+ All Categories
Home > Documents > USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori,...

USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori,...

Date post: 03-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
61
USEM ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA CHIŞINĂU 2012 EDIŢIA I-a
Transcript
Page 1: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

USEM

ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STUDII

EUROPENE DIN MOLDOVA

CHIŞINĂU 2012

EDIŢIA I-a

Page 2: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

2

COLEGIUL DE REDACŢIE: Redactor-şef: SEDLEŢCHI Iurie, Rector USEM, doctor, profesor universitar Redactor-şef adjunct: ŢURCAN Aurelia, prorector USEM, doctor, conferenţiar universitar

Membri: AIRAPETEAN Artur - Doctor în drept, prorector USEM BAHNEANU Vitalina - Doctor, conferenţiar universitar, decan USEM BĂIEŞU Aurel - Doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar, Curtea Constituţională a Republicii Moldova BURIAN Alexandru - Doctor habilitat, profesor universitar CHEPTINE Andrei - Doctor în economie, decan USEM CUŞNIR Valeriu - Doctor habilitat, profesor universitar, Director Institutului de Cercetări Juridice şi Politice AŞM PÎRŢAC Grigore - doctor în ştiinţe politice, conferenţiar universitar, decan USEM SOSNA Boris - Doctor în drept, profesor universitar-interimar, USEM Redactor literar (l. română): CONSTANTINOVICI Elena, dr. hab., prof.univ. Redactor literar (l. franceză): BAHNEANU Vitalina, dr., conf.univ. Redactor literar (l. engleză): CORCODEL Svetlana

Analele USEM constituie o publicaţie ştiinţifică anuală elaborată în baza rezultatelor cercetărilor ştiinţifice ale corpului ştiinţifico-didactic ale USEM din domeniiul ştiinţelor socio-economice şi umanistice.

Publicaţia este recomandată tuturor celor interesaţi de problemele socio-economice şi umanistice actuale, inclusiv: doctoranzilor, studenţilor la specialităţile sus-numite, specialiştilor din domeniile respective etc. Articolele au fost recenzate de specialişti în domeniu şi aprobate spre publicare de Senatul USEM (Proces-verbal nr. 5 din 24 decembrie 2012). Recenzenţi ştiinţifici: Compartimentul Cercetări Juridice: SEDLEŢCHI Iurie, doctor în drept, prof.univ. BĂIEŞU Aurel, doctor habilitat în drept,conf. univ. CUŞNIR Valeriu, doctor habilitat în drept, prof.univ. VOLCINSCHI Victor, doctor în drept, prof.univ. Compartimentul Cercetări Socio-Economice: GRIBINCEA Alexandru, doctor habilitat în economie, prof.univ.USM DOGA Valeriu, doctor habilitat în economie, prof.univ.IEFS BUJOR Tatiana, doctor în economie, conf.univ. UASM

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAŢIONALE A CARTII

Universitatea de Studii Europene din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova/ Univ. de Studii Europene din Moldova; col. red.: Sedleţchi Iurie (red.-şef) [et al.]. – Chişinău: USEM, 2013. – ISSN 2435-1114

Texte lb. rom., engl., fr., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex. [34+33]:378(478-25)(082) U 56

© UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA, 2012

Preluarea textelor editate în revista „Analele ştiinţifice ale USEM” este posibilă doar cu acordul autorului. Responsabilitatea asupra fiecărui text publicat aparţine autorilor. Opinia redacţiei nu coincide întotdeauna cu opinia autorilor.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

3

SUMAR

SECŢIA I. CERCETĂRI JURIDICE Pag.

1. PRISAC ALEXANDRU Formele de apărare a drepturilor civile 6 2. BÎTCĂ ION, CURARARI VITALIE Inopopozabilitatea faţă de terţi a situaţiei

juridice reale în cazul simulaţiei 15

3. GLADCHI GHEORGHE, OANCEA IURIE Prevenirea şi controlul social al prostituţiei şi proxenetismului

29

4. LUPAŞCO VERA Tipologia şi procedura reorganizării societăţilor comerciale 36 5. СОСНА БОРИС, ГРИЦКО ЕЛЕНА О некоторых правовых проблемах совер-

шенствования защищенности конституционных прав человека 40

6. CIBUC ANGELA Intermedierea în asigurări 48 7. CIBUC ANGELA Noţiunea, funcţiile şi rolul garanţiilor reale în dreptul comerţului

internaţional 55

8. RUSU VICTOR Influenţa formelor de guvernămînt asupra separării puterilor în Republica Moldova

59

9. RUSU VICTOR Evoluţia instituţiei organului reprezentativ în Republica Moldova 64 10. RUSU VICTOR Poziţia parlamentului în cadrul sistemului separaţiei puterilor 73 11. PANTEA OLEG „Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen” – aspecte

procedurale 76

12. CUCIURCĂ ANGELA, CUCIURCĂ RODICA Aplicarea măsurilor de constrângere sub forma reţinerii, respectînd drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei

82

13. IONITA DIANA Premise şi realităţi cu privire la violenţa în familie 91

SECŢIA II. CERCETĂRI SOCIO-ECONOMICE

1. AURELIA ŢURCAN (ŞUŞU), NAVAL ELVIRA Application de la methode statistique pour estimer la croissance de l'indice de l'innovation

99

2. AURELIA ŢURCAN (ŞUŞU) Application statistical-mathematical method for forecasting

110

3. SEDLEŢCHI NICOLAE, PETRUSENCO RUSLAN, TURCAN (ŞUŞU) AURELIA Interdependenţa dintre dezvoltarea economică, investiţii şi procesul inovaţional

114

4. CHEIANU SILVIA Rolul asistenţei psihologice şi sociale în prevenirea comporta-mentului autodistructiv

118

Page 3: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

4

SECŢIA I. CERCETĂRI JURIDICE

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

5

FORMELE DE APĂRARE A DREPTURILOR CIVILE

Alexandru PRISAC Master în drept, Doctorand al IISD al AŞM

lector universitar, USEM.

Abstract: The form of defense of civil rights is the legal work of the competent bodies in defending the rights which are limited to finding the facts of civil case, the application of legal rules, the method to defense and adopting the decision. In the study of the form of defense of civil rights we presented theoretical and practical analysis of all the forms of defense of civil rights, as follows : the legal form, administrative form, civic (private) form and mixed form.

Cuvinte cheie: apărare, drept, interes, formă, metodă.

Rezumat: Forma de apărare a drepturilor civile este activitate legală a organelor competente în apărarea drepturilor ce se rezumă la constarea circumstanţelor de fapt a cauzei civile, aplicarea normelor juridice, stabilirea metodei de apărare şi pronunţarea hotărîii. În studiul formei de apărare a drepturilor civile am expus analiza teoretico-practică a tuturor formelor de apărare a drepturilor civile, acestea fiind: forma judiciară, forma administrativă, forma obştească (privată) şi mixtă.

În cazul încălcării sau contestării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice

sau juridice de către alte persoane sau supunerii unui pericol de a fi încălcate în viitor, de fiecare dată apare necesitatea obiectivă de aplicare a anumitor măsuri de apărare (metodă de apărare)[1, p. 10] în raport cu persoana obligată ce a acţionat în mod ilicit.

Pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei, legislatorul a prevăzut mai

multe mijloace de apărare. În vederea, aplicării acestor mijloace, a fost reglementată şi activitatea instanţelor judecătoreşti şi altor organe de stat precum şi a unor organizaţii, persoane investite, constituite sau specializate în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice sau juridice.

În cazul încălcării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei este necesară imlicarea unui organ competent în apărarea drepturilor. Aceasta a fost menţionat şi în faimoasa axiomă de drept din antichitate – nimeni nu poate fi judecător în propria pricină (cauză) [2, p.6].

Litigiu de drept reprezintă în sine un conflict individual juridic a persoanelor fizice sau juridice ce implică o colizie dintre interesele şi tendinţele acestora. Există două categorii de litigii de drept: încălcarea drepturilor persoanei şi contestarea drepturilor de către cealaltă parte [2, p. 7]. În cazul încălcării drepturilor părţile sunt determinate în existenţa drepturilor sale, dar există impedimente în procesul exercitării lor (ex. cauzare unu prejudiciu prin distrugerea bunului). În cazul contestării drepturilor persoanei, părţile devin indecisă şi neclare în existenţa sau inexistenţa unui drept sau obligaţii (ex. declararea nulităţii actului juridic) unui drept sau obligaţii.

În litigiu, părţile se confruntă, dar din cauza că acestea sun egale în drepturi, conflictul nu poate fi încetat prin voinţa uneia din părţi. Astfel litigiul se soluţionează doar prin eforturi comune sau prin adresarea în instanţa de judecată.

Conform art. 26, alin. (2) al Constituţiei RM, ,,Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.”Prevederile constituţionale, exprimă dreptul la apărare ca o posibilitate a persoanei de a aplica mijloacele care sunt prevăzute de lege în vederea protecţiei drepturilor sale încălcate sau contestate. Procesul civil, ca activitatea instanţei de judecată şi a participanţilor la proces constituie una din formele de

Page 4: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

6

apărare a drepturilor prin aplicarea mijloacelor legitime. Însă, alăturat procedurii civile există şi alte forme de apărare a drepturilor prin mijloace legitime. În acest sens, este necesar a diferenţia metoda şi forma de apărarea a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei.

Metoda de apărare constituie o categorie de drept material, fiind măsurile de protecţie ce pot fi întreprinse pentru apărarea drepturilor civile ce poate constitui soluţia pentru litigiile de drept. Metodele de apărare a drepturilor, în principiu, sunt prevăzute de normele de drept ce reglementează raporturi de dretp material corespunzătoare. Prevederile art. 11 al Codului civil stipulează metodele de apărare a drepturilor civile, care sunt: recunoaşterea dreptului, restabilirea situaţiei anterioare încălcării dreptului şi suprimarea acţiunilor prin care se încalcă dreptul sau se creează pericolul încălcării lui, recunoaşterea nulităţii actului juridic, declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică, impunerea la executarea obligaţiei în natură, autoapărare, repararea prejudiciilor, încasarea clauzei penale, repararea prejudiciului moral, desfiinţarea sau modificarea raportului juridic, neaplicarea de către instanţa de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate publică, alte căi prevăzute de lege.

Metodele de apărare urmează a fi realizate prin anumite activităţi a organelor competente sau de către însuşi titularul de drepturi civile. Prin urmare, activitatea desfăşurată de aceşti subiecţi de drept constituie forma de apărare a drepturilor civile. În partea solicitărilor cererii de chemare în judecată, sau într-o cerere adresată unui alt organ competent sunt indicate mijloacele de apărare ale petiţionarului pe care le cere de a fi aplicate de către instanţa de judecată.

În ceea ce priveşte metoda de apărare – autoapărarea, este de remarcat că este singura metodă de apărare ce se realizează individual de către titularul dreptului subiectiv încălcat.

Forma de apărare a drepturilor civile, comparativ metodei de apărare, este ordinea concretă de apărarea drepturilor a anumitor organe de jurisdicţie. Prin forma de apărare a drepturilor civile trebuie de înţeles o activitate legală a organelor competente în apărarea drepturilor ce se rezumă la constarea circumstanţelor de fapt a cauzei civile, aplicarea normelor juridice, stabilirea metodei de apărare şi pronunţarea hotărîii [1, p. 6].

Metodele de apărare, inclusiv şi măsurile de constrîngere care rezultă din acestea, aplicate în privinţa autorului încălcării drepturilor se realizează nu numai de către instanţa de judecată, dar şi de către alte organe [2, p. 7].

Reieşind din specificul ordinei de apărare a drepturilor şi a statului juridic al organelor de jurisdicţie ce desfăşoară o anumită activitate de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei, putem enumera următoarele forme de apărare a drepturilor civile: judiciară, administrativă, obştească (privată) şi mixtă. Din toate aceste forme de apărare prioritară este forma judiciară. În studiul dreptului procesual civil, iniţial se expune descrierea tuturor formelor de apărare, pentru ca ulterior să fie studiată doar forma judiciară de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei învederată în procesul civil. Forma judiciară Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din acest considerent, aceasta s-a dezvoltat cel mai mult [2. p. 8]. Fiind realizată de către instanţele judecătoreşti, putem defini forma judiciară de apărare ca activitate a instanţelor judecătoreşi reglementată de normele de procedură civlă, desfăşurată în scopul apărării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei. Accesul la justiţie este consfinţit în art. 20 al Constituţiei RM ce prevede : Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţilor şi interesele legitime. (2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie. Acest drept este prevăzut şi de art. 6 § 1 al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

7

04.11.1950. În jurispurdenţa CEDO, referitor la extinderea dreptului la un tribunal s-a statuat că este necesar ca legislaţia naţională să asigure oricărei persoane o posibilitate clară şi concretă de a contesta un act ce constituie o ingerinţă în drepturile sale [3].

Potrivit teoriei contractului social de aparţie a statului şi a dreptului convenţia de constituire a statului a avut ca misiune concilierea particularului şi universului, aplanarea contradicţiilor dintre individ şi colectivitate [4, p. 70]. Aplanarea conflicului fiind prin intermediul autorităţii publice dintre care şi instanţele judecătoreşti ca exponent al puterii publice. În temeiul contractului social a fost instituită şi forma judiciară de apărare a drepturilor civile. De aici şi rezultă importanţa, aplicabilitatea şi eficienţă formei judiciare de apărare a drepturilor.

Forma judiciară avînd o odine stabilită de examinare şi soluţionare a litigilor constituie cea mai eficientă formă de apărare a drepturilor. În acest sens, forma judiciară de apărare a drepturilor şi intereselor legitime poate fi caracaterizată prin menţionarea următoarelor particularităţi:[1, p. 8].

1. Apărarea drepturilor şi intereselor legitime este realizată de către un organ special – instanţa de judecată instituită prin lege. Conform art. 114 al Constituţiei RM ,,Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti”. Instanţele judecătoreşti sunt organizate într-un anumit sistem. Potrivit art. 115 al Constituţiei RM,,Justiţia se înfăptuieşte prin Curtea Supremă de Justiţie, prin curţile de apel şi prin judecătorii. (2) Pentru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii judecătorii specializate”. Verigile sistemului judecătoresc sunt expres prevăzute de Constituţie şi de alte legi organice. Conform art. 1 al Legii nr. 514 din 06.07. 1995 privind organizarea judecătorească ,,Puterea judecătorească este independentă, separată de puterea legislativă şi puterea executivă, are atribuţii proprii, exercitate prin instanţele judecătoreşti, în conformitate cu principiile şi dispoziţiile prevăzute de Constituţie şi de alte legi.” 2. Instanţa de judecată soluţionează litigiul în temeiul aplicării normelor dreptului civil, dreptului familiei, dreptului muncii şi altor ramuri de drept ce pot fi soluţionate doar în ordinea procedurii civile; 3. Circumstanţele importante ale pricinii sunt cercetate în ordinea procesual civilă, ce garantează legalitatea şi temeinicia soluţionării litigiului; 4. Apărarea drepturilor şi intereselor legitime se realizează de către judecători imparţiali şi independenţi; 5. În soluţionarea cazului participă activ părţile litigiului şi alte persoane interesate. Forma judiciară de apărare a drepturilor constituie ordinea consecutivă de examinare şi

soluţionare a litigiului guvernată de normele dreptului procesual civil ce implică o totalitate sistemă de garanţii juridice:[1, p. 8]. Respectarea acestei ordini constituie condiţia pronunţării unor hotărîri legale. Deoarece activitatea de apărare a drepturilor de către instanţa de judecată este reglementată în exclusivitate de către normele de procedură civilă aceasta mai este numită şi forma procesual-civilă [5. p. 179-180] de apărarea a drepturilor şi intereselor legitime al persoanei.

Pentru forma procesual civilă îi sunt specifice următoarele caractere: :[1, p. 8]. - Existenţa anumitor garanţii constituţionale, în primul rînd independenţa judecătorilor şi

supunerii lor doar legii, contradictorialitatea, oralitatea şi nemijlocirea, posibilitatea de a comunica instanţei prin limba posedată sau vorbită;

- Totalitatea normelor de drept procesual civil în ansamblu şi în sens larg învederează forma procesual-civilă; se determină stric şi exhaustiv activitatea procesuală – în proces sunt admise numai acţiunile care sunt expres prevăzute de legea procesuală;

Page 5: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

8

- Soluţia instanţei judecătoreşti trebuie să fie fondată doar pe anumite circumstanţe dovedite şi constatate de către instanţa judecătorească prin aplicare mijloacelor prevăzute de lege;

- Persoanelor interesate în soluţionarea cauzei civile le este oferită posibilitatea de fi introdus în proces pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime.

Potrivit opiniei autorului Рассахатская Н.А. forma procesual-civilă constituie un ideal al înfăptuirii justiţiei [6. p. 10]. Forma privată (obştească)

În literatura de specialitate, pe bună dreptate este menţionat că legislatorul trebuie să adopte acte legislative ca să fie realizate şi independent de anumite organe concrete de jurisdicţie – în temeiul legislaţiei în vigoare să înfăptuiască justiţia [7, p. 9]. Forma privată de apărare a drepturilor este realizată de către anumite persoane, organe sau organizaţii nestatale pentru soluţionarea litigiului de drept apărut între părţi. Acestea intervin în soluţionarea litigiului de drept la iniţiativă părţilor. Însă şi activitatea desfăşurată de către persoanele organele sau organizaţiile nestatale în vederea soluţionării litigiului de drept, ca şi a instanţelor judecătoreşti, este reglementată de lege.

Existenţa acestei forme de apărare, precum şi a altor forme de apărare decît forma judiciară, este dictată de faptul că fiecare formă de apărare este eficientă în anumite circumstanţe determinate şi specifice [2, p.8]. Astfel, litigiile de drept sunt soluţionate şi prin existenţa altor forme de apărare a drepturilor pe căi alternative de soluţionare a litigiilor. Potrivit art. 10 alin. (2) al Codului civil RM ,,Modul de aplanare a litigiului dintre părţi pînă la adresare în instanţă de judecată poate fi prevăzut prin lege sau contract.” În temeiul acestor prevederi legale părţile prin acordul său bilateral pot stabili persoana ce va soluţiona litigiul apărut, procedura de examinare a cauzei şi pronunţarea de hotărîrii (soluţiei).

Forma obştească o putem defini ca acea activitate reglementată prin lege, desfăşurată de către persoane sau organizaţii nestatale, drept cale alternativă de soluţionare a litigiilor, prin iniţiativa unei sau a ambelor părţi, în vederea apărării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei.

Forma obştească de apărare a drepturilor cuprinde activitatea următoarelor organe: arbitrajul; comisia de concilierea de soluţionare a litigiilor colective de muncă; activitatea altor organe nestatale constituite prin acordul comun al părţilor aflate în litigiu în vederea soluţionării litigiului.

Arbitrajul este instituţia prin care părţile încredinţează arbitrilor (persoanelor terţe), liber desemnaţi de ele, sarcina de a soluţiona litigiul apărut dintre acestea. Arbitrajul prezinta un aspect contractual, luînd în considerare conventia de arbitraj prin care acesta este creat, un aspect jurisdictional, luînd în considerare hotarirea prin care el se finalizeaza, si un aspect procedural, in considerarea desfasurarii unei veritabile judecati arbitrale.

O definiţie a arbitrajului ar fi o procedură de soluţionare a unui litigiu prin intermediul unei justiţii private, în cadrul căreia fiecare dintre părţi are dreptul de a-şi numi proprii judecători (arbitrii). Scopul numirii acestor arbitri este cel al pronunţării unei hotărîri pentru soluţonara litigiului dintre părţi. Procedurile arbitrale se defăşoară potrivit regulilor prevăzute într-un regulament ales prin vointa părţilor [8]. Cu alte cuvinte, arbitrajul constituie numirea unei persoane terţe de către părţile în litigiu, pentru soluţionarea litigiului apărut dintre acestea.

În Republica Moldova constituirea, organizarea şi funcţionarea arbitrajului este reglementată de Legea nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj [9]. Potrivit art. 2 al Legii cu privire la arbitraj, arbitrajul constituie o cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cît şi de instituţii permanente de arbitraj. Arbitrul

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

9

este persoana fizică aleasă de părţi sau numită în modul stabilit de părţi pentru soluţionarea prin arbitraj a litigiului. Astfel, arbitrajul poate fi instituţionalizat constituit pentru o activitatea permanentă pe lîngă camere de comerţ, uniuni, asociaţii sau ad-hoc pentru soluţionarea unui caz concret între anumite părţi determinate. Specific pentru arbitrajul instituţionalizat, comparativ celui ad-hoc este existenţa unui Regulament privind organizarea şi funcţionarea acestuia.

Drept judecăţi arbitrale instituţionalizate din Republica Moldova pot fi menţionte : - Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie al

Republicii Moldova, activînd în baza statului aprobat prin Decizia Consiliului Camerei de Comerţ şi Industrie a RM din 19.12.2008 [10];

- Curtea Aeronautică de Arbitraj din Moldova de pe lîngă Patronatul Aviaţiei civile din Republica Moldova activînd în baza Regulamentului Curţii Aeronautice de Arbitraj din Moldova de pe lîngă Patronatul Aviaţiei civile din Republica Moldova nr. 19 din 15.07.2010 [11];

- Curtea de Arbitraj de pe lîngă Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) activînd baza Regulamentului aprobat de Consiliul AITA la 23 decembrie 2005 [12].

- Curtea de Arbitraj şi Mediere de pe lîngă Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli ,,UNIAGROPROTECT” activînd în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Arbitraj şi Mediere de pe lîngă Uniunea Republicană a Asociaţiilor Producătorilor Agricoli ,,UNIAGROPROTECT” din 17 ianuarie 2003;

- Arbitrajul cu statut permanent în sfera agrară de pe lîngă organizaţi neguvernamentală ,,Agroconsultant”.

Convenţia arbitrală reprezintă acel acord în baza căruia părţile remit spre soluţionare în arbitraj toate litigiile sau o parte din litigii, care au apărut sau care ar putea să apară între ele ca rezultat al unui raport juridic contractual sau necontractual. Convenţia de arbitraj poate fi exprimată sub formă de clauză arbitrală inserată în contract ori sub formă de acord independent.

Determinarea obiectului convenţiei arbitrale constituie arbitralitatea. Anumite litigii expres prevăzute de lege nu pot fi soluţionate pe calea arbitrajului, ci doar prin adresarea în instanţa de judecată. Potrivit art. 3, alin. (1) şi (2) al Legii cu privire la arbitraj ,,Poate face obiectul unei convenţii arbitrale orice drept patrimonial. O convenţie arbitrală cu privire la drepturi nepatrimoniale poate avea efecte juridice în măsura în care părţile sînt îndreptăţite să încheie o tranzacţie cu privire la obiectul acelui litigiu. (2) Pretenţiile care ţin de dreptul familiei, pretenţiile izvorîte din contractele de locaţiune (chirie) a încăperilor de locuit, inclusiv litigiile cu privire la încheierea, validitatea, încetarea şi calificarea unor astfel de contracte, pretenţiile şi drepturile patrimoniale cu privire la locuinţe nu pot face obiectul unei convenţii arbitrale”.

Dumpă analiza succintă a arbitrajului pentru înţelegerea practică a formei obşteşti de apărare a drepturilor, este important de menţinonat avantajele şi dezavantajele soluţionării litigiilor pe calea arbitrajului ca parte componentă a forme obşteşti de apărare a drepturilor, comparativ fomei procesual-civile de apărarea a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei :

1. Confidenţialitate – materialele dosarului, examinarea cauze, acţiunile desfăşurate şi hotărîrile arbitrajului sunt confidenţiale. Persoanele implicate au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului. Însă într-un proces judiciar şedinţele de judecată sunt publice la care pot asista orice persoană ce a atins vîrsta de 16 ani (art. 23, alin. (1) al CPC);

Page 6: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

10

2. Operativitate. Pe bună dreptate în literatura de specialitate este menţionat că avantajul formei private de apărare constituie operativitatea, luînd în considerare înţelegerea părţilor şi activitatea minimă din partea organelor statului, în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor [2, p, 8]. Părţile pot conveni în termeni restrînşi şi cu resurse minime de a fi soluţionat litigiul, fără a fi atras mecanismul complex instituit de către stat de apărare a drepturilor - sistemul judecătoresc;

3. Taxe reduse – taxele arbitrale sunt regresive şi mai reduse decît în cadrul unui proces judiciar. În cazul în care litigiul este soluţionat de către un arbitru unic, taxa arbitrală se reduce;

4. Desemnarea arbitrilor de către părţi. În cazul arbitrajului, arbitrii sunt desemnaţi de către părţi, aceast fapt sporeşte încrederea părţilor şi garanţia competenţei celor ce vor judeca cauza. În procesul civil pricinile sunt repartizate în mod aliatoriu judecătorilor, părţile neavînd posibilitatea de a desemna judecătorul dorit;

5. Procedura stabilită de către părţi. În convenţia arbitrală păţile stabiles pentru arbitrajul ad-hoc prin acord comun procedura de intentare, examinare a cuzei şi pronunţare a hotărîrii (soluţiei). Însă procesul judiciar este reglementat de norme juridice de la care părţile nu pot deroga.

Dezavantajul formei private de apărarea a drepturilor şi intereselor legitme ale persoane este lipsa efectului obligatoriu a hotrîrii pronunţate în ordinea procedurii arbitrajului. Astfel, partea ce nu a avut cîştig de cauză nu poate fi obligată prin aplicarea forţei de constrîngere a statului de a executa hotărîre arbitrală. Însă hotărîrile arbitrale pot obţine efectul executorialităţii prin depunerea unei cereri în instanţa de judecată de eliberare a titlului de executare silită. Potrivit art. 482 al CPC,,Problema eliberării titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale se examinează de către instanţa la cererea părţii în arbitraj care a avut cîştig de cauză”. Hotărîre arbitrală neexecutată benevol de către partea care a pierdut procesul poate fi impusă spre executare prin adresarea în instanţa de judecată. Astfel, forma obştească de apărare a drepturilor îşi găseşte o realizare efectivă prin activitatea instanţelor judecătoreşti ce reprezintă forma judiciară de apărare a drepturilor civile.

De asemenea, hotărîrea arbitrală poate fi contestată în instanţa de judecată. Potrivit. 477 alin. (1) al CPC ,,Hotărîrea arbitrală pronunţată pe teritoriul Republicii Moldova poate fi contestată în judecată de către părţile în arbitraj, înaintînd o cerere de desfiinţare a hotărîrii arbitrale...”. Prin urmare, forma judiciară de apărare a drepturilor este prioritară în raport cu forma obtească şi celelalte forme de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei.

Este de remarcat că pentru în anumite cazuri prevăzute de lege, aplicarea formei private de apărare a drepturilor este o condiţie obligatorie de sesizarea a instanţei de judecată. Potrivit art. 170, alin. (1), lit.,,a” al CPC,,Judecătorul restituie cererea de chemare în judecată dacă reclamantul nu a respectat procedura de soluţionare prealabilă a pricinii pe calea extrajudiciară, prevăzută de lege pentru categoria respectivă de pricini sau de contractul părţilor”. Efectul nerespectării condiţiei exercitării formei private de apărare a drepturilor prevăzute de lege sau contractul părţilor este restituirea cererii de chemare în judecată. Unul din cazurile prevăzute de lege este soluţionarea litigiului de către comisia de conciliere.

Comisia de conciliere. Comisia de conciliere se constituie ad-hoc, ori de cîte ori apare un conflict colectiv de muncă. Comisia de conciliere acţionează în spirit de imparţialitate, fără ca să se pronunţe asupra legalităţii şi temeiniciei pretenţiilor părţilor [13, p. 62]. Potrivit art. 359 alin. (2) al Codului muncii, comisia de conciliere se constituie dintr-un număr egal de reprezentanţi ai părţilor conflictului, la iniţiativa uneia dintre ele. Este de menţionat că pentru conflictele colective de muncă, dar şi pentru alte categorii de litigii de drept, legea prevede aplicarea acestei forme private de

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

11

apărare a drepturilor ca condiţie obligatorie pentru adresarea în instanţa de judecată. Conform art. 360 alin. (1) al Codului muncii ,,În situaţia în care părţile conflictului nu au ajuns la o înţelegerea sau nu sînt de acord cu decizia comisiei de conciliere, fiecare din ele sunt în drept să depună în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei sau primirii informaţiei respective o cerere de soluţionare a litigiului în instanţa de judecată.

Medierea reprezintă o altă formă privată de apărarea a drepturilor, care conform art.2, alin. (1) al Legii nr. 134 din 14.06.2007cu privire la mediere [14], reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane. Medierea spre diferenţă de arbitraj se bazează pe încrederea pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le ofere asistenţă în soluţionarea conflictului prin obţinerea unei soluţii reciproce acceptabile, eficiente şi durabile. În conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) al Legii cu privire la mediere ,,Medierea se întemeiază pe cooperarea părţilor şi utilizarea de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere.” Mediatorul nu emite o hotărîre pentru soluţionarea litigiului, ci doar acordă asistenţă în soluţionarea acestuia ca în final părţile să ajungă la un anumit acord de soluţionarea a litigiului pe cale amiabilă.

Mediatorul urmează să aibă anumite aptitudini în medierea litigiilor dintre părţi. În acest sens, persoana care doreşte să desfăşoare în mod profesionist activitate de mediator are obligaţia de a absolvi cursurile de pregătire iniţială a mediatorilor şi de a fi atestată de către Consiliul de mediere (art. 13, alin. (1) al Legii cu privire la mediere). Medierea poate fi solicitată de către oricare dintre părţi. Medierea poate fi solicitată, cu acordul părţilor, şi de către instanţa judecătorească sau, după caz, de organul de urmărire penală. În cazul în care părţile acceptă medierea, ele vor încheia un contract de mediere. Dacă, în urma procedurii de mediere, părţile acceptă condiţiile formulate, ele semnează un acord de împăcare, care se contrasemnează de către mediator. Acordul de împăcare constituie soluţia acceptată de către părţile aflate în litigiu. În cazul, care mediatorul constată că părţile nu pot ajung la un acord de soluţionarea a litigiului, medierea încetează.

Acordul de împăcare al părţilor nu are forţă executorie. Însă pentru impunerea spre executare a obligaţiilor asumate, partea se poate adresa în instanţa de judecată cu o cerere prin care va solicita executarea silită în modul prevăzut de lege.

Forma administrativă În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (3) al Codului civil, ,,Apărarea drepturilor

civile pe cale administrativă se face doar în cazurile prevăzute de lege. Hotărîrea emisă pe cale administrativă poate fi atacată în instanţă de judecată.”Forma administrativă de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei constituie activitatea autorităţilor publice realizată în cazurile prevăzute de lege în vederea apărării drepturilor. Apărarea drepturilor prin activitatea unui organ exponent al puterii publice poate fi exercitată doar în cazul în care lege prevede această formă de apărare a drepturilor. Astfel, putem menţiona activitatea următoarelor organe:

- organele de stare civilă. Potrivit art. 36, alin. (1) al Codului familiei, în baza acordului comun al soţilor care nu au copii minori comuni sau înfiaţi de ambii soţi, în cazurile cînd între aceştia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreţinerea soţului inapt de muncă, căsătoria poate fi desfăcută de către oficiul de stare civilă în a cărui rază teritorială se află domiciliul unuia dintre soţi, cu participarea obligatorie a ambilor soţi. În celelalte cazuri desfacerea căsătoriei are loc pe cale judecătorească;

- autorităţile tutelare. În caz de litigiu dintre părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către oficiul de stare civilă, cu concursul

Page 7: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

12

autorităţii tutelare în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului (art. 56, alin. (2) al Codului Familiei).

- alte organe competente prin lege de soluţionare a litigiilor. Orice decizie emisă pe cale administrativă poate fi contestată în instanţa de judecată, din

considerentul că ordinea procesual civilă de examinare şi soluţionarea a litigiului constituie forma cea mai perfectă de apărare a drepturilor subiective civile [1, p.8].

În literatura rusă de specialitate există şi o altă opinie vis a vis de exercitarea formei administrative de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei. Potrivit opiniei acestor autori, forma administrativă de apărare a drepturilor rezidă în aceia că în cazurile prevăzute de lege, organele publice pot fără solicitarea persoanei interesate şi în lipsa unui proces civil intentat de a emite decizie în vedere restabilirii drepturilor încălcate sau stabilirea certitudinii juridice în privinţa drepturilor contestate [1, p.8]. Considerăm că această activitate a autorităţilor publice constituie doar un segment restrîns al formei administrative de apărare a drepturilor, avînd tangenţă în sistemul de drept al Republicii Moldova cu procedura contravenţională şi penală.

Alte forme de apărare a drepturilor civile În literatura de specialitate mai sunt menţionate formele de apărarea a drepturilor şi

intereselor legitime ale persoane: mixtă şi notarială. Forma mixtă de apărare a drepturilor reprezintă acea activitatea desfăşurată de către

mai multe organe, prin combinarea diferitor forme de apărare a drepturilor. Fiecare persoană avînd dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor sale, poate cere în mod consecutiv aplicarea uneia sau a mai multor forme de apărare a drepturilor. Astfel, forma mixtă de apărare a drepturilor reprezintă o combinare a formei judiciare cu forma administrativă sau obştească. Un exemplu elocvent a formei mixte de apărare a drepturilor este procedura contenciosului administrativ. În acest caz, legea prevede obligativitatea respectării procedurii prealabile de sesizare a instanţei de judecată [15]. Persoana vatămată într-un drept al său va solicita mai întîi de la autoritatea publică remedierea încălcării drepturilor, şi în caz de refuz, va sesiza instanţa de judecată.

În ceea ce priveşte existenţa formei notariale de apărare a drepturilor civile există mai multe opinii în literatura de specialitate. Unii autori menţionează că activitatea desfăşurată de către notar prin perfectarea actelor notariale nu constituie o formă de apărarea a drepturilor, dat fiind faptul că nu implică existenţa unui litigiu de drept. Pe cînd alţi autori sunt de părerea că activitatea notarială constituie o formă de apărare a drepturilor [16, p. 37].

Considerăm că activitatea notarială constituie o formă de apărare a drepturilor civile. Activitatea notarială apără drepturile şi interesele legitime ale participanţilor la activitatea notarială şi ale persoanelor terţe împotriva potenţialelor încălcări în viitor, atribuind actelor notariale un caracter nelitigios [16, p. 35]. Astfel, activitatea notarială constituie o activitate de jurisdicţie nelitigioasă. Apărarea dreptului nu are loc doar în cazul existenţei unui litigiu de drept. În caz de existenţă a litigiului de drept se presupune că dreptul este deja încălcat sau contestat. Apărarea drepturilor poate avea loc şi pînă la încălcarea sau contestarea dreptului. Prevenirea încălcării drepturilor, de asemenea, constituie o parte integrantă a activităţii apărării drepturilor. De alt fel, apărarea drepturilor ar avea ca obiect numai înlăturarea consecinţelor în urma încălcării sau contestării dreptului.

Activitatea notarială asigură legalitatea actelor juridice în circuitului civil, în sensul cel mai general, micşorînd nivelul atît a faptelor ilicite de ordin civil cît şi a infracţiunilor [17, p. 9]. Pe bună dreptate în literatura de specialitatea este menţionat că sistemul notarial este chemat să

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

13

contribuie şi să ajute sistemul judiciar prin evitarea litigiilor chiar la etapa de stabilire a voinţei părţilor şi a încheierii ei; prin înlesnirea procesului de examinare a litigiilor şi a procesului probatoriu în instanţa de judecată asumîndu-şi acţiunile judiciar-civile de caracter nelitigios, astfel reducînd numărul dosarelor în instanţa de judecată [16, p. 35]. Instanţa de judecată, examinînd acţiunile nelitigioase în ordinea procedurii speciale, acţionează mai degrabă ca organ notarial, ce confirmă anumite fapte, ce reprezintă temei al drepturilor anumitor persoane, condiţionate de ele [16, p. 37].

Concluzii: Reieşind din poziţia menţionată mai sus, putem defini forma notarială ca acea formă de

apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei prin activitatea notarului la întocmirea actelor notariale de certificare a drepturilor nelitigioase şi a faptelor.

Referinţe bibliografice: 1. A.A. Власова. Гражданское процессуальное право Российской Федерации. – М.

Юрайт – Издат, 2003. 2. Беловой Т. А., Колядко И.Н., Юркевича Н.Г. Гражданский процесс. Общая часть.

Амалфея, Минск, 2001. 3. §34, De Geouffre de la Padelle c/Franţei, Hotărîre CEDO din 16 decembrie 1992. 4. Boris Negru, Alina Negru. Teoria generală a dreptului şi statului. Chişinău, Bons Offices,

2006. 5. Чечина Н.А., Чечот Д.М. Гражданская процессуальная форма, процессуальные нормы

и производство // Юридическая процессуальная форма. Теория и практика. М, 1976. 6. Рассахатская НА. Гражданская процессуальная форма: Учебное пособие. Саратов,

1998. 7. И.В. Сергеева. Арбитражный суд. СПб, Питер, 2005. 8. www. e-juridic.manager. ro 9. Legea nr. 23 din 22.02.2008 cu privire la arbitraj. Monitorul Oficial al Republicii Moldova

din 20.05.2008, nr. 88-89. 10. Decizia Consiliului Camerei de Comerţ şi Industrie a RM din 19.12.2008. Monitorul Oficial

al Republicii Moldova din 03.02.2009, nr. 19-21/69. 11. Regulamentul Curţii Aeronautice de Arbitraj din Moldova de pe lîngă Patronatul Aviaţiei

civile din Republica Moldova nr. 19 din 15.07.2010. Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 16.09.2011, nr. 152-155/1272.

12. Regulamentul aprobat de Consiliul AITA la 23 decembrie 2005. Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 03.02.2006, nr. 21-24 /59.

13. Marin Voicu, Mihaela Popocă. Dreptul muncii. Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p.62. 14. Legea nr. 134 din 14.06.2007cu privire la mediere Monitorul Oficial al Republicii Moldova

din 07.12.2007 nr. 188-197/730. 15. Legea nr. 793 din 10.20.2000 contenciosului administrativ. Republicat în Monitorul Oficial

ediţie specială din 03.10.2006. 16. Elena Constantinescu, Gheorghe Chibac, Olga Bondarciuc. Notariat. Pontos, Chişinău, 2001. 17. Миронова А.Н. Нотариат: Учебное пособие. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.

Page 8: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

14

INOPOPOZABILITATEA FAŢĂ DE TERŢI A SITUAŢIEI JURIDICE REALE ÎN CAZUL SIMULAŢIEI

Ion BÎTCĂ

Doctor în drept, lector universitar superior, Catedra Drept Privat, Vitalie CURARARI,

Căpitan de poliţie, inspector principal de stat, Direcţia fraude economice,

Rezume: La théorie de la simulation est une manifestation de l'apparence. Les tiers ne rétrécit pas que considérer ces apparitions, qui, à leur avis est un fait juridique. Les tiers ont le droit de regarder la réalité en apparence - uzînd d'action en déclarant simulation. La bonne foi est une condition que la tierce partie ont une prévalence publiquement opposer au troisième acte de mauvaise foi, sauf si le statut de créancier non garanti a été acquis avant la fin de la simulation, lorsque pour des raisons données sera la troisième întîetate du parti de mauvaise foi Rezumat: Simulaţiea este o manifestare a teoriei aparenţei. Terţele persoane nu vor contracta de căt în considerarea acestei aparenţe, care din punctul lor de vedere reprezintă o realitate juridică. Terţele persoane au dreptul de a căuta realitatea sub această aparenţă – uzînd de acţiunea în declararea simulaţiei. Buna-credinţă constituie şi o condiţie pentru ca terţul să aibă prevalenţă în a invoca actul public faţă de terţul de rea-credinţă, cu excepţia situaţiei cînd calitatea de creditor chirografar a fost dobîndită înainte de încheierea simulaţiei, cînd pentru motivele arătate va avea întîetate terţul de rea-credinţă.

1. Introducere. Prin opozabilitatea faţă de terţ a situaţiei juridice reale trebuie să înţelegem acea situaţie cînd,

în anumite împrejurări sau condiţii, o terţă persoană este îndreptăţită să nu ţină seama, să ignore acele situaţii juridice care au fost create prin anumite contracte ce reprezintă adevărata voinţă a părţilor contractante1. Din punct de vedere al părţilor, prin inopozabilitate înţelegem lipsa posibilităţii juridice a părţii de a invoca un act juridic faţă de cei care nu au luat parte la încheierea lui, nici personal şi nici prin reprezentare, lipsa posibilităţii juridice de a se prevala de un act pentru a cere persoanelor stăine de contract respectarea drepturilor şi obligaţiilor nascute din acel act2. O asemenea împrejurare de natură a face inopozabil faţă de terţ un anumit contract este reprezentată de instituţia simulaţiei. Inopozabilitatea faţă de terţ a situaţiei juridice reale, este o sancţiune3care salvgardează interesele legitime ale terţelor fără a sacrifica voinţa reală a părţilor exprimată în actul ocult4, lipsind părţile de folosul pe care-l scontaseră supunîndu-le pe mai departe contractului secret5. Această sancţiune este legitimată de împrejurarea că ei au cunoscut numai actul public, aparent. Terţii nu pot şi nu trebuie să fie prejudiciaţi printr-un act a cărui exestenţă, prin ipoteză, au ignorat-o şi aceasta chiar dacă ar fi dobîndit dată certă6.

1 A se vedea C. Stătescu, C. Bârsan, Teoria generalăa obligaţiilor, Editura ALL Educaţional, Bucureşti, 1998, p. 77. 2 A se vedea A. Pop, Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria generalp a dreptului civil, Bucureşti, 1980, pp. 323-324. 3 A se vedea H. L. Mazeaud, J. Mazeaud, Leţon de droit civil, Tome II, Paris, Edition Montehrestion, 1971, p. 743, pct. 810. 4 A se vedea D. Cosma, Teoria generalăa actului juridic civil, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p. 400. 5 A se vedea J. Boulanger, Simulation, în Repertoire de droit civil, Daloz, Paris, 1955, vol. V, p. 2 6 A se vedea D. Cosma, op. cit., p. 406, cu excepţia situaţiei cînd data certă a fost obţinută prin înscrierea într-un registru a nume destinat.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

15

Ca construcţie juridică, simulaţia, nu este în sine o cauză de nulitate7, pentru că legea nu obligă părţile să dea în vileag faţă de terţ aparenţele juridice pe care le încheie şi nu le opreşte în principiu să ascundă prin actul aparent un act real, iar mobilurile care îndeamnă părţile să recurgă la simulaţie nu sunt totdeauna ilicite sau reprobabile8, cu atît mai mult cu cît legiuitorul recunoaşte implicit caracterul licit al simulaţiei prin recunaoşterea posibilităţii dobîndirii de bunuri prin intermediul simulaţiei. Astfel potrivit Legii nr. 1264/20029, privind declararea şi controlul veniturilor unor categorii determinate de persoane, sunt obligaţi să declare şi acele bunuri care au fost dobîndite prin persoane interpuse – art. 4 alin. 1, lit. c, deci folosindu-se de operaţiunea simulaţiei.

2. Principiile consensualismului, voinţei interne şi autonomiei de voinţă în materia simulaţiei. Simulaţia este creaţia consensualismului, principiul general ce atenuiază rigiditatea dreptului formalist şi care conferă prevalenţă voinţei reale a părţilor în raport cu voinţa reală declarată, părţile avînd posibilitatea să încheie, în limitele libertăţilor contractuale10, orice convenţie de natură să le satuisfacă interesele11. Principiul consensualismului este regula de drept potrivit căreia pentru a produce efecte juridice manifestarea de voinţă este nu numai necesară, ci şi suficientă, nefiind obligatoriu, cu unele excepţii, să îmbrace vre-o formă specială. În consecinţă, părţile vor putea să încheie atîtea convenţii cît le dictează interesul lor12. Simulaţia ar apărea astfel ca o consecinţă a acestui principiu13. Totuşi, ea nu reprezintă un efect exclusiv al principiului. Putem fi în prezenţa simulaţiei şi atunci cînd contranscrisul îmbracă forma unui antecontract care dacă nu ar fi fost secret ar trebui să îmbrace forma autentică14, formă care reprezintă o excepţie de la principiul examinat, de exemplu, în cazul donaţiei prin interpunere de persoană a unui teren agricol, atît oferta cît şi acceptarea ei trebuie să îmbrace forma autentică. În această situaţie s-a spus că lipsa formei autentice a actului secret este suplinită de forma autentică a actului public, datorită legăturii indisolubile existentă între aceste două acte15. Un alt principiu semnificativ în materia simulaţiei este cel al voinţei interne, regula de drept potrivit căreia atunci cand există neconcordanţă între voinţa internă, reală şi cea declarată va prevala voinţa internă16. Sistemul de drept moldovenesc consacră ca principiu general prioritatea voinţei 7 A sevedea D. Alexandrescu, Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţie cu legile vechi ale statului şi cu principiile legislaţiilor străine, vol. VII, Tipografia Naţional, Iaşi, 1923, p. 163. 8 A se vedea D. Cosma, op. cit., p. 398, M. Dagot, La simulation en droit prive, Paris, 1967, p. 172. 9 Legea 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de răspundere, republicat în M. Oficial al R. Moldova nr. 72-75/229 din 13.04.2012 10 A se vedea D. Chirică, Principiul libertăţii de a contracta şi limitee sale în materia de vînzare cumpărare, Revista de Drept Comercial. Nr.1/1993, pp. 44-49; V. Pătulea, Principiul libertăţii contractuale şi limitele sale, Dreptul, nr. 10, 1997, pp. 24-26. 11 R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, Reglementarea simulaţiei în legislaţia civilă şi reflecatarea ei în doctrină şi practica judiciară, în Studii de Drept Românesc, nr. 4/1997, p. 164. 12 A se vedea E. Lupan, Introducere în drept civil., Editura „Argonaut”, Cluj-Napoca, 1999, pp. 248-249. Gh. Beleiu, Drept Civil Român. Introducere în drept civil, Editura „Şansa”, Bucureşti, 1995, p. 149, A. Pop, Gh. Beleiu, op. cit., pp. 267-268. 13 A se vedea C. Hamangiu, N. Georgian, Codul civil adnotat, vol. VIII, p. 232, pct. 14. 14 Cu privire la forma autentică a se vedea, infra nr. 4. 15 A se vedea R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 171. 16 A se vedea E. Lupan, op. cit., pp. 248-249; Gh. Beleiu, op. cit., pp. 131-132; A. Pop, Gh. Beleiu, op. cit., pp. 214-216.

Page 9: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

16

interne faţă de voinţa declarată a părţilor, iar art. 725 C. civ. mld., alin. 2, reiterează implicit acest principiu. Ca excepţie de la acest principiu Codul civil prevede posibilitatea ca voinţa declarată să fie cea care produce efecte juridice. În privinţa unei astfel de excepţii ne aflăm şi la alin. 3, art. 221, C. civ., cînd actul secret nu va produce efecte faţă de terţul de bună credinţă. Prin urmare, simulaţia, ca şi în cazul principiului consensualismului, reprezintă o consecinţă atît a regulei cît şi a excepţiei cu precizarea că în cazul principiuli voinţei interne, regula se aplică între părţile contractante, iar excepţia faţă de terţ. Unul din principiile fndamentale în materie contractuală îl constituie autonomia actului de voinţă, principiu a cărui singura îngrădire îşi gaseşte sorgintea în opunerea unui alt principiu de valoare superioară, acela al primatului legilor de ordine publică şi bunelor moravuri – art. 9 alin. 1 şi 667 C. civ. Tendinţa legislaţiei de a acorda o cît mai mare autonomie de voinţă este dublată însă de instituirea de către literatura de specialitate şi practica judiciară a unor reguli care să asigure protecţia terţelor împotriva consecinţelor pe care le pot avea unele manifestări de voinţă oculte ale părţilor contractante17. Rolul şi valoarea acestui principiu poate fi apreciat şi prin recunoaşterea valabilităţii folosirii unei operaţiuni duble, una cu valoare de lege, sinceră, dorită şi voită de părţi dar secretă, cealaltă, care nu exprimă voinţa reală a părţilor dar publică, pentru terţ.

3. Caracterul secret al contraînscrisului. Prin contranscris se înţelege acel contract (în sens de negotium) întocmit de părţi în secret cu scopul de a modifica sau chiar a desfiinţa efectele unui alt contract, aparent, public pe care aceleaşi părţi îl încheie18. Cu alte cuvinte pentru a ascunde existenţa contracului real părţile întocmesc un contract care este public, dar care nu conţine adevărata lor voinţă şi al cărui rol este doar de a camufla adevăratul conţinut, el este contrar celui aparent19. Prin urmare, simulaţia rezultă din clandestinitatea celui de-al doilea act şi din conţinutul lui care contrazice actul aparent şi exprimă voinţa reală a părţilor20. Discordanţa dintre voinţa reală şi cea declarată, datorită intenţiei şi acordului părţilor de a simula, trebuie să aibă caracter secret. Nu este posibil să fim în prezenţa simulaţiei, cînd unul din cele două elemente îşi perde acest caracter21. Menit să creeze o aparenţă juridică înşelătoare pentru terţ, simulaţia presupune în mod firesc, ascunderea faţă de ei a actului voit realmente de unde şi denumirea actului de secret. Drept urmare nu se poate vorbi de simulaţie şi teri nu se pot prevala de regimul ei juridic dacă au cunoscut actul real. Mai mult, nu suntem în prezenţa simulaţiei nici cînd părţile refuză să dea în vileag actul real dar fac menţiune expresă în actul aparent despre existenţa celuilalt act. În această situaţie terţii nu sunt amăgiţi asupra faptului că actul aparent este dublat de un alt act care îl anihilează, îl modifică sau îl lipseşte de efecte juridice22. Literatura juridică a consacrat pentru actul secret denumirea de contranscris, această denumire improprie datorîndu-se traducerii greşite a termenuluio de contre-lettre, folosit de art.

