+ All Categories
Transcript
Page 1: Ampelografie 1 - usamvcluj.ro IV... · 2 6. Competenţe specifice acumulate ţe ale Să Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Ampelografie Să poată să stabilească

1

Nr.__________din _________ Formular USAMV 0201040105

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

1.2. Facultatea Horticultură

1.3. Departamentul Horticultură şi peisagistică

1.4.Domeniul de studii Horticultură

1.5.Ciclul de studii1)

Licenţă

1.6.Specializarea/ Programul de studii Horticultură

1.7. Forma de învăţământ IF

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei Ampelografie 1 2.2. Titularul activităţilor de curs Şef lucrări dr. Anca Babeş

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ proiect Şef lucrări dr. Anca Babeş; Şef lucrări dr. Claudiu Bunea

2.4. Anul de studiu IV 2.5. Semestrul 1 2.6. Tipul de

evaluare Sumativă

2.7. Regimul

disciplinei

Conţinut2 DS

Obligativitate3 DI

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum Viticultură, Fiziologie, Protecţia plantelor, Pedologie, Agrochimie, Agrotehnică

4.2. de competenţe Studentul trebuie să aibă cunoştinţe referitoare la fiziologia viţei de viţă, la tehnologia de cultură

şi la influenţa condiţiilor ecopedoclimatice asupra producţiei de struguri din punct de vedere

cantitativ şi calitativ.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Cursul este interactiv, studenţii pot adresa întrebări referitoare la conţinutul

expunerii. Disciplina universitară impune respectarea orei de începere şi de

terminare a cursului.

Nu sunt tolerate nici un fel de alte activităţi pe durata prelegerii. Telefoanele

mobile să fie închise.

5.2. de desfăşurare a seminarului/

laboratorului/ proiectului

La lucrările practice fiecare student va desfăşura o activitate individuală cu

materialele de laborator puse la dispoziţie şi descrise în îndrumătorul de Lucrări

practice. Disciplina academică se impune pe toată durata de desfăşurare a

lucrărilor.

3.1. Număr de ore pe săptămână –

forma cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 3.3. laborator + proiect 1+1

3.4.Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5.curs 28 3.6. laborator + proiect 28

Distribuţia fondului de timp ore

3.4.1.Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

3.4.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

3.4.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 25

3.4.4.Tutorială 4

3.4.5.Examinări 15

3.4.6. Alte activităţi

3.7. Total ore studiu individual 94

3.8. Total ore pe semestru 150

3.9. Numărul de credite4 5

Page 2: Ampelografie 1 - usamvcluj.ro IV... · 2 6. Competenţe specifice acumulate ţe ale Să Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Ampelografie Să poată să stabilească

2

6. Competenţe specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Ampelografie

Să poată să stabilească tehnologia adecvată într-o plantaţie de portaltoi în funcţie de zona de cultură.

Să poată să stabilească soiurile de viţă roditoare şi portaltoii cei mai adecvaţi în funcţie de principalele

caracteristici ecopedoclimatice ale unei plantaţii.

Dobândirea abilităţilor necesare pentru a putea întocmi un proiect pentru înfiinţarea unei plantaţii viticole.

Însuşirea noţiunilor de specialitate predate la curs şi lucrări practice, aprofundarea cunoştinţelor de specialitate,

capacitatea de sinteză, orientare în informaţia existentă în domeniu.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Să demonstreze capacitatea de a lucra în echipă.

Să demonstreze preocupare privind perfecţionarea profesională prin antrenarea în investigaţii privind impactul

tehnologiei de cultură asupra calităţii şi producţiei de struguri în funcţie de portaltoiul folosit şi de arealul viticol.

Să cunoască condiţiile necesare pentru a-şi putea face propria afacere în acest domeniu.

Să participe la activităţile de cercetare ale disciplinei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea regiunilor şi podgoriilor viticole din România

Cunoaşterea morfologiei şi biologiei soiurilor de viţă portaltoi în vederea

exploatării raţionale ale acestora.

7.2. Obiectivele specifice Instruirea teoretică şi practică a studenţilor în domeniul ampelografiei:

metodologia de descriere şi recunoaştere a soiurilor de portaltoi.

Întocmirea proiectului pentru înfiinţarea unor pepiniere viticole, plantaţii de

portaltoi sau plantaţii de vii roditoare şi lucrările de întreţinere specifice

perioadei de tinereţe.

8. Conţinuturi

8.1. CURS

Număr de ore – 28

Introducere în ampelografie Metodologia de descriere şi recunoaştere a soiurilor

Podgoriile şi centrele viticole din România

Regiunea viticolă a Podişului Transilvaniei

Regiunea viticolă a Dealurilor Moldovei

Regiunea viticolă a Dealurilor Munteniei şi Olteniei

Regiunea viticolă a Dealurilor Banatului

Regiunea viticolă a Dealurilor Crişanei şi Maramureşului

Regiunea viticolă a Colinelor Dobrogei

Regiunea viticolă a Teraselor Dunării

Regiunea viticolă a nisipurilor şi altor terenuri favorabile

din sudul tării

Studiul viţelor portaltoi

Importanţa viţelor portaltoi. Clasificarea viţelor portaltoi.

Însuşirile agrobiologice ale portaltoilor.

Zonarea viţelor portaltoi

Grupa portaltoilor americani, obţinuţi prin selecţie clonală

din speciile: Vitis riparia, Vitis rupestris şi Vitis

berlandieri.

Portaltoii din grupa Riparia x Rupestris

Portaltoii din grupa Berlandieri x Riparia

Portaltoii din grupa Berlandieri x Rupestris

Portaltoii europeo - americani

Portaltoii hibrizi complecşi

Metode de predare

Prelegere

Observaţii

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

1 prelegere

8.2. LUCRĂRI PRACTICE + PROIECT

Număr de ore 14 + 14=28

Folosirea descriptorilor ampelografici

Caracterele ampelografice ale frunzei

Caracterele ampelografice ale lăstarilor şi coardei

Caracterele ampelografice ale inflorescenţei şi florii viţei de

vie

Studiul frunzelor, lăstarilor,

coardelor, inflorescenţelor,

florilor şi strugurilor la viţa

de vie

2 lucrări laborator

1 lucrare laborator

1 lucrare laborator

Page 3: Ampelografie 1 - usamvcluj.ro IV... · 2 6. Competenţe specifice acumulate ţe ale Să Să cunoască limbajul specific pentru disciplina - Ampelografie Să poată să stabilească

Caracterele ampelografice ale strugurilor qi boabelorRecunoagterea caracterelor ampelografice a portaltoilorRecunoagterea portaltoilor americaniRecunoaqterea portaltoilor americo-americaniRecunoaqterea portaltoilor europeo - americani

PROIECTDocumentafia tehnicl pentru infiinfarea plantafiilor de

vii roditoare, plantafiilor de vife portaltoi qi pepinierelorviticoleStudiul factorilor climatici qi edaficiAlegerea soiurilor de vi{6 roditoare qi portaltoiOrganizareaterenuluiStabilirea distantelor de plantare, sistemului de cultur[ giformelor de conducere in plantaliiLucrdrile de intre{inere a vitelor in primii ani de la plantare

Studiul morfologic alsoiurilor de portaltoi

I lucrare laborator2 luqdri laborator

2 lucrlri laboratorI lucrare laboratorI lucrare laboratorI lucrare laborator

2 lucrdri laborator

B i b I i og raf ie Q bligato rie :1. Babeg Anca, 2006, Ampelografie - Lucrti practice, Academicpres, Cluj-Napoca;2. Dobrci Alin, Liliana Rotaru, Silvano Morelli,2008, Ampelografie, Editura So/ness, Timisoara;3. Oprea A., lndreat Adiana, 2000, Viticultura, Editura Ceres, Bucurcgti;1 Oslobeanu M. ti colab., 1980, Viticultura genercld gi speciald, Editun Didacticd gi Pedagogicd, Bucuregti;5. Rotaru Liliana, 2009, Soiuri de vild de vie pentru struguri de vin, Editura lon lonescu de ia brad, la6i;6. fAdea C., Liliana Rotaru,2003, Ampeloqnfie, vot. t. Editun lon lonescu de Ia Brad. Iasi:

Bibliografie Facultativd :1. Constantinescu G. gi colab, 1971, Ampelografie, Vol. l-V\il, Ed. Academiei Bucuresti2. Dvomic V., 1965, Lucrtri practice de ampelografie, EDp Bucure$ti3. O$/obeanu M. gi colab., 1991, Zonarea soiuitor de vitd de vie in Romenia. Editun Ceres. Bucuresti:

9. Coroborarea confinutului disciplinei cu agteptirile reprezentanfilor comunitlfilor epistemice,asociafilor profesionale qi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

lnvedereaidentif iciri iunorc6idemodernizareEiimbunit6tirecontinuIapredariig@mai actuale teme gi probleme practice, cadrele didactice particip6 la intdlniri cu f:ermierii, cercet6torii din domeniu,acazionate de gedin{ele SHST qi SRH, unde se dezbat aspecte actuale qi de perspectivd, fac deplasdri in teren in lard qi instrdindtate prin schlmburi interprofesionale, fiind dezbdtute aspecte actuale si de perspectiv[ din domeniu.

10. Evaluare $

t Ci.lnl de studii - se alege una din variantele - Licen!6,/Master/Doctorat

' Regimul disciplinei (con{inut)- pentru nivelul de licen![ se alege una din variantele - DF (disciplind fundamentald), DD{disciplini din domeniu). DS (disciplina de specialitate ), DC (disciplini complementar[).'

Regimul disciplinei (obligativitate)- se alege una din variantele - DI (disciplina obligatorie) DO(disciplini op{ionald) DFac (disciplini facultativ6).*

Un credit este echivalent cu 25-30 de ore de studiu (activitdli didactice qi studiu individual).

Data complet5rii28.r0.2013

Data avizlrii indepartament22.11.2013

Titular curs$ef lucrdri dr. ANCA BABE$

46olY':

Titular lucrari laborator/seminarii 7a tr$ef lucriri dr._,,rrNCA BABE$ !16'lS+5

gef lucrrri ar4ftuolu BLINEA/fq\-1,*'

/ /u/e'n6ntDirector

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare10.3. Ponderedin nota finali

10.4. Curs Exam i narea cunostinlelor teoretice Examen 70%10.5. Seminar/Laborator Examinarea cunostintelor practice Colocviu - Sustinere Droiect 30%10.6. Etandard minim de performanflStipdnirga informaliei qtiin{ifice transmisd prin prelegeri gi lucrdri practice la ninet acceoAOiL

departProf.dr. DANUT


Top Related