+ All Categories
Home > Documents > Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

Date post: 03-Mar-2018
Category:
Upload: elena-lazari
View: 225 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 98

Transcript
 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  1/98

  Test1 Conditiile generale ale up

  1.1 Rolul activ a organelor de urmarire penalaOrganul de urmarire penala este obligat sa i-a toate masurile prevazute de legepentru cercetatrea sub toate aspectele , completa si obectiva , a circumstantelorcauzei pentru stabilira adevarului .Oup este obligat sa adune probele atit in devavoarea cit si in favoarea, banuitului,invinuitului .Astfel oup trebuie sa aiba un rol activ in procesu probatoriu stabilind toatecircumstantele la examinarea plingerelor si denunturilor referitoare la infractiune, laexplicarea dr. si oblg. participantilor la urmarirea penala, deasemenea la asigurareasecuritatii participantilor la proces si a altor personae.Organele de UP intocmesc ordonante a diferitor actiuni care trebuie sa e motivate.

  1.2 Determinati cazurile UP efectuata de mai multi oteri de upIn cazul unor cause complicate sau de mari proportii, conducarorul organuluiUP, cuincuviintarea procurorului,dispune efectuare UP de mai multi ofteri de UP carecontribuie la descoperirea rapida, deplina si ecienta a tuturor circumstantelor a

  unei cauze.Deasemenea procurorul poate dispune efectuarea UP de mai multi oteri de UP dindiferite organe de UP. Dispozitia cu privire la efectuare UP de mai multi oteri de UPse face prin ordonanta in care se indica oterul care va conduce actiunele celorlantioteri. Aceasta ordonanta se adunce la cunostinta banuitului , invinuitului si altorparticipanti in proces explicinduli-se dr de a face recuzare orcaruia din oteri.Oterul de UP numit conducator al grupului de oteri dirieaza activitatea celorlaltioteri de u.p., le da indicatii orale referitor la efectuarea anumitor procedee probatorii,stabileste versiunile ce urmaza a vericate, facind propuneri de punere sauscoatere de sub invinuire.Demersurile privind autorizarea unor masuri procesule de constringere sau a unor

  procedee probatorii pot facute atit de conducatorul grupului de UP cit de si catreorice oter UP din acest grup.In unele cazuri cu multiple infr., unde unele episoade sunt de competenta exclusivaa procurorului , conform cpp procurorul ierar!ic superior poate dispune efectuareaUP de un grup mixt de procurori si oteri de UP, in acest caz unul din procurori va numit in calitate de conducator al grupului de u.p.

  1.3 Apreciati importanta prelungirii termenului de UP de catre procurorActualul cpp nu prevede termenul legal de urmarire penala, dar aceasta urmeaza a efectuata intr-un termen rezonabil care se xeaza de procuror prin ordonanta in

  functie de complexitatea cauzei si de comportamentul participantilor la process,conduit organului de u.p. "ermenul de UP xat de procurer este obligatoriu pentruoteri de UP si poate prelungit la solicitarea acestuia .Prin urmare prelungirea termenului de UP se face numai inauntrul termenului deprescriptie privind tragerea la raspundere penala stabilite de #P.In cazul cind este necesar a prelungi termenul UP, oterul de UP intocmeste undemers motivat in acest sens si il prezinta procurorului inainte de expirareatermenului xat de acesta.$ixarea termenului si prelungirea lui se dispune de procuror pina la inaintarea decatre oter de UP a dosarului insotit de un raport cu propunerea terminarii UP.Importanta prelungirii UP poate consta in stabilirea a anumitor circumstante care nu

  erau cunoscute si care au o importanta deosebita , au aparut noi probe care urmeazaa cercetate, deasemenea conduita partilor a tergeversat UP .

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  2/98

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  3/98

  Test 2 Competenta organelor de UP

  1.1Relatati despre felurile competentei organelor UPPentru a-si pute indeplini atributiile in desfasurarea activitatii de UP organul de UPtrebuie sa e competent a efectua acte de UP in ecare cauza concreta. Princompetenta se intelege dr si obligatia OUP de a proceda la UP in anumite cazuripenale , deasemenea prin competenta intelegem repartizarea legala a cauzeipenale in cadrul atributiilor unui anumit organ. In functie de anumiti criteriimentionam urmatoarele forme ale competentei OUP%-#ompetenta functionala,-compet. materiala ,-comptenta personala ,-compt teritoriala ,-compet. alternativa ,- compet derogata.

  1.2 ta!iliti si caracterizati e"ceptiile de la competenta legala a oup

  #a exceptie de la competenta OUP este con&ictul de competenta care sesolutioneaza de procurorul care exercita controlul asupra UP sau dupa caz deprocurorul ierar!ic superior .Procurorul poate sa dispuna , motivat , ca intr-o cauza in care UP trebuie efectuatade un anumit organ UP sa e efectuat de un alt organ similar . Iar in cazul cindcompetenta de UP tine de mai multe organe UP, c!estiunile legate tine de procurorulierar!ic superior.In cazurile in care UP se exercita de procuror , acesta poate sa dispuna ca anumiteactiuni de UP sa e efectuate de un alt organ de UP.'( poate intimpla ca efectuare anumitor actiuni de UP sa nu poata aminate , darposibilitatea de a le efectua neintirziat sa o aiba nu organul caruia ii revine

  competenta, ci un alt organ de UP care nu are aceasta competenta . Aplicareariguroasa a regulilor de competenta ar putea compromite intreaga desfasurare a UP. Din aceste considerente lg procesuala obliga organul de UP necompetent saefectueze actiuni de UP care nu pot aminate. Obligatia opereaza indi)erent dacaeste sau nu inceputa UP, precum si in cauzile unde UP este in competenta exclusivaa procurorului. Procesul verbal privind actiunele e)ectuate in asemenea cauze seanexeaza la cauza respectiva si se remite procurorului care conduce UP I*(DIA", DA+U *AI "I+IU D( zile, pentru a transmite organului de UP competent sau dupa cazprocurorului.

  1.3 Apreciati consecintele nerespectarii anumitor feluri de competenta a#UP

  Dac/ organul de urm/rire penal/ constat/ c/ nu este competent a efectua urm/rireapenal/, imediat, dar nu mai t0rziu de zile, trimite cauza procurorului care exercit/conducerea urm/ririi penale pentru a o transmite organului competent. #on&ictul de competen1/ 0ntre organele de urm/rire penal/ este inadmisibil.#!estiunile legate de con&ictul de competen1/ se solu1ioneaz/ de procurorul careexercit/ controlul asupra urm/ririi penale sau, dup/ caz, de procurorul ierar!icsuperior.

  Procurorul poate s/ dispun/, motivat, ca 0ntr-o cauz/ 0n care urm/rirea penal/

  trebuie efectuat/ de un anumit organ de urm/rire penal/ aceast/ urm/rire s/ eefectuat/ de un alt organ similar. 2n cazul 0n care urm/rirea penal/ 1ine de competen1a mai multor organe deurm/rire penal/, c!estiunile legate de competen1/ se solu1ioneaz/ de procurorulierar!ic superior.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  4/98

  2n cazurile 0n care urm/rirea penal/ se exercit/ de c/tre procuror, acesta poatedispune ca anumite ac1iuni de urm/rire penal/ s/ e efectuate de c/tre un organ deurm/rire penal/. Procurorul 3eneral 4i adunc1ii lui, 0n caz de necesitate, 0n scopul asigur/rii urm/ririicomplete 4i obiective, sub toate aspectele, pot dispune, prin ordonan1/ motivat/,efectuarea urm/ririi penale de c/tre orice organ de urm/rire penal/, indiferent decompeten1/.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  5/98

  T$TU% 3 esizarea organului de UP

  1.1 Deniti si caracterizati modalitatile de sesizare a organelor de UP.

  'esizarea constituie deci punctul de plecare fara de care nu poate incepe UP.'esizare presupune instiintarea completa sau mai putin completa a OUP despresavirsirea unei infractiuni si obligarea lui la efectuarea activitatilor prevazute de legepentru realizarea obiectului UP. OUP poate sesizat despre savirsirea infractiunei saupregatirea savirsirii infractiunii prin urmatoarele modalitati%-Plingere-este 0n4tiin1area f/cut/ de o persoan/ zic/ sau de o persoan/ uridic/c/reia i s-a cauzat un preudiciu prin infrac1iune.-Denunt-este 0n4tiin1area f/cut/ de o persoan/ zic/ sau de o persoan/ uridic/despre s/v0r4irea unei infrac1iuni -Autodenunt- este 0n4tiin1area benevol/ f/cut/ de o persoan/ zic/ sau de opersoan/ uridic/ despre s/v0r4irea de c/tre ea a unei infrac1iuni 0n cazul 0n careorganele de urm/rire penal/ nu s0nt la curent cu aceast/ fapt/.-Depistarea nemilocita a infractiunei de OUP- 2n cazul depist/rii infrac1iunii nemilocitde c/tre lucr/torul organului de urm/rire penal/, acesta 0ntocme4te un raport 0n care

  expune circumstan1ele depistate 4i dispune 0nregistrarea infrac1iuniiDeasemenea in functie de parvenirea si producerea examinarii sesizarea se clasicain%-'esizare ociala despre infr savirsite-'esizari neociale 5anonime6

  1.2 ta!iliti garantiile primirii si e"aminarii sesizarilor privind savirsireaunor infractiuniOrganul de UP este obligat sa primeasca plingerele sau denunturile referitoare lainfractiuni savirsite , pregatite sau in curs de pregatire c!iar si in cazurile cind nueste de competenta lui. Persoanei carea a depus plingerea I se ilebereaza un

  certicat despre acest fapt indicindu-se persoana care a depus plingerea sau denutulsi timpul inregistrarii.Primirea sesizarilor , indi)erent de timpul si locul savirsirei infractiunii se efectueazazilnic la orele de lucru . sesizarea trebuie depusa in limba de stat sau in limba pecare o cunoaste.'esizarile si alte informatii parvenite in organul de UP sunt inregistrate inconformitate cu regulile stabilite si raportate organului care stabileste ordineasolutionarii lor in termen rezonabil. +efuzul OUP de a de a primi plingerea saudenunturile pot atacate la udecatorul de instructie , dar nu mai tirziu de 7 zile dinmomentul refuzului.

  Astfel organul sesizat face propuneri procurorului de a decide sau , dupa caz , cuacordul acestuia limitele competentei sale dispune%de a porni UP , neinceperea UP , prezentarea materialilor despre infr. &agrante sicele ce nu necesita un control special.In concluzie putem mentiona ca examinarea plingerilor , denunturilor si a altorsesizari referitoare la infractiuni include actiuni de completare , vericare ainformatiilor primite pentru a conrma sau inrma concordanta acestora curealitatile faptice ale cauzei si adoptarea uneia din solutiile cuvenite.

  1.3Apreciati importanta unor modalitati speciale de sesizare

  Putem mentiona ca modalitatile de sesizare au o importanta sporita pentrudescoperirea infractiunilor si acordarea garantiilor personelor care au pagubit in urmalor.Opurtunitate plingerei o putem descrie prin faptul ca o pers zica sau uridica

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  6/98

  careia I sau cauzat preudicii prin infractiune poate sesiza OUP in scris desemnidfapta care formeaza obect al acesteia, indicarea faptuitorului daca este cunoscut si amiloacelor de proba ind raspunzatoare de declaratile facute care este un dreptfundamental.Denuntul deasemenea este instiintarea facuta de o pers z sau ur despre savirsireaunei infractiune , dar spre deosebire de plingere unde este facuta de victima aicipoate orice persoana care isi asuma rolul de denuntator al infractiunei pentrucostatarea infractiunii produse.Autodenuntarea ind instiintarea benevola de producerea sau savirsirea de catre eaa unei infractiuni are o importanta sporita deoarece prezentarea benevola afaptuitorului in fata OUP si instiintarea despre tentative sau savirsirea infractiunii esteo remuscare o parere de rau despre faptele produse..Autosesizarea constituind o modalitate de sesizare cind OUP a&a de savirsireainfractiunei din alte surse decit victima sau denuntatorul, in baza unei infractiuni&agrante sau a unui denunt anonim. OUP sint obligate sa i-a masuri operative deinvestigatie, deasemenea sint obligate sa inregistreze in registrul despre savirsireainfractiunii.Importanta autosesizarii este depistarea tuturor infractinilor care atenteaza la viata si

  securitatea populatiei si a bunastarii lor.O modalitate speciala de seizare a OUP este plingerea prealabila care spre deosebirede 8plingere9 poate retrasa si produce efectele prevazute de lege,iar plingerea esteirevocabila si care nu produce efecte.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  7/98

  T$T & 'nceperea UP

  1.1 T$($'UR'%$ D$ ')C$P$R$ A UP

  Inceperea UP constituie un fapt uridic important ce marc!eaza declansarea unuiproces penal si care presupune ca organele competente de stat au cunostinta desavirsirea unei infractiuni si se intreprind toate masurile prevazute de lege pentruconstatarea acestei fapte preudiciabile.Pentru inceperea UP sunt necesare urmatoarele conditii%:; din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare trebuie sa rezulte obanuiala rezonabila ca a fost savirsita o infractiune.Pentru inceperea UP nu se cer dateprivind cunoasterea tuturor elementelor infractiunii, ind suciente informatiile cecaracterizeaza < elemente ale infractiunii si anume%obiectul si latura obiectiva.Astfel,UP incepe in rem =in privinta faptei savirsite, numai dupa ce identitatea faptuitoruluise cunoaste cu precizie UP incepe in personam .

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  8/98

  O 1er de urm/rire penal/ din cadrul #omisariatului de Poli1ie al raionului ?riceni,c/pitan de poli1ie +uslan ?anaru, examin@nd pl@ngerea depus/ de *or/ra4 3alina, ncare anun1/ c/ la :B iunie curent, n urul orei :, la marginea p/durii din apropiereasatului "restieni, raionul ?riceni, a fost violat/ de Poparcea "ro m, 4i av@nd n vederec/ din cuprinsul pl@ngerii 4i materialele de control acumulate rezult/ o b/nuial/rezonabil/c/ a fost s/v@r4it/ infrac1iunea de viol, prev/zut/ n art. :C: alin. :; din #odulpenal, n temeiul art. 77 alin. >; 4i art. alin. :; din #odul de procedur/ penal/,

  D'PU)

  :. Enceperea urm/ririi penale cu privire la infrac1iunea de viol, prev/zut/ n art. :C:alin. :; din #odul penal, s/v@r4it/ de Poparcea "ro m, n/scut la : martie :FGB nsatul*/rc/u1i, raionul ?riceni, +epublica *oldova, posesor al buletinului de identitateseria ? nr. H:BG

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  9/98

  #a temei de refuz a UP pot urmatoarele caracteristici%:. u exista faptul infractiunii, acest temei include cind din eroare a fost sesizat faptulsavirsirii unei infractiuni costatindu-se ulterior ca obiectul presupus sustras s-a gasit..A intervenit termenul de prescriptie sau amnistie,adica a expirat termenulprescriptiei tragerii la raspundere penala. Ja aplicarea actului de amnistie se impunerealizarea cumulative a urmatoarelor conditii%a;actul de amnistie sa intervina dupasavirsirea infractiuniiKb;sa e identicat faptuitoruls si acesta sa e present in fataorganului de UPsi a procuroruluiKc;sa e respectate dispozitiile special ale legii privindamnistiaKd; daca banuitul, invinuitul nu se opune solutiei aplicarii actului de amnistiein privinta sa.7. A intervenit decesul faptuitorului, este un impediment al desfasurarii UP datoritaimposibilitatii aplicarii pedepsei. Daca decesul faptuitorului a survenit pina dupa

  inceperea UP, se dispune incetarea UP.G. Jipseste plingerea victemei in cazurile in care UP incepe numai in baza plingeriiacesteia. Daca victim declara ca nu-si insuseste plingerea depusa de sot sau copilulmaor, se dispune neinceperea UP sau dupa caz incetarea UP.C. In privinta unei persone exista o !otarire denitiva in legatura cu aceeasi acuzatiesau prin care s-a constatat imposibilitatea UP pe aceleasi temeiuri.H.In privinta unei persone exista o !otarire neanulata de neincepere a UP sau deincetare a UP, daca nu sint intrunite conditiile de reluare a upDaca aceste circumstante sunt depistate in etapa initiala , se va dispune neincepereaUP, iar daca pe parcurs, se va dispune incetarea UP.

  1.3 Proiectati un model de ordonanta privind refuzul de incepere a UP

  O+DOA"AD( +($U A I#(P(+II UP *un #I'IAU :> iunie

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  10/98

  Astfel din analiza materialului de control rezulta ca UP nu poate inceputa deoarecenu exista fapta infractiunii. In conformitate cu art ,

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  11/98

  T$T 0 D$4AURAR$A ' R$%UAR$A UP

  1.1 Relatati despre Desfasurarea UP Desfasurarea UP constituie partea centrala a acestei faze si constituie efectuareatuturor actelor procesuale si procedurale necesare pentru realizarea obiectuluiurmarit, motiv pentru care maoritatea activitatilor se concentreaza spre srtingereasi administrarea probelor referitoare la existenta infractiunii, la identicareainfractorului si la stabilirea raspunderii acestuia in asa fel incit sa se poata decidedaca este sau nu cazul sa e trimis in udecata.Astfel desfasurarea up cuprinde toate actiunele oterului de up si ale procuroruluiimediat dupa inceprea up si pina la timiterea acetora in udecata.In perioada desfasurarii up se emit ordonante de punere sub invinuire a persoanei ,inaintarea acuzarii si modicarea acesteia, incetarea up, clasarea cauzei penale ,suspendarea conditonata a up.

  1.2ta!iliti cazurile si conditiile reluarii UP UP poate reluata dupa pronuntarea urmatoarelor solutii in faza UP%- de incetare a UP

  -de clasare a cauzei penale-de scoatere de sub UP.Deasemenea alte modalitati de reluarea a UP 'I"%- +estituirea cauzei procurorului de catre inst de udecata la demersul acestuia privindefectuarea up la o alta infractiune savirsita de inculpatK-Prezentrea probelor suplimentare in faza udecarii cauzei K-+eluarea up in cazul suspendarii conditionate a upK-+eluarea up dupa clasarea cauzei dupa incetarea up sau dupa scoaterea persoaneide sub invinuire se dispune de procurorul ierar!ic superior prin ordonanta daca,ulterior, se constata ca nu a existat in fapt cauza care a determinat luarea acestormasuri sau ca au disparut circumstantele pe care se intemeiaza incetarea up.,

  clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub invinuire.+eluarea up poate dispusa si de udecatorul de instructie in cazul admiterii plingeriidepuse impotriva ordonantei procurorului de incetare a up ori clasare sau scoatereapersoanei de sub invinuire.+eluarea up poate avea loc doar daca apar fapte noi sau recent descoperite ori unviciu fundamental in cadrul up precedente , urmarirea nu poate reluata mai tirziude : an de la intrarea in vigoare a ordonantei de incetare a up.Deasemenea ca un temei de reluare a up este interpretarea gresita a legii, ordonantade reluare a up trebuie sa e motivata in sensul mentionarii erorilor de fapt.

  1.3 Proiectati o ordonanta motivata de reluare a up

  O+DOA"AP+ILID +(JUA+(A UP*U #I'IAU

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  12/98

  domiciliul cet. *acari Lirgilia bunuri care apartineau cet #ebotari Lasile in valoare de

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  13/98

  1.2 Determinati particularitatile ordonantei de punere su! invinuire inraport cu ric5izitoriul

  Ordonanta de punere sub invinuire nu este susceptibila de a atacata la udecatorulde instructie in mod special pentru motivul neintemeiat sau illegal,datorita faptuluica ulterior materialile cauzei vor inaintate instantei de udecata cu rec!izitoriul.Ordonanta poate modicata de procurorul ierar!ic superior.Ordonanta de punere sub invinuire este actul prin care persoana se considerainvinuita si din momentul adoptarii acesta este considerat tras la raspunderepenala.Ordonanta de punere sub invinuire este actul initial si strict personal.astfel incazul in care exista mai multe personae care au savirsit o infractiune princoparticipare, se va intocmi cite o ordonanta de punere sub invinuire pentru ecareinvinuit aparte.+ec!izitoriul este actul procedural prin care se sesizeaza instanta de udecata caredetemina limitele udecarii cauzei. +ec!izitoriul constituie o totalitate atuturormaterialilor urmarirei penale privind toate faptele si episoadele savirsite de catretoti invinuitii cercetati intro cauza penala cu dispozitia de trimiterein udecata inraport cu ordonanta de punere sub invinuire care constata savirsirea unei infr . de o

  pesoana care este invinuita.

  1.3 Proiectati a ordonanta de punere su! invinuire

  O+DOA"AD( PU(+( 'U? ILIUI+(

  *U #I'IAU :H iulie domicliat pe str*ircea cel ?atrin :C ap :>F, in present somer , incriminindu-i savirsira infr,7#P +*

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  14/98

  A adduce la cunostinta cet Popovici Ladim prezenta ordonanta.

  Procurorul'ec . #entru (*O+A+U#O+DOA"

  Procurorul sectorul #entru I. 3(+U

  T$T : C;'(AR$A ' C#(P%$TAR$A ACU7AR''

  1.1CARACT$R'7AT' D'4$R'T$ 4#R($ D$ ACU7AR$

  Inaintrea acuzarii se face in prezenta aparatorului , lipsa aparatorului la inaintareaacuzarii atrage nulitatea acestui act . In cazul inaintarii acuzarii unui minor participaobligatoriu reprezentantul legal un pedagog sau psi!olog.Acuzarea inaintata isi pastreaza forta uridica pe parcursul UP daca nu se dispunecompletarea acesteia , scoaterea de sub UP sau incetarea UP.In cazul reluarii UP dupa incetarea UP sau dupa scoaterea de sub UP , acuzareainaintata anterior este valabila si nu este necesara repetarea procedurii prevazute de#PP, daca nu intervin temeiuri de sc!imbare sau completare a acuzarii.'c!imbareaacuzarii poate avea loc atunci cind din probele accumulate rezulta o alta calicareauridica a faptei atit in sensul agravarii cit si in sensul atenuarii, ia raport cu acuzarea

  precedent.'c!imbarea acuzarii in legatura cu recalicarea faptei sau faptelor imputatese face in baza unei ordonante noi de punere sub invinuire emise de procurer dinociu sau la propunerea oterului de UP .

  1.2ta!iliti rolul oterului de up si a procurorului la modicarea acuzariiDaca in cursul UP apar temeiuri pentu sc!imbarea acuzarii sau completarea ei,procurorul este obligat sa inainteze invinuitului o noua acuzare sau sa o completezepe cea anterioara.'c!imarea acuzarii poate avea loc atunci cind din probele acumulate razulta o alta

  calicare uridica a faptei atit in sensul agravarii cit si a atenuarii. 'cimbarea acuzariiin legatura cu recalicarea faptei se face in baza ordonantei noi de punere subinvinuire emisa de procuror din ociu la propunerea ot de UP , cind pe parcursulurmaririi se constata ca invinuitul a mai savirsit o infractiune. O modalitate desc!imbare a acuzarii este prevazut in #PP prin scoaterea pers invinuite de sub UPpartial in privinta unei infractiuni sau a unui episod ori prin incetarea partial a up.

  1.3 Proiectati o ordonanta motivata de sc5im!are a acuzarii in sensulatenuarii prin recalicare.#RD#)A)TA

  de sc5im!are a acuzarii in sensul atenuarii prin recalicare

  mun. #!isinau

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  15/98

  Procuror in Procuratura sectorului +iscani, municipiul #!isinau, urist de rangul IOleg Lasilac!e, examinand materialele cauzei penale nr. B7FC,

  #O'"A"%

  *ovila, la :: noiembrie

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  16/98

  Test < C#AT$R$ D$ U UR(AR'R$ P$)A%A

  1.1 Deniti institutia scoaterii de su! UP'coateraea de sub up a invinuitului banuitului constituie o !otarire prin care sereabiliteaza aceasta persoana , daca solutia se refera la toate capetele de acuzare.'olutia data se aplica numai in faza UP, in faza udecarii cauzei pentru asemeneatemeiuri se dispune ac!itarea persoanei.Persoana reabilitata prin actul de scoatere desub urmarire penala are dr sa inainteze o actiune privind repararea preudiciuluimoral si material pricinuite de actiunele ilicite ale OUP

  1.2T$($'UR'%$ C#AT$R$ D$ U UP"emei de scoatere de sub UP sint%-fapta nu a fost savisita de banuit-infractiunea a fost savirsita de o alta pesoana si se exclude faptul participariibanuitului, cind nu sint probe suciente de a pune pers banuita sub invinuire,-nu exista faptul infractiunii,-fapta nu e prevazuta de lg penala ca infractiune,

  -fapta nu intruneste elementele infractiuniiK- fapta e savirsita in conditii de extrema necessitateK- a intervenit termenul de prescriptie sau amnistiaK-0n privin1a unei persoane exist/ o !ot/r0re udec/toreasc/ denitiv/ 0n leg/tur/ cuaceea4i acuza1ie sau prin care s-a constatat imposibilitatea urm/ririi penale peacelea4i temeiuriK- 0n privin1a unei persoane exist/ o !ot/r0re neanulat/ de ne0ncepere a urm/ririi

  penale sau de 0ncetare a urm/ririi penale pe acelea4i acuza1iiKOterul de UP are obligatia sa inainteze procurorului propunerea de scoatere de subinvinuire si UP , procurorul dispune prin ordonanta scoatrea de sub up daca dinprobele acumulare rezulta solutia data.

  1.3Proiectati o ordonanta de scoatere de su! UP

  #rdonantade scoatere de su! urm-rire penal-

  or. Ca5ul < mai2//0

  Procuror n Procuratura raionului #a!ul, urist de rangul II ?oris Jozan, examin@nd

  materialele cauzei penale nr.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  17/98

  cu blazon a Prim/riei, f/r/ a veri caautenticitatea deciziei #onsiliului s.+o4u nr.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  18/98

  -exista o !otarire dinitiva a organului de UP sau instanta in legatura cu acelasi faptsau prin care s-a constitui imposibilitatea UPIncetarea UP are loc in orice moment al UP daca se constata existenta temeiurilorprevazute ea se dispune de catre procuror prin ordonanta din ociu sau la propunereorganului de UP.

  1.2 ta!iliti deose!irele incetarii UP pe temei de re!ilitare de scoaterea desu! UPIncetarea UP , ca si scoatere de sub UP se realizeaza totdeauna numai cu referire lao anumita persoana certa determinata cu precizie . Pornind de la la natura uridica,temeiurile incetarii UP pot clasicate in temeiuri reabilitoare , care incubaobligatia de a emite solutia scoaterei de sub urmarire pen cu incetarea UP sitemeiurile care absolva persoana invinuita de raspundere penala, dar care nu suntreabilitatatore , si respectiv impun solutia incetarii UP si fara scoaterean persoaneide sub UP. In cazurile cind nu exista faptul infractiunea si cazurile care inlaturacaracterul penal al faptei sunt temeiuri de incetare UP si a scoatere de sub UPIncetare UP de rabilitare presupune acordare timpului rezonabil pentru reabilitarea ainvinuitului banuitului , pe cind scoaterea de sub UP acorda persoanei re!abilitate

  prin actul de scoatere de sub up dr sa inainteze o actiune privind reparareapreudiciului moral si material cauzat.

  1.3ordonanta de incetare a UP pe temei de nerea!ilitare

  O+DOA"A*un. #!isinau:B BG

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  19/98

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  20/98

  T$T 11 C%AAR$A CAU7$' P$)A%$

  1.1C%AAR$A CAU7$' P$)A%$ ') RAP#RT CU ')C$TAR$A UP#lasarea este o modalitate de incetare a UP in exclusivitate in rem, adica in privintafaptei, neind srabilita nici o persoana in calitate de banuit invinuit in cazul cind%- nu exista fapta preudiabila-fapta nu e prevazuta de lg penala sau nu intruneste elementele infractiunii.

  1.2 'mortanta practica a clasarii cauzei#alasarea cauzei ind efectuata din temeiul ca nu exista fapta infractiunii , fapta nu

  e prevazuta de lg penala ca infractiune, fapta nu intruneste elementele infractiunei.Din punct de vedere preactic, clasarea cauzei penale se intilneste in situatiile cindautorii infractiunei ramin nedescoperiti, cind rezultatele produse nu pot imputateunei personae , in urama distrugerei de bunuri in timpul calamitatilor naturale.#lasarea este o institutie proprie UP neavind correspondent in faza udecatii , indcatrimiterea in udecata se face numai atunci cind este stbilita cu certitudine opersoana invinuita.#lasarea se dispune de catre procurer din ociu sau la propunerea OUP prin

  ordonanta motivate, copia ordonantei se imineaza victemei care e in dr sa o atace.Importanta acestei institute este preintimpinarea atragerei la raspundere pentrufaprte care nu sunt imputate de lg penala.

  1.3 #rdonanta motivate de clasare a cauzei

  O+DOA"AD( #JA'A+( A #AU(I P(AJ(*U.#I'IAU BHBF. 7> A #O'"A"A"JAdata de B :: a fost pornita UP nr 7>7> in baza art :HG cp pe faptul cala data de B :: aproximativ in urul orelor :F in urma cercetare la fatalocului la domiciliul cet 3+IIU *AQI*A de pe str malina M mica 7>< despre decizia primita de a informa persoanele interesate

  Procuror in procuratura sec #entru m #!isinau ?O"(A"UIO

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  21/98

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  22/98

  T$T 12 UP$)DAR$A UP

  1.1 T$($'UR'%$ UP$)DAR'' UPUP se suspenda in cazurile cind exista temeiurile%- invunuitul a disparut , sustraginduse de la UP , sau locul a&ari nu este stabilit-nu este identicata persoana care poate pusa sub invinuire- in caz de refuz privind persoanei de imunitate in caz de extra dare a pers de un ststrain- invinuitul sa imbolnavit de o boala psi!ica sau de o alta boala grava crae il impedicasa ia parte la process penal, atestata printro concluzie medico =legala

  1.2 delimitati suspendarea UP de suspendarea conditionata

  Durata suspendarii conditionate constituie termen de incercare pentru condamnat sise compune din cuantumul pedepsei inc!isorii aplicate, la care se adauga un intervalde tim. "ermenul curge de la data cand !otararea de suspendare a ramas denitiva.+evocarea masurii suspendarii conditionate poate luata, tot de instanta de udecata,daca cel condamnat a savarsit din nou o infractiune, in termenul de incercare, sau

  acesta nu si-a indeplinit, in acelasi termen, obligatiile civile stabilite prin !otararea decondamnare. De asemenea, in conditiile prevazute de lege, masura suspendariiconditionate poate anulata. Daca in termenul de incercare, cel condamnat nu asavarsit din nou o infractiune si nici nu s-a pronuntat revocarea suspendarii, acestaeste reabilitat de drept. #ererea de revocare in cazul neexecutarii obligatiilor civilepoate formulata de partea interesata si de procuror si se depune la instantacompetenta'uspendarea UPpeprezinta intreruperea temporara a ctivitatii procesual penale ,determinate de anumite circumstante , care impedica desfasurarea acetor activitatii.Odata cu suspendare UP actiunele de up nu se mai efectueaza si termenu UP nu seprelungeste. Inainte de suspendarea UP terbuie indeplinite toate masurele a caror

  efectuare este posibila , de cautare a invinuitului. 'uspendarea poate totala saupartiala . desemenea OUP este obligat sa anunte partile despre suspendare sis a eatoate masurele in vederea identicarei ifractorului.

  1.3ordonanta motivata de reluare a UP dupa suspendare

  O+DOA"AP+ILID +(JUA+(A A UP 'U'P(DA"(*U #I'IAUBF.B7

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  23/98

  : A relua UP pe cauza penala nrH a invinuitului * # in bazaart 7 cp< a anunta pesoanele interesate despre aceasta !otarire

  Procurorul procuraturei botanica IO+U'U

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  24/98

  T$T 1& R$('T$R$A CAU7$' PR#CUR#RU%U' CU PR#PU)$R$A D$T$R(')AR$ A UP

  1.1conditiile si raportu privind terminarea up#onstatind ca probele administrate sunt concludente si suciente pentru a terminaUP . OUP inainteaza procurorului dosarul insotit cu un raport , in care consemneazarezultatele UP si propunerea solutii se UP+aportul trebuie sa contina fapta care a sevit drept temei pentru pornirea UP ,informatii cu privire la invinuit , incadrarea uridica afaptei si probele administrate. Incazul cind in UP sint indicate mai multe personae raportul va contine informatiidespre ecare+aportul trebuie sa contina , corpurile delicate si masurile luate in privinta lor, masuriasiguratoare luate in cursul urmarirei1.2 diversele solutii intreprinse de procurpor in cazul primirii propunerii deUPProcurorul in cel mult :B zile la primirea dosarului trimis de OUP, verica materialiledosarului si actiunele procesuale e)ectuate pronuntindu-se asupra cestora .

  Daca in termenu vericarei materialilor cauzei expira durata masurei preventive ,procuporul va prelungi masura preventiva si va inainta un demers in acest sensudecatorului de instructieDeasemenea poare inainta urmatoarele solutii , atunci cind din materialile cauzeirezulta ca fapta exista , ca a fost constatat faptuitorul si ca acesta poartaraspundere penala- pune sub invinuire faptuitorul daca acesta nu a fost pus sub invinuire in cursul UP ,apoi intocmeste rec!izitoriul privind transmiterea cauzei in udecata- prin ordonanta motivate dispune incetarea UP

  1.3 proectati o situatie cind procurorul remite cauza #UP

  Procurorul constata ca UP nu este copleta sau ca nu s foat respectate dispozitiilelegale in desfsurarea urmarirei cazului prevazut de art :HH cp ti!aria in care organulde urmarire penala nu aindicat toate circumstantele , procurorul restituie cauzaorganului care a efectuat UP sau trimite cauza altui organ .+estituirea cauzei se face prin ordonanta in care, pe linga elementele se indicaactiunele procesuale care trebuie e)ectuate sau refacute in privinta faptelor sicircumstantelor ce urmeaza a contestate.Organul caruia ea fost restituit cauza este obligat sa se pronunte , in modulprevazut de lg asupra masurelor preventive#a temei de restituire a causei este insucienta de probe pentru dispunerea unei

  solutii privind terminarea UP , daca acestea pot reparate de procuror nu constituitemei de restituire a cauzei OUO. #ind procurorul constata ca UP nu este completa sau nu a fost respectatadispozitiile legale , separa din cauza penala materialile cu privire la unele fapte saula unii invinuiti si le restitie pentru completarea lor sau dupa caz pentru eliminareaincalcarilor in accest caz sau separarea materialilor nu prevede inceperea unei noiUP . dupa ilaturarea naunsurilor dosarul se prezinta procurorului.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  25/98

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  26/98

  T$T 16 PR$7$)TAR$A (AT$R'A%'%#R D$ UP

  1.1R$%ATAT' D$PR$ #RD')$A PR$7$)TAR$' (AT$R'A%'%#R D$ UPDupa vericare de procuror a materialilor cauzei si adoptarea unei solutii , procurorulcomunica invinuitului, reprezentantului, aparatorului , partiii vatamate despreterminarea UP*aterialile UP se aduc la cunostinta invinuitului arestat in prezentaaparatoruluimaterialile se prezinta numerotate in dosar si in borderou, penrtu luarecunostintei cu dosare voluminoase , procurorul printro ordonanta un grap!ic pentrustudiere.

  1.2 conditiile limitarii dr de a lua cunostinta de dosarele penale"ermenul pentru a se lua cunostinta de materialile dosarului nu este limitat , insa incazurile cind persoanele care iau cunostinta abuzeaza , procurorul xeaza modul sitermenul acestei actiuniIn scopul asigurarii secretului de stat , commercial sau al atui secret ocrotit prin legeconform demersului procurorului , poate limitat dr persoanei de a lua cunostinta dematerialile dosarului. In scopul protectii martorului si a altor personae la cererea

  acestora , procuroru prezinta spre luare de cunostinta numai continutul acestoraacestor declaratii din cadrul urmarirei. Procesul verbal al prezentarii materialilor deup se semneaza de persoana care a luat cunostinta sau de aparator saureprezentant .

