+ All Categories
Home > Documents > Trupele -...

Trupele -...

Date post: 21-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 32 /32
Transcript
Page 1: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru
Page 2: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

Trupele internaţionale au sosit

in Saare

REALITATEAI L U S T R A T Ă

D i r e c t o r ; N i C . C O N S T A N T I NA p a r e s ă p t ă'm a n a l în 3 2 p a g i n i mari , cu un sup l imen t gratui t de 4 8 pagini . U n e x e m p l a r 1Q__L e i

P R E Ţ U L A B O N A M E NP E U N A N . . I M PE Ş A S E L UNI • 1 PE TREI LUNI . . j g j w R E D A C Ţ I A Ş l A D M I NI S B u c u r e ş t i S t r . C O N S T . M i L T E L E F O N | I m p r i m a t a ' a !ot i •

T ru p e le s tră in e , t r im is e în u rm a h o tă r î r i i L ig i i N o ţ iu n ilo r , p e n tru m e n ţin e re a o rd in e i în t im p u l p le ­b is c itu lu i d in S a a re , au în c e p u t să sosească a c o lo . In fo t o g r a f i i le n o a ­s tre vedem :Sus: R ege le G u s ta v a l S u e d ie i t r e ­câ n d în re v is tă t ru p e le t r im is e în S aa re .M ijlo c : T ru p e le eng leze ţ i i ta l ie n e în S aa re .Jos: M u sso lin i t re c â n d în re v is tă t ru p e le t r im is e în S aa re .

No. — Paq. 2

Page 3: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

GtW r i i t / '

YEKERA'MILO ROMÂNEAMS . 1 de bănuit că nu există

f * j nimeni să nu fi auzit de Venera din M ilo i

să nu fi văzut măcar copii de pe ea, sau reproduceri prin cărţi, pe cărţi poştale. Iar cine a fost la Paris, cât de puţin o fi stat în capitala Franţei, cât de multo fi cutreerat numai cabaretele şi localurile de petrecere, to t o fi găsit în timpul zilei o clipă liberă pentru a vizita Luvrul — şi, neavând timpul să-l viziteze cu deamănuntul, s-o fi dus dea- dreptul în sala special amena­jată în cinstea zeiţei frumuseţii: La Venus de Milo. Ea trece d r e p t capo d'opera sculpturii ellene, a sculpturii în genere. Este atribuită lui Scopos, sculp­tor atenian, originar din Păros, care a tră it la începutul secolului al IV-a înainte de Chrîstos, şi pre­decesorul lui Lysip şi al lui Praxitel. Asupra Venerei din Cnid a acestuia din urmă (Pra­xitel), pe care toată antichita­tea a privit-o ca cea mai fru ­moasă statue din lume, Venera din M ilo are, pentru noi cei de azi, avantajul de-a fi, ciuntită ce e drept, dar a fi originalul însuşi al lui Scopos, pe când Venera din Cnid pe care o admirăm azi este numai o copie, care datează probabil din vre­mea Romanilor.Ei bine, acest tezaur care face mândria Franţei şi a lumii, ar f i putut f i astăzi la Bucureşti în loc de a fi la Paris. Şi iată în ce îm prejurări:M ilo este o mică insulă din par­tea v e s t i c ă a Arhipelagului. Foarte neînsemnată, călătorii de acum o sută de ani o cunoşteau doar numai fiindcă atunci când veneau corăbiile din Occident spre Orient, ele se opreau câ­teva ceasuri la Castro, capitala ostrovului, pentru a lua pilo ţii care să-i călăuzească prin labi­rintul Arhipelagului.\Intr'o zi, în Februarie 1820, un Grec sărac niim it iorgu, săpân- du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru căreia erau aşezate, cul­cate, mai multe statui, unele întregi, unele ciuntite, altele nu­mai frânturi sau ţăndări. Printre acestea se afla şi statuia unei femei, în două bucăţi. Partea de jos era întreagă, iar partea de sus avea amândouă braţele lipsă. O întâmplare făcu că pe vasul La Chevrette, care se afla pe atunci în radă la Cas-

tro, să se afle vestitul naturalist şi navigator Dumont d'Urville.Acesta, văzând statuia, se en­tuziasma de puritatea liniilor ei şi se apucă să facă, cum se

pricepu mai bine, un desen de pe ea. El sfătui pe agentul con­sular al Franţei, Brest, să cum­pere acea statue pentru statul francez. Grecul Iorgu, nădăjduind probabil să capete un preţ mai mare decât cel care i se oferise, tăcu atâtea greutăţi, încât în- tr 'o zi La Chevrette, profitând de un vânt favorabil, părăsi in­sula, înainte ca tratative le de cumpărare să se f i term inat. Sosit la Constantinopol, Dumont d 'U rville se întâlni acolo cu un tânăr francez, Contele M arcel- lus. trimis în Orient într'o mi­siune oarecare, şi-i descrise fru- museţa statueî din M ilo în cu­lori atât de vii, încât Marcellus, entuziasmat, alergă la ambasa­dorul Franţei, cunoscutul conte de Rivjere, ş-i ceru învoirea de a pleca la Castro spre a cumpăra statuia în numele re­gelui Ludovic al XVIM-a. invoî-

rea fiindu-i dată, Marcellus se şi îmbarcă, sosind la Milo în ziua de 23 Mai 1820.Acolo, spre marele lui necaz, află că statuia fusese vândută

şi că se şi afla pe bordul unui vas grecesc, care urma, la pri­mul vânt favorabil, să părăsească portul. Fancezul, energic, merse

îndată la administraţia locului pentru a afla cui fusese vândută statuia, şi dece fusese înlăturat

primul ofertant, consulul Brest. După părerea sa — de a ltfe l greşită — vânzarea e ra nulă. A flă atunci că Iorgu, cu învoi­rea Primaţilor, vânduse statuia unui călugăr grec, care de alt­fel nici nu i-o plătise, dar care voia s'o ducă plocon Dragoma­nului Marinei Ottomane. Având în vedere această destinaţie, Primaţii din M ilo ziceau că nu mai este nimic de făcut, fiindcă Dragomanul era un om straşnic, de teama căruia tremurau toţi locuitorii Arhipelagului.Pe a c e s t Dragoman, contele Marcellus îl cunoştea foarte bine. II chema Nicolachi Moruzi, fiu l fostului Domn al M oldo­vei Alexandru Vodă Moruzi. Locuia la Therapia, pe Bosfor, şi casa lui fiind învecinată cu ambasada Franţei (fosta casă Mavroenî), ei se văzuseră atât de des, încât Marcellus îşi pu­tea zice prietenul lui Moruzi. El spuse aceasta Primaţilor, care însă nu se încrezură în vorbele lui răspunzându-i că le p a r e foarte rău, dar statuia va tre ­bui să pornească la Constanti­nopol : să se ducă să şi-o ia de acolo.

Amiralul Flotei Ottomane, Ca- pudan Paşa cum i se spunea pe turceşte, era, după Marele Vizir cel mai înalt funcţionar al Statului. Dragomanul său, în to t­deauna Grec, — era deci un foarte temut personagiu. Aşa dar Primaţii din Milo nu erau să se pună rău cu acest grozav Nicolachi Moruzi de ochii, sim­patici poate, ai unui Francez. Dar Marcellus avea o foarte hotărîtă voinţă. După ce în­cercă mai întâi să fure statuia de pe corabia grecească, în­cercare neizbutită, merse din nou la Primaţii insulei şi începu cu ameninţările. Scoase toate scrisorile ̂ de recomandaţie ce luase cu el din Constantinopol, spuse Primaţilor că cel mai su­părat va fi prietenul său Moruzi dacă nu i se dă statuia, lăsând chiar în mâinile acestora o scri­soare către Dragoman, prin ca- re-l ruga să nu facă nimănui nici un neajuns pentru vânzarea acestei statui. A tâta ce vorbi şi le bătu capul, încât Primaţii se lăsară convinşi. Iorgu prim i— numerar şi peşin— îndoită sumă făgăduită de călugărul grec, sta­tuia fu transbordată de pe co­rabia grecească pe cea franţu­zească, şi contele Marcellus, cu

No. 415 — R. I. — Pag. 3

Page 4: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

Venera lui în b raţe , porni din M ilo , prin Rhodos, C ypru, Port Said, Alexandria, unde-i mâna misiunea lui mai departe , prin Pireu, unde statuia fu văzută de Faurel, Nestorul antichităţilor de pe atunci, care declară pe dată că ea este capo d 'opera sculpturii. D e altfe l, d e cum pă­răsise Marcellus insula M ilo , so­siră acolo un brick olandez venit din Smirna f i o fre g a tă engleză venită din M a lta , pentru a cum­păra Venera, devenită celebră înainte ca oricine s'o f i văzut. Dar acum goana aceasta era zadarnică. Statuia fu dusă la Paris, ţinută în ate lierele Luvru- lui unde mai fu puţin d ofto ri­cită, arăta tă apoi lui Ludovic al X V III-a , un cunoscător în ma­terie d e artă, şi însfârşit expusă la vederea tuturor, stârnind ad­miraţia lumii întregi.In tim pul acesta, la Constanti- nopol a fost furtună mare. C ând auzi cele întâm plate, beizadea Nicolachi Moruzi îţi ieşi din minţi. Era ţi el, zice-se, fo arte cuno­scător în ale A r t e i . ^ raj gomanul trimise deci pe dată după Primaţii din M ilo , şi când sosiră aceştia la Therapia, re ­fuzând să citească scrisoarea lui Marcellus. le spuse că mai bine ar fî aruncat Venera în fundul mării decât s'o dea altuia d e­câ t lui, afurisi Franţa cu agenţii ei cu to t, şi apoi, de fa ţă fiind Primaţii celorlalte insule adunaţi de el acolo, culcă pe M ile ji la scară şi-i biciui cu mâna lui, osândindu-i la 7000 de piaştri amendă.Prin intervenţia marchizului de Rivière, ambasadorul F r a n ţ e i , care se plânse de-a dreptul lui Capudan Paşa, am enda aceasta fu mai târziu ridicată, spre m a­rele necaz al Dragomanului M o ­ruzi. Ba mai mult, Am iralul Flo­te i O ttom ane hotărî că pe vii­tor ..toate pietrele aceste vor fi vândute Franţei. ve­chia a lia tă a Sublimei P or«“. Nicolachi Moruzi înghiţi hapul, înghiţi, sărmanul, mai mult d e ­cât hapul. Şase luni mai târziu, in 18 2 1, isbucni Eteria. Pe când Ipsilanti ridica steagul revoluţiei a laşi şi la Bucureşti, pe când ludor Vladimirescu se declara Domn al Ţării Româneşti, din­colo, pe malul Bosforului, Turcii făceau represaliile lor. Toţi gre­cii cari au putut fi prinşi, au fost omorîţi. Printre ei se aflau beizadelele Costachi şi N icola­chi Moruzi.C e l d 'intâi, care fusese M are le Dragoman al Porţii (însurat cu Dom nif* Raluca M avrocordat) } fu chemat într'o zi de M are le Vizir, de la care nu se mai în­toarse niciodată. A l doilea, N i-

I ) D in e i « trage ramure D im itrje M oruzi. zis Cneazul fo s t W « * de Poliţie al C a p ita le i îna inte de rasbo. . ¡ar d in tr 'un a l tre ile a fra te 0 « m it ru , *e trage ramura Sébastian Moruz.. fra te <jupă mamă el D -lui S e o rg e Bret.anu.

co la ih i al nostru, (fusese logo­d it cu Domniţa Ralu Suţu) 2) fu a tâ t d e am ărît d e m oartea fra ­telu i său, încât, deşi ar f i putut scăpa prin fugă, nu voi să-şi părăsească casa din Therapia, in care, tre i săptămâni mai tâ r­ziu fu găsit sugrumat şi el.C um fam ilia aceasta a M oru- zeştilor s‘a românizat mai târziu cu totul, stabilindu-se defin itiv In ţările noastre, cum to a te a- verile şi comorile ei au rămas în România, dacă Primaţii din M ilo n'ar f i cedat insistenţelor contelui Marcellus, Venera lui Scopos ar fi fost d e mai bine de 100 de ani acum pe te r i­toriul românesc şi ar putea fi astăzi în halul Ateneului Român, in loc de-a fi în sala Luvrului din Paris.Această ipoteză se pune fireşte numai în cazul că urmaşii M oru- zeştilor ar f i ştiut ce au şi n'ar fi vândut statuia între tim p cum a fost vândută acum câţi­va ani o statue originală de Canova, cu tre i sute de mii de lei, unui misit care a re- vândut-o, cu un milion, unui an­ticar din Viena, care la rândul lui a vândut-o unui muzeu din Roma cu cinci milioane. Acolo se află astăzi acea capo d'operă, care acum 7-8 ani se afla in halul unui club bucureştean, unde un cunoscător român, în m a­te rie de artă a d eclarat că e fără valoare şi că e „pompier“. Ea fusese propusă acelui club pe suma pe lei 30.000 1 1 Fireşte că astfel de greşeli se pot face — dovadă că s a şi făcut — dar, pe de o parte, înseamnă că nu avem astăzi cu­noscători în ţară , iar pe de altă p arte că, acum 100 de ani, Nicolachi M orun era din potrivă fo arte în stare să aprecieze va­loarea obiectelor de artă, căci altfe l n 'ar fi intrat într'o astfel de furie când a auzit că-i scă­pase chilipirul din mană.

2 ) Dom niţa Ralu. f i ic e lu i Vodă M iha i Suţu a l M unten ie i, rupsese logodna ei cu N ico lee M oruzi, g is in d u - l prea v io ­lent. Ea ta m ărită , m u lt mai târziu, când după Eteri« ajunsese neamul ei la sărăcie, cu baronul G h. M e itan i (Vezi C . 6 « t : Trecute V ie ţi de Doamne j i Dom niţe. V o i. II C a p . 2 2 ).

h m i...... - ■ a —APA *ME i COLONIA

extase/U N P R O D U S D E S À V Â R S I T •

Parlumeria N O R T I E R

C U P R E Ţ U R I E F T I N S

Ü À â r i L À D IP O Z ÎT IL E D E Y Â T Z A K 1 A L E F A ÏM C T L O O

D O A M N E L O R !Yep^M piratai, tm ■**'< fru­moase :nlori naturale eracwn şi «n-

p ro ţa b rl C w r f e n l F r— ţ o i» . S trada

fcdţant Qwwrt. 1.

No . 415 — R . | .

M O C IO R N n *BUCUREŞTI : STR, C A R O L 29

G rivife i, 128, Sos. M ihai Bravul 12, P rovincie: Braşov, Buzău, Cluj. C ratovo, Câmpulung, G alaţi,

Ploeţti, Roman, Tecuci, Târgoviţte

— Pag. 4

Page 5: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

IN J A P O N IA ...

Există în Japonia un ordin de surori, care cuprinde 33 de cre­dincioase creştine. Fotografia noastră reprezintă pe un micuţ japonez, căruia i se povesteşte de către o soră, povestea naş­te rii mântuitorului.

SI IN C H IN \ .. .

Fotografia alăturată este repro­ducerea unei picturi a renumitu­lui artist chinez Luke Cheng. Ea reprezintă naşterea mântui­torului. Semnificativ este făptui că atât micul Isus cât şi Sfânta Fecioară şi losif au înfăţişare de perfecţi chinezi.

In oraşele din Italia se obişnuesc de Crăciun cortegii pe străzi. Fotografia noastră alăturată re­prezintă pe cei tre i magi. In faţa lor purtători de daruri. Cortegiul a fost fo togra fia t în oraşul Tortona.

IN IT A L IA ...

N o . 415 - R . I . — P*9 - 5

, V l,:< m A

Page 6: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

CÂTEVANOUI

I H V E H T M

Un ro b o t ca p a r te n e ră de dans , e m aş ină de r a i e le c t r ic ă , o ro a tă de s m irg h e l în t r e b u in ţa tă t o t la b ă r b ie r i t , un p r o te c to r de c u re n te , un a p a ra t de p e r ia t c o rp u l, un a p a ra t p e n tru re d u c e re a a b d o m e ­nu lu i — to a te a c e s te a au fo s t de c u râ n d b re v e ta te .

sferă de metal, care se învârteşte înnă untrul unui cerc.Sub talie se află o fustă scurtă, dai deasupra acesteia se ridică un busi de ceară, cu un cap adorabil şi două braţe. Cuprinzându-i talia cu braţui, tânărul e v o l u i a z ă cu dansatoarea-i mută, prin încăpere, în paşi de dans. M a ry V il le t te S te tson şi W ill ia m Bedell din New-Yorlc C ity au breve­ta t un aparat de periat trupul, al cărei scop şi mecanism sunt evidente dela prima vedere. N 'aveţi decât să vă desbrăcaţi şi să daţi drumul la

I T T A pT y |_ că o invenţie deter- mină ilaritate, indignare sau ambele reacţii, nu înseamnă

că nu va fi acceptată mai târziu.Umbrela la apariţia ei a fost ca lifi­cată de către caricaturiştii englezi ca cea 'mai absurdă idee. Baia a fost afurisită de către clerul american, ca imorală. Eterul şi cloroformul au fost, în primul moment al descoperirei lor, prohibite ca pernicioase, iar despre armele de foc s'a spus că făceau o concurenţă neleală arcaşilor şi cava­lerilor în armură.La prima ochire, invenţia unui robot ca parteneră de dans pare o glumă.Visul unui dansator este o femee drăguţă, vie, care pe lângă dans să-i procure şi plăcerea unei discuţii spi­rituale. Cui poate să-i placă să strângă la p iept o momâie rece şi să se în­vârtească cu ea, pe un parchet de dans ?Numai că scopul invenţiunei nu este să concureze femeile, ci să creeze cât mai mulţi dansatori. Robotul d-lui Feist, e destinat tânărului care învaţă să danseze, şi care-şi poate face exer­ciţiile acasă, în cea mai strictă intim itate.inchipuiţi-vă nn bărbat care a fost prea ocupat pentru a în­văţa să danseze şi care se logodeşte, sau vrea să se logo­dească cu o fată căreia îi place dansul. Robotul n'ar® picioare şi nici nu e lipsit cum par unele femei, la dans, de orice po­sibilitate de susţinere, ci acest robot se echilibrează printr'o

Un a p a r a t p e n tru re d u c e re a a b d o m e n u lu i.

