Home >Mobile >Vremuri de cotitură vol.2 - colaj 2018.docx

Vremuri de cotitură vol.2 - colaj 2018.docx

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:4 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Transcript:

yogaesoteric.net Vremuri de cotitură: gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental (4) ::

18-22 minutes

De Lisa Renee

Forme de implanturi extraterestre malefice

Coada reptiliană este un implant extraterestru malefic amplasat la baza coccisului s,i este folosită pentru a împiedica cele trei corpuri inferioare (1D-2D-3D) să se structureze într-un câmp rotativ de tip merkaba, ceea ce ar permite accesul la câmpuri de energie rafinată din planurile înalte ale sufletului s,i din planurile Monadice ale corpului spiritual de lumină. Acest implant este proiectat pentru a bloca activarea intensă a lui KUNDALINI, alimentând în schimb complexul corpului mental inferior al egoului.

Etichetarea scalară este utilizată în planul astral 4D de către entităt,ile din alte dimensiuni de foarte mult timp. Prin clarvedere aceste implanturi apar ca dâre sau confetti negre răspândite în jurul corpului auric, care emit anumite frecvent,e. Sunt ca nis,te mici robot,i astrali automatizat,i pentru a merge în locul exact în care se află o persoană care a fost urmărită sau localizată, s,i apoi se cuplează la ea. Acestea sunt dispozitive de urmărire s,i au un anumit ton particular, astfel ca cei din planul astral să poată monitoriza locat,ia s,i coordonatele respectivei fiint,e umane. Etichetarea scalară poate fi specifică pentru istoria evolutivă a acelei persoane, de exemplu: etichete lemuriene, etichete atlante, etichete egiptene, etichete draconiene sau etichete ale războiului Orionului. Dacă persoana respectivă a fost o fiint,ă importantă în istoria galactică sau în cadrul evenimentelor liniei temporale, uneori este etichetată pentru a fi monitorizată de extrateres,trii malefici sau de fort,ele militare umane. Sigiliul Zeta este localizat în straturile planului astral corespondente plexului cardiac pentru a bloca activarea celui de-al patrulea lant, ADN, blocând astfel accesul la primul strat al nivelului supramental din straturile arhetipale. La modul esent,ial este o barieră de frecvent,ă 4D pusă în corpul uman pentru a t,ine sufletul fiint,ei umane ce se reîncarnează în plan astral, s,i sub controlul extrateres,trilor malefici, în timpul procesului mort,ii. Creează o multitudine de blocaje care împiedică abilităt,ile senzoriale ale inimii să fie receptate sau recunoscute de către corpul mental sau mintea cons,tientă.

Boala îmbătrânirii sau Programele de moarte celulară sunt implanturi compuse sau programe mentale ce sunt încărcate pentru a activa: etichete negative pentru clasificări medicale ale bolilor, îmbătrânire rapidă s,i incapacitatea t,esuturilor de a repara adecvat integritatea celulară, conducând la moarte celulară. Aceste programe de boală din cons,tiint,a colectivă sunt ment,inute vii în cons,tiint,a maselor pentru a activa boli, a genera dependent,e farmaceutice sau de medicamente s,i pentru a prelua funct,iile sistemului nervos central, în acelas,i timp scurtând sperant,a de viat,ă. Deoarece fiint,ele umane mor mult mai devreme decât ar trebui, iar extrateres,trii malefici trăiesc mii de ani, aceasta crează un dezavantaj major pentru specia umană.

Implantul 666 sau sigiliul templier – acest nivel de blocaj sau carantină este cel care se referă la sigiliul 666. Este un blocaj genetic în straturile celei de a s,asea dimensiuni vibratorii ce rezidă în gama razei indigo 6D s,i a razei violet 7D, a Monadei sau a corpurilor supramentale s,i, respectiv, a focarului coronar, despre care se spune că sunt „Aripile” noastre. La începutul integrării nivelului monadic, acest implant 666 sau sigiliu templier poate fi îndepărtat din corpul de lumină al fiint,ei umane. Familia colectivă de gardieni ai Confederat,iei RA (care există în Cele S, apte Ceruri înalte din universul următor – n.n.), supraveghează în mod specific scoaterea acestui implant.

Implanturile metatronice sunt dispozitive de inversare metatronice care conectează la implanturi metatronice din corpul de umbră sau forma negativă (bagajul de karmă nefastă), ce sunt destinate să colecteze s,i să scoată fort,a viet,ii din corpul Pământului s,i din corpul uman. Corpul de umbră sau forma negativă trebuie curăt,ate din corpul de lumină uman pentru a reconecta potent,ialul ascendent al tiparului celei de-a 12-a dimensiuni a fiint,ei umane. Această configurat,ie nenaturală a fost construită de extrateres,trii malefici via mas,inăria extraterestră care foloses,te inteligent,ă artificială pentru a parazita fort,a viet,ii de pe Pământ, cu scopul de a atinge imortalitatea, iar această structură distorsionată poartă numele de Arborele Viet,ii Artificiale, sau Arborele Negru al Viet,ii.

