Home >Mobile >Vremuri de cotitură vol.2 - colaj 2018.docx

Vremuri de cotitură vol.2 - colaj 2018.docx

Date post:14-Jun-2020
Category:
View:10 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Transcript:

yogaesoteric.net Vremuri de cotitură: gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental (4) ::

18-22 minutes

De Lisa Renee

Forme de implanturi extraterestre malefice

Coada reptiliană este un implant extraterestru malefic amplasat la baza coccisului s,i este folosită pentru a împiedica cele trei corpuri inferioare (1D-2D-3D) să se structureze într-un câmp rotativ de tip merkaba, ceea ce ar permite accesul la câmpuri de energie rafinată din planurile înalte ale sufletului s,i din planurile Monadice ale corpului spiritual de lumină. Acest implant este proiectat pentru a bloca activarea intensă a lui KUNDALINI, alimentând în schimb complexul corpului mental inferior al egoului.

Etichetarea scalară este utilizată în planul astral 4D de către entităt,ile din alte dimensiuni de foarte mult timp. Prin clarvedere aceste implanturi apar ca dâre sau confetti negre răspândite în jurul corpului auric, care emit anumite frecvent,e. Sunt ca nis,te mici robot,i astrali automatizat,i pentru a merge în locul exact în care se află o persoană care a fost urmărită sau localizată, s,i apoi se cuplează la ea. Acestea sunt dispozitive de urmărire s,i au un anumit ton particular, astfel ca cei din planul astral să poată monitoriza locat,ia s,i coordonatele respectivei fiint,e umane. Etichetarea scalară poate fi specifică pentru istoria evolutivă a acelei persoane, de exemplu: etichete lemuriene, etichete atlante, etichete egiptene, etichete draconiene sau etichete ale războiului Orionului. Dacă persoana respectivă a fost o fiint,ă importantă în istoria galactică sau în cadrul evenimentelor liniei temporale, uneori este etichetată pentru a fi monitorizată de extrateres,trii malefici sau de fort,ele militare umane. Sigiliul Zeta este localizat în straturile planului astral corespondente plexului cardiac pentru a bloca activarea celui de-al patrulea lant, ADN, blocând astfel accesul la primul strat al nivelului supramental din straturile arhetipale. La modul esent,ial este o barieră de frecvent,ă 4D pusă în corpul uman pentru a t,ine sufletul fiint,ei umane ce se reîncarnează în plan astral, s,i sub controlul extrateres,trilor malefici, în timpul procesului mort,ii. Creează o multitudine de blocaje care împiedică abilităt,ile senzoriale ale inimii să fie receptate sau recunoscute de către corpul mental sau mintea cons,tientă.

Boala îmbătrânirii sau Programele de moarte celulară sunt implanturi compuse sau programe mentale ce sunt încărcate pentru a activa: etichete negative pentru clasificări medicale ale bolilor, îmbătrânire rapidă s,i incapacitatea t,esuturilor de a repara adecvat integritatea celulară, conducând la moarte celulară. Aceste programe de boală din cons,tiint,a colectivă sunt ment,inute vii în cons,tiint,a maselor pentru a activa boli, a genera dependent,e farmaceutice sau de medicamente s,i pentru a prelua funct,iile sistemului nervos central, în acelas,i timp scurtând sperant,a de viat,ă. Deoarece fiint,ele umane mor mult mai devreme decât ar trebui, iar extrateres,trii malefici trăiesc mii de ani, aceasta crează un dezavantaj major pentru specia umană.

Implantul 666 sau sigiliul templier – acest nivel de blocaj sau carantină este cel care se referă la sigiliul 666. Este un blocaj genetic în straturile celei de a s,asea dimensiuni vibratorii ce rezidă în gama razei indigo 6D s,i a razei violet 7D, a Monadei sau a corpurilor supramentale s,i, respectiv, a focarului coronar, despre care se spune că sunt „Aripile” noastre. La începutul integrării nivelului monadic, acest implant 666 sau sigiliu templier poate fi îndepărtat din corpul de lumină al fiint,ei umane. Familia colectivă de gardieni ai Confederat,iei RA (care există în Cele S, apte Ceruri înalte din universul următor – n.n.), supraveghează în mod specific scoaterea acestui implant.

Implanturile metatronice sunt dispozitive de inversare metatronice care conectează la implanturi metatronice din corpul de umbră sau forma negativă (bagajul de karmă nefastă), ce sunt destinate să colecteze s,i să scoată fort,a viet,ii din corpul Pământului s,i din corpul uman. Corpul de umbră sau forma negativă trebuie curăt,ate din corpul de lumină uman pentru a reconecta potent,ialul ascendent al tiparului celei de-a 12-a dimensiuni a fiint,ei umane. Această configurat,ie nenaturală a fost construită de extrateres,trii malefici via mas,inăria extraterestră care foloses,te inteligent,ă artificială pentru a parazita fort,a viet,ii de pe Pământ, cu scopul de a atinge imortalitatea, iar această structură distorsionată poartă numele de Arborele Viet,ii Artificiale, sau Arborele Negru al Viet,ii.

Implanturi tip crucifix. Una dintre cele mai mari manipulări promovate pentru a divide rasa umană este cea cu privire la istoria arhetipală a lui Christos crucificat pentru a înrobi s,i mai mult oamenii în credint,a într-un model salvator prin crucificare, care reprezintă fiint,a umană torturată. În dimensiunea noastră arhetipală, tot,i suntem Christosul interior (fii perfect,i ai Tatălui Ceresc), s,i am fost crucificat,i s,i implantat,i când planeta noastră a fost invadată de extrateres,trii malefici. Aceste implanturi tip crucifix sunt structuri de control tangibile plasate în straturile dimensiunii a s,aptea s,i, prin urmare, în structurile noastre individuale la nivelul celui de-al s,aptelea centru de fort,ă, a structurilor complexe ce îi sunt asociate, meridianelor s,i în întreaga parte stângă s,i principiu feminin din corpurile noastre. Nu suntem cons,tient,i de aceste implanturi până nu deschidem cel de-al s,aptelea sigiliu s,i începem să integrăm în câmpul cons,tiint,ei noastre personale această parte a celui de-al s,aptelea strat al corpului de lumină. Implanturile tip crucifix sunt localizate în s,apte arii principale din partea stângă a corpului, pe a s,aptea linie axiatonală, după cum urmează:

· cres,tetul capului, pe partea stângă;

· inima, plămânul stâng, spatele genunchiului stâng;

· glanda pineală;

· partea stângă a gâtului s,i vasele limfatice;

· partea laterală a coapsei stângi s,i fesa stângă;

· alta major (zona unde cutia craniană se as,ează deasupra coloanei vertebrale), hipotalamus, s,i umărul stâng;

· artera carotidă stângă.

Coroana de spini este concepută să distorsioneze circuitul energetic natural de la nivelul centrului coronar s,i să blocheze transmiterea către receptorii de la acest nivel a energiilor sinelui superior ce coboară din dimensiunile superioare elevate. Acest implant act,ionează la rândul lui ca o barieră de frecvent,ă concepută pentru a ment,ine omenirea incapabilă să comunice sau să aibă acces la corpul Sinelui superior. El blochează canalul de comunicare verticală din jurul capului, cutiei craniene s,i centrului coronar (SAHASRARA).

Implanturile sistemului glandular sunt „defect,iuni” pe calea ridicării energiei fundamentale KUNDALINI care impactează receptorii cerebrali s,i hipotalamusul, talamusul, glanda pineală, tiroida s,i timusul. În timpul invaziei extrateres,trilor malefici cu 5.500 de ani în urmă, colapsarea câmpului magnetic a creat perturbări ale ADN-ului care au făcut să fie pierdute limbajul natural s,i abilităt,ile noastre naturale care ne permiteau să comunicăm cu întregul spectru de specii planetare. Acest implant interferează cu secvent,a de litere de foc care aranjează corect tiparul ADN, determinând pierderi ale memoriei speciei s,i ale limbajului ei. În Biblie se face referire la acest moment în episodul în care Dumnezeu a amestecat în mod deliberat limbajul speciei noastre, rezultând mai multe limbi, deoarece fiint,ele umane erau păcătoase, ceea ce a fost numit Implantul Turnului Babel.

Implantul CHAKRA-elor de la Soare la Pământ este o distorsiune în straturile buddhice 11D, cu scopul de a interfera în transmiterea comunicărilor către 10D ce provin de la Sinele Avatar (Cons,tiint,a îndumnezeită ce înglobează simultan toate cele 12 dimensiuni – n.n.), pentru a le împiedica să ajungă în baza (hub-ul) 12D de pe pământ sau la interfat,a pământeană a CHAKRA-elor. Dacă avet,i probleme în realizarea tehnicii de creare a unui câmp protector 12D, cu conectarea centrului coronar cu picioarele prin canalul vertical, s,i holograme de inteligent,ă artificială ies din Forma Negativă (bagajul karmic cu care venim pe pământ – n.n.), este necesar să căutat,i dacă nu cumva avet,i Implanturi Soare-Pământ sau Implanturi Avalon.

