,64 0,38 0,81 0,83 0,44

MACROREGIUNEA 2 0,63 0,26 0,63 0,72 0,66

Nord - Est 0,92 0,32 0,84 1,16 1,12

Sud - Est 0,34 0,21 0,35 0,29 0,22

MACROREGIUNEA 3 0,66 0,51 0,82 0,63 0,42

Sud - Muntenia 0,53 0,30 0,37 0,46 0,45

Bucureşti - Ilfov 0,74 0,60 1,00 0,70 0,41

MACROREGIUNEA 4 0,65 0,39 0,47 0,49 1,12

Sud - Vest Oltenia 0,43 0,57 0,49 0,50 0,92

Vest 0,82 0,23 0,45 0,49 1,27

`

16. RATA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE,

Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalţi

conducători ai administraţiei publice, conducători şi

funcţionari superiori

Specialişti în diverse domenii

de activitate1)

PE GRUPE MAJORE DE OCUPAŢII, ÎN ANUL 2011 - continuare

NOTĂ: Începând cu anul 2011, grupele majore de ocupaţii sunt conform Clasificării Ocupaţiilor din România (COR 2008), aprobat prin H.G. nr.1352/2010.1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).SURSA: Cercetarea statistică asupra locurilor de muncă vacante.

Funcţionari administrativi

Tehnicieni şi alţi specialişti din

domeniul tehnic

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Anii

Total

126

Page 126: Statistică teritorială

procente

0,48 0,24 0,51 0,90 0,85 TOTAL

0,28 0,11 0,56 1,13 0,77 MACROREGIUNEA 1

0,16 0,11 0,61 1,51 0,77 Nord - Vest

0,41 0,15 0,52 0,73 0,78 Centru

0,53 0,22 0,44 1,17 0,58 MACROREGIUNEA 2

0,82 0,40 0,73 1,56 0,77 Nord - Est

0,22 - 0,19 0,77 0,42 Sud - Est

0,57 0,19 0,46 0,70 0,94 MACROREGIUNEA 3

0,35 0,22 0,62 0,88 0,63 Sud - Muntenia

0,68 0,20 0,30 0,49 1,20 Bucureşti - Ilfov

0,54 0,50 0,60 0,62 1,16 MACROREGIUNEA 4

0,45 0,68 0,23 0,21 0,58 Sud - Vest Oltenia

0,62 0,36 1,00 0,86 1,55 Vest

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Anii

Muncitorinecalificaţi

Muncitori calificaţi

şi asimilaţi

Operatori la instalaţii şi maşini; asamblori

de maşini şi echipamente

Lucrători în domeniul serviciilor

Lucrători calificaţi

în agricultură, silvicultură şi

pescuit

127

Page 127: Statistică teritorială

Total Femei Bărbaţi Total Femei Bărbaţi

TOTAL2000 1007131 471608 535523 10,5 10,1 10,72005 522967 1) 219224 303743 1) 5,9 5,2 6,42010 626960 264401 362559 7,0 6,3 7,62011 461013 203677 257336 5,2 4,9 5,5MACROREGIUNEA 12000 231382 111863 119519 9,4 9,2 9,52005 127149 54768 72381 5,6 5,1 6,02010 160422 68190 92232 6,9 6,3 7,52011 118053 52341 65712 5,2 4,9 5,4

Nord - Vest2000 108956 50023 58933 8,5 7,9 9,12005 48086 20836 27250 4,0 3,6 4,42010 72918 30965 41953 5,9 5,3 6,52011 53094 23906 29188 4,4 4,2 4,6

Bihor2000 13583 5407 8176 4,6 3,6 5,62005 7493 2890 4603 2,7 2,1 3,22010 16666 6774 9892 5,9 4,9 6,92011 11633 5048 6585 4,2 3,7 4,7

Bistriţa-Năsăud2000 17235 7964 9271 12,7 12,3 13,12005 5433 2409 3024 4,3 4,0 4,52010 8605 3821 4784 6,4 6,0 6,92011 6541 3107 3434 4,9 4,8 5,0

Cluj2000 37765 18443 19322 11,3 11,3 11,32005 14373 7000 7373 4,4 4,5 4,42010 16858 7658 9200 4,9 4,8 5,02011 12714 6087 6627 3,8 4,0 3,6

Maramureş2000 21303 9794 11509 9,2 8,5 9,92005 9449 4082 5367 4,5 4,0 4,92010 12490 5487 7003 6,0 5,7 6,32011 8358 3849 4509 4,1 3,9 4,3

Satu Mare2000 7421 2741 4680 4,5 3,4 5,62005 5083 2012 3071 3,4 2,7 4,02010 9370 3619 5751 6,1 4,8 7,22011 7039 2891 4148 4,6 3,9 5,3

Sălaj2000 11649 5674 5975 10,0 9,6 10,52005 6255 2443 3812 6,1 5,0 7,02010 8929 3606 5323 8,4 7,4 9,32011 6809 2924 3885 6,5 5,9 7,0

Centru2000 122426 61840 60586 10,3 10,7 10,02005 79063 33932 45131 7,3 6,7 7,82010 87504 37225 50279 8,0 7,5 8,52011 64959 28435 36524 6,1 5,8 6,3

Alba2000 26415 15549 10866 12,9 15,2 10,72005 15264 6728 8536 8,3 7,7 8,82010 17506 7587 9919 10,0 9,1 10,92011 13228 5859 7369 7,7 7,0 8,4

17. ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Rata şomajului(%)

Şomerii înregistraţi laAgenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

(persoane)

128

Page 128: Statistică teritorială

Total Femei Bărbaţi Total Femei Bărbaţi

Braşov2000 30693 17503 13190 11,4 13,2 9,72005 21751 9865 11886 8,7 8,9 8,62010 17742 7661 10081 7,2 7,1 7,32011 12271 5401 6870 5,1 5,1 5,1

Covasna2000 11321 5112 6209 11,2 10,4 11,82005 8273 3186 5087 8,8 7,0 10,52010 8959 3706 5253 10,0 8,7 11,12011 7690 3182 4508 8,6 7,4 9,6

Harghita2000 16102 6897 9205 9,9 8,7 11,22005 11783 4822 6961 8,5 7,2 9,82010 12777 5489 7288 8,8 8,4 9,12011 9196 4092 5104 6,5 6,2 6,8

Mureş2000 18887 8058 10829 7,1 6,4 7,82005 11473 4965 6508 4,6 4,3 4,92010 19740 8372 11368 8,0 7,5 8,42011 14568 6326 8242 6,0 5,6 6,3

Sibiu2000 19008 8721 10287 10,3 9,8 10,72005 10519 4366 6153 6,0 5,4 6,52010 10780 4410 6370 5,8 5,1 6,32011 8006 3575 4431 4,3 4,3 4,4

MACROREGIUNEA 22000 353413 164286 189127 12,4 11,8 12,92005 162724 64276 98448 6,6 5,5 7,62010 190319 77929 112390 8,0 7,0 8,82011 137709 59467 78242 5,9 5,4 6,4

Nord - Est2000 213608 97169 116439 13,2 12,3 14,02005 92260 33993 58267 6,8 5,2 8,22010 102272 40202 62070 7,8 6,5 8,92011 73290 31085 42205 5,8 5,1 6,4

Bacău2000 26168 10891 15277 9,5 8,4 10,42005 15071 5403 9668 6,3 4,9 7,52010 17619 6821 10798 7,8 6,8 8,62011 13828 6020 7808 6,2 6,0 6,4

Botoşani2000 35117 14809 20308 16,7 14,1 19,32005 10085 3490 6595 6,2 4,3 8,02010 9837 3771 6066 6,4 4,8 8,02011 6125 2705 3420 4,0 3,5 4,6

Iaşi2000 38993 17795 21198 10,9 10,1 11,82005 23117 7995 15122 7,2 5,4 8,82010 21469 8431 13038 7,0 6,0 7,82011 16024 6747 9277 5,4 4,8 6,0

Neamţ2000 44863 22595 22268 16,6 16,9 16,32005 11857 4769 7088 5,6 4,6 6,52010 15928 6756 9172 7,7 6,9 8,52011 10324 4557 5767 5,2 4,8 5,6

17. ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI - continuare

Şomerii înregistraţi laAgenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

(persoane)

Rata şomajului(%)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

129

Page 129: Statistică teritorială

Total Femei Bărbaţi Total Femei Bărbaţi

17. ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI - continuare

Şomerii înregistraţi laAgenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

(persoane)

Rata şomajului(%)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suceava2000 37851 18766 19085 12,2 12,4 11,92005 15583 6533 9050 6,0 5,2 6,72010 18856 7752 11104 7,3 6,6 8,02011 11908 5442 6466 4,9 4,5 5,2

Vaslui2000 30616 12313 18303 15,4 12,8 18,02005 16547 5803 10744 10,1 7,1 13,22010 18563 6671 11892 11,8 8,5 15,22011 15081 5614 9467 9,8 7,2 12,5

Sud - Est2000 139805 67117 72688 11,4 11,3 11,52005 70464 30283 40181 6,4 5,9 6,92010 88047 37727 50320 8,1 7,5 8,62011 64419 28382 36037 6,1 5,8 6,4

Brăila2000 26111 10658 15453 15,3 11,9 19,22005 9158 3225 5933 6,8 4,8 8,62010 11738 4300 7438 8,7 7,0 10,22011 7554 2922 4632 5,8 4,8 6,6

Buzău2000 27429 11775 15654 12,7 11,2 14,12005 14444 5952 8492 7,4 6,4 8,42010 18631 7340 11291 9,7 8,1 11,02011 14978 5948 9030 8,0 6,7 9,1

Constanţa2000 30546 17769 12777 10,0 12,5 7,82005 16995 9072 7923 5,6 6,8 4,72010 17910 9873 8037 5,8 7,2 4,72011 13058 7265 5793 4,3 5,5 3,5

Galaţi2000 33591 17325 16266 12,6 14,3 11,22005 18442 7698 10744 8,3 7,7 8,82010 21292 8668 12624 10,4 9,2 11,42011 15673 6549 9124 7,9 7,1 8,6

Tulcea2000 11991 5716 6275 11,4 10,7 12,02005 5548 2155 3393 6,0 4,8 7,02010 7038 2995 4043 8,1 7,4 8,72011 4901 2142 2759 5,8 5,4 6,1

Vrancea2000 10137 3874 6263 6,1 4,5 7,72005 5877 2181 3696 4,0 2,9 5,02010 11438 4551 6887 7,4 6,0 8,82011 8255 3556 4699 5,5 4,8 6,3

MACROREGIUNEA 32000 201276 94580 106696 8,7 8,6 8,72005 118931 52265 66666 5,0 4,8 5,22010 140447 60062 80385 5,6 5,0 6,12011 104584 47074 57510 4,2 3,9 4,5

Sud - Muntenia2000 150656 66644 84012 10,4 9,7 11,12005 93142 38385 54757 7,3 6,4 8,02010 111116 45643 65473 8,8 7,8 9,62011 80188 34373 45815 6,5 5,9 7,0

130

Page 130: Statistică teritorială

Total Femei Bărbaţi Total Femei Bărbaţi

17. ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI - continuare

Şomerii înregistraţi laAgenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

(persoane)

Rata şomajului(%)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Argeş2000 21532 10034 11498 7,0 6,8 7,22005 13845 6282 7563 5,2 5,0 5,32010 19721 8680 11041 7,6 7,0 8,02011 14540 6365 8175 5,7 5,2 6,1

Călăraşi2000 15304 4902 10402 11,9 8,1 15,32005 9992 3786 6206 9,0 6,9 10,92010 9630 3645 5985 8,8 6,8 10,62011 6688 2762 3926 6,3 5,2 7,5

Dâmboviţa2000 25098 11105 13993 10,8 10,1 11,32005 15832 6624 9208 7,4 6,6 8,02010 17927 7398 10529 8,5 8,0 8,92011 13382 5845 7537 6,5 6,4 6,5

Giurgiu2000 8846 3492 5354 8,0 6,4 9,52005 5198 2142 3056 5,6 4,6 6,52010 7861 3284 4577 8,4 7,2 9,62011 5330 2406 2924 5,7 5,3 6,2

Ialomiţa2000 15421 6168 9253 13,1 11,0 15,02005 13262 5537 7725 12,1 10,5 13,62010 10480 3916 6564 9,9 7,7 11,92011 7865 3115 4750 7,6 6,1 9,0

Prahova2000 45491 22461 23030 13,5 14,3 12,82005 19509 8196 11313 6,3 5,9 6,62010 26873 11771 15102 8,6 8,7 8,52011 17186 7851 9335 5,7 5,9 5,5

Teleorman2000 18964 8482 10482 9,0 8,4 9,52005 15504 5818 9686 8,9 6,8 10,82010 18624 6949 11675 10,9 8,4 13,22011 15197 6029 9168 9,1 7,2 11,0

Bucureşti - Ilfov2000 50620 27936 22684 5,8 6,7 4,92005 25789 13880 11909 2,4 2,9 2,02010 29331 14419 14912 2,4 2,3 2,42011 24396 12701 11695 2,0 2,1 1,8

Ilfov2000 6955 3233 3722 6,2 6,1 6,32005 2657 1260 1397 2,0 2,0 2,02010 4409 2121 2288 2,7 2,8 2,62011 2699 1311 1388 1,6 1,8 1,5

Municipiul Bucureşti2000 43665 24703 18962 5,7 6,8 4,72005 23132 12620 10512 2,4 3,0 2,02010 24922 12298 12624 2,3 2,3 2,32011 21697 11390 10307 2,0 2,1 1,9

MACROREGIUNEA 42000 221060 100879 120181 11,1 10,6 11,52005 114163 1) 47915 66248 1) 6,3 5,6 6,92010 135772 58220 77552 7,6 7,1 8,12011 100667 44795 55872 5,8 5,5 6,0

131

Page 131: Statistică teritorială

Total Femei Bărbaţi Total Femei Bărbaţi

17. ŞOMERII ÎNREGISTRAŢI ŞI RATA ŞOMAJULUI - continuare

Şomerii înregistraţi laAgenţiile pentru ocuparea forţei de muncă

(persoane)

Rata şomajului(%)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sud - Vest Oltenia2000 125386 55309 70077 11,6 10,8 12,42005 68893 1) 27365 41528 1) 7,4 6,3 8,52010 84595 35321 49274 9,2 8,4 10,02011 69252 30100 39152 7,7 7,1 8,3

Dolj2000 41965 18436 23529 12,3 11,2 13,32005 17834 1) 6777 11057 1) 6,3 5,0 7,42010 29167 12209 16958 9,8 8,8 10,72011 25395 10937 14458 8,9 8,0 9,6

Gorj2000 22859 10474 12385 12,8 12,6 13,12005 14252 6139 8113 9,3 8,6 10,02010 14821 6629 8192 10,1 10,2 9,92011 11306 5176 6130 7,8 7,8 7,8

Mehedinţi2000 14570 5869 8701 10,3 8,8 11,82005 11737 4386 7351 9,5 7,5 11,22010 12219 4830 7389 10,5 8,7 12,02011 11373 4723 6650 9,7 8,4 10,9

Olt2000 20298 8210 12088 9,5 8,1 10,72005 13292 4843 8449 7,1 5,5 8,62010 14467 5502 8965 8,2 6,6 9,62011 11993 5022 6971 6,9 5,8 7,9

Vâlcea2000 25694 12320 13374 12,5 12,7 12,42005 11778 5220 6558 6,6 6,5 6,72010 13921 6151 7770 7,7 7,6 7,82011 9185 4242 4943 5,2 5,3 5,2

Vest2000 95674 45570 50104 10,4 10,4 10,52005 45270 20550 24720 5,1 4,9 5,32010 51177 22899 28278 5,9 5,8 6,12011 31415 14695 16720 3,7 3,8 3,7

Arad2000 17430 7036 10394 8,4 7,4 9,42005 7551 3102 4449 3,6 3,1 4,02010 11068 4853 6215 5,2 4,9 5,52011 7241 3316 3925 3,5 3,3 3,6

Caraş-Severin2000 14757 7713 7044 9,7 10,8 8,72005 10209 4380 5829 7,9 7,1 8,52010 11280 4908 6372 9,0 8,7 9,32011 6739 3081 3658 5,6 5,7 5,6

Hunedoara2000 39163 19169 19994 16,4 17,5 15,52005 20150 9418 10732 9,4 9,4 9,52010 16462 7460 9002 8,5 8,1 8,82011 11155 5152 6003 6,0 5,8 6,1

Timiş2000 24324 11652 12672 7,6 7,2 8,12005 7360 3650 3710 2,3 2,3 2,22010 12367 5678 6689 3,7 3,8 3,72011 6280 3146 3134 1,9 2,1 1,7

SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

1) Inclusiv o persoană beneficiară de alocaţie de sprijin conform Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.

132

Page 132: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

TOTAL

Venituri totale 1212,18 2304,28 2417,26

Venituri băneşti 79,6 83,9 81,7 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 47,3 49,3 48,7 Venituri din agricultură 3,9 2,8 3,1 Venituri din activităţi neagricole independente 3,3 2,7 2,6 Venituri din prestaţii sociale 20,4 25,7 23,8

din care: Pensii 15,9 21,2 20,4Prestaţii din fondul de şomaj 0,8 1,0 0,5Prestaţii familiale 1,2 1,6 1,4

Venituri din proprietate 0,4 0,2 0,1Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 3,1 1,9 1,8Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 17,3 14,2 16,5

MACROREGIUNEA 1

Venituri totale 1256,90 2303,53 2495,67

Venituri băneşti 79,1 83,4 80,4 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 47,0 50,2 49,3 Venituri din agricultură 3,8 3,6 3,9 Venituri din activităţi neagricole independente 3,0 2,1 2,4 Venituri din prestaţii sociale 20,1 25,1 22,5

din care: Pensii 15,4 20,6 19,2Prestaţii din fondul de şomaj 0,8 1,1 0,6Prestaţii familiale 1,2 1,6 1,3

Venituri din proprietate 0,5 0,1 0,1Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 3,4 2,1 2,1Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 17,5 14,5 17,5

Nord - Vest

Venituri totale 1241,32 2307,85 2511,94

Venituri băneşti 77,8 81,3 79,1 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 46,0 48,1 47,8 Venituri din agricultură 3,8 3,6 4,0 Venituri din activităţi neagricole independente 3,4 1,6 2,3 Venituri din prestaţii sociale 20,1 25,4 22,6

din care: Pensii 15,9 20,7 19,4Prestaţii din fondul de şomaj 0,5 0,9 0,5Prestaţii familiale 1,2 1,6 1,3

Venituri din proprietate 0,7 0,1 0,1Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 3,1 2,3 2,0Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 19,1 16,4 18,9

18. VENITURILE TOTALE ALE GOSPODĂRIILOR

lei, lunar pe o gospodărie

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

procente

133

Page 133: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

Centru

Venituri totale 1273,47 2298,97 2478,45

Venituri băneşti 80,4 85,6 81,8 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 48,1 52,6 50,9 Venituri din agricultură 3,9 3,5 3,8 Venituri din activităţi neagricole independente 2,6 2,6 2,5 Venituri din prestaţii sociale 20,1 24,8 22,5

din care: Pensii 14,9 20,4 19,0Prestaţii din fondul de şomaj 1,2 1,2 0,7Prestaţii familiale 1,2 1,5 1,3

Venituri din proprietate 0,4 0,1 0,1Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 3,6 1,9 2,1Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 16,0 12,5 16,1

MACROREGIUNEA 2

Venituri totale 1116,16 2039,60 2176,42

Venituri băneşti 76,1 80,8 77,1 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 41,3 40,8 39,7 Venituri din agricultură 5,2 3,5 3,9 Venituri din activităţi neagricole independente 3,9 4,0 3,5 Venituri din prestaţii sociale 20,3 27,0 24,5

din care: Pensii 15,3 21,6 20,6Prestaţii din fondul de şomaj 0,6 1,0 0,4Prestaţii familiale 1,5 2,1 1,7

Venituri din proprietate 0,3 0,2 0,1Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 2,6 1,8 1,8Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 21,3 17,4 21,1

Nord - Est

Venituri totale 1125,15 2047,40 2174,58

Venituri băneşti 75,1 77,6 73,8 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 38,4 36,1 35,2 Venituri din agricultură 5,5 3,4 4,1 Venituri din activităţi neagricole independente 4,3 4,8 4,3 Venituri din prestaţii sociale 20,4 26,8 23,8

din care: Pensii 15,0 21,0 19,9Prestaţii din fondul de şomaj 0,7 0,9 0,3Prestaţii familiale 1,6 2,4 1,9

Venituri din proprietate 0,3 0,1 0,1Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 2,4 1,9 1,8Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 22,5 20,5 24,4

procente

18. VENITURILE TOTALE ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

134

Page 134: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

18. VENITURILE TOTALE ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

Sud - Est

Venituri totale 1104,80 2029,69 2178,77

Venituri băneşti 77,3 85,0 81,4 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 45,0 46,8 45,5 Venituri din agricultură 4,7 3,8 3,6 Venituri din activităţi neagricole independente 3,4 3,0 2,5 Venituri din prestaţii sociale 20,0 27,2 25,5

din care: Pensii 15,8 22,3 21,4Prestaţii din fondul de şomaj 0,4 1,2 0,5Prestaţii familiale 1,4 1,8 1,6

Venituri din proprietate 0,4 0,3 0,1Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 2,9 1,7 1,7Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 19,8 13,3 16,9

MACROREGIUNEA 3

Venituri totale 1298,42 2656,96 2675,11

Venituri băneşti 84,7 86,7 87,2 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 54,1 55,8 56,8 Venituri din agricultură 2,5 1,5 1,5 Venituri din activităţi neagricole independente 3,0 2,4 2,1 Venituri din prestaţii sociale 21,0 24,5 23,7

din care: Pensii 16,9 20,6 20,4Prestaţii din fondul de şomaj 0,8 0,9 0,5Prestaţii familiale 1,0 1,2 1,1

Venituri din proprietate 0,6 0,3 0,2Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 3,4 1,9 1,8Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 11,9 11,4 11,0

Sud - Muntenia

Venituri totale 1118,92 2369,21 2337,56

Venituri băneşti 77,3 78,8 79,1 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 40,7 43,6 44,8 Venituri din agricultură 4,8 2,7 2,9 Venituri din activităţi neagricole independente 3,9 3,3 2,5 Venituri din prestaţii sociale 23,1 26,1 25,4

din care: Pensii 17,6 21,5 21,7Prestaţii din fondul de şomaj 1,2 1,2 0,5Prestaţii familiale 1,3 1,5 1,4

Venituri din proprietate 0,5 0,4 **)Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 3,2 2,1 1,9Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 19,5 19,1 19,0

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

lei, lunar pe o gospodărie

procente

135

Page 135: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

18. VENITURILE TOTALE ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

Bucureşti - Ilfov

Venituri totale 1543,23 3039,82 3121,55

Venituri băneşti 92,0 95,0 95,1 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 67,3 68,6 68,6 Venituri din agricultură 0,3 0,2 0,1 Venituri din activităţi neagricole independente 2,1 1,5 1,7 Venituri din prestaţii sociale 18,8 22,8 22,0

din care: Pensii 16,1 19,6 19,2Prestaţii din fondul de şomaj 0,5 0,7 0,5Prestaţii familiale 0,8 0,9 0,9

Venituri din proprietate 0,7 0,2 0,3Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 3,6 1,7 1,8Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 4,4 3,3 3,1

MACROREGIUNEA 4

Venituri totale 1186,29 2232,57 2338,64

Venituri băneşti 77,8 84,2 81,4 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 46,1 49,6 48,0 Venituri din agricultură 4,5 2,8 3,5 Venituri din activităţi neagricole independente 3,1 2,4 2,2 Venituri din prestaţii sociale 20,4 26,6 24,8

din care: Pensii 16,1 22,4 21,6Prestaţii din fondul de şomaj 0,9 1,0 0,6Prestaţii familiale 1,2 1,5 1,4

Venituri din proprietate 0,2 0,1 0,1Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 2,8 1,8 1,6Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 19,4 14,0 17,0

Sud - Vest Oltenia

Venituri totale 1146,90 2134,13 2159,54

Venituri băneşti 75,5 81,6 79,8 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 43,0 45,0 43,9 Venituri din agricultură 6,0 3,4 4,5 Venituri din activităţi neagricole independente 2,3 2,8 2,4 Venituri din prestaţii sociale 20,6 27,7 26,4

din care: Pensii 16,1 23,2 22,7Prestaţii din fondul de şomaj 0,6 0,8 0,6Prestaţii familiale 1,3 1,8 1,6

Venituri din proprietate 0,1 0,1 0,2Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 2,0 1,2 0,9Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 22,5 17,2 19,3

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

136

Page 136: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

18. VENITURILE TOTALE ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

Vest

Venituri totale 1231,60 2344,64 2541,90

Venituri băneşti 80,3 86,9 83,0 din care: Salarii brute şi alte drepturi salariale 49,4 54,3 51,9 Venituri din agricultură 2,9 2,2 2,6 Venituri din activităţi neagricole independente 3,9 1,9 2,0 Venituri din prestaţii sociale 20,2 25,3 23,5

din care: Pensii 16,1 21,5 20,5Prestaţii din fondul de şomaj 1,1 1,2 0,5Prestaţii familiale 1,1 1,3 1,2

Venituri din proprietate 0,4 **) **)

Contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale 3,6 2,5 2,2Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 16,1 10,6 14,8

**) Date mai mici decât 0,05.SURSA: Ancheta Bugetelor de Familie.

procente

lei, lunar pe o gospodărie

137

Page 137: Statistică teritorială

TOTAL2010 1902 1389 1890 3388 1675 37082011 1980 1426 2017 3619 1807 3876MACROREGIUNEA 12010 1636 1404 1652 3400 1506 35552011 1699 1448 1762 3454 1625 3738

Nord - Vest2010 1587 1358 1540 2493 1432 34122011 1652 1418 1659 2679 1553 3543

Bihor2010 1459 1409 1415 2858 1267 29782011 1492 1335 1490 3173 1336 3088

Bistriţa-Năsăud2010 1475 1445 1551 2242 1484 36232011 1508 1512 1614 2191 1550 3729

Cluj2010 1897 1353 1864 2468 1727 38122011 2012 1386 2030 2673 1902 3992

Maramureş2010 1389 1428 1280 1593 1213 35232011 1417 1451 1380 1523 1313 3645

Satu Mare2010 1438 1305 1455 1349 1412 35672011 1517 1551 1617 1406 1575 3592

Sălaj2010 1504 1154 1687 2111 1632 30612011 1541 1202 1856 2116 1797 3205

Centru2010 1687 1443 1763 3929 1581 36752011 1749 1472 1861 3873 1696 3914

Alba2010 1692 1472 1711 2501 1582 39272011 1683 1619 1776 2631 1656 4168

Braşov2010 1777 1571 1926 2969 1829 34682011 1898 1557 2107 2742 2039 3647

Covasna2010 1419 1162 1299 1936 1170 39202011 1465 1299 1344 1775 1253 3932

Harghita2010 1382 1181 1294 2571 1197 28072011 1431 1247 1396 2571 1299 2946

Mureş2010 1680 1385 1825 4150 1478 38672011 1711 1401 1880 4125 1540 4403

Sibiu2010 1836 1716 2009 5090 1792 39012011 1917 1457 2077 5033 1877 3842

MACROREGIUNEA 22010 1653 1359 1716 2981 1512 36182011 1694 1403 1839 3261 1639 3774

Nord - Est2010 1623 1430 1580 3043 1378 31992011 1638 1481 1681 3246 1492 3339

Bacău2010 1733 1494 1857 3255 1576 33392011 1720 1522 1904 3519 1603 3530

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2din care:

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

19. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

138

Page 138: Statistică teritorială

lei / salariat

TOTAL1701 1529 1597 2144 1059 20101823 1704 1678 2178 1139 2011

MACROREGIUNEA 11706 1491 1241 1751 938 20101831 1458 1413 1730 1008 2011

Nord - Vest1683 1402 1244 1678 920 20101862 1368 1361 1644 1018 2011

Bihor1653 1398 1130 1677 976 20101856 1373 1220 1510 1087 2011

Bistriţa-Năsăud1532 1183 930 1456 790 20101704 1200 1122 1451 894 2011

Cluj1922 1902 1539 1845 1041 20102081 1746 1719 1942 1148 2011

Maramureş1535 1111 1015 1450 807 20101639 1196 1160 1383 877 2011

Satu Mare1513 865 1261 1711 718 20101716 967 1223 1648 833 2011

Sălaj1507 1113 989 1460 783 20101765 1138 1016 1338 919 2011

Centru1731 1585 1237 1821 952 20101803 1550 1472 1818 999 2011

Alba1719 1699 1385 1776 901 20101878 1637 1149 1716 908 2011

Braşov1863 1748 1355 1834 875 20101961 1600 1738 1832 951 2011

Covasna2151 1231 957 1476 1004 20101870 1427 1275 1453 1175 2011

Harghita1446 1198 952 1541 881 20101517 1252 1194 1502 927 2011

Mureş1657 1397 1167 1655 1084 20101757 1359 1394 1720 978 2011

Sibiu1579 1693 1271 2221 1019 20101697 1764 1582 2177 1095 2011

MACROREGIUNEA 21610 1469 1201 2067 965 20101737 1479 1297 2148 979 2011

Nord - Est1677 1355 1204 1762 953 20101743 1375 1257 1764 955 2011

Bacău1498 1468 1275 2006 1074 20101705 1635 1261 1975 963 2011

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Hoteluri şirestaurante

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

139

Page 139: Statistică teritorială

TOTAL2010 3650 4445 1612 2652 12722011 4015 4727 1746 2852 1316MACROREGIUNEA 12010 2763 3309 1543 1833 11722011 3193 3393 1775 1931 1248

Nord - Vest2010 2569 3353 1570 1807 11162011 3093 3417 1671 2028 1182

Bihor2010 1606 3127 1872 1853 10232011 2156 3037 2214 1788 991

Bistriţa-Năsăud2010 1851 3062 1027 1816 10232011 2196 3174 838 1639 1001

Cluj2010 2984 3782 1517 1885 12412011 3481 3724 1477 2299 1375

Maramureş2010 1928 3152 1317 2580 10462011 2304 3389 1113 1970 1095

Satu Mare2010 1772 2522 1494 1064 9742011 1874 3016 1954 1903 989

Sălaj2010 1640 3249 1186 2041 9622011 2145 3255 755 1670 1045

Centru2010 3035 3258 1508 1866 12162011 3332 3365 1916 1827 1299

Alba2010 2415 2934 1274 2917 10392011 2979 3227 902 2607 1181

Braşov2010 4089 3614 1659 1584 11592011 4197 3841 2077 1492 1295

Covasna2010 1531 3042 1389 1897 10772011 2825 3178 1348 1648 1088

Harghita2010 1570 2897 1192 1482 12742011 1947 2802 1283 1659 1113

Mureş2010 2444 3343 1240 1664 14272011 2882 3424 1498 1539 1479

Sibiu2010 2572 3195 1519 2017 11992011 2673 3211 2491 2720 1336

MACROREGIUNEA 22010 2507 3146 1383 2061 11032011 2765 3317 1382 2119 1161

Nord - Est2010 2680 3251 1292 1955 11942011 2935 3430 1372 1902 1277

Bacău2010 3238 3649 1183 1875 11322011 2648 3767 1572 1611 1079

Secţiuni CAEN Rev.2

19. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

Informaţii şicomunicaţii

Intermedieri financiare şi

asigurări

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

140

Page 140: Statistică teritorială

lei / salariat

TOTAL2707 1908 1659 1509 1117 20102631 1819 1648 1476 1162 2011

MACROREGIUNEA 12565 1852 1636 1371 1102 20102435 1775 1652 1333 1126 2011

Nord - Vest2573 1862 1596 1423 1111 20102466 1813 1641 1362 1133 2011

Bihor2515 1611 1616 1339 1140 20102462 1586 1695 1277 1204 2011

Bistriţa-Năsăud2443 1834 1325 1124 1033 20102335 1725 1359 1107 1268 2011

Cluj2778 2266 1759 1585 1219 20102618 2278 1846 1494 1140 2011

Maramureş2517 1666 1514 1305 1064 20102314 1527 1514 1291 1076 2011

Satu Mare2626 1698 1498 1414 1014 20102640 1530 1496 1416 1088 2011

Sălaj2418 1607 1455 1239 962 20102311 1560 1421 1192 902 2011

Centru2558 1839 1685 1319 1085 20102404 1728 1664 1304 1111 2011

Alba2619 1738 1480 1275 1114 20102534 1726 1459 1283 1202 2011

Braşov2586 1741 1835 1341 1185 20102471 1667 1785 1322 1134 2011

Covasna2532 1850 1624 1322 882 20102372 1613 1583 1262 1284 2011

Harghita2308 1721 1554 1078 1042 20102144 1592 1550 1054 1149 2011

Mureş2539 1873 1663 1299 948 20102346 1687 1709 1347 880 2011

Sibiu2678 2090 1872 1431 1135 20102466 2015 1756 1370 1193 2011

MACROREGIUNEA 22434 1922 1601 1412 1008 20102345 1812 1579 1308 1064 2011

Nord - Est2410 1996 1638 1469 1057 20102286 1909 1594 1349 1136 2011

Bacău2450 2100 1539 1390 1034 20102333 2004 1496 1348 1099 2011

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

1)

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Alte activităţide servicii

141

Page 141: Statistică teritorială

Botoşani2010 1477 1240 1364 865 1193 30212011 1472 1362 1389 895 1271 2913

Iaşi2010 1806 1370 1667 1377 1505 32352011 1841 1379 1833 1935 1704 3351

Neamţ2010 1488 1495 1483 3725 1308 36692011 1520 1453 1563 3524 1395 3883

Suceava2010 1506 1548 1456 2699 1223 29242011 1547 1608 1637 2861 1428 3013

Vaslui2010 1446 1345 1334 765 1233 26672011 1416 1542 1386 770 1286 2930

Sud - Est2010 1683 1291 1836 2916 1633 39232011 1750 1331 1983 3278 1777 4071

Brăila2010 1532 1286 1550 3266 1397 31512011 1585 1379 1664 4031 1518 3270

Buzău2010 1564 1263 1642 3260 1450 35992011 1605 1301 1780 4144 1599 3682

Constanţa2010 1821 1130 2302 3101 1999 52002011 1932 1263 2506 3316 2177 5337

Galaţi2010 1728 1400 1808 2957 1679 29192011 1800 1450 1955 3172 1824 3020

Tulcea2010 1710 1573 2006 1765 1963 33682011 1752 1401 2170 1913 2149 3558

Vrancea2010 1468 1232 1302 2207 1172 29112011 1467 1237 1394 2294 1260 3068

MACROREGIUNEA 32010 2358 1379 2213 4077 1992 38982011 2486 1479 2378 4542 2156 4131

Sud - Muntenia2010 1781 1312 2092 3578 1912 34802011 1813 1391 2185 3689 2021 3666

Argeş2010 1966 1387 2429 3190 2353 38862011 2021 1484 2540 3318 2467 3992

Călăraşi2010 1449 1412 1505 2466 1402 33352011 1530 1410 1632 2956 1544 3513

Dâmboviţa2010 1723 1500 1965 3178 1719 33342011 1717 1565 2063 3680 1825 3415

Giurgiu2010 1712 1357 2050 2937 1588 33452011 1695 1394 2167 3321 1648 3452

Ialomiţa2010 1539 1098 1591 3567 1409 37462011 1575 1333 1679 3561 1489 3855

19. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

din care:

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

142

Page 142: Statistică teritorială

lei / salariat

Botoşani2075 1256 954 1482 719 20101827 1249 1062 1631 863 2011

Iaşi1754 1471 1405 1872 1062 20101828 1514 1376 1890 1024 2011

Neamţ1693 1188 1133 1572 890 20101750 1249 1297 1573 891 2011

Suceava1523 1324 1078 1655 858 20101620 1177 1243 1644 953 2011

Vaslui1578 1123 1067 1540 906 20101668 1035 998 1509 887 2011

Sud - Est1556 1570 1199 2250 972 20101732 1581 1338 2374 995 2011

Brăila1291 1226 1329 1652 840 20101487 1261 1402 1696 914 2011

Buzău1748 1598 943 2378 911 20101798 1634 1076 2203 1013 2011

Constanţa1469 1790 1162 2445 1046 20101743 1711 1346 2709 1028 2011

Galaţi1634 1454 1361 2081 859 20101747 1592 1581 2132 985 2011

Tulcea1963 1398 1028 2126 814 20101937 1412 1251 1946 858 2011

Vrancea1534 1143 1283 1859 914 20101670 1305 1139 1778 955 2011

MACROREGIUNEA 31879 1617 2284 2585 1320 20101980 2085 2260 2630 1448 2011

Sud - Muntenia1684 1512 1314 1968 994 20101812 1568 1330 1949 1055 2011

Argeş2015 1360 1222 1598 1052 20102151 1481 1327 1607 1200 2011

Călăraşi1565 1273 948 1775 801 20101640 1316 1161 1627 935 2011

Dâmboviţa1698 1381 1416 1639 919 20101711 1540 1222 1629 1022 2011

Giurgiu1979 2402 1118 2243 804 20102320 2135 1061 2331 745 2011

Ialomiţa1758 1383 1185 1997 993 20101975 1259 1329 2127 1008 2011

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Hoteluri şirestaurante

143

Page 143: Statistică teritorială

Botoşani2010 1506 2906 1793 1743 9572011 1974 3115 1718 1728 946

Iaşi2010 2980 3337 1416 2320 14792011 3674 3664 1500 2203 1730

Neamţ2010 2145 2923 1179 1499 10232011 2292 3168 1165 1602 1009

Suceava2010 1879 3200 1052 1760 10502011 2077 3327 1113 1804 1047

Vaslui2010 2014 3158 961 1767 10162011 1853 2943 1145 1753 1099

Sud - Est2010 2297 3038 1458 2157 10402011 2547 3202 1390 2317 1079

Brăila2010 1841 3136 1170 1654 9162011 2878 3166 1373 1974 977

Buzău2010 1908 3358 1825 1657 9942011 2150 3413 1134 1713 1026

Constanţa2010 2302 2945 1438 1974 10512011 2409 3052 1399 2506 1091

Galaţi2010 2597 2914 1675 3181 11182011 2786 3202 1477 2818 1171

Tulcea2010 2007 3169 1560 2220 9532011 2805 3223 1305 2457 1005

Vrancea2010 2000 3036 1229 1813 10002011 2402 3474 1405 1677 1014

MACROREGIUNEA 32010 4163 5609 1964 3167 14532011 4541 5999 2192 3452 1485

Sud - Muntenia2010 1994 3151 1267 2466 10792011 2275 3323 1472 2498 1144

Argeş2010 2317 3056 1419 2711 12302011 2436 3154 1334 2967 1258

Călăraşi2010 1462 2907 914 1685 9942011 1670 3171 995 1531 1049

Dâmboviţa2010 1616 3219 1243 2629 10172011 2436 3305 1941 2316 1016

Giurgiu2010 1745 3064 1739 2299 8562011 2245 3084 1585 1886 909

Ialomiţa2010 1736 3082 1516 2312 8972011 1703 3160 1183 1824 1019

19. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

Secţiuni CAEN Rev.2

Informaţii şicomunicaţii

Intermedieri financiare şi

asigurări

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

144

Page 144: Statistică teritorială

lei / salariat

Botoşani2393 1788 1659 1322 852 20102211 1759 1591 1263 1149 2011

Iaşi2619 2272 1865 1802 1087 20102464 2221 1828 1510 1159 2011

Neamţ2162 1745 1690 1275 1335 20102137 1547 1717 1197 1305 2011

Suceava2453 1904 1481 1275 1060 20102271 1825 1381 1305 1127 2011

Vaslui2251 1742 1411 1239 708 20102189 1629 1356 1171 913 2011

Sud - Est2460 1811 1550 1347 928 20102411 1666 1558 1260 948 2011

Brăila2253 1707 1633 1320 758 20102214 1652 1674 1255 805 2011

Buzău2223 1762 1510 1233 1049 20102123 1536 1536 1236 1042 2011

Constanţa2709 1954 1519 1254 1087 20102657 1882 1587 1237 1117 2011

Galaţi2579 1853 1618 1628 702 20102593 1672 1592 1328 744 2011

Tulcea2319 1794 1523 1239 700 20102352 1480 1394 1375 698 2011

Vrancea2422 1616 1492 1165 954 20102285 1513 1489 1169 1045 2011

MACROREGIUNEA 33119 2000 1755 1699 1239 20103119 1938 1736 1714 1240 2011

Sud - Muntenia2259 1825 1466 1277 1002 20102194 1689 1452 1315 1174 2011

Argeş2277 1856 1640 1223 893 20102206 1618 1568 1232 858 2011

Călăraşi2294 1607 1324 1223 880 20102238 1763 1320 1361 899 2011

Dâmboviţa2283 1682 1399 1199 1082 20102165 1549 1423 1255 1091 2011

Giurgiu1987 1971 1272 1190 596 20102096 1533 1268 1344 701 2011

Ialomiţa2338 2037 1504 1335 1006 20102278 1790 1418 1307 1203 2011

1)

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Alte activităţide servicii

145

Page 145: Statistică teritorială

19. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

din care:

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

Prahova2010 1899 1338 2158 4100 1889 36382011 1925 1518 2213 3920 1998 3868

Teleorman2010 1539 1325 1616 3284 1355 21412011 1570 1228 1762 3676 1482 2472

Bucureşti - Ilfov2010 2684 1676 2365 5962 2096 41802011 2865 1847 2634 7345 2343 4432

Ilfov2010 2375 1562 2037 4418 2043 38652011 2570 1778 2244 4825 2238 3716

Municipiul Bucureşti2010 2721 1762 2445 6114 2110 41892011 2902 1890 2734 7570 2374 4455

MACROREGIUNEA 42010 1768 1430 2014 3129 1724 37122011 1827 1378 2131 3315 1855 3816

Sud - Vest Oltenia2010 1776 1376 2185 3213 1705 38582011 1829 1323 2322 3475 1817 3948

Dolj2010 1737 1425 1990 3613 1738 35602011 1840 1343 2153 3820 1844 3832

Gorj2010 2083 1397 2819 3269 1755 42392011 2114 1372 2991 3573 1848 4251

Mehedinţi2010 1795 1265 2279 2884 1847 38462011 1774 1283 2327 2709 1899 3853

Olt2010 1660 1256 1886 3003 1754 42812011 1670 1222 1995 3262 1875 4366

Vâlcea2010 1621 1485 1886 2897 1510 35342011 1698 1431 2026 3070 1667 3620

Vest2010 1762 1466 1896 2989 1734 34862011 1825 1414 2007 3037 1874 3593

Arad2010 1689 1307 1677 1692 1609 34032011 1755 1539 1776 3539 1689 3455

Caraş-Severin2010 1587 1526 1599 2146 1462 36072011 1577 1356 1663 2208 1519 3758

Hunedoara2010 1641 1086 1966 3093 1454 34272011 1632 1254 1953 3055 1457 3564

Timiş2010 1923 1727 2084 2648 2026 35772011 2034 1427 2282 2681 2249 3654

146

Page 146: Statistică teritorială

lei / salariatSecţiuni CAEN Rev.2

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Hoteluri şirestaurante

Prahova1714 1611 1509 2275 1052 20101780 1639 1561 2183 1077 2011

Teleorman1160 1423 1198 1926 907 20101351 1550 1057 2011 882 2011

Bucureşti - Ilfov2052 1653 2685 2868 1453 20102134 2292 2640 2949 1608 2011

Ilfov1558 2222 2468 3583 1424 20101775 1842 2874 3687 1433 2011

Municipiul Bucureşti2202 1622 2722 2738 1457 20102211 2320 2600 2809 1629 2011

MACROREGIUNEA 41598 1465 1225 1942 935 20101727 1539 1387 1966 1015 2011

Sud - Vest Oltenia1594 1447 1095 1879 920 20101767 1462 1286 1878 1014 2011

Dolj1748 1492 1111 2041 855 20101992 1589 1430 1998 969 2011

Gorj1454 1456 1210 1972 866 20101455 1615 1005 2056 812 2011

Mehedinţi1562 1490 991 1570 926 20101755 1494 1201 1540 885 2011

Olt1369 1501 999 1911 840 20101503 1349 1146 1861 834 2011

Vâlcea1649 1329 1083 1622 1034 20101931 1318 1318 1704 1266 2011

Vest1601 1482 1326 1987 944 20101696 1609 1462 2031 1016 2011

Arad1825 1615 1384 2314 907 20101862 1649 1601 2441 950 2011

Caraş-Severin1391 1702 1207 1805 929 20101598 1692 1186 1815 933 2011

Hunedoara1259 1193 1053 1812 905 20101383 1247 1092 1789 942 2011

Timiş1909 1531 1495 1911 983 20101926 1800 1685 1947 1113 2011

147

Page 147: Statistică teritorială

19. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU BRUT LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

Secţiuni CAEN Rev.2

Informaţii şicomunicaţii

Intermedieri financiare şi

asigurări

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Prahova2010 2272 3403 1109 2484 12422011 2483 3676 1493 2587 1237

Teleorman2010 1143 2924 1495 1995 8892011 1834 3325 1262 1952 1187

Bucureşti - Ilfov2010 4318 6007 2220 3318 15592011 4704 6410 2463 3650 1584

Ilfov2010 3397 4423 2426 4031 14892011 4310 4778 2853 4074 1363

Municipiul Bucureşti2010 4343 6030 2174 3238 15642011 4718 6444 2373 3599 1605

MACROREGIUNEA 42010 3147 3147 1227 1954 10292011 3361 3226 1149 1960 1048

Sud - Vest Oltenia2010 2392 3089 1301 2227 9542011 2650 3156 1172 2172 1002

Dolj2010 2923 3450 1321 2155 10302011 3100 3553 1364 2181 1105

Gorj2010 1532 2844 1291 2345 8792011 1882 2779 1407 2018 937

Mehedinţi2010 1662 3090 1295 2348 8832011 2288 3086 1277 2082 911

Olt2010 1642 2797 1189 2032 10362011 2161 2944 1221 1840 1008

Vâlcea2010 2365 2894 1315 2327 9752011 2368 2995 944 2575 1006

Vest2010 3462 3196 1179 1814 11222011 3628 3287 1126 1840 1104

Arad2010 2501 3691 1099 1522 10832011 2274 3397 1188 1867 1050

Caraş-Severin2010 1792 2898 1510 1946 10832011 2301 3266 1089 2091 1084

Hunedoara2010 1657 2946 923 1867 9842011 2762 3131 941 1635 967

Timiş2010 3948 3063 1241 1878 12262011 4028 3296 1130 1858 1195

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).SURSA: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.

148

Page 148: Statistică teritorială

lei / salariat

1)

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Alte activităţide servicii

Prahova2410 1922 1509 1376 1061 20102236 1845 1509 1418 1420 2011

Teleorman2092 1741 1427 1181 1440 20102120 1725 1432 1153 1858 2011

Bucureşti - Ilfov3772 2164 2004 1838 1309 20103778 2168 1962 1857 1259 2011

Ilfov1876 1810 1270 1584 942 20102182 1608 1184 1588 695 2011

Municipiul Bucureşti3926 2189 2059 1853 1319 20103908 2210 2020 1875 1276 2011

MACROREGIUNEA 42500 1852 1641 1360 1041 20102354 1741 1615 1320 1184 2011

Sud - Vest Oltenia2536 1783 1666 1370 1139 20102374 1691 1635 1276 1204 2011

Dolj2744 1790 1751 1662 1231 20102470 1864 1702 1321 1312 2011

Gorj2642 1980 1643 1281 852 20102535 1580 1693 1315 890 2011

Mehedinţi2572 1736 1606 1115 826 20102394 1532 1585 1199 905 2011

Olt2183 1639 1693 1191 1017 20102149 1515 1610 1225 1058 2011

Vâlcea2438 1769 1542 1219 1408 20102280 1735 1527 1239 1441 2011

Vest2459 1924 1615 1351 983 20102331 1795 1594 1359 1171 2011

Arad2363 1804 1564 1227 1190 20102233 1656 1562 1196 1490 2011

Caraş-Severin2220 1663 1429 1376 899 20102174 1552 1375 1328 1068 2011

Hunedoara2402 1820 1558 1164 804 20102263 1625 1605 1262 909 2011

Timiş2696 2144 1739 1443 1019 20102528 2048 1681 1450 1207 2011

149

Page 149: Statistică teritorială

TOTAL2010 1391 1024 1388 2435 1237 26712011 1444 1044 1470 2577 1324 2787MACROREGIUNEA 12010 1203 1040 1222 2442 1119 25712011 1243 1060 1290 2470 1194 2678

Nord - Vest2010 1168 1005 1141 1789 1066 24462011 1208 1034 1216 1913 1142 2523

Bihor2010 1074 1042 1045 2031 942 21412011 1086 965 1089 2245 984 2197

Bistriţa-Năsăud2010 1088 1068 1145 1637 1098 25882011 1107 1105 1181 1576 1136 2651

Cluj2010 1389 986 1371 1785 1275 27282011 1467 1009 1476 1925 1386 2845

Maramureş2010 1025 1048 956 1159 909 25202011 1043 1057 1019 1101 972 2588

Satu Mare2010 1065 976 1092 982 1062 25512011 1118 1130 1199 1025 1171 2557

Sălaj2010 1119 866 1264 1534 1229 22092011 1135 893 1365 1533 1324 2293

Centru2010 1240 1068 1302 2824 1172 26762011 1279 1081 1362 2772 1246 2819

Alba2010 1241 1082 1259 1806 1168 28612011 1228 1178 1295 1864 1212 3005

Braşov2010 1304 1159 1416 2137 1346 25252011 1385 1141 1534 1957 1487 2599

Covasna2010 1062 878 987 1421 887 28832011 1085 962 1005 1310 941 2876

Harghita2010 1025 889 967 1860 897 20762011 1054 922 1033 1864 964 2148

Mureş2010 1238 1031 1354 2984 1110 28062011 1252 1028 1376 2942 1136 3185

Sibiu2010 1342 1261 1469 3648 1316 28322011 1398 1081 1516 3617 1376 2759

MACROREGIUNEA 22010 1213 1006 1266 2129 1124 25972011 1237 1032 1343 2322 1203 2702

Nord - Est2010 1192 1058 1169 2173 1028 23012011 1199 1092 1231 2311 1100 2386

Bacău2010 1272 1114 1364 2311 1171 24062011 1256 1121 1390 2489 1185 2519

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2din care:

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

20. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

150

Page 150: Statistică teritorială

lei / salariat

TOTAL1256 1125 1166 1557 786 20101333 1247 1227 1580 841 2011

MACROREGIUNEA 11263 1100 914 1282 700 20101335 1071 1036 1260 746 2011

Nord - Vest1246 1035 914 1230 687 20101357 1009 1000 1199 753 2011

Bihor1204 1031 823 1225 733 20101327 992 891 1095 795 2011

Bistriţa-Năsăud1139 877 691 1077 604 20101244 881 838 1065 670 2011

Cluj1423 1389 1128 1345 762 20101517 1283 1253 1411 839 2011

Maramureş1143 830 752 1071 607 20101213 909 856 1016 657 2011

Satu Mare1135 655 930 1262 550 20101261 727 910 1212 637 2011

Sălaj1118 836 745 1090 601 20101305 842 765 990 694 2011

Centru1281 1167 913 1332 709 20101316 1134 1078 1322 739 2011

Alba1239 1231 1012 1292 662 20101349 1188 850 1249 673 2011

Braşov1371 1280 995 1346 657 20101438 1165 1274 1328 702 2011

Covasna1691 923 723 1091 766 20101365 1060 940 1071 882 2011

Harghita1068 893 715 1133 668 20101119 929 883 1098 682 2011

Mureş1228 1033 870 1211 808 20101285 1007 1019 1252 731 2011

Sibiu1147 1258 930 1618 745 20101232 1280 1147 1582 806 2011

MACROREGIUNEA 21195 1086 889 1505 720 20101275 1086 953 1553 727 2011

Nord - Est1240 1009 890 1285 713 20101273 1014 926 1278 716 2011

Bacău1110 1092 946 1454 811 20101246 1194 936 1416 729 2011

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Hoteluri şirestaurante

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

151

Page 151: Statistică teritorială

TOTAL2010 2687 3200 1182 1915 9402011 2965 3435 1268 2061 966MACROREGIUNEA 12010 2072 2393 1141 1333 8662011 2391 2455 1283 1403 916

Nord - Vest2010 1921 2427 1163 1312 8292011 2312 2478 1207 1467 866

Bihor2010 1174 2258 1402 1342 7452011 1548 2195 1594 1302 716

Bistriţa-Năsăud2010 1347 2209 759 1329 7672011 1607 2295 618 1192 742

Cluj2010 2239 2744 1122 1364 9212011 2616 2707 1064 1659 1005

Maramureş2010 1461 2279 969 1845 7842011 1734 2453 821 1412 813

Satu Mare2010 1301 1815 1083 790 7402011 1366 2183 1408 1383 739

Sălaj2010 1224 2351 875 1518 7232011 1586 2365 592 1222 777

Centru2010 2285 2354 1111 1361 8932011 2500 2429 1386 1333 955

Alba2010 1738 2123 970 2134 7792011 2161 2327 652 1911 869

Braşov2010 3113 2602 1216 1150 8542011 3174 2779 1495 1086 943

Covasna2010 1132 2184 1030 1383 8102011 2051 2297 990 1207 802

Harghita2010 1159 2090 882 1104 9522011 1409 2031 986 1217 836

Mureş2010 1797 2407 919 1213 10492011 2148 2472 1079 1115 1085

Sibiu2010 1949 2326 1120 1465 8702011 2029 2308 1806 1981 983

MACROREGIUNEA 22010 1840 2273 1017 1494 8222011 2027 2401 1014 1531 859

Nord - Est2010 1967 2346 950 1420 8862011 2159 2481 1007 1374 938

Bacău2010 2354 2629 872 1363 8452011 1930 2725 1149 1169 802

Secţiuni CAEN Rev.2

20. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

Informaţii şicomunicaţii

Intermedieri financiare şi

asigurări

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

152

Page 152: Statistică teritorială

lei / salariat

TOTAL1968 1380 1226 1103 824 20101909 1316 1210 1076 852 2011

MACROREGIUNEA 11853 1351 1205 1008 814 20101751 1291 1210 977 826 2011

Nord - Vest1857 1359 1179 1048 817 20101772 1317 1201 994 828 2011

Bihor1812 1198 1210 978 831 20101773 1148 1235 936 857 2011

Bistriţa-Năsăud1764 1351 987 835 770 20101685 1264 1005 819 932 2011

Cluj2014 1646 1281 1167 897 20101878 1654 1343 1081 840 2011

Maramureş1813 1208 1114 958 783 20101665 1108 1111 952 797 2011

Satu Mare1883 1222 1115 1048 752 20101886 1111 1099 1037 809 2011

Sălaj1751 1173 1096 916 729 20101663 1135 1059 877 679 2011

Centru1848 1342 1237 968 808 20101730 1261 1222 960 821 2011

Alba1897 1269 1105 944 821 20101818 1255 1074 945 887 2011

Braşov1861 1261 1351 974 884 20101778 1204 1308 970 835 2011

Covasna1829 1369 1203 1001 664 20101699 1200 1165 938 932 2011

Harghita1669 1254 1159 798 778 20101545 1156 1146 784 852 2011

Mureş1832 1376 1209 950 714 20101693 1237 1248 988 661 2011

Sibiu1945 1515 1351 1049 838 20101777 1471 1294 1007 880 2011

MACROREGIUNEA 21766 1380 1188 1039 746 20101697 1307 1167 961 787 2011

Nord - Est1747 1436 1219 1077 780 20101657 1380 1178 988 838 2011

Bacău1785 1502 1152 1018 767 20101693 1434 1104 991 813 2011

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

1)

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Alte activităţide servicii

153

Page 153: Statistică teritorială

Botoşani2010 1085 916 1010 647 892 21752011 1074 981 1021 668 939 2093

Iaşi2010 1322 1019 1233 1007 1119 23302011 1342 1021 1338 1379 1249 2388

Neamţ2010 1095 1099 1098 2674 975 26192011 1114 1071 1140 2507 1021 2767

Suceava2010 1109 1136 1075 1948 910 21032011 1136 1180 1201 2069 1054 2164

Vaslui2010 1071 999 1007 582 938 19292011 1046 1153 1030 568 962 2109

Sud - Est2010 1234 955 1351 2083 1210 28122011 1276 977 1446 2335 1300 2918

Brăila2010 1131 953 1154 2306 1045 23092011 1160 1019 1225 2841 1123 2362

Buzău2010 1148 926 1209 2303 1074 25752011 1177 945 1304 2925 1178 2637

Constanţa2010 1328 844 1676 2234 1466 36972011 1403 932 1816 2379 1585 3816

Galaţi2010 1269 1028 1337 2094 1248 21092011 1310 1059 1419 2243 1323 2171

Tulcea2010 1254 1161 1469 1288 1439 23992011 1276 1019 1573 1383 1557 2551

Vrancea2010 1085 912 982 1579 891 21072011 1078 917 1032 1641 938 2200

MACROREGIUNEA 32010 1714 1009 1613 2898 1458 28202011 1810 1077 1728 3221 1570 2996

Sud - Muntenia2010 1303 963 1528 2542 1406 25002011 1321 1014 1588 2616 1474 2628

Argeş2010 1434 1015 1766 2269 1716 27582011 1469 1084 1841 2353 1791 2847

Călăraşi2010 1071 1040 1120 1763 1054 23892011 1123 1022 1205 2089 1146 2521

Dâmboviţa2010 1262 1102 1441 2247 1272 24402011 1254 1145 1501 2602 1337 2457

Giurgiu2010 1254 1001 1498 2081 1184 24212011 1236 1021 1562 2349 1198 2468

Ialomiţa2010 1134 811 1179 2544 1054 26842011 1161 984 1253 2517 1124 2762

20. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

din care:

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

154

Page 154: Statistică teritorială

lei / salariat

Botoşani1498 934 706 1093 540 20101319 919 763 1192 649 2011

Iaşi1300 1087 1034 1363 791 20101339 1107 1013 1373 769 2011

Neamţ1253 894 840 1139 665 20101281 943 950 1143 659 2011

Suceava1141 991 800 1210 638 20101188 870 919 1189 714 2011

Vaslui1167 842 782 1136 681 20101213 777 740 1104 665 2011

Sud - Est1158 1154 887 1638 725 20101276 1157 982 1716 735 2011

Brăila967 919 985 1212 630 2010

1097 942 1030 1235 677 2011Buzău

1306 1168 702 1738 668 20101312 1187 797 1598 748 2011

Constanţa1087 1310 859 1769 781 20101277 1252 984 1951 758 2011

Galaţi1221 1076 1005 1532 648 20101308 1160 1154 1548 726 2011

Tulcea1462 1019 760 1561 595 20101425 1028 913 1430 639 2011

Vrancea1141 849 944 1358 684 20101237 962 845 1283 708 2011

MACROREGIUNEA 31378 1183 1653 1860 970 20101449 1522 1647 1903 1064 2011

Sud - Muntenia1233 1112 967 1442 740 20101328 1150 980 1417 782 2011

Argeş1450 1005 907 1170 780 20101569 1086 979 1169 885 2011

Călăraşi1135 940 700 1308 597 20101190 983 861 1194 705 2011

Dâmboviţa1252 1012 1039 1212 679 20101259 1121 905 1195 771 2011

Giurgiu1429 1736 826 1648 610 20101686 1560 787 1696 560 2011

Ialomiţa1291 1025 884 1464 743 20101440 938 992 1543 752 2011

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Hoteluri şirestaurante

155

Page 155: Statistică teritorială

Botoşani2010 1089 2098 1269 1265 7262011 1425 2249 1227 1244 710

Iaşi2010 2201 2414 1042 1684 10902011 2727 2650 1108 1584 1258

Neamţ2010 1590 2104 857 1084 7472011 1670 2290 844 1161 737

Suceava2010 1371 2309 793 1283 7912011 1503 2409 822 1319 774

Vaslui2010 1465 2281 720 1292 7692011 1339 2132 850 1274 818

Sud - Est2010 1684 2198 1072 1562 7782011 1858 2319 1019 1675 802

Brăila2010 1346 2265 867 1200 6862011 2089 2300 1011 1432 731

Buzău2010 1389 2419 1341 1205 7462011 1557 2465 828 1246 760

Constanţa2010 1681 2134 1056 1427 7892011 1754 2215 1024 1817 812

Galaţi2010 1915 2112 1235 2277 8292011 2040 2315 1089 2021 866

Tulcea2010 1481 2284 1116 1642 7002011 2063 2330 942 1770 739

Vrancea2010 1469 2193 913 1330 7582011 1749 2512 1022 1222 759

MACROREGIUNEA 32010 3052 4028 1435 2281 10702011 3349 4367 1587 2493 1087

Sud - Muntenia2010 1469 2275 935 1786 8092011 1652 2404 1077 1806 846

Argeş2010 1729 2204 1046 1966 9212011 1792 2282 974 2143 932

Călăraşi2010 1083 2099 706 1230 7512011 1219 2298 758 1109 774

Dâmboviţa2010 1187 2323 908 1891 7532011 1772 2385 1401 1691 760

Giurgiu2010 1286 2205 1264 1671 6472011 1639 2231 1144 1362 683

Ialomiţa2010 1279 2236 1102 1674 6822011 1244 2296 889 1330 757

20. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

Secţiuni CAEN Rev.2

Informaţii şicomunicaţii

Intermedieri financiare şi

asigurări

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

156

Page 156: Statistică teritorială

lei / salariat

Botoşani1723 1293 1231 975 624 20101591 1281 1176 928 835 2011

Iaşi1882 1630 1377 1310 807 20101776 1596 1339 1098 859 2011

Neamţ1581 1255 1256 941 969 20101539 1132 1281 881 955 2011

Suceava1788 1371 1117 944 782 20101676 1323 1035 959 830 2011

Vaslui1630 1272 1051 921 522 20101582 1193 1007 864 677 2011

Sud - Est1786 1295 1146 994 691 20101742 1199 1151 929 706 2011

Brăila1629 1205 1239 970 570 20101592 1173 1217 929 596 2011

Buzău1632 1267 1109 906 775 20101528 1115 1178 897 767 2011

Constanţa1969 1386 1114 932 802 20101923 1341 1158 911 829 2011

Galaţi1865 1329 1189 1193 527 20101872 1210 1169 983 558 2011

Tulcea1688 1309 1126 925 524 20101711 1078 1035 1016 522 2011

Vrancea1749 1165 1111 861 738 20101647 1096 1101 862 798 2011

MACROREGIUNEA 32282 1439 1292 1234 913 20102284 1398 1270 1240 907 2011

Sud - Muntenia1644 1319 1086 941 749 20101584 1221 1069 969 862 2011

Argeş1692 1304 1212 902 663 20101604 1146 1153 912 640 2011

Călăraşi1673 1169 995 913 662 20101613 1283 972 1003 679 2011

Dâmboviţa1653 1209 1056 882 805 20101560 1130 1049 926 813 2011

Giurgiu1439 1436 947 881 451 20101512 1115 941 1005 526 2011

Ialomiţa1686 1469 1119 982 762 20101639 1293 1049 969 888 2011

1)

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Alte activităţide servicii

157

Page 157: Statistică teritorială

20. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţiuni CAEN Rev.2

Totaleconomie

Agricultură, silviculturăşi pescuit

Industrie

din care:

Industrieextractivă

Industrieprelucrătoare

Producţia şi furnizareade energie electrică şi

termică, gaze, apăcaldă şi aer condiţionat

Prahova2010 1389 985 1574 2924 1388 26082011 1400 1102 1606 2790 1455 2787

Teleorman2010 1124 962 1183 2320 1005 15502011 1139 887 1270 2594 1075 1760

Bucureşti - Ilfov2010 1946 1214 1720 4244 1526 30362011 2086 1337 1913 5209 1702 3233

Ilfov2010 1717 1140 1481 3126 1485 27812011 1862 1290 1627 3490 1622 2655

Municipiul Bucureşti2010 1973 1269 1779 4354 1537 30432011 2114 1366 1986 5362 1726 3252

MACROREGIUNEA 42010 1297 1056 1477 2272 1273 26642011 1331 1009 1552 2364 1361 2735

Sud - Vest Oltenia2010 1299 1019 1596 2335 1255 27712011 1330 973 1682 2477 1329 2834

Dolj2010 1269 1055 1453 2576 1274 25772011 1332 981 1555 2703 1334 2767

Gorj2010 1520 1035 2052 2373 1307 30332011 1528 1014 2147 2548 1352 3038

Mehedinţi2010 1321 942 1681 2190 1374 27712011 1298 953 1697 1958 1399 2770

Olt2010 1214 921 1373 2121 1282 30342011 1225 903 1468 2301 1388 3118

Vâlcea2010 1190 1107 1380 2132 1113 25372011 1241 1053 1470 2186 1217 2598

Vest2010 1295 1080 1395 2166 1282 24982011 1332 1032 1468 2168 1377 2567

Arad2010 1246 961 1245 1234 1199 24402011 1286 1119 1300 2650 1238 2485

Caraş-Severin2010 1174 1138 1196 1534 1102 25992011 1157 985 1224 1561 1124 2683

Hunedoara2010 1204 806 1440 2246 1079 24452011 1187 926 1414 2173 1072 2536

Timiş2010 1409 1266 1524 1884 1484 25742011 1483 1041 1674 1901 1654 2618

158

Page 158: Statistică teritorială

lei / salariatSecţiuni CAEN Rev.2

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Construcţii

Comerţ cu ridicataşi cu amănuntul;

repararea autovehiculelorşi motocicletelor

Transport şidepozitare

Distribuţia apei;salubritate, gestionarea

deşeurilor, activităţide decontaminare

Hoteluri şirestaurante

Prahova1263 1188 1103 1661 784 20101315 1201 1140 1580 793 2011

Teleorman871 1046 875 1402 673 2010993 1122 781 1464 657 2011

Bucureşti - Ilfov1508 1208 1937 2052 1065 20101561 1671 1919 2130 1179 2011

Ilfov1144 1611 1776 2560 1039 20101287 1344 2078 2655 1041 2011

Municipiul Bucureşti1618 1187 1964 1960 1068 20101620 1691 1892 2031 1196 2011

MACROREGIUNEA 41179 1079 902 1425 699 20101261 1128 1012 1435 751 2011

Sud - Vest Oltenia1174 1072 807 1375 688 20101293 1070 944 1363 754 2011

Dolj1289 1105 813 1493 636 20101445 1156 1046 1445 719 2011

Gorj1080 1065 894 1437 646 20101073 1187 744 1489 616 2011

Mehedinţi1161 1110 745 1160 704 20101286 1103 888 1130 666 2011

Olt1022 1100 738 1396 633 20101107 988 847 1348 624 2011

Vâlcea1189 1001 805 1189 771 20101417 963 966 1245 932 2011

Vest1183 1086 975 1460 706 20101235 1181 1064 1488 750 2011

Arad1342 1188 1014 1698 680 20101350 1223 1166 1808 714 2011

Caraş-Severin1049 1243 904 1346 695 20101175 1239 873 1342 690 2011

Hunedoara940 876 785 1336 686 2010

1018 916 805 1310 702 2011Timiş

1396 1119 1091 1399 730 20101391 1316 1216 1414 811 2011

159

Page 159: Statistică teritorială

20. CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE - TOTAL SALARIAŢI - continuare

Secţiuni CAEN Rev.2

Informaţii şicomunicaţii

Intermedieri financiare şi

asigurări

Tranzacţiiimobiliare

Activităţiprofesionale,

ştiinţificeşi tehnice

Activităţi de servicii administrative şi

activităţi deservicii suport

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Prahova2010 1669 2460 825 1800 9322011 1790 2659 1096 1867 912

Teleorman2010 833 2114 1092 1439 6642011 1335 2403 920 1407 866

Bucureşti - Ilfov2010 3165 4312 1619 2388 11432011 3471 4668 1780 2635 1157

Ilfov2010 2611 3187 1734 2884 11052011 3273 3467 2054 2936 1000

Municipiul Bucureşti2010 3180 4329 1594 2333 11462011 3478 4693 1717 2600 1172

MACROREGIUNEA 42010 2335 2274 900 1413 7712011 2475 2340 839 1414 774

Sud - Vest Oltenia2010 1767 2232 948 1607 7212011 1970 2287 865 1568 745

Dolj2010 2180 2502 971 1552 7652011 2330 2576 996 1568 813

Gorj2010 1107 2053 948 1689 6722011 1366 2011 1042 1452 701

Mehedinţi2010 1207 2221 949 1716 6712011 1671 2232 941 1515 688

Olt2010 1195 2020 864 1474 7802011 1565 2132 910 1349 744

Vâlcea2010 1724 2085 948 1671 7402011 1743 2173 702 1855 752

Vest2010 2572 2310 868 1314 8332011 2665 2386 814 1326 808

Arad2010 1912 2679 816 1118 8102011 1738 2502 865 1355 774

Caraş-Severin2010 1304 2094 1116 1426 8182011 1673 2366 807 1521 807

Hunedoara2010 1229 2132 685 1356 7412011 2002 2262 711 1184 718

Timiş2010 2925 2206 908 1350 8982011 2951 2376 805 1332 864

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).SURSA: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.

160

Page 160: Statistică teritorială

lei / salariat

1)

Administraţie publică şi apărare; asigurări

sociale dinsistemul public

Secţiuni CAEN Rev.2MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

ÎnvăţământSănătate şi

asistenţăsocială

Activităţi de spectacole,

culturale şi recreative

Alte activităţide servicii

Prahova1739 1423 1105 1012 797 20101609 1344 1111 1040 1034 2011

Teleorman1514 1264 1049 868 1060 20101531 1252 1046 840 1320 2011

Bucureşti - Ilfov2765 1552 1470 1331 961 20102783 1561 1430 1338 920 2011

Ilfov1357 1294 930 1144 697 20101557 1161 868 1153 513 2011

Municipiul Bucureşti2880 1571 1510 1341 968 20102882 1591 1471 1350 932 2011

MACROREGIUNEA 41815 1345 1214 998 766 20101693 1256 1187 969 863 2011

Sud - Vest Oltenia1841 1290 1222 1005 838 20101707 1220 1197 939 885 2011

Dolj2008 1298 1268 1204 900 20101772 1319 1228 969 957 2011

Gorj1911 1433 1203 951 635 20101819 1133 1244 970 664 2011

Mehedinţi1861 1251 1181 829 632 20101726 1111 1166 890 678 2011

Olt1583 1186 1256 883 758 20101547 1108 1185 904 782 2011

Vâlcea1758 1278 1145 900 1022 20101641 1290 1132 908 1062 2011

Vest1784 1403 1206 992 724 20101677 1296 1177 995 849 2011

Arad1699 1296 1196 909 872 20101605 1197 1171 886 1098 2011

Caraş-Severin1625 1195 1054 1019 665 20101568 1123 1024 971 789 2011

Hunedoara1736 1309 1157 860 598 20101631 1174 1170 933 672 2011

Timiş1963 1590 1293 1054 749 20101818 1477 1238 1057 859 2011

161

Page 161: Statistică teritorială

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei

TOTAL2005 4559 2413 2146 746 796 6892010 4376 2291 2085 1391 1466 13082011 4349 2301 2048 1444 1530 1349MACROREGIUNEA 12005 1156 597 559 670 706 6322010 1118 574 544 1203 1262 11412011 1116 583 533 1243 1306 1173

Nord - Vest2005 580 298 282 679 722 6342010 574 288 286 1168 1224 11122011 569 293 276 1208 1267 1145

Bihor2005 150 76 74 629 694 5622010 147 72 75 1074 1136 10132011 144 74 70 1086 1164 1003

Bistriţa-Năsăud2005 53 28 25 653 679 6242010 52 25 27 1088 1129 10502011 54 26 28 1107 1159 1056

Cluj2005 174 89 85 784 835 7302010 179 92 87 1389 1485 12892011 179 95 84 1467 1533 1391

Maramureş2005 93 49 44 596 611 5792010 86 45 41 1025 1021 10302011 86 44 42 1043 1065 1020

Satu Mare2005 69 35 34 646 663 6282010 71 35 36 1065 1074 10562011 67 35 32 1118 1135 1099

Sălaj2005 41 21 20 689 743 6312010 39 19 20 1119 1184 10582011 39 19 20 1135 1196 1076

Centru2005 576 299 277 661 690 6292010 544 286 258 1240 1301 11732011 547 290 257 1279 1347 1204

Alba2005 85 44 41 645 667 6232010 75 39 36 1241 1298 11792011 74 37 37 1228 1319 1135

Braşov2005 157 84 73 681 707 6512010 145 78 67 1304 1374 12232011 145 80 65 1385 1453 1302

Covasna2005 48 24 24 579 551 6072010 41 20 21 1062 1051 10722011 42 22 20 1085 1066 1104

Harghita2005 58 28 30 617 654 5832010 59 31 28 1025 1037 10122011 60 31 29 1054 1078 1027

21. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR ŞI CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, PE SEXE

Câştigul salarial nominal mediu net lunar 1)

(lei / salariat)Număr mediu salariaţi 1)

(mii persoane)MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

162

Page 162: Statistică teritorială

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei

Mureş2005 124 65 59 671 707 6312010 115 61 54 1238 1290 11792011 115 60 55 1252 1320 1178

Sibiu2005 104 54 50 694 743 6412010 109 57 52 1342 1446 12262011 111 60 51 1398 1487 1294

MACROREGIUNEA 22005 1118 592 526 845 724 6352010 1002 518 484 1213 1271 11512011 981 514 467 1237 1308 1160

Nord - Est2005 567 296 271 663 688 6352010 499 251 248 1192 1229 11552011 492 250 242 1199 1236 1160

Bacău2005 120 63 57 718 773 6572010 101 51 50 1272 1358 11842011 100 51 49 1256 1345 1163

Botoşani2005 53 26 27 618 622 6152010 48 22 26 1085 1063 11032011 48 24 24 1074 1039 1108

Iaşi2005 153 81 72 703 734 6682010 137 70 67 1322 1377 12652011 135 68 67 1342 1397 1287

Neamţ2005 87 46 41 603 598 6082010 74 38 36 1095 1124 10652011 73 40 33 1114 1140 1082

Suceava2005 97 52 45 639 664 6092010 89 47 42 1109 1113 11042011 87 44 43 1136 1154 1118

Vaslui2005 57 28 29 608 608 6072010 50 23 27 1071 1057 10832011 49 23 26 1046 1049 1043

Sud - Est2005 551 296 255 702 760 6352010 503 267 236 1234 1311 11472011 489 264 225 1276 1375 1159

Brăila2005 72 34 38 622 666 5812010 63 33 30 1131 1191 10672011 63 31 32 1160 1274 1048

Buzău2005 83 44 39 639 679 5952010 75 39 36 1148 1222 10672011 75 41 34 1177 1241 1100

Constanţa2005 174 99 75 780 856 6812010 170 92 78 1328 1446 11892011 163 91 72 1403 1529 1243

21. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR ŞI CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Număr mediu salariaţi 1)

(mii persoane)Câştigul salarial nominal mediu net lunar 1)

(lei / salariat)

MEDIU NET LUNAR, PE SEXE - continuare

163

Page 163: Statistică teritorială

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei

21. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR ŞI CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Număr mediu salariaţi 1)

(mii persoane)Câştigul salarial nominal mediu net lunar 1)

(lei / salariat)

MEDIU NET LUNAR, PE SEXE - continuare

Galaţi2005 120 70 50 735 786 6622010 106 60 46 1269 1302 12252011 100 57 43 1310 1386 1208

Tulcea2005 46 23 23 652 720 5832010 39 20 19 1254 1332 11682011 40 21 19 1276 1373 1170

Vrancea2005 56 26 30 632 630 6332010 50 23 27 1085 1097 10742011 48 23 25 1078 1108 1051

MACROREGIUNEA 32005 1408 757 651 686 924 8102010 1437 762 675 1714 1794 16232011 1426 757 669 1810 1904 1704

Sud - Muntenia2005 571 310 261 716 767 6562010 519 272 247 1303 1400 11962011 514 271 243 1321 1423 1208

Argeş2005 137 74 63 756 801 7022010 124 66 58 1434 1523 13332011 125 66 59 1469 1562 1364

Călăraşi2005 44 23 21 577 586 5672010 41 20 21 1071 1134 10092011 41 22 19 1123 1138 1106

Dâmboviţa2005 85 45 40 714 790 6272010 72 36 36 1262 1353 11702011 71 36 35 1254 1386 1118

Giurgiu2005 33 18 15 629 685 5652010 30 16 14 1254 1366 11332011 30 16 14 1236 1359 1094

Ialomiţa2005 43 23 20 635 643 6252010 41 22 19 1134 1163 11002011 41 21 20 1161 1224 1095

Prahova2005 173 96 77 773 830 7012010 161 85 76 1389 1522 12392011 157 83 74 1400 1532 1253

Teleorman2005 56 31 25 669 727 5972010 50 27 23 1124 1198 10322011 49 27 22 1139 1222 1042

Bucureşti - Ilfov2005 837 447 390 977 1033 9122010 918 490 428 1946 2013 18692011 912 486 426 2086 2173 1987

Ilfov2005 75 39 36 866 954 7692010 98 53 45 1717 1882 15212011 102 58 44 1862 2061 1604

164

Page 164: Statistică teritorială

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei

21. NUMĂRUL MEDIU AL SALARIAŢILOR ŞI CÂŞTIGUL SALARIAL NOMINAL

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Număr mediu salariaţi 1)

(mii persoane)Câştigul salarial nominal mediu net lunar 1)

(lei / salariat)

MEDIU NET LUNAR, PE SEXE - continuare

Municipiul Bucureşti2005 762 408 354 988 1041 9262010 820 437 383 1973 2029 19102011 810 428 382 2114 2188 2032

MACROREGIUNEA 42005 877 467 410 725 794 6462010 819 437 382 1297 1395 11852011 826 447 379 1331 1442 1200

Sud - Vest Oltenia2005 393 218 175 734 810 6392010 364 199 165 1299 1416 11582011 362 197 165 1330 1469 1164

Dolj2005 119 63 56 720 773 6602010 119 62 57 1269 1361 11692011 115 62 53 1332 1417 1232

Gorj2005 79 49 30 871 975 7072010 72 44 28 1520 1701 12442011 71 41 30 1528 1772 1183

Mehedinţi2005 47 26 21 740 844 6122010 40 21 19 1321 1432 11892011 41 23 18 1298 1419 1150

Olt2005 69 37 32 707 790 6092010 60 32 28 1214 1348 10552011 61 32 29 1225 1380 1056

Vâlcea2005 79 43 36 639 681 5892010 73 40 33 1190 1239 11332011 74 39 35 1241 1326 1145

Vest2005 484 249 235 718 780 6512010 455 238 217 1295 1377 12052011 464 250 214 1332 1422 1228

Arad2005 116 58 58 666 710 6212010 107 54 53 1246 1326 11652011 111 57 54 1286 1395 1172

Caraş-Severin2005 60 32 28 629 664 5882010 51 27 24 1174 1260 10722011 50 28 22 1157 1234 1058

Hunedoara2005 118 63 55 761 864 6432010 109 55 54 1204 1369 10412011 107 56 51 1187 1315 1045

Timiş2005 190 96 94 750 805 6942010 188 102 86 1409 1441 13712011 196 109 87 1483 1539 1412

NOTĂ: Din cauza rotunjirii numărului mediu al salariaţilor în "mii persoane", există uneori mici diferenţe între datele absolute (exprimate în persoane)

1) Exclusiv forţele armate şi personalul asimilat (Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii etc.).SURSA: Cercetarea statistică privind costul forţei de muncă.

şi datele transformate în "mii persoane" pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare şi sexe.

165

Page 165: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

TOTAL

Cheltuieli totale 1149,33 2062,95 2183,76

Cheltuieli băneşti 81,7 84,1 81,8 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 23,0 22,1 21,8 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 21,6 22,1 21,1 Plata serviciilor 18,1 18,2 17,6 Cheltuieli pentru investiţii 1,4 1,5 0,8 Cheltuieli de producţie 1,5 1,1 1,1 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 12,5 15,7 16,1Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 18,3 15,9 18,2

MACROREGIUNEA 1

Cheltuieli totale 1197,33 2078,94 2259,12

Cheltuieli băneşti 81,6 83,9 80,6 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 22,6 21,4 20,9 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 21,9 22,6 20,7 Plata serviciilor 18,7 18,0 17,3 Cheltuieli pentru investiţii 1,3 1,6 1,0 Cheltuieli de producţie 1,3 0,9 1,0 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 12,3 15,8 16,2Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 18,4 16,1 19,4

Nord - Vest

Cheltuieli totale 1209,25 2138,45 2293,19

Cheltuieli băneşti 80,4 82,3 79,3 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 21,8 20,5 20,4 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 23,1 24,1 21,2 Plata serviciilor 17,2 16,4 16,4 Cheltuieli pentru investiţii 1,8 2,3 0,8 Cheltuieli de producţie 1,4 1,0 1,2 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 11,8 14,6 15,7Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 19,6 17,7 20,7

Centru

Cheltuieli totale 1184,64 2015,94 2223,05

Cheltuieli băneşti 82,8 85,8 82,1 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 23,4 22,4 21,4 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 20,6 21,1 20,2 Plata serviciilor 20,4 19,8 18,2 Cheltuieli pentru investiţii 0,8 0,8 1,3 Cheltuieli de producţie 1,2 0,8 0,8 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 12,9 17,1 16,8Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 17,2 14,2 17,9

22. CHELTUIELILE TOTALE ALE GOSPODĂRIILOR

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

166

Page 166: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

MACROREGIUNEA 2

Cheltuieli totale 1099,88 1871,48 2021,97

Cheltuieli băneşti 78,4 81,1 77,3 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 22,1 21,7 21,3 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 21,6 21,5 20,6 Plata serviciilor 16,6 17,7 16,4 Cheltuieli pentru investiţii 2,1 2,0 1,1 Cheltuieli de producţie 1,8 1,5 1,4 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 10,4 12,7 12,8Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 21,6 18,9 22,7

Nord - Est

Cheltuieli totale 1119,82 1908,95 2056,73

Cheltuieli băneşti 77,4 78,0 74,2 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 21,3 21,0 20,9 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 21,3 21,3 19,9 Plata serviciilor 16,1 16,8 15,5 Cheltuieli pentru investiţii 2,8 2,1 1,2 Cheltuieli de producţie 2,3 1,7 1,6 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 9,7 11,2 11,2Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 22,6 22,0 25,8

Sud - Est

Cheltuieli totale 1074,67 1823,86 1977,75

Cheltuieli băneşti 79,7 85,2 81,4 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 23,0 22,7 22,0 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 22,1 21,8 21,6 Plata serviciilor 17,2 18,8 17,5 Cheltuieli pentru investiţii 1,2 1,9 1,0 Cheltuieli de producţie 1,2 1,1 1,1 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 11,2 14,8 14,9Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 20,3 14,8 18,6

MACROREGIUNEA 3

Cheltuieli totale 1205,69 2325,30 2334,78

Cheltuieli băneşti 87,2 87,0 87,4 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 24,2 22,8 22,8 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 22,5 21,8 21,7 Plata serviciilor 20,0 19,1 19,3 Cheltuieli pentru investiţii 0,9 1,3 0,5 Cheltuieli de producţie 1,2 0,8 0,8 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 14,8 18,1 19,4Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 12,8 13,0 12,6

22. CHELTUIELILE TOTALE ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

lei, lunar pe o gospodărie

procente

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

procente

lei, lunar pe o gospodărie

lei, lunar pe o gospodărie

167

Page 167: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

22. CHELTUIELILE TOTALE ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

Sud - Muntenia

Cheltuieli totale 1065,56 2120,07 2090,72

Cheltuieli băneşti 79,5 78,6 78,8 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 23,1 21,0 21,2 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 22,2 21,1 20,9 Plata serviciilor 15,7 15,8 16,2 Cheltuieli pentru investiţii 1,5 1,8 0,9 Cheltuieli de producţie 2,3 1,5 1,6 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 10,4 13,9 14,7Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 20,5 21,4 21,2

Bucureşti - Ilfov

Cheltuieli totale 1396,81 2598,37 2657,57

Cheltuieli băneşti 95,2 96,1 96,3 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 25,3 24,7 24,5 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 22,8 22,6 22,6 Plata serviciilor 24,5 22,7 22,5 Cheltuieli pentru investiţii 0,4 0,9 **)

Cheltuieli de producţie **) **) **)

Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 19,4 22,6 24,3Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 4,8 3,9 3,7

MACROREGIUNEA 4

Cheltuieli totale 1089,23 1980,69 2132,69

Cheltuieli băneşti 78,9 84,2 81,3 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 23,3 22,6 22,2 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 19,8 22,7 21,3 Plata serviciilor 16,6 17,5 17,2 Cheltuieli pentru investiţii 1,2 0,6 0,4 Cheltuieli de producţie 1,9 1,5 1,3 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 12,6 16,2 16,0Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 21,1 15,8 18,7

Sud - Vest Oltenia

Cheltuieli totale 1038,64 1834,16 1919,76

Cheltuieli băneşti 75,1 79,9 78,3 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 21,1 20,4 20,4 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 19,6 22,5 20,7 Plata serviciilor 14,6 15,9 16,6 Cheltuieli pentru investiţii 1,1 0,8 0,6 Cheltuieli de producţie 2,9 1,9 2,2 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 12,1 15,1 14,8Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 24,9 20,1 21,7

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

lei, lunar pe o gospodărie

procente

procente

lei, lunar pe o gospodărie

168

Page 168: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

22. CHELTUIELILE TOTALE ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

Vest

Cheltuieli totale 1147,43 2147,51 2374,35

Cheltuieli băneşti 82,8 88,4 84,2 din care, pentru: Cumpărarea de alimente şi băuturi consumate 25,6 24,6 24,0 Cumpărarea de mărfuri nealimentare 20,0 22,8 21,8 Plata serviciilor 18,6 19,0 17,8 Cheltuieli pentru investiţii 1,4 0,5 0,3 Cheltuieli de producţie 0,8 1,0 0,5 Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe 13,2 17,3 17,1Contravaloarea consumului de produse agricoledin resurse proprii 17,2 11,6 15,8

**) Date mai mici decât 0,05.SURSA: Ancheta Bugetelor de Familie.

lei, lunar pe o gospodărie

procente

169

Page 169: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

TOTAL

Cheltuieli totale de consum 863,89 1486,43 1532,29

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 44,2 41,0 41,7Băuturi alcoolice, tutun 5,8 7,7 7,6Îmbrăcăminte şi încălţăminte 6,2 5,4 5,0Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 15,6 16,6 16,3Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 3,8 4,0 4,0Sănătate 3,8 4,5 4,7Transport 6,5 6,0 6,0Comunicaţii 4,9 5,0 4,7Recreere şi cultură 4,2 4,0 4,1Educaţie 0,9 0,7 0,6Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,1 1,3 1,3Diverse produse şi servicii 3,0 3,8 4,0

MACROREGIUNEA 1

Cheltuieli totale de consum 904,10 1506,26 1559,83

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 43,3 40,6 41,9Băuturi alcoolice, tutun 5,5 7,6 7,3Îmbrăcăminte şi încălţăminte 6,5 5,8 5,6Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 15,3 15,6 15,3Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 4,2 4,1 4,2Sănătate 3,4 4,5 4,3Transport 7,4 6,8 6,5Comunicaţii 5,0 5,3 5,1Recreere şi cultură 4,3 4,1 4,1Educaţie 0,9 0,7 0,5Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,1 1,2 1,3Diverse produse şi servicii 3,1 3,7 3,9

Nord - Vest

Cheltuieli totale de consum 908,85 1537,25 1572,71

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 43,6 40,5 42,2Băuturi alcoolice, tutun 5,5 7,4 7,0Îmbrăcăminte şi încălţăminte 7,4 6,0 5,9Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 14,7 15,4 14,7Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 4,0 4,3 4,5Sănătate 3,4 4,7 4,2Transport 7,2 7,5 6,8Comunicaţii 4,9 5,1 4,8Recreere şi cultură 4,3 3,9 4,3Educaţie 0,9 0,8 0,6Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,0 1,0 1,3Diverse produse şi servicii 3,1 3,4 3,7

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

23. CHELTUIELILE TOTALE DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR

170

Page 170: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

Centru

Cheltuieli totale de consum 899,04 1473,45 1546,19

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 43,0 40,7 41,5Băuturi alcoolice, tutun 5,6 8,0 7,6Îmbrăcăminte şi încălţăminte 5,6 5,6 5,4Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 15,9 15,8 15,9Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 4,4 4,0 3,8Sănătate 3,4 4,1 4,3Transport 7,6 5,9 6,3Comunicaţii 5,0 5,6 5,3Recreere şi cultură 4,4 4,3 3,9Educaţie 0,8 0,6 0,5Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,2 1,4 1,4Diverse produse şi servicii 3,1 4,0 4,1

MACROREGIUNEA 2

Cheltuieli totale de consum 816,24 1350,82 1402,70

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 45,2 42,5 43,4Băuturi alcoolice, tutun 5,5 7,2 7,4Îmbrăcăminte şi încălţăminte 6,8 5,5 4,9Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 14,6 16,5 16,2Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 3,8 4,0 4,0Sănătate 4,0 4,7 4,8Transport 6,3 5,4 5,5Comunicaţii 4,4 4,5 4,1Recreere şi cultură 4,0 3,7 3,7Educaţie 1,0 0,8 0,7Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,3 1,4 1,5Diverse produse şi servicii 3,1 3,8 3,8

Nord - Est

Cheltuieli totale de consum 826,41 1372,47 1413,28

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 45,8 43,3 44,7Băuturi alcoolice, tutun 5,4 7,1 7,5Îmbrăcăminte şi încălţăminte 7,4 6,0 5,5Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 14,2 15,9 15,0Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 3,9 3,8 3,7Sănătate 4,2 4,7 4,8Transport 5,5 5,3 5,5Comunicaţii 4,1 4,2 3,7Recreere şi cultură 4,2 3,6 3,3Educaţie 0,9 0,8 0,9Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,3 1,6 1,5Diverse produse şi servicii 3,1 3,7 3,9

23. CHELTUIELILE TOTALE DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

171

Page 171: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

23. CHELTUIELILE TOTALE DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

Sud - Est

Cheltuieli totale de consum 803,38 1323,27 1389,25

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 44,5 41,4 41,7Băuturi alcoolice, tutun 5,6 7,3 7,3Îmbrăcăminte şi încălţăminte 6,1 4,9 4,2Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 15,2 17,2 17,6Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 3,6 4,2 4,4Sănătate 3,8 4,7 4,7Transport 7,3 5,4 5,5Comunicaţii 4,7 4,9 4,7Recreere şi cultură 3,8 3,9 4,1Educaţie 1,0 0,8 0,5Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,4 1,3 1,5Diverse produse şi servicii 3,0 4,0 3,8

MACROREGIUNEA 3

Cheltuieli totale de consum 911,28 1637,49 1646,20

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 41,2 39,1 39,1Băuturi alcoolice, tutun 6,0 8,2 7,7Îmbrăcăminte şi încălţăminte 5,4 4,4 4,3Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 17,1 17,4 17,2Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 4,0 3,9 3,9Sănătate 5,1 5,1 5,5Transport 6,2 6,4 6,8Comunicaţii 5,5 5,1 5,0Recreere şi cultură 4,4 4,3 4,3Educaţie 1,0 1,0 0,8Hoteluri, cafenele şi restaurante 0,8 1,1 1,1Diverse produse şi servicii 3,3 4,0 4,3

Sud - Muntenia

Cheltuieli totale de consum 788,69 1426,56 1420,93

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 45,8 41,8 42,3Băuturi alcoolice, tutun 6,6 8,3 7,9Îmbrăcăminte şi încălţăminte 5,8 4,6 4,2Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 15,0 16,8 17,2Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 3,8 3,8 3,6Sănătate 4,3 4,3 4,9Transport 6,5 6,5 7,0Comunicaţii 4,1 4,7 4,5Recreere şi cultură 4,0 3,4 3,3Educaţie 0,6 0,9 0,7Hoteluri, cafenele şi restaurante 0,9 1,2 1,0Diverse produse şi servicii 2,6 3,7 3,4

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

172

Page 172: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

23. CHELTUIELILE TOTALE DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

Bucureşti - Ilfov

Cheltuieli totale de consum 1078,46 1918,17 1944,14

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 36,6 36,4 36,0Băuturi alcoolice, tutun 5,5 8,0 7,5Îmbrăcăminte şi încălţăminte 5,0 4,3 4,4Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 19,1 17,9 17,1Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 4,2 4,1 4,2Sănătate 5,7 5,9 6,1Transport 6,0 6,3 6,6Comunicaţii 6,9 5,5 5,5Recreere şi cultură 5,0 5,3 5,3Educaţie 1,2 1,0 0,9Hoteluri, cafenele şi restaurante 0,8 1,1 1,2Diverse produse şi servicii 4,0 4,2 5,2

MACROREGIUNEA 4

Cheltuieli totale de consum 822,73 1464,64 1542,01

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 48,0 42,1 43,1Băuturi alcoolice, tutun 6,4 7,6 8,1Îmbrăcăminte şi încălţăminte 6,2 6,3 5,5Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 15,6 17,0 16,6Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 2,9 4,0 3,9Sănătate 2,5 3,5 3,7Transport 5,8 5,3 4,9Comunicaţii 4,4 4,9 4,6Recreere şi cultură 3,8 3,8 4,0Educaţie 0,7 0,4 0,4Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,2 1,3 1,2Diverse produse şi servicii 2,5 3,8 4,0

Sud - Vest Oltenia

Cheltuieli totale de consum 771,00 1334,81 1382,33

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 48,7 42,6 43,2Băuturi alcoolice, tutun 7,9 8,7 9,0Îmbrăcăminte şi încălţăminte 6,6 6,7 5,6Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 14,0 16,4 16,1Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 2,8 3,7 3,4Sănătate 2,4 3,6 3,7Transport 5,5 4,4 4,8Comunicaţii 4,1 4,6 4,4Recreere şi cultură 3,6 3,9 4,2Educaţie 0,7 0,3 0,5Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,3 1,3 1,4Diverse produse şi servicii 2,4 3,8 3,7

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

lei, lunar pe o gospodărie

procente

173

Page 173: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2005 2010 2011

23. CHELTUIELILE TOTALE DE CONSUM ALE GOSPODĂRIILOR - continuare

Vest

Cheltuieli totale de consum 882,26 1612,48 1723,24

Produse agroalimentare şi băuturi nealcoolice 47,3 41,7 43,0Băuturi alcoolice, tutun 4,8 6,5 7,2Îmbrăcăminte şi încălţăminte 5,8 5,8 5,3Locuinţă, apă, electricitate, gaze şi alţi combustibili 17,2 17,5 17,1Mobilier, dotarea şi întreţinerea locuinţei 2,9 4,2 4,3Sănătate 2,6 3,5 3,8Transport 6,0 6,2 5,1Comunicaţii 4,8 5,2 4,7Recreere şi cultură 4,1 3,7 3,8Educaţie 0,6 0,4 0,4Hoteluri, cafenele şi restaurante 1,1 1,4 1,1Diverse produse şi servicii 2,8 3,9 4,2

SURSA: Ancheta Bugetelor de Familie.

lei, lunar pe o gospodărie

procente

174

Page 174: Statistică teritorială

Locuinţe (număr)

Camere de locuit(număr)

Suprafaţă locuibilă(mii m²)

TOTAL2000 7907520 19689443 273922,72005 8201508 21153130 312019,72010 8427941 22011350 330008,020111) 8467832 22168340 333349,1MACROREGIUNEA 12000 1929228 4384857 68931,22005 1995139 4732763 78404,22010 2063500 4960250 82951,220111) 2074664 4998409 83762,5

Nord - Vest2000 999826 2287986 35734,82005 1034549 2477651 40484,62010 1076892 2616037 43178,220111) 1083434 2638786 43636,8

Bihor2000 226836 527894 8025,92005 233726 569363 8903,72010 240601 594274 9393,4

20111) 241892 599173 9488,3Bistriţa-Năsăud

2000 100206 241268 3943,42005 107618 272769 4579,52010 112134 290408 4968,9

20111) 112724 292804 5018,5Cluj

2000 264498 593554 9209,22005 272826 630574 10349,82010 293265 685766 11334,7

20111) 296263 694239 11495,1Maramureş

2000 176479 391905 6163,02005 184343 429941 7143,32010 189651 450112 7529,9

20111) 190546 453784 7616,5Satu Mare

2000 135340 312296 4936,62005 138240 340480 5691,22010 141659 353183 5971,4

20111) 142067 354921 6009,4Sălaj

2000 96467 221069 3456,72005 97796 234524 3817,12010 99582 242294 3979,9

20111) 99942 243865 4009,0Centru2000 929402 2096871 33196,42005 960590 2255112 37919,62010 986608 2344213 39773,020111) 991230 2359623 40125,7

Alba2000 139529 321599 4938,92005 142424 347613 5523,32010 144422 355544 5697,0

20111) 144792 357135 5730,3

24. FONDUL DE LOCUINŢE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total

175

Page 175: Statistică teritorială

Locuinţe (număr)

Camere de locuit(număr)

Suprafaţă locuibilă(mii m²)

Braşov2000 214611 493380 7710,02005 224002 526851 8875,62010 231052 548958 9284,6

20111) 232877 553243 9396,3Covasna

2000 83960 180677 2907,32005 86159 191926 3293,82010 87492 197133 3408,6

20111) 87736 198182 3433,5Harghita

2000 123417 257795 4264,42005 129748 288249 5053,02010 132049 298120 5260,1

20111) 132527 300217 5305,3Mureş

2000 213935 476004 7475,42005 219386 509362 8524,92010 223868 527287 8946,8

20111) 224508 529972 9002,2Sibiu

2000 153950 367416 5900,52005 158871 391111 6649,02010 167725 417171 7175,9

20111) 168790 420874 7258,1MACROREGIUNEA 22000 2239316 5677615 75147,62005 2358406 6199948 87235,82010 2427933 6472514 92642,720111) 2440886 6525076 93704,9

Nord - Est2000 1244549 2952668 40179,12005 1320602 3296361 47685,12010 1361785 3464307 50936,220111) 1369760 3498066 51620,8

Bacău2000 246592 610333 8413,12005 260843 658169 9529,02010 266217 681325 9971,8

20111) 267557 686455 10079,9Botoşani

2000 162052 365628 4751,42005 166979 401511 5573,32010 169514 412695 5785,9

20111) 170419 415973 5847,0Iaşi

2000 257680 604746 8095,22005 274757 673706 9735,32010 284731 711596 10474,1

20111) 286274 718090 10615,0Neamţ

2000 194479 475935 6440,12005 207604 529228 7573,32010 213494 553416 8067,0

20111) 214651 558445 8172,6

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total

24. FONDUL DE LOCUINŢE - continuare

176

Page 176: Statistică teritorială

Locuinţe (număr)

Camere de locuit(număr)

Suprafaţă locuibilă(mii m²)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total

24. FONDUL DE LOCUINŢE - continuare

Suceava2000 227971 532560 7782,82005 243566 619418 9548,82010 258092 681090 10734,8

20111) 260660 693120 10971,3Vaslui

2000 155775 363466 4696,52005 166853 414329 5725,42010 169737 424185 5902,6

20111) 170199 425983 5935,0Sud - Est2000 994767 2724947 34968,52005 1037804 2903587 39550,72010 1066148 3008207 41706,520111) 1071126 3027010 42084,1

Brăila2000 130594 358905 4549,92005 135101 374003 4962,32010 136561 379258 5073,1

20111) 136798 380192 5095,9Buzău

2000 184272 509412 6159,92005 190084 540100 6968,22010 192554 550256 7189,8

20111) 192989 552107 7229,3Constanţa

2000 238542 653636 8688,42005 253134 698883 9732,12010 266697 746990 10679,4

20111) 269247 755675 10847,1Galaţi

2000 208986 551458 7289,32005 217706 587719 8182,12010 222213 604970 8575,6

20111) 222779 607566 8626,5Tulcea

2000 91362 267399 3280,12005 93746 281211 3826,12010 94525 284197 3897,3

20111) 94782 285044 3916,0Vrancea

2000 141011 384137 5000,92005 148033 421671 5879,92010 153598 442536 6291,3

20111) 154531 446426 6369,3MACROREGIUNEA 32000 2109012 5512679 72571,52005 2158518 5786448 82009,52010 2217481 6032534 87539,520111) 2227973 6076617 88520,3

Sud - Muntenia2000 1232417 3347418 41351,82005 1269987 3542909 46613,82010 1295755 3652457 48904,220111) 1301029 3675518 49386,4

177

Page 177: Statistică teritorială

Locuinţe (număr)

Camere de locuit(număr)

Suprafaţă locuibilă(mii m²)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total

24. FONDUL DE LOCUINŢE - continuare

Argeş2000 252416 622404 8094,62005 259093 661840 9225,02010 266985 693180 9865,9

20111) 268622 699838 10003,9Călăraşi

2000 112552 327160 3787,42005 115951 337062 4023,22010 117613 342447 4138,5

20111) 117927 343645 4164,4Dâmboviţa

2000 190103 503818 6344,22005 199134 549067 7474,72010 204539 572074 7998,1

20111) 205569 576537 8092,8Giurgiu

2000 108545 332400 3913,52005 110567 342615 4153,32010 112132 350805 4315,3

20111) 112520 352737 4352,5Ialomiţa

2000 103504 290797 3479,02005 107692 305214 3799,22010 110169 314225 3969,5

20111) 110703 316378 4015,3Prahova

2000 297687 805117 10439,62005 310747 872484 12225,42010 316595 901029 12812,7

20111) 317792 906732 12931,1Teleorman

2000 167610 465722 5293,52005 166803 474627 5713,02010 167722 478697 5804,2

20111) 167896 479651 5826,4Bucureşti - Ilfov2000 876595 2165261 31219,72005 888531 2243539 35395,72010 921726 2380077 38635,320111) 926944 2401099 39133,9

Ilfov2000 93366 286528 3723,52005 104419 337859 5112,42010 126329 434840 7390,7

20111) 129914 449622 7736,0Municipiul Bucureşti

2000 783229 1878733 27496,22005 784112 1905680 30283,32010 795397 1945237 31244,6

20111) 797030 1951477 31397,9MACROREGIUNEA 42000 1629964 4114292 57272,42005 1689445 4433971 64370,22010 1719027 4546052 66874,620111) 1724309 4568238 67361,4

178

Page 178: Statistică teritorială

Locuinţe (număr)

Camere de locuit(număr)

Suprafaţă locuibilă(mii m²)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total

24. FONDUL DE LOCUINŢE - continuare

Sud - Vest Oltenia2000 876665 2315213 28919,92005 916269 2510850 33042,12010 930007 2563710 34105,920111) 932175 2573592 34298,6

Dolj2000 263163 727148 9375,82005 273680 778321 10615,42010 278051 794376 10936,7

20111) 278689 797200 10991,1Gorj

2000 143458 368788 4587,22005 153509 415365 5404,12010 155188 422194 5544,1

20111) 155368 423089 5562,9Mehedinţi

2000 125467 315735 4087,32005 130712 343506 4695,82010 131296 346092 4756,1

20111) 131564 347164 4777,6Olt

2000 180366 493135 5863,12005 187123 531191 6673,62010 189917 541790 6850,6

20111) 190293 543801 6884,6Vâlcea

2000 164211 410407 5006,52005 171245 442467 5653,22010 175555 459258 6018,4

20111) 176261 462338 6082,4Vest2000 753299 1799079 28352,52005 773176 1923121 31328,12010 789020 1982342 32768,720111) 792134 1994646 33062,8

Arad2000 180335 449517 7543,92005 186849 483295 7868,82010 190899 495380 8138,2

20111) 191496 497634 8183,9Caraş-Severin

2000 128748 315843 4727,12005 131468 337550 5237,82010 132316 341061 5318,0

20111) 132478 341820 5335,6Hunedoara

2000 191956 429114 6329,82005 193910 447420 7006,62010 195724 454367 7156,8

20111) 196031 455721 7184,1Timiş

2000 252260 604605 9751,62005 260949 654856 11214,92010 270081 691534 12155,7

20111) 272129 699471 12359,2

1) Date provizorii ce urmează a fi rectificate după publicarea rezultatelor finale ale Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor - 2011.

179

Page 179: Statistică teritorială

Suprafaţa Construită Utilă Locuibilă Construită

TOTAL2000 26376 3402612 2631916 1672917 24703 32305352005 32868 4826921 3718244 2308034 27742 44438052010 48862 7778752 6009928 3743505 45983 75274962011 45419 7247195 5579388 3472761 43062 7054259MACROREGIUNEA 12000 5284 835336 639129 373656 4957 8073952005 7458 1197636 909306 549879 6710 11387122010 13066 2071053 1571673 926905 11975 19619432011 11624 1830180 1389479 810038 11044 1783590

Nord - Vest2000 2946 480620 367773 205265 2797 4669982005 4612 721292 548505 326556 4146 6838952010 7656 1246876 941163 550662 7312 12192312011 7123 1112214 846162 483469 6916 1096341

Bihor2000 460 79884 64878 32264 432 747692005 683 94861 75152 46082 545 843472010 1395 214839 164786 96312 1195 1983262011 1373 229940 179832 97603 1346 227865

Bistriţa-Năsăud2000 458 80518 61220 34552 458 805182005 744 128491 97307 57701 562 1133992010 801 162450 123769 79441 777 1608012011 664 118267 90543 52650 626 115697

Cluj2000 705 103867 80848 49279 624 978402005 1540 195310 149162 95115 1450 1880082010 3169 424738 312078 185282 3128 4218212011 3175 383832 284871 170838 3131 380389

Maramureş2000 407 53809 39538 26042 407 538092005 633 98572 68910 40875 577 940832010 1247 241012 183283 110502 1243 2398592011 983 199287 151740 90341 933 195130

Satu Mare2000 605 104411 77154 38999 565 1019312005 691 141370 106853 58667 691 1413702010 504 99145 76386 40964 503 988652011 499 95601 73443 40854 499 95601

Sălaj2000 311 58131 44135 24129 311 581312005 321 62688 51121 28116 321 626882010 540 104692 80861 38161 466 995592011 429 85287 65733 31183 381 81659

Centru2000 2338 354716 271356 168391 2160 3403972005 2846 476344 360801 223323 2564 4548172010 5410 824177 630510 376243 4663 7427122011 4501 717966 543317 326569 4128 687249

Alba2000 360 63110 46913 26198 358 627462005 233 39305 30241 19103 198 368662010 453 69965 54526 34413 415 676282011 483 91820 70390 36370 482 91746

FonduriTotalMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Locuinţe (număr)

Suprafaţa (m2 ) Locuinţe(număr)

25. LOCUINŢE TERMINATE

180

Page 180: Statistică teritorială

(m2)Utilă Locuibilă Construită Utilă Locuibilă

TOTAL2512016 1600649 1587 158272 107853 64456 20003457165 2146369 5126 383116 261079 161665 20055829583 3620326 2879 251256 180345 123179 20105444866 3366336 2357 192936 134522 106425 2011

MACROREGIUNEA 1617346 360363 310 27332 21264 12902 2000869896 526015 748 58924 39410 23864 2005

1493159 879509 1091 109110 78514 47396 20101358672 783995 580 46590 30807 26043 2011

Nord - Vest356551 199426 133 13232 10891 5573 2000522767 311093 466 37397 25738 15463 2005923368 536008 344 27645 17795 14654 2010835888 474740 207 15873 10274 8729 2011

Bihor60785 30394 28 5115 4093 1870 200067981 41780 138 10514 7171 4302 2005

154479 87703 200 16513 10307 8609 2010178467 96442 27 2075 1365 1161 2011

Bistriţa-Năsăud61220 34552 - - - - 200086758 51352 182 15092 10549 6349 2005

122650 78490 24 1649 1119 951 201088910 51261 38 2570 1633 1389 2011

Cluj75762 46966 81 6027 5086 2313 2000

144000 92017 90 7302 5162 3098 2005310244 183724 41 2917 1834 1558 2010282730 169018 44 3443 2141 1820 2011

Maramureş39538 26042 - - - - 200066054 39161 56 4489 2856 1714 2005

182418 110027 4 1153 865 475 2010148911 87942 50 4157 2829 2399 2011

Satu Mare75111 37343 24 2090 1712 1390 2000

106853 58667 - - - - 200576165 40835 1 280 221 129 201073443 40854 - - - - 2011

Sălaj44135 24129 - - - - 200051121 28116 - - - - 200577412 35229 74 5133 3449 2932 201063427 29223 48 3628 2306 1960 2011

Centru260795 160937 177 14100 10373 7329 2000347129 214922 282 21527 13672 8401 2005569791 343501 747 81465 60719 32742 2010522784 309255 373 30717 20533 17314 2011

Alba46614 25989 1 145 111 84 200028560 18094 35 2439 1681 1009 200552878 33051 38 2337 1648 1362 201070334 36328 1 74 56 42 2011

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Locuinţe (număr)

private Fonduri publiceSuprafaţa (m2 )

181

Page 181: Statistică teritorială

Suprafaţa Construită Utilă Locuibilă Construită

Braşov2000 441 63634 47744 32424 413 599742005 738 151132 107277 60095 718 1495472010 1705 245592 178477 101533 1657 2418552011 1405 205519 149496 85109 1385 203850

Covasna2000 233 31585 23987 16660 230 313822005 186 29471 22682 14521 186 294712010 345 58339 44733 27613 279 524472011 256 47684 37698 24070 232 45678

Harghita2000 333 51543 38896 24117 265 457272005 337 56198 44702 27943 301 536482010 518 84568 63458 40350 387 739072011 525 88572 66896 44727 455 82253

Mureş2000 617 88458 69095 43852 540 841822005 772 114478 87817 63160 581 995252010 1242 200484 156364 100049 874 1492492011 728 115745 83971 54854 648 110143

Sibiu2000 354 56386 44721 25140 354 563862005 580 85760 68082 38501 580 857602010 1147 165229 132952 72285 1051 1576262011 1104 168626 134866 81439 926 153579

MACROREGIUNEA 22000 10429 1126692 883191 578288 10055 10824312005 12480 1589834 1245746 782355 10542 14518322010 15932 2417610 1880158 1200628 14953 23479872011 15238 2339301 1810419 1148285 14220 2262114

Nord - Est2000 6265 652485 509504 331151 6081 6321642005 6869 867249 676657 427602 5921 7948242010 9584 1520482 1180256 758811 9063 14822162011 9200 1450680 1121186 731312 8445 1393828

Bacău2000 1151 116169 91797 62381 1127 1132092005 1139 130905 99981 62235 808 1034992010 1201 184226 145772 100121 1164 1814812011 1453 209400 164472 113628 1312 198938

Botoşani2000 865 83357 65454 41334 845 807672005 744 87086 68142 40015 687 826412010 728 109046 84783 53735 680 1054112011 1092 138616 105206 67645 878 123303

Iaşi2000 1215 137143 104266 67894 1124 1280922005 1163 130337 100229 67465 1032 1223172010 1888 283095 215577 150678 1768 2732292011 1598 255529 199373 143378 1528 250253

Neamţ2000 832 87687 68753 45116 832 876872005 1061 144986 113102 74120 916 1333002010 1588 247256 186372 123398 1490 2406422011 1450 235379 177207 117526 1277 221836

Locuinţe (număr)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total FonduriSuprafaţa (m2 ) Locuinţe

(număr)

25. LOCUINŢE TERMINATE - continuare

182

Page 182: Statistică teritorială

(m2)Utilă Locuibilă Construită Utilă Locuibilă

Braşov45650 30529 28 3660 2094 1895 2000

106272 59492 20 1585 1005 603 2005175775 99236 48 3737 2702 2297 2010148453 84222 20 1669 1043 887 2011

Covasna23844 16559 3 203 143 101 200022682 14521 - - - - 200541099 24525 66 5892 3634 3088 201036285 22869 24 2006 1413 1201 2011

Harghita34439 21303 68 5816 4457 2814 200042696 26542 36 2550 2006 1401 200556424 35389 131 10661 7034 4961 201062818 41261 70 6319 4078 3466 2011

Mureş65527 41417 77 4276 3568 2435 200078837 57772 191 14953 8980 5388 2005

115337 81891 368 51235 41027 18158 201080401 51819 80 5602 3570 3035 2011

Sibiu44721 25140 - - - - 200068082 38501 - - - - 2005

128278 69409 96 7603 4674 2876 2010124493 72756 178 15047 10373 8683 2011

MACROREGIUNEA 2850795 558505 315 33234 22550 13384 2000

1151320 723490 1938 138002 94426 58865 20051830134 1162839 979 69623 50024 37789 20101757112 1105085 1018 77187 53307 43200 2011

Nord - Est496086 323163 184 20321 13418 7988 2000629828 400332 948 72425 46829 27270 2005

1152773 738040 521 38266 27483 20771 20101082164 699621 755 56852 39022 31691 2011

Bacău89837 61325 24 2960 1960 1056 200083723 52481 331 27406 16258 9754 2005

144037 98711 37 2745 1735 1410 2010157799 107955 141 10462 6673 5673 2011

Botoşani63972 40422 20 2590 1482 912 200065053 38080 57 4445 3089 1935 200582112 51465 48 3635 2671 2270 201094447 59476 214 15313 10759 8169 2011

Iaşi97827 63917 91 9051 6439 3977 200094466 64733 131 8020 5763 2732 2005

208591 145231 120 9866 6986 5447 2010195899 140425 70 5276 3474 2953 2011

Neamţ68753 45116 - - - - 2000

105553 69782 145 11686 7549 4338 2005181456 119235 98 6614 4916 4163 2010167722 109293 173 13543 9485 8233 2011

Fonduri publiceprivate MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Locuinţe (număr)

Suprafaţa (m2 )

183

Page 183: Statistică teritorială

Suprafaţa Construită Utilă Locuibilă Construită

Locuinţe (număr)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total FonduriSuprafaţa (m2 ) Locuinţe

(număr)

25. LOCUINŢE TERMINATE - continuare

Suceava2000 1492 171399 135953 82915 1492 1713992005 1980 307219 244748 149778 1896 3013332010 3668 635581 500304 299281 3450 6201752011 3064 543009 423399 253546 2939 533999

Vaslui2000 710 56730 43281 31511 661 510102005 782 66716 50455 33989 582 517342010 511 61278 47448 31598 511 612782011 543 68747 51529 35589 511 65499

Sud - Est2000 4164 474207 373687 247137 3974 4502672005 5611 722585 569089 354753 4621 6570082010 6348 897128 699902 441817 5890 8657712011 6038 888621 689233 416973 5775 868286

Brăila2000 561 56680 44849 29077 547 551492005 383 35253 27854 17131 315 312962010 419 54754 44152 27572 387 523912011 426 60059 47377 27686 410 59080

Buzău2000 546 56727 45113 28675 514 533612005 529 68509 54938 34579 495 668442010 616 83862 67897 46420 586 810642011 557 83919 66838 43485 553 83323

Constanţa2000 1083 135582 103754 64169 1073 1342782005 1961 289903 224482 127150 1715 2712972010 2750 362883 281586 172619 2495 3486022011 2741 362557 278427 169986 2624 353108

Galaţi2000 944 105406 85285 63190 850 911292005 1556 163560 134115 96971 1018 1295242010 842 132999 103448 70303 804 1292302011 748 132522 105464 60656 746 132232

Tulcea2000 218 23942 17699 11080 199 223202005 119 19180 14513 9398 119 191802010 183 28279 21347 15213 163 264672011 286 38452 28582 19917 254 36169

Vrancea2000 812 95870 76987 50946 791 940302005 1063 146180 113187 69524 959 1388672010 1538 234351 181472 109690 1455 2280172011 1280 211112 162545 95243 1188 204374

MACROREGIUNEA 32000 6763 951224 728416 471226 6041 8693412005 8655 1425128 1096282 680383 7165 13013782010 13812 2315116 1809647 1128248 13559 22869842011 12396 2058161 1599448 1015153 11995 2018066

Sud - Muntenia2000 4481 547029 428632 273982 4310 5208782005 4228 601104 466181 290343 3820 5679782010 7091 1138290 891353 540333 6872 11190462011 6610 1071509 830349 513407 6479 1061799

184

Page 184: Statistică teritorială

(m2)Utilă Locuibilă Construită Utilă Locuibilă

Fonduri publiceprivate MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Locuinţe (număr)

Suprafaţa (m2 )

Suceava135953 82915 - - - - 2000240749 147370 84 5886 3999 2408 2005489129 291800 218 15406 11175 7481 2010416935 248725 125 9010 6464 4821 2011

Vaslui39744 29468 49 5720 3537 2043 200040284 27886 200 14982 10171 6103 200547448 31598 - - - - 201049362 33747 32 3248 2167 1842 2011

Sud - Est354709 235342 131 12913 9132 5396 2000521492 323158 990 65577 47597 31595 2005677361 424799 458 31357 22541 17018 2010674948 405464 263 20335 14285 11509 2011

Brăila43892 28478 14 1531 957 599 200024481 15087 68 3957 3373 2044 200542620 26622 32 2363 1532 950 201046731 27316 16 979 646 370 2011

Buzău42798 27318 32 3366 2315 1357 200053682 33712 34 1665 1256 867 200565890 44943 30 2798 2007 1477 201066343 43184 4 596 495 301 2011

Constanţa102969 63813 10 1304 785 356 2000212277 119809 246 18606 12205 7341 2005271125 164419 255 14281 10461 8200 2010271992 164577 117 9449 6435 5409 2011

Galaţi73156 55338 35 3250 2283 1453 2000

108106 78479 538 34036 26009 18492 2005100820 68167 38 3769 2628 2136 2010105238 60480 2 290 226 176 2011

Tulcea16451 10320 19 1622 1248 760 200014513 9398 - - - - 200520190 14230 20 1812 1157 983 201026908 18494 32 2283 1674 1423 2011

Vrancea75443 50075 21 1840 1544 871 2000

108433 66673 104 7313 4754 2851 2005176716 106418 83 6334 4756 3272 2010157736 91413 92 6738 4809 3830 2011

MACROREGIUNEA 3676031 440128 712 79714 50703 30076 2000

1015165 630926 1490 123750 81117 49457 20051789066 1114103 253 28132 20581 14145 20101570083 993316 401 40095 29365 21837 2011

Sud - Muntenia410991 263852 171 26151 17641 10130 2000445248 277116 408 33126 20933 13227 2005877817 530132 219 19244 13536 10201 2010823639 507804 131 9710 6710 5603 2011

185

Page 185: Statistică teritorială

Suprafaţa Construită Utilă Locuibilă Construită

Locuinţe (număr)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total FonduriSuprafaţa (m2 ) Locuinţe

(număr)

25. LOCUINŢE TERMINATE - continuare

Argeş2000 1137 148819 115955 76601 1071 1333552005 1157 167052 129252 81544 1116 1643012010 1934 306058 234907 149858 1934 3060582011 1872 290821 223817 144008 1872 290821

Călăraşi2000 393 37260 28970 18804 361 341822005 199 25334 18959 9961 169 232702010 497 73426 56385 33235 435 681592011 466 68141 51387 31481 463 67791

Dâmboviţa2000 866 98944 77916 56325 817 942212005 927 121948 95954 68701 860 1163992010 1464 230569 181560 102028 1405 2256522011 1310 212124 164488 101308 1268 209113

Giurgiu2000 78 13158 10262 6648 78 131582005 122 20974 16453 11139 103 199792010 513 80200 64033 43404 469 770672011 462 75013 58837 40036 462 75013

Ialomiţa2000 569 54893 43608 26697 569 548932005 475 51812 40781 24509 411 484792010 591 86190 67224 40586 574 833122011 649 102868 80316 48823 649 102868

Prahova2000 1215 170586 133324 75841 1191 1677002005 1131 187238 144517 81539 994 1741022010 1843 323572 255695 147230 1838 3230022011 1589 274213 213970 122332 1505 268442

Teleorman2000 223 23369 18597 13066 223 233692005 217 26746 20265 12950 167 214482010 249 38275 31549 23992 217 357962011 262 48329 37534 25419 260 47751

Bucureşti - Ilfov2000 2282 404195 299784 197244 1731 3484632005 4427 824024 630101 390040 3345 7334002010 6721 1176826 918294 587915 6687 11679382011 5786 986652 769099 501746 5516 956267

Ilfov2000 1013 206919 160340 110697 1013 2069192005 2262 479919 370988 239808 2175 4720392010 3949 795751 626159 388733 3915 7868632011 3826 693922 547121 353860 3702 673642

Municipiul Bucureşti2000 1269 197276 139444 86547 718 1415442005 2165 344105 259113 150232 1170 2613612010 2772 381075 292135 199182 2772 3810752011 1960 292730 221978 147886 1814 282625

MACROREGIUNEA 42000 3900 489360 381180 249747 3650 4713682005 4275 614323 466910 295417 3325 5518832010 6052 974973 748450 487724 5496 9305822011 6161 1019553 780042 499285 5803 990489

186

Page 186: Statistică teritorială

(m2)Utilă Locuibilă Construită Utilă Locuibilă

Fonduri publiceprivate MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Locuinţe (număr)

Suprafaţa (m2 )

Argeş105500 70856 66 15464 10455 5745 2000127459 80486 41 2751 1793 1058 2005234907 149858 - - - - 2010223817 144008 - - - - 2011

Călăraşi26830 17520 32 3078 2140 1284 200017568 9100 30 2064 1391 861 200552545 30194 62 5267 3840 3041 201051175 31308 3 350 212 173 2011

Dâmboviţa74429 54211 49 4723 3487 2114 200092664 66832 67 5549 3290 1869 2005

178175 99204 59 4917 3385 2824 2010162387 99659 42 3011 2101 1649 2011

Giurgiu10262 6648 - - - - 200015660 10582 19 995 793 557 200561804 42145 44 3133 2229 1259 201058837 40036 - - - - 2011

Ialomiţa43608 26697 - - - - 200038142 22661 64 3333 2639 1848 200565163 39064 17 2878 2061 1522 201080316 48823 - - - - 2011

Prahova131765 74854 24 2886 1559 987 2000136864 76580 137 13136 7653 4959 2005255227 146948 5 570 468 282 2010210046 118997 84 5771 3924 3335 2011

Teleorman18597 13066 - - - - 200016891 10875 50 5298 3374 2075 200529996 22719 32 2479 1553 1273 201037061 24973 2 578 473 446 2011

Bucureşti - Ilfov265040 176276 541 53563 33062 19946 2000569917 353810 1082 90624 60184 36230 2005911249 583971 34 8888 7045 3944 2010746444 485512 270 30385 22655 16234 2011

Ilfov160340 110697 - - - - 2000366144 236892 87 7880 4844 2916 2005619114 384789 34 8888 7045 3944 2010530432 341490 124 20280 16689 12370 2011

Municipiul Bucureşti104700 65579 541 53563 33062 19946 2000203773 116918 995 82744 55340 33314 2005292135 199182 - - - - 2010216012 144022 146 10105 5966 3864 2011

MACROREGIUNEA 4367844 241653 250 17992 13336 8094 2000420784 265938 950 62440 46126 29479 2005717224 463875 556 44391 31226 23849 2010758999 483940 358 29064 21043 15345 2011

187

Page 187: Statistică teritorială

Suprafaţa Construită Utilă Locuibilă Construită

Locuinţe (număr)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total FonduriSuprafaţa (m2 ) Locuinţe

(număr)

25. LOCUINŢE TERMINATE - continuare

Sud - Vest Oltenia2000 2738 307149 241045 160863 2559 2948912005 2094 279743 217033 137700 1928 2685502010 3086 486374 370094 231832 2813 4634012011 2782 448563 337930 205115 2571 432105

Dolj2000 587 75347 59373 37069 535 731072005 506 78923 60272 36450 466 763182010 992 175062 129825 70763 985 1744222011 836 137822 102824 57992 763 132987

Gorj2000 493 56003 42366 24066 416 493932005 412 56800 43262 24661 412 568002010 395 61310 44545 26391 333 563652011 309 56221 39464 23022 309 56221

Mehedinţi2000 320 28871 22834 16184 284 266002005 195 28214 22034 15677 193 281022010 138 23221 17735 11216 138 232212011 279 38392 29337 20538 204 31843

Olt2000 773 83013 67161 49450 759 818762005 540 63705 50892 32375 422 555932010 564 66935 51525 33877 445 597402011 504 77093 57895 37031 504 77093

Vâlcea2000 565 63915 49311 34094 565 639152005 441 52101 40573 28537 435 517372010 997 159846 126464 89585 912 1496532011 854 139035 108410 66532 791 133961

Vest2000 1162 182211 140135 88884 1091 1764772005 2181 334580 249877 157717 1397 2833332010 2966 488599 378356 255892 2683 4671812011 3379 570990 442112 294170 3232 558384

Arad2000 255 43602 33710 21586 255 436022005 307 68089 51119 27677 300 676242010 487 70752 54891 32411 387 618212011 641 114804 88844 46901 616 111582

Caraş-Severin2000 135 17332 12938 8907 135 173322005 163 20326 15789 10359 86 153202010 244 35243 26968 20043 168 295542011 175 31980 25483 17443 175 31980

Hunedoara2000 292 46134 34304 20225 243 423342005 167 31942 23499 14021 167 319422010 378 60521 45608 27493 288 550522011 353 61471 46501 25300 311 58385

Timiş2000 480 75143 59183 38166 458 732092005 1544 214223 159470 105660 844 1684472010 1857 322083 250889 175945 1840 3207542011 2210 362735 281284 204526 2130 356437

NOTĂ: În anul 2005 în fondurile publice au fost cuprinse locuinţele cu formă de proprietate majoritar de stat (capital social de stat peste 50%) şi în fondurile private au fost incluse locuinţele cu formă de proprietate majoritar privată (capital social privat peste 50%). Din anul 2005 s-au defalcat pe fonduri de finanţare, locuinţele construite pentru sinistraţi.

188

Page 188: Statistică teritorială

(m2)Utilă Locuibilă Construită Utilă Locuibilă

Fonduri publiceprivate MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Locuinţe (număr)

Suprafaţa (m2 )

Sud - Vest Oltenia231851 155202 179 12258 9194 5661 2000209108 132858 166 11193 7925 4842 2005353159 220105 273 22973 16935 11727 2010325678 196479 211 16458 12252 8636 2011

Dolj57357 35746 52 2240 2016 1323 200058370 35302 40 2605 1902 1148 2005

129296 70477 7 640 529 286 201099207 56143 73 4835 3617 1849 2011

Gorj37706 21068 77 6610 4660 2998 200043262 24661 - - - - 200541235 23717 62 4945 3310 2674 201039464 23022 - - - - 2011

Mehedinţi21065 15219 36 2271 1769 965 200021934 15591 2 112 100 86 200517735 11216 - - - - 201024887 17160 75 6549 4450 3378 2011

Olt66412 49075 14 1137 749 375 200045241 28943 118 8112 5651 3432 200546321 30741 119 7195 5204 3136 201057895 37031 - - - - 2011

Vâlcea49311 34094 - - - - 200040301 28361 6 364 272 176 2005

118572 83954 85 10193 7892 5631 2010104225 63123 63 5074 4185 3409 2011

Vest135993 86451 71 5734 4142 2433 2000211676 133080 784 51247 38201 24637 2005364065 243770 283 21418 14291 12122 2010433321 287461 147 12606 8791 6709 2011

Arad33710 21586 - - - - 200050769 27450 7 465 350 227 200548725 27187 100 8931 6166 5224 201086465 45594 25 3222 2379 1307 2011

Caraş-Severin12938 8907 - - - - 200011786 7914 77 5006 4003 2445 200523127 16778 76 5689 3841 3265 201025483 17443 - - - - 2011

Hunedoara31613 18667 49 3800 2691 1558 200023499 14021 - - - - 200542162 24565 90 5469 3446 2928 201044413 23554 42 3086 2088 1746 2011

Timiş57732 37291 22 1934 1451 875 2000

125622 83695 700 45776 33848 21965 2005250051 175240 17 1329 838 705 2010276960 200870 80 6298 4324 3656 2011

189

Page 189: Statistică teritorială

Tramvaie 1) Autobuze Troleibuze Metrou 1) Tramvaie Autobuze Troleibuze Metrou

TOTAL 1929 5409 947 502 707598,5 980407,5 283096,4 104815,0MACROREGIUNEA 1 252 1241 299 - 60111,5 230422,9 102833,4 -

Nord-Vest 159 669 116 - 49183,0 118645,6 50975,0 -Bihor 95 88 - - 27997,0 15873,0 - -Bistriţa-Năsăud - 28 - - - 1363,0 - -Cluj 64 313 99 - 21186,0 64550,2 44151,0 -Maramureş - 118 10 - - 22486,5 5403,0 -Satu Mare - 72 7 - - 8331,9 1421,0 -Sălaj - 50 - - - 6041,0 - -

Centru 93 572 183 - 10928,5 111777,3 51858,4 -Alba - 95 - - - 20019,4 - -Braşov 85 183 131 - 10249,5 45699,7 41422,4 -Covasna - 19 - - - 4895,0 - -Harghita - 30 - - - 1665,8 - -Mureş - 153 - - - 26756,4 - -Sibiu 8 92 52 - 679,0 12741,0 10436,0 -

MACROREGIUNEA 2 391 1038 254 - 118068,0 184252,6 63332,0 -Nord-Est 156 548 108 - 30592,0 77481,6 23408,0 -

Bacău - 170 - - - 27364,1 - -Botoşani 13 5 - - 773,0 74,7 - -Iaşi 143 232 39 - 29819,0 32689,5 10398,0 -Neamţ - 75 37 - - 5593,0 7601,0 -Suceava - 28 27 - - 4764,0 4612,0 -Vaslui - 38 5 - - 6996,3 797,0 -

Sud-Est 235 490 146 - 87476,0 106771,0 39924,0 -Brăila 84 60 - - 18623,0 11885,0 - -Buzău - 60 - - - 9700,9 - -Constanţa 82 111 129 - 31589,0 26130,2 36879,0 -Galaţi 69 113 17 - 37264,0 48564,5 3045,0 -Tulcea - 78 - - - 5553,4 - -Vrancea - 68 - - - 4937,0 - -

MACROREGIUNEA 3 718 2040 288 502 413613,0 460005,5 89850,0 104815,0Sud - Muntenia 108 586 14 - 29920,0 76312,5 4586,0 -

Argeş - 131 - - - 25955,0 - -Călăraşi - 60 - - - 1883,4 - -Dâmboviţa - 19 5 - - 3582,0 456,0 -Giurgiu - 30 - - - 2127,0 - -Ialomiţa - 70 - - - 2763,0 - -Prahova 108 225 9 - 29920,0 35263,5 4130,0 -Teleorman - 51 - - - 4738,6 - -

Bucureşti - Ilfov 610 1454 274 502 383693,0 383693,0 85264,0 104815,0Municipiul Bucureşti 610 1454 *) 274 502 383693,0 383693,0 *) 85264,0 104815,0

MACROREGIUNEA 4 568 1090 106 - 115806,0 105726,5 27081,0 -Sud-Vest Oltenia 98 595 20 - 18328,0 65098,3 2371,0 -

Dolj 98 217 - - 18328,0 39176,0 - -Gorj - 36 17 - - 4030,9 2341,0 -Mehedinţi - 131 - - - 8088,3 - -Olt - 149 3 - - 5054,0 30,0 -Vâlcea - 62 - - - 8749,1 - -

Vest 470 495 86 - 97478,0 40628,2 24710,0 -Arad 205 170 - - 41838,0 7627,0 - -Caraş-Severin 26 126 - - 8212,0 6616,2 - -Hunedoara - 108 - - - 7433,3 - -Timiş 239 91 86 - 47428,0 18951,7 24710,0 -

1) Vagoane.*) Inclusiv judeţul Ilfov.

