+ All Categories
Home > Documents > Universitatea lumina

Universitatea lumina

Date post: 04-Mar-2016
Category:
Upload: medien-holding
View: 267 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
Description:
Universitatea lumina
9
ÎNVÃøÃMâNT SUPERIOR PERFORMANT UNIVERSITATEA LUMINA n Actul Constitutiv sunt precizate următoarele: “înființarea de instituții de învățământ preșcolar cu orar normal sau prelungit, înființarea de instituții de învățământ preuniversitar și superior, susținerea de activități instructiv– educative la toate ciclurile de şcolarizare, editarea de reviste sau alte publicații de specialitate, editarea de cursuri, manuale, etc.” Fundația este înregistrată la Direcția juridică a Ministerului Educației și Cercetării la poziția 440, la data de 19.10.2004. Astfel, în această perioadă au fost înfiinţate unități de învățământ în Capitală şi Constanţa: m Liceul Internaţional de Informatică Constanţa; m Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti; m The International School of Bucharest; m Școala Spectrum Bucureşti; m Școala Spectrum Constanţa. Formarea şi instruirea elevilor noştri la standarde internaţionale, respectul faţă de culturi şi valori diferite, dobândirea capacităţilor de rezolvare a problemelor şi de recunoaştere individuală şi socială fără deosebire de limbă, religie, naţionalitate sau rasă au devenit axele fundamentale în jurul cărora s-a articulat viziunea fondatorilor, viziune asumată conștient de școlile noastre. Enumerăm câteva dintre rezultatele recente (2007-2009), înregistrate de elevii din unitățile noastre de învățământ preuniversitar: “O civilizaøie nu se bizuie pe folosirea invenøiilor, ci pe aspiraøia entuziastã de a inventa.” Antoine de Saint Exupéry 1900-1944 Fundaţia “LUMINA” Instituții de învățământ a luat ființă în anul 2001, actul său de înfiinţare fiind încheierea judecătorească nr. 87/P2001 din 15.06.2001, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr.12/4.07/2001. Fundaţia are drept obiect principal de activitate înființarea și dezvoltarea de unități și instituții de învățământ la toate nivelurile arhitecturii structurale ale sistemului educaţional din România. I n v e s t i m î n p r o f e s i o n a l i s m în anul 2007-2008, rezultatele notabile din activi- tatea didactică s-au concretizat în premii şi me- dalii, certificate național și internațional şi înre- gistrate oficial în bazele de date româneşti. 58 premii la olimpiadele naţionale: l 14 premii I; l 8 premii II; l 8 premii III; l 28 menţiuni. 21 premii la olimpiadele internaţionale: l 3 medalii de aur; l 11 medalii de argint; l 4 medalii de bronz; l 3 menţiuni. 2 premii la concursurile internaţionale din care 2 medalii de aur. în anul 2008-2009, trendul s-a menținut ascendent, rezultatele obținute confirmând calitatea proce- sului de învățământ - având în vedere numărul relativ mare de elevi performanți - modificând, în parte, prejudecata conform căreia performanţa şcolară este datorată mobilizării semnificative a resurselor familiale şi a unui număr mic de cadre didactice dedicate: 63 premii la olimpiadele naţionale: l 14 premii I; l 7 premii II; l 7 premii III; l 35 menţiuni. 14 premii la olimpiadele internaţionale: l 6 medalii de aur; l 5 medalii de argint; l 3 medalii de bronz. 30 premii la concursurile internaţionale din care 14 medalii de aur, 1 medalie de argint şi 4 medalii de bronz.
Transcript
Page 1: Universitatea lumina

ÎNVÃøÃMâNT SUPERIOR PERFORMANTUNIVERSITATEA LUMINA

n Actul Constitutiv sunt precizate următoarele:“înființarea de instituții de învățământ

preșcolar cu orar normal sau prelungit, înfi ințarea de instituții de învățământ preuniversitar

și superior, susținerea de activități instructiv– educative la toate ciclurile de şcolarizare, editareade reviste sau alte publicații de specialitate, editarea de cursuri, manuale, etc.” Fundația

este înregistrată la Direcția juridică a Ministerului Educației șiCercetării la poziția 440, la data de 19.10.2004.

Astfel, în această perioadă au fost înfiinţate unități de învățământîn Capitală şi Constanţa:m Liceul Internaţional de Informatică Constanţa;m Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti;m The International School of Bucharest;m Școala Spectrum Bucureşti; m Școala Spectrum Constanţa.

Formarea şi instruirea elevilor noştri la standarde internaţionale,

respectul faţă de culturi şi valori diferite, dobândirea capacităţilor

de rezolvare a problemelor şi de recunoaştere individuală şi

socială fără deosebire de limbă, religie, naţionalitate sau rasă au

devenit axele fundamentale în jurul cărora s-a articulat viziunea

fondatorilor, viziune asumată conștient de școlile noastre.

Enumerăm câteva dintre rezultatele recente (2007-2009), înregistrate

de elevii din unitățile noastre de învățământ preuniversitar:

“O civilizaøie nu se bizuie pe folosirea invenøiilor,

ci pe aspiraøia entuziastã de a inventa.”