Implanturi tip crucifix. Una dintre cele mai mari manipulări promovate pentru a divide rasa umană este cea cu privire la istoria arhetipală a lui Christos crucificat pentru a înrobi s,i mai mult oamenii în credint,a într-un model salvator prin crucificare, care reprezintă fiint,a umană torturată. În dimensiunea noastră arhetipală, tot,i suntem Christosul interior (fii perfect,i ai Tatălui Ceresc), s,i am fost crucificat,i s,i implantat,i când planeta noastră a fost invadată de extrateres,trii malefici. Aceste implanturi tip crucifix sunt structuri de control tangibile plasate în straturile dimensiunii a s,aptea s,i, prin urmare, în structurile noastre individuale la nivelul celui de-al s,aptelea centru de fort,ă, a structurilor complexe ce îi sunt asociate, meridianelor s,i în întreaga parte stângă s,i principiu feminin din corpurile noastre. Nu suntem cons,tient,i de aceste implanturi până nu deschidem cel de-al s,aptelea sigiliu s,i începem să integrăm în câmpul cons,tiint,ei noastre personale această parte a celui de-al s,aptelea strat al corpului de lumină. Implanturile tip crucifix sunt localizate în s,apte arii principale din partea stângă a corpului, pe a s,aptea linie axiatonală, după cum urmează:

· cres,tetul capului, pe partea stângă;

· inima, plămânul stâng, spatele genunchiului stâng;

· glanda pineală;

· partea stângă a gâtului s,i vasele limfatice;

· partea laterală a coapsei stângi s,i fesa stângă;

· alta major (zona unde cutia craniană se as,ează deasupra coloanei vertebrale), hipotalamus, s,i umărul stâng;

· artera carotidă stângă.

Coroana de spini este concepută să distorsioneze circuitul energetic natural de la nivelul centrului coronar s,i să blocheze transmiterea către receptorii de la acest nivel a energiilor sinelui superior ce coboară din dimensiunile superioare elevate. Acest implant act,ionează la rândul lui ca o barieră de frecvent,ă concepută pentru a ment,ine omenirea incapabilă să comunice sau să aibă acces la corpul Sinelui superior. El blochează canalul de comunicare verticală din jurul capului, cutiei craniene s,i centrului coronar (SAHASRARA).

Implanturile sistemului glandular sunt „defect,iuni” pe calea ridicării energiei fundamentale KUNDALINI care impactează receptorii cerebrali s,i hipotalamusul, talamusul, glanda pineală, tiroida s,i timusul. În timpul invaziei extrateres,trilor malefici cu 5.500 de ani în urmă, colapsarea câmpului magnetic a creat perturbări ale ADN-ului care au făcut să fie pierdute limbajul natural s,i abilităt,ile noastre naturale care ne permiteau să comunicăm cu întregul spectru de specii planetare. Acest implant interferează cu secvent,a de litere de foc care aranjează corect tiparul ADN, determinând pierderi ale memoriei speciei s,i ale limbajului ei. În Biblie se face referire la acest moment în episodul în care Dumnezeu a amestecat în mod deliberat limbajul speciei noastre, rezultând mai multe limbi, deoarece fiint,ele umane erau păcătoase, ceea ce a fost numit Implantul Turnului Babel.

Implantul CHAKRA-elor de la Soare la Pământ este o distorsiune în straturile buddhice 11D, cu scopul de a interfera în transmiterea comunicărilor către 10D ce provin de la Sinele Avatar (Cons,tiint,a îndumnezeită ce înglobează simultan toate cele 12 dimensiuni – n.n.), pentru a le împiedica să ajungă în baza (hub-ul) 12D de pe pământ sau la interfat,a pământeană a CHAKRA-elor. Dacă avet,i probleme în realizarea tehnicii de creare a unui câmp protector 12D, cu conectarea centrului coronar cu picioarele prin canalul vertical, s,i holograme de inteligent,ă artificială ies din Forma Negativă (bagajul karmic cu care venim pe pământ – n.n.), este necesar să căutat,i dacă nu cumva avet,i Implanturi Soare-Pământ sau Implanturi Avalon.

Splitter Tech este un tip de codare AI (inteligent,ă artificială) care rulează ca un program de control mental s,i care este încorporat într-o varietate de tipuri de media, cum ar fi cuvinte scrise sau cuvinte rostite de un individ „infectat“, sau în înregistrări audio sau video care pot transmite acelas,i cod unei alte persoane care rezonează cu aceeas,i frecvent,ă sau informat,ie. Acesta dezvăluie un profil care este în mod obis,nuit observat la persoane din mediul academic sau persoane foarte dezvoltate intelectual, s,i tinde să fie atas,at la persoane foarte mentale cu egouri dominante, percept,ii bazate pe judecată s,i cu o foarte mică sau inexistentă deschidere a inimii.

Când dorim să ne conectăm la modul autentic cu spiritul dumnezeiesc din noi, s,i când lucrăm pentru a intra în comuniune tot mai profundă cu Spiritul lui Dumnezeu, putem cere ajutor pentru îndepărtarea implanturilor. Aceasta este foarte eficient atât timp cât noi continuăm să ne dedicăm să act,ionăm în concordant,ă cu sănătatea s,i cres,terea nivelului cons,tiint,ei noastre spirituale. Când urmează Legea lui Unu ca stil de viat,ă, o persoană primes,te foarte multă sust,inere

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended