Home > Mobile > Vindecare sufletească.docx

Vindecare sufletească.docx

Date post: 14-Jun-2020
Category:
Author: muskupiskish
View: 8 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Merge bine cu Librera Reader modul Rezervați text reflow pe telefoanele mobile.
Embed Size (px)
of 28 /28
burebista2012.blogspot.com Vindecarea sufletească s,i respectul de sine 17-21 minutes Respectul s,i iubirea de sine Expresia “Dacă nu te respect,i pe tine nu pot,i să-i respect,i pe ceilalt,i sau dacă nu te pot,i iubi pe tine însut,i, nu pot,i iubi pe nimeni” este folosită frecvent. Totus,i, pentru mult,i oameni, a se respecta s,i iubi pe sine rămâne o vagă not,iune care, deseori este folosită în sensul material, cum ar fi cumpărături except,ionale sau vacant,e extravagante. A te răsplăti cu vacant,e s,i jucării t,ine de atitudinea compensatorie specifică celui de-al treilea nivel energetic – folosirea plăcerii fizice pentru a exprima aprecierea de sine. Des,i acest tip de răsplată este plăcut, el poate obstruct,iona contactul cu cele mai adânci tresăriri emot,ionale ale inimii care apar atunci când trebuie să evaluăm o relat,ie, o slujbă sau alte situat,ii tulburătoare care ne afectează sănătatea. A te respecta s,i iubi prin prisma nivelului specific al celui de al patrulea centru energetic Anahata Chakra (ce guvernează planul afectiv) înseamnă a avea curajul de a- t,i asculta mesajele cont,inute în emot,iile pe care t,i le transmite inima, precum s,i ”directivele” sale spirituale. Arhetipul către care inima ne trimite cel mai des este cel al vindecării “copilului rănit” din noi. “Copilul rănit” din fiecare dintre noi cont,ine tipare emot,ionale de afect,iuni s,i răni din copilăria s,i adolescent,a noastră, tipare ale amintirilor dureroase, ale atitudinilor negative s,i ale imaginilor de sine disfunct,ionale. Tipare ale dezamăgirilor, decept,iilor s,i suferint,elor emot,ionale. Amintiri ale ”iubirilor” trădate. Fără să s,tim, putem continua să operăm influent,at,i de aceste tipare s,i ca adult,i, chiar dacă într-o formă nouă. Frica de abandon, de exemplu, devine gelozie. Abuzul sexual devine o disfunct,ionalitate sexuală, deseori cauzând o repetit,ie a aceloras,i violări 1
Transcript

burebista2012.blogspot.com

Vindecarea sufletească s,i respectul de sine

17-21 minutes

Respectul s,i iubirea de sine

Expresia “Dacă nu te respect,i pe tine nu pot,i să-i respect,i pe ceilalt,i sau dacă nu te pot,i iubi pe tine însut,i, nu pot,i iubi pe nimeni” este folosită frecvent.

Totus,i, pentru mult,i oameni, a se respecta s,i iubi pe sine rămâne o vagă not,iune care, deseori este folosită în sensul material, cum ar fi cumpărături except,ionale sau vacant,e extravagante. A te răsplăti cu vacant,e s,i jucării t,ine de atitudinea compensatorie specifică celui de-al treilea nivel energetic – folosirea plăcerii fizice pentru a exprima aprecierea de sine. Des,i acest tip de răsplată este plăcut, el poate obstruct,iona contactul cu cele mai adânci tresăriri emot,ionale ale inimii care apar atunci când trebuie să evaluăm o relat,ie, o slujbă sau alte situat,ii tulburătoare care ne afectează sănătatea. A te respecta s,i iubi prin prisma nivelului specific al celui de al patrulea centru energetic Anahata Chakra (ce guvernează planul afectiv) înseamnă a avea curajul de a-t,i asculta mesajele cont,inute în emot,iile pe care t,i le transmite inima, precum s,i ”directivele” sale spirituale. Arhetipul către care inima ne trimite cel mai des este cel al vindecării “copilului rănit” din noi.

“Copilul rănit” din fiecare dintre noi cont,ine tipare emot,ionale de afect,iuni s,i răni din copilăria s,i adolescent,a noastră, tipare ale amintirilor dureroase, ale atitudinilor negative s,i ale imaginilor de sine disfunct,ionale. Tipare ale dezamăgirilor, decept,iilor s,i suferint,elor emot,ionale. Amintiri ale ”iubirilor” trădate. Fără să s,tim, putem continua să operăm influent,at,i de aceste tipare s,i ca adult,i, chiar dacă într-o formă nouă. Frica de abandon, de exemplu, devine gelozie. Abuzul sexual devine o disfunct,ionalitate sexuală, deseori cauzând o repetit,ie a aceloras,i violări chiar cu proprii nos,tri copii. O imagine de sine negativă ca s,i copil poate deveni mai târziu sursa unor disfunct,ionalităt,i precum anorexia, obezitatea, alcoolismul s,i alte dependent,e cum ar fi frica obsesivă de es,ec. Aceste tipare pot produce multe daune relat,iilor noastre emot,ionale, viet,ii noastre personale s,i profesionale precum s,i sănătăt,ii noastre. A te iubi pe tine însut,i începe prin confruntarea cu această fort,ă arhetipală din interiorul psihicului nostru s,i prin înlăturarea autorităt,ii pe care ”copilul rănit” o are asupra noastră. Nevindecate, rănile ne fac prizonierii trecutului nostru.

Sistemul intuitiv al fiecărui om funct,ionează în as,a fel încât rar se întâmplă să nu ne atragă atent,ia asupra unor direct,ii sau curente negative care ne pot afecta ori să nu ne arate cum putem alege să ne eliberăm de aceste s,abloane sau impregnări negative înainte ca ele să devină o boală fizică. Ceea ce este poate mai put,in cunoscut îl constituie faptul că vindecarea fizică, psihică s,i mentală este posibilă prin actele noastre de iertare. În viat,a s,i în învăt,ăturile lui Iisus, iertarea este actul spiritual al perfect,iunii, dar este, de asemenea, s,i un act de vindecare. Iertarea nu mai este doar o opt,iune, ci o necesitate pentru a obt,ine vindecarea. Iisus a vindecat mai întâi suferint,ele emot,ionale ale ”pacient,ilor” săi; apoi, vindecarea fizică urma în mod natural.

Des,i mult,i au interpretat vindecările lui Iisus drept o răsplată divină pentru recunoas,terea faptelor s,i comportamentelor incorecte, a celor suferinzi, iertarea de sine precum s,i iertarea semenilor nos,tri este un act spiritual esent,ial, care trebuie să aibă loc pentru a ne deschide complet puterii vindecătoare a iubirii.

Respectul s,i iubirea de sine începe de aici. Aceasta înseamnă să avem grijă de noi, dar s,i să-i iertăm pe oamenii din trecutul nostru, astfel încât rănile să nu ne mai afecteze; pentru că rănile noastre nu-i dor pe oamenii care ne rănesc, ci doar pe noi îns,ine. Eliberarea de toate atas,amentele fat,ă de aceste răni, ne face capabili să mergem mai departe, să ne mutăm din relat,ia ”copilărească” pe care o stabilim cu semenii nos,tri s,i chiar cu Dumnezeu (relat,ii care poartă foarte mult amprenta coloraturii subtil energetice a primilor trei centri de fort,ă fiind dominate de atas,ament s,i egoism) într-un nivel al relat,iei care să poarte din ce în ce mai mult amprenta s,i căldura iubirii s,i compasiunii.