  1.3 cerere in calitate de aparator in care se ivoca prezentarea materialilordosarului

  Procuraturei sec centru*un #!isinau ,Procurorului constantin moraru

  #erere'ubsemnatul ?. Lieru in calitate de aparator a partii vatamate in ocectul cauzei nrHFCG in baza art :HG al < cp si art

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  27/98

  1.2particularitatile rec5izitoriului in raport cu ordonanta de punere su!invinuire+ec!izitoriul ind format din < parti expunera si dispozitivul el cuprinde totalitateainformatii despre UP . rec!izitoriul se semneaza de procurorul care la intocmit ,indicinduse locul si data semnarii$ormulrea invinuirei din dispozitioa rec!izitoriului trebuie sa corespunda intocmaiinvinuirei prevazuta de ordonanta se punere su invinuire , atit prin continutul eifaptic cit si incadrarea uridica .$ormare invinuirei din dispozitivul rec!izitoriului consta in discrierea succinta acauzei penale cu dispozitia de invinuire a faptuitorului in comitrea infractiunei+ec!izitoriul se semneaza de procurorul care a efectuat UP , (Jpregateste pentruecare invinuit si dupa caz pentru ecare reprezentant legal cite o copie de perec!izitoriu, daca partile nu poseda limba el este tradus .

  1.3analiza diverselor poro!e din rec5izitoriu#azul tentativa la omor 7 cp'e mai dovedeste prin probele accumulate la materialile cauzei penale si anume- instiintarea FB

  -certicatul de vizita- proceusl verbal de cercetare la fata locului a starii de ebrietate-raportul de expertiza medico-legala-raportul de expertiza medico-legala a corpurilor delicate-proces vrbal de cercetare a corpurilor delicteIn cadrul UP a fost studiata personalitatea invinuitului in care sa constatat- la evidenta medicului narcolog nu se a&a ,la evidenta medicului psi!iatru- la locul de trai din materialile dosarului penal se caracterizeaza negav#ircumstantele atenuante pentru invinuit conforn art CG cp au fost stabilite-cainta sincera- contribuirea active la comiterea infractiunei

  #ircumstantele agravante pentru comiterea infractiunei conform art CCcp au foststabilite savirsirea infractiunei in stare de ebrietate .In baza celor expuse se invinuieste

  Testul 18 Controlul procurorului irar5ic superior in cauzele primatepentru conrmarea rec5izitoriului

  1.1solutiile adoptate de procurorul ira5ic superior la vericarea cauzeiProcurorul irar!ic superior este obligat in termen de 7 zile , sa examineze cauza

  primita sis a adopte in privinta ei un din !otarirele: sa conrme prin rezolutia sa, rec!izitoriul daca constata ca sunt temeiuri pentru atrimite cauza in udecata ,< sa reia UP si sa restituie cauza persoanei care a efectuat urmarirea cu indicatiilescrise cu efectuarea unei urmariri suplimentare sa dispuna incetarea UPDaca nu ete de accord cu rec!izitoriul intocmeste unul nou

  1.2 clasicati c5estiunele solutionate de procurorul irar5ic superior incazurile primate cu rec5izitoriuAstfel primind dosarul pentru conrmarea rec!izitoriului , procurorul irar!ic superior

  este obligat sa verice-existenta faptei imputate invinuitului si daca aceasta fapta constitue infractiune-daca nu exista vreuna din impreurarile care ipun incetarea UP-daca UP a fost efectuata sub toate aspectele , complet si obectiv

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  28/98

  - daca invinurea este conrmata cu probe din dosar-daca invinuirea a fost inaintata pentru toate ifractiunele din dosar-daca lg penala a fost apicata ust faptelor savirsite- daca masura preventiva aleasa a fost aleasa ust-daca sau claricat cauzele si conditiile care au contribuit la savirsira infractiunei sidaca sau luat masuri pentru inlaturarea lorDaca este de accord cu rec!izitoriul procurorul ira!ic superor il conrma daca nuintocmeste un rec!izitoriu nou , cel intocmit ulterior ind elimenat din dosar si indrestituit procurorului ce la efectuat cu indicarea greselelor constatateProcurorul ira!ic superior are dr prin ordonanta sa scoata din rec!izitoriu anumitecapete de cerere sis a aplice lg infractiunea mai usoara

  1.3situatie cind peocurorul irar5ic superior restituie rec5izitoriulIn cazu omorului a *# de cate L? au fost constatate probele ca faptuitoru L? sea&a in stare de (?+I("A"( si nu constinteza actiunele sa calicat ca circumstantaatenuanta , fapt care nu a fost probat cu suciente probe pe parcusul UP , peparcursul controlui rec!izitoriului procurorul ire!ic a depistat ca urmarire penala nufost efectuata calitativ si ca trebuie sa sc!imbe invinuirea in una mai grava si resituie

  cauza procurorului pentru a se inainta o nou invinuire

  Testul 1: ?edina preliminar-

  1.1 'denticai c5estiunile e"aminate ,n @edina preliminar-.Articolul 3&6. ?edina preliminar-Pentru a asigura o organizare mai ecient/ a procesului de udecare a cauzei f/r/am0n/ri neusticatea 4edin1ei de udecat/, legislatorul a prev/zut procedura 4edin1eipreliminare a instan1ei de udecat/ 0n cadrul c/reia vor solu1ionate c!estiunile privindcererile, demersurile 4i recuz/rile, dac/ acestea au parvenit la aceast/ faz/K

  c!estiunea prezent/rii 4i examin/rii listei probelor, precum 4i c!estiunile privindtrimiterea cauzei 0n instan1a de udecat/ competent/, suspendarea sau 0ncetareaprocesului dac/ este cazul ori numirea cauzei spre udecare 4i referitor la m/surilepreventive 4i de ocrotire.2n termen de cel mult :B zile de la data la care cauza a fost repartizat/ de c/trepre4edinte sau vicepre4edinte, udec/torul sau, dup/ caz, completului de udecat/,studiaz/ materialele dosarului 4i udec/torul sau pre4edintele completului xeaz/termenul pentru 4edin1a preliminar/.Sedin1a preliminar/ 0n cauzele 0n care s0nt inculpa1i minori sau aresta1i se face deurgen1/ 4i cu prioritate, astfel ca cauza s/ e udecat/ pe c0t este posibil mai repede.

  2n cazul posibilit/1ii udec/rii cauzei 0n procedur/ de urgen1/ 4i dac/ nu sunt c!estiuniprev/zute la alin. >; din articolul comentat pentru solu1ionare, udec/torul sau, dup/caz, pre4edintele completului de udecat/ pune cauza pe rol f/r/ a 1ine 4edin1apreliminar/ 4i ia m/surile necesare pentru preg/tirea 4i desf/4urarea 4edin1ei deudecare a cauzei astfel ca aceasta s/ nu e am0nat/.Sedin1a preliminar/ const/ 0n solu1ionarea, cu participarea p/r1ilor, a c!estiunilorlegate de punerea pe rol a cauzei. Deci, pentru a desf/4ura 4edin1a preliminar/ estenecesar de a cita p/r1ile, iar dac/ inculpatul este de1inut 0n arest, se va dispune 4iaducerea lui 0n 4edin1a preliminar/. Sedin1a preliminar/ se 1ine cu respectareacondi1iilor generale de udecare a cauzei, prev/zute la capitolul I din prezentul titlu,care se aplic/ 0n mod corespunz/tor

  1.2 Analizai cazurile de suspendare a procesului penal ,n @edinapreliminar-.Articolul 3&

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  29/98

  'uspendarea procesului penal se dispune 0n 4edin1a preliminar/ 0n cazul 0n care seconstat/ c/, la momentul parvenirii cauzei 0n instan1/, inculpatul sufer/ de o boal/grav/ care 0i 0mpiedic/ participarea la udecarea cauzei. #ondi1iile 4i modul desuspendare 4i reluare a procesului penal sunt comentate la art. B, care se aplic/ 0nmod corespunz/tor. 'uspendarea 4i reluarea procesului penal se face de instan1/ prin0nc!eiere motivat/.Articolul 33/. uspendarea @i reluarea >udec-rii cauzei1. "emei pentru a suspenda udecarea cauzei poate doar 0mboln/virea inculpatuluide o boal/ grav/ care 0i 0mpiedic/ participarea la udecare. #onstatarea0mboln/virii inculpatului de o boal/ grav/ are loc pe baza expertizei medicale.+eluarea procesului penal are loc din ociu de 0ndat/ cec sa constatat posibilit/1iiinculpatului de a participa la proces. 'uspendarea 4i reluarea procesului se dispune dec/tre instan1/ prin 0nc!eiere.2. Dac/ 0n cauza penal/ s0nt mai mul1i inculpa1i unul dintre care s-a 0mboln/vitgrav, procesul penal 0n privin1a acestuia se suspend/ p0n/ la 0ns/n/to4ire, iar 0nprivin1a celorlal1i inculpa1i udecarea cauzei continu/. Ap/r/torul inculpatului 0nprivin1a c/ruia procesul a fost suspendat, iar 0n cazul minorilor 4i reprezentantul luilegal particip/ 0n mod obligatoriu la udecarea cauzei celorlal1i inculpa1i 4i 0l reprezint/

  dac/ infrac1iunea a fost s/v0r4it/ cu participa1ie.3. Dup/ reluarea procesului suspendat cauza este udecat/ 0n continuare de c/treacela4i udec/tor sau, dup/ caz, de acela4i complet de udecat/ 4i 0n privin1ainculpatului fa1/ de care a fost reluat procesul Ja proces particip/ ap/r/torulinculpatului, care i-a reprezentat interesele 0n cadrul udec/rii coparticipan1ilor. 2naceast/ situa1ie inculpatul va lua cuno4tin1/ de toate materialele 4edin1ei de udecat/0n privin1a persoanelor condamnate 0n aceea4i cauz/ pentru a4i preg/ti ap/rarea.Pentru inculpatul 0n privin1a c/ruia procesul a fost suspendat, procesul se reia dinfaza de udecat/ la care a fost suspendat. Inculpatul 4i ap/r/torul s/u s0nt 0n drepts/ solicite repetarea oric/ror ac1iuni procesuale efectuate 0n lipsa inculpatuluidac/ acesta are de concretizat suplimentar anumite c!estiuni.

  &. Dac/ din careva motive 0ntemeiate ap/r/torul inculpatului care i-a reprezentatinteresele 0n procesul udec/rii cauzei 0n privin1a coparticipan1ilor, nu va putea s/-iapere interesele 0n acest proces, cauza urmeaz/ a transmis/ altui udec/tor sau,dup/ caz, altui complet de udecat/, care va udeca cauza 0n privin1a inculpatului fa1/de care s-a reluat procesul de la 0nceput 0n ordinea general/, de oarece nu poate realizat/ continuitatea ap/r/rii acestui inculpat, fapt ce va afecta calitatea ap/r/rii lui.

  1.3 Apreciai @i motivai prezentarea @i e"aminarea listei pro!elor dinperspectiva dreptului la ap-rare contradictorialit-ii @i egalit-ii armelor

  Articolul

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  30/98

  interna1ionale 4i legile interne ale +epublicii *oldova, prioritate au reglement/rileinterna1ionale.

  #odul de Procedur/ penal/ al +.*. consacr/ drepturile, libert/1ile 4i demnitateauman/ 0n art. :B = acord0ndu-i valoare de principiu general al Procesului Penal. 2nformularea pe care o prime4te 0n #odul de Procedur/ Penal/ obliga1ia statului de agaranta 4i a respecta drepturile, libert/1ile 4i demnitatea uman/ se materializeaz/prin interdic1ia tuturor organelor 4i persoanelor participante la procesul penal de a

  0ntreprinde orice ac1iune care ar putea preudicia valorile ocrotite de acest principiu.Persoanele participante la procesul penal sunt 4i altele, dec0t acele persoane cufunc1ii de r/spundere 4iMsau reprezentan1e ale organelor de stat cu atribu1ii legale 0ncadrul procesului penal.

  Testul 1< Punerea pe rol a cauzei penale.