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

26. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI

Pasageri transportaţi(mii)

Numărul vehiculelor în inventar- la sfârşitul anului -

ANUL 2000

190

Page 190: Statistică teritorială

Tramvaie 1) Autobuze şimicrobuze Troleibuze Metrou 1) Tramvaie Autobuze şi

microbuze Troleibuze Metrou

TOTAL2005 1673 6189 789 610 741387,7 1068039,3 235530,6 127968,02010 1411 5244 614 550 629070,8 1119862,9 191033,4 177232,02011 1358 5172 627 550 569758,7 1077759,1 171673,3 170525,0MACROREGIUNEA 12005 228 1416 306 - 71911,5 241769,9 78401,6 -2010 166 1202 153 - 69005,0 309695,4 57709,4 -2011 142 1201 166 - 59375,0 303201,8 53745,3 -

Nord - Vest2005 167 807 133 - 65422,0 133580,8 42135,0 -2010 163 544 107 - 68700,0 152590,6 47627,0 -2011 139 554 113 - 59280,0 158058,2 46760,0 -

Bihor2005 116 173 - - 37727,0 23937,7 - -2010 129 79 - - 41503,0 17313,0 - -2011 123 81 - - 41447,0 16910,0 - -

Bistriţa-Năsăud2005 - 56 - - - 2852,0 - -2010 - 46 - - - 3512,6 - -2011 - 42 - - - 3768,2 - -

Cluj2005 51 336 119 - 27695,0 62290,0 36092,0 -2010 34 241 95 - 27197,0 97759,0 43228,0 -2011 16 253 101 - 17833,0 104958,0 42927,0 -

Maramureş2005 - 144 10 - - 24267,0 6027,0 -2010 - 83 12 - - 15865,0 4399,0 -2011 - 83 12 - - 13308,0 3833,0 -

Satu Mare2005 - 47 4 - - 9497,0 16,0 -2010 - 47 - - - 5553,0 - -2011 - 47 - - - 7018,0 - -

Sălaj2005 - 51 - - - 10737,1 - -2010 - 48 - - - 12588,0 - -2011 - 48 - - - 12096,0 - -

Centru2005 61 609 173 - 6489,5 108189,1 36266,6 -2010 3 658 46 - 305,0 157104,8 10082,4 -2011 3 647 53 - 95,0 145143,6 6985,3 -

Alba2005 - 80 - - - 34252,1 - -2010 - 90 - - - 20801,3 - -2011 - 83 - - - 21556,6 - -

Braşov2005 58 138 119 - 6170,5 42711,7 26420,0 -2010 - 265 35 - - 51180,0 7919,4 -2011 - 265 45 - - 47994,2 6544,7 -

Covasna2005 - 69 - - - 1463,4 - -2010 - 26 - - - 2004,5 - -2011 - 26 - - - 1325,6 - -

Harghita2005 - 42 - - - 667,6 - -2010 - 8 - - - 355,8 - -2011 - 6 - - - 404,2 - -

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

26. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI - continuare

Pasageri transportaţi(mii)

Numărul vehiculelor în inventar- la sfârşitul anului -

191

Page 191: Statistică teritorială

Tramvaie 1) Autobuze şimicrobuze Troleibuze Metrou 1) Tramvaie Autobuze şi

microbuze Troleibuze Metrou

Mureş2005 - 151 - - - 15397,7 - -2010 - 147 - - - 33341,2 - -2011 - 138 - - - 36808,0 - -

Sibiu2005 3 129 54 - 319,0 13696,6 9846,6 -2010 3 122 11 - 305,0 49422,0 2163,0 -2011 3 129 8 - 95,0 37055,0 440,6 -

MACROREGIUNEA 22005 332 1630 101 - 116211,2 215099,1 32483,0 -2010 306 1444 43 - 72179,6 257511,5 11125,0 -2011 314 1416 43 - 68321,3 249456,8 4789,0 -

Nord - Est2005 177 659 78 - 66590,2 74875,7 24550,0 -2010 185 484 30 - 54185,6 111523,0 3954,0 -2011 193 449 30 - 58038,3 105875,3 2504,0 -

Bacău2005 - 159 - - - 34292,1 - -2010 - 72 - - - 11809,0 - -2011 - 69 - - - 10320,0 - -

Botoşani2005 27 60 - - 3889,2 1472,6 - -2010 24 52 - - 1346,6 1024,0 - -2011 31 43 - - 1410,3 1153,0 - -

Iaşi2005 150 275 39 - 62701,0 25527,5 19010,0 -2010 161 231 - - 52839,0 80442,0 - -2011 162 228 - - 56628,0 76593,0 - -

Neamţ2005 - 28 27 - - 3862,8 3174,0 -2010 - 18 27 - - 671,0 3954,0 -2011 - 18 27 - - 940,0 2504,0 -

Suceava2005 - 102 8 - - 6106,5 1562,0 -2010 - 75 - - - 11090,4 - -2011 - 55 - - - 11482,3 - -

Vaslui2005 - 35 4 - - 3614,2 804,0 -2010 - 36 3 - - 6486,6 - -2011 - 36 3 - - 5387,0 - -

Sud - Est2005 155 971 23 - 49621,0 140223,4 7933,0 -2010 121 960 13 - 17994,0 145988,5 7171,0 -2011 121 967 13 - 10283,0 143581,5 2285,0 -

Brăila2005 51 212 - - 24044,0 17732,3 - -2010 49 195 - - 14378,0 30072,6 - -2011 49 200 - - 7000,0 32458,3 - -

Buzău2005 - 65 - - - 15778,7 - -2010 - 81 - - - 5584,0 - -2011 - 78 - - - 5438,7 - -

Constanţa2005 45 228 20 - 16108,0 68286,7 7091,0 -2010 - 308 2) - - 60719,5 3928,0 -2011 - 317 - - - 58844,5 - -

26. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul vehiculelor în inventar- la sfârşitul anului -

Pasageri transportaţi(mii)

192

Page 192: Statistică teritorială

Tramvaie 1) Autobuze şimicrobuze Troleibuze Metrou 1) Tramvaie Autobuze şi

microbuze Troleibuze Metrou

26. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul vehiculelor în inventar- la sfârşitul anului -

Pasageri transportaţi(mii)

Galaţi2005 59 357 3 - 9469,0 29622,7 842,0 -2010 72 306 13 - 3616,0 41453,0 3243,0 -2011 72 306 13 - 3283,0 39761,0 2285,0 -

Tulcea2005 - 54 - - - 5445,0 - -2010 - 41 - - - 5186,4 - -2011 - 38 - - - 4017,0 - -

Vrancea2005 - 55 - - - 3358,0 - -2010 - 29 - - - 2973,0 - -2011 - 28 - - - 3062,0 - -

MACROREGIUNEA 32005 641 1827 296 610 457700,0 501454,2 102180,0 127968,02010 546 1776 351 550 373203,0 458506,3 87252,0 177232,02011 550 1763 351 550 364158,0 433715,2 85697,0 170525,0

Sud - Muntenia2005 99 595 15 - 21892,0 56780,3 5333,0 -2010 33 443 49 - 19795,0 97651,3 9162,0 -2011 33 430 49 - 19834,0 85330,2 9181,0 -

Argeş2005 - 191 - - - 16294,8 - -2010 - 116 - - - 25735,0 - -2011 - 115 - - - 22751,8 - -

Călăraşi2005 - 26 - - - 2624,8 - -2010 - 32 - - - 5449,0 - -2011 - 32 - - - 1301,0 - -

Dâmboviţa2005 - 41 5 - - 1961,3 390,0 -2010 - 22 - - - 7321,0 - -2011 - 22 - - - 1502,0 - -

Giurgiu2005 - 15 - - - 1353,0 - -2010 - 12 - - - 833,0 - -2011 - 12 - - - 896,0 - -

Ialomiţa2005 - 40 - - - 5653,5 - -2010 - 24 - - - 3100,0 - -2011 - 24 - - - 3436,0 - -

Prahova2005 99 249 10 - 21892,0 26530,9 4943,0 -2010 33 195 49 - 19795,0 53835,3 9162,0 -2011 33 194 49 - 19834,0 54004,4 9181,0 -

Teleorman2005 - 33 - - - 2362,0 - -2010 - 42 - - - 1378,0 - -2011 - 31 - - - 1439,0 - -

Bucureşti - Ilfov2005 542 1232 281 610 435808,0 444673,9 96847,0 127968,02010 513 1333 302 550 353408,0 360855,0 78090,0 177232,02011 517 1333 302 550 344324,0 348385,0 76516,0 170525,0

Municipiul Bucureşti2005 542 1232 *) 281 610 435808,0 444673,9 *) 96847,0 127968,02010 513 1333 *) 302 550 353408,0 360855,0 *) 78090,0 177232,02011 517 1333 *) 302 550 344324,0 348385,0 *) 76516,0 170525,0

193

Page 193: Statistică teritorială

Tramvaie 1) Autobuze şimicrobuze Troleibuze Metrou 1) Tramvaie Autobuze şi

microbuze Troleibuze Metrou

26. TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL DE PASAGERI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul vehiculelor în inventar- la sfârşitul anului -

Pasageri transportaţi(mii)

MACROREGIUNEA 42005 472 1316 86 - 95565,0 109716,1 22466,0 -2010 393 822 67 - 114683,2 94149,7 34947,0 -2011 352 792 67 - 77904,4 91385,3 27442,0 -

Sud - Vest Oltenia2005 44 553 19 - 20838,0 66288,7 2669,0 -2010 34 386 17 - 20408,0 47365,2 1641,0 -2011 34 365 17 - 9050,0 52259,8 2872,0 -

Dolj2005 44 267 - - 20838,0 50327,3 - -2010 34 218 - - 20408,0 37960,4 - -2011 34 203 - - 9050,0 41786,7 - -

Gorj2005 - 15 17 - - 2407,2 2517,0 -2010 - 20 17 - - 1483,0 1641,0 -2011 - 20 17 - - 2070,0 2872,0 -

Mehedinţi2005 - 112 - - - 2755,2 - -2010 - 82 - - - 1589,8 - -2011 - 80 - - - 1238,1 - -

Olt2005 - 104 2 - - 5643,0 152,0 -2010 - 19 - - - 2540,0 - -2011 - 15 - - - 3240,0 - -

Vâlcea2005 - 55 - - - 5156,0 - -2010 - 47 - - - 3792,0 - -2011 - 47 - - - 3925,0 - -

Vest2005 428 763 67 - 74727,0 43427,4 19797,0 -2010 359 436 50 - 94275,2 46784,5 33306,0 -2011 318 427 50 - 68854,4 39125,5 24570,0 -

Arad2005 216 252 - - 36976,0 4533,5 - -2010 171 190 - - 16882,2 6372,5 - -2011 157 186 - - 15096,4 6285,5 - -

Caraş-Severin2005 34 51 - - 7455,0 1756,1 - -2010 28 27 - - 4619,0 1750,0 - -2011 14 36 - - 2726,0 3392,0 - -

Hunedoara2005 - 329 - - - 8721,8 - -2010 - 83 - - - 3415,0 - -2011 - 67 - - - 3648,0 - -

Timiş2005 178 131 67 - 30296,0 28416,0 19797,0 -2010 160 136 50 - 72774,0 35247,0 33306,0 -2011 147 138 50 - 51032,0 25800,0 24570,0 -

1) Vagoane.

*) Inclusiv judeţul Ilfov.

2) Linii / vehicule desfiinţate în cursul anului.

194

Page 194: Statistică teritorială

Total (mii m3)

din care:pentru uz casnic

TOTAL2000 1700349 11057892005 1088698 6282872010 1024239 6893952011 1022362 677039MACROREGIUNEA 12000 409624 2681992005 257806 1492582010 238463 1642002011 213292 144637

Nord - Vest2000 195561 1406122005 99860 635092010 115211 834532011 99802 72134

Bihor2000 38189 290052005 23452 121452010 19802 146032011 19617 14667

Bistriţa-Năsăud2000 14605 66302005 9839 54392010 11868 66382011 10310 5721

Cluj2000 73912 530882005 23563 192352010 48797 373042011 35798 26964

Maramureş2000 34703 245532005 23667 141542010 17754 124522011 17256 12395

Satu Mare2000 21454 165202005 11266 73192010 9707 72932011 9359 7158

Sălaj2000 12698 108162005 8073 52172010 7283 51632011 7462 5229

Centru2000 214063 1275872005 157946 857492010 123252 807472011 113490 72503

Alba2000 46672 161062005 30394 89182010 24349 81042011 23308 8127

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

27. VOLUMUL DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR

Apă potabilă distribuită consumatorilor

195

Page 195: Statistică teritorială

Total (mii m3)

din care:pentru uz casnic

Braşov2000 60561 416612005 45216 278262010 31293 239262011 29599 22964

Covasna2000 18068 130452005 8786 50992010 8022 52702011 7663 5103

Harghita2000 22002 150962005 14242 97332010 11332 78292011 10829 7360

Mureş2000 31406 179392005 23434 124882010 18543 125312011 19507 12570

Sibiu2000 35354 237402005 35874 216852010 29713 230872011 22584 16379

MACROREGIUNEA 22000 451569 3119442005 271701 1605132010 214591 1495502011 207647 145001

Nord - Est2000 214964 1308022005 136786 728002010 103730 667502011 100968 65276

Bacău2000 51310 362852005 25986 139242010 18517 134882011 17621 12636

Botoşani2000 21245 102932005 22562 66032010 6929 50052011 6737 4952

Iaşi2000 73143 388762005 44071 243812010 43465 246972011 43138 24524

Neamţ2000 25073 195162005 15524 116642010 12281 91012011 11868 8924

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Apă potabilă distribuită consumatorilor

27. VOLUMUL DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR - continuare

196

Page 196: Statistică teritorială

Total (mii m3)

din care:pentru uz casnic

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Apă potabilă distribuită consumatorilor

27. VOLUMUL DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR - continuare

Suceava2000 27689 121342005 19395 96492010 13919 82952011 13499 8257

Vaslui2000 16504 136982005 9248 65792010 8619 61642011 8105 5983

Sud - Est2000 236605 1811422005 134915 877132010 110861 828002011 106679 79725

Brăila2000 29499 252012005 15297 115082010 13263 91972011 12171 8670

Buzău2000 29041 235672005 14127 95802010 13640 108682011 13419 10616

Constanţa2000 89350 576452005 52808 312052010 42734 293742011 40995 28636

Galaţi2000 51804 437852005 25402 169792010 22744 171602011 20976 16117

Tulcea2000 18300 158712005 13496 82472010 8022 71912011 9388 7391

Vrancea2000 18611 150732005 13785 101942010 10458 90102011 9730 8295

MACROREGIUNEA 32000 526060 3256412005 328182 1713692010 391602 2440502011 419586 253633

Sud - Muntenia2000 205691 1658242005 111776 759892010 96579 720652011 94384 72429

197

Page 197: Statistică teritorială

Total (mii m3)

din care:pentru uz casnic

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Apă potabilă distribuită consumatorilor

27. VOLUMUL DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR - continuare

Argeş2000 57449 531162005 28909 177532010 24988 182292011 23905 18320

Călăraşi2000 12350 94412005 8225 65812010 8763 71392011 9085 7296

Dâmboviţa2000 35751 305922005 12798 95472010 11723 79792011 11416 7830

Giurgiu2000 9038 55322005 5449 41182010 4551 34662011 4314 3335

Ialomiţa2000 13671 104732005 9072 67742010 8823 66912011 8682 6897

Prahova2000 60804 450002005 36004 245632010 28703 208902011 27500 20656

Teleorman2000 16628 116702005 11319 66532010 9028 76712011 9482 8095

Bucureşti - Ilfov2000 320369 1598172005 216406 953802010 295023 1719852011 325202 181204

Ilfov2000 3765 32952005 6070 51392010 6386 52762011 7702 6579

Municipiul Bucureşti2000 316604 1565222005 210336 902412010 288637 1667092011 317500 174625

MACROREGIUNEA 42000 313096 2000052005 231009 1471472010 179583 1315952011 181837 133768

198

Page 198: Statistică teritorială

Total (mii m3)

din care:pentru uz casnic

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Apă potabilă distribuită consumatorilor

27. VOLUMUL DE APĂ POTABILĂ DISTRIBUITĂ CONSUMATORILOR - continuare

Sud - Vest Oltenia2000 136940 979812005 132168 807732010 97556 711642011 95623 70435

Dolj2000 42995 315342005 49593 257402010 46093 339152011 45148 34122

Gorj2000 22907 155632005 19519 141022010 14015 100372011 13307 10220

Mehedinţi2000 18151 131992005 15055 92992010 9230 77412011 9341 7192

Olt2000 22864 155362005 12166 103372010 12778 107172011 12179 10481

Vâlcea2000 30023 221492005 35835 212952010 15440 87542011 15648 8420

Vest2000 176156 1020242005 98841 663742010 82027 604312011 86214 63333

Arad2000 44092 286442005 21396 142222010 16780 121022011 19102 13721

Caraş-Severin2000 23576 148962005 14960 82782010 11666 78612011 11200 7662

Hunedoara2000 39028 267672005 23117 150302010 19353 146252011 18064 14294

Timiş2000 69460 317172005 39368 288442010 34228 258432011 37848 27656

199

Page 199: Statistică teritorială

Total 1)din care:municipii şi oraşe

Totaldin care:

pentru uz casnic

TOTAL2000 1021 169 21597,9 9193681 37420582005 1679 217 27496,2 12963284 28277782010 866 239 34725,7 9639054 28226052011 876 241 35680,7 10269684 2962772MACROREGIUNEA 12000 677 63 9751,1 3812814 17741822005 849 73 11651,9 3540865 11067152010 380 82 13656,7 2655957 9742522011 381 82 13830,6 2728254 1027968

Nord - Vest2000 173 20 3205,1 1185363 6904822005 245 25 4056,1 1106661 4374172010 138 31 5445,1 783176 4030372011 139 31 5549,4 800367 419816

Bihor2000 8 4 150,2 21602 97132005 19 5 318,0 152298 183992010 17 5 507,4 36906 171592011 18 5 546,5 43009 18916

Bistriţa-Năsăud2000 37 2 433,0 105971 659322005 43 2 552,4 92355 415382010 18 3 681,5 71525 370122011 17 3 691,6 71938 37171

Cluj2000 57 5 1364,6 692958 4019202005 69 5 1532,1 532779 1977982010 40 5 2104,6 414354 1964452011 40 5 2153,8 416804 207757

Maramureş2000 47 5 764,7 184699 1050762005 71 8 959,3 139179 824762010 27 9 1070,0 107001 681552011 27 9 1047,5 111683 71284

Satu Mare2000 13 2 294,6 145055 911372005 26 3 441,3 123682 682222010 23 5 662,8 101678 571762011 23 5 690,3 102020 57497

Sălaj2000 11 2 198,0 35078 167042005 17 2 253,0 66368 289842010 13 4 418,8 51712 270902011 14 4 419,7 54913 27191

Centru2000 504 43 6546,0 2627451 10837002005 604 48 7595,8 2434204 6692982010 242 51 8211,6 1872781 5712152011 242 51 8281,2 1927887 608152

28. REŢEAUA ŞI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Lungimea simplăa conductelor de

distribuţie agazelor naturale

(km) - la sfârşitul anului-

Volumul gazelor naturale distribuite ( mii m³ )

Localităţi în care se distribuie gaze naturale (număr)

- la sfârşitul anului -

200

Page 200: Statistică teritorială

Total 1)din care:municipii şi oraşe

Totaldin care:

pentru uz casnic

Alba2000 78 8 1061,0 358326 1449112005 105 8 1186,8 315024 998862010 32 8 1321,5 180460 814162011 32 8 1335,3 183153 84960

Braşov2000 53 9 1097,5 798910 2500642005 70 10 1273,8 512676 1764932010 40 10 1544,9 325817 1590512011 40 10 1516,6 369004 169652

Covasna2000 12 4 163,0 115282 618822005 16 4 213,2 79471 375242010 12 4 217,4 57888 295302011 13 4 224,7 58279 29433

Harghita2000 22 6 260,7 116470 766312005 39 6 405,9 96750 307062010 26 7 510,9 77292 337562011 26 7 533,1 73109 29265

Mureş2000 251 7 2843,7 806539 2985472005 271 11 3251,5 1124403 1757662010 83 11 3198,7 1030857 1455582011 82 11 3222,8 1036032 165114

Sibiu2000 88 9 1120,1 431924 2516652005 103 9 1264,6 305880 1489232010 49 11 1418,2 200467 1219042011 49 11 1448,7 208310 129728

MACROREGIUNEA 22000 95 36 2866,8 1543994 6234992005 188 46 4184,0 2923447 4716432010 143 48 5648,0 2259668 5454312011 145 50 5880,8 2508278 571064

Nord - Est2000 57 22 1774,1 949145 3626622005 113 29 2442,2 1137823 3019492010 89 30 3086,1 871258 3423992011 89 31 3169,2 814454 342087

Bacău2000 21 8 608,1 272420 984722005 31 8 743,0 409313 787152010 27 8 836,9 178328 851852011 23 8 869,4 201718 84504

Botoşani2000 3 2 132,3 107218 443262005 6 3 176,6 54455 262992010 6 3 228,0 52817 307562011 6 3 229,9 51194 29434

Volumul gazelor naturale distribuite ( mii m³ )

28. REŢEAUA ŞI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Localităţi în care se distribuie gaze naturale (număr)

- la sfârşitul anului -

Lungimea simplăa conductelor de

distribuţie agazelor naturale

(km) - la sfârşitul anului-

201

Page 201: Statistică teritorială

Total 1)din care:municipii şi oraşe

Totaldin care:

pentru uz casnic

Volumul gazelor naturale distribuite ( mii m³ )

28. REŢEAUA ŞI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Localităţi în care se distribuie gaze naturale (număr)

- la sfârşitul anului -

Lungimea simplăa conductelor de

distribuţie agazelor naturale

(km) - la sfârşitul anului-

Iaşi2000 14 3 468,2 201144 690472005 40 5 632,2 340660 796722010 22 5 833,5 369550 948612011 23 5 866,9 292077 97713

Neamţ2000 10 4 268,4 242327 1061942005 14 4 321,3 132909 530102010 15 4 449,6 128610 594272011 16 4 462,1 127334 53299

Suceava2000 7 3 190,3 92283 298592005 16 6 387,3 118948 339132010 11 7 478,8 86427 390932011 11 7 470,7 85566 41417

Vaslui2000 2 2 106,8 33753 147642005 6 3 181,8 81538 303402010 8 3 259,3 55526 330772011 10 4 270,2 56565 35720

Sud - Est2000 38 14 1092,7 594849 2608372005 75 17 1741,8 1785624 1696942010 54 18 2561,9 1388410 2030322011 56 19 2711,6 1693824 228977

Brăila2000 7 3 272,2 194951 875052005 13 3 327,4 266729 444702010 9 3 367,2 145065 524552011 9 3 429,0 215882 56333

Buzău2000 14 2 334,2 176190 598192005 34 2 472,8 174830 425572010 14 2 549,8 150392 358962011 14 2 569,5 163054 42578

Constanţa2000 3 3 45,9 7395 36862005 4 4 274,7 299769 173762010 9 4 741,0 307375 455132011 10 5 767,4 317093 54447

Galaţi2000 7 2 292,4 103431 502392005 11 2 435,5 923098 483572010 10 2 562,6 680646 489792011 10 2 624,0 896427 52928

Tulcea2000 2 1 35,0 1004 8322005 3 2 58,6 12241 12482010 4 3 128,7 40429 42302011 4 3 130,4 44611 5460

202

Page 202: Statistică teritorială

Total 1)din care:municipii şi oraşe

Totaldin care:

pentru uz casnic

Volumul gazelor naturale distribuite ( mii m³ )

28. REŢEAUA ŞI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Localităţi în care se distribuie gaze naturale (număr)

- la sfârşitul anului -

Lungimea simplăa conductelor de

distribuţie agazelor naturale

(km) - la sfârşitul anului-

Vrancea2000 5 3 113,0 111878 587562005 10 4 172,8 108957 156862010 8 4 212,6 64503 159592011 9 4 191,3 56757 17231

MACROREGIUNEA 32000 136 32 5447,6 2651835 8438232005 362 46 6850,2 5086344 8178192010 192 53 9333,6 3735531 8867362011 196 53 9584,3 3776004 911787

Sud - Muntenia2000 128 30 2894,3 1188959 3912492005 325 37 4204,6 2005270 3488672010 154 44 5418,4 1030911 3769772011 158 44 5816,5 967904 376341

Argeş2000 16 5 520,9 247864 791972005 64 7 697,1 449612 717852010 32 7 957,9 298559 804542011 34 7 1068,1 265543 83554

Călăraşi2000 4 2 31,3 39830 20412005 4 2 87,9 50007 157542010 7 4 186,2 49623 175582011 9 4 211,8 52920 19198

Dâmboviţa2000 40 6 717,1 274600 806372005 98 7 971,2 315499 667372010 46 7 1332,1 207771 791412011 47 7 1455,6 200195 69754

Giurgiu2000 1 1 18,7 1007 -2005 5 2 88,2 5189 18712010 4 3 143,1 27850 47512011 4 3 156,9 26074 5080

Ialomiţa2000 2 2 86,6 134651 239242005 6 2 180,8 536170 226002010 8 5 291,5 46801 245512011 8 5 292,5 48798 26585

Prahova2000 63 12 1517,7 398818 2054502005 144 13 2104,8 631180 1677602010 51 13 2260,4 320097 1560032011 51 13 2388,6 303299 154246

Teleorman2000 2 2 2,0 92189 -2005 4 4 74,6 17613 23602010 6 5 247,2 80210 145192011 5 5 243,0 71075 17924

203

Page 203: Statistică teritorială

Total 1)din care:municipii şi oraşe

Totaldin care:

pentru uz casnic

Volumul gazelor naturale distribuite ( mii m³ )

28. REŢEAUA ŞI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Localităţi în care se distribuie gaze naturale (număr)

- la sfârşitul anului -

Lungimea simplăa conductelor de

distribuţie agazelor naturale

(km) - la sfârşitul anului-

Bucureşti - Ilfov2000 8 2 2553,3 1462876 4525742005 37 9 2645,6 3081074 4689522010 38 9 3915,2 2704620 5097592011 38 9 3767,8 2808100 535446

Ilfov2000 7 1 276,3 48778 203872005 36 8 767,0 106743 554262010 37 8 1811,2 205829 1248602011 37 8 1812,9 222952 137205

Municipiul Bucureşti2000 1 1 2277,0 1414098 4321872005 1 1 1878,6 2974331 4135262010 1 1 2104,0 2498791 3848992011 1 1 1954,9 2585148 398241

MACROREGIUNEA 42000 113 38 3532,4 1185038 5005542005 280 52 4810,1 1412628 4316012010 151 56 6087,4 987898 4161862011 154 56 6385,0 1257148 451953

Sud - Vest Oltenia2000 38 14 1367,6 660935 2484642005 154 20 1805,7 708637 1595982010 69 24 2322,7 429789 1609162011 72 24 2370,0 572949 172794

Dolj2000 4 2 399,7 135468 789602005 13 2 508,2 238067 544662010 13 2 647,1 93840 513452011 13 2 632,3 99571 53221

Gorj2000 17 5 512,8 131511 725542005 82 6 749,3 150499 483602010 26 7 839,9 88701 429852011 27 7 833,8 88775 41161

Mehedinţi2000 - - - - -2005 - - - - -2010 1 1 20,0 3420 3512011 1 1 22,0 4502 426

Olt2000 9 4 178,5 143028 395882005 25 6 231,6 134198 301232010 11 6 304,7 116663 413942011 12 6 331,8 109670 34564

Vâlcea2000 8 3 276,6 250928 573622005 34 6 316,6 185873 266492010 18 8 511,0 127165 248412011 19 8 550,1 270431 43422

204

Page 204: Statistică teritorială

Total 1)din care:municipii şi oraşe

Totaldin care:

pentru uz casnic

Volumul gazelor naturale distribuite ( mii m³ )

28. REŢEAUA ŞI VOLUMUL GAZELOR NATURALE DISTRIBUITE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Localităţi în care se distribuie gaze naturale (număr)

- la sfârşitul anului -

Lungimea simplăa conductelor de

distribuţie agazelor naturale

(km) - la sfârşitul anului-

Vest2000 75 24 2164,8 524103 2520902005 126 32 3004,4 703991 2720032010 82 32 3764,7 558109 2552702011 82 32 4015,0 684199 279159

Arad2000 14 3 511,0 83679 486452005 24 7 792,8 113909 546962010 20 8 1064,6 80362 469792011 20 8 1167,5 94981 51747

Caraş-Severin2000 15 5 467,1 89663 484532005 16 5 447,6 95744 465782010 8 4 476,4 85980 400802011 8 4 479,4 85731 40975

Hunedoara2000 33 11 576,8 162179 820972005 54 13 708,6 274589 712132010 22 13 760,1 191106 702712011 22 13 797,0 198933 77822

Timiş2000 13 5 609,9 188582 728952005 32 7 1055,4 219749 995162010 32 7 1463,6 200661 979402011 32 7 1571,1 304554 108615

1) Municipii, oraşe, comune.

205

Page 205: Statistică teritorială

ANUL 2000 lei

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Total Ajutor de şomaj

Ajutor de integrare profesio-

nală

Alocaţie de sprijin

Plata absolvenţilor 1)

Calificarea, recalificarea

şomerilor

Plăţicompensa-

torii

Altecheltuieli

TOTAL 933305300 195169500 37066100 134631900 8947600 3018300 318621500 235850400

MACROREGIUNEA 1 217025500 46362100 8298300 31169600 2835200 545800 84744200 43070300Nord - Vest 85202000 22558200 3813100 15234200 1356600 267400 37583300 4389200

Bihor 11815200 3494000 588500 2003300 411300 38800 4807200 472100Bistriţa-Năsăud 10250400 3246200 752700 2457600 83200 43800 3071100 595800Cluj 28702900 7447200 936100 5506200 589600 95800 13144200 983800Maramureş 18825400 4046300 847500 2381400 174200 74400 10485500 816100Satu Mare 6630100 2269000 273700 984800 45900 6800 2361600 688300Sălaj 8978000 2055500 414600 1900900 52400 7800 3713700 833100

Centru 131823500 23803900 4485200 15935400 1478600 278400 47160900 38681100Alba 27977000 4163000 793100 2983600 181100 55800 10128300 9672100Braşov 54500700 4876800 1232200 3694500 256100 81000 17741800 26618300Covasna 7346500 1943500 322200 1612500 200400 2600 2937900 327400Harghita 9519800 3530600 485800 1888600 220900 4800 2957000 432100Mureş 18368600 4607100 863000 3337300 414300 3400 8561000 582500Sibiu 14110900 4682900 788900 2418900 205800 130800 4834900 1048700

MACROREGIUNEA 2 218003000 60887700 14281000 43754700 1496900 587400 78903900 18091400Nord - Est 120321600 32528100 9174600 26533600 1062800 440000 38680000 11902500

Bacău 29300500 6860900 1313200 4917600 152800 82600 9548100 6425300Botoşani 14075500 3711200 1843400 3392200 146700 47500 4277500 657000Iaşi 22382800 4984400 2089900 5038200 447100 65500 7303900 2453800Neamţ 18995900 5967900 1132400 4446600 119800 133500 6184300 1011400Suceava 18554800 5570400 1456800 4278800 106400 63900 6362000 716500Vaslui 17012100 5433300 1338900 4460200 90000 47000 5004200 638500

Sud - Est 97681400 28359600 5106400 17221100 434100 147400 40223900 6188900Brăila 11306100 4187700 761300 2716500 32500 6900 3156800 444400Buzău 16991200 4557000 785000 3504000 97800 5000 7289700 752700Constanţa 22924500 7755800 952000 3840300 109800 62800 6660600 3543200Galaţi 32538900 7335600 1594400 3999000 81300 65500 18828400 634700Tulcea 7179300 2484700 437600 1621400 44100 4700 2189100 397700Vrancea 6741400 2038800 576100 1539900 68600 2500 2099300 416200

MACROREGIUNEA 3 334328800 48069100 7710900 31576000 2717200 546700 89973500 153735400Sud - Muntenia 147322500 31970900 5798600 23206500 656500 461100 57650700 27578200

Argeş 18346300 5053200 1164000 2954500 185000 4700 8337500 647400Călăraşi 12326300 4010900 564500 2623300 35200 14000 4467600 610800Dâmboviţa 30715700 4853400 1075100 4057400 76100 72900 11778000 8802800Giurgiu 5984700 2093200 308700 1457200 14700 2400 1659500 449000Ialomiţa 10088600 3425500 493500 2143500 62700 7500 3526900 429000Prahova 57538000 8982600 1435200 7436700 255900 77700 23153900 16196000Teleorman 12322900 3552100 757600 2533900 26900 281900 4727300 443200

Bucureşti - Ilfov 187006300 16098200 1912300 8369500 2060700 85600 32322800 126157200Ilfov 7462600 1934000 194200 1085900 25800 15400 3842100 365200Municipiul Bucureşti 179543700 14164200 1718100 7283600 2034900 70200 28480700 125792000

29. CHELTUIELILE CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR

206

Page 206: Statistică teritorială

ANUL 2000 lei

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Total Ajutor de şomaj

Ajutor de integrare profesio-

nală

Alocaţie de sprijin

Plata absolvenţilor 1)

Calificarea, recalificarea

şomerilor

Plăţicompensa-

torii

Altecheltuieli

MACROREGIUNEA 4 163948000 39850600 6775900 28131600 1898300 1338400 64999900 20953300Sud - Vest Oltenia 86469500 20200700 4141700 14671300 1040200 656300 31365400 14393900

Dolj 28374000 6734000 1270500 4422000 604200 22400 9482800 5838100Gorj 19296000 3004900 757800 3222300 214600 17200 7260600 4818600Mehedinţi 9089500 2863700 518500 1985300 30300 4900 3231700 455100Olt 14527800 4117900 836100 2793700 94200 33000 6003300 649600Vâlcea 15182200 3480200 758800 2248000 96900 578800 5387000 2632500

Vest 77478500 19649900 2634200 13460300 858100 682100 33634500 6559400Arad 12710100 3588300 453600 1850000 359000 136900 5957100 365200Caraş-Severin 12537900 3595300 576500 2335100 86100 274400 3766900 1903600Hunedoara 27528100 6958000 1046600 5778100 121000 72700 11181700 2370000Timiş 24702400 5508300 557500 3497100 292000 198100 12728800 1920600

SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

1) Conform Ordonanţei Guvernului nr.32/1994 şi Ordonanţei Guvernului nr.35/1997, privind încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ.

29. CHELTUIELILE CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR - continuare

207

Page 207: Statistică teritorială

ANUL 2005

TOTAL 1535107113 812529339 55507998 18235576 68157113MACROREGIUNEA 1 456354540 253158815 9429921 6033402 23508874

Nord - Vest 152515655 83086878 3916252 3211244 11194283 Bihor 17330920 8420956 444980 240024 2045635 Bistriţa-Năsăud 20963565 9704351 863319 107413 1390397 Cluj 39586104 19883932 940004 1772873 3183093 Maramureş 33599700 20721611 823196 343442 1989499 Satu Mare 13407363 6416566 181904 607287 1201280 Sălaj 27628003 17939462 662849 140205 1384379Centru 303838885 170071937 5513669 2822158 12314591 Alba 72585950 45345774 1404512 317275 1855995 Braşov 126512774 74136810 886099 1144607 2191639 Covasna 19766564 10434310 546491 118044 1089321 Harghita 28154647 14869256 575559 174993 1716417 Mureş 27618453 13335561 960517 485494 2515698 Sibiu 29200497 11950226 1140491 581745 2945521

MACROREGIUNEA 2 346161309 168424359 18586908 4135767 17734099Nord - Est 203266117 101862418 11123726 2213975 11058386 Bacău 38013836 20576828 1801254 344910 1561767 Botoşani 23432505 9729055 1002639 203716 1408401 Iaşi 43408958 22728858 3077032 327984 3524539 Neamţ 31794983 14864445 892376 491734 1929833 Suceava 34597853 17185624 2287549 325618 1494434 Vaslui 32017982 16777608 2062876 520013 1139412Sud - Est 142895192 66561941 7463182 1921792 6675713 Brăila 19090382 9949243 1271148 357483 754444 Buzău 30625099 10663880 1774388 313874 1557217 Constanţa 38839686 20295488 1320425 459981 1367157 Galaţi 28024489 13090512 1972118 301581 1866521 Tulcea 13473813 6262646 590416 301835 560119 Vrancea 12841723 6300172 534687 187038 570255

MACROREGIUNEA 3 408372972 209670897 14260635 3502879 13649624Sud - Muntenia 244117818 145193681 12531157 3193473 6837428 Argeş 58484582 34018374 1926040 240687 1923853 Călăraşi 14446364 7471947 624208 701802 513318 Dâmboviţa 31877827 15653975 2697784 265547 1075155 Giurgiu 10285567 5107549 729715 158592 374009 Ialomiţa 18201376 8310416 1253706 250567 645044 Prahova 81888051 57082196 4058834 510613 1819727 Teleorman 28934051 17549224 1240870 1065665 486322Bucureşti - Ilfov 164255154 64477216 1729478 309406 6812196 Ilfov 11182726 6226891 235233 110832 198504 Municipiul Bucureşti 153072428 58250325 1494245 198574 6613692

MACROREGIUNEA 4 324218292 181275268 13230534 4563528 13264516Sud - Vest Oltenia 147491021 72995313 9951458 3093167 7449108 Dolj 43784151 23091856 2406786 1192957 2024437 Gorj 35190682 19817169 2008386 123665 1844858 Mehedinţi 17009143 7673123 1332450 50081 981240 Olt 22616600 10190440 2007863 147020 1261952 Vâlcea 28890445 12222725 2195973 1579444 1336621Vest 176727271 108279955 3279076 1470361 5815408 Arad 20929596 9966564 - 303300 1801798 Caraş-Severin 42933349 23978659 1318948 328638 828270 Hunedoara 87913190 61132355 1616420 389792 1268613 Timiş 24951136 13202377 343708 448631 1916727

2) Indemnizaţie de şomaj (pentru absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ) conform art.40 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Cheltuielipentru

formareaprofesională

SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

1) Inclusiv ajutorul de şomaj şi alocaţia de sprijin acordată persoanelor aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională şi conform O.U.G. nr. 175/2002, O.U.G. nr. 8/2003, O.U.G. nr. 113/2003

Plataabsolvenţilor

şi O.U.G. nr. 115/2003 privind acordarea veniturilor în completare.

29. CHELTUIELILE CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Total

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri cuexperienţă în

muncă)

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri fărăexperienţă în

muncă)

1) 2)

208

Page 208: Statistică teritorială

lei

14166182 5384849 64054155 85911100 411160801 TOTAL4317236 934728 21435422 47912639 89623503 MACROREGIUNEA 11628878 437612 8965741 2672274 37402493 Nord - Vest

197155 54800 438650 1147322 4341398 Bihor204427 141870 2313984 89605 6148199 Bistriţa-Năsăud577580 36159 2164120 746334 10282009 Cluj202219 73583 1979451 15152 7451547 Maramureş194176 30720 1076610 44140 3654680 Satu Mare253321 100480 992926 629721 5524660 Sălaj

2688358 497116 12469681 45240365 52221010 Centru488674 215778 1232443 10907409 10818090 Alba742668 70498 3425551 32056572 11858330 Braşov237244 27070 1912479 615302 4786303 Covasna287598 53520 2534903 94609 7847792 Harghita506203 46900 1915411 136177 7716492 Mureş425971 83350 1448894 1430296 9194003 Sibiu

3188793 1221156 17695361 9699880 105474986 MACROREGIUNEA 21768287 737806 11860938 3481140 59159441 Nord - Est505616 59170 1981042 1171904 10011345 Bacău202051 72120 1215546 1102367 8496610 Botoşani176163 56780 1134322 517460 11865820 Iaşi304622 215132 4536277 496728 8063836 Neamţ347778 201160 1579704 107580 11068406 Suceava232057 133444 1414047 85101 9653424 Vaslui

1420506 483350 5834423 6218740 46315545 Sud - Est262203 63290 641399 473480 5317692 Brăila216929 228160 1202678 1817835 12850138 Buzău409077 25460 547848 2970032 11444218 Constanţa293132 47540 1730976 408376 8313733 Galaţi100337 66510 988957 274770 4328223 Tulcea138828 52390 722565 274247 4061541 Vrancea

3674704 790809 10412132 18200483 134210809 MACROREGIUNEA 32595586 718309 8309219 8443725 56295240 Sud - Muntenia928240 138370 1406068 3427183 14475767 Argeş171781 28710 443091 323397 4168110 Călăraşi270878 125010 196810 3809401 7783267 Dâmboviţa123448 20230 719354 10908 3041762 Giurgiu162252 60110 1356495 66502 6096284 Ialomiţa765245 223929 2237300 463234 14726973 Prahova173742 121950 1950101 343100 6003077 Teleorman

1079118 72500 2102913 9756758 77915569 Bucureşti - Ilfov123294 2170 238990 1278948 2767864 Ilfov955824 70330 1863923 8477810 75147705 Municipiul Bucureşti

2985449 2438156 14511240 10098098 81851503 MACROREGIUNEA 41105095 1546422 6279542 7802016 37268900 Sud - Vest Oltenia228050 155330 1087580 4236971 9360184 Dolj174628 253030 1034697 1997417 7936832 Gorj141771 149146 1498520 - 5182812 Mehedinţi254155 178560 1720503 804091 6052016 Olt306491 810356 938242 763537 8737056 Vâlcea

1880354 891734 8231698 2296082 44582603 Vest409467 61750 2830240 408223 5148254 Arad275435 387960 1488490 484381 13842568 Caraş-Severin941135 414908 2988784 909430 18251753 Hunedoara254317 27116 924184 494048 7340028 Timiş

Altecheltuieli

Plăţi pentrustimularea

şomerilor care seangajează înainte

de expirareaperioadei de şomaj

Plăţi pentrustimularea mobilităţii

forţei demuncă

Plăţi pentrustimularea

angajatorilor careîncadrează şomeri

din categoriadefavorizaţi

Plăţi compensatoriiefectuate în cadrul

programelor derestructurare,privatizare şi

lichidare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

209

Page 209: Statistică teritorială

TOTAL2010 3822056855 2319704907 114122071 20911891 35644863 262693572011 2170786674 1211435832 74313117 25449809 36430597 16787582MACROREGIUNEA 12010 1039705888 639629235 28558054 3009419 14118068 91550722011 564996300 310889985 17549544 5482553 15013661 5085823

Nord - Vest2010 466706713 282673071 13727102 1193803 7287444 37658752011 262590529 140219607 8584222 1641429 8147872 2250132

Bihor2010 90110604 56206946 3215514 97276 1269029 8097392011 51046188 29778051 2159853 275744 1660486 581772

Bistriţa-Năsăud2010 75585216 44259624 2629915 323410 646250 4881082011 37783489 20058350 1797392 351683 1029944 204433

Cluj2010 125049369 77505558 2027559 202563 1616281 11741212011 74868928 40487841 1271638 424294 1081606 663846

Maramureş2010 71486294 41060794 2700000 264410 1900950 5208192011 41388175 18426849 1358450 220839 2300046 257562

Satu Mare2010 49912084 30835919 1299176 234851 691099 3627652011 25975149 14849414 829731 275191 673634 170556

Sălaj2010 54563146 32804230 1854938 71293 1163835 4103232011 31528600 16619102 1167158 93678 1402156 371963

Centru2010 572999175 356956164 14830952 1815616 6830624 53891972011 302405771 170670378 8965322 3841124 6865789 2835691

Alba2010 136300568 89006583 3420117 261156 1144700 8190062011 72106890 42368115 1769496 201104 1117302 385992

Braşov2010 126551449 79177954 2363428 1123365 532288 14969312011 64716808 38174667 1373550 3157954 740204 749161

Covasna2010 40087198 24899785 1529646 45350 139394 3709102011 22507515 11965569 1017408 155703 546715 272260

Harghita2010 86413979 51587755 2634025 82414 1888464 5340042011 49230489 25237309 1532425 60199 1526094 358736

Mureş2010 95949202 59025151 3096587 126970 2232562 8986402011 55523750 31657950 2223795 87358 1699844 517728

Sibiu2010 87696779 53258936 1787149 176361 893216 12697062011 38320319 21266768 1048648 178806 1235630 551814

Plataabsolvenţilor

3)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Total

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri cuexperienţă în

muncă)

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri fărăexperienţă în

muncă)

1) 2) Cheltuielipentru

formareaprofesională

29. CHELTUIELILE CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR - continuare

Plăţi pentrustimularea

şomerilor care seangajează înainte

de expirareaperioadei de şomaj

210

Page 210: Statistică teritorială

lei

TOTAL7778658 55590953 22730082 2765121 12090430 1204448522 20108424318 82216111 3874854 2820533 15306762 693727159 2011

MACROREGIUNEA 12234479 19493661 5636546 1103761 3145896 313621697 20102387084 28192712 1697476 1113479 3419997 174163986 2011

Nord - Vest1021686 9038550 316580 427176 1486578 145768848 20101293250 12616861 101260 577738 1823057 85335101 2011

Bihor134900 591950 21540 82291 183354 27498065 2010185925 1303545 101260 87455 126664 14785433 2011

Bistriţa-Năsăud423425 1873702 - 74728 272997 24593057 2010625075 2593867 - 72281 257128 10793336 2011

Cluj97236 1541868 295040 57581 178499 40353063 201088875 1444185 - 61772 55454 29289417 2011

Maramureş114475 2392234 - 128009 704036 21700567 2010

77000 3716377 - 183103 1280819 13567130 2011Satu Mare

35800 1045955 - 10364 111487 15284668 201048975 1240229 - 15402 85932 7786085 2011

Sălaj215850 1592841 - 74203 36205 16339428 2010267400 2318658 - 157725 17060 9113700 2011

Centru1212793 10455111 5319966 676585 1659318 167852849 20101093834 15575851 1596216 535741 1596940 88828885 2011

Alba489725 3011358 - 102480 3226 38042217 2010518550 4418161 - 52963 289067 20986140 2011

Braşov198589 1674002 5310518 82192 184864 34407318 2010125184 1951769 1583354 98577 285397 16476991 2011

Covasna32175 251042 9448 52242 131396 12625810 201020825 1289589 1283 52631 206688 6978844 2011

Harghita160744 2323402 - 250412 776612 26176147 2010142975 3090628 5337 144361 279218 16853207 2011

Mureş239675 1772635 - 108509 297013 28151460 2010224925 2765560 - 107650 412444 15826496 2011

Sibiu91885 1422672 - 80750 266207 28449897 201061375 2060144 6242 79559 124126 11707207 2011

3) 3)

Plăţi pentru stimularea

absolvenţilor4)

Plăţi pentrustimularea mobilităţii

forţei demuncă

Plăţi pentrustimularea

angajatorilor careîncadrează şomeri

din categoriadefavorizaţi

Plăţi compensatoriiefectuate în cadrul

programelor derestructurare,privatizare şi

lichidare

Combatereamarginalizării

sociale

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Altecheltuieli

211

Page 211: Statistică teritorială

29. CHELTUIELILE CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR - continuare

MACROREGIUNEA 22010 976506741 595923567 35701840 3486414 8583504 52381912011 550862060 311808492 23408398 3469433 9655619 3836423

Nord - Est2010 534880805 315458675 22559541 2252103 5494385 27487522011 307980202 166825905 14574485 2046334 6999405 2088895

Bacău2010 119619704 71431762 5565470 378994 541993 6963032011 68754223 41390796 4088256 338486 847649 743021

Botoşani2010 51899208 30856857 1971657 184465 474579 4232442011 29093172 15080665 1225560 153183 680982 264449

Iaşi2010 99395756 56001992 4371467 791333 2923663 5254872011 55354965 28423255 2637625 574426 2972292 351154

Neamţ2010 76509552 44559422 3050040 333069 543891 3721962011 48754889 22698643 1972202 343011 1113564 311010

Suceava2010 99797889 61170667 4609403 275571 560094 4334592011 57919010 33581287 3012478 327554 883588 226949

Vaslui2010 87658696 51437975 2991504 288671 450165 2980632011 48103943 25651259 1638364 309674 501330 192312

Sud - Est2010 441625936 280464892 13142299 1234311 3089119 24894392011 242881858 144982587 8833913 1423099 2656214 1747528

Brăila2010 51348319 31563351 1621624 233369 590297 4932592011 27114423 15908971 1029521 226902 296222 330928

Buzău2010 76706236 45841768 2928346 409803 922764 4369592011 41075293 23116410 2029205 390658 578466 280094

Constanţa2010 129345722 86705168 2357466 148907 490492 6327682011 76154001 49456135 1860934 270849 274109 548927

Galaţi2010 97995437 63662140 3144764 161936 487125 4593902011 47102472 27948983 1924188 216082 678718 303572

Tulcea2010 40641567 24771339 1267319 162218 291461 2145452011 25774939 13925685 786842 165964 569707 91467

Vrancea2010 45588655 27921126 1822780 118078 306980 2525182011 25660730 14626403 1203223 152644 258992 192540

MACROREGIUNEA 32010 946358431 551825385 22917106 12488712 5753849 63672552011 583806415 305540736 15842308 14657013 4827592 4657032

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Total

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri cuexperienţă în

muncă)

1)

3)

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri fărăexperienţă în

muncă)

2) Cheltuielipentru

formareaprofesională

Plataabsolvenţilor

Plăţi pentrustimularea

şomerilor care seangajează înainte

de expirareaperioadei de şomaj

212

Page 212: Statistică teritorială

lei

MACROREGIUNEA 21470492 17503371 5258432 717628 4061332 298561970 2010

987372 26783339 843722 754174 6565414 162749674 2011Nord - Est

820551 11879623 4977464 479839 3496062 164713810 2010512626 18443425 608002 460793 6086259 89334073 2011

Bacău97776 1032420 4941660 85700 74258 34773368 201032234 2092813 588438 69774 71842 18490914 2011

Botoşani133350 1478039 - 84597 64802 16227618 2010150392 2487510 - 96272 172267 8781892 2011

Iaşi68350 1837971 - 52920 335659 32486914 201034475 2236001 - 85147 149734 17890856 2011

Neamţ246775 2686809 7284 132444 1211371 23366251 2010

82375 4939975 19564 109360 2462565 14702620 2011Suceava

107775 1072642 28520 61451 1044782 30433525 201083400 2012372 - 55094 1621963 16114325 2011

Vaslui166525 3771742 - 62727 765190 27426134 2010129750 4674754 - 45146 1607888 13353466 2011

Sud - Est649941 5623748 280968 237789 565270 133848160 2010474746 8339914 235720 293381 479155 73415601 2011

Brăila39175 922318 196788 24490 77608 15586040 201032850 1081193 - 28655 62612 8116569 2011

Buzău291751 1519619 - 93928 45196 24216102 2010202025 1881822 - 113949 21623 12461041 2011

Constanţa58650 701645 29540 17315 235801 37967970 201097646 954465 235720 34603 68066 22352547 2011

Galaţi152525 1135225 - 41027 24848 28726457 2010

49030 2026071 - 39414 52727 13863687 2011Tulcea

57640 776864 - 22985 63988 13013208 201062464 1518345 - 18828 205419 8430218 2011

Vrancea50200 568077 54640 38044 117829 14338383 201030731 878018 - 57932 68708 8191539 2011

MACROREGIUNEA 31244303 8329673 3440177 366392 1439068 332186511 2010

978614 13476826 608943 405339 2053000 220759012 2011

3) 3)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Plăţi pentrustimularea

angajatorilor careîncadrează şomeri

din categoriadefavorizaţi

Plăţi compensatoriiefectuate în cadrul

programelor derestructurare,privatizare şi

lichidare

Plăţi pentru stimularea

absolvenţilor

Combatereamarginalizării

sociale4)

Altecheltuieli

Plăţi pentrustimularea mobilităţii

forţei demuncă

213

Page 213: Statistică teritorială

29. CHELTUIELILE CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Total

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri cuexperienţă în

muncă)

1)

3)

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri fărăexperienţă în

muncă)

2) Cheltuielipentru

formareaprofesională

Plataabsolvenţilor

Plăţi pentrustimularea

şomerilor care seangajează înainte

de expirareaperioadei de şomaj

Sud - Muntenia2010 619632305 391695776 19951117 1316274 2663756 38142972011 336224161 202698477 13378722 1432698 3373880 2674117

Argeş2010 138437890 89188681 3593613 221101 525422 7584912011 66795018 40032892 2385860 260915 852476 391773

Călăraşi2010 38394852 24219314 1277028 26022 70570 1951722011 21379304 12979424 676757 115763 109391 136781

Dâmboviţa2010 88609423 55618525 3850914 259660 428319 4812932011 50760815 30816211 2739505 198223 542046 475847

Giurgiu2010 37316456 22451392 1300398 77997 366987 2090262011 23807182 12551962 1231821 96543 392423 175579

Ialomiţa2010 51224760 31568624 2244621 135789 231838 2892632011 27683890 16052782 1084576 181441 271298 225824

Prahova2010 193352638 125348351 5119224 589505 511943 14672502011 105443988 68185917 3180819 537435 812040 956454

Teleorman2010 72296286 43300889 2565319 6200 528677 4138022011 40353964 22079289 2079384 42378 394206 311859

Bucureşti - Ilfov2010 326726126 160129609 2965989 11172438 3090093 25529582011 247582254 102842259 2463586 13224315 1453712 1982915

Ilfov2010 32769841 20961231 319829 103423 191098 2076882011 22157496 13658973 292219 61599 122525 216752

Municipiul Bucureşti2010 293956285 139168378 2646160 11069015 2898995 23452702011 225424758 89183286 2171367 13162716 1331187 1766163

MACROREGIUNEA 42010 859485795 532326720 26945071 1927346 7189442 55088392011 471121899 283196619 17512867 1840810 6933725 3208304

Sud - Vest Oltenia2010 448626573 273309273 18293579 639210 3766890 18533562011 261145436 151504160 12068298 682180 3926082 1268082

Dolj2010 125475546 76159580 5113186 110953 1157243 3594122011 74077732 45299282 3075081 83429 1093981 289548

Gorj2010 101511512 64472059 3787496 82000 999958 4260632011 60051900 36994860 2838332 221306 997967 334900

Mehedinţi2010 66865937 38852472 2434203 61586 612485 2925412011 38972964 22682546 1516597 74559 625933 170342

214

Page 214: Statistică teritorială

lei

3) 3)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Plăţi pentrustimularea

angajatorilor careîncadrează şomeri

din categoriadefavorizaţi

Plăţi compensatoriiefectuate în cadrul

programelor derestructurare,privatizare şi

lichidare

Plăţi pentru stimularea

absolvenţilor

Combatereamarginalizării

sociale4)

Altecheltuieli

Plăţi pentrustimularea mobilităţii

forţei demuncă

Sud - Muntenia1129228 7426942 1898477 295994 1412874 188027570 2010

875814 11987605 85577 301706 1972763 97442802 2011Argeş

305909 859199 - 63507 62444 42859523 2010248725 1888379 - 43971 70309 20619718 2011

Călăraşi29875 269520 - 10311 46714 12250326 201020670 458994 - 17022 8190 6856312 2011

Dâmboviţa127274 683270 37746 35956 145183 26941283 2010112625 1504837 5433 32771 106376 14226941 2011

Giurgiu42295 747915 - 45282 131476 11943688 201048134 1223151 - 48229 367025 7672315 2011

Ialomiţa58400 547514 - 28117 467632 15652962 201038175 1198679 - 26963 390977 8213175 2011

Prahova360725 1771561 1860731 73090 92661 56157597 2010229383 2643191 80144 91442 113249 28613914 2011

Teleorman204750 2547963 - 39731 466764 22222191 2010178102 3070374 - 41308 916637 11240427 2011

Bucureşti - Ilfov115075 902731 1541700 70398 26194 144158941 2010102800 1489221 523366 103633 80237 123316210 2011

Ilfov- 77530 79645 - - 10829397 2010

4500 187375 41437 - - 7572116 2011Municipiul Bucureşti

115075 825201 1462055 70398 26194 133329544 201098300 1301846 481929 103633 80237 115744094 2011

MACROREGIUNEA 42829384 10264248 8394927 577340 3444134 260078344 20104071248 13763234 724713 547541 3268351 136054487 2011

Sud - Vest Oltenia2104392 5800581 4506473 353310 2761541 135237968 20103333043 7209558 724713 351081 2875098 77203141 2011

Dolj129000 1050283 4193603 41905 177178 36983203 2010248750 1458993 636213 46171 403211 21443073 2011

Gorj957825 1036337 29974 118486 780122 28821192 2010

1070700 997801 - 117711 460195 16018128 2011Mehedinţi

533612 2266138 - 51267 10843 21750790 2010871228 3120131 - 42651 2979 9865998 2011

215

Page 215: Statistică teritorială

29. CHELTUIELILE CU PROTECŢIA SOCIALĂ A ŞOMERILOR - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Total

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri cuexperienţă în

muncă)

1)

3)

Indemnizaţiede şomaj

(şomeri fărăexperienţă în

muncă)

2) Cheltuielipentru

formareaprofesională

Plataabsolvenţilor

Plăţi pentrustimularea

şomerilor care seangajează înainte

de expirareaperioadei de şomaj

Olt2010 72658980 44491122 3671835 273911 245010 2367792011 43140297 21859477 2369469 230481 472505 216649

Vâlcea2010 82114598 49334040 3286859 110760 752194 5385612011 44902543 24667995 2268819 72405 735696 256643

Vest2010 410859222 259017447 8651492 1288136 3422552 36554832011 209976463 131692459 5444569 1158630 3007643 1940222

Arad2010 82670983 53065989 1297498 127251 522841 8990412011 41492176 25122540 886091 204290 735753 450748

Caraş-Severin2010 66119243 40934862 2762664 209008 198126 3030412011 36138919 21508409 1590620 204577 55721 206093

Hunedoara2010 148417158 96228171 2671715 747804 668724 16383842011 81166539 53822347 1679099 527602 604259 770139

Timiş2010 113651838 68788425 1919615 204073 2032861 8150172011 51178829 31239163 1288759 222161 1611910 513242

şi stimularea ocupării forţei de muncă (cu modificările şi completările ulterioare).

SURSA: Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

4) Conform Legii nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

3) Alte categorii de cheltuieli, conform Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (cu modificările şi completările ulterioare).

1) Indemnizaţia de şomaj acordată persoanelor aflate în şomaj ca urmare a pierderii locului de muncă, conform articolului 39 din Legea nr.76/2002,

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare şi a veniturilor de completare, precum şi alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolului 72 din Legea nr.76/2002 privind sistemul

conform O.U.G. nr.175/2002, O.U.G. nr.8/2003, O.U.G. nr.115/2003, Legea nr.174/2003, Legea nr.138/2004 şi O.U.G. nr.22/2004. 2) Indemnizaţia de şomaj acordată absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, conform articolului 40 din Legea nr.76/2002, precum şi alte sume acordate în completarea veniturilor salariale ale angajaţilor conform articolelor 72-73 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

216

Page 216: Statistică teritorială

lei

3) 3)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Plăţi pentrustimularea

angajatorilor careîncadrează şomeri

din categoriadefavorizaţi

Plăţi compensatoriiefectuate în cadrul

programelor derestructurare,privatizare şi

lichidare

Plăţi pentru stimularea

absolvenţilor

Combatereamarginalizării

sociale4)

Altecheltuieli

Plăţi pentrustimularea mobilităţii

forţei demuncă

Olt205675 473770 29540 55960 229226 22746152 2010154525 826412 - 45598 328634 16636547 2011

Vâlcea278280 974053 253356 85692 1564172 24936631 2010987840 806221 88500 98950 1680079 13239395 2011

Vest724992 4463667 3888454 224030 682593 124840376 2010738205 6553676 - 196460 393253 58851346 2011

Arad268575 1483875 - 73405 29006 24903502 2010245825 2546885 - 73189 23222 11203633 2011

Caraş-Severin318642 715035 - 49438 276347 20352080 2010237250 1142298 - 40235 90056 11063660 2011

Hunedoara13800 1498651 1618262 20373 311677 42999597 2010

199655 1595378 - 30846 250320 21686894 2011Timiş

123975 766106 2270192 80814 65563 36585197 201055475 1269115 - 52190 29655 14897159 2011

217

Page 217: Statistică teritorială

TOTAL2000 4246061 912005 4610568 2672010 4766566 7392011 4743756 773MACROREGIUNEA 12000 1071197 912005 1158573 2672010 1210060 7402011 1205564 771

Nord - Vest2000 554251 882005 608126 2572010 629598 7142011 625239 743

Bihor2000 140708 872005 158224 2532010 160052 7042011 156862 730

Bistriţa-Năsăud2000 44128 802005 50990 2302010 55422 6292011 55814 653

Cluj2000 144997 962005 152973 2872010 161436 7942011 161966 831

Maramureş2000 99709 912005 110009 2622010 114944 7292011 114420 758

Satu Mare2000 72590 802005 79235 2342010 79597 6472011 78362 665

Sălaj2000 52119 822005 56695 2352010 58147 6662011 57815 699

Centru2000 516946 932005 550447 2782010 580462 7672011 580325 801

Alba2000 76903 882005 80423 2622010 84490 7332011 84901 769

Numărul mediu al pensionarilorde asigurări sociale de stat

(persoane)

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat

(lei / persoană)

30. NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

218

Page 218: Statistică teritorială

Braşov2000 122695 1052005 128703 3192010 137651 8912011 139175 935

Covasna2000 39340 902005 42280 2642010 44268 7172011 44378 743

Harghita2000 64943 892005 70038 2622010 73462 7162011 73664 745

Mureş2000 122518 882005 133263 2582010 141008 7062011 139530 736

Sibiu2000 90547 932005 95740 2822010 99583 7712011 98677 803

MACROREGIUNEA 22000 1076313 882005 1207613 2532010 1271317 6962011 1271440 730

Nord - Est2000 596839 872005 674273 2502010 712120 6852011 709347 717

Bacău2000 126009 922005 137753 2672010 144969 7312011 144207 770

Botoşani2000 62971 792005 74157 2192010 77413 6102011 77202 632

Iaşi2000 116108 922005 134157 2652010 145684 7282011 146140 761

Neamţ2000 104304 872005 113278 2552010 117531 7032011 117326 740

30. NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul mediu al pensionarilorde asigurări sociale de stat

(persoane)

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat

(lei / persoană)

DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT - continuare

219

Page 219: Statistică teritorială

30. NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul mediu al pensionarilorde asigurări sociale de stat

(persoane)

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat

(lei / persoană)

DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT - continuare

Suceava2000 120754 842005 136274 2442010 145440 6582011 143801 685

Vaslui2000 66693 812005 78654 2252010 81083 6232011 80671 649

Sud - Est2000 479474 902005 533340 2582010 559197 7102011 562093 746

Brăila2000 73392 892005 79154 2552010 80895 7012011 80773 731

Buzău2000 91716 842005 105121 2392010 109057 6562011 108958 688

Constanţa2000 119727 942005 129392 2722010 135142 7492011 137027 786

Galaţi2000 99290 1012005 112701 2852010 122533 7892011 123727 839

Tulcea2000 39583 822005 41817 2372010 43663 6582011 43867 684

Vrancea2000 55766 812005 65155 2302010 67907 6242011 67741 647

MACROREGIUNEA 32000 1250591 952005 1319457 2822010 1326108 7882011 1315691 821

Sud - Muntenia2000 692175 862005 751311 2522010 754929 6992011 748721 732

220

Page 220: Statistică teritorială

30. NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul mediu al pensionarilorde asigurări sociale de stat

(persoane)

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat

(lei / persoană)

DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT - continuare

Argeş2000 133487 892005 147050 2642010 152753 7312011 151441 767

Călăraşi2000 59773 792005 67411 2272010 67414 6252011 66361 651

Dâmboviţa2000 117783 842005 124418 2502010 118554 6892011 117698 723

Giurgiu2000 56756 772005 61707 2192010 61754 5942011 60717 620

Ialomiţa2000 49482 802005 57914 2272010 59374 6412011 58827 665

Prahova2000 190385 942005 196592 2822010 197921 7852011 197383 820

Teleorman2000 84509 802005 96219 2262010 97159 6382011 96294 670

Bucureşti - Ilfov2000 558416 1052005 568146 3222010 571179 9062011 566970 940

Ilfov2000 64648 852005 67881 2522010 72178 6732011 71708 703

Municipiul Bucureşti2000 493768 1072005 500265 3322010 499001 9402011 495262 974

MACROREGIUNEA 42000 847960 902005 924925 2632010 959081 7302011 951061 765

221

Page 221: Statistică teritorială

30. NUMĂRUL MEDIU AL PENSIONARILOR ŞI PENSIA MEDIE LUNARĂ

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul mediu al pensionarilorde asigurări sociale de stat

(persoane)

Pensia medie lunară de asigurări sociale de stat

(lei / persoană)

DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT - continuare

Sud - Vest Oltenia2000 422882 862005 482229 2482010 503035 6882011 496421 721

Dolj2000 131116 882005 156244 2492010 163345 6962011 160411 726

Gorj2000 68466 932005 74357 2712010 78661 7452011 78201 788

Mehedinţi2000 53771 862005 57674 2502010 59214 6942011 59111 726

Olt2000 77624 802005 90643 2282010 97449 6372011 95671 668

Vâlcea2000 91905 852005 103311 2452010 104366 6742011 103027 711

Vest2000 425078 942005 442696 2802010 456046 7762011 454640 813

Arad2000 98155 852005 102622 2522010 103482 6942011 103332 716

Caraş-Severin2000 77815 922005 79989 2702010 79952 7332011 79202 775

Hunedoara2000 115631 1052005 120360 3132010 125147 8962011 124504 949

Timiş2000 133477 922005 139725 2782010 147465 7552011 147602 785

Sursa: Casa Naţională de Pensii Publice.