O p e r ie a u to m a tă p e n tru c u ­r ă ţ i r e a p ă lă r i i lo r .

O m ă su ţă p e n tru s e r v it c e a i, d in s t ic lă ţ i o ţe l.

Un nou s is tem de p u p it ru p e n tru c o p ii. O c h ii v o r o b o s i m u lt m a i p u ţin , c ă c i c a r te a e s te ţ in u tă d re p t .

apă, restul îl face maşina, masând viguros corpul, din cap până'n tălpi.Prin 1900, un anume S, L, B ligh a obţinut un brevet pentru un aparat care, spera el, avea să scoată din uz bricele şi maşinile de ras. Individul care voia să se băr­bierească n'avea decât să a- propie de faţă un mic rulou, ce se rotia şi pe care-l pu­nea în mişcare printr'un re­sort, pe care-l manevra cu

Page 7: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

cealaltă mână. Ruloul era acoperit cu glas-papier. Nu încape îndoială că cu acest procedeu se îndepărta barba ; chestiunea ce se- punea era insa : ce strat de piele se ducea odată cu părul.Aparatul pe care-l patentează acum d. Frank W hite este to t atât de ciudat. Lama e pusă în legătură cu o baterie electrică, în aşa fel încât pielea primeşte un mic şoc electric, acolo unde e atinsă de muchia ei, inventatorul susţine, că în telul acesta părul se ridică şi lama-l poate tăia cu mai multă uşurinţă. Ideea nu pare însă să surâdă publicului, aşa că nu se ştie dacă invenţia va prinde.D. À . M . L o u g h n ey a inventat un aparat pentru reducerea grăsimei abdomenale. Are forma unor tălpi de sanie şi persoana, care ambiţionează să-şi reducă această parte a trupului, se lasă legată cu faţa în jos pe curba exterioară a „săniei". Aceasta face ca singurul punct de contact între trup şi podele să fie centrul abdomenului. O asistentă apucă de mânerul ce se ridică din centrul aparatului trăgându-l înainte şi înapoi operaţiune ce face ca obezul să se balanseze pe abdomen. Nu ne îndo­im că cu acest mijloc s'ar îndepărta grăsimea stomacului.—dar, întocmai

ca în cazul maşinei de ras cu ru- lou de glas-papier, aparatul ar mai putea avea şi alte consecinţe.Ideile cele mai simple sunt deo- biceiu şi cele mai reuşite. Imediat ce s'au introdus primele duşuri sus­pendate deasupra băilor, James Kelly d în Chicago a observat d i­ferite le dezavantagii ale acestei instalaţii şi anume, o risipă de me­tal, stropirea pereţilor, o mare pierdere de apă şi riscul de a-ţi uda capul, fie că vrei, fie că nu vrei. De- aceeae I a ataşat un inel de metal gol pe dinăuntru şi ciuruit asemeni u- nei site, la un maţ de cauciuc care se pune la robinet. Petrecându-şi acest inel pe după gât, cel care face baie îşi ia duşul fără a-şi uda pă­rul şi fără ca pereţii să se stropească.Sunt persoane care nu pot dormi decât cu geamurile deschise, pe cele mai te rib ile geruri. Dar altele, în asemenea împrejurări, răcesc mereu, uneori cu conse­cinţe grave. Când se contractează o căsătorie între persoane din aceste două categorii, se naşte un conflict, pe care l-am putea numi „nepotrivire de tem peratură1'. Ce e de făcut ? 01.

ossi B. Bantly a brevetai de curând ceeace el consideră că ar f i o soluţie a acestei dileme. Aceasta preface patul în tr’un cort, în care dormi complet acoperit, cu un tub pentru respirat, în dre­ptul feţe i, care-ţi procură aer fără curente. Pentru ca invenţia aceasta să fie desăvârşită, ar trebui să i se adauge un amortizor pentru sforăit. Există un mare număr de aparate brevetate care au scopul de-a face ca trupul să fie străbătut de curenţi electrici, în timpul mişcărilor de educaţie fizică, în vreme ce citim sau dormim. Fie

nu mai sunt însă aprobate de către medicină modernă, şi se ba­zează pe vechea şi de mult părăsita noţiune că „electric itatea e v ia ţă". Aceasta a fost o eroare explicabilă pentrucă curentele nervoase circulă dealungul nervilor, aşa cum circulă curenţii elec tric i dealungul unor sârme de cupru, şi pentrucă şocurile e lectri­ce determină contractarea muşchilor, chiar după moarte. Totuş, numai acei cari nu cunosc din această chestiune decât atât cât le trebuie spre a-şi face o idee greşită, cred că vita litatea se bazează pe electrificarea trupului.Aceşti inventatori nu trebue să se descurajeze însă, pentrucă principiul e uneori de mare folos bolnavilor. Astfel, în diatermie, un cu­rent străbate corpul ridicând temperatura cărnei, a muşchilor şi a or­ganelor situate între cei doi electrozi, şi producând o febră artificială.

No. 415 — R. I. — Pag. 7

Page 8: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

Un nou s is te m de d n ţ c a re e v i tă u d a re a p ă ru lu i^ ş i s t r o ­p ire a p e r e ţ i lo r .

O febră naturală aţa cum se produce într'un ca i de pneumonie, ajută trupul să reziste germenilor şi să-i elimine, dar poate deasemeni să încălzească corpul într'o asemenea măsură, încât să-i facă rău. Diaterm ia poate încălzi întregul trup, determ inând cunoscutele şi neplăcutele simptome ale febre î, dar poate fi şi localizată in plămâni, dacă e vorba de o pneumonie sau numai într'o încheetură, în caz de artritism, restul trupului păstrându-şi tem peratura normală,Pentruca rochiile să nu se mânjască cu roşu de buze, în vreme ce încearcă sau îm bracă o rochie, q actriţă de cinema a avut o idee destul de în-

Un a p a r a t de m a s o g iu .

genioasă. Ea a scos cu ceară un tipar al buzelor ei şi a dat să i se facă apoi după acesta un înveliş de celuloid, care prezintă un mare avan- tagiu pentru garderoba ma­rilor companii cinem atogra­fice.Un p a s i o n a t înnotător s'a gândit că cei cari sunt ne­voiţi să stea mult tim p în apă, ar trebui să aibe unaparat care să le uşureze m enţinerea la suprafaţa apei. Dar cine are interesul să stea multă vrem e în apă ? Aparatu l său constă în tr'o încălţăm inte prevăzută cu lopeţi, în aşa fe l montate, încât

O în c ă lţă m in te p e n tra ju c ă ­t o r i i d e w a te r -p o lo .

se întind ca nişte evantaie, oridecâteori piciorul carea piciorului, pe de altă parte, le face să se că jucătorii de w ater-polo le vor găsi utile.

calcă apa. Ridi- strângă. Poate

'V -C L a ¿ ¿ g u S u i

(¿ ú fé ú u ttw ú í A i ^ c ù c d ù ^ c

Este cel mai serios dentifrice

LU LUa i / 1< (¿JjA LU

o yt oU i

i— CUUZft >

OQ

OSTIINTELOR OCULTE LU

face cunoscut cu ocazia sărbă to rilo r. OÜ_ J că pre ţu rile sunt redus« astfe l : M a g . _

o netismul şi Sugestiunea 320 le i. H ip ­ Onotismul 300, Sp iritism u l 250, Tarofu l1 1 200. Semnătura A stra lă 200 , A stro ­IX. log ia C aba lis tică 200. M iste re le Tele­ CtL

p a tie i 350, Esoterismul — Francmaso­ LU—— neria 90, Bagheta M ag ică 120, Banul LLaL misterios — spiriduşul 100, Descope­

rirea C om orilo r 150, M ag ia f l V ră ji­

z > to ria 150, O cu ltism orienta l-fakirism — -

Oyogism 90 , G h ic itu l în C afea f i Bobi <40 iei. Bila H ip n o tică sim plă le i 125,Bila cu Fascinator la i 200, Planşeta h—*

Û S p iritis tă le i 200.Această raducara aste numai pen­ z

< tru sărbăto ri, dtci yrobifi-vâ. C o ­m andaţi trimit6*4 fi cost«! la a-

O dresa : C A L A U Z A ŞTIINŢELORc o -OCULTE, S trada C ara im an No. 8,

(Lângă C im itiru l Sf. V in a ri), BU C U ­REŞTI, Sector Poştal 2.

N o. 415 — R. 17 — Pag. 8

Page 9: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

V i n e h u l i g a n u l !Cap. VI.

C E cuprinde programul votat în 25 de puncte, la 24 Februarie 1920 ?

E bîne să-l cunoaştem, căci cu toată zarva pe care o va pro­duce, cu toată marea, hotărî- toarea lui valoare electorală pen­tru ascensiunea mişcării nafional- socialiste, nu ne vom mai întâlni cu ei decât în două cazuri, pe care le vom v e d e a îndată.La alcătuirea programului au lucrat totuş cel puţin două per­sonalităţi ho tărîtoare : H itler, sufletul propagandistic şi deci politic al partidului, G o ttfried Feder, a cărui înrâurire asupra lui H itle r şi deci asupra ideolo­giei partidului a fost decisivă şi Drexler, întemeetorul partidu­lui şî reprezentantul elementului muncitoresc, în noul partid care se presupunea muncitoresc.Programul cere, în primul rând^ în baza dreptului popoarelor_ unirea te rito riilo r locuite de ger manii din toate ţările, într'o Mare Germanie (deci ocuparea Austriei, Tirolului, Elveţiei, Polo­niei, Cehoslovaciei, R o m â n i e i ,Ucrainei, ţă rilo r baltice, etc.). In afară de aceste te rito rii, parti­du l mai cere şi coloniile necesare desvoltării ulterioare a seminţiilor

D in a c e a s tă s a lă d e m a ş in i a v o r ­b i t H i t le r acu m un an lu c r ă to r i lo r

d in în t r e a g a G e rm a n ie

CiRMMEIPUMNUL

german. Nu pot f i cetăţeni de­cât locuitorii de sânge pur ger­man, până la dovada contrarie; ceilalţi locuitori, oricât de veche ar fi aşezarea lor în te rito riile germane, nu pot ocupa nici o funcţie publîcă şi pot f i expul­zaţi oridecâteori s'ar ivi greutăţi economice, chiar dacă serviciile lor în trecut sau prezent aduse Germaniei ar f i extraordinare

A lă tu r a t do u ă a s p e c te d in t r o fa b r ic a de o te l. H i t le r a s u p r im a t to a te b e n e f ic i i le

a c ţ iu n i lo r in d u s tr ie i de o fe l

Page 10: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

I

— ceeace n'ar f i încântat pe nimeni şi n'ar f i adus partidului niciun aderent din clasa comercianţilor I — ci pentru a fi în­chiriate „pe preţ eftin** micilor com ercianţi!... (Că de aci ar putea reeşi o scădere a calităţii mărfii şi o scumpire a preţu­rilor, n avea, deocamdată nici o însemnătate şi nici nu da prin minte cuiva, în afară de a creatorilor marilor magazine, refu­giaţi azi la Paris, unde au întemeiat cu atât succes „preţurile unice" pentru mărfuri excelente, la îndemâna oricui).Dar cum magazinele erau prea puţine şi prea mici pentru uriaşele pofte ale micilor negustori de provincie şi ale meseriaşilor de periferie, partidul le mai făgădueşte o deosebită atenţie din partea statului, care le va acorda — atunci când partidul va ajunge la putere — toate comenzile mari şi mici. (Caşicum până atunci, Statul ar f i făcut comenzile în A frica şi nu întreprinderilor din cu­prinsul Germaniei !... Dar bietul lăcătuş putea crede că H itler, ajuns la putere, îi va da lui comanda de tancuri şi locomotive, nu marilor otelării — ca „in ­fama republică !")Cumplita mizerie a sătenilor germani, cea mai mare parte din ei iobagi la mo­şiile strămoşeşti ale junkerilor, nu putea lăsa nesimţitor instinctul electoral a noului partid. El prezice o reformă agrară foarte apropiată cu cea din România,

in domeniul v ie ţii sociale — adică în chiar câmpul rasei pure — partidul cere suprimarea tuturor veniturilor care nu sunt produse de o muncă fizică sau intelectuală. Vor fi deci su­primate toate beneficiile rezultate din acţiuni sau alte hârtii de valoare, adică atât venitu­rile din acţiunile industriale ale marilor mag­naţi ai oţelului şi cărbunelui, cât şi rentele moşiilor sau ale împrumuturilor de stat.Ca măsuri urgente, partidul cere confiscarea integrală a tuturor câştigurilor de răsboi, eta­tizarea (confiscarea în folosul statului) a trustu­rilor existente — adică a marei majorităţi a industriilor şi băncilor importante I — precum şi participarea salariaţilor la beneficii. (Mai frumos ca în Rusia sovietică unde întreprinde­rile industriale şi comerciale confiscate sau create de stat, nu oferă salariaţilor nici un fe l de supliment de beneficiu, nici măcar în in­dustriile metalurgice sau petrolifere unde be­neficiile sunt fantastice) ! Partidul mai cere „comunalizarea'1 urgentă a marilor magazine — create în cea mai mare parte de evrei — dar nu pentru a fi administrate de comune

M ă s u ra re a u re c h i lo r şi a na su lu i p e n tru s ta b i l i r e a c a l i t ă ţ i i de a r ia n sau nu,

o c e tă ţe n i lo r g e rm a n i

bazată pe exproprierea fă ră despăgu­biri. Ce însemna pentru Germania o ase­menea măsură, când ştim că toată clase suprapusă deţine mari întinderi de pământ, îşi dădeau seama atât locuitorii dela ţară, cari adăstau, cât şi nobilii proprietari, cari nu se temeau, atâta vreme cât ştiau în viaţă pe^Hindemburg, marele moşier din Prusia Orientală.Toate celelalte cereri ale partidului (căci de-ocamdată cere, spre a arăta poporului german că e de partea lui, nu a celor cari deţin uzinele, băncile, magazinele, moşiile) sunt mai mult de natură sentimentală sau de-adreptul naive, care n'ar fi necesitat crearea unui nou partid şi încă a unui par­tid revoluţionar, cu menirea de a dobori un regim politic, spre a crea altul, mai fe ­ric it. Astfel din prima categorie fac parte cererile cu privire la învăţământ, ia educa­ţia civică a tineretului şi la educaţia co­piilor „buni" pe cheltuiala statului. (Ca şi cum H itle r ar f i fost un elev „bun" şi n'a fost ajutat de s ta t!) In categoria douaj naivă, a c e r e r i l o r , trebue să punem lupta „legală" împotriva mişcării artistice şi literare, pe care domnii v iitori miniştri n'ar socoti-o destul de „morală" şi de "germană",

In a c e a s tă p a g in ă : H in d e n b u rg , c a re c â t a fo s t in v ia tă , c o n s t i tu ia o a re c u m o p ie d ic ă p e n tru une le m ă su ri a le h i t l e r i ţ t i l o r . C e le b r i i E in s te in ţ i R e in h a rd t au d e v e n it in d e z ira b il i sub re g im u l h i t le r is t .

Page 11: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

precum şi înlocuirea dreptului roman cu unul „german" — caşicum dreptul roman ar f i altceva decât un cadru, în care noţiunsle mo­derne da d rept şi justiţie ar putea fi altele în Sermanra decât în altă ţară civilizată.M ult mai interesantă însă este cererea măruntă — atât de ciu­dată într'un program de guvernământ! — că numai germanii de sânge pur să aibe dreptul de-a edita şi redacta ziare. Dar dacă ne amintim că ziariştii germani de sânge „im pur" erau evreii, ad­versarii cei mai siguri şi inteligenţele mai lucide din Germania, imposibil de cucerit cu astfel de baliverne, înţelegem prea bine dece H itle r şi camarazii lui cereau un astfel de privilegiu. El în­semna traducerea în legislaţie a unei măsuri luate la întrunirile hitleriste din prim ii ani, de la München, când — cu toată nece­sitatea unor scandaluri, fie şi numai ideologice, la discuţiile poli­tice —‘ s'a interzis intrare evreilor, (E in tritt der Juden verbo­ten ! ) , cari s'au dovedit de câteva ori capabili să răspundă — cu humor şi defin itiv ! — celor mai grave calomnii ale oratori pur germani.

