Home >Documents >Tratamentul Chirurgical Al Anomaliilor Dento-maxilare Severe

Tratamentul Chirurgical Al Anomaliilor Dento-maxilare Severe

Date post:13-Oct-2015
Category:
View:194 times
Download:3 times
Share this document with a friend
Description:
Tratamentul Chirurgical Al Anomaliilor Dento-maxilare Severe
Transcript:
 • 5/24/2018 Tratamentul Chirurgical Al Anomaliilor Dento-maxilare Severe

  1/49

  Tratamentul chirurgicalal anomaliilordento maxilare severeAlexandru Bucur, lul o Acero, Drago Stanciu,Alberto Carreiio, Riidiger Marmulla, Manuela Popescu,Octavian D i n c Horia Ionescu

  Anomaliile dento maxi are r e p r e z i n t t u l b u r r i de c r e t e r e si dezvoltare ale arcade -lor dento-alveolare siiS U ale oaselor maxilare. care induc u l b u r r i mor{oJogice functia nole variate.

 • 5/24/2018 Tratamentul Chirurgical Al Anomaliilor Dento-maxilare Severe

  2/49

  774 TRATAMENTUL CHIRURGICALAL ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE SEVEREPrincipii generale

  Anomaliile dento-faciale implica modi ficari semnificative ale arhitecturii viseerocra nlului, asociate cu maloduzie dentara. Acestemalformatii se constituie n ursul c r e t e r i i idezvoltarii somatice postnatal sau sunt congenitale, n cadrul unor sindroame complexe. Fac torul etiologie poate i genetic, metabolic.endocrin, traumatic sau f u n c i o n a l obiceiuri vicioase, respiratia orala, deglutitia infantila).n anomaliile severe, cu dezechilibreseheletale importante, planul general de trata -ment cuprinde procedee combinate ortodontice

  i chirurgicale. Pentru stabilirea modului deabordare terapeutica este esentiala elaborareaunui diagnostic complet i corect, ortodontic ichirurgical. Vom face. astfel, o scurta trecere nrevista a pri ncipalelor clasificari ale anomaliilordentomaxilare.Clasificarea Anglea anomaliilor dentomaxilare

  Conceputa de E. Angle la nceputul secolului XX este cea mai utilizata clasificare pe plani n t e r n a i o n a l . Criteriul clasificarii este raportulde ocluzie n plan sagitalla nivelul molarilor de a s e ani. Din acest punct de vedere, exista treiclase de anomaliP Fig. 1S.1 : Casa 1Intercuspidarea se realizeaza ntre cuspidul meziovestibular al molarului unu superior i a n t u l mezio vestibular al molarului unuinferior, raportul fiind neutra\. Anomalia estelocalizata la nivelul zonei frontale. Casa a II-a: a n t u l meziovestibular al molarului unu mandibular este distalizat fata decuspidul mezio vestibular al molarului unu

  maxilar. Se descriu doua diviziuni, n f u n c i ede raporturile d i n i l o r frontali:diviziunea 1: axul incisivilor centrali superiori formeaza un unghi mai mare de15 cu perpendiculara pe planul de oclu zie, incisivii fiind n prodentie cores punde sindromului de ocluzie adnca na c o p e r i din clasificarea c o l i i germane)diviziunea 2: axul incisivilor centrali su periori formeaza un unghi mai mic de 15cu perpendiculara pe planul de ocluzie,incisivii fiind n r e t r o d e n i e corespundesindromului de ocluzie adnca acoperita,din clasificarea c o l i i germane).

  Clasa III-a: a n l U l mezio-vestibular al molarului unu inferior este situat mezi al f a a de cuspidul mezio-vestibular al molarului unusuperior, raportul fiind mezializat.

  Clasa I

  Clasa a II-adiviziunea 2)

  lasa a Iadiviziunea 1)

  Clasa a IIIaFgura 15.1. Clasificarea Angle a anomaliilordento -maxilare

  lund n considerare doar relatia de odu zie n plan sagitalla nivelul molarilor de a s eani, deci un criteriu strict dentar, clasificarea nueste relevanta pentru raporturile scheletalemaxilo-mandibulare. u att mai mult cu ct potexista diferente ntre tipul relatiei dento-alveo Iare bimaxilare i tipul r e l i e i scheletale. Deexemplu, un raport de ocluzie distalizat la nivelul de molarilor a s e ani poate corespunde uneirelatii scheletale neutra le n plan sagital.Astfel ca, ulterior, pornind de la clasifica rea Angle, s-astabilit o clasificare scheletala aanomaliilor, n functie de raportul n plan sagitalal bazelor, maxilara i mandibulara. Pentru adefini aceasta relatie se ia in considerare raportuln plan sagital al punctelor antropometrice AB situate pe baza maxilara, respectiv mandibu Iara, defin ite prin valoarea unghi urilor SNA, SNB

  i a unghiului ANB care se delimiteaza ntreacestea .Astfel, se descriu trei clase de anomaliischelelale Fig. 15.2), lasa I scheletalCi: corespunde unor valori normale ale unghiurilor SNA, SNB, ANB. Clasa a I -a scheletala: corespunde unui unghiANB marit, care apare prin marirea unghiuluiSNA i / s a u m i c o r a r e a unghiului SNB. Clasa a II-ascheletala: corespunde unui unghiANB m i c o r a t sau negativat punctul Beste situat anterior de punctul A n plan sagita1).

 • 5/24/2018 Tratamentul Chirurgical Al Anomaliilor Dento-maxilare Severe

  3/49

  Acest raport apare prin m i c o r a r e a unghiuluiSNA i / s a u marirea unghiului SNB.Aceasta completare a clasificarii Angleeste foarte utila n stabilirea diagnostic ului complex al anomaliilor dentomaxilare scheletale.orientnd, de la nceput, alegerea tipului de tra tament, ortodontic sau asociat, ortodontic ehirurgicalortodontic.Anomaliile ortodontice sunt caracterizatede modificari care intereseaza: strict arcadele dentare (anodontii dinti supra nume rari etc); arcadele dentoalveolare;

  Figura 15.2. Clasificarea Angle adaptata pen tru definirea tiparului sagital de dezvoltareascheletala. (cazuistica Of M Popescu

  arcadele dento -alveolare baza scheletalCm a x i l a r i / s a u mandibularC .Acestea din urmC sunt anomaliile dentomaxilare scheletale n care, pe l n g patologiaortodonticC n t o a l v e o l a r apar m o d i f i c r imorfologice de m r i m e f o r m i / s a u p o z i i e amaxilarelor. Ele pot coexista n cadrul unor anomalii craniofaciale complexe (sindromul erou zon, Apert etc).Anatomo-clinic. tulburarile se regasesc nunumai la nivelul arcadelor dento-alveolare darla nivelul faciesului n ansamblu: profil pro

  p o r i a etaje lor figurii, simetria faciala .

 • 5/24/2018 Tratamentul Chirurgical Al Anomaliilor Dento-maxilare Severe

  4/49

  776 TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE SEVEREClasificarea anomaliilor dento-maxilare dupa c o a l a franceza"

  ClasiFIcarea c o l i i franceze de or/o d o n i e 3 , l are un caracter descriptiv complex,anomalia fiind definita n ansamblul structurilordento-maxilare implicate ( d i n i , procese alveoIare, baze osoase maxilar: m a n d i b u l a r ) , nraport cu s i t u a i a n o r m a l . Termeni; u t i i z a i suntp r e z e n t a i n continuare:

  Anomalia va fi astfel, caracterizat: attden/o alveolar c / i schele/al. Unul din avan/a-jele clasificarii este faptul ca permite definireapatologiei la nivelul fiecarei structuri anatomiceimplicate, n cele trei planuri (sagital, transver -sal, vertical). Astfel, de exemplu oanomalie declasa a III-a Angle poate corespunde unui prognatism mandibular cu retrognatism maxilar.