Mai ales deschiderea fat,ă de acest plan al afectivităt,ii corespunzător celui de al patrulea centru energetic ne ghidează mai departe existent,a, către maturitatea spirituală, dincolo de dialogul părinte-copil pe care îl avem cu Divinul, dincolo de rugăciunea pentru a obt,ine explicat,iile evenimentelor, dincolo de frica de necunoscut. ”Copilul rănit” din noi vede Divinul ca autoritate operând ca fort,ă într-un sistem bazat pe răsplată s,i pedeapsă, cu explicat,ii logice pentru toate experient,ele dureroase. ”Copilul rănit” nu înt,elege că în toate experient,ele, oricât de dureroase ar fi, există o revelat,ie spirituală cu privire la propria sa făptură. Atâta vreme cât gândim ca un copil rănit, vom putea iubi numai condit,ionat s,i având o mare frică de pierdere, perpetuând clis,eele auto-condit,ionării prin atas,ament.

Actualmente cultura noastră ca întreg oscilează în cele două direct,ii: vindecarea de răni s,i victimizare. Totus,i, intrând sub influent,a puterii rănilor noastre, este dificil să vedem cum am putea renunt,a la această ”putere negativă”, cum am putea merge mai departe pentru ca fiint,a noastră, (văzută ca întreg), să-s,i recâs,tige adevărata sa putere interioară.

Trecerea dincolo de limbajul rănilor

Iată ce afirmă Caroline Miss vorbind despre stadiile puterii s,i vindecării.

”În intent,ia de a vindeca rănile sufletes,ti oamenii au ajuns să se identifice pe aceste niveluri reactiv-emot,ionale. S-a structurat un întreg limbaj care se bazează pe răni. Oamenii au devenit fluent,i, din punct de vedere terapeutic, în procesul creării unui limbaj al as,a zisei intimităt,i s,i cunoas,teri de sine pe care eu îl denumesc “rănilogie”. Acum folosim revelat,ia s,i schimbăm experient,e despre rănile noastre ca substant,ă a conversat,iilor, s,i, într-adevăr, ca un liant ce ne întăres,te relat,iile. Am devenit atât de buni la asta, încât, de fapt, ne-am convertit rănile într-un tip de monedă de schimb în relat,ii, monedă pe care o folosim pentru a controla situat,iile s,i oamenii. Nenumăratele grupuri de sprijin ce încearcă să-i ajute pe oameni să-s,i depăs,ească trecutul legat de abuz, incest, dependent,ă s,i bătaie, asta ca să numesc doar câteva, servesc numai pentru a consacra “rănilogia” drept o limbă contemporană a intimităt,ii. În cadrul acestor grupuri de într-ajutorare bine intent,ionate, membrii primesc deseori pentru prima dată, acea atât de mult as,teptată validare pentru rana pe care au suferit-o. Compasiunea ce se revarsă din partea membrilor grupului este resimt,ită ca un pahar mare de apă rece băut într-o zi uscată s,i toridă.

Rănile, ca limbaj al intimităt,ii s,i-au găsit arena de exprimare atât în cadrul relat,iilor, cât s,i în grupurile de sprijin. De fapt, nu este o exagerare să afirm că ritualurile romantice de împerechere contemporane aproape că cer o rană pentru a “decola”. Un ritual tipic de legătură pare ceva asemănător cu acesta: doi oameni se întâlnesc pentru prima oară. Îs,i spun numele, oras,ele natale s,i posibil dau ceva referint,e despre originile lor etnice s,i religioase (patern de comunicare specific nivelului 1 controlat de primul centru energetic). Apoi, conversat,ia se mută asupra subiectelor specifice planului doi: ocupat,ia, trecutul în relat,ii, inclusiv căsătorii, divort,uri s,i copii s,i, probabil, finant,e. Subiectele specifice manifestării planului trei urmează, de obicei, în ceea ce prives,te gusturile personale cu privire la obiceiurile alimentare, programul exercit,iilor fizice, activităt,ile de după serviciu s,i, posibil, programele de dezvoltare personală. Dacă vor să stabilească o relat,ie intimă, se mută către nivelul patru. Cum se începe adesori abordarea? O persoană mărturises,te despre o rană pe care încă are nevoie să o “proceseze”. Dacă cealaltă persoană vrea să răspundă într-o manieră “de legătură”, va găsi ceva de o magnitudine similară cu rana primei persoane. Dacă potrivirea merge, atunci ei devin “colegi de suferint,ă”.

Uniunea lor include următorii termeni nerostit,i ai unui acord:

1. Vom fi mereu gata să ne ajutăm unul pe altul în orice situat,ie care se va asocia cu amintirile acestei răni.

2. Acest ajutor va include reorganizarea oricărei părt,i a viet,ii noastre sociale sau profesionale în funct,ie de nevoile partenerului nostru rănit.

3. Dacă este necesar, ne vom asuma responsabilităt,ile partenerului nostru, astfel arătându-ne sinceritatea deplină a sprijinului nostru.

4. Vom încuraja partenerul să analizeze rănile sale împreună cu noi s,i să aloce atât timp cât este necesar pentru refacerea sa.

5. Vom accepta, cu minimă rezistent,ă, toate slăbiciunile s,i defectele izvorâte din aceste răni, de vreme ce acceptarea este crucială pentru vindecare.

Pe scurt, o legătură bazată pe intimitatea rănilor este o garant,ie implicită că partenerii afectat,i vor avea mereu nevoie unul de altul s,i că vor avea o cale deschisă întotdeauna către interiorul celuilalt. În limbajul comunicării, asemenea legături reprezintă o nouă dimensiune a iubirii, una care este orientată către ajutorul terapeutic s,i sust,inerea angajamentelor mutuale pentru vindecare. În limbajul puterii însă, partenerii nu au avut vreodată un acces mai us,or la vulnerabilităt,ile celuilalt sau atâta acceptare deschisă de a le fi folosite rănile pentru a fi manipulat,i emot,ional s,i astfel condus,i s,i controlat,i prin acest tip de relat,ii.

“Rănilogia” a redefinit complet parametrii intimităt,ii. Atât într-un sens pozitiv ca deschidere s,i sinceritate relat,ională dar s,i în sens negativ prin complacere în abuz s,i condit,ionare mergând până la manipulare psihică.

Intimitatea rănită a găsit un suport enorm în interiorul acestei comunităt,i holistice de vindecare, în mod special în literatura despre legăturile dintre durerile emot,ionale s,i boală, dintre vindecarea traumelor emot,ionale s,i redobândirea sănătăt,ii. S-au creat grupuri de sprijin în jurul oricărui tip de traumă emot,ională posibilă, de la abuzul asupra copilului prin incest, la violent,a domestică s,i durerea de a avea un membru al familiei în pus,cărie. Talk show-urile de televiziune se străduiesc să facă publice detaliile rănilor oamenilor. (Nu numai că trăim în interiorul rănilor noastre, ci ne s,i distrăm cu rănile altora). Este speculată emot,ia ”rănilor” s,i slăbiciunea publicului la acestea pentru a cres,te ratting-urile televiziunilor. S-a ajuns la o veritabilă întrecere în a prezenta cât mai dramatic ”rănile” individului s,i societăt,ii. Sistemul legislativ a învăt,at cum să convertească rănile în putere economică: reclamele la televiziune încurajează oamenii să considere tribunalul o cale de a putea trăi cu rănile lor.

Înainte de 1960, a fi matur s,i puternic însemna să-t,i păstrezi durerea s,i vulnerabilitatea pentru sine. Definit,ia contemporană a puterii individuale include capacitatea de a expune slăbiciunile interioare unei alte persoane. În timp ce intent,ia init,ială a acestor grupuri de sprijin era să ajute oamenii să simtă o alinare, o îngrijire, un răspuns plin de compasiune pentru o criză personală, nimeni nu se as,tepta ca acestea să continue până când persoana era vindecată, ca să nu mai vorbim de funct,ia de agent al respectivei vindecări. Aceste grupuri au fost menite să fie numai barca de trecere peste râul tranzit,iei. Dar mijloacele folosite în procesul vindecării s,i recuperării sufletes,ti au fost confundate apoi de către mult,i, (chiar s,i de către tagma vindecătorilor) cu scopul propriu-zis. Ca s,i cum a rămâne integrat,i unui grup de sprijin orientat din exterior era tot ce putea fi obt,inut mai mult de către o persoană ”rănită” sufletes,te. Se uită faptul că vindecarea reală consta în însăs,i afirmarea autonomiei sufletes,ti, a manifestării active a personalităt,ii aceluia care îs,i regăses,te ”calea” prin propriile sale puteri s,i străduint,e, ”ridicându-se s,i umblând” sănătos s,i încrezător atât în el însus,i, în semenii săi s,i în Dumnezeu.

Dar foarte put,ini membri au dorit să coboare din barca de salvare când au ajuns la malul opus. Dimpotrivă, ei au creat dintr-o fază de tranzit,ie a viet,ii lor, un stil de viat,ă permanent. Odată ce au învăt,at cum să vorbească s,i să integreze “rănilogia”, a devenit extrem de dificil pentru ei să renunt,e la privilegiile care însot,eau faptul de a fi rănit în cadrul acestei culturi ce integrează nivelul comunicării s,i manifestării specific celui de al patrulea nivel energetic unde se exprimă cel mai mult nevoile sufletes,ti de împărtăs,ire s,i înt,elegere afectivă.

Fără un program eficient al vindecării sufletes,ti, riscăm să devenim dependent,i de ceea ce credem că este sprijin s,i compasiune; credem că avem nevoie de tot mai mult timp pentru a “procesa” rănile noastre. S, i adeseori rămânem să ne lingem rănile toată viat,a, nesiguri că am putea să o luăm din nou singuri de la capăt. Datorită faptului că există un răspuns de sprijin prelungit, membrii grupurilor de sprijin rămân adeseori agăt,at,i de acestea cu o pasiune care sugerează că, “Nu vom mai pleca niciodată de aici, pentru că acesta este singurul loc unde am găsit ajutor. Nu există alt ajutor pentru mine în lumea obis,nuită. As,a că, voi trăi mereu în acest proces s,i printre oameni care înt,eleg prin ce am trecut eu.”

Problema cu asemenea sisteme de ajutorare socială sau familială este dificultatea de a spune cuiva că a beneficiat de suficient sprijin s,i că trebuie să îs,i reia curajos propria viat,ă în mâini. În multe privint,e această problemă reflectă înt,elegerea noastră limitată asupra compasiunii. Compasiunea este aptitudinea unei fiint,e de a ”simt,i” s,i recunoas,te suferint,a altuia participând apoi activ la procesul de vindecare interioară ajutându-l să-s,i recâs,tige puterea înapoi în viat,a sa. Pentru că atâta vreme cât cultura noastră nu a integrat necesitatea unei practici individuale care să ofere timp pentru vindecarea sufletului s,i nici nu a recunoscut măcar necesitatea sa, oamenii au supracompensat acest lucru în prezent prin faptul că nu au mai pus limite timpului acordat acestei ”vindecări” exterioare.”

Sensul corect al vindecării sufletes,ti este recăpătat odată cu acceptarea fiecăruia dintre cei care au fost vreodată ”rănit,i din prea multă iubire” a faptului că acest lucru s-a produs pentru a le conferi, în primul rând lor, puterea de a reevalua corect resusele lor interioare, pentru a le transforma sau îmbogăt,i pentru a rămâne să rodească în câmpul iubirii.

A fi vindecat sufletes,te înseamnă a putea din nou să-t,i las,i viat,a condusă de vocea inimii care vorbes,te limbajul iubirii s,i compasiunii, deschiderii, sincerităt,ii, iertării s,i altruismului. Nu este de mirare că în societatea actuală sunt foarte put,ini cei cu adevărat vindecat,i sau sănătos,i din punct de vedere sufletesc.

În continuare, pentru a ilustra cele afirmate, iată un pasaj poetic s,i plin de înt,elepciune din lucrarea “PROFETUL” a genialului KAHLIL GIBRAN, cu privire la iubire:

“Când iubirea vă face semn, urmat,i-i îndemnul,

Chiar dacă drumurile ei sunt aparent grele s,i prăpăstioase,

S, i când vraja ei paradisiacă vă cuprinde cu aripile ei angelice, supunet,i-vă misterului ei

Chiar dacă sabia ascunsă-n penaju-i v-ar putea răni,

Iar când iubirea transfiguratoare vă vorbes,te s,i o simt,it,i profundă s,i divină, dat,i-i crezare,

Chiar dacă vocea ei ar putea să vă sfarme visurile, asemenea vântului din miazănoapte care vă pusties,te grădinile.

Fiindcă, precum iubirea vă încunună, adeseori tot ea trebuie să vă s,i crucifice. Precum vă face să cres,tet,i, tot ea trebuie să vă s,i reteze uscăciunile.

Precum ea vă ridică până la înălt,imea voastră ideală, alintându-vă ramurile cele mai fragile care freamătă în lumina soarelui,

Tot la fel ea va răzbate până în adâncul rădăcinilor voastre, zdruncinând încles,tarea lor cu pământul.

Asemeni snopilor de grâu, ea vă seceră, niciodată întâmplător.

Vă treieră pentru a vă descoji.

Vă vântură spre a vă curăt,a de pleavă.

Vă macină până la înălbirea făinii voastre.

Vă frământă până ajunget,i foarte supus,i. Ca apoi să vă hărăzească focului său s,i să putet,i deveni pâinea cea sfântă la ospăt,ul divin.

Toate acestea vi le va da iubirea, pentru ca, astfel, să vă putet,i cunoas,te tainele inimii s,i să devenit,i o parte din inima Viet,ii.

Dar dacă, stăpânit,i de teamă, vet,i căuta doar tihna s,i plăcerea dragostei,

Atunci e mai bine să vă acoperit,i goliciunea s,i să ies,it,i din treieris,ul iubirii,

Spre a vă întoarce în lumea fără de anotimpuri, unde vet,i râde dar nu cu întreaga voastră bucurie s,i unde vet,i plânge dar nu cu toate lacrimile voastre.

Iubirea nu se dăruie decât pe sine s,i nu decât de la sine. Iubirea nu stăpânes,te s,i nu vrea niciodată să fie stăpânită;

Fiindcă iubirii îi este de ajuns iubirea.

Când iubit,i, nu trebuie să spunet,i “Creatorul e în inima mea”, ci mai degrabă “eu sunt în inima Creatorului”.

S, i să nu credet,i că putet,i croi singuri drumul iubirii, fiindcă iubirea, dacă o meritat,i, vă va arăta drumul ea însăs,i.

Iubirea nu are nici o altă dorint,ă decât aceea de a se împlini.

