+ All Categories
Home > Documents > TEZE DE DOCTORAT37.233.63.201/files/publicatii/Teze de doctorat 2018.pdf4 Teze de doctorat cii...

TEZE DE DOCTORAT37.233.63.201/files/publicatii/Teze de doctorat 2018.pdf4 Teze de doctorat cii...

Date post: 16-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 25 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
88
ISSN 1857-1549 Biblioteca Naţională a Republicii Moldova BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI TEZE DE DOCTORAT 2018 (Serie analitică) Chişinău 2019
Transcript
 • ISSN 1857-1549

  Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

  BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI

  TEZE DE DOCTORAT

  2018

  (Serie analitică)

  Chişinău 2019

 • CZU 015 (478) 016:01 (043) 378.245 (01)

  Director general: Elena Pintilei

  Alcătuitor: Tatiana CaprianuRedactor bibliografic: Veronica CosovanCoperta: Vladimir KravcenkoRedactor: Raisa PlăieșuProcesare computerizată: Diana Odobescu

  © Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2019

  Bibliografia Naţională a Moldovei. Teze de doctorat 2018 (serie analitică) / Bib. Naţ. a Rep. Moldova ; dir. gen.: Elena Pintilei; alcăt.: Tatiana Caprianu; red. : Raisa Plăieșu. – Chişinău : Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, 2019 (Centrul editorial-poligrafic BNRM). ‒ 88 p., 10 ex.

 • 3

  Serie analitică

  ARGUMENT

  Seria Teze de doctorat este o parte componentă a Bibliografiei Na-ţionale a Moldovei şi constituie o viziune de ansamblu asupra activi-tăţii de cercetare din Republica Moldova, legată de obţinerea titlului de doctor în ştiinţe.

  Bibliografia Naţională Teze de doctorat 2018 este o lucrare curen-tă cu periodicitate anuală, care informează despre tezele de doctorat, obţinute în instituţiile de învăţământ şi organizaţiile ştiinţifice ale Re-publicii Moldova pentru titlul de doctor în ştiinţe şi doctor habilitat în toate domeniile ştiinţei naţionale indiferent de volumul, tirajul şi modul de tipar al tezei, conform Regulamentului Consiliului Naţio-nal pentru Acreditare şi Atestare din 27 ianuarie 2005 „Cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi tit-lurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova.

  Acest volum reprezintă fascicula indicelui bibliografic „Teze de doctorat” şi oferă o evidenţă a tezelor de doctorat, ce au intrat în colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, în perioada ia-nuarie – decembrie 2018.

  Lucrarea este destinată lucrătorilor ştiinţifici, profesorilor, studen-ţilor şi tuturor celor interesaţi de activitatea ştiinţifică din Republica Moldova.

  Documentele sunt sistematizate conform domeniilor. În cadrul do-meniilor, descrierile bibliografice sunt aranjate în ordinea alfabetică a numelor de familie ale autorilor, în primul rând documentele în grafie latină, apoi cele editate în limba rusă.

  Descrierile bibliografice au fost efectuate de vizu, în conformitate cu standardul interstatal GOST 7.1-2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-ставления aplicat ca standard naţional pe teritoriul Republicii Mol-dova. Prescurtările de cuvinte şi a expresiilor tipice româneşti şi stră-ine s-a realizat după STAS 8256 : 2005 „Informare şi documentare. Prescurtarea cuvintelor şi a expresiilor tipice româneşti şi străine din referinţele bibliografice”.

  Publicaţiile din anii precedenţi, intrate recent în colecţiile Bibliote-

 • 4

  Teze de doctorat 2018

  cii Naţionale, sunt însoţite de un asterisc.Pagina de titlu a publicaţiilor a constituit sursa principală de obţi-

  nere a datelor bibliografice.

  Elementele descrierii bibliografice:

  Nr. AUTOR. Titlu: Clasificarea și denumirea specialității conform Nomenclatorului specialiștilor lucrătorilor științifici / Numele docto-rantului; Numele conducătorului ştiinţific. – Locul de publicare, Anul publicării. – Paginaţie: ilustraţii * anexe; format. + Bibliografie.