17 A se vedea R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 164; R. Petrescu, Aspecte din practica Tribunalului Suprem referitoare la simulaţie în actele juridice, în Revista Română de Drept, nr. 1/1976, p. 34; V. Longhin, Neconcordanţa conştientă dintre voinţa şi declararea ei, în Legalitatzea Populară, nr. 9/1956, p. 1027. 18 A se vedea H.L. Mazeaud, J. Mazeaud, op. cit., p. 740, pct. 807. 19 Idem, p. 742, pct. 808. 20 Ase vedea notă de C. Lizmayer, Tribunalul Regiunii Cluj, în Legalitatea Populară, nr. 12/1962, pp. 1527-1529; C. Hamangiu, N. Georgian, op. cit, vol. VIII, p. 234, pct. 3; H. L. Mazeaud, J. Mazeaud, op. cit., p. 742, pct. 808. 21 A se vedea H. L. Mazeaud, J. Mazeaud, op. cit., p. 753. 22 D. Cosma, op. cit., p. 396.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

17

1321, C. civ. francez23, în realitate, însă contranscrisul desemnînd operaţiunea juridică, fiind deci, echivalent nu cu instrumentum ci cu negotium. Importanţa acestei deosebiri reiese din faptul că articolul 221 C. civ reglementează efectele simulaţiei şi nu proba ei, deci nu trebuie să se confunde forţa obligatorie a contractului cu forţa probantă a actului juridic24. Se pune întrebarea dacă caracterul secret al contranscrisului trebuie să fie unul absolut sau relativ. Prin caracterul absolut al contraînscrisului înţelegem acea situaţie în care contranscrisul nu este cunoscuc decît părţilor contractante; cel relativ este cunoscut şi de alte persoane, altele decît părţile contractante sau terţele persoane care invocă actul public. Alături de alţi autori25 considerăm că caracterul secret al actului îmbracă forma relativităţii. Contranscrisul trebuie să aibă caracter secret numai faţă de persoanele care invocă actul public fără a i se putera reţine o culpă în aflarea adevăratei situaţii juridice26, nefiind relevant faptul că actul secret a fost cunoscut şi de alte persoane. Numai aşa se poate explica existenţa concursului între creditorii chirografari a unei părţi de a invoca actul public şi creditorii chirografari ai celeilalte părţi care invocă actul secret. Nu este deloc de neglijat şi opinia care susţine caracterul absolut al contranscrisului. Argumentul ar consta în faptul că dacă comtraînscrisul este cunoscut de o altă persoană alta decît părţile contractante s-ar putea reţine în sarcina celui care fiind de bună-credinţă şi invocă actul public, o culpă în neaflarea adevărului, s-ar putea reţine lipsa de diligenţă în sarcina lui. Dar şi în acest caz, în aprecierea caracterului secret va trebui sa avem in vedere, să apreciem, mijloacele de informare, modalităţile prin care terţa persoană a luat cunoştinţă de actul secret, dacă acestea erau la îndemîna oricui cine ar fi avut interes sa afle de situaţia reală sau nu. Pentru a produce efectele între părţi contranscrisul va trebui să îndeplinească condiţiile de valabilitate a contractului în general27. În acest sens în literatura de specialitate s-a pus întrebarea, dacă contranscrisul, pentru ca simulaţia să fie valabilă, trebuie sau nu să îmbrace forma autentică, atunci cînd pentru operaţiunea respectivă legea cere o astfel de formă? În acest sens, care sunt consecinţele cu privire la caracterul clandestin al contranscrisului. Există mai multe opinii: 1 Lipsa formei autentice a contranscrisului este suplinită de forma autentică a actului public, atunci cînd există o legătură indisolubilă dintre cele două acte28. 2 Forma solemnă nu anihilează ci numai diminuiază caracterul ocult29. 3 Forma autentică a contraînscrisului anihilează caracterul ocult. S-a spus că simulaţia este o operaţiune de sine stătătoare, iar caracterul solemn al unuia din actele care o compun nu-i conferă în 23 Potrivit art. 1321 C. civ. fr. : „les contre-lettres ne peuvent avoir leur effect qu᾽entre les parties contractantes, elle n᾽ont point effect contre les tiers”. 24 A se vedea C. Stătescu, C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Editura „Academiei”, Bucureşti,. 1981, p. 91; R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 164; V. Stoica, Marieta Ronea, Notă, în Dreptul, nr. 2-3/1991, p. 48. 25 A se vedea H. L. Mazeaud, J. Mazeaud, op. cit., p. 750, pct. 822. 26 A s vedea infra, pct 6. 27 A se vedea B. Petraşcu, C. Jora, Despre simulaţia cu privire la preţ. Aspecte contraversate, în Studii de Drept Românesc nr. 1-2/ 1991, p. 33; C. Stătescu, C. Bîrsan, op. cit., p. 82. 28 A se vedea Badri-Lacontinerie, Precis de droit civil, tome II, Paris, 1925, p. 259, pct. 588; C. Hamangiu, N. Georgian op. cit., vol. VIII, p. 231, pct. 9, 12, p. 232, pct. 22, p. 233, pct. 26; D. Alexandrescu, op. cit., vol. VII, p. 164,; R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 168; R. Petrescu, Aspecte din practica judiciară în materia probei actului simulat, în Studii de Drept Românesc, nr. 1-2/ 1991, p. 37; D. Chirică, Drept Civil. Contracte Civile, Editura Lumina-Lex, Bucureşti, 1997, p. 154. O donaţie deghizaă nu poate fi anulată din cauza lipsei autenticităţii –, Deciazia nr. 228/ 926, din 8 aprilie 1925 a Tribunalul Covurlui, în Pandectele Române, nr. 5 din 1926, partea III-a, p. 87. 29 A sde vedea B. Petraşcu, C. Jora, op. cit., p. 33.; D. Cosma op. cit., p. 394.

Page 10: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

18

ansamblu un caracter solemn neexistînd un raport de la principal la accesoriu30. În ce priveşte momentul în care contranscrisul trebuie să îndeplinească acestz caracter este cel al încheierii simulaţiei. Aceasta numai în cazul în care drepturile terţelor persoane s-au născut anterior sau concomitent cu încheierea simulaţiei. Dacă acestea s-au născut ulterior realizării simulaţiei, caracterul secret trebuie să subziste pînă în acest moment31, nefiind suficient ca el să existe în momentul încheierii simulaţiei.

4. Calitatea de terţi. Potrivit art. 221 alin. 2 partea a II-a C. civ. „ ... Referitor la actul juridic avut în vedere de

părţi se aplică regulile respective”. Unul din principiile care reglementează efectele actului juridic îl reprezintă principiul relativităţii actului juridic. Potrivit acestui principiu contractul produce efece între părţile contractante şi succesorii în drept ai părţilor – succesorii universali şi cu titlu universali – art. 668 alin 2. C. civ. În ce priveşte succesorii în drept a părţilopr, raportat la simulaţie, calitatea lor de a fi avînzi cauză sau terţi depinde de oportunitatea simulaţiei în privinţa lor, după cum aceasta este favorabilă sau defavorabilă. Prin urmare calitatea de terţi ai simulaţiei vor avea următoarele categorii de persoane printre care identificăm – dobînditorii cu titlu particular prin acte între vii sau mortis cauza, creditorii chirografari, şi succesorii universali sau cu titlu universalcu particularitatea arătată mai sus şi penutus exstranei32. Deci, în principiu, prin terţi înţelegem acele persoane care au avut raporturi juridice cu una din părţile contractante însă nu cade sub incidenţa art. 668 alin 2 c. civ. deoarece ele nu figurează în contraînscris şi au interesul să invoce actul aparent şi simulat pentru a-şi salva drepturile ce le deţin de la părţile contractante33. a). Dobînditorii cu titlu particular prin acte între vii sau mortis cauza sunt acele persoane, care dobîndesc un anumit drept privit în mod individual (ut singuli), iar nu ca parte componentă a unui patrimoniu, succesori care au dobîndit un drept real sau de creanţă de la părţile contractante posterior actului secret şi pe temeiul actului public, întrucît numai astfel ar putea fi vătămate interesele lor prin invocarea actului secret34. Ei sunt ocrotiţi în considerarea lor ca terţi de efectele pe care le poate produce actul secret încheiat de autorul lor35. Aceasta deoarece, în cazul actelor între vii, ei cînd au tratat şi au fixat condiţiile prin acordul lor de voinţă au ţinut cont de situaţia aparentă, ei nu pot să suporete consecinţele unui act, care a fost desimulat, chiar dacă scopul simulaţiei nu este fraudulos în privinţa lor. Părţile care au creat aparenţa vor trebui să suporte consecinţele situaţiei36. Iar pe de altă parte, în cazul actelor mortis cauza, aceştea fiind dobînditorii unui drept sau unui bun determinat nu reprezintă pe transmiţător şi deci nu pot fi asimilaţi cu el ca parte în contractul secret, care le este astfel opozabil37. Efectele simulaţiei faţă de ei trebuie analizate numai în raport cu acele contracte din care s- a născut drepturile şi obligaţiile în legătură cu bunurile sau dreptul care le-a fost transmis. Ei sunt consideraţi terţi, deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a fi consideraţi avînzi cauză. De exemplu dobînditorul unui imobil invocă inopozabilitatea

30 A se vedea V. Stoica, Marieta Ronea, Nata II la Decizia nr. 19/19. O3. 1986, a Tribunalului Suprem, în dreptul Nr. 2-3/1991, p. 48.; Eugenia Safta-Romano, Examen teoretic al precticii judiciare referitor la contractul de donaţie, în Revista Română de Drept, nr. 6/1989, p. 47; Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contractele speciale, Editura „Actami”, Bucureşti, 1996, pp. 111-112. 31 A se vedea C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., p. 81; C. Hamangiu, N. Georgiam, op. cit., vol. VIII, p. 231, pct.11. 32 A se vedea H.L. Mazeaud, J Mazeaud, op. cit., p. 747, pct. 818. 3333 A se vede C. Hamangiu, N. Georgian, op. cit., vol. VIII. p. 232, pct. 18; D. Alexandrescu, op. cit., vol. VII, pp. 164-169. 34 A se vedea C. Hamangiu, N. Georgian, op. cit., vol. VIII, p234, pct. 4. 35 T. R. Popescu, P. Anca. op. cit., p. 124; H.L. Mazeaud, J Mazeaud, op. cit., p. 748, pct. 819. 36 A se vedea H.L. Mazeaud, J Mazeaud, op. cit., p. 748, pct. 819. 37 A se vedea, Decizia nr. 1139/20.05.1972 , Tribunalul Suprem, în Repertoriul de Practică Judiciară 1975-1980, p. 120.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

19

faţă de el a actului prin care un altul se pretinde dobînditor a aceluiaşi imobil şi de la acelaşi transmiţător, în cazul în care acela nu a îndeplinit cerinţele de publicitate imobiliară prevăzută de lege38. Atunci cînd succesorul cu titlu particular are interesul să invoce actul secret acesta va produce efecte indiferent dacă înscrisul are sau nu dată certă. Aceasta deoarece chiar dacă actul secret conţine o dată certă, iar aceatsta este ulterioară actului public, aceasta nu va avea relevanţă, deoarece în materia efectelor simulaţiei important e că anterior încheierii actului public să existe acordul simulator39, iar constituirea unui inscris ulterior actului public nu are importanţă decît în materia probei contranscrisului. b). Creditorii chirografari sunt acei creditori, care au ca singură garanţie comună şi proporţională realizării drepturilor lor de creanţă întregul patrimoniu al debitorului lor, ceea ce constituie gajul lor general. Ei au calitatea de terţ, deoarece simulaţia este încheiată de cele mai multe ori în frauda intereselor lor. Calitatea de terţ a creditorilor chirografari se analizează în raport cu actul secret40, act care se prezumă a fi făcut în frauda lor41. De exemplu, un creditor dacă ar fi cunoscut situaţia consacrată prin actul secret nu ar fi contractat cu debitorul respectiv, în consecinţă actul secret nu este opozabil, ci numai actul aparent cu condiţia ca creditorii chirografari să fie de bună-credinţă. Prin urmare calitatea de terţ a creditorilor chirografari se analizează nu numai în raport de actul secret ci şi de atitudinea psihologică a acestuia faţă de cele două acte, dacă a fost de bună sau de rea-credinţă. Creditorii vor avea calitatea de terţ indiferent dacă înscrisul avea sau nu dată certă42. Faţă de actul public creditorii chirografari au calitatea de avînzi cauză, calitate care le asigură dreptul de a exercita acţiunea oblică, dacă debitorl său rămîne în pasivitate sau acţiunea pauliană, cînda actul public este încheiat de debitor în frauda dreptului său de gaj general, act ce-i provoacă insolvabilitatea43. Regula este că creditorii chirografari nu sunt ţinuţi de contractele încheiate de autorul lor , dar acestea le sunt opozabile în măsura în care ele se răsfrîng asupra patrimoniului lor, singurul gaj al creditorilori chirografari. Dacă ar fi opozabilă creditrorilor chirografari şi actul secret al debitorilor acesta ar putea să le aducă prejudicii nejustificate44. De exemplu, ei ar putea fi vătămaţi în cazul în care li s-ar opune efectele actului secret al debitorului lor prin care acesta a convenit că dobîndirea de către el este fictivă şi, deci, bunul respectiv nu a intrat realmente în patrimoniul său, care constituie gajul general al creditorulor săi. c). Succesorii universali şi cu titlu universal sunt consideraţi a fi în baza art. 668, alin. 2, avînzi cauză, deoarece fiind continuatorii personalităţii autorului lor se consideră ca au luat parte la încheierea contractului, dar nu l-au semnat45. Atunci cînd cntraînscrisul le este defavorabil ei sunt prezumaţi că nu au luat parte la încheierea lui şi prin urmare au calitatea de terţi46. O aplicaţie 38 A se vedea A. Pop, Gh. Beleiu, op. cit., p. 325; L. Pop, op. cit., p. 90. 39 A se vedea Al. Bacaci, O. Ungureanu, Simulaţie cu privire la modalitatea întreţinerii, în Revista Română de Drept, nr. 5/1983, p. 63; C. Hamangiu, N. Georgian, op. cit., vol. VIII, p236, pct. 16; R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 165. 40 V. Longhin, Neconcordanţa conştientă dintre voinţa şi declararea ei în raporturile create prin acte juridice, în Legalitatea Populară, nr. 9/1956, p. 1033. 41 A se vedea H.L. Mazeaud, J Mazeaud, op. cit., p. 748, pct. 822; L. Joserand, Cours de droit civil, tome II, Paris, 1930, p. 168, pct. 327. 42 A se vedea C. Hamangiu, Codul Civil Adnotat, vol. IV, Ed. Librăria Universală ALCALAY&CO, 1925, p. 40, pct. 5. 43 A se vedea C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., pp. 69-70. 44 A se vedea T. R. Popescu, P. Anca, op. cit., p. 127. 45 D. Alexandrescu, op. cit., vol. VII, p. 166 46 A se vedea C. Hamangiu, N. Georgian, op. cit., vol. VIII, p. 235. pct. 8; D. Alexandrescu, op. cit., vol. VII, p. 166; E. Cîrcei, notă, la Decizia civilă, nr. 1135/1983 în Revista Română de Drept, nr. 2/1985, p. 55. De exemplu ei vor putea invoca simulaţia pentru a contesta executarea silită a actului public prin care se realizează o vînzare fictivă încheiată de autorul lor – Decizia nr. 297/6,09,1927, în Pandectele Române nr. 7/1928, partea I, pp. 220-221.

Page 11: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

20

practică o reprezintă cazul moştenitorilor rezervatari a căror rezervă a fost atinsă prin actul secret47. În această situaţie ei nu exercită acţiunea autorului lor ci în baza unui drept propriu şi personal invocă o fraudă comisă în contra rezervei sale legale cu ajutorul simulaţiei48. În toate celelalte situaţii, cînd prin actul secret nu s-a adus nici o atingere rezervei sale succesorale, ba chiar mai mult îi este benefic, el nu va avea calitatea de terţ ci de avînzi cauză, deoarece prin efectul transmisiunii unei fracţiuni sau totalităţii patrimoniului ei se substituie în toate drepturile şi obligaţiile autorului său (în afara celor rezultînd din contractele încheiate intuitu personae), astfel, că le sunt opozbile excepţiile ce puteau fi ridicate faţă de autor pe care acesta îl reprezintă49. Dacă moştenitorul rezervatar cere nulitatea unui contract de vînzare cumpărare făcut de autorul lor fără a susţine că acel act ar cuprinde o liberalitate care încalcă rezerva lor succesorală, ei nu vor putea ataca decît în aceleaşi condiţii ca şi autorul lor de care au fost reprezentaţi cu ocazia încheierii contractului50, deci nu au calitatea de terţi ci de avînzi cauză. Calitatea de terţi o vor avea numai moştenitorii rezervatari a căror rezervă a fost încălcată prin actele defunctului şi numai în măsura acestei rezervări şi în limita în care ea a fost încălcată. Faţă de actul cu titlu oneros săvîrşit de autorul lor ei au calitatea de avînzi cauză, indiferent dacă sunt moştenitori rezervatari.

5. Buna şi reaua credinţă a terţilor. Noţiune. În literatura de specialitate nu există o definiţie unanimă cu privire la buna şi reua credinţă. Potrivit unui autor prin buna credinţă trebuie să înţelegem”... ignorarea simulaţiei de către terţi”51. Potrivit altui autor52 ea reprezintă imposibilitatea pentru terţi de a împedica simulaţia. În mod critic se observă că aceasta nu reprezintă o definiţie dată bunei-credinţe; el apreciază această ignorare a situaţiei juridice reale cu şi în momentul cînd el invocă aparenţa şi cînd părţile îi opun actul secret. Pentru a putea da o definiţie bunei-credinţe două aspecte trebuie evidenţiate, şi anume: activitatea loială şi de toată încrederea; credinţa eronată, scuzabilă a celui care o invocă53. Astfel prin buna-credinţă trebuie să înţelegem credinţa sinceră, dar eronată cu privire la raporturile juridice create de părţi prin actul public ca fiind adevăratele raporturi juridice. Prin reaua-credinţă vom înţelege cunoaşterea de către terţi fie în momentul încheierii simulaţiei, fie în momentul constituirii drepturilor lor a adevăratelor raporturi juridice existente între părţi, disimulate de alte raporturi juridice fictive. Conţinut. Pentru a fi de bună-credinţă, terţul trebuie să fie străin de orice culpă în încheierea actului cu titlu aparent, cu alte cuvinte nu este suficient ca terţul să fi crezut în situaţia aparentă, este necesar ca eroarea în care s-a aflat trebuie să fie scuzabilă. Terţul trebuie să se informeze şi să-şi ea în prealabil toate măsurile de precauţie conforme cu prudenţa şi diligenţa unui comportament uman

47 A se vedea Decizia civilă, nr. 796/ 30.07.1985 a Tribunalului Judeţului Suceava, în Revista Română de Drept, nr. 6/1986. p. 52 48 A se cedea I. F. Pop, Constatarea simulaţiei şi revocarea înstrăinărilor frauduloase în cazurile privind controlul provenienţei bunurilor, în Revista Română de Drept, nr. 4/1987, pp. 39-45. 49 A se vedea V. Longhin, Notă la Decizia nr. 32/11.01.1955, a Tribunalului Suprem, în Legalitatea Populară, nr. 1/1965, p. 88; C. Hamangiu, N. Georgian, op. cit., vol. VIII, p. 234. pct. 36; D. Alexandrescu, op. cit., vol. VII, p. 166; Decizia din 11.07.1929 a Tribunalului Fălticeni, în Pandectele Române, nr. 9/1930, partea III, p. 18. 50 A se vedea C. Hamangiu, I. Rosseti Bălănescu, Al. Baicoianu, Tratat de Drept Civil Român, vol II, Editura „Natională” S. Ciornei, Bucureşti, 1929, pp. 41, pct. 18. 51 A se vedea M. Dagot, op. cit., p. 152. 52 A se vedea definiţia dată de Naut, în Effets des actes juridiques simulẻs. Paris, 1951 nr. 51 citată de M. Dagot, op. cit., p. 152. 53 A se vedea D. Gherasim, Buna credinţă în raporturile juridice civile, Editura Academiei, Bucureşti, 1981, pp. 34-35.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

21

normal. Buna-credinţă presupune, deci, şi deligenţa54. În această privinţă instanţele de fond au un câmp larg de apreciere. Astfel, de exemplu, dacă situaţia juridică reală a format obiectul unei publicităţi terţul nu va mai pute invoca în favoarea sa situaţia aparentă, rezultată din eroarea comună, deoarece ele cu uşurinţă el putea să afle care este situaţia adevărată55. În acest caz lipsa de deligenţă înlătură buna-credinţă56. Prin urmare, în materia simulaţiei, terţul, pentru a fi de bună-credinţă, nu este suficient să fi crezut în situaţia aparentă, publică, ci trebuie să fie străin de orice inactivitate deligentă. Simpla existenţă a actului aparent nu poate crea prezumţia că terţii nu au cunoscut contractul secret57. În ce priveşte reaua-credinţă, aceasta poate fi privită sub un dublu aspect: - act voliţional şi act involiţional. Ca act voliţional reaua-credinţă constă în recunoaşterea terţului că a cunoscut simulaţia din momentul încheierii operaţiunii sau din momentul naşterii drepturilor sale. Ca act involiţional reaua-credinţă reprezintă o consecinţă, rezultatul admiterii probei contrare a bunei-credinţe. Momentul în care trebuie să existe bina credinţă. Aplicaţii. În literatura de specialitate s-a afirmat că buna-credinţă trebuie să existe sau se apreciază în momentul încheierii simulaţiei58. De exemplu, o persoană înstrăinează în mod fictiv un bun, creditorul debitorului dobînditor fictiv va putea invoca inopozabilitatea faţă de el a actului secret (prin care se anulează înstrăinarea fictivă) şi de a-şi susţine pretenţiile prin actul public numai dacă în momentul încheierii simulaţiei nu a cunoscut existenţa actului secret. Uneori, buna-credinţă trebuie să subziste pînă în momentul constituirii de către terţi a drepturilor lor59, drept ce se intemeiază pe actul fictiv. De exemplu, în cazul în care o persoană contractează cu dobînditorul fictiv el va putea invoca inopozabilitatea actului secret numai dacă a fost de bună-credinţă în momentul cînd a contractat; sau, un alt exemplu, pentru dobîndirea unui bun de la proprietarul aparent este suficient ca buna-credinţă să existe în momentul constituirii dreoptului. Mai mult chear, buna credinţă trebuie să subziste pînă în mommentul în care o terţă persoană invocă actul secret60. Dacă el a luat cunoştiinţă de actul secret înainte de această dată, dar ulterior momentului încheierii simulaţiei, sau celui constituirii drepturilor lui, el nu va mai putea invoca inopozabilitatea actului secret faţă de el, ci le va suporta consecinţele, deoarece nu mai este permis ca prin atitudinea pasivă (de la data cînd a cunoscut şi pînă în momentul introducerii acţiunii de către o altă terţă persoană) să creieze un drept în favoarea debitorului şi implicit o garanţie pentru el. Dacă el a cunoscut existenţa simulaţiei (contraînscrisului) ulterior celor două momente, dar înainte de întroducerea acţiunii în simulaţie de către o terţă persoană interesată, s-ar reţine în sarcina lui o culpă în neaflarea adevărului, culpă ce ar consta în

54 A se vedea Decizia nr. 2231/17.10.1997 a Tribunalului Bucureşti, în Culegere de practică judiciară a Tribunalului Bucureşti, 1993-1997, p. 74. 55 Terţul este de rea-credinţă nu numai atunci cînd el a cunoscut efectiv contraînscrisul, ci şi atunci cînd el a avut posibilitatea de a-l afla, iar publicitatea reprezintă o asemenea posibilitate - a se vedea M. Dagot, op. cit., p. 154. 56 D. Gherasim, op. cit., p. 214; În legislaţia românească, de exemplu, o persoană constituie în favoarea alteia un drept de uzufruct asupra unui imobil după care îl înstrăinează unei terţe persoane (dobînditorul). Acesta va invoca inopozabilitatea actului prin care uzufructuarul a dobăndit dreptul de uzufruct pe motiv că nu a fost în scris în Registru cadastral, dar care a fost înscris în Registru de intrare, registru, care împreună cu Registrul cadastral, reprezintă modalităţi de informare a terţilor. În acest caz în beneficiul dobînditorului nu va putea fi reţinută buna-credinţă, deoarece acesta ar fi trebuit să consulte nu numai Registrul cadastral ci şi Registrul de intrare. Prin urmare, lipsa de deligenţă anihilează buna-credinţă 57 A se vedea opinia contrarie T. R. Popescu, P. Anca, op. cit., p. 127; H.L. Mazeaud, J Mazeaud, op. cit., p. 750, pct. 822. 58 A se vedea L. Pop. op. cit., p. 123. 59 A se vedea C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., p.81. 60 A se vedea opinie contrară, M. Dagot, op. cit., p. 152.

Page 12: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

22

faptul că el nu ar fi depus stăruinţa necesară de a afla situaţia juridică reală la cele două momente de vreme ce ulterior acestor momente a aflat de existenţa ei. Dacă terţil a contractat cu cumpărătorul din actul fictiv cunoscînd existenţa contraînscrisului el este de rea-credinţă, şi prin urmare, dacă în aceste condiţii devine prioprietar al unui imobil el nu poate să cîştige alt titlu de cît acela de proprietar aparent ce-l avea şi autorul său61. Buna-credinţă constituie şi o condiţie ca terţul să aibă dreptul de opţiune de a putea invoca nu numai actul public, ci şi să se prevaleze de actul secret atunci cînd acesta îi este profitabil deoarece: „dacă terţii au dreptul să renunţe la un beneficiu instituit în favoarea lor, ei nu pot fi constrînşi la aceasta”62. Altfel spus, terţul care nu a cunoscut simulaţia are situaţia priviligiată născută din dreptul de opţiune63. O astfel de posibilitate nu are terţul de rea-credinţă, care va trebui să suporte efectele declarării simulaţiei64. În literatura de specialitate se susţine ideea că în cazul existenţei unui conflict în raporturile dintre dintre terţi (în sensul că unii au interesul de a invoca actul fictiv, iar alţii actul secret) se va da cîştig de cauză terţului de bună credinţă, care invocă actul fictiv, deoarece el nu a putut cunoaşte existenţa actului secret65. În ce ne priveşte, considerăm că problema nu este atît de simplă. Sunt cazuri cînd prioritate ar trebui să i se acorde terţului de rea-credinţă, reprezentînd o excepţie de la regulă. Să oferim un exemplu: un debitor, pentru a sustrage de la urmărirea de către creditorii lui a anumitor bunuri, încheie o convenţie fictivă, publică în favoare unei alte persoane, care la rîndul ei este debitor faţă de o altă persoană, dar în secret prevăd ineficacitatea contractului public. Creditorii transmiţătorului vor avea interes să invoce actul secret pe cînd creditorii dobînditorului fictiv – actul public. Pentru o analiză mai amănunţită a problemei vom avea în vedere două ipoteze: cînd creanţa creditorului (dobînditorului fictiv) este ulterioiară simulaţiei şi cînd aceasta este anterioară ei. a). În primul caz cînd creanţa creditorului este ulterioară simulaţiei, acesta a contractat în considerarea garanţiei pe care o prezenta bunul în patrimoniul său. În acest caz se justifică acordare cîştigului de cauză a terţului de bună-credinţă, terţul de rea-credinţă, în această situaţie va putea uza de acţiunea pauliană.

b). În cazul în care creanţa creditorului este anterioară simulaţiei, prioriatatea ar trebui să i se acorde terţului de rea credinţă, deoarece: - dacă nu vom accepta o astfel de soluţie, nu facem decît să ridicăm la rang de lege intenţia frauduloasă a părţilor de a leza interesele creditorilor chirografari ai transmiţătorului în beneficiu creditorilor părţii care au dobîndit bunul în mod fictiv. Cine nu pedepseşte nedreptatea se face complice la săvîrşirea ei. Mai mult chear se sancţionează deligenţa creditorilor fraudaţi de a fi depus stăruinţa de a cunoaşte simulaţia, devenind de rea-credinţă. - de asemenea, în lipsa mijloacelor de probă care să răstoarne prezumţia de bună-credinţă, creditorul dobînditorului fictiv de conivenţă cu părţile va invoca actul public astfel că prin atitudinea sa să consfiinţească intenţia frauduloasă a părţilor de a leza interesele creditorului transmiţătorului fictiv.

61 C. Hamangiu, op. cit., p. 40, pct. 1. 62 A se vedea, R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 172. 63 A se vedea Decizia nr. 1823/1992 a Curţii Supreme de Justiţie din Romînia, în Dreptul nr. 10-11/1993, p. 74 64 A se vedea V. Longhin, Notă la decizia nr. 32/11. 01. 1955, a Tribunalului Suprem, în Legalitatea Populară, nr. 1/1955, pp. 88-89. 65 A se vedea L. Pop. op. cit., p. 123. T. R. Popescu, P. Anca, op. cit., p. 128; C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., p. 81; C. Hamangiu, N. Georgian, op. cit., vol. VIII, p. 234. pct. 34.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

23

- potrivit dreptului comun buna credinţă se prezumă (art. 9 şi art. 307 alin. 1, partea finală) ea nu poate fi răsturnată de cît prin proba contrarie. În situaţia în care terţul de rea-credinţă nu ar putea face dovada contrarie din lipsa mijloacelor de probă buna-credinţă ar putea constitui un paravan sub acoperişul căreia s-ar înfăptui ilegalităţi legale. - un alt argumant reiese din principiul latin – certat de damno vitando, certat de lucru capitando66. Potrivit acestui principiu, dar însăşi echitatea impune să fie ocrotit terţul care caută să prevină o pagubă faţă de cel care caută să menţină un cîştig. Soluţia se impune cu atît mai mult în cazul provocării insolvabilităţii transmiţătorului. - un alt argument o reprezintă situaţia cînd prin simulaţie s-au urmărit fraudarea legii sau bunelor moravuri. Nulitatea operaţiunii va fi posibilă numai dacă i s-ar recunoaşte terţului de rea credinţă în concurs cu cel de bună credinţă dreptul de a invoca actul secret introducînd acţiunea în simulaţie dublat de o acţiune în nulitate.

6. Înlăturarea te către terţi a aparenţei juridice.

Efectele juridice ale simulaţiei se circumscriu unei aparenţe juridice atunci, cînd terţii au interesul să invoce în beneficiul lor şi împotriva părţilor efectele actului secret67, aparenţă care poate fi înlăturată oricînd, potrivit regulii că aparenţa juridică nu este susceptibilă de consolidare prin trecerea timpului68. Efectele aparenţei nu pot afecta interesele terţilor. Dacă ei sunt lezaţi de efectele actului aparent, ei vor putea fie să renunţe la inopozabilitatea situaţiei reale, fie în calitate de avînzi cauză să se folosească de mijloacele legale pentru a înlătura prejudiciul suferit69, prin actul public. De exemplu, printr-un act public se transmite proprietatea unui bun unei alte persoane în scopul fraudării intereselor creditorilor transmiţătorului, dar prin actul secret prevăd că este nulă înstrăinarea. Creditorii chirografari vor putea fie invoca actul secret, dacă dispun de probe pentru ai demonstra existenţa, fie de a ataca actul public prin intermediul acţiunii pauliene dacă sunt întrunite condiţiile pentru a o putea exercita. Mijlocul procedural prin care se înlătură această aparenţă este acţiunea în declararea simulaţiei, acţiune care conduce, în caz de admisibilitate, la relievarea raporturilor juridice reale dintre părţi aceasta pierzîndu-şi caracterul secret, devenind public, ceia ce duce implicit la restabilirea situaţiei juridice reale, astfel cum a rezultat din înţelegerea secretă a părţilor70. Ei se vor folosi de o astfel de acţiune numai atunci cînd au interesul să constate existenţa şi conţinutul actului secret cu scopul de a înlătura actul aparent sau acele clauze ale sale care anihilează sau maschează actul real71, adoptînd o atitudine ofensivă. Dar aceasta nu reprezintă singura atitudine a terţilor pe care o pot lua în cazul simulaţiei. În acest caz, chear legea le recunoaşte terţilor (de bună credinţă) o atitudine defensivă prin instituirea inopozabilităţii actului secret, aceasta rezultînd din interpretarea 66 Cu privire la acest principiu a se vedea D. Alecsandrescu, Notă la Decizia din 15. 03. 1902 a Curţii de Casaţie, în Curierul Judiciar, nr. 60/1902, p.495; M. C. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Editura „Cartea Românească” S. A., Bucureşti, 1921, p. 255; A. Ionaşcu, Succesiunile, UTM, 1949/1945, p. 252; M. Rarincescu, op. cit., vol. II, p. 98; H.L. Mazeaud, J. Mazeaud, op. cit., p. 460. 67 C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., p. 48 68 A se vedea, R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 166; R. Petrescu, op. cit., în Revista Romînă de Drept, nr. 1/1976, p. 39. De la această regulă există două excepţii: este vorba de dobîndirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin uzucapiune şi imposibilitatea celui care revendică un bun mobil în mîna unor terţe persoane de a răsturna prezumţia de proprietate instiruită prin art. 305 alin. 1. 69 A se vedea supra nr. 5 70 A se vedea, R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 166. 71 A se vedea L. Pop. op. cit., p. 124. C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., p. 81; D. Cosma op. cit., p. 408, C. Hamangiu, I. Rosseti Bălănescu, Al. Baicoianu, op. cit., vol. III, p 856, pct 1286-1287.

Page 13: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

24

art. 221 alin 3 C. civil. De exemplu, în cazul în care în actul secret este prevăzut o chirie mai mare de cît cea prevăzută în actul public dobînditorului cu titlu particular al imobilului închiriat îi va fi inopozabilă situaţia crată prin actul secret, el fiind recunoscut să-şi întemeieze pretenţiile pe actul public72. Prin urmare, terţii vor fi îndreptăţiţi să-i invoce actul public, aparent şi situaţia juridică rezultată din aceasta fiind în drept să ignore actul secret, deoarece legiuitorul prin art. 221 alin. 3 C. civ. a intenţionat să-i protejeze pe terţi ale căror interese pot fi prejudiciate prin simulaţie73. Dar nimic nu se opune ca actul secret să profite terţilor corespunzător intereselor acestora, invocîndu-l în beneficiul lor74 împotriva părţilor, renunţînd totodată la inopozabilitatea actului secret75 deoarece legea acordă beneficiul de a putea ignora efectele actului secret, însă aceasta este o prerogativă, iar nu o obligaţie76. În cazul în care acţiunea în simulaţie este promovată de un terţ el nu urmăreşte numai înlăturarea actului ostensibil în totalitate sau parţial ci şi realizarea unui drept propriu cu care a fost prejudiciat prin actul secret77cum ar fi acţiunea în restituirea unei prestaţii ori pentru schimbarea unei situaţii de fapt78. Deseori acţiunea în simulaţie este dublată de o acţiune în nulitate cînd actul este fictiv (art. 221 alin. 1 C. civ.,) şi deci lipseşte consimţămîntul părţilor79, în cazul simulaţiei ilicite în scopul de a eluda dispoziţiile imperative ale legii80 sau dacă legea prevede această sancţiune pentru simulaţia în sine art. 221 alin. 1 C. civ. Efectele nulităţii se vor răsfrînge şi asupra celorlalţi terţi, atunci cînd aceştea au dobîndit de la partea, împotriva căreia s-a pronunţat nulitatea, întrucît nimeni nu poate transmite mai multe drepturi de cît are el însuşi (nemo plus jurs ad alienum transfere potest quam ipse habit)81. Nulitatea actului secret în ce priveşte efectul său retroactiv cunoaşte excepţii. Legislaţia în vigoare cuprinde dispoziţii contradictorii în această materie. Astfel după ce în art. 219 alin 3 prevede că „ ... terţii de bună credinţă au dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin actul nul”, deci suportă efectele actului anulat, în art. 375 C. civil sunt stabilite situaţiile cînd efectele nulităţii nu se vor produce faţă de terţi, faţă de subdăbînditorul de bună credinţă. Aceste situaţii au fost identificate , în mare, încă din secolul trecut de instanţa supremă din România statuînd82 că „buna credinţă nu-l poate pune la adăpost pe subdobînditor de efectele nulităţii atunci cînd actul translativ de drepturi reale are caracter gratuit, deoarece în acest caz subachizitorul încearcă să păstreze un folos dobîndit fără contraechivalent, iar nu să evite o pagubă (certat de damno vitando, certat de lucru capitando), astfel că echitatea şi stabilitatea raporturilor juridice nu cer menţinerea actului în privinţa sa”.

72 C. Hamangiu, I. Rosseti Bălănescu, Al. Baicoianu, op. cit., vol. III, pct. 1286. 73 A se vedea, R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 172. 74 A se vedea C. Linzmaier, Decizia nr. 3753/18. 09.1956 a Tribunalului regiunii Cluj, în Legalitatea Populară, nr. 12/1956, p. 1529. 75 A se vedea Decizia nr. 1823/1992 a Curţii Supreme de Justiţie din România, în Dreptul 10-11/1993, p. 74. 76 A se vedea, R. I. Motică, Adina Fărcuţiu, op. cit., p. 172; H.L. Mazeaud, J. Mazeaud, op. cit., p. 750, pct. 823. 77 A se vedea C. Linzmaier, op. cit., pp. 1527- 1529. 78 În dreptul Romînesc, în sistem de Carte Funciară cînd în baza actului apparent dreptul real a fost intabulat în favoarea dobînditorului fictive, se crează nu numai o stare de fapt ci şi o stare de drept. Această stare de drept, necorespunzătoare situaţiei juridice reale, poate fi desfiinţată, la cererea persoanei vătămate prin înscriere pe cale acţiunii în rectificare intabulării dacă, se stabileşte simulaţia (art. 34 şi urm. din Decredul Lege nr. 115/1938). 79 A se vedea, Decizia nr. 1823/1992 a Curţii Supreme de Justiţie din România, în Dreptul 10-11/1993, p. 124. 80 C. Hamangiu, op. cit., vol. IV, pct. 197. 81 D. Cosma, op. cit., p. 356. 82 A se vedea, Decizia nr. 1433/03. 10. 1957 în C. D. 1957, p. 70, D. Rizeanu, Notă la această decizie, în Legalitatea Populară, nr. 10 1960, pp. 127-129.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

25

Acţiunea în simulaţie va putea fi introdusă de orice persoană interesată83. De cele mai multe ori restabilirea adevăratei situaţii juridice interesează pe terţi, pentru fraudarea cărora s-a recurs la simulaţie. Terţa persoană, care invocă simulaţia, trebuie să justifice un interes legitim. Este lipsită de interes legitim acţiunea în simulaţie, atunci cînd aceasta este dublată de o altă acţiune prescriptibilă extinctiv şi achizitiv al cărui termen a expirat, astfel că, din acest punct de vedere pînă la urmă acţiunea în constatarea simulaţiei se poate vădi lipsită de interes practic84. Potrivit unei opinii, interesul trebuie să fie analizat prin prisma prejudiciului85. Între aceste două componente trebuie să existe o legătură de la cauză la efect. Astfel, în literatura de specialitate s-a afirmat că: „din moment ce creditorul nu poate face dovada existenţei vreunui prejudiciu pentru el nu poate invoca simulaţia cesiunii debitorului său, deoarece acţiunea sa este lipsită de interes şi unde nu este interes nu este acţiune ”86. Potrivit altor opinii, cărora ne realiem şi noi, acţiunea în simulaţie va putea fi introdusă fără ca prejudiciul să reprezinte o condiţie de admisibilitate87, deoarece prin acţiune se atacă un act care este nereal chear dacă ar fi nefraudulos88. În majoritatea cazurilor acţiunea în simulaţie este îndreptată împotriva părţilor. Dar ea poate fi introdusă de un terţ, care invocă actul secret al părţilor, împotriva altui terţ, care invocă actul aparent. Astfel creditorul înstrîinătorului va introduce acţiune în simulaţie împotriva altor creditori care-şi întemeiază pretenţiile pe actul public, pentru a demonstra că bunul nu a ieşit din patrimoniul înstrăinătorului, care este debitorul său. Acţiunea în simulaţie va putea fi introdusă nu numai de succesorii cu titlu particular, creditorii chirografari şi succesorii universali sau cu titlu universal, atunci cînd autorul lor prin simulaţie le-a fraudat interesele dar şi de alte persoane, dacă justifică un interes, persoane pe care literatura de speciaitatea lea cuprins în denimirea de penitus exstranei. a). Ministerul Finanţelor în cazul controlului averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere cînd cauza se află pe rolul instanţei de judecată (Legea nr. 1264/19.07.2002). Avînd calitatea de parte în proces89, acesta va putea uza de orice mijloace necesare pentru a demonstra caracterul ilicit al dobîndirii unor bunuri, inclusiv simulaţia. Potrivit art. 4 din Legea sus menţionată vor fi supuse controlului orice bunuri de valoare ce fac obiectul declarării, realizate şi prin persoane interpuse – alin. 1 lit. c. Simulaţia ca mod de dobîndire ilicită a unor bunuri va putea fi invocată nu numai cînd aceasta s-a realizat pe timpul cînd cercetatul a deţinut funcţia după declaraţia de avere, ci şi anterior acesteia. De exemplu cercetatul, după ce a fost investit în funcţie şi înainte de a depune declaraţia de avere90 încheie un contract de vînzare cumpărare prin care dobîndeşte un imobil în care se prevede că preţul a fost achitat, dar în secret prevăd că cumpărătorul, (cercetatul) îşi va onora obligaţia cu privire la preţ după trecerea unei perioade de timp (de ex. un an de zile de la data încheierii contractului). În acest caz caracterul licit sau ilicit a sumei de bani cu care acesta intenţiona să achite 83 A se vedea L. Pop. op. cit., p. 124. C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., p.81; C. Hamangiu, N. Georgian, op. cit., vol. VII, p. 233. pct. 23. 84 A se vedea, D. Cosma, op. cit., p. 410. 85 A se vedea, L. Josserand, Curs de droit civil positif franţais, tomeII, Paris, 1930, nr. 707. 86 C. Hamangiu, op. cit., vol. IV, p. 41, pct. 15. 87 Terţa persoană nu tebuie să demonstreze că el a suferit un prejudiciu prin actul simulat; este suficient să arate că simulaţia este nocovă în privinţa sa - M. Dagot, op. cit., pp. 150 - 151. 88 A se vedea, D. Cosma op. cit., p. 306, pct. 408; H.L. Mazeaud, J. Mazeaud, op. cit., p. 749, pct. 822; M. Planiol, G. Repert, Trate pratique de droit civil franţais. Obligations, Tome VII, Paris, 1954, p. 306. pct. 972. 89 M. Hîncu, Aspecte teoretice şi practice ale procedurii de control al averilor reglementată prin legea nr. 115/1996 în Dreptul. nr. 3/1998, p. 65. 90 Aceasta se realizează în termen de 20 de zile de la data numirii sau alegerii în funcţie – art. 8 alin. 1 din Legea 1264/2002

Page 14: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

26

preţul se va stabili raportat la veniturile legale pe care le-a realizat pe perioada prevăzută în contractul secret pentru executarea obligaţiei (un an). b). Instanţa de judecată va putea invoca simulaţia în cadrul unui proces pendente, întrucît în baza rolului activ ea este datoare să scoată adevărul, invocarea ei înscrindu-se în categoria excepţiilor de fond91. Ca de exemplu, cînd una din părţi va cere anularea unui contract pe motiv că acesta ar fi fost modificat printr-un alt contract ulterior, instanţa de judecată, sesizînd acordul simulator între părţi, va putea invoca simulaţia. Instanţa va invoca simulaţia deoarece în cazul ei interesul se prezumă şi în virtutea C. P. Civ. ea este datoare să stăruie prin toate mijloacele legale în aflarea adevărului92. c). Procurorul, atunci cînd prin simulaţie s-a urmărit fraudarea legii, folosindu-se de simulaţie. Prin ea însăşi, după cum am mai menţionat, simulaţia nu constituie, de regulă, o cauză de nulitate a actului voit realmente. Adevărata sancţiune a simulaţiei este inopozabilitatea faţă de terţi a actului secret, acesta producîndu-şi efecte faţă de părţi. Într-o viitoare reglementare a simulaţiei nu este lipsită de interes, interes ce se impune tot mai mult ca în afara sancţiunilor civile, fiscale, penale93, să se impună o altă sancţiune decît cea civilă, o sancţiune directă şi anume, declararea nulităţii absolute a contraînscrisului şi valabilitatea faţă de părţi a contractului aparent94, reprezentînd tot atît o excepţie de la principiul voinţei interne. Această soluţie se va aplica numai cînd prin simulaţie s-a urmărit fraudarea legii (spre deosebire de opinia majoritară, existentă în literatura de specialitate, care consacră nulitatea întregii operaţiuni a simulaţiei)95, ea fiind în măsură să impună ca părţile să nu mai nesoctească legea, în caz contrar să nu poată obţine satisfacerea interesului urmărit prin actul secret. De exemplu în cazul în care prin actul secret s-a prevăzut un preţ mai mare de cît în cel public instanţa obligîndu-i pe părţi să execute actul public, cumpărătorul, prin ipoteză, nu va mai putea fi obligat să plătească de cît preţul înscris în actul public – preţ care este mai mic de cît cel real. Această soluţie nu este de natură a aduce atingere principiului libertăţii contractuale, deoarece acest principiu trebuie să acţioneze în cadrul ordinii de drept, care, de altfel, îl şi garantează.

Concluzii:

Simulaţiea este o manifestare a teoriei aparenţei. Terţele persoane nu vor contracta de căt în considerarea acestei aparenţe, care din punctul lor de vedere reprezintă o realitate juridică. Terţele persoane au dreptul de a căuta realitatea sub această aparenţă – uzînd de acţiunea în declararea simulaţiei. Dar, ei au dreptul – şi în această direcţie aparenţa este creatoare de drept – de a invoca aparenţa, de a impune părţilor consecinţele unui act pe care ele nu şi l-au dorit. În acest domeniu al simulaţiei se aplică şi funcţionează reguli, care nu se aplică în alte situaţii, unde aparenţa produce efecte juridice. De asemenea, ei vor putea invoca aparenţa şi faţă de alte persoane, altele de cît

91 Pentru o discuţie cu privire la excepţiile de fond a se vedea Al. Baccaci, Unele consideraţii în legătură cu excepţiile de procedură, în Sdudii şi Cercetări Juridice, nr. 1, 1983, pp. 37- 43; S. Zilberştein, V. Ciobanu, Precizări privind instituţia excepţiilor în dreptul procesual civil, în Studii şi Cercetări Juridice, nr. 1/1983, p. 45. 92 A se vedea Il. Stoienescu, S. Zilberştein, Drept procesual civil. Teoria generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucurşti, 1983, p. 522, pct. 3. 93 A se vedea C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., p.82. B. Petraşcu, C. Jora, Despre simulaţia cu privire la preţ. Aspecte controversate, în Studii de Drept Românesc, nr. 1-2, 1991, p. 34. 94 O opinie asemănătoare a se vedea, D. Alexandrescu, op. cit., vol. VII, p. 169; H.L. Mazeaud, J Mazeaud, op. cit., p. 743, pct. 810, 814 - 816 95 B. Petraşcu, C. Jora, op. cit., p. 34.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

27

părţile contractante. Ei vor avea o astfel de posibilitate numai dacă nu au cunoscut situaţia reală creată de părţi, deci au fost de bună credinţă. În materia simulaţiei buna-credinţă are un conţinut specific, ea presupune ca terţul să fie străin de orice culpă în aflarea adevărului, culpă care constă în faptul că nu a depus deligenţa necesară în aflarea situaţiei juridice reale. Buna-credinţă constiruie şi o condiţie pentru ca terţul să aibă prevalenţă în a invoca actul public faţă de terţul de rea-credinţă, cu excepţia situaţiei cînd calitatea de creditor chirografar a fost dobîndită înainte de încheierea simulaţiei, cînd pentru motivele arătate va avea întîetate terţul de rea-credinţă. Sancţiunea civilă pe care o comportă simulaţia este reprezentată de inopozabilitatea faţă de terţi a situaţiei juridice reale, dar aceasta nu este singura sncţiune, ea comportînd sancţiuni de natură penală, atunci cînd prin simulaţie s-a fraudat legea. De lege ferenda consider că în viitor ca sancţiune civilă a simulaţiei, pentru a descuraja folosirea ei în scopuri frauduloase, să constea în imposibilitatea părţilor de a cere pe cale legală executarea contraînscrisului, care reprezintă voinţa reală şi consacrarea de către lege a aparenţei create de părţi ca fiind veritabilă situaţia urmărită de ei.

Referinţe bibliografice:

1. Codul civil al Republicii Moldova. Actualizat. 2. Legea privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de

demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere, nr. 1264-XV/19.07.2002, publicat în M. Of. Al R. Moldova nr. 124-125/991 din 05.09.2002, republicat în M. Of. Al R. Moldova nr. 72-75/229 din 13.04.2012.

1. Alexandru, D., Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român în comparaţie cu legile vechi ale statului şi cu principiile legislaţiilor stăine, vol. VII, Tipografia Naţională, Iaşi.

2. Baccaci, Al., Ungureanu, O., Simulaţie cu privire la modalitatea întreţinerii, în Revista Romînă de Drept, nr. 5/1983.

3. Baccaci., Al., Unele consideraţii în legătură cu exepţiile de procedură, în Studii de Cercetări Juridice, nr. 1/1983.

4. Badrz-Lacontinerie, Precis de droit civil, T. II, Paris, 1925. 5. Beleiu., Gh., Drept civil român. Întroducere în drept civil, Ed. „Şansa”, Bucureşti, 1995. 6. Boulanger., J., Simulation, în Repertoire de droit civil, vol.V, Daloz, paris, 1955. 7. Cantacuzino, M. C., Elementele dreptului civil, Ed. „Cartea romînească” S.A. Bucureşti 1921. 8. Cîrcei., E., Simulaţia prin fectivitate în contractul de împrumut, în Revista Romînă de Drept, nr.

2/1985. 9. Chirică, D., Principiul libertăţii de a contracta şi limitele sale în materia de vînzare-cumpărare, în

Revista de Drept Comercial, nr. 1/1993 10. Cosma, D., Teoria generală actului juridic civil. Ed. „Ştiinţifică”, Bucureşti, 1969. 11. Dagot, M. Lasimulation en droit prive, Paris, 1967. 12. Deak, Fr., Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. „Actami”, Bucureşti, 1996. 13. Deak, Fr., Tratat de drept succesoral, Ed. „Actami”, Bucureşti, 1999. 14. Gherasim, D., Buna credinţă în raporturile juridice civile, Ed. „Academiei”, Bucureşti, 1981. 15. Hamangiu, C., Codul civil adnotat, Vol. IV, Ed „Librăria” Universală, ALCALAY & CO.

Bucureşti, 1925. 16. Hamangiu, C., Georgian, N., Codul civil adnotat, Vol. VIII, Bucureşti, 1935 17. Hamangiu, C., Rossete Bălănescu, I., Baicoianu, Al., Tratat de drept civil român, vol. II, Ed.

„Naţională” S. Ciornei, Bucureşti, 1929. 18. Hîncu, M., Aspecte teoretice şi practice ale procedurii de control a averilor reglementată prin

Legea nr. 115/1996, în Dreptul, nr. 3/1998.

Page 15: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

28

19. Ionaşcu, A., Succesiunile, UTM, 1949. 20. Josserand, L., Cours de droit positive franҫaisT. II, Paris, 1930.

PREVENIREA ŞI CONTROLUL SOCIAL AL PROSTITUŢIEI ŞI PROXENETISMULUI

Gheorghe GLADCHI,

doctor habilitat în drept, profesor universitar, Academia ,,Ştefan cel Mare” a MAI al RM.

Iurie OANCEA, doctor in drept, lector universitar, USEM

Abstract: In this article, the authors basing on the experience of foreign countries, analyzing four methods of approach to prostitution and procurement: the prohibitionist, regulationist, abolitionist and neo-abolitionist ones by the European Council Member States, offer the measures of prevention and assurance of social control on prostitution and procurement at the national level. Rezumat: În acest articol, autorii în baza experienţei statelor străine, analizând patru poziţii de abordare a prostituţiei şi proxenetismului (prohibitivă, reglementaristă, aboliţionistă neo-aboliţionistă de către statele membrii ale Consiliului Europei, propun măsurile de prevenire şi asigurare a controlului social asupra prostituţiei şi proxenetismului la nivel naţional.

Atituidinea faţă de prostituţie pe parcursul dezvoltării societăţii, începând din timpurile antice şi până în prezent permanent se schimbă. Prostituţia a fost interzisă, legalizată, au fost încercări de a reglementa acest fenomen, precum şi de a stabili diferite forme de control medical asupra acesteia. Prima experienţă istorică de combatere a prostituţiei a fost încercarea lui Ludovic al IX-lea de a expulza toate prostituatele din Franţa. Această încercare nu a avut succes, fiindcă nu s-a reuşit de a izgoni viciu din sufletul omului [1, p.178]. În literatura de speicalitate este pe larg susţinută ideea că prostituţia, fiind un fenomen social negativ, este o cauză a apariţiei mai multor consecinţe negative: 1) este una din etapele de degradare morală, care deseori se finalizează cu un comportament criminal (creşterea prostituţiei are drept consecinţă creşterea criminalităţii în general şi a criminalităţii feminine în special); 2) creşterea prostituţiei determină creşterea mortalităţii, morbidităţii (în primul rând răspândirea bolilor venerice, SIDA) şi sinuciderii în societate; 3) prostituţia subminează moralitatea socială, neagă puritatea, iubirea sinceră, promovează degradarea culturii naţionale; 4) prostituţia distruge instituţia familiei, afectează formarea tinerii generaţii [226]. Totodată, în viziunea autorului american Davis K. ( citat de Isac O. În: Sociologia devianţei. Chişinău:Uninon Fenosa, 2004, p.246-247) prostituţia, la fel ca alte instituţii sociale, are o serie de funcţii latente importante pentru viaţa socială, cele mai reprezentative fiind următoarele: a) oferirea unei „derulări sexuale" pentru bărbaţii care, datorită unor deficienţe (handicapul fizic, invaliditatea, estropierea sau desfigurarea), nu pot concura pe „piaţa" mariajului cu alţi bărbaţi normali; b) posibilitatea de a întreţine relaţii sexuale pentru acei bărbaţi care se află departe de casă şi de familie (ex.: marinarii sau comis-voiajorii) sau care au rupt raporturile stabile din cadrul căsătoriei (ex.: divorţaţi); c) oportunitatea de a avea relaţii sexuale conform unor fantezii, preferinţe sau „gusturi"

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

29

aparte, protejând, totodată, respectabilitatea soţiei. În ansamblul ei, conchide Davis, prostituţia exercită funcţii extrem de importante pentru societate, deoarece este un gen de „supapă de siguranţă", care protejează instituţia căsătoriei de insatisfacţiile cu care se poate confrunta şi permite descărcarea energiei sexuale într-o formă mult mai dezirabilă social decât altele, cu caracter criminal (ex.: viol). Fiind o relaţie de scurtă durată şi desfaşurându-se într-un context anonim şi impersonal, fără seducţie şi angajare emoţională sau socială, relaţia sexuală cu caracter comercial este deci caracterizată de deplină funcţionalitate [3, p.246-247]. Statele membre ale Consiliului Europei au acceptat diferite poziţii faţă de prostituţia voluntară, care variază de la un stat la altul. În acest sens, potrivit raportului ,,Prostituţia - care poziţie de susţinut?” realizat la 9 iulie 2007, de către Comitetul Consultativ pentru şanse egale între bărbaţi si femei din cadrul Consiliului Europei, din punct de vedere istoric există trei poziţii, care pot fi definite ca prohibitivă, reglementaristă, aboliţionistă. Suedia a elaborat o poziţie nouă care poate fi definită ca neo-aboliţionistă. Aproximativ o treime a statelor membre ale Consiliului Europei (17), printre care şi Republica Moldova, au aderat la poziţia prohibiţionistă, care interzice prostituţia şi sancţionează prostituatele şi proxeneţii (deşi nu neapărat pe clienţi) [4]. În prezent, Republica Moldova este parte la următoarele convenţii care au drept scop contracararea prostituţiei şi proxenetismului: Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de descriminare faţă de femei, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunior Unite prin Rezoluţia 34/180 din 18 decembrie 1979 [5]; Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, adoptată la 25 martie 2000 la New York [6]; Convenţia Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual, adoptată la 25 octombrie 2007 la Lanzarote [7]. Întru îndeplinirea obligaţiilor asumate în baza documentelor internaţionale, prin intermediul Codului penal şi al Codului contravenţional au fost puse în aplicare măsuri de ordin legislativ menite să prevină şi să contracareze prostituţia şi satelitul permanent al acesteia proxenetismul. În această ordine de idei, Codul contravenţional al RM prin intermediul art.89 sancţionează practicarea prostituţiei. Răspunderea penală pentru comiterea acţiunilor îndreptate spre îndemnarea sau determinarea la prostituţie sau tragerea de foloase de pe urma practicării acesteia, este consacrată în art.220 din Codul Penal al RM Putem să observăm că, deşi de către organele de drept, anual se întreprind măsuri îndreptate spre prevenirea şi combaterea prostituţiei şi proxenetismului, iar legislaţia naţională interzice practicarea acestora şi stabileşte răspunderea contravenţională pentru practicarea prostituţiei şi răspunderea penală pentru activitatea de proxenetism, aceste două fenomene continuă să existe în societatea noastră, ceea ce demonstrează neeficienţa aplicării doar a măsurilor de interdicţie în lupta cu prostituţia şi proxenetismul. Mai mult ca atât, legislaţia Republicii Moldovei sancţionează practicarea prostituţiei şi a proxenetismului, însă nu sancţionează solicitarea serviciilor sexuale. Considerăm că o astfel de abordare nu este corectă, or cererea la prestarea serviciilor sexuale întruna vă condiţiona existenţa ofertei. Prin urmare, interzicerea practicării prostituţiei şi a proxenetismului, prin stabilirea răspunderii contravenţionale şi penale nu va schimba situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii prostituţiei şi a proxenetismului, atât timp, cât statul nu va urmări şi nu va sancţiona persoanele care, achitând costul necesar, întreţin raporturi sexuale cu persoanele ce practică prostituţia. În acest sens, statul nostru, contrar art. 19 din Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005 în Strasbourg [8], până în prezent nu a criminalizat utilizarea serviciilor ce constituie obiect al exploatării, având în cunoştinţă de faptul că persoana în cauză este o victimă a traficului de fiinţe umane.

Page 16: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

30

În această ordine de idei, putem să observăm că abordarea prohibiţionistă a prostituţiei, care există în Republica Moldova, nu este una eficientă. În continuare vom analiza experienţa statelor, care au aderat la poziţia reglementaristă, aboliţionsită şi neo-aboliţionistă, în prevenirea şi combaterea prostituţiei şi proxenetismului, precum şi opiniile reflectate în literatura de specialitate, şi în funcţie de rezultatele analizei vom face propuneri concrete, care în viziunea noastră ar contribui la lupta eficientă cu prostituţia şi satelitul acesteia proxenetismul. Unele dintre ţările Consiliului Europei de exemplu: Germania, Austria, Olanda, Elveţia, Grecia - au ales poziţia reglementaristă, cu alte cuvinte au legalizat prostituţia, însă legislaţia acestor ţări, cu excepţia Olandei, sancţionează activitatea de proxenetism. Legalizând prostituţia, statele au urmărit scopul de a stopa prostituţia clandestină şi cea juvenilă, de ,, a scoate din umbră”, inclusiv şi de sub controlul proxeneţilor şi al crimei organizate, al persoanelor ce practică prostituţia, de a exercita un control asupra activităţii acestora, asupră stării lor de sănătate, şi de a-i proteja împotriva violenţei din partea clienţilor. Experienţa Olandei a demonstrat că legalizarea prostituţiei are atât efecte pozitive, cât şi efecte negative. Potrivit studiului despre legalizarea prostituţiei în Olanda ,,Şase ani după legalizarea prostituţiei”, toate municipiile olandeze au finalizat practic procesul de licenţiere şi desfăşoară controale. Poliţia (până ce) are cel mai important rol în monitorizarea sectorului licenţiat şi în efectuarea inspecţiilor. Poliţia se ocupă primordial de inspecţiile în sectorul licenţiat şi, ca urmare, nu dispune de posibilitatea de a avea un rol important în monitorizarea şi investigarea formelor ilegale ale prostituţiei (prostituţiei în afara sectorului licenţiat). Atât cererea, cât şi oferirea serviciilor de prostituţie par să fie diminuate în ultimii ani. Oricum, este disputabil faptul, în ce măsură această diminuare a cererii şi ofertei se datorează anulării interdicţiei a activităţii bordelurilor. Este mai mult probabil că scăderea cererii a fost drept o consecinţă a altor factori, cum ar fi criza economică şi dezvoltarea Internetului [4]. Persoanele care practică prostituţia legală în Olanda, achită impozitele şi beneficiază de protecţia socială din partea statului. Sex-industria olandeză aduce anual miliarde de dolari în bugetul naţional, ceea ce constituie cinci procente din economia naţională [9, p.241]. În Olanda iniţial era susţinută ideea că legalizarea prostituţiei va contribui la lichidarea prostituţiei juvenile. Însă, în realitate cu legalizarea prostituţiei în Olanda, a crescut rapid nivelul prostituţiei juvenile. Numărul copiilor implicaţi în prostituţie a crescut de la patru mii în anul 1996, până la cincisprezece mii în anul 2001. Cel puţin cinci mii de copii au fost aduşi din străinătate [9, p.240]. Cu dezvoltarea Internetului în Olanda a crescut numărul prostituatelor ilegale. Totodată, cu legalizarea prostituţiei, practic majoritatea prostituatelor au început să practice prostituţia în mod clandestin, au încetat să plătească impozitele şi au pierdut dreptul la protecţia socială din partea statului [10]. Potrivit primarului oraşului Amsterdam, Job Cohen, legalizarea prostituţiei a contribuit la dezvoltarea crimei organizate. A funcţionat ca un magnet pentru proxeneţi şi clienţi. Traficul uman a crescut după legalizarea prostituţiei – 80% dintre femeile aflate în industria sexului în Olanda fiind aduse acolo prin ,,trafic de carne vie” [11]. Putem să observăm că cu legalizarea prostituţiei şi a activităţii bordelurilor în Olanda, în bugetul statului a fost vărsat venitul suplimentar format din impozitele achitate de către persoanele ce practică prostituţia în mod legal. Pe lângă aceasta, prostituatele au obţinut dreptul de a beneficia de protecţia socială din partea statului, iar autorităţile, la rândul lor, au obţinut posibilitatea de a controla starea de sănătate a prostituatelor şi de a exercita supravegherea asupra activităţii acestora. Totodată, la consecinţele negative ale legalizării prostituţiei pot fi atribuite următoarele: creşterea prostituţiei juvenile (potrivit legislaţiei Olandeze prostituţia poate fi practicată de către femeia, care a atins vârstă de 18 ani), creşterea activităţii crimei organizate şi a numărului cazurilor de trafic de

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

31

fiinţe umane, dezvoltarea prostituţiei ilegale, ca urmare a nedorinţei a mai multor prostituate de a achita impozitele, lipsa la poliţie a posibilităţii de a preveni şi a combate prostituţia ilegală. Despre dezavantajele poziţiei reglementariste se menţionează şi în raportul Consiliului Europei ,,Prostituţia - care poziţie de susţinut?”. Potrivit raportului menţionat, în ţările reglementariste, procentajul prostituatelor care fac paşii necesari pentru respectarea legislaţiei sociale şi de impozitare este relativ mic. Foarte puţine prostituate au intenţia să rămână în această profesie pe un termen îndelungat, declarându-se oficial şi achitând impozitul pe venit. În plus, prostituţia „clandestină”, care devine mai răspândită, a rămas în afară atenţiei inspectorilor. Totodată, este disputabil faptul dacă abordarea reglementaristă a majorat sau diminuat nivelul prostituţiei [4]. În continuare vom analiza experienţa Suediei în prevenirea şi combaterea prostituţiei şi proxenetismului. Suedia este primul stat, care a elaborat poziţia neo-aboliţionista, potrivit căreia urmează a fi sancţionată cumpărarea serviciilor sexuale şi nu oferirea acestora. În Suedia este prevăzută răspunderea penală a clientului pentru cumpărarea sexului. În acest stat prostituţia este considerată ca una dintre formele violenţei femeilor, şi din aceste considerente crima constă în plata oferită de client pentru sex, şi nu în oferirea de către prostituată a serviciilor sexuale. Legea care criminalizează cumpărarea sexului a fost adoptată de guvernul suedez în anul 1999, fiind denumită,, Legea privind interdicţia cumpărării de servicii sexuale”. Ulterior, legile asemănătoare au fost adoptate în Norvegia în anul 2009 şi în Islandia în anul 2009. În calitate de temelie a elaborării şi adoptării legii nominalizate de către guvernul suedez a servit culegerea de legi ,,Despre libertăţile femeilor” (Kvinnofridslagstiftningen), care califică prostituţia ca o formă de violenţă bărbătească îndreptată împotriva femeilor, ca o formă a exploatării femeilor şi dominaţiei bărbaţilor asupra femeilor. Legea a intrat în vigoare, începând din 1 ianuarie 1999 şi a fost inclusă în Codul penal, începând cu 1 aprilie 2005 şi prevede răspunderea penală pentru cumpărarea serviciilor sexuale, tentativa de cumpărare a serviciilor sexuale, şi proxenetism, care se pedepsesc cu amendă sau cu închisoare pe un termen de şase luni [12]. Potrivit poliţiei şi reprezentaţilor serviciilor sociale, cu introducerea acestei legi, care sancţionează cererea şi nu oferta, s-a înregistrat descreşterea prostituţiei stradale, micşorarea cazurilor de atragere a femeilor în practicarea prostituţiei, precum şi a numărului bărbaţilor care cumpără serviciile sexuale. Mai mult ca atât, după şase luni de la data introducerii legii nominalizate, s-a micşorat numărul femeilor ilegal aduse în Suedia [9,p.233]. Totodată, această lege este susţinută de către populaţia Suediei. Rezultatele sondajului recent au demonstrat că 80% din populaţia suedeză susţin ,, legea şi principiile, care au stat la elaborarea acestuia act normativ”. În cadrul chestionării realizate în 1999 şi ulterior peste doi ani, s-a înregistrat o creştere a numărului persoanelor, care sunt satisfăcute de această lege, de la 76% pînă la 81%.Sondajul desfăşurat în anul 2004 de către compania Durex în 34 de state, a relevat faptul că în Suedia este cel mai mic procentaj al persoanelor, care plătesc pentru sex. Cel mai mare procent al persoanelor care plătesc pentru sex a fost înregistrat în Vietnam, Hong Kong, Thailand. Soluţia principală a problemei traficului de fiinţe umane, care contribuie la răspândirea prostituţiei, în viziunea guvernului sudez constă în formarea în societate a punctului de vedere că femeia nu poate deveni prostituată, chiar dacă se expune spre vânzare, până ce nu va fi cumpărată. Prin urmare, este vinovat cumpărătorul [12]. Unul dintre aspectele principale ale legislaţiei suedeze cu privire la prostituţie constă în aceea că statul acordă asistenţa şi ajutorul necesar persoanelor care intenţionează să abandoneze prostituţia şi să schimbe vieţile lor [13]. În prezent Suedia raportează cel mai mic număr de femei traficate. Legea suedeză se interpune afacerilor internaţionale de proxenetism şi comerţ sexual [14]. Potrivit raportului Consiliului Europei ,, Prostituţia- care poziţie de susţinut?”, abordarea neo-aboliţionistă adoptată în Suedia prezintă avantajul de a fi „curată ca cristalul”- cumpărarea sau

Page 17: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

32

tentativa de a cumpăra servicii sexuale este o încălcare. Aceasta este unica abordare care stopează cererea, şi ea a contribuit la descreşterea prostituţiei şi la schimbarea mentalităţii [4]. Considerăm că abordarea neo-aboliţionistă a prostituţiei şi a proxenetismului promovată de Suedia, adică combaterea acestor două fenomene prin sancţionarea clienţilor persoanelor ce practică prostituţia şi a proxeneţilor, a demonstrat prin exemple şi cifre concrete eficacitatea acestei poziţii. Astfel, cu introducerea, începând din anul 1999 în Suedia a legii, care acordă prostituatei statut de victimă şi sancţionează cumpărarea serviciilor sexuale, tentativa de cumpărare a serviciilor sexuale, şi proxenetismul, a contribuit şi contribuie la micşorarea cazurilor de atragere a femeilor în practicarea prostituţiei, precum şi a numărului bărbaţilor care cumpără serviciile sexuale. Totodată, această lege au avut drept efect micşorarea cazurilor de trafic de fiinţe umane şi migraţie ilegală. Un alt plus al legii nominalizate constă în acordarea de către autorităţi a asistenţei şi ajutorului necesar persoanelor care intenţionează să abandoneze prostituţia şi să-şi schimbe modul de viaţă. Experienţa statelor, care au ales poziţia aboliţionistă, adică combaterea prostituţiei şi proxenetismului prin sancţionarea proxeneţilor şi a nu a prostituatelor, demonstrează că această abordare nu a dus la careva rezultate pozitive, ci doar contribuie la răspândirea prostituţiei şi a traficului de fiinţe umane. În acest sens, în Marea Britanie, unde prostituţia nu este interzisă, însă prostituatele nu au statut de victimă ca în cazul Suediei, 84% din femei, care activează în bordeluri, au fost aduse din alte ţări, iar majoritatea din ele sunt ţinute în bordeluri contrar voinţei lor [15]. Întru a finaliza analiza experienţei statelor, care au adrerat la poziţia reglementaristă, aboliţionsită şi neo-aboliţionistă, în prevenire şi combatere a prostituţiei şi proxenetismului vom prezenta unele recomandări ale Ansambleei Parlamentare a Consiliului Europei către statele membre ale Consiliului Europei, în domeniul combaterii prostituţiei forţate şi a traficului de fiinţe umane, reflectate în raportul ,, Prostituţia- care poziţie de susţinut?” din 9 iulie 2007: 1) trebuie să promoveze urmărirea sistematică a clienţilor persoanelor minore care practică prostituţia; 2) de a interzice prostituţia juvenilă (până la vârstă de 18 ani), deoarece ea nu poate fi considerată benevolă (nu contează dacă minorul a dat sau nu acordul să practice prostituţia); 3) să elaboreze o politică clară cu privire la prostituţia voluntară practicată de către adulţi. Acestea trebuie să evite standardele duble şi politicile care impun prostituatelor sa practice prostituţia în mod clandestin, transmit prostituatele în mâinile proxeneţilor, datorită cărora prostituatele devin mai vulnerabile. Totodată, în schimb trebuie să fie create mai multe posibilităţi pentru prostituate, inclusiv prin: a) să se abţină de la criminalizarea şi sancţionarea prostituatelor. Acestea trebuie să elaboreze şi să dezvolte programe menite să acorde prostituatelor ajutorul necesar pentru abandonarea acestei profesii, în cazul în care ele doresc să facă acest lucru; b) rezolvarea problemelor ce ţin de vulnerabilitatea prostituatelor, cum sunt: problema cu psihicul, nivelul scazut al autoestimării, abuzuri în copilărie, abuzul de droguri; c) rezolvarea problemelor structurale (sărăcia, instabilitatea politică / război, inegalitatea între sexe, lipsa de educaţie şi a posibilităţilor de formare), în scopul prevenirii prostituţiei forţate; d) asigurarea suficientei independenţei prostituatelor încât ultimele să abiă posibilitatea de a impune clienţilor sexul protejat; e) respectarea drepturilor prostituatelor, inclusiv şi a dreptului de a alege în mod liber meseria de prostituată, de a participa la elaborarea politicilor naţionale şi regionale ce se referă la drepturile prostituatelor; f) încetarea abuzurilor poliţiei şi autorităţilor faţă de prostitutate, prin intermediul elaborării programelor de formare profesională [4]. Unul dintre scopurile acestei lucrări este de a propune măsurile, ce ar contribui la eliminarea cauzelor şi condiţiilor, care stau la baza practicării prostituţiei şi proxenetismului în Republica Moldova şi elaborarea conceptului de prevenire şi asigurare a controlului social asupra prostituţiei şi proxenetismului. În acest sens, concepţia de prevenire şi de asigurare a controlului social asupra prostituţiei şi proxenetismului reprezintă un complex de măsuri de ordin economic, social şi juridic,

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

33

care urmează a fi întreprinse de către organele abilitate ale statului pentru eliminarea cauzelor şi condiţiilor care duc la răspândirea prostituţiei şi proxenetismului în Republica Moldova, pentru perfecţionarea activităţii organelor de drept în lupta cu fenomenele analizate, reabilitarea persoanelor care au renunţat la practicarea prostituţiei, precum şi perfecţionarea reglementărilor naţionale care prevăd răspunderea juridică pentru practicarea prostituţiei şi proxenetismului: a) perfecţionarea politicii sociale a statului, ce ar asigura combaterea sărăciei şi şomajului, ridicarea nivelului bunăstării materiale a populaţiei, inclusiv a familiilor tinere şi a acelor pături sociale, care îndură cele mai mari nevoi şi din care cel mai frecvent provin persoanele ce practică prostituţia; b) sporirea eficienţei luptei împotriva narcomaniei şi alcoolismului; c) perfecţionarea activităţii organelor de drept, în primul rând, ale structurilor abilitate întru prevenirea şi combaterea prostituţiei şi proxenetismului. În acest sens, este util a introduce un sistem de evidenţă a persoanelor, care au fost sancţionate pentru practicarea prostituţiei. Acest sistem va acorda posibilitatea organelor de drept de a supraveghea ocupaţia curentă a persoanelor, care au fost implicate în practicarea prostituţiei, de a monitoriza starea lor familială şi, după caz, de a iniţia un demers cu privire la decăderea din drepturile părinteşti a persoanelor ce practică prostituţia în scopul prevenirii atragerii în prostituţie a membrilor minori din familiile lor; d) elaborarea şi introducerea unui program de reabilitare a persoanelor ce practică prostituţia. În cadrul programului de a crea centre de reabilitare a persoanelor ce practică prostituţia, în cadrul cărora ultimilor le va fi acordat ajutor psihologic, material, medical, inclusiv tratament împotriva alcoolismului şi narcomaniei, precum şi sprijinul în căutarea unui loc de muncă, în cazul în care persoana este de acord să renunţe la practicarea prostituţiei. O altă soluţie ar fi acordarea ajutorului descris persoanelor ce practică prostituţia în cadrul centrelor de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de fiinţe umane, create în baza Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane nr.241 din 20.10.2005.

Concluzii: Este evident faptul că o parte a victimelor traficului de fiinţe umane sunt persoanele care înainte

de a deveni victime au practicat benevol prostituţia. Prin urmare, ar fi oportun şi logic de a depune eforturile necesare abandonării prostituţiei de către persoanele ce practică această ,,veche meserie”, inclusiv prin intermediul unui program de reabilitare, pentru a preveni victimizarea lor; e) deşi, conform recomandărilor Ansambleei Parlamentare a Consiliului Europei expuse în raportul ,,Prostituţia - care poziţie de susţinut?” din 9 iulie 2007, această instituţie europeană recomandă statelor de a nu criminaliza şi de a nu sancţiona practicarea prostituţiei, considerăm că o astfel de recomandare nu poate fi implementată în Republica Moldova, cel puţin la etapa actuală de dezvoltare. În această ordine de idei, excluderea răspunderii contravenţionale pentru practicarea prostituţiei va fi înţeleasă greşit de către populaţie, şi anume, va fi interpretată ca permisiune de a practica prostituţia oferită de către stat oricărui cetăţean, care doreşte să practice această activitate, ceea ce evident doar va contribui la răspândirea prostituţiei şi proxenetismului. Prin urmare, pe lângă răspunderea contravenţională prevăzută pentru practicarea prostituţiei, este necesar a introduce după exemplu Suediei răspunderea contravenţională a clienţilor persoanelor ce practică prostituţia, adică sancţionarea procurării în schimbul foloaselor materiale a relaţiei sexuale ocazionale. Totodată, este necesar ca statul nostru să se conformeze art. 19 din Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005 la Strasbourg, şi să introducă răspunderea penală pentru utilizarea serviciilor ce constituie obiect al exploatării, având cunoştinţă de faptul că persoana în cauză este o victimă a traficului de fiinţe umane.

Page 18: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

34

Referinţe bibliografice: 1. Косевич Н.Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и средних

городах. Учебное пособие. Москва: Щит, 2003, 269 с. 2. Справочник ,, Антибордель”. Cоставитель Максимовский Э. Москва: Юстиция, 1999, 384

с. 3. Isac O. Sociologia devianţei. Chişinău:Uninon Fenosa, 2004, 316 p. 4. Parliamentary Assembly. Doc. 11352, 9 July 2007. Prostitution – which stance to take?. Report

Committee on Equal Opportunities for Women and Men. http://assembly.coe.int/Main.asp? link=/Documents/ WorkingDocs/ Doc07/EDOC11352.htm, ( vizitat 21.01.2013).

5. Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de descriminare faţă de femei, adoptată de Adunarea Generală a Naţiunior Unite prin Rezoluţia 34/180 din 18.12.1979. În: Drepturile Omului, principalele instrumente cu caracter universal. Chişinău: Garuda-Art, 1998, 732 p.

6. Protocolul facultativ la Convenţia privind drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă, adoptat de Adunarea Generală a Naţiunior Unite prin Rezoluţia A/RES/54/263 din 25.05.2000. În: Prevederi legislative privind combaterea traficului de fiinţe umane, extrase. Chişinău: Trigraf-Tipar, 2006, p.37-44.

7. Convenţia Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzului sexual, din 25.10.2007. http: // www.legestart.ro / Conventia - 2007 -protectia-copii lor-impotriva-exploatarii-sexuale-abuzurilor-sexuale-(MzY2NTIx).htm( vizitat 16.02.2008).

8. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane, adoptată la 03.05.2005 în Strasbourg. Raticată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr.67-XVI din 30.03.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.66-69, din 28.04.2006

9. Штереншис М. Всемирная история всемирной проституции. Ростов на Дону: Феникс, 2006, 286 c.

10. История легализации проституции в Голландии. http://www.mosintour.ru/country. asp?Id=12&Id2=1056 ( vizitat 28.06.2011).

11. Alianţa Familiilor din România, Daunele reale aduse de prostituţie. http://www .antiprostitutie.ro/2010/11/11/daunele-reale-aduse-de-prostitutie/ (vizitat 05.06.2011).

12. Проституция в Швеции. Википедия, Свободная энциклопедия.http://www. wikipedia.org /wiki/ Проституция _в_Швеции (vizitat 11.06.2011).

13. Modelul suedez în combaterea prostituţiei, un ,,succes enorm”.- http://stiricrestine. md/index.php?option=com_myrssreader&view=rss&category=1&Itemid=68&limitstart=30&lang=ro (vizitat 11.06.2011).

14. Melissa Farley, Isin Baral, Merab Kiremire Ufuk Sezgin. Prostitution in Five Countries: Violence and Post Traumatic Stress Disorder. http://www.Prostitutionresearch .com/fempsy1.html (vizitat 11.05.2011).

15. Спрос на проституцию в Великобритании.- http://netovar.wordpress. com/2008/08/14/ спрос-на-проституцию-в-великобритани (vizitat 14.05.2011).

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

35

TIPOLOGIA ŞI PROCEDURA REORGANIZĂRII SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

Vera LUPAŞCO, magistru în drept, lector superior USEM

Abstract: Reorganization is a process of structural change and transmission of rights and obligations through succession from a legal entity to another, which means that the successor has the right to continue legal reports, being in the place of his predecessor.

As a result of reorganization, takes place the dissolution of a legal entity or the formation of another one, whether dissolution and formation happens simultaneously (disruption and fusion) the legal form of organisation changes through modifying the acts of formation accordingn to the law, when it is about transforming the legal entity. Analysing all of this, we can say that some dissolution and formation of legal entities, do not appear as a goal of the reorganisation, but represent phenomena accessories of such operations. In this way, we can observe that during the transformation, it is created a totally different situation, because through transformation neither dissolution nor formation of a new legal person takes place, but the same legal entity shall continue its existance, but in a different form, in an other legal jacket.

Therefore, the legal person can be reorganized by merger, split and transformation. Rezumat: Reorganizarea este un procedeu juridic de modificare structurală şi de transmitere a drepturilor şi obligaţiilor prin succesiune de la o persoană juridică la alta, potrivit căreia succesorul continuă raporturile juridice in locul predecesorului său. Ca efect al reorganizării, are loc fie dizolvarea unor persoane juridice, fie constituirea altora, fie că dizolvarea unora şi constituirea altora se produc concomitent (dezmembrarea şi fuziunea) sau are loc schimbarea formei juridice de organizare prin modificarea actelor de constituire în condiţiile legii, atunci când este vorba despre transformarea persoanei juridice. Analizând aceste momente putem afirma, că dizolvarea unora şi constituirea altor persoane juridice nu apar ca scop în sine al reorganizării, ci reprezintă fenomene accesorii ale acestor operaţiuni. În acest fel, observăm, că în cadrul transformării se creează o situaţie cu totul deosebită ,deoarece în cadrul transformării nu are loc nici dizolvarea şi nici constituirea unei persoane juridice noi, ci aceeaşi persoană juridică îşi continua activitatea dar în altă formă, în altă haină juridică96.

Prin urmare, persoana juridică se poate reorganiza prin fuziune, dezmembrare şi transformare97. Fuziunea este o operaţiune tehnico-juridică de reorganizare prin care două sau mai multe societăţi comerciale sau persoane juridice cu scop lucrative îşi unesc patrimoniile într-o singură persoană juridică pentru concentrarea capitalului şi sporirea rentabilităţii. Fuziunea are două forme,contopirea şi absorbţia, deosebirea dintre ele constând în efectele juridice pe care le produc(art.73 (1),Cod civ. RM). Fuziunea prin contopire este o operaţiune juridică prin care două sau mai multe societăţi comerciale se unesc pentru a constitui o nouă societate comercială. În urma contopirii , societăţile comerciale care au participat la reorganizare se dizolvă şi se radiază din Registrul de stat, iar patrimonial lor trece prin succesiune la noua societate comercială care continua raporturile juridice începute de predecesor98. Fuziunea prin absorbţie este o operaţiune juridice prin care o societate comercială încorporează una sau mai multe societăţi, care, în consecinţă, se dizolvă şi sunt radiate din Registrul de stat al întreprinderilor şi întreprinzătorilor individuali. Patrimoniul societăţii absorbite trece la societatea

96 Căpăţină Octavian. Societăţi comerciale. Bucureşti, 1996, p.328 97 Roşca N., Băieşu S. dreptul afacerilor, Chişinău, 2011,p.210 98 Ibidem, p.211

Page 19: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

36

absorbantă, care, după modificarea actelor de constituire, îşi continuă propria existenţă, obţinând toate drepturile şi asumându-şi toate obligaţiile societăţii absorbite. Dezmembrarea este o operaţiune tehnico-juridică de reorganizare, prin care o societate comercială se împarte în două sau mai multe societăţi comerciale independente sau prin care dintr-o societate comercială se separă o parte, formând o societate comercială independentă (art.79 Cod civ RM)99. Dezmembrarea prin divizare este o operaţiune prin care o societate comercială îşi pierde calitatea de subiect de drept prin dizolvare, împărţindu-se în două sau mai multe persoane juridice, care iau naştere în rezultatul acestei operaţiuni. De la societatea comercială dizolvată trec prin succesiune la noile societăţi anumite părţi ale patrimoniului şi, în conformitate cu aceasta, anumite drepturi şi obligaţii ale societăţii dezmembrate. Dezmembrarea prin separare este o operaţiune tehnico-juridică de reorganizare, prin care, din componenţa unei societăţi comerciale care nu se dizolvă şi nu-şi pierde personalitatea juridică, se desprind şi iau fiinţă una sau mai multe persoane juridice. Această formă de reorganizare este utilizată frecvent la formarea, pe baza filialelor, a unor persoane juridice independente. Conform art.85 Cod civil, transformarea societăţii comerciale este o operaţiune prin care societatea, pe parcursul existenţei, trece de la o formă juridică la alta sau îşi schimbă natura sa juridică iniţială. Aşadar, o societate înregistrată îşi continuă existenţa, însă sub o altă formă, ca de exemplu, poate să se transforme din SRL în SA sau îşi schimbă natura juridică, cum ar fi, din întreprindere de drept public în întreprindere de drept privat . Dispoziţiile legale din Codul civil cu privire la reorganizare stabilesc şi norme de procedură care asigură o sincronizare a operaţiunilor efectuate şi înregistrările pe care le efectuează organul de stat în aşa fel, încât să se asigure o transmisiune corectă şi unitară a drepturilor şi obligaţiilor,după cum se menţionează în art.69 alin.(1) Cod civ. RM. Hotărârea pentru ca societatea comercială să se reorganizeze sau să participe la un proces de reorganizare, poate s-o ia numai organul suprem de conducere a SC . Dacă în procesul de reorganizare sunt implicate mai multe persoane juridice, hotărârea cu privire la reorganizare trebuie să fie adoptată de organele competente ale fiecărei persoane juridice,cu respectarea tuturor cerinţelor stabilite pentru forma persoanei juridice şi ale actului constitutiv. Înfiinţarea persoanei juridice noi, care apare în rezultatul reorganizării, se face cu respectarea dispoziţiilor obligatorii privind constituirea persoanei juridice de forma respective. Astfel, dacă se realizează o contopire a două societăţi în nume colectiv şi se constituie o societate cu răspundere limitată, sau dintr-o societate pe acţiuni se separă o nouă societate cu răspundere limitată, apoi la proiectul contractului de fuziune prin contopire (art.74 alin. (3) Cod civ. RM) sau la proiectul de dezmembrare prin separare (art.80 alin.(3) Cod civ. RM) se anexează actul de constituire a societăţii cu răspundere limitată care se constituie. Valoarea juridică obligatorie a actului de constituire i-o dă hotărârea organului suprem care adoptă hotărârea de reorganizare şi nu semnătura persoanelor care vor dobândi calitatea de asociaţi sau membri ai persoanei juridice care se constituie. Hotărârea de aprobare a reorganizării este obligatorie pentru toţi membrii persoanei juridice care au votat pentru această hotărâre, care au votat împotrivă sau care nu au fost prezenţi. Însă faţă de terţi operaţiunea de reorganizare produce efecte şi le este acestora opozabilă numai după înregistrare la organul de stat a noii SC.

99 Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86,întrat în vigoare la12.06.2003.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

37

Considerăm necesar de a menţiona, că reorganizarea ca operaţiune juridică nu poate opera între persoane juridice de drept public, precum şi între persoane juridice de drept public şi drept privat. Această afirmaţie ne-o întemeiem pe dispoziţiile art.58 alin.(4) al Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi100 din care rezultă că dispoziţiile din articolele ce urmează nu sunt aplicabile persoanelor juridice de drept public, decât în cazul când sunt norme exprese în acest sens. De asemenea, este problematică reorganizarea care implică persoanele juridice cu scop lucrativ cu cele fără scop lucrative, cu excepţia transformării101. O altă opinie referitor la tipologia reorganizării societăţilor comerciale o prezintă profesorul roman Octavian Căpăţână. Prin urmare, indiferent de modul de reorganizare, forţată sau voluntară, întreprinderile pot fi reorganizate prin:

- unificare; - descompunere (dezmembrare); - transformare.

Unificarea este o operaţiune juridică prin care două sau mai multe întreprinderi existente înscrise de sine stătător în Registrul de stat al comerţului îşi unesc patrimoniul în scopul continuării activităţii de antreprenoriat sub o singură denumire de firmă. Unificarea se realizează prin două procedee: - fuzionare (contopire); - asociere (absorbţie); La contopirea a două sau mai multe întreprinderi, toate drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale fiecăreia dintre ele trec la noua întreprindere constituită prin contopire. Contopirea constă în reuniunea a două sau mai multe întreprinderi, care îşi încetează existenţa prin constituirea unei întreprinderi noi. Ca rezultat al reorganizării, întreprinderile care se contopesc se radiază din Registrul de stat al comerţului şi se înregistrează întreprinderea nouă. Considerăm că în acest caz organele executive ale întreprinderilor ce se contopesc, ar trebui să încheie un contract cu privire la contopire ca procedura de contopire să se producă legal, şi mai este necesară hotărârea organelor supreme de decizie ale fiecărei întreprinderi cu privire la aprobarea contractului de contopire102. Absorbţia este operaţiunea juridică prin care o întreprindere înglobează una sau mai multe întreprinderi, având ca efect încetarea existenţei întreprinderilor înglobate103. La absorbţie, drepturile şi obligaţiile întreprinderii absorbite integral trec la cea absorbantă. Ca rezultat al reorganizării prin absorbţie, întreprinderea absorbită urmează să fie radiată din Registrul de stat, patrimoniul persoanei juridice absorbite trece la cea absorbantă, iar în actele constitutive ale întreprinderii absorbante se efectuiază modificările necesare. Dezmembrarea este o operaţiune juridică prin care o întreprindere înscrisă în Registrul de stat se dezmembrează în două sau mai multe întreprinderi la care trece concomitent o parte din patrimoniul celei existente şi corespunzător, drepturile şi obligaţiile ataşate faţă de patrimoniul dat. Dezmembrarea, ca şi unificarea, se realizează prin două procedee juridice:

- separare

100 Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845 din 03.01.1992, Monitorul Oficial 1994, nr.2 101 Lefter C. Societatea cu răspundere limitată în dreptul comparat. Bucureşti, 1993, p.74 102 Roşca N., Băieşu S., Dreptul afacerilor, Chişinău,2011,p.214 103 Ibidem, p.215

Page 20: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

38

- divizare (art.79 (1) Cod civ. RM) 104. Prin reorganizare pe calea separării se înţelege operaţiunea când din componenţa unei întreprinderi care continua să-şi păstreze propria identitate şi după reorganizare, se desprinde una sau mai multe întreprinderi. Reorganizarea prin separare presupune mai întâi de toate o împărţire a patrimoniului, când societatea comercială nou-apărută dobândeşte drepturi şi obligaţii conform balanţei de separare. Astfel, aceasta se înscrie în Registrul de stat şi devine subiect distinct al raporturilor juridice. Prin reorganizare pe calea divizării se înţelege operaţiunea prin care o întreprindere, care-şi pierde propria identitate se divizează în două sau mai multe întreprinderi. În urma divizării drepturile şi obligaţiile întreprinderii care dispare, trec conform balanţei de divizare, în părţi corespunzătoare cotelor patrimoniale la cele care se nasc. Întreprinderea care dispare în urma reorganizării va fi radiată din Registrul de stat, iar cele noi constituite vor fi înregistrare ca noi subiecţi de drept. Prin reorganizarea întreprinderii pe calea transformării se înţelege schimbarea formei juridice de organizare a întreprinderii. Întreprinderea existentă îşi continuă activitatea, dar într-o altă formă şi nu poate fi vorba despre o transmitere a drepturilor şi obligaţiilor. O societate cu răspundere limitate se poate transforma într-o societate pe acţiuni prin divizarea capitalului social în fracţiuni egale, numite acţiuni105. Un model răspândit de reorganizare prin transformare în etapa privatizării patrimoniului de stat a fost transformarea întreprinderilor de stat în societăţi pe acţiuni. Reorganizarea societăţilor comerciale prin transformare se deosebeşte de o simplă schimbare a denumirii de firmă. În practică se întâlnesc cazuri de majorare a capitalului social sau de primire în rândurile asociaţilor a unor investitori străini. În aceste cazuri în documentele constitutive se introduce modificările de rigoare, se schimbă chiar şi denumirea de firmă, considerându-se că a avut loc reorganizarea agentului economic naţional într-o întreprindere mixtă sau cu investiţii străine. Considerăm, însă că în aceste cazuri nu este vorba despre o reorganizare în înţelesul adevărat al cuvântului, ci o aducere în concordanţă a actelor constitutive cu prevederile Legii cu privire la investiţiile străine106.

Specialistul Petrescu Raul aduce câteva detalii privitor la tipologia reorganizării societăţilor comerciale. Am spus deja că, fuziunea se realizează prin contopire sau absorbţie. Contopirea are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice participante la contopire şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică ce se înfiinţează. Absorbţia are ca efect încetarea existenţei persoanelor juridice absorbite şi trecerea integrală a drepturilor şi obligaţiilor acestora la persoana juridică absorbantă. În cazurile stabilite de lege, fuziunea poate fi condiţionată de permisiunea organului de stat competent. În scopul fuziunii, organul împuternicit al persoanei juridice elaborează proiectul contractului de fuziune107. Dezmembrarea persoanei juridice se face prin divizare sau separare. Divizarea persoanei juridice are ca efect încetarea existenţei acesteia şi trecerea drepturilor şi obligaţiilor ei la două sau mai multe persoane juridice, care iau fiinţă. Separarea are ca efect desprindea unei părţi din patrimoniul persoanei juridice, care nu îşi încetează existenţa, şi transmiterea ei către una sau mai mute persoane juridice existente sau care iau fiinţă. 104 Mărgineanu G., Mărginenau L. dreptul afacerilor, editura „Elena-V.I.”, Chişinău, 2004, p.191 105 Căpăţină O., op.cit., p.92 106 Stanciu D. Cărpenaru. Drept comercial român, editura ALL/Educaţional, Bucureşti, 2001, p.145 107 Petrescu Raul. Drept comercial român, editura Oscar Print, Bucureşti, 1996, p.84

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

39

Concluzii: La reorganizarea societăţilor comerciale în actele constitutive se introduc modificările de rigoare, se schimbă chiar şi denumirea de firmă, considerându-se că a avut loc reorganizarea agentului economic naţional într-o întreprindere mixtă, cu participarea investitorilor străini sau cu investiţii străine. La transformarea unei întreprinderi, într-o întreprinde de o altă formă organizatorico-juridică, la întreprinderea recent înfiinţată trec toate drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale societăţii comerciale transformate. Transformarea persoanei juridice are ca efect schimbarea formei sale juridice de organizare prin modificarea actelor de constituire în condiţiile legii. Transformarea persoanei juridice trebuie să întrunească şi condiţiile prevăzute de lege pentru forma juridică de organizare în care se transformă (art.85 alin.(2) Cod civ. RM).

Referinţe bibliografice:

1. Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.

2. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845 din 03.01.1992, Monitorul Oficial 1994, nr.2

3. Căpăţină Octavian. Societăţi comerciale. Bucureşti, 1996, p.328 4. Roşca N., Băieşu S. dreptul afacerilor, Chişinău, 2011,p.210 5. Lefter C. Societatea cu răspundere limitată în dreptul comparat. Bucureşti, 1993, p.74 6. Mărgineanu G., Mărginenau L. Dreptul afacerilor, editura „Elena-V.I.”, Chişinău, 2004, p.191 7. Stanciu D. Cărpenaru. Drept comercial român, editura ALL/Educaţional, Bucureşti, 2001

О НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ЗАЩИЩЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Борис СОСНА, доктор права, и.о. профессора

Европейского университета Молдовы Елена ГРИЦКО,

начальник управления некоммерческих организаций Министерства юстиции РМ

Abstract: The authors examine topical issues of change and additions to the legislation in force. Based

on theoretic research and practical conclusions they bring up conflicts in legal norms and introduce important proposals on further improvement of legislation.

The European Convention on Human Rights (ECHR) (formally the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) is an international treaty to protect human rights and fundamental freedoms in Europe. Drafted in 1950 by the then newly formed Council of Europe, the convention entered into force on 3 September 1953. All Council of Europe member states are party to the Convention and new members are expected to ratify the convention at the earliest opportunity.

Page 21: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

40

The Convention established the European Court of Human Rights (ECtHR). Any person who feels his or her rights have been violated under the Convention by a state party can take a case to the Court. Judgements finding violations are binding on the States concerned and they are obliged to execute them. The Committee of Ministers of the Council of Europe monitors the execution of judgements, particularly to ensure payment of the amounts awarded by the Court to the applicants in compensation for the damage they have sustained. The establishment of a Court to protect individuals from human rights violations is an innovative feature for an international convention on human rights, as it gives the individual an active role on the international arena (traditionally, only states are considered actors in international law). The European Convention is still the only international human rights agreement providing such a high degree of individual protection. State parties can also take cases against other state parties to the Court, although this power is rarely used. The Convention has several protocols, which amend the convention framework. Keywords: legal regulation, European Convention on Human Rights, Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, human rights and fundamental freedoms in Europe, European Court of Human Rights.

Введение: Ряд основных прав и свобод человека гарантирован ст. 2-14 Конвенции о защите прав

человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (в дальнейшем - Конвенция), ст. 1-3 Протокола № 1 от 20.03.1952 года, ст. 1-2 Протокола № 6, ст. 1-5 Протокола № 7 от 22.11.1984 года к Конвенции от 4 ноября 1950 года.

Конвенция от 4 ноября 1950 года и Протоколы ратифицированы постановлением Парламента РМ № 1298-XIII от 24.07.1997 года108.

Статьи 2-14 Конвенции от 4 ноября 1950 года гарантируют следующие основные права и свободы человека:

1. Право на жизнь (ст. 2 Конвенции); 2. Запрещение пыток (ст. 3 Конвенции); 3. Запрещение рабства и принудительного труда (ст. 4 Конвенции); 4. Право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5 Конвенции); 5. Право на справедливое судебное разбирательство (ст. 6 Конвенции); 6. Наказание исключительно на основании закона (ст. 7 Конвенции); 7. Право на уважение частной и семейной жизни (ст. 8 Конвенции); 8. Свобода мысли, совести и религии (ст. 9 Конвенции); 9. Свобода выражения мнения (ст. 10 Конвенции); 10. Свобода собраний и объединений (ст. 11 Конвенции); 11. Право на вступление в брак (ст. 12 Конвенции); 12. Право на эффективное средство правовой защиты (ст. 13 Конвенции); 13. Запрещение дискриминации (ст. 14 Конвенции). Статьи 1-3 Протокола № 1 к Конвенции гарантируют следующие права и свободы: 1. Право на уважение своей собственности (ст. 1 Протокола № 1); 2. Право на образование (ст. 2 Протокола № 1); 3. Право на свободные выборы (ст. 3 Протокола № 1). Статьи 1-4 Протокола № 4 от 16.09.1963 года гарантируют следующие права и

свободы: 1. Запрещение лишения свободы за долги (ст. 1 Протокола № 4); 2. Свобода передвижения (ст. 2 Протокола № 4);

108 Официальный монитор РМ № 54-56 21.08.1997.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

41

3. Запрещение высылки граждан (ст. 3 Протокола № 4); 4. Запрещение коллективной высылки иностранцев (ст. 4 Протокола № 4). Статья 1 Протокола № 6 предусматривает отмену смертной казни. Статьи 1- 5 Протокола № 7 гарантируют следующие права и свободы: 1. Процедурные гарантии в случае высылки иностранцев (ст. 1 Протокола № 7); 2. Право на обжалование приговоров по уголовным делам во второй инстанции (ст. 2

Протокола № 7); 3. Компенсация в случае судебной ошибки (ст. 3 Протокола № 7); 4. Право не быть судимым или наказанным дважды (ст. 4 Протокола № 7); 5. Равноправие супругов (ст. 5 Протокола № 7); В случае нарушения этих прав и свобод физические лица могут обращаться в

Европейский суд по правам человека.109 Основная часть:

Среди прав и свобод, гарантированных Конвенцией от 4 ноября 1950 года и Протоколами к ней, особое место занимает право на справедливое судебное разбирательство в разумный срок, гарантированное пунктом 1 ст. 6 Конвенции.

Ответственность за нарушение этого права установлена законом РМ № 87 от 21.04.2011 года «О возмещении государством вреда, причиненного нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок»110.

Данный закон позволят возместить вред, причиненный судебной волокитой. Однако данный закон существенно ограничивает возможность взыскания вреда,

причиненного нарушением права на исполнение судебного решения в разумный срок. Согласно части (3) ст. 3 закона РМ № 87 от 21.04.2011 года по делам с

предполагаемым нарушением права на исполнение судебного решения в разумный срок исковое заявление может быть подано в период исполнения судебного акта, вступившего в законную силу, либо в течение шести месяцев со дня окончания исполнительного производства.

По-нашему мнению, этот 6-месячный пресекательный срок следует исключить. Судебные исполнители нередко прекращают исполнительное производство, несмотря

на то, что судебное решение не исполнено. Физические и юридические лица должны иметь право на компенсацию вреда, причиненного неисполнением решения суда, независимо от того, когда было прекращено исполнительное производство по неисполненному решению суда.

Следует отметить, что среди основных прав и свобод, гарантированных Конвенцией от 4 ноября 1950 года и Протоколами к ней, нет ни права на труд, ни права на жилище.

Право на труд – одно из конституционных прав человека. Право на труд понимается как право на работу и оплату труда в соответствии с его количеством и качеством, причем не ниже установленного государством минимального размера. При этом право на труд закреплено лишь в Конституциях отдельных государств (Италия, Болгария и др.). Право на труд не имеет четкого юридического содержания и означает лишь обязанность государства заботиться о создании соответствующих условий для обеспечения всех желающих трудиться

109 А. Сосна. Особенности рассмотрения жалоб физических и юридических лиц Европейским судом по правам человека, «Закон и жизнь», сентябрь 2005 г., стр. 55-57; Бессарабов В.Г., Европейский суд по правам человека, Москва, 2004 г., стр. 189 110 Официальный монитор РМ № 107-109 от 1 июля 2011 года

Page 22: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

42

рабочими местами. Большинство конституций современных государств закрепляют не право на труд, а право на свободу труда.111

Конституция Республики Молдова, принятая 29.07.1994 года112, и Трудовой кодекс Республики Молдова (в дальнейшем - ТК РМ) № 154-XV от 28.03.2003 года113 не закрепляют и не гарантируют права на труд как права каждого физического лица на работу и на оплату труда.

Согласно пункту а) ст. 5 ТК РМ основными принципами регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений являются свобода труда, включающая право на труд, который каждый свободно выбирает или на который соглашается без принуждения, право распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий.

Пункт а) ст. 5 ТК РМ лишь ссылается на право на труд, не определяя содержания этого важнейшего социально-экономического права.

Право на труд является одним из основных социально-экономических прав человека. Заработная плата является основным или даже единственным источником существования подавляющего большинства населения всех стран.

От реализации права на труд зависит и реализация права на социальное обеспечение и на пенсионное обеспечение. В частности, право на пособия по временной нетрудоспособности, как правило, имеют только работающие лица, имеющие страховой стаж определенной продолжительности. От продолжительности этого стажа, как правило, зависит размер пособия по временной нетрудоспособности.

Необходимым условием назначения пенсии по возрасту является наличие страхового стажа определенной продолжительности.

В капиталистическом обществе право на труд не может быть гарантировано, ибо главной целью производства является извлечение прибыли. Предприниматели нанимают рабочих только в том случае, если могут получить прибыль от использования наемного труда. Капиталистическое государство играет роль «сторожа», избегающего активного вмешательства в трудовые отношения, отношения формально неравноправных субъектов: нанимателя и работника.

Право на труд в Республике Молдова довольно часто нарушается не только предпринимателями, но и законодателями, принимающими законы явно дискриминационного характера. При этом судебные органы РМ не обращают внимания на противоречия этих законов Конституции РМ, принятой 29 июля 1994 года, хотя согласно части (1) ст. 12 Гражданско-процессуального кодекса Республики Молдова (в дальнейшем - ГПК РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года судебная инстанция разрешает гражданские дела на основании Конституции Республики Молдова, международных договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова.114

Так, закон РМ от 09.02.2006 года дополнил ст. 82 ТК РМ пунктом i), предписывающим прекращать индивидуальные трудовые договоры с работниками, имеющими право на пенсию по возрасту или на пенсию по выслуге лет.115

111 «Большой юридический словарь» под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских, Москва, 2004, стр. 460 112 Официальный монитор РМ № 1 от 12.08.1994. 113 Официальный монитор РМ № 159-162 от 29.07.2003. 114 Официальный монитор РМ № 111-115 от 12.06.2003 г. 115 Официальный монитор РМ № 83-86 от 02.06.2006 г.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

43

Законом РМ от 28.07.2006 года пункт i) ст. 82 ТК РМ был изменен. Новая редакция пункта i) ст. 82 ТК РМ предписывает прекращать индивидуальные трудовые договоры не со всеми пенсионерами, а только с руководителями государственных, в том числе муниципальных, предприятий или предприятий с преимущественно государственным капиталом, достигших возраста 65 лет.116

Хотя пункт i) ст. 82 ТК РМ (в редакции закона РМ от 09.02.2006 года), предписывающий прекращать индивидуальные трудовые договоры со всеми пенсионерами, противоречит части (2) ст. 16 Конституции РМ, согласно которой все граждане Республики Молдова равны перед законом и властями, Высшая судебная палата РМ признала прекращение индивидуальных трудовых договоров с пенсионерами законным (см. определение Высшей судебной палаты РМ от 25.04.2007 года117).

Ранее судебные органы РМ признавали подобные увольнения незаконными, противоречащими Конституции РМ, Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 года и другим международным договорам.

Так, Пленум Высшей судебной палаты РМ постановлением № 20 от 10.07. 1997 года обратил внимание судебных инстанций, что пункт 11 ст. 38 КЗоТ РМ от 25.05.1973 года, дающий работодателю право увольнять работников в связи с достижением пенсионного возраста, противоречит Конституции РМ, Всеобщей декларации прав человека от 10.12.1948 года и другим международным актам, ратифицированным Республикой Молдова. До принятия этого постановления судебные инстанции отклоняли иски о восстановлении на работу работников, уволенных по пункту 11 ст. 38 КЗоТ РМ, т.е. уволенных только за то, что они достигли пенсионного возраста. После принятия постановления Пленума Высшей судебной палаты РМ № 20 от 10.071997 года суды стали удовлетворять иски о восстановлении на работу работников, уволенных по пункту 11 ст. 38 КЗоТ РМ, а затем Парламент РМ отменил пункт 11 ст. 38 КЗоТ РМ.118 К сожалению, Высшая судебная палата РМ в 2007 году не обратила внимания на неконституционность пункта i) ст. 82 ТК РМ (в редакции закона РМ от 09.02.2006 года).

Следует отметить, что дискриминация пенсионеров в сфере трудовых отношений, начатая ещё при Горбачеве, продолжается, несмотря на целый ряд правовых норм, запрещающих дискриминацию в области труда и занятости.

С середины 2012 года по настоящее время ТК РМ «украшает» пункт с) части (1) ст. 301 ТК РМ, предписывающий прекращать индивидуальные трудовые договоры с педагогическими работниками и работниками в области науки и инноваций в связи с назначением пенсии по возрасту.

Пункт с) части (1) ст. 301 ТК РМ явно противоречит части (2) ст. 16 Конституции РМ, Конвенциям МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» от 25.06.1958 года, № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателя» от 22.06.1982 года, хотя данные Конвенции ратифицированы Парламентом РМ.119

Пункт с) части (1) ст. 301 ТК РМ противоречит также пункт е) ст. 5, части (1) ст. 87 ТК РМ. Одним из основных принципов регулирования трудовых отношений и иных

116 Официальный монитор РМ № 120-123 от 04.08.2006 г. 117 Трудовые книжки: комментированное научно-практическое справочное пособие», научные редакторы Сосна Б.И, Сосна А.Б., Мыцу О.Д., Кишинев, 2012, стр. 118-120. 118 См. Сосна Б.И., Горелко Н.А., «Трудовое право Республики Молдова. Научно-практическое пособие ( с комментариями отдельных норм КзоТа)», Кишинев, 2001, стр.209 119 См. Сосна Б.И., Горелко Н.А., указ. соч., стр. 205-206

Page 23: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

44

непосредственно связанных с ними отношений согласно пункту е) ст. 5 ТК РМ является равенство прав и возможностей работников. Пункт с) части (1) ст. 301 ТК РМ, предписывающий выбрасывать на улицу работников, которым назначена пенсия, как правило, мизерная, явно и грубо нарушает основной принцип регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.

Пункт с) части (1) ст. 301 ТК РМ явно не соответствует и части (1) ст. 8 ТК РМ, которая гласит: «В рамках трудовых отношений действует принцип равноправия всех работников. Запрещается любая прямая или косвенная дискриминация работника по признаку пола, возраста, расы, цвета кожи, национальности, вероисповедания, политических убеждений, социального происхождения, места жительства, наличия физических, умственных или психических отклонений, ВИЧ/СПИД-инфицирования, членства в профсоюзе или участия в профсоюзной деятельности, а также по иным критериям, не связанным с профессиональными качествами работника».

При этом Парламент РМ дополнил часть (1) ст. 301 ТК РМ пунктом с) вскоре после того, как по настоятельным рекомендациям представителей Совета Европы был принят долгожданный закон «Об обеспечении равенства» № 121 от 25.05.2012 года.120

Согласно части (1) ст. 7 закона РМ «Об обеспечении равенства» запрещается любое различие, исключение, ограничение или предпочтение по установленным настоящим законом признакам, следствием которых являются ограничение или подрыв равных возможностей или отношения при найме на работу или увольнении, в непосредственной трудовой деятельности и профессиональной подготовке. Запрет дискриминации на основе сексуальной ориентации применяется в сфере занятости и трудоустройства.

Тем не менее, Конституционный суд РМ Постановлением № 5 от 23 апреля 2013 года признал пункт с) части 1 ст. 301 ТК РМ соответствующей Конституции РМ121.

Статья 8 Конвенции от 4 ноября 1950 года гарантирует право на уважение частной и семейной жизни.

Право на жилище является одним из конституционных социальных прав граждан. Право на жилище было установлено конституциями социалистических стран и понималось как право гражданина на получение от государства отвечающего потребностям человека жилища. В настоящее время право на жилище закреплено только конституциями Российской Федерации и Кыргызстана. Согласно ст. 40 Конституции Российской Федерации право на жилище является правом каждого и означает запрет произвольно лишать человека жилища, а также юридическую возможность малоимущих и иным указанных в законе граждан, нуждающихся в жилище, получить его бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами.122

Это установленное Конституцией Российской Федерации право на жилище дополняется законом, запрещающим обращать взыскание по исполнительным документам на единственное пригодное для проживания должника жилье.

К сожалению, право на жилище не установлено ни Конституцией РМ, принятой 29.07.1994 года, ни Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколами к этой Конвенции.

120 Официальный монитор РМ № 103 от 29.05.2012 г. 121 Официальный монитор РМ № 110-113 от 17.05.2013 г. 122 «Большой юридический словарь» под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских, Москва, 2004, стр. 458

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

45

Статья 8 Конвенции от 4 ноября 1950 года гарантирует только право на уважение его личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции.

Законодательство РМ не только не обязывает государство обеспечивать малоимущих граждан жилыми помещениями, но и позволяет лишать жилья неисправных должников и членов их семьи.

Так, согласно ст. 89 Исполнительного кодекса Республики Молдова (в дальнейшем - ИК РМ) № 443- XV от 24.12.2004 года (в редакции закона РМ № 143 от 02.07.2010 года) не обращается взыскание на:

1) имущество, необходимое должнику и членам его семьи сугубо для личного пользования или использования в быту:

a) одежда - на каждое лицо: одно зимнее пальто, одно демисезонное пальто, один зимний и один летний костюм (для мужчин), два летних и два зимних платья или костюма (для женщин), одна шляпа и одна зимняя шапка, два летних и два зимних платка (для женщин), другая одежда, длительное время находившаяся в употреблении и не представляющая ценности;

b) обувь, белье, постельные принадлежности, утварь, находящаяся в употреблении, кроме предметов, сделанных из драгоценных материалов, а также предметов, имеющих художественную ценность;

c) все детские принадлежности; d) мебель - по одной кровати и одному стулу на каждое лицо, один стол, один шкаф

на семью; e) семейные иконы и портреты, обручальные кольца; f) ордена, медали, другие отличительные знаки, которыми награждены должник или

члены его семьи; g) вещи (в том числе пособия и книги), необходимые должнику для дальнейшего

осуществления профессиональной деятельности; h) специальные транспортные средства для инвалидов и вещи, необходимые

инвалидам и больным и предназначенные для ухода за ними; i) продукты питания в количестве, необходимом для должника и членов его семьи в

течение трех месяцев; j) топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилища семьи в

течение отопительного сезона; 2) семена сельскохозяйственных культур, необходимые для проведения посева и

посадки; 3) корм для скота, на который не обращалось взыскание, необходимый до сбора

новых кормов или, в зависимости от обстоятельств, до выгона на пастбища; 4) скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию согласно перечню,

утвержденному Правительством; 5) имущество, относящееся к публичной сфере государства или административно-

территориальных единиц; 6) иное имущество, на которое согласно закону не может быть обращено

взыскание.123

123 Официальный монитор РМ № 160-162 от 07.09.2010 г.

Page 24: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

46

Выводы и предложения: По-нашему мнению, ст. 89 ИК РМ следует дополнить, запретив обращать взыскание

на единственное, пригодное для проживания жилье должника. Гражданское образование способствует защите прав и свобод человека, ибо права

лиц, знающих свои права и способы их защиты, нарушить не так просто.

Список литературы: 1. Официальный монитор РМ № 1 от 12.08.1994. 2. Официальный монитор РМ № 54-56 21.08.1997. 3. Официальный монитор РМ № 83-86 от 02.06.2006 г. 4. Официальный монитор РМ № 111-115 от 12.06.2003 г. 5. Официальный монитор РМ № 159-162 от 29.07.2003. 6. Официальный монитор РМ № 120-123 от 04.08.2006 г. 7. Официальный монитор РМ № 160-162 от 07.09.2010 г. 8. Официальный монитор РМ № 107-109 от 1 июля 2011 года 9. Официальный монитор РМ № 103 от 29.05.2012 г. 10. Официальный монитор РМ № 110-113 от 17.05.2013 г. 11. «Большой юридический словарь» под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских, Москва, 2004. 12. Сосна А. Особенности рассмотрения жалоб физических и юридических лиц Европейским

судом по правам человека, «Закон и жизнь», сентябрь 2005 г., стр. 55-57; 13. Бессарабов В.Г., Европейский суд по правам человека, Москва, 2004 г., стр. 189 14. Трудовые книжки: комментированное научно-практическое справочное пособие»,

научные редакторы Сосна Б.И, Сосна А.Б., Мыцу О.Д., Кишинев, 2012, стр. 118-120.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

47

INTERMEDIEREA ÎN ASIGURĂRI

Angela CIBUC, lector universitar Catedra “Drept privat” USEM

Rezume: Une première étape pour faciliter l'exercice de la liberté d'établissement et de libre prestation de services pour les agents et courtiers d'assurance a été faite par la directive 77/92/CEE du Conseil du 13 Décembre 1976 concernant les mesures à faciliter l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités des agents et courtiers d'assurance (ex groupe 630 CITI). Cependant, il ya toujours des différences substantielles entre les dispositions nationales qui entravent l'accès à l'assurance et des activités intermédiaires de réassurance et de conduite des affaires dans le marché intérieur. Par conséquent, il convient de remplacer la directive 77/92/CEE par une nouvelle directive Rezumat: Un prim pas pentru a facilita exercitarea libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii pentru agentii si brokerii de asigurari a fost facut prin Directiva Consiliului 77/92/CEE din 13 decembrie 1976 privind masuri de facilitare a exercitarii efective a libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii pentru activitatile de agenti si brokeri de asigurari (ex grupa 630 ISIC).

Cu toate acestea, exista inca diferente substantiale intre dispozitiile nationale care obstructioneaza accesul la activitatile intermediarilor de asigurari si reasigurari si exercitarea acestor activitati in piata interna. In consecinta, este oportun sa se inlocuiasca Directiva 77/92/CEE cu o noua directiva.

Un prim pas pentru a facilita exercitarea libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii

pentru agentii si brokerii de asigurari a fost facut prin Directiva Consiliului 77/92/CEE din 13 decembrie 1976 privind masuri de facilitare a exercitarii efective a libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii pentru activitatile de agenti si brokeri de asigurari (ex grupa 630 ISIC) si, in special, masuri tranzitorii cu privire la acele activitati4. Directiva 77/92/CEE trebuia sa isi mentina aplicabilitatea pana la intrarea in vigoare a dispozitiilor referitoare la coordonarea reglementarilor nationale privind accesul la activitatile de agent si broker de asigurari si exercitarea acestora.

Recomandarea Comisiei 92/48/CEE din 18 decembrie 1991 privind intermediarii de asigurari a fost urmata in mare masura de statele membre si a contribuit la apropierea dispozitiilor nationale privind cerintele profesionale si inregistrarea intermediarilor de asigurari.

Cu toate acestea, exista inca diferente substantiale intre dispozitiile nationale care obstructioneaza accesul la activitatile intermediarilor de asigurari si reasigurari si exercitarea acestor activitati in piata interna. In consecinta, este oportun sa se inlocuiasca Directiva 77/92/CEE cu o noua directiva.

Intermediarii de asigurari si reasigurari ar trebui sa fie in masura sa se prevaleze de libertatea de stabilire si de libertatea de a presta servicii care sunt consfintite in Tratat.

Incapacitatea intermediarilor de asigurari de a isi desfasura activitatea liber pe tot teritoriul Comunitatii este un obstacol in calea bunei functionari a pietei unice in asigurari.

Coordonarea dispozitiilor nationale referitoare la cerintele profesionale si inregistrarea persoanelor care abordeaza si desfasoara activitatea de intermediere de asigurari poate asadar sa contribuie atat la realizarea pietei unice pentru servicii financiare, cat si la o mai buna protectie a consumatorilor in acest domeniu.

Produsele de asigurari pot fi distribuite de diferite categorii de persoane sau institutii, cum ar fi agenti, brokeri si agenti de asigurari bancare. Egalitatea de tratament intre agenti si protectia consumatorului impune ca toate aceste persoane sau institutii sa se afle sub incidenta prezentei directive.

Page 25: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

48

O definitie a „intermediarului de asigurari legat”124 care tine cont de caracteristicile anumitor piete din statele membre si al carei scop este sa stabileasca conditiile de inregistrare aplicabile unor astfel de intermediari. Scopul acestei definitii nu este sa impiedice statele membre sa aiba concepte similare in ceea ce priveste intermediarii de asigurari care, chiar daca actioneaza pentru si in numele unei societati de asigurare si sub intreaga raspundere a societatii respective, au dreptul sa colecteze prime sau sume destinate clientilor in conformitate cu garantiile .

Astfel, ar trebui să se aplice persoanelor a căror activitate consta în prestarea de servicii de intermediere de asigurari in favoarea unor terti, in schimbul unei remuneratii care poate sa fie de natura pecuniara sau care poate sa fie sub forma unui alt avantaj economic convenit si legat de prestatia furnizata.

Nu ar trebui sa se aplice persoanelor cu o alta activitate profesionala, cum ar fi experti fiscali sau contabili, care ofera consultanta privind acoperirea prin asigurare numai ocazional, in cadrul acestei alte activitati profesionale, dupa cum ea nu ar trebui sa se aplice nici in cazul simplei furnizari de informatii generale cu privire la produsele de asigurare, cu conditia ca activitatea respectiva sa nu vizeze sprijinirea clientului in vederea incheierii sau executarii unui contract de asigurare sau reasigurare, gestionarea, cu titlu profesional, a solicitarilor de daune primite de o societate de asigurare sau reasigurare sau ajustarea de daune si evaluarea daunei de catre un expert.

De asemenea, nu ar trebui sa se aplice persoanelor care se ocupa cu intermedierea de asigurari doar ca o activitate auxiliara in anumite conditii stricte.125

Intermediarii de asigurari si reasigurari ar trebui inregistrati la autoritatea competenta din statul membru unde isi au domiciliul sau sediul central, cu conditia ca acestia sa indeplineasca o serie de cerinte profesionale stricte referitoare la competenta, buna reputatie, asigurarea de raspundere civila profesionala si capacitatea lor financiara.

O astfel de inregistrare ar trebui sa permita intermediarilor de asigurari si reasigurari sa isi desfasoare activitatea in alte state membre, in conformitate cu principiile libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii, cu conditia respectarii procedurii corespunzatoare de notificare intre autoritatile competente.

Sunt necesare sanctiuni corespunzatoare impotriva persoanelor care desfasoara activitatea de intermediere de asigurari sau reasigurari fara a fi inregistrate, impotriva societatilor de asigurare sau reasigurare care recurg la serviciile unor intermediari neinregistrati sau impotriva intermediarilor care nu respecta dispozitiile nationale adoptate in temeiul prezentei directive.

Colaborarea si schimbul de informatii intre autoritatile competente sunt esentiale pentru a proteja clientii si pentru a garanta soliditatea activitatilor de asigurare si reasigurare in piata unica.

Este esential pentru client sa stie daca are de-a face cu un intermediar care ii da consultanta in legatura cu produsele unei game largi de societati de asigurare sau cu produsele oferite de un numar specific de societati de asigurare.

Un stat membru poate sa mentina sau sa adopte in acest domeniu dispozitii mai stricte care pot fi impuse intermediarilor de asigurari care desfasoara activitati de intermediere pe teritoriul sau, independent de domiciliul acestora, cu conditia ca aceste dispozitii mai stricte sa respecte dreptul comunitar, inclusiv Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2000/31/CE din 8 iunie 2000 privind unele aspecte juridice ale serviciilor societatii informatice, in special comertul electronic, in piata interna (Directiva privind comertul electronic).

124 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare. 125 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

49

Daca intermediarul declara ca acorda consultanta in legatura cu produsele unei game largi de societati de asigurare, acesta trebuie sa faca o analiza impartiala si suficient de cuprinzatoare a produselor disponibile pe piata. In plus, toti intermediarii ar trebui sa isi motiveze sfaturile acordate.

Este mai putin necesar sa se solicite ca astfel de informatii sa fie date atunci cand clientul este o societate care urmareste sa asigure sau sa reasigure riscurile industriale si comerciale.

Sunt necesare proceduri adecvate si eficace de reclamatie si atac in statele membre pentru solutionarea litigiilor intre intermediarii de asigurari si clienti, prin utilizarea, daca este cazul, a procedurilor existente.

Fara a aduce atingere dreptului clientilor de a initia o actiune in instanta, statele membre ar trebui sa incurajeze organismele publice sau private, infiintate pentru solutionarea extrajudiciara a conflictelor, sa colaboreze pentru solutionarea litigiilor transfrontaliere.

O astfel de colaborare ar putea sa urmareasca, de exemplu, sa permita clientilor sa contacteze organisme extrajudiciare create in statul membru unde isi au domiciliul in legatura cu orice reclamatie referitoare la intermediarii de asigurari stabiliti in alte state membre. Crearea retelei FIN NET furnizeaza o asistenta sporita consumatorilor, atunci cand acestia utilizeaza servicii transfrontaliere. Dispozitiile referitoare la proceduri ar trebui sa tina cont de Recomandarea Comisiei 98/257/CE din 30 martie 1998 privind principiile aplicabile organismelor responsabile cu solutionarea extrajudiciara a litigiilor in materie de consum.

Respectiv,conform Directivei 2009/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedirea de asigurări nu se aplica persoanelor care ofera servicii de intermediere pentru contracte de asigurare daca urmatoarele conditii sunt indeplinite in totalitate: a) contractul de asigurare impune numai cunoasterea acoperirii oferite de asigurare; b) contractul de asigurare nu este un contract de asigurare de viata; c) contractul de asigurare nu acopera nici un risc de raspundere civila; d) principala activitate profesionala a persoanei nu este intermedierea de asigurari; e) asigurarea este complementara produsului sau serviciului oferit de orice prestator, daca asigurarea respectiva ofera acoperire pentru: riscul de defectare, pierdere sau avariere a bunurilor furnizate de prestatorul respectiv, sau avarierea sau pierderea bagajelor sau alte riscuri legate de o calatorie a carei rezervare s-a facut la prestatorul respectiv, chiar daca asigurarea este o asigurare de viata sau o asigurare a riscului de raspundere civila, cu conditia ca acoperirea sa fie auxiliara asigurarii principale pentru riscurile asociate calatoriei;

(f) valoarea primei anuale nu depaseste 500 EUR, iar durata totala a contractului de asigurare, inclusiv toate reinnoirile, nu este mai mare de cinci ani.

La fel, nu se aplica serviciilor de intermediere de asigurari si reasigurari furnizate pentru riscuri si angajamente situate in afara Comunitatii. Normele menţionate anterior nu afecteaza legislatia unui stat membru referitoare la activitatea de intermediere de asigurari desfasurata de intermediari de asigurari si reasigurari stabiliti intr-o tara terta si care lucreaza pe teritoriul acesteia in baza principiului libertatii de a presta servicii, cu conditia garantarii unui tratament egal pentru toate persoanele care desfasoara sau care sunt autorizate sa desfasoare activitati de intermediere de asigurari pe piata respectiva.

Intermediarii de asigurari si de reasigurari sunt inregistrati la autoritatea competenta, asa cum este aceasta definita in art. 7 alin. (2)126, din statul membru de origine.

Astfel, statele membre pot sa prevada posibilitatea ca societatile de asigurare si reasigurare, precum si alte organisme, sa colaboreze cu autoritatile competente pentru inregistrarea intermediarilor de asigurari si de reasigurari si pentru aplicarea cerintelor din art. 4127 acestor 126 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare. 127 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare.

Page 26: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

50

intermediari. In special, in cazul intermediarilor de asigurari legati, acestia pot fi inregistrati de catre o societate de asigurare sau de catre o asociatie de societati de asigurare sub controlul unei autoritati competente.

In ceea ce priveste persoanele juridice, statele membre inregistreaza aceste persoane si specifica de asemenea in registru numele persoanelor fizice din conducere care raspund de activitatea de intermediere.

Statele membre pot sa instituie mai multe registre pentru intermediarii de asigurari si reasigurari, cu conditia sa defineasca criteriile potrivit carora se face inregistrarea intermediarilor. Totodata ele vegheaza la crearea unui punct unic de informare, care sa permita un acces usor si rapid la informatiile provenind de la aceste diverse registre care sunt create electronic si care sunt actualizate in permanenta. Punctul de informare ofera de asemenea elementele de identificare ale autoritatilor competente din fiecare stat membru.

Registrul indica in plus tara sau tarile in care intermediarul isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile privind libertatea de stabilire sau libertatea de a presta servicii.

Statele membre vegheaza ca inregistrarea intermediarilor de asigurari – inclusiv a intermediarilor legati – si a intermediarilor de reasigurari sa se faca sub rezerva indeplinirii cerintelor profesionale prevazute in art. 4128De asemenea ei urmarec ca intermediarii de asigurari – inclusiv intermediarii legati – si intermediarii de reasigurari care inceteaza sa mai indeplineasca aceste cerinte sa fie radiati din registru. Validitatea inregistrarii este revizuita periodic de autoritatea competenta.

Daca este necesar, statul membru de origine informeaza statul membru gazda, prin toate mijloacele corespunzatoare, in legatura cu o astfel de radiere. Autoritatile competente pot sa elibereze intermediarilor de asigurari si reasigurari un document care sa permita oricarei parti interesate sa verifice, prin consultarea registrului (registrelor) prevazut(e) in alin. (2), daca acestia sunt inregistrati legal.

Intermediarii de asigurari si reasigurari inregistrati sunt autorizati sa initieze si sa desfasoare activitatea de intermediere de asigurari si reasigurari in cadrul Comunitatii in baza libertatii de stabilire si a libertatii de a presta servicii. Statele membre vegheaza ca societatile de asigurare sa recurga numai la serviciile de intermediere de asigurari si reasigurari prestate de intermediarii de asigurari si reasigurari inregistrati si de persoanele prevazute in art. 1 alin.(2).129 Intermediarii de asigurari si reasigurari trebuie sa aiba cunostintele si aptitudinile corespunzatoare, asa cum sunt acestea stabilite de statul membru de origine al intermediarului.

Statele membre de origine pot sa adapteze conditiile cerute in materie de cunostinte si aptitudini in functie de activitatea de intermediere de asigurari sau de reasigurari si de produsele distribuite, in special daca activitatea profesionala principala a intermediarului este alta decat intermedierea de asigurari. In astfel de situatii, intermediarul respectiv poate sa desfasoare o activitate de intermediere de asigurari numai daca un intermediar de asigurari care indeplineste conditiile din acest articol sau o societate de asigurare isi asuma intreaga responsabilitate pentru actiunile sale. Statele membre vegheaza ca o proportie rezonabila din persoanele aflate in structura de conducere a unor astfel de societati, care raspund de intermediere in materie de produse de asigurare, precum si toate celelalte persoane direct implicate in intermedierea de asigurari si reasigurari, sa demonstreze cunostintele si aptitudinile necesare pentru indeplinirea indatoririlor lor.

Intermediarii de asigurari şi reasigurări trebuie să se bucure de o buna reputaţie. Ca un minim necesar, acestia trebuie să nu aiba cazier judiciar sau un alt document echivalent national pentru 128 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare. 129 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

51

infractiuni penale grave care au adus atingere proprietatii sau pentru alte infracţiuni in domeniul financiar şi nu trebuie sa fi fost declarati anterior in faliment, cu exceptia cazului in care au fost reabilitati in conformitate cu dispozitiile de drept intern.

Statele membre pot sa permita, în conformitate cu dispozitiile celui de-al doilea paragraf din art. 3 alin.(1)130, ca societatile de asigurare sa verifice bunul renume al intermediarilor de asigurari. Statele membre nu sunt obligate sa aplice cerinta prevazuta in primul paragraf din prezentul alineat tuturor persoanelor fizice care lucreaza intr-o societate si care desfasoara activitatea de intermediere de asigurari si reasigurari. Statele membre vegheaza ca structurile de conducere ale unor astfel de societati si orice membru al personalului direct implicat in intermedierea de asigurari si reasigurari sa indeplineasca aceasta cerinta.

Intermediarii de asigurari si reasigurari vor detine o asigurare de indemnizatie profesionala care sa acopere intreg teritoriul Comunitatii sau alta garantie comparabila pentru raspunderea care decurge din neglijenta profesionala, in valoare de cel putin 1 000 000 EUR pentru fiecare solicitare de daune si in valoare globala de 1 500 000 EUR pe an pentru totalitatea solicitarilor de daune, cu exceptia cazului in care o astfel de asigurare sau garantie comparabila le este pusa la dispozitie de o societate de asigurare sau reasigurare sau de alta intreprindere in numele careia intermediarul de asigurari sau de reasigurari actioneaza sau este imputernicit sa actioneze sau daca societatea respectiva si-a asumat intreaga raspundere pentru actiunile intermediarului.

Statele membre adopta toate masurile necesare pentru a proteja clientii in cazul incapacitatii intermediarului de asigurari de a transfera prima societatii de asigurare sau de a transfera suma aferenta despagubirii sau de a returna prima asiguratului.

Exercitarea activitatilor de intermediere de asigurari si reasigurari impune ca cerintele profesionale prevazute in prezentul articol sa fie indeplinite in permanenta. Statele membre pot sa adopte cerinte mai stricte decat cele prevazute in prezentul articol sau sa prevada cerinte suplimentare pentru intermediarii de asigurari si reasigurari inregistrati pe teritoriul lor. Sumele prevazute in alin. (3) si (4) 131sunt revizuite periodic pentru a tine cont de evolutia indicelui european al preturilor de consum publicat de Eurostat. Prima revizuire are loc la cinci ani dupa intrarea in vigoare a prezentei directive, iar revizuirile ulterioare au loc din cinci in cinci ani.

Sumele se ajusteaza automat, prin adaugarea la suma de baza in euro a procentajului de crestere a indicelui mentionat in intervalul de timp cuprins intre intrarea in vigoare a prezentei directive si data primei revizuiri sau intre data ultimei revizuiri si data noii revizuiri, cu rotunjirea in sus a acestei sume.

Orice intermediar de asigurări sau reasigurări care intentioneaza să exercite pentru prima data o activitate într-unul sau mai multe state membre, în baza libertăţii de a presta servicii sau a libertatii de stabilire, informeaza autoritatile competente din statul membru de origine.

Intr-un interval de o luna de la o astfel de notificare, autoritatile competente respective informeaza autoritatile competente din orice stat membru gazda care doresc acest lucru in legatura cu intentia intermediarului de asigurari sau reasigurari si il informeaza concomitent si pe intermediarul in cauza.

Intermediarul de asigurari sau reasigurari poate sa isi inceapa activitatea la o luna de la data la care a fost informat de autoritatile competente din statul membru de origine cu privire la notificarea prevazuta in al doilea paragraf. Cu toate acestea, intermediarul poate sa isi inceapa activitatea imediat daca statul membru gazda nu doreste sa fie informat in legatura cu acest lucru.

130 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare 131 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare.

Page 27: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

52

Statele membre comunica Comisiei dorinta lor de a fi informate. La randul sau, Comisia notifica acest lucru tuturor statelor membre. Autoritatile competente din statul membru gazda pot sa ia masurile necesare pentru a asigura publicarea corespunzatoare a conditiilor in care activitatile respective trebuie exercitate pe teritoriul lor, in interesul general.

Statele membre desemneaza autoritatile competente, acestea informeaza Comisia în acest sens, indicînd orice repartizare a respectivelor atribuţii.

Autoritatile prevazute in alin. (1)132 sunt fie autoritati sau organisme publice recunoscute in dreptul intern sau autoritati publice abilitate in mod expres in acest sens prin legislatia nationala. Aceste autoritati nu sunt societati de asigurare sau de reasigurare. Autoritatile competente detin toate puterile necesare pentru a-si indeplini functiile. In cazul existentei mai multor autoritati competente pe teritoriul sau, statul membru respectiv vegheaza ca aceste autoritati sa colaboreze strans, astfel incat sa isi indeplineasca eficient indatoririle.

Statele membre prevad sanctiuni corespunzatoare pentru situatia in care o persoana care desfasoara activitatea de intermediere de asigurari sau reasigurari nu este inregistrata intr-un stat membru si nu este mentionata in art. 1 alin. (2).

Statele membre prevad sanctiunile corespunzatoare impotriva societatilor de asigurare sau reasigurare care recurg la serviciile de intermediere de asigurari sau reasigurari oferite de persoane care nu sunt inregistrate intr-un stat membru si care nu sunt mentionate în art. 1 alin. (2). Statele membre prevad sanctiunile corespunzatoare în cazul în care un intermediar de asigurari sau reasigurari nu respecta dispozitiile nationale .

Aceasta include posibilitatea de a-i impiedica pe intermediarii de asigurari şi reasigurari care au comis o astfel de infractiune să mai desfăşoare noi operaţiuni pe teritoriile statelor respective.

Orice masura adoptata, ce presupune sanctiuni sau restrictii ale activitatilor desfasurate de un intermediar de asigurari sau reasigurari, trebuie sa fie motivata corespunzator si comunicata intermediarului in cauza. Orice astfel de masura poate fi atacata intr-o instanta de drept din statul membru care a adoptat-o. Autoritatile competente din diferitele state membre colaboreaza pentru a asigura aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor din prezenta directiva.

Autoritatile competente realizeaza un schimb de informatii cu privire la intermediarii de asigurari si de reasigurari, daca acestia au facut obiectul unei sanctiuni prevazute in art. 8 alin. (3) sau a unei masuri prevazute in art.8 alin. (4), astfel de informatii putand sa determine radierea intermediarilor respectivi din registru. Autoritatile competente pot, de asemenea, sa faca schimb de orice informatii relevante la cererea uneia dintre ele.

Statele membre vegheaza la elaborarea unor proceduri care sa permita clientilor si altor parti interesate, in special asociatii ale consumatorilor, sa depuna reclamatii impotriva intermediarilor de asigurari si reasigurari. In toate cazurile, astfel de reclamatii trebuie sa primeasca raspuns.

Statele membre încurajeaza elaborarea unor proceduri corespunzatoare şi eficace de reclamaţii şi atac pentru soluţionarea extrajudiciara a litigiilor între intermediarii de asigurari şi clienti, recurgand la organele existente, dacă este cazul. Statele membre încurajeaza aceste organisme să colaboreze la solutionarea litigiilor transfrontaliere.

Inainte de incheierea oricarui contract initial de asigurare si, daca este cazul, la modificarea sau reinnoirea acestuia, un intermediar de asigurari trebuie sa furnizeze clientului cel putin urmatoarele informatii: identitatea si adresa sa; registrul in care a fost inscris si modalitatile prin care se poate verifica ca este inscris; orice participatie, directa sau indirecta, reprezentand cel putin 10% din drepturile de vot sau din capitalul pe care il detine la o anumita societate de asigurare; orice

132 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

53

participatie, directa sau indirecta, reprezentand cel putin 10% din drepturile de vot sau din capitalul intermediarului de asigurari, detinuta de o anumita societate de asigurare sau de societatea mama a unei anumite societati de asigurare; procedurile prevazute in art. 10 care permit clientilor sau altor parti interesate sa depuna reclamatii impotriva intermediarilor de asigurari si de reasigurari si, daca este cazul, procedurile extrajudiciare de reclamatii si de atac prevazute in art. 11.

În cazurile în care informatiile sunt furnizate exclusiv la solicitarea clientului, acesta este informat despre dreptul sau de a solicita astfel de informaţii. În cazul în care intermediarul de asigurări informeaza clientul ca atunci cand îl consiliază se bazează pe o analiza imparţiala, el este obligat să ofere consultanta după ce a analizat un numar suficient de mare de contracte de asigurare disponibile pe piaţă, pentru a-i putea recomanda, potrivit unor criterii profesionale, contractul de asigurare care ar raspunde cel mai bine nevoilor clientului.

Înainte de încheierea unui contract de asigurare, intermediarul de asigurari precizează, în special pe baza informaţiilor oferite de client, cel putin cerintele şi nevoile clientului respectiv, precum şi motivele care au stat la baza consilierii acordate clientului referitor la un anumit produs de asigurare. Aceste detalii sunt ajustate în funcţie de complexitatea contractului de asigurare propus. Informatiile prevazute in alin. (1), (2) si (3)133 nu sunt obligatorii in cazul in care intermediarul de asigurari intermediaza asigurarea unor riscuri mari sau in cazurile de intermediere de catre intermediari de reasigurari. Statele membre pot sa mentina sau sa adopte dispozitii mai stricte cu privire la cerintele de informatii prevazute in alin. (1), cu conditia ca aceste dispozitii sa fie conforme dreptului comunitar.

Concluzii: Pentru a institui un nivel ridicat de transparenta pe toate caile adecvate, Comisia vegheaza ca

informatiile pe care le primeste cu privire la dispozitiile nationale sa fie de asemenea comunicate clientilor si intermediarilor de asigurari.

Toate informatiile care urmeaza sa fie furnizate clientilor in conformitate cu art. 12 se comunica: a) pe hartie sau pe orice alt suport durabil, disponibil si accesibil clientului; b) cu claritate si precizie, intr-un mod care sa fie pe intelesul clientului; c) intr-o limba oficiala a statului membru unde se asuma angajamentul sau in orice alta limba agreata de parti. Informatiile prevazute in art. 12 134pot sa fie furnizate oral atunci cand clientul solicita acest lucru sau atunci cand este necesara o acoperire imediata. In astfel de cazuri, informatiile sunt furnizate clientului in conformitate cu alin. (1) imediat dupa incheierea contractului de asigurari.

In cazul vanzarii prin telefon, informatiile furnizate in prealabil clientului trebuie sa fie in conformitate cu normele comunitare aplicabile comercializarii la distanta a serviciilor financiare pentru consumatori.

Statele membre vegheaza ca deciziile luate cu privire la un intermediar de asigurari, un intermediar de reasigurari sau o societate de asigurare in conformitate cu dispozitiile legale, dereglementare si administrative adoptate in conformitate cu prezenta directiva sa poata fi atacate in instanta.

Referinţe bibliografice:

Directiva 2002/92/CE a Parlamentului și a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare.

133 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare. 134 Directiva 2002/92/CE a Parlamentului şi a Consiliului din 09.12.2002 privind intermedierea de asigurare.

Page 28: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

54

NOŢIUNEA, FUNCŢIILE ŞI ROLUL GARANŢIILOR REALE ÎN DREPTUL COMERŢULUI INTERNAŢIONAL

Angela CIBUC,

magistru in drept ,lector universitar Catedra “Drept privat” USEM

Rezume: Garanţiile reale aparţin tradiţional dreptului civil, noţiunea de garanţie fiind strîns legată de materia

obligaţiilor civile, garantarea obligaţiilor fiind mijlocul prin care se asigură executarea acestora. Pe cînd, noţiunea de obligaţie s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii în procesul de tranziţie de la societatea gentilică la societatea politică contemporană

Rezumat: Collateral appartenant au concept traditionnel de droit civil de la sécurité est étroitement liée au domaine des obligations civiles, les obligations de garantie des moyens permettant de veiller à leur application.La notion d'obligation a été formé sur la base d'une longue évolution dans la transition de la société tribale de la société politique contemporaine.

Garanţiile reale aparţin tradiţional dreptului civil, noţiunea de garanţie fiind strîns legată de

materia obligaţiilor civile, garantarea obligaţiilor fiind mijlocul prin care se asigură executarea acestora.

Pe cînd, noţiunea de obligaţie s-a format pe baza unei îndelungate evoluţii în procesul de tranziţie de la societatea gentilică la societatea politică contemporană. Etimologic termenul de obligaţie provine din cuvântul obligatio, care în latina veche însemna a lega pe cineva pentru neexecutarea prestaţiei pe care o datora altcuiva. 135

Aşadar, garanţiile obligaţiilor sunt acele mijloace juridice care conferă creditorului garantat anumite prerogative suplimentare care constau, fie în satisfacerea creanţei lui cu prioritate faţă de alţi creditori, fie în posibilitatea ca, în caz de neexecutare din partea debitorului, creditorul să urmărească o persoană care s-a obligat să execute prestaţia de care era ţinut debitorul.

Obligaţia este definită drept raport juridic în conţinutul căruia intră dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, şi căruia îi revine îndatorirea corespunzătoare de a da, a face sau a nu face ceva, sub sancţiunea constrângerii de stat în caz de neexecutare de bunăvoie.136

La fel, obligaţia este apreciată drept legătura juridică între două sau mai multe persoane, în virtutea căreia una din părţi (debitorul) poate fi constrânsă de cealaltă parte (creditorul) la îndeplinirea unei prestaţiuni pozitive sau negative, adică la un fapt ori la o abţinere. Debitorul este ţinut a da, a face sau a nu face ceva.137

Istoricul evoluţiei instituţiei gajului şi ipotecii vine de la romani. Studiind literatura de specialitate, observăm că în Dreptul privat roman în diferite etape de dezvoltare istorică au existat diverşi termeni utilizaţi pentru definirea gajului, dar trăsătura comună a lui pe toată perioada de evoluţie a fost asigurarea drepturilor reale ale creditorului garantat în executarea unei creanţe. Contractele de garanţie a executării obligaţiei prin gaj sunt contracte reale, care, potrivit datelor istorice, au apărut spre sfârşitul republicii, ca o reflectare a nevoilor economice ale unei producţii în

135 V. Hanga, Drept privat roman. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1977, pag. 345 136 C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti: Editura ALL, 1997, pag. 2 137 Paul Mircea Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie. Bucureşti: Editura ALL, 1996, pag. 117

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

55

expansiune, când ritmul tot mai alert al schimbului de mărfuri a impus forme juridice mai elastice şi mai eficiente.138

Odată cu apariţia instituţiei gajului, în Dreptul roman a fost fixată regula preluată şi valabilă şi în prezent într-o serie de ţări, inclusiv în ţara noastră, potrivit căreia, dacă cineva consimte garantarea executării obligaţiei prin gaj, aceste relaţii se întocmesc printr-o convenţie. (Gajul se constituie printr-un contract, când cineva consimte ca bunul său să fie grevat cu gaj în scopul asigurării executării unei obligaţii139 - Contrahitur hypotheca per pactum conventum, cum quis paciscatur, ut res eius propter aliquam obligationem sint hipothecae nomine obligatae). 140

Urmare a complexităţii instituţiei garanţiilor reale, acestea pot fi clasificate în dependenţă de anumiţi criterii, în diferite categorii, precum ar fi, în raport de locul aflării bunului gajat sau în posesia cui se va afla bunul depus în gaj, distingem: 1 . Gaj fără deposedare: - ipoteca; - gajul mărfurilor aflate în circulaţie; - gajul ferm (solid), astfel este numit gajul bunurilor încuiate şi sigilate de către creditorul gajist, transmise la păstrare debitorului gajist; - gajul transmis în posesia şi folosinţa terţelor persoane.

2 . Gaj cu deposedare (amanet): - gajul metalelor şi pietrelor scumpe;

- gajul valorilor valutare şi hârtiilor de valoare; - gajul hârtiilor ce confirmă dreptul de posesie, folosinţă, drepturile asupra obiectelor de

proprietate etc. În Legea-model elaborată de către Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare

(BERD) cu privire la operaţiile de garanţie se face o clasificare absolut nouă, având la bază principiul determinării obiectului gajului: - dacă bunul gajat a fost stabilit concret, acesta se numeşte gaj determinat; - dacă bunul gajat a fost caracterizat la general, acesta se numeşte gaj generalizat.

În cazul bunurilor imobile, în raport de obiectul contractului de ipotecă deosebim: a) ipoteca pământului cu construcţiile amplasate pe el, ipoteca clădirilor, construcţiilor şi altor

imobile legate de pământ; b) ipoteca întreprinderilor ca complex patrimonial. Gajul bunurilor mobile, la rândul său, în raport de obiectul supus gajării poate fi divizat în: a) gajul mărfurilor, utilajului, inclusiv al celor aflate în circulaţie; b) gajul hârtiilor de valoare; c) gajul bunurilor şi drepturilor patrimoniale asupra acestora, dobândite în viitor; d) gajul altor bunuri mişcătoare (de exemplu, echipamentul feroviar rulant). Atfel, după cum determină Codul Civil al Republicii Moldova la art. 457, obiect al gajului (bun

gajat) poate fi orice bun, inclusiv o universalitate de bunuri, titluri de valoare şi drepturi confirmate prin certificate de acţiuni. Iar, în acelaşi timp, nu pot constitui obiect al gajului bunurile retrase din circuitul civil, bunurile inalienabile sau insesizabile.

În majoritatea cazurilor obligaţiile sunt executate benevol. În acelaşi timp părţile constituind o obligaţie, tind să se garanteze pentru viitor. Pentru aceste situaţii legiuitorul permite părţilor să 138 Vasile Popa, Radu I. Motica. Drept privat roman. Timişoara: Editura Presa Universitară Romană, 1994, pag. 166 139 Римское частное право (Под. ред. И.Б. Новицкого). Москва: Издательство Юристь, 1999, pag. 338 140 Notă. Este de menţionat că deşi în izvor se face trimitere la noţiunea de gaj, în originalul actului preluat de către

autor se utilizează termenul “hipothecae”

Page 29: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

56

recurgă la anumite măsuri suplimentare de garanţie. Astfel, Autorul şi-a fixat scopul de a elucida garanţia executării obligaţiilor prin ipotecă şi gaj şi consideră că ar fi momentul să constatăm care este conceptul juridic al noţiunii garanţia executării obligaţiilor şi care sunt obiectivele stabilite în normele menite să garanteze existenţa acestor relaţii. 141

În majoritatea cazurilor cunoscute, garanţiile sunt raporturi juridice accesorii faţă de o obligaţie principală, şi urmăresc să asigure pe creditor, în eventualitatea insolvabilităţii debitorului, că va primi totuşi prestaţia ce i se datorează.142 Însă, luînd în consideraţie evoluţia sporită a economiei şi a comerţului internaţional, garanţiile pot servi drept mijloc de aisurare, nu doar a tranzacţiilor de împrumut, creditare, aşa cum este obişnuit de gîndit, ci poate fi obiect şi a astfel de contracte ca: contractele de vînzare-cumpărare, contractele de locaţiune, contractele de prestare a mărfurilor şi serviciilor în domeniul comerţului internaţional.

În linii generale, dacă să analizăm garanţiile din aspectul clasic, atunci evidenţăm că, la ziua de azi există două tranzacţii de împrumut, care au a evoluat în pieţele private, şi anume, tranzacţiile de împrumut negarantate şi cele garantate. Atunci când un debitor oferă o promisiune de a achita în timpul stabilit suma împrumutului, creditorul trebuie să se bazeze pe reputaţia debitorului sau încrederea că împrumutatul va plăti înapoi împrumutul.

În tranzacţiile garantate, debitorul promite să ramburseze suma împrumutului acordînd o garanţie, astfel încît creditorii pot prelua şi vinde bunurile mobile/imobile gajate/ipotecate, în cazul în care debitorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.

Obiectivele instituţiei de asigurare a executării obligaţiilor contractuale pot fi deduse din convenţiile privind tranzacţiile garantate/securizate şi se concretizează în următoarele idei: - dacă debitorul nu-şi execută obligaţiile asumate, creditorul iniţiază procedura de satisfacere a obligaţiilor sale, care poate fi benevolă şi silită;

- prevederile legale sunt elaborate astfel încât creditorul va fi sigur de executarea obligaţiei de către debitor;

- este posibil calculul prejudiciilor eventuale cauzate de către debitor şi recuperarea acestora; - normele cu privire la asigurarea executării obligaţiilor prin orice mijloace de garantare a

acestora sunt flexibile, astfel încât părţile contractului să poată stabili relaţii reieşind din necesităţile proprii.

Funcţiile şi rolul garanţiilor reale în dreptul comerţului internaţional se reflectă în caracterul economico-comercial şi internaţional al tranzacţiilor.

Condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea relaţiilor comerţului internaţionale sunt securitatea şi certitudinea raporturilor juridice, condiţii pe care le asigura dreptul comerţului internaţional.143

Concluzii: Prin urmare, menţionăm faptul că există careva obstacole care ar permite asigurarea la 100% a

obligaţiilor contractuale, şi anume: - crearea şi înregistrarea garanţiilor reale este o procedură complicată şi costisitoare; - perfectarea garanţiilor, inclusiv publicarea acestora pentru stabilirea priorităţii creditorilor în cauză nu este întodeauna posibilă; - executarea dreptului asupra gajului/ipotecii, la fel, este o procedură îndelungată şi costisitoare.144

141 П.А. Фалилеев. Ипотека морских судов. Москва: Издательство «Международные отношения», 1997, pag. 8 142 Vasile Bâcu. Note de curs. Drept roman. Bucureşti: Editura JUS-R.B.A., 1996, pag. 145 143 Pascale De Boeck, Thomas Laryea, „Development of standards for security interest”, 2002 144 Heywood Fleisig, „Secured Transactions: The Power of Collateral”, 1996, page 45

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

57

Vis-a-vis de normele uniforme de dreptul material există şi norme uniforme de drept internaţional privat, care nu vin să reglementeze în mod direct raporturile juridice dintre subiectele de drept al comerţului internaţional, ci doar numai să determine legea care va cârmui condiţiile de validitate şi efectele acestui raport juridic.

Un rol important îl joaca normele conflictuale care şi-au găsit aplicarea în Convenţia de la Haga asupra legii aplicabile vânzărilor internaţionale de bunuri mobile corporale semnată la Haga la 15 iunie 1955 (în vigoare din 1964).

Astfel, potrivit art. 1 din Convenţie, aceasta se aplica vânzărilor cu caracter internaţional de obiecte mobile corporale, mai ales celor cu caracter documentar, vânzărilor de titluri de credit, vânzărilor de nave maritime şi aeronave.145

Totodată convenţia nu cârmuieşte toate aspectele unui raport juridic de vânzare-cumpărare, inclusiv nu reglementează capacitatea părţilor, forma contractelor, transmiterea dreptului de proprietate şi efectele vânzării faţă de terţi.

Prin urmare, concludem că, Convenţia menţionată, defineşte doar unele aspecte ale tranzacţiilor garantate cu garanţii reale.

Un alt izvor normativ, care prevede specificul gajului internaţional a bunurilor mobile, este Convenţia de la Cape Town, semnată la 16 noiembrie 2001.

Referinţe bibliografice: 1. Bâcu, Vasile. Note de curs. Drept roman. Bucureşti: Editura JUS-R.B.A., 1996, pag. 145 2. Hanga, V. Drept privat roman. Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1977, pag. 345 3. Stătescu, C. Bîrsan, C. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Bucureşti: Editura ALL,

1997, pag. 2 4. Cosmovici, Paul Mircea Drept civil. Drepturi reale. Obligaţii. Legislaţie. Bucureşti: Editura

ALL, 1996, pag. 117 5. Popa, Vasile. Motica, Radu I. Drept privat roman. Timişoara: Editura Presa Universitară

Romană, 1994, pag. 166 6. Pascale De Boeck, Thomas Laryea, „Development of standards for security interest”, 2002 7. Heywood Fleisig, „Secured Transactions: The Power of Collateral”, 1996, page 45 8. Convenţia de la Haga asupra legii aplicabile vânzărilor internaţionale de bunuri mobile

corporale semnată la Haga la 15 iunie 1955, poate fi consultată la adresa: http://www.jus.uio.no/lm/hcpil.applicable.law.sog.convention.1955/

9. Римское частное право (Под. ред. И.Б. Новицкого). Москва: Издательство Юристь, 1999, pag. 338

10. Фалилеев П.А. Ипотека морских судов. Москва: Издательство «Международные отношения», 1997, pag. 8

145 Convenţia de la Haga asupra legii aplicabile vânzărilor internaţionale de bunuri mobile corporale semnată la Haga la 15 iunie 1955, poate fi consultată la adresa: http://www.jus.uio.no/lm/hcpil.applicable.law.sog.convention.1955/

Page 30: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

58

INFLUENŢA FORMELOR DE GUVERNĂMÎNT ASUPRA SEPARĂRII PUTERILOR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Victor RUSU,

magistru în drept, lector superior la Caredra de drept public al USEM

Rezume: Même dans les anciens États de l'antiquité ont établi des modèles de distribution pour certains

organismes spécialisés régissant autorité. Le concept grec antique et la philosophie politique d'abord trouver des informations sur la répartition des pouvoirs - le pouvoir a été exercé appartiennent soit un individu ou une liaison du corps politique. Ainsi naît la nécessité de la séparation des pouvoirs.

Rezumat: Chiar în cele mai vechi state ale antichităţii s-au stabilit în timp modelele de distribuire autorităţii de guvernare anumitor organisme specializate. În concepţia şi filosofia politică antichităţii Elene găsim primele informaţii despre distribuirea autorităţii – puterea aparţinea şi era exercitată, fie de un singur individ, fie de un corp politic restrîns. Astfel apare necesitatea separării puterilor.

Orce proces de conducere social – politică desfăşurat în vederea unor obective de interes

general, sau prin care se urmăreşte „binele comun” al naţiunii, presupune specializarea activităţilor statale, adică stabilirea unor orcanizme investite cu autoritate care se desfăşoară neîntrerupt şi potrivit anumitor metode acelaş tip de activităţi. Chiar şi în cele mai vechi state ale antichităţii s-au stabilit în timp modelele de distribuire autorităţii de guvernare anumitor organizme specializate.În concepţia şi filosofia politică antichităţii elene găsim primele informaţii despre distribuirea autorităţii – puterea aparţinea şi era exercitată, fie de un singur individ, fie de un corp politic restrîns. Astfel apare necesitatea separării puterilor. Aristotel menţiona că în orce stat, sunt trei părţi, de care legiutorul se va ocupa, dacă e înţelept să le rînduiască cît mai bine şi avînd în vedere, înainte de orce, interesele fiecăruia.146 Cea din tîi din aceste trei părţi este Adunarea generală, care deliberează cu privire la afacerile publice; a doua este Corpul majistraţilor, căruia trebuie să-i se hotărască natura, atribuţiile şi modul de numire; a treia este corpul judecătoresc.

Marele gînditor şi filosof Platon afirma cu referire la stat şi la puterile lui „eu prevăd apropiata pierire a acelui stat, în care legea nu are forţă şi se află sub puterea cuieva. Acolo, însă, unde legea e regină asupra guvernaţilor iar aceştea din urmă sunt robii ei, eu prevăd salvarea statului”.

O viziune nouă a separării puterilor în stat apare în lucrările lui John Locke şi Montesquieu. Astfel Locke considera că cetăţenii au dreptul la control asupra guvernului iar puterea legislativă fiind o putere supremă în stat, în acelaş timp el subliniază că ea prezintă în sine numai o putere împuternicită, care trebuie să acţioneze pentru trasarea scopurilor şi de aceea puterea supremă rămîne în mîinile poporului care poate înlătura ori schimba componenţa organului suprem cînd vede că el perde încrederea acordată. De asemenea garantarea principiului separării puterilor în stat el o vede în dreptul la răscoală, însă aceasta avînd un caracter excepţional.Aceasta este ultima şansă a poporului care nu vine în contrazicere cu formele constituţionale de control asupra activităţii statului.