  2.1 Denii instituia punerii pe rol a cauzei penale.Articolul 3&&.+epartizarea cauzei parvenite pentru udecare#auza parvenit/ 0n instan1/, 0n termen de p0n/ la zile, se repartizeaz/ udec/torului

  sau, dup/ caz, completului de udecat/ de c/tre pre4edintele sau vicepre4edinteleinstan1ei, prin rezolu1ie, conform modului stabilit la 0nceputul anului, prin repartizareanumerelor dosarelor udec/torilor, 0n ordinea alfabetic/ a numelor acestora.Derogarea de la aceast/ ordine poate avea loc numai 0n cazul deregl/rii grave as/n/t/1ii udec/torului, c/ruia 0i revine num/rul respectiv al dosarului, sau 0n cazurilelegate de alte temeiuri usticate care urmeaz/ s/ e argumentate 0n 0nc!eierea detransmitere a cauzei altui udec/tor. #oncomitent cu repartizarea cauzei completuluide udecat/, pre4edintele sau vicepre4edintele instan1ei dispune care din udec/toriicompletului va prezida 4edin1a de udecat/.

  2.2 Apreciai importana @edinei preliminare.

  Articolul 3&6.Sedin1a preliminar/:; 2n termen de cel mult zile de la data la care cauza a fost repartizat/ pentru

  udecare, udec/torul sau, dup/ caz, completul de udecat/, studiind materialeledosarului, xeaz/ termenul pentru 4edin1a preliminar/, care va 0ncepe 0n cel mult

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  31/98

  2.3 Argumentai prin prisma dreptului la un proces ec5ita!il repartizareaaleatorie a cauzelor penale.Opinia proprie si se poate de facut tangenta cu principiul%Articolul 20.Independen1a udec/torilor 4i supunerea lor numai legii

  :; Ja 0nf/ptuirea usti1iei 0n cauzele penale, udec/torii s0nt independen1i 4i sesupun numai legii. Tudec/torii udec/ cauzele penale pe baza legii 4i 0n condi1ii careexclud orice presiune asupra lor.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  32/98

  infrac1iune. 2n aceast/ situa1ie, instan1a restituie dosarul penal f/r/ rec!izitoriu 4if/r/ procesul-verbal al 4edin1ei de udecat/ 4i anexele la el.3. Dup/ efectuarea urm/ririi penale pe aceast/ infrac1iune, procurorul formuleaz/printr-o ordonan1/ o nou/ 0nvinuire 4i o 0nainteaz/ inculpatului, cu participareaap/r/torului 0n ordinea prev/zut/ de art.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  33/98

  Testul 21 Participarea inculpatului la >udecarea cauzei

  1.1 Relatai cazurile cnd >udecata poate avea loc ,n lipsa inculpatului.Tudecata nu poate avea loc dect 0n prezenVa inculpatului, 0n cazul 0n care acesta sea&a 0n stare de deVinere sau esteminor. 2n celelalte cazuri, instanVa 0ndeplinindprocedura de citare 0n conformitate cu dispoziViile legii poate udeca procesul,dacWpWrVile nu se prezintW Xi acestea nu au fost 0mpiedicate de o 0mpreurare fortuitW.

  Instanta poate dispune aducerea la udecatW a pWrVilor, cu mandat de aducere, dacWascultarea sau prezenVa acestora este necesarW Xi deXi au fost anterior citate, nu s-auprezentat. De asemenea, instanVa poate dispune Xi amendarea acestora, cu excepViainculpatului, cu privire la care se poate dispune emiterea unui mandat de aducere,fWrW citare prealabilW, dacW aceastW mWsurW este 0n interesul udecWVii.

  1.2Argumentai o!ligativitatea particip-rii inculpatului la >udecarea cauzei,n instana de fond @i ,n instana de apel. Pre4edintele 4edin1ei de udecat/ 0ntreab/ inculpatul dac/ 0i este clar/ 0nvinuireaadus/, dac/ accept/ s/ fac/ declara1ii 4i s/ r/spund/ la 0ntreb/ri. 2n cazul 0n careinculpatului nu-i este clar/ 0nvinuirea formulat/, procurorul 0i face explica1iile

  respective.Articolul 308.Audierea inculpatului:; Dac/ inculpatul accept/ s/ e audiat, pre4edintele 4edin1ei de udecat/ 0l 0ntreab/0n ce rela1ii se a&/ cu partea v/t/mat/ 4i 0i propune s/ declare tot ce 4tie despre faptapentru care cauza a fost trimis/ 0n udecat/. Primii 0i pot pune 0ntreb/ri ap/r/torul 4iparticipan1ii la proces din partea ap/r/rii, apoi procurorul 4i ceilal1i participan1i dinpartea acuz/rii.; Audierea unui inculpat 0n lipsa unui alt inculpat care particip/ la udecarea cauzeise admite numai la cererea p/r1ilor, 0n baza unei 0nc!eieri motivate, c0nd aceasta estenecesar pentru stabilirea adev/rului. 2n acest caz, dup/ 0ntoarcerea inculpatului0nl/turat, acestuia i se aduce la cuno4tin1/ con1inutul declara1iilor f/cute 0n lipsa lui 4i ise d/ posibilitate s/ pun/ 0ntreb/ri inculpatului audiat 0n lipsa lui.7; Inculpatul poate audiat ori de c0te ori este necesar 0n cursul cercet/riiudec/tore4ti 4i el poate s/ fac/ declara1ii suplimentare oric0nd, cu permisiuneapre4edintelui 4edin1ei de udecat/.G; Pre4edintele 4edin1ei de udecat/ respinge 0ntreb/rile sugestive 4i cele care nu se

  refer/ la cauz/.

  Articolul 3:/.Ultimul cuv0nt al inculpatului:; Dup/ terminarea dezbaterilor udiciare, pre4edintele 4edin1ei acord/ ultimul cuv0ntinculpatului.udecarea cauzei.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  34/98

  Articolul 321.Participarea inculpatului la udecarea cauzei 4i efectele neprezent/riilui

  7; Instan1a, 0n cazul neprezent/rii nemotivate a inculpatului la udecarea cauzei,este 0n drept s/ dispun/ aducerea silit/ a inculpatului 4i s/-i aplice o m/sur/preventiv/ sau s/ o 0nlocuiasc/ cu o alt/ m/sur/ care va asigura prezentarea lui 0ninstan1/, iar la demersul procurorului, s/ dispun/ anun1area inculpatului 0n c/utare.2nc!eierea privind anun1area inculpatului 0n c/utare se execut/ de c/tre organeleafacerilor interne.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  35/98

  Testul 22 Amnarea @edinei de >udecat-

  2.1 Caracterizai cazurile de amnare a @edinei de >udecat-.Articolul 331.Am0narea 4edin1ei de udecat/:; 2n cazul 0n care cauza nu poate udecat/ din motivul neprezent/rii 0n 4edin1/

  a uneia din p/r1i sau a martorilor ori din alte motive 0ntemeiate, instan1a, 0n urmaconsult/rii p/r1ilor, decide am0narea 4edin1ei 4i dispune p/r1ii obligate s/ prezinte

  probe s/ ia m/surile respective pentru asigurarea prezen1ei persoanelor care nu s-auprezentat 4i pentru asigurarea udec/rii cauzei la data xat/ de instan1/.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  36/98

  4edin1/ s0nt obligate s/ se prezinte la data numit/ f/r/ a citate suplimentar."otodat/ se aplic/, 0n mod corespunz/tor, dispozi1iile art.udecat- ,n leg-tur- cu prezentarea pro!elor suplimentare.

  Tudec/toriei sectorului #entrumun. #!i4in/u+eclamant% *ustea1/ Orest, domiciliat, mun.#!i4in/u, str. (minescu, nr. 7M

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  37/98

  Testul 23 Partea preg-titoare a @edinei de >udecat-

  2.1 Relatai ,n ordine succesiv- aciunile >udec-torului ,n parteapreg-titoare a @edinei de >udecat-.Partea preg-titoare a @edinei de >udecat-Articolul 36&.Desc!iderea 4edin1ei de udecat/Ja data 4i ora xat/ pentru udecare, pre4edintele 4edin1ei de udecat/ desc!ide4edin1a 4i anun1/ care cauz/ penal/ va udecat/.Articolul 366.Lericarea prezent/rii 0n instan1/Dup/ apelul p/r1ilor 4i celorlalte persoane citate, greerul raporteaz/ prezentarea 0ninstan1/ 4i motivele neprezent/rii celor care lipsesc.Articolul 360.2ndep/rtarea martorilor din sala de 4edin1/Dup/ apelul martorilor, pre4edintele 4edin1ei de udecat/ cere ca ei s/ p/r/seasc/sala de 4edin1/ 4i le pune 0n vedere s/ nu se 0ndep/rteze f/r/ 0ncuviin1area lui.Pre4edintele ia m/suri ca martorii audia1i s/ nu comunice cu cei neaudia1i.Articolul 368. 'tabilirea identit/1ii interpretului, traduc/torului 4i explicareadrepturilor 4i obliga1iilor acestora:; Pre4edintele 4edin1ei stabile4te identitatea 4i competen1a interpretului,

  traduc/torului 4i explic/ drepturile 4i obliga1iile lor conform prevederilor art.HC.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  38/98

  >; 2n cazul 0n care vreuna din p/r1i declar/ c/ nu 0i s0nt clare drepturile 4i obliga1iile,pre4edintele face explica1iile respective.Articolul 30/.Anun1area completului care udec/ cauza 4i solu1ionarea cererilor derecuzare:; Pre4edintele 4edin1ei anun1/ numele 4i prenumele s/u 4i, dup/ caz, 4i ale celorlal1iudec/tori din complet, ale procurorului, greerului, precum 4i ale expertului,interpretului, traduc/torului 4i specialistului, dac/ ace4tia particip/ la udecare, 4iveric/ dac/ nu s0nt cereri de recuzare sau ab1ineri.udecat- ,n cazul ,n care inculpatul nu aluat cuno@tin- de materialele cauzei @i nu a primit rec5izitoriul.

  7; Instan1a, 0n cazul neprezent/rii nemotivate a inculpatului la udecarea cauzei,este 0n drept s/ dispun/ aducerea silit/ a inculpatului 4i s/-i aplice o m/sur/preventiv/ sau s/ o 0nlocuiasc/ cu o alt/ m/sur/ care va asigura prezentarea lui 0ninstan1/, iar la demersul procurorului, s/ dispun/ anun1area inculpatului 0n c/utare.2nc!eierea privind anun1area inculpatului 0n c/utare se execut/ de c/tre organeleafacerilor interne.

  G; Instan1a decide udecarea cauzei 0n lipsa inculpatului din motivele prev/zute0n alin.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  39/98

  Testul 2& Cercetarea >udec-toreasc-.

  2.1 Relatai ordinea cercet-rii >[email protected] >udec-toreasc-Articolul 306.Ordinea cercet/rii udec/tore4ti

  :; 2n cadrul cercet/rii udec/tore4ti, 0n primul r0nd se cerceteaz/ probeleprezentate de c/tre partea acuz/rii.

  udec-toreasc- ,nraport cu principiul contradictorialit-ii @i nemi>locirii >udec-rii cauzeiArticolul 2&.Principiul contradictorialit/1ii 0n procesul penal

  :; Urm/rirea penal/, ap/rarea 4i udecarea cauzei s0nt separate 4i se efectueaz/de diferite organe 4i persoane.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  40/98

  de udecat/ pune la baza sentin1ei numai acele probe la cercetarea c/rora p/r1ile auavut acces 0n egal/ m/sur/.>; P/r1ile 0n procesul penal 04i aleg pozi1ia, modul 4i miloacele de sus1inere a ei desine st/t/tor, ind independente de instan1/, de alte organe ori persoane. Instan1a deudecat/ acord/ autor oric/rei p/r1i, la solicitarea acesteia, 0n condi1iile prezentuluicod, pentru administrarea probelor necesare.

  P/r1ile nu vor 0ndep/rtate din sal/, principiul contradictorialit/1ii 4i al dreptului laap/rare put0ndu-se realiza, 0n bune condi1ii, numai prin perceperea nemilocit/ adeclara1iilor date de inculpat, celelalte p/r1i, martori 4i exper1i."oate aceste aspecte privind cererile, demersurile, c0t 4i propunerile de noi probe sepun 0n discu1ia p/r1ilor, ca un efect obligatoriu al principiului contradictorialit/1ii,instan1a pronun10ndu-se asupra lor prin ,nc5eiere motivat-.*omentele ce 1in desolu1ionarea cererilor, demersurilor 4i propunerilor de noi probe se xeaz/ 0n procesul= verbal.