Dar dacă iubes,ti s,i trebuie să ai dorint,e, fie ca acestea să fie:

Să te topes,ti de iubire în tot s,i să devii izvor ce susurul în noapte-s,i cântă,

Să cunos,ti durerea prea mari duios,ii, Să fii rănit de înt,elegerea iubirii,

Să sângerezi de bunăvoie s,i bucurându-te,

Să te trezes,ti în zori, cu inima înaripată s,i să înalt,i mult,umire pentru încă o zi de iubire,

Să te odihnes,ti la ceasul amiezii s,i să cuget,i la extazul iubirii,

Să te întorci împăcat acasă la ora amurgului,

S, i, apoi, să adormi înălt,ând în inimă o rugă pentru cel iubit, iar pe buze să ai un cântec de laudă.” Drum drept spre Lumină !

burebista2012.blogspot.com

PIRAMIDA CONS, TIINT, EI UMANE sau drumul spre ILUMINARE

8-10 minutes

Dr. David R. Hawkins a elaborat o hartă a nivelurilor de cons,tiint,ă umană, denumită s,i „Scala Cons,tiint,ei” sau „Piramida Cons,tiint,ei”, folosind kinesiologia aplicată pentru a măsura nivelul vibrat,ional al fiint,elor umane. Cercetarea, care a constituit s,i teza sa de doctorat a devenit astfel cunoscută în întreaga lume. Cartea care însumează toate aceste date se numes,te: „Power vs. Force: The Anatomy of Consciousness” (Veritas Publishing, 1995).

Fiecare nivel de cons,tiint,ă coincide cu anumite comportamente s,i percept,ii umane despre viat,ă s,i Divinitate. Numerele acestei scale reprezintă corelări logaritmice (adică frecvent,e vibrat,ionale măsurabile pe o scală care cres,te până la puterea a 10-a) ale nivelelor de cons,tiint,ă umană s,i corespondentul acesteia în realitate.

Dr. Hawkins spune că există două mari bariere spirituale la nivelul 200 s,i 500.

200 – este nivelul curajului. Acest nivel reprezintă o schimbare radicală, profundă

– o trecere de la un comportament distructiv, care rănes,te, către o viat,ă integră.

În acest moment, 78% din populat,ia lumii se află sub acest nivel semnificativ. Capacitatea distructivă a acestei largi majorităt,i face ca întreaga umanitate să fie t,inută la un nivel foarte scăzut al cons,tiint,ei, cei 22% dintre oamenii care trăiesc cons,tient neputând să facă o diferent,ă.

Totus,i, trebuie să ret,inem un aspect important pe care Dr. Hawkins îl scoate în evident,ă în cartea sa. Fiindcă această scală a cons,tiint,ei este logaritmică, o persoană care a ajuns la nivelul 600, contrabalansează negativitatea a 10 milioane de oameni care se află sub 200!

Nivelului cheie 200, îi corespunde o energie vibrat,ională de 40 mhz. Trebuie să învăt,ăm să ne ferim de vibrat,ii scăzute, mai mici de 40 mhz, care contribuie la o stare generală de rău s,i nefericire.

Următoarea mare barieră se află la nivelul 500

– Nivelul Iubirii. Iubirea, în acest context reprezintă o modalitate de a exista. Potrivit Dr. Hawkins, motivul pentru care acest nivel este atât de greu de atins este acela că egoul nostru îs,i are rădăcinile în corpul nostru fizic s,i nu în cel spiritual, care se manifestă atunci când ajungem la nivelul 500 s,i peste.

Doar 4% din populat,ia lumii a atins acest procent.

Acest nivel denotă o trecere către domeniul spiritualităt,ii, o lume nonlineară s,i lipsită de forme.

Geniile care au trăit pe pământ cum ar fi Aristotel, Hipatia, Newton, Freud, Marie Curie sau Einstein se plasau cam pe la nivelul 499.

Nivelul de cons,tiint,ă al unei persoane rămâne mai degrabă neschimbat pe parcursul viet,ii. Emot,iile vin s,i pleacă, precum starea vremii, dar nivelul de cons,tiint,ă al unui individ este guvernat de câmpuri de energie specifice ce nu se schimbă în general, decât dacă intervine o auto – cons,tientizare din partea individului respectiv. O persoană se poate schimba în mod radical s,i poate să treacă către niveluri ale cons,tiint,ei superioare, dacă îs,i dores,te acest lucru.

PIRAMIDA CONS, TIINT, EI

Cum sunt descrise nivelurile de cons,tiint,ă:

ILUMINAREA: 700 – 1000

Acesta este cel mai înalt nivel al cons,tiint,ei umane. Au ajuns aici personaje care au marcat fără echivoc istoria umanităt,ii: Iisus, Buddha, Krishna, etc.

PACEA 600 – 700

Pacea este obt,inută într-o viat,ă în care ne abandonăm complet Creatorului sau mai bine-zis existent,ei. Este locul pe care Hawkins îl numes,te iluminare. Aici, linis,tea s,i nemis,carea mint,ii este atinsă, permit,ând revelat,ii constante. Doar 1 din zece milioane de oameni reus,es,te să ajungă la acest nivel.

FERICIREA: 540-600

Acesta este nivelul atins de sfint,i s,i persoanele avansate la nivel spiritual. Pentru ei, dragostea devine necondit,ionată s,i astfel, acest sentiment este urmat de mult,umire s,i fericire constantă. Nicio tragedie sau eveniment nu poate să destabilizeze o persoană care trăies,te la acest nivel de cons,tiint,ă. Ei par să inspire s,i să îi infuzeze pe tot,i cei din jurul lor. Viat,a lor este în completă armonie cu dorint,a divină s,i fructele acelei armonii sunt exprimate în fericirea cu care aceste persoane trăiesc pe Pământ.

Nivelul Înt,elegerii: 400 – 500

Nivelul s,tiint,ei, al medicinei, al dorint,ei pentru cunoas,tere. Setea de cunoas,tere este mereu de nestăvilit pentru aces,ti oameni. Sunt oameni care nu îs,i irosesc timpul cu activităt,i care nu le hrănesc această nevoie. Aces,ti oameni au nevoie să analizeze s,i să vadă viat,a s,i experient,ele lor din exterior. La acest nivel poate surveni s,i un es,ec pentru că aces,ti oameni nu reus,esc să separe subiectivul de obiectiv s,i uneori par să rateze esent,a. În mod paradoxal, la acest nivel pot surveni blocaje care nu permit trecerea către un nivel mai înalt de cons,tiint,ă.

IERTAREA: 350-400

Dacă curajul reprezintă cons,tientizarea faptului că tu însut,i es,ti sursa experient,elor viet,ii tale, aici este nivelul unde cons,tientizezi că tu devii creatorul acestor experient,e. Este momentul când reus,es,ti să ît,i trezes,ti potent,ialul prin act,iune. Este momentul când ît,i pui idealuri s,i te auto-depăs,es,ti, trecând de limitări ce le aveai în trecut. Este momentul când cons,tientizezi că pot,i prelua controlul asupra viet,ii tale. Cei care trăiesc la acest nivel de vibrat,ie duc la bun sfârs,it orice lucru început s,i nu au frică de es,ec.

Optimismul: 310-350

Aces,ti oameni din jurul tău care sunt mereu optimis,ti – este de fapt nivelul lor de cons,tiint,ă. Ei văd viat,a ca pe o mare imensă de posibilităt,i. Nu se complac în situat,ii s,i nu se plâng. Se străduiesc să dea tot ce e mai bun s,i au o voint,ă de fier.

Neutralitatea/ ÎNCREDEREA: 250-310

Este nivelul flexibilităt,ii. Să fii neutru înseamnă să nu fii atas,at de rezultatele întâmplărilor. La acest nivel, individul este mult,umit cu viat,a sa s,i cu situat,ia sa s,i pare să nu aibă destulă motivat,ie pentru auto-îmbunătăt,ire s,i evolut,ie. Individul realizează posibilităt,ile dar nu face sacrificiile necesare pentru a ajunge la un nivel mai înalt.

CURAJUL: 200-250

Este nivelul împuternicirii. Este nivelul unde individul nu mai ia energie vitală de la cei din jurul său. Curajul ît,i arată că nu ai nevoie de condit,ii externe pentru a-t,i desfăs,ura viat,a în mod optim. La acest nivel, individul îs,i dă seama că el singur este responsabil pentru es,ecul sau succesul său, pentru propria evolut,ie s,i pentru tot ceea ce i se întâmplă. Este ceea ce ne face umani: cons,tientizarea faptului că putem alege ce fel de răspuns dăm în fat,a unui stimul venit din exterior.

MÂNDRIA: 175-200

Potrivit Dr. Hawkins, majoritatea oamenilor trăiesc sub acest nivel. Este nivelul către care aspiră majoritatea oamenilor. Sunt oameni care ajung să se simtă bine numai dacă au atins faima. Cu toate acestea, este un sentiment fals-pozitiv, pentru că această stare de bine depinde de condit,ii externe. De asemenea este sursa rasismului, nat,ionalismului, fanatismului religios, etc.

FURIA: 150-175

Dorint,ele neîmplinite duc către furie s,i frustrări. Aceste sentimente ne fac uneori să vrem să depăs,im acest nivel, alte ori, indivizii rămân aici perioade îndelungate din viat,a lor.

DORINT, A: 125-150

Dorint,a este unul dintre factorii motivant,i la nivelul întregii societăt,i. Chiar dacă dorint,a poate provoca schimbarea, efectul revers este acela că înrobes,te apetitul indivizilor.

Frica: 100-125

Oamenii care trăiesc sub regimuri dictatoriale sau cei care sunt implicat,i în relat,ii abuzive se află la acest nivel. Aici se manifestă paranoia, neîncrederea, impresia că toată lumea vrea să ît,i facă rău. Suspiciunea s,i defensivitatea.

Amărăciunea: 75-100

Mult,i dintre noi am trecut prin astfel de etape ale viet,ii când ne-am simt,it îngrozitor de nefericit,i din cauza unor tragedii întâmplate în viat,ă. Totus,i, dacă această stare te domină, ca nivel al cons,tiint,ei tale, sfârs,es,ti prin a-t,i trăi viat,a având constante sentimente de regret s,i remus,cări. La acest nivel simt,i că toate oportunităt,ile te-au ocolit. Te simt,i o persoană ratată...

Apatia: 50-75

Este nivelul disperării, al lipsei de sperant,ă; este nivelul care predomină printre oamenii fără adăpost sau cei care trăiesc în sărăcie. La acest nivel, persoana a abdicat la situat,ia sa curentă s,i se simte incapabilă să facă ceva pentru sine sau pentru cei din jurul său.

Vina: 30-50

Nu prea departe de rus,ine se află nivelul vinei. Când cineva este blocat la acest nivel, sentimente de joasă stimă de sine s,i inabilitatea de a-i ierta pe ceilalt,i sunt comune.

Rus,inea: Sub 30

La acest nivel, emot,ia predominantă este umilint,a. Aici se regăsesc cele mai multe gânduri de suicid. Foarte multe persoane victime ale abuzului sexual se află la acest nivel.

burebista2012.blogspot.com

Trezirea Cons,tiint,ei umane se întâmplă acum – es,ti o fiint,ă trează spiritual cu adevărat?

13-16 minutes

Trăim un prezent foarte tumultuos, cu schimbări rapide, uneori dramatice, pe care le sesizăm în jurul nostru s,i asta ne impune o viat,ă interioară foarte activă, cel put,in din punctul de vedere al celor care au cât de cât atent,ia concentrată s,i în interior. Primim informat,ii multiple de la fiint,e trezite spiritual, care la rândul lor primesc informat,ii de la Sinele Superior, de la Maes,tri Ascensionat,i sau de la alte entităt,i din 5D sau mai sus, care toate ne asigură că suntem pe un drum ascendent vibrat,ional, spre 5D sau poate chiar mai sus, dar nimeni nu specifică un timp, o dată anume s,i asta, din punctul meu de vedere, este pentru că din 5D în sus nu mai există timp. Această dimensiune (temporală) este creată de cons,tiint,a 3D, cons,tiint,a separării de Sursă. De aici atât de multe întrebări, nelămuriri s,i controverse ai cititorilor blogului. Asta nu înseamnă decât că trebuie să mai lucrăm la nivel interior, cu noi îns,ine, pentru a fi mai concentrat,i pe uniunea cu Sinele nostru Superior, care este asemeni Sursei s,i este defapt adevărata noastră natură, acolo existând toate răspunsurile la tot ce ne frământă interior în acest prezent.

„ Ridicarea vibrat,iei planetei va induce în curând trezirea cons,tiint,ei tuturor oamenilor. Asta înseamnă Ascensiunea omenirii... Ascensiunea înseamnă în traducere liberă, Înălt,area la Sinele Superior, proces care până acum se făcea doar la nivel de suflet nu s,i de corp fizic. Ascensiunea în corp fizic înseamnă în traducere liberă a trăi în corp ceea ce înainte vreme se trăia doar după moarte, acea cons,tientizare a faptului că moartea este doar o trecere în altă dimensiune. Unele dimensiuni ale sufletelor trăite până acum doar după moarte, acum vor fi trăite în timpul viet,ii. Odată cu ment,inerea corpului tridimensional se înt,elege că s,i Sinele Divin trebuie integrat în această dimensiune .”

„Practic Sinele Divin " coboară “(vibrat,ional) s,i se exprimă direct prin corpul fizic care va trebui să se adapteze prin transformare în structura mai eterică ( structura cristalină pe bază de siliciu ) -corpul de lumină -pentru a integra s,i atributele Sinelui Superior. Această transformare este inevitabilă, însă modul în care ea va fi percepută va avea două forme: una aleasă, armonioasă, cons,tientizată pentru cei care vibrează în iubire, s,i alta”fort,ată" pentru cei care vibrează în frică. Sinele superior având atributele divine ale iubirii va tinde să elimine frica, iar cei ancorat,i în minte, deci în frică s,i discordant,ă cu planul de suflet, vor trăi un major conflict interior, care se va solda cu eliminarea din planul fizic, prin autodistrugere. Solut,ia ies,irii din conflict este ridicarea vibrat,iei s,i reas,ezarea pe planul de suflet !”

Iată o fiint,ă umană în care transformările în corpul pe bază de siliciu au început deja:

Aceasta este defapt problema majoră a majorităt,ii fiint,elor în acest prezent tulbure. Trebuie să scoatem diamantul din mocirlă, fiecare dintre noi îl det,ine, Creatorul ni l-a dat, iar noi ne credem un mic viermis,or neajutorat care se zbate într-o mocirlă tulbure, care de fapt s,i aceasta dacă o lăsăm să se linis,tească, la nivel mental, poate deveni un curat izvor de munte cu apă cristalină s,i dătătoare de viat,ă.

Cine o poate spune mai sublim decât OSHO în „Cons,tientizarea – cheia pentru a trăi în armonie” :

”Unul dintre cele mai importante lucruri care trebuie înt,elese cu privire la om, este că omul doarme. Ai văzut cât de atent e un cerb în pădure, cât de atent merge? Pasărea care stă în copac urmăres,te cu multă inteligent,ă ce se întâmplă în jur. Dacă te îndrept,i spre ea, te lasă să te apropii până la o anumită distant,ă. Dacă depăs,es,ti cu un pas acea distant,ă, pasărea îs,i ia zborul.„

„Es,ti viu numai în măsura în care es,ti cons,tient. Cons,tient,a este diferent,a dintre moarte s,i viat,ă. Singurul lucru care trebuie învăt,at este atent,ia. Urmăres,te! Fii atent! Urmăres,te orice gest pe care îl faci. Urmăres,te fiecare gând care ît,i trece prin minte. Urmăres,te orice dorint,ă care pune stăpânire pe tine. Urmăres,te chiar s,i gesturile mărunte cum sunt mersul, vorbitul, mâncatul, spălatul. Urmăres,te continuu, fii atent la tot.”

„Când urmăres,ti, când es,ti atent, apare claritatea, limpezimea. De ce apare limpezimea din atent,ie? Pentru că, cu cât es,ti mai atent, cu atât graba ta încetines,te. Nu mai es,ti repezit, devii mai grat,ios. Atunci când es,ti atent, mintea ta pălăvrăges,te mai put,in, pentru că energia care a devenit pălăvrăgeală se transformă s,i devine atent,ie - aceeas,i energie! Acum din ce în ce mai multă energie se va transforma în atent,ie s,i mintea nu-s,i va mai primi hrana. Gândurile se vor subt,ia, vor pierde din greutate, vor slăbi. Încetul cu încetul vor începe să moară. S, i atunci când gândurile încep să moară, apare claritatea, limpezimea. Acum mintea ta devine o oglindă. Când nu există gândire, privitorul este cel privit.”

„Cons,tientizarea înseamnă să fii atât de total în clipa prezentă încât să nu existe nicio deplasare în trecut sau spre viitor – orice mis,care încetează. Asta nu înseamnă că devii static. Începe o nouă deplasare, o deplasare în adâncime. Există două feluri de mis,cări s,i asta e semnificat,ia crucii lui Iisus: ea arată două mis,cări, o intersect,ie. O mis,care e lineară; te mis,ti în linie, de la un lucru la altul, de la un gând la altul, de la un vis la altul, de la A la B, de la B la C, de la C la D. Te mis,ti în linie, orizontal. Asta este mis,carea timpului s,i asta e mis,carea celui care doarme dus. Merge înainte s,i înapoi, ca o suveică. Există s,i o altă mis,care, care este o dimensiune total diferită. Această mis,care nu este orizontală, este verticală. Nu mergi de la A la B, de la B la C, mergi de la A la un A mai adânc; de la A la A1,2,3..în adâncime sau în înălt,ime”. Trecerea de la orizontală la verticală este moartea, asta e adevărata moarte. Dar este moarte doar dintr-o parte, din cealaltă parte este înviere. Mori ca să te nas,ti; mori într-o dimensiune ca să te nas,ti în altă dimensiune. Pe orizonată es,ti Iisus. Pe verticală devii Hristos”.

„Fii în clipa prezentă. Adu-t,i toată fiint,a în clipa prezentă. Nu lăsa trecutul să se amestece s,i nu lăsa viitorul să intervină. Ăsta e somnul, să fii absent, să nu fii prezent pentru clipa prezentă, să fii altundeva. Corpul este ca o casă, iar mintea călătores,te. Stăpânul e ves,nic în altă parte, casa e mereu goală.„

„... percepe golurile, intervalurile dintre gânduri. Un gând pleacă, s,i până să vină altul există un gol. În acele spat,ii libere vei avea pentru prima dată crâmpeie de non-minte. Vei simt,i gustul non-mint,ii, numes,te-o Zen, sau Tao sau Yoga. Vălul de pe ochii tăi nu mai este. Acum privirea ta este limpede, pătrunzătoare. Întreaga existent,ă devine transparentă.”

De asemenea Neale Donald Walsch în „Conversat,ii cu Dumnezeu” specifică: „ Suntet,i într-o relat,ie de parteneriat cu Dumnezeu, noi avem un contract etern. Promisiunea Mea este ca întotdeauna să vă dau ceea ce ceret,i. Promisiunea voastră este să ceret,i ceea ce vă dorit,i. Am creat un sistem perfect prin care aceste dorint,e să fie duse la îndeplinire: Gândul, Cuvântul s,i Act,iunea. Toate trei puse împreună produc un rezultat, adică o experient,ă. Am stabilit Legi în Univers care vă dau posibilitatea să avet,i s,i să creat,i exact ceea ce aleget,i. Procesul de creat,ie începe cu Gândul - o idee, un concept, o vizualizare. Gândul este primul nivel de creat,ie. Apoi urmează Cuvântul. El este creator s,i emite în Univers energie creatoare. Cuvintele sunt mai dinamice, mai creatoare decât gândul, ele influent,ează Universul cu un impact mai mare. Al treilea nivel de creat,ie este Act,iunea.

Dacă nu mai es,ti mult,umit de viat,a ta acum, atunci schimbă-t,i ideea despre ea s,i despre tine. Gândes,te, vorbes,te s,i act,ionează ca Dumnezeu Care Es,ti... Mai întâi îndreaptă-te către Gândul cel mai Înalt despre tine însut,i. Imaginează-te pe tine as,a cum ai arăta dacă ai trăi cu acest gând în fiecare zi. Cons,tientizează s,i vezi diferent,a între ceea ce es,ti s,i ceea ce vrei să fii s,i începe să schimbi - să schimbi în mod cons,tient – gândurile, cuvintele s,i act,iunile tale, astfel încât să le potrives,ti cu noua ta viziune.

Aceasta va cere un efort mental s,i fizic urias,. Aceasta va atrage după sine o monitorizare clipă de clipă a fiecărui gând, cuvânt s,i faptă. Va însemna o continuă hotărâre cons,tientă a ceea ce vrei să alegi. Ceea ce vei descoperi dacă vei accepta această provocare este că în Univers nu există victime ci numai creatori s,i că t,i-ai trăit viat,a incons,tient: adică, ignorând la nivel cons,tient ceea ce tu alegi în materie de gânduri, cuvinte s,i fapte, până când tu nu trăies,ti experient,a rezultatelor lor. Apoi, când trăies,ti experient,a acestor rezultate, negi că gândurile, cuvintele s,i faptele tale au vreo legătură cu ele.

Acesta este un Apel pe care t,i-l fac pentru a înceta să mai trăies,ti incons,tient. Iar atunci când alegi act,iunea sponsorizată de Dragoste, vei trăi experient,a Gloriei Depline.”

S, i venind vorba despre iubire, Octavian T, igănus, în Ultimul Adevăr revela:

“Despre IUBIRE, cu adevărat, are sens să vorbim abia când am devenit cons,tient,i, când ne-am trezit din hipnoză. Până atunci vorbim despre un cuvânt numit iubire, care face doar referire la ceva ce oricum nu există în zona experient,elor duale. IUBIREA ESTE O STARE s,i nu un sentiment, ea irumpe din interior către exterior s,i nu poate fi solicitată de altundeva. Nu este roz bombon s,i nici dulce! Nu e firesc să fie folosită ca verb; ca atare „te iubesc” nu poate exista. Dacă ES, TI IUBIRE, atunci iubirea care es,ti se revarsă omnidirect,ional, ca atare „te” este un joc fără acoperire. Ne plac însă poves,tile la nebunie! S, i poeziile!

Din aceeas,i categorie hipnotică face parte s,i not,iunea de fericire. Cât es,ti incons,tient, evident în zona percept,iei duale, fericirea s,i nefericirea fac parte din ciclul amăgire/dezamăgire s,i evident este lect,ie. Despre ceva ce poate semăna a fericire pot,i povesti abia când chiar ai înt,eles că... ES, TI ! Totul! Atunci însă preferi doar să fii s,i să taci."