A n tis e m it is m u l „d e ra s ă " a l n a t io n a l-s o c ia lis m u lu i e s te in fă f iş a t f o t o g r a f ia de m a i sus. El p o a r tă num e le m u lto r e v re i d in p re sa

m o n d ia lă : A l f r e d R osenberg

Partidul declară apoi că nu se va amesteca în lupta dintre bise­ricile creştine, acordând deplina libertate religioasă, cu excluderea— se putea altfel ? — a „spiritu lui materialist evreesc", caşicum toate celelalte cereri ale partidului, pe care le-am văzut mai sus (expropierea trusturilor, magazinelor, moşiilor, participarea lui be­neficii a muncitorilor) ar f i de cea mai pură natură metafizică. Principiul scris cu litere groase în programul partidului, că „in te ­resul general frece înaintea interesului particular" e foarte frumos, atât de frumos încât nu se găsia grupare politică în Germania, care să nu-l f i adoptat, mai dinainte. Singurul păcat al acestui sublim principiu era că nu se putea preciza — şi n'a precizat-o nici programul noului partid — unde încetează interesul particu- ar şi unde începe interesul general.. . Astfe l că cele mai gene­roase „interese generale" se pomenesc — şi s'au pomenit — a fi în serviciul unor destul de acute interese personale. Noul par­tid — ca toate celelalte partide — va şti de altfel să tragă mari foloase din fruntaria nehotărîtă a celor două categorice noţiuni.Programul se închee cu o afirmaţie impresionantă : „Şefii p a rti­dului jură să lupte pentru înfăptuirea integrală a punc­te lo r de mai sus şi la nevae să-şi dea şi v ia ţa" .Avem putinţa să ne dăm seama de seriozitatea programului expus mai sus, pentrucă scriem rândurile de faţă după venirea lui H itle r la putere. Relaţiile lui, din timpul opoziţiei de mai bine de zece ani, cu şefii marilor industriei, cu membrii cluburilor aristocrate ş i - cu marii moşieri — to ţi înscrişi în listele de „susţinători", cu sume importante, ai partidului — ar f i putut f i o indicaţie că H itler nu va realiza programul de temelie al partidului. Indicaţie nesi­gură însă — căci şeful partidului naţional-socialist nu se prea în­curca în sentimente de recunoştiinţă, atunci când era vorba de înfăptuiri politice. A p rim it subvenţii şi din partea unor instituţii cu caracter mai mult sau mai puţin vădit evreesc, fără să-şi ate­nueze antisemitismul (încă o dovadă că numai oamenii foarte in­

teligenţi, ca evreii din Germania, pot f i uneori şi foarte proşti). Totuş indicaţia s'a dovedit reală, căci H itle r nu este, n'a fost niciodată şi nici nu va putea f i un om social. El e o fire natural teroristă, care are nevoie de o naţiune armată şi supusă până la sclavie, spre a putea duce terorismul şi dincolo de fruntariile pa­trie i. Orice altă concepţie sau viziune despre actualul d ictator al Germaniei, e greşită şi se desminte zilnic.Nu numai că H itle r n'a realizat niciunul din punctele fundamen tale ale „programului", punctele cu caracter social, dar a doua zi după ce a pus mâna pe putere, a înlăturat uneori cu o vio­lenţă care a mers până la asasinat, pe to ţi colaboratorii destul de naivi ca să creadă în seriozitatea programului, — între care se află şi creatorul teoriei „dobînzilor sclavagiste", fostul profe sor politic al lui H itler, G ottfried Feder, unul din redactori programului...E drept că la 4 Decembrie 1929, când se discuta în unele cer­curi influente de mari industriaşi şi mari capitalişti posibilitatea unei colaborări de guvern cu partidul naţional socialist, adversarul „dobinzilor sclavagiste" va declara în Reichstag, în numele lui H itler, că partidul naţional socialist recunoaşte nu numai pro­prietatea individuală, dar şi „însemnătatea socială a banche­rilo r". De unde-ar f i putut bănui intelectualul G o ttfried Feder că şeful lui era mai sincer ca deobiceîu şi că într'o chestiune atât de importantă H itle r nu-şi minţea adversarii ca de atâtea ori, spre a-i distruge mai uşor, ci trăda chiar programul parti­dului ?...E uşor de văzut că din to t programul partidului, pus pe 25 de puncte, naţional-socialîsmul n'a înfăptuit decât unui singur — cel mai uşor, cel mai nefolositor, cel mai od ios: punctul priv itor la evrei. Nimic n'a oprit pe H itle r de la înfăptuirea desideratului canibalic al instinctelor lui primare : Nici amintirea anilor de sbu- cium sufletesc de la Viena, când numai în urma unor „îndelungi şi dureroase lupte sufleteşti" s'a hotărît să urască pe evrei, nici amintirea foştilor luptători evrei pe frontul german, unde-au lăsat un imens număr de cadavre — precum am arătat în altă parte — nici măcar adevărul istoric al prezenţei evreilor în Germania de azi, încă depe vremea ocupaţiei romane, când au îndeplinit funcţiipublice importante__Nimic ! Nimic nu l-a o p r it ! Evreii au fostîntr'adevăr expropriaţii, alungaţi şi masacraţi — indiferent de clasa socială din care făceau parte — fără ca măcar una din proble­mele fundamentale care se puneau noului Reich să-şi găsească, prin realizarea acestei barbarii medievale, fie şi un început de rezolvare. Au fost siliţi să fugă din Germania lui H itle r şi acei evrei de neînlocuit, pentrucă valoarea lor sta nu în avere, sau în funcţia socială, ci în calitatea unică a creerului lo r : savanţi ca Einstein, literaţi că Dob!«n: artişti ca Reinhardt şi Elisabeth Bergner.In zelul lui propagandistic, în furia lui totalitară, H itler nu va cruţa nici pacea bisericească, pe care o recomanda cu atâta căldură şi cu atâta pricepere a nevoilor electorale ale noului partid. Va ridica în ranguri supreme eclesiaşti cu apucături poli­tice şi va jigni, în chip grosolan, figurile cele mai impunătoare ale creştinismului din Germania. In ceasul când scriem rândurile de faţă, această bătălie pentru politicianizarea bisericei — care-a urmat politicianizării mai lesnicioase a artelor şi ştiinţelor — e încă în curs.Am arătat că ultimul paragraf al punctului 25 prevede devota­mentul şefilor până la sacrificiul vieţii, pentru realizarea „in tegrală" a programului. E d rept că mulţi şefi şi-au pierdut viaţa. Dar— precum vom vedea la timp — asasinaţi nu de adversarii na- ţional-socialismului, ci chiar de căpetenia lui. In ce priveşte de­votamentul lui H itler, foarte curând ni se va oferi prilejul să-l admirăm pe străzile Miinchenului, pornind, alături de generalul Ludendorf, puerilizat de bătrâneţe şi necazuri personale, la do- borîrea regimului „in fam ". Dar la cea dintâi salvă de gloanţe, H itle r se va culca la pământ şi apoi o va rupe de fugă.Suntem însă, deocamdată, împreună cu întreg partidul, în faza eroismului ideologic.O ricât ar fi fost de amarnic, de sgomotos şi de victorios pe stradă antisemitismul noului partid, lipsea parcă o autenticitate. Drexler nu era în stare să scâncească decât o mică schelălăială de meşteşugar, înveninat de sărăcie proprie.. Ziaristul Herman Esser nu putea trece de denunţul poliţienesc şi meschin, împo­triva unor evrei cu stare civilă bine cunoscută. Dietrich Eckart, antisemit cu barbă, era un personagiu moale, prea comod şi fără prea multă zare în sentimentele lui negre. G ottfried Feder lucra mai mult pe teren social şi cum cea mai mare parte a evreilor germani nu intrau în categoria celor doi-trei mari bancheri „uzu- rari", antisemitismul lui funcţiona oarecum în gol, deasupra capu­lui m ajorităţii evreilor. H itle r însuş nu era un antisemit înnăscut, ci unul făcut şi pe lângă lipsa lui de pregătire ideologică, mai

No. 415 — R . | . __ Pag. I I

Page 12: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

suferea de unele apucaturi ascetice, fanatice, de un caracter absolut judaic.Era nevoe de un autentic huligan.Şi necesitatea istorică a o fe rit pe huligan.Numai din Rusia ţaristă se putea ivi un adevărat şi ireductib il antisemit.A yenit intr'adevăr din Rusia ţaristă care, odată cu prăbuşirea ei despotică, a iăsat fără ocupaţie, desorientaţi şi muritori de foame toate bandele reacţionara, celebrele sotnii negre care, aţâţate de poliţie şi p lă tite din fondurile secrete, executau acele fioroase pogromuri, de care din doi in doi ani se'ngroziau şi inlemniau cinci continente.Mai era nevoe, ca farsa să fie deplină, ca huliganul să aibe în­făţişare spălăcit bălaie şi să poarte nume jidovesc.Aşa s‘a şi întâmplat : Antisemitismul „de rasă" al naţional-socia- lismului are înfăţişarea multor evrei din presa mondială şi îl chia- mâ dulce Alfred Rosenberg.in Ianuarie 1921 un anonim publică în „Völkischer Beobachter” din München un articol senzaţional: O invazie a germanilor în Rusia ! Un industriaş şi publicist ocazional, Arnold Rechberg, mai propusese Antantei, dogmatic, o „e liberare" a Rusiei de sub „jugul sovietic” — dar fusese o propunere diplomatică, rece. Au­torul articolului din gazeta milncheneză era mult mai frenetic — şi astfel deveni celebru (căci nimic nu ridică brusc la celebritate ca anonimatul) perfect necunoscutul A lfred Rosenberg.Cine era acest condei zgălţăit de toate nevrozele misticei reli­gioase ?Un tânăr venit din Rusia. In 1921 avea mai puţin de 30 de ani, tiind născut la Reval în 1893. Urmase arhitectura la Riga, apoi la Moscova după ce petrecuse o vreme în Crimeea alături de soţia tuberculoasă— şi ca to ţi intelectualii ruşi cari râvneau să intre în clasa nobililor privilegiaţi, era huligan din creştetul ca­pului până'n vârful unghiilor. Antisemitismul fanatic, mistic şi creş­tin oferea singura punte sigură de trecere de la tejgheaua pă­rintească — tatăl lui fusese negustor — în saloanele aristocraţiei ruse, de unde se făcea alegerea demnitarilor şi amicilor Curţe i. Surprins de revoluţia rusă cu o diplomă moscovită, mai înainte de a-şi f i valorificat cum se cuvenia — ca a ţâţi din înaintaşii lui — sufletul învrăjbit de la Reval, care era să-l coste viaţa, citise mult şi de toate. Mistica indiană şi mistica rasistă a lui Houston Steward Chamberlaine, autorul unui manual de isto­rie pamfletară „Bazele veacului al 19-lea", îi erau familiare. Cu­noştea aproape pe dinafară „Protocoalele înţe lepţilor Sionului". in lipsa unei activ ităţi politice concrete şi mai cu seamă în lipsa unor satisfacţii sociale imediate — destinul îl pedepsise să apară cu douăzeci de ani prea târziu în Rusia tuturor huliganilor I — Alfred Rosenberg se hrănea cu toate cărţile, broşurile, legendele „ştiin ţe le" şi prevestirile care-l puteau consola. Germania, ca şi celelalte ţări ale Europei fuseseră invadate de refugiaţi ruşi. După ce şi-a cheltuit — ca aţâţi din compatrioţi ultimele bijuterii ale fam iliei — pleacă de la Berlin, unde domniau spartachiştii la München, unde semnele reacţiunii se vădiau mai categoric.Aci se oferă, nu ca un arhitect la vreun birou de construcţii, ci ca antisemit la revista săptămânală a bietului Eckart, care nu mai avea nici puterea nici răgazul să lupte cu înflăcărarea tinereţii, pentru sfânta „cauză". Huliganul rus, documentat cu material senzaţional absolut inedit în Germania, devine colaboratorul lui Eckart, prin el face cunoştinţă cu H itle r — pe care deasemenea îl cucereşte — şi trece apoi la „Völkischer Beobachter", când re­vista cumpărată cu fondurile Reichswehrului, devine organul lui H itler.Dar, oricum, Germania nu era încă Rusia, feric ita Rusie ţaristă, unde cu puţin antisemitism se putea ajunge atât de departe — pe când cu idealismul şi umanitatea se ajungea in Siberia — îar Münchenul cu toate scandalurile de stradă ale naţional-socialis- muiui nu era încă vechea, nostalgica şi mistica Moscovă ! Propo- văduirea cruciadei creştine împotriva antichristului instalat la Mos­cova, dovedea nu atât o prea mare grije de soarta Germaniei înfrânte şi în Occident şi în Orient, cât dorinţa fierb inte de a instaura în Rusia cât mai repede — cu ajutorul săbiei sacrosancte germane — vechea rânduire a medievalelor privilegii şi a menta­lită ţii ţariste.H itler, care se pricepe să folosească dacă nu să judece exact valoarea oamenilor, şi-a dat seama numaidecât de excepţionala valoare a acestui pur tip de huligan. Istoricul german Heiden face o descoperire senzaţională : înrudirea până la similitudine a oratorului H itle r cu preotul aţâţător Capone, din 1905. O taini­că înrudire sufletească, mai adâncă poate decât bănuiau amân­doi, leagă pentru totdeauna pe emigrantul rus de dezertorul aus­triac. Ei nu se vor mai despărţi. Cum Alfred Rosenberg cons-

trueşte numai absurde teorii de politică externă, care, în fond nu supără pe nimeni şi nu se ocupă mai de loc de problemele sociale, atât de dureroase, de penibile, H itle r va folosi doar artileria grea a grosolanului său antisemitism, iar la venirea la putere îi va da în ministerul de externe, un serviciu fără nici o responsabilitate personală.In deceniul de grele lupte ale partidului, A lfred Rosenberg va aduce uriaşe servicii de presă, dobândind sgomotoase succese de gazetă, scriind despre „M itu l veacului XX", (parafrazare şi remini­scenţe din „Bazele veacului al XIX-lean) despre „Ipnoraiitatea în talmud” , despre „indizarea popoarelor creştine" şi alte chestii palpitante, de aceiaş seriozitate.

F. Aderca

In numărul v iito r : Si acum vin „trupele de a s a lt" !

C it i t i „ M A G A Z I N U L “Număr special de Crăciun. — 160 pagini, 30 lei

CUM SE ÎN LĂTURĂSBÄITUBILE

CE AM AFLAT DELA

0 SPECIALISTĂ DE FRUM USEŢE

Pe când obrazul Dv. se destinae în timpul somnului, pielea Dv. poate mai uşor să absoarbă elementele nutritive, şi întineritoare ale Bioce­lului, care e acum conţinut în noua Cremă Tokalon, culoarea roză, ce­lebra Cremă de Paris. In modul acesta sbârciturile se înlătură, li- biile de grijă şi defectele tenului di­spar în timpul nopţii: Dimineaţa se iveşte frăgezimea, limpezimea şi frumuseţea noii piele catifelate care se află dedesubt. Ea face ca orice femeie să arate mai tânără, cu 10 — 15 ani. —

Aceasta mi-a spus-o o celebră specialistă de frumuseţe din Paris, când mi-a descris senzaţionala des­coperire a Biocelului făcută de Dr.

Stejskal, profesor la Universitatea din Viena. El a dovedit că sbârci­turile ţi muşchii moleşiţi ai obrazu­lui nu sunt provocate de vârsta' îna­intată, ci de lipsa Biocelului din piele. Acest preţios element întineri­tor s’a obţinut din animale tinere şi se amestecă după un procedeu ştiinţific cu noua Cremă Tokalon, culoarea roză. Aplicaţi-o chiar astă- seară ţi mâine veţi arăta mai tâ­nără. Succesul se garantează, altfel se restitue banii.

De vânzare la toate farmaciile, drogheriile şi parfumeriile din ţară. Noi preţuri reduse: Crema Tokalon, culoarea albă, la Lei 50.—, Crema Tokalon aliment, culoarea roză, la Lei 60.—:

PRIMUL INSTITUT COSMETIC MEDICALB U L E V A R D U L C A R O L . 39

Sub conducerea D-nei D octo r M R A B IN O V IC I, d e rm a to log specia liza t la Pari; ţ i Viena, consultă ţ i tra tează ra d ica l to a te d e fe c te le p ie le i ale tenu lu i D istrugerea d e fin itivă a pă ru lu i de prisos fă ră c ica tr ice garantând neaparifia lui.U N IC U L IN S T IT U T D IN TA R A ÎN Z E S T R A T C U A P A R A T E L E CELE M A I

P E R F E C Ţ IO N A TE S IM IL A R C E LO R M A I M O D E R N E IN S T IT U T E D IN S T R A IN A T A T E *,% '

g r a t u i t e M ie rcu ri ore le 1 1 - 1 2 a. m , e\e”

No. 415 — R.|. _ Pag. 12

Page 13: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

MAUSOLEUL DELA MATEIAS

Lângă şoseaua dintre Câmpulung şl Rucăr, pe culmea muntelui Mateiaş, se înalţă mausoleul în amintirea eroilor cari au căzut în luptele' ce $‘au desfăşurat în această regiune.Mausoleul construit de arhitectul lonescu-Berechet, este, negreşit, cel mai remarcabil monument de război din ţara noastră. Valoa- rea-i artistică se amplifică prin contribuţia estetică a pictorilor Nina Arbore şi Olga Greceanu. Decoraţia picturală a capelei şi a tâmplei este opera acestor două artiste de mare talent, care au reuşit să întregească şi să desăvârşească, cu panourile lor de pe pereţi şi cupolă, minunata impresie de ansamblu a mausoleului dela Mateiaş. ____________________________

OPT ANI,,Realitatea Ilustrată" împlineşte astăzi opt ani de apariţie.Opt ani de muncă încordată, intensă, opt ani de străduinţă pentru deplina mulţumire a ci­titorilor.Dacă privim în urmă şi vedem drumul pe care „Realitatea Ilus­tra tă " l-a parcurs dela apariţie şi până astăzi, nu putem să nu constatăm că eforturile depuse de conducătorii ei, au dat re­zultatele cele mai feric ite .Prin c o n t i n u a ei îmbunătăţire redacţională şi tehnică ,,Reali­tatea ilustrată" a ajuns să fie nu numai cea mai bună şi mai răspândită publicaţie periodică din ţară (tirajul ei întrecând chiar pe cel al multor cotidiane), ci o revistă care poate sta cu cinste alături de publicaţiile din occident.Succesele form idabile obţinute cu ultimele noastre numere fes­tive de Crăciun şi Anul Nou, ne îndeamnă să preseverăm pe calea muncii fără preget pen­tru c o n t i n u a îmbunătăţire a „Realită ţii Ilustrate".Dupăcum am anunţat si în nu­mărul nostru trecut, chiar în cursu) acestei luni revista îşi va mări formatul, fap t care va per­mite o prezentare a materiei şi ilustraţiilor mai plăcută ochiului. Suntem încredinţaţi că c itito rii vor aprecia ca şi până’n prezent, străduinţele noastre către per­fecţiune.

® cu 6 parfumuri alese: Rose, Lavande, Oeîllet, Lîîas, Bouquet, Eau de Cologne,

• cu o formă ideală, plăcută la mânuit,

© o capodoperă a parfumeriei moderne.

UN PRIETEN A L R O M Â N ILO R

M o n se n io ru l D r. L. Z o m b o ry a f o s t d e c o ­r a t de S u ve ra n cu „S te a u a R o m â n ie i" în g ra d u l de m a re o f i ţe r .

Page 14: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

Actualităţi

din ţară

P a tr ia rh u l M iro n C r is te a a p r im it , ca în t o f i a n ii, pe c o l in d ă to r i i cu s te a u a , im p ă r ţ in d u - le d a ru r i .

Un g ru p de s tu d e n ţ i G re c i, au s o s it in z ile le C ră c iu n u lu i In v iz i tă in C a p ita la n o a s tră . F o to g r a f ia n o a s tră i i r e ­

p re z in tă la s o s ire in G a ra de N o rd .

S e rb a re a p o m u lu i de C ră c iu n s 'a d e s fă ş u ra t cu un fa s t d e o s e b it la in s t i t u tu l P o m p ilia n d in C a p ita lă .

r H U in v u t s b u c c e b !

al parfum erie) m oderne e crea ţia lui

R A V E Lcu cea mai desăvârşită A pă de C o lon ia

No. 415

B O L E RB U C U R E Ş T ISTR. R O M U L U S . * 8

— R. I. - p*9 14

Page 15: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

PRĂBUŞIR EA U N U I A V IO N O L A N D E Z

In O la n d a d o m n e ş te m a re a g i ­t a ţ ie pe te m a p r ă b u ş ir i i u r ia ş u lu i a v io n „ N iv e r " c a re -ş i c â ş t ig a s e o re p u ta ţ ie m o n d ia lă . A v io n u l — pe c a re - l ve d e m tn f o t o g r a f ia a lă t u ­r a t ă — se fă c u s e c u n o s c u t in c u rs u l

r a id u lu i L o n d ra -M e lb o u rn e

TIM BRE C O M E M O R A T IV E

In Rusia s 'a u t i p ă r i t t im b re co m e ­m o ra t iv e în m e m o ria c e lo r t r i i a v ia t o r i e x p lo r a to r i a i s t r a to s fe re i, c a re au re u ş it să a t in g ă o în ă l­ţ im e de 22.000 m e tr i, p ră b u ş in d u -s e

a p o i

Noutăţi din străinătate

V A D U V A LU I LEO F A LL SE S IN U C ID E

B e tty F a ll, v ă d u v a c u n o s c u t u l u i c o m p o z ito r de o p e re tă le o F a ll, s 'a s inuc is în g ră d in a v i l e i „P r in ţe s a D o la r i lo r " c a r e - i a p a r ţ in u s e o d a tă . In fo t o g r a f ia n o a s tră ved em pe s in u c ig a ş ă (m e d a lio n )

şi v i la „P r in ţe s a D o la r i lo r " .

■ H* 1

U N IN C E N D IU G R O A Z N IC IN A M E R IC A

F o to g r a f ia n o a s tră re p re z in tă ru in e le ho ­te lu lu i K em d in o ra ş u i La n s in g (S ta te le U n ite ) c a re a fo s t d is tru s de in c e n d iu . P este 100 de p a s a g e r i a i h o te lu lu i ş i-a u

g ă s it m o a r te a în f lă c ă r i .

9j | i ®

rJ Â 1 '•M im % W l

I

No. 415 — R. I. — Pag. 15

Page 16: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

DELA O

Miercuri

SâmbâtaCu acest prilej, ni se | o altă inovaţie interes;; O organizaţie sporti; in trodus sportul medié Şi în acest sport intr» cruzime. Deasemenea, Căci această pasăre ră| are cioc şi ghiare foar Din fotografia de alătti cui am erican se pricep un şoim. îşi fereşte c,i botniţă. împotriva mâna cu o mănuşă de Acest sport e în orie: spiritual şi mai puţin

Duminica ■■Vânătoarea cu şoimi i veche ca şi jocul de ş; răspândit în antichitat făcea vânătoare cu şoi tributul ce-1 plăteam ştiţi, şi un număr de ş Pe semne că şoimii di vânători, sau că şoiira dreseze într 'un mod î Acest sport a dispăru s’a menţinut decât în glia. In Africa şi Asia cu şoimi.In 1923 s’a înfiinţat în şi-a propus să reînv atunci apare în Gerim vistă specială.Nu ştiu pentru ce amt torii de şoimi pe lânj'; ale armatei germane. 1 cătorie şi un soldat !>< m ilita ră de şoimi asisjS

r

Sport. Putere, sănătate, vitejie şi alte multe lucruri foarte im ­portante. Disciplină, ierarhie, supunere şi alte cuvinte mari. Cine mai îndrăzneşte să facă opinie separată? Dogmă! Toţi sunt de acord. Nu încape nicio discuţie: — Sportul e sport! Totuş... Trebue să mărturisim — chiar cu riscul de a comite o mare erezie — că aşa numita educaţie fizică nu poate să facă excepţie dela regula generală. Şi anume: Că fiecare lucru are o lăture bună, dar are şi o lă­ture rea.Se vorbeşte de avantagiile spor­tului. De ce nu s’ar vorbi oare şi de desavantagiile lui ? E, în t r ’adevăr, un sportist mai i n ­failibil decât Papa dela Roma? De ce nu ni şe spune câţi copii se prăpădesc, fiindcă li se cere, deobicei, o sforţare care în ­trece puterile lor fizice?Cunosc câteva cazuri. Profesorii noştri au refuzat să acce'pte certificatele medicale şi n ’au admis scutirea unor copii debili de corvada gimnasticii.In Anglia, cel puţin, candidaţii la campionatul de box, sunt supuşi unui examen medical. Constatarea medicului trece peste dogma sportului. Almin-te r i .... înţelegeţi, f i r e ş t e , cevreau să spun.

Incontestabil, jocul in tră în pre­ocupările cotidiane ale copiilor. Parcă Adam şi Eva nu s’au ju ­cat? Prim a minge a fost un măr. E totuş o deosebire în tre jocul şi dansul de altă dată şi sportul de azi. F iindcă înainte era o petrecere şi acum e o obligaţie. F iindcă petrecerea a fost regu- lamentată şi comercializată. S’a făcut exces de zel. S’au deslăn- ţuit instincte şi apucături brutale care au înăbuşit latura graţioasă a jocurilor. Din pric ina vehe­menţei, jucătorii vor trebui să se îmbrace în zale, ca vechii cavaleri medievali, altminteri r iscă să fie scoşi pe targă din arenă.Deocamdată se folosesc de haine vătuite şi de coifuri de piele, pentru a îndulci loviturile.Ia tă cum arată un jucător de rugby din America...N ’î iş vrea să spun că samănă cu un cap de câine; mi-e frică să nu se ofenseze câinii...

VineriIncontestabil că din pi făcut în această diretţj tura. Acest neajuns, a deni. Şi a fost constat! origină a sportului. Fireşte, nu se poate p jocului. De aceia pedaj să re in troducă un joc nastica spiritului, lin diminueze puţin tendi’ tismului. Şi au găsi)

Page 17: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

A ALTA:ina excesului ce s’a , s’a neglijat învăţă- >st constatai pretutin- şi în Anglia, ţara <le

rcede la suprim area igii englezi s’au gândit are să stimuleze gim- antrenament, care să ele brutale ale atle- un mijloc, vechi de

multe secole: jocul de şah. Căci s’a observat că, în genere, cei mai buni şcolari sunt jucă­tori de şah.Bunul simţ şi simţul p rac tic al englezului ştie să descopere diagonala în tre ceea ce e plăcut si ceea ce e util.P r im ăria unui sat englez a înzestra t cu b ic i­clete, pe contul ei, pe toţi şcolarii, fiindcă şcoala lor se află la o depărtare de cinci ki­lometri.După cum se vede, copiii sunt încântaţi de această inovaţie: cu ajutorul acestui sport, vor veni regulat la scoală...

LuniUn soldat german dă lecţii de muzică unui şoim.Negreşit, pasărea răpitoare face instrucţie^ militară; sau cum se mai spune: paramilitară. E o problemă de disciplină. Pasărea va trebui să se deprindă cu sunetele goarnei şi să se supună semnalelor. Capul şoimului este învelit cu o că­ciulă, cu moţ de pene. Când in tră în acţiune i se scoate căciula. ■. . . iBănuim ca serviciul m ilitar ai Şoimilor a fost in trodus pentru lupta îm potriva porum beilor călători cari fac ser­viciul de curier militar.Poate, însă că mai are şi alt rost... ,

Marti,cu cele

re util să înregistrăm şi :ă în domeniul sportului, t t ineretului american a 1 al vânătoarei de şoimi, lesigur, o doză bună de iu e cu totul inofensiv, toare nu e deloc blajină: ascuţite.se poate vedea că mi-

cuin trebue să umble cu ui, căci pasărea e fără iarelor, îşi protejează iele tare.;az mai instructiv, mai irimejdios decât boxul.

te probabil tot atât de . Acest sport era foarte şi în Evul de mijloc. Se i şi în ţările noastre. In ireiei intra, după cum mi.Carpaţi erau foarte buni i noştri se pricepeau să-i sebit de iscusit, in ţările Europene ; nu teva localităţi din An- ; mai face şi azi vânat

ermania o societate care acest sport. F ireşte de ia, în acest scop, şi o re-

e, s’au înfiin ţa t crescă- regimentele de vânători producem alături o eres- mar. La această şcoală i doi câini de vânătoare..,

Mărturisim că mult mat simpatică ne este săniuţa, două fetişcane deghizate în proletare.Mai întâi, fiindcă sportul cu sania este la îndem âna oricui. Al doilea, f iindcă înseamnă democratizarea sportului. Alt­minteri, ce rost a r avea costumul muncitoresc? Şi al treilea— nu îndrăznesc să spun deodată ce bănuesc -— fiindcă... Marx a spus; „Proletari din toate ţările uniţi-vă“ .

F. D IM A

Page 18: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

FABRICANŢII DE NOROC IN JAPONIA

De anul nou îşi cum pără fiecare american frânghia sfântă de mătase, care aduce noroc purtă torului ei. Ne­gustorii japonezi exploatează această credinţă. Fotografia noastră reprezintă un colţ d in t r ’o fabrică de... noroc.

CEL MAI IMALT OM DIN LUME

Iată mai jos o fotografie cu adevărat curioasă. Un american, care l-a bătut în înălţime şi pe Mitu Gogea al al nostru. Contrastul d in tre el şi celelalte două perso­nagii cu care s’a fotografiat — o dom nişoară normală ca înălţime — şi un om aproape pitic — sunt izbitoare.

ADEVĂRATUL TIP AMERICAN Cei doi t ineri d in fotografia a lă turată au fost aleşi cu prilejul unni recent concurs la care aii partic ipat mii de studenţi americani, ca cei mai reprezentativ i tipi ai ti­nereţii americane,

CELE MAI PERFECTE PICIOARE DIN AMERICAIn fotografia de mai jos vedem câteva din concurentele premiate la un recent concurs penfru „eele mai perfecte p i c i o a r e “ . Concursul a avut loc în America.

Page 19: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

Noua sală a tronuluiNoua sală a tronului de la Palatul Regal din Calea Victoriei este inaugurată cu p ri­lejul zilei Anului Nou. Fotografia noastră, reprezintă partea principală a sălii. Sub baldachin a fost aşezat tronul. Lucrările pentru amenajarea sălii tronului au 'fost conduse de d. arhitect Lorenz.

(F o to I. B e rm a n )

No. 415 — R . | . — Pag. 19

Page 20: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

PRINŢESA MOŞTENI­TOARE A ITALIEI...

... şi fiica ei prinţesa Maria Pia, după cea mai recentă a lor fotografie.

MISS PARIS 1935

In tr 'un elegant restauran t de pe Champs-Elysees a fost aleasă Miss Paris pe anul 1935: este domnişoara Andree Lorain pe care o vedeţi în fotografia alăturată.

O FAMILIE SĂNĂTOASA

este cea a doctorului Louis Estes în vârstă de 74 ani. Soţia lui a dat naştere recent la al zecelea copil! Foto­grafia noastră îl reprezintă pe doctorul din Los Angeles cu soţia şi cei zece copii ai săi.

UN BAL IN GRAJDCea mai înaltă societate a New-Yorkului a asistat la un bal de binefacere cu tema: „un bal în grajd". In foto­grafia noastră, un aspect din sala de bal: doi tineri şi...un bou costumat'.

No. 415 — R . I . — Pag- 20

Page 21: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

C A R E E

ÏTOMJL aShÎIme *rată de genîi. in teorie, s'ar pă­rea că băieţaşul de opt ani, care cântă la pian aproape to t atât de bine ca şi Paderewski, îl va eclipsa pe acesta cu totu l,

D o c to ru l B o ito n d e la T e m p le U n iv e rs ity a r a tă c ă d e c e le m a i m u lte o r i in te l ig e n ţa lo r p ă le ş te d e la o a n u m ită v â r s tă în sus şi că p o t c ă d e a cu m u lt m a i jos d e c â t un in d iv id m e d io c ru .

r t Ţ £ Wne când ţ i când1 V v®stea câte unui copil

minune, care la şase sau opt ani se m a n i f e s t ă în muzică, matematică sau alte domenii ale artei şi ale ştiinţei mai bine ca un adult, după ani de zile de studiu.Mare senzaţie face acum ia Moscova mica şefă de orchestră Marcjaref Heifetz, care n'a împlinit încă zece ani.Copilul W illiam Mac Neil, din A t l a n t i c (Massachussetts) are cinci ani şi discută istorie, lite ­ratură clasică şi chiar chestiuni de economie politică, cu o com­petenţă de profesor universitar. in Harlem, un cartier din New- York C ity, se află o fe tiţă nea­gră anume P h ilip p a Schuvler, care citeşte curent, dansează cu talent şi posedă întinse cuno- ştii'nţe de geografie, dar nu are mai mult de tre i ani.Tot în Statele Unite, Âubrey R a in ie r a dat o serie de con­certe, pentru care critic ii l-au proclamat cel mai mare celist al lumii. Această proaspătă ce­lebritate muzicală are tocmai nouă ani.Acum câţiva ani, Billy Nasch din Brooklyn, în vârstă numai de patru ani, a promovat un examen de geografie, istorie şi economie politică, la care ar f i căzut foarte mulţi adulţi.In anul preparator al uneia din Universităţile din Nord-Vestul Statelor Unite, se află nu mai puţin de cinci copii precoci, dintre cari cel mai vârstnic are cincisprezece ani.La Los-Angeies, o mamă a fost dată în judecată, pentru faptul că nu permitea băeţaşului său, in vârstă de nouă ani, să frec­venteze şcoala primară. Ea a adus copilul care c iti înaintea preşedintelui, curent şi cu o d ic­ţiune impecabila şi dovedi că poseda în geografie, istorie şi alte domenii, cunoştinţe mai în­tinse decât to ţi cei de faţă. Mama explică apoi că-şi edu­case copilul acasă, printr'o me­todă specială, care era secretul ei, dar se pare că micuţul nu era în fond decât un copil mi­nune, ca acei despre care am vorb it până acum.Cu toată frecventa apariţie a acestor remarcabile inteligenţe infantile, care cu vremea ar tre ­bui să ajungă miraculoase, nu pu­tem spune că lumea e aglome­

nime, deşi s'au enunţat în ultima vreme câteva teorii oarecum plauzibile.Unul din sfârşiturile cele mai frecvente ale copilului precoce, este o moarte prematură. Un astfel de caz a fost fiu l mai mic al lui John Evelyn, al cărui faimos ziar este una dintre comori-

copil minune muri la cinci ani şi tre i luni.Un alt sfârşit nu tocmai rar al copiilor precoci, pare să fie crima. Acum câteva luni, elevul excepţional de strălucit al unei scoale superioare din Pelbam (New-York), în vârstă de I2anî, a fost prins de poliţie încasând

U lt im o se n za tie a N e w -Y o rk u lu i o c o n s t itu e o rc h e s tra de c o p ii d in f o t o ç r a f io de m a i sus.

in momentul când va ajunge la maturitate. Tot astfel, copilul genial care la patru ani face poezii reuşite, ar trebui să a- jungă cu vremea cel mai mare poet al lumii.In realitate însă, se pare că aceste prognosticuri nu se prea realizează. Dacă to ţi copiii mi­nune ar deveni geniile ce pro­mit a deveni, lumea s'ar pomeni cu un popor de supra-oameni, cari i-ar umili pe to ţi ceilalţi, prin prezenţa lor.Se întâmplă însă foarte adesea, dacă nu de cele mai multe ori, ca strălucitul copil-minune să dispară cu to tu l din scenă şi să nu se mai' audă niciodată de el. După o teorie populară, el s'ar consuma cu prea mare intensi­ta te înainte de vreme, asemeni proverbialei lumânări aprinsă la ambele capete. Psichologii de profesie, cari au studiat feno­menul precocităţii infantile, în­clină să accepte această teorie, sau admit cel puţin că rareori ajunge copilul precoce să reali­zeze strălucita făgăduială a p ri­milor ani.C ât despre cauzele acestei pă- liri, părerile nu sunt tocmai una­

le literaturei engleze. La vârsta de doi ani şl jumătate băieţelul lui scria cuvinte englezeşti, latineşti, greceşti şi germane. La patru

jce el credea că era preţul de răscumpărare într'o răpire ce se făcuse din iniţiativa şi sub directivele lui.

T â n ă ru l Lou is M i l ie r d in P h ila d e lp h ia , s’ a d o v e d it a f i un c a lc u la to r g e n ia l. In te re s a n t e s te fa p tu l că t a t ă l lu i e s te lu c r ă to r şom eur. ia r m am e fu i e s te a n a lfa b e ta .

anî traducea din latină şi greacă şi cunoştea perfect gramatica engleză, franceză şl latină. Acest

Anul trecut, s'a descoperit că autorul unei scrisori ce ameninţa cu răpirea şl care ţinuse poliţia

No. 415 — R. I. — Pag. 21

Page 22: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

vreme de două zile într'o stare de acută tensiune, era o fe tită de zece ani din Pleasantvil'le [New York).Şi nu de mult s'a ocupat în- treaga presă de cazul unui spăr­gător care opera cu multă abi­litate la Havre, In portul fran­cez şi care s'a descoperit în cele din urmă că era strălucita elevă a unui liceu din împrejurimi. Anul acesta a fost arestat la New-York C ity, pentru tâlhărie, un tânăr în vârstă de 17 ani, care la 14 ani terminase liceul, cu cea mai mare medie.

O ik ie M o o re , c a re la v â rs ta de 5 a n i a re u ş it să f ie una d in t re

c e le b r i t ă ţ i le H o lly w o d u lu i.

Această tr i ă regulă n'are însă puţine excepţii, mai cu sea­mă atunci când e vorba de copii muzicanţi. Acum o gene­raţie, micul Josef Hofman con­stituia una din faimoasele mi­nuni muzicale, recunoscut fiind ca mare pianist, deşi mâinile lui

realizat făgăduelile începutului. La fel au fost violoniştii Jascha Heifetz şi Yehudi Menuhim,cari au evoluat cu vârsta. Profesorul Thadeus L. Bolton,şeful departamentului de psiho­logie dela Universitatea Temple din Philadelphia, a declarat de curând că viitorul copiilor pre­coci îi pare încă extrem de pro­blematic, Discutând perspectî-

adunare, scădere, înmulţire, etc. In Chester (Pennsylvania) se află un băieţel anume Charlie Fritz, în vârstă de şapte ani, care are aproape un metru şi jumătate înălţime şi posedă bagajul inte­lectual al unui strălucit student, deşi a intrat în şcoala primară de-abia acum un an.A treia dintre recentele desco­periri din Pennsylvania este Do-

S' ° ! â. " t c M a d in e R o u b o k in e . in v â rs tă de 11 a n i, a c â ş t ig a t o re - m iu l l i t e r a r I n s t i t u i t la P a r is p e n tru s c r ie r i le t in e r e tu lu i . In f o t o ­g r a f ia n o a s fra , vedem c iS n d a u to g r a fe z ia r iş t i lo r .

vele a tre i copii-mlnune, desco­periţi în Pennsylvania, d-rul Bolton a spus că un copil care prezintă un talent extraordinar, într'o a- numită direcţie, desvoltă adesea rrsai târziu în viaţă o inteligenţă sub-mediocră.Recentele descoperiri din Penn-

rothy Mae Weters din Kings- ton, în vârstă de patru ani. Precocitatea acestei fe tiţe se manifestă în scris şi c itit. Deşi mai are încă doi ani până să poată fi admisă în şcoală, ea a terminat manualele cursului primar şi pe, cele ale gimnaziu­lui.

locie. Mai bine de o treime din ei au căzut sub nivelul mijlociu, adică au progresat mai încet decât ceilalţi copii, cari nu avu­seseră un început atât de pro­miţător.Ceeace-I interesează pe psiho­log este însă c a u z a acestei opriri în evoluţia precocităţii. E oare aceasta o lege a natu­rii, după care desvoltarea prea timpurie şi prea rapidă înseamnă mai târziu o încetinire a pro­gresului, sau se poate evita acest destin, în aşa fel încât copilul precoce să-şi poată urma evoluţia şi să devie un supra-om? O teorie ce încearcă să explice acest fenomen, ar f i aceea a izolării. Copiii precoci se văd atât de d ife riţi de ceilalţi co­legi ai lor, încât devin psiholo- giceşte anormali. Ei pot deveni îngâmfaţi, făcând paradă de superioritatea ior, sau se simt stânjeniţi de aceasta superiori­ta te şi încearcă s'o ascundă. In orice caz, le lipseşte educaţia necesară, ce se dobândeşte prin- tr'un activ contact cu copii de o inteligenţă egală.După o altă teorie, copilul pre­coce ar tinde să se coboare la nivelul celorlalţi camarazi ai săi, pur şi simplu prin faptul că se amestecă cu ei. Se ştie că în fabrici un lucrător rapid tinde să lucreze mai încet, când lu­crează cu a lţii de-o repeziciune mijlocie, to t aşa cum un lucră­to r mai lent d e c â t mijlocia, caută să-şi accelereze mişcările, într'un mediu mai agii. Toţi oa­menii excepţionali, spune acea­stă teorie, tind a coborî, spre a se apropia de mijlocie.

O fa t ă lo n d o n e ză in v â rs tă de 14 an i a s c r is o p ie să de te a t r u re p re z e n ta tă la L o n d ra . F o to g r a f ia n o a s tră o re p re z in tă pe a u to a re

c o n d u c â n d o r e p e t i ţ ie .

deabia de cuprindeau octava. Astăzi, acelaş Josef Hofman este cel mai mare muzicant din lume,- şi s'a dovedit în acelaş timp un strălucit profesor, compozitor şi administrator de şcoale muzicale. Marele Franz Liszt, ale cărui compoziţii sunt zilnic cântate pe toată suprafaţa pământului, a fost un alt copil-minune care a

sylvania manifestă tocmai o re­marcabilă precocitate în anumite direcţii. Un băieţel anume H e r- man Louis M iller, în vârstă de cinci anî, face impresia unui mic geniu matematic. El e în stare, chiar când bate mingea, sau joacă cărţi cu fratele său mai mare, să-ţi dea repede şi co­rect rezultatul unor operaţiuni de

Profesorul Edward A. Lincoln,dela . Universitatea Harvard, a făcut iarna trecută înaintea Aso­ciaţiei Americane pentru pro­păşirea Ştiinţei un raport, refe­rito r la un studiu, pe care el şi asistenţii săi l-au făcut, asupra unui grup de copii din cursu­rile inferioare ale unui liceu de lângă Boston. Un grup de pa- truzecişîcinci de băieţi şi de douăzecişişase de fe tiţe a căror inteligenţă s'a dovedit—-prin în­cercări utilizate deobicei pen­tru copii de vârsta lor— cu mult deasupra mijlociei, au fost ur­măriţi timp de cinci şi opt ani, în trecerea lor prin şcoală. La sfârşitul acestei perioade, inte­ligenţa copiilor a fost din nou pusă la încercare, prin examene potriv ite cu vârsta la care ajun­seseră .

In concordanţă cu multe alte constatări, care au dus la con­cluzia că a porni întâiul nu în­seamnă numaidecât a f i to t cei dintâi care ajunge la ţintă, profesorul Lincoln a văzut că acest grup de copii superiori nu avuseseră o desvoltare mai rapida decât a copiilor cari porniseră cu o inteligenţă mij-

G r i tc h o G o lu b o ff , in v â rs tă de 9 a n i, e s te un v io lo n is t m inune. In fo t o g r a f ia n o a s tră , e l e s te f e l i c i t a t de c o m p o z ito ru l C h r. S in d in g d u p ă

ce a e x e c u ta t cu m ă e s tr ie o b u c a tă d e -a lu i.

Cea mai probabilă explicaţie a ciudăţeniilor „cop iilo r minuna" este î n s ă aceea propusă de profesorul Bolton, dela univer­sitatea Temple, şi anume teoria că atât capacitatea precocităţii cât şi stagnarea desvoltării, se datoresc unei desvoltări unilate rale a creeruluî.Psihologii credeau într'o vreme că există în creer „cen tre" spe­ciale pentru o înclinaţie sau

No. 415 — R . I . — Pag. 22

Page 23: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

alta ; un centru pentru geniul matematic, un altul pentru ca­pacitatea de-a vorbi limbi străine, etc. Astăzi se ştie însă că acea­stă teorie e cu to tu l greşită. In mod virtual to t ce constitue activitatea intelectuală, e s t e opera unei mari părfi din creer. Oamenii normali ai mijlociei au parte de o desvoltare egală a creerului.

simţ şi care nu e în fond decât o capacitate generală de gândire' sănătoasă a creerului, devine cu neputinţă de format, deoa­rece toate posibilităţile acestui organ au fost canalizate în mu­zică, matematici, etc.Teoria aceasta explică şi excep­ţiile regulei copiilor precoci, cari mai târziu recad în mediocritate: unele creere au puterea de-a

4 '■%>

C o p ilu l m in u n e R u g g ie ro R ic c i. v ir tu o s u l v io lo n is t în v â rs tă de 9 an i d â n d a u to g ra fe . . .

Copilul precoce, pe de altă parte desvoltă foarte devreme în viaţă, o capacitate care atinge în scurt tim p perfecţia. Aceasta afectează întreaga organizare a creerului, în aşa fe l încât edu-

înfrânge acest handicap al des voltării unilaterale şi continuă a se desvoltă.In orice caz psihologii şi peda­gogii sunt de acord asupra teo­riei că a fi un copil precocş,

carea oricărei alte facultăţi de- sau a avea un asemenea copil vine dificilă, sau chiar imposi- în familie, înseamnă a face o

bunse numeşte experienţă primejdioasă.

A L D O IL E A C O P IL A L LU I L IN D B E RG H

J o h n L in d b e rg h , a l d o is e a f iu a l a v ia to r u lu i a m e r ic a n L in d e n b e rg h o re acum d o i a n i şi t r e i lu n i şi e s te p ă z it de m a m a lu i cn m u ltă g r i je . N ic i un fo to g r o f , n ic i un s t ră in , nu a re vo e să se a p ro p ie d e e l. R e p o r te ru l n o s tru f o t o g r a f d in N ew -Y o rlc a r e u ş it to tu ş i să

s u rp r in d ă pe s tra d ă , pe m am ă şi f iu .

cununa deci NIVEAC ând afară viscoleşte, dacă plouă sau ninge, atunci pielea necesită o deosebită îngrijire. Protejafi deaceea in fiecare seară obrazul şi mâinile cu Crem a N ivea. Această C rem ă face pielea fină şi catifelată, deve­nind in acelaş timp rezistentă, încât nici vremea aspră nu o influenţează în rău.

C rem a N ivea pătrunde profund in piele, deoarece confine "Eucerita" su bsfanfă care nu

lasă luciu unsuros; ea este crema indicată pentru zi şi noapte. iC

Crema Nivea:

in cutii Lei 1 6 .- - 7 2 . - U CREMA NIVEA în tuburi Lei 30 .------ 4 5 .—

Beiersdorf 6t Co. S. A .R ., Braşov

, c r e m an i v e a

Page 24: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

N o . 415 R . I . — Pag. 24

CALENDAMANIMRIE

P « * « ~ w , M O R T IE R

1910. S'a născut Arhiducesa ileana a României. (A lă tu ra t ch ip u l).1859. A fos t proclam ată unirea M o ldove i cu M unten ia ,1901. A m urit p ic to ru l elvefian A rno ld Brocelin.1922. A m u rit exp lo rato ru l po ­lar Ernest H enry Schackleton în ţin u tu l Polului Sud.

1802. S'a născut „p ă rin te le l i ­te ra tu r ii" I. H e liade Rădulescu (a lă tu ra t ch ip u l).1412. S'a născut Ioana d 'A rc fec ioara din Orleans.1850. S a născut D. Protopo- pescu-Pake, fost p rim ar al C a ­p ita le i.1881. S'a născut poetu l Ion M inulescu.1932. A m urit lite ra tu l lacob Negruzzi. B

1867. Puterile garante tr im it P o rţii nota de recunoaştere ca dom n ito r a tui Vodă C aro l. 1630. G avrii Bethlen, Principele A rde a lu lu i, e înm orm ântat la A lb a lu lia .1932, A m u rit j u r i s t u l C . Ham angiu, fo s t m in istru.

ŢĂ R A N C E LE D IN L IT T O R IA IL A Ş T E A P T Ă PE M U S S O U N I

M u s s o lin t a in a u g u r a t re c e n t a 9 3 -a p r o v in c ie a re g a tu lu i I t a l ie i : L i t t o r ia . In f o t o g r a f ia n o a s tră ved em ţă r o n c i le d in a ce a re g iu n e , p u r tâ n d p ito r e ş t i fe lo r co s tu m e n a ţ io n a le , in a ş te p ta re a d u c e lu i

1928. A m u rit com pozitoru l D. K iriac. El este autoru l „Im nu lu i de slavă" cân ta t la A !ba -lu lia la încoronarea Regelui Ferdi- nand. (A lă tu ra t ch ip u l).1596. M iha i V iteazul, bate pe Turci şi ocupă to t malul D unării. 1873. S'a născut Elena de Mun- tenegru, Regina ita lie i.

SEZO N LA M IA M I

La M ia m i in C a l i f o r n ia nu e s te ia rn a . P a lm ie r i i su n t m a i fru m o ş i ca n ic io d a tâ . ia r un g ru p de în c â n tă to a re g ir ls , p o a r ta pe t r u p u l

a p ro a p e g o l, co s tu m e de m o dă veche .

1929. Moare ia A ntibes marele Duce N icolae N ico laevic i, ge ­neralisim al arm ate i ruse ia izbucnirea războiului m ondial. (A lă tu ra t ch ipu l).1821. A pare la Buda „B ib lio ­teca Românească".1837. Apa re la Braşov „Foaia D um inecii" condusă de G eorge Barac.

1643. S'a născut m a tem atic ia ­nul, fiz ic ianu l şi astronomul en­glez Isac Newton. A descoperit leg ile g ra v ita ţiu n ii universale. (A lă tu ra t ch ipu l).1886. A m urit tip o g ra fu l Fran­cise G ob i adus în ţa ră de că­tre m itropo litu l N ifon în anul 1852.1924. A m urit Ernst Babelon fos t membru de onoare al A ca ­dem iei Române.

1847. Tim otei C ipa riu înteme­iază la laşi ziaru l „Organul lum in ă rii" cel d in tâ i periodic românesc scris cu lite re latine. (A lă tu ra t chipu l lui C ipar iu). 1829. A fost inventat al fabetu l pentru o rb i de către Braille. 1*852. S'a născut publicista M ite Kremnitz, a cărei pr ietenie cu Eminescu este descrisă în ro ­manul „M ite " de Eug. Lovinescu.

S T O M A C U Lsi M E D IC U L

N eplăcerile p rovenite dle la stomac, cari nu sunt simple nepăceri vrem el­nice, — so lic ită in te rven ţia m edicu lu i. D octoru l dv$. vă va spune despre ce rău e vorba şi vă va prescrie o re fe tă p o tr iv ită . Un mare număr de m ed ic i,-— în Franţa şi d inco lo de hotare le aces­te i fă ri, — prescriu Magnesîa Bisurata care tn câteva c lipe, po to leşte orice rău al stom acului, d a to r it unui exces de ac id ita te , unei defectuase asim ilări a a lim ente lo r sau unui exces de mân­care. N ic i unul d in răurile obişnuite ale stom acufui, d a to rite cauzelor /pai sus pom enite , ca : d e ga jă ri de gaze, acreli, g re ţu ri, somnolenţă după masă, nu rezistă unei ¡um ătă fi de lingu riţă de cafea cu Magnesia Bisurata, luată in puţină apă. De vânzare la toa te fa rm ac iile şi d rogue riile cu p re ţu l de Lei 75, — sau în fo rm atu l mare eco* nomic cu Lei 110.

