+ All Categories
Transcript
 • Popas jubiliar

  70Mult stimate domnule Nicolae OSMOCHESCU,

  Această splendidă toamnă este pentru dumneavoastră mai specială ca oricând, deoarece v-a adus în dar o frumoasă săr-bătoare – cea de-a 70-a aniversare – vârsta frumoaselor îm-pliniri.

  Sunteţi o personalitate de notorietate în elita justiţiei şi cea academică, dar cel mai important – sunteţi Omul erudit şi cult, care prin forţa exemplului propriu şi prin fapte înălţătoare în sine aţi demonstrat că grandoarea fiinţei umane constă din vir-tuţile native, completate de valori excepţionale, dobândite în decursul anilor. Astfel, aţi câştigat respectul şi încrederea tutu-ror. Or, nu oricine poate să se bucure de onoarea şi prestigiul dumneavoastră.

  Minunatul popas aniversar evidenţiază tot mai mult suc-cesele remarcabile obţinute prin muncă asiduă şi implicare plenară. Reuşitele dumneavoastră denotă indici de înaltă per-formanţă prin care aţi contribuit direct la edificarea statului de drept Republica Moldova, precum şi la conturarea imaginii ţării noastre peste hotarele ei.

  Pentru tot ceea ce înglobează astăzi în sine numele Nicolae Osmochescu, vă mulţumim. Vă dorim sănătate, bucurii nenumărate, forţe inepuizabile de muncă, iar sufletul să vă vibreze într-o perpetuă armonie.

  La Mulţi Ani!Cu înaltă consideraţiune,

  În numele Consiliului de Administraţie al UJM Gheorghe AvOrNiC, preşedinte,

  împreună cu echipa „Revista Naţională de Drept” şi ziarul „Dreptul”

  * * *Felicitări domnului profesor Nicolae OSMOCHESCU

  Stimate domnule profesor Nicolae Osmochescu, Facultatea de Drept a Universității „Constantin Stere” vă felicită cordial cu ocazia frumoasei aniversări a 70 de ani.

  Este incontestabilă contribuţia dumneavoastră la edificarea științei dreptului în Republica Moldova. Remarcăm, în mod special, aportul la pregătirea cadrelor de calificare ştiinţifică înaltă în domeniul Dreptului internațional public. Mulţi dintre discipolii pe care i-ați format s-au afirmat în diferite domenii ale activităţii diplomatice și consulare.

  Prin întreaga viaţă şi activitate, aţi marcat o istorie personalizată a carierei de jurist. Sunteţi autorul unui mare număr de cărţi, studii, articole, care înglobează o parte însemnată a științei dreptului din Republica Moldova.

  Pe parcursul anilor, ați activat cu succes în diverse misiuni diplomatice, ați deținut funcții importante în stat: consilier al președintelui țării, viceprim-ministru, judecător la Curtea Constituțională etc.

  Sunteţi cel care a pus bazele actualului Minister al Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Tot sub îndrumarea dumneavoastră, anual își susțin teza de doctor numeroși discipoli, care propagă cultura, înțelepciunea și experiența de viață pe care le-o împărtășiți.

  Toate acestea reprezintă doar un segment din prodigioasa activitate pe care aţi desfăşurat-o în mediul profesional și academic, fapt pentru care ne închinăm cu adâncă pietate şi vă urăm noi succese, realizări frumoase întru prosperarea ştiinței dreptului în Republica Moldova.

  La Mulți Ani!Consiliul Facultății de Drept,

  USPEE „Constantin Stere”

 • S U M A R

  iSSN 1811-0770

  2

  9

  14

  17

  25

  32

  43

  46

  54

  60

  69

  REVISTA NAŢIONALĂDE DREPT

  (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică)

  nr. 11 (169) 2014Certificatul de înregistrare

  nr. 1003600061124 din 27 septembrie 2000Publicaţie acreditată de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin

  Hotărârea nr. 61 din 30.04.2009

  Categoria CFONDATORI:

  Universitatea de Stat din MoldovaUniversitatea de Studii Politice

  şi Economice Europene ,,Constantin Stere” din MoldovaUniunea Juriştilor din Moldova

  REDACTOR-ŞEFGheorghe AVORNIC

  REDACTOR-ŞEF ADjuNCTSergiu BăIEșu

  (doctor în drept, conferențiar universitar, decanul Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova)

  Stilizator Antonina DEMBIȚCHIMachetator Maria BONDARI

  COLEGIuL DE REDACŢIE:Gheorghe Ciocanu (doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, rectorul Universității de Stat din Moldova),

  Elena Aramă (doctor habilitat în drept, profesor universitar),Victoria Arhiliuc (doctor habilitat în drept, profesor universitar),

  Flavius-Antoniu Baias (doctor, conferențiar universitar, decanul Facultății de Drept, Universitatea din București),

  Sergiu Brînza (doctor habilitat în drept, profesor universitar),Cătălin Bordeianu (doctor în drept, profesor universitar, România),

  Ion Craiovan (doctor în drept, profesor universitar, România),Gheorghe Chibac (doctor în drept, profesor universitar),

  Spyros Flogaitis (doctor în istorie și drept, profesor universitar (Grecia), Director al Organizației Europene de Drept Public),ion Guceac (doctor habilitat în drept, profesor universitar),Raisa Grecu (doctor habilitat în drept, profesor universitar,

  USPEE „Constantin Stere”),Ioan Humă (doctor în drept, profesor universitar, România),

  Gheorghe Mihai (doctor în drept, profesor universitar, România),Nicolae Sadovei (doctor în drept, conferențiar universitar),

  Andrei Smochină (doctor habilitat în drept),Florin Streteanu (doctor în drept, profesor universitar, decanul Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca),

  Vytautas Nekrosius (doctor habilitat în drept, profesor universitar, Lituania),

  Tzvetan Sivkov (doctor în drept, profesor universitar, Bulgaria),Trebkov A.A. (doctor în drept, profesor, Președintele Uniunii

  Juriștilor din Federația Rusă),Tudorel Toader (doctor în drept, profesor universitar, decanul Facultății de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași),

  Alexandru Țiclea (doctor în drept, rectorul Universității Ecologice București, România).

  ADRESA REDACŢIEI:MD 2009, Chişinău, str. Al. Mateevici, 60, bir. 222

  Telefoane: 022-57-77-52, 022-57-76-90e-mail: [email protected]

  Indexul PM 31536

  Xenofon ULIANOVSCHI, Mihai DOGARUSfera persoanelor juridice care răspund din punct de vedere penal ........................................

  Victor vOlCiNSCHi, violeta CHISILIȚADefinirea dreptului subiectiv de uzufruct, uz și abitație și locul servituților personale în sistemul drepturilor reale .................................................

  Василий ФлоряДорогостоящая стратегия общественного здоровья на период 2014-2020 годов .............

  Ion ȚÎGANAȘAnaliza criminologică a infracţiunii de contra-facere. Contrafacerea ca fenomen social ..........

  vitalie rUSU, Dumitru GHERASIMAudierea – mijloc procesual de bază al exami-nării probelor în ședința de judecată .................

  Ludmila PROCAReglementari privind garanţiile sociale acorda-te cetăţenilor cu statut oficial de şomer .............

  violeta CHISILIȚAArgumentarea conceptului de „servitute per-sonală” aplicat față de drepturile subiective de uzufruct, uz și abitație .......................................

  Stanislav COPEŢCHIAnaliza juridico-comparativă a incriminărilor privind atragerea minorilor la activitate crimi-nală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale din legislaţiile penale ale statelor membre CSI şi ale Țărilor Baltice ....................

  Octavian MARIANGaranțiile juridice ale statutului juridic al personalității ......................................................

  Victoria SANDUȚAParticularitățile apariției și dezvoltării sistemu-lui bancar în Republica Moldova ......................

  Adrian LUNGUInfluenţa procesului de externalizare asupra ra-porturilor juridice de muncă în Republica Mol-dova şi în România ............................................

 • Nr. 11, 2014REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  2

  Primul pas în încercarea de cristalizare a unui sistem juridic, bazat pe principiul răspunderii penale a persoanelor juridice, îl reprezintă determina-rea sferei persoanelor juridice, cărora li se poate aplică această răspundere.

  În plan european, unul din răspunsurile la aceas-tă întrebare îl dă Convenţia penală privind corupţia1, adoptată la 27.01.1999 la Strasbourg, în art. 18 al căreia se stipulează: „Fiecare parte adoptă măsurile legislati-ve şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a se asigura că persoanele juridice pot fi făcute responsabi-le pentru infracţiunile de corupţie activă, de trafic de influenţă şi pentru spălarea banilor stabilite în virtutea prezentei Convenţii, atunci când ele sunt comise în be-neficiul lor de către orice persoană fizică, care activează fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care exercită o funcţie de răspundere în cadrul ei, în baza: unei puteri de reprezentare a per-soanei juridice; sau unei autorităţi pentru a lua decizii în numele persoanei juridice; sau unei autorităţi pentru a exercita un control în cadrul persoanei juridice; cât şi pentru participarea unei astfel de persoane fizice în calitate de complice sau de instigatoare la comiterea infracţiunilor menţionate mai sus”.

  Tot în aşa sens se reglementează această întrebare în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva corupţiei, adoptată la New York la 31 octombrie 2003

  şi semnată de Republica Moldova la 28 septembrie 20042, în art. 26, intitulat „Răspunderea persoanelor juridice”, unde se stipulează: „Fiecare stat parte adoptă măsurile necesare, conform principiilor sale juridice, pentru a stabili răspunderea persoanelor juridice care participă la infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii…”

  În doctrină şi în legislaţiile diferitelor state, există un consens în ceea ce priveşte răspunderea penală a persoanelor juridice de drept privat, rămânând în dis-cuţie problema răspunderii penale a persoanelor juri-dice de drept public, răspunderea penală a entităţilor lipsite de personalitate juridică, a persoanelor juridice străine şi a altor persoane juridice – aspecte care vor fi examinate în cele ce urmează.