  Tabel 9.1. Termenii u t i l i z a i n clasifica rea . , c o l i i franceze .Anomalii n plan Pro- avansatsagital Retro- = retrudatExo - = r g i tAnomalii n plan Endo- ngustattra nsversal Latero- deviat lateralAnom alii n plan Supra- = raport vertical m r i tvertical lnfra - = raport verticalm i c o r a t

  Clasificarea anomaliilor dentomaxi-Iare dupa c o a l a germana"Anomaliile dento-maxilare sunt clasificate n sin droame, lund n considerare principalele mod i f i c r i patologice specifice f i e c r e i a dintreacestea:1. Sindromul de compresie de maxilar, cu d o u tipuri: cu p r o d e n i e cu nghesuire2. Sindromul de ocluzie n c r u c i a t a ;3. Sindromul de ocluzie adnca n a c o p e r i ;4. Sindromul de ocluzie adnca acoperita;5. Sindromul progenic: d e v r a t fals: - prin retrognatism maxilar- de conducere- prin modificarea axelor dentare alegrupulUi frontal superior/inferior6. Sindromul de ocluzie deschisa: forma dismetabollca prin i n t e r p o z i i e7. Anomalii dento-alveolare: m e z i a l i z r i dentarede grup, urmare apierderii precoce a i n i l o rtemporari din zona de sprijin Korkhaus;8. Anomalii dentare izolate: a n o d o n i i , d i n i su

  pranumerari, ectopia, t r a n s p o z i i a , reincluziaetc.

  D e n i e = anomalie d e n t a r Alveolie anomalie aprocesului alveolarG n a i e = anomalie abazelor(gnatism) osoase m a x i l a r sau m a n d i b u l a r Genie anomalie amentonului

  Clasificarea Arnettu p examenul clinic. topografic i

  f u n c i o n a l se s t a b i l e t e planul de tratament celmai adecvat. Din acest punct de vedere. mettM [ L a u g h l i n d i f e r e n i a z trei grupe de p a c i e n i : Grupa G1 - p a c i e n i cu malocluzie. dar f r dezechilibre faciale, t r a t a t exclusiv prin procedee ortodontice. Grupa G2 - p a c i e n i cu malocluzie i dizamoniifaciale. La a c e t i a restabilirea armoniei dentareaduce i o restabilire aechilibrului facial. Tratamentul este, de asemenea, strict ortodontic. Grupa G3 - p a c i e n i cu malocluzii i d i z g n a i i severe. a a c e t i p a c i e n i tratamentul va fi combinat ortodontic i chirurgical. Utilizarea tehnicilorortodontice, ca unic mijloc terapeutic r e p r e z i n t o r a v eroare, cu i m p l i c a i i asupra esteticii fa ciale i f u n c i o n a l i t i i aparatului dento-maxilarOnclusiv ATM i starea p a r o d o n i u l u i ) .Cele mai multe probleme de diagnostic itratament le ntlnim la p a c i e n i i a f l a i la limitaG2 -G3, pentru c , uneori, m b u n t i r e a aspec tului fetei doar prin mijloace ortodontice poateduce la rezultate inacceptabile.n anomaliile scheletale maxilo -faciale chirurgia o r t o g n a t r e d i m e n s i o n e z i re

  p o z i i o n e a z structuri le osoase, t o t o d a t resta b i l e t e r e l a i i l e ocluzale intermaxilare normale,n asociere cu terapia o r t o d o n t i c .

 • 5/24/2018 Tratamentul Chirurgical Al Anomaliilor Dento-maxilare Severe

  5/49

  I n d i c a i i i c o n t r a i n d i c a i iInd icatiile tratamentului chirurgical-ortodontic sunt urmatoarele:

  anomalii dento maxilare severe, cu decalajescheletale majore, pentru

Embed Size (px)
Recommended