+ All Categories
Transcript
Page 1: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

Coleclia Restituiri. Poezie este coordonatd de Livia Iacob.

Editor: Vasile Burlui '

Redactor: Livia IacobTehnoredactor: Alexand r a U zierDesign copertd: Ionu! Broqtianu

Descrierea CIP a Bibliotecii Nalionale a RomdnieiTOPIRCEANU, GEORGEStrofe alese. Balade vesele qi triste f Geotge Topirceanu;ed. ingrij. 9i pref. de Livia Iacob. - Iagi:

Cartea RomAneascX Educalional, 2019

rsBN 978-60 6-8982-56-4

I. Iacob, Livia (ed. ; pref.)

821..\35.1,

Grupul Editorial Cartea RomAneascd

Copyright @ Editura Cartea Rom6neascd Educaf ona7, 2019

www.librariacartearomaneasca.ro/ ecredu.ro

GEORGE TOPINCNENU

Strofe alese.Balade vesele qi triste

Editie ingrijitd gi prefald deLivia IACOB

Cartea RomdneasciEDUCATIONAL

Page 2: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

George Topirceanu

$i-atunci bolnav o sdrutamPe ochii mari, pe tAmple,

$i-n taind parcd agteptamUn rdu sH mi se-ntAmple...

in zori de zi ne-am despdrfit.CAntau ln sat cocogiiIar norii de la rdsdritPluteau in fldcdri rogii.

$-acum sunt singur... gi-i tdrziu...Iubita mi-e departe.Md arde-n suflet dorul viu,$i zilele mi-s moarte.

Cuprins

102

Page 3: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...
Page 4: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

Strofe alese. Balade oesele ;i triste

Rapsodii de primdvard

I

Sus, prin crdngul adormit,A trecut in taind mare,De cu noapte, risipind$iruri de mdrgdritareDin panere de argint,

Stol bdlaiDe ingeraqiCu alaiDe toporagi.

Primdvard, cui le dai?Primdvard, cui le lagi?

il

Se-nalfd abur moale din grddind.Pe jos, pornesc furnicile Ia drum.Acoperiguri vegtede-n lumindintind spre cer ogeacuri fdrd fum.

17

Page 5: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

George Topirceanu

Pe l6ngd garduri s-azvlntat pdm6ntul

$i ies gAndacii-Domnului pe zid.Ferestre amorlite se deschidSd intre-n casd soarele gi vAntul.

De prin balcoane

$i coridoareAlbe tulpaneFAlfAie-n soare.Ies gospodineleIuli ca albinele,Pdrul le fluturd,Toate dau zor.Unele mdturd,Altele scuturdColbul din pdturd

$i din covor.

Unzarzdr mic, in mijlocul grddinii,$i-a rdsfirat crengulele ca spiniiDe fricd sd nu-i cadd la picioare,Din cregtet, vdlul subtirel de floare.

Cd s-a trezit aga de diminealdCu ramuri albe - gi se poate spuneCd-i pentru-ntdia oard in viaidCAnd i se-ntdmpld-asemenea minune.

18

Page 6: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

Ilrceanu

1'. langd galdwi s-a zventatpdmdntul

1:' ({,ies gilndacii-Domnului pe zid.

' i',rmtr. u*ortite se deschidf intre-n casi soarele gi vAntul.tluL

De prin balcoane

$i coridoareAlbe tulpaneFAlfAie'n soare.

Ies gogPodineleIuli ca albinele,pdrul 1e fluturd,Toate dauzor.Unele m{turd,Altele scuturd

Colbul din pdturd$i din covor.

lnzarzdr rtic, in mijlocul grddinii,4arisfirat crengulele ca spinii

lefiicX sd rtu-i cadd la picioare,

nincregtet, vdlul sublirel de floare.

(hva trezila$a de dimineald[tramuri albe - gi se poate spune

fd'ipentru,ntdia oarX in vialdflnd i se-ntdrnpld-asemenea minune.

