+ All Categories
Home > Documents > VARIETATEA RELIEFULUI ROMÂNESC

VARIETATEA RELIEFULUI ROMÂNESC

Date post: 06-Jan-2016
Category:
Upload: terrel
View: 68 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
VARIETATEA RELIEFULUI ROMÂNESC. PROPUNĂTOR:Ciociu Laura Şcoala cu clasele I-VIII NICHITA STĂNESCU. ,,Ce e mai mândră decât tine între toate ţările semănate de Dumnezeu pe pământ?.. - PowerPoint PPT Presentation
21
VARIETATEA VARIETATEA RELIEFULUI RELIEFULUI ROMÂNESC ROMÂNESC PROPUNĂTOR:Ciociu PROPUNĂTOR:Ciociu Laura Laura Şcoala cu clasele I- Şcoala cu clasele I- VIII NICHITA STĂNESCU VIII NICHITA STĂNESCU
Transcript
Page 1: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

VARIETATEA VARIETATEA RELIEFULUI RELIEFULUI ROMÂNESCROMÂNESC

PROPUNĂTOR:Ciociu PROPUNĂTOR:Ciociu LauraLauraŞcoala cu clasele I-VIII Şcoala cu clasele I-VIII NICHITA STĂNESCUNICHITA STĂNESCU

Page 2: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

,,Ce e mai mândră decât tine între ,,Ce e mai mândră decât tine între toate ţările semănate de Dumnezeu pe toate ţările semănate de Dumnezeu pe pământ?..pământ?..

Verzi sunt dealurile tale,frumoase Verzi sunt dealurile tale,frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor,limpede şi senin cerul coastele dealurilor,limpede şi senin cerul tău,munţii se înalţă trufaşi în tău,munţii se înalţă trufaşi în văzduh;râurile ca nişte brâie pestriţe văzduh;râurile ca nişte brâie pestriţe ocolesc câmpurile.”ocolesc câmpurile.”

Alecu Russo-CÂNTAREA ROMÂNIEIAlecu Russo-CÂNTAREA ROMÂNIEI

Page 3: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC
Page 4: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

România are un relief România are un relief variat.Între graniţele ţării variat.Între graniţele ţării cuprinde toate formele de cuprinde toate formele de relief:relief:

-munţi-munţi

-dealuri-dealuri

--câmpiicâmpii

Page 5: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

MUNŢII CARPATIMUNŢII CARPATI

constituie cea mai constituie cea mai înaltă formă de relief a înaltă formă de relief a ţării;ţării;

Ei înconjoară Ei înconjoară Depresiunea Depresiunea Transilvaniei;Transilvaniei;

Page 6: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

CARPAŢII ORIENTALI ( RĂSĂRITENI)

•Se întind de la hotarul din N până la Valea Prahovei

Page 7: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

CARPAŢII MERIDIONALICARPAŢII MERIDIONALI(DE MIAZĂZI)(DE MIAZĂZI)

Se întind de la Valea Se întind de la Valea Prahovei pâna la văile Prahovei pâna la văile râurilor Timiş,Cerna şi râurilor Timiş,Cerna şi Bistra;Bistra;

Page 8: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

CARPAŢII OCCIDENTALICARPAŢII OCCIDENTALI(DE APUS)(DE APUS)

Se întind de la Se întind de la Dunăre,către N,până Dunăre,către N,până la valea râului la valea râului Barcău;Barcău;

Page 9: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

Exerciţii aplicativeExerciţii aplicative Numeşte grupele fiecărei Numeşte grupele fiecărei

ramuri a Carpaţilorramuri a Carpaţilor

Spune cum s-au format Munţii Spune cum s-au format Munţii CarpaţiCarpaţi

Numeşte câteva din bogăţiile Numeşte câteva din bogăţiile Munţilor CarpaţiMunţilor Carpaţi

Page 10: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

DEALURILEDEALURILE Sunt forme de relief cu înălţimi Sunt forme de relief cu înălţimi

cuprinse între 300 şi 800-1000m;cuprinse între 300 şi 800-1000m;

Principalele grupe –Dealurile de Principalele grupe –Dealurile de VV

- Subcarpaţii- Subcarpaţii

Page 11: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

EXERCIŢII EXERCIŢII APLICATIVEAPLICATIVE

Identifică pe hartă Identifică pe hartă principalele dealuri din principalele dealuri din ţara noastră;ţara noastră;

Numeşte subgrupele Numeşte subgrupele Subcarpaţilor;Subcarpaţilor;

Page 12: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

DEPRESIUNEA DEPRESIUNEA TRANSILVANIETRANSILVANIEII

Este situată în interiorul Este situată în interiorul arcului carpatic;arcului carpatic;

Are un relief de podiş;Are un relief de podiş;

Înălţimea este mijlocie, de 500 Înălţimea este mijlocie, de 500 m;m;

Page 13: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

PodişurilePodişurileSunt forme de relief întinse, Sunt forme de relief întinse,

aproape netede,mai înalte aproape netede,mai înalte decât câmpiile;decât câmpiile;

Principalele podişuri:Principalele podişuri:

Podişul MoldoveiPodişul Moldovei Podişul GeticPodişul Getic

Page 14: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

Exerciţii aplicativeExerciţii aplicative

Identifică pe hartă,apoi descrie Identifică pe hartă,apoi descrie cum s-au format Dealurile de Vcum s-au format Dealurile de V

Explică din ce cauză Munţii Explică din ce cauză Munţii Măcinului au ajuns la o înălţime Măcinului au ajuns la o înălţime de 500 mde 500 m

Page 15: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

CÂMPIILECÂMPIILESunt cele mai joase forme de Sunt cele mai joase forme de

relief ;relief ;

Sunt netede şi întinse;Sunt netede şi întinse;

Înălţimea lor poate ajunge până Înălţimea lor poate ajunge până la 300 m;la 300 m;

Page 16: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

CÂMPIA ROMÂNĂCÂMPIA ROMÂNĂEste situată în partea de S a ţării;Este situată în partea de S a ţării;

Se numeşte şi Câmpia Dunării;Se numeşte şi Câmpia Dunării;

Bărăganul e cea mai netedă şi Bărăganul e cea mai netedă şi mai întinsămai întinsă

câmpie din ţară;câmpie din ţară;

Page 17: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

CÂMPIA DE VESTCÂMPIA DE VEST

Una din cele mai Una din cele mai importante zone agricole importante zone agricole ale ţării;ale ţării;

Se cultivă mari suprafeţe Se cultivă mari suprafeţe cu cereale;cu cereale;

Page 18: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

LUNCA DUNĂRIILUNCA DUNĂRIIEste o fâşie joasă ,netedă şi Este o fâşie joasă ,netedă şi

îngustă de pământ;îngustă de pământ;

Se întinde de le Drobeta-Turnu Se întinde de le Drobeta-Turnu Severin până la Delta Dunării;Severin până la Delta Dunării;

Terenurile agricole sunt foarte Terenurile agricole sunt foarte roditoareroditoare;;

Page 19: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

DELTA DUNĂRIIDELTA DUNĂRIIPământul cel mai nou al ţării;Pământul cel mai nou al ţării;La vărsarea în Marea Neagră La vărsarea în Marea Neagră

se desparte în trei braţe:se desparte în trei braţe:

ChiliaChilia

SulinaSulina

Sfântul GheorgheSfântul Gheorghe

Page 20: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

ExerciExerciţii aplicativeţii aplicativeAdevărat sau fals:Adevărat sau fals: În Delta Dunării pământul se În Delta Dunării pământul se

clădeşte continuu datorită clădeşte continuu datorită aluviunilor.aluviunilor.

În subsolul Câmpiei Române În subsolul Câmpiei Române găsim petrol şi gaze naturale.găsim petrol şi gaze naturale.

Podişul Dobrogei este format din 3 Podişul Dobrogei este format din 3 părţi.părţi.

Câmpia Română este străbătută Câmpia Română este străbătută de râul Tisa.de râul Tisa.

Page 21: VARIETATEA    RELIEFULUI ROMÂNESC

Recommended