+ All Categories
Home > Government & Nonprofit > ToR contractarea serviciilor de realizarea filmului de scurt metraj

ToR contractarea serviciilor de realizarea filmului de scurt metraj

Date post: 02-Jul-2015
Category:
Upload: alianta-ccaii-infonet
View: 188 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
Această activitate este realizată în cadrul proiectului „PRO VOT DIRECT ȘI SECRET PENTRU FIECARE ALEGĂTOR”, implementat de Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Republica Moldova, în parteneriat cu Asociația MOTVAȚIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova și Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
1
pentru contracta Context În perioada noiembrie – decembrie 2014 în parteneriat cu Asociația MOTIVAȚIE pentru Persoane cu Dizabilit ăți, impleme scopul de a contribui la sporirea gradulu incluziunii persoanelor cu dizabilit ăți la vo din resursele acordate de Guvernul S Internațional ă (Sida) și Ministerul Afaceril Obiectiv Î n cadrul proiectului va fi realizat ă o camp film tematic de 10-12 minute. Filmul va pr care le întâlnește î n informare, accesul la pentru a-și exercita dreptul său constituțio intermediul rețelelor de socializare, site-u Responsabilități Pentru realizarea obiectivului contractant Producerea a unui film de 10-12 Prezentarea contractorului a cop Orice alte activit ăți relevante. Produs Organizația care va fi contractată pentr Copia electronică și copia pe C Organizațiile interesate sunt încuraj 1. CV-ul organizației cu evidenție 2. Numele a 2 persoane de referi 3. Oferta financiară detaliată; 4. O scurtă viziune asupra execu scenariul succint de realiz planul calendaristic de exe noiembrie 2014, iar finaliza Oferta financiară trebuie să fie prezenta moldovenești. Perioada de contractare Consultantul va fi contractat pentru prest Oferta va fi expediat ă prin email la adre realizare a filmului de scurt metraj” nu Pentru informații suplimentare Victor Koroli, coordonator proiect „Pro Vo e-mail: [email protected] Această activitate este realizată în cadru implementat de Alianţa Centrelor Comuni Asociația MOTVAȚIE din Moldova, Asoci Dizabilități, cu suportul Fundaţiei Est-Eu Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare In Termeni de Referință area serviciilor de realizarea filmului de scurt m 4, Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Inform din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova și C entează proiectul „Pro vot direct și secret pentru fi ui de respectare a drepturilor omului î n Republic otul direct și secret. Proiectul este susținut financia Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pent lor Externe al Danemarcei/DANIDA. panie de informare destinate persoanelor cu dizab rezenta istorioara unei persoane concrete cu diza a informație, vot direct și secret și, de asemenea, b onal de a alege. Materiale realizate vor fi postate p urile partenerilor, a canalelor posturilor TV regiona tul va fi responsabil de: minute; piei filmului în format electronic și CD; ru realizarea sarcinilor va trebui să prezinte urm CD (10 exemplare) a materialelor realizate. jate să trimită dosarul, care să conţină: erea sarcinilor similare (dacă există) pe care le- inţă (cu indicarea datelor de contact); utării eficiente a sarcinilor care să includă: zare a filmelor; ecutare, considerând că lucrările trebuie să înc area acestora trebuie să fie până la 29 noiemb at ă în LEI (cu TVA inclus) şi trebuie să includă: bug tarea serviciilor descrise mai sus în perioada 25 esa: [email protected] cu subiectul u mai târziu de mar ți, 25 noiembrie 2014, orele 8:5 ot Direct și Secret pentru fiecare alegător” , ul proiectului „PRO VOT DIRECT ȘI SECRET PEN itare de Acces la Informaţie şi Instruire din Repub iația Surzilor din Moldova și Centrul de Asistență uropene, din resursele acordate de Guvernul Sue nternaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe metraj mație și Instruire din Moldova, Centrul de Asistență Juridică iecare alegator” . Proiectul are ca Moldova prin promovarea ar de Fundatia Est-Europena, tru Dezvoltare şi Cooperare bilit ăți. Astfel, va fi produs un abilit ăți de vedere, bariere pe bariere întâlnite î n ziua vot ării pe Youtube și difuzate prin ale etc. mătoarele produse: -a implementat anterior; ceapă nu mai târziu de 25 brie 2014. getul total, exprimat în lei 29 noiembrie 2014. Contractarea serviciilor de 59. NTRU FIECARE ALEGĂTOR”, blica Moldova, în parteneriat cu ă Juridică pentru Persoane cu ediei prin intermediul Agenţiei e al Danemarcei/DANIDA.
Transcript
Page 1: ToR contractarea serviciilor de realizarea filmului de scurt metraj

pentru contractarea serviciilor

Context În perioada noiembrie – decembrie 2014, în parteneriat cu Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, Asociapentru Persoane cu Dizabilități, implementeazscopul de a contribui la sporirea gradului de respectaincluziunii persoanelor cu dizabilități la votul direct din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Internațională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei

Obiectiv În cadrul proiectului va fi realizată o campanie de informare destinate persoanfilm tematic de 10-12 minute. Filmul va prezenta istorioara unei persoane concrete cu dizabilitcare le întâlnește în informare, accesul lapentru a-și exercita dreptul său constituțional de a alege. Materiale realiintermediul rețelelor de socializare, site-u

Responsabilități Pentru realizarea obiectivului contractantul va fi responsabil de:

• Producerea a unui film de 10-12 • Prezentarea contractorului a copi• Orice alte activități relevante.