I

19

Strofe alese. Balade oesele ;i triste

IJn nor sihastru$i-adun5-n poaldArgintul tot.Cerul e-albastruCa o petaldDe miozot.

ilI

Soare crud in liliac,Zbor sublire de gAndac,

Glasuri miciDe rAndunici,

Viorele gi urzici...

Primdvard, din ce raiNevisat de pdmAnteniVii cu mAndrul tdu alaiPeste crAnguri gi poieni?Pogordtd pe pdmAntin mdtdsuri lungi de vdnt,Lagi in urmd, pe cAmpii,

Galbeni viiDe p5pddii,

Bdlli albastre gi-nsoriteDe omdt topit abia,

$i pe dealuri muceziteArdturi de catifea.

Page 7: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

GeorEr\\\1

George Toplrceanu

$i porneqti departe-n susDupX iarna ce s-a dus,DupX trena-i de ninsoriAgternutd pe colini...Drumuri nalte de cocori,Cdlduzii cei strdinii1i indreaptd an cu anPasul tainic Ai te mintSpre linutul diafanA1 cAmpiilor de-argint.Iar acolo te opregti

$i doar pasul tdu ugor,in omdt strdlucitor,Lasd urme vioriiDe conduri impdrdtegtiPeste albele stihii...

Primdvar5, unde eqti?

20 oq 20

Page 8: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

/""'*rlI

pornegti departe-n sus

l^pirianace s-a dus,thpi trena-i de ninsorilipernuti pe colini...

liurnuri nalte de cocori,

t,fltuzii cei strdini

liindreaptd an cu an

ftsultainic $i te mintl,retinutul diafan

ficempiilor de-argint.

llacolo te opregti

fidoar pasul tdu ugor,

ilomit strdlucitor,

psiurme viorii

ilrcondud impdrdtegti

pste albele stihii...

pimdva1a, unde egti?

Strofe alese. Balade oesele ;i triste

CAntec

Frumoasd egti, pddurea mea,Cdnd umbra-i incd rard

$i printre crengi adie-abiaUn vAnt de primdvard...

Cdnd de sub frunze moarte iesin umbrd viorele,

Iar eu strdbat huceagul desCu gAndurile mele...

CAnd str5lucesc subt roua greaCdrdri de soare pline,

Frumoasd egti, pddurea mea.

$i singurd ca mine...

21

Page 9: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

t

George Topirceanu

Balada mortii

Cobora pe TopologDintre munli, la vale...

$i la umbra unui stogA cdzul din cale.

ln ce vard? in ce an?Anii trec ca apa...El era drume! sdrmarlMuncitor cu sapa.

Oamenii l-au ingropatintr-un loc aiurea,Unde drumul cdtre satTaie-n lung pidurea.

$i de-atunci, lAngi mormAnt,Plopi cufrunzl rardS-au zbdlut uqor in vAnt,Zilelungi de vard.

Soarele spre asfinlit$i-a urmat cdrarea.Zicu zil-au troienitVremea gi uitarea.

22

Page 10: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

morfii

morrnent/

Strofe alese. Balade aesele gi triste

Dimineala ca un fumUrcd pe coline,Zvon de glasuri dinspre drumPdnd-n preajmd-i vine.

Peste vArfuri lunecdndin argint, conduriiinfioard cAnd gi cAndLinigtea pddurii...

Numai colo-ntr-u n frunzarGalben in lumind,Std pe-o creangd de arlarPasdre strdind.

Std gi-agteaptd fdrd glasParcd - sd mdsoareCum se mutd, ceas cu ceas/

Umbra dupd soare...

Astfel, tot mai negtiutSpre adAnc il furd$i-l ingroapd-n sdnu-i mutVegnica Naturd.

23

Page 11: Romdniei Strofe f Balade vesele qi triste ed. de - Iagi alese. Balade vesele si... · rl I pornegti departe-n sus l^pirianace s-a dus, thpi trena-i de ninsori lipernuti pe colini...

George Topirceanu

Vara trece; pe careriFrunza-n codru sund.Trec cernite inserdri,Nopli addnci cu lund.

Iar cAnd norii-nvdluiescAlba noplii Doamnd,Peste groapa lui pornescVAnturi lungi de toamn5...

24


Top Related