Splitter Tech este un tip de codare AI (inteligent,ă artificială) care rulează ca un program de control mental s,i care este încorporat într-o varietate de tipuri de media, cum ar fi cuvinte scrise sau cuvinte rostite de un individ „infectat“, sau în înregistrări audio sau video care pot transmite acelas,i cod unei alte persoane care rezonează cu aceeas,i frecvent,ă sau informat,ie. Acesta dezvăluie un profil care este în mod obis,nuit observat la persoane din mediul academic sau persoane foarte dezvoltate intelectual, s,i tinde să fie atas,at la persoane foarte mentale cu egouri dominante, percept,ii bazate pe judecată s,i cu o foarte mică sau inexistentă deschidere a inimii.

Când dorim să ne conectăm la modul autentic cu spiritul dumnezeiesc din noi, s,i când lucrăm pentru a intra în comuniune tot mai profundă cu Spiritul lui Dumnezeu, putem cere ajutor pentru îndepărtarea implanturilor. Aceasta este foarte eficient atât timp cât noi continuăm să ne dedicăm să act,ionăm în concordant,ă cu sănătatea s,i cres,terea nivelului cons,tiint,ei noastre spirituale. Când urmează Legea lui Unu ca stil de viat,ă, o persoană primes,te foarte multă sust,inere spirituală în multe feluri, inclusiv prin îndepărtarea implanturilor.

Parazit,ii extradimensionali s,i efectul de himeră

Gândurile extrem de nefaste ale unei mint,i patologice vatămă sistemul nervos, creierul s,i ADN-ul. Când cineva exprimă furie, violent,ă, ură s,i dorint,a de a ucide s,i de a înrobi, acela atrage nu doar spirite demoniace ci s,i parazit,i extradimensionali care vor să colecteze energia emot,ională generată de acea fiint,ă. În general oamenii de pe Pământ sunt asaltat,i energetic s,i expus,i la niveluri extreme de violent,ă s,i depravare, care nu sunt răspândite doar de mass-media, ci s,i prin intermediul tuturor aspectelor culturii populare. Agenda constă în a promova satanismul Soarelui Negru prin tot ceea ce înseamnă cultură populară, ceea ce va pregăti terenul pentru ca fiint,ele umane să devină solidare cu fort,ele extrem de malefice, s,i de asemenea pentru a le conecta la parazit,i controlat,i satanic care vor să facă schimb de locuri cu gazda umană.

Când o persoană a fost expusă la condit,ii de himerism genetic, combinate cu un bombardament consistent de violent,ă s,i depravare extreme, când acea persoană manifestă astfel de comportamente violente, stimulează parazitul himeric să câs,tige acces complet pentru a intra în organismul uman. Altfel spus, dacă o persoană manifestă comportamente extrem de rele, care pot fi definite ca satanism, este posibil, datorită consimt,ământului ei de a exprima aceste fort,e, ca ea să piardă autonomia asupra propriului organism. Va face schimb de locuri cu parazitul satanic, care va respinge sufletul original s,i se va instala în trupul uman. Când parazitul intră în organismul uman, ADN-ul s,i sângele se modifică pentru totdeauna. Acesta este efectul de himeră.

Gânduri implantate de abuz sexual asupra copiilor

Extrateres,trii malefici răspândesc mesaje de abuz sexual asupra copiilor în corpul Pământului pentru a face oamenii să preia această frecvent,ă în gândurile lor, s,i apoi să comită astfel de acte în întreaga lume. Este extrem de important ca orice adult cu un creier funct,ional căruia îi pasă de binele copiilor să devină cons,tient de această strategie arhonică îns,elătoare extrem de perversă, de a t,inti copiii printr-o gamă de strategii de luptă biologică, cum ar fi:

· introducerea implanturilor s,i a controlului mental bazat pe traume;

· vaccinări pentru degradare genetică, distrugerea imunităt,ii s,i deturnare bioneurologică;

· crearea de dependent,e de medicamente pentru toată viat,a s,i adict,ii încă din copilărie;

· modelarea mint,ilor copiilor pentru a accepta agende anti-suflet s,i anti-viat,ă precum Transhumanismul;

· comiterea de trafic în masă de copii pentru sclavie sexuală, întrucât sclavia sexuală = implementarea în cons,tiint,ă a mentalităt,ii de sclav;

· acceptarea căsătoriilor cu copii;

· acceptarea/practicarea mutilării genitale;

· prelevarea de organe;

· sodomizarea/violarea copiilor în cadrul unor grupuri;

· exacerbarea sexualizării s,i promiscuităt,ii în rândul copiilor s,i adult,ilor;

· sacrificii sângeroase; • abuzuri ritualice satanice.

În acelas,i timp, copiii sunt format,i pentru a continua aceste agende în perioada lor de maturitate, cu scopul de a perpetua cercul vicios al programării victimă-victimizator, al mizeriei sexuale s,i sclaviei pe pământ, în toate modurile imaginabile.

Acest subiect despre care am vorbit, des,i este urias,, s-a lovit de-a lungul timpului de urechi surde s,i ochi închis,i, s,i a atras atacuri abjecte din partea unor fiint,e umane s,i non-umane. Mult,i oameni nu vor să audă despre sau să înt,eleagă realitatea pedofilă de pe planetă, iar provocarea este de a găsi cuvinte pe care oamenii să fie capabili să le proceseze cu scopul de a înt,elege ce desemnează ele cu adevărat, atunci când sunt spuse sau transmise. Există o compartimentare mentală colectivă masivă s,i un program de s,tergere a cons,tiint,ei fat,ă de faptul că oamenii fac sex cu copiii s,i violează copii. Astfel că, atunci când acest subiect este discutat, majoritatea celor care nu s,i-au purificat fiint,a s,i nu s,i-au îndepărtat inserturile holografice, vor fi în mod agresiv împins,i în compartimentul mental s,i vor percepe ceva diferit, sau vor deveni foarte furios,i s,i ostili. Este imperios necesar ca toate fiint,ele umane de pe Pământ să înt,eleagă că pornografia infantilă, sexul cu copii s,i sacrificarea copiilor este cheia de boltă a agendei extrateres,trilor malefici s,i a satanis,tilor Soarelui Negru, s,i că diseminarea acestor informat,ii trebuie făcută cu grijă. Acest subiect de discut,ie s,i investigat,ie, ca niciun alt subiect, va stârni împotriva celui care îl va aduce în atent,ie un val de agresiune satanică s,i act,iuni ce vizează exterminarea fiint,ei respective.

A fi responsabil de propria parte întunecată

Când suntem orbi fat,ă de propriile noastre gres,eli de viat,ă care ne conduc în jos pe o pantă a suferint,ei s,i îndepărtării de sinele nostru real, dacă refuzăm să dăm atent,ie acestor evenimente s,i să ne analizăm propriul comportament care ne-a condus în jos, nu vom înflori (cres,te spiritual) niciodată. Trebuie să vrem să ne vedem propriile gres,eli, zonele unde ne putem îmbunătăt,i gestionarea propriei viet,i, s,i unde putem să fim cât se poate de autentici s,i centrat,i în sine.

Nu putem învăt,a cum să ne transformăm propria fiint,ă dacă nu dorim să vedem propria parte întunecată. Dacă putem fi obiectivi s,i ne putem observa modul malign de a gândi fără să ne judecăm ca fiind prea sus sau prea jos, bun sau rău, ci doar rămânând cu sufletul deschis s,i dorind să evoluăm s,i să ne transformăm, atunci putem la modul profund să transformăm calitatea propriei viet,i s,i, în consecint,ă, pe cea a altora.

A ne asuma responsabilitatea pentru zonele cele mai întunecate ale fiint,ei noastre înseamnă să dorim să privim către zonele din interior care ne împing să facem act,iuni care vatămă s,i despre care noi s,tim în profunzime că nu sunt cu adevărat în avantajul nostru. Să alegem disciplina interioară pentru a stopa gândurile, act,iunile sau comportamentele care fac rău deoarece, dacă suntem cu adevărat sinceri cu noi îns,ine, s,tim că nu sunt act,iuni benefice. Intent,ia permanentă de a face numai act,iuni benefice începe să creeze modificări la nivelul câmpului care rearanjează viet,ile noastre pentru a fi bazate pe adevăr s,i aceasta ajută de asemenea la curăt,area implanturilor din structură. Cu fiecare decizie pe care o luăm, dacă alegem să ascultăm adevărul dinăuntrul nostru s,i să fim profund sinceri cu noi îns,ine, începem să ne conectăm s,i mai puternic la prezent,a binefăcătoare a adevărului. Acest proces revelează chiar mai multe aspecte la care ar fi necesar să reflectăm cu sinceritate, astfel încât să putem atinge gradat cea mai înaltă expresie a potent,ialului personal.

Când ne simt,im perturbat,i mental sau resimt,im tensiuni emot,ionale, pentru a disipa acel stres interior pe care îl resimt,im este necesar să învăt,ăm cum să ne limpezim gândurile s,i emot,iile care produc acea tensiune în fiint,ă. Este necesar să descoperim sursa formelor gând nefaste recurente care sunt stimulate automat de frecvent,a implanturilor atas,ate durerii noastre nerezolvate, localizată în cons,tiint,a noastră.

Când trăim o viat,ă patologică, creăm o societate patologică

Când trecem cu vederea existent,a zonelor întunecate din fiint,a noastră s,i continuăm să tolerăm comportamente vătămătoare, fără sens, de auto-distrugere, comitem un păcat împotriva Luminii eterne care există în noi. Este necesar să devenim iubirea s,i lumina care străluces,te de dincolo de forma noastră, pentru a ne împlini t,elul de a deveni persoana autentică ce suntem menit,i să fim. Astfel, cu tot,ii este necesar să depunem eforturile adecvate pentru a deveni omul care cu adevărat aspirăm să fim, s,i vom avea nevoie de motivat,ia de a avea grijă de noi îns,ine as,a cum se cuvine. Dezvoltă o viziune despre modul în care vrei să fie viat,a ta în corelat,ie cu tipul de persoană care dores,ti să devii, ca fiind expresia cea mai înaltă a propriei tale fiint,e în acest moment s,i în viitor. Apoi urmăres,te să atingi această viziune benefică s,i împarte scopul final în obiective mai mici pe care le pot,i urma în fiecare zi, pentru a crea o viat,ă plină de sens, spirituală. Dacă alegi să trăies,ti servind întregul, viat,a ta se va derula în cel mai bun mod posibil. Nimic altceva nu este mai practic pentru a-t,i crea cea mai bună viat,ă decât rezolvarea problemelor s,i îndepărtarea obstacolelor care apar ca rezultat al hotărârii tale de a fi cea mai bună variantă posibilă a propriei tale fiint,e în această lume.

Când avem o înt,elegere mai bună asupra modului în care gândurile implantate s,i implanturile de control mental sunt folosite pentru a produce o societate patologică, putem să discernem mai bine care este agenda malefică s,i să refuzăm să luăm parte la ea. Antidotul la frecvent,ele de control mental care sunt emise s,i la implanturile pentru s,tergerea cons,tiint,ei este conectarea profundă la spiritul interior s,i dezvoltarea spirituală a propriei fiint,e în fiecare zi, prin trezirea s,i manifestarea unor stări elevate precum iubirea necondit,ionată, compasiunea s,i empatia, precum s,i prin manifestarea unei griji autentice fat,ă de ceea ce se petrece cu fiint,ele umane s,i cu planeta noastră.

yogaesoteric 26 septembrie 2018 yogaesoteric.net Statul orwellian: cum a devenit Marea Britanie un stat polit,ienesc... ::

14-18 minutes

Acest articol va demonstra cum Regatul Unit s-a transformat încet-încet, în ultimii douăzeci de ani, într-un stat polit,ienesc, înarmându-s,i institut,iile împotriva populat,iei s,i folosind tehnici orwelliene pentru a ascunde adevărul. Se va demonstra, contrar versiunilor oficiale, că deopotrivă criminalitatea la toate nivelurile dar s,i violent,a au crescut, nu au scăzut, pe măsură ce statul a devenit mai puternic. De asemenea, va arăta cum guvernul laburist condus de Tony Blair s,i, respectiv, Gordon Brown între 1997 s,i 2010, a mus,amalizat intent,ionat datele privind criminalitatea, folosindu-se de cifre estimate, bazate pe sondaje, pentru a le opune cifrelor reale. Vom demonstra, contrar opiniei populare alimentate de mituri progresiste, că viat,a era mult mai sigură pe vremea clasicului laissez-faire din perioada anilor 1850 s,i până în 1911.

În cei zece ani cât s-a aflat la putere, din 1997 s,i până în 2007, Tony Blair a elaborat s,i pus în vigoare un număr stupefiant de 26.849 de legi, înregistrând o medie de 2.663 de legi pe an s,i 7,5 legi pe zi!!! Partidul Laburist a continuat nebunia s,i sub conducerea lui Gordon Brown, care a doborât recordul în anul 2008 cu 2.823 de legi noi, o cres,tere de 6% fat,ă de predecesorul său megaloman. În anul 2010, ultimul an la putere al Partidului Laburist înainte de a preda frâiele blairistului radicalist social, David Cameron, un urias, val de 54% din procesele civile a fost înregistrat împotriva unor organe publice s,i de stat, Cabinetul refuzând cererile privind libertatea la informat,ie pentru 51% din aceste procese. Numărul foarte mare de legi nou-adoptate de laburis,ti nu ia în calcul s,i cele 2.100 de directive adoptate de Uniunea Europeană numai în 2006, aceasta fiind, după câte se pare, media în UE.

Foarte multe dintre schimbările făcute de Blair s,i Brown au fost în domeniul penal. Până în 2008, Partidul Laburist definise deja mai mult de 3.600 de noi infract,iuni. Multe dintre acestea nu au decât un pur rol birocratic, dar unele dintre ele sunt de-a dreptul ciudate. Ca să vă facet,i o idee, este infract,iune:

· dacă vrei să creezi o armă nucleară;

· vânzarea de tipuri de floră s,i faună care nu sunt native în Marea Britanie, ca de exemplu veverit,a gri, rat,a ros,ie sau troscotul;

· dacă pretinzi, în mod îns,elător, că es,ti avocat sau controlor de trafic;

· deranjarea unui cuib de ouă dacă un lucrător autorizat t,i-a spus să nu faci asta;

· împiedicarea muncitorilor să desfăs,oare reparat,ii la Dockland Light Railways [n.n. – este vorba de metroul us,or din Londra];

· vânzarea păsărilor vânate s,i ucise duminica sau în ziua de Crăciun;

· desfăs,urarea de concerte nelicent,iate în biserici sau săli publice;

· dacă un căpitan de vas transportă cereale fără să aibă la bord un exemplar din Codul Internat,ional al Cerealelor;

· pescuitul scoicilor fără o ambarcat,iune adecvată;

· încălcarea articolului 10 din Regulamentul de Defris,are a Livezilor de Meri s,i Peri din 1998.

· vânzarea cartofilor polonezi.

Mai sunt s,i altele. Oricum, există însă s,i unele încălcări serioase ale drepturilor civile.

Tactica obis,nuită a guvernului lui Blair a fost de a folosi panica morală pentru a adopta legi noi s,i radicale. De exemplu, în 2006, a fost adoptată Legea de Combatere a Terorismului, care a răstălmăcit principiul habeas corpus s,i a dat dreptul Polit,iei britanice de a ret,ine pe oricine, pentru orice motiv, pentru un timp de 90 de zile. La acea vreme, această prevedere a primit un sprijin larg din partea publicului, din cauza atacurilor cu bombă din 7 iulie 2005, din metroul londonez. Asta înseamnă că, în Marea Britanie, polit,ia te poate aresta chiar dacă nu faci ceva ilegal, în cazul în care ei consideră că activitatea ta este „teroristă” sau „extremistă”. Cu toate că aceste legi au fost emise, de ochii lumii, pentru a combate terorismul islamic, definit,iile tot mai cuprinzătoare ale „extremei drepte” s,i „extremismului” demonstrează cum pot fi înarmate institut,iile împotriva poporului britanic.

O altă zonă în care laburis,tii s-au folosit în mod cinic de panica publicului, pentru a interpreta în mod exagerat principiile legii, a fost uciderea lui Stephen Lawrence, de care s-au folosit pentru eliminarea regulii pericolului dublu s,i, conform raportului MacPherson, pentru a termina cu echidistant,a polit,iei.

În ultima vreme a existat un număr crescut de cazuri în care statul britanic a violat drepturile s,i libertăt,ile civile, într-un mod aproape pe fat,ă tiranic. Cazul „Contele Dracula”, de exemplu, în care un bărbat a fost arestat pentru

„discurs s,ovin” iar apoi condamnat s,i obligat să plătească o amendă pentru glume nepotrivite cu nazis,ti, publicate pe Youtube. Apoi este cazul unei femei găsită vinovată pentru că a fost „insultătoare în mod grosolan” pentru postarea unor versuri ale lui Snoop Dogg pe Instagram. S, i cel mai recent caz, al activistului politic Tommy Robinson, care a fost arestat s,i în câteva ore condamnat pentru înregistrări făcute lângă o sală de judecată. În fiecare dintre aceste cazuri, în ciuda protestelor împotriva legilor abuzive, media a t,inut partea judecătorilor, citând tehnicităt,i ale legii – în primele două dintre cazurile prezentate, sect,iunea 127 din Legea Comunicat,iilor din 2003 (o altă specialitate a lui Blair) – s,i catalogând pe tot,i protestatarii drept „extremis,ti de dreapta” sau „extremis,ti”.