  2.3. Proiectai situaii de reluare a cercet-rii >udec-tore@ti dup- dez!aterile>udiciare @i ,n cursul deli!er-rii.

  Articolul 38:.#on1inutul dezbaterilor udiciare:; 2n cuv0nt/rile lor, participan1ii la dezbateri nu au dreptul s/ se refere la probe noicare nu au fost examinate 0n cadrul cercet/rii udec/tore4ti. 2n cazul 0n care trebuieprezentate probe noi, participan1ii la dezbateri pot cere reluarea cercet/riiudec/tore4ti, indic0nd, totodat/, care anume circumstan1e vor cercetatesuplimentar 4i 0n baza c/ror noi probe. Instan1a, ascult0nd opiniile celorlalte p/r1i,adopt/ o 0nc!eiere motivat/ privind admiterea sau respingerea cererii sau demersuluirespectiv.udec-toreasc-.

  2.1 'denticai locul @i importana cercet-rii >udec-tore@ti ,n sistemuletapelor >udec-rii ,n prima instan- a cauzei penale.

  Articolul 306.#rdinea cercet-rii >udec-tore@ti#ercetarea udec/toreasc/ este cea mai important/ 4i mai complex/ parte a udec/1ii0n fond, de buna ei desf/4urare depinz0nd 0n mare m/sur/ stabilirea adev/rului 0ncauz/. Anume aici se manifest/ 0n toat/ amploarea principiul contradictorialit/1iiprocesului penal, 0n care dovedirea acuz/rii se pune exclusiv 0n sarcina acuzatoruluide stat. De aceea ecien1a activit/1ii acuzatorului 0n mare parte depinde decapacitatea lui de a se opune 0n mod competent ap/r/rii prin utilizarea at0t a normelorde drept material 4i procesual, c0t 4i a procedeelor tactice, elaborate de criminalistic/.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  41/98

  Ordinea de efectuare a cercet/rii, stabilit/ de instan1/, poate sc!imbat/ doar printr-o0nc!eiere special/. De aceea, dac/ 0n scopul unei cercet/ri obiective 4i complete acircumstan1elor cauzei apare necesitatea de a modica ordinea de examinare aprobelor, atunci acuzatorul de stat primul este obligat s/ fac/ un asemenea demersc/tre instan1/ 0ntr-o expunere motivat/.

  2.2 Comparai condiiile de administrare a pro!elor ,n cadrul cercet-rii>udec-tore@ti @i ,n cursul urm-ririi penale.

  Articolul 1//. Administrarea pro!elor:. 2n vederea asigur/rii egalit/1ii armelor, articolul 1//determin/ o totalitate de

  drepturi ale ap/r/rii. Articolul :BB con1ine 0n sine o enumerare a miloacelorprocesuale de colectare a datelor de fapt care au importan1/ 0n cauza penal/. 2narticolele care reglementeaz/ efectuarea anumitor ac1iuni procesuale sunt detalizateregulile procesuale de administrare a probelor. 2nc/lcarea acestor reguli poate duce ladubitatea corespunderii datelor prezentate cu realitatea obiectiv/. Prevederile

  articolului :BB, constat/ 0n%a; instan1a de udecat/ nu este 0n drept s/ se implice 0n strngerea probelor dinini1iativa sa.

  b; Administrarea probelor poate avea loc doar prin procedeele probatorii prev/zutede procedura penal/.

  c; Instan1a din ini1iativa sa, poate efectua anumite ac1iuni procesuale 0n vedereaveric/rii probelor, spre exemplu o reconstituire a faptei, un experiment, oconfruntare, 4.a.

  d; Ja cererea ap/r/rii, at0t organul de urm/rire penal/, c0t 4i instan1a, sunt obligates/ verice temeinicia cererii 0n cazul c0nd organul de urm/rire sau instan1aconsider/ c/ cererea ap/r/rii de a efectua ac1iuni procesuale suplimentare este

  ne0ntemeiat/, ordonan1a sau 0nc!eierea instan1ei de a respinge cererea trebuies/ e motivat/. Ap/rarea trebuie s/ aib/ posibilitatea de a contesta !ot/r0reaorganului de urm/rire penal/ privind refuzul de a efectua ac1iuni procesuale lacererea ap/r/rii.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  42/98

  sunt necesare anumite cuno4tin1e speciale avocatul poate apela la un specialist. 2ncazul c0nd avocatul a purtat convorbiri cu unele persoane zice, aceste date sunttransmise organului de urm/rire, care trebuie s/ audieze aceste persoane 0n calitatede martori. 2n cazul c0nd a dus convorbiri cu persoana zic/, avocatul poate 0nregistraaceste convorbiri video sau audio cu acordul persoanei, e poate propune persoaneide a 0ntocmi o l/murire care apoi poate autenticat/ 0n notariat 4i servi 0ncontinuare temei pentru audierea persoanei de c/tre organul de urm/rire sau de c/treinstan1a de udecat/.

  7. O alt/ metod/ de administrare a probelor de c/tre ap/rare este solicitareadiferitor documente din organiza1ii 4i institu1ii. Aceste documente pot s/ e certicatede s/n/tate, materiale de ar!iv/, diferite acte normative departamentale, 4.a. #utoate c/ 0n ecare caz concret organul de urm/rire ia decizia privind efectuareaactelor suplimentare la cererea avocatului, refuzul de a efectua aceste acte trebuie s/e 0ntemeiat 4i argumentat.

  G. (ste necesar de men1ionat 4i faptul c/ administrarea probelor de c/tre ap/r/toreste un drept 4i nu o obliga1ie a acestuia 4i faptul c/ ap/rarea nu a administrat probenu poate interpretat ca un e4ec al ap/r/rii. Ap/rarea determin/ oportunitateaadministr/rii anumitor probe. Lericarea probelor 0n sensul alineatului >, articolul :BB,

  se efectueaz/ prin anumite metode% analiza con1inutului probelor administrate,coroborarea cu alte probe. #orobora din latinescul Ncorroborare9; 0nseamn/ a 0nt/ri, aspriini, a da putere, a consolida, a conrma. Probele trebuie coroborate cu alte probecare au fost administrate mai 0nainte, pot administrate noi probe sau poate vericat/ sursa de exemplu, prezentarea spre recunoa4tere, vericarea declara1iilorla fa1a locului, experimentul, 4.a.;. Administrarea probelor poate avea loc doar prinprocedee probatorii prev/zute de #odul de Procedur/ Penal/.

  2.3 Argumentai prevederile legale privitoare la citirea declaraiilorinculpatului p-rii v-t-mate @i ale martorului

  #omentariu; Articolul 30:. Citirea declaraiilor inculpatului#itirea depozi1iilor inculpatului presupune 0ntr-un anumit fel limitarea principiuluinemilocirii, acuzatorii trebuie s/ recurg/ la acest procedeu de cercetare doar 0nanumite condi1ii.

  2n primul r0nd, citirea m/rturiilor f/cute 0n timpul urm/ririi penale se admite numaidup/ ce inculpatul 4i-a expus 0n 0ntregime depozi1iile sale udec/1ii sau cauza se udec/0n lips inculpatului.2n al doilea r0nd, nu orice argumente pot invocate pentru a citi depozi1iile inculpatuluif/cute 0n cadrul urm/ririi penale, ci doar cele principiale, prin care se sc!imb/ 0ns/4iesen1a 4i con1inutul m/rturiilor. De cele mai multe ori, aceast/ situa1ie se creeaz/ c0ndinculpatul, care 4i-a m/rturisit vina 0n timpul anc!etei preliminare, se dezice deaceast/ m/rturisire 0n instan1a de udecat/ 4i insist/ asupra nevinov/1iei lui sau c0nd 0ntimpul anc!etei preliminare a indicat 0n calitate de complici asupra unor persoane, iarla udecat/ = asupra altora.

  Apreciind m/rturiile inculpatului 0n timpul anc!etei 4i 0n udecat/, acuzatorii nu lepot da preferin1/ unora 0n raport cu celelalte, deoarece nici una nu are prioritate.Leridicitatea se cere apreciat/ prin coroborare cu celelalte probe administrate 0ncauz/.

  2n practica udiciar/ 0nt0lnim cazuri c0nd inculpatul refuz/ s/ fac/ depozi1ii. 2nasemenea situa1ii, acuzatorii au dreptul s/ fac/ demers c/tre instan1/ privind citirea

  m/rturiilor date la urm/rirea penal/ art.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  43/98

  '0nt frecvente cazurile c0nd inculpatul se declar/ vinovat de o fapt/ mai pu1in grav/, cuscopul de a evita r/spunderea pentru o alt/ infrac1iune mai grav/.Uneori inculpatul sepoate autocalomnia, ca s/-l 0ngr/deasc/ de r/spundere pe organizatorul infrac1iuniisau pe o persoan/ apropiat/ lui. De aceea 4i declara1iile inculpatului desprerecunoa4terea vinov/1iei sale se cer vericate 4i apreciate critic 0n coroborare cu alteprobe.O aten1ie aparte acuzatorul trebuie s/ acorde explica1iilor inculpatului la 0ntreb/rilepuse de al1i participan1i la proces 4i, 0n special, de ap/r/tor. Ja 0ntreb/rile ap/r/toruluiinculpatul deseori d/ r/spunsuri pu1in deosebite dec0t la 0ntreb/rile analogice aleprocurorului. Acuzatorul de stat urmeaz/ s/ stabileasc/ care dintre cele dou/r/spunsuri ale inculpatului, date la una 4i aceea4i 0ntrebare, este corect. Acest lucruare o importan1/ deosebit/ pentru realizarea reu4it/ 4i corect/ a activit/1ii de acuzare.

  Articolul 38/. Audierea martorilorDepozi1iile martorilor constituie cea mai r/sp0ndit/ surs/ din care se pot ob1ine datelede fapt utile dovedirii acuz/rii. De aici nu 0nt0mpl/tor 0n activitatea de cercetare aprobelor 0n anc!eta udec/toreasc/ audierea martorilor 4i vericarea datelor de faptcare se con1in 0n depozi1iile lor au cea mai mare pondere.

  :.Informa1ia de1inut/ de martor depinde de factori obiectivi 4i subiectivi. De aceeaacuzatorul, 0nc/ 0nainte de audiere, trebuie s/-4i determine clar care elemente dinformularea acuz/rii se pot dovedi prin declara1iile respectivului, astfel concentr0ndu-4iaten1ia numai asupra lor. "otodat/, pentru ca audierea martorului s/ e strict orientat/,iar circumstan1ele necesare claricate 0ntr-o ordine logic/, consider/m necesar ca 0ncauzele cu acuzare simpl/ s/ se respecte consecutivitatea expunerii elementelorformul/rii acuz/rii. 2n leg/tur/ cu aceasta, am putea recomanda ca, 0n timpul audieriimartorilor, s/ se clarice datele de fapt% :; care se refer/ la 0mpreur/rile faptei des/v0r4irea c/reia este acuzat inculpatulK ; care au importan1/ pentru concluzia

  privitor la 0ncadrarea uridic/K 7; care indic/ m/rimea daunei cauzate prin infrac1iune.2n 0nc!eiere pot claricate 4i datele de fapt care au importan1/ pentru solu1ionareac!estiunii privitoare la pedeapsa penal/..Dac/ 0n depozi1iile martorului se con1in date de fapt, care conrm/ c0teva episoadeale unei infrac1iuni omogene continue cauze cu acuzare complex/; sau c0tevainfrac1iuni independente 0n cazul cumulului lor real pluralitate de acuz/ri;, acuzatoriitrebuie s/ efectueze audierea 0ntr-o anumit/ consecutivitate, cea mai indicat/ indordinea cronologic/.7.#0nd martorul se refer/ numai la una din acuz/rile incluse 0n pluralitate, la audierealui pot respectate recomand/rile propuse pentru cauzele cu acuzare simpl/.G.Acuzatorii trebuie s/ ia 0n considera1ie anumite particularit/1i metodice la audiereamartorului care-l demasc/ pe inculpat 0n s/v0r4irea infrac1iunii printr-o singur/ ac1iune,dar care a condus spre urm/ri diferite cumul ideal;. Acestea s0nt cauzele cu acuzarecomplex/ 4i formularea acuz/rii aici este unic/. 2n cauzele date acuzatorii 0nc/ la0nceput trebuie s/ a&e de la martor tot ce 4tie acela despre fapta ilicit/, s/v0r4it/ de

  inculpat, iar apoi s/ treac/ la precizarea datelor de fapt, care se refer/ la consecin1eleilicite.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  44/98

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  45/98

  Test 20 Deli!erarea @i adoptarea sentinei.

