Home >Documents >Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Cireşu · PDF file 2016-09-19 ·...

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Cireşu · PDF file 2016-09-19 ·...

Date post:09-Jan-2020
Category:
View:6 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

 • 2

  Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Cireşu

  Adresa:

  Str. Şcolii nr.7

  Comuna: Cireşu

  Judeţul: Brăila

  Cod poştal: 817035

  Tel/fax. 0239638435

  e-mail: [email protected]

  http://scoli.didactic.ro/scoala-cu-clasele-iviii-ciresu

  Şcoala Gimnazială Cireşu este situată în centrul comunei Cireşu, amplasată în sud – vestul

  judeţului Brăila, la o distanţă de 80 km faţă de reşedinţa de judeţ şi la o distanţă de 25 km faţă de

  drumul DN 2B Buzău – Brăila.

  Se află în apropierea celorlalte instituţii din localitate şi anume Primăria, Poliţia, Dispensarul

  medical şi Biserica fapt ce permite o şi mai bună colaborare.

  mailto:[email protected] http://scoli.didactic.ro/scoala-cu-clasele-iviii-ciresu

 • 3

  1. Prezentarea organizaţiei şcolare

  Prezentarea unităţii şcolare Unitatea şcolară, Şcoala Gimnazială Cireşu are personalitate juridică şi are în componenţă

  următoarele structuri: 4 grădiniţe în localităţile Cireşu, Batogu, Vultureni şi Scărlăteşti şi o şcoală

  primară în localitatea Scărlăteşti. În cadrul şcolii sunt înscrişi 364 de copii care frecventează

  următoarele forme de învăţământ:

   Învăţământ preprimar – 6 grupe cu 71 preşcolari;

   Învăţământ primar – 8 clase cu 151 elevi;

   Învăţământ gimnazial – 7 clase cu 142 elevi. În urma examenului de evaluare naţională rata promovabilităţii este de 100% la limba română şi

  95% la matematică. Toţi elevii care au promovat examenul s-au înscris şi au fost admişi la diferite licee

  din judeţ.

  Rata absenteismului în şcoala noastră este mică şi se datorează cu precădere perioadei de

  campanie agricolă, dat fiind faptul că 82% din familiile din comuna Cireşu se ocupă cu agricultura de

  subzistenţă în care sunt implicaţi şi copii de vârstă şcolară ai familiilor care lucrează în agricultură.

  Situaţia precară a unor familii din sat determină dezinteresul lor faţă de situaţia şcolară a

  copiilor şi generează o slabă implicare a acestora în activitatea şcolii. Sunt interesaţi de şcoală mai mult

  părinţii elevilor cu o situaţie mai bună la învăţătură şi care nu recurg la acte de indisciplină.

  Scurt istoric Şcoala noastră şi-a început activitatea la 26 ianuarie 1839 cu un număr de 12 elevi, avându-l ca

  învăţător pe Mihai Musceleanu. În anul 1925 s-a mai construit o şcoală nouă cu două săli de clasă, iar

  în anul 1937 s-au mai înălţat încă două săli de clasă.

  Şcoala a funcţionat de-a lungul timpului cu toate formele de învăţământ existente în mediul

  rural, mai puţin treapta a doua de liceu.

  În anul 2010 şcoala a intrat în program de reabilitare cu fonduri de la MEN prin Banca

  Naţională de Investiţii, ISJ şi primăria din localitate. A fost dată în folosinţă în anul 2012 şi dispune de

  mobilier nou, racordare la apă curentă şi încălzire centrală şi electrică.

  2. Misiunea organizaţiei şcolare Deviza şcolii:

  „ Oricât de mult costă ştiinţa, costurile sunt incomparabil mai mici decât neştiinţa.”

 • 4

  Grigore Moisil

  Şcoala Gimnazială Cireşu asigură tuturor elevilor educaţie şi dezvoltare personală şi

  promovează toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio – culturală diferită.

  În şcoala noastră fiecare copil este ajutat să-şi identifice calităţile şi aptitudinile pentru a fi

  capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.

  Şcoala, ca şi comunitate, caută să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, legat de

  alţii şi autonom, în a deţine şi utiliza informaţia deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea

  valorilor unei societăţi democratice.

  3. Echipa de proiect

  Proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii noastre reprezintă o expresie a unei analize, a unei

  gândiri şi decizii colective, o expresie a unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare.

  Ca urmare a:

  o Diagnozei mediului extern; o Diagnozei mediului intern; o Analizei PEST ( E ); o Analizei SWOT;

  Echipa de proiect pentru dezvoltare instituţională pentru perioada 2013 – 2017, se prezintă

  astfel:

  1. Directorul şcolii (managerul) – coordonator al echipei, organizează, proiectează şi acţionează

  pentru stabilirea misiunii şcolii, obiectivelor generale şi strategiilor de realizare a proiectului de

  dezvoltare instituţională.