„Iluminarea cu gaz” este o expresie din psihologie, definind o tehnică de manipulare cu scopul de a obt,ine putere. Iată unsprezece semne ale acestei tehnici:

1. T, i se spun minciuni sfruntate;

2. Negarea oricărei declarat,ii a cuiva, chiar dacă aduci dovezi;

3. Folosirea împotriva ta a tot ce ît,i este apropiat s,i drag;

4. În timp, te fac să te simt,i tot mai neimportant;

5. Vorbele nu se potrivesc cu faptele;

6. Din când în când, mai apar ves,ti pozitive, pentru a crea confuzie;

7. Ei s,tiu că o populat,ie confuză este o populat,ie slabă;

8. Totul este proiectat;

9. Oamenii vor fi întors,i împotriva ta;

10. T, i se spune că es,ti nebun; 11. T, i se spune că tot,i ceilalt,i te mint.

Statul britanic a devenit din ce în ce mai orwellian din punct de vedere al

„iluminării cu gaz” a populat,iei britanice încă din 1997, cu complicitatea aproape totală a mass-media. Într-un articol pentru Quillette, se arăta că se petrece acelas,i lucru de ani de zile, atât în Marea Britanie cât s,i în SUA.

Acest aspect este mai pregnant în sfera infract,ionalităt,ii. Într-o perioadă în care atât Partidul Laburist cât s,i Partidul Conservator au devenit din ce în ce mai stataliste s,i intervent,ioniste, nu numai la nivel economic dar s,i la nivel civil, ni se spune în continuu că unul dintre efectele pozitive al cres,terii controlului guvernamental este că societatea a devenit mai pas,nică. Aceasta este povestea pe care Steven Pinker, de exemplu, o spune în cartea Îngerii buni din noi: De ce a scăzut violent,a. În 2005, The Guardian ne spunea că din 1995 infract,ionalitatea a scăzut cu 44%. Aproape un deceniu mai târziu, aceeas,i publicat,ie se întreba care o fi cauza pentru scăderea în continuu a infract,ionalităt,ii în Marea Britanie. S, i, doar la cât,iva ani după asta, au schimbat tonul, deplângând brusca amplificare a violent,elor s,i infract,iunilor, dând vina pe reducerea efectivelor polit,ienes,ti. În primele trei luni din 2018, cres,te s,ocant numărul infract,iunilor violente în Londra lui Sadiq Khan [n.n. – Sadiq Khan este Lordul Primar al Londrei], care fat,ă de anii trecut,i înregistrează cu 31,3% mai multe cazuri de înjunghieri, cu 78% mai multe atacuri cu acid, cu 70% mai multe omucideri, cu 33,4% mai multe jafuri, cu 18,7% mai multe tâlhării, cu 33,9% mai multe furturi s,i cu 30% mai multe abuzuri sexuale cu minori.

În 1997, Blair a candidat cu un program prin care era „nemilos cu infractorii, nemilos cu cauzele infract,ionalităt,ii”. Din păcate pentru el, în primii ani la putere, realitatea datelor empirice privind infract,ionalitatea s-a încăpăt,ânat să nu se potrivească cu viziunea sa. Neo-laburis,tii erau faimos,i pentru eficient,a mas,inăriei lor de propagandă. Cititorii americani îs,i amintesc, fără îndoială, complicitatea lui Blair în declarat,iile sale exagerate despre „armele de distrugere în masă” ale lui Saddam Hussein în promovarea războiului din Irak dar put,ini cititori – britanici, americani sau din alte t,ări – s,tiu că guvernul lui Blair mint,ea de asemenea privind cres,terea criminalităt,ii din Marea Britanie.

Partidul Laburist, care era atât de interesat de percept,ia din media s,i de învârtelile politice, avea nevoie să găsească o metodă de a arăta pe hârtie că programul

„nemilos cu infractorii, nemilos cu cauzele infract,ionalităt,ii” făcuse lucruri bune, as,a cum promisese. În consecint,ă, în 2003, Tony Blair a schimbat pentru totdeauna modul în care infract,ionalitatea este raportată în Marea Britanie, prin înfiint,area Standardului Nat,ional de Înregistrare a Infract,iunilor. Până în acel moment, infract,ionalitatea din Marea Britanie era raportată folosindu-se datele brute, extrase de la polit,ie din numărul de arestări s,i de condamnări. Din acel moment încolo, infract,ionalitatea urma să fie raportată cu date primite de la Agent,ia Britanică de Monitorizare a Infract,ionalităt,ii, care estimează infract,iunile pe baza unui sondaj efectuat asupra a 50.000 de persoane cu vârsta peste 16 ani. Cam acelas,i lucru îl fac televiziunile când produc estimările privind audient,a. Deci, asta înseamnă că statisticile citate din ziare precum The Guardian nu reprezintă cifre concrete, ci estimări rezultate din sondaje. Oricare ar fi beneficiile acestei metode, ea a produs pentru guvernul Blair un grafic care arată cam as,a: Aparenta schimbare se produce din cauză că – în ideea de a fi „... nemilos cu cauzele infract,ionalităt,ii” – Partidul Laburist a vrut să numere victimele în comparat,ie cu numărul infractorilor. Evident, asta scoate din calcul un număr imens de infract,iuni. De exemplu, as,a cum a fost introdus în 2003, din cauză că puteau fi intervievate numai persoanele de peste 16 ani, infract,iunile împotriva minorilor nu au fost înregistrate în statisticile oficiale. De asemenea, pentru că interviurile se t,ineau pe proprietăt,i private, infract,iunile comise pe străzi nu prea se puneau la număr. Bineînt,eles, as,a numitele infract,iuni „fără victime” – frauda sau infract,iunile online – nu apar nici ele în statistici.

În anul 2007, Ken Pease s,i Graham Farrell considerau că datele obt,inute din sondaje subestimează infract,iunile violente cu până la 82%, numărul real al victimelor fiind mai aproape de 4,4 milioane decât de 2,4 milioane. Urias,a marjă de eroare arată că adevărata rată a criminalităt,ii devine doar un subiect de dezbatere, în loc să fie o problemă de dovezi concrete. Pare că a fost o alegere deliberată a guvernului Blair. Prin urmare, vedem acum că BBC se întreabă care este rata reală a criminalităt,ii. S, i abia aici se vede adevărata anvergură a cos,marului orwellian care se nas,te după perioada Blair s,i Gordon Brown: transformând rata criminalităt,ii într-o estimare, niciun partid politic nu se va putea baza pe fapte s,i întotdeauna va fi o problemă foarte grea pentru oricine să-s,i argumenteze o pledoarie împotriva alteia. „Post-adevărul” nu a început cu Vladimir Putin sau Donald Trump – Tony Blair l-a utilizat din primul moment în care a ajuns prim-ministru.

Oricum, numărul real al infractorilor condamnat,i este încă înregistrat, dar este mai dificil de obt,inut. În campania electorală din 2010, Chris Grayling, parlamentar conservator s,i Ministrul Justit,iei din Guvernul de Opozit,ie [n.n. – as,a-numitul Shadow Cabinet], a cerut cifrele reale de la Arhiva Camerei Comunelor, care a furnizat corespunzător o serie de rapoarte. Din câte se s,tie, ca un făcut, odată ce liderul conservatorilor, David Cameron, a devenit prim-ministru în 2010 iar Chris Grayling a ajuns ministrul Justit,iei, acesta din urmă a făcut foarte repede uitate acele rapoarte s,i a continuat cu metodologia bazată pe sondaje. E foarte interesant cum puterea ît,i schimbă viziunea asupra lucrurilor.

În orice caz, cifrele solicitate de Grayling îi fluieră pe tot,i cei care pretind că rata generală a criminalităt,ii sau a violent,elor a scăzut între 1997 s,i 2010. Populat,ia Marii Britanii era, în 1997, de 58 milioane de oameni. În 2008, crescuse la 62 milioane, o cres,tere de 6,87%. În aceeas,i perioadă, condamnările bărbat,ilor infractori violent,i din Anglia s,i T, ara Galilor au crescut cu cca 63,92%, de la 49.153 în 1997 la 80.574 în 2008. Deci rata infract,iunilor violente a crescut de mai mult de zece ori fat,ă de rata de cres,tere a populat,iei.

Cres,teri ca aceasta pot fi constatate aproape pentru fiecare categorie de infract,iuni. Condamnările pentru persoanele cu vârste până la 18 ani, de exemplu, au crescut cu 60,18%, de la 12.806 în 1997 la 20.513 în 2008, având relativ cam aceeas,i rată de cres,tere cu cea a criminalităt,ii generale s,i de zece ori mai mare decât rata de cres,tere a populat,iei. Crimele prin înjunghiere s-au dublat practic în perioada Blair, de la 3.360 de infractori în 1997 la 6.368 în 2008. În 1998 se înregistrau 5.542 de jafuri fat,ă de 8.475 în 2008. Între anii 2000 s,i 2008, numărul total de arestări pentru orice motiv a crescut de la 1,2 milioane la 1,4 milioane, o cres,tere de 17%.

As,adar, pretent,ia că rata infract,ionalităt,ii cu violent,e a scăzut în UK în anii

2000 cu 44% se referă la aceeas,i perioadă când rata condamnărilor pe aceeas,i ramură a crescut cu 64%. De asemenea, pentru perioada dintre 1997 s,i 2008, când statisticile arată o scădere a ratei generale a criminalităt,ii, numărul total al condamnărilor a crescut cu 17%. Ambele statistici par extraordinare: cum poate exista o cres,tere a condamnărilor fără o cres,tere a ratei criminalităt,ii? Este clar că metodologia care măsoară numărul victimelor prin estimări nu măsoară corect.

Dacă folosim numărul condamnărilor în acest fel, s,i nu estimări, putem face comparat,ii corecte cu trecutul, as,a cum face Peter Hitchens în Abolirea Libertăt,ii.

După cum am văzut, numărul total de condamnări din Anglia s,i T, ara Galilor în

2008 a fost în jurul a 1,47 milioane, raportat la o populat,ie de 62 de milioane, adică aproximativ 2,25% din populat,ie. Potrivit lui Hitchens, numărul comparabil din anul 1861, anul apogeului laissez-faire-ului, era de 88.000 la o populat,ie de 22.066.244 de indivizi, adică 0,44% din populat,ie. În 1911, înainte ca Leviathanul s,i statul bunăstării să fi avut o s,ansă reală să crească, numărul era de 97.000 la o populat,ie de 36.075.269, adică în jur de 0,27% din populat,ie. Ipoteza că infract,ionalitatea a crescut pentru că guvernul a redus efectivele polit,ienes,ti de asemenea nu stă în picioare, având în vedere că în 1911 erau 51.023 polit,is,ti iar în 2009 erau 144.353 de angajat,i în polit,ie. Cres,terea numărului de polit,is,ti din 1911 până în 2009 este, în consecint,ă, de 181,92%, comparativ cu o cres,tere a populat,iei de numai 71,86%. Deci mărimea aparatului represiv de stat a crescut enorm s,i, odată cu el, s,i rata criminalităt,ii.

Este clar că mai put,ină libertate personală s,i un stat tot mai mare s,i mai invaziv aduc mai put,ină responsabilitate s,i mai multe nelegiuiri. De asemenea, este evident că pe măsură ce statul britanic a luat-o în jos fat,ă de cum era în trecut, s,i-a crescut puterea de coercit,ie legislativă chiar împotriva cetăt,enilor britanici pe care se presupune că ar trebui să-i servească. Statul se comportă acum în cel mai pur stil orwellian s,i aproape că nici nu îs,i mai ascunde dispret,ul fat,ă de cetăt,eni.

yogaesoteric 24 septembrie 2018 yogaesoteric.net De ce ne urăsc? ::

10-12 minutes

I-at,i văzut, nu-i as,a? Atacurile personale violente, înjurăturile, amenint,ările cu moartea? Dacă at,i citit articole precum cele scrise de mine – scrise de un evreu care recunoas,te umanitatea palestiniană – s,i v-at,i făcut timp să aruncat,i o privire peste câteva dintre comentariile cititorilor, s,tit,i despre ce vorbesc.

Dacă nu – ei bine, de dragul simplicităt,ii, haidet,i să luăm în considerare doar atacurile adresate mie. (Gideon Levy, Amira Hass, Norman Finkelstein s,i prietenul meu Jonathan Ofir, printre alt,ii, tot,i s,i-au atras astfel de insulte.) Un evreu religios de fat,adă m-a numit în mod public „deviant”, „dus,man”, „un evreu din cea mai josnică spet,ă”; ba chiar m-a comparat cu colaborat,ionis,tii nazis,ti, concluzionând că din moment ce „nu am nici măcar moralitatea unui s,obolan de canal”, ar fi mai potrivit pentru un evreu religios să mă omoare.

Un caz except,ional? Mi-as, dori să fie as,a. Unul dintre articolele mele recente trăgea atent,ia asupra dezumanizării palestinienilor care se opun ocupat,iei israeliene. Ca răspuns, o serie de cititori evrei m-au descris ca pe un „căpcăun”, „un sub-om”, „o fiint,ă dezgustătoare”, „un dus,man al iudaismului” s,i un „bufon nebun ce-s,i acordă prea multă important,ă” cu „opinii bolnave, diforme”. Un alt evreu ortodox – împrumutând o pagină din pamfletul nazist Entartete Kunst – sugera că preocuparea mea pentru drepturile palestiniene nu ar putea însemna decât că există o pată undeva în descendent,a mea evreiască.

S, i as,a mai departe.

Sigur, as, putea să ignor toate aceste comentarii. Dar prefer să le înt,eleg. Pentru că dacă nu înt,elegem ce îi îndeamnă pe evrei la asemenea calomnieri bizare – toate acestea în timp ce se consideră a fi mai presus de orice repros, – este evident că nu vom putea să le schimbăm opiniile. S, i dacă nu reus,im să o facem, numai drepturile palestinienilor vor avea de suferit: oamenii incapabili de un discurs civilizat despre institut,iile pe care le pret,uiesc sunt eo ipso incapabili să îs,i păstreze civilizat,ia vie. As,a că este periculos să întorci complet spatele invectivei – oricât de stupidă s,i superficială – însăs,i stupiditatea atacurilor indică faptul că autorii acesteia sunt o amenint,are la adresa propriei lor culturi – care este s,i a mea.

Deci, de ce aruncătorii cu noroi ne urăsc atât de mult? Iată câteva aspecte pe care le pot discerne în spatele gălăgiei lor.

1) S-au autoiluzionat. Vreme de zeci de ani, mult,i evrei – mai ales evreii israelieni s,i cei crescut,i as,a încât să se identifice cu Israelul – au fost învăt,at,i că apart,in unei rase superioare, una care, prin natura sa, nu face rău dacă nu este necesar. La fel ca cetăt,enii lui Mark Twain din Hadleyburg, ei cred în superioritatea lor morală deoarece asta li s-a predicat, fără încetare, ca fiind esent,a identităt,ii lor: a pune la îndoială aceasta ar însemna să se îndoiască de sine.

Astfel că, renumitul scriitor evreu-american Jeffrey Goldberg, care a îmbrăt,is,at cetăt,enia israeliană la timp pentru a asista la torturarea prizonierilor palestinieni s,i la represiunea militară brutală care a caracterizat răspunsul IDF-ului la coples,itor de nonviolenta primă Intifadă, a putut să transpună pe hârtie mândria resimt,ită în legătură cu bărbăt,ia mart,ială a Israelului s,i să insiste cu pios,enie că evreii israelieni sunt superiori din punct de vedere moral palestinienilor pe care îi ucid.

S, i nu e vorba că Goldberg ar fi prost sau nesincer în mod intent,ionat. Doar că este atât de devotat fanteziei purităt,ii evreies,ti încât nu poate să recunoască ceea ce vede cu ochii proprii fără să-s,i primejduiască simt,ul identităt,ii. La fel ca Heinrich Himmler, care se lăuda că ofit,erii SS, des,i au văzut „sute de cadavre unele peste altele”, „au rămas oameni de treabă” datorită „sufletului german nevinovat” s,i „idealismului” – calităt,i niciodată întâlnite la „oamenii străini” pe care au fost fort,at,i să îi extermine – Goldberg trebuie să insiste că, în ciuda tuturor evident,elor, palestinienii sunt în mod natural violent,i, în timp ce „noi [israelienii], nu încercăm să omorâm copii”.

2) Au antrenamentul fricii. La fel cum au fost învăt,at,i să îs,i asume propria superioritate, criticii nos,tri au fost învăt,at,i să urască s,i să se teamă de cei pe care îi reprimă. S, i de ce nu? Dacă vrei să asupres,ti un alt popor cu o cons,tiint,ă curată, trebuie să te convingi – sau să ît,i permit,i să fii convins – că victimele tale sunt monstruoase, rele prin definit,ie. Acum mai bine de doi ani, am citat într-unul dintre articolele mele o slujbă despre care s-a vorbit mult, în care un rabin ortodox îs,i sfătuia turma să evite toate alimentele non-cus,er deoarece „arabii nu caută altceva decât sângele evreiesc” – sugerând că palestinienii nu sunt doar criminali, ci s,i vampiri, tânjind să sugă sângele din venele evreies,ti, dar ar fi împiedicat,i să facă asta atunci când sângele este pur. (Din cauză că ei nu sunt, presupun.) Încă nu am dat peste un evreu ortodox căruia să i se pară grotesc acest pasaj, dimpotrivă, mai mult,i m-au denunt,at pentru că l-am pus sub semnul întrebării.

Dimpotrivă, astfel de oameni au fost învăt,at,i să identifice virtutea exclusiv la cei pe care îi cunosc. În loc să vadă loialitatea, dreptatea, compasiunea, ca pe nis,te calităt,i pe care le împărtăs,esc cu omenirea în general, expunerea lor la aceste trăsături în propriile lor comunităt,i nu face decât să le consolideze simt,ul unicităt,ii: dacă noi suntem as,a, atunci ei nu pot fi as,a. Asta a avut în minte Sartre atunci când a scris că „dacă evreul nu ar fi existat, antisemitul l-ar fi inventat”. S, i tot de aceea, as,a cum a remarcat Laith Saud, acei americani (s,i evrei) de astăzi care vor să vadă în ei „o înt,elepciune pură” trebuie să s,i-i imagineze pe ceilalt,i – palestinieni, arabi, musulmani în general – ca fiind „pur barbari”. Pentru prizonierii acestei concept,ii, binele pe care îl s,tiu la ei trebuie să fie numai al lor ca să fie real.

