+ All Categories
Transcript
 • 1

  Nr.__________din _________ Formular USAMV 0201040105

  FIA DISCIPLINEI

  1. Date despre program

  1.1. Instituia de nvmnt superior Universitatea de tiine Agricole i Medicin Veterinar din Cluj-Napoca

  1.2. Facultatea Horticultur

  1.3. Departamentul Horticultur i peisagistic

  1.4.Domeniul de studii Horticultur

  1.5.Ciclul de studii1)

  Licen

  1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultur

  1.7. Forma de nvmnt IF

  2. Date despre disciplin

  2.1. Denumirea disciplinei Ampelografie 1 2.2. Titularul activitilor de curs ef lucrri dr. Anca Babe

  2.3. Titularul activitilor de seminar/ laborator/ proiect ef lucrri dr. Anca Babe; ef lucrri dr. Claudiu Bunea

  2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de

  evaluare Sumativ

  2.7. Regimul

  disciplinei

  Coninut2

  DS

  Obligativitate3 DI

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  4. Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1. de curriculum Viticultur, Fiziologie, Protecia plantelor, Pedologie, Agrochimie, Agrotehnic

  4.2. de competene Studentul trebuie s aib cunotine referitoare la fiziologia viei de vi, la tehnologia de cultur

  i la influena condiiilor ecopedoclimatice asupra produciei de struguri din punct de vedere

  cantitativ i calitativ.

  5. Condiii (acolo unde este cazul)

  5.1. de desfurare a cursului Cursul este interactiv, studenii pot adresa ntrebri referitoare la coninutul

  expunerii. Disciplina universitar impune respectarea orei de ncepere i de

  terminare a cursului.

  Nu sunt tolerate nici un fel de alte activiti pe durata prelegerii. Telefoanele

  mobile s fie nchise.

  5.2. de desfurare a seminarului/

  laboratorului/ proiectului

  La lucrrile practice fiecare student va desfura o activitate individual cu

  materialele de laborator puse la dispoziie i descrise n ndrumtorul de Lucrri

  practice. Disciplina academic se impune pe toat durata de desfurare a

  lucrrilor.

  3.1. Numr de ore pe sptmn

  forma cu frecven 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator + proiect 1+1

  3.4.Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator + proiect 28 Distribuia fondului de timp ore

  3.4.1.Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 25

  3.4.2. Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 25

  3.4.3. Pregtire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii i eseuri 25

  3.4.4.Tutorial 4

  3.4.5.Examinri 15

  3.4.6. Alte activiti

  3.7. Total ore studiu individual 94

  3.8. Total ore pe semestru 150

  3.9. Numrul de credite4 5

 • 2

  6. Competene specifice acumulate

  Co

  mp

  eten

  e

  pro

  fesi

  on

  ale

  S cunoasc limbajul specific pentru disciplina - Ampelografie

  S poat s stabileasc tehnologia adecvat ntr-o plantaie de portaltoi n funcie de zona de cultur.

  S poat s stabileasc soiurile de vi roditoare i portaltoii cei mai adecvai n funcie de principalele

  caracteristici ecopedoclimatice ale unei plantaii.

  Dobndirea abilitilor necesare pentru a putea ntocmi un proiect pentru nfiinarea unei plantaii viticole.

  nsuirea noiunilor de specialitate predate la curs i lucrri practice, aprofundarea cunotinelor de specialitate,

  capacitatea de sintez, orientare n informaia existent n domeniu.

  Co

  mp

  eten

  e

  tran

  sver

  sale

  S demonstreze capacitatea de a lucra n echip.

  S demonstreze preocupare privind perfecionarea profesional prin antrenarea n investigaii privind impactul

  tehnologiei de cultur asupra calitii i produciei de struguri n funcie de portaltoiul folosit i de arealul viticol.

  S cunoasc condiiile necesare pentru a-i putea face propria afacere n acest domeniu.

  S participe la activitile de cercetare ale disciplinei.

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

  7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaterea regiunilor i podgoriilor viticole din Romnia

  Cunoaterea morfologiei i biologiei soiurilor de vi portaltoi n vederea

  exploatrii raionale ale acestora.

  7.2. Obiectivele specifice Instruirea teoretic i practic a studenilor n domeniul ampelografiei:

  metodologia de descriere i recunoatere a soiurilor de portaltoi.

  ntocmirea proiectului pentru nfiinarea unor pepiniere viticole, plantaii de

  portaltoi sau plantaii de vii roditoare i lucrrile de ntreinere specifice

  perioadei de tineree.

  8. Coninuturi

  8.1. CURS

  Numr de ore 28

  Introducere n ampelografie Metodologia de descriere i recunoatere a soiurilor

  Podgoriile i centrele viticole din Romnia

  Regiunea viticol a Podiului Transilvaniei

  Regiunea viticol a Dealurilor Moldovei

  Regiunea viticol a Dealurilor Munteniei i Olteniei

  Regiunea viticol a Dealurilor Banatului

  Regiunea viticol a Dealurilor Crianei i Maramureului

  Regiunea viticol a Colinelor Dobrogei

  Regiunea viticol a Teraselor Dunrii

  Regiunea viticol a nisipurilor i altor terenuri favorabile

  din sudul trii

  Studiul vielor portaltoi

  Importana vielor portaltoi. Clasificarea vielor portaltoi.

  nsuirile agrobiologice ale portaltoilor.

  Zonarea vielor portaltoi

  Grupa portaltoilor americani, obinui prin selecie clonal

  din speciile: Vitis riparia, Vitis rupestris i Vitis

  berlandieri.

  Portaltoii din grupa Riparia x Rupestris

  Portaltoii din grupa Berlandieri x Riparia

  Portaltoii din grupa Berlandieri x Rupestris

  Portaltoii europeo - americani

  Portaltoii hibrizi compleci

  Metode de predare

  Prelegere

  Observaii

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  1 prelegere

  8.2. LUCRRI PRACTICE + PROIECT

  Numr de ore 14 + 14=28

  Folosirea descriptorilor ampelografici

  Caracterele ampelografice ale frunzei

  Caracterele ampelografice ale lstarilor i coardei

  Caracterele ampelografice ale inflorescenei i florii viei de

  vie

  Studiul frunzelor, lstarilor,

  coardelor, inflorescenelor,

  florilor i strugurilor la via

  de vie

  2 lucrri laborator

  1 lucrare laborator

  1 lucrare laborator

 • Caracterele ampelografice ale strugurilor qi boabelorRecunoagterea caracterelor ampelografice a portaltoilorRecunoagterea portaltoilor americaniRecunoaqterea portaltoilor americo-americaniRecunoaqterea portaltoilor europeo - americani

  PROIECTDocumentafia tehnicl pentru infiinfarea plantafiilor de

  vii roditoare, plantafiilor de vife portaltoi qi pepinierelorviticoleStudiul factorilor climatici qi edaficiAlegerea soiurilor de vi{6 roditoare qi portaltoiOrganizareaterenuluiStabilirea distantelor de plantare, sistemului de cultur[ giformelor de conducere in plantaliiLucrdrile de intre{inere a vitelor in primii ani de la plantare

  Studiul morfologic alsoiurilor de portaltoi

  I lucrare laborator2 luqdri laborator

  2 lucrlri laboratorI lucrare laboratorI lucrare laboratorI lucrare laborator

  2 lucrdri laborator

  B i b I i og raf ie Q bligato rie :1. Babeg Anca, 2006, Ampelografie - Lucrti practice, Academicpres, Cluj-Napoca;2. Dobrci Alin, Liliana Rotaru, Silvano Morelli,2008, Ampelografie, Editura So/ness, Timisoara;3. Oprea A., lndreat Adiana, 2000, Viticultura, Editura Ceres, Bucurcgti;1 Oslobeanu M. ti colab., 1980, Viticultura genercld gi speciald, Editun Didacticd gi Pedagogicd, Bucuregti;5. Rotaru Liliana, 2009, Soiuri de vild de vie pentru struguri de vin, Editura lon lonescu de ia brad, la6i;6. fAdea C., Liliana Rotaru,2003, Ampeloqnfie, vot. t. Editun lon lonescu de Ia Brad. Iasi:

  Bibliografie Facultativd :1. Constantinescu G. gi colab, 1971, Ampelografie, Vol. l-V\il, Ed. Academiei Bucuresti2. Dvomic V., 1965, Lucrtri practice de ampelografie, EDp Bucure$ti3. O$/obeanu M. gi colab., 1991, Zonarea soiuitor de vitd de vie in Romenia. Editun Ceres. Bucuresti:

  9. Coroborarea confinutului disciplinei cu agteptirile reprezentanfilor comunitlfilor epistemice,asociafilor profesionale qi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

  lnvedereaidentif iciri [email protected] actuale teme gi probleme practice, cadrele didactice particip6 la intdlniri cu f:ermierii, cercet6torii din domeniu,acazionate de gedin{ele SHST qi SRH, unde se dezbat aspecte actuale qi de perspectivd, fac deplasdri in teren in lard qi instrdindtate prin schlmburi interprofesionale, fiind dezbdtute aspecte actuale si de perspectiv[ din domeniu.

  10. Evaluare $

  t Ci.lnl de studii - se alege una din variantele - Licen!6,/Master/Doctorat

  ' Regimul disciplinei (con{inut)- pentru nivelul de licen![ se alege una din variantele - DF (disciplind fundamentald), DD{disciplini din domeniu). DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplini complementar[).'

  Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele - DI (disciplina obligatorie) DO(disciplini op{ionald) DFac (disciplini facultativ6).*

  Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitdli didactice qi studiu individual).

  Data complet5rii28.r0.2013

  Data avizlrii indepartament22.11.2013

  Titular curs$ef lucrdri dr. ANCA BABE$

  46olY':

  Titular lucrari laborator/seminarii 7a tr$ef lucriri dr._,,rrNCA BABE$ !16'lS+5

  gef lucrrri ar4ftuolu BLINEA/fq\-1,*'

  / /u/e'n6ntDirector

  Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare10.3. Ponderedin nota finali

  10.4. Curs Exam i narea cunostinlelor teoretice Examen 70%10.5. Seminar/Laborator Examinarea cunostintelor practice Colocviu - Sustinere Droiect 30%10.6. Etandard minim de performanflStipdnirga informaliei qtiin{ifice transmisd prin prelegeri gi lucrdri practice la ninet acceoAOiL

  departProf.dr. DANUT


Top Related