+ All Categories
Home > Documents > USVFSELPIPPDFOVI - cte.usv.ro cercetarii educationale.pdf · Statistică aplicată în psihologie,...

USVFSELPIPPDFOVI - cte.usv.ro cercetarii educationale.pdf · Statistică aplicată în psihologie,...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Upload: phamthu
View: 233 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
3
~ PROGRAMA ANALITICA Vizat, Consiliul Facultăţii . din data de . METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCAŢIONALE Denumirea disciplinei Numărul de credite USVFSELPIPPDFOVI Semestrul Facultatea ŞTIINTELE EDUCATIEI , , Domeniul Pedagogie Programul de studiu INV Ă ŢĂMANT PRIMARIPREŞCOLAR Numărul orelor pe semestru/activităti Total C S L P 56 28 28 - - Categoria formativă a disciplinei Df'-fundamentală, DD-În domeniu, DS-de specialitate, D~-complementară Categoria de opţionalitate a disciplinei: DO-obligatorie(impusă), DA-opţională(la alegere), DL- facultativă (liber aleasă) Discipline Anterioare Introducere în pedagogie şi teoria curriculum-ului Obligatorii I Teoria educaţiei Psihologia vârstelor Recomandate I Psihopedagogie şcolarălpreşcolară Obiectivele disciplinei Scopul cursului este acela de a căpăta noţiuni fundamentale şi abilităţi specifice proiectării şi desfăşurării metodelor de cercetare specifice domeniului. Obiectivele disciplinei sunt cele referitoare la însuşirea noţiunilor fundamentale din metodologia cercetării şi la aplicarea acestora în situaţii practice de la seminar sau din cadrul practicii pedagogice din învăţământul primar şi! sau preşcolar Competenţe specifice 1. Cognitive - Definirea conceptul de cercetare pedagogică; - Explicarea specificul acesteia; - Caracterizarea funcţiilor cercetării; - Detalierea niveluri lor cercetării educaţionale; - Elaborarea unei cercetări teoretice; - Analiza cercetărilor din articolele ştiinţifice din baze de date internaţionale; - Descrierea şi aplicarea metodelor de cercetare; - Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor statistice (elemente de bază, prelucrare în Excel şi SPSS); - Evaluarea (autoevaluarea) probelor; - Analiza probelor de cercetare utilizate în cadrul cursului şi seminariilor; 2. Tehnice / profesionale: - Proiectarea unor probe de cercetare; - Conceperea şi proiectarea unor experimente în cadrul şcolilor proprii; - Evaluarea unor intrumente de cercetare utilizate în cadrul cercetărilor româneşti şi cele internaţionale; - Elaborarea intrumentelor de cercetare specifice domeniului ştiinţelor educaţiei; - Aplicarea instrumentelor şi analiza datelor de cercetare; - Utilizarea soft-urilor de analiză a datelor statistice; 3. Atitudinal - valorice - Aplicarea cercetării şi a rezultatelor ei în activităţile de practică pedagogică; - Respectarea normelor etice ale cercetării educaţionale; - Implicarea în activităţile de cercetare care se defăşoară în şcoli; - Implicarea (ca voluntari) în grupurile de cercetare existente în universitate.
Transcript
Page 1: USVFSELPIPPDFOVI - cte.usv.ro cercetarii educationale.pdf · Statistică aplicată în psihologie, Iaşi: Polirom. • D'Hainaut, L ... Tratat de teoria cercetării ştiinţifice,

~

PROGRAMA ANALITICAVizat,

Consiliul Facultăţii .din data de .

METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCAŢIONALEDenumirea disciplinei

Numărul de crediteUSVFSELPIPPDFOVI Semestrul

FacultateaŞTIINTELE EDUCATIEI, ,

Domeniul Pedagogie

Programul de studiu INV Ă ŢĂMANT PRIMARIPREŞCOLAR

Numărul orelor pesemestru/activităti

Total C S L P

56 28 28 - -

Categoria formativă a disciplineiDf'-fundamentală, DD-În domeniu, DS-de specialitate, D~-complementarăCategoria de opţionalitate a disciplinei: DO-obligatorie(impusă), DA-opţională(la alegere),

DL- facultativă (liber aleasă)

DisciplineAnterioare

Introducere în pedagogie şi teoria curriculum-ului

Obligatorii I Teoria educaţiei

Psihologia vârstelorRecomandate I Psihopedagogie şcolarălpreşcolară

Obiectiveledisciplinei

Scopul cursului este acela de a căpăta noţiuni fundamentale şi abilităţi specificeproiectării şi desfăşurării metodelor de cercetare specifice domeniului.Obiectivele disciplinei sunt cele referitoare la însuşirea noţiunilor fundamentale dinmetodologia cercetării şi la aplicarea acestora în situaţii practice de la seminar sau dincadrul practicii pedagogice din învăţământul primar şi! sau preşcolar

Competenţespecifice

1. Cognitive- Definirea conceptul de cercetare pedagogică;- Explicarea specificul acesteia;- Caracterizarea funcţiilor cercetării;- Detalierea niveluri lor cercetării educaţionale;- Elaborarea unei cercetări teoretice;- Analiza cercetărilor din articolele ştiinţifice din baze de date internaţionale;- Descrierea şi aplicarea metodelor de cercetare;- Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor statistice (elemente de bază, prelucrare în

Excel şi SPSS);- Evaluarea (autoevaluarea) probelor;- Analiza probelor de cercetare utilizate în cadrul cursului şi seminariilor;

2. Tehnice / profesionale:- Proiectarea unor probe de cercetare;- Conceperea şi proiectarea unor experimente în cadrul şcolilor proprii;- Evaluarea unor intrumente de cercetare utilizate în cadrul cercetărilor româneşti şi cele

internaţionale;- Elaborarea intrumentelor de cercetare specifice domeniului ştiinţelor educaţiei;- Aplicarea instrumentelor şi analiza datelor de cercetare;- Utilizarea soft-urilor de analiză a datelor statistice;

3. Atitudinal - valorice- Aplicarea cercetării şi a rezultatelor ei în activităţile de practică pedagogică;- Respectarea normelor etice ale cercetării educaţionale;- Implicarea în activităţile de cercetare care se defăşoară în şcoli;- Implicarea (ca voluntari) în grupurile de cercetare existente în universitate.

Page 2: USVFSELPIPPDFOVI - cte.usv.ro cercetarii educationale.pdf · Statistică aplicată în psihologie, Iaşi: Polirom. • D'Hainaut, L ... Tratat de teoria cercetării ştiinţifice,

ConţinutulinstruiriiSe va menţionaşi nr.de ore/teme/aplicatii

Curs1. Cercetarea pedagogică - tematică, deschideri (2 ore)2. Modelul proiectării şi desfăşurării unei activităţi de cercetare (4 ore)3. Tipuri de cercetare; eşantionare (2 ore)4. Metode folosite în cercetare (metoda observaţiei) (4 ore)5. Experimentul psihopedagogic (4 ore)6. Metoda anchetei (2 ore)6. Chestionarul (2 ore)7. Interviul. (2 ore)8. Studiul de caz. (2 ore)9. Metodele sociometrice ( 2 ore)

10. Tehnicile statistice de prelucrare a rezultatelor (4 ore)11. Modalităţi de prezentare şi valorificare a rezultatelor cercectării (2 ore)Aplicaţii- Problematica temei de cercetare; exemplificări cu teme existente şi crearea unor temenoi;- Tipul de cercetare (analiza unor cercetări din literatura de specialitate şi descriereacaracteristici lor cercetărilor educaţionale);- Etapele cercetării educaţionale (exemplificări şi analiza unor lucrări de cercetaredesfăşurate );- Modalităţi de concepere a cercetării aplicative;- Metodele de cercetare - aplicaţii pentru fiecare metodă specifică cercetării educaţionale;exemplificări din cercetările care apar în bazele de date internaţionale;- Evaluarea unor lucrări de cercetare publicate şi/sau susţinute în anii anteriori,- Exemple de bune practici în domeniul cercetării educaţionale;- Creionarea unor proiecte de cercetare diferenţiate pentru aceeaşi temă de cercetare;- Prezentarea critică a articolelor aparute în baze de date internaţionale;- Prezentarea critică a propriilor articole sau lucrări de cercetare;- Prezentarea cercetării din lucrările de licenţă.

Strategiididactice

Curs: - resurse procedurale: metode, procedee didactice, tehnici de instruire şi moduri deorganizare (frontal, grup/pereche, individual)

- resurse materiale: mijloace de instruire (materiale didactice, soft-uri pentru analiza şiprelucrarea statistică a datelor: SPSS, AMOS)

Aplicaţii:- resurse procedurale: metode, procedee didactice, tehnici de instruire şi moduri de

organizare (frontal, grup /pereche, individual)

- resurse materiale: mijloace de instruire (materiale didactice, soft-uri pentru analiza şivre lucrarea statistică a datelor: SPSS, AMOS)

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu, LP-lucrari de control)Forme şi - examen / colocviu / lucrari practice 50%metode de - activităţi aplicative: seminar / laborator / lucrări practice 30%evaluare - probe de evaluare formativă (test docimologic, referat, eseu, 20%(exprimare portofoliu, proiect)procentuală)Standarde Standarde minime pentru nota 5:curriculare - însuşirea principalelor noţiuni, idei, teorii din metodologia cercetării,de - cunoaşterea problemelor de bază din domeniu;performanţă - enumerarea etapelor principale ale unui proiect de cercetare,

Standarde minime pentru nota lO:- abilităţi, cunoştinţe certe şi profund argumentate din literatură,- exemple analizate, comentate din lucrările anterior susţinute,- mod personal de abordare şi interpretare;- parcurgerea bibliografiei şi lecturarea critică acesteia;

Page 3: USVFSELPIPPDFOVI - cte.usv.ro cercetarii educationale.pdf · Statistică aplicată în psihologie, Iaşi: Polirom. • D'Hainaut, L ... Tratat de teoria cercetării ştiinţifice,

" BibliografiepentruelaborareaC/S/L/P

Bibliografieminimalăpentrustudenţi

• Agabrian, M. (2006). Analiza de conţinut, Ed Polirom, Iaşi.• Bocoş, M. (2003). Teoria şi practica cercetării pedagogice, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca;• Cristea, Sorin (2000). Dicţionar de pedagogie, Ed. Litera, Chişinău;• Chelcea, S. (1982). Experimentul în psihosociologie, Bucureşti: Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică.• Chelcea, S. (2004). Metodologia cercetării sociologice, metode cantitative şi calitative, Bucureşti:

Editura Economică.• Chelcea, S. (coord.) (2008). Psihosociologie. Teorie, cercetări, aplicaţii, Ed. Polirom, Iaşi.• Culic, 1. (2004). Metode avansate în cercetarea socială, Iaşi: Polirom.• Clocotici, V. şi Stan, A. (2000). Statistică aplicată în psihologie, Iaşi: Polirom.• D'Hainaut, L (1981) - Programe de învăţământ şi educaţie permanentă, E.D.P., Bucureşti;• Doise, W., Deschamp, J-C., Mugny, G. (1996). Psihologie socială experimentală, Ed. Polirom, Iaşi.• Dincă, Margareta (2003) - Metode de cercetare în psihologie, Ed. Universităţii Titu Maiorescu,

Bucureşti;• Enăchescu, C. (2005). Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Iaşi: Polirom.• Gheorghiu, Dumitru (2003). Statistică aplicată în psihologie, Ed. Universităţii Titu Maiorescu,