3) Sunt demoralizat,i. În spatele bravadei s,i al discursului plin de ură, adept,ii sloganului „Israelul înainte de toate” sunt un grup confuz, tulburat, nefericit. Statul care părea odată olimpian în ochii lor s,i-a dezvăluit picioarele de lut. Utopismul găunos al primilor lideri ai Israelului a croit drum unei societăt,i de tip Jim Crow în care grămezi de tineri evrei scandează lozinci rasiste în timp ce Ministerul Justit,iei, nu mai put,in pe fat,ă, tolerează crima. Suporterii Israelului care pe bună dreptate critică politicile anti-imigrat,ie ale lui Donald Trump sau condamnă violent,a armatei siriene împotriva civililor, în interior sunt stânjenit,i când iau în considerare faptul că Israelul face exact aceleas,i lucruri de zeci de ani. Ei vor să creadă în superioritatea lor, dar faptele le cam stau în drum.

James Baldwin observa cu ascut,ime în anii ’60 că „pret,ul absolut prohibitiv pe care Sudul a trebuit să îl plătească pentru a-l t,ine pe negru la locul lui” nu „a reus,it decât să creeze ceea ce este, cu certitudine aproape absolută, cea mai derutată s,i mai demoralizată populat,ie albă din lumea vestică”. Acelas,i lucru este valabil pentru israelienii de astăzi s,i, la fel de adevărat, mi-e teamă, în cazul evreilor care mă condamnă pentru că repet anumite adevăruri din istoria Israelului s,i despre continua sa ocupat,ie a pământului palestinian. Păcatele mele, oricum ar vrea aces,ti oameni să le descrie, sunt minore fat,ă de violent,a la care s,i-au supus ei propriile cons,tiint,e. Eliminat,i principiile morale dacă acestea nu accentuează s,i mai tare supremat,ia evreiască; vă debarasat,i de realităt,i, de fapte; întoarcet,i spatele drepturilor omului atât de migălos încorporate în jurisprudent,a internat,ională după ororile celui de-al Doilea Război Mondial; spunet,i nu dreptăt,ii s,i da apartheidului; vă descotorosit,i de orice cunos,tint,ă, de orice fost prieten care vă indică adevărurile inconfortabile; facet,i negot, cu religia voastră (dacă suntet,i religios,i) pentru o bucată de pământ furat – s,i pentru ce avet,i să trăit,i, cu except,ia unei t,ărâne care nu a fost niciodată a voastră? Aces,ti zionis,ti nu au de ce să fie invidiat,i; în spatele furiei lor le aud durerea.

Deci, ce este de făcut cu ei? Din păcate, antidotul evident – informarea pentru a contracara ignorant,a – nu prea este eficient. Dacă aces,ti oameni voiau adevărurile, le-ar fi absorbit cu mult timp în urmă: astăzi, adevărata dificultate este să păstrezi capul cuiva suficient de adânc în nisip pentru a evita să cunoască adevărurile. Deci ignorant,a lor este doar carapacea unei maladii mai profunde.

Eu propun o abordare diferită. În loc să ne educăm criticii nos,tri cu adevăruri, eu sugerez ca întâi să le demonstrăm fort,a convingerilor noastre morale. Facem asta nu răspunzând insultelor cu insulte, ci adresându-ne lor ca unor fiint,e umane – as,a cum ne adresăm palestinienilor. Fără a ne opri vreo secundă din căutarea dreptăt,ii, putem, cu calm, cu tristet,e, să îi provocăm insistent pe dus,manii nos,tri să se justifice. Sust,in ocupat,ia? De ce? Pot justifica apartheidul? Cred că pot împăca eticile evreies,ti cu furtul s,i violent,a? Dacă da, cum?

Astfel de întrebări mi se par mai logice decât apologetica. Până la urmă, nu noi, ci criticii nos,tri sunt cei care trebuie să se justifice, ei, nu noi, sunt cei care datorează o explicat,ie s,i o autoapărare. S, i trebuie să vadă că s,tim asta s,i că nu vom înceta să o afirmăm, orice s-ar petrece. Poate că asta nu va opri atacurile la persoană. Dar cred că poate schimba accentul discursului.

Apropo, nu mă as,tept ca dus,manii mei să fie domolit,i de încercarea mea de a le înt,elege motivele. Ei nu vor să fie înt,eles,i; în adâncul adâncurilor, ei sunt terifiat,i că s-ar putea înt,elege pe ei îns,is,i.

Eu fac efortul deoarece dreptatea pentru Palestina nu poate fi căutată într-un vacuum. Lui Edward Said îi plăcea să citeze un vers frumos al poetului Aimé Cesaire: „Există loc pentru toate randevuurile victoriei”. Idealurile măret,e pentru care ne luptăm sunt destinate tuturor. S, i cuvintele pe care le rostim despre aceste scopuri este necesar să ia în considerare pe toată lumea – chiar s,i pe cei care ne urăsc.

yogaesoteric 25 septembrie 2018 yogaesoteric.net Avocatul Radu Chirit,ă către magistrat,i: «Suntet,i doar o masă de manevră!» ::

7-8 minutes

Într-unul dintre momentele emblematice din istoria cinematografiei, în Braveheart, William Wallace (aka Mel Gibson) le spune scot,ienilor că merită să mori pentru independent,ă s,i pentru libertate s,i că, pe patul de moarte, după o viat,ă trăită cu capul plecat, un om ar da toate acele zile în care a trăit în genunchi pentru un singur moment în care să le spună altora că îi pot lua viat,a, dar nu s,i libertatea. Filmul nu este o relatare fidelă a istoriei, dar acel moment este unul demn de t,inut minte.

Omul este născut să fie liber sau cel put,in as,a ne spune cel mai frumos pasaj din cea mai frumoasă Constitut,ie a lumii.

Primele ciocniri între părinte s,i copil încep undeva după 6 luni când copilul începe să vrea diferite chestii, de la a fi t,inut în brat,e, până la a se juca cu cut,itul s,i de la a mânca singur până la a-s,i băga degetele în priză. E punctul în care copilul începe să învet,e că sunt reguli care nu îi convin s,i că libertatea îi este afectată. S, i asta va continua mult,i ani înainte. S, i îl va supăra ani mult,i înainte!

Ce nu realizează copilul decât foarte târziu (uneori niciodată) este că libertatea are un pret, greu: responsabilitatea. Am învăt,at-o s,i eu, cel mai recent atunci când împreună cu doi colegi am ales libertatea de a ne face propria firmă de avocatură. A fost grozav să fim liberi, dar am aflat repede că pret,ul este responsabilitatea fat,ă de client,i, fat,ă de angajat,i s,i colaboratori etc. s,i nu a mai fost la fel de grozav.

Am văzut recent câteva sute de procurori s,i judecători care consideră că revocarea unui procuror s,ef de către Ministrul Justit,iei este un act prin care li se afectează independent,a. De curiozitate, m-am uitat pe listă s,i am văzut că e plin de magistrat,i tineri sau foarte tineri, ale căror experient,ă de viat,ă s,i memorie sunt scurte rău.

Pot să înt,eleg că nu le convine ca un om politic – ministrul Justit,iei – să le revoce s,efii. Ce nu pot să înt,eleg este de ce sunt disperat,i ca un alt om politic – pres,edintele – să facă asta. E o fractură logică care îmi scapă. La fel, pot să înt,eleg că au considerat că judecătorii CCR numit,i de institut,ii politice nu sunt în regulă. Dar nu pot să înt,eleg de ce aceeas,i judecători au fost în regulă atunci când, ca să dau doar două exemple, au decis că magistrat,ii nu merită salarii cu 25% mai mici ca restul pros,tilor care lucrează pentru stat sau atunci când au invalidat un referendum pe o erată. Nu as, vrea neapărat să pun întrebarea de ce CCR a fost bună atunci când a invalidat revocarea din funct,ia de membru al CSM, iar acum e o institut,ie politică?

Pot să înt,eleg că se simt ca scot,ienii lui Wallace în fat,a disciplinatei s,i organizatei armate britanice, dar nu pot pricepe de ce nu se simt violat,i atunci când află că SRI le citea dosarele personale de la CSM sau atunci când unii dintre ei au primit lect,ii de drept de la expert,ii juridici ai serviciului sau de la dl. Dumbravă, noul Dongoroz al dreptului penal.

Dublul standard va da întotdeauna nas,tere unor întrebări la care nu avet,i răspuns, nu-i as,a tineri magistrat,i?