Însă pentru a nu ajunge la aceasta Locke recomandă trei principii de separare a puterilor care i-ar păzi pe oameni de la conducere să nu cadă în ispită şi să-şi concentreze toată plinătatea de putere în mîinile lor în folosul personal. Ca aceasta să nu se întîmple, Locke propune separarea puterii legislative de cea executivă şi supunerea legislatorilor legilor elaborate de ei înşişi şi realizate de

146 Voiculescu M. Doctrine politice contemporane – Bucureşti, 2000, ed. Victor, p. 12.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

59

către puterea executivă.147 Aceasta este unul din cele mai importante principii în învăţătura lui Locke care a acordat o influienţă puternică asupra gîndirii şi practicii politicii ulterioare, devenind unul din principiile de bază .ale statului.148

Montesquieu, deasemenea, a rămas în istoria gîndirii politice, în egală măsură şi în istoria doctrinelor politice şi prin faptul că el a reluat teoria separării puterilor întîlnită de noi la John Locke. Gînditorul arată, că în fiecare stat există trei puteri: „puterea legislativă, puterea executivă care rezolvă problemele de drept internaţional şi puterea executivă care conduce cu întrebările dreptului civil”. În continuare el lămureşte că prima putere în persoana diriguitorului ori a unei instituţii emite legi temporare ori permanente, corectează sau abordă legile existente. Puterea a doua declară război sau încheie pace, primeşte ori trimite ambasadori, asigură securitatea, preîntîmpină invaziile. Puterea a treia pedepseşte infractorii, rezolvă problemele apărute între persoanele particulare. Ultima, după Montesquieu, poate fi numită judecătorească, iar a doua simplu – putere executivă de stat.

Raţiunea divizării puterilor reiese din necesitatea asigurării libertăţii şi îngrădirii abuzului. Montesquieu justifică această separare prin faptul că atunci cînd puterea legislativă şi executivă sunt în mîinile unui corp sau ale unei persoane, nu există libertate, deoarece există teama că acelaşi senat sau monarh pot face legi tiranice şi le pot aplica în mod tiranic. De asemenea, el menţionează că nu există libertate dacă puterea judecătorească nu este separată de puterea legislativă şi executivă, deoarece judecătorul ar putea fi şi legiuitor, şi agresor.Ideile sugerate de Montesquieu în modelul său teoretic de separaţie a puterilor şi-au găsit pe deplin aplicarea în practică, implimentîndu-se în normele constituţionale ale marii majorităţi a statelor lumii.149

Montesquieu este interesat îndeosebi, de separarea celor trei puteri, întrucît de modul în care acestea sunt separate şi se exercită sau nu libertatea politică. Atunci cînd în mîinele aceloraşi persoane sau ale aceluiaş corp de dregători se află întrunite puteri legiuitoare şi puterea executivă, nu există libertate deoarece se naşte teama că acelaşi monarh sau acelaşi senat să nu întocmească legi tiranice, pe care să le aplice în mod tiranic. Nu există, deasemenea, libertate, dacă puterea judecătorească nu este separată de legislativă şi cea executivă.De asemenea, puterea executivă trebuie „să ia parte la legiferare prin dreptul său de veto; altminteri, ia va fi curînd deposedată de prerogativele sale”. Monarhului – care deţine dreptul de veto, în virtutea căruia se poate împotrivi voinţa puterii legislative – îi este interzis să ia parte la ligiferare, adică să statuieze. În schimb, puterea legislativă, - deşi nu ar trebui „să aibă, la rîndul ei, dreptul de a ţine în loc puterea executivă, căci activitatea executivă fiind limitată prin natura ei, este inutil de a o îngrădi”, - are dreptul „şi trebuie să aibă împuternicirea de a examina în ce chip au fost puse în aplicare legile pe care le-a făcut ea”.150

Montesquieu a intuit că separarea puterilor aplicată în mod apsolut şi apsurd ar bloca practic, procesul de guvernare. Dacă cele trei puteri nu ar coopera şi s-ar înfrîna neproductiv şi ne eficient una pe alta, doar de dragul înfrînării, ar ajunge la un punct mort, adică la inacţiune.151 Remediul unei asemenea impas este colaborarea puterilor. „Datorită mersului necesar al lucrurilor ele sunt silite să funcţioneze, vor fi nevoite să funcţioneze de comun acord.152

147 Lipa Mungui – Pipide, Doctrine politice – Bucureşti, 1998, ed. Polirom , p.14. 148 Strah D. Istoria gîndirii politice – Chişinău, 1996, p. 217. 149 Avornic Gh., Aramă E., Negru B., Costaş R. Teoria Generală a Dreptului – Chişinău, Ed. Cartier juridic, 2004, p.129. 150 Drăganu T.Întroducere în practica statului de drept – Cluj-Napoca, , 1997, ed. Dacia.p.45 151 Popescu S. Teoria Generală a Dreptului – Bucureşti, Ed. LuminaLex, 2000, p.342-344. 152 Muraru I. Drept constituţional şi instituţii publice // vol. II - Bucureşti, 1995, ed. Actami, p. 9.

Page 31: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

60

În plus, fiecare putere are o posibilitate legală şi materială de a supraveghea cealaltă putere şi, dacă observă încercări ale acesteia de a-şi asuma puteri suplimentare faţă de o altă putere, fie prin preluarea unor prerogative ce aparţin altei puteri, fie prin adăugarea unor puteri suplimentare de natura celor care i-au fost conferite, trebuie să sancţioneze această încercare.153

După cum se vede, în învăţătura lui Montesquieu separarea puterilor nu este o separare simplă a funcţiilor între diferite organe ale forţelor politice, înfăptuită în numele realizării libertăţii politice.154

Teoria separării puterilor şi-a găsit reflecţie în Constituţia Franţei din anul 1791 şi în Constituţia SUA din anul 1787, serveşte ca exemplu pentru toate ţările lumii.

O altă concepţie despre separarea puterilor în stat o regăsim la J.Rousseau. În modelul politic conceput de Rouseau, voinţa generală a poporului adică puterea legislativă trebuie să fie suverană, celelalte puteri în stat fiindui subordonate. Rousseau acceptă astfel implicit existenţa unor puteri în stat: poporul stabilit într-un corp politic( Parlamentul), care stabileşte legile, şi Guvernămîntul, compus din indivzi care le pun în executare. Executivul ar fi deci un simplu agent de executare a legilor votate de Parlament. Guvenămîmtul deţine puterea ca depozitar, el neavînd o putere proprie. Ceea ce compun Guvernămîntul, fiind , prin graţia suveranului ( poporului), depozitari temporari ai puterii şi exercitînd în această calitate anumite prerogative de putere, adoptă diferite acte, pe care suveranul le poate modifica, limita sau anula, după bunul său plac. Puterea legislativă fiind supremă, rezultă că putere executivă este supusă acesteia, ceea ce exclude independenţa puterilor.Îmbătrînirea teoriei separaţiei puterilor este explicată prin acea că a fost elaborată într-o perioadă în care nu se înfiinţaseră încă partidele politice şi că principalele probleme puse de putere erau de ordin instituţional.155 Apariţia partidelor politice, rolul lor deosebit în configurarea instituţiilor politice şi juridice, determină ca astăzi apărarea sau echilibrul să nu se realizeze între parlament şi guvern, ci între o majoritate, formată dintr-un partid sau partide învingătoare la alegeri şi care dispun în acelaş timp de parlament şi de guvern şi o opoziţie (sau opoziţiei) care aşteaptă următoarele alegeri pentru „ aşi lua revanşa”. Manifestîndu-se rezerve faţă de teoria clasică a separaţiilor puterilor nu trebuie să se interpreteze că ea şi-a pierdut din importanţă şi actualitate şi că deci rămîne o teorie a trecutului.

Un rol important în cadrul separării puterilor îl are forma de guvernămînt, pe care statul o îmbracă. Forma statului este un mijloc de organizare şi realizarea puterii de stat. Prin forma de guvernămînt se înţelege modul de organizare a puterii supreme de stat, competenţa organelor supreme ale puterii de stat, caracterul autorităţii pe care ele o exercită. Astfel, după forma de guvernămînt se poate constata cine se află în fruntea statului, cum este organizată instituţia şefului statului, dacă ea este instituită prin lege sau succesiune, are o putere limitată sau nu. Cele mai răspîndite forme de guvernămînt sînt monarhia şi republica.

În ceea ce priveşte republica (din care face parte şi Republica Moldova) este o formă de guvernămînt în care puterea supremă aparţine unui organ ales pe un timp determinat. Controlul asupra guvernului se exercită de către parlament şi de către preşedintele republicii. În literatura de specialitate se evidenţiază mai multe tipuri de republici:156

a) Republica parlamentară ce presupune că parlamentul din competenţa sa şi a fracţiunilor majoritare formează guvernul (monopartinic sau de cualiţie), care poartă în faţa lui răspundere pentru activitatea desfăşurată.

153 Miculescu P. Statul de drept – Bucureşti, 2000, p.130-133. 154 Strah D. Istoria gîndirii politice – Chişinău, 1996, p. 235. 155 Chagnalloud D. Dicţionar al veţii politice şi sociale – Bucureşti, 1998, ed. ALL, p. 30. 156 Rusu I. Regim politic Românesc – Bucureşti, 2000, ed. Bren, p. 31.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

61

b) Republica prezidenţială ce presupune că Guvernul este format nemijlocit de preşedintele republicii, sub un control parlamentar, şi este responsabil în faţa parlamentului pentru activitatea sa. Drept exemplu tipic de republică prezidenţială poate servi SUA.

Aceste două varietăţi de republici în multe ţări se îmbină, constituind o nouă formă de guvernămînt – republica semiprezidenţială sau semiparlamentară, cum sunt, de exemplu România, Bulgaria.157

În cazul în care abordăm forma de guvernămînt a Republicii Moldova, putem menţiona în acest sens, că Republica Moldova pe parcursul unei perioade mici de timp (adică de la declaraţia de independenţă şi suveranitate), a avut două forme de guvernămînt, prima fiind cea semiprezidenţială sau semiparlamentară şi a doua fiind cea parlamentară (2000).

Dacă să ne referim la Constituţia Republicii Moldova adoptată la 29 iulie 1994158, în cea ce priveşte forma de guvernămînt, subliniază că statul nostru este republică (regim politic în care puterea constituie „un lucru public”, ceea ce înseamnă că deţinătorii ei o exercită nu în virtutea unui drept propriu ci a unui mandat conferit de către corpul social), fără să specifice dacă ea este parlamentară, prezidenţială sau semiparlamentară. Însă, ţinînd cont de alte prevederi constituţionale, se poate afirma că ea se apropie mult de regimul semiprezidenţial.

Această formă de guvernămînt în cazul Republicii Moldova pune o mare amprentă asupra separării puterii în stat reeşind mai ales din poziţia puternică a Preşedintelui Republicii Moldova (care este un mediator între cele trei puteri: legislativă, executivă şi judiciară) deoarece are dreptul de a recurge la referendum, de a conduce şedinţele Guvernului, de a dizolva Parlamentul. Din cele menţionate mai sus putem conchide că Preşedintele Republicii Moldova poate influenţa într-o formă sau alta toate celalte puteri, adică putea influenţa veaţa politică a ţării.Aşadar, regimul politic semiprezidenţial din Republica Moldova care într-o formă sau alta a fost instaurat prin Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994 prezintă următoarele caracteristici, care reese nemijlocit din articolele acestei:

Preşedintele nu este ales de Parlament ci de corpul electoral, prin sufragiul universal (art. 78)159; din acest punct de vedere putem afirma că preşedintele se află pe picior de egalitate în ce priveşte reprezentativitatea, cu autorităţile legiuitoare;

Preşedintele are dreptul de a recurge la referendum, aceasta constituind de fapt un mijloc de presiune în potriva Parlamentului. Astfel, aceasta ne demonstrează echilibrul puterilor, dintre puterea executivă şi cea legislativă, care se datorează rolului Preşedintelui.

Preşedintele nu poate să numească descreţionar Guvernul, el trebuind să-l desemneze astfel încît aceasta să se bucure de încrederea majorităţii.

Din cele menţionate mai sus am putea spune că regimul semiprezidenţial care a fost prezent în Republica Moldova pînă la întroducerea regimului parlamentar reprezenta o combinaţie de elemente aparţinînd unor regimuri politice diferite, în special regimului prezidenţial şi cel parlamentar, care subliniază că şefului executivului (şeful de stat) nu răspunde în faţa parlamentului, dar guvernul trebuie să fie aprobat de către parlament.

O nouă etapă a evoluţiei statalităţii Republicii Moldova a fost cea cînd, Partidul Popular Creştin Democrat împreună cu Partidul Comunist au votat în ceea ce priveşte modificarea formei de guvernămînt, astfel, noua formă de guvernămînt devenind cea parlamentară, stîrnind multe critici şi

157 Borodac A. Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova - Chişinău, 1997, ed. Ştiinţa, p. 80. 158 Constituţia Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 29.07.1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-1994. 159 Constituţia Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 29.07.1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-1994.

Page 32: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

62

obecţii. Însă, acest pas după părerea majorităţii parlamentare va influenţa pozitiv democratizarea societăţii şi avînd la bază ideea colaborării puterilor. Regimul parlamentar instaurat a dat posibilitate separaţiei suple sau a colaborării puterilor în Republica Moldova, în care gestinarea afacerilor publice este asigurată de colaborarea dintre executiv şi legislativ, prin intermediul unui guvern, responsabil în faţa parlamentului.160

Regimul parlamentar din Republica Moldova are următoarele caracteristice: 1. Puterea executivă (Guvernul) este responsabil în faţa Parlamentului şi prezintă informaţiile

şi documentele cerute de acesta, de comisiile lui şi de deputaţi.161 2. Executivul este compus dintr-un şef de stat iresponsabil din punct de vedere politic şi

dintr-un guvern numit de şeful de stat şi responsabil în faţa parlamentului; 3. Datorită faptului că şeful statului este iresponsabil din punct de vedere politic, actele sale

sunt contrasemnate de un ministru; 4. Executivul este responsabil nu numai în faţa parlamentului dar şi în faţa şefului de stat.

Dubla responsabilitate a guvernului îi permite acestuia de a se prevala pe lîngă fiecare dintre ele (şeful statului sau parlament) de încrederea şi voinţa celuilalt şi de a încerca să realizeze, prin sinteza aspiraţiilor lor, o politică acceptabilă pentru a mîndouă părţi;

5. Guvernul este sprijinit în activitatea sa de o majoritate parlamentară ori de o coaliţie parlamentară; dacă guvernul pierde încrederea parlamentului, este obligat să se retragă;

6. Guvernul, prin şeful statului, poate să determine dizolvarea parlamentului, provocînd noi alegeri;

7. Legislativul dispune de prerogativa adoptării legilor şi de a controla activitatea executivului;

8. Relaţiile dintre executiv şi legislativ sînt caracterizate de un echilibru garantat prin ezistenţa mijloacelor de acţiune reciproce.

Separarea puterilor în regimul parlamentar al Republicii Moldova este evidentă şi reese nimijlocit din capitolul VII al Constituţiei Republicii Moldova, care este denumit „Raporturile Parlamenului cu Guvernul” . Acest raport, echi-libru îl putem deduce din articolele aceluiaş capitol: Informarea Parlamentului art. 104; Întrebări şi interpelări art.105; Exprimarea neîncrederii art. 106; Angajarea răspunderii Guvernului art. 106162; Delegarea legislativă art. 1062.

Concluzii :

Cea mai mare modificare care a fost făcută prin regimul parlamentar, este cea că Preşedintele Republicii Moldova, care reprezintă cu Guvernul puterea executivă, nu mai este ales de către populaţie prin vot universal, egal, discret şi liber exprimat, ci este ales de către parlament prin vot secret conform art. 78 din Constituţie. Este nevoie de menţionat faptul că aproape toate atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în fond au rămas aceleaşi (Preşedintele poate proceda la dizolvarea parlamentului, desemnează un candidat pentru funcţia de Prim – ministru, poate declara cu aprobarea prealabilă a parlamentului mobilizarea parţială sau generală, art. 87, poate declara starea de război) astfel, există multe opinii potrivit cărora regimul parlamentar din Republica Moldova este doar o aparenţă, o dorinţă a unui stat în tranziţie de a imita alte state democratice, dezvoltate din Europa.

160 Moldova suverană, nr.195, 14 septembrie 2000 161 Ibidem, p. 3. 1 Constituţia Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 29.07.1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-1994.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

63

Totuşi, regimul parlamentar din Republica Moldova este un regim politic în care organul executiv şi organul legislativ, efectiv distincte, sunt ţinute să colaboreze în exercitarea funcţiilor sale şi dispun de mijloace politice care le permit să se controleze reciproc prin intermediul Curţii Constituţionale, ca find unicul organ jurisdicţional, garant al sepărării puterilor în stat.

Referinţe bibliografice:

1. Constituţia Republicii Moldova (adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 29.07.1994) // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1-1994

2. Moldova Suverană, nr.195, 14 septembrie 2000 3. Avornic Gh., Aramă E., Negru B., Costaş R. Teoria Generală a Dreptului – Chişinău, Ed. Cartier

juridic, 2004, p.129. 4. Borodac A. Bazele statului şi dreptului Republicii Moldova - Chişinău, 1997, ed. Ştiinţa, p. 80. 5. Chagnalloud D. Dicţionar al veţii politice şi sociale – Bucureşti, 1998, ed. ALL, p. 30. 6. Drăganu T.Întroducere în practica statului de drept – Cluj-Napoca, , 1997, ed. Dacia.p.45 7. Miculescu P. Statul de drept – Bucureşti, 2000, p.130-133. 8. Muraru I. Drept constituţional şi instituţii publice // vol. II - Bucureşti, 1995, ed. Actami, p. 9. 9. Mungui – Pipide Lipa, Doctrine politice – Bucureşti, 1998, ed. Polirom , p.14. 10. Popescu S. Teoria Generală a Dreptului – Bucureşti, Ed. LuminaLex, 2000, p.342-344. 11. Rusu I. Regim politic Românesc – Bucureşti, 2000, ed. Bren, p. 31. 12. Strah D. Istoria gîndirii politice – Chişinău, 1996, p. 235. 13. Voiculescu M. Doctrine politice contemporane – Bucureşti, 2000, ed. Victor, p. 12.

EVOLUŢIA INSTITUŢIEI ORGANULUI REPREZENTATIV ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Victor RUSU,

magistru în drept, lector superior la Caredra de drept public al USEM

Rezume: L'article décrit l'émergence et le système parlementaire deyvoltarea en Moldavie. Dernières élections

législatives ont eu lieu le 28 Novembre 2010. Pour participer aux élections ont été initialement enregistré 40 candidats, dont 20 partis politiques et des mouvements sociaux, et 20 candidats indépendants. Pour la première fois à l'étranger a ouvert 40 bureaux de vote supplémentaires, les 35 qui étaient missions diplomatiques moldaves avant active et.

Rezumat: În articol se descrie apariţia si deyvoltarea sistemului parlamentar in Moldova. Ultimele alegeri

parlamentare anticipate au avut loc pe data de 28 noiembrie 2010. Pentru participare la scrutin au fost înregistraţi iniţial 40 de concurenţi electorali, inclusiv 20 de partide şi mişcări social-politice şi 20 de candidaţi independenţi. Pentru prima dată peste hotarele ţării au fost deschise suplimentar 40 de secţii de votare, alături cele 35 care activau şi mai înainte pe lîngă misiunile diplomatice moldoveneşti.

Apariţia sistemului parlamentar în ţara noastră este legată în mod direct de răsunetul deosebit pe care l-au avut principiile Revoluţiei franceze şi încetăţenirea tot mai puternică a ideii că statul nu poate fi confundat cu întreaga tagmă a boierilor a unei minorităţi privilegiate, iar Alexandru Ipsilante propunea, într-un manifest din 19 aprilie 1821, separarea puterilor legislativă şi executivă şi convocarea unei Adunări a deputaţilor de toate treptele. Un proiect de reforme de la sfârşitul

Page 33: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

64

anului 1821, elaborat tot în Muntenia, propunea înfiinţarea "unui sfat de obşte" pentru a de1ibera asupra tuturor problemelor de interes naţional.

În 1822, în Moldova a fost întocmit cunoscutul proiect de constituţie a Cărvunarilor, care sugera, printre altele, înfiinţarea unui sfat obştesc, compus din episcopi, boieri şi un boier desemnat de obştea boerilor din fiecare ţinut. În concepţia acestui document puterea legislativă urma să revină domnului împreună cu sfatul obştesc. După cum se ştie, Proiectul Carvunanlor s-a bucurat - şi se bucură încă - de aprecieri dintre cele mai elogioase din partea gânditorilor români. Astfel,A.D.Xenopol l-a calificat ca fiind "cea dintâi întrupare a unei gândiri constituţionale în Ţările Române" şi "cea dintâi manifestare politică a cugetării liberale,,163.

Nicolae Iorga consideră, la rândul său, că ideile cuprinse în Constituţi Cărvunarilor au contribuit la "regenerarea noastră naţională". O opinie pozitivă cu privire la acest important document emite şi Dumitru Barnoschi, care estimează că "originile vieţii de stat moderne democratice se încheagă la noi în Constituţia moldovenească de la 13 septembrie 1822,,164.

Deşi "Memoriul Cărvunarilor" a fost în cele din urmă înlăturat datorită opoziţiei unei părţi a marii boierimi, el conţine o serie de idei valoroase ce au marcat, neîndoielnic, dezvoltarea constituţională ulterioară a statului român. Aşa, de pildă, este de remarcat recunoaşterea statutului de independenţă a Moldovei, care trebuia să devină acelaşi ca pe vremea lui Bogdan, înfiinţarea Sfatului obştesc (adunare reprezentativă) din care urmau să facă parte şi boierii de rang mai mic, până atunci înlăturaţi din funcţii importante. Proiectul mai prevedea garantarea dreptului de proprietate şi principiul exproprierii pentru cauză de utilitate publică. Erau, totodată, înserate norme asemănătoare celor cuprinse în declaraţia franceză de drepturi cu privire la libertatea individului, era garantată libertatea religioasă, egalitatea tuturor la dobândirea unor slujbe publice, menţionându-se că ocuparea funcţiilor trebuia să se facă "numai după meritul bunelor fapte şi după puterea vredniciei fiecăruia pentru slujba ce e să i se încredinţeze". Dovedind o concepţie novatoare, "Constituţia Cărvunarilor" tindea spre restrângerea puterilor domneşti, incredinţând dreptul de conducere efectivă a ţării Sfatului obştesc, organ reprezentativ.

În Moldova, un reprezentant elevat al clasei boiereşti, Dimitrie Sturza, preconiza crearea unei Camere inferioare, "un divan de jos", care să "închipuie icoana unui norod slobod". În viziunea lui, fiecare sat urma să aleagă un delegat, iar aceştia adunaţi la reşedinţa plăşii, să desemneze trei delegaţi care, întrunindu-se cu ceilalţi delegaţi ai plăşilor judeţelor, să desemneze trei deputaţi care "puteau să nu fie boieri". Semnificaţia deosebită a acestui document constă în aceea că se acorda pentru prima dată dreptul de vot ţăranilor, "Camera inferioară" având dreptul să discute şi să voteze bugetul, "întocmai cum se obişnuieşte în Englitera, ţară slobodă, vrednică de a se lua paradigmă de la dânsa".

Adepţii lui Gheorghe Lazăr şi Tudor Vladimirescu, în manifeste elaborate în 1822, propuneau ca "glasul celui mic să fie ascultat tot aşa cum şi al celui mare". În acest context, al afirmării tot mai puternice pe plan intern a ideilor liberale şi progresiste, Tratatul de la Adrianopol din 1829 a oferit posibilitatea concretizării ideilor preconizate de numeroşi gânditori în cadrul unor documente juridice obligatorii, care să fundamenteze organizarea statală. 163A.D.Xenopol, Istoria partidelor politice în România, vol.I, Bucureşti, 1910, pag.99; a se vedea şi Jean C.Filitti, Des origines du regime representatif en Roumanie, .Documents franco-roumaines" no.3-4, sept.-oct. 1931; Mihai Oroveanu, Istoria dreptului românesc şi evoluţia illstituţiilor constituţionale, Editrura CERMA, Bucureşti, 1992, pag.197; The Senate. A fundamental instiualo of the modern Romaian state, Autonomous Regie "Monitorul Oficial", Co-ordinator Alexandru Durnitrescu, Bucharest, 2000, pag.44. 164D.V.Barnoschi, Orlginiie democraţiei române, "Cărvunarii", Constituţia Moldovei de la 1822, Editura" Viaţa Românească", laşi, 1922, pag.4.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

65

Pentru elaborarea şi finalizarea celor două Regulamente Organice (respectiv al Moldovei şi Ţării Româneşti) au fost constituite comitete formate din reprezentanţi ai boierimii, patru de fiecare principat. Activitatea comisiilor s-a concretizat în elaborarea celor două Regulamente, ce reprezintă mai curând un fel de cadre constituţionale şi administrative, care cuprind - pe lângă norme de organizare a puterilor statului - şi reguli de drept administrativ, financiar şi chiar dispoziţii de drept civil şi de procedură civilă.

Referindu-se la caracterul celor două Regulamente Organice, profesorul Tudor Drăganu, în cunoscuta sa lucrare "Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în România până în 1916", sublinia că "ele nu au fost concepute în spiritul care a prezidat elaborarea constituţiilor occidentale de la sfârşitul secolului al XVlII-Iea şi de la începutul secolului al XIX-lea. Pe când în Apus constituţiile au urmărit în primul rând limitarea puterilor monarhului şi eliberarea din cătuşele economice, sociale şi politice ale sistemului feudal, Regulamentele Organice erau în primul rând expresia nevoii de a se curma abuzurile administrative, care - în lipsa oricărei legislaţii scrise în materie - constituiau o plagă socială deosebit de periculoasă pentru dezvoltarea Ţărilor Române. În al doilea rând, aceste regulamente reprezentau o încercare de a realiza un compromis între interesele protipendadei şi cele ale boierilor mici şi mijlocii. Astfel, regulamentele nu aveau nimic revoluţionar în ele. Ele nu înlocuiau o orânduire de stat veche cu alta nouă, ci retuşau doar liniile generale de organizare existente. Ele extindeau privilegii, fără să creeze însă libertăţi165.

Regulamentele Organice - adoptate în 1831 în Muntenia şi în 1832 în Moldova, ca urmare a prevederilor Tratatului de la Adrianopol - au consfinţit o puternică influenţă a Rusiei în Principatele Române"166. Dar, cu toate criticile care se aduc acestui document, nu poate fi ignorat faptul că el a consacrat pentru prima oară principiul separaţiei puterilor şi a favorizat dezvoltarea noilor relaţii economice. De fapt, el a înlocuit arbitrarul puterii domnitorilor şi a introdus norme şi instituţii moderne de organizare a statului. Este semnificativ, din acest punct de vedere, faptul că Nicolae Bălcescu arăta în scrierile sale următoarele: " ... cu toate relele sale, Regulamentul aduse însă oarecari principii folositoare şi se făcea un instrument de progres. El recunoscu în drept principiul libertăţii comerciale, despărţi puterile judecătoreşti, administrative şi legislative şi introduse regimul parlamentar''167.

În ceea ce priveşte prevederile cu caracter constituţional, trebuie relevat, în, afară de consacrarea separaţiei puterilor, şi faptul că Obşteasca Adunare, aleasă pe termen de cinci ani, dispunea de atribuţiuni importante în ceea ce priveşte votarea bugetului şi stabilirea impozitelor. Pe lângă aceasta, ea dispunea de atribuţiuni care ulterior au trecut în competenţa executivului, cum erau arendarea ocnelor, vămilor şi domeniilor statului. Ea trebuia să vegheze la menţinerea în bun stare a domeniilor publice, la dezvoltarea agriculturii şi comerţului, exercitând un anumit control asupra şcoalelor, administraţiei bunurilor bisericeşti, carantinelor închisorilor, aşezămintelor de binefacere ş.a. Ea putea semnala Domnului abuzuri şi lipsuri din administraţie, săvârşite inclusiv de către miniştri, dar ea nu avea dreptul de iniţiativă legislativă, toate legile fiind trimise Adunării decătre Domn, împreună cu un mesaj din partea acestuia, contrasemnat de un secretar de stat. După ce proiectul era examinat în comisii, se adopta decizia cu majoritateaabsolută, care era comunicată Domnului printr-o scrisoare oficială semnată de toţi cei care luaseră parte la vot. Numai Domnul putea propune Adunării amendamente sau o nouă deliberare. El putea să refuze sancţiunea sau a

165Tudor Drăganu, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în România până în 1916, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, pag.39-40. 166Paul Negulescu, George Alexianu, op.ciL, pag.178. 167Nicolae Bălcescu, Opere, vol.I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1953, pag.164.

Page 34: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

66

unei legi care nu-i era pe plac, fără să fie obligat să motiveze această decizie; el putea chiar recurge dizolvarea Adunării, însă această măsură putea fi adoptată numai prin consimţământul curţilor, suverană şi protectoare.

Experienţa funcţionării Adunărilor Obşteşti a demonstrat că acestea, pofida limitării prerogative1or lor, au acţionat ca factor de manifestare sentimentului naţional şi democratic, opunându-se în multe cazuri unor acţiuniarbitrare ale domnitorului. Astfel, în 1843, Adunarea Obştească a Munteniei a respins un proiect de lege care sporea atribuţiile judecătoreşti ale domnitorului. În anul următor, Adunarea a respins proiectul de concesiune a unei mine către un cetăţean rus, împrejurare care la determinat pe Gheorghe Bibescu să dizolve Adunarea, guvernând prin decrete timp de doi ani de zile.

Anul revoluţionar 1848 a stimulat acţiunile pentru democratizarea polica şi înfăptuirea reformelor democratice. În Moldova, "Doleanţele partidei naţionale", document iniţiat de Mihail Kogălniceanu, propunea un adevărat program de reglementări democratice, printre care desfiinţarea rangurilor privilegiilor personale sau din naştere, egalitatea tuturor în privinţa impozitelor, desfiinţarea robiei, a boierescului şi împroprietărirea ţăranilor, egalitatea drepturilor civile şi politice, Adunare obştească compusă din toate stările societăţii, domn ales din toate stările societăţii, responsabilitatea miniştrilor şi a tuturor funcţionarilor publici, libertatea individului şi a domiciliului, instrucţiunea egală gratuită pentru toţi românii, desfiinţarea pedepsei cu moartea şi a bătăii, neamestecul domnitorilor în activitatea instanţelor judecătoreşti etc.

În Muntenia, unde evenimentele revoluţionare au avut un caracter mai pronunţat, a fost adoptată în iunie 1848, "Proclamaţia de la Islaz", acceptată de domnitorul Gheorghe Bibescu sub presiunea maselor. Spre deosebire de "Doleanţele partidei naţionale" din Moldova, Proclamaţia de la Islaz a avut nu numai forma, dar şi valoarea unui act constituţional, fapt ce o situează în fruntea actelor revoluţionare ale anului 1848.

În ce priveşte prevederile Proclamaţiei de la Islaz sunt de semnalat independenţa administrativă şi legislativă, separaţia puterilor, egalitatea drepturilor politice, alegerea unui domn responsabil pe termen de cinci ani, căutat în toate stările societăţii, reducerea listei civile a domnitorului, emanciparea clăcaşilor, dezrobirea ţiganilor, instrucţiune egală, înfiinţarea unor aşezăminte penitenciare, crearea gărzii naţionale. Dintre toate aceste prevederi se remarcă în mod special cele menţionate la punctul 13, care proclamau emanciparea clăcaşilor "prin despăgubire", problemă ce a suscitat, la timpul respectiv, mari dezbateri în rândul conducătorilor revoluţiei.

După cum remarcă profesorul Tudor Drăganu, "Două idei principale se desprind totuşi în mod neîndoielnic din ansamblul prevederilor Proclamaţiei. În primul rând, potrivit ei, la baza viitoarei organizări statale trebuia să stea principiul suveranităţii poporului. În al doilea rând, această suveranitate urma să fie exercitată prin reprezentarea tuturor stărilor societăţii în cadrul unei adunări generale168". Reputatul specialist român subliniază că prin aceea, că şeful statului era ales de Adunarea Generală, fiind responsabil faţă de aceasta, imaginea sistemului preconizat de Proclamaţia de la Islaz se apropie mai mult de regimul convenţional consacrat prin Constituţia franceză din 1793 decât de regimul parlamentar de pe vremea constituţiilor din 1814 şi 1830.

În Transilvania se impunea, cu deosebită vigoare, în acelaşi an revoluţionar, "Moţiunea de la Blaj", adoptată de Adunarea Populară de la Blaj la 4(16) mai 1848. Acest important document, expresie a unui vibrant patriotism, preconizează recunoaşterea drepturilor românilor ca naţiune, libertăţi democratice moderne, în concordanţă cu cerinţele epocii care se afirma atunci. Aşa cum se arată în acea moţiune, "Naţiunea română, rezimată pe principiul libertăţii şi frăţietăţii, pretinde

168Tudor Drăganu, op.cit; pag.83.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

67

independenţa sa naţională în respectul politic, ca să figureze în numele său, ca naţiunea română să-şi aibă reprezentanţii săiîn toate ramurileadministrative, judecătoreşti şi militare în aceeaşi proporţiune, să se servească cu limba sa în toate treburile ce se ating de dânsa,

atât în legislaţiune, cât şi în administraţie".

Alte idei cuprinse în Moţiunea de la Blaj se refereau la egalitatea în drepturi şi foloase a bisericii române cu celelalte biserici din Transilvania, libertatea industrială şi comercială, desfiinţarea cenzurii şi libertatea tiparului asigurarea libertăţii personale şi a libertăţii adunări lor, înfiinţarea de tribunale cu juraţi, înarmarea poporului cu garda naţională, înfiinţarea de şcoli române în toat satele şi oraşele, gimnazii, institute militare şi tehnice şi seminarii preoţeşti, precum şi a unei universităţi române dotate din casa statului, purtarea comună a sarcinilor publice şi ştergerea privilegiilor.

Un eveniment care a marcat un anumit regres în viaţa parlamentar românească l-a constituit Convenţia de la Balta-Liman, încheiată între Rusia şiTurcia la 1 mai 1849. Potrivit acestei convenţii, Domnul nu mai era ales, ci era numit pe termen de şapte ani de Poarta Otomană, cu consimţământul Rusiei Totodată, Convenţia de la Balta-Liman a desfiinţat Adunările Obşteşti, pe care le-a înlocuit cu divanuri, formate din boieri numiţi de domn. Celelalte prevederi ale Regulamentelor Organice au continuat însă să-şi păstreze valabilitatea.

Evoluţiile constituţionale ulterioare au fost legate în mod special d Convenţia de la Paris, încheiată de Puterile Occidentale cu Poarta Otomană la 3 martie 1856, după terminarea războiului Crimeei. Prin acest document, Poarta Otomană se obliga să acorde în continuare "o administraţie independentă naţională, precum şi deplina libertate de cult, legislaţie, comerţ şi navigaţie" Ţărilor Române. O comisie specială urma să plece la Bucureşti pentru a culege informaţii şi pentru a face propuneri în vederea unei viitoare organizări. După cum sa remarcat în mod sugestiv de către profesorul Tudor Drăganu, " ... pentru prima dat în istoria relaţiilor internaţionale, la sfârşitul unui război între marile puteri, aceste nu mai dispuneau asupra soartei unor ţări, până atunci neconstituite în state absolut independente, în mod arbitrar şi pe deasupra voinţei populaţiei lor, ci lua hotărârea (ce-i drept, unele dintre ele, ca Poarta Otomană sau Rusia, sub presiune împrejurări lor) de a le consulta în prealabil pe calea alegerii unor adunări reprezentative. De asemenea, pentru prima dată în dezvoltarea dreptulu internaţional, puterile semnatare ale tratatului se angajau să definească chiar ele printr-o convenţie chemată să îndeplinească rolul unei adevărate constituţii, bazele viitoarei organizări de stat a unor terţe ţări: Ţările Române"169.

Evenimentele ulterioare, care au dus la unirea Principatelor, sunt bin cunoscute. În primul rând este de semnalat faptul că au fost organizate alegeri pentru Adunările ad-hoc ale celor două Principate, acestea având caracterul unor “adevărate adunări reprezentative, ale unor parlamente ale celor două Ţări Române”170

Deşi competenţa lor era limitată, având numai posibilitatea să exprime "dorinţele" celor două ţări privitoare la bazele viitoarei lor organizări interne, fără a avea însă atribuţii legislative sau de control asupra guvernului, ele s-au impus ca importante forumuri democratice, solicitând sporirea prerogativelor lor şi chiar dreptul de a pune bazele viitoarei constituţii, elaborând legea electorală

169Idem, pag.86. 170Idem, pag.89.

Page 35: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

68

pentru convocarea unei Constituante chemate să adopte această lege fundamentală. Printre alte propuneri formulate în cadrul Adunărilor ad-hoc menţionăm cele privind responsabilitatea miniştrilor şi judecarea acestora în cazul în care ar fi fost găsiţi vinovaţi de către Adunare. În ceea ce priveşte viitoarea organizare parlamentară, se preconiza menţinerea sistemului unicameral.

De menţionat este faptul că prevederile Convenţiei de la Paris ofereau totuşi un cadru incomplet pentru dezvoltarea regimului parlamentar. Competenţa legislativă era împărţită între Domn, Adunarea Electivă (aleasă pe şapte ani) şi Comisia Centrală de la Focşani, formată din 16 membri, organ mixt aparţinând atât executivului cât şi legislativului. Iniţiativa legislativă pentru fiecare principat aparţinea Domnului, iar pentru legile de interes comun, Comisiei Centrale de la Focşani. Adunarea Electivă nu dispunea de iniţiativă legislativă. Adunarea Electivă putea, totuşi, să amendeze anumite proiecte de interes comun pentru cele două principate, dar Comisia Centrală era singura în drept să stabilească textul pe care Adunările puteau să şi-l însuşească sau să-l respingă. Proiectele de lege odată votate urmau să fie sancţionate şi promulgate de Domn, care dispunea de un drept de veto absolut.

Evenimentele petrecute în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza se caracterizează prin manifestarea unor puternice contradicţii între domnitor şi puterea legislativă. Astfel, în această perioadă s-au succedat mai multe cabinete, în special în Muntenia, iar în 1862 Comisia Centrală Mixtă de la Focşani a fost dizolvată, atribuţiile ei fiind preluate de un Consiliu de Stat care avea dreptul în special să vegheze la respectarea Constituţiei.

În mai 1862 a fost creat un Comitet provizoriu, având misiunea să elaboreze legile. Domnitorul manifesta rezerve faţă de activitatea acestuia şi faţă de faptul că Adunarea legiuitoare se afla într-o stare de inerţie, potrivnică procesului de reforme pe care îl preconiza. Adunarea se opunea în special ideii modificării legii electorale. Pe de altă parte, Adunarea era ostilă unor reforme profunde, mai ales agrare şi electorale, pentru a elibera ţărănimea de servituţile feudale şi a permite participarea la viaţa politică a unor importante categorii sociale. În aceste condiţii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, om politic cu vederi liberale, promotor al progresului şi reformelor, a trebuit să recurgă la lovitura de stat de la 2 mai 1864 pentru a înfrânge opoziţia Adunării.

Prin "Statutul dezvoltător al Convenţiunii de la Paris ", noul act fundamental decretat şi promulgat de domnitor chiar la 2 mai 1864, organizarea internă a statului român căpăta o nouă înfăţişare. Rolul puterii executive a sporit considerabil şi, totodată, s-a introdus pentru prima dată în viaţa politică românească sistemul bicameral, înfiinţându-se pe lângă Adunare Electivă, instituţie prevăzută de Convenţia de la Paris, o a doua Adunare legiuitoar sub numele de Corp ponderator, denumire înlocuită ulterior cu aceea de Senat"171.

Senatul apare, aşadar, în legislaţia noastră constituţională în urma unei puternice confruntări politice, urmată de un act de autoritate din partea şefului statului. El a luat naştere de fapt într-un moment de criză a instituţiilor statului când disensiunile şi contradicţiile dintre puterea executivă şi cea legislativ: unicamerală n-au putut fi rezolvate prin negocieri, în lipsa unei a treia forţe care să acţioneze ca un moderator. În mesajul de deschidere a noile Corpuri legiuitoare din 6 decembrie 1864 domnitorul Alexandru Ioan Cuza explică în felul următor misiunea noii Adunări: "Instituţiunile noastre s-au complectat prin înfiinţarea Senatului, carele, fiind un Corp ponderator, compus din elemente conservatice, puternice prin experienţa dobândită în conducerea afacerilor

171Valeriu Stan, Scurtă istorie a Senatului, studiu, Centrul de studii parlamentare, informare şi documentare; The Senate. A fundamental institution of the modern Romanian state, Autonomous Regie "Monitorul Oficial", Co-ordinator Alexandru Dumitrescu, Bucharest, 2000, pag.68

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

69

generale şi judeţene ale ţării, va şti a feri ciocnirile între puterile statului, va menţine echilibrul între dânsele şi aşa va apăra neatinse pactul fundamental şi libertăţiile publice ale României". Cuvintele rostite de domnitor explică raţiunile care a determinat la momentul respectiv înfiinţarea Senatului, renunţându-se astfel la vechea tradiţie a ţării care prevedea existenţa numai a unei singure Adunări. De menţionat este şi faptul că ele fixează cu claritate şi rolul pe care îl va avea cea de-a doua Cameră pe parcursul celor trei sferturi de veac de existenţă.

Alături de Domn şi de Adunarea Deputaţilor, Senatul era investit cu puteri însemnate atât în ceea ce priveşte adoptarea legislaţiei, cât şi în ce priveşte activitatea statală propriu-zisă. Ele aveau în compunerea sa membri de drept şi membri numiţi de domnitor. Senatori de drept, în număr de nouă, erau cei doi mitropo1iţi ai ţării, episcopii eparhiilor, primul preşedinte al Curţii de Casaţie şi cei mai vechi dintre generalii în activitate. Restul senatorilor, în număr de 64, erau numiţi, jumătate dintre persoanele care au exercitat cele mai înalte funcţiuni înţară, sau care pot justifica un venit anual de 800 de galbeni, iar jumătate dintre, membrii consiliilor generale ale judeţelor, câte unul de fiecare judeţ de pe o listă d prezentare de trei candidaţi, aleşi de consiliul judeţean dintre membrii săi. Din aceşti 64 de senatori numiţi, jumătate urmau a fi reînoiţi din trei în trei ani, prin tragere la sorţi, cei al căror mandat expirase putând fi renumiţi.

Preşedinte de drept al Senatului era mitropolitul primat al ţării, asistat de un vicepreşedinte numit de domn, ceilalţi membri ai biroului fiind aleşi de senatori. În afara bugetului statului, a cărui votare era de competenţa exclusivă a Adunării, Senatul putea adopta, amenda sau respinge orice lege care trecuse în prealabil prin Cameră, stabilindu-se, după caz, şi procedura de urmat. Totodată Senatul era abilitat să se pronunţe asupra constituţionalităţii legilor (preluând această atribuţie de la fosta Comisie Centrală de la Focşani), el fiind totodată singurul organ în drept a primi petiţii şi a le discuta. Aceste atribuţii, ca şi modul său de alcătuire, făceau din Senat o adevărată Cameră superioară, deşi în cei doi ani de regim autoritar al lui Cuza Vodă el a fost un organ controlat efectiv de domnitor, pierzându-şi mult din imporanţa şi locul pe care trebuia să-l deţină într-un autentic stat constituţional.

Peste doi ani, în 1866, după abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, s-a ridicat problema adoptării unei Constituţii care să restabilească echilibrul între principalele puteri ale statului, să definitiveze organizarea statului naţional român în limitele dreptului de autonomie, să consacre drepturile şi libertăţile cetăţeneşti şi individuale, statuînd totodată principiul monarhiei constituţionale şi ereditare cu principii străine, prevăzut în programul unionist adoptat de Adunările ad-hoc în 1857. În Adunarea Constituantă au izbucnit însă puternice controverse în legătură cu adoptarea unui sistem unicameral sau bicameral. Adepţi ai unui sistem reprezentativ unicameral încă din timpul Adunărilor ad-hoc, liberalii, în frunte cu radicalii, s-au opus cu îndârjire introducerii Senatului, considerându-l un corp conservator ostil progresului, un factor de încetinire a procesului legislativ şi chiar o stavilă în calea exercitării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. În favoarea Senatului se pronunţau însă reprezentanţii curentului conservator, precum şi noul domnitor Carol I. Între argumentele aduse de ei era şi acela potrivit căruia cea de a doua Cameră avea menirea de a modera acţiunea legislativă, reducând atotputernicia unei singure Adunări, ferind ţara de salturi revoluţionare şi zguduiri periculoase care ar fi anulat avantajele reformelor. Senatul, în concepţia conservatoare, trebuia să se impună ca un adevărat arbitru, ca un mediator între puterile executivă şi legislativă. A fost invocat totodată şi argumentul că majoritatea statelor europene având deja un sistem bicameral, legiuitorul român nu putea ignora o asemenea realitate în privinţa organizării puterilor în stat. În aceste condiţii, în cele din urmă a învins ideea sistemului bicameral, din acelaşi motiv al necesităţii asigurării unui echilibru, a unei balanţe cât mai exacte în procesul elaborării şi adoptării legislaţiei.

Page 36: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

70

Constituţia română din 1866 a consacrat, de aceea, dispoziţii referitoare la reprezentarea naţională, în Titlul III capitolul 1, precum şi în două secţiuni speciale consacrate Adunării Deputaţilor şi Senatului.

Consacrând ideea mandatului reprezentativ, art.38 al acestei Constituţii prevedea că membrii celor două Adunări reprezintă naţiunea, "iar nu numai judeţul sau localitatea care i-a ales". Adunarea Deputaţilor se compunea din deputaţi aleşi în cadrul a patru colegii, în funcţie de starea socială, alegătorii celui de al patrulea colegiu având dreptul de a alege un singur deputat prin vot indirect. Membrii Adunării Deputaţilor erau aleşi pe patru ani, în timp ce membrii Senatului pe opt ani; jumătate dintre aceştia reînnoindu-se la fiecare patru ani, pe bază de tragere la sorţi" membrii al căror mandat expira putând fi realeşi. Existau şi alte deosebiri între Adunarea Deputaţilor şi Senat. Astfel, Adunarea deputaţilor era aleasă de cetăţeni constituiţi în patru colegii, în timp ce Senatul era ales prin vot indirect, numai din două colegii. Constituţia din 1866 consacra şi instituţia senatorilor de drept Condiţiile pentru a fi ales senator erau mai severe decât cele prevăzute pentru deputaţi, iar vârsta era de 40 de ani pentru cei care doreau să candideze pentru Senat.

Puterea legislativă se exercita de către Domn şi Reprezentanţa Naţională, legile urmând să fie supuse Domnului numai după ce fuseseră discutate şi adoptate de majoritatea ambelor Adunări. Iniţiativa legislativă aparţinea atât Domnului, cît şi Senatului şi Adunării Deputaţilor. Legile referitoare la veniturile şi cheltuielih statului sau contingentele armatei trebuiau să fie votate mai întâi de Adunare Deputaţilor. Interpretarea legilor se făcea numai de către puterea legiuitoare.

Constituţia consacra incompatibilitatea dintre calitatea de deputat şi senator şi orice fel de funcţii salariate, cu excepţia aceleia de ministru. Drept membrilor Adunărilor de a adresa interpelări miniştrilor era recunoscut. Imunitate parlamentară era garantată dar numai pentru opiniile şi voturile exprimate în exerciţiul mandatului. Urmărirea unor parlamentari sau arestarea lor nu era posibil în timpul sesiunii decât cu autorizarea Adunării, "afară de cazul de vină vădită" Detenţia sau urmărirea unui parlamentar putea fi suspendată pe tot timpul sesiuni dacă acest lucru era solicitat de către Adunarea respectivă.

Constituţia din 1923 a menţinut sistemul bicameral, cu anumite diferenţieri de alegere între Adunarea Deputaţilor şi Senat. Totodată, era menţinută şi instituţia senatorilor de drept.

În ceea ce priveşte adoptarea şi votarea legilor, era reiterată cerinţa votării acestora în mod separat de către fiecare Adunare, legile referitoare la veniturile cheltuielile statului, precum şi la contingentele armatei trebuind să fie votate mod prioritar de Adunarea Deputaţilor.

Constituţia din 1938 a păstrat şi ea sistemul bicameral, cu diferenţieri modalităţilor de alegere a celor două Camere. Era menţinut principiul deliberării separate a celor două Camere şi regimul imunităţii parlamentare. Constituţi consacra instituţia Consiliului Legislativ, al cărui aviz era obligatoriu pentru toate proiectele de lege, atât înainte cât şi după amendarea lor în Comisie, afară de cele care priveau creditele bugetare. De remarcat este faptul că iniţiativa legilor aparţinea de regulă Regelui, Adunările putând propune din proprie iniţiativă numai legi în interesul obştesc al statului. Legile erau supuse sancţiunii regale, după care erau dezbătute şi votate de majoritatea ambelor Adunări.

Prin Constituţiile din 10 februarie 1941 şi 15 aprilie 1978, parlamentul a fost reorganizat, ca o adunare unicamerală, Sovietul Suprem al RSSM, organism formal, subordonat total puterii comuniste sun conducerea Partidului Comunist.

La 3 septembrie 1990, a fost ales Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti, iar în data de 23 mai 1991, când R.S.S. Moldova a devenit Republica Moldova, “Sovietul Suprem” devine “Parlamentul Republicii Moldova”. La 27 august 1991 a fost proclamată Independenţa Republicii Moldova.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

71

La 24 februarie 1994 a fost ales un nou Parlament, care la 1 aprilie 1994 a creat o nouă comisie pentru redactarea şi complectarea textului noii Constituţii.172 Prin Constituţia din 27 august 1994 rolul Parlamentului a fost restabilit, ca organism de bază al regimului democratic pluripartit, pe principiul inicameralismului.

(Art. 60Parlamentul, organ reprezentativ suprem şi legislativ (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului Republicii Moldova şi

unica autoritate legislativă a statului. (2) Parlamentul este compus din 101 deputaţi.)173

Concluzii:

Ultimele alegeri parlamentare anticipate au avut loc pe data de 28 noiembrie 2010. Pentru participare la scrutin au fost înregistraţi iniţial 40 de concurenţi electorali, inclusiv 20 de partide şi mişcări social-politice şi 20 de candidaţi independenţi. Pentru prima dată peste hotarele ţării au fost deschise suplimentar 40 de secţii de votare, alături cele 35 care activau şi mai înainte pe lîngă misiunile diplomatice moldoveneşti.

În urma scrutinului, patru formaţiuni politice au depăşit pragul de 4% şi au acces în Legislativ. După împărţirea în mod egal a voturilor celorlalţi concurenţi, mandatele de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a au fost distribuite după cum urmează: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova – 42 de mandate, Partidul Liberal Democrat din Moldova – 32, Partidul Democrat din Moldova – 15 şi Partidul Liberal – 12 mandate174.

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, precum şi trei candidaţii independenţi, au solicitat renumărarea voturilor exprimate în ansamblu pe ţară. La decizia Curţii constituţionale, acest exerciţiu a fost organizat de Comisia Electorală Centrală pe data de 15 decembrie 2010. Cu toate că s-au depistat anumite erori, renumărarea voturilor nu a modificat rezultatele alegerilor şi distribuirea mandatelor de deputat în Parlament. După formarea organelor de conducere şi de lucru, Parlamentul de legislatura a XIX-a a purces la exercitarea mandatului. Preşedinte al Parlamentului a fost ales dl Marian Lupu.

Pe data de 30 decembrie 2011 liderii celor trei forţe politice necomuniste au semnat acordul de constituire a noii coaliţii parlamentare – “Alianţa pentru Integrare Europeană–2“. La 13 februarie 2013 liderul PLDM, Vlad Filat a declarat că formaţiunea pe care o conduce se retrage din Acordul de constituire al AIE, în urma căreia pe 5 martie 2013, Parlamentul Republicii Moldova a acordat vot de neîncredere Guvernului în frunte cu prim-ministrul, Vlad Filat.

Votul de neîncredere a fost exprimat de 54 de deputaţi, inclusiv 34 din partea Partidului Comuniştilor, 15 — din partea Partidului Democrat, 3 — din partea grupului socialiştilor şi doi deputaţi independenţi. Fracţiunea Partidului Liberal Democrat, a votat “contra”, iar fracţiunea Partidului Liberal nu a participat la votare175.

Referinţe bibliografice:

1. Victor Popa, Drept Parlamentar, 1999, p.34 2. Valeriu Stan, Scurtă istorie a Senatului, studiu, Centrul de studii parlamentare, informare şi

documentare; The Senate. A fundamental institution of the modern Romanian state, Autonomous Regie "Monitorul Oficial", Co-ordinator Alexandru Dumitrescu, Bucharest, 2000, pag.68

172Victor Popa, Drept Parlamentar, 1999, p.34 173 Constituţia Republicii Moldova 174 http://www.parlament.md/Parlamentarism/Istorie/tabid/96/Default.aspx 175 http://www.e-democracy.md/parties/

Page 37: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

72

3. Tudor Drăganu, Începuturile şi dezvoltarea regimului parlamentar în România până în 1916, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, pag.39-40.

4. Paul Negulescu, George Alexianu, op.ciL, pag.178. 5. Nicolae Bălcescu, Opere, vol.I, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1953, pag.164.

POZIŢIA PARLAMENTULUI ÎN CADRUL SISTEMULUI SEPARAŢIEI

PUTERILOR

Victor RUSU, magistru în drept, lector superior la

Caredra de drept public al USEM

Rezume: Le principe de base régissant un Etat comme organisation tout politique, les relations entre les autorités publiques et les citoyens, les relations entre les différentes branches du gouvernement, la séparation des pouvoirs. La relance de l'idée de formes démocratiques et totalitaires de l'échec du gouvernement ont tous montré, cependant, incontestablement, la force et la durabilité de l'institution parlementaire en tant que représentant de la souveraineté nationale. Il est devenu une reconnaissance générale que les parlements dans le monde aujourd'hui ne sont pas seulement les plus grands forums nationaux de débat démocratique et efficace des lois sur les laboratoires de développement, la responsabilité des facteurs de la vie publique, éléments contrepoids contre toute tentative de diminuer les droits démocratiques et le montant des institutions étatiques.

Principiul esenţial care guvernează într-un stat de drept întreaga organizare politică, relaţiile dintre puterea publică şi cetăţeni, raporturile dintre diferitele puteri ale statului, este principiul separaţiei puterilor. Acest principiu, enunţat pentru prima dată de Aristotel în lucrarea sa "Politica", a fost dezvoltat mai târziu cu deosebire de şcoala dreptului natural (Grotius, Wolff, Puffendort), iar mai târziu de John Locke, găsindu-şi încununarea în opera lui Montesquieu.

"Există în toate constituţiile - scria Aristotel - trei elemente în legătură cu care un bun legiuitor trebuie să studieze ceea ce este avantajos pentru fiecare176". După părerea sa, "una dintre aceste trei părţi este aceea care deliberează cu privire la problemele comune; a doua este aceea care are drept obiect magistratura...; a treia este aceea care distribuie justiţia".

În pofida diferenţei de redactare faţă de terminologia modernă cu privire la separaţia puterilor, elaborată de Montesquieu în secolul al XVIII-lea, multe elemente de gândire politică ale filosofului antic premerg principiul care s-a încetăţenit ulterior şi este recunoscut astăzi în toate democraţiile moderne: un corp legislativ, o putere executivă şi un număr de judecători independenţi, chemaţi să împartă justiţia, în mod egal, tuturor membrilor cetăţii.

În Anglia, o contribuţie remarcabilă la fundamentarea teoretică a principiului separaţiei puterilor a adus-o cunoscutul filosof John Locke"177, Argumentând ideea separaţiei puterilor178, filosoful şi omul de ştiinţă englez sublinia că "tentaţia de a pune mâna pe putere ar fi prea mare 176Politica, IV, 1,2. 177Paul Negulescu, Curs de drept constituţional român, editat de Alex.Th.Doicescu, Bucureşti, 1927 pag.299 şi urm. 178John Locke Împarte puterile În: legislativă, executivă şi federativă (acea putere care are dreptul de a declara război şi a încheia pace). În ceea ce priveşte puterea judecătorească, trebuie observat că e nu o consideră o putere distinctă, ci o include în puterea legislativă.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

73

dacă aceleaşi persoane care au puterea de a face legile ar avea în mâini şi puterea de a le pune în executare, deoarece ar putea să se scutească de a se supune legilor pe care ele le fac". În consecinţă, după părerea sa, într-un stat bine organizat ar trebui ca puterea de a face legile să fie încredinţată unei adunări special convocate în acest scop, însă după ce legile au fost adoptate, adunările ar trebui să se separe şi să se supună legilor pe care le-au acceptat.

Pronunţându-se în sprijinul durabilităţii şi stabilităţii legilor, John Locke considera că "este de trebuinţă ca să existe o putere care să vegheze la executarea legilor ce sunt în vigoare. Astfel puterea legislativă şi puterea executivă trebuie să fie separate". El admite totuşi, alături de cele trei puteri ale statului, care trebuie să existe în mod necesar în orice stat, legislativă, executivă şi federativă (relaţii externe) şi o a patra putere, denumită "prerogativă", care ar cuprinde toate atribuţiile puterilor, lăsate la discreţia puterii executive, în caz de pericol179.

Reluând şi dezvoltând ideile lui John Locke, Montesquieu "şi după dânsul toţi teoreticienii statului liberal au văzut în principiul separaţiei puterilor mijlocul eficace de a slăbi atotputernicia statului, împărţindu-i atribuţiunile"180. Pornind d la ideea că există o înclinaţie naturală a omului care deţine puterea de a abuza de ea, Montesquieu a dezvoltat principiul că "puterea trebuie - să fie ţinută în frâu de putere"181. În concepţia sa, separaţia puterilor reprezintă singurul mijloc prin care se poate asigura respectul legilor într-un stat în care este posibilă existenţa unui guvern legal.

"Atunci când, în mâinile aceleiaşi persoane sau în ale acelui corp de dregători se află întrunite puterea legislativă şi puterea executivă, nu există libertate, deoarece se poate naşte teama ca acelaşi monarh sau acelaşi Senat să întocmească legi tiranice, pe care să le aplice în mod tiranic. Nu există, de asemenea, libertate dacă puterea judecătorească nu este separată de puterea legislativă şi de cea executivă. Dacă ea ar fi îmbinată cu puterea legislativă, puterea asupra vieţii şi libertăţii cetăţenilor ar fi arbitrară, căci judecătorul ar fi şi legiuitor. Dacă ar fi îmbinată cu puterea executivă, judecătorul ar putea avea forţa unui opresor. Totul ar fi pierdut dacă acelaşi om, sau acelaşi corp de fruntaşi, fie al nobililor, fie al poporului, ar exercita aceste trei puteri: pe cea de a face legi, pe cea de a aduce la îndeplinire hotărârile obşteşti şi pe cea de a judeca infracţiunile sau litigiile dintre particulari"182

Principiul separaţiei puterilor a fost dezvoltat ulterior şi de Rousseau, dar filosoful francez foloseşte o logică diferită, considerând că puterea legislativă se confundă cu însăşi suveranitatea şi nu poate fi exercitată decât de întreaga naţiune. În opinia sa, puterea executivă este competentă numai să emită acte particulare, care trebuie să rezulte din aplicarea măsurilor generale adoptate de puterea legislativă. "El nu poate concepe însă independenţa puterii executive, căci aceasta este supusă puterii legislative, ale cărei ordine le execută şi care o supraveghează, spre a vedea cum îşi îndeplineşte atribuţiile fixate de dânsa"183 .

Din punct de vedere juridic, principiul separaţiei puterilor a fost consacrat în numeroase documente de drept constituţional. Astfel, el se regăseşte în cunoscuta Declaraţie a drepturilor omului şi cetăţeanului din 1789, precum şi în documentele revoluţiei americane. Unul dintre părinţii actualei Constituţii a Statelor Unite, James Madison, arăta că "acumularea tuturor puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în aceleaşi mâini, indiferent dacă acestea aparţin unei singure persoane, unor puţini sau la mai mulţi, sau dacă aceasta (acumularea) este ereditară,

179Paul Negulescu, op.cit., pag.306-307; John H.Garvey, T.Alexander Aleinikoff, Moder Constitutional Theory, A Reader Third edition, West Publishing Co., St.Paul, Minn., 1994, pag.312. 180Paul Negulescu, George Alexianu, Tratat de drept public, Tom 1, Edit."Casa Şcoalelor", Bucureşti, 1942, pag.243. 181Montesquieu, Despre spiritul legilor, vol.I, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1964, pag.194. 182Ibidem, pag.195-196. 183Paul Negulescu, George Alexianu, op.cit., pag.244.

Page 38: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

74

autonumită sau electivă, poate fi considerată în mod justificat ca fiind adevărata definiţie a tiraniei"184 .

În multe constituţii moderne, principiul separaţiei puterilor este consacrat expres, cum ar fi Constituţia Cantonului Jura din Elveţia (art.55), Constituţia Republicii Moldova din 28 iulie 1994, care dispune în art.6 că "puterile legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogative lor ce le revin". De asemenea, referiri la puterile statului se regăsesc în Constituţiile Germaniei, Spaniei, Belgiei, Danemarcei, Greciei, Finlandei, Italiei, Portugaliei şi altor state, precum şi în Constituţia S.U.A.

În România, după modificarea constituţională din anul 2003, textul art.l alin.(4) a căpătat următorul cuprins: "Statul se organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale".

Regimurile politice totalitare de toate nuanţele au criticat principiul separaţiei puterilor, susţinând că de fapt puterea ar fi "unică" şi că ea ar aparţine poporului şi, în consecinţă, nu ar putea în nici un caz să fie divizată. În realitate, însă, prin ignorarea voită a principiului separaţiei puterilor şi prin eliminarea sa practică din constituţiile fostelor state socialiste, a fost favorizată concentrarea puterii în mâinile unor persoane şi negarea practică a oricăror mecanisme de conducere colectivă. Principiul "unicităţii" puterii a netezit nu numai calea unor dictaturi, dar a şi subordonat practic întregul sistem al organizării politice dominaţiei unui singur partid, împrejurare ce a avut ca efect lichidarea opoziţiei politice, negarea principiilor pluralismului şi, în final, îndepărtarea de la marile principii democratice ale dreptului constituţional, validate de o întreagă experienţă istorică. Revenirea la democraţie în ţările Europei de Răsărit a impus tot mai mult "reabilitarea" principiului separaţiei puterilor, recunoaşterea utilităţii sale ca un principiu fundamental de organizare politică şi drept constituţional şi, totodată, ca premisă a aşezării întregii vieţi sociale pe principii umaniste şi democratice.

În cadrul separaţiei puterilor, parlamentele ocupă un rol dintre cele mai importante, rol care s-a accentuat şi diversificat în decursul timpului, pe măsura evoluţiei societăţilor democratice.

Aşa cum se cunoaşte şi aşa cum am arătat în paragraful precedent Parlamentele lumii au o lungă şi furtunoasă istorie. De la primele adunări consultative pe "stări", convocate de monarhi pentru a stabili plata impozitelor, până la marile parlamente moderne, ale căror dezbateri şi hotărâri stârnesc interesul lumii întregi, instituţia parlamentară a cunoscut o îndelungată istorie. Au fost, desigur, "parlamente" obediente, care s-au transformat în adevărate anexe ale puterii executive, dar şi parlamente revoluţionare, care au cerut socoteală regilor, ori au impus adoptarea unor documente programatice, cum a fost "Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului".

Evoluând în mod firesc, odată cu transformările survenite în viaţa politică, funcţiile parlamentelor s-au dezvoltat şi s-au diversificat. Importanţa politică a Parlamentului, de reprezentant al suveranităţii poporului, s-a impus cu cea mai mare vigoare, parlamentele hotărând, în fond, asupra soartei guvernelor, asupra utilităţii unor măsuri politice, formulând întrebări deseori incomode la adresa Executivului, fără a mai vorbi de faptul că în unele sisteme (regimurile parlamentare) parlamentele pot desemna şi pot demite pe însuşi şeful statului.

Forţa sistemului parlamentar constă însă în principiul suveranităţii naţionale, în ideea că parlamentul reprezintă însuşi poporul, iar parlamentarii sun delegaţii săi, care nu pot delega, în nici un caz, prerogativele lor unor funcţionari ai statului. Cunoscutul principiu din dreptul roman "delegata potestas non delegatur" se opune transmiterii oricăror prerogative parlamentare către alte instituţii alese sau numite. Principiul "autonomiei parlamentului" garantează, forumului legislativ 184Respectfully Quoted. A Dictlonary of Quo{a{iolls, Library of Congress, Washington, 1989, pag.l53.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

75

plenitudinea de acţiune şi decizie în orice domeniu, Parlamentul fiind, totodată, în cele mai multe state, singurul organism în măsură să tragă la răspundere pe membrii săi. Puterea excepţională ce revine parlamentelor şi calitatea cu totul aparte a celor care le alcătuiesc au determinat elaborarea unor statute, a unui regim propriu de imunităţi şi inviolabilităţi, chemat tocmai să garanteze exercitarea mandatului parlamentar. Acesta a devenit, cu timpul, tot mai mult, un mandat reprezentativ, parlamentul constituind nu o "părticică" din suveranitatea naţiunii, ci însăşi această suveranitate, de unde fundamentul drepturilor şi prerogativelor parlamentarilor, independenţa de care ei se bucură pentru a-şi putea înfăptui mandatul în condiţii optime.

Aşa cum sublinia la timpul său, în mod inspirat, filosoful şi omul politic irlandez Edmund Burke (1729-1797): "Parlamentul nu este un congres de ambasadori care exprimă interese diferite şi ostile, pe care fiecare urmăreşte să le păstreze ... Parlamentul este adunarea deliberativă a unei singure naţiuni, având un singur interes, ca un întreg ... "185.

Acest mesaj ar fi foarte util şi pentru actualul Parlament, care din păcate are multe fisuri în activitatea sa politică pentru interesele statului şi a naţiunii.

Concluzii: Împotriva "parlamentarismului" au fost formulate fel şi fel de critici. Exacerbarea

dezbaterilor, confruntarea de idei, uneori imposibilitatea găsirii unor soluţii, au fost invocate ca argumente de către adepţii regimurilor antiparlamentare de toate nuanţele, care au teoretizat supremaţia executivului şi au redus până la anihilare rolul factorului reprezentativ.

Revigorarea ideii democratice şi eşecul tuturor formelor de guvernare totalitară au demonstrat însă, fără putinţă de tăgadă, forţa şi viabilitatea instituţiei Parlamentului ca exponent al suveranităţii naţionale. A devenit general recunoscută ideea că parlamentele nu reprezintă astăzi în lume numai cele mai largi forumuri democratice naţionale de dezbatere, dar şi laboratoare eficiente de elaborare a legilor, factori de răspundere ai vieţii publice, elemente de contrapondere faţă de orice tentative de a diminua drepturile democratice şi valoarea instituţiilor statului de drept.

Referinte bibliografice:

1. Paul Negulescu, Curs de drept constituţional român, editat de Alex.Th.Doicescu, Bucureşti, 1927 pag.299 şi urm.

2. John Locke Împarte puterile În: legislativă, executivă şi federativă (acea putere care are dreptul de a declara război şi a încheia pace). În ceea ce priveşte puterea judecătorească, trebuie observat că e nu o consideră o putere distinctă, ci o include în puterea legislativă.

3. Paul Negulescu, op.cit., pag.306-307; John H.Garvey, T.Alexander Aleinikoff, Moder Constitutional Theory, A Reader Third edition, West Publishing Co., St.Paul, Minn., 1994, pag.312.

4. Paul Negulescu, George Alexianu, Tratat de drept public, Tom 1, Edit."Casa Şcoalelor", Bucureşti, 1942, pag.243.

5. Montesquieu, Despre spiritul legilor, vol.I, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1964, pag.194.

185Cf. Robert Andrews, The Concise Columbia Dlctionary of Quotations, Columbia University Press, New York, ) 989, pag.l89.

Page 39: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

76

„LIBERAREA CONDIŢIONATĂ DE PEDEAPSĂ ÎNAINTE DE TERMEN” – ASPECTE PROCEDURALE

Oleg PANTEA, doctor în drept,

lector universitar, USEM

Rezume: La libération conditionnelle est la libération des prisonniers dans le lieu de détention, avant l'exécution de la totalité de la peine, à condition que, jusqu'à la fin de vie de ne pas offenser. Lorsque le tribunal rejette la proposition de libération conditionnelle anticipée, a répété la présentation des matériaux peut avoir lieu que si elles ont été retirées moyens de fait et / ou de la loi invoquée par la Cour de rejeter la proposition

Rezumat: Liberarea condiţionată constă în punerea în libertate a condamnatului din locul de deţinere, mai înainte de executarea în întregime a pedepsei, sub condiţia ca, până la împlinirea duratei să nu mai săvârşească alte infracţiuni. Atunci cînd instanţa de judecată respinge propunerea privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, înaintarea repetată a materialelor poate avea loc numai dacă au fost înlăturate motivele de fapt şi/sau de drept invocate de instanţă la respingerea propunerii

Liberarea condiţionată este considerată în doctrină ca - instituţie complementară regimului de executare a pedepsei închisorii, care constă în punerea în libertate a condamnatului din locul de deţinere, mai înainte de executarea în întregime a pedepsei, sub condiţia ca, până la împlinirea duratei să nu mai săvârşească alte infracţiuni.

Codul penal reglementează liberarea condiţionată în art.91, care prevede: „Persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare, care au reparat integral daunele cauzate de

infracţiunea pentru care sînt condamnate, care au participat la executarea şi care nu au refuzat executarea, în conformitate cu prevederile art.253 din Codul de executare, a muncilor remunerate sau neremunerate de îngrijire sau amenajare a penitenciarului şi a teritoriului, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medico-sanitare de detenţie li se poate aplica liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial, şi de pedeapsa complementară186”.

Astfel, liberarea condiţionată înainte de termen este un act de clemenţă acordat persoanei private de libertate, condamnată la pedeapsa închisorii sau detenţiei pe viaţă, prin care se dispune ca restul de pedeapsă să fie executat în libertate.

Reieşind din prevederile secţiunii 37-a din Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, în fiecare penitenciar se constituie o comisie în scopul eficientizării procesului de educare, reeducării şi resocializării condamnaţilor, racordării practicii punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate la cadrul legislativ, precum şi măririi flexibilităţii de schimbare a regimului de detenţie a condamnaţilor187. Drept competenţă prioritară a comisiei penitenciarului este „examinarea propunerii de prezentare în instanţa de judecată a condamnaţilor pentru liberarea condiţionată înainte de termen”.

În componenţa comisiei penitenciarului se includ reprezentanţi ai serviciilor securitate, regim şi supraveghere, serviciul juridic, evidenţă specială, serviciul educaţie, psihologie, asistenţă socială, probaţiune, serviciul medical, precum şi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale,

186 Codul penal al Republicii Moldova, nr. 985 din 18.04.2002. 187 Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26. 05.2006.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

77

autorităţii de tutelă şi curatelă din raza dislocării penitenciarului, ai organizaţiilor obşteşti188. Comisia propune prezentarea condamnaţilor în instanţa de judecată pentru liberarea condiţionată înainte de termen, ţinînd seama de termenul de pedeapsă efectiv executat, de partea pedepsei considerată ca executată, în baza muncii prestate, instruirii şcolare, formării profesionale, conduita condamnatului, de eforturile depuse de acesta pentru reintegrarea socială, participarea la activităţile educative, culturale, rezultatele evaluării psihologice, de responsabilităţile încredinţate, de stimulările acordate, sancţiunile aplicate şi antecedentele penale.

În cazul în care condamnatul întruneşte condiţiile stabilite în art.91 Cod penal, şeful de sector (educatorul) întocmeşte o caracteristică. Caracteristica condamnatului se perfectează în baza unei evaluări a comportamentului acestuia pe parcursul perioadei de detenţie. Criteriile generale privind întocmirea caracteristicii sunt: situaţia socială, dinamica infracţională, obligaţiuni financiare, respectarea regimului de detenţie, aspecte legate de siguranţă, încadrarea în cîmpul muncii, participarea la procesul de instruire generală sau profesională, implicarea în activităţi de educaţie socială, caracterul relaţiilor cu familia, rudele apropiate şi reprezentanţii societăţii civile, starea generală a sănătăţii şi particularităţile psihologice individuale189.

La şedinţa comisiei penitenciarului unde se examinează propunerea prezentării condamnaţilor pentru liberarea condiţionată înainte de termen în instanţa de judecată se înaintează următoarele documente:

- dosarul personal al condamnatului care se examinează; - caracteristica pentru întreaga perioadă de executare a pedepsei; - programul individual de executare a pedepsei condamnatului; - extrasul privind acordarea stimulărilor / aplicarea sancţiunilor; - decizia instanţei de judecată privind încheierea tratamentului, dacă condamnatului i s-

a aplicat măsuri de tratament medical forţat; - certificatul medical despre starea de sănătate; - extrasul privind calculul compensării zilelor privilegiate de muncă. Opinia referitor propunerea pentru liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau

refuzul propunerii, se expune personal de către fiecare membru al comisiei, în lipsa condamnatului. Hotărîrea definitivă a comisiei se adoptă în baza votului deschis, majoritar, al membrilor comisiei şi se anunţă condamnatului contra semnătură.

Actele înaintate comisiei pentru examinarea propunerii prezentării condamnaţilor pentru liberarea condiţionată înainte de termen în instanţa de judecată, precum şi extrasul din procesul-verbal al comisiei penitenciarului se anexează la dosarul personal al condamnaţilor vizaţi.

Dacă comisia a emis o hotărîre prin care propune instanţei de judecată liberarea condiţionată de pedeapsă, în termen de 5 zile de la data adoptării hotărîrii, materialele se expediază instanţei de judecată.

În cazul în care comisia consideră prematură liberarea condiţionată înainte de termen, decizia adoptată se aduce la cunoştinţa deţinutului contra semnătură şi se informează despre posibilitatea de a contesta decizia comisiei în instanţa de judecată.

188 Regulamentul - cadru de activitate a comisiei penitenciarului, ordinul Departamentului Instituţiilor Penitenciare nr. 64 din 27.03.2008. 189 Regulamentul cu privire la perfectarea caracteristicii deţinutului, aprobat prin ordinul Departamentului Instituţiilor Penitenciare nr. 232 din 28.09.2012.

Page 40: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

78

Atunci cînd instanţa de judecată respinge propunerea privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, înaintarea repetată a materialelor poate avea loc numai dacă au fost înlăturate motivele de fapt şi/sau de drept invocate de instanţă la respingerea propunerii190.

Hotărîrea instanţei de judecată se anexată la dosarul personal al condamnatului.

Concluzii: Faptul că, dreptul liberării condiţionate înainte de termen îi revine, în exclusivitate, instanţei

de judecată, nu ne permite să ignorăm decizia comisiei create în penitenciar cu acest scop. Membrii comisiei, care, totodată reprezintă administraţia penitenciarului, ar putea evalua mai aprofundat, mai complex în ceea ce priveşte conduita posibilă a condamnatului de după liberare şi riscul de recidivă, care constituie o problemă destul de actuală la moment. Asta, în condiţiile în care Constituţia noastră garantează „dreptul la viaţă…”, „…siguranţa persoanei”.

Referinţe bibliografice: 1. Constituţia Republicii Moldova, din 29.07.1994. 2. Codul penal al Republicii Moldova, Legea nr. 985 din 18.04.2002; 3. Codul de executare al Republicii Moldova, Legea nr. 443 din 24.12.2004, 4. Statutului executării pedepsei de către condamnaţi, Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26.05.2006; 5. Regulamentul - cadru de activitate a comisiei penitenciarului, aprobat prin ordinul

Departamentului Instituţiilor Penitenciare nr. 64 din 27.03.2008; 6. Regulamentul cu privire la perfectarea caracteristicii deţinutului, aprobat prin ordinul

Departamentului Instituţiilor Penitenciare nr. 232 din 28.09.2012. 7. Instrucţiunea cu privire la pregătirea şi prezentarea în instanţa de judecată a documentaţiei

privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate de pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă, aprobat prin ordinul Departamentului Instituţiilor Penitenciare nr. 212 din 12.12.2006;

APLICAREA MĂSURILOR DE CONSTRÂNGERE SUB FORMA REŢINERII, RESPECTÎND DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE

FUNDAMENTALE ALE PERSOANEI

Angela CUCIURCĂ, doctor în drept USEM

Rodica CUCIURCĂ, magistru în drept USEM

Rezumat:În perioada de tranziţie mobilitatea constituie una dintre caracteristicile oricărei legislaţii,iar schimbarea frecventă a normelor în vigoare ridică dificultăţi uneori greu de depăşit, în redactarea legislaţiei procesual

190 Instrucţiunea cu privire la pregătirea şi prezentarea în instanţa de judecată a documentaţiei privind liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen sau înlocuirea părţii neexecutate de pedeapsă cu o pedeapsă mai blîndă, ordinul Departamentul Instituţiilor Penitenciare nr. 212 din 12.12.2006.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

79

penale.Deşi legislaţia procesual penală naţională a fost racordată la standardele europene, o serie de tratate şi convenţii internaţionale în domeniu au fost ratificate, totuşi rămîn a fi neacoperite multe lacune legislative, în special în cadrul aplicării măsurilor de constrângere sub forma reţinerii , ce împedică transformarea Republicii Moldova într-un stat de drept. Actualul Cod de procedură penală al R. Moldova satisface relativ cerinţele procesului penal în conformitate cu actele internaţionale la care R. Moldova a aderat, încercîndu-se eforturi în direcţia de aliniere la dreptul modern. Cuvinte-cheie: reţinerea persoanei, măsuri procesuale de constrîngere, inviolabilitatea persoanei, garanţii procesuale, persoane bănuite.

Abstract: The mobility is one of the characteristics of any legislation in the transition period. Frequent change of the rules in force raises problems, sometimes difficult to overcome, in the drafting criminal procedural legislation. Although national criminal procedural legislation has been adjusted to European standards, a series of treaties and international conventions were ratified, still remain to be uncovered many legislative gaps, especially in the application of enforcement measures as detention, what prevents transformation of the Republic of Moldova into a state of law. This Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova relatively satisfies the requirements of the criminal trial in accordance with international instruments to which Republic of Moldova joined, attempts were making efforts towards alignment at the modern law. Key words: apprehension of the person, the procedural coercive measures, procedural guarantees inviolability of the person, suspected.

Introducere: Evoluţia democratică a statului, multitudinea de probleme cu care se confruntă societatea,

aflată în proces de renovare, desfăşurarea în complex a reformelor social – economice şi judiciare, afirmarea tot mai activă a Republicii Moldova în relaţiile cu alte ţări şi organisme internaţionale presupun, implicit, o nouă viziune asupra drepturilor şi libertăţilor omului, asupra protejării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în cadrul procesului penal.

În conformitate cu Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art.6 pct.pct.2 şi 3 lit.c) [1], cu Constituţia Republicii Moldova (art.art. 21, 26) [2] orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă ce vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.

Studierea practicii judiciiare a demonstrat că acest principiu de asigurare a dreptului la apărare a bănuitului, învinuitului şi inculpatului în general se respectă.

Totodată în unele cazuri prevederile actelor internaţionale, ale Constituţiei şi legii de procedură penală nu sunt respectate în totalitate, ceea ce are ca urmare încălcarea dreptului la apărare.

Suntem absolut conştienţi că reţinerea procesual penală şi arestul procesual penal sunt o încălcare crasă a inviolabilităţii persoanei. Totuşi, nu trebuie să uităm că, în conformitate cu teoria contractului social, cândva colectivitatea umană a delegat dreptul de a restrânge această libertate autorităţii statale în schimbul asigurării de către aceasta a ordinii publice şi a siguranţei celorlalţi membri a colectivităţii umane. Astfel, dreptul statului de a restrânge inviolabilitatea şi libertatea persoanei apare ca cel mai mic rău dintre două rele. Aplicarea măsurilor de constrângere nu reprezintă un drept absolut al organelor statale implicate în exercitarea procesului penal, ci este unul relativ, condiţionat de survenirea anumitor condiţii, pe care le identificăm cu temeiurile de aplicarea măsurilor de constrângere prevăzute de lege.

Page 41: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

80

Rezultate şi discuţii: Doctrina arată că principiul inviolabilităţii persoanei presupune democratismul puterii

manifestat prin faptul că nimeni nu poate încălca sau viola dreptul persoanei la libertate. Persoana este apărată în mod legal de orice urmărire, atingere sau pedepsire, dar poate fi restrânsă în libertatea sa numai în cazuri excepţionale cu autorizaţia procurorului (în cazul legislaţie noastre – cu sancţiunea judecătorului de instrucţie - n.a. ). [10; p. 88]

Inviolabilitatea persoanei este mai întâi de toate o dimensiune internaţională, fiind prevăzută de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în art. 5 şi Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice art. 9 ). [1]

Inviolabilitatea persoanei este consacrată şi în CPP al RM în calitate de normă principiu, şi aceasta nu este întâmplător, deoarece presupune respectarea sa la orice etapă a procesului penal, indiferent de calitatea procesuală pe care o are persoana adusă în faţa justiţiei penale. Reieşind din prevederile art. 11 CPP al RM, putem stabili că inviolabilitatea persoanei constă din libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile. [4]

Legea prevede că inviolabilitatea persoanei se realizează prin următoarele aspecte: Nimeni nu poate fi reţinut şi arestat decât în cazurile şi în modul stabilit de lege. Privarea de libertate, arestarea, internarea forţată a persoanei într-o instituţie

medicală sau trimiterea ei într-o instituţie educaţională specială se permit numai în baza unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti motivate.

Reţinerea persoanei până la emiterea mandatului de arestare nu poate depăşi 72 de ore. Persoanei reţinute sau arestate i se aduc imediat la cunoştinţă drepturile sale şi motivele reţinerii sau arestării, circumstanţele faptei, precum şi încadrarea juridică a acţiunii de săvârşirea căreia ea este bănuită sau învinuită, în limba pe care o înţelege, în prezenţa unui apărător ales sau numit din oficiu.

Organul de urmărire penală sau instanţa judecătorească este obligată să elibereze imediat orice persoană deţinută ilegal sau dacă temeiurile reţinerii ori arestării au decăzut.

Orice persoană reţinută sau arestată trebuie tratată cu respectarea demnităţii umane. Persoana reţinută, arestată preventiv nu poate fi supusă violenţei, ameninţărilor sau

unor metode care ar afecta capacitatea ei de a lua decizii şi dea-şi exprima opiniile. [4] Aşadar, observăm că legiuitorul prevede o serie de garanţii, care asigură că aplicarea unor

măsuri de natură să prejudicieze inviolabilităţii persoanei să aibă consecinţe negative cît mai mici asupra ultimei.

Curtea Europeană a interpretat conţinutul principiului inviolabilităţii persoanei prin prisma cauzelor parvenite spre examinare şi a stabilit următoarele stabilit unele reguli în aplicarea măsurilor ce încalcă acest principiu.

În primul rând, inviolabilitatea persoanei se referă la libertatea fizică a persoanei (Specificăm, că menţionăm, că prin prisma jurisprudenţei CEDO, prin libertate individuală trebuie să înţelegem mai întâi de toate „libertatea clasică adică, libertatea fizică a persoanei” (Cauzele: Engel et. al., 58; Winterwerp, 37; Guzzardi, 92,) [11; pag. 187]).

În al doilea rând, cazurile de limitare a inviolabilităţii persoanei trebuie să fie prevăzute în mod exhaustiv de către legea naţională a fiecărui stat. În al treilea rând, limitarea libertăţii persoanei se va considera legală dacă va întruni cumulativ 2 criterii: 1) să fie prevăzută de lege; 2) să fie legitimă, adică să corespundă scopurilor pe care le indică în mod exhaustiv legea internă pentru aplicarea măsurilor de constrângere. În al patrulea rând să fie proporţională, adică să se aplice în circumstanţe în care aplicarea altor măsuri mai puţin grave va fi ineficientă. [11; pag. 185]

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

81

Tot Curtea Europeană prin jurisprudenţa sa a statuat că art. 5 p. 1 din Convenţie „Orice persoană are dreptul la libertate şi inviolabilitatea persoanei”, trebuieşte citit şi înţeles ca un tot întreg, astfel încât sintagma „inviolabilitatea persoanei” să fie posibilă de conceput doar în cadrul „libertăţii”. [11; p. 186].

Reglementarea adecvată a măsurilor de constrângere capabile să afecteze inviolabilitatea persoanei, nu este mai puţin importantă decât consacrarea însăşi a acestei inviolabilităţi.

Opiniile autorilor I. Neagu, N. Volonciu, Th. Mrejeru, M. Apetrei, C. S. Parsaschiv, L. Nae, Gh. Nistoreanu, A.L. Lorincz, A. Boroi, N. Jidovu, I. Măgureanu, Ş. G. Ungureanu, etc. referitor la natura măsurilor preventive de constrângere sunt în general uniforme, specificându-se că prin măsură preventivă de constrângere înţelegem acea categorie a măsurilor procesuale prevăzute de lege, prin luarea cărora organele judiciare urmăresc privarea de libertate sau restrângerea libertăţii de mişcare a persoanei aduse în faţa justiţiei penale, în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului penal ori de a împiedica sustragerea acesteia de la urmărirea penală, judecare sau executarea pedepsei penale. Suntem absolut de acord cu poziţia enunţată mai sus.

În ceea ce priveşte determinarea naturii juridice a reţinerii putem spune făcând trimitere la aceiaşi autori, specificăm că prin reţinere ar trebui să înţelegem o măsură preventivă care atentează la libertatea persoanei în cel mai lejer mod – datorită duratei sale. C. S. Paraschiv propune să delimităm reţinerea ca măsură procesuală de constrângere de unele entităţi similare cum ar fi: prinderea sau capturarea infractorului, reţinerea efectuată de poliţie în scopul verificării identităţii, de interdicţia de a se îndepărta din sală până la terminarea cercetării judecătoreşti, dispusă de instanţă asupra participanţilor la proces. [14; pag. 280]

Art. 165 CPP al RM oferă definiţia legală a reţinerii: constituie reţinere privarea persoanei de libertate, pe o perioadă scurtă de timp, dar nu mai mult de 72 de ore, în locurile şi în condiţiile stabilite prin lege. Este cazul să amintim că măsura reţinerii delicventului de organele de urmărire penală este de genul acţiunilor statornicite şi aplicate doar ca măsuri excepţionale numai în cazurile prevăzute de legislaţie şi pe o porţiune de timp cât mai posibil restrânsă. [4]

Scopul reţinerii procesual penale constă în asigurarea unor sarcini procesuale cum ar fi: prevenirea sustragerii bănuitului de la urmărirea penală, prevenirea împiedicării stabilirii adevărului în procesul penal, curmarea acţiunii criminale şi prevenirea altor infracţiuni, stabilirea identităţii persoanei bănuite de săvârşirea unei infracţiuni, efectuarea percheziţiei corporale a persoanei bănuite de comiterea unei infracţiuni, asigurarea prezenţei învinuitului în faţa procurorului pentru a i se înainta acuzarea, prevenirea sustragerii învinuitului de la urmărirea penală până la arestarea preventivă a acestuia, asigurarea executării sentinţei de condamnare la pedeapsa închisorii în legătură cu anularea condamnării cu suspendarea executării pedepsei sau anularea liberării condiţionate de pedeapsa înainte de termen. [5; pag. 345]

În special, reţinerea se admite când persoana este bănuită de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa privativă de libertate mai de un an. Legislaţia procesual – penală (art. 166 CPP al RM) stabileşte în mod expres cazurile când se admite reţinerea persoanei bănuite de săvârşirea unei infracţiuni: 1) dacă aceasta a fost prinsă în flagrant delict;

2) dacă martorul ocular, inclusiv partea vătămată, vor indica direct că anume această persoană a săvârşit infracţiunea;

3) dacă pe corpul sau pe hainele persoanei, la domiciliul ei ori în unitatea ei de transport vor fi descoperite urme evidente ale infracţiunii.

Page 42: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

82

La fel, în alte circumstanţe care servesc temei pentru a bănui că această persoană a săvârşit infracţiunea, ea poate fi reţinută numai dacă a încercat să se ascundă sau dacă nu are loc de trai permanent ori nu i s-a putut constata identitatea.

Nu orice subiect poate fi reţinut. Legea prevede că pot fi supuse reţinerii: doar următoarele categorii de persoane:

persoanele bănuite de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa cu închisoare pe un termen mai mare de un an;

învinuitul, inculpatul care încalcă condiţiile măsurilor preventive neprivative de libertate, luate în privinţa lui, dacă infracţiunea se pedepseşte cu închisoare;

condamnaţii în privinţa cărora au fost adoptate hotărâri de anulare a condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau de anulare a liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen.

Dispunerea reţinerii persoanei nu este de largă competenţă şi poate avea loc doar în baza: a) procesului-verbal, în cazul apariţiei nemijlocite a motivelor verosimile de a bănui că persoana a săvârşit infracţiunea. Procesul-verbal se întocmeşte de către organul de urmărire penală. b) ordonanţei organului de urmărire penală; c) hotărârii instanţei de judecată cu privire la reţinerea persoanei condamnate până la soluţionarea chestiunii privind anularea condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei sau anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen ori, după caz, cu privire la reţinerea persoanei pentru săvârşirea infracţiunii de audienţă. Aşadar, subiecţii oficiali ai procesului penal care sunt împuterniciţi să dispună reţinerea persoanei sunt: organul de urmărire penală şi instanţa de judecată. Este oportună indicarea exhaustivă a acestor subiecţi, deoarece orice restrângere a drepturilor şi libertăţilor fundamentale al persoanei trebuie să fie absolut legală şi întemeiată, fiind reduse la minimum abuzurile posibile.

Despre fiecare caz de reţinere a unei persoane bănuite de săvârşirea unei infracţiuni organul de urmărire penală, în termen de până la 3 ore de la momentul privării ei de libertate, întocmeşte un proces-verbal de reţinere, în care se indică temeiurile, motivele, locul, anul, luna, ziua şi ora reţinerii, fapta săvârşită de persoana respectivă, rezultatele percheziţiei corporale a persoanei reţinute, precum şi data şi ora întocmirii procesului-verbal. Procesul-verbal se aduce la cunoştinţă persoanei reţinute, totodată ei i se înmânează în scris informaţia despre drepturile prevăzute pe care le are în calitate de bănuit, inclusiv dreptul de a tăcea, de a nu mărturisi împotriva sa, de a da explicaţii care se includ în procesul-verbal, de a beneficia de asistenţa unui apărător şi de a face declaraţii în prezenţa acestuia, fapt care se menţionează în procesul-verbal. Procesul- verbal de reţinere se semnează de persoana care l-a întocmit şi de persoana reţinută. În decurs de până la 6 ore de la întocmirea procesului-verbal, persoana care l-a întocmit prezintă procurorului o comunicare în scris privitoare la reţinere. Motivele reţinerii imediat se aduc la cunoştinţă persoanei reţinute numai în prezenţa unui apărător ales sau numit din oficiu. În cazul reţinerii minorului, persoana care efectuează urmărirea penală este obligată să comunice imediat aceasta părinţilor minorului sau persoanelor care îi înlocuiesc. Persoana reţinută va fi audiată în conformitate cu prevederile art. 103 şi 104 a CPP a RM, dacă acceptă să fie audiată.

O altă măsură preventivă care este îndreptată asupra inviolabilităţii şi libertăţii persoanei este arestul. Arestul procesual penal se poate realiza în două forme principale: arestul preventiv şi arestul la domiciliu. În general, arestul se prezintă ca o constrângere de talie aproximativă cu pedeapsa închisorii, cu excepţia că scoate individul periculos din mijlocul colectivului uman numai pe perioada cât durează procesul penal. În opiniile mai multor autori, opinie pe care o susţinem şi noi, arestul este o măsură de prevenţie provizorie aplicată în conformitate cu legislaţia de procedură penală înainte de soluţionarea definitivă a cauzei celui învinuit, celui inculpat sau celui bănuit de

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

83

săvârşirea infracţiunii şi în scopul asigurării bunei desfăşurări a procesului sau pentru a împiedica bănuitul sau învinuitul să se ascundă de urmărirea penală, de judecată ori de executarea sentinţei. [6; pag. 75]

Definiţia legală a arestării preventive o putem găsi în art. 185 al CPP al RM: arestarea preventivă constă în deţinerea bănuitului, învinuitului, inculpatului în stare de arest în locurile şi în condiţiile prevăzute de lege.

Arestarea preventivă poate fi aplicată în cazurile şi în condiţiile în care există suficiente temeiuri rezonabile de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanţă, să împiedice stabilirea adevărului în procesul penal ori să săvârşească alte infracţiuni, de asemenea ele pot fi aplicate de către instanţă pentru asigurarea executării sentinţei. Arestarea preventivă şi măsurile preventive de alternativă arestării se aplică numai în cazurile săvârşirii unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsă privativă de libertate pe un termen mai mare de 2 ani, iar în cazul săvârşirii unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsă privativă de libertate pe un termen mai mic de 2 ani, ele se aplică dacă învinuitul, inculpatul a comis cel puţin una din acţiunile menţionate supra, precum şi dacă: bănuitul, învinuitul, inculpatul nu are loc permanent de trai pe teritoriul Republicii Moldova; bănuitul, învinuitul, inculpatul nu este identificat; bănuitul, învinuitul, inculpatul a încălcat condiţiile altor măsuri preventive aplicate în privinţa sa.

Faptul că organul de urmărire penală solicită aplicarea arestului ca măsură preventivă, nu înseamnă încă aplicarea sa. Deoarece la soluţionarea chestiunii privind arestarea preventivă, judecătorul de instrucţie sau instanţă de judecată este în drept să dispună arestare la domiciliu, liberare provizorie sub control judiciar sau liberare provizorie pe cauţiune.

Încheierea privind arestarea preventivă poate fi atacată cu recurs în instanţa ierarhic superioară.

Legea procesual penală prevede că termenul ţinerii persoanei în stare de arest curge de la momentul privării persoanei de libertate la reţinerea ei, iar în cazul în care ea nu a fost reţinută - de la momentul executării hotărârii judecătoreşti privind aplicarea acestei măsuri preventive. În termenul ţinerii bănuitului, învinuitului, inculpatului în stare de arest se include timpul în care persoana: 1) a fost reţinută şi arestată preventiv; 2) a fost sub arest la domiciliu; 3) s-a aflat într-o instituţie medicală, la decizia judecătorului de instrucţie sau a instanţei, pentru expertiză în condiţii de staţionar, precum şi la tratament, în urma aplicării în privinţa ei a măsurilor de constrângere cu caracter medical. Ţinerea persoanei în stare de arest în faza urmăririi penale până la trimiterea cauzei în judecată nu va depăşi 30 de zile, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de lege. Curgerea duratei arestării preventive în faza urmăririi penale se întrerupe la data când procurorul trimite cauza în instanţă spre judecare, când arestarea preventivă sau arestarea la domiciliu se revocă ori se înlocuieşte cu o altă măsură preventivă neprivativă de libertate. În cazuri excepţionale, în funcţie de complexitatea cauzei penale, de gravitatea infracţiunii şi în caz de pericol al dispariţiei învinuitului ori de risc al exercitării din partea lui a presiunii asupra martorilor sau al nimicirii ori deteriorării mijloacelor de probă, durata ţinerii învinuitului în stare de arest preventiv la faza urmăririi penale poate fi prelungită până la 6 luni, dacă persoana este învinuită de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsă maximă de până la 15 ani închisoare sau până la 12 luni, dacă persoana este învinuită de săvârşirea unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsă maximă de până la 25 de ani închisoare sau detenţiune pe viaţă. Învinuiţilor minori durata ţinerii în stare de arest preventiv poate fi prelungită numai pînă la 4 luni. Fiecare prelungire a duratei arestării preventive nu poate depăşi 30 de zile. În caz dacă este necesar de a prelungi durata arestării preventive a învinuitului, procurorul, nu mai tîrziu de 5

Page 43: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

84

zile pînă la expirarea termenului de arestare, înaintează judecătorului de instrucţie un demers privind prelungirea acestui termen.

Arestarea la domiciliu constă în izolarea bănuitului, învinuitului, inculpatului de societate în locuinţa acestuia, cu stabilirea anumitor restricţii. Arestarea la domiciliu se aplică persoanelor care se învinuiesc de comiterea unei infracţiuni uşoare, mai puţin grave sau grave, precum şi de comiterea unei infracţiuni din imprudenţă. Faţă de persoanele care au depăşit vârsta de 60 ani, de persoanele invalide de gradul I, de femeile gravide, femeile care au la întreţinere copii în vârstă de până la 8 ani, arestarea la domiciliu poate fi aplicată şi în cazul învinuirii de comitere a unei infracţiuni deosebit de grave. În conformitate cu art. 188 al CPP al RM, arestarea la domiciliu se aplică faţă de bănuit, învinuit, inculpat în baza hotărârii judecătorului de instrucţie sau a instanţei de judecată în mod similar aplicării arestului preventiv, în condiţiile care permit aplicarea măsurii preventive sub formă de arest, însă izolarea lui totală nu este raţională în legătură cu vârsta, starea sănătăţii, starea familială sau cu alte împrejurări. Legea prevede că arestarea la domiciliu este însoţită de una sau mai multe din următoarele restricţii: interzicerea de a ieşi din locuinţă; limitarea convorbirilor telefonice, recepţionării şi expedierii corespondenţei şi utilizării altor mijloace de comunicare; interzicerea comunicării cu anumite persoane şi primirea pe cineva în locuinţa sa. Suplimentar, persoana arestată la domiciliu poate fi supusă unor obligaţii cum ar fi: de a menţine în stare de funcţionare mijloacele electronice de control şi de a le purta permanent; de a răspunde la semnalele de control sau de a emite semnale telefonice de control, de a se prezenta personal la organul de urmărire penală sau la instanţa de judecată la timpul fixat. Supravegherea executării arestării la domiciliu se efectuează de către organul învestit cu asemenea atribuţii. Termenul, modul de aplicare, de prelungire a duratei şi de atac al arestării la domiciliu sînt similare celor aplicate la arestarea preventivă. În caz de nerespectare de către bănuit, învinuit, inculpat a restricţiilor şi obligaţiilor stabilite de către judecătorul de instrucţie sau instanţă, arestarea la domiciliu poate fi înlocuită cu arestarea preventivă de către instanţa de judecată din oficiu sau la demersul procurorului.

Odată ce am relevat aspectele teoretico-legale ale reţinerii şi arestului, considerăm că este oportun să trecem la cea mai importantă parte a prezentului paragraf - modalităţile de protecţie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei asupra cărei se exercită asemenea măsuri procesuale de constrângere.

De fapt, ar trebui să spunem că statul care este împuternicit să opereze prin organele sale cu asemenea măsuri drastice cum este arestul şi reţinerea, dar concomitent este obligat să se autolimiteze la aplicarea exclusiv întemeiată a acestora, de aceea considerăm statul care impune o procedură foarte riguroasă la aplicarea arestului şi a reţinerii unul democratic. Cu atât mai mult susţinem această opinie a noastră cu cât există indicatori expreşi care demonstrează că în ţara noastră mai există probleme grave la capitolul respectării drepturilor omului n cadrul aplicării arestului. Exemplificăm în acest sens 2 cauze din jurisprudenţa europeană, prin care, din păcate, a fost condamnată Republica Moldova pentru încălcările comise. Este vorba despre cauzele Becciev versus Moldova (hotărârea din 04.10.2005) şi Şarban versus Moldova (hotărârea din 04.10.2005). În ambele cauze CEDO a constatat că a avut loc violarea art. 3 din Convenţie (reclamanţii au fost supuşi unor tratamente inumane), art. 5 §3 (curtea a constatat că motivele pentru care au fost arestaţi reclamanţii precum şi a fost prelungit termenul arestării nu au fost „pertinente şi suficiente” şi art. 5 §4 (deoarece a fost încălcat dreptul persoanei deţinute să introducă un recurs în faţa unui tribunal , pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităţii deţinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deţinerea este ilegală). Asemenea condamnări nu aduc cinste ţării noastre, de

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

85

aceea considerăm că dispunerea verificării legalităţii reţinerii sau arestării persoanei la nivel intern trebuie să fie cu adevărat eficientă. [5; pag. 84]

În cazul Republicii Moldova, mecanismele prin care se asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei asupra căreia se doreşte a fi exercitată sau se exercită o măsură de constrângere ca arestul sau reţinerea sunt următoarele:

În primul rând, orice caz de limitare a drepturilor sau libertăţilor persoanei prin aplicarea măsurilor preventive este de strictă interpretare. Aceasta înseamnă că este imposibil de a aplica o măsură preventivă în alte cazuri decât cele expres prevăzute de lege. Nimeni şi în nici un caz nu poate aplica reţinerea sau arestul în baza unor temeiuri care nu sunt prevăzute de lege, or orice acţiune de acest gen va fi tratată a încălcare gravă a legislaţiei şi va duce la aplicare unor sancţiuni corespunzătoare.

În al doilea rând, legea prevede anularea măsurii reţinerii dacă s-a încălcat procedura efectuării acesteia art. 166 (3). Cazul la care ne referim se aplică atunci când înregistrarea infracţiunii pentru care a fost reţinută persoana nu a fost efectuată în modul corespunzător. Considerăm că asemenea tipuri de sancţiuni procesuale trebuie să fie regula pentru încălcările înregistrate la aplicarea unei măsuri preventive privative de libertate şi nu excepţie.

În al treilea rând, unicul organ abilitat cu dispunerea arestului este judecătorul de instrucţie. El este un reprezentant al puterii judiciare, neutru organelor de urmărire penală, anume de aici vine încrederea că judecătorul de instrucţie va estima în cel mai just mod existenţa sau inexistenţa temeiurilor pentru arest şi respectiv, va aplica arestul doar atunci când el este pe deplin justificat, având la îndemână de a dispune din proprie iniţiativa măsurile alternative arestului. În această ordine de idei, nu putem să trecem cu vedere un aspect problematic care ţine de aplicarea măsurilor de constrângere cum este reţinerea şi arestul. Ne referim la obligaţia organului de urmărire penală de a supune controlului judiciar orice acţiune a sa care se referă la limitarea libertăţii individuale. Din cele expuse supra, este lesne de observat că în cadrul reţinerii, spre deosebire de arest, nu există nici un fel de control judiciar. Numai în cazul când reţinerea va „degenera” în arest, persoana supusă unei astfel de măsuri va ajunge în faţa judecătorului de instrucţie. Considerăm că acesta este un neajuns considerabil al procedurii penale din ţara noastră, bazându-ne în special pe practica Curţii Europene, care în cazurile Askoy (pct. 76) şi Kurt (pct. 122) a stabilit că controlul judiciar asupra organelor abilitate, asupra libertăţii individuale a persoanei este o garanţie esenţială a respectării acesteia. Cu atât mai mult, s-a statuat că controlul judiciar efectuat imediat poate asigura depistarea şi prevenirea relelor tratamente care sunt interzise în mod absolut de către convenţie. [12; pag.185]. Considerăm că este oportună o modificare legislativă, care va extinde sfera controlului judiciar şi asupra reţinerii. Nu vorbim despre autorizarea reţinerii analogic cu arestul, ci despre o verificare post factum a acesteia.

În al patrulea rând, practica judiciară a RM (Hotărârea nr. 4 a Plenului CSJ a RM Despre aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domiciliu, din 23.03.2005) a stabilit că la judecarea demersului privind aplicarea arestului, nu orice temei invocat de către procuror poate fi pus la baza mandatului de arestare, ci doar temeiuri ce incorporează o bănuială rezonabilă. Aceasta trebuie să fie bazată pe fapte sau informaţii, care ar stabili o legătură obiectivă între suspect şi fapta presupusă, exprimate prin documente sau constatări tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, alte date obiective, care ar implica în mod direct persoana vizată în săvârşirea faptei prejudiciabile. Aşadar, arestul nu poate fi aplicat doar în baza unor bănuieli nefondate, iar dacă va fi aplicat – o asemenea încheiere de dispunere a arestului ar trebui să fie ţinta unui recurs depus de o apărare diligentă.

Page 44: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

86

În al cincilea rând, reţinerea şi arestul se aplică doar ca măsuri procesuale excepţionale – practica europeană tot mai mult şi mai mult vehiculează cu prezumţia libertăţii persoane, în conformitate cu care orice persoană este liberă în orice circumstanţe, cu excepţia unor circumstanţe care sunt exhaustiv prevăzute de lege şi în baza cărora persoana poate fi lipsită temporar de libertatea sa. Concluzia care trebuieşte făcută la acest moment, că aplicarea arestului trebuie să aibă loc doar dacă nici una dintre celelalte măsuri procesuale de constrângere nu-şi vor face efectul scontat.

În al şaselea rând dispunerea arestului ne este absolută, ci poate fi combătută cu depunerea unui recurs în condiţiile prevăzute de art. 311 al CPP al RM. Această prevedere legală este absolut necesară şi este una dintre cele mai forte argumente împotriva arbitrarului ce poate exista în cadrul dispunerii arestului.

În al şaptelea rând, protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei nu se finisează la etapa deciderii asupra aplicării sau neaplicării arestului sau reţinerii. Persoana care este arestată sau reţinută rămâne subiect asupra căruia se aplică în continuare prezumţia nevinovăţiei şi care prezintă o valoare socială, chiar dacă va fi recunoscută ulterior ca fiind vinovată. Din această perspectivă ea are dreptul să beneficieze de un tratament uman şi corect. Legea noastră (art. 189 CPP al RM) prevede dreptul persoanei reţinute sau arestate la măsuri de ocrotire a bunurilor sale sau a membrilor familiei acestuia, dacă aceştia nu pot să aibă ei înşişi grijă de ei.

În al optulea rând, persoana arestată va fi deţinută separat de persoanele care îşi ispăşesc pedeapsa, precum vor fi separaţi şi minorii de majori. Această regulă este una unanim recunoscută la nivel internaţional - amintim în acest sens Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice care face e referire expresă la acest standard. Scopul acestei prevederi de a proteja persoanele ajunse în faţa justiţiei penale de mediul ostil în care ar putea ajunge încadraţi fiind printre condamnaţi.

În ultimul rând (doar ca poziţie ordinară, nu şi ca valoare! n.n.), considerăm că este absolut necesară inserarea unei norme legale care va stipula responsabilitatea organului de urmărire penală pentru integritatea corporală a persoanei pe care a supus-o reţinerii sau arestului. Din păcate, nu mai este secret pentru nimeni că în unele cazuri organele de urmărire penală aplică tratamente ilegale persoanelor reţinute sau arestate. Soluţia pentru această situaţie o propune Curtea Europeană prin jurisprudenţa sa, stipulând că „acolo unde persoana a fost luată sub paza poliţiei în condiţii de sănătate depline, iar în momentul eliberării avea leziuni corporale, statul este obligat să prezinte explicaţii plauzibile despre cauzele leziunilor. ” (cauza Ribitch versus Austria) [10; pag. 132 - 133]

Concluzii:

În final, putem conchide că, persoana asupra căreia se aplică reţinerea nu apar chiar atât de neprotejate în faţa justiţiei penale după cum sar părea. Statul este obligat să asigure legalitatea şi proporţionalitatea în aplicarea măsurilor de constrângere privative de libertate. Cineva ar putea reproşa că sunt prea multe garanţii stipulate pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei supuse arestului sau reţinerii. Noi însă, suntem de părerea că valoarea vieţii omului este atât de mare încât nu pot exista prea multe garanţii pentru protecţia ei, cu atât mai mult că practica demonstrează eficienţa scăzută a unora dintre aceste garanţii, iar erorile judiciare mai există încă şi azi din păcate, or este mai bine să fie în libertate zece criminali decât un nevinovat în închisoare.

Referinţe bibliografice :

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

87

1. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi protecţia personalităţii care necesită protecţia internaţională. Drepturile şi libertăţile omului. Raport naţional. Chişinău, 2000.

2. Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie, 1994.//Monitorul Oficial Nr.1 din 12.08.94, cu completări şi modificări ulterioare.

3. Codul Penal al Republicii Moldova adoptat la 18.04.2002.//Monitorul Oficial al RM Nr.128-129/1012 din 13.09.2002, cu completări şi modificări ulterioare.

4. Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova adoptat la 14.03.2003 //Monitorul Oficial al RM Nr.104- 110/447 din 07.06.2003, cu completări şi modificări ulterioare.

5. Duculescu V. Protecţia juridică a drepturilor omului: mijloace interne şi internaţionale. Bucureşti, 2000.

6. Dorkin R: Drepturile la modul serios. Chişinău, 1998. 7. Frowein J.A. Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentarii. Kahl, Eugel, 1995. 8. Levin Leah. Drepturile omului: întrebări şi răspunsuri. Chişinău. 1998. 9. Micu D. Garantarea drepturilor omului. Bucureşti, 1998. 10. Mazilu D. Drepturile omului: concept, exigenţe şi realităţi contemporane. Bucureşti, 2000. 11. Voicu Marin. Protecţia Europeană a drepturilor omului: teorie şi jurisprudenţă. Bucureşti.

2001. 12. Voicu, M, Protecţia europeană a drepturilor omului. Teorie şi jurisprudenţă.

Bucureşti, 2004. 13. Cârnaţ Teodor, Protecţia internaţională a drepturilor omului.- Chişinău.: Ed. Reclama,

2003, p.6 14. Constantin Jofa, Protecţia Drepturilor Omului,- Iaşi: Editura Fundaţiei “Chemarea”, 2000.

p. 65. 15. Martoniuc E., «Reţinerea suspectului pentru săvârşirea unei infracţiuni», rev. „Legea şi

viaţa” nr. I2 ,Chişinău, 1997, pag. 24-25.

PREMISE ŞI REALITĂŢI CU PRIVIRE LA VIOLENŢA ÎN FAMILIE

Diana IONITA doctor in drept, lector universitar, USEM

Rezumé : La protection et le soutien de la famille, le développement et la consolidation de la solidarité familiale,

fondee sur l'amitiй, l'affection, l'appui moral et matériel des membres de la famille constitue un objectif national. Les actes de violence commis entre les membres d’une même famille peuvent gravement affecter l’existence mкme de la famille causant frequemment le demembrement de celle-ci.

Les consequences trиs nocives de la violence commis entre les membres d’une même famille, tant pour eux que pour la sociйtй dans son ensemble, ainsi que la recrudescence de telles actes de violence ont imposйs, comme une nйcessitй de premier ordre, la prйvention et la lutte contre la violence.

La violence domestique constitue un problиme social, et en mкme temps, une grave violation des droits de l'homme, etant exercйe sous diffйrentes formes : la punition des mineurs, la restriction de l'indépendance de la femme (d’homme), le non respect des droits, des sentiments, des opinions, des attentes de la femme (d’homme), la violence entre les frиres, les abus commis envers les membres вgйs de la famille etc.

Elle represente aussi un rapport social dont les consйquences ne peuvent pas кtre ignorees au niveau de la dйcision politique, dans la perspective d'adhйsion du notre pay aux structures de l'Union Europeenne.

Rezumat: Ocrotirea şi sprijinirea familiei, dezvoltarea şi consolidarea solidarităţii familiale, bazate pe prietenie, afecţiune, încurajare morală şi materială a membrilor familiei, constituie un obiectiv naţional. Actele de violenţă săvîrşite între membrii familiei pot afecta grav însăşi existenţa acesteia, determinînd frecvent destrămarea ei. Efectele

Page 45: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

88

profund dăunătoare ale violenţei între membrii aceleiaşi familii, atît pentru aceştea, cît şi pentru societate în ansamblul ei, precum şi recrudescenţa unor asemenea acte de violenţă au impus, ca o necesitate de prim plan, prevenirea şi combaterea violenţei. Exprimată în corecţii aplicate minorilor, în limitarea independenţei soţiei (soţului), în nerespectarea drepturilor, sentimentelor, opiniilor,expectanţelor soţiei (soţului), în violenţa între fraţi, în abuzul asupra membrilor vîrstnici ai familiei etc.,violenţa în familie reprezintă o problemă socială şi, în acelaşi timp, o încălcare gravă a drepturilor omului. Ea reprezintă şi o relaţie socială a cărei consecinţe nu pot fi ignorate la nivelul deciziei politice, din perspectiva aderării ţării noastre la structurile Uniunii Europene.

Cuvinte – cheie: violenţă; familie; agresor; victimă; prejudiciu; moral; material; copil; abuz; servicii; masuri;

interdicţii; lege. Potrivit unui studiu, de la 20% pînă la 50% din femeile din întreaga lume sunt victime ale

violenţei în familie, oricine poate deveni victimă a violenţei în familie,violenţa poate avea loc acasă, la serviciu, sau oriunde, în orice familie,bogată sau săracă, la ţară sau în oraş, iar victimele ei pot fi de orice religie sau naţionalitate.Violenţa afectează oamenii pe care îi cunoaşteţi, dar în special pe femei şi copii.

Chiar dacă civilizaţia umană a păşit deja în al treilea mileniu şi azi practic nu găseşti un om care să nu ştie ce este lumina electrică, avionul, televizorul, nava cosmică, mai nou calculatorul sau internetul, omenirea nu s-a debarasat de-a binelea de un şir de atrocităţi ce vin dintr-un trecut mai îndepărtat sau mai recent, printre care şi violenţa în familie (în special faţă de femei şi copii).

Dacă e să ne referim la istoricul violenţei domestice, s-a tras concluzia că aceasta a apărut în societăţile în care femeia era subordonată bărbatului, iar concepţiile potrivit cărora se facea această subordonare erau: Ierarhia – se refera la un sistem în care puţine persoane se află în vârful piramidei şi conduc, controlând resursele de bază: alimentele, proprietăţile, centrele sanitare, educaţia, banii si slujbele. În aşa fel, respectiv era controlată şi populaţia care avea nevoie de ele. Pătrunderea în grupul de conducere, de obicei , avea loc prin naşterea intr-o clasă superioară, alte oportunităţi erau foarte rare. Patriarhatul – este un sistem de autoritate care introduce persoanele de gen masculin la conducere, insistând că doar cei născuţi in clasa superioară pe linie bărbătească sunt capabili să controleze resursele de bază. Sistemul nu permite femeii să aibă acces la nicio resursă de bază sau să aibă drepturi sau privilegii, limitând chiar şi posibilitatea obţinerii custodiei propriilor copii. Într-o societate rurală chinuită, marcată de decăderea ţărănimii libere şi aservirea ei, în care principala grijă a bărbatului era să asigure mijloacele materiale necesare traiului familiei sale şi achitarea dăjdiilor către stăpânire, statutul social al femeii era tributar unei paradigme bazată pe cutume, unele dintre acestea bucurându-se de girul Bisericii.

Exclusă din viaţa publică, femeia vremii îşi desfăşura existenţa în limitele spaţiului domestic. Considerată drept o fiinţă mai puţin înzestrată fizic şi intelectual, având în vedere „neputinţa şi slăbiciunea firii“ şi faptul că „iaşte mai proastă şi mai leasne spre cădere decît bărbatul“, femeia era supusă autorităţii bărbaţilor din familie, reprezentaţi în diferite stadii de-a lungul vieţii de tată, frate şi soţ. Pentru o femeie era imposibil să tindă către un scop propriu sau să aibă aspiraţii personale. Acestea erau drepturi de care se bucurau în exclusivitate bărbaţii.

Dacă e să ne referim la caracteristicile violenţei în familie, putem afirma că violenţa domestică se manifestă întodeauna în cadrul unei relaţii intime, în spaţiu restrâns şi privat (ieşirea acestui tip de violenţă în public este mai rară). Acţiunile care însoţesc violenţa sunt: intimidarea şi manipularea, izolarea şi sechestrarea, controlul asupra banilor şi abuzuri asupra copiilor.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

89

Definit ca un act comportamental, violenţa domestică are caracter: instrumental, intenţional şi învăţat. Instrumental - agresorul controlează victima, obţine ceea ce doreşte de la ea. Comportamentele devin funcţionale (persistă) dacă au şi rezultatul scondat. Un comportament care nu are rezultatele aşteptate pentru cel care-l aplică, tinde să nu se mai repete după o anumită perioadă de timp. La fel, comportamentele violente tolerate prin neintervenţie sau întărite, persistă şi se accentuează. Intenţional - se produce cu intenţia de control şi dominare, de menţinere a puterii, prin faptul ca e repetivă (nu apare doar izolat) îi conferă caracterul de intenţie pe care de regulă abuzatorul nu o recunoaşte, dar poate fi identificată prin rezultatele pe care le produce. De exempu, de ce un agresor nu manifestă violenţe similare asupra şefului la serviciu sau persoanelor străine, dacă pornim de la ideea că el nu se poate controla la furie? Învăţat - violenţa asupra partenerului nu este înăscuta. Copiii învaţă prin imitaţie, familia reprezintă modelul din care îşi extrage valori, cunoaştere şi comportamente. 60% dintre adulţii care sunt violenţi cu partenerele au crescut in familii cu violenţă. Partea optimistă este că fiind un comportament învăţat, el poate fi schimbat printr-un nou proces de invăţare. Dovadă că violenţa nu este genetică este procentul de 40% dintre copiii care cresc în familii violente şi care nu devin agresori. Elemente specifice care diferenţiază violenţa familială de alte forme de agresiune:

Accesul permanent al agresorului la victimă; Existenţa unui ciclu al violenţei (repetare în timp, cu o fregvenţă tot mai mare şi o gravitate

tot mai crescută); Schimbări produse in personalitatea celor implicaţi, cu scăderea eficienţei lor în indeplinirea

funcţiilor sociale; Antrenarea întregului sistem familial; Relaţiile emoţionale între cei doi parteneri sunt manifestate sau latente; Caracterul privat, care face ca victima sa aibă acces redus la surse de sprijin; Tendinţa celorlanţi de a nu interveni, toleranţa socială faţă de fenomen; Aspecte de tortură a victimei; Lipsa de specialişti şi servicii adecvate; În general, victima este femeie ( 91% din cazuri),violenţa fiind înrădăcinată în inegalităţile

de gen şi în structurile tradiţionale de putere instituţionalizată. Dacă e să ne referim la contracararea violenţei în famile, care este recunoscut un fenomen

anti-social de amploare în Republica Moldova, se menţionează că Republica Moldova a devenit semnatară a unor acte cu caracter internaţional care au obiectiv de promovare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, precum ar fi: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din anul (1948); Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de discriminare a femeilor (CEDAW 1979 ratif. în 1994); Recomandarea generală nr.19 a Comitetului ONU cu privire la lichidarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (sesiunea a 11 din 1992); Declaraţia Consiliului Europei asupra eliminării violenţei împotriva femeilor, 1993; Declaraţia şi Platforma de Acţiune de la Beijing (1995); Recomandările Comitetului ONU la Raportul guvernamental (2006) privind implementarea CEDAW; Convenţia ONU privind drepturile copilului, din 1989, New York ...

În scopul garantării drepturilor egale a membrilor familiei, s-a accentuat rolul statului în eliminarea discriminării în raporturile decurgând din căsătorie şi familie prin asigurarea egalităţii între bărat şi femeie, implementarea de măsuri care ar garanta: acelaşi drept de a alege în mod liber soţul şi de a nu încheia o căsătorie decât prin

consimţământul său liber şi deplin;

Page 46: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

90

aceleaşi drepturi şi aceleaşi responsabilităţi atât în timpul căsătoriei, cât şi la desfacerea ei; aceleaşi drepturi şi aceleaşi responsabilităţi în calitate de părinţi, indiferent de situaţia lor

matrimonială, pentru problemele referitoare la copiii lor, în toate cazurile, interesul copiilor fiind considerat primordial;

aceleaşi drepturi de a decide în mod liber şi în deplină cunoştinţă de cauză asupra numărului şi planificării naşterilor şi de a avea acces la informaţii, la educaţie şi la mijloacele necesare pentru exercitarea acestor drepturi;

aceleaşi drepturi şi responsabilităţi în materie de tutelă, curatelă, de încredinţare şi adopţie a copiilor sau reglementări juridice similare, când aceste instituţii există în legislaţia naţională, în toate cazurile interesul copiilor fiind considerat primordial;

aceleaşi drepturi personale soţului şi soţiei, inclusiv în ceea ce priveşte alegerea numelui de familie, a unei profesii şi a unei ocupaţii;

aceleaşi drepturi pentru fiecare dintre soţi în materie de proprietate, de dobândire, de gestiune, de administrare, de beneficiu şi de dispoziţie asupra bunurilor, atât cu titlu gratuit, cât şi oneros. În contextele ratificării cadrului normativ internaţional, în calitatea statului independent, cu

aspiraţii democratice şi bazat pe drept ne-am asumat obligaţia pozitivă de ajustare a cadrului legal propriu standardelor internaţionale, cadrul legal naţional destinat prevenirii şi combaterii violenţei în familie fiind creat din: Constituţia Republicii Moldova (29.07.1997); Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie (nr. 45 din 01.03.2007); Legea privind asigurarea egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi (nr.5 din 09.02.2006); Planul Naţional „Promovarea egalităţii genurilor umane pentru perioada 2006-2009” (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 984 din 25.08.2006); Strategia Naţională a Sănătăţii Reproducerii pentru anii 2005-2015 ( aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 26.08. 2005), Politica Naţională de Sănătate (aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 06.08. 2007); Proiectul Politicii de asigurare a egalităţii de gen pe perioada 2009-2015 (un domeniu de abordare vizează prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi violenţei faţă de femei, inclusiv în familie)... .

Potivit legislaţiei (Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie nr. 45 din 01.03.2007) deosebim mai multe manifestări ale violenţei în familie care se pot prezenta desinestătător sau cumulativ: violenţă fizică – vătămare intenţionată a integrităţii corporale ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, prin otrăvire, intoxicare, alte acţiuni cu efect similar; violenţă sexuală – orice violenţă cu caracter sexual sau orice conduită sexuală ilegală în cadrul familiei sau în alte relaţii interpersonale, cum ar fi violul conjugal, interzicerea folosirii metodelor de contracepţie, hărţuirea sexuală; orice conduită sexuală nedorită, impusă; obligarea practicării prostituţiei; orice comportament sexual ilegal în raport cu un membru de familie minor, inclusiv prin mângâieri, sărutări, pozare a copilului şi prin alte atingeri nedorite cu tentă sexuală; alte acţiuni cu efect similar; violenţă psihologică – impunere a voinţei sau a controlului personal, provocare a stărilor de tensiune şi de suferinţă psihică prin ofense, luare în derâdere, înjurare, insultare, poreclire, şantajare, distrugere demonstrativă a obiectelor, prin ameninţări; prin afişarea ostentativă a armelor sau prin lovire a animalelor domestice;neglijare; implicare în viaţa personală; acte de gelozie; impunere a izolării prindetenţie, inclusiv în locuinţa familială, izolare de familie, de comunitate, deprieteni; interzicere a realizării profesionale, interzicere a frecventării instituţiei deînvăţământ; deposedare a de acte de identitate; privare intenţionată de acces lainformaţie; alte acţiuni cu efect similar;

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

91

violenţă spirituală – subestimare sau diminuare a importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, prin interzicere, limitare, luare în derâdere sau pedepsire a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice sau religioase; impunere a unui sistem de valori personal inacceptabile; alte acţiuni cu efect similarsau cu repercusiuni similare; violenţă economică – privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate; abuzde variate situaţii de superioritate pentru a sustrage bunurile persoanei; interzicere adreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune; control inechitabilasupra bunurilor şi resurselor comune; refuz de a susţine familia; impunere la muncigrele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv a unui membru de familie minor;alte acţiuni cu efect similar.

Potrivit modificărilor (Lg. 167/2010) din Codul familiei RM, termenul de împăcare nu mai poate fi impus de instanţă în “ cauzele de divorţ pornite pe motivul violenţei în familie confirmate prin probe „ . Totodată, violenţa în familie este pedepsită penal prin art. 201/1 din Codul penal RM (modificari introduse prin Lg. 167 din din 09.07.2010 ) şi prezintă ” acţiunea sau inacţiunea intenţionată, manifestată fizic sau verbal, comisă de un membru al familiei contra unui alt membru al familiei, care provoacă suferinţă fizică, soldată cu vătămare corporală uşoară, psihică sau un prejudiciu material sau moral ”.

În actuala lege penală a R.Moldova fapta de violenţă în familie este incriminată în art. 201/1 C.p. RM într-o variantă tip şi în două variante agravante.

Activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în familie se efectuiază în baza următoarelor principii: legalitate; egalitate; confidenţialitate; acces liber la justiţie;protecţie şi securitate a victimei; cooperare a autorităţilor administraţiei publice cu societatea civilă şi organizaţiile internaţionale etc. .

Potrivit art. 12 al Legii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, persoanele care pot sesiza cazul sînt: victima; în situaţie de criză, membrii familiei; persoanele cu funcţie de răspundere şi profesioniştii care vin în contact cu victima; autoritatea tutelară; alte persoane care deţin informaţii despre pericolul iminent de săvârşire a unor acte de violenţă sau despre săvârşirea lor. Cererea privind actele de violenţă în familie se depune: la organul afacerilor interne; la instanţa de judecată; la organul de asistenţă socială; la administraţia publică locală. Cererea se depune la locul: domiciliului victimei; temporar de reşedinţă al victimei dacă aceasta a părăsit domiciliul pentru a evita actele de violenţă; de reşedinţă al agresorului; în care victima a căutat asistenţă; în care a avut loc actul de violenţă.

Măsurile de protecţie se aplică de către instanţa de judecata prin emiterea unei ”Ordonanţe de protecţie” în termen de 24 de ore de la primirea cererii chiar şi în lipsa agresorului. Acestea pot fi :

- obligarea de a părăsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe de locuinţa victimei; - obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, la o distanţă ce ar asigura securitatea victimei; - obligarea de a nu contacta victima, copiii acesteia, alte persoane dependente de ea, etc. .

Termenul pentru care se aplică măsurile de protecţie este până la 3 luni, care poate fi prelungit la cerere repetată sau în cazul nerespectării condiţiilor impuse de instanţă.

Procedura de aplicare a ordonanţei de protecţie poate fi intentată: - In cadrul procesului penal – potrivit art. 215/1 Cod proc.pen.; - In procedura civilă – potrivit art.art. 318/1 – 318/6 Cod proc.civ..

Page 47: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

92

In procesul penal trebuie să existe: un proces penal intentat, cererea/solicitarea expresă a victimei de a fi protejată de abuzator, fiind in prezenţa unui risc real de violenţă.

Cererea/solicitarea emiterii ordonantei poate fi facută organului de urmarire penală, procurorului sau direct instanţei de judecată in cazurile in care dosarul se află deja spre examinare in instantă. Organul de urmarire penală, procurorul care a primit solicitarea victimei o va transmite de îndată instanţei de judecată pentru a fi examinată in 24 ore.

Încalcarea măsurilor de protecţie stabilite prin ordonanţa de protecţie constituie unul din temeiuri pentru reţinerea şi arestarea preventivă a agresorului (art.165 alin.2 pct.2; art. 185 alin.2 pct.3 Cod proc.pen.) . In cazul suspendării condiţionate a urmăririi penale, procurorul poate stabili ca obligaţie invinuitului: “să participe la un program special de tratament sau de consiliere în vederea reducerii comportamentului violent” – art. 511 alin.1pct.5) Cod proc.pen. .

Depunerea cererii în instanţă (în cadrul procedurii civile) privind emiterea ordonanţei de protectie, de regulă, se face: de catre victimă, reprezentantul legal; organul de tutelă şi curatelă - în cazul minorului; în caz de imposibilitate de depunere a cererii de către victimă, la solicitarea ei, cererea poate fi depusă de către procuror, organul de asistenţă socială sau poliţie.

Cererea depusă în instanţă este scutită de plata taxei de stat. Pentru adoptarea incheierii instanta de judecată poate solicita serviciului de asistenţă socială

sau poliţiei prezentarea unui raport de caracterizare a familiei şi a agresorului, poate cere si alte acte necesare.

Chiar şi cu Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie în vigoare de aproximativ 4 ani, încă nu există mecanisme clare de implementarea a ei, respectiv, nu sunt create instrumentele regulatorii corespunzătoare, ce ar permite diferitelor categorii ale grupurilor profesionale să desfăşoare acţiuni concrete în domeniu, pentru care ar purta şi responsabilitatea cuvenită. Lipseşte o coordonare eficientă a activităţilor care se organizează în domeniu. Ne referim în special la coordonarea activităţilor între organizaţii la nivel local. Sistemul de referire pentru victimele violenţei în familie (femei) este insuficient dezvoltat. Lipsa cadrului de reglementare a identificării, evidenţei/monitorizării, referirii cazurilor de violenţă domestică , lipsa unor standarde de calitate pentru acordarea serviciilor.

Totodată, la adoptarea legii nu s-a luat în considerare necesitatea acualizării cadrului legal existent, astfel, performanţa mult-rîvnită rămînînd a fi una ineficientă.

Neclară rămîine a fi poziţia legiuitorului pentru împăcarea părţilor în cazurile de violenţă în familie. Art. 276 Cod proc.pen. stabileşte cazurile de pornire a urmăririi penale în baza plîngerii victimei, în special alin. (1) concretizează pentru care componenţe de infracţiuni la pornirea urmăririi penale este necesară formularea de către victimă a unei plîngeri. În alin.(1) nu se regăseşte componenţa stabilită d art. 201/1 Cod penal, ceea ce ne face să credem că pentru această componenţă de infracţiune organul de urmărire penală poate să pornească urmărirea penală în cazul în care din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare rezultă o bănuială rezonabilă că a fost comisă vreo infracţiune şi nu există vreuna din circumstanţele care exclud urmărirea penală (adică cu sau fără plîngerea victimei). Totodată, suntem predispuşi să credem că legiuitorul, stabilind posibilitatea legală de împăcare a victimei cu faptuitorul suplimentar a ţinut să releveze şi promoveze importanţa instituţiei familiei. Deoarece anume aceasta urmează să se inţeleagă din prevederile alin. (1) art. 276 Cod pr.penală, care stabilesc că, urmărirea penală se porneşte numai în baza plîngerii prealabile a victimei în cazul de furt al avutului proprietarului săvîrşit de minor, soţ, rude ... , aceste prevederi fiind succedate de explicaţiile că la împăcarea părţii vătămate cu făptuitorul în cazurile menţionate, urmărirea penală încetează.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

93

Se crede că anume cu acest argument ar fi salutară completarea alin.(1) art. 276 Cod proc.pen. şi cu infracţiunea prevăzută de art. 201/1 Cod penal. Această necesitatea se impune şi prin poziţia contradictorie a legiuitorului expusă în alin. (5) al aceluiaşi articol 276 Cod proc.pen., care stabileşte că în cazurile de violenţă în familie procurorul sau instanţa de judecată va examina dacă voinţa de împăcare a victimei este liber exprimată, asigurîndu-se că victima a avut acces real la asistenţă şi protecţie. Posibilitatea împăcării victimei cu făptuitorul în cazurile de violenţă în familie ar fi consolidată şi de faptul că aliniatele (1) şi (2) ale art. 201/1 Cod penal constituie infracţiuni uşoare şi mai puţin grave.

Cu toate acestea, posibilitatea împăcării părţilor în cadrul procesului penal in cazurile despre violenţă în familie nu este preluată nici de art. 109 Cod penal, potrivit căruia, împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară sau mai puţin gravă..., infracţiuni prevăzute la capitolele II-VI din Partea specială (Cod penal) , precum şi în cazurile prevăzute de procedura penală.

Or, art. 201/1 (violenţa în familie) Cod penal este o infracţiune sabilită în capitolul VII al Părţii speciale - infracţiuni contra familiei şi minorilor.

Totodată, provoacă polemici şi cazurile de calificare a acţiunilor făptuitorului în componenţa de infracţiune stabilită de art. 201/1 Cod penal. Dacă la calificarea acţiunilor infracţionale care au cauzat suferinţe fizice soldate cu vătămări corporale uşoare situaţia, mai mult sau mai puţin este clară (existînd un raport de examinare medico-legală), în cazul cauzării suferinţelor psihice apare dificilă probarea acestora în situaţia în care nu se atestă deficienţe psihice. Deseori în practică organele de drept subestimează raportul de evaluare psihologică a specialistului psiholog întocmit în rezultatul examinării victimei violenţei în familie cu argumentul că acesta nu constituie un raport de expertiză a unei persoane cu calitatea de expert. În aşa fel, suferinţa psihică (care uneori poate avea efecte mult mai traumatizante pentru victimă decît cea fizică) rămîine a fi neprobată, actualmente în R.Moldova neexistînd psihologi licenţiaţi ca experţi în domeniul respectiv.

O altă dificultate la calificarea acţiunilor făptuitorului în baza art. 201/1 Cod penal prezină cazurile de violenţă în familie care au provocat doar prejudicii materiale. În primul rînd, la etapa actuală legiuitorul nu ne oferă careva comentarii cu privire la întinderea acestor prejudicii, lipsind o careva concretizare cu privire la proporţii. Admitem că pe motivul lipsei comentariilor de rigoare sau carecterului vag a textului legal prezentat în art. 201/1 Cod penal, organele de urmărire penală, mai cu seamă cînd bunurile distruse de agresor constituie proprietate comună în devălmăşie, sînt în dificultatea identificării care din aceste bunuri au constituit proprietatea victimei şi cum am putea proba că agresorul nu şi-a distrus propriile bunuri.

Concluzii:

În rezultatul constatărilor expuse se concluzionează că performanţele legislative la capitolul prevenire şi combatere a violenţei în familie rămîn a fi unele declarative, cel puţin atît, cît cadrul legal existent nu poate deveni funcţional. Inclusiv această premisă determină societatea să considere în continuare violenţa în familie o problemă ce ţine de interiorul familiei, preferând să nu ia o atitudine şi, evident, mai puţin încearcă să întreprindă careva acţiuni împotriva acestui fenomen. Serviciile existente asigură doar intervenţia de criză, pe când nevoile victimei sunt mult mai mari şi necesită mai mult timp (nu doar 3 luni) pentru a fi satisfăcute, iar serviciile de asistenţă pe termen lung, de durată (cu includerea procesului de monitorizare) lipsesc cu desăvîrşire. Totodată, cadrul legal existent pune in evidenţă doar gama de asistenţe care este accesibilă pentru victime dar nu şi

Page 48: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

94

pentru agresori, astfel, luptîndu-se cu conscinţele comportamentului defectuos şi nu cauzele, fapt care la fel considerabil ar diminua indicii sporiţi ai R.Moldova în acest context.

Referinţe bibliografice:

1. Monica Ancuţă,, Andreea Cănilă şi alţii “ Stop Violenţa în familie” ; 2. Aurora Liiceanu, Doina Ştefana Saucan “Violenţa domestică şi criminalitatea femenină” /

Bucureşti 2004; 3. Ana Revenco, Daniela Nisain-Nichitin, Angelina Zaporojan Pîrgari “Evaluarea rapidă

privind problema violenţei în familie în Republica Moldova” / Chişinău 2007; 4. Sherri L.Schornstein “Violenţa domestică şi asistenţa medicală” Chişinău 2003; 5. “Ghidul studiilor despre genuri şi al studiilor despr femei” Chişinău 1999; 6. Marina Pisclacova, Andrei Sinelinicov “Territoria molciania: prava jenşin i problema nasilia

v otnoşenii jenşin Rosii” Moscva 2009; 7. www.ortodoxia.md; 8. www.apropo.ro 9. www.raportal.ro .

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

95

SECŢIA II. CERCETĂRI SOCIO-ECONOMICE

Page 49: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

96

APPLICATION DE LA METHODE STATISTIQUE POUR ESTIMER LA CROISSANCE DE L'INDICE DE L'INNOVATION

Aurelia ŢURCAN (ŞUŞU),

PhD, Prof.associate, USEM Naval Elvira,

PhD, Prof.associate, IMI

Rezume: L'existence d'un système cohérent d'informations statistiques dans le domaine de l'innovation en Moldavie est une tâche urgente de la société, parce que dans ce cas, il est possible de prédire la qualité de la croissance économique.

L'article présente une approche pour estimer l'évaluation statistique et les indicateurs de l'innovation. L'offre est modélisée par la fonction de production de type Cobb-Douglas, la productivité totale des facteurs ne

dépendent pas d'autres facteurs d'indicateurs de production, mais d’autres facteurs socio-économique. Mots-clés: évaluation statistique, les indicateurs d'entrée de recherche et développement, des indicateurs de

résultats, les indicateurs socio-économiques, le personnel de recherche et développement , les dépenses de recherche et développement, la modélisation économique-mathématique, les intrants, la productivité totale des facteurs.

Introduction La crise financière mondiale a un impact négatif sur le développement socio-économique de la

République de Moldavie, l'économie largement ouverte aux marchés et aux biens de capitaux étrangers et, en général, a la tendance à la consommation, mais pas à la production. Dans ces circonstances, le problème clé à résoudre liées à la rénovation technologique et la diversification de l'entreprise de production innovante, leader de la mise en œuvre technologique et la restructuration des secteurs des services et de production.

Amélioration de l'échelle de qualité de produits et services pour les accroître leurs c compétitifs sur les marchés étrangers existants nécessite une attention particulière en ce qui concerne la création d'infrastructures, principalement des routes, la modernisation de l'agriculture en développant de nouvelles technologies pour la production écologiquement propre, le développement et amélioration du secteur des services. Développer, modifier, améliorer et diversifier le secteur des TIC, étant donné qu'il représente environ 10% du PIB.

Le développement de nouvelles technologies telles que les nanotechnologies pour fabriquer et les commercialiser sur les marchés intérieurs et étrangers nouvelle génération de produits, de qualité et plus attrayantes.

L’adaptation des nouvelles technologies de pointe c’est l'occasion pour l'assimilation rapidement des technologies de pointe des nouvelles technologies moins coûteuses que de développerles technologies modernes de résonance internationale.

À la lumière de ce qui précède, une attention particulière doit être accordée aux approches liées à l'élaboration de critères pour l'évaluation de l'innovation socio-économique. Ce problème est présent à la fois dans le monde et en Moldavie. Identifier les sources d'innovation et de développement de modèles commerciaux innovants qui décrivent les éléments nécessaires pour perfectionner les scénarios des scientifiques russes et ukrainiens [1-6] dans lesquelles sont proposées diverses approches pour l'élaboration de critères pour évaluer le niveau de l'innovation. Parmi les recherches autohtonnes il faut mentioner «Modèles d'imitation de l'Innovation Développement du pays dans des conditions d'internationalisation» N.Percinschi, A.Gribincea, A.Iscenco. Dans cet article, nous proposons un ensemble d'indicateurs qui caractérisent le processus d'innovation et les comparant aux pays développés. Même travail V.Ganea, O.Nohalnîc, A.Gribincea, I.Ciobanu

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

97

"Evolution des coûts totaux de production en termes de mise en œuvre des résultats de la recherche scientifique:” Questions méthodologiques" Une autre approche pour développer l’”Inobarometru” RM 2010, ce qui donne une innovation globale dans les petites et moyennes entreprises dans la région et est calculé sur la base d'un ensemble d'environ 20 indicateurs. Il s'agit d'une première expérience pour la Moldavie qui vise à contribuer à l'amélioration de la prise de décision en innovation. L'ensemble des indicateurs utilisés pour l'analyse suit le modèle Innovation Scoreboard Union 2010 (IUS). SIU est une méthode qui permet d'évaluer les forces et les faiblesses de l'économie des 27 pays européens individuellement, comme l'écart entre l'accumulation et les utiliser pour l'amélioration continue. Dans cet article, l'expérience de nombreux pays montre une tentative d'évaluer la productivité totale des facteurs basée sur des données historiques pour la Moldavie.

Résultats de la recherche: Processus d'innovation scientifique et technologique est un ensemble de mesures de

scientifiques, technologiques, organisationnelles, financières et commerciales, qui vise en fait à diriger et conduire la mise en œuvre de procédés ou de produits nouveaux ou améliorés en termes de technologie.

Diverses études politiques et d'analyse fournissent des classifications de ces activités sont identifiées avec leurs propres vues. Les principales activités concernées sont: CD, un autre recueil de l'information (brevets, licences, etc.), L'achat de machines et de matériel, d'autres préparatifs de production / livraison, la formation du personnel, le marketing.

L'expérience montre que les organisations internationales utilisent des indicateurs pour définir des objectifs, mesurer les progrès et évaluer les résultats. C'est pourquoi nous avons besoin d'un processus de sélection sous la forme d'ensembles d'indicateurs, qui serait basé sur les critères suivants: être clair et statistiquement viable, doit être faite à partir des meilleures sources de données, pour être harmonisée en termes de méthodologie avec les normes internationales sont comparables à ceux développés par les États membres de l'UE peuvent être obtenues dans le temps, pour être facilement révisé pour mettre à jour.

Système d'indicateurs qui seront proposées, il peut être ensembles spécifiques d'analyse, en fonction des besoins des objectifs visés ou des composants de système considéré. L'utilisation simultanée du système proposé des indicateurs est plus théorique. Veuillez noter que ce système peut être étendu si nécessaire.

La complexité du processus d'innovation est le lien étroit de ce processus de recherche et développement et de transfert technologique. Le système d'indicateurs statistiques de l'innovation (diag.2) peut être considérée comme ne considérant séparément les trois composantes principales (figure 1): la science, l'innovation et le transfert de technologie [19]

System de indicatori privind stiinta,

inovarea si transfer tehnologic/

Système d'indicateurs de la science, l'innovation et le transfert de technologie

Sistem de indicatori privind stiinta/

Les indicateurs du système sur la science

Sistem de indicatori privind transferul

tehnologic/

Les indicateurs du système de transfert de technologie

Sistem de indicatori privind inovarea/

Indicateurs de l'innovation du système

Page 50: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

98

Figure 1. Les indicateurs du système sur la science, l'innovation et le transfert de technologie Source: Élaboré par l'auteur

Figure 2.Les indicateurs de l'innovation Source: Élaboré par l'auteur

I. INDICATEURS (INPUT): INNOVATION DE L'ENTREPRENEURIAT Ce groupe d'indicateurs vise à mesurer les efforts d'innovation lа niveau microéconomique. A. indicateurs quantitatifs sont nécessaires pour assurer une représentation équitable des

efforts dévoués de l'innovation: A1. Indicateurs caractérisant la typologie des innovateurs: Le groupe est constitué d'indicateurs qui caractérisent le travail d'innovation: les unités de

l'activité d'innovation (produits, procédés, produits et procédés). Peut être agrégées par l'activité économique, la classe de taille, y compris les entreprises ayant une activité d'innovation qui ont introduit de nouveaux ou sensiblement améliorés, nouveaux sur le marché

Selon EIS2006 (basé sur ECI3) a proposé l'indicateur suivant: Pourcentage d'entreprises fonctionne domestique innovation cаrе en pourcentage du IММ totale.

A2. Les indicateurs financiers qui caractérisent l'innovation: 1. Les coûts engagés pour l’INNOVATION Le groupe est constitué d'indicateurs qui mesurent les dépenses totales de l'innovation (inclut à

la fois les dépenses pour les activités d'innovation réalisées et celles pour les activités innovantes ou abandonnés). Les composants peuvent être agrégés sur les activités et la taille des classes

Selon EIS2006 (basé sur CIS4) a proposé l'indicateur suivant :: dépenses d'innovation en pourcentage des ventes totales du marché des biens et services (chiffre d'affaires totales) entreprises innovantes. Intensité d’innovation.

Innovation indicators

INPUT indicators: Innovation in entrepreneurial sector

OUTPUT indicators: Application of innovation

OUTPUT indicators: Quantitative indicators

Qualitative indicators

Indicators that characterize the type

of innovational enterprise

Financial indicators that characterize

innovation

Indicators that characterize the effects of innovation

Indicators that characterize innovation thought the cooperation

Indicators that characterize the informing source regarding

innovation

Indicators that characterize the factors that blocked innovation

Indicators that characterize the organizational and market innovation

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

99

1. Financement de l'innovation pour l'innovation reflète les dépenses par source de financement. Un indicateur de ce groupe - la part des entreprises innovantes bénéficiant de financements publics pour les entreprises avec une activité d'innovation (%).

Peuvent être regroupés par type d'activité et la taille. Indicateurs financiers supplémentaires EIS2006 1. Le capital-risque à un stade précoce, са pourcentage du PIB,% 2. La technologie des communications part des dépenses dans le PIB,% B. Les indicateurs qualitatifs sont des indicateurs qui caractérisent le processus d'innovation en

utilisant des approches subjectives. B1. Indicateurs caractérisant les effets de l'innovation (concentration sans effet observé) L'activité d'innovation menée dans la période peut avoir des effets différents sur l'activité de

l'unité, qui sont passés en revue à la fin de la période de référence. Effets de structure de l'activité d'innovation:

• Effets sur les produits: élargissement de la gamme de produits ou de services, la croissance du marché et la part de marché, d'améliorer la qualité des biens ou des services.

• Effets sur les processus: amélioration de la flexibilité de la production, augmentation de la capacité de production, la réduction des coûts du travail par unité de produit, la réduction de la consommation matérielle et d'énergie par unité de produit.

• Autres effets: réduireles effets négatives sur l'environnement et augmenter la santé et la sécurité au travail, l'introduction de réglementations ou de normes.

Peuvent être regroupés par type d'effets, les activités et la taille. B2. Indicateurs caractérisant l'innovation par la coopération avec des partenaires Signifie la coopération de l'innovation participation active dans la recherche et développement

en commun et d'autres projets d'innovation avec d'autres unités ou d'établissements. De cette coopération n'est pas essentiel que les deux partenaires ont des avantages commerciaux immédiats communs.Les oeuvres contractante sans la collaboration active ne signifie pas la coopération.

Peuvent être regroupées par type de partenaire après la localisation du partenaire. Selon EIS2006 (basé sur CIS4) a proposé les indicateurs suivants: la mesure dans laquelle les

PME coopèrent pour l'innovation (% du total IММ); B3. Indicateurs caractérisant l'importance des sources d'information pour l'innovation Les principales sources d'information pour les activités d'innovation sont des sources internes,

les sources du marché (fournisseurs d'équipements, de matériaux, de composants ou de logiciels, clients, concurrents ou d'autres unités de la même branche), les sources institutionnelles et d'autres sources (conférences, réunions professionnelles , journaux, magazines, salons, expositions information électronique (Internet)).

Peuvent être regroupées par type de sources sur les activités et la taille. B4. Indicateurs caractérisant les facteurs d'innovation bloqués (degré d'importance) L'activité d'innovation peut être bloquée par un certain nombre de facteurs qui sont regroupées

comme suit: coût des facteurs, les facteurs du marché, facteurs sur l'accumulation de connaissances et d'autres raisons de ne pas innover.

Les éléments peuvent être des obstacles agrégées sur les activités et la taille des classes. B5. Indicateurs caractérisant innovations organisationnelles et du marché (marketing) Les données se rapportent à toutes les autres améliorations créatives au cours de la période

sous revue: la stratégie (mise en œuvre de nouvelles stratégies ou unité substantiellement modifiés), la gestion (mise en œuvre de techniques avancées de gestion au sein de l'organisation), organisation (mise en place de nouvelles structures organisationnelles ou substantiellement modifiés) , le

Page 51: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

100

marketing (changements importants dans la conception / l'unité de stratégie de marketing) changements esthétiques (ou d'autres changements subjectifs ou des changements importants dans la présentation des modifications de conception subjectives esthétiques et autres dans au moins un des produits fabriqués dans l'unité).

Selon EIS2006 (basé sur CIS4) a proposé l'indicateur suivant: Pourcentage de PME саrе introduire des innovations organisationnelles et des PME du marché total (%);

II. INDEX (sortie): application de l'innovation Les indicateurs de ce groupe d'évaluer la performance par le travail et les résultats de аl de

production, en particulier dans la société high-tech comme EIS2006: 1. Part des salariés dans les services de haute technologie (posts et les

télécommunications, les services d'information technologique СD) dans l'emploi total (%) 2. L'exportation de haute technologie (% des exportations totales) 3. L'impact de l'innovation (basé sur CIS4) - Partager les ventes sur le marché des biens

et services (chiffre d'affaires) des entreprises innovantes actives (seulement avec l'innovation de produit) dans les ventes de biens et services endettement de marché (chiffre d'affaires total)

a. les produits nоi sur le marché (ou sensiblement améliorés), en tant que pourcentage des ventes totales (%)

b. Nouveaux produits pour l'entreprise, mais déjà sur le marché, en pourcentage des ventes totales (%)

4. Part des salariés dans les industries des technologies de pointe et de l'industrie des médias (% de l'emploi total), cet indicateur se réfère à l’activités par dômaine: la chimie, les machines, les équipements électriques, les télécommunications, les instruments de précision, les voitures.

III. INDEX (SORTIE) PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE Les indicateurs de ce groupe est exprimé par le nombre de brevets et d'autres objets de

protection des droits de propriété industrielle, en précisant le type d'unité de protection requis: brevet, d'un certificat d'enregistrement des marques, du certificat d'immatriculation design industriel, etc.

Indicateurs selon TBEI 2006 1. Brevet ЕРО (Office Еurореаn brevets) high-tech par million d'habitants; (classes de brevets incluent haut niveau technique et de l'informatique d'entreprise

automatisés, micro-organismes du génie génétique, l'aviation, соmuniсations, semi-conducteurs, laser)

2. Brevets USPTO (US Patent and Trademark Office) high-tech accordée par million d'habitants;

3. Les familles de brevets triadiques (ЕРО, JPO, USPTO) par million d'habitants; 4. Nombre de marques Novembre par million d'habitants; 5. Nombre de nouvelles conceptions par millions d'habitants. [19] Basé sur la méthodologie d'évaluation de l'activité internationale innovante, nous avons estimé

l'effet et la modélisation statistique et mathématique. LA MÉTHODE IUS 2010 suit largement la méthodologie des éditions précédentes, à savoir: il

existe trois types d'indicateurs d'innovation et huit dimensions, qui représentent au total 25 indicateurs différents.

OPPORTUNITÉS considère les principaux moteurs de la performance d'innovation des entreprises et sont distribuées à l'intérieur dimensions de l'innovation.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

101

Dimension RH comprend trois indicateurs et d'évaluer la disponibilité de la main-d'œuvre hautement qualifiée et instruite.

Type de recherche sur le système Taille Nouveau, excellent et attrayant comprend 3 indicateurs qui évaluent l'échelle scientifique de la compétitivité internationale.

Le soutien financier comprend 2 indicateurs de taille et d'évaluer la disponibilité du financement pour des projets d'innovation et de soutien gouvernemental pour la recherche et l'innovation.

Les activités d'innovation des entreprises sont les efforts de diversification des entreprises et de l'innovation en trois dimensions.

Investissement taille de l'entreprise comprend 2 indicateurs liés à la fois aux investissements en R & D, ainsi que les entreprises non-R & D produisent eux afin de générer des innovations.

Liens et taille de l'entrepreneuriat comprend 3 indicateurs et d'évaluer effort entrepreneurial et l'effet de la collaboration entre les entreprises innovantes ainsi que le secteur public. Dimension des actifs intellectuels se réfère à diverses formes de droits de propriété intellectuelle (DPI) générés au-dessus de tous les processus innovants. Effets de sortie continu des activités d'innovation des entreprises et sont variées sur deux dimensions de l'innovation. Taille innovante comprend 3 indicateurs et les estimations du nombre de sociétés qui ont produit des innovations en 2-3 marchés ou dans l'organisation, couvrant innovations technologiques et non-technologiques, ainsi que la présence d'entreprises à forte croissance. Tailles d'effet économique comprennent 5 indicateurs et jeux innovation d'admission à l'emploi, les exportations et les salaires ont augmenté par des activités innovantes. Cette méthode est destinée à une évaluation équilibrée en tenant compte de la diversité des procédés innovants d'activités innovantes qui ont lieu dans les économies du monde. Ces approches méthodologiques qui ont été utilisés comme critères de réels indicateurs économiques de l'activité économique ont été utilisées par plusieurs auteurs. Par exemple, dans [1], le nombre de soumissionnaires demandes de brevets nationaux dans la Fédération Russe, la part des exportations de haute technologie en pourcentage la part des exportations scientifique et de haute technologie dans les exportations totales ont été utilisés comme indicateurs de performance. Dans les publications des scientifiques ukrainiens [2-4] sur la base de données statistiques officielles ont été effectuées des calculs sur des indicateurs caractérisant le processus d'innovation dans de nombreux problèmes socio-économiques. Dans [3] ont été proposés des moyens novateurs d'évaluer le niveau de développement de la société et de l'ensemble des critères d'évaluation de l'économie de l'innovation. Le premier est calculé comme étant le rapport entre le niveau d'utilisation des ressources dans la base et celle analysée. Et le second indicateur porte sur le ratio du PIB dans la base (consommation de ressources par unité de PIB) et de la consommation spécifique de ressources par unité de PIB [1], est présenté un indicateur global de l'évaluation de l'innovation en matière de développement socio-économique . Cet indicateur dépend de nombreux facteurs tels que la productivité intégré au niveau technologique de la production, l'économie souterraine, le niveau de la justice sociale, l'utilisation de la main-d'œuvre et d'explorer l'utilisation potentielle. Là, il a commencé la modélisation de l'offre de grâce à la fonction de production Cobb-Douglas, facteur de progrès technologique se caractériseant par l'innovation généralisée. Les auteurs ont proposé que les composants d'un critère intégré pour évaluer l'efficacité des suivantes de développement socio-économique:

1. PIB par unité de capacité de production ou de productivité intégré; 2. L'équité sociale;

Page 52: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

102

3. L’économie de l’ombre; 4. Utilisation de la main-d'œuvre; 5. La technologie de production; 6. PIB potentiel

Tous les indicateurs sont normalisés, la valeur maximale est égale à une unité et leur produit détermine l'efficacité de l'évaluation intégrée:

6

1it kEF

Comme critère pour déterminer le degré d'efficacité est proposé %10011

t

tt EF

EFIE

Ensuite, les indicateurs d'efficacité sont calculés sur la base de la fonction d'approvisionnement

intégrée exprimé par la production Cobb-Douglas. t

ttt

ttt KLtY )1()exp(

t est la part du PIB en volume de production, le rythme du progrès technique est le coût du

travail ( NWN )

determinând cota parte a angajaţilor din sectorul privat în totalul angajaţilor, N reprezintă totalul angajaţilor. K fiind costul capitalului de producere, W este salariul nominal anual, est le coefficient d'utilisation de la production de capital. Au stade initial, on suppose que le taux de progrès technique est égale à = 0,5% par an. Les auteurs émettent l'hypothèse, selon laquelle la première itération de ce coefficient reflète l'innovation. Ce qui donne la possibilité de calculer le rythme du progrès technologique endogène. Alors substituant la fonction identifiée valeur de niveau d'innovation de production sera atteint des coefficients d'élasticité et de l'utilisation de la production de capital, qui détermine la répartition des revenus entre les deux facteurs: le capital et le travail. Ensuite, nous utilisons la forme fonctionnelle de la fonction de la demande globale exprimée en production Cobb-Douglas 213

0 LKeY t

t Ici K est le stock total de capital et le travail

et )2,1,0( ii sont les coefficients à déterminer. Il est bien connu que l'estimation de l'offre globale de telle manière est un processus très difficile, car seuls quelques pays en développement disposent de données sur la dynamique du stock de capital afin qu'il appliquera la méthode proposée dans [5], à savoir la solution de l'équation différentielle ttt InvKK 11 où est le taux de la capitale

de la retraite peut s'écrire,

0

1

01

1

001

1

00

log21)1log(

2)1(log

212log

)1log()1(log212log

)1()1(loglog

KtI

KInv

KInvK

t

it

i

t

i

tt

i

t

i

tit

it

Ici 0K est le stock de capital initial. Alors tLKLKY ttttt 32

'1

'0210 logloglogloglog

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

103

Où 01

0'0 log

2log K

est le stock de capital initial et

1

01

' )1log(2

)1(log212log

t

it

it

tInvK

(Ici, on utilise la décomposition suivante en

série ...,loglog81loglog

212log)log( 2 yxyxyx

Dans laquelle

1

0

)1(t

iit

i Ix et

0)1( Ky t ).

On admet le taux constant, alors ( 1 + 2 =1) et de diviser l'expression de la demande globale dans

les logarithmes )log( tL on obtient tLKLY tttt 3'

1'0 )log()/log( Par conséquent, selon la

fonction de production empirique prends la forme: 53'

1'0 )log()/log( tLKLY ttt

Ce modèle a été estimé valeur sous flexibilité salariale complète. Dans ces conditions, l'équation précédente est la fonction d'offre globale: )0256,0)log(2989,077984,1exp( tLKLY tttt Dans [6-7] les coefficients ont été estimés, de la fonction production, utilisés comme un

modèle23 1 LKAeY t

t qui prennent les valeurs 0,54, 046 et 0,58 et 0,42 respectivement. Pour estimer ces coefficients a été utilisé la méthode d'étalonnage, basé sur le ratio du capital au PIB en 1999 égal à 2,5, puis en utilisant la formule de l'accumulation du capital ttt InvKK 11 série pour le PIB et l'emploi. Les valeurs ont été calculées pour PTF annuel moyen du modèle de la fonction de production. Dans [8] nous avons procédé comme suit. Basé sur le rythme de la croissance économique dans un

état stable de la Sollow modèle Ang

sy)1/(

*

Ici LYy /* est le revenu par habitant dans l'état de stabilité, est la somme des connaissances, est le

ratio de l'investissement au revenu, le taux d'obsolescence du capital est le taux de progrès technique, la croissance de la population et est la fonction exponentielle de la puissance du capital production Cobb-Douglas. Cela implique que la croissance dans un état stable comme

suit PTFAy lnln *Après on examine

)1( LKAY tt dans laquelle le stock évolue sous la

forme tttiti WSSZ

t eAA 12

210

Après un traitement on obtient ttttitit kWSStZAy lnlnln `

2210 ici LYy / et LKk / PIB dépend donc de

l'accumulation des intrants et des variables qui ne sont pas liés à des facteurs de production: WSZ ,,

Puisque l'état de stabilité 0ln k taux de croissance du PIB est égal au taux de croissance du stock de connaissances, ce qui est démontré dans [8]. Par conséquent, les auteurs ont proposé deux méthodes pour déterminer le taux de croissance du PIB:

tttitiiti

iti

WSSSZZgZg

`212

1

2

Page 53: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

104

En étant HKISIRATZTRADEZ ,, 21 première variable est la part de la balance commerciale au PIB, le deuxième est le ratio de l'investissement au PIB et à la troisième variable est rien mais l'indice du capital humain. Ainsi, les chercheurs approche Ukrainien [3] ont proposé un algorithme itératif pour estimer la PTF, qui assure indicateur d'efficacité convergence à l'indicateur de la productivité totale des facteurs. Et l'approche dans [8] prévoit estimareа cet indicateur par calcul de régression. Nous essayons d'appliquer les deux approches à la situation économique de la Moldavie. Basé sur des données statistiques sur l'évolution des principaux indicateurs macroéconomiques dans l'appréciation actuelle pour les années 2000-2011, les données relatives au PIB et le capital ont été recalculés par employé au travail. Ensuite, les données ont été traitées par le niveau d'éducation [10], les données sur l'investissement, les exportations nettes fournies par NBS (http://www. Statistica.md) ont été utilisées pour calculer certains de ces indicateurs part dans le PIB. Le capital a été calculée sur la base de la relation de l'accumulation, de la valeur en 2000 égale à 2,5 * PIB [7], par l'application de la formule ttt InvKK 11 déclassement des valeurs du coefficient de capital a reçu 0,023 et 0,04 [7], puis d'appliquer la méthode des moindres carrés PTF PIB estimareа respectivement. Comme dans [8] pour estimer le PIB en utilisant trois variables n'étaient pas liées à des facteurs de production: la part des exportations nettes dans le PIB, la part des investissements dans le PIB et la formule de l'indice du capital humain ci-dessous:

tERATtTRADEtHKIHKIHKIkConsty

tt

ttttt

3`2

12

21 ln)(lnlnlnln

Par un calcul a été fait d'une formulation plus appropriée des droits économiques et contenant des

variables qui ont une plus grande importance tHKIHKIkConsty tttt ln)(lnlnln 12

2 -1.91 0.4877 0.1068 1.0662 (3.5731) (0.2218) (0.0130) (0.2862) [-0.5346] [2.1987] [8.1597] [3.7257] entre parenthèses sont indiqués les écarts types dans les carrés, places t-statistiques,

R2=0.9974; F=1041.289 Tableau 1.

Les estimations de la PTF et les valeurs lnY-logarithme du PIB Anées/ ρ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011

0.023 5.43 5.58 5.72 5.86 5.99 6.12 6.21 6.28 6.34 6.39 6.43 6.52

0.04 5.02 5.16 5.30 5.43 5.56 5.67 5.75 5.81 5.87 5.91 5.94 6.03

lny .023 9.26 9.46 9.64 9.88 10.09 10.29 10.47 10.65 10.80 10.92 11.02 11.15

lny 0.04 9.26 9.46 9.64 9.88 10.09 10.29 10.47 10.65 10.80 10.92 11.02 11.15

Calcul PTF dans l'approche [3] sera faite en fonction des valeurs des six indicateurs ci-dessus, le supplément au tarif des envois de fonds dans le PIB, le taux d'investissement dans le PIB

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

105

Tableau 2. Productivité totale des facteurs

Source: Élaboré par l'auteur à partir des informations de (http://www Statistica.md.)

Conclusions: Accès aux statistiques existantes en Moldavie dans le domaine d’ innovation est limitée. Les

indicateurs statistiques doivent être pertinentes à la fois pour tenir compte de la situation au niveau national et de faire des comparaisons internationales, ainsi que des estimations statistiques et mathématiques.

L'utilisation des données statistiques pour ces indicateurs d'efficacité a été calculé les valeurs des indicateurs pour toutes les années à l'étude.

Mentionné que la moyenne des résultats des trois approches décrites ci-dessus: 1. PTF est considérée comme terme exponentiel dans la fonction de production estimée en utilisant des données statistiques sur l'investissement, qui est égale à 0,059 2. PTF est calculée sur la base des indicateurs, ce qui est le niveau d'éducation, la valeur estimée de 0,056 3. Produit PTF est évaluée en fonction de six indicateurs socio-économiques, qui se réfère à la puissance de la fonction de production exponentielle et est égal à 0,041. On observe les deux premières valeurs qui sont très proches, tandis que la troisième valeur est beaucoup plus faible. Explication pourrait être que les valeurs des indicateurs utilisés dans ce calcul est d’une crédibilité inférieur.

Bibliographie: 1. Любич Ф.Ф., Харазишвили Ю.М., Денисюк В.А., Формирование критериев и модели

оценки инновационности социально-экономического развития. Инновации, № 9 (131),2009. стр.106-111.

2. Иванова И.И., Дежина И.Г., Анализ инновационной политики и оценка ее результатов Инновации, №7б 2008.

3. Кротов С.В., Анализ региональных иновационных процессов на базе эволюционной модели, Журнал экономической теории УрО НАН. №1,2004.

4. Садков В.Г., Машеговолаевич П.Н. и др. Уровень инновацион-ности общественного развития (методологические аспекты). Инновации, №9, 2002.

5. Perchinschi Natalia, Gribincea Alexander, Iscenco Alexander, Imitation Model of the Inovation Development of a Countrz in Conditions of Internationaliyation. RevistaEconomică, Vol. 42-43, p.33-41, 2008, Sibiu, România.

Anées 2001 2002 2003 2004 2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011

PIB/X 0.473 0.459 0.459 0.452 0.455 0.460 0.447 0.440 0.4473 0.480 0.482

Education 0.107 0.105 0.102 0.1 0.098 0.095 0.092 0.089 0.086 0.083 0.081

Travail 0.199 0.198 0.221 0.184 0.154 0.167 0.163 0.186 0.212 0.246 0.283

Pauvretée 0.678 0.546 0.404 0.29 0.265 0.302 0.258 0.264 0.263 0.219 0.204

Economie d’ombre 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Comerce -0.24 -0.25 -0.34 -0.30 -0.41 -0.47 -0.52 -0.53 -0.37 -0.39 -0.41

PTF 6.6 5.2 5.6 2.9 3.0 4.1 3.6 4.1 3.3 3.4 3.7

Page 54: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

106

6. Perchinschi Natalia, Gribincea Alexandru Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: Unele direcţii de Convergenţă, Chişinău: Print Caro, 2011, pp. 236.

7. Перчинская Наталья, Институты Развития Инновационной Деятельности в Молдове: Проблемы и Перспективы, Econmic Growth in Conditions of Internationalization, VI edition, Vol.I, p.315-320, Chişinău, 2011.

8. Innobarometru 2010, Raport realizat de ASE, AITT. Chişinău 2011. 9. GANEA Victoria, BEJAN Olesea, GRIBINCEA Alexandru, CIOBANU Ion, Evoluţia

Costurilor Productive Totale sub Impactul Implementării Rezultatelor Cercetărilor Ştiinţifice: Aspect Metodologic, STUDIA UNIVERSITATIS, nr. 2(22), p.212-218.

10. Haque N.U., Lahiri K. and Montiel P., “An Econometric Rational-Expectations Macroeconomic Model for Developing Countries with Capital Controls”

11. Naval E., Geru V., Increasing the role of state investment in knowledge based economic growth. In: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Economiei Bazate pe Cunoaştere”,28-29 septembrie, 2007, Vol. II, Chişinău 2008.

12. Gorbanyov, M., “Factors and features of Economic Growth”, in: Republic of Moldova: Selected Issues Paper, IMF Country Report No. 10/232,2010.

13. Apostolos Papaphilippou, Notes on the Cobb-Douglas Production Function Model, the Growth Elasticity of Poverty, and the Calibration and Use of the Spreadsheet Model Using Moldovan Data, Chisinau, 2012.

14. Casadio, P., Paradiso, A. and R. B. Bhaskara, Estimates of the steady state growth rates for the Scandinavian countries: a knowledge economy approach, Munich Personal RePEc Archive, 2011, May.

15. Solow, R. M. A contribution to the theory of economic growth, Quarterly Journal of Economics, 1956, 70, 65-94.

16. Romer, P., “Endogenous technological change.” Journal of Political Economy, 98(5), 1990. 17. Ţurcan A.,Chirita L. Analiza situaţiei statisticii în domeniul ştiinţei şi inovării în Republica

Moldova. Revista „Intellectus” 1/2010, pag.48-54. 18. Ţurcan A. Problemele creării unui sistem statistic viabil în domeniul inovărilor şi transferului

tehnologic în Republica Moldova în vederea racordării lui la cerinţele europene. Conferinţa ştiinţifică internaţională IEFS, 2007, pag.347-351.

19. Ţurcan (Şuşu) A. Problematica elaborării sistemului de indicatori statistici în domeniul ştiinţei şi inovării în Republica Moldova Revista „Economie şi sociologie” (B) 1/2012, pag. 34-47.

20. http://www.barrolee.com/data/newtest.jsp 21. http://www.statistica.md 22. Innovation Union Scoreboard 2010 (IUS)

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

107

APPLICATION STATISTICAL-MATHEMATICAL METHOD FOR FORECASTING

Aurelia ŢURCAN (ŞUŞU), PhD, Prof.associate, USEM

Абстракт: Исследования, основанные на регрессии и корреляции, предполагают использование методов описания и измерения статистических связей. Изучение, основанное на регрессии и корреляции, необходимо разделить на три основных этапа. 1.Качественный анализ изучаемого явления.2.Построение модели связи. 3.Интерпретация результатов. Коэффициенты корреляции между объемами продаж и относительными расходами на НИОКР имеют отрицательный знак, что говорит об обратной зависимости сопоставляемых параметров. Это действительно означает, что интенсивность НИОКР у компаний, которые занимают худшую конкурентную позицию выше, а это в свою очередь свидетельствует о стремлении компании повысить свой конкурентный статус за счет внедрения инноваций и активной инновационной деятельности

The researches based on regression and correlation assumes use of methods of the description

and measurement of statistical communications. The concept (definition) of regress and correlation are taken from a biometry and has been

offered by Fr. Galton. Originally correlation researches were spent in biology, and later have extended on social and economic area. Simultaneously with correlation it has started to be used regression. Correlation and regression are closely connected among themselves and serve for a parity establishment between the phenomena for definition of presence or absence of communication.

First of all, this method allows to establish on the average how the productive sigh changes under the influence of one or several factors, and secondly - quantitatively to estimate narrowness of communication between signs, i.e. to calculate percent of influence of the concrete factor on the general change of a productive sign.

The correlation method assumes an estimation of intensity communication’s force between two or more variables and revelation of concentration’s degree of the fact sheet around regressive lines. The narrowness of communication is quantitatively expressed by size of correlation’s facts which is also an estimation of the equation’s conformity of regress to the revealed connection of cause and effect.

The regressive analysis consists in definition of analytical expression of communication in which change of one size (productive) is caused by influence of one or several independent sizes, and set of all other factors which without any changing influence on dependent size, is accepted to constants and average values. Studying of regression or regressive modeling assumes use of the whole arsenal of methods for a finding of the most comprehensible model of the form’s description of communication between variables.

The studying based on regression and correlation it is necessary to divide into three basic stages.

1. The qualitative analysis of the studied phenomenon. 2. Construction of communication’s model. 3. Interpretation of results.

Page 55: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

108

Figure 1. The study based on regression and correlation

Statistical communications are characteristic for the economic-social phenomena, therefore the statistics has developed set of methods of studying of the communications which choice depends on research objectives and on tasks.

Observance of the basic requirements provides theoretical validity of models of the interrelation set on the basis of the correlation and regressive analysis.

The basic requirements are: - All signs and their joint distributions should submit to the normal law of distribution; - The dispersion of a modeling sign Y should remain all time a constant at change of size

Y and values of factorial signs; - Separate supervision should be independent. Correlation is a statistical dependence between the random variables which do not have

strictly functional character. Correlation and regression are closely connected among themselves: the first estimates

force (narrowness) of the statistical communication, the second investigates its form. Regressive analysis consists in an estimation of functional dependence of conditional

average value of a productive sign Y from factorial (х1 , х2 , … , хi). Statistical model of communication of the social and economic phenomena, which is

expressed by function of Ух = f(х1 , х2 , …, хi), is called the regress equation, or the equation of correlation communication.[2]

There is an interesting example of calculation of correlation between sales volumes and

relative expenses on R&D on 15 leading firms in separate branches and which is based on the spent additional statistical researches during the period with 1999 for 2002 and is described in the work „Strategic innovative management”. [1]

It is known that the governments subsidise scientific researches for the sake of potential advantages which a science and technics give to development.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

109

Fig. 2. Distribution of financing of world scientific researches and workings out depending on the social and economic purposes. [3] The greatest relative density of financing of world scientific researches and workings out is necessary on such social and economic purposes as electronics and computers (25 %), public health services (21 %), an automobile industry and technologies (26 %).

Fig. 3. Relative expenses for R&D on branches Prominent feature is that for the majority of the companies 1997 is "critical": the size of expenses on R&D from this point on sharply increases.

In Fig. 3. there are presented relative changes in expenses on R&D for this period which have the obvious tendency to growth. This data confirms change in understanding of a role and value of innovations for a management of the majority of the global companies. Interesting feature of the listed companies is that circumstance that the separate companies spend for R&D much more than others – to 22,3 % from total sales (against 7,7 % on the average). It can

Page 56: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

110

testify only that these companies aspire to occupy by means of innovations and innovative activity the best competitive position.[1] For check of this hypothesis correlation factors between sales volumes and relative expenses on R&D on eight basic branches have been calculated. Results of calculation are listed in table 1. Table 1. Correlation factors between sales volumes and relative expenses on R&D on 15 leading firms in separate branches. Branch Correlation coefficients Electronics -0,75 Pharmaceutics -0,60 The chemical industry -0,11 Motor industry -0,33 The space industry -0,07 The computer technics 0,15 The software -0,38 Petroleum industry -0,35 Correlation factors between sales volumes and relative expenses on R&D have a negative sign that tells about inverse relationship of compared parameters. It really means that intensity of R&D at the companies which take of the worst competitive position above, and it in turn testifies to aspiration of the company to raise the competitive status at the expense of introduction of innovations and active innovative activity. In electronics and pharmaceutics considerable negative correlation of expenses of R&D and sales volumes is observed that completely confirms the put forward hypothesis. In motor industry, working out of the software and in a petroleum industry weak correlation is observed, and in the chemical, space industries and by working out of computer technics it practically is absent.

Conclusions:

1. Correlation and regression are closely connected among themselves and serve for a parity establishment between the phenomena for determination of presence or absence of communication.

2. Interesting feature of the Russian companies is that circumstance that the separate companies spend for R&D much more than others. It can testify only that these companies aspire to occupy by means of innovations and innovative activity the best competitive position.

3. Correlation factors between sales volumes and relative expenses on R&D have a negative sign that tells about inverse relationship of compared parameters. It really means that intensity of R&D at the companies which take of the worst competitive position above, and it in turn testifies to aspiration of the company to raise the competitive status at the expense of introduction of innovations and active innovative activity.

Literature:

1. Гольдштейн Г. Я. Стратегический инновационный менеджмент. Таганрог: ТРТУ, 2002.www.aup.ru/books/m78

2. Шушу-Цуркан А. Экономическая и инновационная статистика.Методологические аспекты и анализ ситуации в Республике Молдова Монография. IRIM „Print-Caro”SRL,Кишинев, 2009.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

111

3. Booz Allen Hamilton, www.rdmag.com. 4. Turcan A. Application of the correlation and regressive method for the analysis of innovative

activity. Simpozion Ştiinţific Internaţional de Statistică „Statistica în spaţiul soluţiilor”, Bucureşti, 2010. www.ase.ro

INTERDEPENDENŢA DINTRE DEZVOLTAREA ECONOMICĂ, INVESTIŢII ŞI PROCESUL INOVAŢIONAL

SEDLEŢCHI Nicolae, drd. , USEM,

PETRUSENCO Ruslan, drd.IEFS, ŢURCAN (ŞUŞU) Aurelia, dr. USEM

Abstract. In this paperwork I tried to present that not only economical development is dependent on innovational processes, but it exist also a reverse dependence, in other words we can say that to raise de innovation in a country we need financial resources. But if we place the question from other point of view and move to the less developed states who don’t have sources of funding but need even more that highly developed states to promote on the international market? In this case in a country with a less advanced economy appear a chain of problems that don’t allow them to keep up with the above mentioned countries.

Key words: economical development, financial resources, investments, innovational processes.

Introducere: Odată cu dezvoltarea economiei cunoaşterii, noţiunea de creştere economică se schimbă din

punct de vedere calitativ. În societatea postindustrială, progresul social-economic nu se măsoară atât cu ritmul de sporire cantitativă a PIB-ului, cât de creşterea indicilor calităţii vieţii. Astfel, ritmul creşterii economice, nu mai este considerat criteriu unic al eficacităţii politicii investiţionale. Graţie trecerii la tipul inovaţional al creşterii economice, în toate ţările se observă o reducere considerabilă a exploatării bogăţiilor naturale, în special a celor irecuperabile. Se formează un tip absolut nou al dezvoltării social-economice, fapt care modifică esenţial conţinutul politicii investiţionale. Accentul trebuie plasat pe schimbarea priorităţilor investiţionale, astfel creându-se premise şi condiţii pentru direcţionarea investiţiilor către competitivitate inteligentă. De aici eficienţa factorilor cheie - creştere economică bazată pe investiţii în inovaţii - devine determinativă.

Rezultate şi discuţii:

Inovaţia la etapa actuală prezintă un motor care generează creşterea economică a unei întreprinderi şi respectiv a unui stat. Procesul inovaţional însă cere un nivel înalt de investiţii. Nici o economie, fie agrară, fie industrială, postindustrială sau informaţională, nu poate pretinde la dezvoltare, dacă nu este susţinuta financiar. Investiţiile, în modul cel mai direct, sunt tratate drept reper şi promotor al dezvoltării economice contemporane. Cuvântul "investire" a apărut în limbajul economic, cu sensul de a face un efort bănesc iniţial pentru atingerea unor scopuri ulterioare. [7]

De modul în care sunt rezolvate problemele investiţionale depind, în mare măsură, calitatea şi proporţiile dezvoltării viitoare a micro şi macrosistemelor. În cadrul circuitului economiei naţionale, activitatea de investiţii îndeplineşte un dublu rol: în primul rând, agenţii economici declanşatori de acţiuni investiţionale care implementează diverse proiecte de investiţii îşi sporesc oferta de bunuri sau servicii, prin creşterea capacităţii de producţie, realizând venituri suplimentare; în al doilea rând,

Page 57: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

112

orice proiect de investiţii va genera nevoi sau cereri suplimentare în sectoare conexe. Investiţiile au ca scop realizarea de avantaje viitoare, în principal sub forma profitului. Investiţia este o succesiune de acţiuni de natură economică, financiară, comercială, tehnică, constructivă, socială şi nu în ultimul rând politică.

Teoria creşterii economice este o teorie a deciziei economice care urmăreşte sporirea produsului social, în condiţiile modernizării structurii economiei, prin utilizarea cu eficienţă maximă a factorilor de producţie, combinaţi între ei în diverse modele economice. Adepţii teoriei creşterii economice, pe care o concep ca sporirea produsului naţional net, pe total şi pe locuitor, în condiţiile mai bunei utilizări a resurselor şi a creşterii potenţialului productiv, şi-au propus ca scop găsirea acelor factori, care puşi în diferite combinaţii şi legături, să asigure în condiţiile actuale o sporire continuă şi constantă a produsului naţional, pe o perioadă îndelungată. Printre aceşti factori se cuprind: mărimea capitalului, volumul investiţiilor, resursele naturale, forţa de muncă, progresul tehnic, schimburile economice internaţionale. Preocupările teoreticienilor care consideră investiţiile ca factor hotărâtor al creşterii economice, se axează pe două probleme: dezvăluirea principalelor corelaţii care se formează între investiţii şi diversele laturi ale creşterii economice; relevarea modalităţilor de a menţine investiţiile la un nivel care ar putea să asigure un ritm satisfăcător de creştere a eficienţei utilizării resurselor şi evitarea zguduirilor economice.

În urma crizei economice multe state s-au orientat spre sporirea inovaţiilor, care ar permite ieşirea pe piaţa atât internă cât şi mondială cu propuneri noi mult mai captivante faţă de cele a concurenţilor. Fiecare stat prin alocaţii financiare (deseori foarte mari) contribuie la creşterea nivelului inovaţional prin diferite mijloace din care cele mai favorabile pentru domeniu dat se consideră:

Figura 1. Cele mai favorabile metode de stimulare a creşterea nivelului inovaţional în cadru întreprinderilor mici şi mijlocii

Însă nu toate ţările au posibilitatea de a crea asemenea condiţii pentru participanţii la procesul de cercetare şi dezvoltare. Un clasament internaţional efectuat pe baza datelor din anul 2010 ne arată că statele cu un nivel înalt de dezvoltare a domeniului educaţie-cercetare - inovare de regulă sunt state cu un potenţial economic destul de puternic. Astfel, top cinci ţări după cum urmează: 1. Danemarca. Nivelul ridicat de inovaţii (al doilea loc după bunăstarea cetăţenilor), face parte din

şapte cele mai bune ţări după dezvoltarea ştiinţei. Cel mai mic capital pentru a deschide o afacere.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

113

2. Suedia. 3,1% din PIB al ţării este cheltuit pentru dezvoltarea ştiinţei, ocupă locul al şaselea în lume după venituri, obţinute de la încasări de drepturi de autor (licenţiate) . Exportul bunurilor din cadrul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţii (ICT)constituie 9,5% din exportul total ale ţării.

3. Statele Unite ale Americii. Pentru ştiinţă aici se cheltuie circa 2,2% din PIB, veniturile din proprietatea intelectuală ating aproape 81 miliarde.

4. Finlanda. Printre primele zece ţări după investiţii în ştiinţă din PIB, locul 11 după exportul produselor ICT (16,5% din exporturi).

5. Marea Britanie. Locul al treilea după venituri din proprietatea intelectuală. Face parte din 20 cele mai bune ţări privind dezvoltarea ştiinţei şi exportul produselor ICT. [1]

Este interesant faptul că după nivelul de bunăstare ţările sunt plasate după cum urmează: Norvegia, Danemarca, Finlanda, Australia, Noua Zeelandă, Suedia, Canada, Elveţia, Olanda, Statele Unite ale Americii. [1] Acest clasament poate fi diferit în alte surse, însă scopul constă în prezentarea topului de state care acorda un sens primordial inovaţiilor în procesul de dezvoltare economică. Luând în consideraţie potenţialul statelor de mai sus putem concluziona că inovaţiile sunt cele mai rentabile investiţii care influenţează în mod direct clasamentul statelor din punct de vedere economic. Astfel automat se creează o nouă cursă pentru liderii mondiali care şi-au pus ca obiectiv accelerarea cât mai posibilă a acestor procese inovaţionale. De exemplu poziţia UE este prezentată de Comisarul pentru cercetare, inovare şi ştiinţă Máire Geoghegan-Quinn care a lansat poziţia Comisiei Europene prin care s-a punctat pe stringenta necesitate a inovaţiei: “Dacă nu transformăm Europa într-o Uniune a inovării, economiile noastre vor intra în declin şi vom irosi idei şi talent. Inovarea este elementul-cheie pentru a determina o creştere durabilă şi pentru a construi o societate mai echitabilă şi mai ecologică. Singurul mod de a crea locuri de muncă durabile şi bine plătite care să reziste la presiunile mondializării este realizarea unei schimbări radicale în ceea ce priveşte performanţele Europei în materie de inovare". [2] În acest citat sunt foarte bine stipulate beneficiile şi pierderile posibile a statelor care au puterea de a avantaja în mod necesar întreprinderile pentru perfecţionarea lor în domeniu dat. Din toate discutate mai sus observăm că discuţiile sunt orientate spre raza statelor cu un potenţial economic foarte înalt , de aici menţionăm că nu doar dezvoltarea economică este dependentă de procesul inovaţional însă există şi o dependenţă inversă, cu alte cuvinte pentru a ridica nivelul inovaţional într-un stat sunt necesare resurse financiare care ar favoriza la aceasta. Însă dacă plasăm întrebarea din alt punct de vedere şi ne îndreptăm spre statele mai slab dezvoltate care nu dispun ne surse majore de finanţare însă care au necesitatea de a se promova pe piaţa internaţională în pofida concurenţei directe a statelor de mai sus, observăm că amplu proces de creştere economic pe baza inovaţiilor decurge cu un tempou foarte scăzut . Astfel într-un stat cu o economie mai puţin avansată apar un şir de piedici pentru întreprinderile care au ca scop participarea la procesul de cercetare şi dezvoltare. De regulă principalii furnizori de inovaţii sunt întreprinderile mici şi mijlocii din motivul flexibilităţii lor în caz că este necesară reorientarea obiectivelor de producţie. Deci pentru a face o paralelă între procesul inovaţional din statele înalt dezvoltate şi promovarea aceloraşi scopuri însă cu un potenţial financiar şi economic redus v-om apela la situaţia existent astăzi pe teritoriu Republicii Moldova care ar fi, după părerea mea, un exemplu foarte potrivit. Astfel problematica abordată în astfel de state este cea a investiţiilor în domeniu de cercetare şi dezvoltare care provin de regulă din mai multe surse după cum reiese din actele normative a Republicii Moldova:Administraţia publică centrală; Bugetele locale; Subvenţiile din sfera ştiinţei şi inovării; Granturi, de la persoane fizice sau juridice.

“În Republica Moldova (RM), investiţiile în ştiinţă şi inovare până în 1990 au fost majore, printre cele mai mari din CSI, iar rezultatele erau pe măsură, inclusiv crearea mecanismelor de

Page 58: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

114

ghidaj ale rachetelor. Odată cu dispariţia finanţării, au dispărut şi laboratoarele, dar şi cercetătorii. La momentul actual, majoritatea banilor alocaţi din bugetul de stat pentru cercetare şi inovaţii sunt transferaţi la Academia de Ştiinţă. În 2008, au fost alocaţi pentru finanţarea ştiinţei şi inovării circa 0,7% din PIB (sau 504 milioane lei), comparativ cu 0,3% în 2007. În anul 2009, această sumă a constituit 378 milioane lei, iar pentru 2010 se planifica alocarea a 341 milioane lei. Comunitatea ştiinţifică din RM şi-a declarat dorinţa ca aceasta cifră să ajungă măcar la 1% din PIB (aproximativ 650 milioane lei)” [3].

Dacă e să vorbim despre investitorii străini atunci putem atrage atenţia asupra faptului că de regulă ei preferă să aducă utilaje din statele mai dezvoltate atică evitând procesul de cercetare şi dezvoltare astfel orientându-se doar spre obţinerea profitului. Am menţionat mai sus despre întreprinderile mici şi mijlocii ca de un pilon în progresul tehnico-ştiinţific, însă acestea la rândul lor se întâlnesc cu un şir de probleme generate în primul rând de imperfecţiunea normelor legislative cu privirea la deschiderea/închiderea unei întreprinderi , o altă problemă des abordată este sursa limitată de finanţare deoarece băncile alocă credite cu un procent foarte ridicat ( din motivul bine cunoscut : cu cât e mai săracă ţara cu atât procentul la credit este mai ridicat ) care trebuie rambursat într-o perioadă de timp limitată în care întreprinderea nu reuşeşte să se manifeste bine pe piaţă şi multe alte chestii care aduc la formarea unui circuit închis:

Credite Legislaţia Inovaţii Surse imperfectă insuficiente

Piaţa limitată

Figura 2. Bariere de probleme

Într-o astfel de rotaţie centrul schemei pare fi de neatins însă posibilitatea evitării bariei de

probleme este reală dacă să admitem implementarea anumitor condiţii care ca urmare au să permită trecerea spre dezvoltarea inovaţională în cadru Republicii Moldova. Ca de exemplu: 1.Atragerea tinerilor în procesul de cercetare şi dezvoltare prin crearea condiţiilor favorabile care să permită activarea acestora în domeniu. 2.Alocarea din partea bugetului de stat a investiţiilor orientate spre susţinerea tinerilor cercetători, crearea posibilităţilor de perfecţionare.3.Crearea unui centru care ar promova invenţiile atât pe piaţa internă cât şi pe cea internaţională.4.Atragerea investiţiilor străine în domeniu dat. De facto sunt necesare mai multe schimbări în structura tării începând cu studiile gimnaziale pentru a educa o generaţie pregătită de schimbări majore. Însă la etapa actuală cam aşa prezintă potenţialul inovaţional în Republica Moldova dar şi în alte state ale lumii care nu au o capacitate economica ridicată.

Concluzii:

În concluzie aş dori să atrag atenţia asupra faptului că interdependenţa dintre dezvoltarea economică şi procesul inovaţional este vizibilă ca un raport direct proporţional unde ambii factori se

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

115

stimulează reciproc, în care lipsa inovaţiilor aduce încet la o stagnare economică şi mărirea decalajului între state. Platon spunea : „ Nevoia este părintele inovaţiei”, iar astăzi nevoi sunt destule, iar inovaţii insuficiente…

Referinţe bibliografice:

1. Studiu elaborat de Centrul de Cercetare Legatum care se bazează pe o analiză a 110 de ţări după 89 indicatori diferiţi din 8 domenii: economie, parteneriat în afaceri, guvern, educaţie, sănătate, siguranţă, libertate personală şi capitalul social. http://ecology.md/md/section.php?section=news&id=5060

2. http://international.asm.md 3. http://bologan.com 4. http://cleandex.ru/articles/2011/01/24/10_most_innovative_countries_in_2010 5. http://bologan.com/?p=1050 6. http://www.insead.edu 7. Bilaus Mihaela “Gestiunea investiţiilor” Iaşi 2007; p. 9 8. Şuşu-Ţurcan, A. Problematica studierii influenţei riscurilor investiţionale asupra dezvoltării

durabile în condiţiile unei economii bazate pe cunoaştere. Conferinţă Ştiinţifică Internaţională Ediţia a VIII-a „Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabila în contextul crizei mondiale. Exemplu: Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” Iaşi,7.07.2012.

9. Şuşu-Ţurcan, A. Metode de evaluare a economiei bazate pe cunoaştere. Conferinţa internaţională IEFS 2012.

ROLUL ASISTENŢEI PSIHOLOGICE ŞI SOCIALE ÎN PREVENIREA COMPORTAMENTULUI AUTODISTRUCTIV

Silvia CHEIANU dr., conf. univ. USEM

Rezume: Réduire le non- dit à des processus d’adaptation, plus ou moins refoulis, et venant au secours de situtations de détresse de l’espéce serait capendant un grave contresens. Le non-dit de l’humain lui est spécifique en tant qu’il est créativ, qu’il donne naissance à un duo de l’homme avec lui-mime qui s’inscrit dans la mémoire du sujet et va dis lors constituer un acquis intangible dont il faudra en tous temp tenir compte. Répitons-le, autant que le contenu plus ou mois mythifié de cet imaginaire creé, ce qui complete, c’est son intensite, sa charge émotionalle et affective.

Conştientizarea şi recunoaşterea în plan ştiinţific a faptului că atît motorul dezvoltări optime a personalităţii, cît şi sursa fenomenelor negative de dezvoltare şi tulburare patologică rezidă în dinamica raportului dintre diferite genuri de solicitări (în primul rînd dintre solicitările externe şi interne) face imperios necesară activitatea sistematică de consiliere şi asistenţă psihologică atît la nivelul individului, cît şi cel al grupului, al comunităţii. Este imperios necesară cunoaşterea mecanismelor şi legilor formării şi dezvoltării funcţiilor şi proceselor psihice particulare a conţinutului şi rolului adaptiv al acestor funcţii şi procese, a factorilor care pot favoriza sau frîna dezvoltarea performarea lor. În acelaş timp, devine interindividuale, a predispoziţiilor morbide şi vulnerabilităţilor fiecărui tip de personalitate.

O asistenţă psihologică veritabilă trebuie să fie unitatea a trei secvenţe operaţionale: diagnostic – constatativă;

Page 59: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

116

formativ – profilactică; terapeutico – recuperatorie.

Prima secvenţă stă la baza celorlalte două, ea furnizînd informaţiile şi datele necesare pentru identificarea problemelor, evaluarea şi ierarhizarea şi elaborarea procedeelor de soluţionare. Cea de-a doua secvenţă constă dintr-un sistem coerent de metode şi acţiuni prin intermediul cărora se urmăreşte ca individul să înveţe cum să abordeze şi cum să procedeze cu propriile sale stări de necesitate în raport cu diferitele exigenţe şi solicitări externe pentru a evita sau, cel puţin, pentru a diminua eventualele conflicte. Aici de o importanţă mare este asistarea individului în a-şi forma o imagine adecvată (fidelă şi obiectivă) despre sine, în a-şi elabora şi însuşi criteriile corecte de evaluare a senâmnificaţiei atît a propriilor solicitări interne, cît şi a situaţiilor externe, în a înţelege şi a-şi interioriza sistemele de norme şi valori proprii culturii cărei îi aparţine.

Pe de altă parte, asistenţa psihoprofilactică trebuie să acţioneze formativ-optimizator asupra mediului existenţial al individului, pentru adecvarea influenţelor şi solicitărilor lui la particularităţile psihofiziologice ale indivizilor. Astfel, ea trebuie să pătrundă şi să se implice în desfăşurarea proceselor educaţionale şi a diferitor forme de activitate în familie, în grădiniţă, în şcoală etc. În acest cadru, ea poate contribui substanţial la evitarea conflictelor culturale şi la ajustarea reciprocă a solicitărilor externe şi a celor interne.

Secvenţa terapeutico – recuperatorie, aşa cum arată şi denumirea, este centrată pe conflictul sau tulburarea patologică deja apărute. Procedeul central de intervenţie devine psihoterapia şi socioterapia, tehnici special elaborate în vederea elucidării cauzei primare şi a eradicării simptoamelor.

În cadrul secvenţei terapeutico – recuperatorie, acţiunea psihoterapeutică se îmbină organic cu cea de consiliere. Ele au atît asemănări cît şi deosebiri, după: finalitate, adresabilitate, şi metodologie.

În ceea ce priveşte finalitatea, ambele urmăresc să ajute prin mijloace psihologice o persoană în rezolvarea problemelor critice. Dacă problema este de dificultate mai mare, prioritatea se va acorda psihoterapiei, comun faptului că se bazează pe stabilirea unor relaţii interpersonale între cel ce solicită asistenţa psihologică şi cel ce o acordă. Ambele îşi propun să înlăture simptoamele, dar psihoterapia ţinteşte mai departe spre obţinerea unor modificări profunde în structura personalităţii, îndeosebi în sfera afectiv- conativă şi motivaţională.

Consilierea urmăreşte rezolvarea unor ,,probleme specifice,, neîncadrabile în vreo entitate nosologică anume, cum ar fi, de exemplu, înlăturarea unor deprinderi de lucru neadecvate care pot interfera cu eficienţa comportamentului. Psihoterapia intervine în probleme de mai mare amploare şi profunzime, ea urmărind, pe de altă parte, întărirea fondului personalităţii(mai ales la bolnavii angoasaţi, anxioşi, hipersensibili), întărirea conştiinţei prin dezvoltarea sentimentului de bine, intensificarea forţei şi dezvoltarea sferei afective, iar pe de altă parte, elaborarea şi dezvoltarea de noi motive, precum şi direcţionarea conduitei.

Diferenţa principală dintre psihoterapia clinică şi consilierea psihologică rezidă în faptul că scopul celei dintâi este schimbarea structurii fundamentale a personalităţii şi a modelelor personale de relaţionare ale unui individ, între timp ce scopul consilierii psihologice constă în a-l pune pe individ în situaţia de a utiliza în modul cel mai eficient resursele sale actuale pentru a-şi rezolva problemele.

Se poate afirma că atît psihoterapia, cît şi consilierea se adresează nivelului conştient al organizării psihice şi se ocupă de situaţia prezentă, de problemele actuale ale persoanei; unele psihoterapii, în special cele de tip analitic, nu rămîn însă la aceasta, ci merg în adîncime, efectuînd sondaje în trecutul şi în inconştientul persoanei.

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

117

După cercetătorul american A. Brammer consilierea se ocupă de problemele conştiente, condiţionate de anumite situaţii pe care subiectul învaţă să le rezolve, cu ajutorul şi spijinul consilierului, iar psihoterapia se ocupă de conflictele inconştiente ale unor subiecţi afectaţi de grave tulburări emoţionale, centrul de greutate al intervenţiei fiind tratamentul profund, făcut cu scopul de a obţine o restructurare totală sau parţială a personalităţii. Consilierea se adresează unor structuri de suprafaţă ale personalităţii, mai uşor observabile şi controlabile conştient, în timp ce psihoterapia vizează structurile de profunzime, ea ocupîndu-se de indivizi cu tulburări psihocomportamentale mai severe. Consiliera se aplică în mod obişnuit persoanelor sănătoase, dar care datorită unor dificultăţi de ordin psihic prezintă un risc crescut de îmbolnăvire. Ea se adresează persoanelor al căror nivel de anxietate provoacă interferenţe şi conflicte mai curînd decît incapacitate şi dezintegrare. Consilierea psihologică poate preveni însă ,,dezintegrările negative,, (cu evoluţie patologică) şi stimula ,,dezintegrările pozitive,,, specifice procesului de dezvoltare, menite să producă noi integrări şi restructurări la nivel superior. Cercetătoare rusă V. Dobrovala recomandă aplicarea ,,autopsihoterapiei,,, ca măsură preventivă pe care individul şi-o aplică lui însuşi, în mod conştient cu scopul de a îndepărta pericolul de dezechilibru mintal.

Ambele însă, consilierea şi psihoterapia, pot avea un caracter mai directiv şi mai autoritar sau, dimpotrivă, unul mai interacţional şi coperant. Corelarea acestor două forme de intervenţie imprimă activităţi de asistenţă psihologică consistentă şi eficientă în menţinerea sănătăţii mintale a persoanelor predispuse sau afectate de un gen sau altul de tulburări.

Vorbind despre rolul asistenţei psihologice şi sociale în prevenirea comportamentului autoditructiv trebuie să menţionăm faptul că există două tipuri de persoane; unele care ameninţă cu suicidul, iar altel care-l săvîrşesc, unii care eşuează în tentativele lor de a se sinucide iar alţii care reuşesc să-şi ia viaţa, unii care prin actul suicidar încearcă să comunice ceva, iar alţii care iau hotărîrea fermă să moară.

O tentativă de suicid nu se produce probabil înainte ca persoana prezentînd vulnerabilitatea menţionată să se găsească într-o situaţie pe care o percepe ca fiind disperată. Evident, faptul de a fi trăit anterior evenimente traumatice precum şi absenţa unei reţele de suport social contribuie la faptul că persoana comite o tentativă de suicid. Asistenţa psihologică a subiecţilor în cauză începe cu depistarea semnelor ce denotă prezenţa riscului şi a suicidului potenţial pentru a putea preîntâmpina şi înlătura comportamentul suicidar.

Terapia cu o persoană care ameninţă cu suicid sau cu o persoană care a avut o tentativă de suicid este foarte dificilă, deoarece o simplă eroare poate declanşa reacţii atît de destabilizatoare şi de stresante, încît persoana să comişă suicid. De regulă, este recomandată intervenţia unui terapeut în cazul cînd o persoană se află în următoarele situaţii:

a) a indicat că are motiv să comită suicid; b) este supărată în legătură cu ceva, se află într-un conflict, se simte confuză şi frustrată; c) şi-a pierdut interesul şi motivaţia pentru viaţă şi pentru diferite acţiuni şi simte că ar prefera

să moară; d) suferă de o boală incurabilă şi afirmă că vrea să se sinucidă; e) e stresată sau depresivă şi se gîndeşte la suicid; f) a avut deja o tentativă de suicid; g) se simte inutilă şi se gîndeşte că nu mai are rost să trăiască; Oricine suferă de o boală psihică prezintă un risc ridicat de sinucidere. Cel mai vilnerabil grup

este cel al persoanelor suferinde de depresie. Pericolul este cu atît mai acut, cu cît depresia începe să se accentueze. Diferite tipuri de factori sociali pot să aibă un amunit rol în crearea climatului favorabil unui comportament sinucigaş: un eveniment nefericit de viaţă –un eşec personal sau o

Page 60: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

118

întâmplare semnificativă, care a întrerupt cursul normal al vieţii. În mod tipic, acestea pot fi experienţa unei boli grave sau moartea unei rude apropiate.

1. problemele în relaţiile semnificative. Acestea includ conflicte maritale şi cearta cu prietenul sau prietena. Relaţiile familiare par să fie în mod special semnificative în încercările de sinucid la tineri.

2. dificultăţile de angajare sunt, de asemenea, în mare măsură responsabile, o creştere a problemei în climatul economic actual. Ele par să fie semnificativ pentru încercările de sinucidere, cel puţin la jumătate de sinucigaşi, la investigare, dovedindu-se că avea probleme de angajare.

3. clasa socială este asociată cu comportamentul sinucigaş. În mod tipic, cei care comit tentative de sinucid provin, mai degrabă din familiile claselor de jos, cum ar fi statutul social scăzut, condiţiile proaste de locuit şi lipsa facilităţilor educaţionale.

Un rol deosebit trebuie de acordat asistenţei şi protecţiei unor categorii sociale, cum sunt copii şi adolescenţii, familia, bolnavii psihici, precum şi unor factori sporit de risc de vulnerabilitate psihică, cum sunt: alcoolismul, toxicomaniile, tentative de sinucid, delicvenţii, alte sociopatii. Pe lângă măsurile psihoprofilactice, în cadrul recuperării, un loc important îl va ocupa reorientare profesională şi resocializarea bolnavilor psihici sau a deficienţilor.

În faţa acestor aspecte deosebit de importante pe care le reprezintă tulburările de comportament pentru starea de sănătate mintală, se impune instruirea unor măsuri de psihoigienă adecvate, care costau în următoarele:

1. măsuri de psihoigienă a copilului, vizând atenuarea agresivităţii şi convertirea acesteia în acţiuni şi conduite pozitive;

2. formarea unui comportament adecvat social prin măsuri cu caracter psihopedagocic; 3. acordarea unei atenţii deosebite crizelor de dezvoltare psihico-biologică, în special celor

legate de pubertate şi adolescenţă, care pot duce la formarea unor conduite de tip deviant-agresiv sau antisocial de tip sociopatic;

4. educaţie sanitară privind normele de viaţă, de stimulare, conservare şi dezvoltare a unei stări de sănătate mintală optimă;

5. protejarea individului în mediul familial, social şi profesional prin evitarea contactelor cu indivizii sociopaţi, evitarea sau corectarea imitaţiei unor forme de comportament de tip aberant;

6. lupta anti alcoolică şi antidrog, prin măsuri de igienă mintală şi protecţie socială; cura de dezalcoolizare, supraveghere dispensarizată;

7. măsuri cu caracter curativ, medico-psihiatric în cazul existenţei unor tulburări mintale; 8. organizarea unor centre de educare şi supraveghere a minorilor delicvenţi care au tulburări

psihice; 9. încadrarea acestor categorii de indivizi în activităţi socio-profesionale în raport cu starea de

deficienţă psihică pe care o prezintă; 10. controlulul medico-psihiatric periodic al bolnavilor psihici, cu precădere a celor cu un

potenţial agresiv social ridicat;

Concluzii: Din orice perspectivă am privi autodistrugerea este un fenomen al rupturii, al violenţei şi al

catastrofei individuale. Astfel, putem menţiona că starea mediului social, în familie, în colectivul de muncă, respectarea justiţiei sociale, asigurarea materială şi alte condiţii obiective determină comportamentul uman care, la rândul său, este dependent, în mare măsură, de calităţile personale ale

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

119

individului nivelul de moralitate şi educaţie, de cultură şi instruire. Desigur nu vom putea să deducem toate particularităţile sinuciderii, deoarece unele depind de natura proprie a subiectului. Fiecare sinucigaş imprimă actul său o amprentă personală care-i exprimă temperamentul, condiţiile sociale şi care deci nu poate fi explicată prin cauzele sociale şi generale ale fenomenului.

Referinţe bibliografice:

1. Book of abstract of the 16 World Congress of the International Association of Adolescent Psychiatry and Allied Professions (JACAPAP), 22-26 August 2004, Berlin, Germany, edited by Helmut Remschmidt and Myron Belfair.

2. Goldberg, D., (1997) Gid de psihietrie practică, Oxford University Press, Ed. Fundaţiei Pro, Bucuresti, pag. 50-61

3. Mitofan T., (1997) Aspecte psihologice privind delicvenţa juvenilă, în Psihologia judiciară ,, Casa de editoră şi presă” Şansa S.R.L. Bucure;ti

4. Mircea T., (2004)Tratat de psihopatologie şi sănătate mintală. Vol. I pag. 19-37, Ed. Artpres, Timişoara.

Page 61: USEM˜tiințifică_USEM/Analele_I.pdf · Pe bună dreptate, după cum menţionează unii autori, cea mai perfectă formă de apărare a drepturilor constituie forma judiciară. Din

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

120

CERINŢE de prezentare a articolelor ştiinţifice

spre publicare în «Analele ştiinţifice USEM» În scopul asigurării calităţii şi evaluării echitabile a publicaţiilor ştiinţifice, autorii, la prezentarea

articolelor spre editare, sunt rugaţi să ţină cont de următoarele criterii: Conţinutul articolului trebuie să corespundă unui nivel ştiinţific înalt al revistei ştiinţifice pentru a putea fi acreditată în categoria „C” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Articolul trebuie să deţină caracter original şi să conţină o noutate determinată. Lucrarea trebuie să prezinte interes pentru un mediu vast de cititori ai revistei. Articolele se prezintă la redacţie conform cerinţelor de prezentare cu două luni până la editare, pe suport electronic şi tipărite.

Structura articolului: 1. Titlul articolului (TIMES NEW ROMAN, Bold, 14 pt, centrat); 2. Autorul articolului (Prenumele Numele, gradul ştiinţific, titlul ştiinţific, instituţia); 3. Recenzent (Prenumele Numele, gradul ştiinţific, titlul ştiinţific, instituţia); 4. Rezumat (Times New Roman, 10 pt, cursiv, cca 300 de semne, în limba română (sau rusă) şi engleză (franceză); 5. Cuvinte cheie; 6. Textul trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele parţi: Introducere; Conţinutul de bază (Rezultate şi discuţii); Concluzii; 9. Referinţe bibliografice.

Textul va fi scris cu: • caractere – Times New Roman; 12 pt; interval – 1,0; Paper size: A4 210 x 297 mm, Margins: top – 15 mm, bottom – 20 mm, left – 20 mm, right – 20 mm, alineat – 100 mm. • lucrarea va conţine 4- 8 pagini A4. • Elementele grafice (tabele şi figuri) se vor plasa, nemijlocit, după referinţa respectivă în text. Toate elementele, obligatoriu, sunt însoţite de denumire şi număr de ordine (deasupra tabelului, sub figură), sursă şi, după necesitate, informaţie suplimentară: note, legendă (sub element). Se admit figuri scanate doar de calitate înaltă. La includerea în lucrare a elementelor grafice, autorii sunt rugaţi să ţină cont de formatul de editare a revistei.

Referinţele bibliografice se plasează la sfârşitul articolului în ordine alfabetică (Nume, iniţiala prenumelui, titlu, editură, an, pagini – Times New Roman, 12, Alignment left). Bibliografia va conţine până la 8 referinţe bibliografice. În text se vor indica trimiteri bibliografice (de ex., [5]). Articolele tipărite se semnează de către autor şi se fixează data. De asemenea, autorul semnează pe fiecare din exemplarele de control (ro, en) declaraţia privind responsabilitatea pentru autenticitatea materialului spre editare: Notă: Declar pe proprie răspundere că lucrarea prezentată este autentică, fără tentă de plagiere. Data prezentării: ____________ Semnătura:_________________ Recenzia se scrie în limba română (rusă) şi este însoţită de semnătura recenzentului (cu gradul ştiinţific de doctor habilitat, doctor conferenţiar, doctor) şi ştampilă. Se trimite odată cu articolul în forma electronică. Colegiul redacţional îşi asumă responsabilitatea şi dreptul de a apela la alt recenzent pentru lucrare. Manuscrisul articolului nu se restituie.

Colegiul redacţional al revistei «Analele ştiinţifice USEM»

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE ISSN 2435-1114 DIN MOLDOVA ANALELE ŞTIINŢIFICE

121

ANALELE ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII DE STUDII

EUROPENE DIN MOLDOVA

Formatul A4. Coli editoriale 10,00. Tirajul 100 ex. Print-Caro SRL, 2013

MD-2049, m. Chişinău, str. Mirceşti 22/2

tel/fax /373 22/ 432-758


Recommended