Bucureşti;• Gugiuman, A. Zetu, E. Şi Codreanca, L. (1993). Introducere în cercetarea pedagogică, Îndrumar

pentru cadrele didactice.; Ed. Tehnică, Chişinău;• Hăvârneanu, Cornel (2000). Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Ed. Erota, Iaşi;• Howitt, D. şi Cramer, D. (2006). Introducere în SPSS pentru psihologie, Iaşi: Polirom.• Jinga, I şi Istrate, E (1998). Manual de pedagogie, Ed. AlI, Bucureşti;• King, Ronald (2005). Strategia cercetării. Treisprezece cursuri despre elementele ştiinţelor sociale,

Iaşi: Polirom.• Krueger, R., Casey, M. A. (2005). Metoda foscus - grup. Ghid practica pentru cercetarea aplicată,

ed. Polirom, laşi.• Labăr, V. A. (2008). SPSS pentru Ştiinţele Educaţiei, Ed Polirom: Iaşi.• Marinescu, V. (2005). Metode de studiu în comunicare, Bucureşti: Niculescu• Mitrofan, L. şi Mitrofan, N. (2005). Testarea psihologică. Inteligenţa şi aptitudinile, Iaşi: Polirom;• Nicola, I (1994). Pedagogie, E.D.P., R.A. - Bucureşti;• Nicola, 1. şi Farcaş D. (1990). Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică, manual pentru cls

a-XI-a - şcoli normale, E.D.P., Bucureşti.• Popa, M. (2008). Statistică pentru psihologie. Teorie şi aplicaţii pentru SPSS, Ed Polirom: Iaşi.• Popa, N. L., Antonesei, L. & Labăr A. V. (2009) Ghid pentru cercetarea educaţiei. Un "Abecedar"

pentru studenţi, masteranzi, profesori, Ed. Polirom, Iaşi.• Potolea, D., Neacşu, 1., Iucu, R. Pânişoară, 1.0. (2008). Pregătirea psihopedagogică. Manual pentru

definitivat şi gradul didactic Il, Ed. Polirom, Iaşi• Rateau, P. (2004). Metodele şi statisticile experimentale în ştiinţele umane, Iaşi: Polirom.• Rotariu, T. (2000) (coord.). Metode statistice aplicate în ştiinţele sociale, laşi: Polirom.• Silverman, D. (2004). Interpretarea datelor calitative. Metodă de analiză a comunicării, textului şi

interacţiunii, Iaşi: Polirom.• Stan, Aurel. (2002). Testul psihologic, Iaşi: Polirom.• Stan, L (1995) - Psihopedagogie pentru examenul de definitivat şi gradulll, ed. Spiru Haret, Iaşi;Resurse web: www.edu.ro, www.imsa.edu, www.unimaas.nl, www.alcrc.com,www.teknat.auc.dk, www.didactic.ro, www.intuitex.ro, www.cisco.com,www.school.discovery.com, www.ise.ro, www.education-world.com, www.ed.fi·www.ed.2:ov, www.educationplanet.com, www.education.fr; www. spss.ro

~ Dumitru, G. (2003). Statistică aplicată în psihologie, Ed. Universităţii Titu Maiorescu, Bucureş!i;~ Gugiuman, A. Zetu, E. Şi Codreanca, L. (1993). Introducere în cercetarea pedagogică, Indrumar

pentru cadrele didactice,_Ed. Tehnică, Chişinău;le Hăvâmeanu, Cornel (2000). Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Ed. Erota, Iaşi;le Popa, N. L., Antonesei, L. & Labăr A. V. (2009) Ghid pentru cercetarea educaţiei. Un "Abecedar"

pentru studenţi, masteranzi, profesori, Ed. Polirom, Iaşi.1- Labăr, V. A. (2008). SPSS pentru Ştiinţele Educaţiei, Ed Polirom: Iaşi.

Coordonator de disciplină I Gradul didactic I Titlul ştiinţific SemnăturaLector univ dr.

~#JOtilia CLIPA Lector univ.dr.

f


Recommended