Home >Documents >up · PDF filemalabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie,...

up · PDF filemalabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie,...

Date post:05-Feb-2018
Category:
View:238 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • HOTARARE a Senatului Universitatii Politehnica Til11i~oara

  Nr. 143/15.05.2014

  up UniversitalBa Politehnica , din Timi~oara

  Art. 1. Se aproba "Regu lamentul privind acordarea de burse ~i ajutoare sociale in UPT pental studentii ciciurilor uni \ersitare de licen!a ~i maste r" , in forma din Anexa la prezenta.

  p. PRESEDl,\TE. Prof.dr. ing. Nico lae ROBU

  CONSILIER JURIDIC. Jr. Alina A T~ASESCU

  \~\ ,'-. /

  \....

  SECRETAR GENERAL, Conf.dr.ing. can~en GRECEA

  ~\\ -

  Pta ViClOriei m.1, AO 30000~ Timisoara, Tel +40156403000, fax +4 01 5~ l03U1!, ~fC:: ~::':.: . . :' : II .:;

 • up UmverSltalea Polilehmca TlffilSOara Anexa la HS nr.143/15.05.2014

  REGULAMENT privind acordarea de burse ~i ajutoare sociale

  pentru studentii ciclurilor de invatamant universitar de Iicenta ~i master,

  in Universitatea Politehnica Timi~oara

  Art. 1. Universitatea Politehnica Timi~oara acorda burse ~i ajutoare sociale studentilor sm de la ciclurile de invatamant universitar de licent8, ~i master, din fondurile bugetare alocate in acest sens.

  Art. 2. Universitatea Politehnica Timi~oara, acorda din venituri proprii extrabugetare burse ~i ajutoare sociale speciale studentilor cu rezultate bune la invatatura, dar cu 0 situatie familiala precara din punct de vedere financiar, ~i studentilor practicanti ai sportului de performant~t Acordarea acestor burse se face prin 0 procedura interna UPT. Aceste burse pot fi cumulate cu cele de la Art. 1.

  Art. 3. Pot beneficia de burse ~i ajutoare sociale din partea Universitatii Politehnica Timi~oara, studentii de la cursurile de zi inmatriculati in calitate de cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene care indeplinesc conditiile stabilite prin prezentul regulament.

  Art. 4. Un student poate fi la un moment dat bursier al Universitatii Politehnica Timi~oara doar daca perioada cat el a beneficiat pana atunci, cumulativ de-a lungul existentei sale, de bursa, sustinuta direct sau indirect de statuI roman, nu dep~e~te durata normal a a studiilor pe care Ie urmeaza in momentul respectiv. Cronometrarea se face la nivel de ciclu de invatamant (licenta sau master), lara report de la un ciclu la altul. Studentii care urmeaza simultan doua specializari pot primi bursa doar pentru una dintre ele, aleasa de ei in~i~i, la care trebuie sa aiba depusa diploma de bacalaureat in original.

  Art. 5. Bursele, cu exceptia celor sociale (Art.13), se acorda doar studentilor care, in momentul deliberarii, au obtinute la zi toate creditele prevazute prin planul de invatamant ~i au ca statut la inceputul anului in curs un altul decat cel de ,,reinmatriculat" sau ,,reinmatriculat cu transfer".

  Art. 6. Drepturile bane~ti corespunzatoare burselor se acorda pentru toate perioadele din anul universitar in care, prin planul de invatmnant, sunt prevazute activitati (cursuri, examene nerestante, practica). in cazurile precizate prin regulament (Art.9), bursele se acorda ~i pentru perioadele de vacanta-.

  Art. 7. Bursele acordate de UPT din fondurile bugetare alocate sunt de patru tipuri: a) burse de perforrnanta.; b) burse de merit; c) burse de studiu; d) burse sociale.

  Art. 8. Criteriul de acordare a burselor de perforrnanta, de merit ~i de studiu este "media de bursa", definita dupa cum urmeaza:

  a) in cazul studentilor de la ciclullicenta din anul I: media de bursa = media fa concursul de admitere

  b) in cazul studentilor de la cicIullicenta din anii II-IVN,VI:

  Piala Vicloriei nr. 2. no 300006 Iimi$oara. lei: +(0256403000. far +40 256 403021. [email protected] nw.UPIrD

 • media de bursa = media de promovare a anufui de studiu anterior c) in cazul studentilor de la ciclul de studii master din anul I:

  media de bursa = media la concursul de admitere d) in cazul studentilor de la ciclul de studii master din anul II:

  media de bursa = media de promovare a anului de studiu anterior

  Observafie:

  up Umversltatea Polltehmca Tlmlsoara

  La calculul mediei de promovare a anului de studiu anterior, nu se fine seama de notele fa disciplinele facultative.

  Art. 9. Bursele de performanta se acorda studentilor de la ciclul de studii licenta din anii II-IVN,VI care au media de bursa 10. Bursa de performanta se acorda pentru 0 perioada de 12 luni, incepand cu prima zi a unui an universitar Si tinfuld pana in preziua debutului anului universitar urmator. in cazul studentilor din anii terminali, perioada de acordare a bursei de performanta se incheie in preziua inceperii vacantei de vara.

  Art. 10. Bursele de merit se acorda studentilor de la ciclul de studii licenta din anii II-IVIV,VI Si studentilor de la ciclul de studii master care au media de bursa mai mare sau egala cu 9.50.

  Art. 11. Bursele de studiu se acorda studentilor de la ciclul de studii licenta Si master care au media de bursa superioara pragului fixat de Biroul Consiliului Facultatii, posibil intr-un numar limitat, dependent de dimensiunea fondului de burse alocat pentru fiecare facultate.

