+ All Categories

Download - licenta ivo

Transcript
Page 1: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 1/14

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVAFACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRARE A AFACERILOR 

INDUSTRIA OSPITALITĂŢII

 ȊN ZONA COSTINEȘTI 

Conducător ştiințific:

Conf. Unv. Adriana Scrioșteanu Absolvent:

Ţîştea Maria Ivona

Page 2: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 2/14

CUPRINS

Introducere Capitolul 1

Industria ospitalității – componentă de bază a activitățiituristice

1.1. Cazarea hotelieră  1.2. Alimentația publică  1.3. Agrementul turistic Capitolul 2

Studiu de caz pe zona Costinești 2.1. Prezentarea generală a zonei 2.2. Cazarea hotelieră  2.3. Alimentația publică  2.4. Agrementul turistic Concluzii Bibliografie

Page 3: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 3/14

INTRODUCERE

  Indiferent de cultura la care apelăm sensul cuvântului de “ ospitalitate  “ trezește în fiecare dintre noi gânduri șisentimente diferite, în funcție de poziția pe care o ocupă față de această sferă de activități, de rolul pe care ni-l asumăm,de receptor sau de furnizor de asemenea servici i.

Pe plan mondial se constată o dezvoltare continuă șiconstantă a industriei ospitalității.

Din industria ospitalității fac parte nu numai marile hoteluriși restaurante, ci și o gamă largă de activități comerciale.

Ospitalitatea profesională poate fi definită ca fiind “ procesul de asigurare a confortului și securității psihologiceși fiziologice a clientului, în timpul de consumare aproduselor solicitate, în incinta unității prestatoare “ 

 “... Fiți primitori de oaspeti...”  

Page 4: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 4/14

CAP.1: INDUSTRIA OSPITALIT ĂȚII – COMPONENT Ă DE BAZ Ă A ACTIVIT ĂȚII

TURISTICE

Industria ospitalității cuprinde ovarietate mare de afaceri care urmăresc

 îndeplinirea unui singur scop: furnizareade produse și servicii necesare sau doritede călători, având astăzi o accepțiunelargă, înglobând ansamblul activităților

având caracter economic-producție debunuri și servicii-, destinate satisfaceriinevoilor turiștilor în locurile de petrecere avacanței.

Page 5: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 5/14

  Cazarea reprezintă etapa următoaretransportului și întrunește caracteristicile uneicomponente cu experiență de sine stătătoare.

Este cunoscut că pe lângă atracția exercitată deun element turistic, contribuie la prezența

turiștilor în zona respectivă și condițiile de odihnă și agrement. Sezonalitatea din domeniul hotelăriei este

rezultatul concentrării cererii în anumite perioadeale anului sau săptămânii în funcție de specificulsău.

  Hotelul reprezintă forma tradițională cea maicunoscută de cazare a industriei hotelieredeținând ponderea cea mai mare în totalulunităților de cazare.

1.1. Cazarea hoteliereă 

Page 6: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 6/14

Alimentația publică are un rol important în viața economică  și socială ea seindividualizează ca o componentă distinctă 

a economiei, orientate spre satisfacereanevoilor de consum, în principal cea dehrană a populației.

Alimentația este alcătuită dintr-unproces de producție, unul decomercializare și unul de servire.

1.2. Alimentația publică 

Page 7: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 7/14

1.3. Agrementul turistic

Printre preocupările centrale ale ofertanților sesituează petrecerea plăcută, agreabilă a timpuluiliber la locul destinației.

Scopul fundamental al vacanței este de odihnă,recreere și distracție, evadare din cotidian – presupune între altele, crearea unui cadru, uneiambianțe de deconectare.

Agrementul se poate defini prin ansamblulmijloacelor echipamentelor, evenimentelor șiformelor oferite de unități, stațiuni sau zone

turistice, capabile să asigure individului sau uneigrupări sociale o stare de bună dispoziție, deplăcere, să dea senzația unei satisfacții, unei

 împliniri, să lase o impresie și o amintirefavorabilă.

Page 8: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 8/14

CAPITOLUL 2

STUDIU DE CAZ PE ZONA COSTINEȘTI

2.1. PREZENTAREA GENERALĂ AZONEI

  Ceea ce caracterizează în primul rând stațiuneaCostinești este distracția, veselia și tinerețea.

Stațiunea Costinești deține un bogat patrimoniu turistic,cum ar fi:

● Lacul Costinești● plaja din Costinești cu nisip de calitate superioară ● faleza din Costinești

Page 9: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 9/14

Nu numai în timpul sezonului estival turiștiipot beneficia de frumusețile și de tratamentelede sănătate, ci și iarna.

Stațiunea Costinești se bucură de un climatde litoral maritim, cu veri călduroase și ierniblânde.

Flora este alcătuită din alge verzi, roșii  și 

brune și se dezvoltă până la adâncimea de 75-80 metri pâna unde pâna unde pătrunde luminasoarelui.

Patrimoniu turistic antropic:● Mânăstiri● Monumente●  “ Evanghelia “● Obeliscul

Page 10: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 10/14

2.2. CAZAREA HOTELIER Ă  Serviciul de bază al hotelurilor este format din

activitatea de cazare. Stațiunea Costinești pune la dispoziția turiștilor un

număr de 13 hoteluri cu o categorie de confort dedouă și trei stele cu o capacitate de primire totală de31.000 de locuri.

Sistemul de tarifare este diferențiat în funcție de

tipul camerei, perioada de timp pentru care esteocupată camera, gradul de ocupare al camerelor. Dacă dotările sunt cele care ajută la bunul mers al

activității turistice, serviciile sunt cele care conferă calitate, eficiență și utilitate în ochii consumatorilor.

În ceea ce privește produsul hotelier, analizaelementelor componente nu se oprește la enumerareaunor servicii sau a unor dotări, ci la explicareaunitilității pe care acestea o au, punctul de vedere alturiștilor, echipamentele originale folosite, ambianța șispecificul, serviciile pe care aceste spații le pun ladispoziția clienților săi.

Page 11: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 11/14

2.2. Alimentația publică 

Activitatea departamentului alimentație sedesf ășoară la nivelul spațiilor de producție șispațiilor de servire.

În cadrul servirii clienților intervin timpii de

servire. Masa poate fi servită la restaurantele

hotelurilor sau vilelor unde se face cazarea. Serviciul de alimentație presupune

desf ășurarea unei activități complexe – estevorba de existența tuturor acelor compartimenteși tipuri de prestații menite să satisfacă pentrutoți turiștii și în orice moment, atât nevoia dehrană cât și pe cea de agrement.

Page 12: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 12/14

2.3. Agrementul turistic

Posibilitățile de agrement în stațiuneaCostinești, aflată pe litoralul mării negresunt dintre cele mai diverse.

Stațiunea Costinești este amplasată  într-o zonă de litoral cu oportunități derecreere, odihnă  și agrement saunumeroase alte motive pentru a face câtmai plăcut concediul turiștilor.

Aceasta oferă de asemenea o gamă largă de facilități.

Page 13: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 13/14

CONCLUZII

  Ținând cont că industria hotelieră oferă cuprecădere servicii de cazare, rolul acesteia estede a asigura inflastructura dezvoltării turismuluialături de ramura transportului.

După părerea mea stațiunea Costinești esteuna din cele mai apreciate zone din litoralulromânesc, denumită   “ capitala  “ vacanțelorestivale ale tineretului din România.

   “ Ne vedem la Costinești ” a devenit un salutconsacrat între tineri. Din momentul în care vara

dă primele semne. Ei se îndreaptă spreCostinești. Pentru că acesta este locul lor, ostațiune de  “ tinerețe f ără bătrânețe  “, undedistracția este la ea acasă.

Page 14: licenta ivo

7/31/2019 licenta ivo

http://slidepdf.com/reader/full/licenta-ivo 14/14

BIBLIOGRAFIE

Criveanu I., Economia serviciilor, Editura Universitaria, Craiova,2004.

Istrate I., Bran P., Roșu G.A., Economia turismului  și mediului înconjur ător, Editura Economică, București, 1996.

Minciu R., Economia turismului, Editura Uranus, București, 2005. Mitrache M., Managementul operaț iunilor de turism, Editura

Universitaria, Craiova, 2001. Scrioșteanu A., Economia turismului, Craiova, 2009. Snak O., Baron P., Neacșu N., Economia turismului, Editura

Expert, București, 2003. Stănciulescu G., Managementul operaț iilor, Editura All Back,

Ediția a-II-a, București, 2003.

Ghidul litoralului României, 2005, Editura House of Guides,București.

Miu P., Pagini de istorie local ă. Site – ul Misnisterului Turismului [ http://www.turism.gov.ro/ro/]


Top Related