Antoine de Saint Exupéry 1900-1944

Fundaţia “LUMINA” Instituții de învățământ a luat ființă în anul 2001, actul său de înfiinţare fiind încheierea judecătorească nr. 87/P2001 din 15.06.2001,înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr.12/4.07/2001. Fundaţia are drept obiect principal de activitate înființarea și dezvoltarea de unități șiinstituții de învățământ la toate nivelurile arhitecturii structurale ale sistemului educaţional din România.

Investim în profesionalism

în anul 2007-2008, rezultatele notabile din activi-tatea didactică s-au concretizat în premii şi me-dalii, certificate național și internațional şi înre-gistrate oficial în bazele de date româneşti.

58 premii laolimpiadele naţionale:l 14 premii I;l 8 premii II;l 8 premii III;l 28 menţiuni.

21 premii la olimpiadele internaţionale:l 3 medalii de aur;l 11 medalii de argint;l 4 medalii de bronz;l 3 menţiuni.

2 premii la concursurile internaţionale din care2 medalii de aur.

în anul 2008-2009, trendul s-a menținut ascendent,rezultatele obținute confirmând calitatea proce-sului de învățământ - având în vedere numărulrelativ mare de elevi performanți - modificând, înparte, prejudecata conform căreia performanţaşcolară este datorată mobilizării semnificative aresurselor familiale şi a unui număr mic de cadredidactice dedicate:

63 premii la olimpiadele naţionale:l 14 premii I;l 7 premii II;l 7 premii III;l 35 menţiuni.

14 premii la olimpiadeleinternaţionale:l 6 medalii de aur;l 5 medalii de argint;l 3 medalii de bronz.

30 premii la concursurile internaţionale din care14 medalii de aur, 1 medalie de argint şi4 medalii de bronz.

Page 2: Universitatea lumina

2 |Lumina University

Unităţile noastre de învăţământ au obţinut recunoaşterea auto-rităţilor de resort fiind autorizate de Ministerul Educaţiei și Cer-cetării începând cu anul 1999 în baza Hotărârii C.N.A.I.P. nr.24din 23.10.1999, prin OMEC nr. 5121/20.12.1999 pentru învăţământpreşcolar, primar, gimnazial și liceal. în anul 2006, MinisterulEducaţiei și Cercetării a acordat acreditarea finală pentru învă-ţământ preşcolar și liceal prin OMEC nr.5656/14.11.2006,5641/14.11.2006 și 5640/14.11.2006 publicate în Monitorul Oficialal României, partea I, nr.1005bis din 18.12.2006.în acelaşi timp, au fost îndeplinite toate standardele cerute pentrua fi recunoscut Centrul Internaţional Cambridge (CentrulNr.RO006 din ianuarie 2001) care funcţionează la Bucureşti, iarîncepând cu data de 1 iulie 2000 şcolile sunt membre ale EuropeanCouncil of International Schools (E.C.I.S.).

în mod firesc, a fost configurată misiunea și viziunea uneiuniversităţi care să continue şi să îmbogăţească, la un nivelsuperior, modelul educaţional performant, propus şi validat deFundaţia Lumina Instituţii de învăţământ.Sintetic, ea constă în pregătirea și formarea de specialiști în domeniul științelor socio-politice, economice și inginerești,printr-un proces didactic și de cercetare de înaltă calitate care seadresează atât potențialilor beneficiari români, cât și celor dinregiunea noastră geografică, având în vedere exigențele impusede dinamica vieţii economice, sociale și tehnico-științifice contemporane.Formarea și dezvoltarea competențelor profesionale, a aptitudinilorși abilităților necesare unui parcurs profesional performant vorstimula, în opinia noastră, atât transformările și dezvoltările naționale, europene și internaționale, în domeniile de referințăcât și accelerarea cunoașterii, asumarea valorilor și principiilordemocratice, deschiderea spre cooperare, la nivel zonal și euro-pean și, drept urmare, va asigura participarea directă, implicatăși conștientă la articularea societății cunoașterii și informației aviitorilor absolvenți. Prin structura planurilor de învăţământ şi prin conţinutul programelor analitice pentru toate disciplinele de studiu se

urmăreşte formarea competenţelor teoretice şi practice, generaleşi specifice necesare pregătirii specialiştilor, absolvenţi de învăţământ universitar cu licenţă.

Drept urmare, noua instituție de învățământ superior va fi

persoană juridică privată de drept public, în conformitate cu

legislația statului român în materie de educație – exigențele

legale specifice procedurilor de autorizare provizorie, de program

și instituțională, și de acreditare de către organismele de resort

(Agenția Română de Asigurare a Calității în învățământul

Superior - ARACIS) - și recunoscută de către autoritățile naționale

competente: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi

Sportului. De asemenea, au fost luate în calcul și exigențele deri-

vate din articularea spațiului european al învățământului supe-

rior (Declarația de la Bologna). Cele patru programe de studii au

fost autorizate de către ARACIS conform Rapoartelor Consiliului

ARACIS din 22.04.2010 și 20.05.2010.

Universitatea Lumina (UL) are un puternic caracter

interdisciplinar prin programele și domeniile de studii emergente

în raport cu societatea cunoașterii (științe economice, științe

politice și științe inginerești), în condițiile îndeplinirii condițiilor

legale de acces la învățământul superior de licență.

UL este structurată în raport nemijlocit cu principiile autonomiei

universitare, ale accesului egal la educația de nivel superior,

indiferent de apartenența etnică, religioasă sau de rasă, de gen

sau de mediul social de proveniența. Astfel, UL va urmări apărarea

şi dezvoltarea cadrului democratic, respectarea drepturilor şi

libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului în statul de drept.

UL este gândită în raport cu principiile performanței și competi-tivității, cu dinamica fluidă a pieței forței de muncă naționale șieuropene, promovând, pe cale de consecință, o deschidere majorăspre îmbinarea activității didactice cu activitatea de cercetareștiințifică în domeniile emergente.

Nu în ultimul rând, UL se fundamentează pe principiul parteneriatului public-privat, în contextul în care ambele părţiinvestesc în rezultatele educației de nivel superior şi obţin beneficii împreună, pe termen scurt, mediu și lung.

Structurile academice și instituționale ale instituției de învățământ superior respectă litera și spiritul legislației românecu privire la învățământul superior, precum și exigențele caredecurg din Declarația de la Bologna.

Misiune

în mod particular, UL vizează atât tinerii absolvenţi de studii medii din Sud-Estul Uniunii Europene, cât şi zonele geografice învecinateRomâniei (Balcanii de Vest, regiunea Mării Negreşi Estul Europei).

Page 3: Universitatea lumina

| 3Lumina University

Misiune

- destinată anume mediului academic transdisciplinarşi multicultural, caracteristic instituţiei tutelare – vapune la dispoziţia studenților un „all-inclusive” edu-cativ-cultural-informaţional, devenind dintr-un servi-ciu auxiliar procesului didactic, o condiție esențialăpentru performanţa educațională, abilitățile necesareimplicării în proiecte de cercetare transdisciplinare și,nu în ultimă instanță, în dezvoltarea personală a stu-denților sau în succesul carierei cadrelor didactice saucercetătorilor.

Biblioteca UniversitățiiLumina dinBucurești

se realizează în colective de cercetare sau individual,în cadrul proiectelor de cercetare naţionale sau inter-naţionale, încheiate cu beneficiari interni sau externi.Diseminarea rezultatelor acestor cercetări se va realizaprin publicarea de articole şi prin prezentarea de lucrăriîn cadrul manifestărilor ştiinţifice din ţară şi din stră-inătate. O atenţie semnificativă va fi acordată antrenării stu-denţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, cu for-marea abilităţilor necesare.

Rezultatele cercetării ştiinţifice studenţeşti se disemi-nează cu prilejul manifestărilor ştiinţifice studenţeştiorganizate în cadrul facultăţii: sesiuni de comunicăriştiinţifice ale studenţilor, workshop-uri studenţeşti. Mai mult, activitatea de cercetare științifică funda-mentală, cu caracter interdisciplinar se desfășoară încadrul Centrului de Cercetare de Excelenţă Multidis-ciplinar – compus din trei centre de studii şi cercetaremultidisciplinară în științe economice și politice, îngeopolitică, geoeconomie şi geostrategie şi în domeniilece ţin de tehnologia informaţiei, tehnologia comuni-caţiei şi inteligenţa artificială.

Misiunea activităţii decercetare ştiinţifică

are misiunea de a concepe şi proiecta activităţi princare să valideze atât modelul educațional asumat decătre instituţia de învăţământ superior, cât și rezulta-tele din cercetarea de profil desfășurată în cadrul Cen-trului de Cercetare de Excelenţă Multidisciplinar. Valorificarea și includerea rezultatelor cercetăriloravansate în circuitul educațional al Universității și validarea de modele pedagogice bazate pe eficiență șiorientare spre viitor, constituie esența misiunii asumate de Departamentul Educaţie.

DepartamentulEducaţie alUniversitățiiLumina

Page 4: Universitatea lumina

MisiuneMisiunea programului de studii Tehnologia Informaţiei constă

în formarea inginerilor în domeniul Calculatoare şi Tehnologia

Informaţiei, care să posede competenţe în domeniul proiectării,

exploatării şi mentenanţei sistemelor moderne de prelucrare a

informaţiei, prin însuşirea de cunoştinţe şi deprinderi generale,

în domeniul de studii şi de specialitate.

Misiunea programului de studii Tehnologii și Sisteme de Tele-

comunicații constă în formarea de ingineri în domeniul Ingi-

neriei Electronice şi Telecomunicaţii, cu competenţe în domeniul

proiectării, exploatării şi mentenanţei echipamentelor, sistemelor

şi reţelelor moderne de telecomunicaţii.

O misiune permanentă a ambelor programe este și aceea de an-

trenare a studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică, pentru

formarea lor cu o bază largă de cunoştinţe, cu spirit de acţiune şi

creativitate tehnică, astfel încât să se poată adapta cu uşurinţă

schimbărilor rapide ce au loc la nivel tehnologic şi social în eco-

nomia modernă.

Programe

Prin programele analitice ale disciplinelor din cadrul celor două

programe de studii se urmăreşte, pe de o parte asigurarea unei

pregătiri fundamentale care să permită înţelegerea fenomenelor

fizice specifice domeniului științelor inginerești şi posibilitatea

modelării matematice a acestora, iar pe de altă parte asigurarea

unei pregătiri solide în domeniul tehnologiilor moderne de pre-

lucrare informațională și de telecomunicații, cu instrumentație

software și hardware, dublată de o pregătire de specialitate.

Profilul studențilorStudenţii facultății noastre trebuie să posede cunoştinţe în do-

meniul fizicii, matematicii şi informaticii, capacităţi de comu-

nicare eficientă, orală şi scrisă, în limbile română şi engleză, să

fie riguroși şi consecvenţi în comportament, cu spirit de echipă

bine dezvoltat.

OportunitățiPentru o specializare aprofundată și pentru dezvoltarea de com-petențe noi, diploma de licenţă dă dreptul absolvenţilor facultățiinoastre să continue pregătirea prin studii universitare de mas-terat şi doctorat. Licențiații în Tehnologia Informaţiei își vor putea desfășura ac-tivitatea ca inginer de reţea, administrator de sistem, admini -strator de securitate a informației, proiectant de software spe-cializat, cât și în profesii ca: specialist în sisteme distribuiteavansate, în dezvoltarea reţelelor informaționale, în cercetări decriminalitate informatică și în expertiză judiciară informatică.Oferta de program de studiu pentru specializarea Tehnologii şi

Sisteme de Telecomunicaţii acoperă o gamă largă de aplicaţii aleelectronicii şi telecomunicaţiilor, asigurând posibilitatea absol-venților să găsească uşor un loc de muncă în următoarele sectoarede activitate: exploatare, proiectare, instalare şi întreţinere deechipamente, sisteme și rețele fixe și mobile; elaborare de software; cercetare-dezvoltare; servicii de consultanţă în elec-tronică și telecomunicaţii. Atât datorită schimbărilor rapide din sfera tehnologiei infor-mației și a telecomunicațiilor cât şi a transferului acesteia cătresocietate, în activitatea companiilor, absolvenții vor înţelege importanţa formării continue şi a auto-educaţiei, în scopul dezvoltării ca profesioniști în domeniul IT&C.

Dotare

Laboratoarele facultății noastre sunt dotate cu tehnică de ultimă

generație, reprezentând aparatură de măsură și control, platforme

hardware pentru dezvoltare de aplicații specifice, stații de lucru,

stații grafice, rețele, având instalate pachete software licențiate,

de uz general sau specializate.

Pentru accesul la internet, campusul universitar dispune de fa-

cilități wireless și de un laborator cu funcționare permanentă.

Trebuie menționate tehnologiile moderne din cadrul facultății,

utilizate ca suport al metodelor didactice, LAN-uri, proiectoare

video și smart boarduri, prezente atât în săli de seminar, cât și în

laboratoare.

Atunci când computerul şi tehnologiile de comunicaţii îşi dau mâna, rezultatul este Tehnologia Informaţiei și a Comunicațiilor sau IT&C. Prin dezvoltarea sa impetuoasă, IT&C a schimbat modul de viaţă al omenirii, a micşorat distanţele, a comprimat timpul şi ne grăbește către viitor. Facultatea oferădouă opțiuni de pregătire a studenților în cadrul programelor de studii de licență Tehnologia Informației și Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii.

FACULTATEA DE šTIInøE InGInEREšTI

4 |Lumina University

Programe

Page 5: Universitatea lumina

MisiuneProgramul de licenţă”Administrarea Afacerilor” (AdA) are meni-

rea să formeze specialişti la nivelul exigenţelor de pe piaţa internă

şi internaţională a muncii.

Programul de licenţă „Relaţii Internaţionale şi Studii Europene”

(RISE) îşi propune să construiască un mediu al excelenţei învă-

ţării şi cercetării, având ca problematică specifică studiile de

arie, cu opţiuni vizând problematica Europei de Est, Europei de

Sud-Est şi regiunii Mării Negre.

ProgrameCele două programe de licenţă combină teoria şi practica, urmă-

rind să dezvolte gândirea economică și politică a studenţilor şi

formarea unor abilităţi şi competenţe necesare în exercitarea

activităţii profesionale din domeniul ales. Conţinutul acestora

corespunde standardelor naţionale şi este în acord cu tendinţele

educaţiei universitare pe plan internațional.

Planurile de învățământ de la AdA și RISE cuprind discipline

fundamentale ale domeniului, de specialitate şi complementare.

Cităm pe cele mai importante din anul I: în cazul AdA – Econo-

mie, Management, Marketing, Informatică, Contabilitate, Fi -

nanțe; în cazul RISE - Teoria relaţiilor internaţionale, Introducere

în ştiinţe politice, Politică externă şi diplomaţie, Introducere în

studii europene, Analiza conflictelor internaționale. În anii II și

III va fi aprofundată specializarea, cu accent pe operaționalizarea

cunoștințelor dobândite, în vederea dezvoltării de abilități și

competențe practice.

Profilul studențilorCandidații la cele două profiluri trebuie să fie motivați în con-struirea unei cariere de succes și să fie interesați de domeniulpentru care optează. Studenții pasionați de lumea afacerilor, defelul în care funcționează firmele și de cum pot deveni acesteacompetitive găsesc în programul AdA mediul adecvat pentrudezvoltarea competențelor necesare unor buni specialiști. Stu-denţii de la programul RISE vor fi preocupaţi de prezentul şi vii-torul acestei lumi, de fenomenele globalizării şi ale integrăriieuropene. Ei vor fi încurajaţi să dezvolte o atitudine deschisăfaţă de valori culturale diferite.

OportunitățiÎn cadrul programelor noastre, învățământul va fi centrat pestudenți, avându-se continuu în vedere finalitatea educațională,anume satisfacerea cerințelor pieței muncii la standarde de vârf.Astăzi, specialitățile facultății noastre au o tot mai mare căutareîn plan național și internațional, absolvenţii având şansa să-şigăsească cu uşurinţă locul de muncă pentru care s-au pregătit.

Finalizarea programului AdA conferă absolvenților calificarea

de”Economist”, având posibilitatea de a ocupa poziţii executive

și de conducere în oricare domeniu de activitate al unei companii

– management, marketing, finanţe, contabilitate, conducerea re-

surselor umane, relații publice, vânzări și negociere. Absolvenţii specializării RISE obţin calificarea recunoscută de„Licenţiat în RISE” (consiliere, evaluare, analiză, expertizare eco-nomică, juridică, socio-politică) şi au posibilităţi de plasamentpe piaţa muncii în: organizaţii internaţionale care îşi au sediulîn România şi în alte ţări; instituţii centrale ale statului român;instituţii locale; camere de comerţ şi industrie şi centre de afa-ceri; firme de consultanţă în domeniile managementului politicşi public, al proiectelor europene şi al fondurilor structurale;ONG-uri naţionale şi internaţionale; reprezentanţe ale unor com-panii multinaţionale; mass-media; învăţământ şi cercetare.Numărul relativ mic de studenți care vor fi înscriși la facultateanoastră (maxim 50 pentru fiecare profil) permite o interactivitateoptimă cu profesorii. Fiecare student va fi consiliat și va avea unmentor personal din rândul cadrelor didactice cu experiență.

DotareStudenții vor beneficia de resurse educaționale performante,spații pentru cursuri și seminare, laboratoare, mijloace video,fond de carte valoros, abonamente la reviste internaționale despecialitate prestigioase și rețea wireless pentru accesul la in-ternet. Ambientul educațional va asigura condiții optime de par-ticipare la activități cultural-educaționale și de loisir, de volun-tariat, servicii de cazare şi servire a mesei în campusul universitar.

Organizațiile recunosc astăzi că resursele de muncă cu o bună pregătire le creează un avantaj competitiv, deoarece specialiştii le pot ajuta să devină mai performante.

FACULTATEA DE šTIINȚE ECONOMICE šI POLITICE

| 5Lumina University

Programe

Page 6: Universitatea lumina

Obiectivele noastreCentrul de Limbi Străine din cadrul Universității Lumina oferă

cursanților posibilitatea de însușire și aprofundare a cunoștin -

țelor de limba engleză, franceză, germană și turcă, prin forme

intensive de predare și învățare.

Cursurile urmăresc dezvoltarea capacităților de comunicare în

limba respectivă, în strânsă legătură cu limbajele specifice pro-

gramelor de studiu oferite de Universitatea Lumina. Prin carac-

terul transdisciplinar, Centrul de Limbi Străine țintește dezvol-

tarea unui set complet de abilități lingvistice și culturale, menite

să deschidă viitorului absolvent noi orizonturi profesionale.

Nivelul de pornire este stabilit în urma unor teste de plasare,

menite să verifice fondul noțiunilor conversaționale, gramaticale

și lexicale. În funcție de rezultat, studenții vor urma cursurile de

limbă străină la nivelul corespunzător cunoștințelor.

Materialele auxiliare provin de la edituri de renume precum

Cambridge, Oxford sau Garnet Publishing, fiind adaptate nive-

lului de pregătire al celor cărora li se adresează.

Centrul colaborează cu profesori și consultanți lingvistici români,

dar și vorbitori nativi, profesioniști, calificați și cu experiență în

lucrul cu studenții, motive pentru care necesitățile legate de în-

vățarea limbii sunt foarte bine înțelese.

În dotarea Centrului de Limbi Străine sunt incluse laboratoare

multimedia în cadrul cărora există computere performante cu

acces la internet, videoproiectoare, casetofoane și table interac-

tive.

Beneficii și oportunitățiCentrul de Limbi Străine asigură parteneriate și schimburi debune practici cu universități de renume din Europa, din țărilenon-europene sau aflate în proces de preaderare. Astfel cursanțiise vor familiariza cu medii de lucru și mentalități noi fiind pre-gătiți pentru piața muncii datorită dobândirii experienței prac-tice. Centrul înlesnește accesul la evenimente artistice și cultu-rale, dezvoltând colaborarea cu Institutul Goethe, Institutulfrancez și Consiliul Britanic, principalul organizator al exame-

nelor pentru obținerea certificatelor Cambridge. Centrul va des-fășura proiecte pe domenii conexe celorlalte patru programe destudiu din cadrul Universității Lumina, astfel încât să existe opermanentă colaborare între studenți și profesori, indiferent dedomeniul lor de activitate.

Cui ne adresăm?Cursurile Centrului de Limbi Străine se adresează studențilorfacultăților din cadrul Universității Lumina, în special celor in-teresați de perfecționarea cunoștințelor, dar și unui public larg,de vârste și formații profesionale diferite.

Diplome, atestate, certificăriScopul final al cursurilor organizate în cadrul Centrului de LimbiStrăine este obținerea certificatelor de limbă recunoscute inter-național, acordate de comisii care reprezintă instituțiile univer-sitare ce aparțin comunității lingvistice respective. Astfel, cur-sanții vor avea noi șanse de dezvoltare profesională și de evoluțieîn carieră.