  Art. 12. Bursele de studiu pot fi de trei tipuri: a) burse de studiu 1 - pentru studentii care au media de bursa mai mare sau egala cu 9.00 ~i

  mai mica decat 9.50; b) burse de studiu 2 - pentru studen!ii care au media de bursa mai mare sau egala cu media

  8.50 ~i mai mica decat 9.00; c) burse de studiu 3 - pentru studentii care au media de bursa mai mare sau egala cu pragul

  fixat de Biroul Consiliului Facultatii ~i mai mica decat 8.50.

  Art. 13. Bursele sociale se acorda studentilor care in momentul deliberarii au promovat anul de studiu anterior ~i au ca statut la inceputul anului in curs un altul decat cel de "reinmatriculat", respectiv "reinmatriculat cu transfer", in functie exclusiv de considerente sociale, urmatoarelor categorii de studenti :

  a) studen!ilor in ale caror familii venitul brut lunar pe membru de familie in lunile iulie, august Si septembrie ale anului in curs a fost, in medie, mai mic decat salariul minim brut pe tara;

  b) studentilor orfani de ambii parinti ~i celor proveniti din case de copii sau din plasament familial;

  c) studentilor bolnavi de boli din nomenclatorul stabilit de Guvemul Romfuliei (v. Monitorul Oficial nr. 347/14.09.1998, pag. 3): TBC, diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, infectie cu my, SIDA, spondilita anchilozanta, reumatism articular;

  d) studentilor care atesta calitatea lor sau a unuia dintre parinti de "Luptator pentru Victoria Revolutiei Romfule din Decembrie 1989" sau "Erou-martir", prin certificat eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, insotit de brevet sernnat de Pr~edintele Romfuliei Si avand una dintre mentiunile: ranit, retinut, ranit Si retinut, remarcat prin fapte deosebite.

  Pia~ Vittnrip.i nr 7 nn mnM Tillli!nm lei' ... U 161 moon flI ... 4ft m 4fil071 [email protected]!t[IIrA1 I~ rl ft'W 1m! rn

 • up Umversltatea Poillehmca Tlmlsoara Art. 14. Toate tipurile de bursa se acorda pentru un an universitar, dar obtinerea de catre un student a unor rezultate la invatatura pe primul semestru inferioare unor anurnite baremuri (v. art.19) conduce la pierderea de catre el a ca1itatii de bursier.

  Bursele de performanta, de merit $i de studiu vacantate la finele semestrului I vor fi acordate ca burse de studiu pentru semestrul II unor studenti nebursieri, care la inceputul anului universitar nu au putut fi satisflicuti, dar au reu$it ca la finele semestrului I sa fie integrali$ti, cu mediile cele mai convenabile pentru ei 75 % (rotunjit matematic) dintre probele semestrului I - acest procentaj se raporteaza la totalul probelor prevazute pentru semestrul I prin planul de invatamaot - mai mare sau egala cu pragul stabilit de Biroul Consiliului Facultatii.

  Bursele sociale vacante la finele semestrului I vor fi acordate ca burse sociale unor studenti care indeplinesc prevederile art. 5 $i 13 translatate pentru inceputul semestrului II.

  Art. 15. Cuantumurile burselor, exceptaod bursa sociala, se stabilesc in felul urmator cuantumul = media de bursa * k , unde k este un coeficient specific jiedirui tip de bursa.

  Valoarea coeficientului k, pentru fiecare tip de bursa este: a) burse de performanta - k = 38; b) burse de merit - k = 30; c) burse de studiu 1 - k = 27 ; d) burse de studiu 2 - k = 26; e) burse de studiu 3 - k = 25 .

  Cuantumul bursei sociale este de 200 lei.

  Art. 16. Doar bursele de studiu 1, de merit sau de performan~a se curnuleaza cu bursa sociala.

  Art. 17. Acordarea burselor se face la nivel de facultate. In acest sens se constituie Cornisia de Burse a Facultafi formata din decan, ca pre$edinte, prodecan, secretar $ef$i un reprezentant a1 studen~ilor, ca membri. Aceasta cornisie va acorda bursele $i ajutoarele sociale in acord cu prezentul regulament, ea fiind investita, in acest sens, cu toate competentele $i intreaga raspundere.

  Art. 18. Procedura de atribuire a burselor este urmatoarea: a) Se imparte fondul de burse $i ajutoare sociale al UPT pe facultati, proportional cu

  numaruI de studenti de la cursurile de zi inrnatriculati in ca1itate de cetateni romani cu dorniciliul stabil in Romania la ciclul de studii licenta respectiv master.

  b) Se rezerva 0 parte din fondul de burse $i ajutoare sociale revenit fiecarei facultati pentru ajutoare sociale, iar restul ramaoe ca fond de burse.

  c) Se acorda studentilor de la ciclul de studii licenta respectiv ciclul de studii master care fac parte din categoriile mentionate la art. 13, pet. a)-d), bursa sociala.

  d) Se acorda studentilor la ciclul de stud

of 5/5
HOTARARE a Senatului Universitatii Politehnica Nr. 143/15.05.2014 up UniversitalBa Politehnica , din Art. 1. Se aproba "Regu lamentul privind acordarea de burse ajutoare sociale in UPT pental studentii ciciurilor uni \er sita re de licen!a ma ste r" , in forma din Anexa la prezenta. p. PRESEDl,\TE. Pr of.dr. ing. Nico l ae ROBU CONSILIER JURIDIC. Jr. Alina A ,'-. / \.... SECRETAR GENERAL, Conf.dr.ing. GRECEA P·ta ViClOriei m.1, AO Timisoara, Tel +40156403000, fa x +4 l03U1!, .. :' : II .:;
Embed Size (px)
Recommended