Suntem aici prin propria noastră voint,ă (chiar dacă ea a fost manipulată de archoni) s,i experimentăm această dimensiune în mod cons,tient sau nu, funct,ie de propria cons,tient,ă. Ne încarnăm în grupuri de suflete pentru a experimenta ceea ce ne-am propus în această încarnare, totul pentru evolut,ia noastră ca suflete, în procesul de ascensiune pe care-l experimentăm în prezent. Dar asta nu creează obligat,ii fat,ă de noi din partea altor suflete încarnate, astfel încât noi să fim „servit,i” de către acestea prin legătura cu care am venit la încarnare gen: frate-soră; mamă/tată-fiu/fiică, etc.

Iată din punct de vedere spiritual cum stă treaba s,i aici, în „Nimeni nu t,i-e dator” de Dmitri Gorelik :

„ Asta înseamnă să încetezi să as,tept,i. Înt,elege că nimeni nu t,i-e dator cu nimic s,i asta va fi începutul răsăririi tale.

Nimeni. Cu nimic. Nu e dator. As,a simplu... Scapă de iluzia că es,ti o persoană foarte importantă s,i semnificativă în ochii celor pe care-i întâlnes,ti. Nimeni nu e dator să te iubească, să-t,i ofere ceva, să se împrietenească, să se comporte sincer s,i onest cu tine. Nimeni nu t,i-e dator să-t,i fie fidel doar pentru că tu es,ti fidel cuiva sau la ceva. Nimeni nu e dator să te ajute, să-t,i ofere brat,ul în clipe dificile. Nimeni nu t,i-e dator să te compătimească s,i să te linis,tească.

Să-t,i împrumute bani. Să-t,i asculte poves,tile s,i să râdă la glumele tale. Nimeni nu t,i-e dator să suplinească golul din sufletul tău s,i lipsa de abilitate de a trăi fără prezent,a cuiva în viat,a ta. Nimeni nu e dator să te angajeze pentru că es,ti un lucrător bun. Nimeni nu e dator să aibă grijă de tine s,i, mai ales să-t,i ofere o viat,ă fericită s,i lipsită de griji. Nimeni nu e dator să-t,i ofere aceleas,i sentimente.

Cu bunătate. Cu recunos,tint,ă. Nimeni nu e dator să act,ioneze la fel cum tu ai act,ionat fat,ă de el. Ai înt,eles?

Nimeni. Nimic. T, ie. Nu t,i-e dator.

Niciodată s,i nicicum.

Crezi că acest adevăr te face mai închis(ă) s,i mai rigid(ă)? Dezamăgit(ă)?

Nu. Nu. NU.

Prives,te altfel lucrurile. Este vorba despre iertarea profundă. Tot ceea ce t,i se întâmplă în viat,ă, are loc grat,ie stării tale de mult,umire s,i recunos,tint,ă. Acum vei învăt,a să pret,uies,ti mărunt,is,urile care le ignorai:

Un cuvânt bun.

Cererea unui ajutor.

Un zâmbet.

De fapt, problema era în tine, doar în tine. Observi câtă bunătate este în lume când nu mai astupi totul în jur cu as,teptări, cu „vreau” s,i „îmi es,ti dator să”?

Tot,i oamenii sunt buni la suflet. Lasă-i să fie fires,ti, fără as,teptările s,i evaluările tale. Astfel totul va reveni la locurile sale. S, i asta este foarte important în relat,iile interpersonale. „Dacă iubes,ti, lasă să plece...”, asta înseamnă acea libertate inestimabilă, în care se nas,te adevărata dragoste.

Respectă alegerea celuilalt. Nu încerca să anticipezi s,i să controlezi totul. Nu-t,i place, pleacă, însă nu păta viat,a altuia. Nimeni nu t,i-e dator cu nimic. Ăsta e primul pas. Mergi mai departe fără as,teptări. Nu mai lupta împotriva tuturor. A dispărut nedreptatea s,i a rămas doar mult,umirea fat,ă de ceea ce ai din abundent,ă s,i atât de minunat.

Us,urint,ă s,i simplitate, asta trebuie să simt,i. Acum nu mai port,i cu tine tot ce te trăgea la pământ permanent. Acum es,ti liber(ă). Liber(ă) să ascult,i s,i să fii linis,tit(ă). Liber(ă) pur s,i simplu să fii. Nimeni nu t,i-e dator cu nimic.

S, i nu mai ai nevoie de nimeni s,i de nimic.

Trăies,te s,i iubes,te! ”

Cine recunoas,te că îndeplines,te măcar jumătate din cele expuse, în opinia mea este cu adevărat o fiint,ă trezită spiritual, eu recunosc, încă nu îndeplinesc toate aceste criterii, dar... recunoas,terea nivelului pe care te afli este prima treaptă de ascendere spre adevărata trezire spirituală...

Drum drept spre Lumină!

burebista2012.blogspot.com

Cum ies,i din Sistemul Reîncarnării

8-10 minutes

Am auzit cu tot,ii despre tunelul de lumină pe care sufletul nostru îl urmează la părăsirea corpului fizic prin procesul mort,ii, dar care este adevăratul sens al reînvierii viet,ii (în corpul fizic, n.b.) ? De ce o reînviere a viet,ii aproape întotdeauna implică faptul să ne întoarcem continuu în această realitate 3D s,i ce putem face pentru a opri aceste cicluri ale reîncarnării? Maes,trii spirituali orientali, au dezvăluit o multitudine de căi, prin practici spirituale de-a lungul timpului, dar cât,i dintre oameni au atins Iluminarea / Eliberarea Spirituală, din ciclul reîncarnărilor (Samsara) ?

Comunităt,i din cadrul experient,ei din apropierea mort,ii

Aproape toate persoanele care au avut o experient,ă în apropierea mort,ii, spun că nu doreau să se mai întoarcă pe Pământ s,i că în cealaltă parte a vălului se simt,ea “acasă”. Deci, dacă toată lumea simte acest simt,ământ de cealaltă parte a vălului, atunci de ce ne întoarcem înapoi în această mocirlă?

As,a cum reiese din mii de experient,e din apropierea mort,ii, există o temă comună pe care oamenii o simt când părăsesc corpul fizic:

Ø Init,ierea “mort,ii”

Ø Tunelul s,i lumina albă

Ø Cealaltă parte a tunelului

Ø Întâlnesc “fiint,e”, inclusiv îngeri, ghizi, prieteni s,i membri decedat,i din familie

Ø Revederea întregii tale viet,i

Ø Trimiterea înapoi pe pământ

Ø Lect,ii învăt,ate din această experient,ă

Tunelul de lumină este atât de atrăgător pentru că ne oferă ocazia să ne întâlnim cu cei dragi care au predecedat. Sentimentul iubirii este descris ca fiind mărit mult mai mult decât orice putem experimenta uman în această realitate 3D. În realitate, tunelul luminii este un recoltator de suflete, care vă reciclează sufletul împreună cu energia corpului fizic în momentul reîncarnării.