  2. Membrii echipei:

   directorul adjunct;

   coordonatorul de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare;

   responsabilul comisiei învăţătorilor;

   responsabilii de catedre / pe arii curriculare;

   responsabilul comisiei diriginţilor;

   responsabilul cu perfecţionarea şi formarea continuă pe tot parcursul vietii;

   responsabilul cu calitatea în educaţie;

   secretar Echipa poate solicita / consulta orice altă persoană din şcoală în vederea realizării proiectului.

  3. Suportul extern al echipei şcolii este asigurat de:

 • 5

   preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor;

   reprezentantul Primăriei Comunei Cireşu;

   reprezentantul Consiliului Local;

  4. Viziunea organizaţiei şcolare

  Ne propunem să devenim una din şcolile de prestigiu din judeţul Brăila, apreciată de către

  elevi, părinţi şi comunitatea locală pentru eficienţa activităţii instructiv-educative, asigurarea condiţiilor

  materiale necesare unui învăţământ de calitate, asigurarea egalităţii şanselor tuturor elevilor, pentru

  rezultate deosebite în activitatea de performanţă şi pentru ancorarea şcolii în comunitatea locală şi

  europeană.

  5. Diagnoza mediului intern şi extern

  a) Analiza de tip cantitativ

  Numărul elevilor din şcoala noastră este de 364 şi au vârste cuprinse între 3 şi 14 ani. Nu avem

  cazuri de abandon şcolar, iar procentul elevilor care sunt cuprinşi într-o formă superioară de învăţământ

  este de 95%.

  Unitatea noastră funcţionează într-o clădire reabilitată cu destinaţie şcoală, formată din trei

  corpuri şi are 8 săli de clasă, 1 laborator de informatică şi 1 bibliotecă. Şcoala noastră are 40 de angajaţi

  dintre care 29 – personal didactic, 6 – personal nedidactic, 2 – personal auxiliar şi 1 îngrijitor.

  În funcţie de calificarea pe care o au cadrele didactice situaţia se prezintă astfel:

  Personal didactic Cadre didactice calificate Cadre didactice necalificate

  29 25 4

 • 6

  Tabelul 1. Calificarea cadrelor didactice

  Graficul în funcţie de calificarea cadrelor didactice se prezintă astfel:

  Figura 1. Calificarea cadrelor didactice

  În funcţie de statutul pe care îl au la nivelul şcolii situaţia cadrelor didactice se prezintă astfel:

  Personal didactic Titulari Suplinitori calificaţi Suplinitori necalificaţi

  29 19 6 4

  Tabelul 2. Statutul personalului didactic în cadrul şcolii.

  Graficul statutului personalului didactic din unitatea şcolară se prezintă astfel:

 • 7

  Figura 2. Statutul personalului didactic

  În urma perfecţionării cadrelor didactice situaţia se prezintă astfel:

  Gradul didactic Fără grad didactic

  Definitivat II I Debutant Suplinitor necalificat

  5 7 6 7 4

  Tabelul 3. Perfecţionarea cadrelor didactice

  Graficul după criteriul perfecţionării cadrelor didactice se prezintă astfel:

  Figura 3. Perfecţionarea cadrelor didactice

  Rata mişcării personalului didactic este de 46%.

  b) Analiza de tip calitativ

  Activitatea din şcoala noastră se desfăşoară într-o ambianţă placută, există înţelegere, iar

  situaţiile conflictuale sunt depăşite prin comunicare.

  Relaţiile dintre manageri şi personalul didactic şi nedidactic sunt amiabile, toate problemele se

  rezolvă prin dialog. Între elevi şi profesori s-a dezvoltat o relaţie deschisă, de respect reciproc.

  Canalele de comunicare dintre comunitate şi unitatea şcolară sunt normale. Consiliul de

  Administraţie al şcolii are în componenţă reprezentanţi ai Primăriei.

 • 8

  c) Analiza complexă a comunităţii

  Suprafaţa comunei este de 163,77 ha, numărul de locuitori este de 3795.

  Din statisticile existente la dispensarul medical, starea de sănătate la nivelul localităţii este

  bună, cazurile de îmbolnăviri încadrându-se în media pe judeţ.

  Principala ocupaţie a locuitorilor comunei este agricultura, 80% din familii obţin veniturile

  principale din acest domeniu.

  Viaţa economică a localităţii este în plină dezvoltare, mai multe firme comerciale

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended