Transcript
 • EVENIMENT

  n Pre]urile tichetelor Rabla 2013 au ajunss` fie tranzac]ionate chiar [i cu mai pu]inde 2.000 de lei, potrivit dealerilor auto [isite-urilor pentru anun]uri. Pagina 2

  nMinunea cu transparen]a \n cheltuireabanilor \n regiile [i companiile de stat –18 mld. lei (4 mld. euro) anual - nu a]inut decåt [ase luni. Pagina 4

  B~NCI-ASIGUR~RI

  n Structura plasamentelor realizate deFondul de Garantare a Depozitelor \nSistemul Bancar a r`mas anul trecutrelativ echilibrat` \ntre titluri de stat [idepozite bancare. Pagina 5

  n Allianz-}iriac a \ncheiat anul trecutcu active de dou` miliarde de lei, nivelsimilar cu cel \nregistrat \n decembrie2011, potrivit raportului anual alasigur`torului. Pagina 6

  nMinisterul Finan]elor a programatpentru luna iulie emisiuni de titluri de statde 1,76 mld. lei [i respectiv 150 mil. euro,\n condi]iile \n care \n aceast` lun` ajung lascaden]` titluri de 3,78 mld. lei. Pagina 6

  COMPANII

  n |n partea de Vest a ]`rii dealerii autoconcureaz` nu doar cu alte m`rci de ma[inide pe pia]a local`, ci [i cu centrele dedincolo de grani]`, din Ungaria. Pagina 7

  n Lucian Simion a lucrat \ntr-o firm` deIT timp de [ase ani [i al]i doi pentru oONG, \ns` din 2012 a decis s` devin`antreprenor [i s` recondi]ioneze biciclete \ndebaraua apartamentului s`u. Pagina 7

  n Firma Conergy a furnizat echipamente[i servicii pentru montarea unei instala]iisolare cu puterea de 540 kW peacoperi[ul unuia dintre depoziteleCoca-Cola din Bucure[ti. Pagina 8

  n Continental, care de]ine fabrici \njude]ele Timi[, Sibiu, Satu Mare, Arad,Ia[i [i Olt, a avut anul trecut o cifr` deafaceri cumulat` de peste 1,5 mld. euro\n Romånia. Pagina 8

  BURSE-FONDURI MUTUALE

  n BVB a sc`zut cu 0,3%, \ntr-o pia]` undepu]ini investitori au intrat latranzac]ionare, iar opera]iunile cu ac]iunileFondului Proprietatea au asigurat pestedou` treimi din lichiditate. Pagina 9

  n Un anun] de maxim` importan]`pentru ac]ionarii Transgaz Media[,compania care de]ine monopolultransportului de gaze naturale \nRomånia, a trecut neobservat pe burs`pån` acum. Pagina 9

  n Produc`torul de vopsele Azur dinTimi[oara estimeaz` pentru 2013 o cifr` deafaceri de 136 mil. lei, \n cre[tere cu circa13% \n lei fa]` de anul anterior. Pagina 12

  n Badsi Impex, fostul importator alm`rcii Nissan [i \n prezent unul dintre ceimai mari dealeri ai m`rcii, [i-a cerutinsolven]a \n iunie [i a[teapt` deciziaprivind reorganizarea. Pagina 12

  BUSINESS INTERNA}IONAL

  n Rezerva Federal` a SUA a adoptatvarianta american` a proiectului deimplementare a regulamentului globalBasel III, destinat prevenirii unei noi crizebancare. Pagina 10

  n Ancheta guvernului spaniol \n privin]aofertei publice ini]iale a b`ncii Bankiacare le-a adus investitorilor pierderi uria[epune sub semnul \ndoielii independen]aunit`]ii spaniole a firmei de auditDeloitte. Pagina 10

  BUSINESS HI-TECH

  n Orange a lansat ieri serviciul derezervare online prin care clien]ii seasigur` c` vor g`si produsul dorit atuncicånd merg \n magazinele operatorului detelecom. Pagina 11

  n Gigantul Apple a fost acuzat c` a\nc`lcat drepturile de autor ale uneicompanii chineze pentru tehnologia Siride recunoa[tere a vocii care estediponibil` pentru iPhone. Pagina 11

  Cele mai citite [tiri pewww.zf.ro

  nAdev`ra]ii „b ìe]i de[tep]i“ dinafacerea desp`gubirilor: nepotul luiGigi Becali prime[te o sum ̀recordde la ANRP (297 mil. lei) pentru undosar de drepturi litigioasenHercesa schimb ̀strategia:construie[te 120 de locuin]e cupre]uri sub 40.000 euronLiviu Tudor, cel mai mareproprietar romån de birouri: „Cainvestitor trebuie s ̀fii în Romåniadup ̀criz .̀ Va fi enorm deconstruit“

  ZF Pe scurt

  EDITAT DE MEDIAFAX GROUP ANUL XV / NR. 3.691 12 PAGINI JOI, 4 IULIE 2013 PRE}: 3,5 LEI WWW.ZF.RO; [email protected]; TEL.: 0318.256.288

  - TOTUL PENTRU BUSINESS. TOTUL ESTE BUSINESS -

  PUBLICITATE

  Un avocat cere desfiin]areaANRP pentru a opri mafiaretroced`rilor

  ROXANA PRICOP

  DESFIIN}AREA Autorit`]ii Na]ionale pentru RestituireaPro priet`]ilor [i atacarea \n instan]` a des p`gubirilor primite decesionari sunt m`surile prin care statul poate opri mafiaretroced`rilor, sus]ine avocatul Gheorghe Piperea.

  ZF a scris c` Autoritatea pentru Resti tu i rea Propriet`]ilora emis s`p t`måna trecut` un titlu de des p`gubire \n valoare re -cord de 297,6 mil. lei pen tru o per soan` care a cum p`rat un do -sar de re tro cedare. Po tri vit infor ma ]iilor din pre s`, be ne fi ciarular fi Vasile Geam bazi, unul din tre ne po ]ii lui Gigi Becali. |nultimii ani, circa 1.000 de ce sio nari au \ncasat desp`gu biri de1,5 mld.euro, \n timp ce mii de fo[ti proprietari cu dosaredepuse la ANRP \nc` din 2007 nu au pri mit desp`gubiri.

  „Dac` a[ fi decident, a[ lua dou` m`suri \n aceast` privin]`.|n primul rånd a[ desfiin]a ANRP. |n al doilea rånd, a[ lua laanalizat cesiunile de drepturi litigioase, a[ externaliza activi ta -tea de avocatur` a ANRP [i le-a[ cere avoca]ilor pe care i-a[selec ta s` atace cu ac]iune \n nulitate absolut` aceste cesiuni,pentru c` ele nu sunt a[a cum spun toate autorit`]ile, legale \nsine. Un contract poate fi legal la modul aparent \ns` de regul`aceste contracte de cesiuni de drepturi litigioase ascund ni[tefraude“, a spus Piperea la emsiuniea ZF Live de ieri.

  Vezi pagina 4

  Dinu, CEO Domo: Am \nchis 20de magazine, dar vånz`rile cresc

  CRISTINA RO{CA

  DRAGO{ DINU, executivul care apreluat la \nceputul anului func]ia deCEO al retailerului electroIT Domo,spu ne c` la jum`tatea anului afacerilecom paniei sunt pe plus dup` ce au fost\n chise 20 de magazine fie prea mici,fie neprofi ta bile. Re]ea -ua nu m` r` acum aproxi -mativ 100 de magazine.

  „Cifra de afaceri(pen tru maga zi nele fizi -ce, nu [i pentru ope ra -]iu nile online - n.red.)din acest an va fi \n li niecu cea din 2012 sau poa -te pu]in peste. La ni -velul primelor [as e lunisun tem peste anul trecut de[i avemcu 20 de magazine mai pu ]in. Acestlu cru \nseamn` c` vånz`rile pe metrup`trat au avansat.“ El nu ofe r` \ns`alte cifre. Afacerile totale ale Domo\n 2012 sunt estimate la cir ca 100 mil.euro, \ns` compania nu a f`cut publicbi lan]ul oficial pe anul trecut.

  Domo a trecut printr-un amplupro ces de restructurare \n ultimii anipen tru a-[i salva opera]iunile, iar \npre zent Dinu spune c` mai sunt doardou`-trei unit`]i care sunt analizatepentru o eventual` \nchidere.

  „Ne gåndim la po si bilita tea \n -chiderii, \ns` nu \na in te de a \ncerca

  toate m` su rile de vånz`ri [imar ke ting pentru a lesalva. Vrem s` vedem dac`exis t` sau nu poten ]ial.“Criza finan ciar` a lovit dinplin in dustria de electroITcare a pierdut aproa pejum` ta te din valoare \ncriz`. Anul trecut pia ]abunurilor de folo sin ]`\ndelungat` a fost estimat`

  la 1,4 mld. euro, \n cre[tere cu 2% fa]`de anul anterior.

  |n acest context Domo nu se vaex tin de agresiv, urmånd a deschide celmul t dou` magazine noi \n 2013. Voravea loc \ns` dou` mut`ri dup` cele[ase operate de la \nceputul anului.

  Vezi pagina 8

  {eful GSK: Vom g`si un cump`r`tor pentruEuropharm Bra[ov. Nu vom fi lacomi la pre]

  IOANA DAVID

  Pascal Prigent, directorulgeneral al GlaxoSmith -Kline (GSK) Romånia,spu ne c` este optimist \nleg` tur` cu g`sirea unuicum p`r`tor pentru fabrica de la Bra [ov[i s-a declarat surprins de cåt de ra pid afost contactat de investitori dup` anun -]ul de s`pt`måna trecut`.

  Gigantul farmaceutic britanic a de -cis ca fabrica s` ias` din re]eaua sa depro duc]ie, \ntr-un anun] [oc care a amin -

  tit de plecarea surprinz`toare a Nokia dela Cluj, chiar dac` avea o afa ce re de 1,6 mld. euro [i profit de 43 mil. euro.

  Dac` nu va g`si un cump`r`tor,20% din produc]ia de medicamente aRo måniei va disp`rea peste noapte,254 de joburi s-ar pierde, iar dinexporturi s-ar [terge peste 50 mil. euro.

  Anul trecut, Europharm a avut ocifr` de afaceri de 104 mil. euro [i unprofit de 11 mil. euro.

  „Nu vom fi lacomi [i nu vom cereprea mul]i bani. Dac` vorbim de unpro iect bun [i ieftin, nu este dificil s`

  vinzi. Dac` nu vom reu[i s` vindem va\nsemna c` nimeni nu are nevoie decapacitate de forme orale solide, darsunt companii interesate s` se extind`\n Europa“, a spus Prigent \ntr-uninterviu acordat Ziarului Financiar.

  Grupul britanic GSK a cump`ratfabrica Europharm la sfår[itul anilor‘90 de la omul de afaceri Mihai Miron.

  „Au fost oameni care ne-au con tac -tat pentru informa]ii. Vrem s` facemacest exit pentru a reduce capacitatea,dar vrem (…) ca \nchiderea s` fie ulti maal ternativ` la care apel`m, ceea ce \n -

  seam n` c` vom fi flexibili cu poten ]ia liicum p`r`tori. (…) Credem c` avem [an -se bu ne s` vindem, iar interesul \n aceas -t` eta p` este semnificativ.“

  Anun]ul GSK a fost cu atåt maisur prin z`tor cu cåt \n urm` cu patru anianun ]a c` are inten]ii de a face la Bra -[ov o platform` de export de 300 demilioane de euro pentru \ntreaga lume.Anul trecut 60% din produc]ie s-auexportat, iar la nivelul celor mai mariexportatori din economia romåneasc`se afla pe locul 75.

  Vezi pagina 12

  Vånzarea fabricii Europharm Bra[ov este coordonat` de la Londra, iar managementul gigantului britaniccrede c` va avea nevoie de maximum [ase luni s` ajung` la un acord cu viitorul cump`r`tor.

  Fabrica Europharmdin Bra[ov se afl` pelocul 75 \n topul celormai mari exportatori[i are afaceri de 110 mil. euro [i unprofit de 11 mil. euro.

  Profitul McDonald’s asc`zut de zece ori \n criz`,la nici un milion de euro

  CRISTINA RO{CA

  LAN}UL de restaurante McDonald’s, cel mai mare juc`torde pe pia]a de profil, [i-a redus de zece ori profitul \n timpulcrizei financiare, astfel \ncåt la finalul lui 2012 acesta se situala nici un milion de euro fa]` de 9 milioane de euro \n 2007.

  Cifra de afaceri a fost de 399,9 mil. lei (89,7 mil. euro),similar` celei din 2011 \n lei, \ns` cu 5% mai mic` \n euro.

  Declinul businessului McDonald’s \n Romånia arat` c`\n continuare criza are for]a necesar` s` loveasc` chiar [ibusinessurile cu tradi]ie, sus]inute de la spate de un brandputernic. „Brand-ul nu [i-a pierdut din importan]` mai alesc` este vorba de un brand care s-a adaptat la specificul pie]eilocale. Este vorba de o schimbare a comportamentului deconsum \n ultima perioad`, oamenii preferånd s` m`nånceacas` [i s` bea \n ora[. Este mai eficient, [i \n acest felreu[esc s`-[i acopere nevoia de socializare, dar la un costmai mic“, spune Andreea Turean, new business manager alagen ]iei full-service Brand Support. Reprezentan]iiMcDonald’s nu au r`spuns pån` la \nchiderea edi]iei soli -cit` rii ZF privind evolu]ia businessului.