C itiţi „Magazinul“

Renum iţi C a n a ri de H a rtzau obţinut medalii şi di- plome la toate expoziţiile

HF/ din a. c. dela 300 lei in ¡¿JfjW j sus. Canari tenori şi colo-

f i .1 raţi, cân tăreţi ziua şi im n ¿ z l' noaptea vinde Crescâto-

ria m odernă din G alaţi str v. Lupu 46. Trim ite

' ram burs garan tând s'osi-îea in perîecta stare chiar in gemi cel mai m ars. Nem ulţum itorilor schimb sau restitui costul. Canari orange, argintii, aurii, albi, etc. Cereţi prospectul gratis.

Page 25: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

te

................................. .......

Fără îndo ia lă că fig u ra cea mai reprezentativă a v ie ţii noastre cu ltu ra le , din prim a jum ă ta te a seco lu lu i tre cu t, este loan H e liade Rădulescu, căruia pe buna d re p ta te i * '« spus „p ă r in te le lite ra tu rii româneşti .Născut în Târgovişte . la 6 Ianuarie 1802. fiu al poste ln iculu i de poteră Hie Rădulescu şi al g recoa ice i Frusina, H e liade a început prin a învăfa carte gre* ceaşcă de la dascălul A lexe, d in Bucureşti.C e iace îl a trăgea însă. nu erau cunoştinţe le de greceşte ci învă ţă tu ra romă neaseă, şi în această p riv in ţă , pasagiu l ce reproducem d in m ărturisirea r e d if ic a to r :Bln tr 'o Dum in ică am văzut la poarta b ise ric ii C reţu lescu, lu m e . m ultă adunată . am s ta t să văz ce este : uj) fe c io r sau v iz itiu cetea in gura mare A lexandria , şi c â ţi treceau pe drum se opreau şi a scu lta u .. . Nu mă pu tu i des lip i de acolo... ascultam descrierea ace lu i loc p lin de răcoare, de verdeaţă şi adăpa t de fân­tân i cu apă vie. . . A m ven it acasă şi am ceru t fo a rte rebel, p lângând, să-mi dea do i le i să cum păr o carte . Eram rău când plângeam ; sculam vec in ii în p ic ioa re . A tre b u it să m i se dea ban ii şi a le rga i înda tă şi-m i cum păra i cartea p re ţu ită şi p lină de m inuni. Dar ce să fa c cu dânsa ? C ă in m â in ile m ele era mută. V o ii să cetesc, câteva slove se po triveau cu cele g receşti ; da r mă îm­piedecau o grăm adă de a lte încu rcă tu ri ce semănau unele tu rnu ri ; a lte le cara­ca tiţe sau scorp ii : a lte le ţestu ri şi c iupe rc i. Tata nu era in Bucureşti să-mi spue, mama ştia numai greceşte ; Dar în grăd ină erau nişte o lten i cari aveau că lim ă ri la b râ u ". H e liade se rugă de ei şi ruga i i fu ascu lta tă . In tr 'o jum ătate de ceas nu mai avea tre bu in ţă de dascăl, ia r în pa tru zile term ină acea m i­nunată carte , în care tim p nu mai de te pe la şcoala dascălului A lexe. „Pân­deam să nu mă vadă nimeni, mă urcam în pod ; mă băgăm sub un coş şi acolo ceteam v ite ji i le lu i A lexandru cel M a re .",Aşa a învă ţa t H e liade , româneşte 1In tre an ii 1815— 1818 urmează cursurile şco lii g receşti dela Schitu M ăgureanu, în care tim p a c e t it cu as idu ita te pe filo z o f ii şi p o e ţii G re c ie i an tice .C ând G heorghe Lazâr, descăleca în Bucureşti şi puse bazele unei şcoli supe­rioare româneşti, H e liade a fos t p rin tre p r im ii e levi ai dascălului ardelean, ie r mai târziu, co labora to ru l şi con tinuatoru l o p e rii acestuia.înd rum ăto r d id a c tic şi sp iritua l, loan H e liade Rădulescu a desfăşurat o uriaşe muncă pe toa te tă râm urile cu ltu ra le şi sociale, scriind , îndemnând şi încurajând pe a lţ i i în p reocupările scrisului, fondând ziare şi reviste, f iin d au to r de ver­suri şi p ro iă , traducând şi localizând, întem eind C onservatorul şi Teatru l N a ­ţiona l, cu un cuvânt a îm b ră ţişa t toa te dom eniile în care se simţea nevoia unei m in ţi lum inate şi a unei pu te ri de muncă pentru a se păşi pe căile progresului. Haosului lingv is tic de care era cuprinsă socie ta tea românească în acea epocă, H e liade i-a opus sănătosul p rin c ip iu : „Pentruce să nu scrim după cum pronun­ţăm , când scriem pentru cei care trăesc, ia r nu pentru cei m o rţi."Spre a putea uşura p o s ib ilită ţile de t ip ă rire , a tâ t a op ere lo r sale câ t şi ale a lto r sc riito r i. H e liade a deschis, în anul 1832. o t ip o g ra fie de sub teascurile căreia au p o rn it m ulte raze luminoase în societatea românească de atunci.Dar nu numai scrisul a fost dom eniu l p rin care a a c tiva t H e liade , căci în f ră ­m ântările p o litice d in juru l anului 1848, el a ocupa t un !oc de frun te .Fondând împreună cu I. Câm pineanu, ,,Societa tea F ilarm on ică" unde pe lângă chestiunile de tea tru erau desbătute şi problem ele po litice la ord inea zilei, H e liade , încă de atunci şi-a f ix a t punctu l său p rog ram atic , care în esenţă a rămas to t tim p u l acelaş : naţionalism , lib e rta te , progres.Când amestecul Ruşilor, in tre b u rile lăun trice ale Ţ ă rilo r Româneşti luă un ca­rac ter prea accentuat, H e liade se declară adverssr ho tă râ t a! acestora, a titu d ine pe care şi-o m anifestă a tâ t cu ocazia înce rcării de e se in troduce în Regula­m entul O rgan ic , un a r tic o l a d iţio na l, câ t şi prin pub licarea unor fabu le înd rep ta te îm po triva in te n ţiilo r Rusiei.Un a lt a c t p o lit ic al lu i H e liade , care trebue re levat, este acţiunea desfăşurată de el în legă tură cu bine-cunoscuta mişcare de la Islaz, d in 9 Iu lie 1848, cu care ocazie redacfă proclam aţiunea care cuprindea dezidera te le poporu lu i. In urma aceste i m işcări, Bibescu Vodă abd icând , H e liad e a fo s t num it mem­bru al guvernu lu i provizoriu,P artic ipa n t a c tiv la fră m ân tă rile d in acea epocă, H e liad e a lăsat gene ra ţiilo r v iitoa re , descrierea evenim ente lor în tre i lucră ri cu ca rac te r is to ric : „M e m o ire sur l'h is to ire de la régénéra tion roum a ine"; ,,Souvenirs e t impressions d un p ro ­scris" ; şi „S p ir itu l şi m ateria sau eq u ilib ru în tre an titeza".Pentru uriaşa a c tiv ita te desfăşurată, a tâ tea decenii, H e liade a fos t ales mem­bru fo n d a to r şi mai târziu preşedin te, a l A cadem ie i Române.Ia r când secera m o rţii tă ie f iru l v ie ţ i i acestui t ita n a l secolului al X lX-lea în treaga presă n ‘a p re g e ta t să-i aducă cele mai m ari e lo g ii num indu-l „c e l mai mare poet, cel care ne-a învă ţa t a scrie şi a c e ti româneşte cu lite re le stră­bune, cel d in tâ i g ram atic , ce l d in tâ i profesor, ce l d in tâ i ju rna lis t, pă rin te le l ite ­ra tu r ii" e tc . etc.Şi dacă astăzi, cineva a r cerce ta în treaga a c tiv ita te a lu i H e liad e şi ar rapor­ta -o le vremea în care ea s’a desfăşurat, suntem siguri că va găsi to a te aceste ca lifica tive , pe de -an tregu l în d re p tă ţite .

PRODUSE şi M ETO DE T A B Â NC re m ă L ic h id ă curăţă şi h r ă n e ş t e

obrazurile uscate — se ap lică de p re ­fe r in ţă seara la culcare , . Lei 200

L o ţ iu n e a IX ( a s t r in g e n tă ) specială pentru pie lea grasă şi peau d 'orange — înch ide po rii şi în lă tură punctele

n e g r e ...................................... I * ' 1^0C re a ta E g la n t ia e idea lă pentru în tre ­

ţinerea şi hrănirea p i e l i i normale .................................................... t e i 80

L o ţix e e o VI ( c a l m a n t ă ţ i s la b o s tr ie g e e tă ) în trebu in ţarea regulată c la rifică tenul. îndepărtează pe te şiim p e r fe c ţ iu n i ........................ Le i ISO

A n t i r id u l I îndepărtează c u t e l e şi um flă tu rile d in juru l och ilo r foa rtee f i c a c e ........................ .... Le i 55

Pm i r i N e tto y a n tă curăţă tenurile ac- neice şi grenuloase regenerează p ie ­lea, în lă tu ră o rice im p u rită ţi Le i 150

O ÎN C E R C A R E VA V A C O N V IN G E DE E F I C A C I T A T E A P R O D U S E L O R S I M E T O D E L O R N O A S T R E

Nu n e g lija ţi a cere sfa tu l specia lis te i cere vă va

ind ica cele necesare specie i te n u lu i Dumneevoestră

TO A T E A R TIC O LELE C O S M E T IC E S I DE PA R- FU M ER IE C U PRETURI DE C O N C U R E N T A

P A R F U M E R I A

P O U R V O U S M A D A M EC A LE A V IC T O R IE I. 23 (v is -â -v is de L e g a f io *■»«> — TE LE FO N 3 -09 .« 0

— C O N S U L T A Ţ IU N I G R A T U IT E —

Fiţi m odernă D oam nă !Rujul D -voostră t r e b u e să fie N U M A I

Nu se şterge toa tă ziua

Aii in vogi fiind s i ngu r e l f«bric«* eecleuv I* P«m N U A N Ţ E M INUNATE

INSTITUTUL MODERN DE Î N F R U M U S E Ţ A R E

î N e ttoyage şi message . . Lei 150 | î n d e p ă r t a r e a puncte lor i n e g r e ........................................ 150

Epileţiunea f e ţ e i .................. Leibuzei superioare

„ de gam be . . .

NO I REDUCERI. TOATE SERVICIILE

COAFORUL BEER 25]C A LE A M O ŞILO R 5 3 # B A C Ş I Ş U L S U P R I M A T

No . 415 — R. I. — 25

m m

Page 26: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

C ecace numim acum „fenomene supranaturale" prezintă şi a prezentat întoteauna o remarcabilă uniform itate pe toată suprafaţa pământului. Dovada o face faptul că din Fija,

din India, din Japonia şi din Bulgaria ne vin veşti despre oameni care calcă pe foc. Toate literaturile lumii conţin povestiri cu fan­tome şi presimţiri. Observăm apoi că s'au atribuit tuturor înte- meetorilor de religii puteri extraordinare asupra materiei ; ni s a spus că aceşti oameni puteau mişca obiecte dela distanţă, se pu­teau ridica în aer, determinau puternice transformări în trupurile lor, şi multe altele de felul acesta.Persistenta uniformitate pe care o observăm în seria acestor le­gende născute dintr'o imaginaţie fantezistă e semnificativă ; ea ne arată că există un factor care o sileşte să ia o anumită cale. Astfel, uniformitatea pe care o găsim in miturile lumii pare a se datori similitudinei dorinţelor omeneşti şi proceselor de gândire în genere. M iturile sunt o îndeplinire a dorinţelor şi în acelaş timp, filosofii explicative. Dar cum dorinţele sunt peste to t cam ace­leaşi, şi cum spiritele simple văd şi explică la fel ceeace se pe­trece în jurul lor, rezultă de aci o mare asemănare sau dacă vreţi, o strânsă înrudire între m itologii.Nu to t astfel stau lucrurile cu fenomenele pe care le numim su­pranaturale. Aci avem de-aface, nu cu poveşti despre zei, ci cu aşa zise întâmplări din viaţa umană. Că zeii (demonii sau spiritele morţilor) ar fi factori determinaţi, e o presupunere a acelora cari au văzut în trecut aceste fenomene supranaturale şi a multora din cei cari le-au văzut în zilele noastre. Dar aceasta e doar o

explicaţie dată după eveniment. Evenimentul în sine, dacă într a- devăr există, rămâne pur omenesc şi pământesc deci, spre deose­bire de evenimentele miturilor, succeptibil de investigaţii ştiinţifice. Despre eforturile anterioare făcute în câmpul acestui gen de in­vestigaţie nu e nevoie să mai vorbim. Cercetători ca Sianvil, în secolul al şaptesprezecelea au lucrat intens în această direcţie dar în noţiunile lor în ceeace priveşte o dovadă acceptabilă nu se mai potrivesc cu concepţiile moderne. Din punctul actual de vedere, putem spune că cercetările asupra supranaturalului au în­ceput în 1882, când a luat fiinţă societatea de cercetări psichice sub F. W . H. Myers şi Henry Sidgwick.Ceeace am vrea să ştim acum, este dacă această jumătate de secol de cercetări, a avut vreun rezultat pozitiv. Cu un cuvânt, ce anume s'a stabilit ? In al doilea rând, care e semnificaţia fap­telor, dacă într'adevăr poate fi vorba de aşa ceva ? Şi cum se plasează ele în actuala frescă mondială a ştiinţei ?După mine, s'au« demonstrat ca perfect reale, o serie întreagă de fenomene supranaturale. „Cryptaesthesia" cum o numeşte Richet, cuprinde telepatía, clarviziunea, psychometria, rabdomanţia şi toate celelalte forme de percepere anormală, care nu trec prin canalele obicinuite ale simţurilor.In limitele acestui articol nu mă pot referi decât în treacăt la constatările ce s'au făcut în domeniul unuia din fenomenele mai sus enumărate şi anume, la telepatie. Telepatía e determinată fie spontan fie voit şi dovada existenţei sale a fost extrasă dintr'o serie de serioase cercetări asupra fenomenelor întâmplătoare şi

No. 415 — R. | . — Pag. 26

Page 27: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

Rezultatul acestor experienţe pare să nu lase nici o îndoială în ceeace priveşte veriditatea te lepatie i pe de o parte şi a clarvi­ziune! pe de alta. D-rul Rhine a găsit printre studenţii Universi­tă ţii Duke un număr considerabil de subiecte bune. Niciunul dintre aceştia nu e însă înzestrat în măsura acelor telepatişti de geniu cari ne dau uneori reprezentaţii atât de uimitoare. Despre natura transmiterei gândurilor, nu ştim nimic. Tot ce putem spune cu cer titudine este că nu poate fi vorba de o formă a telegrafiei fără fir. Pare să fie un fenomen pur mintal,Cred că realitatea Cryptaesthesiei sub diferitele-i forme, poate fi privită ca defin itiv stabilită. (Rabdomanţia trece acum drept un adevăr atât de incontestabil încât proprietarii de terenuri, firme comerciale şi chiar guverne plătesc rabdomanţilor, sume conside­rabile în credinţa că aceştia merg la sigur cu cercetările lor),Când ne apropiem de ceeace se numesc fenomene fizice, ne pomenim pe un teren mai puţin cert. Chestiunea care se ridică este următoarea : In ce măsură poate o fiinţă omenească să în­râurească materia direct, prin intermediul spiritului ? In vederea acestor cercetări, materia trebue împărţită în tre i clase şi anume: materia din trupul subiectului, materia din trupurile celorlalte per­soane şi materia din care e făcut restul lumii însufleţită şi ne­însufleţită.In trecut se credea că spiritul afecta materia trupului său în câ­teva moduri extrem de simple cum ar f i de exemplu, dorinţa ivită în creer ca mâinile să se ridice şi executarea acestui act de către muşchii respectivi. In vremea din urmă însă, psichologii au constatat că influenţa spiritului asupra trupului este cu mult mai mare de cât- se bănuia acum câteva generaţii. După cât se pare, nu mai încape nici o îndoială că simptomele celor mai multe boale pot f i produse de s p ir it ; că suntem adesea bolnavi, pentrucă, dintr'un motiv obscur şi de care nu suntem conştienţi, vrem să fim bolnavi. Pe vremuri se credea că numai boaiele func­ţionale *) pot f i determinate de spirit.Dar dat fiind că turburările funcţionale determină turburări cores­punzătoare în organism, s'a recunoscut acum că spiritul poate să

* ) Turburări a căror cau iă nu e găsită în tr ’o le iiune anatom ică nu pentrucă leziunea n ’ar exista ci pentrucă scapă actua le lo r m ijloace de cercetare.

din experienţe făcute de cercetători ce lucrau cu subiecte spe­cial înzestrate. In cazurile de te lepatie spontană subiectul recep­tor îşi primeşte adesea mesagiul sub forma unei halucinante ima­gini a transmiţătorului.E de observat în treacăt că subiectul em iţător transmite adesea fără să-şi dea seama că o face, Şi invers, mediul em iţător poate face violente eforturi conştiente spre a-şi trim ite mesagiile unui anumit subiect receptor fără nicî un rezultat. In raporturile dintre subiectul emiţător şi cel receptor, acesta din urmă joacă rolul principal. Dacă sensibilitatea sa e insuficientă sau dacă starea sa de spirit e nefavorabilă recepţiei, fenomenul nu se produce. Numărul experienţelor de telepatie conştientă este considerabil. Cele mai recente şi mai reuşite sunt acelea înregistrate de un psicholog american d-rul Rhine, in carte sa „Percepere Extrasen- zorialâ" publicată anul acesta de către societatea de cercetări psichice din Boston. D-rul Rhine îşi făcea experienţele cu nişte cartoane tipă rite . In unele cazuri acestea erau văzute mai întâi de către transmiţător iar subiectul receptor lua cunoştiinţă de con­ţinutul lor prin intermediul transmiţătorului. Altă dată, cartoanele nu erau deloc p r iv ite ; nu se producea nici o transferare de gânduri iar subiectul receptor trebuia să le „vadă" direct.

Page 28: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

determ in« într'adevăr o boală organică. M a i mult decât a tâ t, s'a dovedit că dacă sugerezi unui individ in stare de hipnoză că fra g ­mentul de marcă (spre exemplu) pe care i-l lipeşti pe mână nu este marcă ci un plasture, un abces îi va apărea pe mână în punctul indicat. „Bolnavul închipuit" devine un bolnav adevărat. Se va vedea astfel că acţiunea „supranaturală" a spiritului asupra m aterie i trupului d iferă de acţiunea „naturală" nu în specie ci in grad.S tigm atele ce apăreau pe trupurile sfinţilor sunt un fenomen mis­terios ţi uim itor dar nu cu mult mai misterios decât posibilitatea pe care doctorii o au de a creea abcese prin sugestie sau decât faptu l că pacienţii sunt în stare, printr'un proces de subconştientă auto-sugestie, să-şi provoace mai to a te boalele, cu excepţia câ­torva infecţioase ce stăpânesc numai carnea. Dacă cele ce se povestesc despre anumite boale fizice, supranaturale, este ad e­vărat, puterea de înrâurire pe care spiritul o are asupra trupului e chiar mai mare decât îşi închipue psichologul modern.Dar sunt oare to a te acestea edevărate ? M ă voiu mărgini la câ­teva scurte comentarii asupra ciudatului fenomen al călcării pe foc. C ălcarea pe foc, după cum am mai arăta t, este un rit practicat în mai to a te părţile lumii de către popoare ca hinduşii, japonezii şi maorişii, oameni extrem de d ife ren ţiaţi a tâ t ca rasă cât şi ca cultură,Andrew Lang a avut ocazia să vadă numeroase perform anţe de felul acesta şi a publicat un volum asupra constatărilor făcute. După ce citeşti aceste expuneri te simţi ispitit să crezi că unele persoane sunt în stare, printr'un inexplicabil proces mintal să-şi imunizeze trupurile faţă de efecte le unei călduri intense. Şi numai atât, dacă ce se spune e adevărat, ele extind această imunitate chiar asupra m ateriei neînsufleţite. Vestmintele largi ale celor cari umblă pe foc, nu se ard şi nu se pârlesc deşi căldura pietrelor sau a cărbunilor e suficientă pentru a face o ramură uscată, sa ia foc. Dacă relatările în această d irecţie sunt serioase, avem do­vada că unele spirite pot determ ina modificări supranaturale in cele tre i clase ale m ateriei — care formează trupurile aparţinând acestor spirite, m ateria celorlalte trupuri omeneşti şi m ateria din care e form at restul lumii.Am ales mersul pe foc ca o principală exem plificare a fenom ene­lor fizice supranaturale pentru motivul că este un fap t in jurul că­ruia e fo arte greu să faci greşeli involuntare. Om ul care spune că a umblat pe cărbuni aprinşi la tem peratura la care o cracă uscată ar fi luat foc, minte sau spune adevărul. A proape că nu există nici o posibilitate psichologică. care să perm ită presupu­nerea unei iluzionări. Mersul pe foc are un mare avantagiu asu­pra tuturor celorlalte manifestări ale fenomenelor supranaturale fi­zice şi anume, este uşor de observat şi se pretează la experienţe din care lipseşte echivocul.M ajo rita tea mediumurilor fizice refuză să lucreze altfel decât pe întunerec sau la o lumină roşie fo arte slabă, în care, s a constatat, nu se poate distinge mai nimic. Am luat p arte şi eu la un oar* j care număr de şedinţe şi pot spune că după o jum ătate de oră petrecută într'o cameră întunecată şi fo arte aglom erată, ascul­tând o placă de gramofon ce se repetă mereu nu mai am încre­dere nici chiar în impresiile mele. Ştiu că în asemenea circum­stanţe voiu vedea prost şi nu-mi voiu aminti nimic precis. D iferiţi psichologi au demonstrat cât de puţină bază putem pune pe per­cepţiile omeneşti iar acum câţiva ani Societatea de^ C ercetări Psichice a făcut o serie de experienţe to t în această d irecţie . Rezultatele au fost lam entabile.La sfârşitul experienţelor, to a te subiectele au fost puse să răspundă în scris ia o serie de întrebări extrem de simple cu privire la ceeace se întâmplase in cursul acelei jum ătăţi de oră cât durase şedinţa spiritistă. In afară de greşelile de omisiune, mulţi d intre observatori descriu fenom ene ce nu se produseseră deloc. Astfel, unii d intre ei spuneau că văzuseră lumini colorate, alţii că auziseră

ciocănituri, etc.Aceste experienţe dovedesc că e o absolută pierdere de_ vrem e să asişti sau să citeşti despre o şedinţă spiritistă aie cărei fe ­nomene nu sunt în mod autom at recom andate ca înşelătorii sau la care mediul nu se află tub cel mai com plet control. Până acum s'au făcut prea puţine experienţe bine controlate cu mediumun fizice. Se pare totuş că un medium şi-a demonstrat capacitatea de a întrerupe o rază de lumină infraroşie ce trecea între doua puncte dincolo de planul în care se afla situat e l ; iar un alt m e­dium a reuşit, la lumina zilei, într'un laborator să facă un pen­dul închis sau un clopot de sticlă, să vibreze. Pentru rest. ne vom mulţumi să nu discutăm.Fantomele sunt fenom ene fizice ce se produc spontan şi nu re- ;iam ă prezenţa unui medium. Există oarecari dovezi bunicele pen­

tru vechea credinţă că în unele locuri se pot vedea şi auzi mereu apariţii şi sgomote supranaturale.M oro ii — aceşti drăcuşori răutăcioşi cărora le place să se dedea la mici stricăciuni — ocupă un loc interm ediar între fantom e şi fenom enele fizice ce se datoresc d irect medinmurilor. S'a obser­vat că sfărâmările de mobile şi porţelanuri, manifestări în aparenţă supranaturale ale moroilor, se asociază în mod aproape invariabil cu o persoană tânără, în genere o fa tă cam slabă la minte şi în

epoca pubertăţii.A jungem acum la problem a vieţii de după m oarte — sau, maj exact, la problema comunicaţiilor dintre morţi şi vii. C ăci fără îndoială, nu există nimic nelogic în credinţa (şi e îm părtăşită de creştinii ortodocşi) că sufletele supravieţuesc morţii trupeşti, dar că nu pot comunica cu cei vii. Supravieţuirea nu p oate fi d irect observată ; ea este o ipoteză întrebuinţată la explicarea altor fe ­nomene. Considerăm „adevărată" o ipoteză ştiinţifică ce explică un număr cât mai mare de fa p te in modul cel mai simplu cu pu­tin ţă . Astfel, mulţi cred că corespondenţa observată între mesa- giile prim ite de mai multe maşini de scris autom ate lucrând in­dependent se explică prin ipoteza că un spirit descărcat dictează d iferitor mediumuri fragm ente disparate care cand sunt puse la un loc. relevă existenţa unui to t literar perfect inteligibil. A lţii, din contră, cred că fenom enele de felul acesta se explică mai curând prin comunicaţii de te lep a tie între spiritele unor persoane vii. A m bele ipoteze întâmpină un număr egal de dificultăţi.Dacă există în tr'adevăr supravieţuirea, ce anume supravieţueşte 7 Sufletul, vine prom pt răspunsul. Dar ce e sufletul ? Pentru cei vechi sufletul fără trup era o biată en tita te condamnată când era lipsită prin m oarte de instrumentu-i material, să ducă o exi­stenţă nefolositoare în bezna celeilalte lumi. Acest suflet homeric, are o mare asemănare cu ceeace profesorul Broad, unul dintre cei mai geniali filosofi moderni, numeşte „fac tor psichic" — un ce— intangibil care, în conjuncţie cu m ateria, constitue spiritul, şi care, separat de m aterie, poate păstra oarecari calităţi intelectuale dar rămâne inferior spiritului.Creştinii consideră sufletul nemuritor, dar ei insistă că la Judecata de Apoi, se va asocia din nou cu m ateria. „Dat fiind că sufle­tul separat de trup este im perfect, consumarea fericirii sale d e­săvârşite, pare să reclame reînvierea trupului". Astfel scrie un teolog catolic modern, Părintele Saas, S. J. C a şi catolicii o mare parte dintre protestanţi profesează credinţa în reînvierea trupului. Dar trebue să remarcăm că doctrina a ieşit acum aproape cu totul din modă şi că mulţi creştini cari se cred ortodocşi tind to t mai mult să cadă în erezia albigensiană şi manicheană, de a privi viaţa viitoare ca absolut im aterială. Pe de altă parte, mulţi spiritualişti, par să creadă că după m oarte sufletul face to ­tuşi uz de un soiu de m aterie atenuată.Ideea că supravieţuirea este pur spirituală pare să găsească oare­care sprijin în faptu l că spiritele (deoarece adm it spre a putea discuta că en tită ţile ce se manifestă la şedinţe sunt spirite) se dovedesc în m ajoritatea cazurilor mult inferioare ca inteligenţă, bărbaţilor şi fem eilor în care au sălăşluit odată.C a to a te celelalte ştiinţe al căror ob iect e omul, cercetările psihice nu pot face uz aproape d e nici o experienţă. Este o ştiinţă de observaţie şi statistică. Scopul său este ca printr'o persistentă activ ita te să adune un m aterial suficient pentru a asigura convin­gerea că fenom enele ce fac obiectul cercetărilor se produc cu adevărat şi într'o măsură suficientă pentru a da fizicianului posi­b ilita tea de a face acele generalizări ce se numesc „ leg i" ştiin­ţifice . întrucât a fost atins acest scop ?Putem spune cred, că cercetările psihice au dem onstrat veridi- ta te a câtorva din fenom enele analizate. Dar în ceeace priveşte generalizările, ipotezele satisfăcătoare în sine şi com patibile cu ipotezele altor ştiinţe — acestea sunt căutate în zadar. C e rc e ­tă to rii psihici sunt încă în stadiul culegerilor de fap te brute ne­organizate de intelectul explicator. Niciun filosof ştiinţific n'a siste­m atizat încă rezultatul cercetărilor psihice. înaintea fenom enelor probabile, nu se em it decât re flecţii şi speculaţii la întâm plare, lată câteva din cele ce mi-au fost sugerate mie.O am enii ştiinţei ortodoxe aduc ştiinţei psihice im putări pe m oti­vul că fenom enele sale nu pot fi d eterm inate după voie oricând şi oriunde. Ei merg până la a p retin de că fenomenele nu sunt de crezut pentrucă sunt a tâ t de rare . Dar aceasta e o atitudine absurdă. Fenomenele geniului muzical nu pot fi cerectate de ni­meni, nicăeri şi nicicând pentrucă un Beethoven şi un M o zart nu se nasc în fiecare zi a săptăm ânii. Şi totuş, în ciuda acestei rarităţi, geniul muzical există putând fi uneori, în îm prejurări favo rabile, studiat.C a p ac ita tea de a determ ina fenom ene supranaturale cum sunt

No. 4 IS — R. I. — 28

Page 29: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

geniul m atem atic ţi geniul muzical, constitue însuşiri pe care om e­nirea n a învăţat încă să le exploateze sistematic, isaac Newton s'a născut în anul 1642 d. Chr. dar nimic nu l-a? fi îm piedecat să se nască în 1642 a. Chr.Pe vrem ea când au luat naştere stonehengurile*) omul nu era mai puţin om decât astăzi. Avem deficienţi, normali, oameni de mare capacita te şi oameni de geniu. Şi aceleaşi specimene compuneau in antich itate societatea. Dar ia să presupunem că New ton sar fi născut în anul 1642 a. C h r .: ce ar fi fă c u t? Răspunsul es te : aproape nimic.in Anglia din anul 1642 a. Chr. nu exista nici scrierea, nici sis­te m e de înregistrare m atem atică, şi nici sisteme d e calcul. Născut îr itr ’o astfel de lume, înzestratul m atem atician, s'ar fi găsit cu to tu l în neputinţă de a face uz de darurile sale.^ Desigur ca uneori s a r fi simţit frăm ântat de sentimentul vag că avea ceva de fă c u t — ceva minunat şi extraord inar: dar c e ? Nu in padu- rile şi mlaştinile A nglie i preistorice ar fi_ putut găsi acest răspuns. Un bun te lep a tis t sau psichometrist se află astăzi în tr’o situaţie ce se aseamănă m ult cu aceea a unui bun m atem atician sau compozitor care ar fi v e n it pe lume la vrem ea când s’au clădit stonehengurile. Darurile sale p o t fî mari. dar ce folos, dacă sunt necultivate ; ei prac­tică o artă fără trad iţii şi ale cărei legi fundam entale le ignoreaza. Aci se rid ică în mod inevitabil o întrebare. Dacă facultăţile supra­naturale- sunt latente în spiritul omenesc pentruce nu sau desvol- ta t n iciodată com plet ? Pentruce ceî mai mulţi d intre noi am rămas în stadiul te lepatiştilor şi psichometriştilor p o te n ţia l. / Pentruce, dacă previziunea e posibilă, a rămas puterea de a privi în viitor. în tr'o stare a tâ t de rudim entară ? Putem propune la aceasta, două explicaţii posibile - una biologica şi o alta .n term eni pur psichologici. Vom adm ite — spre a putea discuta — că spiritul concepe şi influenţează realita tea in doua moduri direct, prin ceeace numim acum mijloace supranaturale şi indirect prin interm ediul organelor sensibile pentru percepere, şi al ner­vilor si al muşchilor pentru acţiune. Vom mai adm ite deasemen, că tim pul este astfel constituit încât viitorul are un fe l de exis­tentă chiar „mai înainte de a se produce" şi ca spiritul poate lua o asemenea directivă încât viitorul sa fie perceptibil.

|„ to a te animalele evoluţia a desvoltat m etoda indirectă de per­cepere întrucât aceasta este cea ma, efect,va . Ea a mai spiritul în aşa fe l încât în circumstanţe ob.cm uite nu exista o cu­noaştere a viitorului. Acest proces a a|uns fo arte dep arte la ani­malele superioare şî în special la om. Spiritele noastre au deve­nit cu desăvârşire oarbe fa ţă de viitor şi in acelaş tim p extra­ordinar de capabile când e vorba de perceperea lucrurilor cu ajutorul organelor sensibile şi de a acţiona asupra lor cu a (utorul sistemelor nervoase şi muschiuiare.Dar capacitatea de percepere extrasenzorială şi de directă a spiritului asupra m ateriei, continua m e a a se afla ,n^ ° rudim entară. Este o capacitate , care. fara îndoiala ar putea sa se desvolte. Şi dacă n*am desvoltat-o. aceasta se datoreşte poate faptului că n'ar fi pentru noi un avantagiu biologic Poate ca cu organismele noastre aşa cum sunt. o putere bine d e v o ta ta de a ghici gândurile ce lorla lte spirite, ar fi nu un avantagiu c. un handicap. O societate de telepatişt. de malta şcoala, ar f societate în care n'ar mai putea exista o activ itate spirituala privată. Si fără acesta, individul aşa cum îl cunoaştem, n ar putea exista Desvoltarea p ercep ţie i d irec te ar crea nou. cond.ţium cu care speciile nu s’ar acom oda tocmai uşor. Cunoaşterea a viitorului ar f î şi mai fa ta lă ; pentru ca ar determ ina probabil o atitudine de fata lis tă resemnare a b s o l u t incom patibila cu ceeace

trebue să fie viaţa.Acestea sunt după mine, m otivele b iologice, pentru care aceste facultăti supranaturale au rămas nedesvoltate. Dar exista şi motive psihologice^ Civilizaţia noastră face to t mai intense cerce , , r, a„u- ora conştientului şi puterilor sale de analiza logica. Dar ..se poate bănui" spune Drul T. V . M itchell. unul din cei mai experim entaţi cercetăto ri psichici „că disociaţia mintala este o mdispensabi a p r e r e c h i z i t ă pentru exhibarea unei cunoştinţe ach.ziţ.onata pe cale

arw,rmAlă- si se mai poate ca disociaţia mintala sa fie in trun oarecare g rad necesară oricărei cunoştiinţe ce trebu e achiziţionata". P r o f e s o r u l Rhine şi alţi savanţi confirmă acest punct de vedere Facultăţile supranaturale par a se manifesta numai atunci cand hacuiraT p ;ntrucâtva scos din acţiune, cand puterile dea n a l i z ă "sunt în vacanţă. C u alte cuvinte, există o im com patib il.tate între ac tiv ita tea m intală ce crează civilizaţia aşa cum o cunoaştem

£ = - = 3 t i lithe . A rc h .o lo g ii înclină s i le « t r .b u . . p o c , d . brom.

si activ itatea mintală ce rezultă în perceperea extra-senzoriala. ir previziune, şi Influenţele supranormate a l e spiritului asupra m aterie. Există genii psichice aşa cum există genii m atem atice şi muzica e Dar dacă societatea răsplăteşte pe compozitor f l geometru, ea a persecutat până mai acum câtăva vreme pe cercetătorul metapsichic, despre care se credea că ar avea legaturi cu diavolul.Facultătile psichice pot fi ereditare . Şi daca astfel stau lucrurile, capacităţile acestea trebue să fi fost reduse la popoare europene, dat fiind intensa persecutare a vrăjitoarelor. Sa spus ca scepticis­mul secolului al optsprezecelea fa ţa de s u p ra n a tu ra ls e d a to rafaptului că a fost o vreme când indivim psichiceşte dotaţi erau extrem de rari. C e i cari ar fi trebu it să fie strămoşi, lor pieriseră spânzuraţi. înecaţi sau arşi pe rug m s e c o l e l e precedente. Voltaire si contemporanii săi negau existenţa supranaturalului şi in j .e e ! moment ai istoriei negarea lor era aproape ju s t . f .cata de: s.tuaţm. S’ar părea că există motîve biologice şi psichologice ca facultaţ.le supranaturale să nu se desvolte. Exponenţii ps.cholog.o. „Yog.i hinduse" afirm ă că există binecuvântate motive etice ce se opun desvoltării lor. Yogii au lucrat la sistemul lor de e d u c a r e spirituala vrem e de cel puţin douăzeci de secole şi nu mcape îndoiala ca au acumulat în acest lung răstimp o imensa massa de cunoştiinţe em pirice asupra activ ităţilor minţii, potenţ.alur.lor sale. reiaţi, or sale cu trupul pe de o parte şi cu p u ru s h a sau spiritul pe de alta. Scopul Yogii este să se dea individului posibilitate de a trece după voe într'o stare de contemplare, şi calea catre aceasta rezida în achiziţionarea unui complet control, prin lungi şi tenace exerciţii ale tuturor proceselor mintale. La un anumit moment in progresul său către ultimul stadiu al beatitudine! aspirantul (cel puţin aşa afirm ă psichologii Yogii) capătă puterea de a produce to t felul de fenomene supranaturale. Exercitarea acestei puteri este un d e­liciu dar aspirantul este cu solemnitate avertizat sa nu faca uz de ea. Scopul său e contem plarea ; puterea de a face minuni fund numai o etapă interm ediară. E drep t că aceasta etapa oferă to ţ felul de plăcute amuzamente dar daca se lasa ispitit şii i n l o c sa meargă mai dep arte ţinta finală rămâne un simplu făcător de minuni, spiritualiceşte este pierdut, in psicholog.a yog.sta siste­matica cultivare a puterilor supranaturale este in aparenţa o form a a distrugerii înclinărilor spre plăceri. Aceasta teorie indiana ce se bazează pe o îndelungată experienţă trebue privita cu cea ma.respectuoasă consideraţiune. .Dar ştiinta se ocupă în primul rând de fa p te ş. de explicaţia lor, iar nu de valori etice. Cultivarea sistematica a facultăţilor suprana­turale poate fi moralmente indezirabila; dar aceasta nu reduce întru nimic im portanţa pentru ştiinţă a f e n o m e n e l o r sup' ^ u r ^ e C ercetările psichice s'au făcut pâna acum pe o scara reştransa şi în mijlocul desaprobărilor ştiinţei oficiale. A v e m m o tiv e *a *P®r«™ că scopul investigaţiilor poate fi acum extms. Deoarece o .nten^ “ vă cercetare în s u p r a n a t u r a l poate aduce lumina în truna din cele mai im p o r t a n t e dintre problem ele noastre m e a nerezolvate^ asupra naturei spiritului şi lim itelor sale ; asupra relaţiumlor dintre spiritele indivizilor şi trupurile lo r; asupra nature, t .m p u lu *. cu­noştinţelor pe care le avem despre el. Acestea sun chestiuni de cei mai înalt interes ştiinţific şi filosofic; ş. ^ P o r t u l f e n o ^ e n e l o r

supranaturale cu fiecare din ele, e manifest. Un caz prima facie care s ă dovedească verid itatea câtorva din fenomenele suprana­turale cel puţin, a fost acum definitiv stabilit ; şi exista destu/e motive care ar putea îndemna ştiinţa oficiala sa faca uz de sursele sale pentru a duce cercetările mai departe:C u to ate acestea ne cam îndoim că ştiinţa oficiala va lua m.wun în aeeastă d irecţie . Subiectul e cam neliniştitor şi cei de ştiinţă, nu le place sa se neliniştească. Şi pe urma, ó p te te , chiar dacă ajung să fie defin itiv stabilite nu pot fi uşor plasate în actuala frescă a lumii ; păreri multa vreme îndrăgite, a r trebui □ărăsite si multe din ipotezele curente ar suferi extinderi şi ra ­dicale modificări. Oam enilor, chiar celor de ştiinţa, nu le plac schim­

bările revoluţionare. , . . A ..Să aruncăm o privire în fugă asupra hipnot.smulu, in Anglia K4es- merismul. cum i se spunea înainte de 1841. era cu violenţa ^ - bătut de către reprezentanţii oficiali a. corpului medical engtex.

în al doilea că dacă aveau ch»ar toc. erau do fo arte mtea »mpor tantă Astfel când d-ru» Ellioteson a publicat un raport despre ope­ra ţiile făcute fără durere sub influenţa hipnotismului, colegii sat a u răspuns spunând că era sau un mincinos sau un biet^ n ebun credul înşelat de nişte pacienţi şarlatan, car, pretindeau ca nu simţiseră durere în vreme ce li se ta.asera picioarele In cele din urmă ei au ajuns să adm ită că nu era mc, minc.no Si nici nebun, dar au insistat ca nu avea mc. o importanţa faptul că pacienţii simţiau sau nu durere ; dim potrivă, durerea aceea era

No. 415 — R. I. — Pag. 29

Page 30: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

O t to de H a b s b u rg d e s p re c a re s 'a v o r b i t d in nou în u lt im e le z ile cu p r i le ju l z v o n u r i lo r d e s p re re s ta u r a re a H a b s b u rg i lo r

în A u s tr ia .

N o . 4 15 —

Theotbr Atancwîustr.ba za cA i STR CAROL 76-78-80 82 I S T Q . H A L E 1 0 0 2 I

— Pag. 30

binefăcătoare şi pacienţii trebuiau s o sufere într'o cât mai mare măsură. Intre timp, în 1841, d-rul Braid din Manchester inventase cuvântul „hipnotism" şi propune teoria psichologică a determinării sale, teorie care mai este încă acceptată. Iar între 1845 şi 1847 ¿sdaiie, desvoltă la Calcuta o technică în toată regula, de anes- îtezie hipnotică pentru chirurgie. Timp de doi ani Esdaile a făcut 260 de operaţiuni asupra unor pacienţi în transă hipnotică cu o mortalitate de numai 51 , ^'/c, o cifra uimitor de redusă intr o vreme când nu se ştia ce e aceea chirurgie aseptică sau măcar antiseptică. Dar dela 1848 hipnotismul cade în disgraţie. C loro­formul începe a avea o regulată întrebuinţare în chirurgie aşa că uzurpează funcţiunea practică a hipnotismului : anestezia. Drogul era mai uşor de utilizat decât hipnoza şi doctorii luară calea celei mai reduse rezistenţe.E interesant de speculat însă, asupra celor ce s'ar fi putut în­tâmpla dacă invenţia cloroformului ar fi întârziat cam cu vre-o douăzeci de ani. Fără îndoială că exemplul lui Esdaile ar fi fost larg urmat. Doctorii ar f i făcut intensive cercetări în posibilităţile hipnozei ; şi ar fi luat probabil naştere o rapidă şi infailibilă technică de anestezie psichologică. In procesul de perfecţionare a acestei technici s'ar fi făcut preţioase descoperiri în domeniul spiritului şi al relaţiilor sale cu trupul — descoperiri care, din lipsa unui suficient motiv practic de cercetare, nu s'au realizat decât mai târziu sau rămân încă să fie realizate. Dar istoria a fost potrivnică atât lui Esdaile cât şi lui Braid. După 1848 hipno­tismul e dat uitării şi abia în 1892, adică cincizeci şi unu de ani după ce Braid a lansat clasica-i lucrare asupra acestei chestiuni, Asociaţia Medicală Britanică îi recunoaşte însfârşit existenţa şi îi permite practicarea. După 1892, doctorii puteau utiliza hipnotis­mul fără a mai risca să fie scoşi din cadrele profesiunii lor. cincizeci şi doi de ani au trecut de când Sidgwik şi Myers au fondat Societatea de Cercetări Psichice şi reprezentanţii oficiali ai ştiinţei engleze ignorează încă existenţa cercetărilor psichice. C ât timp vor mai păstra această atitudine ?Dacă analogiile istorice au vreo valoare ne putem aştepta pe curând la o schimbare. Au trebuit vre-o treizeci de ani pentruca medicii englezi să accepte sthethoscopul; şi după cum am avut ocazia să vedem, a trebuit mai bine de o jumătate de secol pentruca să recunoască seriozitatea hipnotismului.Fenomenele supra-normale asupra cărora se exercită cercetările psichice sunt cel puţin de două ori atât de ciudate ca sgomotele ajzite prin sthethoscop şi poate, cu douăzeci la sută mai ciudate dacât rezultatele hipnotismului. Dacă timpul de care are nevoe o'iciala acceptare a unui fenomen este proporţional cu ciudăţe- r a sa, putem spune că cercetarea psichică va dobândi deplină cetătenie în regatul ştiinţei cam la vre-o şaizeci de ani dela naşte­rea sa. Şi atunci, prima universitate de cercetări psichice va lua naştere, după calculele mele, prin anul 1942.

ALDOUS HUXLEYtrad. de E. Âchile

LA VULTURUL DE MARE CU PESTELE IN GHIARE

DORMITOARE SUFRAGERII •CAMERE-STUDIO MOBILI TAPISATE

I C T

IN<>TALATIUNIM O D E R N EH O T t L U R K L U f i U N

• V I L L £

D E M O f t l L E D I N

LVANIAtUCURECTl* CALEA VI CTON&-NO-82-

Page 31: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

Pregătiri de răsboiu. ■ w ■ . • i i _ _ ____ « « m s im t 3 n ^ ̂ n ^ ^ A

Ţ U credeţi în pacea universală ! Nu mai crede nimeni. Sun- / tem puşi pe bătae : copil baţi mingea, baţi ciamburul, baţi

alviţa ; mare, baţi drumurile, baţi crâşmele, baţi capul fetelor. Toată lumea b a te : negustorii bat palma, dascălii bat la palmă, m ilitarii bat cu palma, boem bat din palme, săracii bat din buze, 'deputaţii bat şeaua, pacifiştii îşi bat gura şi gura bate.... Aşa spuneau bătrânii.Ostenit, năduşit, răceşti, baţi toba, baţi aerul şi te duci cu patru cai ca să baţi la poarta raiului, unde vei găsi în fine pacea uni­versală, dacă nu te-o bate Dumnezeu.Totuş nu vă alarmaţi, f iţ i pe pace ! In rând cu celelalte naţiuni, ne pregătim de răsboi pe capete.Vreţi probe 7...Pana de motor m'a silit la o staţionare prelungită pe marginea şoselei lângă câmpul de instrucţie al unui regiment de dorobanţi. Iulie. — Căldură copleşitoare. Ici, colo, grupuri de câte tre i- patru ofiţeraşi discutau nimicuri, tachinându-se între ei, scoţând efecte fulgerătoare din santiuri. La umbra destrămată a unor pui de salcâmi ce se înşirau dealungul drumului, triş ti ca un şir de berze într'un picior, recruţii strânşi în jurul gradaţilor fac teorie cu lux de amănunte, vădit adresate mie, care ma oprisem să-i privesc.

Ce datorie ai tu ca cercetaş în patrulă ?— Noi, să tră iţi, don capurar, ca cercetaşi în patrulă avem de datorie să cercetăm inamicul, să scotocim terenul, să nu lăsăm nimic necercetat, pădure ori altceva, să se ascundă vrăşmaşul, să ne ia pe la spate.— Tufişurile le cercetezi 7— Cercetăm şi tufişurile,

Dar căşile oamenilor 7__ N e uităm numai pe fereastre ori bat^m în geam să iasă ci­neva afar I... înăuntru n'avem voe să intrăm.— De ce n'avem voe să intrăm în căşile oamenilor 7_ Fiindcă poate sunt niscai copii şi se sperie sau poate chirăe■nuierile şi ne dau de gol._ Aasa... Dar la fântână ce-i faci 7— Cercetăm şi fântâna._ Ce nevoe avem noi sa cercetăm fântana 7

cercetăm fântâna ca apa. inamicul tur-

o gongh iţă .. .

frunză de d a fin ..

atuncea şi o apa e

__ Noi, tră iţi don' capurar avem nevoe sasă co s tan tă m dacă vrăjmaşul n'a o trăvit cumva— Şi cum facem noi, ca să dovedim precum că nat în apă, gază ori altceva.;_ Noi ca să dovedim precum că inamicul n a o trăvit apa cugază ori altceva, luăm o furnică şi o aruncăm în apă şi dacă moare fără să se sbată .. . .— Dar dacă nu găseşti furnică ?— Noi atuncea, dacă nu găsim furnică, luăm— Dar dacă nu găseşti nici gonghiţă ?— Noi, dacă nu găsim nici gonghiţă luăm o— Numai de dafin 7— O ri de stejar, . .— Numai de stejar 7— Orice frunză : pliop . . . ori de care găsim noi aruncăm în fântână şi dacă frunza păleşte înseamnă că otrăvită şi facem un semn cu creta pe marginea fântânei.— B ine... A lă la lt ! . . Cum te cheamă 7__ Să tră iţi, don capurar, pe mine mă cheamă Nătărău Dumitru.— Ce faci tu când iscortezi un prizoner, ca să nu fugă^ ?— Să tră iţi don capurar, noi ca să nu fugă, când is c o rtă m un prizoner, ne apucăm şi îi tăiem nasturii şi beteliile deia panta­loni, că vine de-i cad la vale şi nu mai poate fu g i. . .— Dar în pozunare îl cauţi 7__ Nu-I căutăm să tră iţi, că n'avem voe să-l căutăm în pozu-n a re ... li luăm doar ceasul...— De ce îi luăm ceasul 7— Ca să nu se poată orintâ să nu cunoască vremea.— Aasa. . . Bagă de seamă, to t aşa să răspunzi.. . Să nu mă faceţi de râs în faţa lui don' general, să zică poate că nu v'arr învăţat, că eu toate vi le-am spus, câte una, lăgurat, precum aţ văzut.. . Da cu bocancii lui ce faci 7— Dacă sunt mai buni ca ai noştri, îi luăm.— Da banii îi Uşi lui 7— Nu~i lăsăm nici banii.— Da ce facem cu ei 7— li dăm mai marilor noştri. . .— Aaşa.. . Bine, treci la loc.

Gh. Brăescu

C u n o s c ă t o r i i p r e f e r a n u m a i

Vinuri superioare de Basarabia

x ip c p a jc e r ic a

Produsele v iilo r p ro p rii. Cereţi-le pretutindeniC e n tra la : B u c u r e ş t i ; S ucu rsa le : G a la ţ i , B ă l ţ i , C h iş in ă u

J N o . 4 15 —

INSTITUL MEDICAL COSMETIC

Str. Hrszolana », Bucureşti XII, TiL 3-5922. Consult 11-1, 5-8 sub conducerea nani medic der­matolog şl unei doctoriţe dis

BerlinStaturi Şi Îngrijiri date de c i ­fre specialişti in toate U iim u- rlle cosmeticei.înlăturarea radicală a perilor de prisos, prin dlaterjole, îngri­jire*. frumuseţei şi a tropului* «tc-, ete. C itiţi „Magazinul“

R. I. __ _ D ac. 31

Page 32: Trupele - dspace.bcucluj.rodspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/47490/1/BCUCLUJ_FP_279742_1935... · du-şi pământul, descoperi un fel de ascunzătoare de piatră, în lăuntru

»»Mi*» m ii m ai ínfrelbiiiiafea:

parfum uri grele. Prefer o A p ă

«Ie C o lo n ia parfum ală, în specia!

" E M E IA

M O D E R N Ă

a în ţeles că parfum ul tre-

bue să em ane d in corp,

nu din rochie sau din

blană. i>i-a dat seam a ca

esenţele ¿rele, pulverizate

pe îm brăcăm inte, se a lte­

rează cu tim pul f iin d 'a -

m estecate cu transpiraţia

şi dând efecte dezagrea­

bile. D eaceea , ea preferă

să se m aseze cu „ C k a t

N o ir “ înainte de a se

îmbrăca. încercaţi un fla ­

co n de „ C k a t ISioir şi

veţi fi surprinsă cât de

persistent şi to tu şi cât de

ă i - delicat r parfumul sau.

PHOTO dO R A PARIS

f A U D E C O L O G N E

Clícíí Noir


Recommended