+ All Categories
Home > Documents > Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova -...

Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova -...

Date post: 12-Jul-2015
Category:
Author: giz-moldova
View: 243 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 26 /26
ENI 2014-2020: Sistemul de management și control Conferința Națională: Cooperarea transfrontalieră: realizări și perspective pentru Republica Molodova 31 octombrie 2014, Chișinău, Republica Moldova
Transcript
Page 1: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

ENI 2014-2020: Sistemul de

management și control

Conferința Națională: Cooperarea transfrontalieră: realizări și perspective pentru Republica Molodova

31 octombrie 2014, Chișinău, Republica Moldova

Page 2: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

ENI 2014-2020: Principiul “Shared management”

Management comun = Shared management:

principiu care prevede implicarea activă în

implementarea programului a statelor

participante la program și existența unei

diviziuni clare și echilibrate a

responsabilităților în ce privește

Management Control AuditRecuperarea

fondurilor

Page 3: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Retrospectivă…

2012 – Proces consultativ cu State participante privind

oportunitatea introducerii principiului de management

comun pentru programele CBC ENI

Răspuns pozitiv

Oct. 2012 – Conferința INTERACT (Iordania), lansarea

exercițiului de programare

Acțiuni preparatorii pe plan intern

Page 4: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Sarcinile de baza ! – Ariile de intervenție

MANAGEMENT

CONTROL

AUDIT

RECUPERAREA

FNDURILOR

Page 5: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Tema pe acasa!

Page 6: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Tema pe acasa !!!

Activitatea Perioada

executării

Instituțiile

implicate

1 Crearea Grupului Național de

Lucru (GNL)

8 ședințe organizate

Mai 2013 Cancelaria de StatCIZ

2 Identificarea obiectivelor tematice.

Consultari publice: 8 evenimente,

220 instituții implicate

Toamna 2013 GNL

Oficiul CTF

GIZ

3 Identificarea Proiectelor Majore de

Investiții (LIP)

Octombrie-

Noiembrie 2013

Mai 2014

Potențialii

beneficiari, GNL,

4 Dezvoltarea Sistemului de

Management și Control

Noiembrie

2013-prezenr

GNL, GIZ, Oficiul

CTF

Page 7: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

ENPI 2007-2013

Cadrul legal

HG nr.12 din 19.01.2010

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cadrul instituţional şi mecanismul de coordonare a asistenţei externe acordate Republicii Moldova de organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare.

Cadrul Instituțional

Cancelaria de Stat-Autoritatea Națională de Coordonare a Asistenței Externe

Cancelaria de Stat–Autoritatea Națională pentru Programele CTF.

Nu există cadrul legal la nivel național !

Oficiul pentru Programele CTF – în subordinea Cancelariei de Stat

Page 8: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Cadul legal

Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională pentru perioada 2014-2020

Cadrul instituțional –Autoritatea Națională pentru Programele CTF -Cancelaria de Stat-

Puncte forte:

Experiență în implementarea Programelor curente CTF (AN, membru CCM)

Poziție care permite cooperarea cu instituțiile relevante și soluținarea problemelor în timp util

Page 9: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Programare

• Aprobă componența nominală a reprezentanților RM în CCP

• Reprezintă RM în cadrul CCP

• Coordonează procesul de instituire și consolidare a mecanismului național de administrare și control al PCTF

• Contribuie la elaborarea descrierii sistemului de management si control al PCTF

• Contribuie la elaborarea documentelor de program

• Coordonează aprobarea POC la nivel național si a descrierii sistemului de management si control

• Semnează acordul de finanțare cu CE pentru PCTF

Apel propuneri proiecte

•Coordonează și verifică procesul de lansare și desfășurare a apelului pentru propuneri de proiecte, precum și procesul pentru atribuirea directă a proiectelor

Page 10: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Contractare

• Oferă asistență pentru pregătirea contractelor cu beneficiarii naționali.

Implementare

• Coordonează implementarea programelor și proiectelor CTF;

• Reprezintă RM în cadrul CCM;

• Monitorizează modul de instituire și funcționare a sistemului național management și control;

• Previne, detectă și corectează iregularitățile beneficiarilor/ partenerilor naționali și notifică AM

Recuperarea fondurilor

• Recuperează fondurile utilizate contrar destinației;

• Informează organele de drept cu privire la posibile infracțiuni comise de beneficiari și alți subiecți persoane fizice și juridice implicați în implementarea proiectelor ;

• Asistă AM în procesul de recuperare a fondurilor utilizate contrar destinatiei.

Page 11: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Oficiul pentru programele CTF – Instituție publică

•Responsabilități: •Apel pentru propuneri de proiecte– activități de informare pentru potențialii beneficiari

•Generare și selectare a propunerilor de proiecte-verificarea administrativa si eligibilitatea

•Contractare- suprort în definitivarea contractului de grant

•Implementare proioectelor- activități de informare/comunicare, activități helpdesk,suport structuriloor de program

•Recuperare – oferă suport Autorității Naționale în procesul de recuperare a fondurilor utilizate contrar destinației

Page 12: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Sistemul de management

Autoritatea Națională

(Cancelaria de Stat)

Autoritatea Comună

de Management

Punctul Național

de contact

(Ministerul

Finanțelor)

Autoritatea de

audit(Curtea de

Conturi)

Autritatea de

Audit

Grupul de

auditori

Beneficiarii și partenerii Proiectelor

Oficiul pentru

Programele

CTF

Secretariatul

Tehnic Comun

Page 13: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Cadrul legal curent

Ministerul Finanțelor efectuiază activitatea de audit in conformitate cu Legea nr. 61 din16.03.2007 privind activitatea de audit

Lege Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar –autoritățile centrale și locale sint subiecți ai inspecției financiare privind utilizarea granturilor și fondurilor oferite de partenerii de dezvotare

Sistemul de control desentralizat – raportul de verificare a cheltuielilor este efetuat de către auditorii externi.

Page 14: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Punctul de

Contract pentru

Control –

Ministerul

Finanțelor, Direcția

Cooperare

Internațională

Cadrul legal

Proiectul HG privind

aprobarea

Regulamentului cu

privire la implementarea

programelor de

cooperare

transfrontalieră și

transnațională pentru

perioada 2014-2020

Page 15: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Programare

• Contribuie la elaborarea descrierii sistemului de management si control

• Preselectează auditorii externi independenți conform Registrului de Stat al Auditorilor, care sunt membri ai unei asociații profesionale a auditorilor și societăților de audit, pentru participare la instruiri specializate oferite de programele de cooperare transfrontalieră

• Acordă suportul necesar organizatoric structurilor de program la instruirea auditorilor pe proceduri și mecanisme de control al proiectelor din cadrul programelor transfrontaliere

• Întocmește și publică pe pagina web oficială a Ministerului Finanțelor și în Monitorul Oficial al RM lista auditorilor certificați privind efectuarea auditului granturilor/fondurilor alocate de UE în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră pentru a fi selectați de beneficiari

Implementare

• Prezintă clarificări privind legislația națională ce țin de achiziții, TVA, contabilitate și audit în sectorul corporativ, impozitare și alte domenii conform competentelor funcționale

• Asistă Autoritatea de Management în vizitele în teren de verificare (la solicitarea AM)

• Asigură corespunderea întocmirii rapoartelor de constatări efective de către auditorii externi conform prevederilor Standardelor internaționale în domeniu (la solicitarea AM)

• Prezintă în adresa Autorității Naționale informații privind aplicarea sancțiunilor față de auditori, societăți de audit conform prevederilor legislației privind activitatea de audit, cu modificarea ulterioară a listei auditorilor certificați privind efectuarea auditului fondurilor din programele transfrontaliere

Page 16: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Sistemul discentralizat de control

Autoritatea Națională

(Scancelaria de Stat)

National Control Point

(Ministry of Finance)

Autoritatea

Națională de Audit

(Curtea de

Conturi)

Auditorii externi

Beneficiarii și partenerii din RM

Oficiul

Programele

CTF

Controlul

managementul

ui și eficiența

programului

Certificarea auditorilor externi/

asigurarea calității auditoriloe/ suport

ACM

Controlul &

validarea

cheltuielilor

raportarea

neregularității

Ofițer pe

neregularități

STC / ACM

Raportare

Page 17: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

!!! În prezent, statele partenere nu participa în activitatea de audit la nivel de Program.

Current legal framework

Legea Curțiide Conturi nr. 261 of 05.12.2008, - Curtea de mandatată să auditeze:

- Utilizarea de către instituțiile publice a granturilor oferite de către partenerii de dezvoltare pentru implementarea programelor;

- Urilizarea resurselor alocate de Uniunea Europeană , departenerii de dezvoltare ale căror resurse au fost incluse în bugetulde stat sau în bugetele unităților administrativ teritoriale.

Page 18: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Autoritatea Naținală de

Audit – Curtea de

Conturi

Cadrul legal

Proiectul HG privind

aprobarea

Regulamentului cu

privire la implementarea

programelor de

cooperare

transfrontalieră și

transnațională pentru

perioada 2014-2020

Page 19: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Programare

• Contribuie la elaborarea descrierii sistemului de management si control

• Desemnează reprezentanții săi în grupul comun de auditori, alături de reprezentanții Autorității de Audit a programului

• Contribuie la elaborarea în cadrul grupului comun de auditori a regulilor comune de procedură pentru funcționarea grupului auditorilor și a strategiei de audit a programului

Implementare

• Sprijina AA in efectuarea auditului programului pe teritoriul RM,

• Sprijina AA in evaluarea conformității sistemului de management și control cu prevederile legale ale programului și cerințele legislației UE

• Sprijina AA in verificarea în bază de eșantion a proiectelor contractate

• Contribuie la elaborarea raportului anual de audit pe program

• Evaluează partea națională a cadrului instituțional de administrare și control

• Remite actele privind iregularitățile detectate AN pentru informarea organelor de drept

Page 20: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Sistemul de Audit

Autoritatea

naționala de Audit

(Curtea de

Conturi)

Autoritatea

de Audit

Grupul de

Auditori

Structurile de management ale Programului și

beneficiarii/partenerii Programului

Page 21: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

!!! Cadrul legal al RM nu prevede

aspete ce țin de recuperarea și

administrarea fondurilor UE, utilizate

contrar destinației

RECUPERAREA

FONDURILOR

Page 22: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Oficiul pentru coordonare PCT și Autoritatea Națională de Audit sunt obligate să notifice AN atunci cînd depistează încălcări ale obligațiilor pe care și le-au asumat subiecții care implementează proiectele din cadrul progreamelor CTF

AN analizează datele recepționate și în cazuri confirmate de încălcare, notifică AM și în dependență de gravitatea acțiunilor depistate, stabilește de comun acord cu AM acțiunile ulterioare:

• Contactarea subiectului care a comis încălcări pentru a discuta înlăturarea lor;

• Solicitarea aplicării sechestrului pe bunurile și conturile subiectului care implementează proiectul din cadrul programului de cooperare transfrontalieră;

• Intentarea acțiunii civile în instanța de judecată pentru recuperarea fondurilor utilizate contrar destinației;

• Notificarea organelor de drept în cazul existenței unor suspiciuni privind încălcarea legii penale.

RECUPERAREA

FONDURILOR

Page 23: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Pașii următori:

Page 24: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

NEXT Steps:

Activities Perioada

Finalizarea consultarilor interne și aprobarea HG privind aprobarea

Regulamentului cu privire la implementarea programelor de

cooperare transfrontalieră și transnațională pentru perioada 2014-

2020

Toamna2014

Finalizarea consultarilor interne și aprobarea HG privind aprobarea

Regulamentului privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru

Coordonarea Programelor de Cooperare Transfrontalieră

Toamna

2014

Ajustarea actelor interne ale instituțiilor impicate în procesele de

Management, Control, Audit și Recuperarea fondurilor pentru

Programele CTF în conformitate de Regulile de Implementare ale

Programelor ENI CBC

Toamna2014

Consolidarea capacităților instituțiilor impălicate in nou mecanism de

management și control la nivel national

2015

Page 25: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Eforturi comune!!!

Page 26: Udrea Tatiana, Biroul pentru Cooperare Transfrontalieră, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova - Mecanismul național pentru sistemul de management și control

Recommended