222

Page 222: Statistică teritorială

Copii mai mici de2 ani, care nu au

un handicap

Copii mai mici de 3 ani, care nu au

un handicap

Copii mai mari de 2 ani, care nu au

un handicap

Copii mai mari de 3 ani, care nu au

un handicap

TOTAL2010 3892407 390431 6834 3441126 54016 29169506522011 3869184 372291 5604 3437933 53356 2834784038MACROREGIUNEA 12010 971139 98015 2743 857556 12825 7334589772011 967378 93109 2212 859355 12702 711744468

Nord - Vest2010 507206 49762 1739 448704 7001 3845030262011 506974 48027 1382 450725 6840 371373772

Bihor2010 113884 11227 594 100292 1771 877132242011 114692 11026 195 102039 1432 84518047

Bistriţa-Năsăud2010 66260 6274 34 59244 708 474673342011 65404 6029 46 58650 679 46104049

Cluj2010 108505 11221 687 95241 1356 879535482011 110522 11687 788 96466 1581 84920752

Maramureş2010 98859 9256 294 87866 1443 727054452011 97990 8440 246 87875 1429 70583364

Satu Mare2010 72176 7330 82 63674 1090 539340772011 71240 6620 65 63525 1030 51320425

Sălaj2010 47522 4454 48 42387 633 347293982011 47126 4225 42 42170 689 33927135

Centru2010 463933 48253 1004 408852 5824 3489559512011 460404 45082 830 408630 5862 340370696

Alba2010 65967 6287 622 57144 1914 500582012011 64643 5930 465 56640 1608 47802555

Braşov2010 100677 11360 50 88233 1034 772854402011 100832 11124 48 88547 1113 76019912

Covasna2010 44013 4487 34 38984 508 323825112011 43705 4211 29 38935 530 31510869

Harghita2010 63720 6442 187 56343 748 475206902011 62661 5209 191 56479 782 46519615

Mureş2010 110636 11184 57 98475 920 813522932011 109658 10294 54 98273 1037 79870464

Sibiu2010 78920 8493 54 69673 700 603568162011 78905 8314 43 69756 792 58647281

MACROREGIUNEA 22010 1270964 121736 1350 1129800 18078 9359434602011 1255142 114745 1233 1121809 17355 903027426

Nord - Est2010 771112 71785 978 686668 11681 5670442792011 762113 67698 886 682541 10988 545583104

Bacău2010 142854 13100 104 127961 1689 1052358522011 140717 12665 76 126282 1694 101188620

31. ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Numărul mediu lunar de beneficiari

Total

din total: Sume plătite

(lei)

223

Page 223: Statistică teritorială

Copii mai mici de2 ani, care nu au

un handicap

Copii mai mici de 3 ani, care nu au

un handicap

Copii mai mari de 2 ani, care nu au

un handicap

Copii mai mari de 3 ani, care nu au

un handicap

Botoşani2010 96315 8756 226 85709 1624 694978472011 94046 7874 203 84380 1589 66185426

Iaşi2010 174506 16504 307 154774 2921 1315531022011 174877 16747 289 155360 2481 127334069

Neamţ2010 103094 9549 116 92074 1355 762149072011 101649 8831 106 91387 1325 73187903

Suceava2010 155625 14811 157 138393 2264 1137673562011 153791 13481 128 138093 2089 109921063

Vaslui2010 98718 9065 68 87757 1828 707752152011 97033 8100 84 87039 1810 67766023

Sud - Est2010 499852 49951 372 443132 6397 3688991812011 493029 47047 347 439268 6367 357444322

Brăila2010 59065 5521 22 52670 852 427476262011 58098 4993 19 52238 848 41447966

Buzău2010 86883 8407 85 76954 1437 637973412011 86001 7953 72 76600 1376 61446597

Constanţa2010 132163 15027 50 115670 1416 1015785712011 131472 14368 60 115666 1378 99460379

Galaţi2010 111325 10581 48 99582 1114 800263782011 108753 9802 56 97794 1101 77112858

Tulcea2010 42687 3736 23 38394 534 307528472011 41432 3629 11 37149 643 29489952

Vrancea2010 67729 6679 144 59862 1044 499964182011 67273 6302 129 59821 1021 48486570

MACROREGIUNEA 32010 919599 103823 883 803310 11583 7092950572011 924663 99946 832 812185 11700 700314524

Sud - Muntenia2010 591836 57502 629 525936 7769 4357447592011 588143 54944 593 524901 7705 425559066

Argeş2010 114160 11275 83 101302 1500 839860322011 113395 10837 85 100945 1528 81459156

Călăraşi2010 61966 6110 260 54681 915 461707132011 62042 5677 218 55277 870 45026986

Dâmboviţa2010 99863 9510 44 89092 1217 727172392011 99252 9236 48 88821 1147 71463623

Giurgiu2010 51815 5132 29 45997 657 387664662011 51298 4837 19 45842 600 37792026

Ialomiţa2010 56772 5671 40 50163 898 426318562011 56921 5566 43 50358 954 42252176

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Numărul mediu lunar de beneficiari

31. ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII - continuare

Sume plătite

(lei)Total

din total:

224

Page 224: Statistică teritorială

Copii mai mici de2 ani, care nu au

un handicap

Copii mai mici de 3 ani, care nu au

un handicap

Copii mai mari de 2 ani, care nu au

un handicap

Copii mai mari de 3 ani, care nu au

un handicap

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Numărul mediu lunar de beneficiari

31. ALOCAŢIA DE STAT PENTRU COPII - continuare

Sume plătite

(lei)Total

din total:

Prahova2010 141321 13919 128 125543 1731 1034688722011 140114 13282 134 124978 1720 101315924

Teleorman2010 65939 5885 45 59158 851 480035812011 65121 5509 46 58680 886 46249175

Bucureşti - Ilfov2010 327763 46321 254 277374 3814 2735502982011 336520 45002 239 287284 3995 274755458

Ilfov2010 58696 7473 57 50628 538 474718162011 60435 6955 37 52856 587 47393322

Municipiul Bucureşti2010 269067 38848 197 226746 3276 2260784822011 276085 38047 202 234428 3408 227362136

MACROREGIUNEA 42010 730705 66857 1858 650460 11530 5382531582011 722001 64491 1327 644584 11599 519697620

Sud - Vest Oltenia2010 400451 34509 1135 358379 6428 2901959002011 393786 33649 591 353174 6372 280169228

Dolj2010 122171 11303 66 109062 1740 895288392011 120959 10909 49 108351 1650 87361739

Gorj2010 72059 5822 35 65382 820 498702482011 69929 5565 26 63516 822 47922685

Mehedinţi2010 52353 4650 42 46868 793 381468452011 51075 4494 42 45750 789 36385855

Olt2010 81779 6661 81 73649 1388 596437672011 80993 6364 68 73120 1441 56929889

Vâlcea2010 72089 6073 911 63418 1687 530062012011 70830 6317 406 62437 1670 51569060

Vest2010 330254 32348 723 292081 5102 2480572582011 328215 30842 736 291410 5227 239528392

Arad2010 81653 7981 233 72643 796 611691192011 81148 7623 260 72422 843 59644405

Caraş-Severin2010 55203 4963 249 48512 1479 404373512011 53646 4561 248 47355 1482 38592591

Hunedoara2010 78749 6858 103 70506 1282 567325232011 76982 6433 96 69216 1237 53834231

Timiş2010 114649 12546 138 100420 1545 897182652011 116439 12225 132 102417 1665 87457165

SURSA: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

225

Page 225: Statistică teritorială

TOTAL2010 196495 2212724834 9769 122566092011 196680 2176419025 10288 20198058MACROREGIUNEA 12010 56295 592327846 1792 23287562011 56437 580065434 2056 4135333

Nord - Vest2010 28962 306679799 816 11179682011 29063 300190512 952 1942378

Bihor2010 7241 74998833 174 2252332011 7045 68868357 229 455686

Bistriţa-Năsăud2010 3366 29345843 68 903032011 3386 29240375 79 198318

Cluj2010 7780 103102562 283 4446172011 8414 105980128 333 664146

Maramureş2010 4808 44540973 124 1544422011 4803 43335426 116 227270

Satu Mare2010 3481 33537245 94 1150922011 3170 31905786 129 225384

Sălaj2010 2286 21154343 73 882812011 2245 20860440 66 171574

Centru2010 27333 285648047 976 12107882011 27374 279874922 1104 2192955

Alba2010 4078 40183466 122 1491762011 3901 39041909 152 275543

Braşov2010 6388 74998265 324 3944462011 6610 75363548 356 720422

Covasna2010 2266 20855474 55 660262011 2223 19583373 75 149835

Harghita2010 4343 37879706 85 1084682011 4388 37384015 93 189886

Mureş2010 5577 56455763 215 2619852011 5578 55462816 231 454553

Sibiu2010 4681 55275373 175 2306872011 4674 53039261 197 402716

MACROREGIUNEA 22010 50145 506688502 2768 33870882011 48756 489435879 2635 5251685

Nord - Est2010 29009 291248132 1411 17320822011 28740 282304610 1395 2679723

Bacău2010 5060 51227143 286 3581122011 5078 49829857 259 524322

32. INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ŞI STIMULENTUL LUNAR

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Stimulent lunar

Numărul mediu lunar de beneficiari

Sume plătite(lei)

Numărul mediu lunar de beneficiari

Sume plătite(lei)

Indemnizaţia pentru creşterea copilului

226

Page 226: Statistică teritorială

Botoşani2010 3261 30227227 108 1328712011 2956 27510517 99 243149

Iaşi2010 7628 86831545 462 5650322011 7679 87354952 465 815206

Neamţ2010 3982 39562917 156 1980722011 3886 38322791 172 308311

Suceava2010 5995 55280852 253 3016712011 6037 53925445 245 523412

Vaslui2010 3083 28118448 146 1763242011 3104 25361048 155 265323

Sud - Est2010 21136 215440370 1357 16550062011 20016 207131269 1240 2571962

Brăila2010 2442 23503408 114 1400862011 1847 21092210 116 266847

Buzău2010 3649 34848887 211 2553052011 3505 33222669 177 367852

Constanţa2010 6819 75201691 499 6080872011 6594 73917325 449 929629

Galaţi2010 4223 44420276 328 3994142011 4218 42063006 295 554991

Tulcea2010 1530 14325049 93 1140512011 1477 13779126 98 216121

Vrancea2010 2473 23141059 112 1380632011 2375 23056933 105 236522

MACROREGIUNEA 32010 55778 758656645 3197 39907982011 56565 756129870 3687 6889237

Sud - Muntenia2010 26102 258354044 1331 16467232011 25741 249789128 1464 2934110

Argeş2010 6321 64253604 404 4923562011 6456 63746292 506 1028501

Călăraşi2010 2314 20554256 78 983072011 2150 19141156 74 134203

Dâmboviţa2010 3977 37780079 237 2901372011 3994 36515173 237 474932

Giurgiu2010 1646 15530473 67 890142011 1533 15239320 79 156388

Ialomiţa2010 2021 18994280 108 1342162011 1984 18197021 102 185182

32. INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ŞI STIMULENTUL LUNAR - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Indemnizaţia pentru creşterea copilului Stimulent lunar

Numărul mediu lunar de beneficiari

Sume plătite(lei)

Numărul mediu lunar de beneficiari

Sume plătite(lei)

227

Page 227: Statistică teritorială

32. INDEMNIZAŢIA PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ŞI STIMULENTUL LUNAR - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Indemnizaţia pentru creşterea copilului Stimulent lunar

Numărul mediu lunar de beneficiari

Sume plătite(lei)

Numărul mediu lunar de beneficiari

Sume plătite(lei)

Prahova2010 7886 81981643 340 4221002011 7654 78629830 366 729258

Teleorman2010 1937 19259709 97 1205932011 1970 18320336 100 225646

Bucureşti - Ilfov2010 29676 500302601 1866 23440752011 30824 506340742 2223 3955127

Ilfov2010 4101 49140574 102 1432682011 3900 49732804 173 328448

Municipiul Bucureşti2010 25575 451162027 1764 22008072011 26924 456607938 2050 3626679

MACROREGIUNEA 42010 34277 355051841 2012 25499672011 34922 350787842 1910 3921803

Sud - Vest Oltenia2010 15800 154242404 1177 14674642011 16088 155482133 1050 2230559

Dolj2010 4496 46945534 308 3750612011 4634 49122470 254 521937

Gorj2010 2867 26381902 384 4742922011 3034 27101612 351 727206

Mehedinţi2010 1908 18052709 136 1707682011 1955 17706714 111 288057

Olt2010 2716 26213947 183 2378722011 2542 24026137 169 364128

Vâlcea2010 3813 36648312 166 2094712011 3923 37525200 165 329231

Vest2010 18477 200809437 835 10825032011 18834 195305709 860 1691244

Arad2010 4851 48916794 120 1390102011 4677 47528525 119 255579

Caraş-Severin2010 2464 22214309 74 913522011 2429 21580611 81 189951

Hunedoara2010 3877 37522053 293 3772032011 4005 35719761 258 491566

Timiş2010 7285 92156281 348 4749382011 7723 90476812 402 754148

SURSA: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

228

Page 228: Statistică teritorială

TOTAL2010 805265 200656 1349305 982477 366828 6312061922011 325120 60400 602493 457644 144849 223287221MACROREGIUNEA 12010 204308 54405 345002 241245 103757 1618240472011 78275 16038 144785 103476 41309 54803525

Nord - Vest2010 107473 23722 180759 132921 47838 846860852011 37563 7422 69078 51530 17548 26774250

Bihor2010 20354 5655 35583 21531 14052 163719602011 7080 1812 14202 9285 4917 5167909

Bistriţa-Năsăud2010 17903 3204 29794 25445 4349 133479852011 5853 1000 11567 9743 1824 4188353

Cluj2010 11838 3827 20115 16387 3728 113515622011 3910 940 6593 4778 1815 3168161

Maramureş2010 26551 4154 43784 28353 15431 198302632011 9842 1577 16813 11537 5276 7002486

Satu Mare2010 18330 4632 30250 23667 6583 140319352011 6283 1272 10710 8799 1911 3897535

Sălaj2010 12497 2250 21233 17538 3695 97523802011 4595 821 9193 7388 1805 3349806

Centru2010 96835 30683 164243 108324 55919 771379622011 40712 8616 75707 51946 23761 28029275

Alba2010 13961 3360 23499 16706 6793 108897682011 5921 1355 10749 7247 3502 3904083

Braşov2010 15106 5643 26289 17556 8733 125960512011 6231 1281 12452 8824 3628 4662732

Covasna2010 11641 2954 18965 6815 12150 87617112011 3185 590 5595 1914 3681 1962145

Harghita2010 15343 4486 26312 17032 9280 120369342011 5650 1226 10295 6422 3873 3872861

Mureş2010 27560 9329 45837 33244 12593 219369182011 12783 2623 23279 17084 6195 8754456

Sibiu2010 13224 4911 23341 16971 6370 109165802011 6942 1541 13337 10455 2882 4872998

MACROREGIUNEA 22010 304771 60909 524479 364038 160441 2363512922011 132179 21694 252871 191466 61405 92257260

Nord - Est2010 205519 36937 359643 254540 105103 1592372722011 87035 13488 173065 136712 36353 63467630

Bacău2010 32841 5010 56011 47395 8616 250833802011 16280 2546 31069 26997 4072 11731691

Sumeplătite

(lei)Total din total:familii monoparentale Total Rural Urban

Numărul mediu lunar de beneficiari Numărul mediu lunar de copii

33. ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

229

Page 229: Statistică teritorială

Botoşani2010 29299 5472 50781 39831 10950 225737742011 10771 2086 22823 19221 3602 8310931

Iaşi2010 39787 7933 70883 64283 6600 318409942011 16012 2325 32607 29480 3127 12028812

Neamţ2010 27178 4955 45287 39871 5416 207811512011 12827 2127 23619 21297 2322 8448304

Suceava2010 44712 6654 80872 24691 56181 336423802011 13023 1789 27759 13537 14222 10408179

Vaslui2010 31702 6913 55809 38469 17340 253155932011 18122 2615 35188 26180 9008 12539713

Sud - Est2010 99252 23972 164836 109498 55338 771140202011 45144 8206 79806 54754 25052 28789630

Brăila2010 11090 2253 17760 12590 5170 83938872011 5836 792 9371 6912 2459 3431386

Buzău2010 23163 5020 37380 29141 8239 180327742011 13651 2241 21638 17282 4356 7716185

Constanţa2010 16736 3726 28558 9597 18961 131419182011 6354 1386 12607 4017 8590 4491911

Galaţi2010 22967 5441 38361 28375 9986 178113032011 10519 1953 18576 13531 5045 6891623

Tulcea2010 8226 2185 13998 3608 10390 63233532011 2638 588 5057 1572 3485 1833719

Vrancea2010 17070 5347 28779 26187 2592 134107852011 6146 1246 12557 11440 1117 4424806

MACROREGIUNEA 32010 145925 43864 235528 187847 47681 1151869022011 57720 10465 99636 80681 18955 36881438

Sud - Muntenia2010 136543 38782 220172 180402 39770 1071871362011 54687 9400 94744 78321 16423 34950745

Argeş2010 22091 6034 37042 30962 6080 174591382011 9990 2088 17024 14694 2330 6067194

Călăraşi2010 16364 6302 26383 24290 2093 132529582011 5365 968 10366 9707 659 4077337

Dâmboviţa2010 23486 6400 38404 29432 8972 184265392011 7717 1188 13469 10596 2873 4796468

Giurgiu2010 17167 6065 26657 23394 3263 132987272011 6046 1165 10337 9021 1316 4238823

Ialomiţa2010 13048 2028 20942 17065 3877 102554272011 6318 954 10845 8790 2055 3705612

Sumeplătite

(lei)Total din total:familii monoparentale Total Rural Urban

33. ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul mediu lunar de beneficiari Numărul mediu lunar de copii

230

Page 230: Statistică teritorială

Sumeplătite

(lei)Total din total:familii monoparentale Total Rural Urban

33. ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul mediu lunar de beneficiari Numărul mediu lunar de copii

Prahova2010 25753 6799 41453 30307 11146 201749362011 10699 1539 18617 13526 5091 7017565

Teleorman2010 18634 5154 29291 24952 4339 143194112011 8552 1498 14086 11987 2099 5047746

Bucureşti - Ilfov2010 9382 5082 15356 7445 7911 79997662011 3033 1065 4892 2360 2532 1930693

Ilfov2010 6134 3006 9621 7445 2176 49892352011 1991 510 3024 2360 664 1119005

Municipiul Bucureşti2010 3248 2076 5735 - 5735 30105312011 1042 555 1868 - 1868 811688

MACROREGIUNEA 42010 150261 41478 244296 189347 54949 1178439512011 56946 12203 105201 82021 23180 39344998

Sud - Vest Oltenia2010 105620 27663 169782 137580 32202 823862382011 44750 8576 81682 67015 14667 30387613

Dolj2010 31440 9184 50916 44054 6862 247940032011 13174 2319 24565 22337 2228 9204062

Gorj2010 17416 4271 27906 19869 8037 132243412011 6434 1371 11994 8818 3176 4757249

Mehedinţi2010 15394 4710 24491 17064 7427 125495312011 6735 1279 12668 8679 3989 4914933

Olt2010 23922 5465 38347 31688 6659 186069772011 9846 1556 16778 13346 3432 5851495

Vâlcea2010 17448 4033 28122 24905 3217 132113862011 8561 2051 15677 13835 1842 5659874

Vest2010 44641 13815 74514 51767 22747 354577132011 12196 3627 23519 15006 8513 8957385

Arad2010 12656 3683 21021 16832 4189 99626842011 2685 678 5841 5001 840 2222133

Caraş-Severin2010 11520 2714 18531 12234 6297 87472532011 3187 837 5775 3264 2511 2124359

Hunedoara2010 8982 3585 15070 7161 7909 73513182011 3901 1425 6997 2748 4249 2779952

Timiş2010 11483 3833 19892 15540 4352 93964582011 2423 687 4906 3993 913 1830941

SURSA: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

NOTĂ: Datele pentru anul 2010, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. Datele pentru anul 2011, conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

231

Page 231: Statistică teritorială

2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 persoane peste 5 persoane

TOTAL2010 232366 87168 46989 35419 32015 16845 13930 4790991362011 186704 73382 38004 27459 25173 12837 9849 387030598MACROREGIUNEA 12010 56774 20783 10865 8638 7530 4567 4391 1211334282011 44276 16240 8445 6665 5989 3692 3245 97166905

Nord - Vest2010 29022 11633 5625 3942 3501 2132 2189 579865302011 20341 8393 3811 2698 2418 1592 1429 43647710

Bihor2010 7509 2531 1343 1102 1043 717 773 144506802011 4505 1490 857 671 606 432 449 10644128

Bistriţa-Năsăud2010 3259 1716 636 339 251 167 150 51745212011 2434 1350 461 225 171 124 103 3728560

Cluj2010 3711 1513 692 547 469 247 243 77699662011 2299 981 428 324 291 186 89 6786262

Maramureş2010 8171 3903 1778 880 750 411 449 149531482011 5260 2711 1025 511 429 285 299 9846585

Satu Mare2010 3552 1136 714 621 519 291 271 86370612011 3452 1106 655 593 535 306 257 7158331

Sălaj2010 2820 834 462 453 469 299 303 70011542011 2391 755 385 374 386 259 232 5483844

Centru2010 27752 9150 5240 4696 4029 2435 2202 631468982011 23935 7847 4634 3967 3571 2100 1816 53519195

Alba2010 6092 2750 1210 874 688 330 240 131087902011 4651 2022 928 726 558 253 164 9781180

Braşov2010 6728 2120 1297 1133 981 601 596 162218532011 4517 1390 853 729 668 443 434 10286175

Covasna2010 3163 785 574 628 528 326 322 81349602011 2965 761 563 515 524 317 285 7571042

Harghita2010 3558 1289 614 595 500 302 258 80617312011 3280 1207 605 548 456 251 213 6905669

Mureş2010 4517 1120 856 852 780 488 421 97908142011 5647 1611 1137 981 942 534 442 13305352

Sibiu2010 3694 1086 689 614 552 388 365 78287502011 2875 856 548 468 423 302 278 5669777

MACROREGIUNEA 22010 86759 31115 17161 13089 12547 6945 5902 1672603752011 64647 24918 12684 9206 9025 4826 3988 127333421

Nord - Est2010 44409 14849 8021 6762 6896 4074 3807 852116912011 33747 12580 6044 4782 4865 2878 2598 67218994

Bacău2010 5993 2343 1107 828 805 485 425 126462072011 7168 3002 1306 903 871 486 600 13330398

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

34. AJUTOARE SOCIALE PENTRU ASIGURAREA VENITULUI MINIM GARANTAT

Sumeplătite

(lei)Total Persoanesingure

Numărul mediu lunar de familii sau persoane singure beneficiareFamilii formate din:

232

Page 232: Statistică teritorială

2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 persoane peste 5 persoane

Botoşani2010 3677 1298 672 592 542 308 265 74784572011 2823 1094 569 420 375 218 147 5315965

Iaşi2010 11252 2915 2087 1850 1933 1212 1255 286214152011 6058 1799 1117 942 1017 648 535 13855720

Neamţ2010 8076 3182 1487 1130 1125 623 529 104771222011 4869 2106 892 670 590 343 268 9832179

Suceava2010 3595 1549 593 475 405 245 328 61522342011 4554 1935 733 593 584 304 405 7862162

Vaslui2010 11816 3562 2075 1887 2086 1201 1005 198362562011 8275 2644 1427 1254 1428 879 643 17022570

Sud - Est2010 42350 16266 9140 6327 5651 2871 2095 820486842011 30900 12338 6640 4424 4160 1948 1390 60114427

Brăila2010 3860 1188 729 723 703 312 205 66129572011 3129 975 601 596 569 237 151 6096287

Buzău2010 10487 4195 2354 1604 1294 636 404 199322682011 8310 3467 1832 1179 1072 452 308 16165196

Constanţa2010 5908 2305 1296 863 711 396 337 115478822011 4185 1699 916 570 496 287 217 8492736

Galaţi2010 10989 3707 2402 1655 1723 862 640 236148222011 8195 2777 1803 1235 1305 618 457 16137055

Tulcea2010 3226 1508 702 416 322 185 93 60153652011 1961 975 409 238 194 88 57 3645681

Vrancea2010 7880 3363 1657 1066 898 480 416 143253902011 5120 2445 1079 606 524 266 200 9577472

MACROREGIUNEA 32010 42881 16772 9257 6706 5686 2607 1853 925878532011 37310 15071 8035 5686 4947 2195 1376 78983706

Sud - Muntenia2010 39589 15344 8519 6171 5336 2455 1764 854071612011 35205 14038 7588 5381 4746 2114 1338 74678933

Argeş2010 6252 2781 1205 879 800 363 224 142367742011 6372 2764 1260 916 850 375 207 13266011

Călăraşi2010 5639 2035 1321 995 734 332 222 118497122011 4067 1540 909 705 544 235 134 9211120

Dâmboviţa2010 7719 3052 1504 1201 971 565 426 154409632011 6685 2956 1351 998 776 377 227 12845369

Giurgiu2010 4121 1740 936 616 477 199 153 87236542011 3152 1335 694 438 388 170 127 6775826

Ialomiţa2010 3806 1208 841 596 627 295 239 90419602011 2903 843 675 494 480 226 185 7044779

34. AJUTOARE SOCIALE PENTRU ASIGURAREA VENITULUI MINIM GARANTAT - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul mediu lunar de familii sau persoane singure beneficiareSumeplătite

(lei)Total Persoanesingure

Familii formate din:

233

Page 233: Statistică teritorială

2 persoane 3 persoane 4 persoane 5 persoane peste 5 persoane

34. AJUTOARE SOCIALE PENTRU ASIGURAREA VENITULUI MINIM GARANTAT - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Numărul mediu lunar de familii sau persoane singure beneficiareSumeplătite

(lei)Total Persoanesingure

Familii formate din:

Prahova2010 4475 1978 817 609 581 251 239 98769932011 4575 2098 807 577 579 283 231 10091978

Teleorman2010 7577 2550 1895 1275 1146 450 261 162371052011 7451 2502 1892 1253 1129 448 227 15443850

Bucureşti - Ilfov2010 3292 1428 738 535 350 152 89 71806922011 2105 1033 447 305 201 81 38 4304773

Ilfov2010 2598 1063 613 455 280 123 64 57213572011 1620 714 371 257 175 72 31 3424213

Municipiul Bucureşti2010 694 365 125 80 70 29 25 14593352011 485 319 76 48 26 9 7 880560

MACROREGIUNEA 42010 45952 18498 9706 6986 6252 2726 1784 981174802011 40471 17153 8840 5902 5212 2124 1240 83546566

Sud - Vest Oltenia2010 31221 11830 6801 5027 4686 1861 1016 657587092011 29657 11859 6720 4551 4178 1568 781 62265592

Dolj2010 9419 2526 2126 1846 1743 731 447 220409912011 11258 3368 2652 2030 2026 778 404 26459602

Gorj2010 5282 2403 1128 722 619 265 145 110929812011 3986 1958 842 472 453 161 100 7753919

Mehedinţi2010 3595 1429 812 577 485 206 86 77284482011 5080 2257 1272 838 478 167 68 10950754

Olt2010 8614 3161 1888 1404 1433 471 257 166294162011 5568 2178 1219 809 899 327 136 10109222

Vâlcea2010 4311 2311 847 478 406 188 81 82668732011 3765 2098 735 402 322 135 73 6992095

Vest2010 14731 6668 2905 1959 1566 865 768 323587712011 10814 5294 2120 1351 1034 556 459 21280974

Arad2010 5022 2281 995 608 524 297 317 108420892011 3520 1750 668 396 337 194 175 7310388

Caraş-Severin2010 3787 1728 728 500 433 221 177 93828652011 2259 1122 442 293 197 111 94 4719560

Hunedoara2010 3691 1654 753 546 373 208 157 78715432011 3379 1570 691 482 330 178 128 5934005

Timiş2010 2231 1005 429 305 236 139 117 42622742011 1656 852 319 180 170 73 62 3317021

SURSA: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

234

Page 234: Statistică teritorială

TOTAL2010 44918 265305997 547138 1165989914 663515 5682838302011 44373 273002979 543266 1156708573 661311 564387006MACROREGIUNEA 12010 11289 66068932 144702 307864397 176751 1492448982011 11020 67206857 143983 306092526 174810 147995858

Nord - Vest2010 6197 35981336 81206 172670390 98251 832242962011 6095 36615265 80827 171644599 97459 82749986

Bihor2010 1278 7349831 18506 39070067 22219 187496732011 1226 7511563 17449 36702057 20438 17410100

Bistriţa-Năsăud2010 747 4470777 9018 19188301 11090 93109082011 784 4891764 9917 21075694 11853 10035570

Cluj2010 1335 6974151 17825 38080867 22603 186220932011 1335 7454986 17825 38136855 22603 18891208

Maramureş2010 1078 6417094 15172 32016253 18007 155257812011 1015 6292367 14816 31369092 18287 15375407

Satu Mare2010 1239 7545638 8432 18406554 10272 91329752011 1245 7402235 8451 18456122 10300 9095418

Sălaj2010 520 3223845 12253 25908348 14060 118828662011 490 3062350 12369 25904779 13978 11942283

Centru2010 5092 30087596 63496 135194007 78500 660206022011 4925 30591592 63156 134447927 77351 65245872

Alba2010 966 5558371 13543 28331988 17389 138842972011 828 5060706 13110 27341816 16398 13279987

Braşov2010 772 4618450 11172 23649072 13889 117836972011 765 4817903 11610 24676883 14170 12095319

Covasna2010 244 1492173 3016 6598659 3897 34056902011 256 1598900 3050 6690840 3976 3461173

Harghita2010 475 2834969 4890 10416924 6972 56457292011 462 2877421 4925 10487506 7030 5692070

Mureş2010 1609 9603877 14164 30873556 17158 149676492011 1624 10125970 13958 30394654 16956 14714258

Sibiu2010 1026 5979756 16711 35323808 19195 163335402011 990 6110692 16503 34856228 18821 16003065

MACROREGIUNEA 22010 13206 78807923 147083 314155495 181415 1557485472011 13177 81593960 144671 308035539 180093 153423694

Nord - Est2010 8613 51540342 80785 173631090 99583 867098262011 8634 53893769 79469 171404268 98861 86048509

Indemnizaţia pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual grav

Indemnizaţia pentru adultul cu handicap grav sau accentuat

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Bugetul personal complementar pentru persoanele cu handicap

grav, accentuat sau mediu

Numărul mediu lunar de

beneficiari

Sumeplătite

(lei)

Numărul mediu lunar de

beneficiari

35. PRESTAŢII ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP

Sumeplătite

(lei)

Numărul mediu lunar de

beneficiari

Sumeplătite

(lei)

235

Page 235: Statistică teritorială

Bacău2010 1162 6940386 12909 27863557 15152 135948532011 1130 7057292 12923 27875417 15220 13654775

Botoşani2010 883 5197615 9589 20050101 12143 102001102011 903 5531622 9284 19394526 12050 9967531

Iaşi2010 2290 13674366 19808 42200546 26090 218060522011 2199 13866714 18815 40842752 25543 21462741

Neamţ2010 1465 8764315 12141 26361740 14207 127962812011 1500 9371145 12218 26593890 14264 12929344

Suceava2010 2222 13166194 16912 36732303 20123 179325862011 2241 13884702 16809 36332627 19811 17607771

Vaslui2010 591 3797466 9426 20422843 11868 103799442011 661 4182294 9420 20365056 11973 10426347

Sud - Est2010 4593 27267581 66298 140524405 81832 690387212011 4543 27700191 65202 136631271 81232 67375185

Brăila2010 926 5521311 7989 17190217 9730 84492812011 952 5838509 7964 17096774 9688 8385540

Buzău2010 976 5819971 11762 25041954 13752 120218692011 921 5807160 12060 25618032 14160 12353943

Constanţa2010 657 3773073 12035 25130623 15175 127712292011 672 3993337 12289 25484059 15429 12842368

Galaţi2010 628 3752268 8511 18363115 11388 95864202011 656 3748080 8712 17241466 11633 9049900

Tulcea2010 487 2844878 6585 14009990 8847 70749992011 470 2880721 6284 13366378 8647 6822909

Vrancea2010 919 5556080 19416 40788506 22940 191349232011 872 5432384 17893 37824562 21675 17920525

MACROREGIUNEA 32010 11187 65704772 143278 302984002 171253 1459930902011 11049 67619173 141784 300491124 171060 145222094

Sud - Muntenia2010 8134 48817360 90741 193886735 108057 933892242011 8001 49856627 89542 192359898 107484 93073786

Argeş2010 933 5542666 21333 44395844 26776 214242752011 881 5484690 20601 43083243 26272 20997842

Călăraşi2010 1952 11664129 8390 18601186 9580 89683412011 1924 11994663 8329 18466974 9542 8915467

Dâmboviţa2010 764 4500458 12614 27303510 14744 131668942011 754 4718142 11927 26300498 13986 12812515

Giurgiu2010 479 2826921 6656 14025797 7741 67879092011 465 2880054 6577 14059291 7507 6724121

Numărul mediu lunar de

beneficiari

Sumeplătite

(lei)

Numărul mediu lunar de

beneficiari

Sumeplătite

(lei)

35. PRESTAŢII ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Indemnizaţia pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual grav

Indemnizaţia pentru adultul cu handicap grav sau accentuat

Bugetul personal complementar pentru persoanele cu handicap

grav, accentuat sau mediu

Numărul mediu lunar de

beneficiari

Sumeplătite

(lei)

236

Page 236: Statistică teritorială

Numărul mediu lunar de

beneficiari

Sumeplătite

(lei)

Numărul mediu lunar de

beneficiari

Sumeplătite

(lei)

35. PRESTAŢII ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii

Indemnizaţia pentru însoţitorii persoanelor cu handicap vizual grav

Indemnizaţia pentru adultul cu handicap grav sau accentuat

Bugetul personal complementar pentru persoanele cu handicap

grav, accentuat sau mediu

Numărul mediu lunar de

beneficiari

Sumeplătite

(lei)

Ialomiţa2010 729 4340071 6914 14785022 8363 72593312011 708 4380571 6593 14128020 8171 7030190

Prahova2010 2524 15058738 27373 58756145 31733 278173652011 2427 15129254 27987 59945584 32895 28484243

Teleorman2010 753 4884377 7461 16019231 9120 79651092011 842 5269253 7528 16376288 9111 8109408

Bucureşti - Ilfov2010 3053 16887412 52537 109097267 63196 526038662011 3048 17762546 52242 108131226 63576 52148308

Ilfov2010 297 1918771 5842 12514066 6375 59592212011 385 2234485 6120 12008311 6841 5380273

Municipiul Bucureşti2010 2756 14968641 46695 96583201 56821 466446452011 2663 15528061 46122 96122915 56735 46768035

MACROREGIUNEA 42010 9236 54724370 112075 240986020 134096 1172972952011 9127 56582989 112828 242089384 135348 117745360

Sud - Vest Oltenia2010 4574 27269400 57476 123444011 68775 600695942011 4598 28585361 58216 124923507 69978 60751448

Dolj2010 1090 6548617 11033 23876268 13570 118406482011 1064 6664311 10961 23841062 13427 11701908

Gorj2010 760 4511544 9147 19628647 10512 93252822011 762 4728144 9264 19842918 10666 9434821

Mehedinţi2010 593 3525640 11356 24434618 13528 116566832011 604 3747778 11433 24479418 13976 11803093

Olt2010 1063 6321622 11051 23516908 13172 115732312011 1047 6484014 11298 23991637 13516 11831935

Vâlcea2010 1068 6361977 14889 31987570 17993 156737502011 1121 6961114 15260 32768472 18393 15979691

Vest2010 4662 27454970 54599 117542009 65321 572277012011 4529 27997628 54612 117165877 65370 56993912

Arad2010 1262 7431638 10043 21677367 11910 104683322011 1228 7568110 9815 21333350 11781 10318635

Caraş-Severin2010 435 2526245 9529 20161939 12058 104270162011 433 2641452 9378 19903355 11860 10174749

Hunedoara2010 1118 6668424 15603 34007036 18677 163111092011 1134 7074070 15803 34052650 18674 16375999

Timiş2010 1847 10828663 19424 41695667 22676 200212442011 1734 10713996 19616 41876522 23055 20124529

SURSA: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

237

Page 237: Statistică teritorială

Copii Adulţi Rural Urban

TOTAL2010 6862 327 6535 ... ... 325501572011 7170 257 6913 2630 4540 34104387MACROREGIUNEA 12010 661 16 645 ... ... 31413402011 698 13 685 275 423 3342450

Nord - Vest2010 193 9 184 ... ... 9154752011 210 10 200 73 137 1029180

Bihor2010 18 2 16 ... ... 835212011 20 2 18 7 13 93248

Bistriţa-Năsăud2010 12 1 11 ... ... 562102011 11 1 10 5 6 50196

Cluj2010 87 4 83 ... ... 4057822011 95 5 90 18 77 487784

Maramureş2010 51 1 50 ... ... 2516392011 56 1 55 22 34 266953

Satu Mare2010 11 1 10 ... ... 516742011 14 - 14 10 4 65299

Sălaj2010 14 - 14 ... ... 666492011 14 1 13 11 3 65700

Centru2010 468 7 461 ... ... 22258652011 488 3 485 202 286 2313270

Alba2010 11 - 11 ... ... 502712011 14 - 14 4 10 67587

Braşov2010 132 - 132 ... ... 6305002011 137 - 137 38 99 650923

Covasna2010 14 - 14 ... ... 735802011 17 - 17 12 5 80665

Harghita2010 16 - 16 ... ... 735672011 17 - 17 4 13 79495

Mureş2010 167 7 160 ... ... 7905482011 172 3 169 91 81 815345

Sibiu2010 128 - 128 ... ... 6073992011 131 - 131 53 78 619255

MACROREGIUNEA 22010 2618 111 2507 ... ... 123923022011 2702 109 2593 1020 1682 12873739

Nord - Est2010 1215 51 1164 ... ... 57576732011 1235 46 1189 512 723 5927530

Bacău2010 342 9 333 ... ... 16289412011 339 10 329 148 191 1605455

36. INDEMNIZAŢIA LUNARĂ DE HRANĂ PENTRU PERSOANELE INFECTATE CU HIV SAU BOLNAVE DE SIDA

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sumeplătite

(lei)Total

Numărul mediu lunar de beneficiari

din total:din total:

238

Page 238: Statistică teritorială

Copii Adulţi Rural Urban

Botoşani2010 187 6 181 ... ... 8921192011 194 4 190 73 121 920015

Iaşi2010 189 4 185 ... ... 8934602011 179 3 176 93 86 922543

Neamţ2010 222 17 205 ... ... 10443542011 231 12 219 128 103 1087454

Suceava2010 152 12 140 ... ... 7166092011 167 13 154 31 136 802932

Vaslui2010 123 3 120 ... ... 5821902011 125 4 121 39 86 589131

Sud - Est2010 1403 60 1343 ... ... 66346292011 1467 63 1404 508 959 6946209

Brăila2010 102 3 99 ... ... 4790442011 101 3 98 29 72 475872

Buzău2010 75 2 73 ... ... 3561892011 85 2 83 47 38 394026

Constanţa2010 771 25 746 ... ... 36530392011 808 24 784 195 613 3848234

Galaţi2010 283 23 260 ... ... 13250422011 292 26 266 138 154 1368541

Tulcea2010 31 - 31 ... ... 1447292011 31 1 30 6 25 148326

Vrancea2010 141 7 134 ... ... 6765862011 150 7 143 93 57 711210

MACROREGIUNEA 32010 2286 98 2188 ... ... 109041432011 2441 85 2356 831 1610 11622954

Sud - Muntenia2010 1216 64 1152 ... ... 57203692011 1260 57 1203 679 581 5929597

Argeş2010 147 7 140 ... ... 6921942011 160 7 153 40 120 753375

Călăraşi2010 109 6 103 ... ... 5117462011 114 7 107 68 46 539775

Dâmboviţa2010 210 9 201 ... ... 9921902011 218 8 210 136 82 1030029

Giurgiu2010 336 8 328 ... ... 15782902011 346 8 338 175 171 1620368

Ialomiţa2010 76 3 73 ... ... 3560382011 77 3 74 45 32 367117

36. INDEMNIZAŢIA LUNARĂ DE HRANĂ PENTRU PERSOANELE INFECTATE CU HIV SAU BOLNAVE DE SIDA - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sumeplătite

(lei)Totaldin total: din total:

Numărul mediu lunar de beneficiari

239

Page 239: Statistică teritorială

Copii Adulţi Rural Urban

36. INDEMNIZAŢIA LUNARĂ DE HRANĂ PENTRU PERSOANELE INFECTATE CU HIV SAU BOLNAVE DE SIDA - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sumeplătite

(lei)Totaldin total: din total:

Numărul mediu lunar de beneficiari

Prahova2010 255 25 230 ... ... 12016002011 259 19 240 174 85 1216362

Teleorman2010 83 6 77 ... ... 3883112011 86 5 81 41 45 402571

Bucureşti - Ilfov2010 1070 34 1036 ... ... 51837742011 1181 28 1153 152 1029 5693357

Ilfov2010 177 6 171 ... ... 8466232011 193 2 191 152 41 923632

Municipiul Bucureşti2010 893 28 865 ... ... 43371512011 988 26 962 988 4769725

MACROREGIUNEA 42010 1297 102 1195 ... ... 61123722011 1329 50 1279 504 825 6265244

Sud - Vest Oltenia2010 608 14 594 ... ... 28922432011 637 16 621 339 298 3019508

Dolj2010 210 5 205 ... ... 10039622011 220 7 213 117 103 1046409

Gorj2010 32 1 31 ... ... 1495372011 33 1 32 11 22 155075

Mehedinţi2010 17 1 16 ... ... 799352011 18 1 17 3 15 86266

Olt2010 262 7 255 ... ... 12357052011 270 7 263 155 115 1275720

Vâlcea2010 87 - 87 ... ... 4231042011 96 - 96 53 43 456038

Vest2010 689 88 601 ... ... 32201292011 692 34 658 165 527 3245736

Arad2010 122 25 97 ... ... 5579852011 129 19 110 48 81 598073

Caraş-Severin2010 203 6 197 ... ... 9574612011 207 4 203 45 162 978663

Hunedoara2010 237 54 183 ... ... 11007682011 225 7 218 16 209 1047030

Timiş2010 127 3 124 ... ... 6039152011 131 4 127 56 75 621970

… = Lipsă date.SURSA: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

240

Page 240: Statistică teritorială

TOTAL2010 127 15335 193057882011 167 15718 23280090MACROREGIUNEA 12010 56 8478 95954272011 77 7982 10849196

Nord - Vest2010 23 3662 43382642011 31 2391 3706982

Bihor2010 10 598 11815372011 14 582 1248805

Bistriţa-Năsăud2010 - - -2011 1 15 39567

Cluj2010 7 1482 19102722011 10 919 1493496

Maramureş2010 - - -2011 2 36 102260

Satu Mare2010 1 1410 9706472011 2 786 668106

Sălaj2010 5 172 2758082011 2 53 154748

Centru2010 33 4816 52571632011 46 5591 7142214

Alba2010 3 3371 30798632011 3 3686 3630670

Braşov2010 4 220 2964082011 4 151 287456

Covasna2010 - - -2011 - - -

Harghita2010 3 94 2825462011 5 173 504216

Mureş2010 5 277 2195762011 10 697 771015

Sibiu2010 18 854 13787702011 24 884 1948857

MACROREGIUNEA 22010 27 2424 31967722011 42 3318 4807707

Nord - Est2010 21 2109 27040462011 34 2857 4137713

Bacău2010 9 776 11901562011 12 1017 1782545

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

37. SUBVENŢII PENTRU ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII

Număr total de asociaţii şifundaţii beneficiare

Număr mediu lunar depersoane beneficiare

Sumeplătite

(lei)

241

Page 241: Statistică teritorială

Botoşani2010 1 70 2100002011 3 124 333154

Iaşi2010 7 1101 11552692011 8 1201 1287156

Neamţ2010 1 30 294322011 4 275 355315

Suceava2010 - - -2011 3 100 177629

Vaslui2010 3 132 1191892011 4 140 201914

Sud - Est2010 6 315 4927262011 8 461 669994

Brăila2010 3 80 1774942011 2 56 154219

Buzău2010 2 155 2748602011 2 165 243586

Constanţa2010 - - -2011 - - -

Galaţi2010 - - -2011 2 50 64720

Tulcea2010 - - -2011 - - -

Vrancea2010 1 80 403722011 2 190 207469

MACROREGIUNEA 32010 31 2781 41348052011 36 2938 4499654

Sud - Muntenia2010 4 380 4337062011 6 373 562285

Argeş2010 1 49 826942011 1 49 83496

Călăraşi2010 - - -2011 - - -

Dâmboviţa2010 2 315 2950122011 3 294 408039

Giurgiu2010 1 16 560002011 1 23 49750

Ialomiţa2010 - - -2011 1 7 21000

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Număr total de asociaţii şifundaţii beneficiare

Număr mediu lunar depersoane beneficiare

Sumeplătite

(lei)

37. SUBVENŢII PENTRU ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII - continuare

242

Page 242: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Număr total de asociaţii şifundaţii beneficiare

Număr mediu lunar depersoane beneficiare

Sumeplătite

(lei)

37. SUBVENŢII PENTRU ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII - continuare

Prahova2010 - - -2011 - - -

Teleorman2010 - - -2011 - - -

Bucureşti - Ilfov2010 27 2401 37010992011 30 2565 3937369

Ilfov2010 2 24 1350602011 3 101 236009

Municipiul Bucureşti2010 25 2377 35660392011 27 2464 3701360

MACROREGIUNEA 42010 13 1652 23787842011 12 1480 3123533

Sud - Vest Oltenia2010 5 232 2353442011 5 254 360228

Dolj2010 - - -2011 - - -

Gorj2010 1 45 226802011 1 50 38886

Mehedinţi2010 - - -2011 - - -

Olt2010 1 9 134162011 1 9 13950

Vâlcea2010 3 178 1992482011 3 195 307392

Vest2010 8 1420 21434402011 7 1226 2763305

Arad2010 1 10 297502011 1 24 61866

Caraş-Severin2010 1 160 2174242011 1 131 180900

Hunedoara2010 1 299 7889212011 1 418 1194000

Timiş2010 5 951 11073452011 4 653 1326539

SURSA: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

243

Page 243: Statistică teritorială

1)

TOTAL2000 442 345 253 908 91 14 6 112005 433 386 249 224 59 7 9 62010 503 472 311 204 40 4 9 5) 42011 464 414 262 187 18 2 9 5) 2MACROREGIUNEA 12000 115 98 48 271 24 4 - 32005 112 112 74 55 20 2 2 22010 134 138 103 51 14 1 2 5) 22011 127 124 73 49 5 - 2 5) 1

Nord - Vest2000 59 47 23 171 17 2 - 22005 61 62 16 32 10 1 1 12010 71 73 15 26 8 - - 12011 69 65 12 26 3 - - 1 Bihor

2000 17 9 6 25 4 - - -2005 15 17 7 5 3 - - -2010 16 19 6 5 2 - - -2011 12 13 6 5 - - - -

Bistriţa-Năsăud2000 3 3 2 14 2 - - 12005 3 3 2 2 1 - - 12010 4 3 4 2 2 - - 12011 4 5 1 2 1 - - 1

Cluj2000 20 17 12 55 3 1 - 12005 23 21 7 6 3 1 - -2010 27 24 5 6 2 - - -2011 32 24 5 6 1 - - -

Maramureş2000 9 9 - 36 3 - - -2005 9 10 - 5 2 - 1 -2010 11 13 - 5 2 - - -2011 10 11 - 5 1 - - -

Satu Mare2000 6 5 3 16 2 1 - -2005 5 5 - 4 1 - - -2010 5 7 - 4 - - - -2011 5 6 - 4 - - - -

Sălaj2000 4 4 - 25 3 - - -2005 6 6 - 10 - - - -2010 8 7 - 4 - - - -2011 6 6 - 4 - - - -

Centru2000 56 51 25 100 7 2 - 12005 51 50 58 23 10 1 1 12010 63 65 88 25 6 1 2 5) 12011 58 59 61 23 2 - 2 5) -

Spitale Policlinici Dispensaremedicale

38. PRINCIPALELE UNITĂŢI SANITARE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Ambulatoriiintegrate spitalelorşi de specialitate

PreventoriiCentre

desănătate

SanatoriiT.B.C.

Sanatoriibalneare

244

Page 244: Statistică teritorială

număr

TOTAL- 9 75 14528 6664 5010 397 4) 1302 4) 2000

57 23 136 18899 9081 5823 524 4) 1421 4) 200568 26 188 22989 12489 7926 2978 2209 201064 29 221 23560 13074 8293 3008 2227 2011

MACROREGIUNEA 1- 2 17 3996 1772 1215 69 605 2000

12 16 34 4729 2294 1413 104 648 200516 8 42 5470 3383 1912 813 736 201015 8 51 5601 3616 2041 815 753 2011

Nord - Vest- 2 10 1909 955 635 30 306 20006 6 33 2314 1259 727 66 368 20058 6 36 2708 2000 978 425 431 20107 7 43 2807 2171 1078 421 439 2011

Bihor- - 1 534 233 206 11 68 20005 5 24 499 305 188 10 78 20055 6 3 634 574 223 96 78 20104 6 3 671 636 275 89 78 2011

Bistriţa-Năsăud- - - 193 101 68 5 27 2000- - - 240 104 88 3 45 20052 - 1 248 154 108 29 45 20102 1 1 241 166 110 32 49 2011

Cluj- 1 3 469 324 151 8 135 2000- 1 6 645 454 220 21 138 2005- - 28 751 688 255 183 155 2010- - 34 821 744 304 182 158 2011

Maramureş- - 2 347 145 97 4 38 2000- - - 445 215 97 16 50 2005- - 1 534 291 164 56 78 2010- - 2 539 300 162 53 79 2011

Satu Mare- 1 3 220 103 75 - 23 2000- - - 294 118 79 11 38 2005- - - 336 191 127 38 40 2010- - - 329 206 141 41 40 2011

Sălaj- - 1 146 49 38 2 15 20001 - 3 191 63 55 5 19 20051 - 3 205 102 101 23 35 20101 - 3 206 119 86 24 35 2011

Centru- - 7 2087 817 580 39 299 20006 10 1 2415 1035 686 38 280 20058 2 6 2762 1383 934 388 305 20108 1 8 2794 1445 963 394 314 2011

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii3)

Laboratoarede tehnică

dentară

Laboratoaremedicale

Unităţimedico-sociale

Farmaciişi puncte

farmaceutice

Cabinetestoma-

tologice2)

Centremedicale despecialitate

Cabinete medicale

Centre dediagnostic

şi tratament

245

Page 245: Statistică teritorială

1)

Alba2000 10 10 3 24 1 2 - -2005 10 10 - 7 2 1 - -2010 10 10 - 7 1 1 - -2011 9 10 - 6 - - - -

Braşov2000 15 13 5 18 - - - -2005 14 13 4 2 - - 1 -2010 17 18 13 3 - - 1 -2011 17 15 12 2 - - 1 -

Covasna2000 7 5 2 7 1 - - -2005 6 5 - 2 1 - - -2010 7 6 - 2 1 - - -2011 5 6 - 2 - - - -

Harghita2000 7 5 1 9 1 - - -2005 5 4 - 5 3 - - -2010 5 4 - 5 2 - 1 -2011 5 4 - 5 2 - 1 -

Mureş2000 7 9 13 22 4 - - 12005 6 8 45 5 4 - - 12010 14 17 44 6 2 - - 12011 13 15 40 6 - - - -

Sibiu2000 10 9 1 20 - - - -2005 10 10 9 2 - - - -2010 10 10 31 2 - - - -2011 9 9 9 2 - - - -

MACROREGIUNEA 22000 113 81 55 240 25 3 4 42005 113 97 25 59 12 1 4 22010 126 110 20 47 8 1 6 5) 12011 113 96 21 44 6 - 6 5) 1

Nord - Est2000 63 45 24 127 14 2 1 42005 66 56 12 26 3 1 2 22010 72 66 11 22 1 1 3 5) 12011 64 55 12 21 2 - 3 5) 1 Bacău

2000 8 7 5 23 1 - 1 -2005 10 6 2 5 - - 2 -2010 13 14 2 5 - - 1 -2011 13 14 2 5 1 - 1 -

Botoşani2000 10 9 1 21 3 1 - 12005 11 10 1 2 - 1 - -2010 10 10 - 2 - 1 1 -2011 7 7 - 2 - - 1 -

Centrede

sănătate

SanatoriiT.B.C.

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Spitale Policlinici Dispensaremedicale

Ambulatoriiintegrate spitalelorşi de specialitate

38. PRINCIPALELE UNITĂŢI SANITARE - continuare

PreventoriiSanatoriibalneare

246

Page 246: Statistică teritorială

număr

Alba- - - 335 120 98 14 34 20001 7 - 319 133 136 12 31 20051 - 1 370 179 162 52 36 20101 - 1 376 175 160 54 37 2011

Braşov- - - 544 276 137 8 118 20001 - - 534 287 150 9 41 20051 - - 565 333 231 81 54 20101 - 2 623 343 238 81 54 2011

Covasna- - - 137 52 40 - 13 2000- 2 - 205 67 38 1 29 2005- - 1 212 74 54 33 26 2010- - 1 206 77 58 34 28 2011

Harghita- - - 250 67 67 4 32 2000- - - 326 89 94 7 52 2005- - 1 343 137 119 39 55 2010- - 1 346 142 122 39 55 2011

Mureş- - - 479 167 129 1 42 20002 1 - 594 228 157 7 68 20052 1 2 764 320 212 150 57 20102 - 2 735 339 220 154 57 2011

Sibiu- - 7 342 135 109 12 60 20002 - 1 437 231 111 2 59 20054 1 1 508 340 156 33 77 20104 1 1 508 369 165 32 83 2011

MACROREGIUNEA 2- 1 15 3800 1637 1424 89 184 2000

19 1 12 5223 2441 1572 183 256 200522 4 31 6145 3170 2193 779 535 201022 7 32 6451 3308 2320 803 519 2011

Nord - Est- - 10 2069 840 716 38 90 2000

15 - 4 2789 1334 868 81 174 200517 3 6 3335 1752 1220 472 401 201017 3 8 3452 1820 1329 489 387 2011

Bacău- - - 379 175 155 7 17 2000- - - 554 265 138 17 88 2005- - 1 608 365 188 73 98 2010- - 2 606 378 193 74 105 2011

Botoşani- - - 183 86 67 7 12 20006 - 1 230 97 95 4 2 20056 2 1 264 114 135 41 19 20106 2 1 282 124 136 31 19 2011

3)2)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Laboratoaremedicale

Laboratoarede tehnică

dentară

Cabinetestoma-

tologice

Farmaciişi puncte

farmaceutice

Centremedicale despecialitate

Cabinete medicale

Centre dediagnostic

şi tratament

Unităţimedico-sociale

247

Page 247: Statistică teritorială

1)

Centrede

sănătate

SanatoriiT.B.C.

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Spitale Policlinici Dispensaremedicale

Ambulatoriiintegrate spitalelorşi de specialitate

38. PRINCIPALELE UNITĂŢI SANITARE - continuare

PreventoriiSanatoriibalneare

Iaşi2000 22 10 10 2 3 - - 22005 20 18 1 1 1 - - 12010 24 22 1 3 - - - 12011 25 20 1 3 - - - 1

Neamţ2000 5 4 2 16 2 1 - -2005 7 6 5 3 1 - - -2010 7 5 - 3 - - 1 -2011 5 3 - 3 - - 1 -

Suceava2000 9 8 3 35 4 - - 12005 11 10 1 7 1 - - 12010 11 9 - 3 1 - - -2011 10 8 - 4 1 - - -

Vaslui2000 9 7 3 30 1 - - -2005 7 6 2 8 - - - -2010 7 6 8 6 - - - -2011 4 3 9 4 - - - -

Sud - Est2000 50 36 31 113 11 1 3 -2005 47 41 13 33 9 - 2 -2010 54 44 9 25 7 - 3 -2011 49 41 9 23 4 - 3 - Brăila

2000 7 5 6 20 2 - - -2005 5 4 2 3 2 - - -2010 5 6 2 2 - - - -2011 4 4 2 2 - - - -

Buzău2000 8 8 6 23 1 - - -2005 6 7 5 6 2 - - -2010 9 10 4 6 1 - - -2011 7 7 4 6 - - - -

Constanţa2000 11 7 14 26 1 1 3 -2005 13 11 4 12 2 - 2 -2010 17 12 2 6 2 - 3 -2011 18 13 2 5 1 - 3 -

Galaţi2000 12 6 4 22 2 - - -2005 11 9 2 4 - - - -2010 11 9 1 4 1 - - -2011 10 10 1 4 1 - - -

Tulcea2000 4 3 - 14 2 - - -2005 4 3 - 3 1 - - -2010 4 3 - 3 1 - - -2011 3 2 - 2 - - - -

248

Page 248: Statistică teritorială

număr

3)2)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Laboratoaremedicale

Laboratoarede tehnică

dentară

Cabinetestoma-

tologice

Farmaciişi puncte

farmaceutice

Centremedicale despecialitate

Cabinete medicale

Centre dediagnostic

şi tratament

Unităţimedico-sociale

Iaşi- - 3 574 225 186 2 13 20004 - 2 699 437 233 12 38 20053 - 1 916 598 382 177 41 20103 - 1 901 622 425 215 41 2011

Neamţ- - - 318 114 114 8 30 2000- - 1 427 187 86 27 13 20051 1 - 559 247 125 67 87 20101 1 1 605 251 172 56 92 2011

Suceava- - 7 449 170 134 10 4 20004 - - 583 247 228 16 13 20055 - 1 670 312 284 40 113 20105 - 1 729 331 292 44 87 2011

Vaslui- - - 166 70 60 4 14 20001 - - 296 101 88 5 20 20052 - 2 318 116 106 74 43 20102 - 2 329 114 111 69 43 2011

Sud - Est- 1 5 1731 797 708 51 94 20004 1 8 2434 1107 704 102 82 20055 1 25 2810 1418 973 307 134 20105 4 24 2999 1488 991 314 132 2011

Brăila- - 1 211 106 90 12 12 20001 - 1 283 122 81 23 13 20051 - 3 402 143 159 53 51 20101 - 3 428 137 177 55 50 2011

Buzău- - 1 327 96 118 4 27 20001 - - 351 126 116 13 33 20051 - 1 381 163 146 38 34 20101 - 1 382 167 145 36 34 2011

Constanţa- - 1 523 276 184 15 30 2000- - - 905 480 224 37 10 20051 1 11 959 615 309 72 20 20101 4 9 1118 683 284 86 19 2011

Galaţi- - - 308 170 144 12 - 20002 1 3 462 222 157 22 7 20052 - 5 539 258 178 94 9 20102 - 6 528 259 196 95 9 2011

Tulcea- - 2 156 55 63 6 17 2000- - - 174 50 23 4 8 2005- - 1 222 87 84 24 11 2010- - 1 233 93 94 19 11 2011

249

Page 249: Statistică teritorială

1)

Centrede

sănătate

SanatoriiT.B.C.

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Spitale Policlinici Dispensaremedicale

Ambulatoriiintegrate spitalelorşi de specialitate

38. PRINCIPALELE UNITĂŢI SANITARE - continuare

PreventoriiSanatoriibalneare

Vrancea2000 8 7 1 8 3 - - -2005 8 7 - 5 2 - - -2010 8 4 - 4 2 - - -2011 7 5 - 4 2 - - -

MACROREGIUNEA 32000 126 85 89 141 14 3 2 32005 120 89 106 47 11 2 2 12010 147 129 151 52 9 - 1 12011 141 117 130 45 3 - 1 -

Sud - Muntenia2000 67 46 34 125 14 3 2 22005 62 46 24 37 9 2 2 12010 64 67 17 44 8 - 1 12011 57 53 2 37 1 - 1 - Argeş

2000 16 8 7 28 3 - - -2005 17 10 4 5 2 - - -2010 20 18 1 5 1 - - -2011 17 17 1 5 1 - - -

Călăraşi2000 7 5 - 7 - - - -2005 6 4 - 4 - - - -2010 6 6 - 4 - - - -2011 5 5 - 3 - - - -

Dâmboviţa2000 8 8 7 20 3 1 1 -2005 7 6 4 5 1 1 1 -2010 5 11 14 5 - - - -2011 4 6 - 5 - - - -

Giurgiu2000 5 2 - 10 3 - - -2005 5 2 - 4 1 - - -2010 5 3 - 4 1 - - -2011 4 2 - 3 - - - -

Ialomiţa2000 5 5 2 14 - - - -2005 4 4 3 9 - - - -2010 4 4 - 15 - - - -2011 3 3 - 12 - - - -

Prahova2000 17 12 17 33 3 2 1 22005 15 12 13 5 2 1 1 12010 16 15 1 5 3 - 1 12011 16 13 - 4 - - 1 -

Teleorman2000 9 6 1 13 2 - - -2005 8 8 - 5 3 - - -2010 8 10 1 6 3 - - -2011 8 7 1 5 - - - -

250

Page 250: Statistică teritorială

număr

3)2)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Laboratoaremedicale

Laboratoarede tehnică

dentară

Cabinetestoma-

tologice

Farmaciişi puncte

farmaceutice

Centremedicale despecialitate

Cabinete medicale

Centre dediagnostic

şi tratament

Unităţimedico-sociale

Vrancea- 1 - 206 94 109 2 8 2000- - 4 259 107 103 3 11 2005- - 4 307 152 97 26 9 2010- - 4 310 149 95 23 9 2011

MACROREGIUNEA 3- 6 26 3755 2162 1409 139 301 20009 6 82 4630 2680 1738 90 226 2005

12 14 105 5838 3584 2413 855 565 201012 14 128 5989 3717 2523 862 578 2011

Sud - Muntenia- 2 7 2037 794 825 31 143 20007 2 9 2411 913 786 53 180 2005

10 2 8 2839 1120 1100 377 316 201010 1 24 2845 1128 1131 336 320 2011

Argeş- 1 3 452 205 171 12 39 20003 1 3 622 286 213 9 26 20053 - 4 758 303 237 67 39 20103 - 4 767 305 218 66 38 2011

Călăraşi- - - 153 45 35 1 1 2000- - - 213 63 47 4 4 20052 - 1 223 68 77 40 12 20102 - 1 231 70 76 30 12 2011

Dâmboviţa- - - 312 127 152 2 20 20002 - - 366 177 131 9 24 20053 - 1 416 223 171 70 50 20103 - 16 417 209 186 67 53 2011

Giurgiu- - - 159 51 42 1 6 20001 - - 165 63 52 2 10 20051 - 1 175 52 79 33 18 20101 - 1 172 52 79 26 18 2011

Ialomiţa- - 1 120 37 67 2 4 2000- - 1 165 52 68 3 5 2005- - 1 188 62 93 26 9 2010- - 2 192 68 93 24 9 2011

Prahova- 1 2 551 265 257 9 63 20001 1 5 515 189 192 11 84 20051 2 - 766 329 331 90 162 20101 1 - 743 341 343 82 160 2011

Teleorman- - 1 290 64 101 4 10 2000- - - 365 83 83 15 27 2005- - - 313 83 112 51 26 2010- - - 323 83 136 41 30 2011

251

Page 251: Statistică teritorială

1)

Centrede

sănătate

SanatoriiT.B.C.

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Spitale Policlinici Dispensaremedicale

Ambulatoriiintegrate spitalelorşi de specialitate

38. PRINCIPALELE UNITĂŢI SANITARE - continuare

PreventoriiSanatoriibalneare

Bucureşti - Ilfov2000 59 39 55 16 - - - 12005 58 43 82 10 2 - - -2010 83 62 134 8 1 - - -2011 84 64 128 8 2 - - - Ilfov

2000 5 2 - 2 - - - -2005 6 1 - 4 - - - -2010 8 4 - 2 - - - -2011 6 2 - 2 - - - -

Municipiul Bucureşti2000 54 37 55 14 - - - 12005 52 42 82 6 2 - - -2010 75 58 134 6 1 - - -2011 78 62 128 6 2 - - -

MACROREGIUNEA 42000 88 81 61 256 28 4 - 12005 88 88 44 63 16 2 1 12010 96 95 37 54 9 2 - -2011 83 77 38 49 4 2 - -

Sud - Vest Oltenia2000 40 35 18 146 16 2 - 12005 42 43 31 27 8 - 1 12010 43 43 34 24 5 - - -2011 39 37 35 21 4 - - - Dolj

2000 12 9 5 49 8 1 - 12005 14 17 18 6 1 - - 12010 14 15 20 6 - - - -2011 15 15 21 6 - - - -

Gorj2000 7 7 - 39 4 1 - -2005 8 7 - 4 4 - - -2010 8 8 - 4 3 - - -2011 7 7 - 4 3 - - -

Mehedinţi2000 6 5 1 17 1 - - -2005 6 6 1 6 - - - -2010 6 6 1 6 - - - -2011 4 4 1 4 - - - -

Olt2000 7 6 1 24 1 - - -2005 6 6 1 6 1 - - -2010 6 6 1 6 1 - - -2011 6 5 1 6 - - - -

Vâlcea2000 8 8 11 17 2 - - -2005 8 7 11 5 2 - 1 -2010 9 8 12 2 1 - - -2011 7 6 12 1 1 - - -

252

Page 252: Statistică teritorială

număr

3)2)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Laboratoaremedicale

Laboratoarede tehnică

dentară

Cabinetestoma-

tologice

Farmaciişi puncte

farmaceutice

Centremedicale despecialitate

Cabinete medicale

Centre dediagnostic

şi tratament

Unităţimedico-sociale

Bucureşti - Ilfov- 4 19 1718 1368 584 108 158 20002 4 73 2219 1767 952 37 46 20052 12 97 2999 2464 1313 478 249 20102 13 104 3144 2589 1392 526 258 2011

Ilfov- - - 153 55 41 3 2 20001 - - 173 73 82 11 7 20051 - - 283 120 92 38 7 20101 - - 311 124 92 26 7 2011

Municipiul Bucureşti- 4 19 1565 1313 543 105 156 20001 4 73 2046 1694 870 26 39 20051 12 97 2716 2344 1221 440 242 20101 13 104 2833 2465 1300 500 251 2011

MACROREGIUNEA 4- - 17 2977 1093 962 100 212 2000

17 - 8 4317 1666 1100 147 291 200518 - 10 5536 2352 1408 531 373 201015 - 10 5519 2433 1409 528 377 2011

Sud - Vest Oltenia- - - 1399 408 445 28 92 2000

11 - 6 2051 613 573 76 91 200512 - 5 2683 885 730 283 161 201012 - 5 2776 913 727 287 180 2011

Dolj- - - 331 107 139 6 46 20007 - - 744 231 211 32 30 20057 - 1 1225 379 296 123 86 20107 - 1 1266 400 288 132 86 2011

Gorj- - - 295 83 88 17 20 2000- - - 331 86 74 29 24 2005- - 1 378 120 118 62 33 2010- - 1 389 127 128 59 35 2011

Mehedinţi- - - 238 57 52 2 - 20002 - 5 265 72 88 10 12 20052 - 1 287 91 109 26 13 20102 - 1 292 98 102 23 12 2011

Olt- - - 215 65 75 2 10 20002 - 1 313 81 88 4 9 20052 - 1 355 113 98 41 10 20102 - 1 357 91 103 41 28 2011

Vâlcea- - - 320 96 91 1 16 2000- - - 398 143 112 1 16 20051 - 1 438 182 109 31 19 20101 - 1 472 197 106 32 19 2011

253

Page 253: Statistică teritorială

1)

Centrede

sănătate

SanatoriiT.B.C.

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Spitale Policlinici Dispensaremedicale

Ambulatoriiintegrate spitalelorşi de specialitate

38. PRINCIPALELE UNITĂŢI SANITARE - continuare

PreventoriiSanatoriibalneare

Vest2000 48 46 43 110 12 2 - -2005 46 45 13 36 8 2 - -2010 53 52 3 30 4 2 - -2011 44 40 3 28 - 2 - - Arad

2000 11 7 3 21 2 - - -2005 11 9 - 2 2 - - -2010 14 12 - 3 1 - - -2011 10 8 - 2 - - - -

Caraş-Severin2000 8 8 6 22 3 - - -2005 8 6 2 7 3 - - -2010 9 7 2 6 - - - -2011 6 4 2 6 - - - -

Hunedoara2000 13 10 4 34 3 2 - -2005 11 12 2 22 1 2 - -2010 11 12 1 15 1 2 - -2011 10 10 1 15 - 2 - -

Timiş2000 16 21 30 33 4 - - -2005 16 18 9 5 2 - - -2010 19 21 - 6 2 - - -2011 18 18 - 5 - - - -

SURSA: Cercetarea statistică privind activitatea unităţilor sanitare.

5) Inclusiv sanatoriile de nevroze sau de neuropsihiatrie.

3) Inclusiv cabinetele stomatologice şcolare şi studenţeşti.

2) Exclusiv cabinetele stomatologice.

1) Inclusiv centre de sănătate cu paturi de spital.

4) Numai sectorul privat.

254

Page 254: Statistică teritorială

număr

3)2)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Laboratoaremedicale

Laboratoarede tehnică

dentară

Cabinetestoma-

tologice

Farmaciişi puncte

farmaceutice

Centremedicale despecialitate

Cabinete medicale

Centre dediagnostic

şi tratament

Unităţimedico-sociale

Vest- - 17 1578 685 517 72 120 20006 - 2 2266 1053 527 71 200 20056 - 5 2853 1467 678 248 212 20103 - 5 2743 1520 682 241 197 2011

Arad- - 2 425 117 100 19 16 20005 - 1 533 235 145 22 47 20055 - 2 649 373 144 54 45 20102 - 2 649 393 153 42 47 2011

Caraş-Severin- - - 269 92 88 3 22 2000- - - 349 109 66 13 42 2005- - 1 377 141 95 50 40 2010- - 1 386 149 80 45 43 2011

Hunedoara- - - 333 143 143 31 22 20001 - 1 561 176 127 21 20 20051 - 1 599 236 178 64 20 20101 - 1 558 235 176 72 20 2011

Timiş- - 15 551 333 186 19 60 2000- - - 823 533 189 15 91 2005- - 1 1228 717 261 80 107 2010- - 1 1150 743 273 82 87 2011

255

Page 255: Statistică teritorială

număr

TOTAL2000 166858 45786 8307 7189 1194462005 143027 47388 10249 9283 1234552010 132004 52204 12990 13624 1266562011 128501 52541 13355 14575 125992MACROREGIUNEA 12000 45123 11933 1968 2309 308232005 38334 11700 2520 2568 313072010 34021 13273 3569 3184 311342011 33657 13753 3723 3371 30639

Nord - Vest2000 23466 6683 1046 1181 163602005 20081 6289 1440 1355 166342010 18091 7383 2070 1642 163952011 17954 7714 2191 1796 16425

Bihor2000 5659 1342 238 297 35252005 4566 1185 365 280 37822010 4045 1734 581 471 38422011 3895 1866 593 486 3763

Bistriţa-Năsăud2000 1862 438 80 99 16812005 1640 421 103 129 16562010 1402 423 150 135 15402011 1440 426 135 125 1481

Cluj2000 7776 3256 492 502 50202005 7089 3082 608 562 52292010 6698 3512 768 455 45512011 6722 3665 857 483 4520

Maramureş2000 4167 804 145 117 28022005 3283 751 190 151 29122010 2887 795 285 281 32712011 2819 823 298 300 3556

Satu Mare2000 2231 513 43 106 20222005 2027 534 119 150 18392010 1741 555 194 204 18572011 1795 567 208 281 1802

Sălaj2000 1771 330 48 60 13102005 1476 316 55 83 12162010 1318 364 92 96 13342011 1283 367 100 121 1303

Centru2000 21657 5250 922 1128 144632005 18253 5411 1080 1213 146732010 15930 5890 1499 1542 147392011 15703 6039 1532 1575 14214

Alba2000 2945 689 122 184 21072005 2529 661 160 222 21232010 2163 660 202 229 22862011 2038 644 200 219 2216

2)MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Paturi în spitale Medici

39. PATURILE DIN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR

Personal sanitar mediuStomatologi Farmacişti1)

256

Page 256: Statistică teritorială

număr

Braşov2000 4513 1155 276 195 32732005 4076 1203 232 261 31842010 3295 1292 340 432 24362011 3242 1350 356 472 2410

Covasna2000 2312 367 63 63 11842005 2029 350 71 73 11262010 1789 378 75 90 11672011 1824 368 78 78 1170

Harghita2000 3003 498 69 108 18082005 2302 423 92 137 17312010 1978 447 139 173 19882011 1978 455 144 181 1970

Mureş2000 5161 1575 197 372 36802005 4285 1792 250 316 42362010 4024 2032 397 384 39912011 4042 2107 401 391 4025

Sibiu2000 3723 966 195 206 24112005 3032 982 275 204 22732010 2681 1081 346 234 28712011 2579 1115 353 234 2423

MACROREGIUNEA 22000 44340 10997 1960 1741 329062005 37407 10453 2573 2364 340372010 34176 11314 2964 3177 356712011 33136 11528 3366 3487 35927

Nord - Est2000 25965 6512 1112 921 183302005 21661 6212 1489 1378 196712010 20216 6615 1595 1824 199482011 19591 6765 1946 2073 20259

Bacău2000 3804 892 180 164 30802005 3270 959 294 217 32732010 3213 1022 327 259 32772011 3131 1024 336 248 3329

Botoşani2000 3614 577 72 82 25422005 2667 531 90 113 25912010 2318 596 121 137 26782011 2193 592 124 139 2406

Iaşi2000 8137 2941 449 344 51322005 6870 2663 579 542 60042010 6971 2684 553 923 61932011 6938 2917 782 1029 6385

Neamţ2000 3150 727 135 145 26052005 2875 734 188 155 26142010 2411 788 243 107 26582011 2259 790 242 237 2690

Personal sanitar mediu

39. PATURILE DIN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR - continuare

Medici 2)MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

StomatologiPaturi în spitale 1) Farmacişti

257

Page 257: Statistică teritorială

număr

Personal sanitar mediu

39. PATURILE DIN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR - continuare

Medici 2)MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

StomatologiPaturi în spitale 1) Farmacişti

Suceava2000 4112 910 201 130 29302005 3437 859 238 268 31532010 3038 947 236 283 29502011 2968 888 348 281 3318

Vaslui2000 3148 465 75 56 20412005 2542 466 100 83 20362010 2265 578 115 115 21922011 2102 554 114 139 2131

Sud - Est2000 18375 4485 848 820 145762005 15746 4241 1084 986 143662010 13960 4699 1369 1353 157232011 13545 4763 1420 1414 15668

Brăila2000 2596 568 89 70 21412005 2190 512 113 96 20952010 1836 526 145 153 25622011 1836 508 137 148 2485

Buzău2000 3159 756 93 105 20912005 2653 550 110 124 23682010 2570 570 153 157 24432011 2448 563 159 173 2503

Constanţa2000 5010 1523 372 348 39712005 4292 1544 462 429 39392010 4235 1893 580 653 42662011 4126 1933 615 686 4215

Galaţi2000 4008 781 188 150 31122005 3425 816 232 174 30622010 2997 840 254 184 31712011 2962 874 268 192 3296

Tulcea2000 1488 342 24 53 14182005 1312 308 61 24 11012010 890 361 85 67 11692011 830 369 91 78 1139

Vrancea2000 2114 515 82 94 18432005 1874 511 106 139 18012010 1432 509 152 139 21122011 1343 516 150 137 2030

MACROREGIUNEA 32000 43208 13308 2841 1879 317212005 39424 15858 3232 2625 340052010 37893 16784 3932 4872 338312011 36539 16324 3648 5235 33669

Sud - Muntenia2000 19711 4508 812 783 145642005 16329 4336 965 917 149752010 15499 4600 1107 1067 157192011 14543 4499 1156 1202 15634

258

Page 258: Statistică teritorială

număr

Personal sanitar mediu

39. PATURILE DIN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR - continuare

Medici 2)MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

StomatologiPaturi în spitale 1) Farmacişti

Argeş2000 4109 1052 155 149 31722005 4097 1160 262 202 32962010 3638 1346 324 217 34382011 3439 1353 335 224 3409

Călăraşi2000 1657 323 50 39 10732005 1371 331 64 44 11092010 1256 313 67 52 12012011 1167 311 70 78 1201

Dâmboviţa2000 3128 644 133 115 23492005 2418 640 165 129 24842010 2699 650 180 151 25332011 2568 639 185 164 2575

Giurgiu2000 1165 294 64 35 9692005 904 285 64 56 9742010 867 297 58 80 10152011 817 297 59 114 1040

Ialomiţa2000 1252 284 43 36 13982005 898 274 57 50 14022010 891 290 62 80 12962011 789 289 67 90 1227

Prahova2000 5439 1424 308 312 38162005 4373 1160 266 324 38802010 4035 1175 323 401 43502011 3815 1082 350 444 4278

Teleorman2000 2961 487 59 97 17872005 2268 486 87 112 18302010 2113 529 93 86 18862011 1948 528 90 88 1904

Bucureşti - Ilfov2000 23497 8800 2029 1096 171572005 23095 11522 2267 1708 190302010 22394 12184 2825 3805 181122011 21996 11825 2492 4033 18035

Ilfov2000 1724 346 61 34 6402005 1618 421 76 148 8562010 1540 484 127 150 8582011 1440 503 135 148 829

Municipiul Bucureşti2000 21773 8454 1968 1062 165172005 21477 11101 2191 1560 181742010 20854 11700 2698 3655 172542011 20556 11322 2357 3885 17206

MACROREGIUNEA 42000 34187 9548 1538 1260 239962005 27862 9377 1924 1726 241062010 25914 10833 2525 2391 260202011 25169 10936 2618 2482 25757

259

Page 259: Statistică teritorială

număr

Personal sanitar mediu

39. PATURILE DIN SPITALE ŞI PERSONALUL MEDICO-SANITAR - continuare

Medici 2)MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

StomatologiPaturi în spitale 1) Farmacişti

Sud - Vest Oltenia2000 15999 4656 376 573 119932005 13569 4336 741 915 125272010 12762 4673 915 1178 133172011 12352 4636 936 1187 12877

Dolj2000 5434 2274 83 206 39922005 4643 1961 331 439 42522010 4488 2118 403 603 47922011 4486 2095 424 610 4657

Gorj2000 2660 607 59 83 19782005 2337 609 90 110 20632010 2309 658 121 133 20922011 2201 671 128 147 2048

Mehedinţi2000 2146 461 62 91 14962005 1803 460 90 100 14992010 1640 495 99 126 15522011 1445 467 106 125 1480

Olt2000 2927 647 63 96 22072005 2427 653 85 121 23512010 2111 689 114 131 25722011 2061 694 88 132 2536

Vâlcea2000 2832 667 109 97 23202005 2359 653 145 145 23622010 2214 713 178 185 23092011 2159 709 190 173 2156

Vest2000 18188 4892 1162 687 120032005 14293 5041 1183 811 115792010 13152 6160 1610 1213 127032011 12817 6300 1682 1295 12880

Arad2000 3726 884 159 152 27052005 2431 944 266 220 24732010 2416 1109 380 220 25702011 2269 1063 399 245 2443

Caraş-Severin2000 2752 576 99 69 20862005 2211 502 118 59 17542010 1931 574 149 107 20912011 1770 590 154 89 2066

Hunedoara2000 4738 993 166 226 32832005 3705 1116 199 212 31672010 3302 1088 257 297 30312011 3213 1088 257 310 2955

Timiş2000 6972 2439 738 240 39292005 5946 2479 600 320 41852010 5503 3389 824 589 50112011 5565 3559 872 651 5416

2) Exclusiv stomatologi.

1) Inclusiv paturile din centrele de sănătate.

260

Page 260: Statistică teritorială

număr

Total Primar(cl.I-IV)

Gimnazial(cl.V-VIII)

Învăţă-mântulspecial

(cl.I-VIII)

TOTAL2000/2001 4565279 611036 2411505 1077251 1299449 34805 687919 239550 1) 82117 5331522005/2006 4360831 648338 1900561 931973 949273 19315 767439 284412 43617 7164642010/2011 4029226 673736 1691441 822620 852480 16341 866543 54538 69967 6730012011/2012 3823515 673641 1629406 803902 809339 16165 888768 12382 79466 539852MACROREGIUNEA 12000/2001 1149480 173317 589314 268738 309995 10581 173988 61335 1) 24061 1274652005/2006 1084587 178178 463270 227506 229784 5980 188083 69338 12320 1733982010/2011 1022586 186295 416957 206485 205703 4769 215021 13854 18133 1723262011/2012 972356 187344 404953 202759 197542 4652 217163 3425 18910 140561

Nord - Vest2000/2001 609032 90210 310353 140930 162887 6536 90501 31629 1) 11919 744202005/2006 576766 92383 245428 118491 123279 3658 99835 36235 5269 976162010/2011 533240 95496 217818 106293 108693 2832 118357 7463 9405 847012011/2012 516575 96025 209959 103610 103548 2801 119822 1785 10122 78862

Bihor2000/2001 131582 18558 65085 30530 33061 1494 21471 5234 1) 3677 175572005/2006 130898 19481 54757 26880 26964 913 25849 5897 1653 232612010/2011 121087 21184 50255 24663 24949 643 28195 1469 2487 174972011/2012 117458 21556 48697 24249 23808 640 28503 289 2623 15790Bistriţa-Năsăud2000/2001 66138 11721 38797 17651 20499 647 9884 4365 1) 899 4722005/2006 60795 12144 31517 15340 15696 481 11027 4918 154 10352010/2011 57578 11888 28269 13754 14091 424 14248 921 572 16802011/2012 56186 11807 27220 13325 13474 421 14664 313 648 1534Cluj2000/2001 176052 20007 68734 30091 36451 2192 24851 7930 1) 4046 504842005/2006 171421 20230 51651 24096 26271 1284 23553 8426 1870 656912010/2011 156821 22321 45500 22129 22324 1047 26513 1711 3181 575952011/2012 152681 22975 44579 21862 21656 1061 27085 393 3446 54203Maramureş2000/2001 109475 17526 62874 28275 33637 962 15792 6813 1) 1604 48662005/2006 99369 17321 48934 23597 24736 601 17761 7981 821 65512010/2011 91501 17080 41979 20084 21408 487 23368 1549 1797 57282011/2012 87587 16896 40046 19364 20238 444 23151 334 1780 5380Satu Mare2000/2001 75069 12728 45747 21001 23887 859 10191 4633 1) 969 8012005/2006 68586 13523 35543 17215 18045 283 12120 6030 608 7622010/2011 64087 13848 31064 15361 15540 163 15479 1096 824 17762011/2012 61611 13718 29448 14897 14399 152 15669 279 1008 1489Sălaj2000/2001 50716 9670 29116 13382 15352 382 8312 2654 1) 724 2402005/2006 45697 9684 23026 11363 11567 96 9525 2983 163 3162010/2011 42166 9175 20751 10302 10381 68 10554 717 544 4252011/2012 41052 9073 19969 9913 9973 83 10750 177 617 466

Centru2000/2001 540448 83107 278961 127808 147108 4045 83487 29706 1) 12142 530452005/2006 507821 85795 217842 109015 106505 2322 88248 33103 7051 757822010/2011 489346 90799 199139 100192 97010 1937 96664 6391 8728 876252011/2012 455781 91319 194994 99149 93994 1851 97341 1640 8788 61699

Alba2000/2001 81996 12443 42673 19414 22637 622 13159 4447 1) 1129 81452005/2006 71219 12265 32834 15823 16445 566 13556 5028 672 68642010/2011 64366 12197 28665 13504 14641 520 16139 1069 948 53482011/2012 61925 12057 27621 13183 13997 441 16345 380 1165 4357

40. POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE (inclusiv învăţământul particular)

SuperiorLicealPreşcolar

Primar şi gimnazial

Profe-sional

Postlicealşi de

maiştri

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii şcolari

Total

Învăţământ

261

Page 261: Statistică teritorială

număr

Total Primar(cl.I-IV)

Gimnazial(cl.V-VIII)

Învăţă-mântulspecial

(cl.I-VIII)

Braşov2000/2001 134728 15068 65497 28699 35763 1035 22515 7227 1) 3046 213752005/2006 123786 15442 46282 22535 23290 457 21545 7354 1054 321092010/2011 130121 18258 41172 21210 19656 306 21273 1173 2253 459922011/2012 108967 18876 40322 21143 18874 305 20809 295 2398 26267Covasna2000/2001 44334 8474 24984 11527 13118 339 6490 2734 1) 1184 4682005/2006 40749 8697 19951 10419 9349 183 7758 3093 338 9122010/2011 39075 9002 19250 9929 9114 207 8427 482 910 10042011/2012 38304 9222 19026 9889 8923 214 8477 5 847 727Harghita2000/2001 65113 13397 35079 16353 18463 263 11044 3543 1) 1564 4862005/2006 62488 13390 29176 14979 14061 136 12924 4124 1263 16112010/2011 57562 13782 27323 13622 13591 110 13356 834 781 14862011/2012 56450 13582 26942 13469 13371 102 13643 157 873 1253Mureş2000/2001 115158 20038 61737 29378 31669 690 16584 5121 1) 3300 83782005/2006 111991 21442 51409 26481 24631 297 17942 6873 2608 117172010/2011 108018 22141 48584 24904 23381 299 21734 1333 2508 117182011/2012 105119 22069 47601 24539 22759 303 21967 258 2231 10993Sibiu2000/2001 99119 13687 48991 22437 25458 1096 13695 6634 1) 1919 141932005/2006 97588 14559 38190 18778 18729 683 14523 6631 1116 225692010/2011 90204 15419 34145 17023 16627 495 15735 1500 1328 220772011/2012 85016 15513 33482 16926 16070 486 16100 545 1274 18102

MACROREGIUNEA 22000/2001 1374209 193423 785018 350290 424026 10702 191090 78945 1) 21491 1042422005/2006 1290241 210633 622912 309687 307690 5535 218250 97561 10814 1300712010/2011 1193389 210538 556075 271118 280110 4847 258813 16719 20217 1310272011/2012 1152491 209350 533764 262759 266162 4843 268919 4004 24110 112344

Nord - Est2000/2001 808275 117226 463045 209488 246859 6698 103206 47615 1) 12237 649462005/2006 771342 128979 377088 188225 185377 3486 121188 59445 5672 789702010/2011 707377 125682 337738 164376 170165 3197 150334 9676 11091 728562011/2012 686369 123920 323339 158496 161692 3151 157464 2232 13058 66356

Bacău2000/2001 151554 23546 89685 41628 47279 778 20242 8711 1) 2775 65952005/2006 137697 24412 71208 35194 35556 458 23033 10217 955 78722010/2011 120063 23164 60558 29349 30830 379 26371 1513 1665 67922011/2012 114971 22386 57832 28452 29011 369 26802 276 1786 5889Botoşani2000/2001 90263 14727 56854 25309 30566 979 12180 4873 1) 1254 3752005/2006 85314 16311 47357 23830 23132 395 13267 8040 247 922010/2011 78953 15537 43546 21521 21727 298 17535 1375 662 2982011/2012 77083 15139 41860 20798 20820 242 18611 486 718 269Iaşi2000/2001 214250 23428 101667 44621 55441 1605 23903 11097 1) 3779 503762005/2006 214876 28140 81723 41444 39291 988 27792 14166 2369 606862010/2011 199677 28852 76873 37969 38041 863 32408 1893 4094 555572011/2012 193865 29416 73846 36841 36143 862 34447 520 4479 51157Neamţ2000/2001 109417 15820 67524 30790 35957 777 15891 8218 1) 1648 3162005/2006 97410 16499 52934 25580 26950 404 18671 8070 904 3322010/2011 86433 15853 44233 21155 22776 302 21539 1761 2188 8592011/2012 83733 15726 42212 20225 21669 318 22364 397 2374 660

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii şcolari

Total

Învăţământ

Preşcolar

Primar şi gimnazial

Liceal Profe-sional

Postlicealşi de

maiştriSuperior

(inclusiv învăţământul particular) - continuare40. POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE

262

Page 262: Statistică teritorială

număr

Total Primar(cl.I-IV)

Gimnazial(cl.V-VIII)

Învăţă-mântulspecial

(cl.I-VIII)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii şcolari

Total

Învăţământ

Preşcolar

Primar şi gimnazial

Liceal Profe-sional

Postlicealşi de

maiştriSuperior

(inclusiv învăţământul particular) - continuare40. POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE

Suceava2000/2001 149692 24722 88435 41113 45601 1721 18540 8386 1) 2425 71842005/2006 146018 25945 75378 37314 37224 840 23224 10642 920 99092010/2011 140601 25444 67784 32624 34153 1007 34217 1929 1877 93502011/2012 136826 24693 65112 31631 32491 990 35791 438 2411 8381Vaslui2000/2001 93099 14983 58880 26027 32015 838 12450 6330 1) 356 1002005/2006 90027 17672 48488 24863 23224 401 15201 8310 277 792010/2011 81650 16832 44744 21758 22638 348 18264 1205 605 -2011/2012 79891 16560 42477 20549 21558 370 19449 115 1290 -

Sud - Est2000/2001 565934 76197 321973 140802 177167 4004 87884 31330 1) 9254 392962005/2006 518899 81654 245824 121462 122313 2049 97062 38116 5142 511012010/2011 486012 84856 218337 106742 109945 1650 108479 7043 9126 581712011/2012 466122 85430 210425 104263 104470 1692 111455 1772 11052 45988

Brăila2000/2001 69749 10297 40646 17163 22807 676 10536 4076 1) 1989 22052005/2006 60589 10725 29948 14268 15417 263 11739 5108 927 21422010/2011 53153 11038 25923 12491 13222 210 12322 1070 1356 14442011/2012 52192 10862 25217 12437 12544 236 13122 238 1586 1167Buzău2000/2001 87692 13973 52068 23368 28002 698 15495 4386 1) 1275 4952005/2006 80591 14754 42720 20973 21311 436 16031 5676 1009 4012010/2011 73694 15261 37774 18279 19135 360 18122 876 1355 3062011/2012 72906 15391 36454 17893 18207 354 18806 129 1796 330Constanţa2000/2001 157971 17138 81872 35490 45747 635 27190 7188 1) 2324 222592005/2006 152811 19944 61192 30448 30254 490 30580 10062 1105 299282010/2011 154026 22782 57253 28561 28321 371 31616 2177 2078 381202011/2012 142941 23350 55616 28176 27084 356 32227 645 2665 28438Galaţi2000/2001 131362 16016 72790 31698 39897 1195 17977 8492 1) 2040 140472005/2006 122066 17359 56257 28113 27567 577 20174 9165 808 183032010/2011 112881 17795 49145 23559 25212 374 25192 1482 1502 177652011/2012 107427 17838 46470 22518 23573 379 25449 303 1747 15620Tulcea2000/2001 49685 8522 30416 12961 17016 439 6620 3696 1) 431 -2005/2006 41612 8200 21726 10626 11031 69 7344 3932 410 -2010/2011 36372 7948 18711 9099 9537 75 8031 789 893 -2011/2012 35088 7733 17802 8819 8900 83 8288 283 982 -Vrancea2000/2001 69475 10251 44181 20122 23698 361 10066 3492 1) 1195 2902005/2006 61230 10672 33981 17034 16733 214 11194 4173 883 3272010/2011 55886 10032 29531 14753 14518 260 13196 649 1942 5362011/2012 55568 10256 28866 14420 14162 284 13563 174 2276 433

MACROREGIUNEA 32000/2001 1153909 122618 568087 243516 317244 7327 183493 55516 1) 19610 2045852005/2006 1143605 132776 439124 214415 220785 3924 202481 65002 11366 2928562010/2011 1041116 152675 397952 193329 201014 3609 207994 13060 15034 2544012011/2012 969403 154634 386219 191842 190782 3595 215883 2960 16744 192963

Sud - Muntenia2000/2001 623013 85403 367548 164688 200021 2839 93887 33271 1) 11195 317092005/2006 580359 90511 294893 145462 148046 1385 107542 42478 5326 396092010/2011 523362 95141 258360 124731 132247 1382 120920 9217 7610 321142011/2012 505704 94675 247212 121549 124284 1379 127412 1704 8591 26110

263

Page 263: Statistică teritorială

număr

Total Primar(cl.I-IV)

Gimnazial(cl.V-VIII)

Învăţă-mântulspecial

(cl.I-VIII)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii şcolari

Total

Învăţământ

Preşcolar

Primar şi gimnazial

Liceal Profe-sional

Postlicealşi de

maiştriSuperior

(inclusiv învăţământul particular) - continuare40. POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE

Argeş2000/2001 138281 19199 70576 32047 37908 621 23413 7210 1) 3507 143762005/2006 130152 19845 57450 27557 29661 232 25466 7680 1546 181652010/2011 114602 20522 50085 23738 26084 263 26640 1738 1153 144642011/2012 108404 20242 48235 23189 24786 260 27851 107 1290 10679Călăraşi2000/2001 57095 8418 37714 16682 20959 73 7276 2802 1) 558 3272005/2006 53016 8973 29578 15088 14480 10 8924 4749 158 6342010/2011 50012 9647 27259 13581 13648 30 10867 765 677 7972011/2012 48442 9557 26282 13296 12953 33 11424 147 627 405Dâmboviţa2000/2001 109933 13226 63510 28423 34540 547 15857 5348 1) 1803 101892005/2006 98774 14513 50529 24798 25446 285 16920 7055 681 90762010/2011 88610 15185 43964 21233 22568 163 19575 1192 936 77582011/2012 84468 15038 41464 20539 20765 160 20193 224 1069 6480Giurgiu2000/2001 44018 6303 31152 14342 16681 129 4456 1623 1) 348 1362005/2006 41679 6755 26587 13697 12781 109 5877 2101 90 2692010/2011 39376 6973 24121 11729 12289 103 7118 604 560 -2011/2012 38437 6959 23049 11523 11424 102 7704 153 572 -Ialomiţa2000/2001 53639 7795 34214 15015 18774 425 7485 2757 1) 946 4422005/2006 50623 7587 27432 14034 13275 123 10108 4728 422 3462010/2011 45350 8721 23999 11821 12060 118 11153 801 386 2902011/2012 44413 8809 22894 11325 11450 119 11690 28 604 388Prahova2000/2001 148776 18562 87321 38200 48324 797 23525 10161 1) 2968 62392005/2006 140275 20694 68000 33012 34538 450 27451 11654 1897 105792010/2011 129401 23354 60358 29406 30430 522 31358 3068 3017 82462011/2012 127068 23527 58578 29037 29011 530 33257 755 3299 7652Teleorman2000/2001 71271 11900 43061 19979 22835 247 11875 3370 1) 1065 -2005/2006 65840 12144 35317 17276 17865 176 12796 4511 532 5402010/2011 56011 10739 28574 13223 15168 183 14209 1049 881 5592011/2012 54472 10543 26710 12640 13895 175 15293 290 1130 506

Bucureşti - Ilfov2000/2001 530896 37215 200539 78828 117223 4488 89606 22245 1) 8415 1728762005/2006 563246 42265 144231 68953 72739 2539 94939 22524 6040 2532472010/2011 517754 57534 139592 68598 68767 2227 87074 3843 7424 2222872011/2012 463699 59959 139007 70293 66498 2216 88471 1256 8153 166853Ilfov

2000/2001 42064 5689 29406 13048 15974 384 5218 1424 1) 327 -2005/2006 40121 6335 24706 12781 11671 254 7118 1796 166 -2010/2011 42548 8538 24892 12498 12278 116 8143 577 158 2402011/2012 43138 9398 24592 12673 11803 116 8722 138 102 186

Municipiul Bucureşti2000/2001 488832 31526 171133 65780 101249 4104 84388 20821 1) 8088 1728762005/2006 523125 35930 119525 56172 61068 2285 87821 20728 5874 2532472010/2011 475206 48996 114700 56100 56489 2111 78931 3266 7266 2220472011/2012 420561 50561 114415 57620 54695 2100 79749 1118 8051 166667

MACROREGIUNEA 42000/2001 887681 121678 469086 214707 248184 6195 139348 43754 1) 16955 968602005/2006 842398 126751 375255 180365 191014 3876 158625 52511 9117 1201392010/2011 772135 124228 320457 151688 165653 3116 184715 10905 16583 1152472011/2012 729265 122313 304470 146542 154853 3075 186803 1993 19702 93984

264

Page 264: Statistică teritorială

număr

Total Primar(cl.I-IV)

Gimnazial(cl.V-VIII)

Învăţă-mântulspecial

(cl.I-VIII)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

Anii şcolari

Total

Învăţământ

Preşcolar

Primar şi gimnazial

Liceal Profe-sional

Postlicealşi de

maiştriSuperior

(inclusiv învăţământul particular) - continuare40. POPULAŢIA ŞCOLARĂ, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE

Sud - Vest Oltenia2000/2001 468564 67392 255777 117580 135992 2205 77649 23312 1) 9037 353972005/2006 444295 71601 207840 100262 106784 794 86263 28106 5347 451382010/2011 402670 67636 175918 82919 92301 698 99522 6095 10513 429862011/2012 381465 66297 166530 79624 86200 706 102060 1351 12465 32762

Dolj2000/2001 152742 17814 75306 35220 39081 1005 24634 6510 1) 2927 255512005/2006 148606 20997 62134 30118 31770 246 24774 8030 1971 307002010/2011 136748 19983 53367 25890 27237 240 28160 1480 3802 299562011/2012 126783 19740 50510 24639 25648 223 28364 196 4485 23488Gorj2000/2001 84837 12973 46971 21271 25391 309 12004 5443 1) 1732 57142005/2006 82872 13233 38540 18507 19911 122 17879 5486 825 69092010/2011 74595 12544 32661 14909 17655 97 20973 1493 1709 52152011/2012 71358 12221 30835 14398 16331 106 21408 466 2118 4310Mehedinţi2000/2001 59141 8993 34075 16026 17765 284 11308 2384 1) 987 13942005/2006 55597 8750 27008 12757 14119 132 11541 3690 608 40002010/2011 49171 8444 22168 10563 11490 115 13464 708 1776 26112011/2012 46812 8288 21239 10347 10782 110 13308 238 2170 1569Olt2000/2001 91460 15161 53950 24386 29283 281 15604 4570 1) 2175 -2005/2006 82809 15425 43595 21311 22153 131 16229 5766 1272 5222010/2011 73991 14059 36455 16824 19551 80 18939 1314 2534 6902011/2012 72638 13576 34388 16104 18187 97 20761 237 3083 593Vâlcea2000/2001 80384 12451 45475 20677 24472 326 14099 4405 1) 1216 27382005/2006 74411 13196 36563 17569 18831 163 15840 5134 671 30072010/2011 68165 12606 31267 14733 16368 166 17986 1100 692 45142011/2012 63874 12472 29558 14136 15252 170 18219 214 609 2802

Vest2000/2001 419117 54286 213309 97127 112192 3990 61699 20442 1) 7918 614632005/2006 398103 55150 167415 80103 84230 3082 72362 24405 3770 750012010/2011 369465 56592 144539 68769 73352 2418 85193 4810 6070 722612011/2012 347800 56016 137940 66918 68653 2369 84743 642 7237 61222

Arad2000/2001 88394 13752 48333 22622 24703 1008 12998 3857 1) 1403 80512005/2006 91550 13093 40593 20075 19964 554 16193 5079 531 160612010/2011 94086 14040 35527 17216 17879 432 18685 1015 981 238382011/2012 86435 14076 34204 16748 17013 443 18649 266 1066 18174Caraş-Severin2000/2001 67046 10333 37916 17180 19831 905 9637 3759 1) 1288 41132005/2006 58536 9747 28920 14008 14475 437 10796 4666 322 40852010/2011 52949 9545 24810 11861 12293 656 13894 1031 592 30772011/2012 50062 9160 23788 11515 11613 660 13921 203 649 2341Hunedoara2000/2001 98619 11983 54922 24717 29472 733 16990 5680 1) 2493 65512005/2006 89659 13032 41703 19444 21560 699 19167 6559 1091 81072010/2011 78899 12406 35028 16007 18655 366 22013 1259 2843 53502011/2012 73898 12215 32220 15148 16723 349 21942 50 3283 4188Timiş2000/2001 165058 18218 72138 32608 38186 1344 22074 7146 1) 2734 427482005/2006 158358 19278 56199 26576 28231 1392 26206 8101 1826 467482010/2011 143531 20601 49174 23685 24525 964 30601 1505 1654 399962011/2012 137405 20565 47728 23507 23304 917 30231 123 2239 36519

1) Inclusiv învăţământul de ucenici.

265

Page 265: Statistică teritorială

numărMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii şcolari

Învăţământpreşcolar

Învăţământprimar şi

gimnazial

Învăţământliceal

Învăţământprofesional

Învăţământpostliceal

şi de maiştri

Învăţământsuperior

TOTAL2000/2001 34023 162606 64018 4894 1) 1438 279592005/2006 35755 144489 61914 6234 1099 315432010/2011 37353 125005 59609 116 1124 297462011/2012 37391 120927 59380 64 1360 28365MACROREGIUNEA 12000/2001 10410 43899 17381 1156 1) 486 67702005/2006 10677 39004 15518 1616 235 79202010/2011 11219 33473 15767 20 210 81702011/2012 11370 32503 15342 2 247 8040

Nord - Vest2000/2001 5337 23257 8434 883 1) 134 43292005/2006 5455 20846 7956 1052 82 52162010/2011 5860 17608 8433 9 109 54712011/2012 5927 16957 8242 - 91 5434

Bihor2000/2001 1192 4974 1883 289 1) 10 8232005/2006 1228 4687 1963 166 16 14872010/2011 1375 3956 2141 - 30 13822011/2012 1404 3902 2149 - 9 1409Bistriţa-Năsăud2000/2001 615 2859 675 255 1) 56 -2005/2006 663 2748 631 313 26 -2010/2011 680 2297 936 - 14 -2011/2012 683 2176 876 - 12 -Cluj2000/2001 1273 5440 2646 138 1) 37 32232005/2006 1278 4543 2145 211 23 35252010/2011 1421 3728 2053 2 30 38622011/2012 1459 3647 1958 - 33 3799Maramureş2000/2001 941 4468 1494 116 1) 16 2832005/2006 927 4007 1507 146 11 2042010/2011 945 3509 1507 - 16 2102011/2012 939 3299 1541 - 13 211Satu Mare2000/2001 768 3185 1023 33 1) 1 -2005/2006 789 2803 1046 100 4 -2010/2011 855 2286 1133 4 - 172011/2012 852 2156 1030 - - 15Sălaj2000/2001 548 2331 713 52 1) 14 -2005/2006 570 2058 664 116 2 -2010/2011 584 1832 663 3 19 -2011/2012 590 1777 688 - 24 -

Centru2000/2001 5073 20642 8947 273 1) 352 24412005/2006 5222 18158 7562 564 153 27042010/2011 5359 15865 7334 11 101 26992011/2012 5443 15546 7100 2 156 2606

Alba2000/2001 666 3229 1348 24 1) 22 2002005/2006 708 2864 1122 - 28 1732010/2011 710 2438 1145 - 7 1902011/2012 693 2389 1094 - 27 164

41. PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE

266

Page 266: Statistică teritorială

numărMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii şcolari

Învăţământpreşcolar

Învăţământprimar şi

gimnazial

Învăţământliceal

Învăţământprofesional

Învăţământpostliceal

şi de maiştri

Învăţământsuperior

Braşov2000/2001 909 4181 2385 31 1) 91 9362005/2006 896 3508 1932 63 23 10912010/2011 985 2961 1671 - 8 9262011/2012 1067 2758 1651 - 48 919Covasna2000/2001 521 1861 998 - 12 -2005/2006 582 1737 783 - 8 -2010/2011 549 1632 716 - - -2011/2012 557 1642 668 - - -Harghita2000/2001 892 2936 1147 112 1) 32 -2005/2006 849 2464 1139 22 7 -2010/2011 865 2154 1090 - - -2011/2012 860 2180 1082 - - -Mureş2000/2001 1260 4933 1578 91 1) 111 6002005/2006 1331 4705 1682 71 27 6342010/2011 1359 4151 1655 - 53 7352011/2012 1371 4081 1528 - 42 686Sibiu2000/2001 825 3502 1491 15 1) 84 7052005/2006 856 2880 904 408 60 8062010/2011 891 2529 1057 11 33 8482011/2012 895 2496 1077 2 39 837

MACROREGIUNEA 22000/2001 10001 50997 17761 1764 1) 336 56872005/2006 10746 44104 17972 2408 242 59152010/2011 10882 38679 17235 25 388 55062011/2012 10940 37473 17645 29 450 5383

Nord - Est2000/2001 6012 30626 9600 1241 1) 157 41202005/2006 6444 26317 10255 1620 100 41362010/2011 6372 23184 10109 3 127 38512011/2012 6388 22246 10280 24 157 3659

Bacău2000/2001 1223 5532 1902 268 1) 10 2142005/2006 1264 4524 1966 380 8 2702010/2011 1242 4071 1758 - 26 2872011/2012 1249 3903 1783 - 20 285Botoşani2000/2001 762 3890 1144 27 1) 10 -2005/2006 820 3407 1232 16 9 -2010/2011 780 2950 1245 2 22 -2011/2012 768 2822 1226 18 24 -Iaşi2000/2001 1227 6820 2665 330 1) 54 36462005/2006 1368 5754 2581 479 37 35482010/2011 1418 5190 2442 - 41 32032011/2012 1465 5014 2458 - 46 3016Neamţ2000/2001 835 4447 1405 236 1) 20 -2005/2006 844 3783 1608 47 11 -2010/2011 836 3105 1400 - 6 192011/2012 855 2998 1492 - 5 20

41. PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE - continuare

267

Page 267: Statistică teritorială

numărMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii şcolari

Învăţământpreşcolar

Învăţământprimar şi

gimnazial

Învăţământliceal

Învăţământprofesional

Învăţământpostliceal

şi de maiştri

Învăţământsuperior

41. PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE - continuare

Suceava2000/2001 1129 5979 1530 280 1) 62 2602005/2006 1218 5303 1890 388 27 3182010/2011 1195 4516 2106 1 31 3422011/2012 1171 4388 2167 6 61 338Vaslui2000/2001 836 3958 954 100 1) 1 -2005/2006 930 3546 978 310 8 -2010/2011 901 3352 1158 - 1 -2011/2012 880 3121 1154 - 1 -

Sud - Est2000/2001 3989 20371 8161 523 1) 179 15672005/2006 4302 17787 7717 788 142 17792010/2011 4510 15495 7126 22 261 16552011/2012 4552 15227 7365 5 293 1724

Brăila2000/2001 537 2454 1137 44 1) 4 472005/2006 594 2091 1054 47 37 402010/2011 612 1921 903 7 25 312011/2012 599 1775 899 3 24 28Buzău2000/2001 743 3685 1442 130 1) 8 62005/2006 746 3376 1241 249 10 -2010/2011 720 2882 1217 15 38 -2011/2012 738 2842 1283 2 45 -Constanţa2000/2001 955 4957 2444 16 1) 101 8862005/2006 1118 4304 2399 118 25 10022010/2011 1232 3923 2125 - 86 9572011/2012 1263 3854 2172 - 73 949Galaţi2000/2001 738 4370 1736 62 1) 24 6282005/2006 862 3690 1671 195 57 7372010/2011 937 3386 1493 - 47 6672011/2012 929 3398 1621 - 92 747Tulcea2000/2001 440 2060 564 119 1) 6 -2005/2006 401 1721 521 152 2 -2010/2011 436 1435 527 - 13 -2011/2012 441 1368 584 - 11 -Vrancea2000/2001 576 2845 838 152 1) 36 -2005/2006 581 2605 831 27 11 -2010/2011 573 1948 861 - 52 -2011/2012 582 1990 806 - 48 -

MACROREGIUNEA 32000/2001 6882 36142 14831 1055 1) 317 104472005/2006 7431 32631 15836 722 316 122782010/2011 8390 28490 13959 12 294 113132011/2012 8300 27356 13665 2 386 10449

Sud - Muntenia2000/2001 4630 24038 8088 587 1) 209 10552005/2006 4758 22310 8561 539 120 12332010/2011 4921 19026 8499 12 226 12062011/2012 4841 18187 8210 2 292 1106

268

Page 268: Statistică teritorială

numărMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii şcolari

Învăţământpreşcolar

Învăţământprimar şi

gimnazial

Învăţământliceal

Învăţământprofesional

Învăţământpostliceal

şi de maiştri

Învăţământsuperior

41. PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE - continuare

Argeş2000/2001 1122 5255 2217 211 1) 141 3462005/2006 1162 4717 2072 127 60 5322010/2011 1142 4010 1995 6 126 5252011/2012 1108 3765 1860 - 127 485Călăraşi2000/2001 395 2222 666 52 1) 10 -2005/2006 449 1880 646 142 - -2010/2011 498 1628 852 - - 92011/2012 492 1697 757 - - -Dâmboviţa2000/2001 724 4429 1366 39 1) 10 3892005/2006 768 4056 1424 12 8 3372010/2011 830 3421 1359 - 18 3212011/2012 812 3297 1321 - 19 296Giurgiu2000/2001 316 1904 353 29 1) 3 -2005/2006 318 1803 391 39 2 -2010/2011 315 1800 425 - 15 -2011/2012 308 1759 447 - 20 -Ialomiţa2000/2001 392 1966 516 75 1) 28 -2005/2006 415 1760 701 96 19 -2010/2011 456 1630 689 3 2 -2011/2012 456 1592 668 - 10 -Prahova2000/2001 1002 5248 2080 129 1) 13 3202005/2006 996 4784 2398 77 24 3642010/2011 1055 4183 2259 3 56 3512011/2012 1054 3844 2194 2 90 325Teleorman2000/2001 679 3014 890 52 1) 4 -2005/2006 650 3310 929 46 7 -2010/2011 625 2354 920 - 9 -2011/2012 611 2233 963 - 26 -

Bucureşti - Ilfov2000/2001 2252 12104 6743 468 1) 108 93922005/2006 2673 10321 7275 183 196 110452010/2011 3469 9464 5460 - 68 101072011/2012 3459 9169 5455 - 94 9343

Ilfov2000/2001 295 1850 381 20 1) 6 -2005/2006 324 1754 436 - - -2010/2011 390 1523 327 - 5 202011/2012 449 1453 337 - - 16Municipiul Bucureşti2000/2001 1957 10254 6362 448 1) 102 93922005/2006 2349 8567 6839 183 196 110452010/2011 3079 7941 5133 - 63 100872011/2012 3010 7716 5118 - 94 9327

MACROREGIUNEA 42000/2001 6730 31568 14045 919 1) 299 50552005/2006 6901 28750 12588 1488 306 54302010/2011 6862 24363 12648 59 232 47572011/2012 6781 23595 12728 31 277 4493

269

Page 269: Statistică teritorială

numărMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii şcolari

Învăţământpreşcolar

Învăţământprimar şi

gimnazial

Învăţământliceal

Învăţământprofesional

Învăţământpostliceal

şi de maiştri

Învăţământsuperior

41. PERSONALUL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNT, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE - continuare

Sud - Vest Oltenia2000/2001 3620 17665 7887 412 1) 73 14112005/2006 3770 16441 6932 608 132 15882010/2011 3745 13745 6849 17 170 15932011/2012 3629 13366 6964 2 230 1516

Dolj2000/2001 1025 5165 2902 31 1) 26 12532005/2006 1121 4819 2461 - 27 14092010/2011 1115 3952 2185 - 51 14052011/2012 1045 3803 2181 - 103 1338Gorj2000/2001 638 3169 1158 86 1) 2 802005/2006 646 2773 1231 142 8 1442010/2011 645 2253 1350 5 11 1452011/2012 643 2200 1348 - 17 139Mehedinţi2000/2001 439 2320 997 35 1) 13 422005/2006 481 2084 771 176 7 -2010/2011 475 1773 924 - 23 -2011/2012 464 1754 914 - 27 -Olt2000/2001 838 3828 1419 167 1) 32 -2005/2006 788 3515 1073 224 66 -2010/2011 774 2880 1135 12 75 -2011/2012 761 2954 1299 2 83 -Vâlcea2000/2001 680 3183 1411 93 1) - 362005/2006 734 3250 1396 66 24 352010/2011 736 2887 1255 - 10 432011/2012 716 2655 1222 - - 39

Vest2000/2001 3110 13903 6158 507 1) 226 36442005/2006 3131 12309 5656 880 174 38422010/2011 3117 10618 5799 42 62 31642011/2012 3152 10229 5764 29 47 2977

Arad2000/2001 789 3163 1319 158 1) 63 5272005/2006 707 2726 1150 367 47 5652010/2011 722 2556 1177 - 9 5762011/2012 728 2362 1123 - 7 527Caraş-Severin2000/2001 575 2590 1127 - 11 632005/2006 573 2123 1174 - - 1052010/2011 554 1806 1104 - 10 1092011/2012 567 1855 1200 - 15 113Hunedoara2000/2001 623 3352 1339 186 1) 137 3082005/2006 659 3012 1495 114 68 2742010/2011 667 2458 1425 5 43 2632011/2012 702 2325 1445 - 25 257Timiş2000/2001 1123 4798 2373 163 1) 15 27462005/2006 1192 4448 1837 399 59 28982010/2011 1174 3798 2093 37 - 22162011/2012 1155 3687 1996 29 - 2080

1) Inclusiv învăţământul de ucenici.

270

Page 270: Statistică teritorială

numărMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii şcolari

Învăţământgimnazial 1)

Învăţământliceal

Învăţământprofesional

Învăţământpostliceal

şi de maiştri

Învăţământsuperior

TOTAL2004/2005 265179 177576 152875 18530 1084752009/2010 198981 204863 89805 19232 1912912010/2011 229609 202160 34733 21311 186900MACROREGIUNEA 12004/2005 64607 44355 36507 4802 253182009/2010 47457 52129 23030 5339 511462010/2011 53950 51347 8964 6057 47800

Nord - Vest2004/2005 34681 22937 18275 2171 143882009/2010 26047 28395 12439 2566 179282010/2011 29606 28278 4925 2977 17776

Bihor2004/2005 7292 5525 2831 596 39292009/2010 5769 7195 2440 746 37972010/2011 6630 7189 1094 751 4017Bistriţa-Năsăud2004/2005 4265 2532 2427 121 2192009/2010 3368 3068 1712 183 2912010/2011 3847 3246 537 173 325Cluj2004/2005 8025 6104 4291 776 90432009/2010 5618 6245 2675 819 119182010/2011 6259 6220 1065 1125 11590Maramureş2004/2005 6822 3931 3987 335 10432009/2010 5242 5678 2454 518 13662010/2011 5804 5652 990 579 1232Satu Mare2004/2005 5081 2591 3102 262 1002009/2010 3503 3597 2033 234 4682010/2011 4370 3522 765 252 545Sălaj2004/2005 3196 2254 1637 81 542009/2010 2547 2612 1125 66 882010/2011 2696 2449 474 97 67

Centru2004/2005 29926 21418 18232 2631 109302009/2010 21410 23734 10591 2773 332182010/2011 24344 23069 4039 3080 30024

Alba2004/2005 4694 3545 2795 237 12742009/2010 3532 3812 1735 221 22452010/2011 3908 3830 648 287 1896Braşov2004/2005 6843 5430 3894 466 41312009/2010 4248 5312 1886 700 227962010/2011 4927 5038 525 732 19267Covasna2004/2005 2679 1691 1614 146 1202009/2010 1939 2068 876 323 1882010/2011 2191 1955 395 352 329Harghita2004/2005 3911 2938 2413 411 2082009/2010 3079 3504 1589 184 3142010/2011 3352 3165 583 188 410

42. NUMĂRUL ABSOLVENŢILOR, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE

271

Page 271: Statistică teritorială

numărMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii şcolari

Învăţământgimnazial 1)

Învăţământliceal

Învăţământprofesional

Învăţământpostliceal

şi de maiştri

Învăţământsuperior

Mureş2004/2005 6595 4311 3619 899 20492009/2010 4904 5199 2248 897 21752010/2011 5716 5272 934 983 2499Sibiu2004/2005 5204 3503 3897 472 31482009/2010 3708 3839 2257 448 55002010/2011 4250 3809 954 538 5623

MACROREGIUNEA 22004/2005 86139 48759 52535 4255 214012009/2010 64689 56284 28937 5173 296332010/2011 75533 56691 10448 5720 31588

Nord - Est2004/2005 50970 26853 32162 2343 129392009/2010 39171 31930 17959 2703 149902010/2011 46172 32410 6433 3173 16004

Bacău2004/2005 9769 4994 5426 384 12552009/2010 7113 5993 2813 319 16522010/2011 8032 5977 972 420 1711Botoşani2004/2005 6256 3163 3784 150 302009/2010 4983 3461 2283 88 352010/2011 5898 3553 881 178 87Iaşi2004/2005 11306 6218 7929 834 98212009/2010 8317 6725 3724 1191 110692010/2011 10302 6639 1055 1291 11689Neamţ2004/2005 7230 4114 4990 370 372009/2010 5511 4986 2942 527 1562010/2011 6076 4881 1235 601 195Suceava2004/2005 9973 5126 5653 398 17622009/2010 8350 7051 3752 416 20782010/2011 9712 7593 1408 459 2322Vaslui2004/2005 6436 3238 4380 207 342009/2010 4897 3714 2445 162 -2010/2011 6152 3767 882 224 -

Sud - Est2004/2005 35169 21906 20373 1912 84622009/2010 25518 24354 10978 2470 146432010/2011 29361 24281 4015 2547 15584

Brăila2004/2005 4541 2676 2770 338 5342009/2010 3134 2777 1401 473 5062010/2011 3688 2835 461 425 417Buzău2004/2005 5652 3906 2929 495 1202009/2010 4653 4093 1845 377 682010/2011 5123 3816 701 384 123Constanţa2004/2005 9302 6469 4841 438 48432009/2010 6293 7594 3041 540 90232010/2011 7470 7434 1193 567 10397

42. NUMĂRUL ABSOLVENŢILOR, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE - continuare

272

Page 272: Statistică teritorială

numărMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii şcolari

Învăţământgimnazial 1)

Învăţământliceal

Învăţământprofesional

Învăţământpostliceal

şi de maiştri

Învăţământsuperior

42. NUMĂRUL ABSOLVENŢILOR, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE - continuare

Galaţi2004/2005 7651 4509 5641 348 29312009/2010 5849 5187 2489 517 49032010/2011 6818 5487 867 452 4496Tulcea2004/2005 3360 1857 2039 69 -2009/2010 2108 1765 1048 181 -2010/2011 2519 1871 379 214 -Vrancea2004/2005 4663 2489 2153 224 342009/2010 3481 2938 1154 382 1432010/2011 3743 2838 414 505 151

MACROREGIUNEA 32004/2005 61927 48844 35439 5828 412132009/2010 46878 51163 19876 4099 806832010/2011 54591 49262 7957 4427 76565

Sud - Muntenia2004/2005 39170 25058 22943 2573 81392009/2010 31088 28484 14500 2222 86522010/2011 36043 27689 5980 2405 8353

Argeş2004/2005 7926 6403 4187 956 39032009/2010 6354 6829 3294 543 49462010/2011 6991 6612 1485 462 5012Călăraşi2004/2005 3709 2055 2738 63 2172009/2010 2880 2366 1343 204 2002010/2011 3446 2329 513 212 74Dâmboviţa2004/2005 6807 3919 3545 219 21212009/2010 5410 4468 1905 227 16122010/2011 6399 4315 651 320 1641Giurgiu2004/2005 3354 1341 1094 28 1312009/2010 2950 1648 725 121 -2010/2011 3433 1497 252 143 -Ialomiţa2004/2005 3660 2122 2416 147 1412009/2010 2834 2571 1412 152 912010/2011 3182 2439 657 95 72Prahova2004/2005 9121 6108 6701 911 12922009/2010 7099 7422 4419 819 16552010/2011 8371 7379 1927 904 1431Teleorman2004/2005 4593 3110 2262 249 3342009/2010 3561 3180 1402 156 1482010/2011 4221 3118 495 269 123

Bucureşti - Ilfov2004/2005 22757 23786 12496 3255 330742009/2010 15790 22679 5376 1877 720312010/2011 18548 21573 1977 2022 68212

Ilfov2004/2005 3141 1617 933 87 -2009/2010 2624 2102 682 108 592010/2011 3207 2006 356 103 69

273

Page 273: Statistică teritorială

numărMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii şcolari

Învăţământgimnazial 1)

Învăţământliceal

Învăţământprofesional

Învăţământpostliceal

şi de maiştri

Învăţământsuperior

42. NUMĂRUL ABSOLVENŢILOR, PE NIVELURI DE EDUCAŢIE - continuare

Municipiul Bucureşti2004/2005 19616 22169 11563 3168 330742009/2010 13166 20577 4694 1769 719722010/2011 15341 19567 1621 1919 68143

MACROREGIUNEA 42004/2005 52506 35618 28394 3645 205432009/2010 39957 45287 17962 4621 298292010/2011 45535 44860 7364 5107 30947

Sud - Vest Oltenia2004/2005 28975 19443 15359 1987 78012009/2010 22203 24718 9724 3002 134442010/2011 25673 24311 3945 3298 12983

Dolj2004/2005 8277 5464 4552 663 51842009/2010 6212 6655 2771 1204 92412010/2011 7199 7028 1192 1075 8823Gorj2004/2005 5389 3724 3167 421 12392009/2010 4446 5514 2003 581 14392010/2011 5315 5284 753 708 1400Mehedinţi2004/2005 3911 2652 1748 259 6532009/2010 2785 3392 1017 371 7422010/2011 3097 3128 365 513 881Olt2004/2005 6024 3973 2866 402 942009/2010 4659 4503 2229 591 952010/2011 5475 4223 908 722 147Vâlcea2004/2005 5374 3630 3026 242 6312009/2010 4101 4654 1704 255 19272010/2011 4587 4648 727 280 1732

Vest2004/2005 23531 16175 13035 1658 127422009/2010 17754 20569 8238 1619 163852010/2011 19862 20549 3419 1809 17964

Arad2004/2005 5346 3336 2650 358 27872009/2010 4177 4742 1663 352 51272010/2011 4733 4645 647 312 7145Caraş-Severin2004/2005 3953 2444 2574 176 8722009/2010 2990 3347 1480 164 8132010/2011 3315 3237 624 193 974Hunedoara2004/2005 6102 4439 3413 484 12242009/2010 4464 5210 2375 591 12972010/2011 5123 5499 1001 788 1192Timiş2004/2005 8130 5956 4398 640 78592009/2010 6123 7270 2720 512 91482010/2011 6691 7168 1147 516 8653

1) Inclusiv învăţământul special.

274

Page 274: Statistică teritorială

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

TOTAL2000 13422 162232 77648 2870 48767 364072005 12455 174380 70725 2914 49710 324092010 11829 173429 58324 2836 49681 242942011 11630 172307 54684 2876 50164 22997MACROREGIUNEA 12000 3827 42298 21160 780 15345 99402005 3526 44315 18634 779 15591 83262010 3241 44359 14439 728 15373 60922011 3189 44875 13943 752 15675 5976

Nord - Vest2000 2021 23170 11448 416 7510 48262005 1827 24291 10394 422 7772 40592010 1777 24438 8100 424 7963 32032011 1748 24558 7844 424 7880 3212

Bihor2000 433 4223 1983 94 1959 9932005 378 4153 1868 93 1889 8732010 371 3955 1240 93 1803 5612011 375 3975 1271 92 1756 583

Bistriţa-Năsăud2000 244 1603 745 57 867 3182005 234 1884 631 57 896 2822010 241 1877 700 57 930 3162011 231 1897 706 57 939 327

Cluj2000 454 10058 5314 77 1674 15432005 403 10453 4823 81 1742 12852010 379 10546 3381 81 1838 10152011 372 10501 3234 81 1749 1012

Maramureş2000 378 3073 1441 69 1142 7222005 348 3310 1619 71 1319 8502010 343 3486 1398 72 1407 6662011 332 3640 1270 73 1428 614

Satu Mare2000 270 2126 974 60 1046 5582005 233 2350 814 60 1089 4282010 219 2421 730 60 1126 3042011 217 2432 745 60 1142 344

Sălaj2000 242 2087 991 59 822 6922005 231 2141 639 60 837 3412010 224 2153 651 61 859 3412011 221 2113 618 61 866 332

Centru2000 1806 19128 9712 364 7835 51142005 1699 20024 8240 357 7819 42672010 1464 19921 6339 304 7410 28892011 1441 20317 6099 328 7795 2764

Alba2000 266 2460 1331 75 1265 9122005 270 3011 1350 75 1334 8492010 245 3026 1078 77 1358 6362011 236 2944 944 77 1362 509

43. NUMĂRUL ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

din care: biblioteci publiceBiblioteci (total)

275

Page 275: Statistică teritorială

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

Braşov2000 342 4211 2814 51 1305 11642005 276 3814 2152 41 1197 9452010 218 3724 1610 27 1058 5782011 202 3754 1443 27 1142 583

Covasna2000 192 1453 539 38 736 3052005 204 1725 528 39 760 2872010 177 1713 408 39 748 2122011 179 1720 385 40 756 204

Harghita2000 299 2811 1171 57 1183 6102005 281 2875 1024 58 1204 5202010 249 2940 822 49 1042 3622011 251 3056 829 58 1155 338

Mureş2000 406 4255 1765 81 1877 9482005 413 4457 1710 82 1985 9162010 353 4508 1398 73 1945 6612011 340 4540 1482 74 1966 688

Sibiu2000 301 3938 2092 62 1469 11752005 255 4142 1476 62 1339 7502010 222 4010 1023 39 1259 4402011 233 4303 1016 52 1414 442

MACROREGIUNEA 22000 4239 42115 25934 854 14605 128302005 3840 42722 21626 869 14862 114102010 3621 43371 19435 865 15004 84912011 3598 43350 18059 874 15089 7788

Nord - Est2000 2661 26823 15925 489 8615 72492005 2321 27203 13027 506 8826 63282010 2137 26822 13151 502 8718 53362011 2093 26456 12252 505 8799 4951

Bacău2000 469 4465 2044 87 1575 9662005 431 4558 1856 86 1587 8142010 388 4443 1703 73 1449 7762011 380 4481 1631 74 1478 719

Botoşani2000 315 2901 1618 72 1469 9272005 305 3024 1664 74 1520 10332010 242 2900 1513 75 1488 9662011 238 2816 1322 75 1475 908

Iaşi2000 617 8778 5803 89 1515 17552005 545 8661 3900 90 1525 13302010 554 8257 4185 91 1547 10462011 540 8324 3788 91 1554 852

Neamţ2000 374 3101 1964 74 1244 11102005 323 3261 1978 74 1280 13392010 318 3375 1736 77 1291 11092011 318 3237 1646 77 1300 1087

43. NUMĂRUL ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Biblioteci (total) din care: biblioteci publice

276

Page 276: Statistică teritorială

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

43. NUMĂRUL ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Biblioteci (total) din care: biblioteci publice

Suceava2000 556 4927 2653 98 1635 12342005 428 4997 2209 107 1653 10402010 330 5136 2783 113 1680 8122011 326 4974 2700 113 1697 790

Vaslui2000 330 2651 1843 69 1177 12572005 289 2702 1420 75 1261 7722010 305 2711 1231 73 1263 6272011 291 2624 1165 75 1295 595

Sud - Est2000 1578 15292 10009 365 5990 55812005 1519 15519 8599 363 6036 50822010 1484 16549 6284 363 6286 31552011 1505 16894 5807 369 6290 2837

Brăila2000 206 1881 1227 44 724 7352005 196 1822 836 43 690 5182010 187 1798 611 44 668 3192011 189 1877 552 44 678 316

Buzău2000 343 2321 1340 85 884 7402005 329 2385 1097 85 938 4842010 318 2703 993 86 1004 3942011 314 2764 928 86 1014 373

Constanţa2000 299 3987 3086 64 1414 17012005 294 4066 3358 65 1458 22122010 325 4362 1522 63 1468 6202011 316 4422 1312 63 1466 516

Galaţi2000 338 3867 2345 60 1386 11452005 315 3697 1681 57 1311 9202010 275 3832 1775 56 1474 11122011 277 3868 1661 62 1514 983

Tulcea2000 140 1465 1123 48 844 7752005 157 1781 908 49 869 5612010 158 1924 760 49 902 3782011 160 1892 684 49 842 311

Vrancea2000 252 1771 888 64 738 4852005 228 1768 719 64 770 3872010 221 1930 623 65 770 3322011 249 2071 670 65 776 338

MACROREGIUNEA 32000 2671 50741 16872 541 8351 62632005 2549 59055 16770 550 8591 59742010 2539 56484 13260 535 8574 45302011 2437 55625 12307 542 8570 4337

Sud - Muntenia2000 2219 16651 8580 522 6780 50582005 2041 17618 8135 529 7135 48942010 2019 18357 7272 517 7345 40012011 1942 18244 6880 526 7481 3835

277

Page 277: Statistică teritorială

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

43. NUMĂRUL ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Biblioteci (total) din care: biblioteci publice

Argeş2000 564 3716 1849 99 1276 9882005 420 3810 1905 100 1362 11502010 508 4101 2053 102 1479 12752011 481 4097 1989 102 1504 1234

Călăraşi2000 211 1704 713 53 731 3952005 201 1771 622 53 800 3172010 172 1880 602 55 868 2182011 170 1814 545 55 872 206

Dâmboviţa2000 362 2282 1407 81 985 9142005 361 2551 1388 83 1070 9572010 369 2810 1208 89 1185 7292011 352 2871 1073 89 1195 633

Giurgiu2000 183 1220 450 49 618 2732005 162 1163 405 50 628 2482010 163 1271 364 50 646 1742011 163 1293 324 50 644 165

Ialomiţa2000 171 1338 797 53 712 5912005 167 1517 936 54 752 5862010 158 1613 869 51 736 5202011 157 1650 828 57 789 479

Prahova2000 429 4403 2362 99 1443 12342005 430 4610 2009 101 1541 11572010 405 4636 1432 99 1604 7492011 396 4571 1427 99 1627 796

Teleorman2000 299 1988 1002 88 1015 6632005 300 2196 870 88 982 4792010 244 2046 744 71 827 3362011 223 1948 694 74 850 322

Bucureşti - Ilfov2000 452 34090 8292 19 1571 12052005 508 41437 8635 21 1456 10802010 520 38127 5988 18 1229 5292011 495 37381 5427 16 1089 502

Ilfov2000 108 676 261 18 154 712005 102 682 250 20 167 1092010 106 841 191 17 149 242011 96 797 165 15 134 22

Municipiul Bucureşti2000 344 33414 8031 1 1417 11342005 406 40755 8385 1 1289 9712010 414 37286 5797 1 1080 5052011 399 36584 5262 1 955 480

MACROREGIUNEA 42000 2685 27078 13682 695 10466 73742005 2540 28288 13695 716 10666 66992010 2428 29215 11190 708 10730 51812011 2406 28457 10375 708 10830 4896

278

Page 278: Statistică teritorială

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

Unităţi(număr)

Volumeexistente (mii)

Volumeeliberate (mii)

43. NUMĂRUL ŞI ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Biblioteci (total) din care: biblioteci publice

Sud - Vest Oltenia2000 1460 13044 6748 419 5684 43342005 1389 13843 6855 417 5807 40382010 1352 14591 5988 414 5862 33792011 1322 14478 5604 415 5959 3206

Dolj2000 411 4919 1997 99 1584 10112005 384 5245 2021 99 1581 10882010 369 5316 1905 100 1651 10892011 352 5229 1881 100 1660 1027

Gorj2000 258 2439 1192 70 878 6762005 246 2505 1432 70 906 6102010 225 2606 1083 64 895 5512011 211 2595 976 64 895 521

Mehedinţi2000 201 1742 954 64 925 6352005 192 1695 675 64 916 4162010 186 1870 554 63 962 2642011 183 1896 389 63 949 171

Olt2000 318 2023 1424 101 1061 10382005 301 2218 1468 102 1109 9732010 316 2559 1151 108 1194 7412011 306 2440 1032 108 1200 667

Vâlcea2000 272 1921 1181 85 1236 9742005 266 2180 1259 82 1295 9512010 256 2240 1295 79 1160 7342011 270 2318 1326 80 1255 820

Vest2000 1225 14034 6934 276 4782 30402005 1151 14445 6840 299 4859 26612010 1076 14624 5202 294 4868 18022011 1084 13979 4771 293 4871 1690

Arad2000 217 2737 1412 62 1191 7342005 232 2931 1370 75 1243 5392010 242 3152 1342 70 1226 5352011 234 3100 1210 69 1237 495

Caraş-Severin2000 274 2244 924 72 985 5562005 246 2151 866 69 972 5452010 229 2194 547 70 1015 3322011 302 2185 490 70 1011 287

Hunedoara2000 314 3262 1775 63 1093 9532005 282 3232 2344 65 1136 9292010 250 3198 1235 65 1095 5312011 226 3003 1169 65 1087 524

Timiş2000 420 5791 2823 79 1513 7972005 391 6131 2260 90 1508 6482010 355 6080 2078 89 1532 4042011 322 5691 1902 89 1536 384

SURSA: Institutul Naţional de Statistică - cercetări statistice privind activitatea bibliotecilor.

279

Page 279: Statistică teritorială

număr

TOTAL2000 8272 222737 5700 3523 128362005 3379 106632 4890 1707 48302010 7296 234569 6150 6192 90382011 7622 249808 8750 5720 9985MACROREGIUNEA 12000 2344 61845 1646 1118 38242005 953 27728 1289 563 13852010 2102 58544 1572 1516 25502011 2213 69293 2190 1309 2677

Nord - Vest2000 1093 30413 865 643 20152005 484 13377 639 233 6772010 1051 27419 775 737 13052011 1064 34278 1121 586 1379

Bihor2000 227 6180 219 236 6112005 105 2789 115 28 1552010 198 5562 146 128 2232011 206 6703 203 108 232

Bistriţa-Năsăud2000 102 3416 81 63 1712005 48 1202 82 21 892010 101 2323 81 76 1462011 106 2886 109 91 153

Cluj2000 333 11023 289 151 5052005 165 4911 211 115 1972010 366 8808 290 174 3942011 354 10123 397 106 412

Maramureş2000 171 4117 143 48 3282005 73 2361 121 30 1382010 162 4516 137 130 2222011 172 7007 166 149 239

Satu Mare2000 148 3369 85 98 2412005 55 1363 69 24 582010 139 3964 74 151 1792011 145 5089 179 66 197

Sălaj2000 112 2308 48 47 1592005 38 751 41 15 402010 85 2246 47 78 1412011 81 2470 67 66 146

Centru2000 1251 31432 781 475 18092005 469 14351 650 330 7082010 1051 31125 797 779 12452011 1149 35015 1069 723 1298

Alba2000 182 4231 77 52 2612005 44 1351 56 16 322010 133 4142 74 95 1452011 157 5403 112 134 101

44. ACTIVITATEA SPORTIVĂ

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţii sportiveafiliate

Sportivilegitimaţi

Antrenori cu normă întreagă Instructori Arbitri

280

Page 280: Statistică teritorială

număr

Braşov2000 302 8476 290 153 5112005 137 5238 219 163 2722010 259 8598 266 180 3602011 266 8693 310 165 327

Covasna2000 106 2918 62 66 1282005 38 852 51 60 302010 91 2031 46 45 892011 96 2101 59 53 95

Harghita2000 164 3844 93 62 2242005 88 1978 82 22 1422010 180 4742 102 118 2352011 201 5295 168 98 249

Mureş2000 316 6335 125 81 3022005 91 2619 113 44 952010 240 7037 166 192 1982011 260 7846 233 164 289

Sibiu2000 181 5628 134 61 3832005 71 2313 129 25 1372010 148 4575 143 149 2182011 169 5677 187 109 237

MACROREGIUNEA 22000 1933 52141 1272 740 30832005 823 25713 1133 252 11282010 1608 48851 1293 1320 19852011 1691 59680 1938 1199 2264

Nord - Est2000 975 24670 599 356 14692005 400 12380 557 120 5132010 822 23775 652 657 9692011 863 29108 945 656 1048

Bacău2000 151 4976 131 62 3782005 78 2554 119 26 1492010 131 4532 142 109 2162011 154 4409 280 97 247

Botoşani2000 114 2751 77 55 1632005 38 1282 46 7 312010 100 3811 55 71 882011 103 4774 74 88 76

Iaşi2000 237 6439 169 95 3732005 104 3553 149 37 1372010 226 5944 184 164 2602011 246 6304 219 173 279

Neamţ2000 134 2952 87 45 1722005 71 2488 85 18 1052010 106 3527 103 80 1252011 111 3842 134 87 144

44. ACTIVITATEA SPORTIVĂ - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţii sportiveafiliate

Sportivilegitimaţi

Antrenori cu normă întreagă Instructori Arbitri

281

Page 281: Statistică teritorială

număr

44. ACTIVITATEA SPORTIVĂ - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţii sportiveafiliate

Sportivilegitimaţi

Antrenori cu normă întreagă Instructori Arbitri

Suceava2000 227 4522 85 56 2922005 84 1721 113 15 622010 185 3898 126 97 1952011 172 7479 179 86 214

Vaslui2000 112 3030 50 43 912005 25 782 45 17 292010 74 2063 42 136 852011 77 2300 59 125 88

Sud - Est2000 958 27471 673 384 16142005 423 13333 576 132 6152010 786 25076 641 663 10162011 828 30572 993 543 1216

Brăila2000 124 4003 77 50 2902005 50 1887 78 21 882010 65 3148 60 115 1222011 77 4556 126 97 243

Buzău2000 193 4132 93 34 3042005 71 1344 89 10 1232010 162 4010 104 99 2342011 157 5739 176 39 262

Constanţa2000 258 8904 227 139 4282005 158 4925 208 54 1692010 291 8300 260 247 3032011 301 9031 344 263 346

Galaţi2000 183 5272 142 71 2762005 88 3442 120 27 1162010 130 5764 136 96 1762011 140 5736 190 62 174

Tulcea2000 85 1967 46 17 1332005 24 746 28 7 322010 40 1488 23 42 542011 47 1728 35 41 52

Vrancea2000 115 3193 88 73 1832005 32 989 53 13 872010 98 2366 58 64 1272011 106 3782 122 41 139

MACROREGIUNEA 32000 2164 63837 1797 964 33072005 998 37754 1619 650 15902010 2177 90796 2165 2321 26972011 2125 74627 2840 2342 2995

Sud - Muntenia2000 1160 28979 562 459 16562005 370 9603 459 134 5652010 955 23910 603 887 13042011 1091 34508 988 916 1474

282

Page 282: Statistică teritorială

număr

44. ACTIVITATEA SPORTIVĂ - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţii sportiveafiliate

Sportivilegitimaţi

Antrenori cu normă întreagă Instructori Arbitri

Argeş2000 206 5518 151 75 3112005 82 2950 136 27 1942010 204 6031 194 126 4312011 210 7501 257 150 455

Călăraşi2000 92 2138 34 25 1242005 26 495 28 6 202010 78 1741 38 68 872011 87 3017 70 45 109

Dâmboviţa2000 176 4749 85 107 2862005 53 1497 72 31 982010 162 3489 75 338 1392011 182 6254 195 346 147

Giurgiu2000 102 2710 29 36 962005 18 385 24 8 202010 88 2218 31 72 822011 98 2405 44 66 87

Ialomiţa2000 128 2803 37 48 1562005 15 569 16 9 252010 97 2508 19 101 922011 100 2718 59 60 115

Prahova2000 320 6993 173 131 4172005 139 3092 132 44 1692010 202 5464 191 97 2732011 290 9009 271 216 302

Teleorman2000 136 4068 53 37 2662005 37 615 51 9 392010 124 2459 55 85 2002011 124 3604 92 33 259

Bucureşti - Ilfov2000 1004 34858 1235 505 16512005 628 28151 1160 516 10252010 1222 66886 1562 1434 13932011 1034 40119 1852 1426 1521

Ilfov2000 45 1987 19 38 722005 50 977 31 13 172010 126 2901 42 93 672011 138 3498 80 97 79

Municipiul Bucureşti2000 959 32871 1216 467 15792005 578 27174 1129 503 10082010 1096 63985 1520 1341 13262011 896 36621 1772 1329 1442

MACROREGIUNEA 42000 1831 44914 985 701 26222005 605 15437 849 242 7272010 1409 36378 1120 1035 18062011 1593 46208 1782 870 2049

283

Page 283: Statistică teritorială

număr

44. ACTIVITATEA SPORTIVĂ - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Secţii sportiveafiliate

Sportivilegitimaţi

Antrenori cu normă întreagă Instructori Arbitri

Sud - Vest Oltenia2000 843 20062 436 447 12782005 257 7026 348 91 3182010 694 17956 500 574 7772011 755 22723 871 421 928

Dolj2000 279 7247 194 170 4442005 74 2676 126 47 922010 238 6310 199 248 2122011 263 7677 277 176 238

Gorj2000 124 3758 48 58 2172005 44 883 44 8 412010 92 2209 71 63 1712011 111 3158 221 25 254

Mehedinţi2000 104 2560 57 45 1552005 33 836 42 9 572010 75 1969 55 58 822011 89 2840 82 65 83

Olt2000 166 2634 57 91 1862005 54 1231 64 13 452010 141 3191 74 98 1532011 145 3989 109 118 158

Vâlcea2000 170 3863 80 83 2762005 52 1400 72 14 832010 148 4277 101 107 1592011 147 5059 182 37 195

Vest2000 988 24852 549 254 13442005 348 8411 501 151 4092010 715 18422 620 461 10292011 838 23485 911 449 1121

Arad2000 229 5303 135 79 2752005 79 2028 140 77 1102010 178 4204 167 138 2282011 182 4607 220 149 257

Caraş-Severin2000 147 4053 65 31 2802005 42 870 63 17 802010 108 2418 78 70 1832011 115 3372 126 35 170

Hunedoara2000 223 5349 129 79 2212005 89 2211 120 23 1432010 180 5436 134 138 2112011 185 6049 234 148 260

Timiş2000 389 10147 220 65 5682005 138 3302 178 34 762010 249 6364 241 115 4072011 356 9457 331 117 434

SURSA: Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret.

284

Page 284: Statistică teritorială

45. PRODUSUL INTERN BRUT

TOTAL 514700,0 501139,4 523693,3MACROREGIUNEA 1 115941,8 115001,1 118412,6

Nord - Vest 58638,8 57900,2 59292,5 Bihor 13422,8 12751,3 13345,4 Bistriţa-Năsăud 5948,2 6028,1 5644,4 Cluj 20400,0 20326,1 21164,4 Maramureş 8140,8 8219,6 8483,1 Satu Mare 6308,3 6181,9 6186,3 Sălaj 4418,7 4393,2 4468,9Centru 57303,0 57100,9 59120,1 Alba 8700,5 8391,6 9275,4 Braşov 16007,9 16443,0 17741,0 Covasna 4042,3 4030,3 3839,1 Harghita 6001,7 5975,1 5855,3 Mureş 11279,6 10854,0 10861,7 Sibiu 11271,0 11406,9 11547,6

MACROREGIUNEA 2 108873,0 107114,4 112008,5Nord - Est 55021,9 54408,4 55669,0 Bacău 11972,1 11784,8 12134,6 Botoşani 5556,7 5530,0 5464,8 Iaşi 15058,0 14806,3 16122,8 Neamţ 7613,2 7403,2 7190,3 Suceava 9765,4 10066,6 9959,9 Vaslui 5056,5 4817,5 4796,6Sud - Est 53851,1 52706,0 56339,5 Brăila 6706,4 6870,2 6223,8 Buzău 7756,5 7297,0 7820,9 Constanţa 19246,4 19553,1 21183,4 Galaţi 10493,2 9686,8 10962,7 Tulcea 4109,0 3921,9 4401,1 Vrancea 5539,6 5377,0 5747,6

MACROREGIUNEA 3 198698,0 189430,6 197694,0Sud - Muntenia 64535,4 65141,8 66114,8 Argeş 16759,1 17545,5 16601,7 Călăraşi 4653,2 4255,5 5382,2 Dâmboviţa 9312,2 9154,5 10248,9 Giurgiu 3640,3 3905,6 5274,2 Ialomiţa 4664,9 4550,8 4821,9 Prahova 19714,5 20061,5 18200,3 Teleorman 5791,2 5668,4 5585,6Bucureşti - Ilfov 134162,6 124288,8 131579,2 Ilfov 13145,8 12913,9 12862,4 Municipiul Bucureşti 121016,8 111374,9 118716,8

MACROREGIUNEA 4 90733,6 89154,0 94924,5 Sud - Vest Oltenia 40340,2 39953,8 41941,2 Dolj 13409,6 13355,2 13482,8 Gorj 8033,1 8764,2 9731,6 Mehedinţi 4394,4 4359,8 4287,4 Olt 6648,8 6087,7 7077,6 Vâlcea 7854,3 7386,9 7361,8Vest 50393,4 49200,2 52983,3 Arad 11082,2 10774,5 11549,8 Caraş-Severin 6113,7 6409,6 6658,6 Hunedoara 9683,1 9301,7 9396,8 Timiş 23514,4 22714,4 25378,1Extra-regiuni *) 453,6 439,3 653,7

(ambasadele şi consulatele române din străinătate). Pentru România, extra-regiuni se referă la: platforma continentală aflată în Marea Neagră şi enclavele teritoriale

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul

*) Cuprind acele părţi din teritoriul economic al unei ţări care nu pot fi atribuite direct unei anumite regiuni.

2008 2009 2010

285

Page 285: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2008 2009 2010

TOTALAgricultură, silvicultură şi pescuit 34126,4 32297,8 29874,2Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 118239,8 120637,4 148553,1Construcţii 56130,6 52809,4 47762,3Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 99593,8 94359,5 69740,4Informații și comunicații 20047,9 19520,6 17811,8Intermedieri financiare şi asigurări 11407,3 11250,1 11681,0Tranzacţii imobiliare 31671,5 32699,0 46250,9Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 19739,5 20044,0 24716,8Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 55789,9 55668,2 56607,7Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 11788,8 11693,1 13398,8 Valoarea adăugată brută regională (VABR) 458535,5 450979,1 466397,0Impozite pe produs1) 56415,6 50442,9 57516,7Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 1192,3 923,2 1958,6Subvenţii pe produs -1443,4 -1205,8 -2179,0

Produs intern brut regional (PIBR) - total 514700,0 501139,4 523693,3Produs intern brut regional pe locuitor - lei 23934,6 23341,4 24435,9

MACROREGIUNEA 1Agricultură, silvicultură şi pescuit 8461,3 8157,0 7220,8Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 30739,4 31197,0 36989,6Construcţii 11100,8 11414,2 10589,4Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 23056,7 22059,5 15330,8Informații și comunicații 1857,3 2005,8 2082,9Intermedieri financiare şi asigurări 1900,6 1736,9 1468,4Tranzacţii imobiliare 8458,2 8579,5 11670,4Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 2725,5 2831,0 3658,8Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 12683,5 12771,1 13368,7Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 2260,0 2598,4 3062,5

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 103243,3 103350,4 105442,3Impozite pe produs1) 12702,4 11560,1 13003,1Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 268,6 211,8 442,7Subvenţii pe produs -272,5 -121,2 -475,5

Produs intern brut regional (PIBR) - total 115941,8 115001,1 118412,6Produs intern brut regional pe locuitor - lei 22102,9 21933,6 22598,2

46. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE

286

Page 286: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2008 2009 2010

Nord - VestAgricultură, silvicultură şi pescuit 4456,5 4227,7 3645,2Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 14473,6 14475,3 17803,0Construcţii 5697,9 6014,9 5225,9Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 12260,6 11589,7 8205,6Informații și comunicații 963,9 1027,9 1042,1Intermedieri financiare şi asigurări 1007,5 904,9 794,5Tranzacţii imobiliare 4243,6 4415,5 5784,2Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1372,8 1394,6 1756,2Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 6621,3 6623,1 6950,9Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 1082,2 1358,0 1609,0

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 52179,9 52031,6 52816,6Impozite pe produs1) 6419,9 5819,9 6513,3Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 135,8 106,6 221,7Subvenţii pe produs -96,8 -57,9 -259,1

Produs intern brut regional (PIBR) - total 58638,8 57900,2 59292,5Produs intern brut regional pe locuitor - lei 21542,1 21297,4 21827,2

CentruAgricultură, silvicultură şi pescuit 4004,8 3929,3 3575,6Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 16265,8 16721,7 19186,6Construcţii 5402,9 5399,3 5363,5Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 10796,1 10469,8 7125,2Informații și comunicații 893,4 977,9 1040,8Intermedieri financiare şi asigurări 893,1 832,0 673,9Tranzacţii imobiliare 4214,6 4164,0 5886,2Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1352,7 1436,4 1902,6Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 6062,2 6148,0 6417,8Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 1177,8 1240,4 1453,5

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 51063,4 51318,8 52625,7Impozite pe produs1) 6282,5 5740,2 6489,8Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 132,8 105,2 221,0Subvenţii pe produs -175,7 -63,3 -216,4

Produs intern brut regional (PIBR) - total 57303,0 57100,9 59120,1Produs intern brut regional pe locuitor - lei 22707,7 22618,8 23428,3

46. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE - continuare

287

Page 287: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2008 2009 2010

46. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE - continuare

MACROREGIUNEA 2Agricultură, silvicultură şi pescuit 11660,5 11023,9 9955,2Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 22767,3 22649,7 30280,6Construcţii 11586,4 12171,8 10886,9Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 20340,3 19931,4 14223,0Informații și comunicații 1207,2 1319,0 1284,3Intermedieri financiare şi asigurări 1398,6 1319,2 1125,6Tranzacţii imobiliare 8330,6 8463,2 11635,0Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 2852,7 2723,5 3169,7Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 14576,4 14377,1 14634,0Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 2300,8 2407,0 2719,6

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 97020,8 96385,8 99913,9Impozite pe produs1) 11937,2 10780,8 12321,8Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 252,2 197,3 419,7Subvenţii pe produs -337,2 -249,5 -646,9

Produs intern brut regional (PIBR) - total 108873,0 107114,4 112008,5Produs intern brut regional pe locuitor - lei 16650,7 16411,5 17195,6

Nord - EstAgricultură, silvicultură şi pescuit 5765,3 5437,9 4940,2Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 10466,2 10559,8 13780,2Construcţii 5467,3 5792,1 4861,5Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 10366,6 10182,1 7337,4Informații și comunicații 671,3 740,9 729,6Intermedieri financiare şi asigurări 725,0 677,3 585,8Tranzacţii imobiliare 4645,4 4714,0 6086,6Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1288,3 1282,6 1449,7Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 8416,7 8276,0 8455,4Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 1159,0 1212,7 1419,1

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 48971,1 48875,4 49645,5Impozite pe produs1) 6025,4 5466,8 6122,5Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 127,3 100,1 208,6Subvenţii pe produs -101,9 -33,9 -307,6

Produs intern brut regional (PIBR) - total 55021,9 54408,4 55669,0Produs intern brut regional pe locuitor - lei 14794,5 14649,3 15014,8

288

Page 288: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2008 2009 2010

46. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE - continuare

Sud - EstAgricultură, silvicultură şi pescuit 5895,2 5586,0 5015,0Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 12301,1 12089,9 16500,4Construcţii 6119,1 6379,7 6025,4Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 9973,7 9749,3 6885,6Informații și comunicații 535,9 578,1 554,7Intermedieri financiare şi asigurări 673,6 641,9 539,8Tranzacţii imobiliare 3685,2 3749,2 5548,4Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1564,4 1440,9 1720,0Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 6159,7 6101,1 6178,6Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 1141,8 1194,3 1300,5

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 48049,7 47510,4 50268,4Impozite pe produs1) 5911,8 5314,0 6199,3Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 124,9 97,2 211,1Subvenţii pe produs -235,3 -215,6 -339,3

Produs intern brut regional (PIBR) - total 53851,1 52706,0 56339,5Produs intern brut regional pe locuitor - lei 19098,9 18738,2 20076,8

MACROREGIUNEA 3Agricultură, silvicultură şi pescuit 6600,1 6110,6 5696,1Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 40809,8 42155,7 49245,8Construcţii 24391,8 20492,2 18487,7Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 39430,4 36320,6 28039,5Informații și comunicații 15045,3 14252,5 12799,7Intermedieri financiare şi asigurări 7065,4 7189,1 8203,1Tranzacţii imobiliare 8323,5 8951,0 14338,1Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 11951,3 12285,2 15331,7Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 17952,9 17847,5 17876,7Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 5451,6 4985,1 5771,9

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 177022,1 170589,5 175790,3Impozite pe produs1) 21779,6 19080,8 21678,5Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 460,3 349,0 738,1Subvenţii pe produs -564,0 -588,7 -512,9

Produs intern brut regional (PIBR) - total 198698,0 189430,6 197694,0Produs intern brut regional pe locuitor - lei 35914,2 34269,0 35800,9

289

Page 289: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2008 2009 2010

46. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE - continuare

Sud - MunteniaAgricultură, silvicultură şi pescuit 6219,7 5781,2 5298,0Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 19756,2 20156,3 23465,2Construcţii 5696,1 6084,2 5373,8Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 10743,3 11102,6 9016,4Informații și comunicații 864,4 912,7 569,2Intermedieri financiare şi asigurări 639,1 588,8 508,3Tranzacţii imobiliare 4624,8 4685,8 4767,4Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 2027,6 2072,3 2315,3Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 6304,8 6462,6 6611,0Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 811,7 931,5 1032,9

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 57687,7 58778,0 58957,5Impozite pe produs1) 7097,5 6574,4 7270,6Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 150,0 120,2 247,5Subvenţii pe produs -399,8 -330,8 -360,8

Produs intern brut regional (PIBR) - total 64535,4 65141,8 66114,8Produs intern brut regional pe locuitor - lei 19648,1 19913,7 20288,2

Bucureşti - IlfovAgricultură, silvicultură şi pescuit 380,4 329,4 398,1Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 21053,6 21999,4 25780,6Construcţii 18695,7 14408,0 13113,9Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 28687,1 25218,0 19023,1Informații și comunicații 14180,9 13339,8 12230,5Intermedieri financiare şi asigurări 6426,3 6600,3 7694,8Tranzacţii imobiliare 3698,7 4265,2 9570,7Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 9923,7 10212,9 13016,4Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 11648,1 11384,9 11265,7Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 4639,9 4053,6 4739,0

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 119334,4 111811,5 116832,8Impozite pe produs1) 14682,1 12506,4 14407,9Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 310,3 228,8 490,6Subvenţii pe produs -164,2 -257,9 -152,1

Produs intern brut regional (PIBR) - total 134162,6 124288,8 131579,2Produs intern brut regional pe locuitor - lei 59680,2 55079,3 58137,0

290

Page 290: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2008 2009 2010

46. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE - continuare

MACROREGIUNEA 4Agricultură, silvicultură şi pescuit 7404,5 7006,3 7002,1Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 23778,5 24519,1 31730,6Construcţii 9051,6 8731,2 7798,3Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 16766,4 16048,0 12147,1Informații și comunicații 1938,1 1943,3 1644,9Intermedieri financiare şi asigurări 1042,7 1004,9 883,9Tranzacţii imobiliare 6559,2 6705,3 8607,4Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 2210,0 2204,3 2556,6Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 10318,9 10394,0 10455,0Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 1776,4 1702,6 1844,8

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 80846,3 80259,0 84670,7Impozite pe produs1) 9946,8 8977,1 10441,8Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 210,2 164,3 355,7Subvenţii pe produs -269,7 -246,4 -543,7

Produs intern brut regional (PIBR) - total 90733,6 89154,0 94924,5Produs intern brut regional pe locuitor - lei 21666,9 21368,2 22842,8

Sud - Vest OlteniaAgricultură, silvicultură şi pescuit 3872,4 3766,7 3390,1Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 10301,2 10334,3 13407,9Construcţii 4394,0 4584,6 4334,6Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 7089,7 6765,8 4951,2Informații și comunicații 378,0 418,3 415,8Intermedieri financiare şi asigurări 460,6 437,6 390,7Tranzacţii imobiliare 2673,1 2645,8 3269,0Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1025,5 1082,6 1193,1Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 5187,1 5365,5 5355,0Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 592,2 607,1 735,2

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 35973,8 36008,3 37442,6Impozite pe produs1) 4426,1 4027,6 4617,5Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 93,5 73,7 157,4Subvenţii pe produs -153,2 -155,8 -276,3

Produs intern brut regional (PIBR) - total 40340,2 39953,8 41941,2Produs intern brut regional pe locuitor - lei 17831,8 17752,8 18735,1

291

Page 291: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltare 2008 2009 2010

46. PRODUSUL INTERN BRUT, PE CATEGORII DE RESURSE - continuare

VestAgricultură, silvicultură şi pescuit 3532,1 3239,6 3612,0Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 13477,3 14184,8 18322,7Construcţii 4657,6 4146,6 3463,7Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante 9676,7 9282,2 7195,9Informații și comunicații 1560,1 1525,0 1229,1Intermedieri financiare şi asigurări 582,1 567,3 493,2Tranzacţii imobiliare 3886,1 4059,5 5338,4Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport 1184,5 1121,7 1363,5Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 5131,8 5028,5 5100,0Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii 1184,2 1095,5 1109,6

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 44872,5 44250,7 47228,1Impozite pe produs1) 5520,7 4949,5 5824,3Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 116,7 90,6 198,3Subvenţii pe produs -116,5 -90,6 -267,4

Produs intern brut regional (PIBR) - total 50393,4 49200,2 52983,3Produs intern brut regional pe locuitor - lei 26173,2 25602,4 27640,0

Extra-regiuni *)

Agricultură, silvicultură şi pescuit - - -Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionareadeșeurilor, activități de decontaminare 144,8 115,9 306,5Construcţii - - -Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor; transport și depozitare; hoteluri și restaurante - - -Informații și comunicații - - -Intermedieri financiare şi asigurări - - -Tranzacţii imobiliare - - -Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii suport - - -Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență socială 258,2 278,5 273,3Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii - - -

Valoarea adăugată brută regională (VABR) 403,0 394,4 579,8Impozite pe produs1) 49,6 44,1 71,5Drepturi asupra importurilor (taxe vamale) 1,0 0,8 2,4Subvenţii pe produs - - -

Produs intern brut regional (PIBR) - total 453,6 439,3 653,7Produs intern brut regional pe locuitor - lei - - -

1) Inclusiv TVA.

(ambasadele şi consulatele române din străinătate). Pentru România, extra-regiuni se referă la: platforma continentală aflată în Marea Neagră şi enclavele teritoriale *) Cuprind acele părţi din teritoriul economic al unei ţări care nu pot fi atribuite direct unei anumite regiuni.

NOTĂ: Datele sunt calculate conform metodologiei Sistemului European de Conturi 1995 (SEC 1995).

292

Page 292: Statistică teritorială

TOTAL2000 37241 43,2 2962052005 41035 48,9 11836592010 39065 46,7 24134672011 42363 50,6 2786830MACROREGIUNEA 12000 6194 27,7 343242005 5109 23,7 1421432010 7131 33,1 3078612011 7335 33,9 425680

Nord - Vest2000 2379 20,3 111852005 2690 23,5 889712010 4018 34,8 1973782011 3809 32,9 301779

Bihor2000 541 19,2 5822005 177 6,5 20052010 571 21,5 58272011 86 3,3 1182

Bistriţa-Năsăud2000 122 10,3 7022005 182 15,1 42812010 182 14,5 96262011 112 8,8 63515

Cluj2000 1160 39,0 75582005 2080 67,2 788432010 3098 95,3 1763532011 3393 104,0 225222

Maramureş2000 245 11,6 4972005 92 4,6 9572010 139 7,1 45572011 151 7,7 5055

Satu Mare2000 172 11,0 8872005 92 6,3 18462010 26 1,8 7902011 23 1,6 1010

Sălaj2000 139 13,3 9592005 67 6,9 10392010 2 0,2 2252011 44 4,5 5795

Centru2000 3815 35,9 231392005 2419 24,0 531722010 3113 31,1 1104832011 3526 35,0 123901

Alba2000 437 24,6 27882005 95 5,6 19862010 243 15,5 21412011 276 17,5 13347

47. ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare

(număr persoane) - la sfârşitul anului -

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare la 10000

persoane ocupate civile

Cheltuielile totale dinactivitatea de

cercetare-dezvoltare(mii lei preţuri curente)

293

Page 293: Statistică teritorială

Braşov2000 2330 97,7 155372005 948 41,8 254552010 1799 78,9 642422011 2259 98,6 71955

Covasna2000 92 10,2 5872005 68 8,0 36282010 42 5,2 33452011 47 5,7 3696

Harghita2000 19 1,3 2152005 3 0,2 1462010 28 2,1 10842011 19 1,4 399

Mureş2000 251 10,2 7012005 667 28,3 105872010 410 18,0 174712011 375 16,4 13973

Sibiu2000 686 41,3 33112005 638 38,6 113702010 591 33,7 222002011 550 31,1 20531

MACROREGIUNEA 22000 5618 22,5 349862005 5602 24,4 1078302010 5089 23,1 2472442011 5076 23,3 235656

Nord - Est2000 3510 24,9 163462005 3704 29,3 653262010 3376 28,0 1581492011 3561 29,9 172243

Bacău2000 652 26,1 34392005 528 23,5 67182010 293 14,0 36362011 395 19,0 4723

Botoşani2000 74 4,2 2422005 56 3,7 9972010 40 2,8 19612011 11 0,8 1553

Iaşi2000 1968 61,9 70262005 2329 78,6 447332010 2398 83,9 1269742011 2573 91,9 129513

Neamţ2000 312 13,9 16892005 185 9,2 53452010 144 7,5 47872011 96 5,1 13577

47. ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare

(număr persoane) - la sfârşitul anului -

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare la 10000

persoane ocupate civile

Cheltuielile totale dinactivitatea de

cercetare-dezvoltare(mii lei preţuri curente)

294

Page 294: Statistică teritorială

47. ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare

(număr persoane) - la sfârşitul anului -

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare la 10000

persoane ocupate civile

Cheltuielile totale dinactivitatea de

cercetare-dezvoltare(mii lei preţuri curente)

Suceava2000 369 13,5 19682005 516 21,2 42122010 433 18,2 162622011 426 18,3 19667

Vaslui2000 135 8,1 19822005 90 6,1 33212010 68 4,9 45292011 60 4,3 3210

Sud - Est2000 2108 19,3 186402005 1898 18,5 425042010 1713 17,2 890952011 1515 15,4 63413

Brăila2000 189 13,1 18382005 122 9,7 35152010 30 2,4 29102011 13 1,1 707

Buzău2000 50 2,7 2842005 70 3,9 12492010 63 3,6 39432011 73 4,2 1634

Constanţa2000 315 11,4 17902005 454 15,8 105812010 663 22,7 272992011 787 27,4 26054

Galaţi2000 1408 60,7 110522005 1136 55,6 187352010 812 44,2 381962011 458 25,2 18941

Tulcea2000 111 11,9 35442005 98 11,2 82102010 127 15,8 149982011 176 22,0 15788

Vrancea2000 35 2,2 1322005 18 1,3 2142010 18 1,3 17492011 8 0,6 289

MACROREGIUNEA 32000 20902 98,5 1972212005 25900 115,1 8358752010 20475 86,4 16724172011 24487 102,9 1874037

Sud - Muntenia2000 3976 30,7 393062005 3850 32,4 1341922010 3543 30,7 2407512011 2253 19,5 265842

295

Page 295: Statistică teritorială

47. ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare

(număr persoane) - la sfârşitul anului -

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare la 10000

persoane ocupate civile

Cheltuielile totale dinactivitatea de

cercetare-dezvoltare(mii lei preţuri curente)

Argeş2000 1828 64,3 269132005 2003 79,3 932122010 2333 96,8 1984882011 1165 48,2 211853

Călăraşi2000 639 56,4 32402005 477 46,9 61572010 304 30,3 98322011 420 42,3 12662

Dâmboviţa2000 316 15,2 21972005 213 10,7 60042010 345 17,8 147022011 365 18,9 31618

Giurgiu2000 48 4,7 2892005 33 3,7 3542010 - - -2011 - - -

Ialomiţa2000 - - -2005 5 0,5 7652010 8 0,8 2552011 3 0,3 201

Prahova2000 1102 37,9 66032005 1100 37,7 158172010 533 18,6 169072011 277 9,7 8983

Teleorman2000 43 2,2 642005 19 1,2 118832010 20 1,3 5672011 23 1,5 525

Bucureşti - Ilfov2000 16926 204,6 1579152005 22050 207,6 7016832010 16932 139,4 14316662011 22234 181,6 1608195

Ilfov2000 2366 224,9 221102005 2205 169,4 1013162010 2379 137,6 4493062011 2613 160,8 414098

Municipiul Bucureşti2000 14560 201,6 1358052005 19845 213,0 6003672010 14553 151,3 9823602011 19621 184,8 1194097

MACROREGIUNEA 42000 4527 25,5 296742005 4424 26,1 978112010 6370 38,7 1859452011 5465 33,2 251457

296

Page 296: Statistică teritorială

47. ACTIVITATEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare

(număr persoane) - la sfârşitul anului -

Salariaţii din activitatea decercetare-dezvoltare la 10000

persoane ocupate civile

Cheltuielile totale dinactivitatea de

cercetare-dezvoltare(mii lei preţuri curente)

Sud - Vest Oltenia2000 2720 28,5 133522005 2569 30,0 450232010 2315 27,8 701372011 2282 27,5 125644

Dolj2000 2226 74,5 94362005 2037 76,4 283452010 1934 72,2 411422011 1889 72,3 56322

Gorj2000 150 9,7 9152005 236 17,0 30332010 166 12,5 15372011 161 12,1 18352

Mehedinţi2000 78 6,2 4302005 63 5,6 9312010 - - -2011 - - -

Olt2000 59 3,0 4652005 43 2,5 13042010 16 1,0 6112011 19 1,2 624

Vâlcea2000 207 11,6 21062005 190 11,4 114102010 199 12,0 268472011 213 12,8 50346

Vest2000 1807 22,0 163222005 1855 22,2 527882010 4055 50,0 1158082011 3183 39,1 125813

Arad2000 136 7,2 6192005 80 3,9 17182010 734 36,6 88612011 719 35,7 12917

Caraş-Severin2000 228 16,5 3732005 288 24,1 95862010 126 11,1 12752011 127 11,3 916

Hunedoara2000 499 25,1 16112005 545 28,1 110442010 390 21,9 139222011 565 32,1 14243

Timiş2000 944 32,0 137192005 942 29,5 304402010 2805 88,0 917502011 1772 54,5 97737

297

Page 297: Statistică teritorială

TOTAL

Total 29979 9986 19993 33,3 Mici 22773 6797 15976 29,8 Mijlocii 5846 2388 3458 40,8 Mari 1360 801 559 58,9Industrie 17260 6003 11257 34,7Servicii 12719 3983 8736 31,3

Total 26330 8116 18214 30,8 Mici 20379 5613 14766 27,5 Mijlocii 4836 1874 2962 38,8 Mari 1115 629 486 56,4Industrie 14742 4439 10303 30,1Servicii 11588 3677 7911 31,7

MACROREGIUNEA 1

Total 8866 2576 6290 29,1 Mici 6794 1682 5112 24,8 Mijlocii 1724 691 1033 40,1 Mari 348 203 145 58,3Industrie 5619 1739 3880 30,9Servicii 3247 837 2410 25,8

Total 7649 2002 5647 26,2 Mici 5947 1313 4634 22,1 Mijlocii 1401 529 872 37,8 Mari 301 160 141 53,2Industrie 4764 1292 3472 27,1Servicii 2885 710 2175 24,6

Nord - Vest

Total 4561 1260 3301 27,6 Mici 3575 847 2728 23,7 Mijlocii 832 322 510 38,7 Mari 154 91 63 59,1

Industrie 2805 809 1996 28,8Servicii 1756 451 1305 25,7

Total 3986 1106 2880 27,7 Mici 3213 793 2420 24,7 Mijlocii 648 250 398 38,6 Mari 125 63 62 50,4

Industrie 2412 691 1721 28,6Servicii 1574 415 1159 26,4

48. ÎNTREPRINDERILE INOVATOARE ŞI NON-INOVATOARE,

Ponderea întreprinderilorinovatoare faţă de numărul

total de întreprinderi (%)

2006-2008 2)

2008-2010 2)

PE ACTIVITĂŢI ŞI CLASE DE MĂRIME

2006-2008 2)

2006-2008 2)

2008-2010 2)

2008-2010 2)

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Numărulîntreprinderilor

Numărul deîntreprinderi

inovatoare

Numărul deîntreprinderi

non-inovatoare 1)

298

Page 298: Statistică teritorială

Centru

Total 4305 1316 2989 30,6 Mici 3219 835 2384 25,9 Mijlocii 892 369 523 41,4 Mari 194 112 82 57,7

Industrie 2814 930 1884 33,0Servicii 1491 386 1105 25,9

Total 3663 896 2767 24,5 Mici 2734 520 2214 19,0 Mijlocii 753 279 474 37,1 Mari 176 97 79 55,1

Industrie 2352 601 1751 25,6Servicii 1311 295 1016 22,5

MACROREGIUNEA 2

Total 6451 2963 3488 45,9 Mici 4962 2178 2784 43,9 Mijlocii 1231 608 623 49,4 Mari 258 177 81 68,6Industrie 4043 1842 2201 45,6Servicii 2408 1121 1287 46,6

Total 5567 2208 3359 39,7 Mici 4404 1620 2784 36,8 Mijlocii 957 462 495 48,3 Mari 206 126 80 61,2Industrie 3452 1295 2157 37,5Servicii 2115 913 1202 43,2

Nord - Est

Total 3293 1554 1739 47,2 Mici 2563 1151 1412 44,9 Mijlocii 604 316 288 52,3 Mari 126 87 39 69,0

Industrie 2181 986 1195 45,2Servicii 1112 568 544 51,1

Total 2711 1154 1557 42,6 Mici 2181 871 1310 39,9 Mijlocii 434 223 211 51,4 Mari 96 60 36 62,5

Industrie 1740 674 1066 38,7Servicii 971 480 491 49,4

2006-2008 2)

48. ÎNTREPRINDERILE INOVATOARE ŞI NON-INOVATOARE,

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Numărulîntreprinderilor

Numărul deîntreprinderi

inovatoare

Numărul deîntreprinderi

non-inovatoare

2006-2008 2)

2006-2008 2)

Ponderea întreprinderilorinovatoare faţă de numărul

total de întreprinderi (%)

PE ACTIVITĂŢI ŞI CLASE DE MĂRIME - continuare

1)

2008-2010 2)

2008-2010 2)

2008-2010 2)

299

Page 299: Statistică teritorială

48. ÎNTREPRINDERILE INOVATOARE ŞI NON-INOVATOARE,

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Numărulîntreprinderilor

Numărul deîntreprinderi

inovatoare

Numărul deîntreprinderi

non-inovatoare

Ponderea întreprinderilorinovatoare faţă de numărul

total de întreprinderi (%)

PE ACTIVITĂŢI ŞI CLASE DE MĂRIME - continuare

1)

Sud - Est

Total 3158 1409 1749 44,6 Mici 2399 1027 1372 42,8 Mijlocii 627 292 335 46,6 Mari 132 90 42 68,2

Industrie 1862 856 1006 46,0Servicii 1296 553 743 42,7

Total 2856 1054 1802 36,9 Mici 2223 749 1474 33,7 Mijlocii 523 239 284 45,7 Mari 110 66 44 60,0

Industrie 1712 621 1091 36,3Servicii 1144 433 711 37,8

MACROREGIUNEA 3

Total 9804 3349 6455 34,2 Mici 7366 2299 5067 31,2 Mijlocii 1916 749 1167 39,1 Mari 522 301 221 57,7Industrie 4545 1652 2893 36,3Servicii 5259 1697 3562 32,3

Total 8950 2933 6017 32,8 Mici 6886 2031 4855 29,5 Mijlocii 1656 655 1001 39,6 Mari 408 247 161 60,5Industrie 3946 1245 2701 31,6Servicii 5004 1688 3316 33,7

Sud - Muntenia

Total 3135 961 2174 30,7 Mici 2337 632 1705 27,0 Mijlocii 635 229 406 36,1 Mari 163 100 63 61,3

Industrie 2009 678 1331 33,7Servicii 1126 283 843 25,1

Total 2784 919 1865 33,0 Mici 2121 606 1515 28,6 Mijlocii 529 221 308 41,8 Mari 134 92 42 68,7

Industrie 1774 655 1119 36,9Servicii 1010 264 746 26,1

2008-2010 2)

2008-2010 2)

2006-2008 2)

2006-2008 2)

2006-2008 2)

2008-2010 2)

300

Page 300: Statistică teritorială

48. ÎNTREPRINDERILE INOVATOARE ŞI NON-INOVATOARE,

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Numărulîntreprinderilor

Numărul deîntreprinderi

inovatoare

Numărul deîntreprinderi

non-inovatoare

Ponderea întreprinderilorinovatoare faţă de numărul

total de întreprinderi (%)

PE ACTIVITĂŢI ŞI CLASE DE MĂRIME - continuare

1)

Bucureşti - Ilfov

Total 6669 2388 4281 35,8 Mici 5029 1667 3362 33,1 Mijlocii 1281 520 761 40,6 Mari 359 201 158 56,0

Industrie 2536 974 1562 38,4Servicii 4133 1414 2719 34,2

Total 6166 2014 4152 32,7 Mici 4765 1425 3340 29,9 Mijlocii 1127 434 693 38,5 Mari 274 155 119 56,6

Industrie 2172 590 1582 27,2Servicii 3994 1424 2570 35,7

MACROREGIUNEA 4

Total 4858 1098 3760 22,6 Mici 3651 638 3013 17,5 Mijlocii 975 340 635 34,9 Mari 232 120 112 51,7Industrie 3053 770 2283 25,2Servicii 1805 328 1477 18,2

Total 4164 973 3191 23,4 Mici 3142 649 2493 20,7 Mijlocii 822 228 594 27,7 Mari 200 96 104 48,0Industrie 2580 607 1973 23,5Servicii 1584 366 1218 23,1

Sud - Vest Oltenia

Total 1856 482 1374 26,0 Mici 1420 290 1130 20,4 Mijlocii 341 132 209 38,7 Mari 95 60 35 63,2

Industrie 1135 335 800 29,5Servicii 721 147 574 20,4

Total 1632 504 1128 30,9 Mici 1269 362 907 28,5 Mijlocii 289 106 183 36,7 Mari 74 36 38 48,6

Industrie 972 300 672 30,9Servicii 660 204 456 30,9

2006-2008 2)

2008-2010 2)

2008-2010 2)

2008-2010 2)

2006-2008 2)

2006-2008 2)

301

Page 301: Statistică teritorială

48. ÎNTREPRINDERILE INOVATOARE ŞI NON-INOVATOARE,

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Numărulîntreprinderilor

Numărul deîntreprinderi

inovatoare

Numărul deîntreprinderi

non-inovatoare

Ponderea întreprinderilorinovatoare faţă de numărul

total de întreprinderi (%)

PE ACTIVITĂŢI ŞI CLASE DE MĂRIME - continuare

1)

Vest

Total 3002 616 2386 20,5 Mici 2231 348 1883 15,6 Mijlocii 634 208 426 32,8 Mari 137 60 77 43,8

Industrie 1918 435 1483 22,7Servicii 1084 181 903 16,7

Total 2532 469 2063 18,5 Mici 1873 287 1586 15,3 Mijlocii 533 122 411 22,9 Mari 126 60 66 47,6

Industrie 1608 307 1301 19,1Servicii 924 162 762 17,5

1) Inclusiv cele cu inovări nefinalizate şi / sau abandonate.

2006-2008 2)

2008-2010 2)

2) Întreprinderile cu peste 9 salariaţi din domeniile: industrie (CAEN Rev.2, diviziunile: 05-09, 10-33, 35, 36-39) şi servicii (CAEN Rev.2, diviziunile: 46, 49–53, 58, 61, 62, 63, 64–66, 71).

302

Page 302: Statistică teritorială

Inovare numaide produs

Inovare numaide proces

Inovare deprodus şi proces

Inovări nefinalizatesau abandonate

TOTAL

Total 5907 710 1965 3073 159 Mici 3787 449 1324 1907 107 Mijlocii 1520 205 487 788 40 Mari 600 56 154 378 12Industrie 3751 431 1216 2001 103Servicii 2156 279 749 1072 56

Total 3763 635 955 2041 132 Mici 2386 394 638 1253 101 Mijlocii 936 170 216 526 24 Mari 441 71 101 262 7Industrie 2381 424 578 1303 76Servicii 1382 211 377 738 56

MACROREGIUNEA 1

Total 1651 209 502 904 36 Mici 1018 143 328 531 16 Mijlocii 473 61 133 265 14 Mari 160 5 41 108 6Industrie 1136 103 313 697 23Servicii 515 106 189 207 13

Total 982 192 223 547 20 Mici 596 123 143 320 10 Mijlocii 267 49 50 162 6 Mari 119 20 30 65 4Industrie 663 139 154 356 14Servicii 319 53 69 191 6

Nord - Vest

Total 717 82 280 346 9 Mici 439 56 198 177 8 Mijlocii 213 22 65 125 1 Mari 65 4 17 44 -

Industrie 464 27 158 278 1Servicii 253 55 122 68 8

Total 539 122 123 288 6 Mici 372 84 92 191 5 Mijlocii 115 28 20 66 1 Mari 52 10 11 31 -

Industrie 351 98 92 159 2Servicii 188 24 31 129 4

2008-2010

49. ÎNTREPRINDERI INOVATOARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

din care:

număr CLASE DE MĂRIME ŞI TIPURI DE INOVARE

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Total

2006-2008

2006-2008

2006-2008

2008-2010

2008-2010

303

Page 303: Statistică teritorială

Inovare numaide produs

Inovare numaide proces

Inovare deprodus şi proces

Inovări nefinalizatesau abandonate

Centru

Total 934 127 222 558 27 Mici 579 87 130 354 8 Mijlocii 260 39 68 140 13 Mari 95 1 24 64 6

Industrie 672 76 155 419 22Servicii 262 51 67 139 5

Total 443 70 100 259 14 Mici 224 39 51 129 5 Mijlocii 152 21 30 96 5 Mari 67 10 19 34 4

Industrie 312 41 62 197 12Servicii 131 29 38 62 2

MACROREGIUNEA 2

Total 1945 214 761 964 6 Mici 1394 145 554 691 4 Mijlocii 411 57 162 190 2 Mari 140 12 45 83 -Industrie 1249 169 516 564 -Servicii 696 45 245 400 6

Total 1124 154 352 556 62 Mici 761 104 226 375 56 Mijlocii 272 35 99 132 6 Mari 91 15 27 49 -Industrie 766 129 233 361 43Servicii 358 25 119 195 19

Nord - Est

Total 791 123 286 378 4 Mici 553 83 217 251 2 Mijlocii 179 36 51 90 2 Mari 59 4 18 37 -

Industrie 575 98 223 254 -Servicii 216 25 63 124 4

Total 461 82 82 265 32 Mici 298 53 42 176 27 Mijlocii 115 22 29 59 5 Mari 48 7 11 30 -

Industrie 373 79 52 215 27Servicii 88 3 30 50 5

2008-2010

2008-2010

2008-2010

49. ÎNTREPRINDERI INOVATOARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Total

CLASE DE MĂRIME ŞI TIPURI DE INOVARE - continuarenumăr

din care:

2006-2008

2006-2008

2006-2008

304

Page 304: Statistică teritorială

Inovare numaide produs

Inovare numaide proces

Inovare deprodus şi proces

Inovări nefinalizatesau abandonate

49. ÎNTREPRINDERI INOVATOARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Total

CLASE DE MĂRIME ŞI TIPURI DE INOVARE - continuarenumăr

din care:

Sud - Est

Total 1154 91 475 586 2 Mici 841 62 337 440 2 Mijlocii 232 21 111 100 - Mari 81 8 27 46 -

Industrie 674 71 293 310 -Servicii 480 20 182 276 2

Total 663 72 270 291 30 Mici 463 51 184 199 29 Mijlocii 157 13 70 73 1 Mari 43 8 16 19 -

Industrie 393 50 181 146 16Servicii 270 22 89 145 14

MACROREGIUNEA 3

Total 1671 174 434 961 102 Mici 1047 97 295 577 78 Mijlocii 418 52 100 247 19 Mari 206 25 39 137 5Industrie 921 80 210 559 72Servicii 750 94 224 402 30

Total 1297 226 272 756 43 Mici 825 128 192 470 35 Mijlocii 306 67 50 184 5 Mari 166 31 30 102 3Industrie 689 117 102 457 13Servicii 608 109 170 299 30

Sud - Muntenia

Total 642 54 163 342 83 Mici 407 21 114 211 61 Mijlocii 154 20 32 85 17 Mari 81 13 17 46 5

Industrie 465 26 107 271 61Servicii 177 28 56 71 22

Total 439 80 83 266 10 Mici 231 37 45 142 7 Mijlocii 131 24 24 81 2 Mari 77 19 14 43 1

Industrie 358 71 59 220 8Servicii 81 9 24 46 2

2008-2010

2006-2008

2006-2008

2006-2008

2008-2010

2008-2010

305

Page 305: Statistică teritorială

Inovare numaide produs

Inovare numaide proces

Inovare deprodus şi proces

Inovări nefinalizatesau abandonate

49. ÎNTREPRINDERI INOVATOARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Total

CLASE DE MĂRIME ŞI TIPURI DE INOVARE - continuarenumăr

din care:

Bucureşti - Ilfov

Total 1029 120 271 619 19 Mici 640 76 181 366 17 Mijlocii 264 32 68 162 2 Mari 125 12 22 91 -

Industrie 456 54 103 288 11Servicii 573 66 168 331 8

Total 858 146 189 490 33 Mici 594 91 147 328 28 Mijlocii 175 43 26 103 3 Mari 89 12 16 59 2

Industrie 331 46 43 237 5Servicii 527 100 146 253 28

MACROREGIUNEA 4

Total 640 113 268 244 15 Mici 328 64 147 108 9 Mijlocii 218 35 92 86 5 Mari 94 14 29 50 1Industrie 445 79 177 181 8Servicii 195 34 91 63 7

Total 360 63 108 182 7 Mici 204 39 77 88 - Mijlocii 91 19 17 48 7 Mari 65 5 14 46 -Industrie 263 39 89 129 6Servicii 97 24 19 53 1

Sud - Vest Oltenia

Total 227 16 114 84 13 Mici 107 8 58 32 9 Mijlocii 75 4 41 26 4 Mari 45 4 15 26 -

Industrie 141 9 74 52 6Servicii 86 7 40 32 7

Total 151 26 46 79 - Mici 89 19 38 32 - Mijlocii 38 4 6 28 - Mari 24 3 2 19 -

Industrie 116 15 38 63 -Servicii 35 11 8 16 -

2008-2010

2006-2008

2008-2010

2008-2010

2006-2008

2006-2008

306

Page 306: Statistică teritorială

Inovare numaide produs

Inovare numaide proces

Inovare deprodus şi proces

Inovări nefinalizatesau abandonate

49. ÎNTREPRINDERI INOVATOARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Total

CLASE DE MĂRIME ŞI TIPURI DE INOVARE - continuarenumăr

din care:

Vest

Total 413 97 154 160 2 Mici 221 56 89 76 - Mijlocii 143 31 51 60 1 Mari 49 10 14 24 1

Industrie 304 70 103 129 2Servicii 109 27 51 31 -

Total 209 37 62 103 7 Mici 115 20 39 56 - Mijlocii 53 15 11 20 7 Mari 41 2 12 27 -

Industrie 147 24 51 66 6Servicii 62 13 11 37 1

1) Întreprinderile cu peste 9 salariaţi din domeniile: industrie (CAEN Rev.2, diviziunile: 05-09, 10-33, 35, 36-39)

2008-2010

2006-2008

şi servicii (CAEN Rev.2, diviziunile: 46, 49–53, 58, 61, 62, 63, 64–66, 71).

307

Page 307: Statistică teritorială

Activitate decercetare-dezvoltare

internă

Activitate decercetare-dezvoltare

externă

Achiziţii demaşini, echipament

şi software

Achiziţii dealte cunoştinţe

externe

TOTAL

Total 10264393 867547 582896 8684944 129006 Mici 1019353 154092 19619 835647 9995 Mijlocii 1440906 158061 83675 1157779 41391 Mari 7804134 555394 479602 6691518 77620Industrie 7494349 613790 243484 6551705 85370Servicii 2770044 253757 339412 2133239 43636

Total 3771581 691442 420330 2607518 52291 Mici 363963 80810 22448 246922 13783 Mijlocii 589769 154674 34683 376936 23476 Mari 2817849 455958 363199 1983660 15032Industrie 3059406 474367 389767 2155778 39494Servicii 712175 217075 30563 451740 12797

MACROREGIUNEA 1

Total 1616449 161433 41969 1376592 36455 Mici 201208 53354 280 145647 1927 Mijlocii 359254 29516 7050 317134 5554 Mari 1055987 78563 34639 913811 28974Industrie 1421077 108950 28558 1253755 29814Servicii 195372 52483 13411 122837 6641

Total 479938 157465 36589 279547 6337 Mici 51777 10364 3822 36435 1156 Mijlocii 128105 31873 2669 92289 1274 Mari 300056 115228 30098 150823 3907Industrie 407433 125005 30028 248431 3969Servicii 72505 32460 6561 31116 2368

Nord - Vest

Total 528103 75321 36654 404905 11223 Mici 102713 31481 201 70349 682 Mijlocii 206694 20654 6450 175748 3842 Mari 218696 23186 30003 158808 6699

Industrie 422960 43778 23574 348048 7560Servicii 105143 31543 13080 56857 3663

Total 171513 70099 32553 66082 2779 Mici 21768 2414 1869 16789 696 Mijlocii 42725 13077 1112 27841 695 Mari 107020 54608 29572 21452 1388

Industrie 140793 59132 28131 52524 1006Servicii 30720 10967 4422 13558 1773

CLASE DE MĂRIME ŞI ELEMENTE COMPONENTE

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Cheltuieli de inovare

din care, pentru:

50. CHELTUIELILE PENTRU INOVARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

2008

2008

2010

2010

2010

2008

mii lei preţuri curente

308

Page 308: Statistică teritorială

Activitate decercetare-dezvoltare

internă

Activitate decercetare-dezvoltare

externă

Achiziţii demaşini, echipament

şi software

Achiziţii dealte cunoştinţe

externe

Centru

Total 1088346 86112 5315 971687 25232 Mici 98495 21873 79 75298 1245 Mijlocii 152560 8862 600 141386 1712 Mari 837291 55377 4636 755003 22275

Industrie 998117 65172 4984 905707 22254Servicii 90229 20940 331 65980 2978

Total 308425 87366 4036 213465 3558 Mici 30009 7950 1953 19646 460 Mijlocii 85380 18796 1557 64448 579 Mari 193036 60620 526 129371 2519

Industrie 266640 65873 1897 195907 2963Servicii 41785 21493 2139 17558 595

MACROREGIUNEA 2

Total 1261520 191741 8708 1051743 9328 Mici 309602 40399 1366 266606 1231 Mijlocii 217870 15766 2245 198697 1162 Mari 734048 135576 5097 586440 6935Industrie 965340 161457 4777 795466 3640Servicii 296180 30284 3931 256277 5688

Total 606384 102101 41651 451974 10658 Mici 140177 9321 1280 128376 1200 Mijlocii 144116 16152 8544 114621 4799 Mari 322091 76628 31827 208977 4659Industrie 490233 91299 32957 358268 7709Servicii 116151 10802 8694 93706 2949

Nord - Est

Total 311244 69566 3824 235186 2668 Mici 92430 38606 882 52324 618 Mijlocii 64020 14014 1718 47970 318 Mari 154794 16946 1224 134892 1732

Industrie 274040 53785 3392 214615 2248Servicii 37204 15781 432 20571 420

Total 238070 79350 32786 122410 3524 Mici 22407 2157 654 19014 582 Mijlocii 46646 5282 370 40331 663 Mari 169017 71911 31762 63065 2279

Industrie 231750 77987 32456 118126 3181Servicii 6320 1363 330 4284 343

din care, pentru:

2008

2008

2010

Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Cheltuieli de inovare

2010

2010

2008

mii lei preţuri curente CLASE DE MĂRIME ŞI ELEMENTE COMPONENTE - continuare50. CHELTUIELILE PENTRU INOVARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

309

Page 309: Statistică teritorială

Activitate decercetare-dezvoltare

internă

Activitate decercetare-dezvoltare

externă

Achiziţii demaşini, echipament

şi software

Achiziţii dealte cunoştinţe

externe

din care, pentru:Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Cheltuieli de inovare

mii lei preţuri curente CLASE DE MĂRIME ŞI ELEMENTE COMPONENTE - continuare50. CHELTUIELILE PENTRU INOVARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

Sud - Est

Total 950276 122175 4884 816557 6660 Mici 217172 1793 484 214282 613 Mijlocii 153850 1752 527 150727 844 Mari 579254 118630 3873 451548 5203

Industrie 691300 107672 1385 580851 1392Servicii 258976 14503 3499 235706 5268

Total 368314 22751 8865 329564 7134 Mici 117770 7164 626 109362 618 Mijlocii 97470 10870 8174 74290 4136 Mari 153074 4717 65 145912 2380

Industrie 258483 13312 501 240142 4528Servicii 109831 9439 8364 89422 2606

MACROREGIUNEA 3

Total 6629282 406150 521794 5626637 74701 Mici 416105 55367 17871 336077 6790 Mijlocii 689148 92537 73666 492133 30812 Mari 5524029 258246 430257 4798427 37099Industrie 4538967 256327 200516 4038136 43988Servicii 2090315 149823 321278 1588501 30713

Total 2118402 357853 287866 1440002 32681 Mici 153669 55068 17199 70467 10935 Mijlocii 282324 105112 22893 137003 17316 Mari 1682409 197673 247774 1232532 4430Industrie 1620341 188670 273237 1133174 25260Servicii 498061 169183 14629 306828 7421

Sud - Muntenia

Total 1630920 190878 184936 1237616 17490 Mici 116017 3165 13538 99166 148 Mijlocii 255526 23558 53329 162868 15771 Mari 1259377 164155 118069 975582 1571

Industrie 1497975 182566 183606 1115630 16173Servicii 132945 8312 1330 121986 1317

Total 890842 148949 137488 599450 4955 Mici 33819 2128 14323 16280 1088 Mijlocii 75135 9497 3500 61218 920 Mari 781888 137324 119665 521952 2947

Industrie 878479 143443 137439 593658 3939Servicii 12363 5506 49 5792 1016

2008

2008

2010

2010

2010

2008

310

Page 310: Statistică teritorială

Activitate decercetare-dezvoltare

internă

Activitate decercetare-dezvoltare

externă

Achiziţii demaşini, echipament

şi software

Achiziţii dealte cunoştinţe

externe

din care, pentru:Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Cheltuieli de inovare

mii lei preţuri curente CLASE DE MĂRIME ŞI ELEMENTE COMPONENTE - continuare50. CHELTUIELILE PENTRU INOVARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

Bucureşti - Ilfov

Total 4998362 215272 336858 4389021 57211 Mici 300088 52202 4333 236911 6642 Mijlocii 433622 68979 20337 329265 15041 Mari 4264652 94091 312188 3822845 35528

Industrie 3040992 73761 16910 2922506 27815Servicii 1957370 141511 319948 1466515 29396

Total 1227560 208904 150378 840552 27726 Mici 119850 52940 2876 54187 9847 Mijlocii 207189 95615 19393 75785 16396 Mari 900521 60349 128109 710580 1483

Industrie 741862 45227 135798 539516 21321Servicii 485698 163677 14580 301036 6405

MACROREGIUNEA 4

Total 757142 108223 10425 629972 8522 Mici 92438 4972 102 87317 47 Mijlocii 174634 20242 714 149815 3863 Mari 490070 83009 9609 392840 4612Industrie 568965 87056 9633 464348 7928Servicii 188177 21167 792 165624 594

Total 566857 74023 54224 435995 2615 Mici 18340 6057 147 11644 492 Mijlocii 35224 1537 577 33023 87 Mari 513293 66429 53500 391328 2036Industrie 541399 69393 53545 415905 2556Servicii 25458 4630 679 20090 59

Sud - Vest Oltenia

Total 418941 65833 3667 344340 5101 Mici 16903 83 - 16800 20 Mijlocii 99932 6287 - 90002 3643 Mari 302106 59463 3667 237538 1438

Industrie 329567 59464 3667 261687 4749Servicii 89374 6369 - 82653 352

Total 390013 61934 5504 321453 1122 Mici 6385 3703 9 2669 4 Mijlocii 8541 637 5 7855 44 Mari 375087 57594 5490 310929 1074

Industrie 382316 59648 5504 316084 1080Servicii 7697 2286 - 5369 42

2008

2008

2008

2010

2010

2010

311

Page 311: Statistică teritorială

Activitate decercetare-dezvoltare

internă

Activitate decercetare-dezvoltare

externă

Achiziţii demaşini, echipament

şi software

Achiziţii dealte cunoştinţe

externe

din care, pentru:Clase de mărimeActivităţi economiceMacroregiuneaRegiunea de dezvoltare

Cheltuieli de inovare

mii lei preţuri curente CLASE DE MĂRIME ŞI ELEMENTE COMPONENTE - continuare50. CHELTUIELILE PENTRU INOVARE 1), PE ACTIVITĂŢI,

Vest

Total 338201 42390 6758 285632 3421 Mici 75535 4889 102 70517 27 Mijlocii 74702 13955 714 59813 220 Mari 187964 23546 5942 155302 3174

Industrie 239398 27592 5966 202661 3179Servicii 98803 14798 792 82971 242

Total 176844 12089 48720 114542 1493 Mici 11955 2354 138 8975 488 Mijlocii 26683 900 572 25168 43 Mari 138206 8835 48010 80399 962

Industrie 159083 9745 48041 99821 1476Servicii 17761 2344 679 14721 17

2008

1) Întreprinderile cu peste 9 salariaţi din domeniile: industrie (CAEN Rev.2, diviziunile: 05-09, 10-33, 35, 36-39) şi servicii (CAEN Rev.2, diviziunile: 46, 49–53, 58, 61, 62, 63, 64–66, 71).

2010

312

Page 312: Statistică teritorială

Arabil Păşuni Fâneţe Vii 1) Livezi 2)

TOTAL2000 23839071 14856845 9381109 3441667 1507190 272252 2546272005 23839071 14741214 9420205 3364041 1514645 224082 2182412010 23839071 14634436 3) 9404008 3) 3288725 3) 1529561 3) 213571 3) 198571 3)

2011 23839071 14590929 9352252 3277656 1553543 211347 196131MACROREGIUNEA 12000 6826018 4041890 1777664 1344048 832840 24721 626172005 6826018 4016720 1783278 1314849 850572 17272 507492010 6826018 3971320 1783979 1257933 862407 18838 481632011 6826018 3940187 1745447 1254161 873827 18498 48254

Nord - Vest2000 3416046 2100834 1008764 667061 366641 13524 448442005 3416046 2087480 1016132 648812 378211 9076 352492010 3416046 2069766 1022774 617719 385337 9513 344232011 3416046 2070817 1023457 615641 387444 9186 35089

Bihor2000 754427 499562 302493 138778 42567 5483 102412005 754427 497167 309084 136370 44752 2109 48522010 754427 488489 307585 132320 42148 2334 41022011 754427 488664 307760 132320 42148 2334 4102

Bistriţa-Năsăud2000 535520 301455 99802 123114 68211 818 95102005 535520 296567 101977 114901 70467 404 88182010 535520 292954 101774 109470 72927 463 83202011 535520 293155 101569 108265 74513 437 8371

Cluj2000 667440 423984 177550 162737 76938 706 60532005 667440 424453 177844 162477 79623 340 41692010 667440 426213 182154 153637 85636 247 45392011 667440 426205 182146 153637 85636 247 4539

Maramureş2000 630436 311225 83827 101084 120030 246 60382005 630436 311155 83998 101017 119756 230 61542010 630436 306192 82855 96495 120260 243 63392011 630436 305373 81619 96634 120658 243 6219

Satu Mare2000 441785 317500 221727 57083 27059 3651 79802005 441785 317477 221734 55470 29689 3425 71592010 441785 317491 227853 51418 27758 3662 68002011 441785 318454 229775 50113 27708 3425 7433

Sălaj2000 386438 247108 123365 84265 31836 2620 50222005 386438 240661 121495 78577 33924 2568 40972010 386438 238427 120553 74379 36608 2564 43232011 386438 238966 120588 74672 36781 2500 4425

Centru2000 3409972 1941056 768900 676987 466199 11197 177732005 3409972 1929240 767146 666037 472361 8196 155002010 3409972 1901554 761205 640214 477070 9325 137402011 3409972 1869370 721990 638520 486383 9312 13165

Alba2000 624157 328849 132762 117437 72227 4774 16492005 624157 330771 135367 118244 71923 3545 16922010 624157 324853 130087 118162 71007 4656 9412011 624157 323198 129503 117851 70206 4656 982

hectare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

din care, pe categorii de folosinţă:

51. FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, LA 31 DECEMBRIE

Suprafaţatotală

Suprafaţa agricolă

313

Page 313: Statistică teritorială

Arabilă Păşuni Fâneţe Vii 1) Livezi 2)

Braşov2000 536309 297397 118179 119890 56579 188 25612005 536309 297213 118021 119877 56566 188 25612010 536309 277574 116533 99486 60139 3 14132011 536309 248030 88598 95550 63106 3 773

Covasna2000 370980 186416 86331 65009 33814 - 12622005 370980 186289 83787 60727 40731 - 10442010 370980 186139 83305 60931 41311 - 5922011 370980 186114 83290 60930 41302 - 592

Harghita2000 663890 406436 92729 148156 164058 77 14162005 663890 394324 91755 145479 156293 35 7622010 663890 396538 91715 146485 157538 35 7652011 663890 395508 82397 147300 165011 35 765

Mureş2000 671388 414809 222495 119273 64042 3399 56002005 671388 414451 222342 114824 71068 1669 45482010 671388 410992 222584 107445 74058 1940 49652011 671388 411240 221262 109171 73873 1925 5009

Sibiu2000 543248 307149 116404 107222 75479 2759 52852005 543248 306192 115874 106886 75780 2759 48932010 543248 305458 116981 107705 73017 2691 50642011 543248 305280 116940 107718 72885 2693 5044

MACROREGIUNEA 22000 7261153 4466628 3183913 837493 258882 137141 491992005 7261153 4463614 3208330 827220 259426 123523 451152010 7261153 4448517 3210278 820695 261864 115746 399342011 7261153 4447514 3207692 821083 263213 115947 39579

Nord - Est2000 3684983 2132458 1366928 504779 196356 39375 250202005 3684983 2130767 1381306 495964 197119 34340 220382010 3684983 2123395 1381751 493247 199300 30683 184142011 3684983 2122735 1380705 492293 200638 30663 18436

Bacău2000 662052 323595 184657 87605 40246 7612 34752005 662052 320601 186128 85126 39060 7241 30462010 662052 320066 185598 86244 39459 6084 26812011 662052 320009 185541 86244 39459 6084 2681

Botoşani2000 498569 392728 297825 75657 14252 2032 29622005 498569 393468 298917 75411 14712 1773 26552010 498569 392788 298758 75146 14635 1690 25592011 498569 392769 298739 75146 14635 1690 2559

Iaşi2000 547558 380697 251602 88170 20367 12158 84002005 547558 381396 253243 88110 19608 12293 81422010 547558 380117 255502 85433 22260 10948 59742011 547558 380085 255733 85414 22003 10947 5988

Neamţ2000 589614 283731 170378 69240 40105 1076 29322005 589614 284033 170939 69776 40107 786 24252010 589614 281520 169223 68848 41032 570 18472011 589614 280971 168375 67576 42658 541 1821

51. FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, LA 31 DECEMBRIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suprafaţatotală

Suprafaţa agricolă

din care, pe categorii de folosinţă:

hectare

314

Page 314: Statistică teritorială

Arabilă Păşuni Fâneţe Vii 1) Livezi 2)

51. FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, LA 31 DECEMBRIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suprafaţatotală

Suprafaţa agricolă

din care, pe categorii de folosinţă:

hectare

Suceava2000 855350 349502 178473 93749 74009 - 32712005 855350 349762 180771 90250 75711 - 30302010 855350 347920 180678 90274 73960 - 30082011 855350 347862 180621 90273 73960 - 3008

Vaslui2000 531840 402205 283993 90358 7377 16497 39802005 531840 401507 291308 87291 7921 12247 27402010 531840 400984 291992 87302 7954 11391 23452011 531840 401039 291696 87640 7923 11401 2379

Sud - Est2000 3576170 2334170 1816985 332714 62526 97766 241792005 3576170 2332847 1827024 331256 62307 89183 230772010 3576170 2325122 1828527 327448 62564 85063 215202011 3576170 2324779 1826987 328790 62575 85284 21143

Brăila2000 476576 385996 343108 33923 74 7624 12672005 476576 388428 349515 33304 74 4805 7302010 476576 387363 350447 31743 - 4519 6542011 476576 387160 350625 31332 - 4545 658

Buzău2000 610255 402359 256588 89630 28748 16189 112042005 610255 402168 257673 89241 28739 15406 111092010 610255 401854 258641 89044 28913 14536 107202011 610255 401895 258911 89050 28924 14684 10326

Constanţa2000 707129 568358 487294 61816 - 15212 40362005 707129 563944 486245 61255 - 12415 40292010 707129 558204 484154 58693 - 11563 37942011 707129 558204 484154 58693 - 11563 3794

Galaţi2000 446632 358754 292229 43580 598 20368 19792005 446632 358645 293285 43672 656 19316 17162010 446632 358394 293043 43663 656 19316 17162011 446632 358300 292949 43663 656 19316 1716

Tulcea2000 849875 363249 290204 60795 61 10532 16572005 849875 364015 292222 60043 61 10032 16572010 849875 363941 294039 60597 91 8202 10122011 849875 363941 292137 62344 91 8357 1012

Vrancea2000 485703 255454 147562 42970 33045 27841 40362005 485703 255647 148084 43741 32777 27209 38362010 485703 255366 148203 43708 32904 26927 36242011 485703 255279 148211 43708 32904 26819 3637

MACROREGIUNEA 32000 3627414 2567478 2075410 289967 96906 49726 554692005 3627414 2563148 2084739 291017 103986 34926 484802010 3627414 2542994 3) 2068742 3) 293549 3) 106251 3) 31382 3) 43070 3)

2011 3627414 2537178 2065329 290347 108477 30241 42784Sud - Muntenia2000 3445299 2448973 1963951 287060 96868 47651 534432005 3445299 2448500 1975561 288804 103902 33227 470062010 3445299 2437751 3) 1968276 3) 291221 3) 106193 3) 29958 3) 42103 3)

2011 3445299 2432301 1965228 288019 108419 28817 41818

315

Page 315: Statistică teritorială

Arabilă Păşuni Fâneţe Vii 1) Livezi 2)

51. FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, LA 31 DECEMBRIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suprafaţatotală

Suprafaţa agricolă

din care, pe categorii de folosinţă:

hectare

Argeş2000 682631 344975 170866 102628 44439 2913 241292005 682631 344879 172295 102689 45783 1255 228572010 682631 341033 172447 99768 46532 1234 210522011 682631 336755 169208 98960 46790 1036 20761

Călăraşi2000 508785 428159 413611 5924 106 7970 5482005 508785 426696 416030 5235 134 5120 1772010 508785 425054 410677 9361 72 4710 2342011 508785 425181 411123 9376 72 4378 232

Dâmboviţa2000 405427 249774 174708 44805 19352 941 99682005 405427 249234 174921 44154 20362 333 94642010 405427 248368 175347 42904 20112 329 96762011 405427 248132 175276 42749 20063 329 9715

Giurgiu2000 352602 277136 259501 8806 85 7740 10042005 352602 277965 261082 11776 82 4194 8312010 352602 276441 3) 259111 3) 12621 3) 82 3) 4063 3) 564 3)

2011 352602 276123 259119 12655 82 3677 590Ialomiţa

2000 445289 373688 348198 18261 85 6553 5912005 445289 374401 351508 18031 - 4477 3852010 445289 375023 351830 18795 - 4069 3292011 445289 374885 351892 18634 - 4030 329

Prahova2000 471587 279134 144171 75638 32277 10277 167712005 471587 275481 145338 71777 36780 8830 127562010 471587 272834 144267 71677 38641 8134 101152011 471587 272499 144007 69606 40658 8100 10128

Teleorman2000 578978 496107 452896 30998 524 11257 4322005 578978 499844 454387 35142 761 9018 5362010 578978 498998 454597 36095 754 7419 1332011 578978 498726 454603 36039 754 7267 63

Bucureşti - Ilfov2000 182115 118505 111459 2907 38 2075 20262005 182115 114648 109178 2213 84 1699 14742010 182115 105243 100466 2328 58 1424 9672011 182115 104877 100101 2328 58 1424 966

Ilfov2000 158328 113056 106852 2401 38 2009 17562005 158328 110184 105556 1707 84 1633 12042010 158328 102122 97832 1973 58 1412 8472011 158328 101825 97535 1973 58 1412 847

Municipiul Bucureşti2000 23787 5449 4607 506 - 66 2702005 23787 4464 3622 506 - 66 2702010 23787 3121 2634 355 - 12 1202011 23787 3052 2566 355 - 12 119

MACROREGIUNEA 42000 6124486 3780849 2344122 970159 318562 60664 873422005 6124486 3697732 2343858 930955 300661 48361 738972010 6124486 3671605 2341009 916548 299039 47605 674042011 6124486 3666050 2333784 912065 308026 46661 65514

316

Page 316: Statistică teritorială

Arabilă Păşuni Fâneţe Vii 1) Livezi 2)

51. FONDUL FUNCIAR, DUPĂ MODUL DE FOLOSINŢĂ, LA 31 DECEMBRIE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suprafaţatotală

Suprafaţa agricolă

din care, pe categorii de folosinţă:

hectare

Sud - Vest Oltenia2000 2921169 1820083 1247535 379674 86156 51061 556572005 2921169 1806606 1255049 377572 88002 39625 463582010 2921169 1799230 1251229 379026 87511 39424 420402011 2921169 1797633 1244971 377167 96824 38261 40410

Dolj2000 741401 588944 489004 69390 2993 18810 87472005 741401 585699 488677 68435 2952 17538 80972010 741401 585469 488820 68506 2952 17334 78572011 741401 585451 488805 68503 2952 17334 7857

Gorj2000 560174 250271 103410 85124 40559 8236 129422005 560174 243740 99149 88654 42542 4434 89612010 560174 240258 98353 88494 41504 4193 77142011 560174 239696 97827 88382 41669 4164 7654

Mehedinţi2000 493289 294534 186444 78910 10775 10124 82812005 493289 294082 188692 80740 10687 5997 79662010 493289 293381 188141 80661 10988 6502 70892011 493289 293381 188141 81297 11388 5563 6992

Olt2000 549828 440016 385190 34819 776 9643 95882005 549828 437165 390569 31022 637 7630 73072010 549828 434442 388079 31784 529 7634 64162011 549828 433903 388603 32339 528 7484 4949

Vâlcea2000 576477 246318 83487 111431 31053 4248 160992005 576477 245920 87962 108721 31184 4026 140272010 576477 245680 87836 109581 31538 3761 129642011 576477 245202 81595 106646 40287 3716 12958

Vest2000 3203317 1960766 1096587 590485 232406 9603 316852005 3203317 1891126 1088809 553383 212659 8736 275392010 3203317 1872375 1089780 537522 211528 8181 253642011 3203317 1868417 1088813 534898 211202 8400 25104

Arad2000 775409 511587 347780 128523 25579 3726 59792005 775409 511475 349330 127319 25661 3603 55622010 775409 500354 349735 118236 23707 3538 51382011 775409 497551 349127 116078 23694 3746 4906

Caraş-Severin2000 851976 399694 127233 182861 75976 1222 124022005 851976 398083 127313 183466 74796 766 117422010 851976 396999 129661 179414 76393 772 107592011 851976 396928 129646 179358 76393 772 10759

Hunedoara2000 706267 347159 88556 152952 101346 342 39632005 706267 280343 79660 116972 82704 13 9942010 706267 281605 79347 118525 82809 - 9242011 706267 280904 79232 117727 83009 - 936

Timiş2000 869665 702326 533018 126149 29505 4313 93412005 869665 701225 532506 125626 29498 4354 92412010 869665 693417 531037 121347 28619 3871 85432011 869665 693034 530808 121735 28106 3882 8503

Pentru anii 2010 şi 2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

1) Vii şi pepiniere viticole.

SURSA: Pentru anii 2000 şi 2005, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.3) Date rectificate faţă de cele publicate anterior.

2) Livezi şi pepiniere pomicole.

NOTĂ: Fondul funciar, după modul de folosinţă pe judeţe, reprezintă terenurile aflate în proprietatea deţinătorilor în rază administrativă.

317

Page 317: Statistică teritorială

Grâu Secară Orz şiorzoaică

Porumbboabe

TOTAL2000 8499830 5655182 1940198 14071 411861 30493562005 8467892 1) 5865671 2475974 20653 484583 26284712010 7807379 1) 5040646 2162388 14557 515820 20983942011 8081613 1) 5224729 1947008 12354 419508 2589667MACROREGIUNEA 12000 1530253 916574 255418 6078 119980 4463922005 1513302 974263 333235 8573 112897 4134382010 1245500 753196 208941 4546 72546 3880292011 1289217 751844 219204 3050 69433 384445

Nord - Vest2000 885598 553803 145724 2824 52814 2920862005 887633 592505 189889 4051 56974 2674652010 722597 459056 116226 1947 35301 2564542011 725261 441771 120130 1096 32710 239673

Bihor2000 267610 170834 44528 799 11624 962422005 270183 190559 73076 1366 17963 817582010 254396 174360 51947 1059 18823 906012011 248493 164085 58784 481 13179 80562

Bistriţa-Năsăud2000 91812 53563 11248 - 5287 291052005 86489 54180 13054 299 5282 290872010 63063 35252 4565 - 2468 235302011 68629 37809 4742 114 3157 25326

Cluj2000 154979 102541 27509 788 18631 482552005 157307 111046 33011 665 22239 466112010 93888 60595 13884 383 9189 322862011 99161 64091 11225 344 11236 36568

Maramureş2000 82187 40064 7765 67 1277 244062005 73827 39559 8353 232 736 202582010 67371 26470 3084 3 389 170542011 68895 27531 3214 1 278 18809

Satu Mare2000 186233 125178 39185 556 9790 646042005 193528 130834 43182 865 6651 582762010 172769 124560 37444 472 2628 703682011 167514 109960 36242 156 3087 54230

Sălaj2000 102777 61623 15489 614 6205 294742005 106299 66327 19213 624 4103 314752010 71110 37819 5302 30 1804 226152011 72569 38295 5923 - 1773 24178

Centru2000 644655 362771 109694 3254 67166 1543062005 625669 381758 143346 4522 55923 1459732010 522903 294140 92715 2599 37245 1315752011 563956 310073 99074 1954 36723 144772

Alba2000 111209 72919 22383 128 9738 385352005 116044 78201 27435 29 9596 385542010 101226 63097 18309 66 6174 363242011 98605 60535 18628 64 4473 35977

52. SUPRAFAŢA CULTIVATĂ, CU PRINCIPALELE CULTURI

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Cerealepentruboabe

Suprafaţacultivată

- total

din care:

318

Page 318: Statistică teritorială

TOTAL282682 48371 1067421 876807 281900 2000284906 25220 1205523 970950 266735 2) 2005241349 22029 1409706 790814 262692 2) 2010242636 18816 1472520 994984 263359 2) 2011

MACROREGIUNEA 1132041 18493 52850 49314 50299 2000134108 13587 79961 74665 47082 2005103778 14306 60518 45603 41069 2010111160 11862 72804 52706 40605 2011

Nord - Vest59155 10128 49288 46344 31878 200061415 5614 72666 69272 29252 200547496 4922 50966 41025 23651 201048958 3029 61493 48274 22840 2011

Bihor10539 3415 19357 17502 7970 2000

9950 1357 26807 25286 6328 20059775 969 30702 24476 6473 20109394 911 34682 28329 4758 2011

Bistriţa-Năsăud8873 143 907 907 2835 2000

10112 137 1531 1419 2789 20059305 10 601 600 2394 20109545 - 482 478 2479 2011

Cluj11697 2801 3088 2916 7878 200012027 1913 6453 5469 9255 2005

5575 616 2193 1233 5345 20105759 504 2615 1658 5500 2011

Maramureş14925 1 1500 1500 2249 200015466 - 2082 2082 2189 200512349 - 835 833 1910 201012507 - 715 712 2015 2011

Satu Mare6510 3456 20249 19332 6650 20007399 2207 32074 31302 5087 20053594 3327 14599 11855 4098 20105151 1614 20231 14460 4892 2011

Sălaj6611 312 4187 4187 4296 20006461 - 3719 3714 3604 20056898 - 2036 2028 3431 20106602 - 2768 2637 3196 2011

Centru72886 8365 3562 2970 18421 200072693 7973 7295 5393 17830 200556282 9384 9552 4578 17418 201062202 8833 11311 4432 17765 2011

Alba7491 1635 1811 1399 4215 20008480 717 3272 2430 4385 20056093 820 3457 1462 4524 20105777 375 3718 1657 4455 2011

Plante uleioaseSfeclă de zahărCartofi - total

hectare

Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

din care:Floarea soarelui Legume

319

Page 319: Statistică teritorială

Grâu Secară Orz şiorzoaică

Porumbboabe

Braşov2000 100066 42188 16254 1253 10441 83592005 92864 44997 19690 1204 9054 83582010 77606 34280 14599 958 6056 77832011 81457 34029 14913 475 5387 8727

Covasna2000 84395 34831 13901 773 13192 43642005 77243 40285 20270 1050 11362 56032010 73180 32595 17283 412 8143 38582011 88635 42943 23329 499 9066 6644

Harghita2000 87903 34659 11886 657 10522 48462005 70543 32194 13579 1334 8620 42682010 54629 24420 9325 654 6561 27012011 62343 28305 11138 747 8428 2873

Mureş2000 180087 132566 36310 166 19450 676172005 190117 138877 48221 501 13243 631072010 162106 104170 26124 31 8600 570852011 178288 107519 24954 16 7831 63826

Sibiu2000 80995 45608 8960 277 3823 305852005 78858 47204 14151 404 4048 260832010 54156 35578 7075 478 1711 238242011 54628 36742 6112 153 1538 26725

MACROREGIUNEA 22000 2994660 1934916 579006 4308 112326 11732742005 2910017 1870982 602019 6612 140346 10588332010 2896609 1764746 684380 4502 236481 7647512011 2966004 1789689 558839 4155 174374 979718

Nord - Est2000 1286651 827821 159908 4155 42966 5756032005 1273566 827500 205592 6378 32164 5424512010 1130502 659700 156158 3896 26755 4288782011 1166806 674831 137276 3235 28229 463941

Bacău2000 178177 116034 12695 30 2820 977852005 168400 117979 22846 104 2241 903032010 135480 88084 15719 - 2376 681102011 143142 91541 15165 1 3412 71310

Botoşani2000 266950 175981 26854 381 10857 1304412005 271746 174018 28947 1216 8351 1271952010 268287 142396 30522 430 5951 944732011 279502 150661 25067 697 6374 107852

Iaşi2000 248021 168192 34812 383 6628 1197532005 238669 160055 39041 88 4685 1112942010 234571 149455 42574 156 3877 974342011 228237 141569 29162 21 3445 103415

Neamţ2000 167007 104943 24346 304 8854 600982005 157230 103465 28337 1405 6770 575002010 149658 93130 24537 443 5987 534542011 149584 91437 20802 626 5070 57789

52. SUPRAFAŢA CULTIVATĂ, CU PRINCIPALELE CULTURI - continuare

Suprafaţacultivată

- total

Cerealepentruboabe

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

din care:

320

Page 320: Statistică teritorială

Braşov15787 1879 3 - 1533 200016833 1804 44 - 1410 200512437 2434 739 - 879 201013784 1826 1130 - 751 2011

Covasna21860 1949 5 - 1658 200019785 1978 2 - 1389 200514904 2952 295 - 1055 201018299 4204 1185 - 1497 2011

Harghita15096 372 20 20 1467 200014678 258 - - 975 200511194 261 3 - 939 201012751 312 5 - 925 2011

Mureş6884 2191 1449 1277 6178 20007427 3031 3831 2823 6590 20057399 2019 4048 2708 6976 20107517 1639 4499 2395 7091 2011

Sibiu5768 339 274 274 3370 20005490 185 146 140 3081 20054255 898 1010 408 3045 20104074 477 774 380 3046 2011

MACROREGIUNEA 279914 26650 463114 381855 94871 200080679 8167 572383 452800 93408 200567561 7156 637379 344527 89375 201065920 6137 691127 468283 90067 2011

Nord - Est67970 21949 85481 74346 44771 200069097 8081 153326 124096 45501 200558516 7156 150406 91959 45439 201057449 5909 171412 104215 46605 2011

Bacău6357 1143 3309 2927 7135 20005452 374 7268 6189 6435 20055083 137 7773 4264 6001 20104203 236 11172 6427 5930 2011

Botoşani8141 5516 22175 19997 7987 20008615 2269 42774 35650 8726 20059129 1460 54357 27706 8900 20108320 1452 55027 26413 9597 2011

Iaşi9640 4123 18717 15394 12541 20009031 1661 37837 29210 11773 20058759 2115 37481 24484 11575 20109430 1702 40505 27812 11511 2011

Neamţ10118 3947 4324 3391 5488 200010041 1092 9375 7405 5037 2005

8477 2651 17033 9412 4484 20108237 1760 19996 10700 4910 2011

Plante uleioaseCartofi - total Sfeclă de zahăr Legume Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

din care:Floarea soarelui

hectare

321

Page 321: Statistică teritorială

Grâu Secară Orz şiorzoaică

Porumbboabe

52. SUPRAFAŢA CULTIVATĂ, CU PRINCIPALELE CULTURI - continuare

Suprafaţacultivată

- total

Cerealepentruboabe

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

din care:

Suceava2000 175908 80825 20610 2687 7513 376922005 169971 83558 29708 3046 6700 323692010 171053 75936 18570 2808 5086 350452011 177901 78837 18989 1754 5885 37871

Vaslui2000 250588 181846 40591 370 6294 1298342005 267550 188425 56713 519 3417 1237902010 171453 110699 24236 59 3478 803622011 188440 120786 28091 136 4043 85704

Sud - Est2000 1708009 1107095 419098 153 69360 5976712005 1636451 1043482 396427 234 108182 5163822010 1766107 1105046 528222 606 209726 3358732011 1799198 1114858 421563 920 146145 515777

Brăila2000 315587 187108 68628 - 8841 1072942005 313766 178706 61341 - 16612 975782010 334353 201357 88520 100 41907 622652011 332844 189369 71278 137 30642 77579

Buzău2000 251715 178644 52779 7 3442 1213752005 243812 172661 51175 5 7240 1130562010 254271 174679 81636 151 17498 725442011 255653 180426 54596 52 17118 106493

Constanţa2000 461748 282118 151613 121 31812 898162005 432228 265059 135112 125 47219 735742010 499480 306689 180514 190 90084 288892011 483800 298349 143362 282 58698 89567

Galaţi2000 279320 188845 59286 10 6479 1213292005 265397 179951 56385 20 12558 1096562010 302375 197602 71859 68 21746 1012302011 308280 202218 64829 75 15713 117775

Tulcea2000 256327 162825 60644 15 14494 819672005 245774 141925 60901 80 19700 551982010 259359 144602 74706 97 34581 294582011 281614 145757 62874 169 20993 56815

Vrancea2000 143312 107555 26148 - 4292 758902005 135474 105180 31513 4 4853 673202010 116269 80117 30987 - 3910 414872011 137007 98739 24624 205 2981 67548

MACROREGIUNEA 32000 1949796 1298480 561520 222 80327 6278072005 1981489 1376230 749535 137 119555 4796932010 1880272 1219035 646074 919 138091 4041522011 1933606 1257977 615375 1343 119362 488538

Sud - Muntenia2000 1850467 1237983 538193 222 74035 5980932005 1885424 1312724 721454 137 111875 4534142010 1815491 1183505 628723 836 133656 3916512011 1877798 1228195 600021 1203 114806 479875

322

Page 322: Statistică teritorială

Plante uleioaseCartofi - total Sfeclă de zahăr Legume Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

din care:Floarea soarelui

hectare

Suceava31142 4816 1568 1568 6139 200033485 2395 2655 2308 7104 200524601 704 2541 1134 7416 201024945 638 3962 1275 7821 2011

Vaslui2572 2404 35388 31069 5481 20002473 290 53417 43334 6426 20052467 89 31221 24959 7063 20102314 121 40750 31588 6836 2011

Sud - Est11944 4701 377633 307509 50100 200011582 86 419057 328704 47907 2005

9045 - 486973 252568 43936 20108471 228 519715 364068 43462 2011

Brăila952 656 97437 58993 6669 2000727 - 108322 66138 7592 2005159 - 107648 65118 5820 2010501 - 119432 75083 4856 2011

Buzău1767 217 40343 39243 8757 20001446 - 46153 44424 8304 20051361 - 45627 25407 6340 20101358 - 49638 44006 7083 2011

Constanţa2432 - 118499 103947 7013 20003056 - 126034 103367 6643 20051850 - 159184 78014 4117 20101197 110 146890 108108 4252 2011

Galaţi2514 2990 47891 40152 16439 20002097 76 59037 46192 14345 20051951 - 73096 41699 13877 20101670 18 75518 51954 14096 2011

Tulcea2231 2 62363 54905 5184 20002107 - 67054 57155 5767 20051747 - 90769 36220 8094 20101738 - 115707 77168 7451 2011

Vrancea2048 836 11100 10269 6038 20002149 10 12457 11428 5256 20051977 - 10649 6110 5688 20102007 100 12530 7749 5724 2011

MACROREGIUNEA 325757 100 359724 288066 63106 200021909 290 398417 304044 55958 200521313 5 472527 250274 56501 201020925 27 482636 318957 56626 2011

Sud - Muntenia24574 96 346296 276139 56023 200020974 290 382278 289578 49669 200520569 - 456871 241180 51058 201020149 27 469480 310144 50710 2011

323

Page 323: Statistică teritorială

Grâu Secară Orz şiorzoaică

Porumbboabe

52. SUPRAFAŢA CULTIVATĂ, CU PRINCIPALELE CULTURI - continuare

Suprafaţacultivată

- total

Cerealepentruboabe

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

din care:

Argeş2000 160090 107048 39531 100 3087 547332005 160853 119836 60442 - 9953 412212010 156972 116691 51703 - 4984 547952011 157963 116997 49808 - 3064 58276

Călăraşi2000 392909 252587 126055 57 18922 1054552005 397989 248232 154474 36 24729 679752010 412599 251151 146080 150 39866 641182011 411077 266574 135718 - 32880 95107

Dâmboviţa2000 162177 106830 27321 10 4552 686162005 163483 118223 43613 101 7463 598732010 151414 109843 47775 8 6874 472152011 148575 106882 39019 48 8037 50951

Giurgiu2000 229910 148553 58827 - 10337 775022005 243597 177959 101439 - 17899 558462010 238450 156340 90984 49 23458 386862011 246881 158212 79998 6 20999 54769

Ialomiţa2000 335194 222109 100668 - 12680 1059582005 344059 202229 104667 - 20766 744742010 334998 190559 102795 10 27896 554872011 342600 207830 100061 42 22540 79330

Prahova2000 142435 103592 32703 - 4105 651032005 136091 104817 35655 - 3916 640732010 133868 97688 34930 - 5171 564592011 138794 100224 36120 - 4464 58442

Teleorman2000 427752 297264 153088 55 20352 1207262005 439352 341428 221164 - 27149 899522010 387190 261233 154456 619 25407 748912011 431908 271476 159297 1107 22822 83000

Bucureşti - Ilfov2000 99329 60497 23327 - 6292 297142005 96065 63506 28081 - 7680 262792010 64781 35530 17351 83 4435 125012011 55808 29782 15354 140 4556 8663

Ilfov2000 96501 59178 22990 - 5977 291532005 94614 62994 27954 - 7541 260392010 64676 35491 17332 83 4435 124932011 55744 29769 15354 140 4556 8650

Municipiul Bucureşti2000 2828 1319 337 - 315 5612005 1451 512 127 - 139 2402010 105 39 19 - - 82011 64 13 - - - 13

MACROREGIUNEA 42000 2025121 1505212 544254 3463 99228 8018832005 2063084 1644196 791185 5331 111785 6765072010 1784998 1303669 622993 4590 68702 5414622011 1892786 1425219 553590 3806 56339 736966

324

Page 324: Statistică teritorială

Plante uleioaseCartofi - total Sfeclă de zahăr Legume Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

din care:Floarea soarelui

hectare

Argeş4641 - 14601 14184 6152 20004018 - 16789 14866 5832 20054069 - 18997 9709 5823 20103879 - 19848 12200 6596 2011

Călăraşi1151 10 102476 71117 5677 2000

478 - 121922 76780 3617 2005428 - 138815 62370 3047 2010354 27 119642 73644 2685 2011

Dâmboviţa9450 25 8649 6375 8131 20009172 - 8292 7548 11724 20059507 - 9213 4580 14031 20109900 - 8436 6291 14744 2011

Giurgiu2090 - 43317 34182 9347 20001198 - 42490 34534 6356 20051078 - 53747 28236 6009 20101131 - 58853 41093 6105 2011

Ialomiţa822 - 78741 59599 10138 2000630 - 107968 77660 9243 2005364 - 117758 61360 11497 2010281 - 110090 79323 9976 2011

Prahova4465 50 12001 10450 5919 20003898 40 12943 11516 4871 20053933 - 17183 10688 4486 20103361 - 19409 13703 4362 2011

Teleorman1955 11 86511 80232 10659 20001580 250 71874 66674 8026 20051190 - 101158 64237 6165 20101243 - 133202 83890 6242 2011

Bucureşti - Ilfov1183 4 13428 11927 7083 2000

935 - 16139 14466 6289 2005744 5 15656 9094 5443 2010776 - 13156 8813 5916 2011

Ilfov1071 4 13348 11847 6710 2000

873 - 16065 14442 6067 2005744 5 15654 9094 5417 2010775 - 13156 8813 5864 2011

Municipiul Bucureşti112 - 80 80 373 2000

62 - 74 24 222 2005- - 2 - 26 20101 - - - 52 2011

MACROREGIUNEA 444970 3128 191733 157572 73624 200048210 3176 154762 139441 70287 200548697 562 239282 150410 75747 201044631 790 225953 155038 76061 2011

325

Page 325: Statistică teritorială

Grâu Secară Orz şiorzoaică

Porumbboabe

52. SUPRAFAŢA CULTIVATĂ, CU PRINCIPALELE CULTURI - continuare

Suprafaţacultivată

- total

Cerealepentruboabe

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

din care:

Sud - Vest Oltenia2000 1145416 866170 354228 3105 28423 4655362005 1154445 966202 527690 4624 40205 3754252010 1023571 747767 403705 3976 35363 2763962011 1050067 791649 350049 3100 24671 386455

Dolj2000 439492 330009 156642 2593 10141 1579082005 447679 378101 242753 3605 13320 1147572010 404519 281375 183803 2860 16252 717252011 425828 297205 176534 2197 14403 94037

Gorj2000 102017 82426 11154 1 584 676432005 92580 78667 19285 121 1450 546362010 89060 76936 12653 21 938 588802011 91055 79196 11637 - 546 62316

Mehedinţi2000 163434 126502 47505 466 2636 731332005 173019 149355 73025 833 6307 658662010 124395 92659 48668 891 3737 356792011 143352 112195 48464 903 3813 55222

Olt2000 358025 273199 129980 10 15012 1241752005 360539 296934 177081 65 17472 971232010 336851 241589 143087 204 14189 736532011 312266 238785 102202 - 5865 124901

Vâlcea2000 82448 54034 8947 35 50 426772005 80628 63145 15546 - 1656 430432010 68746 55208 15494 - 247 364592011 77566 64268 11212 - 44 49979

Vest2000 879705 639042 190026 358 70805 3363472005 908639 677994 263495 707 71580 3010822010 761427 555902 219288 614 33339 2650662011 842719 633570 203541 706 31668 350511

Arad2000 287817 220200 62459 35 19023 1264552005 285252 219506 93169 9 17349 973302010 264295 195639 69884 397 5707 1006222011 295219 225522 60873 507 4344 131463

Caraş-Severin2000 100995 72454 20477 - 3589 422792005 106230 69695 22112 - 4368 379882010 80079 49161 13960 48 1542 305822011 74022 47942 10923 - 846 32843

Hunedoara2000 83356 48228 11906 293 5782 263132005 66437 44938 15202 489 4778 218092010 46220 27999 7441 118 1317 169742011 50204 30791 7105 130 1665 19644

Timiş2000 407537 298160 95184 30 42411 1413002005 450720 343855 133012 209 45085 1439552010 370833 283103 128003 51 24773 1168882011 423274 329315 124640 69 24813 166561

Pentru anii 2005, 2010 şi 2011, cercetări statistice prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole.SURSA: Pentru anul 2000, cercetări statistice bazate pe surse administrative.

2) Inclusiv suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive.

1) Nu este cuprinsă suprafaţa grădinilor familiale, serelor şi solariilor, culturilor intercalate şi succesive.

326

Page 326: Statistică teritorială

Plante uleioaseCartofi - total Sfeclă de zahăr Legume Macroregiunea Regiunea de dezvoltare Judeţul Anii

din care:Floarea soarelui

hectare

Sud - Vest Oltenia16802 5 119388 109207 43765 200016616 781 75491 69743 41032 200518135 - 156486 92057 46565 201018573 - 138946 102380 45439 2011

Dolj3726 1 56037 49727 16748 20003094 302 32181 28792 14319 20053402 - 73428 43823 17828 20103092 - 77234 57789 17856 2011

Gorj3824 - 745 650 5447 20003650 - 142 142 5038 20053208 - 28 28 6275 20103615 - 101 90 5751 2011

Mehedinţi3704 1 8631 8631 6093 20004167 - 4739 4664 6174 20055471 - 11612 7773 6555 20105750 - 10009 7104 6596 2011

Olt1648 3 53260 49499 10256 20001699 479 37957 35673 10594 20052266 - 71179 40349 10663 20102138 - 51452 37309 10853 2011

Vâlcea3900 - 715 700 5221 20004006 - 472 472 4907 20053788 - 239 84 5244 20103978 - 150 88 4383 2011

Vest28168 3123 72345 48365 29859 200031594 2395 79271 69698 29255 200530562 562 82796 58353 29182 201026058 790 87007 52658 30622 2011

Arad5153 2219 22399 10712 9891 20005167 1273 28517 24764 9182 20058717 551 27404 18500 12090 20103650 685 31913 21282 12762 2011

Caraş-Severin5398 1 2382 2372 2848 20007272 - 3396 3231 3760 20056829 - 5507 5094 3488 20106444 - 1349 1349 3050 2011

Hunedoara8455 164 187 182 4130 20008302 24 342 166 3954 20057890 11 306 177 4050 20107724 14 691 330 3877 2011

Timiş9162 739 47377 35099 12990 2000

10853 1098 47016 41537 12359 20057126 - 49579 34582 9554 20108240 91 53054 29697 10933 2011

327

Page 327: Statistică teritorială

TOTAL2000 10477506 4434438 21802 867018 4897603 34698052005 19345464 7340664 48962 1079148 10388499 37385942010 16712883 5811810 34281 1311035 9042032 32838662011 20842160 7131590 31382 1329692 11717591 4076570MACROREGIUNEA 12000 1892221 548803 11724 188120 1048619 17648472005 3204048 1043476 21105 261232 1668832 17197302010 2600342 594648 10210 166338 1678890 14517682011 2900422 797152 7848 183265 1736655 1954093

Nord - Vest2000 1047909 299887 4229 78734 606517 7754962005 2013104 601145 10447 141570 1116378 8259112010 1606069 339408 4831 82686 1096326 5502182011 1692468 434917 2875 89154 1060818 760587

Bihor2000 279030 92619 1053 19636 151367 945362005 677588 231494 3968 47828 365399 1338142010 701869 161948 2794 49327 464108 1499412011 717510 230421 1299 41515 416686 170858

Bistriţa-Năsăud2000 109329 20039 - 6959 73100 1664992005 156363 37939 807 11978 94943 1754282010 94118 8886 - 3832 75542 633732011 117792 17160 394 9042 85318 140105

Cluj2000 175807 46493 1003 22978 98009 1462862005 348893 97751 1752 52099 181079 1898252010 196537 43387 941 19433 123768 875202011 238858 35997 695 25091 167378 107969

Maramureş2000 81175 14094 90 1993 57847 2175882005 103693 20615 397 1416 60651 1645832010 77710 5962 6 674 61861 1341202011 89423 9894 2 604 68702 172073

Satu Mare2000 285659 96520 966 20212 156203 732862005 504629 158662 1926 17875 278924 832832010 448630 108336 1023 6354 312349 412142011 418350 123983 485 9088 247290 68071

Sălaj2000 116909 30122 1117 6956 69991 773012005 221938 54684 1597 10374 135382 789782010 87205 10889 67 3066 58698 740502011 110535 17462 - 3814 75444 101511

Centru2000 844312 248916 7495 109386 442102 9893512005 1190944 442331 10658 119662 552454 8938192010 994273 255240 5379 83652 582564 9015502011 1207954 362235 4973 94111 675837 1193506

Alba2000 160053 47751 118 14653 95597 811362005 241633 79561 39 20090 137397 901882010 243248 53902 91 14733 170532 725832011 251813 67293 105 12312 169456 99044

din care:

53. PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ, LA PRINCIPALELE CULTURI

Orz şiorzoaică Porumb boabe

Cerealepentruboabe

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Cartofi - totalSecarăGrâu

328

Page 328: Statistică teritorială

tone

TOTAL666870 720871 3381118 1295263 1301040 2000729658 1340940 3624612 1) 505849 2) 1647017 2) 2005837895 1262926 3863617 1) 740118 2) 1419618 2) 2010660497 1789326 4176298 1) 879487 2) 1479907 2) 2011

MACROREGIUNEA 1267079 48600 592610 95455 387029 2000442206 110361 603724 50541 414052 2005569059 60312 590156 41813 347503 2010426252 98485 627034 57672 398185 2011

Nord - Vest137722 45621 350425 59260 293575 2000215723 105918 381531 32839 253226 2005255310 52179 342731 20759 211098 2010121556 89114 353968 29329 291216 2011

Bihor29153 13215 93172 21568 38531 200040861 41516 80372 8640 36306 200541209 27382 87679 6441 30429 201041690 49317 72866 6182 62458 2011

Bistriţa-Năsăud1408 1006 34008 1733 39954 20003302 1993 33895 1735 58133 2005

334 755 29483 1102 17055 2010- 656 29133 1812 43243 2011

Cluj37592 2885 82311 1754 67397 200063564 9551 127983 757 40449 200531400 2114 92493 908 14300 201026340 3579 96405 640 19743 2011

Maramureş- 1781 24028 1073 59492 2000- 2957 22344 668 54125 2005- 976 23298 70 56608 2010- 1220 23070 659 77420 2011

Satu Mare66924 22954 73369 21045 42966 2000

107996 45300 70340 12854 42100 2005182367 18868 62430 7741 46402 2010

53526 30241 82964 10732 38785 2011Sălaj

2645 3780 43537 12087 45235 2000- 4601 46597 8185 22113 2005- 2084 47348 4497 46304 2010- 4101 49530 9304 49567 2011

Centru129357 2979 242185 36195 93454 2000226483 4443 222193 17702 160826 2005313749 8133 247425 21054 136405 2010304696 9371 273066 28343 106969 2011

Alba12776 1292 63016 22707 17996 200026553 914 52898 12816 30251 200530920 2643 58918 17960 24310 201012303 3412 62971 24076 28097 2011

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sfeclă dezahăr Fructe - totalLegume StruguriFloarea

soarelui

329

Page 329: Statistică teritorială

Braşov2000 95553 44499 3315 18220 20101 2141032005 106662 51637 2505 17210 22418 1866502010 95392 39130 2011 13697 27625 2237452011 127233 55865 1318 13846 41172 278337

Covasna2000 76396 40197 2124 22395 8474 3148432005 112519 64087 2565 24092 18055 2856392010 89334 45868 920 17892 18055 2845562011 154950 90548 1384 22498 31736 377135

Harghita2000 60762 22523 1137 16561 12109 1976422005 82556 39021 2917 14548 17620 1639542010 54680 21222 1491 12076 10401 1456152011 78566 36156 1902 18918 10949 250180

Mureş2000 342215 75685 283 32762 222156 1073552005 497007 165874 1527 35438 264017 963272010 387437 77566 76 21535 260374 1112242011 447730 92086 39 22714 304460 118613

Sibiu2000 109333 18261 518 4795 83665 742722005 150567 42151 1105 8284 92947 710612010 124182 17552 790 3719 95577 638272011 147662 20287 225 3823 118064 70197

MACROREGIUNEA 22000 3558631 1193685 7002 207423 2080674 10475562005 6171879 1808916 13920 272174 3959983 10849792010 5735285 1860413 10495 595998 3121137 8605592011 7151519 2035228 10887 528060 4421042 1145204

Nord - Est2000 1430678 281766 6822 61952 1030793 9411662005 2518704 620374 13535 67022 1739898 9118932010 2229243 421021 8907 59033 1664395 7470982011 2580485 462060 8330 66216 1966518 1016947

Bacău2000 216327 23913 75 3496 186702 824712005 383424 69420 312 5028 304213 609122010 342015 42673 - 5358 291037 720632011 426404 55738 3 8954 358769 63570

Botoşani2000 293869 37615 348 10414 238521 956112005 504740 77887 2857 17180 393383 1193292010 474772 90678 935 12938 350141 1311592011 552174 79534 1527 12061 440445 137331

Iaşi2000 344163 68391 759 12902 254439 1015852005 502341 120349 224 9886 362970 1077152010 460473 108243 437 8673 334626 1132642011 509882 90352 38 10330 399610 153054

Neamţ2000 238941 53520 509 15496 154237 1594982005 338576 86119 3129 16001 213497 1343212010 324233 71524 917 14258 221863 935372011 417002 83299 1838 15018 302248 137778

Cartofi - totalMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Cerealepentruboabe Secară

53. PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ, LA PRINCIPALELE CULTURI - continuare

Porumb boabe

din care:

Grâu Orz şiorzoaică

330

Page 330: Statistică teritorială

tone

Braşov28058 - 19460 46 6503 200036331 - 16311 - 7701 200570323 - 13623 - 4685 201065311 - 9876 - 8535 2011

Covasna30266 - 21380 - 5496 200056888 - 22990 - 7874 200594936 - 22917 - 15690 2010

125795 - 31609 - 9516 2011Harghita

6689 30 18144 634 8106 20006922 - 12013 141 10903 20057838 - 13808 - 7284 2010

12160 - 14935 - 8780 2011Mureş

47637 1544 83222 6628 39163 200093124 3395 83248 3649 77984 200578964 4920 96869 2101 58668 201070419 5368 111404 3171 37892 2011

Sibiu3931 113 36963 6180 16190 20006665 134 34733 1096 26113 2005

30768 570 41290 993 25768 201018708 591 42271 1096 14149 2011

MACROREGIUNEA 2371881 366966 1260189 801081 300791 2000177428 650814 1417937 316494 559870 2005243574 536210 1361293 476527 339997 2010194664 766687 1456416 544591 345310 2011

Nord - Est319839 69396 651496 190443 194719 2000175808 158116 610118 113622 327271 2005243574 137943 610421 122965 178321 2010183331 186208 665168 151373 194682 2011

Bacău14784 2746 119754 34294 39800 2000

7689 6921 96358 16834 55508 20053831 5969 84503 17289 19262 20108789 12620 85953 16466 18853 2011

Botoşani80720 19141 150260 12590 18952 200047208 41281 87495 9474 61057 200536209 39689 112624 7315 34003 201031867 43392 123235 7564 36121 2011

Iaşi56516 18823 133684 68794 47697 200040010 39705 179936 40893 85972 200594670 39965 166090 45550 40010 201050629 48490 172591 62025 36290 2011

Neamţ66278 4460 65444 5266 33983 200027444 8629 60769 2453 42716 200585246 13177 50728 2862 20266 201069300 20873 68534 2832 22857 2011

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sfeclă dezahăr Struguri Fructe - totalFloarea

soarelui Legume

331

Page 331: Statistică teritorială

Cartofi - totalMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Cerealepentruboabe Secară

53. PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ, LA PRINCIPALELE CULTURI - continuare

Porumb boabe

din care:

Grâu Orz şiorzoaică

Suceava2000 159626 44488 4898 10097 84063 4889562005 199656 73391 6300 11317 87861 4545632010 214569 46370 6441 9859 127026 3100502011 254512 58364 4595 11059 153573 494413

Vaslui2000 177752 53839 233 9547 112831 130452005 589967 193208 713 7610 377974 350532010 413181 61533 177 7947 339702 270252011 420511 94773 329 8794 311873 30801

Sud - Est2000 2127953 911919 180 145471 1049881 1063902005 3653175 1188542 385 205152 2220085 1730862010 3506042 1439392 1588 536965 1456742 1134612011 4571034 1573168 2557 461844 2454524 128257

Brăila2000 425230 156212 - 19420 244698 77272005 741967 196705 - 37083 498361 81482010 696046 275530 183 137517 247144 22622011 903395 271431 408 98309 498151 7689

Buzău2000 380321 128681 10 8606 241904 151842005 617154 136739 22 10926 467927 176042010 695321 255550 713 45485 386569 158312011 745492 182609 125 40418 518506 18202

Constanţa2000 607091 379908 135 78299 139646 349562005 851993 458594 260 90800 287644 539512010 862551 474087 461 234605 142288 204872011 1295890 617393 818 212369 450033 18803

Galaţi2000 297750 106619 27 12199 178015 188542005 670114 153459 50 25191 489042 407542010 624553 176070 87 38030 406115 349582011 710153 204172 151 41025 456407 28064

Tulcea2000 234944 80489 8 16024 134906 135472005 408581 161647 43 31892 206908 219372010 364141 180134 144 71996 104549 227122011 514434 214508 364 59433 230545 24608

Vrancea2000 182617 60010 - 10923 110712 161222005 363366 81398 10 9260 270203 306922010 263430 78021 - 9332 170077 172112011 401670 83055 691 10290 300882 30891

MACROREGIUNEA 32000 2408697 1473778 104 233548 676903 2172452005 4331473 2076682 530 247069 1954652 2940582010 3995225 1700061 1998 377820 1844610 3410772011 5304786 2351723 3932 424353 2420255 356656

Sud - Muntenia2000 2318090 1416134 104 217532 660727 2049252005 4114746 1996730 530 226300 1841392 2817222010 3878279 1647875 1896 365823 1794856 3306302011 5188962 2293514 3668 408810 2381534 344624

332

Page 332: Statistică teritorială

tone

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sfeclă dezahăr Struguri Fructe - totalFloarea

soarelui Legume

Suceava82855 1737 143433 1615 32563 200047483 3363 100878 1 41686 200517867 1746 108599 - 51206 201018899 2243 120499 - 65407 2011

Vaslui18686 22489 38921 67884 21724 2000

5974 58217 84682 43967 40332 20055751 37397 87877 49949 13574 20103847 58590 94356 62486 15154 2011

Sud - Est52042 297570 608693 610638 106072 2000

1620 492698 807819 202872 232599 2005- 398267 750872 353562 161676 2010

11333 580479 791248 393218 150628 2011Brăila

6283 65450 87587 35286 5463 2000- 106440 130092 11734 6611 2005- 119743 83379 15078 5520 2010- 159559 92583 16793 7221 2011

Buzău2105 45055 104008 88945 30982 2000

- 59864 111260 20240 74926 2005- 42084 107037 38082 92443 2010- 71771 116147 61070 66580 2011

Constanţa- 104737 78383 95734 13013 2000- 171658 96068 50375 27912 2005- 119958 61170 40544 9097 2010

3713 145219 62810 50725 18918 2011Galaţi

36220 35030 216421 82434 20326 20001420 69662 321717 48145 33895 2005

- 66132 335503 57113 12559 2010820 84059 343909 67195 11580 2011

Tulcea33 36285 45250 65050 2803 2000

- 68538 91851 15109 18673 2005- 39521 87345 41288 2335 2010- 104537 91075 39789 5230 2011

Vrancea7401 11013 77044 243189 33485 2000

200 16536 56831 57269 70582 2005- 10829 76438 161457 39722 2010

6800 15334 84724 157646 41099 2011MACROREGIUNEA 3

677 210772 649951 196337 301699 20005185 363329 767457 54552 341507 2005

51 415047 859592 90889 402402 2010216 631868 935294 113431 371527 2011

Sud - Muntenia677 202533 552381 185650 293188 2000

5185 350040 658284 45427 332021 2005- 401619 769340 85539 398864 2010

216 616161 813045 107413 367436 2011

333

Page 333: Statistică teritorială

Cartofi - totalMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Cerealepentruboabe Secară

53. PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ, LA PRINCIPALELE CULTURI - continuare

Porumb boabe

din care:

Grâu Orz şiorzoaică

Argeş2000 175806 84597 - 8216 74879 424262005 346677 160317 - 21100 151734 538112010 338514 121863 - 11564 195039 501602011 468379 178059 - 9873 265904 64761

Călăraşi2000 617882 416919 101 60501 137810 78942005 884194 498215 127 47986 335891 56512010 795629 364767 245 111128 317809 33362011 1195667 548869 - 132602 503269 5742

Dâmboviţa2000 131370 47428 3 8036 70894 888252005 433483 135791 403 20888 260034 1425902010 322284 104687 19 15430 185481 2019842011 409141 129774 130 21541 235919 194261

Giurgiu2000 201887 144564 - 28820 27392 84242005 465155 227615 - 34243 200022 117512010 562824 262589 58 63852 229827 115142011 686237 289213 13 67793 321570 11736

Ialomiţa2000 552007 290756 - 36178 220498 56832005 660096 302625 - 31176 319376 88992010 651984 296191 20 79978 256524 30942011 962783 417805 129 86904 426950 3639

Prahova2000 163921 66532 - 10057 86423 325772005 334505 96513 - 7069 228175 368802010 347030 90780 - 14434 239604 427342011 402240 125413 - 13967 260383 43962

Teleorman2000 475217 365338 - 65724 42831 190962005 990636 575654 - 63838 346160 221402010 860014 406998 1554 69437 370572 178082011 1064515 604381 3396 76130 367539 20523

Bucureşti - Ilfov2000 90607 57644 - 16016 16176 123202005 216727 79952 - 20769 113260 123362010 116946 52186 102 11997 49754 104472011 115824 58209 264 15543 38721 12032

Ilfov2000 87856 56784 - 14985 15427 111812005 215502 79743 - 20211 112816 114312010 116773 52100 102 11997 49706 104472011 115785 58209 264 15543 38682 12031

Municipiul Bucureşti2000 2751 860 - 1031 749 11392005 1225 209 - 558 444 9052010 173 86 - - 48 -2011 39 - - - 39 1

MACROREGIUNEA 42000 2617957 1218172 2972 237927 1091407 4401572005 5638064 2411590 13407 298673 2805032 6398272010 4382031 1656688 11578 170879 2397395 6304622011 5485433 1947487 8715 194014 3139639 620617

334

Page 334: Statistică teritorială

tone

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sfeclă dezahăr Struguri Fructe - totalFloarea

soarelui Legume

Argeş- 7128 52640 8832 132613 2000- 15640 77327 3357 102548 2005- 14553 69638 1831 167200 2010- 23289 98489 3473 177967 2011

Călăraşi- 61807 38003 32181 6092 2000- 102737 24907 7845 8896 2005- 104097 32545 15506 2789 2010

216 140610 28653 14346 3014 2011Dâmboviţa

- 2515 141900 2989 91289 2000- 7089 203802 1276 108508 2005- 5112 281287 1483 147409 2010- 10864 305028 1961 107635 2011

Giurgiu- 16701 69955 24060 13536 2000- 33745 92245 6506 12249 2005- 42608 74668 19791 9731 2010- 79960 72555 12152 9717 2011

Ialomiţa- 69792 107665 30511 6719 2000- 88855 127148 6421 12294 2005- 106625 164224 8849 2374 2010- 162654 151330 14388 2149 2011

Prahova673 8463 51150 53915 33460 2000648 12283 50375 8047 68231 2005

- 13588 51750 27922 63540 2010- 23709 61557 36530 60266 2011

Teleorman4 36127 91068 33162 9479 2000

4537 89691 82480 11975 19295 2005- 115036 95228 10157 5821 2010- 175075 95433 24563 6688 2011

Bucureşti - Ilfov- 8239 97570 10687 8511 2000- 13289 109173 9125 9486 2005

51 13428 90252 5350 3538 2010- 15707 122249 6018 4091 2011

Ilfov- 8194 90580 10396 7919 2000- 13256 101603 9079 8476 2005

51 13428 89663 5350 3170 2010- 15707 120789 6017 3840 2011

Municipiul Bucureşti- 45 6990 291 592 2000- 33 7570 46 1010 2005- - 589 - 368 2010- - 1460 1 251 2011

MACROREGIUNEA 427233 94533 878368 202390 311521 2000

104839 216436 835494 84262 331588 200525211 251357 1052576 130889 329716 201039365 292286 1157554 163793 364885 2011

335

Page 335: Statistică teritorială

Cartofi - totalMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Cerealepentruboabe Secară

53. PRODUCŢIA AGRICOLĂ VEGETALĂ, LA PRINCIPALELE CULTURI - continuare

Porumb boabe

din care:

Grâu Orz şiorzoaică

Sud - Vest Oltenia2000 1246920 741813 2325 73901 416842 1164282005 3228805 1556701 11898 104973 1518862 1874602010 2347641 1000332 10255 88758 1189394 2516612011 2836775 1126897 6704 69651 1569294 253904

Dolj2000 394079 278732 1783 23821 88395 230292005 1352326 769170 9339 38322 528111 313972010 909754 481311 7124 41556 363491 455272011 981885 539463 4385 37439 378935 42621

Gorj2000 111164 26437 1 1378 79946 278402005 258404 55797 389 4142 192824 491852010 243317 33963 41 2703 199203 410222011 306263 41387 - 1584 252906 43324

Mehedinţi2000 152157 89746 480 4857 55259 124902005 523079 227029 2029 19221 266113 442382010 265968 134670 2521 11030 112560 865372011 367969 161174 2319 11845 185297 65811

Olt2000 433314 323506 13 43720 63999 156462005 840451 454061 141 38293 338700 134392010 686004 306631 569 32596 322872 336912011 832171 344439 - 18671 451003 34328

Vâlcea2000 156206 23392 48 125 129243 374232005 254545 50644 - 4995 193114 492012010 242598 43757 - 873 191268 448842011 348487 40434 - 112 301153 67820

Vest2000 1371037 476359 647 164026 674565 3237292005 2409259 854889 1509 193700 1286170 4523672010 2034390 656356 1323 82121 1208001 3788012011 2648658 820590 2011 124363 1570345 366713

Arad2000 437115 140528 16 43728 240484 495642005 766100 281710 28 46090 417563 741002010 810845 224704 872 14102 521467 880942011 929607 238710 1497 13689 602729 48447

Caraş-Severin2000 160228 60971 - 10269 76684 795492005 220554 61417 - 11914 139006 1391652010 152623 38014 96 4267 104509 1052072011 182569 33938 - 2276 139087 91055

Hunedoara2000 119600 30073 596 10465 72130 1010872005 129658 42539 978 7998 73372 1033252010 87739 20055 258 3066 60202 700982011 119986 26870 321 4205 83891 100819

Timiş2000 654094 244787 35 99564 285267 935292005 1292947 469223 503 127698 656229 1357772010 983183 373583 97 60686 521823 1154022011 1416496 521072 193 104193 744638 126392

1) Inclusiv producţia din grădinile familiale, sere şi solarii, culturi intercalate şi succesive.

Pentru anii 2005, 2010 şi 2011, cercetări statistice prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole.SURSA: Pentru anul 2000, cercetări statistice bazate pe surse administrative.

2) Inclusiv producţia din grădinile familiale.

336

Page 336: Statistică teritorială

tone

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sfeclă dezahăr Struguri Fructe - totalFloarea

soarelui Legume

Sud - Vest Oltenia45 46206 497169 177365 168270 2000

24180 108958 494233 77679 170901 2005- 160944 675766 108537 204529 2010- 178239 722782 143227 238008 2011

Dolj41 20540 146146 62736 15981 2000

6030 48912 188654 12882 51048 2005- 78767 283545 23628 12188 2010- 105715 288627 51930 10992 2011

Gorj- 288 76206 18322 32860 2000- 142 57148 19439 20868 2005- 29 69421 11685 34107 2010- 94 71041 18727 36791 2011

Mehedinţi4 3904 46806 25987 16794 2000- 6102 48227 12794 17109 2005- 13946 68540 22505 41042 2010- 11883 72460 22765 43109 2011

Olt- 21241 142793 44798 28289 2000

18150 53466 146302 18040 29709 2005- 68141 177135 28417 42445 2010- 60427 220563 25217 48721 2011

Vâlcea- 233 85218 25522 74346 2000- 336 53902 14524 52167 2005- 61 77125 22302 74747 2010- 120 70091 24588 98395 2011

Vest27188 48327 381199 25025 143251 200080659 107478 341261 6583 160687 200525211 90413 376810 22352 125187 201039365 114047 434772 20566 126877 2011

Arad17896 9929 99405 8655 31892 200046623 33068 106416 4018 50286 200524905 28645 173835 7496 24540 201035471 39138 187761 7072 20714 2011

Caraş-Severin20 2171 86980 2864 46968 2000

- 4129 48917 957 60383 2005- 6863 37825 1202 31917 2010- 2242 35423 2401 42977 2011

Hunedoara2029 167 51044 333 37210 2000

498 199 34950 31 19817 2005306 280 49436 - 34557 2010488 666 48160 - 38974 2011

Timiş7243 36060 143770 13173 27181 2000

33538 70082 150978 1577 30201 2005- 54625 115714 13654 34173 2010

3406 72001 163428 11093 24212 2011

337

Page 337: Statistică teritorială

TOTAL2005 46539540 27958975 18185748 3948172010 64452571 43488480 20406840 5572512011 76508656 54179772 21784104 544780MACROREGIUNEA 12005 12458868 7174023 5239203 456422010 16068917 10174919 5803055 909432011 18488519 11898519 6531349 58651

Nord - Vest2005 6814696 4036574 2753550 245722010 8356921 5311391 3003282 422482011 9695484 6155975 3512032 27477

Bihor2005 1574790 879070 686317 94032010 2161348 1450035 690047 212662011 2459251 1686680 756438 16133

Bistriţa-Năsăud2005 935497 579280 353174 30432010 1012806 546541 465639 6262011 1304137 720810 583295 32

Cluj2005 1591116 922061 662490 65652010 1522309 935869 570697 157432011 1672145 980655 683874 7616

Maramureş2005 1044507 563843 478725 19392010 1354934 827318 526894 7222011 1537874 905249 632578 47

Satu Mare2005 1021704 649426 370365 19132010 1403833 923463 476979 33912011 1708306 1145473 559550 3283

Sălaj2005 647082 442894 202479 17092010 901691 628165 273026 5002011 1013771 717108 296297 366

Centru2005 5644172 3137449 2485653 210702010 7711996 4863528 2799773 486952011 8793035 5742544 3019317 31174

Alba2005 1086935 534755 550723 14572010 1497472 866493 614251 167282011 1671483 999286 651067 21130

Braşov2005 899623 450171 442378 70742010 1292218 713067 550273 288782011 1467689 895222 564913 7554

Covasna2005 697961 466240 230854 8672010 1022897 756419 265798 6802011 1323798 992866 330294 638

Harghita2005 686346 403047 279957 33422010 958675 632808 325442 4252011 1136853 811485 325346 22

54. PRODUCŢIA RAMURII AGRICOLE 1)

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Vegetală Animală

mii lei preţuri curente

Servicii agricole

338

Page 338: Statistică teritorială

Mureş2005 1396332 873152 519703 34772010 1964063 1346958 616192 9132011 2175342 1461040 713648 654

Sibiu2005 876975 410084 462038 48532010 976671 547783 427817 10712011 1017870 582645 434049 1176

MACROREGIUNEA 22005 15391053 9402108 5816557 1723882010 21021229 14281751 6496130 2433482011 25809970 18521762 7037875 250333

Nord - Est2005 8410873 4809274 3566737 348622010 10804888 6934858 3821656 483742011 12639425 8585793 4006369 47263

Bacău2005 1480344 685610 790692 40422010 1546916 952486 592560 18702011 1796012 1104103 689553 2356

Botoşani2005 1343771 790955 549082 37342010 2009328 1319785 685009 45342011 2241360 1587305 651187 2868

Iaşi2005 1618430 1005521 601129 117802010 2024170 1442688 553777 277052011 2362921 1744452 589372 29097

Neamţ2005 1183791 651561 526104 61262010 1381824 847305 527711 68082011 1717486 1132973 579730 4783

Suceava2005 1759519 985909 770811 27992010 2454623 1523108 929978 15372011 2888753 1931018 955883 1852

Vaslui2005 1025018 689718 328919 63812010 1388027 849486 532621 59202011 1632893 1085942 540644 6307

Sud - Est2005 6980180 4592834 2249820 1375262010 10216341 7346893 2674474 1949742011 13170545 9935969 3031506 203070

Brăila2005 1251084 727750 467337 559972010 1800510 1124172 581737 946012011 2449032 1702537 637797 108698

Buzău2005 1219862 725575 486552 77352010 1839179 1358006 472625 85482011 2257888 1609652 637916 10320

Constanţa2005 1424008 981963 405289 367562010 1939029 1422434 478673 379222011 2747508 2218726 497955 30827

54. PRODUCŢIA RAMURII AGRICOLE 1) - continuare

mii lei preţuri curenteMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Vegetală Animală Servicii agricole

339

Page 339: Statistică teritorială

54. PRODUCŢIA RAMURII AGRICOLE 1) - continuare

mii lei preţuri curenteMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Vegetală Animală Servicii agricole

Galaţi2005 1398189 1052650 318516 270232010 2043880 1641131 361555 411942011 2404677 1945879 427246 31552

Tulcea2005 746567 497580 242138 68492010 1099031 784511 307411 71092011 1495998 1149236 331400 15362

Vrancea2005 940470 607316 329988 31662010 1494712 1016639 472473 56002011 1815442 1309939 499192 6311

MACROREGIUNEA 32005 8751566 5068398 3586744 964242010 12288393 8492526 3667899 1279682011 15327960 11489960 3683564 154436

Sud - Muntenia2005 7989470 4652093 3287942 494352010 11575621 7999378 3468547 1076962011 14604812 10973585 3516650 114577

Argeş2005 1305259 689518 613150 25912010 1749615 1113231 634485 18992011 2130029 1541409 587024 1596

Călăraşi2005 1075564 622070 433368 201262010 1591439 1080146 484724 265692011 2270625 1717134 506623 46868

Dâmboviţa2005 1504606 987017 516462 11272010 2224421 1680955 542364 11022011 2417321 1849343 567152 826

Giurgiu2005 897676 491678 402585 34132010 1264344 878532 342960 428522011 1568628 1189770 350844 28014

Ialomiţa2005 1003593 651968 345461 61642010 1675590 1214155 445726 157092011 2224484 1746556 458263 19665

Prahova2005 1010938 492421 507009 115082010 1380309 852176 514852 132812011 1637366 1084972 542979 9415

Teleorman2005 1191834 717421 469907 45062010 1689903 1180183 503436 62842011 2356359 1844401 503765 8193

Bucureşti - Ilfov2005 762096 416305 298802 469892010 712772 493148 199352 202722011 723148 516375 166914 39859

Ilfov2005 663943 374627 287614 17022010 697969 485169 194851 179492011 673802 487297 162123 24382

340

Page 340: Statistică teritorială

54. PRODUCŢIA RAMURII AGRICOLE 1) - continuare

mii lei preţuri curenteMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Vegetală Animală Servicii agricole

Municipiul Bucureşti2005 98153 41678 11188 452872010 14803 7979 4501 23232011 49346 29078 4791 15477

MACROREGIUNEA 42005 9938053 6314446 3543244 803632010 15074032 10539284 4439756 949922011 16882207 12269531 4531316 81360

Sud - Vest Oltenia2005 5109812 3174556 1891470 437862010 7192228 5200363 1946137 457282011 8740835 6604846 2107842 28147

Dolj2005 1548999 1056598 457907 344942010 2215251 1705650 470427 391742011 2474193 1965511 484491 24191

Gorj2005 875394 446328 427974 10922010 987483 632629 353927 9272011 1182346 816500 365297 549

Mehedinţi2005 682608 440979 237202 44272010 1033393 730189 302530 6742011 1274963 955469 319214 280

Olt2005 1171641 788496 380931 22142010 1875620 1348345 523449 38262011 2315761 1756239 556960 2562

Vâlcea2005 831170 442155 387456 15592010 1080481 783550 295804 11272011 1493572 1111127 381880 565

Vest2005 4828241 3139890 1651774 365772010 7881804 5338921 2493619 492642011 8141372 5664685 2423474 53213

Arad2005 1329526 865958 457521 60472010 1947077 1446551 491967 85592011 2351554 1824944 515651 10959

Caraş-Severin2005 985274 621434 360478 33622010 1287922 782816 504529 5772011 1280564 812535 467739 290

Hunedoara2005 801996 456755 343034 22072010 1114715 546930 567221 5642011 1121860 685312 436269 279

Timiş2005 1711445 1195743 490741 249612010 3532090 2562624 929902 395642011 3387394 2341894 1003815 41685

SURSA: Cercetări statistice prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole.

1) Conform metodologiei Eurostat privind "Conturile Economice pentru Agricultură".

341

Page 341: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Vii pe rod din care: vii altoite pe rod

TOTAL2000 247536 1284792005 190606 985592010 176991 1) 900492011 176616 1) 88047MACROREGIUNEA 12000 19332 90182005 15192 67642010 10972 40812011 11399 4698

Nord - Vest2000 12055 30972005 8471 13292010 6566 5962011 6557 660

Bihor2000 4368 13522005 2102 4432010 1648 1192011 1342 90

Bistriţa-Năsăud2000 577 2032005 367 982010 346 692011 459 153

Cluj2000 407 3382005 407 3152010 133 1132011 131 110

Maramureş2000 246 122005 196 112010 20 22011 242 2

Satu Mare2000 3817 3542005 3526 2602010 2483 892011 2492 98

Sălaj2000 2640 8382005 1873 2022010 1936 2042011 1891 207

Centru2000 7277 59212005 6721 54352010 4406 34852011 4842 4038

Alba2000 4460 37672005 4243 35152010 3467 29502011 3787 3327

55. SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD

hectare

342

Page 342: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Vii pe rod din care: vii altoite pe rod

Braşov2000 16 -2005 - -2010 - -2011 - -

Covasna2000 - -2005 - -2010 - -2011 - -

Harghita2000 71 602005 41 112010 - -2011 - -

Mureş2000 1648 12592005 1128 8492010 647 3552011 729 487

Sibiu2000 1082 8352005 1309 10602010 292 1802011 326 224

MACROREGIUNEA 22000 131993 867872005 107844 687782010 98853 641532011 98366 61544

Nord - Est2000 37106 180312005 29315 130742010 26690 119822011 28952 12835

Bacău2000 7356 27652005 5196 13432010 4078 5122011 4259 642

Botoşani2000 1964 2742005 1653 2202010 1704 542011 1721 72

Iaşi2000 10780 65282005 9699 58282010 8318 59922011 10222 6659

Neamţ2000 1066 4142005 558 182010 607 102011 593 3

hectare

55. SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD - continuare

343

Page 343: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Vii pe rod din care: vii altoite pe rod

hectare

55. SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD - continuare

Suceava2000 - -2005 - -2010 - -2011 - -

Vaslui2000 15940 80502005 12209 56652010 11983 54142011 12157 5459

Sud - Est2000 94887 687562005 78529 557042010 72163 521712011 69414 48709

Brăila2000 7436 18082005 4810 10652010 4427 5222011 4175 512

Buzău2000 15797 97892005 13525 73642010 10922 77542011 11577 7691

Constanţa2000 14625 122502005 10099 88942010 10379 91422011 7540 5893

Galaţi2000 19282 133792005 17747 108992010 13845 68162011 13762 6935

Tulcea2000 10117 76852005 5470 32672010 7086 52842011 6861 5032

Vrancea2000 27630 238452005 26878 242152010 25504 226532011 25499 22646

MACROREGIUNEA 32000 46636 117372005 30180 80612010 28915 75432011 29323 7864

Sud - Muntenia2000 44489 116692005 28662 80392010 27449 75392011 27858 7856

344

Page 344: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Vii pe rod din care: vii altoite pe rod

hectare

55. SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD - continuare

Argeş2000 1856 15412005 1271 11192010 836 5522011 818 544

Călăraşi2000 7930 2202005 5244 2522010 4616 1152011 4644 87

Dâmboviţa2000 818 752005 318 182010 357 242011 356 25

Giurgiu2000 6913 8932005 4138 6842010 3844 2292011 3771 231

Ialomiţa2000 6230 6902005 4017 1462010 3051 602011 3139 49

Prahova2000 9314 77532005 6527 57392010 7313 63582011 7714 6717

Teleorman2000 11428 4972005 7147 812010 7432 2012011 7416 203

Bucureşti - Ilfov2000 2147 682005 1518 222010 1466 42011 1465 8

Ilfov2000 2081 342005 1498 112010 1466 42011 1464 7

Municipiul Bucureşti2000 66 342005 20 112010 - -2011 1 1

MACROREGIUNEA 42000 49575 209372005 37390 149562010 38251 142722011 37528 13941

345

Page 345: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Vii pe rod din care: vii altoite pe rod

hectare

55. SUPRAFAŢA VIILOR PE ROD - continuare

Sud - Vest Oltenia2000 42779 148452005 31657 102472010 32973 101052011 33367 10101

Dolj2000 17594 69372005 10738 34672010 12028 38462011 12820 4078

Gorj2000 4102 1522005 3803 822010 3906 -2011 3837 1

Mehedinţi2000 8158 30382005 5347 19062010 5819 21832011 6108 2490

Olt2000 8763 24272005 7647 24552010 6923 15022011 6257 947

Vâlcea2000 4162 22912005 4122 23372010 4297 25742011 4345 2585

Vest2000 6796 60922005 5733 47092010 5278 41672011 4161 3840

Arad2000 2694 23822005 2524 21042010 2185 12822011 1509 1396

Caraş-Severin2000 879 7922005 554 3502010 519 3112011 639 431

Hunedoara2000 118 962005 11 62010 - -2011 - -

Timiş2000 3105 28222005 2644 22492010 2574 25742011 2013 2013

SURSA: Pentru anul 2000, cercetări statistice bazate pe surse administrative. Pentru anii 2005, 2010 şi 2011, cercetări statistice prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole.

1) Inclusiv suprafaţa din grădinile familiale.

346

Page 346: Statistică teritorială

capete

Totaldin care:

vaci, bivoliţeşi juninci

1) Totaldin care:

scroafe de prăsilă

Total din care: oi şi mioare

TOTAL2000 2870415 1774658 4797357 323049 7656798 5870129 5380142005 2) 2861671 1811987 6622302 494491 7610958 6452817 6867652010 2) 2001105 1299101 5428272 355603 8417437 7337777 12407862011 2) 1988939 1265526 5363797 380589 8533434 7441362 1236143MACROREGIUNEA 12000 872618 553399 1430803 97411 2283628 1744175 954102005 885646 596528 1836737 139806 2611027 2232466 1351112010 668478 466973 1217943 83337 3191838 2811307 2019822011 660917 446615 1215516 106034 3262414 2884288 196411

Nord - Vest2000 504622 324835 825575 50423 969052 753917 563172005 481008 329007 1073294 76117 1051341 891856 632592010 348075 247455 687357 40730 1335270 1164845 926032011 347662 237296 681074 49871 1330825 1156262 90643

Bihor2000 106762 62091 205746 12301 114770 79389 131862005 106897 68716 328533 23019 159800 134744 186922010 69626 42971 192777 11619 234965 208123 175202011 68996 39629 192795 11466 218319 189102 16485

Bistriţa-Năsăud2000 71688 47122 69563 4808 249611 195551 127202005 68253 50448 113991 7449 223167 191337 112212010 65836 49111 80232 5383 256662 229385 201472011 65012 47233 81085 6545 259692 233255 19289

Cluj2000 97988 62733 219570 12155 266543 208937 94682005 85303 61317 227660 21289 326071 284182 73412010 53663 40283 100932 5598 353536 307683 177602011 55613 37989 96666 6429 358546 312885 17253

Maramureş2000 106800 71487 104681 9091 168326 142761 91742005 98475 68027 141692 7421 128016 104530 116752010 82227 62214 98616 4957 155662 138243 163722011 81976 62105 96923 6437 155383 136315 17328

Satu Mare2000 66037 43045 146718 8761 74922 47851 43072005 67484 44996 162917 12313 103354 84590 67342010 48618 34169 137871 10303 147017 117959 97642011 47645 31275 138532 12182 146831 115087 10456

Sălaj2000 55347 38357 79297 3307 94880 79428 74622005 54596 35503 98501 4626 110933 92473 75962010 28105 18707 76929 2870 187428 163452 110402011 28420 19065 75073 6812 192054 169618 9832

Centru2000 367996 228564 605228 46988 1314576 990258 390932005 404638 267521 763443 63689 1559686 1340610 718522010 320403 219518 530586 42607 1856568 1646462 1093792011 313255 209319 534442 56163 1931589 1728026 105768

Alba2000 76746 43584 98369 4918 235462 174397 57792005 79759 49327 183476 9548 238091 195129 51042010 61559 42372 100122 5662 300776 262368 146372011 59805 39525 115964 8805 289979 277823 8595

56. EFECTIVELE DE ANIMALE (la sfârşitul anului)

Bovine PorcineMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Ovine

Caprine

347

Page 347: Statistică teritorială

capete

Totaldin care:

vaci, bivoliţeşi juninci

1) Totaldin care:

scroafe de prăsilă

Total din care: oi şi mioare

Braşov2000 67039 38746 101359 8625 224625 156600 56122005 62749 44767 100117 10641 256717 216597 250742010 58312 37672 80627 6360 338014 283725 146112011 58341 38109 84013 8701 337867 282012 15416

Covasna2000 44372 25411 87651 7140 137863 100883 32012005 47053 30679 99500 8222 131706 109779 59052010 35505 25124 54659 3371 165951 143858 95672011 35116 21842 53864 4227 171358 144328 9933

Harghita2000 63572 43028 58566 4889 135959 114403 57132005 75169 48116 72703 5102 130429 124902 87192010 63103 47102 50976 6719 160975 145486 190292011 60445 42383 50725 8225 164291 146961 20022

Mureş2000 71134 47602 173938 13224 282090 231386 88732005 86868 59075 194371 22162 295779 268275 152442010 67333 44191 141510 12649 335014 310461 328342011 67634 46170 131031 13387 409649 382614 32921

Sibiu2000 45133 30193 85345 8192 298577 212589 99152005 53040 35557 113276 8014 506964 425928 118062010 34591 23057 102692 7846 555838 500564 187012011 31914 21290 98845 12818 558445 494288 18881

MACROREGIUNEA 22000 984575 585716 1229401 78243 2815566 2182791 1705442005 997389 586808 1659700 132367 2531726 2153531 2487562010 737537 433080 1478933 100203 2536518 2229597 5013012011 742696 431297 1449947 105955 2561330 2253301 515550

Nord - Est2000 653370 394967 660421 38848 1453296 1143619 491412005 668434 409031 836143 56338 1254830 1079071 683232010 506137 301412 571499 31625 1240359 1108793 1933792011 510817 300253 580468 36048 1258352 1131692 198332

Bacău2000 108735 60864 162265 9771 170849 134381 239112005 101773 60505 144664 6695 140624 123154 295882010 59911 34499 115304 8592 153403 134104 555642011 59298 37074 112736 8505 152523 131845 57380

Botoşani2000 104285 61424 87495 1456 319063 264834 24052005 112877 67250 107358 8139 270189 231624 49892010 101043 52160 61896 3814 283745 248394 254552011 102076 54215 63635 3101 289416 250682 24180

Iaşi2000 114453 62101 111532 8599 364751 274896 61252005 107337 61954 180560 18194 259980 221547 116292010 70815 38841 114135 4659 225006 210402 290422011 69964 35340 117375 6644 228275 212771 34720

Neamţ2000 99236 55065 113652 8277 198756 153581 48782005 100686 62062 157499 10683 192926 178916 59572010 69297 45354 103440 4548 161550 146877 286572011 69751 42453 104910 6420 164663 148809 27863

Bovine Ovine

Caprine

Porcine

56. EFECTIVELE DE ANIMALE (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

348

Page 348: Statistică teritorială

capete

Totaldin care:

vaci, bivoliţeşi juninci

1) Totaldin care:

scroafe de prăsilă

Total din care: oi şi mioare

Bovine Ovine

Caprine

Porcine

56. EFECTIVELE DE ANIMALE (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Suceava2000 164798 116652 110882 5886 202404 162570 40932005 162311 116187 150859 7545 187372 163089 42942010 150427 99683 83003 3977 228904 202385 152632011 155261 100981 85016 4702 230371 203107 14759

Vaslui2000 61863 38861 74595 4859 197473 153357 77292005 83450 41073 95203 5082 203739 160741 118662010 54644 30875 93721 6035 187751 166631 393982011 54467 30190 96796 6676 193104 184478 39430

Sud - Est2000 331205 190749 568980 39395 1362270 1039172 1214032005 328955 177777 823557 76029 1276896 1074460 1804332010 231400 131668 907434 68578 1296159 1120804 3079222011 231879 131044 869479 69907 1302978 1121609 317218

Brăila2000 56373 31377 141407 8099 215059 162540 70792005 65221 32703 215370 26103 203010 164225 142292010 40746 21535 316477 30116 224839 190852 369222011 41412 21549 290009 28014 232004 202270 38191

Buzău2000 86337 52796 109663 4467 227851 176905 219272005 77660 45385 156766 7297 188482 157605 230142010 55148 33127 143986 5761 213702 197630 436672011 54604 31826 131098 5848 202712 184941 43771

Constanţa2000 42541 25868 110147 9517 242290 191897 248602005 44050 25990 134674 19909 299426 245910 688022010 31907 21322 103013 8437 271086 218121 807962011 33382 20069 107808 9415 271756 219033 84665

Galaţi2000 53560 29324 66417 4499 186115 132678 141722005 51277 29388 97548 8384 191188 163909 171772010 30225 15764 100836 6939 183695 165917 534692011 30077 17203 99720 7618 190558 167613 54575

Tulcea2000 35658 17601 92975 9185 335692 251207 395222005 33573 15062 131172 10569 253208 212067 391562010 29370 13372 98288 9274 268865 238272 609602011 28988 15665 95541 9587 272369 241165 60860

Vrancea2000 56736 33783 48371 3628 155263 123945 138432005 57174 29249 88027 3767 141582 130744 180552010 44004 26548 144834 8051 133972 110012 321082011 43416 24732 145303 9425 133579 106587 35156

MACROREGIUNEA 32000 459362 298226 930124 70659 870517 704645 988122005 451767 301589 1461000 94402 767310 662805 1296302010 246903 171598 1112234 59377 818281 710767 2394112011 244867 169676 1075106 50473 838028 718475 233305

Sud - Muntenia2000 436266 283029 791556 58538 848845 687249 953212005 430520 289135 1245153 74356 739428 640424 1227272010 238761 167723 949137 44900 788836 685012 2315002011 237696 166155 948429 44823 812676 696564 224370

349

Page 349: Statistică teritorială

capete

Totaldin care:

vaci, bivoliţeşi juninci

1) Totaldin care:

scroafe de prăsilă

Total din care: oi şi mioare

Bovine Ovine

Caprine

Porcine

56. EFECTIVELE DE ANIMALE (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Argeş2000 109581 65672 114191 7161 140800 114996 157452005 116903 75775 221086 12959 156976 133115 178882010 63866 43704 184824 4825 160081 143768 252242011 64587 46356 189050 5006 157706 142080 24370

Călăraşi2000 33896 19691 139266 14416 164389 122402 89332005 36474 21738 174211 15893 125898 107437 182762010 21375 10755 135002 12633 115765 95724 309992011 20807 11434 134602 11582 127701 104176 33333

Dâmboviţa2000 73615 49647 92671 4974 42371 35339 80242005 82079 51896 153464 5136 48525 43895 121572010 37441 28010 125857 2845 59552 52146 224032011 37298 28084 122135 3459 57923 51667 22345

Giurgiu2000 48868 29313 100431 10034 86681 72932 89492005 38433 26666 127399 7492 56124 47762 120952010 18641 14632 106892 8417 55952 47357 186872011 18863 14408 110382 8270 56525 48209 16412

Ialomiţa2000 46042 31340 110905 6604 134066 103328 73962005 42580 28687 151274 9872 109369 90100 96812010 26386 17444 143813 9443 124740 103912 287642011 26371 17391 141175 8601 126599 105672 27051

Prahova2000 64495 43917 88699 3932 123472 96065 173512005 60736 43891 192345 4688 119461 104834 188332010 35901 25626 112363 2304 151439 132690 319072011 35500 24243 109539 3529 162585 133783 31231

Teleorman2000 59769 43449 145393 11417 157066 142187 289232005 53315 40482 225374 18316 123075 113281 337972010 35151 27552 140386 4433 121307 109415 735162011 34270 24239 141546 4376 123637 110977 69628

Bucureşti - Ilfov2000 23096 15197 138568 12121 21672 17396 34912005 21247 12454 215847 20046 27882 22381 69032010 8142 3875 163097 14477 29445 25755 79112011 7171 3521 126677 5650 25352 21911 8935

Ilfov2000 21905 14390 131296 11451 17587 14235 31262005 20384 12104 211307 19885 24396 19206 64342010 7915 3696 162851 14476 26529 23299 74012011 6933 3295 126433 5646 23563 20222 8398

Municipiul Bucureşti2000 1191 807 7272 670 4085 3161 3652005 863 350 4540 161 3486 3175 4692010 227 179 246 1 2916 2456 5102011 238 226 244 4 1789 1689 537

MACROREGIUNEA 42000 553860 337317 1207029 76736 1687087 1238518 1732482005 526869 327062 1664865 127916 1700895 1404015 1732682010 348187 227450 1619162 112686 1870800 1586106 2980922011 340459 217938 1623228 118127 1871662 1585298 290877

350

Page 350: Statistică teritorială

capete

Totaldin care:

vaci, bivoliţeşi juninci

1) Totaldin care:

scroafe de prăsilă

Total din care: oi şi mioare

Bovine Ovine

Caprine

Porcine

56. EFECTIVELE DE ANIMALE (la sfârşitul anului) - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Sud - Vest Oltenia2000 303690 193941 569019 29599 729508 556632 1319372005 301594 180508 892672 44188 653336 530881 1440822010 195695 123543 693855 29762 600861 545969 2449652011 196712 120084 690887 38664 610385 546083 235949

Dolj2000 62436 45629 129835 7334 227609 184115 419922005 51773 36082 205430 8683 224850 171893 546752010 39098 27614 198829 7845 222117 203513 880462011 39650 27174 198901 11080 221784 202272 88647

Gorj2000 72499 39648 124849 7176 120357 86134 187882005 70807 40397 216359 12902 100907 80442 163542010 46675 26124 103664 4648 96254 85369 239972011 46856 25674 103855 4858 97345 85825 23321

Mehedinţi2000 43852 27313 65517 4213 137120 103536 273752005 41310 24876 104905 4438 103644 90199 293502010 27490 19421 88835 2446 96522 85593 514932011 28704 20100 88957 4199 100745 88663 43686

Olt2000 53665 39308 112219 4805 149736 118611 296352005 62081 41444 205824 10239 126347 115581 254932010 32981 24351 183570 11532 87002 84213 603702011 32326 21800 178800 14507 88218 82692 57653

Vâlcea2000 71238 42043 136599 6071 94686 64236 141472005 75623 37709 160154 7926 97588 72766 182102010 49451 26033 118957 3291 98966 87281 210592011 49176 25336 120374 4020 102293 86631 22642

Vest2000 250170 143376 638010 47137 957579 681886 413112005 225275 146554 772193 83728 1047559 873134 291862010 152492 103907 925307 82924 1269939 1040137 531272011 143747 97854 932341 79463 1261277 1039215 54928

Arad2000 63491 35515 218677 14535 229221 171075 84342005 61464 38264 250798 28422 308699 247284 31682010 41052 26661 247710 14457 345544 285649 112112011 35394 21657 234806 13576 340188 277953 10161

Caraş-Severin2000 56718 33659 41943 3612 251967 173654 127672005 50401 35558 81575 4636 200787 172606 147212010 32806 20006 62326 4294 210982 180677 147282011 32118 22856 57964 2911 213411 183723 17289

Hunedoara2000 67314 39769 58710 3462 137966 101699 72202005 55932 36877 78000 3789 120970 107449 47582010 40660 31291 65233 3334 163614 139440 115582011 40079 31452 60737 3333 166721 140756 12549

Timiş2000 62647 34433 318680 25528 338425 235458 128902005 57478 35855 361820 46881 417103 345795 65392010 37974 25949 550038 60839 549799 434371 156302011 36156 21889 578834 59643 540957 436783 14929

1) Efectivul matcă.2) La 1 decembrie.

Pentru anii 2005, 2010 şi 2011, cercetări statistice prin sondaj aliniate la acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole.SURSA: Pentru anul 2000, cercetări statistice bazate pe surse administrative.

351

Page 351: Statistică teritorială

bucăţiMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Tractoare agricolefizice Pluguri pentru tractor Semănători mecanice

Combine autopropulsatepentru recoltat:cereale şi furaje

TOTAL2000 160053 123192 57709 297392005 173043 137018 66732 257792010 180433 142671 69337 260822011 183064 146386 71554 26195MACROREGIUNEA 12000 44829 34046 12024 82472005 49474 37236 14124 71062010 55084 42988 15667 72132011 56216 44111 16312 7209

Nord - Vest2000 23770 18594 6481 47452005 26464 20230 7976 38702010 31694 24371 8934 40992011 32163 24639 9077 4183

Bihor2000 7351 5709 2200 14732005 9520 7152 3167 13392010 10157 7723 3403 13472011 9802 7747 3456 1392

Bistriţa-Năsăud2000 1901 1469 434 3362005 1862 1360 465 2222010 2588 1882 541 2122011 2602 1982 552 224

Cluj2000 4983 3953 1509 11412005 5184 3904 1410 7312010 5147 4289 1389 7042011 5147 4286 1389 704

Maramureş2000 2723 2071 362 2822005 2495 1934 331 2032010 4955 2899 554 2812011 4955 3010 627 285

Satu Mare2000 3272 2526 1159 9532005 4362 3170 1684 9692010 5670 4800 2050 11552011 6458 4820 2050 1176

Sălaj2000 3540 2866 817 5602005 3041 2710 919 4062010 3177 2778 997 4002011 3199 2794 1003 402

Centru2000 21059 15452 5543 35022005 23010 17006 6148 32362010 23390 18617 6733 31142011 24053 19472 7235 3026

Alba2000 2882 2309 1036 6262005 3620 2997 1373 6622010 3526 2949 1438 5782011 3566 2969 1455 591

57. PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ 1) (la sfârşitul anului)

352

Page 352: Statistică teritorială

bucăţiMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Tractoare agricolefizice Pluguri pentru tractor Semănători mecanice

Combine autopropulsatepentru recoltat:cereale şi furaje

Braşov2000 4127 2768 776 4772005 4510 3256 978 4662010 4693 3868 1100 4092011 4654 3883 1145 414

Covasna2000 3492 2429 730 4012005 4311 2788 737 4322010 4081 3072 762 3902011 3837 3075 768 374

Harghita2000 3191 2036 496 4572005 3010 1810 445 4302010 3021 1874 468 4122011 2985 1893 471 432

Mureş2000 4721 3918 1702 10872005 4973 4218 1899 9282010 5247 4513 2113 9872011 6156 5121 2446 874

Sibiu2000 2646 1992 803 4542005 2586 1937 716 3182010 2822 2341 852 3382011 2855 2531 950 341

MACROREGIUNEA 22000 39144 30239 14598 68742005 39505 32948 15851 55142010 40476 33726 16663 55902011 41019 34129 17282 5700

Nord - Est2000 17111 13592 6477 32522005 18687 15079 6851 27582010 19944 16554 7672 26472011 20319 16830 8165 2721

Bacău2000 2509 1986 975 3712005 2699 2120 1095 3532010 2941 2497 1086 2812011 3094 2524 1137 291

Botoşani2000 2547 2088 1187 6462005 2600 2271 1280 5102010 2723 2525 1450 5092011 2735 2543 1459 516

Iaşi2000 3374 2656 1313 5152005 3201 2608 1281 4332010 3217 2612 1275 3662011 3272 2755 1611 399

Neamţ2000 2072 1662 826 4622005 2116 1652 840 3822010 2489 2103 1312 3882011 2614 2180 1398 394

57. PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ 1) (la sfârşitul anului) - continuare

353

Page 353: Statistică teritorială

bucăţiMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Tractoare agricolefizice Pluguri pentru tractor Semănători mecanice

Combine autopropulsatepentru recoltat:cereale şi furaje

57. PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ 1) (la sfârşitul anului) - continuare

Suceava2000 3557 2714 697 6062005 4812 3570 894 6662010 5112 3876 1026 6102011 5132 3885 1032 620

Vaslui2000 3052 2486 1479 6522005 3259 2858 1461 4142010 3462 2941 1523 4932011 3472 2943 1528 501

Sud - Est2000 22033 16647 8121 36222005 20818 17869 9000 27562010 20532 17172 8991 29432011 20700 17299 9117 2979

Brăila2000 3646 2802 1529 5782005 3647 2964 1742 4742010 3560 3084 1727 6342011 3550 2946 1754 636

Buzău2000 4101 3130 1423 6982005 2927 3099 1100 3522010 3187 2978 1151 3662011 3233 2990 1157 378

Constanţa2000 5003 3547 1857 9142005 4834 3865 2343 8252010 4316 2901 2326 8552011 4316 3021 2428 872

Galaţi2000 3736 2739 1466 5992005 3405 2934 1464 3862010 3410 3357 1550 3692011 3595 3535 1570 398

Tulcea2000 2664 1963 999 5172005 2732 2207 1282 4432010 2745 2000 1178 4542011 2690 1955 1149 430

Vrancea2000 2883 2466 847 3162005 3273 2800 1069 2762010 3314 2852 1059 2652011 3316 2852 1059 265

MACROREGIUNEA 32000 30716 23528 12623 57952005 33709 26481 14720 50522010 33675 26252 15371 53902011 33449 26337 16112 5332

Sud - Muntenia2000 28585 22068 11741 54622005 31745 24953 13837 47862010 32402 25171 14650 51832011 32155 25126 15358 5125

354

Page 354: Statistică teritorială

bucăţiMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Tractoare agricolefizice Pluguri pentru tractor Semănători mecanice

Combine autopropulsatepentru recoltat:cereale şi furaje

57. PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ 1) (la sfârşitul anului) - continuare

Argeş2000 2819 2288 1041 5202005 3462 2818 1284 5762010 4157 3082 1383 6112011 4101 3654 1386 591

Călăraşi2000 4601 3445 1961 10642005 5043 4118 2442 8392010 4519 3733 2566 10282011 4103 2153 2013 818

Dâmboviţa2000 4047 3326 1421 4812005 4716 3617 1764 3962010 5271 3615 1532 4482011 5768 4648 2031 627

Giurgiu2000 3684 2843 1605 5472005 4260 3099 1845 6402010 4498 3598 2101 6522011 4281 3590 2699 641

Ialomiţa2000 3771 2779 1652 6542005 3888 3111 1738 5302010 3468 2574 1790 6472011 3508 2583 1800 663

Prahova2000 2771 1818 917 3862005 2835 2098 1051 3732010 2745 2030 1065 3202011 2622 1771 982 296

Teleorman2000 6892 5569 3144 18102005 7541 6092 3713 14322010 7744 6539 4213 14772011 7772 6727 4447 1489

Bucureşti - Ilfov2000 2131 1460 882 3332005 1964 1528 883 2662010 1273 1081 721 2072011 1294 1211 754 207

Ilfov2000 1809 1307 809 2592005 1858 1482 866 2592010 1221 1059 710 2062011 1243 1196 746 206

Municipiul Bucureşti2000 322 153 73 742005 106 46 17 72010 52 22 11 12011 51 15 8 1

MACROREGIUNEA 42000 45364 35379 18464 88232005 50355 40353 22037 81072010 51198 39705 21636 78892011 52380 41809 21848 7954

355

Page 355: Statistică teritorială

bucăţiMacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Tractoare agricolefizice Pluguri pentru tractor Semănători mecanice

Combine autopropulsatepentru recoltat:cereale şi furaje

57. PARCUL DE TRACTOARE ŞI MAŞINI AGRICOLE PRINCIPALE DIN AGRICULTURĂ 1) (la sfârşitul anului) - continuare

Sud - Vest Oltenia2000 20681 16821 9461 44182005 22147 18571 11153 45462010 23307 19075 11402 43322011 23625 20037 11639 4466

Dolj2000 7754 6044 3753 19762005 7874 6513 4532 20282010 7491 6247 4305 17702011 7409 6288 4332 1777

Gorj2000 2040 1709 702 2592005 2409 1980 871 3212010 3126 2632 1079 3782011 3140 2642 1079 378

Mehedinţi2000 3300 2752 1441 7052005 3467 2830 1777 6242010 3498 2798 1782 5472011 3505 2798 1782 550

Olt2000 5533 4642 2981 12282005 6567 5757 3501 14592010 6221 5271 3531 12762011 6527 6092 3730 1361

Vâlcea2000 2054 1674 584 2502005 1830 1491 472 1142010 2971 2127 705 3612011 3044 2217 716 400

Vest2000 24683 18558 9003 44052005 28208 21782 10884 35612010 27891 20630 10234 35572011 28755 21772 10209 3488

Arad2000 6767 5070 2925 14672005 7972 6228 3505 12482010 7053 4822 2842 14192011 7125 5424 2821 1373

Caraş-Severin2000 5381 3884 908 4702005 5913 4092 894 3982010 6166 4250 896 3642011 6172 4260 896 373

Hunedoara2000 3517 2634 805 4032005 4140 3094 1041 4172010 4219 3127 1048 3612011 5005 3657 1044 329

Timiş2000 9018 6970 4365 20652005 10183 8368 5444 14982010 10453 8431 5448 14132011 10453 8431 5448 1413

Pentru anii 2005, 2010 şi 2011, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. SURSA: Pentru anul 2000, cercetări statistice curente şi surse administrative.

1) Aferent unităţilor care au agricultura ca activitate principală (inclusiv exploataţiile agricole fără personalitate juridică).

356

Page 356: Statistică teritorială

hectare

Total Suprafaţapădurilor

Alteterenuri Total Foioase Răşinoase

TOTAL2000 6366531 6223090 143441 12701 6836 58652005 6390536 6232964 157572 14389 8971 54182010 6515173 6353658 161515 10106 4849 52572011 6519470 6362547 156923 11499 5758 5741MACROREGIUNEA 12000 2149525 2112353 37172 5853 1699 41542005 2158608 2121763 36845 4917 1657 32602010 2242206 2203786 38420 3257 847 24102011 2248070 2210756 37314 3609 905 2704

Nord - Vest2000 964366 948313 16053 1517 621 8962005 968229 950587 17642 1696 727 9692010 986560 967910 18650 1267 394 8732011 988525 970430 18095 1339 452 887

Bihor2000 195558 192340 3218 188 147 412005 193459 189831 3628 137 107 302010 209221 205543 3678 144 114 302011 209221 205641 3580 97 74 23

Bistriţa-Năsăud2000 189799 186041 3758 411 124 2872005 192692 188616 4076 314 105 2092010 192336 188673 3663 417 61 3562011 192336 188688 3648 358 96 262

Cluj2000 152377 150575 1802 227 70 1572005 155561 153593 1968 236 134 1022010 157655 155674 1981 263 55 2082011 159928 158071 1857 234 94 140

Maramureş2000 263047 258145 4902 553 157 3962005 263348 257713 5635 785 166 6192010 258937 251901 7036 342 66 2762011 258640 251937 6703 528 69 459

Satu Mare2000 68009 66543 1466 85 80 52005 67985 66596 1389 164 159 52010 72564 71332 1232 59 56 32011 72564 71314 1250 79 77 2

Sălaj2000 95576 94669 907 53 43 102005 95184 94238 946 60 56 42010 95847 94787 1060 42 42 -2011 95836 94779 1057 43 42 1

Centru2000 1185159 1164040 21119 4336 1078 32582005 1190379 1171176 19203 3221 930 22912010 1255646 1235876 19770 1990 453 15372011 1259545 1240326 19219 2270 453 1817

Alba2000 207062 203358 3704 167 32 1352005 206081 202216 3865 116 34 822010 206228 201653 4575 174 17 1572011 206615 202301 4314 248 22 226

58. FONDUL FORESTIER ŞI REGENERĂRILE ARTIFICIALE

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Regenerări artificialeFondul forestier

357

Page 357: Statistică teritorială

hectare

Total Suprafaţapădurilor

Alteterenuri Total Foioase Răşinoase

Braşov2000 190042 187323 2719 272 134 1382005 190161 187528 2633 157 77 802010 204381 201536 2845 223 90 1332011 204360 201530 2830 214 83 131

Covasna2000 161865 157994 3871 1643 375 12682005 161375 159280 2095 301 105 1962010 167263 165534 1729 209 72 1372011 170161 168477 1684 248 79 169

Harghita2000 231442 225479 5963 1477 217 12602005 237374 231538 5836 1604 107 14972010 262271 257184 5087 706 32 6742011 262380 257324 5056 775 23 752

Mureş2000 208357 205598 2759 543 181 3622005 208560 206293 2267 541 292 2492010 219575 216258 3317 317 138 1792011 219708 216674 3034 358 135 223

Sibiu2000 186391 184288 2103 234 139 952005 186828 184321 2507 502 315 1872010 195928 193711 2217 361 104 2572011 196321 194020 2301 427 111 316

MACROREGIUNEA 22000 1726253 1673751 52502 3444 2427 10172005 1743879 1680394 63485 5673 4263 14102010 1742858 1681003 61855 3944 1834 21102011 1738328 1677854 60474 4828 2475 2353

Nord - Est2000 1184776 1160384 24392 1902 998 9042005 1193268 1163631 29637 2580 1286 12942010 1190655 1160399 30256 2640 599 20412011 1191951 1162204 29747 3141 889 2252

Bacău2000 266589 261872 4717 352 109 2432005 271236 266261 4975 304 115 1892010 269903 264428 5475 268 76 1922011 270170 264711 5459 398 105 293

Botoşani2000 55779 54391 1388 143 140 32005 56108 54712 1396 187 187 -2010 56352 54974 1378 102 102 -2011 56353 55134 1219 175 175 -

Iaşi2000 97215 94377 2838 230 230 -2005 97661 94912 2749 323 322 12010 97586 95156 2430 68 68 -2011 97681 95167 2514 189 189 -

Neamţ2000 259879 256127 3752 219 94 1252005 261328 256463 4865 250 87 1632010 258994 253830 5164 219 71 1482011 258983 253942 5041 272 115 157

58. FONDUL FORESTIER ŞI REGENERĂRILE ARTIFICIALE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Fondul forestier Regenerări artificiale

358

Page 358: Statistică teritorială

hectare

Total Suprafaţapădurilor

Alteterenuri Total Foioase Răşinoase

58. FONDUL FORESTIER ŞI REGENERĂRILE ARTIFICIALE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Fondul forestier Regenerări artificiale

Suceava2000 434815 424264 10551 691 158 5332005 435034 420797 14237 1039 98 9412010 435353 420635 14718 1822 123 16992011 436182 421740 14442 2018 216 1802

Vaslui2000 70499 69353 1146 267 267 -2005 71901 70486 1415 477 477 -2010 72467 71376 1091 161 159 22011 72582 71510 1072 89 89 -

Sud - Est2000 541477 513367 28110 1542 1429 1132005 550611 516763 33848 3093 2977 1162010 552203 520604 31599 1304 1235 692011 546377 515650 30727 1687 1586 101

Brăila2000 25826 20580 5246 561 561 -2005 27214 22798 4416 805 805 -2010 27267 23049 4218 220 220 -2011 27267 23436 3831 390 390 -

Buzău2000 158168 155291 2877 112 67 452005 158313 155547 2766 83 59 242010 158582 156242 2340 80 51 292011 158681 156175 2506 48 39 9

Constanţa2000 35371 30165 5206 114 114 -2005 39861 32115 7746 700 693 72010 38934 33356 5578 131 131 -2011 38934 33472 5462 367 367 -

Galaţi2000 36273 34229 2044 323 323 -2005 36919 34716 2203 521 521 -2010 37658 35763 1895 139 139 -2011 37658 35937 1721 168 168 -

Tulcea2000 102214 92938 9276 252 252 -2005 103782 91079 12703 797 797 -2010 104545 91778 12767 637 637 -2011 104546 91962 12584 564 564 -

Vrancea2000 183625 180164 3461 180 112 682005 184522 180508 4014 187 102 852010 185217 180416 4801 97 57 402011 179291 174668 4623 150 58 92

MACROREGIUNEA 32000 685764 665061 20703 1396 1204 1922005 683681 663429 20252 1165 1026 1392010 685588 665608 19980 1171 940 2312011 685044 665850 19194 1102 869 233

Sud - Muntenia2000 659295 640259 19036 1317 1125 1922005 657076 638416 18660 1139 1000 1392010 659153 640675 18478 1139 908 2312011 658638 640952 17686 1055 822 233

359

Page 359: Statistică teritorială

hectare

Total Suprafaţapădurilor

Alteterenuri Total Foioase Răşinoase

58. FONDUL FORESTIER ŞI REGENERĂRILE ARTIFICIALE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Fondul forestier Regenerări artificiale

Argeş2000 279129 273738 5391 237 105 1322005 276914 271360 5554 194 92 1022010 276998 271472 5526 192 25 1672011 276835 271513 5322 216 42 174

Călăraşi2000 21251 20139 1112 149 149 -2005 21253 19969 1284 244 244 -2010 21918 20799 1119 183 183 -2011 21930 20852 1078 185 185 -

Dâmboviţa2000 118411 115582 2829 195 182 132005 118424 115187 3237 103 91 122010 119166 116241 2925 54 28 262011 119616 116689 2927 42 20 22

Giurgiu2000 38106 35690 2416 128 128 -2005 38085 36158 1927 111 111 -2010 37860 35848 2012 157 157 -2011 38084 36106 1978 89 89 -

Ialomiţa2000 25683 23929 1754 237 237 -2005 25988 24137 1851 249 249 -2010 26020 24028 1992 219 219 -2011 26103 24416 1687 255 255 -

Prahova2000 148011 144975 3036 125 78 472005 147681 145354 2327 108 83 252010 147275 144900 2375 123 85 382011 147246 144870 2376 79 42 37

Teleorman2000 28704 26206 2498 246 246 -2005 28731 26251 2480 130 130 -2010 29916 27387 2529 211 211 -2011 28824 26506 2318 189 189 -

Bucureşti - Ilfov2000 26469 24802 1667 79 79 -2005 26605 25013 1592 26 26 -2010 26435 24933 1502 32 32 -2011 26406 24898 1508 47 47 -

Ilfov2000 26469 24802 1667 79 79 -2005 25971 24405 1566 26 26 -2010 25803 24341 1462 32 32 -2011 25774 24306 1468 47 47 -

Municipiul Bucureşti2000 - - - - - -2005 634 608 26 - - -2010 632 592 40 - - -2011 632 592 40 - - -

MACROREGIUNEA 42000 1804989 1771925 33064 2008 1506 5022005 1804368 1767378 36990 2634 2025 6092010 1844521 1803261 41260 1734 1228 5062011 1848028 1808087 39941 1960 1509 451

360

Page 360: Statistică teritorială

hectare

Total Suprafaţapădurilor

Alteterenuri Total Foioase Răşinoase

58. FONDUL FORESTIER ŞI REGENERĂRILE ARTIFICIALE - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Fondul forestier Regenerări artificiale

Sud - Vest Oltenia2000 801636 785546 16090 1261 1073 1882005 801705 783495 18210 1693 1467 2262010 806411 784449 21962 994 803 1912011 807553 787018 20535 1068 951 117

Dolj2000 83528 78973 4555 531 531 -2005 85681 81963 3718 500 500 -2010 86482 81335 5147 249 249 -2011 86932 82397 4535 530 530 -

Gorj2000 248710 245211 3499 129 72 572005 247352 243869 3483 193 130 632010 247986 243126 4860 383 320 632011 248075 243253 4822 218 186 32

Mehedinţi2000 146242 143591 2651 232 205 272005 146950 144156 2794 166 147 192010 148006 144920 3086 55 55 -2011 148131 145084 3047 57 57 -

Olt2000 52096 49970 2126 181 181 -2005 52966 49928 3038 622 622 -2010 53627 49811 3816 159 159 -2011 54008 51082 2926 166 166 -

Vâlcea2000 271060 267801 3259 188 84 1042005 268756 263579 5177 212 68 1442010 270310 265257 5053 148 20 1282011 270407 265202 5205 97 12 85

Vest2000 1003353 986379 16974 747 433 3142005 1002663 983883 18780 941 558 3832010 1038110 1018812 19298 740 425 3152011 1040475 1021069 19406 892 558 334

Arad2000 203446 200016 3430 171 127 442005 200799 196316 4483 283 255 282010 210511 206943 3568 242 212 302011 211555 208079 3476 256 239 17

Caraş-Severin2000 389003 382627 6376 233 120 1132005 389040 382156 6884 218 73 1452010 409743 402115 7628 190 104 862011 410383 402573 7810 206 106 100

Hunedoara2000 309122 303886 5236 180 56 1242005 309899 304512 5387 250 45 2052010 313075 307046 6029 220 35 1852011 313670 307515 6155 230 31 199

Timiş2000 101782 99850 1932 163 130 332005 102925 100899 2026 190 185 52010 104781 102708 2073 88 74 142011 104867 102902 1965 200 182 18

361

Page 361: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Răşinoase Fag Stejar Diversespecii tari

Diversespecii moi

TOTAL2000 14284,7 5346,1 4508,4 1333,0 1731,0 1366,22005 15671,3 6060,5 4794,2 1586,1 1852,1 1378,42010 16991,6 6832,2 5654,2 1565,9 1784,3 1155,02011 18705,0 7521,2 6174,9 1747,2 1946,3 1315,4MACROREGIUNEA 12000 5077,9 2685,7 1534,0 330,6 404,0 123,62005 5670,6 2943,4 1730,5 440,3 462,3 94,12010 5965,8 2941,8 1960,4 477,7 492,1 93,82011 6722,6 3137,1 2296,7 570,9 589,7 128,2

Nord - Vest2000 1670,0 663,1 598,0 165,2 198,1 45,62005 2001,4 822,7 748,1 206,2 188,1 36,32010 2054,0 834,2 709,7 278,1 198,4 33,62011 2337,4 899,6 857,2 308,6 225,7 46,3

Bihor2000 269,5 34,5 102,2 43,0 72,7 17,12005 282,5 44,8 135,9 42,0 52,6 7,22010 426,6 85,0 171,3 94,6 63,1 12,62011 505,8 99,0 224,7 97,6 71,1 13,4

Bistriţa-Năsăud2000 439,8 284,6 120,4 10,4 18,9 5,52005 589,1 369,9 163,7 23,8 22,2 9,52010 476,6 294,2 139,7 17,8 19,9 5,02011 565,8 327,2 174,6 22,4 32,1 9,5

Cluj2000 253,4 159,4 45,9 17,7 23,3 7,12005 236,0 144,4 30,8 25,1 29,4 6,32010 233,8 146,0 31,8 25,7 27,2 3,12011 260,5 176,1 31,2 21,8 25,6 5,8

Maramureş2000 475,0 168,6 260,6 22,3 20,3 3,22005 631,6 257,4 321,6 23,6 25,6 3,42010 639,8 302,3 279,6 27,9 25,0 5,02011 683,1 290,7 323,6 31,7 30,9 6,2

Satu Mare2000 143,0 7,1 42,3 51,7 36,2 5,72005 153,6 3,5 56,8 55,6 31,7 6,02010 132,6 3,4 44,4 52,7 29,2 2,92011 155,0 2,9 52,6 65,9 29,0 4,6

Sălaj2000 89,3 8,9 26,6 20,1 26,7 7,02005 108,6 2,7 39,3 36,1 26,6 3,92010 144,6 3,3 42,9 59,4 34,0 5,02011 167,2 3,7 50,5 69,2 37,0 6,8

Centru2000 3407,9 2022,6 936,0 165,4 205,9 78,02005 3669,2 2120,7 982,4 234,1 274,2 57,82010 3911,8 2107,6 1250,7 199,6 293,7 60,22011 4385,2 2237,5 1439,5 262,3 364,0 81,9

Alba2000 361,0 161,5 158,0 21,6 18,4 1,52005 355,4 222,3 87,1 25,7 18,5 1,82010 526,3 293,2 168,5 37,9 23,8 2,92011 665,3 348,9 224,0 47,6 39,6 5,2

mii m3 - volum brut

59. VOLUMUL DE LEMN RECOLTAT

362

Page 362: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Răşinoase Fag Stejar Diversespecii tari

Diversespecii moi

Braşov2000 500,2 146,5 249,6 39,8 41,3 23,02005 516,6 180,9 222,8 59,1 43,7 10,12010 815,7 308,3 365,3 63,3 64,4 14,42011 761,6 295,8 324,8 65,7 62,8 12,5

Covasna2000 466,7 211,9 194,3 21,5 21,6 17,42005 545,5 278,6 189,7 32,3 33,5 11,42010 511,6 227,8 209,9 23,8 34,2 15,92011 545,3 240,2 217,4 29,6 38,6 19,5

Harghita2000 1131,5 1029,2 73,7 5,8 13,7 9,12005 1063,9 895,7 139,2 7,5 14,2 7,32010 999,8 778,5 192,0 6,1 16,3 6,92011 1031,2 773,4 214,7 9,2 22,5 11,4

Mureş2000 570,7 335,9 134,0 20,8 57,6 22,42005 772,8 359,8 249,4 52,7 93,0 17,92010 554,5 277,6 187,7 20,6 56,2 12,42011 877,2 353,4 328,4 62,9 108,6 23,9

Sibiu2000 377,8 137,6 126,4 55,9 53,3 4,62005 415,0 183,4 94,2 56,8 71,3 9,32010 503,9 222,2 127,3 47,9 98,8 7,72011 504,6 225,8 130,2 47,3 91,9 9,4

MACROREGIUNEA 22000 4871,5 2205,3 1277,8 189,9 562,6 635,92005 5098,2 2391,7 1288,9 215,1 569,7 632,82010 6084,0 3182,0 1564,8 210,6 590,2 536,42011 6464,9 3485,5 1601,1 220,5 586,9 570,9

Nord - Est2000 3771,3 2057,4 931,8 114,8 350,4 316,92005 3937,3 2134,5 959,9 131,6 381,8 329,52010 4977,8 2878,2 1254,1 149,1 423,1 273,32011 5167,4 3129,2 1189,4 152,5 421,0 275,3

Bacău2000 696,7 195,2 367,9 25,6 64,2 43,82005 680,0 217,7 321,4 23,2 67,8 49,92010 869,6 290,0 408,9 33,0 83,4 54,32011 883,3 302,2 393,0 42,5 87,7 57,9

Botoşani2000 119,0 0,4 14,4 20,5 45,1 38,62005 134,0 1,5 33,2 27,4 43,2 28,72010 131,8 3,9 18,6 27,7 47,8 33,82011 118,5 4,9 14,9 25,4 44,1 29,2

Iaşi2000 249,5 3,6 34,1 23,2 91,6 97,02005 274,3 4,3 37,2 36,3 91,6 104,92010 271,3 8,5 40,0 33,0 103,6 86,22011 266,7 8,4 39,9 35,8 98,6 84,0

Neamţ2000 957,4 548,0 289,7 17,1 51,9 50,72005 961,9 543,4 281,6 18,1 64,0 54,82010 1253,1 685,9 446,8 23,4 63,4 33,62011 1200,5 699,5 385,3 20,3 61,1 34,3

mii m3 - volum brut

59. VOLUMUL DE LEMN RECOLTAT - continuare

363

Page 363: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Răşinoase Fag Stejar Diversespecii tari

Diversespecii moi

mii m3 - volum brut

59. VOLUMUL DE LEMN RECOLTAT - continuare

Suceava2000 1576,7 1310,0 206,3 6,1 38,3 16,02005 1711,0 1366,7 267,0 5,3 53,0 19,02010 2299,6 1889,8 327,2 8,9 54,8 18,92011 2530,9 2113,7 334,3 7,6 57,3 18,0

Vaslui2000 172,0 0,2 19,4 22,3 59,3 70,82005 176,1 0,9 19,5 21,3 62,2 72,22010 152,4 0,1 12,6 23,1 70,1 46,52011 167,5 0,5 22,0 20,9 72,2 51,9

Sud - Est2000 1100,2 147,9 346,0 75,1 212,2 319,02005 1160,9 257,2 329,0 83,5 187,9 303,32010 1106,2 303,8 310,7 61,5 167,1 263,12011 1297,5 356,3 411,7 68,0 165,9 295,6

Brăila2000 79,9 - - - 8,1 71,82005 84,5 - - 0,1 9,5 74,92010 60,9 - - 0,2 10,5 50,22011 67,5 - 0,7 0,1 5,4 61,3

Buzău2000 305,9 58,7 154,0 23,3 49,4 20,52005 357,8 125,9 135,2 31,1 44,1 21,52010 354,9 123,2 148,7 19,3 46,2 17,52011 417,7 147,8 185,8 20,6 43,4 20,1

Constanţa2000 77,0 0,3 - 0,2 31,8 44,72005 59,6 0,2 - 1,5 23,8 34,12010 52,9 0,2 - 2,0 20,2 30,52011 57,7 0,3 - 1,2 21,0 35,2

Galaţi2000 70,2 - - 0,1 39,3 30,82005 76,4 - - 3,9 46,4 26,12010 61,6 - 0,6 8,0 32,9 20,12011 60,1 0,2 1,4 4,1 30,7 23,7

Tulcea2000 179,5 - - 16,7 44,1 118,72005 158,8 0,1 - 13,5 33,8 111,42010 183,3 1,0 - 18,6 38,0 125,72011 191,3 0,6 - 17,9 38,4 134,4

Vrancea2000 387,7 88,9 192,0 34,8 39,5 32,52005 423,8 131,0 193,8 33,4 30,3 35,32010 392,6 179,4 161,4 13,4 19,3 19,12011 503,2 207,4 223,8 24,1 27,0 20,9

MACROREGIUNEA 32000 1471,2 192,3 401,2 247,5 289,7 340,52005 1769,3 302,8 526,4 276,2 311,2 352,72010 1635,5 308,0 544,2 237,6 255,3 290,42011 1839,5 377,1 601,7 256,2 275,8 328,7

Sud - Muntenia2000 1379,3 192,3 401,2 221,7 245,0 319,12005 1669,1 302,8 526,4 244,1 268,3 327,52010 1564,2 307,9 544,2 213,6 226,7 271,82011 1764,6 377,0 601,7 231,0 245,7 309,2

364

Page 364: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Răşinoase Fag Stejar Diversespecii tari

Diversespecii moi

mii m3 - volum brut

59. VOLUMUL DE LEMN RECOLTAT - continuare

Argeş2000 474,9 76,6 229,0 80,6 57,3 31,42005 624,9 175,5 302,3 75,5 51,7 19,92010 593,4 170,9 309,8 59,4 38,0 15,32011 676,9 203,4 337,3 70,3 47,8 18,1

Călăraşi2000 112,9 0,1 - 3,7 27,6 81,52005 118,6 0,1 - 4,1 27,2 87,22010 110,6 - - 2,4 33,4 74,82011 122,3 - - 3,3 32,1 86,9

Dâmboviţa2000 221,2 15,3 45,8 62,5 58,6 39,02005 257,9 23,3 66,9 72,9 53,9 40,92010 229,7 30,8 66,9 64,5 41,2 26,32011 246,0 35,1 59,6 74,8 43,3 33,2

Giurgiu2000 77,5 - - 22,5 16,7 38,32005 122,6 0,1 - 27,1 49,5 45,92010 111,6 0,3 - 36,8 30,9 43,62011 123,6 0,1 - 34,8 36,8 51,9

Ialomiţa2000 88,2 - - 6,2 21,6 60,42005 125,1 - - 4,1 34,8 86,22010 92,8 - - 6,1 32,4 54,32011 99,7 - - 3,0 37,1 59,6

Prahova2000 328,2 100,2 126,4 30,1 37,0 34,52005 357,4 103,7 157,2 40,2 34,0 22,32010 373,7 105,6 167,5 30,7 35,4 34,52011 439,6 138,2 204,8 33,0 33,2 30,4

Teleorman2000 76,4 0,1 - 16,1 26,2 34,02005 62,6 0,1 - 20,2 17,2 25,12010 52,4 0,3 - 13,7 15,4 23,02011 56,5 0,2 - 11,8 15,4 29,1

Bucureşti - Ilfov2000 91,9 - - 25,8 44,7 21,42005 100,2 - - 32,1 42,9 25,22010 71,3 0,1 - 24,0 28,6 18,62011 74,9 0,1 - 25,2 30,1 19,5

Ilfov20001) 91,9 - - 25,8 44,7 21,420051) 98,9 - - 31,5 42,5 24,920101) 71,3 0,1 - 24,0 28,6 18,620111) 74,9 0,1 - 25,2 30,1 19,5

Municipiul Bucureşti20001) - - - - - -20051) 1,3 - - 0,6 0,4 0,3

MACROREGIUNEA 42000 2864,1 262,8 1295,4 565,0 474,7 266,22005 3133,2 422,6 1248,4 654,5 508,9 298,82010 3306,3 400,4 1584,8 640,0 446,7 234,42011 3678,0 521,5 1675,4 699,6 493,9 287,6

365

Page 365: Statistică teritorială

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţul Anii

Total Răşinoase Fag Stejar Diversespecii tari

Diversespecii moi

mii m3 - volum brut

59. VOLUMUL DE LEMN RECOLTAT - continuare

Sud - Vest Oltenia2000 1190,4 93,5 445,4 284,1 201,7 165,72005 1231,6 131,7 438,4 278,9 209,3 173,32010 1218,2 153,7 529,8 226,8 166,4 141,52011 1382,9 218,9 574,9 238,8 171,8 178,5

Dolj2000 190,8 0,1 0,7 60,3 38,5 91,22005 203,7 0,4 0,1 46,9 55,2 101,12010 164,1 0,7 0,3 38,4 43,0 81,72011 189,8 - 0,4 34,7 44,0 110,7

Gorj2000 303,3 11,4 207,3 52,9 24,4 7,32005 316,2 27,0 188,3 55,5 32,6 12,82010 434,7 31,0 308,1 56,9 29,8 8,92011 461,1 26,6 311,0 71,2 35,5 16,8

Mehedinţi2000 222,5 0,9 75,3 63,0 63,1 20,22005 204,6 0,9 68,9 62,7 53,6 18,52010 159,0 0,8 49,1 55,3 39,6 14,22011 167,6 0,6 60,8 56,3 38,9 11,0

Olt2000 101,6 - 0,1 47,7 23,5 30,32005 99,4 0,2 - 52,0 22,2 25,02010 81,2 0,3 0,4 36,3 17,8 26,42011 90,5 0,1 0,7 39,8 20,6 29,3

Vâlcea2000 372,2 81,1 162,0 60,2 52,2 16,72005 407,7 103,2 181,1 61,8 45,7 15,92010 379,2 120,9 171,9 39,9 36,2 10,32011 473,9 191,6 202,0 36,8 32,8 10,7

Vest2000 1673,7 169,3 850,0 280,9 273,0 100,52005 1901,6 290,9 810,0 375,6 299,6 125,52010 2088,1 246,7 1055,0 413,2 280,3 92,92011 2295,1 302,6 1100,5 460,8 322,1 109,1

Arad2000 451,0 6,5 137,2 138,2 122,5 46,62005 500,5 11,9 149,9 167,9 125,7 45,12010 587,2 8,6 200,2 223,3 122,0 33,12011 635,4 22,1 195,1 234,8 142,8 40,6

Caraş-Severin2000 511,5 39,4 360,4 29,1 49,3 33,32005 676,6 98,5 404,7 56,9 64,3 52,22010 767,1 77,1 532,4 55,0 63,0 39,62011 772,5 88,6 507,2 69,4 61,4 45,9

Hunedoara2000 459,7 111,3 291,6 17,8 36,8 2,22005 411,8 168,6 173,7 25,1 40,3 4,12010 438,0 145,9 229,8 22,6 33,0 6,72011 593,4 181,4 305,2 39,1 59,5 8,2

Timiş2000 251,5 12,1 60,8 95,8 64,4 18,42005 312,7 11,9 81,7 125,7 69,3 24,12010 295,8 15,1 92,6 112,3 62,3 13,52011 293,8 10,5 93,0 117,5 58,4 14,4

1) Inclusiv municipiul Bucureşti.

366

Page 366: Statistică teritorială

număr unităţi

TOTALTotal 482430 426058 45984 8756 1632Industrie extractivă 1350 954 282 67 47Industrie prelucrătoare 50066 35899 10258 3185 724Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 1047 711 151 109 76Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 2784 1939 571 208 66Construcţii 49859 42591 6047 1090 131Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 189128 172062 15189 1741 136Transport şi depozitare 33389 30110 2665 441 173Hoteluri şi restaurante 24802 21623 2871 293 15 Informaţii şi comunicaţii 18187 16431 1384 313 59Tranzacţii imobiliare 13687 13014 602 64 7 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 54628 52146 2106 334 42Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 16774 14041 1907 699 127Învăţământ 1) 2860 2563 289 7 1Sănătate şi asistenţă socială 1) 8830 8101 654 65 10Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 4711 4189 426 82 14Alte activităţi de servicii 10328 9684 582 58 4

Total 443013 382414 49602 9346 1651Industrie extractivă 1314 868 323 72 51Industrie prelucrătoare 46226 31442 10675 3388 721Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 1068 725 167 89 87Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 2970 2011 652 242 65Construcţii 43982 35766 6867 1218 131Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 172312 154542 15888 1759 123Transport şi depozitare 32369 28682 3031 496 160Hoteluri şi restaurante 22570 18946 3282 327 15 Informaţii şi comunicaţii 16769 14955 1428 323 63Tranzacţii imobiliare 12392 11689 628 68 7 Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 49827 47168 2266 339 54Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 16104 13026 2165 767 146Învăţământ 1) 2821 2503 304 13 1Sănătate şi asistenţă socială 1) 8608 7731 782 85 10Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 4340 3753 482 91 14Alte activităţi de servicii 9341 8607 662 69 3MACROREGIUNEA 1Total 125038 109671 12721 2248 398Industrie extractivă 453 337 94 13 9Industrie prelucrătoare 15764 11049 3420 1062 233Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 269 194 32 27 16Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 665 450 145 52 18Construcţii 14897 12933 1699 241 24Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 44421 39989 4013 393 26Transport şi depozitare 10432 9498 788 101 45Hoteluri şi restaurante 7653 6713 866 72 2 Informaţii şi comunicaţii 4065 3652 344 64 5Tranzacţii imobiliare 3124 3019 96 9 - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 12864 12425 398 39 2Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 4093 3515 429 133 16Învăţământ 1) 664 616 47 1 -Sănătate şi asistenţă socială 1) 2021 1861 147 12 1Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1217 1092 102 22 1Alte activităţi de servicii 2436 2328 101 7 -

60. UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII, PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI CLASE DE MĂRIME

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţulActivitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

0-9 10-49 50-249 250 şi peste

2010

2010

2011

367

Page 367: Statistică teritorială

număr unităţi

Total 114877 98422 13638 2398 419Industrie extractivă 438 317 96 15 10Industrie prelucrătoare 14727 9768 3581 1134 244Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 229 162 26 21 20Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 700 454 168 59 19Construcţii 13037 10775 1954 285 23Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 40573 36048 4112 390 23Transport şi depozitare 10182 9120 906 113 43Hoteluri şi restaurante 6984 5913 983 85 3 Informaţii şi comunicaţii 3757 3344 334 72 7Tranzacţii imobiliare 2809 2691 109 9 - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 11657 11202 417 31 7Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 3907 3257 492 139 19Învăţământ 1) 662 602 59 1 -Sănătate şi asistenţă socială 1) 1973 1782 176 15 -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 1083 946 113 23 1Alte activităţi de servicii 2159 2041 112 6 -

Nord - VestTotal 66831 58843 6756 1050 182Industrie extractivă 272 206 57 7 2Industrie prelucrătoare 7959 5596 1768 491 104Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 179 142 18 12 7Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 306 211 64 22 9Construcţii 8577 7498 952 115 12Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 23513 21175 2141 183 14Transport şi depozitare 6202 5694 444 46 18Hoteluri şi restaurante 3693 3234 428 30 1 Informaţii şi comunicaţii 2187 1962 187 35 3Tranzacţii imobiliare 1722 1668 47 7 - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 6848 6598 227 21 2Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 2105 1818 217 61 9Învăţământ 1) 309 287 21 1 -Sănătate şi asistenţă socială 1) 1023 944 75 4 -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 644 578 53 12 1Alte activităţi de servicii 1292 1232 57 3 -

Total 61528 52904 7283 1150 191Industrie extractivă 262 197 54 9 2Industrie prelucrătoare 7512 4996 1878 521 117Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 139 107 13 10 9Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 317 211 73 25 8Construcţii 7543 6267 1115 152 9Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 21513 19133 2184 187 9Transport şi depozitare 6079 5500 508 51 20Hoteluri şi restaurante 3402 2877 484 40 1 Informaţii şi comunicaţii 2036 1803 186 42 5Tranzacţii imobiliare 1552 1487 59 6 - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 6175 5919 235 19 2Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 1988 1652 263 65 8Învăţământ 1) 319 290 29 - -Sănătate şi asistenţă socială 1) 976 888 83 5 -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 584 512 56 15 1Alte activităţi de servicii 1131 1065 63 3 -

PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI CLASE DE MĂRIME - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţulActivitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

0-9 10-49 50-249 250 şi peste

2011

60. UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII,

2010

2011

368

Page 368: Statistică teritorială

număr unităţi

PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI CLASE DE MĂRIME - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţulActivitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

0-9 10-49 50-249 250 şi peste

60. UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII,

BihorTotal 15844 13963 1588 245 48Industrie extractivă 65 44 18 2 1Industrie prelucrătoare 1770 1178 427 137 28Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 22 12 5 2 3Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 69 46 15 6 2Construcţii 1580 1374 187 17 2Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 6104 5552 515 32 5Transport şi depozitare 1718 1569 131 13 5Hoteluri şi restaurante 880 774 95 10 1 Informaţii şi comunicaţii 431 390 38 3 -Tranzacţii imobiliare 383 369 12 2 - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1493 1451 36 6 -Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 528 459 56 12 1Învăţământ 1) 56 49 7 - -Sănătate şi asistenţă socială 1) 338 322 15 1 -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 120 105 13 2 -Alte activităţi de servicii 287 269 18 - -

Total 14516 12457 1714 288 57Industrie extractivă 65 43 18 3 1Industrie prelucrătoare 1668 1035 445 151 37Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 30 19 7 1 3Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 71 44 18 7 2Construcţii 1422 1164 220 36 2Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 5519 4941 540 34 4Transport şi depozitare 1653 1480 153 15 5Hoteluri şi restaurante 790 667 112 10 1 Informaţii şi comunicaţii 402 365 32 5 -Tranzacţii imobiliare 315 300 14 1 - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 1345 1300 41 4 -Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 505 423 63 17 2Învăţământ 1) 55 48 7 - -Sănătate şi asistenţă socială 1) 319 302 16 1 -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 110 96 11 3 -Alte activităţi de servicii 247 230 17 - -

Bistriţa-NăsăudTotal 5866 5267 497 88 14Industrie extractivă 25 20 5 - -Industrie prelucrătoare 909 679 176 44 10Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 39 35 2 1 1Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 33 24 6 2 1Construcţii 731 658 65 8 -Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 2289 2121 155 13 -Transport şi depozitare 470 440 22 7 1Hoteluri şi restaurante 315 291 21 3 - Informaţii şi comunicaţii 102 96 5 1 -Tranzacţii imobiliare 99 95 3 1 - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 394 380 12 2 -Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 162 143 14 5 -Învăţământ 1) 26 25 1 - -Sănătate şi asistenţă socială 1) 96 89 7 - -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 55 50 3 1 1Alte activităţi de servicii 121 121 - - -

2010

2010

2011

369

Page 369: Statistică teritorială

număr unităţi

PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI CLASE DE MĂRIME - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţulActivitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

0-9 10-49 50-249 250 şi peste

60. UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII,

Total 5375 4709 553 96 17Industrie extractivă 25 21 3 1 -Industrie prelucrătoare 849 591 196 49 13Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 18 16 - 1 1Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 36 25 9 1 1Construcţii 636 545 77 14 -Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 2091 1923 158 10 -Transport şi depozitare 480 446 26 7 1Hoteluri şi restaurante 286 249 33 4 - Informaţii şi comunicaţii 96 89 6 1 -Tranzacţii imobiliare 87 84 3 - - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 345 332 12 1 -Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 159 138 17 4 -Învăţământ 1) 27 26 1 - -Sănătate şi asistenţă socială 1) 80 74 5 1 -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 48 40 5 2 1Alte activităţi de servicii 112 110 2 - -

ClujTotal 24178 21480 2262 372 64Industrie extractivă 62 41 17 3 1Industrie prelucrătoare 2384 1786 451 122 25Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 69 56 5 6 2Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 90 61 16 10 3Construcţii 3064 2726 288 42 8Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 7723 6864 771 83 5Transport şi depozitare 1941 1793 126 15 7Hoteluri şi restaurante 1235 1034 189 12 - Informaţii şi comunicaţii 1217 1089 98 27 3Tranzacţii imobiliare 791 767 20 4 - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3342 3203 126 11 2Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 890 779 75 28 8Învăţământ 1) 120 114 5 1 -Sănătate şi asistenţă socială 1) 381 346 35 - -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 288 261 20 7 -Alte activităţi de servicii 581 560 20 1 -

Total 22442 19627 2359 395 61Industrie extractivă 63 42 17 3 1Industrie prelucrătoare 2264 1658 456 125 25Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 56 44 3 5 4Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 93 62 18 11 2Construcţii 2670 2304 316 45 5Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 7145 6295 763 84 3Transport şi depozitare 1977 1809 144 15 9Hoteluri şi restaurante 1145 934 190 21 - Informaţii şi comunicaţii 1154 1009 109 31 5Tranzacţii imobiliare 735 706 24 5 - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 3013 2873 126 12 2Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 829 703 93 28 5Învăţământ 1) 131 121 10 - -Sănătate şi asistenţă socială 1) 378 334 44 - -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 276 247 20 9 -Alte activităţi de servicii 513 486 26 1 -

2010

2011

2011

370

Page 370: Statistică teritorială

număr unităţi

PE ACTIVITĂŢI ALE ECONOMIEI NAŢIONALE ŞI CLASE DE MĂRIME - continuare

MacroregiuneaRegiunea de dezvoltareJudeţulActivitatea (secţiuni CAEN Rev.2)

Total

din care: pe clase de mărime, după numărul de salariaţi

0-9 10-49 50-249 250 şi peste

60. UNITĂŢILE LOCALE ACTIVE DIN INDUSTRIE, CONSTRUCŢII, COMERŢ ŞI ALTE SERVICII,

MaramureşTotal 9440 8165 1106 141 28Industrie extractivă 75 64 10 1 -Industrie prelucrătoare 1372 967 317 67 21Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 17 14 2 - 1Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 38 25 10 2 1Construcţii 1389 1173 194 20 2Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 3308 2954 321 32 1Transport şi depozitare 941 854 80 5 2Hoteluri şi restaurante 572 509 59 4 - Informaţii şi comunicaţii 218 191 25 2 -Tranzacţii imobiliare 232 226 6 - - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 696 664 32 - -Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 223 194 23 6 -Învăţământ 1) 45 44 1 - -Sănătate şi asistenţă socială 1) 95 87 7 1 -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 67 61 5 1 -Alte activităţi de servicii 152 138 14 - -

Total 8629 7257 1194 151 27Industrie extractivă 69 59 9 1 -Industrie prelucrătoare 1268 826 349 73 20Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 15 14 - - 1Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 47 33 11 2 1Construcţii 1213 967 222 23 1Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 3011 2655 323 32 1Transport şi depozitare 886 786 91 7 2Hoteluri şi restaurante 540 468 68 4 - Informaţii şi comunicaţii 187 163 22 2 -Tranzacţii imobiliare 212 202 10 - - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 634 602 32 - -Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 211 177 28 5 1Învăţământ 1) 45 40 5 - -Sănătate şi asistenţă socială 1) 98 90 7 1 -Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 60 54 5 1 -Alte activităţi de servicii 133 121 12 - -

Satu MareTotal 6933 5923 854 139 17Industrie extractivă 27 21 5 1 -Industrie prelucrătoare 931 580 252 86 13Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 23 21 1 1 -Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 44 30 12 1 1Construcţii 1214 1032 162 20 -Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor 2375 2104 251 18 2Transport şi depozitare 600 546 51 2 1Hoteluri şi restaurante 451 413 38 - - Informaţii şi comunicaţii 137 124 12 1 -Tranzacţii imobiliare 158 152 6 - - Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 520 508 10 2 -Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 173 138 28 7 -Învăţământ 1) 34 30 4 - -Sănătate şi asistenţă soc