  2.1 ta!ilii corelaia dintre legalitatea temeinicia @i motivarea sentinei.

  'entinta treb sa e legala.Jegalitatea sentintei consta in faptul ca ea trebuie sarespecte intru totul legea- incepind de la ceea ca completul de udexcata care adoptasentinta, trebuie sa e legal coinstituit si nisind cu aceea ca structura si formasentintei trebuie sa respecte prevederile legale. Asadar sentinta trebuie sacorespunda normelor legale material si procedural sub a caror incidenta cade.'entinta trebuie sa e intemeiata. "emeinicia sentintei prevede concludenta intreimpreurarile si probele examinate la cercetarea udecatoreasca cu argumenteleexpusein sentinta. Instanta poate pune la baza doar acele probe care au fostrecunoscute ca ind pertinente, concludente ,utile, admisibile , certe si suciente.'entinta trebuie sa e motivate. *otivarea sentintei inseamna ca ecare concluzie dinsentinta trebuie sa e argumentata, indicindu-se expres izvorul probant care conrmaconcluzia data. *otivarea sentintei lipseste in instantele cu urati, deoarece ei trebuiesa pronunte doar verdictul univoc pozitiv sau negative, motivare a!otaririi ind pusa

  in sarcina instantei clasice.

  2.2 #lasica1i felurile sentin1elor 0n procesul penal 4i delimita1i c!estiunile caretrebuie s/ le solu1ioneze instan1a la darea sentin1ei.Articolul 3:6. #!estiunile pe care trebuie s/ le solu1ioneze instan1a de udecat/ laadoptarea sentin1ei :; Ja adoptarea sentin1ei, instan1a de udecat/ solu1ioneaz/ urm/toarele c!estiuni0n urm/toarea consecutivitate% 1) dac a avut loc fapta de svrirea creia este nvinuit inculpatul; 2) dac aceast fapt a fost svrit de inculpat;

  3) dac fapta ntrunete elementele infraciunii i de care anume lege penal este prevzutea;

  4) dac inculpatul este vinovat de svrirea acestei infraciuni; 5) dac inculpatul trebuie s fie pedepsit pentru infraciunea svrit;

  ) dac e!ist circumstane care atenueaz sau agraveaz rspunderea inculpatului i careanume; ") ce msur de pedeaps urmeaz s fie stabilit inculpatului# lund n considerare irecomandrile serviciului de resocializare# dac o asemenea anc$et a fost efectuat;

  %) dac msura de pedeaps stabilit inculpatului trebuie s fie e!ecutat de inculpat saunu;

  &) tipul penitenciarului n care urmeaz s e!ecute pedeapsa nc$isorii;1') dac trebuie admis aciunea civil# n folosul cui i n ce sum;

  11) dac trebuie reparat paguba material atunci cnd nu a fost intentat aciunea civil;12) dac urmeaz s fie ridicat sec$estrul asupra bunurilor;

  13) ce trebuie s se fac cu corpurile delicte;14) cine i n ce proporie trebuie obligat s plteasc c$eltuielile (udiciare;

  15) dac urmeaz s fie revocat# nlocuit sau aplicat o msur preventiv n privina

  inculpatului;1) dac n privina inculpatului recunoscut vinovat de comiterea infraciunii urmeaz s

  fie aplicat tratament medical forat de alcoolism sau narcomanie*2) +ac inculpatul este nvinuit de svrirea mai multor infraciuni# instana soluioneaz

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  46/98

  c$estiunile artate n alin*1) pct1),13) pentru fiecare infraciune n parte*3) +ac de svrirea infraciunii snt nvinuii mai muli inculpai# instana soluioneaz

  c$estiunile prevzute n alin*1) referitor la fiecare inculpat n parte *4) +ac# n cursul urmririi penale sau (udecrii cauzei# s,au constatat nclcri aledrepturilor inculpatului# precum i s,a stabilit din vina cui au fost comise aceste nclcri#instana e!amineaz posibilitatea reducerii pedepsei inculpatului drept recompens pentru

  aceste nclcri-lasificarea legala a sentintelor este una tripartite.:sentinta de condamnare

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  47/98

  (declaraiile prii vtmate, a martorilor, a inculpatului, corpurile delicte, procesele%verbale, documente, constatri tehnico%tiini$ce etc).

  Audiat 0n 4edin1a de udecat/, inculpatul vina nu a recunoscut-o, explic0nd c/ac1iunile sale sunt legale 4i nu constituie o 0nc/lcare a legii includei explicaiilenvinuitului;. Declara1iile inculpatului instan1a de udecat/ le apreciaz/ din punct devedere al corobor/rii lor ca probe puse la baza !ot/r0rii de ac!itare.

  Prin prisma probelor administrate, instan1a de udecat/ consider/ c/infrac1iunea prev/zut/ de art. numrul, alineatul, lit. articolului; #od penal inculpatulnu a s/v0r4it-o 4i urmeaz/ a ac!itat, deoarece exist/ cauza care 0nl/tur/ caracterulpenal al faptei (indicai caua care nltur caracterul penal al !aptei).

  +elevante sub acest aspect sunt 4i prevederile art.C #od penal, unde seprecizeaz/, c/ nu constituie infrac1iune fapta, prev/zut/ de legea penal/, care(indicai caua care nltur caracterul penal al !aptei).

  Lis-a-vis de temeiurile de drept relevate, se impune solu1ia de ac!itare a luinumele, prenumele; din motivul c/ exist/ o cauz/ care 0nl/tur/ caracterul penal alfaptei.

  2n conformitate cu prevederile art. H>, H7, FB alin.:; pct.7;, F #od deprocedur/ penal/, instan1a de udecat/

  ; # T + R + ? T $ Inculpatul numele, prenumele, patronimicul; se ac!it/ de 0nvinuirea de

  s/v0r4ire a infrac1iunii prev/zut/ de art. numrul articolului)#odul penal pe motiv c/exist/ cauza care 0nl/tur/ caracterul penal al faptei = (indicai caua care nlturcaracterul penal al !aptei).

  Indicai dispoiiile privind revocarea msurilor preventive (dac este caul),dispoiii de revocare a msurilor de asigurare a aciunii civile i a eventualeicon$scri speciale, dac ast!el de msuri au !ost luate.

  'entin1a cu drept de apel 0n termen de :7 zile la #urtea de Apel includeidenumirea).

  Pre4edintele 4edin1ei, udec/torsemntura Numele, prenumele)ot- la adoptarea sentin1ei urmeaz/ s/ se consulte ot/r0rea Plenului #ur1ii

  'upreme de Tusti1ie nr. 7 din :F.BG.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  48/98

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  49/98

  Test 28 entina de ,ncetare a procesului penal.

  2.1 'denticai temeiurile @i descriei structura sentinei de ,ncetare aprocesului penal. Articolul 3

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  50/98

  dac exist concurs de in!raciuni % de stabilit pedeapsa de$nitiv prin cumululpedepselor aplicate, dispoiii privind msura preventiv ce se va aplica inculpatuluipn cnd sentina va deveni de$nitiv.

  Indica1i dispozi1iile privind conscarea special/, corpurile delicte 4i dispozi1iireferitoare la repartizarea c!eltuielilor udiciare etc.

  'entin1a cu drept de apel la #urtea de Apelincludei denumirea;0n termen de:7 zile de la pronun1are, prin intermediul Tudec/toriei indicai;.

  Pre4edintele 4edin1ei, udec/tor semntura Numele, prenumeleTudec/tor semntura Numele, prenumeleTudec/tor semntura Numele, prenumele

  2.3 Proiectai o sentin- de ,ncetare a procesului penal.

  $)T')*+D$ B)C$TAR$ A PR#C$U%U' P$)A% B) %$G+TUR+ CU AP%'CAR$AACTU%U' D$ A()'T'$

  Dosarul nr.ZZZZZ

  Data, luna, anul Ora4ul ZZZ Tudec/toriaincludei

  denumirea;,0n component pre4edintelui 4edin1ei de udecat/, udec/torNumele, prenumele greerului Numele,

  prenumele cu participarea procurorului Numele,pren avocatului Numele, prenumelea udecat 0n 4edin1/ public/M 0nc!is/ indicai; cauza penal/ privind 0nvinuirea lui

  Includei numele, prenumele , patronimicul nvinuitului, data i locul naterii,naionalitatea, studiile, cetenia, statutul matrimonial, numrul copiilor minori i a

  persoanelor ntreinute (dac este aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul deinvaliditate (dac este aplicabil), adresa de la domiciliu, antecedentele penale (dacexist sau nu exist), cunoaterea limbii de stat,

  0nvinuit de s/v0r4irea infrac1iunii prev/zut/ de articolul numrul, alin., lit.articolului),#od penal.

  Procedura de citare legal executat/.Avocatul a pledat indicai concret chintesena;.Procurorul s-a pronun1at indicai concret chintesena;.Asupra materialelor din dosar 4i a probelor administrate 0n 4edin1/, instan1a

  #O'"A"[%#escriei !apta in!racional comis i circumstanele cauei, indicnd locul,timpul, modul svririi ei, !orma i gradul de vinovie, motivele i consecinele

  pre"udiciabile ale in!raciunii (latura obiectiv a in!raciunii).

  Linov/1ia inculpatului se 0ntemeiaz/ pe urm/toarele probe%Indicai probele pe care se ntemeia concluiile instanei de "udecat i care

  demonstrea vinovia inculpatului i explicai $ecare prob n parte (declaraiileprii vtmate, a martorilor, a inculpailor, corpurile delicte, procesele%verbale,documente, constatri tehnico%tiini$ce,etc).

  Audiat 0n 4edin1a de udecat/, inculpatul nu 4i-a recunoscut vina includei

  explicaiile inculpatului;.(valu0nd 0n ansamblu probele administrate, instan1a constat/ c/ vinov/1ia luinumele, prenumele; este dovedit/ deplin, iar ac1iunile s/v0r4ite se 0ncadreaz/ 0narticolul numrul, alineatul, lit. articolului; #od penal ca indicai denumirea

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  51/98

  in!raciunii i coninutul acesteia;, fapt conrmat prin indicai probele caredemonstrea vinovia inculpatului).

  "otodat/, instan1a de udecat/ respinge declara1iile inculpatului numele,prenumele; privind nevinov/1ia sa, deoarece indicai motivele respingerii;. Instan1aconc!ide ca de4i numele, prenumele; a s/v0r4it o infrac1iune, el nu poate pedepsitconform sanc1iunii art. numrul articolului; #od penal.

  Ja (indicai data)a fost adoptat/ Jegea nr. (indicai numrul)privind amnistia 0nleg/tur/ cu (indicai ocaia adoptrii legii de amnistiere). Includei articolul din legecare prevede ncetarea procesului penal privind anumite categorii de in!raciunisvrite pn la data adoptrii legii respective.

  Infrac1iunea incriminat/ inculpatului numele, prenumele; a fost comis/ p0n/ laadoptarea legii sus-men1ionate. Prin urmare, fapta incriminat/, c0t 4i persoanainculpatului cade sub inciden1a legii men1ionate, temeiuri anume pentru neaplicareaactului de amnistie instan1a nu a stabilit, astfel c/ procesul 0n cauz/ urmeaz/ a 0ncetat.

  Indicai orice prevederi privind aciunea civil (dac a !ost naintat), revocareamsurilor preventive (dac este caul).

  2n conformitate cu art. >B, F:-:F>, FG #PP,instan1a de udecat/

  ; # T + R + ? T $2n temeiul articolului (indicai numrul, alineatul, lit.) din Jegea nr. (indicai

  numrul)privind amnistia 0n leg/tur/ cu (indicai ocaia adoptrii legii de amnistiere),a 0nceta procesul penal 0n cauza lui numele, prenumele, patronimicul; care a s/v0r4itinfrac1iunea prev/zut/ de art. numrul, alineatul, lit. articolului; #od penal.

  Indicai dispoiiile privind revocarea msurilor preventive (dac este caul),corpurile delicte, dispoiii de revocare a msurilor de asigurare a aciunii civile i aeventualei con$scri speciale, dac ast!el de msuri au !ost luate.