  Un alt factor care ar fi putut contribui la aceast` sc`dereeste concuren]a puternic` venit` atåt de la alte lan]uri defast-food, cåt [i de la restaurantele tradi]ionale. „|n acela[itimp, putem vorbi [i de apari]ia unui trend \n vie]ile romå -ni lor, cel al unui stil de via]` echilibrat [i s`n`tos“, explic`Andreea Turean.

  Vezi pagina 8

  Cosmote \mprumut`225 de milioane de eurode la BERD [i un grup de b`nci private

  R~ZVAN VOICAN

  COSMOTE, al treilea mare operator de telefonie mobil`dup` venituri [i num`rul de clien]i, se preg`te[te s` semnezecontractul pentru accesarea unui credit sindicalizat de 225mil. euro ob]inut de la Banca European` pentru Recon -struc ]ie [i Dezvoltare (BERD) [i un consor]iu de 7 b`ncipri vate, afirm` surse bancare.

  Potrivit informa]iilor publice disponibile, este cel maimare \mprumut sindicalizat aranjat de la \nceputul anuluipentru o companie de pe pia]a lo cal`, banii urmånd s` sus ]in`proiectele ambi]ioase de cre[ tere ale Cosmote \n com peti]iacu rivalii de la Orange [i Vodafone. De asemenea, o par te dinfinan]area atras` ar pu tea acoperi efortul finan ciar f`cut cuachi ta rea licen ]e lor de comu ni ca]iimo bile pe 15 ani adju de ca te deCos mote pentru circa 180 mil. euro.

  Semnarea creditului sindi ca li -zat a fost anticipat` \n urm` cu dou`s`pt`måni de pre[e din tele BERDSir Suma Chakra barti aflat \n vizit`la Bucure[ti. |n prezent BERD numai are nicio finan]are ac tiv` \nindustria de telecom local`.

  Cosmote, controlat` de greciide la OTE care la råndul lor au caac]ionar majoritar gigantul germanDeutsche Telekom, urmeaz` ostrategie de business corelat` cucea a companiei-sor` axat` pe telefonia fix` Romtelecom,avånd [i conducere comun` cu aceasta, dominat` \n prezentde manageri germani.

  Afacerile Cosmote [i Romtelecom dep`[esc cumulat unmiliard de euro pe an, iar statul romån de]ine 46% dinac]iunile fostului monopol din telefonia fix`.

  Vezi pagina 6

  DE LA UNIRII LA CLOUD{I DRONECiti]i povestea lui Bogdan Padiu - Teamnet, care a pornit acum undeceniu cu 100.000 $ [i azi viseaz` s` cucereasc` regiunea, \nedi]ia revistei BUSINESS MAGAZIN din aceast` s`pt`mån`.

  Ziarul FinanciarZiarul Financiar

  CURS VALUTAR - 3.07.2013

  4,4514LEI

  3,4337LEI

  3,6180LEI

  1,2959 1,2285

  ZIARUL FINANCIAR: Redac]ie 0318.256.288, Publicitate: 0318.256.237, Abonamente: 0318.256.242, 0318.256.244

  CHF

  CHF

  ++0,0123 LEI

  ++0,0261 LEI

  +0,0226 LEI

  -0,0058 $

  -0,0069 CHF

  EXCLUSIV pe

  |nregistrareavideo aevenimentuluiZF BankersSummit ’13|n sec]iunea B`nci & Asigur`ri de pe site-ul de [tiri cu plat`www.zfcorporate.ro ave]i acces la \nregistr`rile video ale declara]iilorf`cute de bancheri precum Mi[u Negri]oiu (ING), Steven van Groningen(Raiffeisen), R`svan Radu (UniCredit) sau Traian Halalai (Eximbank) \n cadrulevenimentului ZF Bankers Summit ’13 organizat de Ziarul Financiar.ZF Corporate este un serviciu de [tiri de business specializate. Pentru informa]ii[i abonare: Alexandru Matei, 0318.256.286, [email protected]

  ..

  ..n Cåt se mai pl`te[te \ntr-un call-center [i cåt se cå[tig` \ntr-o munc`temporar`? O discu]ie cu Florin Godean, country manager al Adecco, cel mai mare juc`tor de pe pia]a serviciilor de recrutare [i munc` temporar`.

  n V` preg`ti]i pentru aplicarea standardelor interna]ionale de contabilitate? Nou` pa[i pentru calculul impozitului amånat. O analiz` cu Cristina Pena, PwC

  a avut de achitatCosmote c`treANCOM pentru noilelicen]e de telecom,mai pu]in decåtVodafone [i Orange.

  180mil. €

  DRAGO{ DINU

  Revista BUSINESS Magazin apare la chio[curi \n fiecare LUNI [i cost` 5,9 lei


Top Related