Parte a acestui proces implică o revedere a viet,ii, în care vă vedet,i viat,a într-o vedere panoramică, de 360 de grade, a tot ceea ce at,i făcut în această încarnare mai recentă. Apoi, vă vedet,i viat,a din perspectiva tuturor celor pe care i-at,i întâlnit în cadrul încarnării anterioare. S-ar putea să vezi cum rănes,ti sentimentul cuiva, când ît,i vezi viat,a din perspectiva lor sau ai putea vedea câtă fericire ai adus altcuiva, după ce faci o faptă bună pentru el, fără să as,tept,i nimic în schimb. De multe ori vei fi cu o fiint,ă asemănătoare Sursei care pare a fi iubitoare s,i va râde cu tine la revederea viet,ii tale, totus,i aceeas,i fiint,ă te va trimite înapoi în această realitate tridimensională după o revedere a viet,ii, în ciuda modului în care fericita fiint,ă trebuie să fie pe cealaltă parte a vălului.

Cu tot,ii suntem ghizi spirituali, dar cine sunt ei s,i în cele din urmă, care este scopul lor principal? Este posibil ca aces,tia să fie doar reprezentant,i ai celor care ne-au t,inut în buclă, în aceste cicluri perpetuate de încarnări?

Nu sunt foarte dornic de mult,i dintre “ghizii spirituali” care vin s,i te iau după ce ai plecat din trupul tău, la moartea corpului fizic; cei mai mult,i dintre ei sunt Ajutorii Siriusieni, cum ar fi Veganii s,i Cenus,ii non-fizici. Fit,i în mod special în gardă dacă vă vor spune să-i urmat,i “în lumină” sau “în tunel” sau să vizitat,i rudele moarte înainte. Dacă aleget,i să merget,i cu ei, vet,i ajunge din nou în sistemul de reciclare Siriusian, cu amnezie completă, s,i apoi vet,i fi împins,i într-un nou corp, aici pe Pământ (probabil este vorba despre cei din sistemul stelar Sirius B, care nu sunt foarte benefici, dar pentru asta, as,a cum ne atrag atent,ia tot,i maes,trii spirituali, trebuie să murim cons,tient, n.b.).

Dintr-o dată, există nis,te ghizi spirituali care s-au oferit voluntar să vină aici pentru a vă ghida cu adevărat în acest ciclu al reîncarnării s,i sunt s,anse, dacă citit,i acest lucru acum, ghidul dvs. spiritual este unul dintre ei. Dar trebuie s,i un anume tip de discernământ spiritual.

Rezonant,a Schumann

S-ar putea să vă gândit,i: “Cum este posibil ca un Cenus,iu să arate dragoste prin a fi un ghid spiritual?” Vă rugăm să ret,inet,i că ei folosesc tehnologii dincolo de înt,elegerea noastră pentru a distruge amintirile viet,ii noastre anterioare. Rezonant,a Schumann pe Pământ a fost de 7,83 Hz pentru ceea ce mult,i oameni cred, de mii de ani. Recent, rezonant,a a crescut la 8,15 cicluri pe secundă (Hz). Putet,i găsi aici rezonant,a zilnică Schumann. Acesta este pe un site rusesc s,i este tradus în limba engleză. Doar facet,i clic pe linkul “Frecvent,ă” din partea stângă a paginii : http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7

Dacă tunelul de lumină ar putea crea o rezonant,ă de 1.000, 10.000 sau chiar

1.000.000 de Hz ? Ce se întâmplă dacă Cenus,iii nu ar fi rezistent,i la Rezonant,a Schumann sau ar fi programat,i să apară ca îndrumători spirituali, la moartea corpului fizic, să ne convingă să intrăm în tunelul de lumină? În acel moment, at,i simt,i o iubire imensă s,i at,i avea încredere în ei, bazându-vă pe un program artificial conceput să vă t,ină în capcana sistemului de reîncarnare. În cele din urmă, nu este dragoste ceea ce vet,i simt,i; este doar un alt sistem artificial de control pentru a ne t,ine blocat,i în acest sistem actual de energie negativă.

Regresia în viet,ile anterioare s,i Grupul de Suflete

Prin regresia în viet,ile trecute, s,tim că toate viet,ile noastre trecute sunt stocate fie în ADN-ul nostru celular s,i / sau în sufletul nostru, dar nu suntem în stare să recuperăm imediat aceste amintiri. Când vă aflat,i sub hipnoză, vă putet,i aminti cele mai minut,ioase detalii ale unei viet,i trecute, dar, odată ce at,i ies,it din hipnoză, cu greu vă amintit,i ce at,i avut la cină ieri sau cine a fost ultima persoană care v-a apelat. Poate găsit,i acest lucru deosebit de ciudat? Cum este posibil să ne amintim, în detaliu, în timpul hipnozelor, viet,ile noastre anterioare s,i de ce continuăm să ne încarnăm cu acelas,i grup de personaje?

Cum ies,im din Sistemul de Reîncarnare?

Doar prin faptul că avet,i această cunoas,tere la moarte, putet,i renunt,a la procesul de reîncarnare, fără a fi convins să revenit,i pentru că trebuie să rambursat,i datoriile negative karmice. Mult,i dintre cei care au predecedat au intrat deja în sistem, dar dacă nu s-au reîncarnat încă sau nu au încheiat un contract de suflet, atunci ar putea fi salvat,i de a face acest lucru, din nou. Este o adevărată strategie strălucită a archonilor, de a folosi energia iubirii împotriva noastră pentru a ne ment,ine înapoi ca sclavi economici, al unui sistem prin care ei se alimentează cu energiile noastre.

Amintit,i-vă: “Cum este Sus este s,i Jos” ( Tablele de Smarald – Hermes Trismegistus).

Tot ceea ce am învăt,at este o minciună, inclusiv de ce trebuie să ne întrupăm mereu într-un sistem de subordonare economică. După moarte, luăm ceea ce am învăt,at, inclusiv personalitatea noastră. De asemenea, vibrăm la un anumit nivel, astfel încât să ne mărim vibrat,ia, acum vă vet,i lua toată munca grea cu voi. Amintit,i-vă să vă conectat,i cu Suprasufletul dvs. înainte de a intra în tunelul de lumină sau să întrebat,i ghidul dvs. s,i a-i cere ajutorul, pentru a vă ajuta să vă conectat,i cu Suprasufletul. Dacă dorit,i, putet,i spune oamenilor despre tunelul de lumină înainte să intre în el.

Dacă intri în tunelul de lumină, nu permite unui Consiliu să te convingă că trebuie să rambursezi orice datorie karmică. Orice datorii karmice percepute au făcut parte din ceea ce at,i decis să experimentat,i. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ai nici o vină pentru răul făcut în mod intent,ionat cuiva, pentru că în cele din urmă, ar trebui să iubim pe toată lumea s,i să respectăm totul. Dacă decidet,i să vă întoarcet,i pentru a ajuta această planetă, nu fit,i de acord să vă întoarcet,i la această realitate tridimensională a controlului sistemic printr-un “contract de suflet”. Întoarcet,i-vă în termenii vos,tri, care includ amintirile tuturor viet,ilor anterioare s,i tot ceea ce at,i învăt,at în toate încarnările dvs., precum s,i din cealaltă parte a vălului.

At,i putea reveni într-o versiune 5D a Pământului, dar aleget,i acest lucru numai dacă suntet,i sigur că este o versiune care nu este sub controlul sistemului archonic. De asemenea, at,i putea alege să revenit,i ca ghid fizic în vechiul sistem 3D pentru a-i ajuta pe alt,ii, as,a cum au făcut ghizii nos,tri. În cele din urmă, adevărata ta pace va fi găsită odată ce ît,i dai seama că es,ti SURSA / CREATORUL s,i ai abilitatea de a crea lumi s,i galaxii pline de armonie s,i iubire, în afara acestui sistem de control.

Vedet,i voi acolo...!

1

1

1


Recommended