Home >Documents >tu esti sau sora ta - carti de dragoste PDF giannyjollys · PDF file Ida lucra ca redactor...

tu esti sau sora ta - carti de dragoste PDF giannyjollys · PDF file Ida lucra ca redactor...

Date post:18-Oct-2020
Category:
View:118 times
Download:15 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • TRACY PEARSON

  Tu e[ti, sau

  sora ta?

  ALCRIS M-94

  giannijollys

 • Capitolul 1

  Ida lucra ca redactor adjunct la un reputat ziar financiar,

  care se bucura de o mare influen]` \n domeniul

  investi]iilor. Datorit` acestei slujbe stabile [i specializate, se

  credea la ad`post de orice surpriz` nepl`cut`, [i privea

  viitorul cât se poate de lini[tit`. Dar \ntr-o bun` zi…

  Imediat ce intr` \n birou, sim]i c` ceva era \n neregul`.

  Un fel de tensiune plutea \n aer… {i, nu dup` mult timp,

  redactorul-[ef, Ray Conreid, o chem` pentru o \ntrevedere special`.

  – Iar e vorba despre Charlotte, sunt sigur` de asta…

  murmur` Ida, presim]ind c` avea s` urmeze ceva r`u.

  – Da, oft` Ray. Ascult`, Ida, [tiu c` n-ai ce face dac`

  sor`-ta \]i seam`n` atât de bine [i dac` e gata s` fac` orice

  pentru cariera ei de manechin, dar vezi tu, ast`zi suntem

  \ntr-o situa]ie delicat`…

  giannijollys

 • – Ce-a mai f`cut? \ntreb` Ida, resemnat`. Ce ai s`-i

  repro[ezi?

  – Eu, nimic… dar directoarea… {tii bine ce ifose \[i d`

  doamna Philmont, care este peste m`sur` de decent`.

  Ei bine, din p`cate a citit \n Paris-Flash despre ultima

  escapad` a surorii tale [i, culmea, ieri a dat peste fotografia

  ei \n pagina central` din Playboy… A crezut c` e[ti tu…

  – Dar i-ai spus c` este Charlotte, nu-i a[a?

  – Bine\n]eles c` i-am spus, [i i-am repetat. Ea sus]ine c`

  nu asta-i problema, [i c` \n orice caz, cititorii ziarului

  nostru vor crede c` e[ti tu, lucru care poate s` ne afecteze

  credibilitatea… Ei [tiu cum ar`]i, [i dac`-]i asociaz` chipul

  cu nudul din Playboy, de bun` seam` c` nu vor mai apela

  la sfaturile tale referitoare la investi]ii [i burs`… |n]elegi ce

  vreau s` spun?

  – Foarte bine, Ray. {i te-a pus pe tine s`-mi spui cum

  stau lucrurile, nu-i a[a?

  – Ida, \mi pare r`u, te rog s` m` crezi. S` [tii c`

  desp`gubirile care ]i se ofer`…

  Ida nu-l ascult` mai departe. |n felul acesta, \ncepu s`

  citeasc` anun]urile de slujbe de la mica publicitate, s`

  caute s` stea de vorb` cu cât mai mul]i. Trecuse peste

  numeroasele refuzuri pe care le primise [i se trezi \ntr-o

  bun` diminea]` la sediul publica]iei Magazines Royaumont.

  Se c`uta un jurnalist. O \ntâmpin` o secretar` foarte

  6 TRACY PEARSON

 • elegant`. Da, domnul Royaumont avea s-o primeasc`, dar o

  mic` surpriz` \l f`cuse s` decaleze \ntâlnirea cu o jum`tate

  de or`… Putea s` a[tepte acolo, sau s` se duc` s` bea o

  cafea la bufetul de la parter, dat fiind faptul c` lucr`rile de

  renovare nu se terminaser` \nc`…

  Ida, care se sim]ea pu]in nervoas`, opt` pentru a doua

  variant`. Când ajunse la bufet, fu surprins` s` vad` c` nu

  era nimeni. Nici m`car un automat de cafea la orizont…

  Mesele albe erau imaculate. |n condi]iile astea, era clar c`

  nu putea r`mâne acolo. Un zgomot de glasuri de la cap`tul

  coridorului \i atrase aten]ia; se duse \ntr-acolo, deschizând

  cu grij` o u[`, apoi, alta.

  Se trezi \ntr-un imens studio fotografic unde zumz`ia o

  mul]ime de lume, cu treab`. Nimeni n-o lu` \n seam` [i

  atunci se a[ez` lâng` u[`, pe un scaun liber. |n definitiv,

  poate avea s` lucreze aici [i vroia s` vad` cum se proceda.

  Privi cu interes ceea ce se \ntâmpla. La prima vedere, se

  lucra la o prezentare a modei de toamn`.

  Totu[i… Afar`, abia \ncepuse prim`vara.

  Ida le privi cu simpatie pe manechine. Jurnalist` fiind,

  nu le invidiase niciodat` meseria, [tiind bine c` nu era o

  via]` prea u[oar` \n fa]a obiectivelor aparatelor de

  fotografiat, cu fulgerele blitzurilor \n ochi… Charlotte \i

  spusese asta de multe ori.

  TU E{TI, SAU SORA TA? 7

 • – Haide, Miranda, f` un efort! E[ti o mo[tenitoare

  frumoas` care \[i face plimbarea de diminea]` \n Hyde

  Park, nu o pu[toaic` ce a[teapt` un b`iat \n col]ul str`zii…

  |ncerc` s`-l vad` pe fotograful care p`rea atât de exigent

  cu modelul lui. Tot ce putea s` z`reasc`, era silueta unui

  b`rbat bine f`cut.

  – E mai bine, draga mea. Capul pu]in mai pe spate!

  Uite… asta e! R`suce[te-te, s` se-nvârteasc` fusta…

  {i mai!… |nc`!

  Se plimba printre modele, rând pe rând complice [i

  neiert`tor, f`cându-le repro[uri [i complimente, trecând de

  la un aparat la cel`lalt; avea dou` ag`]ate de gât, [i trei

  instalate pe trepieduri.

  – O.K., am terminat pentru ziua de azi!

  Manechinele, oftând obosite, au coborât de pe podium.

  Proiectoarele puternice s-au oprit cu o ultim` sclipire

  brutal` [i Ida, orbit`, clipi din ochi.

  – Fir-ar s` fie, unde-i miss "nu-[tiu-cine", cu care trebuie

  s` fac prezentarea inelelor?

  Fotograful era nervos.

  – A spus c-o s` \ntârzie pu]in, r`spunse un tip blond,

  m`run]el, care trebuie s` fi fost secretarul lui.

  Fotograful trase o \njur`tur` [i se \ntoarse.

  Ida \nm`rmuri; \i vedea chipul pentru prima dat`.

  Era foarte frumos, avea profilul ascu]it al unui arab, p`rul

  8 TRACY PEARSON

  giannijollys

 • foarte \nchis la culoare [i ochi care, de la distan]`, p`reau

  a fi negri. L`]imea umerilor f`cea un contrast pl`cut cu

  delicate]ea gesturilor lui când \[i manipula aparatele.

  |i examina hainele, când cel vizat se opri brusc, v`zând-o.

  – Ia spune, e[ti de mult aici?

  – Eu?! bomb`ni intrusa, luat` prin surprindere, eu…

  – Trebuie s` [tii c` n-ai voie s` intri! Mi-e groaz` de

  musafirii nepofti]i. |n sfâr[it… dac` Tony a uitat s` aprind`

  becul ro[u…, atunci ai putea s` fii de folos cu ceva.

  Instintctiv, tân`ra femeie se f`cu mic` pe scaun, ca [i

  cum s-ar fi preg`tit pentru un atac.

  – S` fiu de folos cu ceva… dar cum?

  – E[ti surd`? interveni fotograful repezit. „Fata cu

  mâinile" nu-i aici, [i trebuie s` fac fotografii cu ni[te inele.

  Ai [i tu mâini, [i ai putea s` le folose[ti. O.K.?

  Mâinile atât de fotogenice erau pentru moment ag`]ate

  crispat de scaunul pe care st`tuse.

  – Nu! reac]ion` cea solicitat` cu glas ferm. Nici vorb`!

  Nu pentru asta sunt aici.

  Fotograful o privi cu o expresie nedumerit`, apoi,

  neluând-o \n seam`, se duse s` preg`teasc` pe o mas` din

  spate un fond de catifeaua grena, care avea s` fie fundalul

  pentru fotografiile cu inele.

  – Vezi cum e[ti? \ncepu el din nou. Intri f`r` s` ceri

  permisiunea [i \n plus, faci fi]e.

  TU E{TI, SAU SORA TA? 9

 • Draga mea, \mi trebuie dou` mâini [i cum nu le am

  decât pe ale tale…

  – Ah, te-am g`sit!

  Era secretara care o primise când venise.

  – |mi pare r`u c` te-am trimis acolo, am uitat c` bufetul

  e \nchis. Te-am c`utat peste tot. |mi pare bine c`,

  a[teptând, ai g`sit ceva de f`cut.

  – Nu se poate spune c` face mare lucru! interveni

  fotograful.

  Tân`ra femeie zâmbi.

  – Domnul Royaumont te poate primi acum. Vino cu

  mine, te rog…

  „Uf! Ce bine c-am sc`pat de artistul `sta care se leag` de

  prima venit`"… \[i spuse Ida \n sinea ei ajungând la

  ascensor.

  – |l cuno[ti pe Rowan Taylor? \ntreb` secretarul ap`sând

  pe un buton.

  – Nicidecum. Am avut doar timp s` aflu c` nu-i place s`

  aib` public la [edin]ele lui foto, [i se sup`r` foarte u[or…

  Vroia s` fac` un prim-plan cu mâinile mele, dar l-am

  refuzat.

  – Ia te uit`! f`cu secretara, n`ucit`… Ai \ndr`znit a[a

  ceva? {tii câte manechine [i-ar da salariul pe o lun` ca s`

  fac` treaba asta?

  10 TRACY PEARSON

 • Din fericire pentru Ida, ascensorul ajunse. N-avea chef

  deloc, tocmai \naintea unei \ntâlniri importante, s`-[i

  piard` vremea cu capriciile unei vedete.

  Dar \nso]itoarea continu`, \ncercând s` fie

  conving`toare:

  – E celebru, s` [tii. A f`cut fotografii tuturor capetelor

  \ncoronate [i top-modelelor cele mai bine pl`tite de la

  Paris la New York. I-au ap`rut albume… Chiar sunt

  surprins` c` n-ai auzit vorbindu-se despre el…

  – Lucrez \n domeniul financiar, de asta n-am auzit de el,

  veni scurt r`spunsul.

  Dup` câteva minute, Ida strângea mâna unui b`rbat de

  vreo cincizeci de ani, care conducea destinele publica]iei

  Magazines Royaumont, la biroul lui mare, oval, de

  palisandru, pentru moment f`r` nici o hârtie pe el, \n afar`

  de cererea ei de angajare. O invit` s` se a[eze, privind-o

  binevoitor. Ida tres`ri \n clipa \n care \l v`zu

  \ncruntându-se, ca [i cum ar fi recunoscut-o. Pe chip \i

  ap`ruse un zâmbet nedeslu[it, [i tu[i s`-[i dreag` glasul.

  – Curios lucru, domni[oar` Howard, am crezut c` e[ti

  jurnalist`…

  – Chiar sunt! Am f`cut facultatea de jurnalistic` la

  Bloomsbury, [i am o diplom` de lingvistic` [i economie

  financiar` la Cambridge. Am avut deja ocazia s` lucrez la

  câteva ziare…

  TU E{TI, SAU SORA TA? 11

 • – Atunci… obi[nuie[ti s` pozezi \n timpul liber?

  – Nicidecum, dar sora mea geam`n` este manechin [i

  apare de multe

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended