+ All Categories
Home > Documents > vario Masina cu control de la distanta dotata cu priza de ... · • freze de pamant Iarna •...

vario Masina cu control de la distanta dotata cu priza de ... · • freze de pamant Iarna •...

Date post: 11-Oct-2019
Category:
Upload: others
View: 20 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 2 /2
vario Masina cu control de la distanta dotata cu priza de putere si sistem standardizat de prindere in 3 puncte Lungime-latime-inaltime Lungimea trenului de rulare Latimea senilei Presiunea pe sol Masa proprie Motor Monitorizare motor Racire Putere Rezevor de combustibil Capota motor Macanism de suspendare implement Actionare implementuri Tractiune Mecanism de rulare Viteza Operare 180-125-104 cm 150 cm 23 cm 0,139 kg/cm2 840 kg Yanmar diesel, cu oscilare automata pana la 20° electronica cu apa 38 CP 30 litri detasabila prindere in 3 puncte Cat I si culisare laterala priza de putere mecanica 1000 rpm hidrostatica cu suspensie 0 - 8 km/h telecomanda Caracteristici tehnice Utilizari Vara • sisteme de cosire • foreze / burghie • lame • cositoare • freze de pamant Iarna • freze de zapada • lame de zapada Putere suficienta pentru orice lucrare • motor diesel Yanmar cu orientare gravitationala • executie robusta 38 CP / 28 kW • radiator cu sistem CleanFix Lucrati ce doriti • prindere in 3 puncte Cat. I • culisare laterala a sistemului de prindere • priza de putere mecanica • forta de ridicare maxim 500 kg • viteza de deplasare variabila continuu Str. Lunga nr. 179 • 500051 Brasov Romania Tel.: Tel./Fax: Web: Email: powered by +40 730 188888 +40 268 477983 +40 368 413505 www.gepetto-consult.ro [email protected]
Transcript

vario MMaassiinnaa ccuu ccoonnttrrooll ddee llaa ddiissttaannttaa ddoottaattaa ccuu pprriizzaa ddee ppuutteerree ssii ssiisstteemm

ssttaannddaarrddiizzaatt ddee pprriinnddeerree iinn 33 ppuunnccttee

Lungime-latime-inaltime Lungimea trenului de rulareLatimea senileiPresiunea pe solMasa proprieMotor

Monitorizare motorRacirePutere Rezevor de combustibilCapota motorMacanism de suspendare implement

Actionare implementuri

TractiuneMecanism de rulareVitezaOperare

180-125-104 cm150 cm

23 cm0,139 kg/cm2840 kgYanmar diesel, cu oscilare automata pana la 20°electronicacu apa38 CP30 litridetasabilaprindere in 3 puncte Cat I si culisare lateralapriza de putere mecanica 1000 rpmhidrostaticacu suspensie0 - 8 km/htelecomanda

Caracteristici tehnice

UtilizariVara • sisteme de cosire • foreze / burghie • lame • cositoare • freze de pamant

Iarna • freze de zapada • lame de zapada

PPuutteerree ssuuffiicciieennttaa ppeennttrruu oorriiccee lluuccrraarree •• mmoottoorr ddiieesseell YYaannmmaarr ccuu oorriieennttaarree ggrraavviittaattiioonnaallaa •• eexxeeccuuttiiee rroobbuussttaa 3388 CCPP // 2288 kkWW •• rraaddiiaattoorr ccuu ssiisstteemm CClleeaannFFiixx

LLuuccrraattii ccee ddoorriittii •• pprriinnddeerree iinn 33 ppuunnccttee CCaatt.. II •• ccuulliissaarree llaatteerraallaa aa ssiisstteemmuulluuii ddee pprriinnddeerree •• pprriizzaa ddee ppuutteerree mmeeccaanniiccaa •• ffoorrttaa ddee rriiddiiccaarree mmaaxxiimm 550000 kkgg •• vviitteezzaa ddee ddeeppllaassaarree vvaarriiaabbiillaa ccoonnttiinnuuuu

Str. Lunga nr. 179 • 500051 Brasov RomaniaTel.:Tel./Fax:

Web:Email:

powered by+40 730 188888+40 268 477983+40 368 413505

[email protected]

Sistemul de suspensie al rolelor de ghidare a senilelor face posibila deplasarea

rapida, in pante mari, urmarirea conturului terenului si

protejarea suprafetei solului

Sistem de comenzi simplu cu elemente de siguranta accesibile

Monoblocul priza de putere cu cuplaj electromagnetic da robustete si posibilitatea de

preluare a socurilor

Ridicarea in tiranti face posibila utilizarea unor implementuri de pana la 500 kg la inaltimi de

suspendare mari

Sistem de prindere in 3

puncte standard Cat. I

Telecomanda raza maxima de actiune 300 m

vario

Atasamente compatibile cu RoboFlail Vario

Orientare gravitationala automata a motorului si ventilarea radiatorului cu

sistem CleanFix cu inversarea fluxului de aer

Culisare laterala a implementurilor pana la 50 cm

pentru lucrul langa cladiri, garduri, trepte, ziduri etc.

Tocator de crengi Matura Lama de zapada Transplantator Mulcer Foreza Freza de pamant Freza de zapada Cositoare

Gepetto® Consult • Str. Lunga 179 • 500051, Brasov, Romania • Tel.: +40 730 188888 • Tel./Fax: +40 268 477983 • +40 368 413505 • www.gepetto-consult.ro • Email: [email protected]


Recommended