Când idolul vostru în viat,ă, dna. Macovei, consiliată de ceilalt,i doi idoli ai vos,tri cu care schimba becuri în arhiva SIPA, a dat afară procurorii s,efi din parchete, într-o seară, iar apoi spunea parlamentului că e normal ca ministrul Justit,iei să revoce s,i să numească un procuror, iar CSM nu are nicio atribut,ie în acest sens, nu am auzit proteste s,i nici mucos,i de la INM cu hârtii în fat,a Curt,ii de Apel

Bucures,ti.

F2

Când Codul de procedură penală s,i Codul penal au fost adoptate prin asumarea răspunderii guvernului, o procedură de esent,a democrat,iei s,i a transparent,ei, nu am auzit proteste. Că după aia au fost zeci de decizii ale CCR care constată că acele coduri încălcau drepturile fundamentale ale persoanei nu a contat. Când o treime din cod a fost modificată prin ordonant,ă de urgent,ă, adoptată într-o seară, ca cinstit,ii, nu am auzit proteste. Aud acum când se modifică codurile în parlament, se urlă. Că modificările sunt bune sau rele e de discutat, dar a sări de cinci metri în sus acum, fără a fi spus nici „mac” înainte, indică un dublu standard.

As,a că revin cu întrebările pentru fiecare dintre cei care au semnat protestul ăla. S, i as,tept răspuns.

· De ce nu at,i protestat când au fost revocat,i tot,i de prin DNA s,i parchete de către Monica Macovei acum ceva vreme?

· De ce nu at,i protestat atunci când au fost numit,i procurorii s,efi după negocieri politice pe axa Ponta-Băsescu?

· De ce nu at,i protestat atunci când codurile au fost adoptate prin asumarea răspunderii sau modificate prin ordonant,ă de urgent,ă?

· De ce nu scoatet,i un cuvânt despre SRI?

Dacă răspunsul este că atunci vă conveneau acele modificări ale conducerii institut,iilor sau ale codurilor, atunci nu suntet,i scot,ienii lui Wallace, suntet,i doar sclavii care vor libertatea de a-s,i alege stăpânii. Dacă atunci nu at,i spus nimic pentru că nu a organizat nimeni nimic, suntet,i doar o masă de manevră. Dacă acum rostogolit,i cele de mai sus s,tiind ceea facet,i, suntet,i doar nis,te manipulatori. Dacă nimic din toate astea, atunci, cu regret vă spun, suntet,i doar nis,te copii care vor să îs,i bage degetele în priză.

S, i mai trebuie spus că independent,a pe care o vret,i va trebui să aibă pret,ul responsabilităt,ii. Când vet,i învăt,a să fit,i responsabili, poate vet,i primi sust,inere pentru independent,ă s,i din partea unor oameni ceva mai decent,i s,i mai des,tept,i decât activis,tii de profesie. Dar nu at,i spus nimic despre Negulescu, des,i unii s,tiat,i. Nu at,i spus nimic despre alte zeci de afaceri necurate de acelas,i gen, des,i unii s,tiat,i. Nu at,i spus nimic despre dosarele galbene, des,i unii s,tiat,i. Asta nu este responsabilitate, asta este „nu am fost eu”, probabil cea mai frecventă frază care se aude la o grădinit,ă. Fit,i responsabili s,i poate vet,i demonstra că meritat,i să fit,i liberi! Până atunci, „sub autoritatea ministrului de Justit,ie” rămâne o opt,iune pentru că, as,a cum frumos explica dna. Macovei, ăla răspunde în fat,a cuiva. În timp ce voi nu răspundet,i în fat,a nimănui, pentru că orice răspundere v-ar afecta libertatea, nu?

PS. Nu zic nimic despre proiectul de cod de procedură. Încă citesc la el s,i îmi dă senzat,ia că pune mai multe întrebări decât să ofere răspunsuri.

Însă am citit suficient de mult încât să spun că toate chestiile de pe net cu violatorii, cu ucigas,ii sunt minciuni. Nu sunt manipulare, că aia e oarecum inteligentă, sunt minciuni. Pur s,i simplu nu e adevărat. Iar acel procuror care plângea ieri pe facebook – dacă nu cumva e un cont fals – care spunea că trebuie să claseze 1.500 de dosare, e de-a dreptul amuzant. Ăla nu va face 1.500 de rechizitorii toată cariera lui s,i dacă iese la pensie la 80 de ani... Halal minciună.

yogaesoteric 25 septembrie 2018

yogaesoteric.net Adevărul este că ne aflăm în război. Un război fratricid s,i total ::

10-12 minutes

Adevărul este că ne aflăm în război. Un război fratricid s,i total

Trăim, fără a realiza pe deplin, în plin război. Des,i la o primă vedere ar părea că ne bucurăm de pace, noi, românii, traversăm un climat extrem de tensionat, supurând de conflicte în desfăs,urare. Grav este că nu realizăm primejdia, pericolul pentru existent,a noastră ca stat. Grav este că nu ne preocupă viitorul acestei t,ări. Ne batem între noi ca orbii s,i atunci când ne întreabă cineva „Voi nu vedet,i că vă distruget,i?”, ipocrit,i, ne grăbim să dăm vina pe străini.

Este război pe plan politic. Lupte pe viat,ă s,i pe moarte se duc zilnic, în văzul tuturor, afectându-ne prezentul s,i viitorul. Oriunde te uit,i, vezi bătălii. Nici dacă i-am fi ales pentru asta, politicienii nos,tri nu ar fi fost mai dedicat,i conflictului. Se luptă pres,edintele cu guvernul, pres,edintele cu Curtea Constitut,ională, pres,edintele cu partidele de la putere. Demonstrant,i de profesie care au adoptat ca simbol „#” se bat din stradă cu statul.

Parlamentarii se lovesc cu proiectele de lege în cap, desfăs,oară lozinci belicoase peste scaunele goale s,i se înjură ca la us,a cortului de la înalta tribună a Parlamentului t,ării. Partidele politice au renunt,at la orice program dedicat cetăt,eanului s,i au adoptat tacticile de luptă ale gherilei micilor grupuri de partizani. Organizat,i în cete, grupe, plutoane sau regimente de culori diferite, oamenii politici îs,i artă mus,chii adunându-s,i sust,inătorii în stradă, trimit,ându-s,i trupele urlătoare în incinta parlamentului sau înjurându-se la televizor. Sunt lupte pentru putere, lupte pentru accesul la finant,ele statului, lupte pentru a câs,tiga simpatia populat,iei s,i pentru sprijin politic extern. Sunt lupte numai pentru ei!

Este război pe plan economic. Se duc lupte pentru controlul resurselor, pentru păstrarea sau pentru risipirea lor în lume, spre propriul câs,tig. Se luptă din greu pentru acapararea piet,ei interne, pentru ment,inerea pe piet,ele externe, pentru a câs,tiga în concurent,a cu puternicii competitori străini protejat,i de propriile guverne, pentru a nu fi înghit,it,i de prostia sau de impostura propriului guvern. Este război informat,ional. Se bat cap în cap s,tiri false cu s,tiri corecte, se utilizează informat,ia pe post de proiectil exploziv. Manipularea t,ine loc de atacuri pe flanc s,i minciuna acoperă ca un fum de praf de pus,că întregul câmp de bătălie. Kenneth Payne, fost producător la BBC, cercetător în domeniul comunicat,iilor, al războiului s,i terorismului, afirma de curând, s,i nu fără temei, că „mass-media reprezintă un instrument de război”.

Este război juridic. Legile se bat cap în cap. Ele au devenit armamentul greu în bătălia pentru controlul societăt,ii. Procurorii se luptă cu judecătorii sau fac aliant,e oculte cu ei s,i cu serviciile secrete. Avocat,ii dezertează dintr-o tabără s,i intră în cealaltă, spionând, trădând s,i t,esând intrigi subtile. Ordonant,ele de Urgent,ă sufocă tendint,a de legiferare prin parlament. CCR înlocuies,te legislativul s,i dirijează executivul supervizând orice init,iativă legislativă, fiind chemată de toate părt,ile aflate în luptă să solut,ioneze conflicte reale sau închipuite, pentru ca apoi nimeni să nu mai t,ină seamă de deciziile ei.

Este război în sistemul sanitar, război în sistemul asigurărilor sociale s,i în sistemul nat,ional de pensii.

Este război în sistemul financiar. Taxele se bat cu impozitele, salariile de la stat cu cele de la privat. Procentele din PIB pentru educat,ie se luptă cu cele pentru apărare s,i fondurile pentru sănătate sunt în conflict deschis cu cele destinate infrastructurii. Banca Nat,ională aduce la disperare cetăt,enii care de nevoie s-au împrumutat s,i sufocă moneda nat,ională. Timp în care, guvernatorul BNR ne comunică ironic s,i senin ca cerul de vară deasupra podgoriilor sale din Drăgăs,ani că nimeni n-a murit vreodată din cauza cres,terii ROBOR.

Doamnelor s,i domnilor, este Război! Este război pentru păstrarea identităt,ii nat,ionale, pentru asigurarea unităt,ii s,i independent,ei României... O spune cu voce tare s,i Ioan Sabău Pop, prof. la Universitatea Petru Maior din Târgu Mures,, membru al Curt,ii Internat,ionale de Arbitraj Comercial: „După părerea mea, este o tendint,ă dirijată ca românii să fie scos,i din toate centrele mari ale Transilvaniei. Dacă s-ar petrece doar în Târgu Mures,, as, zice că e un accident. Dar se petrece în toate oras,ele Ardealului, se petrece la Cluj, unde 160 de imobile din centrul oras,ului au fost retrocedate maghiarilor, în Oradea, Arad, Timis,oara, Sibiu. Aceeas,i situat,ie este s,i cu pădurile sau terenurile agricole transilvănene. Sunt restituiri către fos,tii grofi maghiari sau către institut,ii, în majoritatea lor ilegale sau abuzive.”

Voci linis,titoare ne asigură că nici vorbă de bătălii, că totul este normal, că asta-i democrat,ia. Trebuie să fii idiot s,i orb în acelas,i timp ca să pot,i crede as,a ceva. O mult,ime de semnale, tot mai acute, asurzitoare uneori, ne arată altceva. Nu degeaba ne pleacă tinerii din t,ară. Nu întâmplător suntem a doua t,ară din lume, după Siria, la exodul de populat,ie. Pe locul doi după o t,ară transformată în ruine, unde războiul civil (s,i nu numai) continuă, neîntrerupt, de peste s,apte ani! Nu ne putem preface că nu auzim vocile unor personalităt,i de marcă ale t,ării, a unor jurnalis,ti iubitori de t,ară, a unor adevărate cons,tiint,e nat,ionale, care atrag atent,ia asupra conflictului real în care suntem angajat,i s,i asupra consecint,elor dezastruoase pentru România.

„România nu mai det,ine nimic, nu are economie. România nu este un stat, ci o corporat,ie. Capitalul străin este cel care det,ine puterea, det,ine peste 60% din activele t,ării, peste 50% din profit s,i ceea ce este cel mai grav: stăpânes,te pârghiile strategice, de condus, ale t,ării [...] Industria ca atare, marile întreprinderi au fost distruse. Privatizarea s-a făcut în dezinteresul României. Cel mai grav e că a fost vândut pământul. S, i a fost vândut de cei care sunt astăzi la putere, pe vremea când erau minis,tri ai agriculturii. Pădurile, apele, se vând. Totul este de vânzare [...] În 26 de ani, România a pierdut, s,i pot spune asta cu certitudine, peste 1 trilion de euro. Toate pierderile României, de la S, tefan cel Mare încoace, sunt mai mici decât ce s-a pierdut în aces,ti 26 de ani.” – Călin Georgescu, 2014, în direct la Televiziunea Română.

„A dispărut întregul sector al industriei de textile, confect,ii, tricotaje (filaturi, t,esătorii, fabrici de stofă s,i postavuri, întreprinderi de pielărie s,i încălt,ăminte, toate concepute într-un sistem integrat); a fost închis sectorul agroalimentar (36 de fabrici de zahăr, fabricile de ulei, de preparate din carne, de lapte s,i produse lactate, zeci de fabrici de nutret,uri combinate etc.); nu mai există majoritatea fabricilor din industria lemnului s,i mobilei, din industria cimentului, a lacurilor s,i vopselelor, a medicamentelor, din sectorul construct,iilor de mas,ini, al exploatărilor miniere de feroase s,i neferoase, de cărbune etc.; s-au desfiint,at întreprinderile agricole de stat s,i cele de mecanizare a agriculturii, stat,iunile de cercetări agricole s,i, în general, marea majoritate a institutelor de cercetareproiectare; au dispărut industria electronică, electrotehnică, de mecanică fină, optică, automatizări etc. Baza nat,ională de soiuri de plante s,i rase de animale a fost pulverizată. România nu mai are astăzi un pachet nat,ional de semint,e, soiuri, hibrizi, de culturi cerealiere, plante tehnice, legume etc. A fost distrus, aproape în totalitate, sistemul de irigat,ii, construit prin îndatorarea dureroasă de la Banca Mondială, pentru a cărui plată românii au contribuit zeci de ani; au fost abandonate programele de combatere a eroziunii solului, de îndiguiri s,i desecări, dar s,i cele de irigat,ii în curs (canalul Siret-Dunăre sau Bucures,tiDunăre). Întreaga economie nat,ională a fost, pur s,i simplu, pulverizată s,i lăsată fără nicio logică structurală.” – Prof. dr. Constantin Ciutacu, 2014. Suntem în plin război. Un război fratricid. Un război în care, din nefericire, nu putem fi învingători. An după an pierdem bătălie după bătălie, complăcându-ne cu această stare. Mai mult, în mod ipocrit, multe dintre bătăliile pierdute le sărbătorim cu fastul destinat unor victorii de răsunet. Mult,i mor. Pier acum, sub ochii nos,tri nepăsători, sau vor fi ucis,i (fizic, moral, psihic, material) de inamici invizibili, fără uniformă. Este plin cotidianul de mort,i anonime sau de decese încununate cu nume ilustre. Sunt victimele unor adversari vicleni, niciodată la vedere, ascuns,i cu bună s,tiint,ă în institut,ii special create pentru ei. Din adăpostul acelor institut,ii, aflat,i sub platos,a unor legi strâmbe, ei ne distrug prezentul s,i ne desfiint,ează viitorul, ne ostracizează familia s,i ne spoliază bunurile.

După Steimetz, războiul ar fi piatra de încercare a nat,iunilor, exercitând funct,ia de select,ie biologică colectivă, în scopul eliminării nat,iunilor slabe s,i formării unor „supernat,iuni” puternice, superioare. Trebuie să fim cons,tient,i de faptul că urmare a nepăsării noastre, a unei clase politice de slabă calitate, a conducătorilor lipsit,i de viziune s,i captivi ambit,iilor personale meschine, România riscă să dispară ca nat,iune de sine stătătoare. Ar fi timpul să înt,elegem că măcinată de conflicte interne, după decenii de convulsii distrugătoare, într-un viitor deja previzibil România riscă să fie înghit,ită pentru ves,nicie de supernat,iunile aflate azi în plină expansiune. Proces grăbit de participarea directă, entuziastă s,i hotărâtoare a românilor.

În încheiere, un citat din Scrisoarea pe care Arhimandritul Justin Pârvu, un autentic patriot, a adresat-o poporului român cu put,in înainte de plecarea sa din lumea aceasta: „Dacă ar fi ca tot ceea ce se petrece să se răsfrângă numai asupra ta, românul de azi, nu t,i-as, scrie un cuvânt. Te-as, lăsa să lâncezes,ti, să dormi până se as,terne praful peste tine s,i mătura istoriei te va scoate afară din mintea celor ce vor urma, ca pe o întâmplare neplăcută. Dar tu, popor român de azi, es,ti legat de cel de ieri s,i de cel de mâine s,i odată cu tine piere nu numai trecutul, dar s,i viitorul acestui neam. Cât o să mai taci ?”.

yogaesoteric 24 septembrie 2018

1

1

1

of 33/33
yogaesoteric.net Vremuri de cotitură: gânduri implantate s,i implanturi pentru control mental (4) :: 18-22 minutes De Lisa Renee Forme de implanturi extraterestre malefice Coada reptiliană este un implant extraterestru malefic amplasat la baza coccisului s,i este folosită pentru a împiedica cele trei corpuri inferioare (1D-2D-3D) să se structureze într-un câmp rotativ de tip merkaba, ceea ce ar permite accesul la câmpuri de energie rafinată din planurile înalte ale sufletului s,i din planurile Monadice ale corpului spiritual de lumină. Acest implant este proiectat pentru a bloca activarea intensă a lui KUNDALINI, alimentând în schimb complexul corpului mental inferior al egoului. Etichetarea scalară este utilizată în planul astral 4D de către entităt,ile din alte dimensiuni de foarte mult timp. Prin clarvedere aceste implanturi apar ca dâre sau confetti negre răspândite în jurul corpului auric, care emit anumite frecvent,e. Sunt ca nis,te mici robot,i astrali automatizat,i pentru a merge în locul exact în care se află o persoană care a fost urmărită sau localizată, s,i apoi se cuplează la ea. Acestea sunt dispozitive de urmărire s,i au un anumit ton particular, astfel ca cei din planul astral să poată monitoriza locat,ia s,i coordonatele respectivei fiint,e umane. Etichetarea scalară poate fi specifică pentru istoria evolutivă a acelei persoane, de exemplu: etichete lemuriene, etichete atlante, etichete egiptene, etichete draconiene sau etichete ale războiului Orionului. Dacă persoana respectivă a fost o fiint,ă importantă în istoria galactică sau în cadrul evenimentelor liniei temporale, uneori este etichetată pentru a fi monitorizată de extrateres,trii malefici sau de fort,ele militare umane. Sigiliul Zeta este localizat în straturile planului astral corespondente plexului cardiac pentru a bloca activarea celui de-al patrulea lant, ADN, blocând astfel 1
Embed Size (px)
Recommended