  'entin1a cu drept de apel 0n termen de :7 zile la #urtea de Apel includeidenumirea).

  Pre4edintele 4edin1ei, udec/torsemntura Numele, prenumele

  )ot- la adoptarea sentin1ei urmeaz/ s/ se consulte ot/r0rea Plenului #ur1ii'upreme de Tusti1ie nr.7 din :F.BG.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  52/98

  Test 2: entina de ac5itare.

  2.1/dentificai i caracterizai temeiurile sentinei de ac$itareArticolul 390.0entina de ac$itare

  *1) 0entina de ac$itare se adopt dac.1) nu s,a constatat e!istena faptei infraciunii;

  2) fapta nu a fost svrit de inculpat; 3) fapta inculpatului nu ntrunete elementele infraciunii; 4) fapta nu este prevzut de legea penal; 5) e!ist una din cauzele care nltur caracterul penal al faptei *2) n cazul ac$itrii persoanei n temeiul alin*1) pct2)# organul de urmrire penaleste obligat s continue urmrirea penal pentru identificarea fptuitorului *3) 0entina de ac$itare duce la reabilitarea deplin a inculpatului

  2.2 Argumenta1i consecin1e distincte 0n dependen1/ de diferite temeiuri de ac!itare. Jegea invoc/ ex!austiv temeiurile 0n baza c/rora se adopt/ sentin1a de

  ac!itare. Ac!itarea 0n baza oric/rui temei, enumerate 0n alin. :; art. FB #PP, 0nseamn/, c/%, instan1a stabile4te e inexisten1a infrac1iunii, ca temei al r/spunderii penale, e

  existen1a unei cauze, 0n care este exclus/ r/spunderea penal/, ceea ce ec!ivaleaz/, 0nambele situa1ii, cu nevinov/1ia penal/ a inculpatului.

  , persoana trebuie s/ e reabilitat/. 2n acest caz persoana are dreptul la desp/gubirimateriale, morale, s/ e restabilit 0n drepturile de munc/, de pensionare, locative 4ialte drepturi 0n condi1iile legii.

  2.3 Decide1i argumentat asupra oportunit/1ii restituirii dosarului procurorului 0n cazul

  ac!it/rii prev/zute de art.FB alin.: pct.< #PP. art.FB alin.: pct.< #PP. % fapta nu a fost savirsita de inculpateOrganul de urm/rire penal/ este obligat s/ ia toate m/surile prev/zute de lege

  pentru cercetarea sub toate aspectele, complet/ 4i obiectiv/, a circumstan1elor cauzeipentru stabilirea adev/rului.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  53/98

  Test 2< entina de condamnare.

  2.1Deni1i 4i identica1i felurile sentin1ei de condamnare.

  Organul de urm/rire penal/ este obligat s/ ia toate m/surile prev/zute de legepentru cercetarea sub toate aspectele, complet/ 4i obiectiv/, a circumstan1elor cauzeipentru stabilirea adev/rului.

  Articolul 3:; 'entin1a de condamnare se adopt/%:; cu stabilirea pedepsei care urmeaz/ s/ e executat/K

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  54/98

  legea penal/K; categoria 4i m/rimea pedepsei aplicate inculpatului pentru ecare infrac1iune

  constatat/ ca dovedit/, pedeapsa denitiv/ pe care urmeaz/ s/ o executeK categoriapenitenciarului 0n care trebuie s/ execute pedeapsa cel condamnat la 0nc!isoareK datade la care 0ncepe executarea pedepseiK durata termenului de prob/ 0n cazulcondamn/rii cu suspendarea condi1ionat/ a execut/rii pedepsei 4i cui 0i revineobliga1ia de a supraveg!ea pe cel condamnat cu suspendarea condi1ionat/ aexecut/rii pedepsei. 2n caz dac/ instan1a 0l g/se4te pe inculpat vinovat, dar 0l libereaz/de pedeaps/ pe baza prevederilor respective ale #odului penal, ea este datoare s/men1ioneze aceasta 0n dispozitivul sentin1eiK >; dispozi1ia despre computarea re1inerii, arest/rii preventive sau arest/rii ladomiciliu, dac/ inculpatul p0n/ la darea sentin1ei se a&a 0n stare de arestK

  7; dispozi1ia privitoare la m/sura preventiv/ ce se va aplica inculpatului p0n/ c0ndsentin1a va deveni denitiv/K G; obliga1iile puse 0n seama condamnatului cu suspendarea condi1ionat/ aexecut/rii pedepsei.

  ; 2n cazurile prev/zute 0n art.GG din #odul penal, dispozitivul sentin1ei vacuprinde, de asemenea, 4i dispozi1ia 0n vederea ridic/rii gradului militar, titluluispecial, gradului de calicare clasicare; sau a distinc1iilor de stat ale inculpatului. 7; 2n cazul condamn/rii unui cet/1ean str/in sau apatrid cu re4edin1/ permanent/0n alt stat, dispozitivul sentin1ei va cuprinde explica1ii privind dreptul de a ceretransferarea condamnatului 0n 1ara de re4edin1/.

  2.3 entin+de condamnare pentru acte de 5uliganism

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  55/98

  +osarul nr SENTIN n numele legii

  +ata# luna# anul raul udectoria *includei denumirea)# n componena

  preedintelui edinei de (udecat# (udector Numele, prenumele (udectorilorNumele, prenumele grefierului Numele,prenumele interpretului Numele, prenumelecu participarea procure Numele, prenumele avocailor

  Numele, prenumele a (udecat n edin public nc$is *indicai) cauza penal privindnvinuirea lui

  Includei numele, prenumele, patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea, studiile,cetenia, statutul matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este

  aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la

  domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de stat,

  nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul *numrul, alin., lit. articolului),-od penal#

  Includei numele, prenumele, patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea, studiile,cetenia, statutul matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este

  aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la

  domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de stat,

  nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul *numrul, alin., lit. articolului),-od penal#i

  Includei numele, prenumele, patronimicul nvinuitului, data i locul naterii, naionalitatea, studiile,

  cetenia, statutul matrimonial, numrul copiilor minori i a persoanelor ntreinute (dac este

  aplicabil), locul muncii, statutul militar, gradul de invaliditate (dac este aplicabil), adresa de la

  domiciliu, antecedentele penale (dac exist sau nu exist), cunoaterea limbii de stat,

  nvinuit de svrirea infraciunii prevzut de articolul *numrul, alin., lit. articolului),-od penal

  6rocedura de citare legal e!ecutat6rocurorul s,a pronunat *expunei concret chintesena) 7vocatul a pledat *expunei concretchintesena)

  7supra materialelor din dosar i a probelor administrate n edin# instana -80979:. Descriei apta inracional i circumstanele cau!ei, indicndu"se locul, timpul, modul svririi

  ei, orma i gradul de vinovie, motivele i consecinele pre#udiciabile ale inraciunii (latura

  obiectiv a inraciunii).

  +ei inculpaii integral i neag vina# vinovia acestora se ntemeiaz pe urmtoarele probe.Indicai probele pe care se ntemeia! conclu!iile instanei de #udecat i caredemonstrea! vinovia

  inculpailor i explicai iecare prob n parte (declaraiile prii vtmate, a martorilor, ainculpailor, corpurile delicte, procesele"verbale, documente, constatri tehnico"tiiniice, etc).

  Indicai prevederile $otrrii %lenului &urii 'upreme de ustiie din *.+.-++ &u privire la practica

  #udiciar n cau!ele penale despre huliganism/, caracteri!nd aciunile inculpailor conorm

  acesteia.

  Indicai dac instana a constatat semnele caliicative ale huliganismului, ct i ale huliganismului

  agravat n aciunile inculpailor.

  valund n ansamblu probele administrate# instana constat vinovia lui(numele, prenumele,patronimicul)i (numele, prenumele, patronimicul), iar aciunile svrite se ncadreaz nprevederile articolului(numrul, alineatul, lit. articolului)-od penal ca(indicai denumireainraciunii i coninutul acesteia).

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  56/98

  Indicai circumstanele care atenuea! sau agravea! rspunderea, meniuni despre recidiv (dac

  exist) pentru iecare inculpat n parte.

  0otivai pedeapsa penal stabilit pentru iecare inculpat n parte.0eniuni privind modul de acoperire a cheltuielilor de #udecat.

  n baza celor e!puse# conform art 3% 3&2 , 3&5# 3&" -6# instana de (udecatH O T R T E7,i declara pe*numele, prenumele, patronimicul) i pe (numele, prenumele, patronimicul)vinovai de

  svrirea infraciunii prevzut de articolul (numrul, alineatul, lit. articolului)-od penal# i astabili lui.

  ,numele, prenumele inculpatului 1 indicai categoria i mrimea pedepsei aplicate inculpatului,categoria penitenciarului n care trebuie s execute pedeapsa cel condamnat la nchisoare, data de

  la care ncepe executarea pedepsei, sau aptul c pedeapsa va i suspendat, indicnd termenul i

  condiia pentru care se suspend, dispo!iii privind msura preventiv ce se va aplica inculpatului

  pn cnd sentina va deveni deinitiv2,numele, prenumele inculpatului 1 indicai categoria i mrimea pedepsei aplicate inculpatului,

  categoria penitenciarului n care trebuie s execute pedeapsa cel condamnat la nchisoare, data de

  la care ncepe executarea pedepsei, sau aptul c pedeapsa va i suspendat, indicnd termenul i

  condiia pentru care se suspend, dispo!iii privind msura preventiv ce se va aplica inculpatului

  pn cnd sentina va deveni deinitiv2/ndicai dispoziiile privind confiscarea special# corpurile delicate i dispoziii referitoare la repartizareac$eltuielilor (udiciare etc

  0entina cu drept de apel la -urtea de 7pel(includei denumirea)n termen de 15 zile de la pronunare#iar pentru (numele, prenumele, patronimicul)i (numele, prenumele, patronimicul)de la datanmnrii copiei sentinei

  Pre@edintele @edinei >udec-torsemntura Numele, prenumele

  Test 3/ Dez!aterile >udiciare2.1 Relatai ordinea dez!aterilor >udiciare.

  Articolul 3!!. 7nunarea i ordinea dezbaterilor (udiciare *1) +up terminarea cercetrii (udectoreti# preedintele edinei de (udecat anun dezbaterile

  (udiciare*2) +ezbaterile (udiciare constau din cuvntrile procurorului# prii vtmate# prii civile# prii

  civilmente responsabile# aprtorului i inculpatului cnd aprtorul nu particip n cauza dat saudac inculpatul cere cuvntul +ac e!ist mai muli reprezentani ai prilor# ordinea cuvntrilor loro stabilete instana

  *3) n cazul n care cel puin una din persoanele care particip la dezbateri cere termen pentrupregtirea ctre dezbateri# preedintele edinei de (udecat anun ntrerupere# cu indicarea durateiei

  Ordinea dezbaterilor udiciare% discursul procuroruluiPledoaria aparatorului +eplica Ultimul cuvint al inculpatului

  In caz de pluralitate a reprezentantilor partilor, ordinea cuvintarilor este stabilitade instant.

 • 7/26/2019 Xerox Proces Penal 2 Sem(1)

  57/98

  2.2 Distingei coninutul discursului @i pledoariei.

  Continutul discursuluiIntroducerea(exordiul;-face cunoscut printr-o forma sintetica obiectul procesului,

  xeaza atentia udecatorului si creaza o atmosfera favorabila oratorului.Introducereanu poate consta din fraze departe de natura procesului.

  'xpunerea circumstantelor de !apt=naratiunea faptelornalia si expunerea probelor administrate in caua% !ondul continutului

  discursului de acuarenalia cauelor si conditiilor ce au !avoriat comiterea in!ractiuniirgumentarea incadrarii "uridice a !apteloraracteristica personalitatii inculpatului si aprecierea circumstantelor agravante

  sau atenuanteonsideratii privind eventual pedeapsa, actiunea civila si alte chestiuni.oncluie(peroratia)Continutul pledoariei'tructura pledoariei corespunde structurii discursului acuzatorului de stat, ind

  un raspuns la pozitia acuzarii.

  'pre deosebire de acuzatorul de stat, care a re obligatia de a analiza sub toateaspectele, complet si obiectiv, toate circumstantele cauzei, aparatorul este patruns inexclusivitate de scopul apararii interese


Recommended