CENTRUL DE LIMBI STRÃINE

6 |Lumina University

Programe

Page 7: Universitatea lumina

Obiectivea) formarea iniţială a studenţilor și a absolvenților învăță-

mântului universitar cu privire la dobândirea competențelor

necesare ocupării posturilor didactice.

b) formarea continuă, prin programe de formare/perfecţio-

nare periodică, în acord cu exigențele programului Educația

2010; cursuri de pregătire pentru examenele de definitivat și

grade didactice; consilierea și coordonarea activităţilor de

mentorat din școli şi educarea adulţilor prin programe de

dezvoltare a competențelor de bază specifice acestei categorii.

c) dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniul ştiinţelor

educaţiei, psihologiei învăţării, al inovării teoriei şi practicii

educaţionale. Programele de formare iniţială se realizează în

baza Ordinului M.E.C.T. nr.4316 din 3 iunie 2008, pe două ni-

veluri:

Nivelul I- acordă dreptul de ocupare a posturilor didactice în învăță-mântul preuniversitar obligatoriu;- include 30 de credite transferabile;- se desfășoară în timpul studiilor de licenţă sau în regim pos-tuniversitar, pentru absolvenți.

Nivelul II- acordă dreptul de ocupare a posturilor didactice în învăță-mântul liceal, postliceal și universitar. Implică obligatoriu ab-solvirea unui program de master în domeniul diplomei de li-cență;- include 60 de credite transferabile.Beneficiarii ofertei educaționale a Departamentului sunt stu-denţii Universității Lumina, absolvenţii învățământului uni-versitar înscriși în regim postuniversitar, cadrele didactice saualte categorii de solicitanţi înscriși în program. Programul de studii al Departamentului este facultativ, fiindpermis accesul tuturor studenţilor și absolvenţilor învățămân-tului universitar.

ScopRealizarea unui Centru de Cercetare de Excelenţă Multidisci-plinar – CEXLUM, pentru creşterea competitivităţii sectoruluide cercetare-dezvoltare, inovare şi a capacităţii administrativela nivel regional.

MisiuneDepartamentul de cercetare al Universităţii LUMINA şi-a stabilitca deziderat crearea de centre de cercetare. Proiectele pe care levom realiza vor releva valenţele transdisciplinare ale domeniilorştiinţifice corespunzătoare modelului educaţional. Pe de altăparte, prin experienţa acumulată şi rezultatele obţinute din ac-tivitatea de cercetare, viitorii absolvenţi vor avea un orizontdeschis, creându-şi premizele unei cariere de succes.

Obiectivul general se va sprijini pe trei direcţii strategice: crearea de cu-noaştere, creşterea competitivităţii, creşterea calităţii vieţii sociale.

Obiective Specifice

Atingerea obiectivului general se va face prin organizarea struc-

turală şi funcţională a unor centre de cercetare de excelenţă

multidisciplinare, interdisciplinare, transdisciplinare, staţii

pilot de cercetare, poli de excelenţă, platforme regionale şi reţele,

centre de competenţe (autorizate).

Profilul Studentului

Acesta trebuie să posede o cunoaştere aprofundată a domeniilor

corespunzătoare programelor de studii, să pună în evidenţă, în

mod critic, existenţa unor relaţii între evenimente şi procese

din specializări diferite, să fie capabil să definească teme de cer-

cetare, să poată structura şi organiza informaţiile relativ complexe

într-o formă coerentă, să poată evidenţia diferenţele dintre concep-

ţiile şi abordările dintre ştiinţe şi contexte diferite.

OportunităţiStudenţii implicaţi în activitatea de cercetare vor disemina re-zultatele atât în cadrul sesiunilor de comunicări ştiinţifice in-ternaţionale, a celor studenţeşti, cât şi în cadrul activităţilordesfăşurate la cercul ştiinţific studenţesc. Cele mai bune lucrărivor fi premiate, acordându-se burse şi acces la granturi de cer-cetare încă din perioada formării iniţiale a cercetătorilor prindoctorate (stimulându-se cotutela internaţională şi mobilitatea),și programe post-doctorale, cu precădere în domenii interdis-ciplinare.

DotarePrintre echipamentele de cercetare se vor regăsi: supercalculatorTERA-10, cameră anecoidă, camere de termoviziune, camerăadiabată, instalaţie criogenie, roboţi industriali şi mobili de la-borator, analizoare de reţea, Data Storage; software specializat:LabView, Solid Works, CAD, MatLab, Recurdyne, Absys, RoboTeq,Scientific Work Place, Maple 14 academic, DasyLab v9.0 etc.

CERCETAREA TRANSDISCIPLINARÃ

Departamentul desfășoară activități de cercetare științifică pe

baza planurilor Centrului de Cercetare „Științele Educației”.

Cercetarea științifică abordează teme din aria științifică a do-

meniului ştiinţelor educaţiei, psihologiei, sociologiei și/sau studii

integrate/interdisciplinare.

Departamentul va organiza periodic sesiuni ştiinţifice, simpo-

zioane, conferinţe, iar comunicările vor fi publicate în reviste/vo-

lume cotate ISSN sau ISBN.

DEPARTAMENTUL PENTRUPREGÃTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

DEPARTAMENTULDE CERCETAREšTIINøIFICÃ

Departamentul pentru Pregătirea Cadrelor Didactice al Universității Lumina are misiunea de a con-cepe şi proiecta activităţi prin care să valideze atât modelul educațional asumat de Universitate, câtși inovația rezultată din cercetarea desfășurată în cadrul Departamentului de Cercetare.Valorificarea și includerea rezultatelor cercetărilor avansate în circuitul educațional al Universitățiiși validarea de modele pedagogice bazate pe eficiență și orientare înspre viitor constituie esența mi-siunii asumate de Departament.

Activitatea de cercetare–dezvoltare-inovare a Universităţii LUMINA din Bucureşti va reprezenta factorul de tranziţie de la un model educaţional disciplinarspre unul transdisciplinar. Integrarea rezultatelor cercetării în procesul educaţional va promova excelenţa în educaţie, relevând calitatea de promotor alcercetării ca premisă a „economiei bazată pe cunoaştere” având ca ţintă realizarea „societăţii cunoaşterii şi informaţiei”.

| 7Lumina University

Programe

Page 8: Universitatea lumina

În calitatea sa de parte integrantă a unui model educaţional eu-ropean şi internaţional, biblioteca îşi asumă următoarele mi-siuni:

Educativă - de „formator” de „consumatori” şi diseminatori avi-zaţi de cunoaştere şi informaţie, prin implicarea directă a stu-denţilor – benevol şi voluntar – în activităţile bibliotecii;

Culturală - destinată propagării educaţiei interculturale la nive-lul comunităţii academice, astfel încât fiecare membru al aces-teia să fie abilitat în a identifica valoarea culturală autentică şisă manifeste disponibilităţi de apreciere pozitivă a valorilor tra-diţionale compatibile cu familia valorilor consacrate;

Socială - menită să configureze acel forum interactiv (pe teme:ştiinţifice, culturale, civice, de loisir educaţional, etc.) cu impactpozitiv asupra coeziunii, calităţii şi vizibilităţii mediului acade-mic de apartenenţă;

Info-documentară - pentru asigurarea accesului la cele mai ac-tuale şi relevante informaţii ştiinţifice şi de interes general dinsfera mişcării de idei universale.Realizarea misiunilor asumate va îmbrăca forma unui partene-riat permanent între destinatarii prioritari (studenţi, profesori,cercetători) pe de o parte, iar pe de altă parte, specialiştii în bi-blioteconomie şi cei din domeniul informatic responsabili debună funcţionare a bibliotecii, în colaborare cu reprezentanţi aisistemului bibliotecilor (din ţară şi străinătate), precum şi cu in-stituţiile naţionale, europene şi internaţionale din domeniile dereferinţă.

Misiunea activităţii de loisir educaţional este cea de catali-zator al dialogului intercultural şi interdisciplinar cu rol ar-monios - coeziv în configurarea unei comunităţi academicedistincte şi representative, abilitată în implicarea şi reali-zarea de proiecte transdisciplinare.

În acest sens, vom dezvolta următoarele tipuri de activităţi:

Ludoteca - menită să surprindă latura ludica a di-verselor specializări (economică, politică, ştiinţe inginereşti,etc.) şi să faciliteze familiarizarea cu varii forme de expresiecaracteristice culturii orale specifice ariei de adresabilitatea universităţii;

Mediateca - destinată stimulării sensibilităţii ar-tistice şi iniţierii şi/ sau dezvoltării educaţiei cinematogra-fice, muzicale, interculturale, multimedia, informaţionale,plastice, etc., cu concursul unor personalităţi cultural-artis-tice şi/ sau media;

Clubul sportiv- cu scopul de a forma gustul pen-tru performanţă, spiritul de echipă, spiritul de competiţie-în limitele „fair-play”-ului;

Forumul pro-activ - pe teme sensibile / delargă respiraţie (dezvoltarea durabilă, protecţia mediului,prezervarea şi/ sau restaurarea patrimoniului cultural, ci-vice, etc).

l burse de merit pentru performanţeeducaţionale de excepţie, menite săacopere integral sau parţial ( în funcţiede nivelul performanţei) cheltuielile deşcolarizare;

l campus universitar, în suprafaţă de7.500 mp;

l 3 corpuri de clădire (S, P+2) cu dotăriultramoderne;

l 7 săli curs, 7 de seminar, 3 săli multimedia-integral echipate pentruvideo-conferinţe, 16 laboratoare;

l 2 amfiteatre (100, respectiv 300 locuri);

l cazare (100 locuri);

l sală de mese (250 locuri) cu “menu àla carte” şi bufet cu bucătărie proprie;

l cafeterie şi terasă (250 de locuri);

l bibliotecă;

l centru de cercetare avansată;

l centru de consiliere în carieră (economică, politică, ştiinţe ingine-reşti);

l sală şi teren de sport;

l zonă multifuncţională de petrecerea timpului liber (echipamentele putând fi reconfigurate în funcţie despecificul activităţilor de loisir);

l cabinet medical şi de consiliere psihologică;

l sistem integrat de pază şi supraveghere;

l parcare (100 locuri).