Produs Organizația care va fi contractată pentru realizarea sarcinilor va trebui s

• Copia electronică și copia pe CD Organizațiile interesate sunt încurajate s

1. CV-ul organizației cu evidențierea sarcinilor similare (dac2. Numele a 2 persoane de referin3. Oferta financiară detaliată; 4. O scurtă viziune asupra execută

• scenariul succint de realizare a filmelor;• planul calendaristic de executare, considerând c

noiembrie 2014, iar finalizarea aces

Oferta financiară trebuie să fie prezentatămoldovenești.

Perioada de contractare Consultantul va fi contractat pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în perioada 25 Oferta va fi expediată prin email la adresa:realizare a filmului de scurt metraj” nu mai târziu de Pentru informații suplimentare Victor Koroli, coordonator proiect „Pro Vot Direct e-mail: [email protected]

Această activitate este realizată în cadrul proiectului implementat de Alianţa Centrelor Comunitare de Acces la InformaAsociația MOTVAȚIE din Moldova, AsociațDizabilități, cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul SueSuedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Interna

Termeni de Referință contractarea serviciilor de realizarea filmului de scurt metraj

decembrie 2014, Alianța Centrelor Comunitare de Acces la InformaIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova și Centrul de Asisten

i, implementează proiectul „Pro vot direct și secret pentru fiecare aleggradului de respectare a drepturilor omului în Republica Moldova prin promovarea i la votul direct și secret. Proiectul este susținut financiar

din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenției Suedeze pentru Dezvoltare Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

o campanie de informare destinate persoanelor cu dizabilitva prezenta istorioara unei persoane concrete cu dizabilit

n informare, accesul la informație, vot direct și secret și, de asemenea, bariere întâlnite îțional de a alege. Materiale realizate vor fi postate pe Youtube urile partenerilor, a canalelor posturilor TV regionale

Pentru realizarea obiectivului contractantul va fi responsabil de: 12 minute;

copiei filmului în format electronic și CD;

pentru realizarea sarcinilor va trebui să prezinte urmăpe CD (10 exemplare) a materialelor realizate.

iile interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină: țierea sarcinilor similare (dacă există) pe care le-

a 2 persoane de referinţă (cu indicarea datelor de contact);

viziune asupra executării eficiente a sarcinilor care să includă: scenariul succint de realizare a filmelor; planul calendaristic de executare, considerând că lucrările trebuie să înceap

embrie 2014, iar finalizarea acestora trebuie să fie până la 29 noiembrie 2014.

fie prezentată în LEI (cu TVA inclus) şi trebuie să includă: bugetul total, exprimat în lei

va fi contractat pentru prestarea serviciilor descrise mai sus în perioada 25 –prin email la adresa: [email protected] cu subiectul „

nu mai târziu de marți, 25 noiembrie 2014, orele 8:59

„Pro Vot Direct și Secret pentru fiecare alegător”,

în cadrul proiectului „PRO VOT DIRECT ȘI SECRET PENTRU FIECARE ALEG

a Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire din Republica MoldovaIE din Moldova, Asociația Surzilor din Moldova și Centrul de Asistență

Europene, din resursele acordate de Guvernul Suei Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei

de scurt metraj

Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Moldova, și Centrul de Asistență Juridică

i secret pentru fiecare alegator”. Proiectul are n Republica Moldova prin promovarea

inut financiar de Fundatia Est-Europena, iei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare

elor cu dizabilități. Astfel, va fi produs un va prezenta istorioara unei persoane concrete cu dizabilități de vedere, bariere pe

de asemenea, bariere întâlnite în ziua votării zate vor fi postate pe Youtube și difuzate prin

, a canalelor posturilor TV regionale etc.

prezinte următoarele produse:

-a implementat anterior;

înceapă nu mai târziu de 25 noiembrie 2014.

: bugetul total, exprimat în lei

– 29 noiembrie 2014. „Contractarea serviciilor de

, 25 noiembrie 2014, orele 8:59.

I SECRET PENTRU FIECARE ALEGĂTOR”, Instruire din Republica Moldova, în parteneriat cu

ă Juridică pentru Persoane cu Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Recommended