+ All Categories
Home > Documents > Viata Cotidiana CA Spectacol

Viata Cotidiana CA Spectacol

Date post: 16-Jul-2015
Category:
Upload: ivan-cosmin
View: 485 times
Download: 6 times
Share this document with a friend

of 16

Transcript
 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  1/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  2/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  3/16

  8 I V iII/Il Q ) t i t l i t J 1 I I 1 (II speam:o ldin normalitatea cotidian4. Trecind prin scrieril~ sale , a m p utea I-stata cum In p la n m c to do lo gi c, d cz vo ~t 4 abordari drarnaturgice au ale;n tncad ri ri lo r " soci a le , iarin ~Ian t~or:tl~ se pre?cu~' de ~ncza 110,1111-fcstlrilc sinclui individual $1 SOCIalInmteracnum de 0 diver uar de-concertaDd.Dintre volu mcle lU IGoffman , Vio /O co t id i on ii co s pe cta co l e cuno u teea mai mare rlspindire $i a avut cel mai mare Impact public I [C rcnDupl publicarea acestei lucrari, in urma cu aproape cincizcci de ru,scrierile despre comunicare si-au schimbat in mod sub tan lot! COli mu-wrile ,iabordlrile. metodologia sociologies si-a revizuit tehni tie In r-mativitatea, ia r insociologie a inceput 5i1 se consacre 0 nou em 1pc care n im en i de atu nci nu a mai neglijat-o. Rezonanjele et [c ( reneau trccut $ i d in co lo d e granitele sociclogiei, in p ihologie au p ih pa-toiogie, in antropoiogie au chiar economie, inclusiv in area tcatrala 1cinematograficf. Mai mule, destui citirori nespccializati au InccputprivcascI altfel propriul mod de implicare in cotidianul rclauilorsociale.Din accastI ultimA perspectiva, Inainte de a lncepe lectura a esterc I r P . Vi tndemn sf rispundep la doua invitati! pe care vi Ie fae. imrcru-peP. fie ~ pentru c1'teva momenre, fluxul evenirnentelor ~I iruatu lor

  sociale Ia care participap intrebap-v4 0 dati cu mine: Cum ne-arnimplicattn clc sau cum le -a rn observat? Dar ceilalt i cum au rcacponat?Dc cc _wille noastre sau al e celorlalti au luat acele cursun Inu__ Cum am comunic::attntr-o situape sau alta? Ce irnpresie a f Cu I~ noastrIl Cum ar fi trebuit sf De prezemam pentru ea impre 1-~ .fifost mai bune? l n a i n t e de a raspunde la asemenea lnrre-

  ~ IDVIt$l ima i im ag in a p cIne afl4m pe strada, depla tndu-ne'2"',..~loO\!llll..UIClDlUDCI, ~icf apoi ajungem la d tinatie ~i ne tnttlrum c -i.fli!l... ~~. ; I I4 : IJn t rcb lm ~ DOU: Ce a.m..obsc;JVatpe uada? Cu cme n am

  1cft de mult am stiruu tn aceasra incilmre~ CUIllCOlo2iil Ce schimbun de replici au avu t loc? Cum m

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  4/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  5/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  6/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  7/16

  ~_~It()~ro.dtii.estc es tnslfl de intcrc ,intructt e rcfcra la:_d.:;Pl!__ &e'JtutJ~t!1fCt e e s e d es fl fo ar l inu-un m od e rm con su cru.R"..lfili , tnueiDtCDpIl etallrii unUl comportam nt runnier.~'b.1ih1~,.~p.t~.ItiG-tl8nor em nificaP l pe care altul emm ic -, . 6 ' l o - i 'C I C 1 :M)taplrea d cca Ja Je s au d lS ta n~ n, c hi r c on tra dic II.O&lIii:&t"Pt:lnegc)Cic~iSUDbolicc pentrD recon tltuirea on en_M Ii it JI II1 i7 .a :1 0I\w.Mcoo rd on at oa re . D e c ele ma l r nu lt e o n i n ;1de 1 a m e tn f,C le se . a dm i e ca a ea re Iapli at e ."Wt__ atatcanml a tnaeropc fluxul interacponal, 1WItt~c_serJlSu1simbolic f1 a a n vt ta la ncgoclcri. Ordinea. l 1 I . . . . : l_maau.id.lntel"BCJionlSmul imbolic e te a t-1jj. ~,..rio.aconscrucPet ,ircconsuucpel ordinii 0 laiciilltI:1_rfn. un len de tu lbu ra re a ordlO it eXI re nte .

  ;.~. soc. mil ales dad se prelunge~te prea~ sau e eh ip ele d e a cto ri ociali.'.'--'tatruelt tn t c on su ucto rit re ali al on aret

  ~.r:I.clle-a lungul unuit:oiil~.IId.cmel" (sau8ftCPtare sau

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  8/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  9/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  10/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  11/16

  16 I V i t r / I r f J / J I M r l l f l l S f J 1 1 d 4 & 6 1~ intcJ:pJ.Odndu-le de ticcatc dad dm per pecnva In

  saudi~tului saD a s_pcctatoriloJ;adici a imprcsulor mdusc. in definitiv,au . rb a lori de cbori aanennC'C"' flrcoc:pponlm mcsaJC vc C o prrvun cu aten- 1a iatcdocUfOr pcDtrU a prospccta tonalitatca vocu, JOCUnle pnviru,~ ti~ keHea vabd~ mcsaJcle vcr~le ale actorului.da u sens iDterpredJilor asisteD~1, !at 8Ctorul-pcrsonaJ, la rindul s.tu. le~"eventual c:orccteaZi enusia de mesaje Spectacolul esteunul interactiv ticonsuuit ad-hoc, intrudt personajul vrea sa inducaa n um t te u n pr cs ii d cs p re sine.J)ramaturgia sociall C5tC centrad in mare pane pe universul micro-IldiCltC fide a c c e a once incercarc de extinderea pro e1 macrosocial rrebuie fieutli eu rnultaatcnPo Domeniul slu privilcgiat de investlgare este reprezentat deunitIP soclale bine delimitateln spapul ,iimpul SOC ia l: or gamzap l s auCIasc de organizaPi comunitAp rcsutnse sau grupwi relativ rnici$uucturl cixcumscnsc ale distribupei de pozitii sau statu tun OCI le,&10. prt=fcrati in invcstigare cstC observapa p a ru c lp a ti va ., a sOC I t: 1 cuiiildiUl e cu, pen a r~i 0(locumenwe aprofundatli a ordinii insu-~ aSiiCClCSiuniiorde inrcracpuni ,iindlnin a imbolurilor $1 nego-c i C d I o l ' sUnholice C8IC conduc la noi rcguli. Demersul este unul inductiv~ flrIasirl cu ~r. inf i pmgul spre marilc generalizari socie-Iiloo-O: 1a e ~e cste cu atit mai important! eu cit vrata con-. d ~ _ ~ . a i t \ . ' m r i _u1tmal sau ctnografic. Abordarea dramacurgica est\l1li ~ ctnOgI8ficI deci. mcniti a releva nu atit caracterul

  dt~ scenelOt din viasa cotidtanl. 0 anahza fieutit:._::Ii-:1liI uebuie coJisidcrati ca reprezentan 4 pentru orice altoriundc at av ca loe , in o rice cu ltiu i s au p an u so cia l.~B.Mll_iIp_di7JkiiillU cx:tindcri in tcrprctaavc este preferabila~.l~~i)::t:mllJUupc baa ei putcm specifica deosebiri sau~~~~~~l.I:iClD ee uansccnd gmru~ aJe tunpului J

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  12/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  13/16

  t decom umca re lDtcrpcfsonall, de upul fata-tn-fata,pare a se mal mire au s;\ se indo-e 'rem rilor noas re: cu cit

  e rilizarea rnijlo elorrenta comunic:lrilor directc,

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  14/16

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  15/16

  ~ijiii_iPS. ...I;IratC,gi41:i ~i cminamcnte comunt-a cxprcsivitJ.P1 se arm -~.~k_'~11dil~ de con uol cx tin s aldllor de

  wnai cA rcabzarea amI1a udi to ri u lu i . I n fo rm aP a"",iiUlt)1 poatc fitndcstulitoarc Cea~~J_'._cori disponibdl, astfcldparenJelor . Tocmal intHLltirii cu et t un indlVld~~~ibil1lpcSCCI,pci sale, cu

 • 5/13/2018 Viata Cotidiana CA Spectacol

  16/16


Recommended