La momentul actual, biblioteca dispune de:l suprafaţă de 130 mp;l 2300 resurse documentare în format print şi peste 8000 înformat electronic;l sală de lectură multimedia;l oportunităţi de loisir educaţional (mediatecă, ludotecă);l program flexibil (model”learning center”).

contact:

Şos. Colentina nr. 64B, sector 2,

Bucureşti, România

e-mail: [email protected]

www.lumina.org

tel: 021-240.30.22

fax: 021-240.30.33

stUdenøii UniversitÃøii lUMina din BUcUrešti vor Beneficia de:

loisirBiBlioteca UniversitÃøii lUMina din BUcUrešti

Investim în profesionalism

6 |Lumina University

Facilităţi

Page 9: Universitatea lumina

În calitatea sa de parte integrantă a unui model educaţional eu-ropean şi internaţional, biblioteca îşi asumă următoarele mi-siuni:

Educativă - de „formator” de „consumatori” şi diseminatori avi-zaţi de cunoaştere şi informaţie, prin implicarea directă a stu-denţilor – benevol şi voluntar – în activităţile bibliotecii;

Culturală - destinată propagării educaţiei interculturale la nive-lul comunităţii academice, astfel încât fiecare membru al aces-teia să fie abilitat în a identifica valoarea culturală autentică şisă manifeste disponibilităţi de apreciere pozitivă a valorilor tra-diţionale compatibile cu familia valorilor consacrate;

Socială - menită să configureze acel forum interactiv (pe teme:ştiinţifice, culturale, civice, de loisir educaţional, etc.) cu impactpozitiv asupra coeziunii, calităţii şi vizibilităţii mediului acade-mic de apartenenţă;

Info-documentară - pentru asigurarea accesului la cele mai ac-tuale şi relevante informaţii ştiinţifice şi de interes general dinsfera mişcării de idei universale.Realizarea misiunilor asumate va îmbrăca forma unui partene-riat permanent între destinatarii prioritari (studenţi, profesori,cercetători) pe de o parte, iar pe de altă parte, specialiştii în bi-blioteconomie şi cei din domeniul informatic responsabili debună funcţionare a bibliotecii, în colaborare cu reprezentanţi aisistemului bibliotecilor (din ţară şi străinătate), precum şi cu in-stituţiile naţionale, europene şi internaţionale din domeniile dereferinţă.

Misiunea activităţii de loisir educaţional este cea de catali-zator al dialogului intercultural şi interdisciplinar cu rol ar-monios - coeziv în configurarea unei comunităţi academicedistincte şi representative, abilitată în implicarea şi reali-zarea de proiecte transdisciplinare.

În acest sens, vom dezvolta următoarele tipuri de activităţi:

Ludoteca - menită să surprindă latura ludica a di-verselor specializări (economică, politică, ştiinţe inginereşti,etc.) şi să faciliteze familiarizarea cu varii forme de expresiecaracteristice culturii orale specifice ariei de adresabilitatea universităţii;

Mediateca - destinată stimulării sensibilităţii ar-tistice şi iniţierii şi/ sau dezvoltării educaţiei cinematogra-fice, muzicale, interculturale, multimedia, informaţionale,plastice, etc., cu concursul unor personalităţi cultural-artis-tice şi/ sau media;

Clubul sportiv- cu scopul de a forma gustul pen-tru performanţă, spiritul de echipă, spiritul de competiţie-în limitele „fair-play”-ului;

Forumul pro-activ - pe teme sensibile / delargă respiraţie (dezvoltarea durabilă, protecţia mediului,prezervarea şi/ sau restaurarea patrimoniului cultural, ci-vice, etc).

l burse de merit pentru performanţeeducaţionale de excepţie, menite săacopere integral sau parţial ( în funcţiede nivelul performanţei) cheltuielile deşcolarizare;

l campus universitar, în suprafaţă de7.500 mp;

l 3 corpuri de clădire (S, P+2) cu dotăriultramoderne;

l 7 săli curs, 7 de seminar, 3 săli multimedia-integral echipate pentruvideo-conferinţe, 16 laboratoare;

l 2 amfiteatre (100, respectiv 300 locuri);

l cazare (100 locuri);

l sală de mese (250 locuri) cu “menu àla carte” şi bufet cu bucătărie proprie;

l cafeterie şi terasă (250 de locuri);

l bibliotecă;

l centru de cercetare avansată;

l centru de consiliere în carieră (economică, politică, ştiinţe ingine-reşti);

l sală şi teren de sport;

l zonă multifuncţională de petrecerea timpului liber (echipamentele putând fi reconfigurate în funcţie despecificul activităţilor de loisir);

l cabinet medical şi de consiliere psihologică;

l sistem integrat de pază şi supraveghere;

l parcare (100 locuri).

La momentul actual, biblioteca dispune de:l suprafaţă de 130 mp;l 2300 resurse documentare în format print şi peste 8000 înformat electronic;l sală de lectură multimedia;l oportunităţi de loisir educaţional (mediatecă, ludotecă);l program flexibil (model”learning center”).

contact:

Şos. Colentina nr. 64B, sector 2,

Bucureşti, România

e-mail: [email protected]

www.lumina.org

tel: 021-240.30.22

fax: 021-240.30.33

stUdenøii UniversitÃøii lUMina din BUcUrešti vor Beneficia de:

loisirBiBlioteca UniversitÃøii lUMina din BUcUrešti

Investim în profesionalism

8 |Lumina University

Facilităţi


Recommended