  1.1. Persoanele juridice de drept privatÎn doctrină este unanim admisă acceptarea calităţii

  de subiect al răspunderii penale a persoanelor juridice de drept privat, cu destinatarele ei principale, societăţi-le comerciale3, precum şi în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ, aşa cum este reglementată în Codul penal francez şi în legea belgiană privind instituirea răspunderii penale a persoanelor juridice, libertatea de asociere nefuncţionând decât în limitele impuse de lege (în primul rând, de legea penală), iar pe de altă parte, scopul nepatrimonial al asociaţiei nefiind sufi-cient pentru a justifica o soluţie de impunitate în cazul

  SFERA PERSOANELOR juRIDICE CARE RăSPuND DIN PuNCT DE VEDERE PENAL

  Xenofon ULIANOVSCHI, droctor habilitat în drept, conferențiar universitar (Vicepreşedinte CA Chişinău)

  Mihai DOGARU, doctorand (Judecătoria Tîrgu Jiu, judeţul Gorj, România)

  REZuMATÎntrebarea cu privire la răspunderea penală a persoanelor juridice este reglementată de Convenția penală privind

  corupția adoptată la 27.01.1999 la Strasbourg, de Convenția ONU împotriva corupției adoptată la 31.10.2003 la New Iork și de legislațiile diferitelor state. Republica Moldova a semnat Convenția ONU împotriva corupției la 28.09.2004, ratificată prin Legea nr. 158-XVI din 6.07.2007.

  În doctrină și în legislațiile statelor există un consens privind răspunderea penală a persoanelor juridice de drept privat, dar rămânând în discuție problema răspunderii penale a persoanelor juridice de drept public, a entităților lipsite de perso-nalitate juridică, a persoanelor juridice străine și a altor persoane juridice. Aceste aspecte ne-am propus să le examinăm în acest articol și să constatăm cum sunt reglementate de codurile și legile altor țări (Franța, Belgia, Marea Britania etc.).

  Cuvinte-cheie: persoană juridică, răspundere penală, sistem juridic, impunitate penală, persoană juridică de drept pri-vat, persoană juridică de drept public, entități lipsite de personalitate juridică, entități autonome și organizate.

  SuMMARyThe issue concerning the penal responsibility of a juridical person is regulated by the the penal Convention as to cor-

  ruption adopted on the 27.01.1999 in Strasbourg, by the UNO Convention against corruption adopted on the 31.10.2003 in New York and by the legislations of different states. The Republic of Moldova signed the UNO Convention against corruption on the 28.09.2004, ratified by the Law nr. 158-XVI of 6.07.2007.

  In the doctrine and in the legislations of the states there exists a consensus as to the penal responsibility of juridical persons of private law, but remaining in discussion the problem of penal responsibility of juridical persons of public law, of entities not having a juridical personality, of foreign juridical persons and of other juridical persons. We have decided to examine these aspects in the present article and to conclude how there are regulated the codes and laws of other countries (France, Belgium, Great Britain, etc.).

  Keywords:: juridical person, penal responsibility, juridical system, penal impunity, juridical person of private law, juridical person of public law, entities devoid of juridical personality, autonomous and organized entities.

 • 3

  Nr. 11, 2014 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  săvârşirii infracţiunilor4. Cazurile de impunitate penală trebuie să fie, ca şi în cazul persoanelor fizice, o excep-ţie absolut necesară şi, prin urmare, strict reglementată de legea penală, în acord deplin cu principiul egalităţii în faţa legii penale.

  În Codul penal francez, este reglementată răspun-derea penală a persoanelor juridice (art.121-2 Cod penal), iar potrivit art.5 alin.(1) din Codul penal bel-gian „orice persoană juridică răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite”. Codul penal olandez prevede la art.51 alin.(1) că infracţiunile pot fi săvârşite de persoane fizice sau persoane juridice, iar la alin.(3) al aceluiaşi articol prevede că „în scopul aplicării dispo-ziţiilor precedente, persoanei juridice îi sunt asimilate societatea care nu are personalitate juridică, respectiv asociaţia şi fundaţia”.

  Acest fapt se explică prin aceea că asociaţiile dis-pun de patrimonii reale şi importante în vederea re-alizării scopului pentru care s-au constituit, iar dacă resursele sunt folosite pentru săvârşirea de infracţiuni, de câştigul astfel obţinut beneficiază toţi membrii aso-ciaţiei.

  Pe de altă parte, în cazul fundaţiilor au loc impor-tante transferuri patrimoniale, generatoare de infracţi-uni5, cum este cazul unei fundaţii care se foloseşte de facilităţile fiscale legislative pentru întreprinderea de acţiuni care se află în afara scopului declarat, săvârşind infracţiuni de fals, evaziune fiscală etc. În sens contrar, s-a considerat că fundaţiile trebuie excluse din catego-ria entităţilor sancţionabile penal, cu motivarea că în cazul lor în prim-plan apare un patrimoniu, şi nu un grup de persoane, ele fiind simple centre materiale sau ideale în jurul cărora se organizează drepturi şi obliga-ţii recunoscute de lege6.

  Activitatea sindicatelor poate determina săvârşi-rea de infracţiuni, cum ar fi cele prevăzute de legis-laţia muncii, dar şi alte infracţiuni. Astfel, s-a arătat în doctrină, că un sindicat poate săvârşi o infracţiune împotriva siguranţei statului, când culege informaţii cu caracter secret de la membrii săi pentru a le trans-mite unei puteri străine, sau o infracţiune de insultă ori calomnie prin publicaţiile patronate7. În cazul sindica-telor, nu se aplică, de regulă, sancţiunea dizolvării sau suspendării activităţii.

  O adevărată evoluţie în ceea ce priveşte răspun-derea penală a sindicatelor o găsim în dreptul englez, deoarece, iniţial, potrivit Legii privind sindicatele din 1871, acestea nu erau considerate ca putând răspunde din punct de vedere penal, eventualele acuzaţii urmând a fi îndreptate împotriva administratorului sindicatului (trustee).

  Cu toate acestea, în practica judiciară, ce constituie izvor de drept, instanţa supremă britanică a statuat că un sindicat poate răspunde penal, deoarece, dacă legea îi recunoaşte capacitatea de a deţine bunuri sau de a publica articole defăimătoare, pentru identitate de ra-ţiune, legea trebuie să îi recunoască şi capacitatea de a răspunde pentru faptele comise în administrarea bunu-rilor sale (House of Lords, dec. The Taff Vale Ry. Co. v. The Amalgamated Society of Ry. Servants (1901). Par-

  lamentul a emis totuşi în anul 1906 o lege care statua imunitatea de jurisdicţie penală şi delictuală a sindica-telor, iresponsabilitate limitată ulterior la infracţiunile săvârşite în cadrul unui conflict de muncă.

  În prezent, sindicatele engleze rămân singurele en-tităţi colective de drept privat din Marea Britanie care nu răspund penal (Court, dec. Bussy v. The Amalgama-ted Society of Ry. Servants (1906) 8.

  În schimb, în SUA, chiar în ciuda protestelor vio-lente ale sindicatelor, instanţa supremă a decis prin-tr-o decizie din 1922 că trebuie instituită răspunderea penală şi în cazul sindicatelor (United States Supreme Court, dec. The United Mine Workers of America v. The Coronado Coal Co. (1922)9. Cazul implica o se-rie de infracţiuni deosebit de grave, printre care este şi omorul, şi tentativa de omor10. Oricum, legiuitorul american, chiar dacă ar fi cedat presiunii sociale ce a fost exercitată asupra sa, are o putere mult mai redusă decât cel englez, deoarece legislaţia în vigoare poate fi făcută ineficientă prin controlul de constituţionalitate exercitat de instanţele judecătoreşti.

  Răspunderea penală poate fi aplicată şi partide-lor politice, patronatelor, organizaţiilor religioase ori aparţinând minorităţilor.

  1.2. Persoanele juridice de drept publicSpre deosebire de situaţia persoanelor juridice de

  drept privat, răspunderea penală a persoanelor juridi-ce de drept public a făcut obiectul unor controverse în doctrină.

  Iniţial11, s-a considerat că aceste entităţi nu ar trebui să răspundă din punct de vedere penal, deoarece ele asigură o misiune de serviciu public ce se caracterizea-ză prin necesitate şi continuitate, aceste două principii opunându-se diminuării, prin aplicarea de pedepse sau sancţiuni, a drepturilor şi puterilor conferite de lege persoanelor juridice de drept public.

  Aplicarea unei amenzi afectează patrimoniul per-soanei juridice şi astfel se restrâng mijloacele desti-nate realizării scopului său, după cum şi închiderea unui stabiliment al persoanei juridice diminuează continuitatea activităţii acesteia, respectiv diminuează capacitatea de a răspunde nevoilor pentru care a fost creată12.

  Dacă serviciile publice ce fac obiectul acestor en-tităţi au funcţionat necorespunzător, ceea ce conduce uneori la săvârşirea de infracţiuni, iar terţii, respectiv membrii comunităţii, care aveau dreptul să beneficieze de acestea au fost deja afectaţi, nu se mai impune apli-carea unei sancţiuni penale acelei entităţi, deoarece, în acest caz, se afectează o dată în plus situaţia aceloraşi persoane nevinovate. De exemplu, după ce locuitorii unei localităţi au fost afectaţi de poluarea cauzată de serviciul de termoficare, aceştia ar trebui să suporte şi consecinţele închiderii unei centrale termice, datorită condamnării penale pentru o infracţiune la protecţia mediului13.

  Opinia majoritară în literatura de specialitate, la care ne raliem şi noi, este însă cea favorabilă angajă-rii răspunderii penale a persoanelor juridice de drept public14, deoarece potrivit principiului constituţional

 • Nr. 11, 2014REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  4

  al egalităţii persoanelor în faţa legii este inechitabil ca pentru aceeaşi faptă o persoană juridică să fie sancţi-onată sau nu, după cum aparţine dreptului public sau privat15. Se apreciază că numai persoanele juridice de drept public ce implică exerciţiul autorităţii de stat nu răspund penal, dar şi în acest caz soluţia trebuie să fie nuanţată, deoarece majoritatea acestor persoane juri-dice au în obiectul de activitate numeroase activităţi cu caracter economic în domeniul serviciilor publice, astfel că nu se pot excepta de plano de la nonresponsa-bilitatea penală16.

  Potrivit exemplului prezentat anterior, care ar fi ra-ţiunea excluderii penale, dacă centrala termică se află în exploatarea unei persoane juridice de drept public, din moment ce urmările infracţiunii şi consecinţele închiderii ei sunt identice, indiferent dacă aceasta ar putea fi exploatată de o întreprindere publică sau de o societate privată.

  Pe de altă parte, aplicarea unor sancţiuni penale acestor entităţi de drept public, dincolo de efectele asupra membrilor colectivităţii, îşi dovedeşte o incon-testabilă utilitate în practică.

  La fel ca şi în cazul membrilor inocenţi ai unei per-soane juridice de drept privat, şi în urma condamnării unei persoane juridice de drept public, persoanele care nu sunt implicate în săvârşirea infracţiunii pot ajunge să fie lipsite de serviciile oferite de către această per-soană juridică.

  Această asemănare de efecte se explică prin faptul că dacă membrii unei persoane juridice de drept pri-vat au dreptul de a alege organele de conducere ale acesteia, membrii unei comunităţi au şi ei dreptul de a alege, direct sau indirect, organele de conducere ale persoanelor juridice de drept public de ale căror servi-cii beneficiază17.

  Astfel, în dreptul român, sunt aleşi în mod direct primarii, consiliile locale, consiliile judeţene, iar aces-tea, la rândul lor, au în subordine regiile autonome de interes local.

  Răspunderea penală a persoanelor juridice de drept public este promovată şi de poziţia celui de-al XV-lea Congres Internaţional de Drept Penal (1994), care re-comandă instituirea unei legislaţii privind tragerea la răspundere penală a persoanelor juridice de drept pu-blic pentru infracţiunile la legislaţia privind protecţia mediului.

  O excepţie privind răspunderea penală a persoane-lor juridice de drept public este admisă în majoritatea legislaţiilor şi vizează statul, aşa cum există în legisla-ţia franceză, belgiană, braziliană, a Republicii Moldova sau a României. Numeroase argumente vin în sprijinul acestei imunităţi, respectiv că statul este prezumat că acţionează în toate împrejurările în interesul public, că acesta nu se poate sancţiona pe sine, fiind imposibilă sancţionarea penală a autorităţii publice18.

  Celelalte persoane juridice de drept public răspund din punct de vedere penal în cadrul unor limite care va-riază de la un sistem legislativ la altul, cum este cazul în dreptul belgian, dreptul olandez, dreptul Republicii Moldova, dreptul român, dreptul SUA, al Australiei,

  Canadei, Marii Britanii, al Danemarcei, al Finlandei sau dreptul francez.

  De exemplu, potrivit vechiului Cod penal al Ro-mâniei, la art.191 se prevede că „Persoanele juridice, cu excepţia statului, a autorităţilor publice şi a institu-ţiilor publice care desfăşoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de acti-vitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice, dacă fapta a fost săvârşită cu forma de vinovăţie pre-văzută de legea penală”.

  Potrivit Noului Cod penal al României, adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, publicat în Mo-nitorul Oficial al României, partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, intrat în vigoare la data de 1 februarie 2014 prin art.246 din Legea nr.187 din 2012, art.135 regle-mentează condiţiile răspunderii penale a persoanelor juridice, prevăzându-se că „Persoana juridică, cu ex-cepţia statului şi a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. Instituţiile publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate face obiectul domeniului privat. Răspunde-rea penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte”.

  1.3. Entităţile lipsite de personalitate juridicăSfera entităţilor care intră sub incidenţa răspunde-

  rii penale nu se identifică obligatoriu cu colectivităţi-le care au personalitate juridică. Este cazul entităţilor lipsite de personalitate juridică, deoarece, în prezent, aceste entităţi, chiar dacă nu au personalitate juridică, au o forţă economică importantă şi un potenţial cri-minogen ce nu poate fi neglijat. Pe de altă parte, im-punitatea care ar decurge din condiţionarea angajării răspunderii penale de existenţa personalităţii juridice face ca acţiunea penală, cu toate consecinţele sale, să depindă de voinţa infractorilor, aceştia înfiinţând o en-titate lipsită de personalitate juridică în loc de o per-soană juridică, pentru desfăşurarea activităţii infracţio-nale. Tot astfel fondatorii unei societăţi ar putea insera în mod deliberat în actele constitutive ale societăţii o cauză de nulitate absolută care, dacă nu ar fi descope-rită la înregistrarea societăţii, ar exonera de răspundere penală această entitate. De asemenea, acelaşi rezultat s-ar obţine prin dizolvarea voluntară a societăţii după săvârşirea unei infracţiuni şi înainte de începerea ur-măririi penale19.

  Relevantă pentru angajarea răspunderii penale nu este existenţa personalităţii juridice potrivit legii ci-vile, ci existenţa unui subiect autonom ce prezintă o organizare instituţională20.

  În consecinţă, soluţia optimă ar fi includerea în sfera de incidenţă a răspunderii penale, pe lângă per-soanele juridice, şi a altor colectivităţi care constituie entităţi autonome şi organizate, iar pentru a asigura previzibilitatea normei penale, legea trebuie să indivi-dualizeze acele entităţi colective asimilate persoane-lor juridice din punct de vedere penal21.

 • 5

  Nr. 11, 2014 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  În plan legislativ însă nu putem vorbi de o soluţie unitară privind răspunderea penală a acestor entităţi, deoarece fiecare sistem de drept stabileşte în mod dife-rit sfera entităţilor colective cărora li se aplică răspun-derea penală.

  Astfel, dreptul francez recunoaşte răspunderea pe-nală doar entităţilor înzestrate cu personalitate juridică (art.121-2) Cod penal francez.

  În acest sistem de drept, nu pot avea calitatea de subiect activ al unei infracţiuni entităţile lipsite de per-sonalitate juridică, cum este cazul societăţilor în parti-cipaţie, al societăţilor de fapt sau al grupurilor de soci-etăţi22. Spre exemplu, când mai multe societăţi se aso-ciază formând o societate în participaţie şi desemnează un reprezentant comun pentru a asigura securitatea unui şantier, culpa acestuia angajează penal societăţile care s-au asociat, iar nu societatea în participaţie23.

  Excluderea grupului de societăţi din sfera răs-punderii penale a făcut obiectul criticilor unei părţi a doctrinei, deoarece, deşi societăţile care formează grupul sunt autonome din punct de vedere juridic, în realitate se află într-o strânsă interdependenţă econo-mică, financiară, bancară sau contabilă, unele decizii fiind impuse filialelor de către societatea mamă în interesul grupului, filiala care comite infracţiunea nefiind decât un simplu instrument. Pe de altă par-te, este injustă impunerea obligaţiilor patrimoniale rezultate din sancţiunea penală în sarcina filialei, în condiţiile în care acţiunea a fost decisă de grupul de societăţi, fiind dificil de probat existenţa intenţiei în cazul filialei, cât timp decizia a fost impusă în nume-le interesului grupului de către cei ce deţin puterea economică în cadrul acestuia.

  În dreptul belgian însă s-a optat pentru extinderea sferei de aplicare a răspunderii penale a entităţilor co-lective şi raportat la colectivităţile cărora legea civilă nu le recunoaşte personalitatea juridică. Astfel, potrivit art.5 alin.(3) Cod penal belgian „Sunt asimilate per-soanelor juridice:

  a) asociaţiile momentane şi asociaţiile în participa-ţie;

  b) societăţile comerciale vizate de art.2 alin.(3) din legile coordonate asupra societăţilor comerciale şi so-cietăţile comerciale în formare;

  c) societăţile civile care nu au luat forma unei soci-etăţi comerciale”.

  Această extensie a domeniului răspunderii penale a persoanelor juridice nu priveşte toate entităţile lipsite de personalitate juridică, ea limitându-se la cele care desfăşoară o activitate economică, legea omiţând aso-ciaţiile de fapt, deşi acestea pot desfăşura activităţi cu caracter economic. De aceea se apreciază în doctrină, la fel ca în cazul asociaţiilor în participaţie, că legiuito-rul ar trebui să supună răspunderii penale şi asociaţiile de fapt.

  Soluţia asimilării unora dintre entităţile lipsite de personalitate juridică cu persoanele juridice se regă-seşte şi în dreptul olandez, unde potrivit art.51 alin.(3) Cod penal olandez, persoana juridică, din punctul de vedere al răspunderii penale se găseşte pe aceeaşi po-

  ziţie cu societatea fără personalitate juridică, asociaţia sau fundaţia.

  Ca regulă generală, în common law entităţile co-lective care nu au personalitate juridică, precum insti-tuţiile ecleziastice, cele de învăţământ, fundaţiile, par-teneriatele de afaceri răspund în aceleaşi condiţii, ca şi entităţile dotate cu personalitate juridică. În esenţă, acestea se prezintă într-o formă asemănătoare socie-tăţilor în comandită ori a societăţilor civile. Astfel, în Marea Britanie, potrivit Interpretation Act din 1978, prin noţiunea de „persoană” care există în definiţia unei infracţiuni se înţelege toată categoria de persoane juridice, precum şi toate entităţile fără personalitate ju-ridică – unincorporated association24.

  Legiuitorul canadian a prevăzut în art.2 din Codul penal canadian o dispoziţie generală potrivit căreia prin termenul „persoană” se înţelege orice persoană fizică sau juridică, aceasta din urmă în sensul de entitate dis-tinctă de indivizii care o compun, indiferent dacă are sau nu personalitate juridică25. În Canada există peste 65.000 de asociaţii şi fundaţii, unele gestionând pes-te 3.000.000 de dolari, având practic un rol central în organizarea socială şi economică a ţării, neputându-se admite ca o activitate de o asemenea anvergură să iasă din sfera dreptului penal (Court of Appeal of Ontario, dec. R. v. Church of Scientology of Toronto (1997)26. Tot astfel, instanţa supremă a decis, în cazul United Nurses of Alberta, că un sindicat de infirmiere, fără personalitate juridică, dar având capacitatea de a ne-gocia contractele de muncă în numele membrilor săi, poate fi tras la răspundere pentru ultragierea instanţei în timpul unui conflict de muncă27.

  În dreptul american, cu privire la întreprinderile comerciale fără personalitate juridică, ideea tradiţio-nală este că, în absenţa unei norme speciale, un parte-neriat de afaceri sau o altă asociaţie fără personalitate juridică nu pot răspunde pentru infracţiunile săvârşi-te de parteneri, asociaţi sau angajaţi, cât timp ele nu au capacitate distinctă faţă de cea a acestora. Chiar şi atunci când această teorie domina spectrul juridic, era posibilă condamnarea unor astfel de entităţi, dacă exista o normă expresă în acest sens. Decizia de prin-cipiu este Supreme Court, dec. A. & P. Trucking Co (1958)28. Chiar dacă jurisprudenţa este destul de săra-că şi priveşte, de regulă, sindicatele, în dreptul federal noţiunea de „persoană” desemnează în prezent şi par-teneriatele sau alte asemenea colectivităţi29. Codul pe-nal-model prevede că aceste entităţi sunt responsabile doar pentru omisiunea de a îndeplini obligaţiile impu-se expres în sarcina lor, însă puţine state au adoptat un astfel de sistem, cele mai multe tratând asociaţiile fără personalitate în acelaşi fel ca şi persoanele juridice ori nefăcând nici o referire explicită la ele.

  1.4. Persoanele juridice în formare, lichidare sau transformare

  Cu privire la persoanele juridice aflate în proces de constituire, se apreciază în mai multe sisteme de drept (de exemplu, cel spaniol) că viitoarea societate cu ca-pacitate juridică este continuatoarea societăţii aflate în formare, prin urmare, fiind posibilă angajarea răspun-

 • Nr. 11, 2014REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  6

  derii penale a societăţii pentru infracţiunile săvârşite în faza de constituire30.

  În alte sisteme de drept, spre exemplu în cel fran-cez, se consideră că, în principiu, faptele săvârşite de către fondatori în perioada de constituire nu pot angaja decât răspunderea penală a acestor fondatori, deoarece pentru a putea exista o răspundere a persoanei juridice, este necesar ca aceasta să aibă o voinţă proprie şi o existenţă reală, situaţie care nu se întâlneşte în perioa-da anterioară dobândirii personalităţii juridice.

  Cu toate acestea, persoana juridică nu este în mod necesar la adăpost de consecinţele penale legate de preluarea actelor şi faptelor săvârşite de către fonda-tori, dar eventuala răspundere nu este o răspundere „prin ricoşeu”, ci una pentru fapta proprie, când chiar actul preluării constituie în sine o infracţiune. Astfel, când fondatorii au obţinut bunuri aduse ca aport la ca-pitalul social, bunuri provenind din săvârşirea de in-fracţiuni, iar persoana juridică preia cu ştiinţă aceste bunuri, în sarcina sa va putea fi reţinută o infracţiune de tăinuire (art.321-1 Cod penal francez), sau dacă un fondator a angajat în numele societăţii în formare sala-riaţi în condiţii incompatibile cu demnitatea persoanei şi după înmatricularea societăţii, societatea menţinând contractele de muncă în condiţiile iniţiale va răspunde în acest caz pentru aceeaşi infracţiune.

  Se acceptă chiar posibilitatea asimilării entităţilor colective aflate în faza finală a constituirii cu persoa-nele juridice, considerându-se că, în baza autonomiei dreptului penal, o asemenea entitate, care este „foarte aproape de o adevărată societate”, poate fi considerată ca persoană juridică în sensul legii penale, aceasta răs-punzând pentru infracţiunile săvârşite în contul său.

  O soluţie de această natură întâlnim în dreptul bel-gian, fiind o soluţie explicită a legiuitorului. Astfel po-trivit art.5 alin.(3) Cod penal belgian „sunt asimilate persoanelor juridice societăţile evidenţiate la art.2 alin.(3) din legile coordonate asupra societăţilor comerci-ale şi societăţilor comerciale în formare”. Sunt vizate astfel societăţile ale căror statute nu au fost încă adop-tate, adică societăţile în curs de constituire, precum şi societăţile pentru care procedura de constituire s-a încheiat, dar actul constitutiv nu a fost depus la gre-fa tribunalului comercial în raza căruia societatea îşi are sediul. Deşi personalitatea juridică se dobândeşte în urma îndeplinirii acestei ultime formalităţi, s-a con-siderat că actele comise anterior de către societate nu trebuie să iasă de sub incidenţa legii penale31.

  Trebuie menţionat şi faptul că această soluţie se aplică doar în cazul societăţilor comerciale în formare, nu şi în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ aflate în proces de constituire32.

  În ceea ce priveşte persoanele juridice aflate în lichidare, precizăm că dizolvarea nu are drept con-secinţă dispariţia subită a persoanei juridice, ci des-chiderea procedurii de lichidare, în care aceasta se bucură de o capacitate restrânsă, recunoscută doar pentru nevoile lichidării. În aceste temeiuri, în drep-tul francez se consideră că, spre deosebire de persoa-nele aflate în proces de constituire, în acest caz, este

  posibilă angajarea răspunderii penale a persoanelor dizolvate.

  Cu privire la momentul închiderii lichidării, doctri-na s-a pronunţat împotriva unei determinări formale a acestui moment (decizia adunării asociaţilor sau o de-cizie judiciară), considerându-se potrivită soluţia Ca-merei Comerciale a Curţii de Casaţie, potrivit căreia, chiar dacă a intervenit radierea societăţii, personalita-tea juridică subzistă „atâta timp cât drepturile şi obli-gaţiile cu caracter social nu au fost lichidate”. Amenda şi confiscarea pot fi considerate ca obligaţie cu caracter social, ele putând fi executate chiar şi după închiderea formală a lichidării.

  Această concepţie previne recurgerea la o închidere rapidă şi formală a procedurii de lichidare, în scopul sustragerii de la executarea sancţiunilor penale aplica-te.

  În situaţiile de transformare a persoanei juridi-ce, se acceptă posibilitatea angajării acesteia pentru infracţiunile săvârşite anterior transformării, în baza continuităţii societăţii, considerându-se că o modifica-re întâmplătoare sau manipulată a formei de societate nu trebuie transformată într-o cauză de natură să îm-piedice aplicarea sau executarea unei sancţiuni pena-le33.

  Există şi situaţia sancţionării unei entităţi fără per-sonalitate juridică ce comite o infracţiune, iar ulterior se transformă într-o persoană juridică, cum este cazul unei societăţi civile care săvârşeşte o infracţiune, iar apoi se transformă într-o societate comercială. Dacă şi entitatea lipsită de personalitate juridică poate fi, po-trivit legii, subiect al infracţiunii, ne aflăm în prezenţa unei simple transformări care nu afectează răspunderea penală. Dacă legea condiţionează angajarea răspunde-rii penale de existenţa personalităţii juridice, situaţia poate fi rezolvată potrivit regulilor aplicabile în cazul persoanelor juridice în curs de constituire.

  În dreptul francez, în art.1844 Cod civil francez se prevede că „schimbarea formei persoanei juridice nu echivalează cu crearea unei noi persoane”, astfel în-cât ea va putea răspunde pentru infracţiunile comise anterior. Spre exemplu, o societate pe acţiuni poate răspunde pentru infracţiunile săvârşite în contul său în perioada în care era societate cu răspundere limitată34. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazurile de absorbţie sau fuziune, când unii autori consideră că persoana juridică rezultată în urma fuziunii nu răspunde pentru infracţiunile săvârşite de către persoanele care au fuzi-onat, în vreme ce alţi autori consideră că este posibilă angajarea răspunderii noii persoane juridice, cel puţin când fuziunea sau absorbţia s-a făcut în frauda legii.

  Art.151 din Noul Cod penal român prevede că „În cazul pierderii personalităţii juridice prin fuziune, ab-sorbţie sau divizare intervenită după comiterea infrac-ţiunii, răspunderea penală şi consecinţele acesteia se vor angaja: a) în sarcina persoanei juridice create prin fuziune; b) în sarcina persoanei juridice absorbante; c) în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit fracţiuni din patrimoniul persoanei divizate”.

 • 7

  Nr. 11, 2014 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  Art.86 din Codul penal belgian prevede că „pier-derea personalităţii juridice a persoanei condamnate nu stinge pedeapsa”, iar art.20 Cod procedură penală belgian prevede că „acţiunea penală se stinge prin în-chiderea lichidării, dizolvarea judiciară sau dizolvarea fără lichidare. Acţiunea penală poate fi exercitată şi ul-terior, dacă intrarea în lichidare, dizolvarea judiciară sau dizolvarea fără lichidare a avut drept scop sustra-gerea de la urmărire sau dacă persoana juridică a fost inculpată de către judecătorul de instrucţie înainte de pierderea personalităţii juridice”.

  Chiar şi jurisprudenţa Curţii de Casaţie belgiene a statuat, la fel ca şi instanţa supremă franceză, că „prin închiderea lichidării stingerea societăţii nu este abso-lută, ea continuând să răspundă pentru acţiunile pe care creditorii sociali le pot exercita împotriva ei, în persoana lichidatorilor, în termenul de prescripţie de 5 ani de la închiderea lichidării” 35.

  Cu privire la reorganizarea prin scindare sau fu-ziune (dizolvare fără lichidare), legiuitorul belgian a prevăzut expres că aceasta nu stinge acţiunea penală atunci când s-a realizat în scopul sustragerii de la ur-mărire sau când inculparea persoanei juridice s-a făcut anterior acestei operaţiuni. Acţiunea penală poate fi exercitată şi împotriva persoanei rezultate.

  În caz de transformare a persoanei juridice, dreptul penal american aplică reguli identice cu cele din dreptul civil, astfel încât succesorii persoanei juridice dispărute vor fi ţinuţi pentru infracţiunea reţinută în sarcina aces-teia, admiţându-se chiar şi posibilitatea condamnării penale a unei corporaţii dizolvate, sancţiunea transfor-mându-se într-o creanţă ce afectează patrimoniul fostei persoane juridice (United States Supreme Court, dec. Melrose Distillers Inc. v. United States (1959); United States Court of Appeals, 5rd Circuit, dec. United States v. Alamo Bank of Texas (1989) 36.

  Soluţii similare întâlnim şi în sistemele de drept australian, canadian şi finlandez, cu precizarea că per-soanele juridice nu pot evita răspunderea penală prin intrarea în faliment, capitalul societăţii falimentate constituind subiect al infracţiunii, înlocuind societatea care nu mai există, în caz contrar, existând posibilita-tea ca bancrutarea să apară ca o alternativă atractivă în faţa unei posibile amenzi37.

  1.5. Persoanele juridice străineProblematica stabilirii capacităţii penale a persoa-

  nei juridice prezintă aspecte particulare în practică, când trebuie analizată în contextul unor elemente de extraneitate, aplicându-se în acest caz, principiul teri-torialităţii şi personalităţii legii penale. Este posibilă şi aplicarea principiului realităţii în măsura în care le-gislaţia statului în cauză îl consacră, dar el nu pune probleme noi faţă de situaţia teritorialităţii şi persona-lităţii.

  Potrivit principiului teritorialităţii, legea penală a statului unde infracţiunea a fost comisă se aplică, indiferent de naţionalitatea persoanei juridice care a săvârşit-o şi indiferent dacă legislaţia statului a cărui naţionalitate o are persoana juridică consacră sau nu răspunderea penală a acesteia.

  Însă când legea condiţionează angajarea răspunde-rii penale de existenţa personalităţii juridice soluţiile sunt contradictorii, deoarece o anumită entitate colec-tivă poate avea personalitate juridică potrivit legii unui stat, iar această personalitate poate lipsi potrivit legis-laţiei altui stat.

  Astfel, în doctrina franceză, unii autori consideră că pentru a stabili dacă entitatea colectivă străină care a comis infracţiunea în Franţa este o persoană juridică se va avea în vedere legea statului străin38. Dacă potri-vit legii acelui stat entitatea care a comis infracţiunea nu are personalitate juridică, ea nu va putea fi subiect al răspunderii penale nici în dreptul francez.

  Alţi autori consideră că problema existenţei perso-nalităţii juridice trebuie rezolvată potrivit legii france-ze, indiferent de statutul societăţii în dreptul său na-ţional, precizându-se că dacă entitatea colectivă este considerată ca fiind subiect de drept civil în Franţa, pu-tând să încheie contracte, nu există niciun impediment în a o considera ca persoană juridică responsabilă din punct de vedere penal, indiferent de statutul său în ţara de origine39.

  Doctrina belgiană consideră, de asemenea, că exis-tenţa personalităţii juridice trebuie analizată potrivit legislaţiei statului a cărui naţionalitate o are societatea, aceasta intrând sub incidenţa legii penale dacă are per-sonalitate juridică sau face parte din categoria entităţi-lor pe care legea belgiană (art.5 Cod penal belgian) le asimilează persoanelor juridice. Dacă este vorba de o entitate lipsită de personalitate juridică, fiind altă enti-tate decât cele prevăzute de art.5 alin.(3) din Cod pe-nal belgian, se consideră că nu este posibilă asimilarea ei cu o persoană juridică şi nici angajarea răspunderii sale penale40.

  Sancţionarea persoanelor juridice străine ridică şi alte probleme privind eficienţa şi modul de executare a sancţiunilor aplicate, având în vedere efectele unei hotărâri de dizolvare sau de suspendare a activităţii pronunţate împotriva unei persoane juridice cu sediul în străinătate. Aceste chestiuni şi-ar găsi rezolvare optimă prin adoptarea unei convenţii internaţionale privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor penale străine în cazul persoanelor juridice.

  Persoana juridică va răspunde potrivit legii penale a statului a cărui naţionalitate o are pentru infracţiunile săvârşite în străinătate în baza principiului personalită-ţii legii penale. O situaţie aparte apare când legea con-diţionează incidenţa personalităţii legii penale de du-bla incriminare şi se referă doar la infracţiunea săvâr-şită sau presupune şi posibilitatea angajării răspunderii penale a persoanei juridice potrivit ambelor legislaţii, apreciindu-se că inexistenţa răspunderii penale a per-soanei juridice în statul unde infracţiunea a fost comi-să echivalează cu o cauză de nonresponsabilitate care face inoperantă dubla incriminare41. Condiţia dublei incriminări se consideră îndeplinită şi dacă, potrivit le-gii statului unde infracţiunea a fost săvârşită, persoanei juridice i se poate aplica o sancţiune administrativ-pe-nală, cum este cazul Germaniei sau Portugaliei42.

  S-a concluzionat în doctrină şi faptul că limitele

 • Nr. 11, 2014REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  8

  răspunderii instituite pentru persoanele juridice de drept public naţionale operează şi în cazul persoane-lor juridice de drept public străine, deoarece aceste limite sunt stabilite în scopul protejării suveranităţii statului care le-a impus şi pentru a asigura separaţia puterii administrative de cea judecătorească, o soluţie contrară fiind în contradicţie cu principiile dreptului internaţional public43, punct de vedere împărtăşit de noi în totalitate.

  Note:1 Ratificată prin Legea nr. 428-XV din 30.10.2003, pu-

  blicată la 21.11.2003 în Monitorul Oficial, nr. 229 art. 918, promulgat: 17.11.2003

  2 Ratificată prin Legea nr. 158-XVI din 6.07.2007, publi-cată în Monitorul Oficial, nr. 103-106/451 din 20.07.2007.

  3 Bacigalupo S., La responsabilidad penal de las per-sonas juridicas, Ed. Bosch, Barcelona, 1998, p. 369-371; Hidalgo R., Salomon G., Morvan P., Entreprise et respon-sabilité pénale, L.G.D.J., Paris, 1994, p. 26-28; Guyon Y., Quelles sont les personnes morales de droit prive suscepti-bles d'encourir une responsabilité pénale?// Revue des so-ciétés, 1993, p. 235-237.

  4 Desportes, F., Responsabilité pénale des personnes morales, art. 121 -2, „Juris-Classeur pénal”, Ed. Techniques Juris-Classeurs, 2001, p. 21; Hamer Ph., Romaniello S., La responsabilité pénale des personnes morales. La loi du 4 Mai 1999, Ed. Kluwer, Diegem, 1999

  5 Bacigalupo S., op.cit., p. 370-371.6 Donnedieu de Vabres H., Les limites de la responsabi-

  lité pénale des personnes morales // Revue internaţionale de droit pénal, 1950, p. 342.

  7 Hidalgo R., Salomon G., Morvan P., op.cit., p. 27.8 Valeur R., La responsabilité pénale des personnes mo-

  rales dans les droits français et anglo-américains avec las principaux arrêts faisant jurisprudence en la matiére, Ed. Marcel Giard, Paris, 1931, p. 53-57.

  9 Ibidem, p. 61.10 Gebara A., La responsabilité pénale des personnes

  morales en droit positif français, teză, Paris, 1945, p. 214-215.

  11 Picard E., La responsabilité pénale des personnes mo-rales de droit public: fondements et champ d'application // Revue des sociétés, 1993, p. 270; Roth R., Responsabilité pénale de l'entreprise: modèles de réflexion // Revue pénale suisse, 1997, p. 372.

  12 Picard E., op.cit., p.271.13 Ibidem, p.272.14 Bacigalupo S., op.cit., p.374; Hidalgo R., Salomon G.,

  Morvan P., op.cit., p. 27; Hamer Ph., Romaniello S., La res-ponsabilité pénale des personnes morales. La loi du 4 Mai 1999, Ed. Kluwer, Diegem, 1999, p.32.

  15 Levy A., Bloch St., Bloch J.-D., La responsabilité pé-nale des collectivités territoriales, de leurs elus, de leurs agents, Ed. Litec, Paris, 1995, p.7-8; Hidalgo R., Salomon G., Morvan P., op.cit., p.37.

  16 Bacigalupo S., op.cit., 1998, p.374.17 Ibidem.18 Picard E., op.cit., p.275-278.

  19 Hidalgo R., Salomon G., Morvan P., op.cit., p.24.20 Dannecker G., Reflexiones sobre la responsabilidad

  penal de las personas juridicas // Revista penal, 2001; Ba-cigalupo S., op.cit., p.50, p.376-377.

  21 Dannecker G., op.cit., Bacigalupo S., op.cit., p.50.22 Guyon Y., op.cit., p.237; Couvrat P., La responsabilité

  pénale des personnes morales: un principe nouveau // Les petites affiches, nr. 120/1993, p.14.

  23 Desportes F., op.cit., p.64.24 Spencer J. R., La responsabilité pénale dans l'entreprise

  en Angleterre // Revue de science criminelle et de droit pé-nal comparé, 1997, p.292.

  25 Viau L., La question de la responsabilité des person-nes morales en droit canadien // Revue de droit pénal et de criminologie, 1994, p.524.

  26 Boisvert A.-M., Corporale Criminal Liability, Univer-sity of Montreal, Uni form Law Conferance of Canada, A Discution Paper, p.5-6.

  27 Viau L., op.cit., p.524.28 Wise E. M., Criminal Liability of Corporations - USA

  // De Doelder H., Tiedemann K., La criminalisation du com-portement collectif, XIVe Congrès International de Droit Comparé, Kluwer Law International, The Hague, 1996, p.393.

  29 Ibidem.30 Bacigalupo S., op.cit., p.378-379.31 Hamer Ph., Romaniello S., op.cit., p.31.32 Vanderlinden Ch., La loi instaurant la responsabilité

  pénale des personnes morales et le droit pénal social // Re-vue de droit pénal et de criminologie, 1999, p.661; Hamer Ph., Romaniello S., op.cit., p.35.

  33 Bacigalupo S., op.cit., p.377-378; Van de Remoortere Fr., La question de la responsabilité pénale des personnes morales en droit de l'environnement // Revue de droit pénal et de criminologie, 1991, p.83.

  34 Pradel J., La responsabilité pénale des personnes mo-rales en droit français. Quelques questions // Revue péniten-tiaire et de droit pénal, 1998, p.166.

  35 Hamer Ph., Romaniello S., op.cit., p.57.36 Lederman E., Models for Imposing Corporate Cri-

  minal Liability: From Adaptation and Imitation Toward Aggregation and the Search for Self-ldentity // Buffalo Cri-minal Law Review, 2000, p.647.

  37 Riihijärvi M., Criminal Liability of Corporations – Finland // De Doelder H., Tiedemann K., La criminalisa-tion du comportement collectif, XIVe Congrès International de Droit Comparé, Kluwer Law International, The Hague, 1996, p.214-215.

  38 Delmas M., Personnes morales étrangères et franca-ises (Questions de droit pénal international) // Revue des sociétés, 1993, p.257; Couvrat P., La responsabilité pénale des personnes morales: un principe nouveau // Les petites affiches, nr. 120/1993, p.14.

  39 Desportes F., op.cit., p.56; Mercadal B., La responsa-bilité pénale des personnes morales. Rapport introductif // Revue de droit des affaires internationales, 1995, p.547.

  40 Hamer Ph., Romaniello S., op.cit., p.36.41 Bouloc B., La responsabilité pénale des entreprises

  en droit français // Revue internaţionale de droit comparé, 1994, p.673.

  42 Delmas M., op.cit., p.257; Couvrat P., op.cit., p.14.43 Desportes F., op.cit., p.59.

 • 9

  Nr. 11, 2014 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  Natura juridică a unui drept subiectiv se deduce din conţinutul şi esenţa acestuia, din formele de exercitare şi mijloacele de apărare a acestui drept subiectiv1.

  Conform art. 315 alin. (1) Cod civil al Republicii Moldova, proprietarul are drept de posesiune, de folo-sinţă şi de dispoziţie asupra bunului.

  Definiţia legală citată, în mod evident, determină conţinutul juridic al dreptului subiectiv de proprietate şi conturează atributele lui, cele care erau evidenţiate şi în dreptul privat roman, şi anume: jus posedendi – dreptul de a poseda; jus utendi – dreptul de a se servi de lucru; jus fruendi – dreptul de a culege din lucru toate fructele şi veniturile pe care le poate da; jus vindicandi – dreptul de a revendica; jus abutendi – dreptul de a dispune de un lucru. Ulterior, jus utendi și jus fruendi s-au contopit, rămânând doar jus utendi. Același lucru s-a îmtâmplat și cu jus vindicandi și jus abutendi, rămânând doar jus abutendi sau disponendi. Astfel a rămas conținutul dreptului de proprietate în forma prevăzută la art. 315 alin. (1) Cod civil.

  Se întâmplă însă ca unele din aceste atribute să fie desprinse de conţinutul dreptului de proprietate şi să alcătuiască conţinutul unui alt drept real principal. Servituţile personale, alături de dreptul de proprietate, constituie drepturi reale care însă au un caracter mai restrâns decât cel din urmă, fapt ce a constituit obiectul multor discuţii şi controverse de-a lungul timpului.

  Deşi fenomenul juridic în cauză este o raritate în practica autohtonă, totuşi experienţa altor state ne de-monstrează că există frecvente situaţii, în care se solicită dezmembrarea dreptului de proprietate în privinţa unor bunuri sau universalităţi de bunuri. Dezmembrămintele dreptului de proprietate, fiind acele drepturi reale prin-

  cipale derivate asupra bunurilor altuia, sunt opozabile tuturor, inclusiv proprietarului şi se constituie sau se dobândesc prin desprinderea ori limitarea unor atribute din conţinutul juridic al dreptului de proprietate.

  Dezmembrămintele dreptului de proprietate se exercită asupra unui bun care aparţine altei persoane decât proprietarului. Astfel, se creează situaţia că asupra aceluiaşi bun îşi exercită limitat prerogativele titularul dreptului de proprietate, precum şi titularul dezmem-brământului dreptului de proprietate. Acest procedeu juridic realizează o restrângere, o limitare a dreptului de proprietate, în sensul că proprietarul, pe durata constitu-irii dezmembrămintelor, este lipsit de plenitudinea exer-citării celor trei atribute pe care i le conferă dreptul de proprietate, fiind obligat să nu aducă atingere exercitării libere a prerogativelor acordate unei terțe persoane.

  Astfel este justificată concluzia conform căreia dreptul de proprietate se prezintă ca dreptul cel mai complet asupra unui bun, el conferindu-i titularului cele trei atribute ce-i alcătuiesc conţinutul juridic, iar toate celelalte drepturi reale principale îşi datorează existenţa ca urmare a separării atributelor componente ale conţinu-tului dreptului de proprietate, adică prin dezmembrarea dreptului de proprietate şi constituirea unui nou drept, opozabil tuturor, inclusiv proprietarului2.

  Pentru a da o apreciere corectă naturii juridice a servituţilor personale şi esenţei acestora, considerăm necesar a stabili sau a determina locul pe care servituțile personale îl ocupă în sistemul drepturilor reale.

  În vederea realizării scopului propus, vom recurge la enumerarea unor criterii de clasificare ale drepturilor reale şi evidenţierea poziţiei drepturilor de uzufruct, uz şi abitaţie în acest circuit.

  Profesorul Gh. Beleiu clasifică drepturile subiecti-

  DEFINIREA DREPTuLuI SuBIECTIV DE uZuFRuCT, uZ șI ABITAțIE șI LOCuL SERVITuțILOR PERSONALE

  îN SISTEMuL DREPTuRILOR REALEVictor VOlCiNSCHi,

  doctor în drept, profesor universitar (USM)violeta CHISILIȚA,

  doctorand (USM)

  REZuMATPentru a da o apreciere corectă naturii juridice a servituţilor personale şi esenţei acestora, considerăm necesar a stabili

  locul pe care servituțile personale îl ocupă în sistemul drepturilor reale. Problema definirii dreptului de uzufruct impune analiza noţiunii date sub câteva aspecte. În acest context, considerăm bine-venit a defini uzufructul, uzul și abitația în trei sensuri: în sens de instituţie juridică, de raport juridic şi de drept subiectiv.

  Cuvinte-cheie: drept de proprietate, drept de uzufruct, drept de uz, drept de abitație, servitute personală, dezmembră-mânt al dreptului de proprietate.

  SuMMARyIn order to give a fair value of the legal nature of personal servitudes and their essence, we find it necessary to establishing

  the place that the personal servitudes occupied in the system of real rights. The problem of defining the right of usufruct requires the analysis of this notion in several aspects. Under these circumstances, we consider appropriate to define the usufruct in three-ways: in sense of legal institute, of legal relationship and subjective law.

  Keywords: property right, right of usufruct, right of use, right of habitation, tangible and intangible goods.

 • Nr. 11, 2014REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  10

  ve, după corelaţia dintre ele, în principale şi accesorii. Principala aplicaţie a acestei clasificări este domeniul drepturilor reale. Drepturile de uzufruct alături de uz, abi-taţie, superficie şi servitute sunt considerate drepturi reale principale corespunzătoare dreptului de proprietate3.

  În doctrina rusă, unii autori propun clasificarea drep-turilor reale după scopul sau menirea lor, delimitând următoarele varietăţi: drepturile reale ale persoanelor juridice de administrare a patrimoniului proprietarului, drepturi de natură servitutică, drepturi reale de folosinţă a terenurilor de pământ4.

  Drepturile reale sunt clasificate şi în dependenţă de conţinutul lor, deosebind: dreptul de proprietate, ca fiind dreptul cel mai deplin, ce oferă titularului său prerogativa de a dispune în totalitate de bun. În continuare, în această ierarhie, drepturile reale se situează în descreştere, toate categoriile de servituţi plasându-se pe un loc inferior dreptului de proprietate, deoarece dispun de o posibilitate scăzută de a folosi patrimoniul altuia5.

  Cu referire la criteriul enunţat, putem afirma cu cer-titudine că dreptul de uzufruct, datorită importanţei sale, ocupă locul imediat următor după dreptul de proprietate. Dreptul de uz, fiind o varietate a dreptului de uzufruct şi oferind beneficiarului său un volum mai restrâns de posibilităţi, se plasează pe un loc inferior dreptului de uzufruct. Acelaşi lucru se poate menţiona şi referitor la dreptul de abitaţie, care are un conţinut scăzut de prero-gative, iar obiectul său material fiind doar locuinţa sau o parte a ei.

  Stabilind locul pe care dreptul de uzufruct îl ocupă în sistemul drepturilor reale, după conţinutul prerogativelor pe care le oferă titularului său, urmează să remarcăm însă că acest drept subiectiv nu are o importanţă mai redusă decât dreptul de proprietate, fiind în aceeaşi măsură util în relaţiile economice şi patrimoniale din cadrul unei societăţi.

  De-a lungul existenţei şi evoluţiei sale, precum şi în doctrina contemporană, nu s-a conturat o definiţie unică a dreptului de uzufruct, respectiv a dreptului de uz şi abitaţie.

  Dreptul de uzufruct a fost definit în dreptul roman, noțiunea dată fiind amintită în numeroase izvoare. De exemplu: în Comentarius II §30-33, IV §3 ale lui Gajus, deși autorul vorbește despre acest drept doar fugitiv, su-mar; în Receptae Sententiae II, 6, §17-33 de Paulus unde este descris dreptul uzufructuarului de a percepe fructele; Vaticana Fragmenta tit. de usufructu (II) §41-93 – unul dintre cele mai prețioase monumente istorice ale dreptului roman care s-a păstrat până în zilele noastre, în partea în care a rămas integră se descrie modul de încetare a dreptului de uzufruct; cel mai deplin izvor de drept, care ne oferă cea mai amplă informație despre dreptul de uzufruct, sunt lucrările lui Iustinian, Digestele, cartea VII, Instituțiile III, tit. 4, Cod 3, 336.

  În lucrările lui Iustinian, dreptul de uzufruct era de-finit ca fiind dreptul de a folosi şi culege fructele unor bunuri străine, păstrând neatinsă substanţa acestora (ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi, salva rerum substantia (D. 7.1.1))7.

  Astfel, dreptul de uzufruct era privit ca un drept real, ce permitea titularului să se folosească de un bun şi să-i culeagă toate fructele, cu obligaţia de a-i păstra neatinsă substanţa. Numeroaselor discuții a fost supusă sintagma „salva rerum substantia”, fiind privită în mod diferit de juriștii clasici. Unii dintre ei considerau că prin acesta se definește esența dreptului de uzufruct (dreptul de a se folosi de bunuri, drept care nu se extinde asupra componenței materiale a bunului), alții apreciau că expresia „salva rerum substantia” se referă doar la durata uzufructului și presupune „atâta timp cât există bunul”8.

  Conceptul dreptului de uzufruct a fost studiat și examinat de-a lungul timpului, găsindu-și reflectare în lucrările lui Galvanus, De usufructu dessertationes vari-ae, Geneva, 1676; Noodt, De usufructu libri, 1760; Jean Baptiste Victor Proudhon, Traité des droits d’usufruit, d’usage, d’habitation et de superficie, Dijon, 1824; Pardessus, Traité des servitudes, 1838.

  Examinând instituția uzufructului în dreptul francez, autorul rus I.V. Sivarakșa precizează că mulți dintre juriștii francezi au încercat să definească dreptul de uzufruct în calitate de drept real, independent în cadrul drepturilor asupra bunurilor altor persoane, adică aces-ta nu era examinat în calitate de servitute personală. Autorul menționează că, după Plantol și Ripert, uzu-fructul este un drept real de folosință care se exercită în privința unui bun ce aparține altei persoane, cu obligația de a conserva esența acestui bun, drept care se întinde până la decesul uzufructuarului. În același sens, H.L.J. Mazeaud reține că uzufructul este un drept real, viager, care acordă beneficiarului posibilitatea de a folosi bunul ce aparține altuia sau dreptul al cărui titular este o altă persoană, iar beneficiarul este capa-bil să perceapă posesia. I.V. Sivaracșa, în concluzie, indică că toți autorii unanim se pronunță în privința divizării atributelor, concept pe care se fundamentează examinarea dreptului de uzufruct9.

  Definiția dată în dreptul roman a fost preluată în dreptul contemporan. Noţiunea dreptului de uzufruct, reflectată în Codul civil francez, este o traducere a de-finiţiei din dreptul roman „ius alienis rebus utendi, fru-endi, salva rerum substantia”, semnificând că uzufructul este dreptul de a se folosi ca un proprietar de bunurile, a căror proprietate aparţine altuia, însă cu sarcina de a le conserva substanţa10. Definiția expusă în Codul civil francez a fost criticată în literatura de specialitate „pentru că nu precizează natura juridică a dreptului de uzufruct şi nici caracterul temporar al acestuia”11.

  În doctrina juridică românească, similar celei fran-ceze, nu a fost identificată o definiţie unică a dreptului de uzufruct. Spre deosebire însă de doctrina franceză și germană, instituției servituților personale, în spațiul românesc, nu le-a fost dedicată o cercetare separată, minuțioasă și detaliată. Dreptul de uzufruct, uz și abitație a fost examinat în contextul drepturilor reale, iar printre autorii care au definit aceste instituții se numără Constantin Eraclide în lucrările Explicatiune teoretică și practică a Codicelui civil”, 1873; Dimitrie

 • 11

  Nr. 11, 2014 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  Alexandresco, Explicatiunea teoretică și practică a dreptului civil român în comparațiune cu legile vechi și cu principalele legislații streine, 1909; Matei Canta-cuzino, Elementele dreptului civil, 1921; C.Hamangiu, I. Rosetti-Balanescu, Al. Baicoianu. Tratat de drept civil român, 1928.

  Nici în jurisprudența contemporană nu s-a conturat o noțiune unanim acceptată.

  Profesorul român Liviu Pop consideră că dreptul de uzufruct este acel drept real principal, derivat, esenţial-mente temporar, asupra bunului sau bunurilor ce aparţin în proprietatea altei persoane, care conferă titularului său, numit uzufructuar, atributele de posesie, şi folosinţă, şi obligă de a le conserva substanţa, şi de a le restitui proprietarului la încetarea uzufructului12.

  „Uzufructul este un drept real, principal care con-feră titularului său denumit uzufructuar folosinţa unui bun aparţinând unei alte persoane, denumită nudul proprietar, cu obligaţia uzufructuarului de a-i conserva substanţa”13.

  „În temeiul dreptului de uzufruct, uzufructuarul este îndreptăţit să uzeze de un bun neconsumptibil, care este proprietatea altuia, şi să-şi însuşească fructele şi veni-turile, potrivit cu destinaţia bunului, fiind obligat să-i conserve substanţa”14.

  Dreptul de uzufruct, conform Codului civil român, este dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a cu-lege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însa cu îndatorirea de a-i conserva substanţa15. Cea mai impor-tantă critică de care este susceptibilă această definiţie legală se referă la caracterul incomplet al enumerării atributelor juridice care intră în conţinutul juridic al acestui dezmembrământ al dreptului de proprietate pri-vată, într-adevăr, cum am văzut, dezmembrarea acestui drept presupune în totdeauna divizarea atributului po-sesiei (jus possidendi), astfel încât titularul dezmem-brământului, indiferent care ar fi acesta, are dreptul să stăpânească bunul, dar nu ca proprietar, ci potrivit drep-tului său16.

  Una dintre definițiile cele mai ample, formulate în doctrina juridică română, care include în conținutul său cele mai importante aspecte ce caracterizează dreptul de uzufruct, este cea formulată de profesorul Valeriu Stoica, care menționează că „el este dezmembrământul dreptului de proprietate privată, cu caracter temporar, care confe ră titularului său atributul de a stăpâni bu-nul altuia în calitate de uzufructuar, precum şi atributul folosinţei (jus utendi şi jus fruendi) asupra acelui bun, in clusiv posibilitatea cedării emolumentului acestei fo-losinţe, cu îndatorirea de a-i conserva substanţa, atribu-te care trebuie să fie exercitate cu respectarea limitelor materiale şi juridice”17.

  În legislaţia Federaţiei Ruse, noţiunea de „uzufruct” lipseşte, însă unele reglementari în acest sens totuşi există. Legislația rusă se limitează doar la identificarea varietăților acestei instituții referitor la spațiile locative (art.292, 602 și 1137 Cod civil al Federației Ruse). Art. 265 din CC al Federației Ruse enumeră în calitate de drept real dreptul la folosinţa nelimitată a unui teren şi

  dreptul moştenit de posesie pe viaţă a terenului. Aceste reglementări reprezintă doar unele din numeroasele varietăţi sau forme ale dreptului de uzufruct, care ar putea exista în realitate. Doctrina juridică rusă nu ex-clude conceptul de uzufruct, dar o definiţie concretă a acestuia nu este formulată. Aşa cum se menţionează în lucrarea autorului rus A.P. Sergheev, legislaţia rusă cunoaşte o serie întreagă de servituţi personale, deşi nu le numeşte cu numele lor propriu. Dreptul succesoral prevede dreptul de locuinţă într-o casă străină acordat pe viaţă (habitatio), care poate fi instituit în baza unui legat18. Legiuitorul rus a mers pe ideea de a păstra tradiţia care a fost creată, renunţând la opţiunea de a reproduce mecanic normele stabilite de alte sisteme de drept19. În prezent însă, recunoscând utilitatea instituției servituților personale, se intenționează de a introduce modificări în legislația civilă, prin reglementarea dreptului de uzufruct, uz și abitație20.

  Dreptul de uzufruct nu reprezintă ceva străin nici sistemului de drept anglo-saxon, common law. Uzu-fructul şi servitutea sunt denumite drepturi secundare de proprietate. Uzufructul mai este identificat ca un profit sau posibilitate a beneficiarului de a avea ceva din pământul altuia şi este examinat ca o categorie distinctă de cea a servituţii21.

  În legislaţia Republicii Moldova, dreptul de uzufruct este definit ca „dreptul unei persoane (uzufructuar) de a folosi pentru o perioadă determinată sau determinabilă bunul unei alte persoane (nudul proprietar) şi de a cu-lege fructele bunului, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva substanţa. Uzufructuarul are dreptul de a poseda bunul, nu şi de a-1 înstrăina”22. Deși definiția indicată este la prima vedere amplă și explicită, aceasta însă prezintă anumite deficiențe și omisiuni, la care ne vom referi mai jos.

  Problema definirii dreptului de uzufruct impune analiza noţiunii date sub câteva aspecte. În acest context, considerăm bine-venit de a reflecta opinia profesorului Victor Volcinschi care precizează că uzufructul poate fi definit în trei sensuri: în sens de instituţie juridică, de raport juridic şi de drept subiectiv23.

  În sensul de instituţie juridică sau, altfel spus, în sens obiectiv, dreptul de uzufruct reprezintă un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile dintre proprietarul unui lucru (nudul proprietar) şi uzufructuar în vederea posedării, folosirii şi însuşirii fructelor de la acest lucru de către cel din urmă, acesta având obligaţia de a conserva substanţa acelui lucru.

  În sens de raport juridic, dreptul de uzufruct repre-zintă o legătură juridică dintre două persoane (nudul proprietar şi uzufructuar) apărută în baza legii, a unui act juridic sau a hotărârii instanţei de judecată şi expri-mată în anumite drepturi şi îndatoriri dintre nudul proprietar şi uzufructuar, precum şi dintre cei din urmă şi persoanele terţe în vederea posedării, folo-sirii şi dispunerii de un anumit lucru.

  În sensul dreptului subiectiv, dreptul de uzufruct este un drept (o posibilitate garantată prin lege) ce-i aparţine uzufructuarului de a poseda, de a folosi şi a culege fruc-

 • Nr. 11, 2014REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  12

  tele de la un lucru (un bun) ce aparţine altei persoane cu drept de proprietate.

  Din definiţiile prezentate anterior, rezultă în mod sigur, că dreptul de uzufruct generează separarea ele-mentelor dreptului subiectiv de proprietate şi distribuirii lor provizorii între două persoane diferite, creând în final două drepturi reale distincte. În primul rând, ia naştere dreptul subiectiv de uzufruct, compus din atributele posesiei şi folosinţei asupra bunului, desprinse din dreptul de proprietate, al căror titular poartă denumirea de uzufructuar. Dreptul subiectiv de proprietate continuă să existe, însă în conţinutul său va rămâne doar dreptul de dispoziţie.

  De aceea, această proprietate poartă denumirea de nudă proprietate, iar titularul unui astfel de drept, pe cea de nud proprietar. Nuda proprietate nu este un dezmembrământ al dreptului de proprietate, ci una din formele în care acest drept poate să existe24.

  Dreptul de uz şi abitaţie, reglementate de art. 424 Cod civil al Republicii Moldova, sunt calificate în doctrină ca varietăţi ale dreptului de uzufruct.

  Astfel, conform uneia dintre opinii, dreptul de uz şi abitaţie au fost considerate „miniaturi ale uzufructu-lui”, „varietate de uzufruct”, iar mai recent „uzufructe restrânse”25.

  În dreptul roman, dreptul de uz era definit ca dreptul real care oferă titularului său prerogative de a se folosi de bun fără a obține un anumit venit26.

  Uzul consta în dreptul de a culege legumele din gră-dina străină, de a locui în casa altuia, de a folosi animalul sau robul străin pentru necesitățile proprii27.

  În lucrările lui Iustinian, nu este dată o definiție clară a drepturilor de uz și de abitație, menționându-se că acestea sunt constituite în același mod ca și dreptul de uzufruct „Constituitur etiam nudus usus, idest sine fructu, qui et ipse iisdem modis constutui solet, quibus et ususfructus. Cui usus relictus est, uti potest, frui vero non potest.” (Dig. 7. 8. 2.)

  Codul civil francez, cu referire la dreptul de uz, reține că uzul este dreptul de a lua pentru utilitate proprie fruc-tele care le generează bunul, cele care pot fi consumate pentru necesități proprii sau cele care sunt acordate prin titlul constitutiv. Despre abitație, legea civilă franceză menționează că este dreptul de a rămâne (a locui) în casa altuia în timpul vieții sau până la momentul determinat prin titlul constitutiv28.

  În doctrina franceză, dreptul de uz este definit ca dreptul real și temporar, care permite titularului său de a se servi personal de bunul altuia și de a-i culege fructele, în măsura necesităților proprii sau ale familiei sale. Drep-tul de abitație este definit ca dreptul real și temporar, care permite titularului său de a ocupa casa altuia în măsura în care îi este necesar lui și familiei sale29.

  Vorbind despre dreptul civil românesc, în doctrina clasică dreptul de uz era definit ca drept real asupra unui lucru în virtutea căruia uzuarul, adică titularul dreptului, poate să se folosească de acel lucru și să perceapă fruc-tele, numai pentru nevoile sale personale și ale familiei sale. Despre abitație același autor reține că nu este decât un drept de uz stabilit asupra unei case de locuit30.

  Nici în doctrina contemporană, dreptul de uz nu are o definiție unică, fiind definit ca dreptul real asupra bunului altuia, în virtutea căruia uzuarul poate folosi bunul şi culege fructele lui, necesare pentru necesităţile proprii şi ale familiei sale31. Sau uzul este un drept real asupra uni bun, în virtutea căruia o persoană numită uzuar poa-te să se folosească de bun, adică să-i culeagă fructele, însă numai în măsura necesară acoperirii nevoilor sale personale și ale familiei sale32.

  O definiție mai amplă este dată de un alt autor, care menționează că dreptul de uz este acel drept real principal, esențialmente temporar, dezmembrământ al dreptului de proprietate, care conferă titularului său atributele de posesie și folosință asupra unui bun aflat în proprietatea altuia, dar numai în limitele necesare satisfacerii trebuințelor lui și ale familiei sale33.

  Despre dreptul de abitație s-a menționat că este un drept real în temeiul căruia titularul acestui drept poate folosi ca locuință o casă ce aparține altei persoane34.

  Sau dreptul de abitație este un drept de uz care are ca obiect o locuință și conferă titularului său dreptul de a poseda și folosi acea locuință, proprietatea altei per-soane, pentru satisfacerea trebuințelor de locuit ale lui și ale familiei sale35.

  Noul Cod civil al României, în privința dreptului de uz, menționează la art.764 că uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia și de a-i culege fruc-tele naturale și industriale numai pentru nevoile proprii și ale familiei sale. Conform art.765 din același cod, titularul dreptului de abitație are dreptul de a locui în locuința nudului proprietar împreună cu soțul și copiii săi, chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitația, precum și cu părinții aflați în întreținere.

  Conform dispoziţiilor art. 424 alin. (1) CC RM, uz este dreptul real asupra bunului altuia, în virtutea căruia uzuarul poate folosi bunul şi culege fructele lui necesare pentru nevoile proprii şi ale familiei sale.

  Pornind de la reglementările art. 424 alin. (2) ale CC RM, titularul dreptului de abitaţie are dreptul să locu-iască în locuinţa unei alte persoane împreună cu soţul şi copiii săi chiar dacă nu a fost căsătorit sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaţia (considerăm că componența familiei titularului dreptului de abitație ar trebui să corespundă celei prevăzute de dispozițiile Codului familiei).

  În doctrina autohtonă, dreptul de uz și abitație sunt definite, similar dreptului de uzufruct, în sensul instituției juridice, de raport juridic și de drept subiectiv36.

  Ca instituţie juridică (sau în sens obiectiv), dreptul de uz este un ansamblu de norme juridice care regle-mentează relaţiile sociale privind posedarea și folosirea de către o persoană (uzuar) a unui bun străin cu dreptul de a culege de la el fructele în limitele necesității con-sumului propriu și a familiei uzuarului, fiind obligat de a păstra substanța bunului. Dreptul de abitație, ca instituție juridică, este un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale privind asigurarea posibilității unei persoane (a titularului dreptului de abitație) de a locui în casa sau în anumite încăperi ale

 • 13

  Nr. 11, 2014 REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  casei altei persoane (a proprietarului casei) împreună cu soțul și copiii săi.

  Ca raport juridic, uzul reprezintă o legătură juri-dică apărută în baza legii sau a unui act juridic dintre o persoană (proprietar) și o altă persoană (uzuar) în vederea posedării și folosirii bunului cu dreptul de a culege de la el fructele în limitele necesității personale ale uzuarului și ale familiei sale. Dreptul de abitație, în același sens, este o legătură juridică apărută în baza legii sau a unui act juridic dintre două persoane (dintre proprietarul unei case de locuit și titularul dreptului de abitație) care îi asigură titularului dreptului subiectiv de abitație posibilitatea de a locui în casă sau în anumite încăperi ale casei ce aparține altei persoane cu drept de proprietate privată.

  Ca drept subiectiv (sau în sens subiectiv) dreptul de uz este un drept subiectiv real asupra unui bun necon-sumptibil de a-l poseda, a-l folosi și a culege fructele de la el în limitele necesităților consumului propriu și al familiei sale. Dreptul de abitație, în sens subiectiv, este definit ca un drept real al unei persoane (al titularului acestui drept) de a locui în casa sau în anumite încăperi ale casei de locuit a altei persoane.

  Definiţiile conturate ne permit să observăm că ti-tularii dreptului de uz şi de abitaţie sunt beneficiari a celor două atribute ale dreptului de proprietate: posesia şi folosinţa, însă spre deosebire de dreptul de uzufruct, conţinutul acestora le oferă prerogative mai restrânse. Concomitent, exercitarea celor două drepturi reale are loc potrivit regulilor instituite de lege pentru uzufruct, însă cu unele particularităţi.

  Nota distinctivă a acestor drepturi subiective faţă de dreptul de uzufruct rezidă în aceea că titularilor le sunt recunoscute cele două atribute asupra bunului altuia, dar numai în limitele satisfacerii nevoilor lor şi ale membri-lor familiei lor. Aşadar, în cazul acestor drepturi, nu este posibilă cedarea emolumentului material.

  Distincţia dintre dreptul de uz şi cel de abitaţie se manifestă, ca esenţă, în aceea că dreptul de uz poate avea ca obiect orice bun imobil sau mobil, în timp ce dreptul de abitaţie nu poate avea ca obiect decât un bun imobil, respectiv o locuinţă, o casă de locuit sau o parte a acesteia.

  Note:1 Volcinschi V., Şapoval V., Conţinutul şi natura juridică

  a dreptului subiectiv asupra mărcii // Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, 2001, nr.5, p.115.

  2 Lupulescu D., Drept civil. Drepturi reale principale, Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p.141.

  3 Beliu Gh., Drept civil român, Casa de editură și presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1998, p.82.

  4 Суханов Е.А., Гражданское право. В 4 томах, том 2. Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник, Волтерс Клувер, 2008, c.23.

  5 Косарев И.Э., Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом // Правоведение, 1996, № 3, c. 99.

  6 Дорн Л., Об узуфрукте по римскому праву, т. 1, Типография Императорской Академии Наук, СПб., 1871, c. 37-38.

  7 Instituţiile lui Iustinian, Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p.105.

  8 Krans Jules, Traité des droits d’usufruit d’usage et d’habitation et de leur accroissement entre colégataires en droit romain, Lib. de A. Durand et Pedone Lauriel, Paris, 1869, p.7.

  9 A se vedea: Сиваракша И.В., Сервитуты и узуфрукт в гражданском кодексе франции 1804 года, Дисс. … канд. юрид. наук, Москва, 2000, c. 88-98.

  10 Cod civil francez, art.578. 11 Luţescu G.N., Teoria generală a drepturilor reale. Te-

  oria patrimoniului. Clasificarea bunurilor, Drepturile reale principale, Bucuresti, 1947, p.484.

  12 Pop L., Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale, Lumina Lex, Bucureşti 1996, p.211.

  13 Urs I., Angheni S., Drept civil, vol.II, Oscar Print, București, 1997, p.135.

  14 Manoliu J., Durag Gh., Drept civil. Drepturi reale prin-cipale, Chemarea, Iaşi 1994, p.79.

  15 Codul civil român, în vigoare de la 1 octombrie 2011 // MO, art.720.

  16 Stoica V., Tratat. Drept civil. Drepturi reale principale, Humanitas, București, 2004, p.474.

  17 Ibidem p.476.18 Учебник по гражданскому праву. Часть 1, под ред.

  А.П. Сергеева, Ю. К. Толстого, Проспект, 1998, c. 411.19 Хохлов С.А., Право собственности и другие вещные

  права, лекция, прочитанная в Высшем Арбитражном Суде РФ в декабре 1994 года, sursă electronică.

  20 A se vedea „Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации” (одобрена решением Совета при Президенте Российской Феде-рации по кодификации и совершенствованию граждан-ского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС Рф, 2009, № 11.

  21 Murphy W.T., Roberts Simon, Understanding Proper-ty Law, Sweet and Maxwell, London, 1999, p.114.

  22 Codul civil al Republicii Moldova, art.395 alin.(1).23 Volcinschi V., Dreptul de uzufruct, dreptul de uz și

  dreptul de abitație // Analele științifice. Științe juridice, 2005, nr.8, p.159.

  24 Chelaru E., Curs de drept civil. Drepturi reale princi-pale, All Beсk, Bucureşti, 2000, p.158.

  25 Adam I., Drept civil. Drepturi reale, All Beck, Bucu-reşti, 2002, p.531.

  26 Подопригора A.A., Основы римского гражданского права: Учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов, 2-е изд., перераб., Вентури, 1995, c. 157.

  27 Романовская В.Б., Курзенин Б., Основы Римского частного права, Нижний Новгород, 2000, с. 67.

  28 Cod civil francez, art.625.29 Claeys D., Usufruit es nue-propriété. Principes et actu-

  alités, Kluwer, Belgium, 2007, p.34, 36.30 Hamangiu C., Rosetti-Balanescu I., Baicoianu Al.,

  Tratat de drept civil roman, vol. I, All Beck, București, 1996, p.256, 259.

  31 Urs I., Angheni S., op.cit, p.142.32 Lupulescu D., op.cit., p.158.33 Pop L., op.cit, p.198.34 Lupulescu D., o p.cit, p.158.35 Pop L., op.cit, p.198.36 Volcinschi V., op.cit., p.162.

 • Nr. 11, 2014REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  14

  Постановлением Правительства Республи-ки Молдова от 20 декабря 2013 г. утверж-дена Национальная стратегия общественного здоровья на период 2014-2020 гг., разработанная Министерством здравоохранения1. Многие пока-затели здоровья населения на современном эта-пе даются в процентном, долевом отношении на 100-10 тысяч человек населения, что, возможно, понятно специалистам, но малопонятно населе-нию. Абсолютные цифры более понятны и более впечатляющи.

  Стратегия содержит много объективных, но и немало спорных утверждений, выводов. В пун-кте 8 раздела 2 отмечается, что общая смертность населения в республике – самая высокая в Евро-пе. И это, конечно, печально. Приводятся данные смертности в процентах от различных заболе-ваний. Между тем в отчете Министерства здра-воохранения за 2006 год указывались данные и в процентах, и в абсолютных цифрах. Скажем, в стационарах умерло 7572 пациента, или 17,6%, а в домашних условиях – 33072 пациента, или 76,7%.

  Полагаем, что эти люди умерли дома без вся-кой или недостаточной медицинской помощи. Косвенно это признается и в анализируемой Стратегии. В пункте 9 отмечается, что общая смертность населения значительно выше в сель-ской местности. То же отмечается и в отноше-нии материнской смертности, которая в сельской местности почти вдвое выше, чем в городской.

  Высокая смертность на дому объясняется и тем, что многие недобросовестные врачи, убе-дившись в неизлечимости пациента, вследствие своей низкой медицинской подготовки, а также допущенных ошибок в лечении, выписывают больных из стационара для


Top Related