Home >Documents >Tulburarile de Articulatie

Tulburarile de Articulatie

Date post:20-Jan-2016
Category:
View:57 times
Download:11 times
Share this document with a friend
Description:
Tulburarile de Articulatie
Transcript:
 • Tulburirile de articulatie

  gnr lucnAnr DR. cEoRGETA BURLEAUNTVERSTTATEA De urolclruA gr FARMAC|E ,,cR.T. poplt' tA$t

  Suport de curs pentuu studentii de la UMF Gr.T. Popa lasiOcopyright. Toate drepturile de autor rezervate

  DISLALIAtulburare de pronun!ie, articulare,

  provocatd de afecliuni organicesau funclionale ale organelor

  periferice ale vorbirii

  \ln|4

  _l.t

  i,':\ '., ..i:,,.,-

  -.

  I

  )constd in imposibilitatea emiterii corecte aunuia sau mai multor sunete (combinafii de

  sunete)) cuprinde nu numai deformarea sunetelor, ci gisubstituirea, omiterea, inversarea unor sunete

  in vorbErea spontani sau reprodusd

 • DISLALIACea mai frecventi tulburare de pronunlie int6lniti la copilul

  pregcolar

  Pdni la vdrsta de 4 ani,

  nu constituie semnale de alarmi ) o naturi fiziologicideterminatd de insuficienta dezvoltare a aparatului

  fonoarticulator gi a sistemelor cerebrale implicate in actulvorbirii.

  Dupi vArsta de 4 ani

  ) manifestarea tulburirilor de pronuntie denoti existenla unorcauze nocive!

  Etiopatogenia ,itofCauzele )multipleo

  o

  o

  imitarea unor modele de pronuntie gregite,

  lipsa de stimulare a pronuntdrii corecte,

  anomalii anatomo-funclionale ale aparatelor periferice,

  o nesincronizarea segmentelor aferent-eferente,

  o insuficien{a dezvoltdrii psihice,o deficiente ale auzului fonematic, etc.

 • rr A(]rDrrl\RlFormele clinice

  ln funclie de gradul de extindere (numirul de sunete alterate):

  Dislalia simpli sau monomorfi

  Vsunt afectate doar sunete izolate sau o singuri grupi de articulare

  Dislalia polimorfi

  Vtulburdrile sunt extinse asupra mai multor sunete sau asupra majoritdfii

  Formele clinice

  dupd modul de afectare a aparatului verbo-motor:

  dislalia organiciV

  anomaliile organelor periferice (dinli, limbd, bolti, buze, maxilare)

  i!

  Buz: despicat5

 • Formele clinice

  dislalia functionald

  V) functionarea defectuoasi a aparatuluiforio-artic u lator (atrofia mu$chilor

  limbii, buzelor, vdlului palatin,maxilare deformate, inervalie

  nedeterminatd),> traseu greqit al curentului de aer

  expirat,

  ) insuficienti dezvoltare a auzuluifonematic Ai a atentiei auditive

  Tabelul sunetelor consonantice

  cu tulburdrile de articulalie specifice

  Criterii de clasificareDenumirea

  grupciConsoa

  ne

  \cparticiparea sauparticiparea

  coardelor vocalc

  \Iodulde Locul deDenumirca

  s rctului omis Den mir{::rsunctul isnh\tihrit

  Sillxntc

  s su rdi tonstricti\,i linguodentali

  sigmatism para-sigmatism

  Z sonota constrictivialveolari

  ioferioarn

  $uicrAtoareI surdi constI.ictivi prepalatali

  sonora constrictivi prepalatali

  c surdi semiocluzivi prepalatalisemincluzivrl prepalatrli

  t su nli semiocluzivi dentrli

 • Tabelul sunetelor consonantice

  cu tulburirile de articulalie specifice

  Criterii de clasificareDenumirea

  grupeiConsoa Neparticiparca saupArticiparea

  coardelor vocale

  Moduldeformare

  Locul dearticulare

  Denumireasunetului omis

  distorsionat

  Denumircasunetuluiruhstituit

  r ocluzivA(succesi!i)alveolad

  superioard larrroiaci\m

  Laterala I 1 sonorl semiocluzivaaheolarA

  superioard lambdacismpara

  lambdacism

  Nazalem ocluzivi bilabial paramitacism

  n ocluTivaalveolari

  superioartr nitacismparanitaci.m

  Bilabialep surdi ocluzivA bilabial pitacism parapitacism

  b ocluTiYd hilabial parabetaci5m

  Tabelu I sunetelor consonantice

  cu tulburirile de articulatie specifice

  Criterii de clasificareDenumirea

  grupeiConsoa Ncparticiparea sauparticipareA

  coardlor rocalc

  Modul defornrare

  Locul dcafticulare

  Denumireasunetuluiomis

  distorsionat

  Denumireasunetuluisubstituit

  Labiodentalef surdi consfrictivd labiodental fitacisn parafitacism

  sonord constrictivii labiodental paravitacism

  Dentalet surdi ocluzi\'5 linguodental paratetacismd ocluzivi ah'eolartrsupcrioartr dcltacism paradeltacism

  c surdl ocluzi\'5 vclarE caprci\m pararapAcrsm

  ocluzir'5 velari gamrcism paragamacism

  h sUI;i constrictiYi r rlari parahanircism

 • t'1f /l /\ -r -r"r -r- /-\a \REFormele clinicein functie de cele trei zone de articulatie: in prima zoni de articulare:

  V) pitacismul (p), betacismul (b), mutacismul (m), datorateinsuficientei inchideri a buzelor;

  ) fitacismul gi vitacismul (f; v) produsprin alterarea acestor

  labiodentale, cauza fiind malformareabuzei superioare (scurtd) a

  incisivilor superiori (rari sau lipsi) c6tgi a prognatiei (mugciturd

  deschisi).

  cea de:a douaresiune de articulare:ln cea de-a doua regiune de articulare:

  o tetacismul (t), detacismul (d), nutacismul ( n ),

  o sigmatismul adental gi interdental ) sunetele "s" -"2"

  suferi deformiri sau lipsesc cu totul.

  o sigmatismul palatal ) ridicarea virfului limbii spre palat;adesea aceasti abatere se produce in prognatie giprogenie.

  o sigmatismul - lateroflex ) situat intre sigmatismulinterdental gi adental, )'dirijarea curentului de aer lateralcu virful limbii;

 • !n ceade-a douaresiune de arltgulgffg;ln cea de-a doua regiune de articulare:

  o sigmatismul guierat ) sunetul iese guierat din cauzasuflului prea tare al aerului printr-un jgheab median preamic intre incisivi sau cdnd intre incisivii superiori 9i inferioridistanfa este prea mare;

  o sigmatismul labio-dental ) incisivii superiori se aplicd pebuza inferioari degi limba pistreazd pozilia corecti pentru"s" sunetul produs este aproape un "f";

  o sigmatismul "cacuminalis" ) sunetul r"s" este articulat cuvirful ei (cacumen) care atinge partea superioari apalatului, mult posterior fafd de pozilia norma]i.

  I i" ""j*-";,i;;;;,-""^o" *il;,^

  ^rticutare:

  rotacismele:

  o uvular sau graseiat ) prin vibrarea vdlului palatin;o dorsal ) prin vibralia pirtii dorsale a limbii;o laringual )"'r " vibrant (foarte rar intilnit, scArlAit);o nazal )"'r" hiriit (aerul iese pe nas);o bucal )> prin vibrarea obrajilor;o lateral ) prin vibrarea din marginile limbii;o lingual ) lipsit de sonoritate, ) prin emiterea unui r"r"

  monovalent gi uvular, firi sonoritate;o faringian ) vibralia peretelui faringian la trecerea aerului prin

  canalul format cu ajutorul luetei;o bilabial )> vibrarea buzelor sunetul seminAnd cu sforiitul calului

  sau opritul cailor "prrr";o interdental F prin vibralia limbii agezati intre dinli.

 • I-_ r^ _ r_ ^^:__--_ r: ln cea de-a doua regiune de articulare: rticulare:lambdacismele :

  o lacunar > sunetul este omis;o semi-muiat ) aerul se scurge pe pdrfile laterale gi sunetul igi

  pierde sonoritatea;o nazal ) aerul trece in cea mai mare parte pe cale nazalS gi

  asta pentru cd vilul nu inchide suficient trecerea spre ciile nazale,din cauze organice sau funcfionale;

  o bilabial ) sunetul este pronunlat cu limba intre buze;o interdental ) produs de limba in formi de lopat5, cu vdrful prins

  intre dinfi sau chiar iegit in afard 9i ridicat pe incisivii superiori;o nesonor sau mut ) bine articulat, dar firi sunet laringial;o fricativ retropalatal ) partea posterioari a limbii se apropie de cea

  a palatului, iar aerul emis ptoduce un sunet aseminitor lui r"h",o paralambdacismul ) sunetul r"l" este inlocuit cu unul din

  sunetele din zona sa de articulare.

 • Dislalia centrali (de evolufie)caracter dismaturativ

  int6rziere in aparilia gi dezvoltarea vorbirii, ca gi in dezvoltareamotorie (mersul, !inerea capului, a corpului, controlul sfincterian)

  cel mai frecvent alterate

  sunetele a ciror biomecanicd articulatorie este mai dificilS, pentruci acestea soliciti o capacitate discriminativi care este

  diminuati de microsechelele corticale.

  ) siflantele: s, z, t 9i vibranta (linguali) "'r", apoi sunetele palataleposterioare "'c" - "'g" gi mai rar sunetele: h, p, b, d, n 9i vocalele.

  Dislalia centrali (de evolutie)Factorii etiologici

  de naturi organici:) factori neurogeni ce determini o leziune micro-sau

  macrosechelari, care exerciti o frini in procesulmaturizirii fono-articulatorii ;) factori somatopsihici 9i factori constitutionali, reprezentaliprin ascendenfi pe linie paternalS care au avut intdrzieri inmaturizarea fonoarticulatorie.

  de naturi functionald:

  )' factori psihogeni )' gregelile de educatie, supraproteclie,vorbire infantilS dincolo de limita fiziologicd; copii lipsilide afectiune, maltratati, abandonafi.

 • Dislalia central5Dislalia centrali (de evolufie)

  forme clinice:

  V

  tr Dislalia motorie

  tr Dislalia receptiv - senzoriald

  E Forma psihogend sau reactivd

  Dislalia motorieV

  deficit motor global Hypoionra{decreesedmus(le tone)

  sau numaiin fortamusculard

  necesard pentruexecutarea unor

  migcirifonoarticulatorii

 • Dislalia receptiv -

  senzoriali

  manifestdri:

  ) deficit de auz fonematic )> mod nediscriminativ dereceptare a vorbirii gi a incapacitdlii de a se corecta;

  ) dificultdli de articulare a siflantelor gi explozivelor,confundarea sunetelor s-g,z-j, r-1, chiar atuncicindtrebui articulate izolat.) sunt frecvente inversiuni de sunete 9i silabe) se diferenllazd gi un deficit auditiv, in

  receptarea sunetelor cu frecventd inaltd.

  lntre manifestirile de tip dislalic din perioada pregcolard gi celetip disgrafic din gcolaritate existd o relalie de determinare.

  ln majoritatea cazurilor, tulburirile de pronuntie se vor reflecta inmod direct gi pregnant in activitatea de scris-citit.

  cele derre.

  Ris

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended