Home >Documents >Vasodilatatoare regionale

Vasodilatatoare regionale

Date post:07-Jul-2018
Category:
View:221 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  1/70

  VasodilatatoareleVasodilatatoarele

  regionaleregionale (antianginoase)(antianginoase)i periferice și periferice ș  (antiischemice(antiischemice

  cerebrale)cerebrale) . .

   Antimigrenoase. Antimigrenoase.

   Angioprotectoare şi Angioprotectoare şi

  Venotrope.Venotrope. 

  Conferen iarțConferen iar

  ț  universitar universitar , d.ş.m., d.ş.m.

  ş

  şef studiief studii Ecaterina StratuEcaterina Stratu

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  2/70

   Boala arterial  Boala arterial ă coronarianăă coronariană  ((insuficienţainsuficienţa coronarianăcoronariană) este reprezentată de diminuarea) este reprezentată de diminuarea diametrului vascular coronarian, cudiametrului vascular coronarian, cu diminuarea debitului coronarian şi perfuzieidiminuarea debitului coronarian şi perfuziei cu sânge a miocardului, avînd dreptcu sânge a miocardului, avînd drept consecinţe reducerea oxigenării miocardului,consecinţe reducerea oxigenării miocardului, ischemie miocardică cu suferinţe cardiace,ischemie miocardică cu suferinţe cardiace, cunoscute sub denumirea generală decunoscute sub denumirea generală de cardiopatie ischemică.cardiopatie ischemică.

  Cauzele bolii coronariene pot fi:Cauzele bolii coronariene pot fi:

  - bstrucţii aterosclerotice- bstrucţii aterosclerotice- coronaroconstricţie,- coronaroconstricţie, spasm coronarianspasm coronarian - disfuncţia endoteliului coronarian- disfuncţia endoteliului coronarian - dereglări ale metabolismului adenozinei- dereglări ale metabolismului adenozinei  

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  3/70

    !isfuncţia endoteliului coronarian!isfuncţia endoteliului coronarian - deficitul- deficitul factorului endotelial de relaxare ("!#$), cufactorului endotelial de relaxare ("!#$), cu micşorarea fiziologică a dilatării vaselormicşorarea fiziologică a dilatării vaselor

  coronariene şi instalarea vasoconstricţieicoronariene şi instalarea vasoconstricţiei  paradoxale% "!#$ este reprezentat de & şi alţi paradoxale% "!#$ este reprezentat de & şi alţi compuşicompuşi   'denozina este mediatorul principal al'denozina este mediatorul principal al

  sistemului purinergic şi este un coronarodilatatorsistemului purinergic şi este un coronarodilatator  puternic% puternic%

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  4/70

     Angina pectorală Angina pectorală -- este o formă clinică de cardiopatie ischemică care apare în urma

  dezechilibrului dintre aportul de sînge oxigenati necesită ile în oxigen ale miocardului% eș ț caracterizează prin dureri precordiale, agravată la efort şi care cedează la repaus sau tratament

  cu nitroglicerină sublingval%   !e aici decurg doua principii fudamentale

  ale ac iuni substan elor efective în angină% "leț ț

  trebuie să mic oreze lucrul inimii i deci săș șreducă cerin ele ei în oxigen sau să intensificeț aprovizionarea inimii cu sînge%

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  5/70

  Factorii care determină necesitatea i aportul de Oș 2  în miocard:

  Necesitatea în O2  Aportul O2

  Presiunea diastolică (presarcină) Presiunea sistolică (postsarcină)

  Tensiunea pere ilor miocrduluițVolumul ventricolelor  Diametrul inimii Presiunea în ventricole

  Frecven a contrac iilor cardiaceț țContractilitatea

   Aportul O2 din circuitul sanguin

  Circuitul coronarian Presiunea diastolică în aortă

  e!isten a arterilor coronarieneț Autoreglarea meta"olică (adeno!ina) Circula ia endo# i epicardialăț ș

  Circula ia coronariană prințcolaterale Diametrul arterilor coronare mari

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  6/70

    *olumul lucrului inimii se poate mic oraș*olumul lucrului inimii se poate mic oraș scăzînd tensiunea venoasă i arterialășscăzînd tensiunea venoasă i arterialăș sistemică%sistemică%

    +ic orarea tensiunii venoase duce laș+ic orarea tensiunii venoase duce laș reducerea fluxului venos spre inima,reducerea fluxului venos spre inima, (,,presarcina) mic orarea dimensiunilorș(,,presarcina) mic orarea dimensiunilorș inimii i respectiv a volumului sistolic%șinimii i respectiv a volumului sistolic%ș +ic orarea presiunii arteriale scade datorităș+ic orarea presiunii arteriale scade datorităș reducerii rezisten ei periferice , cea ce creazățreducerii rezisten ei periferice , cea ce creazăț o rezisten ă mai mică în circula ia sanguinăț țo rezisten ă mai mică în circula ia sanguinăț ț (,,postsarcină),(,,postsarcină),  i lucrul inimii se u urează%ș și lucrul inimii se u urează%ș ș

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  7/70

    $luxul coronarian i oxigena iaș ț$luxul coronarian i oxigena iaș ț miocardului se pot mări datorită dilatării vaselormiocardului se pot mări datorită dilatării vaselor

  coronariene% +ecanism asemănător o posedăcoronariene% +ecanism asemănător o posedăspasmoliticele miotrope (dipiridamol,spasmoliticele miotrope (dipiridamol, nitroglicerină)% unt cunoscute remedii carenitroglicerină)% unt cunoscute remedii care reflector înlătură spasmul vaselor coronarereflector înlătură spasmul vaselor coronare (validol)%(validol)%

    #emediile antianginoase pot duce la#emediile antianginoase pot duce la acumularea în miocard a factorilor endogeni cuacumularea în miocard a factorilor endogeni cu efect coronarodilatator ( adenozina )%efect coronarodilatator ( adenozina )%

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  8/70

  Clasificarea I. Remedii care mic orează necesitatea de oxigen înș

  miocard i mare te aportul lui.ș ș

  a) Nitra ii organici:ț    &itroglicerina, ustac (mite, forte), .rinitrolong

    &itrosorbid, "rinită , etc%

  b ) idnoniminele: molsidomina

  c) Blocante ale canalelor de !a :

    &ifedipina, !iltiazem, *erapamil

   +ibefradil, $alipamil, /vabradin - prep%bradicardice

  d) 'ctivatorii canalelor de potasiu

    &icorandil, 0inacidil

   "i#erse remedii cu ac iune antianginoasă:ț 

   'miodarona

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  9/70

  II. Remedii care mic oreaz necesitatea de o!i"en înșII. Remedii care mic oreaz necesitatea de o!i"en înș miocardmiocard

  #$ adreno%locantele$ adreno%locantele& $ Propranolol% Anaprilină% Talinolol% &etoprololPropranolol% Anaprilină% Talinolol% &etoprolol

  III. Remedii care mresc aportul de o!i"en catreIII. Remedii care mresc aportul de o!i"en catre miocard&miocard&

  11. Coronarodilatatoarele cu ac iune miotropăț . Coronarodilatatoarele cu ac iune miotropăț  :: a) Inhibitori ai fosfodiesterazei:a) Inhibitori ai fosfodiesterazei: $  Amino'ilina Amino'ilina

  $ Car"ocromenCar"ocromen$ antinol nicotinatantinol nicotinat b) Cu mecanism adenozinic:b) Cu mecanism adenozinic: $ DipiridamolDipiridamol $ ido'la!inido'la!in

  c) Diverse spasmolitice:c) Diverse spasmolitice:$ DrotaverinDrotaverin $ *aralgin*aralgin 2. Remedii care înlătură reflector coronarospasmul:2. Remedii care înlătură reflector coronarospasmul: $ Validol+Validol+

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  10/70

   Nitra ii organici :ț  Nitra ii organici :ț 

    Nitro"licerinaNitro"licerina , este un repre!entant , este un repre!entant

  din grupul nitra ilor ( un ester al aciduluițdin grupul nitra ilor ( un ester al aciduluiț a!otic i glicerinei )+șa!otic i glicerinei )+ș

    &ecanismul terapeutic de ac iuneț&ecanismul terapeutic de ac iuneț include un ir de componente+ &ult timp seșinclude un ir de componente+ &ult timp seș considera% că nitra ii dilată vasele datoritățconsidera% că nitra ii dilată vasele datorităț ac iunii miotrope a lui + Acum este doveditțac iunii miotrope a lui + Acum este doveditț 'aptul că nitra ii organici în realitate suntț'aptul că nitra ii organici în realitate suntț

  neactivi% dar dilată vasele sanguineneactivi% dar dilată vasele sanguinedatorită 'aptului că in urma meta"olismuluidatorită 'aptului că in urma meta"olismului se trans'ormă în -O (o.id nitric , 'actorse trans'ormă în -O (o.id nitric , 'actor endotelial de rela.are)+endotelial de rela.are)+

 • 8/18/2019 Vasodilatatoare regionale

  11/70

  ,,/dentificarea naturii factorului endotelial,,/dentificarea naturii factorului endotelial de relaxare a facut posibil inven ia luițde relaxare a facut posibil inven ia luiț

   &obel &obel- fondatorul premiului &obil% 1u- fondatorul premiului &obil% 1umai mult de 233 de ani el a inventatmai mult de 233 de ani el a inventat nitroglicerina, component activ alnitroglicerina, component activ al dinamitului% 0ractic foarte repede adinamitului% 0ractic foarte repede a devenit cunoscut eficacitatea terapeuticădevenit cunoscut eficacitatea terapeutică a nitroglicerinei i în deosebi ac iuneaș ța nitroglicerinei i în deosebi ac iuneaș ț coronarodilatatoare% !upă ironia soarteicoronarodilatatoare% !upă ironia soartei

   &obel &obel a fost unul dintre primii bolnavi,a fost unul dintre primii bolnavi, la care medicul curant a indicatla care medicul curant a indicat nitroglicerina pentru cuparea accesului denitr

Embed Size (px)
Recommended