+ All Categories
Home > Documents > Viata cotidiana in lumea antica - cdn4.libris.ro cotidiana in lumea... · perioade - Regatu 1 Y...

Viata cotidiana in lumea antica - cdn4.libris.ro cotidiana in lumea... · perioade - Regatu 1 Y...

Date post: 03-Feb-2018
Category:
Upload: vucong
View: 255 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
8
Wefe ctreidian& & xxl CA & figc& ril enciclopedia rao
Transcript

Wefe ctreidian&&xxl

CA&

figc&

rilenciclopedia rao

Cuprins

@L==.=_..

I'*'*=.r'-<}

n@F""

AkS

&*f+

- *6Jj;-&*$tr+

\^-&*/ ffiL #1.!{ilru-/'\G/ I

-11 *:-.'F4

fiJ

;€&>W

?e

ffi-s:

WW

It

*ffi#

tr

w&[tLU

$w$

{

EclprulANTrc.. ......6PrezentareaEgiptului ...8

Cdldtorindprinfard, ....10

imbrdcdmintea . . .. .12

MAncareapibdutura ....74Locuinfele ....16Cumpdrdturi . .18

Distraclii.. ....20VAndtoarea . . . .22

Mumificarea . . .24

Piramidele ....26Karnak . . .28

O fermd egipteand . .30

Ghid de supravieluire . . .32

Test de cunoptinle . .34

GnrcrAANTrcA ...96Prezentarea Greciei . . . . .38

Cdldtorindprintard, ....40

imbrdcdmintea.. ...42

MAncareagibdutura ....44

@wffi,i%

*,.d

@roK"qt*6

Wffi-.a.I?

o

W.,R

wE

t6.4hffi@,

q@&n

"\""

ffi

Locuinlele ....46Cumpdrdturi . .48

Teatrul .. .....50Adunarea .....52Acropola .....54

JocurileOlimpice ...55

Sparta ....58

Regiunearurald ....60

Ghid de supravieluire . . .62

Test de cunoptinfe . .64

RouaANrrcA ....66PrezentareaRomei .....68Cdldtorindprinregiune .....70imbrdcdmintea.. ...72

MAncarea;ibdutura ....74

Locuinfele ....76

Cumpdrdturi . .78

Baile .....80Teatrul .. .....82Templele .....84CircusMaximus ...86

tr,m*

{

7a

a#g#

&&WNffiffi&e,h4ntu

ws

ffii'i,r#*"

ffi

@/

?a

Colosseum ....88+.ImprejurimileRomei ....90Ghid de supravieluire . .92

Test de cunoptinle . .94

Aztr,crrFrrNCAFII ... ..96

Prezentarea aztecrlor.. ..98

Cdl5torindprinlard ....100

imbrdcdmintea 1,02

MAncarea pi bdutura . . .104

Locuinlele 706

Cumpdrdturi .108

Sporturipidistraclii. ...110

Palatul . . .1,12

PiafaZetlor ...114

Prezentareaincasilor ...116

Orapul de Aur 118

Avanpostul imperiului .120

Test de supravieluire . .122

Test de cunoptinle .124

Indice . . .126

Rdspunsuri la intrebdri .128

Egiptul antic - lnformalii

\ fizitatorii Egiptului antic vorY descoperi o lara cu

o civilizalie indelungata

S\olurl

gi fascinanta, cu o vechimede mii de ani. Istoria sa

este imparfrta in diferiteperioade - Regatu 1 Y echi,Regatul Mijlociu ;iRegatul Nou.In timpul RegatuluiNou, sub domniafaraonului Ramses

al Il-lea, Egiptul a

devenit cea maimare putere dinOrientul Apropiat.

Ambitiosul progra

de constructii al lui

Ramses al ll-lea este pe

cale de a se realiza si se

pare c[ va rivaliza cu epc

de aur a constructorilor :piram ide. Yizitati neapdrar

magnificele temple de la

Karnak si Abu Simbel.

Ramses a urcat pe tron

cu peste gaizeci de ani in

urmi. Renumit soldat,

el este faimos datoritlnumeroaselor victorii, gi

prin cei peste 100 de cop

.: :,i.. I .:) .-.EiPrFi:i"

Scrierea a fost inventati cu 1 Tot acum 2 000 prirna piramid[, ceain. Marea epoc]€.piramidelor::,:,1 -- -r--- * f"*

;- aproximativ 2 000 de ani de ani, triburile trePte, a fost construiti a durat aproape 400 deinainte de Ramses' . egrptene au fost cu I 500, ani in urmi, la ani. Cea m'ai.mare a foscHiglogltf.+sunt combinagii .. ynitede cdtre Saqqara, d.e c5.tre lmhotep, construiti pentru faraonul ,!

.:, de:ideoSrame (r"eprezinti ,. . Menes. Capitala , .,.c& monum€nt.funerar.Pen- Cheops,,in compft:xul de iidei) si fonogrdme (sunete). ,t" era Mgmphis. ' tru faraonul Dioser. piramide de la Giseh. I

\ -*-;-,*L L- -,/,--*.:.-,-:Jr-^*=:*7- - :r ^-* -^rE--l-1._*--_-""-.- """^ t

8

/-,/ /) Cel mai imoortant --'^.\'N)/ functionar oficial este - O \/ vizirul, care actionerrr r" [[[![[[numele taraonului. r-

Faraonul Egiptului

este considerat a fi

intruparea zeului Horus.

Zidurile celor mai

multe monumente ;itemple sunt acoperite

cu hieroglife.

"w

,*,g {# ;Sj .-H* j* :' ."',it+: .":.'' "'=B.l

-v $"*, ** , T*f AfA rlti*i.,''t,,, * atractii se afle in

..:, T',1, ,rriL -\

, ',.-J valea Nilului, o zonlfj ' , i 5 ii,.. i-.. .. ,,0,. \, fertiln cunoscuta ca,'r.l' #.'- I / r\-,-:'f :"oE

n :.gpJ =ro*i ii ,,PamAntul negru". De5ertul,i care se intinde la est ;i la vest,

=.,:mosul oras Theba, capital[ a Egiptului din timpul lui este numit,,PamAntul roqu"':ntuhotep al ll-lea, cuprinde multe dintre cele mai si in cea mai mare parte

:- 'roscute atractii turistice. Este un ora$ activ ;i zgomotos, in este nelocuit.

:r'-e sunt multe de vizut, inclusiv temple, palate si obeliscuri.

Acum cinci sute de ani, faraoniicucereau Nubia, extinzAndu-;i cu

400 de l<m sprre sud. Au fost con-struite forturi, temple gi ora9e. Omare cantitate de aur a fost

_ {-i

9

Egiptul Informatiiantic.-

precum ;i variatelefrumuseli naturale.Cdutali micufele bircipentru transport, pline cugrine, vasele mari incarcatecu vite, sau uriagele corabiicarc ffansporta coloanegigantice de granit ;i obeliscuri.Puteli vedea chiar ;i unadintre celebrele barcifunerare care poartamumia unui personaj bogatspre pamAntul sacru.

Cei mai mulli dintre oameni merg prin oraq

pe jos, dar dacl sunteli lenegi, oferiti-vi

o plimbare in palanchin sau intr-un

scaun purtat, asemenea unui faraon.

E-.,i1

11.-.,'.,'

Er,-t ,

&r{:--::r i

:i:.,i:,.. 1-'

::, i,:t i

Celatorind prin fara(-alitoriile cu barca pe principala\-/ aftera a Egiptului, fluviul Nil,reprezinta calea cea mai bunapentru a vedea monumentele,

funclie de anotimp. este solid6.

Cildura este

teribili, a9a ciluali-vi cantidlimari de api.

: soarele Egiptului cildura este

:itoare. Asigurali-v[ ci veli cilltorilntr-o barci cu copertinf, sau cu

orice altceva vI poate

Proteja imPotriva

cdldurii intense.

sbrulDaci plinuiti si faceli o expedilie

lungd in deqert, este prudent si viluali un migirus. Se gisesc in aproape

toate oragele, sunt ieftini

dar foarte utili.

Calatorul pasionat va aprecia o plimbare

pe timpul zilei in de;ertul care se intinde la

est $i la vest de Nil. ,,PamAntul rogu" este aspru

Ei misterios, acoperind peste 90 la suta din 1ara.

Luali-vi un ghid experimentat sau alaturali-va

unei caravane de negustori aflate pe drumurile

comerciale catre coasta.

Bircile sunt principalul

mijloc de transport in

Egipt ;i cei mai mulli

dintre oameni triiesc

aproape de fluviu.

Construite din papirus

sau din lemn, multe birci

au un catarg central.

F*i3".rs q

' EBi ii ..t*, ,* ry* -ti **. ,. aa,' =_+S.#'-,., .'...i -f 1. ' *-*- i"'-^-:-' . .

.-iSi.J

j.,,us;;1.}:,.1r5:,".


Recommended