  CZU Nr. inventar Subiecte

  Lucrarea este însoţită de doi indecși auxiliari: Indexul de persoa-ne ce include: numele doctoranzilor, conducătorilor şi consultanţilor ştiinţifici şi Indexul de subiecte. Cei doi indecși sunt elemente utile în consultarea indicelui bibliografic.

 • 5

  Serie analitică

  ABREvIERI

  acad. academicianan. anexebibliogr. bibliografiedr. doctordr. hab. doctor habilitat dr. în şt. doctor în ştiinţe cond. şt. conducător ştiinţific conf. universitar conferenţiar universitarconsult. şt. consultant ştiinţific graf. graficediagr. diagrameil. ilustraţiih. hărţiprof. universitar profesor universitar şt. fiz.-mat. ştiinţe fizico-matematicetab. tabele граф. графикидиагр. диаграмыдр. хаб. доктор хабилитатдр. хаб. с.-х. наук доктор сельскохозяйственных наукил. иллюстрацииконф. университар конференциар университарнауч. консульт. научный консультантнауч. рук. научный руководительпроф. университар профессор университарприл. приложениятаб. таблицыфиз.-мат. наук физико-математических наук цв. цветныемуз. ноты музыкальные ноты

  app. appendicesscient. coord. scientific coordinator

 • 6

  Teze de doctorat 2018

  0 GENERALITĂŢI

  00 BAZELE GENERALE ALE CUNOAŞTERII ŞI CULTURII002 Documentare. Cărţi. Scrieri

  1. CERETEU, IGOR. Cartea românească veche în Estul Mol-dovei (sec. XvI-XIX) : Specialitatea : 611.02 – Isroria românilor (pe perioade) : Teză de doctor habilitat în istorie / Igor Cereteu ; Acade-mia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie ; consult. şt. : dr. hab., prof. cercetător Andrei Eşanu. – Chişinău, 2018. – 306 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 259-277.

  002.2(478)(091)”15/18” T-5286Producţie de tipar – Istorie Cărţi vechi româneşti – Moldova – sec. XVI-XIX

  2. DANILOV, MARIA. Carte şi cenzură în Basarabia (1812-1917) : Specialitatea : 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) : Teză de doctor habilitat în istorie / Maria Danilov ; Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Istorie ; consult. şt. : dr. hab., prof. cercetător Andrei Eşanu ; dr. hab., conf. cercetător Gheorghe Cojocaru. – Chişi-nău, 2018. – 383 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 261-282.

  002:94(478)”1812/1917”(043) T-5282Cărţi – Cenzură – Basarabia – 1812-1917 Cenzură – Producţie de tipar – Basarabia – 1812-1917 Basarabia – Istorie – 1812-1917

  004 Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor

  3. CALMÎCOV, IGOR. Soluţii încorporate pentru sisteme de măsurare şi control în producerea şi aplicarea microfirelor : Spe-cialitatea : 232.01 – Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele in-formaţionale : Teză de doctor în ştiinţe tehnice / Igor Calmîcov ; Uni-versitatea Tehnică a Moldovei ; cond. şt. : dr., conf. universitar Sergiu Zaporojan. – Chișinău, 2018. – 207 p. : il., scheme, graf., tab., + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 109-119.

  004.2/004.3(043) T-5365

 • 7

  Serie analitică

  Structura calculatoarelor – Sisteme încorporate – Microfire Informatică – Procesarea imaginii Calculatoare și rețele – Sisteme de măsurare și control

  4. ZOREA, PINCHAS. Evaluarea calităţii percepute a imagi-nii pentru smartfonuri cu camera foto încorporată : Specialitatea : 111.03 – Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale : Teză de doctor în tehnică / Pinchas Zorea ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr., conf. universitar Tudor Bragaru. – Chișinău, 2018. – 152 p. : Bibliogr. : P. 117-125.

  004.382.76:004.932(043) T-5283Smartphone – Calitatea imaginilor Telefonie mobile – Prelucrarea imaginilor Calculatoare de buzunar – Fotografii – Calitate

  005 Studiul organizării. Metodologie. Analiză. Sinteză. Clasifi-care şi taxonomie : teorie, principii. Sistematizare în general.

  5. COŞERIN, VICTOR. Dezvoltarea şi perfecţionarea manage-mentului administrării locale în condiţiile europenizării : Specia-litatea : 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate : Teză de doctor în ştiinţe economice / Victor Coşerin ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universi-tar Natalia Burlacu. – Chişinău, 2018. – 134 p. : tab, scheme + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 117-124.

  005.55:352.075T-5411Management – Administraţie publică locală

  6. ILCIUC, CĂTĂLINA. Implicaţii manageriale asupra motiva-ţiei personalului în organizaţiile din Republica Moldova : Speciali-tatea : 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate : Teză de doctor în ştiinţe economice / Cătălina Ilciuc ; Academia de Studii Economice a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Alic Bîrcă. – Chișinău, 2018. – 192 p. : tab., scheme, graf., diagr. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 139-149.

  005.583.1:334.72(478) T-5458Management motivațional – Organizații – Republica Moldova

 • 8

  Teze de doctorat 2018

  Management organizațional – Republica Moldova7. OBERŞT, ALA. Managementul întreprinderilor de fabricare

  a produselor din carne în economia concurenţială : Specialitatea : 521.03 – Economie şi management : Teză de doctor în ştiinţe econo-mice / Ala Oberşt ; Universitatea Tehnică a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Ion Sîrbu. – Chișinău, 2018. – 194 p. : scheme, tab., diagr. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 143-153.

  005.6:637.5:339.137.2(478) T-5395Produse din carne – Calitate – Concurenţă economică Produse din carne – Fabricare – ManagementIndustria cărnii – Managementul calităţii

  8. ŢIMBALIUC, NATALIA. Inteligenţa emoţională ca factor de eficientizare a managementului organizaţiei : Specialitatea : 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate : Teză de doctor în ştiinţe economice / Natalia Ţimbaliuc ; Academia de Studii Econo-mice a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Ala Cotelnic. – Chișinău, 2018. – 205 p. : tab., graf., diagr., scheme + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 153-165.

  005.32:159.9 T-5288Psihologie managerială – Comportament organizaţionalManagementul organizaţiei – Republica Moldova

  9. МОВИЛЭ, ИРИНА. Стратегический менеджмент конку-рентоспособности человеческого капитала на рынке труда в условиях регионального развития : Специальность : 521.03 – Экономика и менеджмент в отраслях : Диссертация доктора хаби-литата экономических наук / Ирина Мовилэ ; Молдавская Эконо-мическая Академия ; науч. консульт. : др. хаб., проф. университар А. П. Котельник. – Кишинев, 2018. – 292 p. : таб., диагр., схемы + прил. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 229-246.

  005.95/.96:332.1 T-5406Capital uman – Management strategic

 • 9

  Serie analitică

  070 Ziaristică. Presă

  10. TUGAREV, LAURA. „Art jurnalismul” în presa scrisă din Republica Moldova : Funcţii şi conţinut : Specialitatea : 571.01 – Jurnalism şi procese mediatice : Teză de doctor în ştiinţe ale comuni-cării / Laura Tugarev ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Georgeta Stepanov. – Chișinău, 2018. – 182 p. : tab. + an. + CD ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 157-169.

  070:008(478)(043)T-5340 CD-6782Art jurnalism – Comunicare – Republica Moldova Presa scrisă – Publicații specializate Multiculturalism – Rolul presei

  1 FILOSOFIE. PSIHOLOGIE

  159.9 Psihologie

  11. BOIANGIU, CARMEN CLAUDIA. Dezvoltarea intereselor ocupaționale la vârsta adolescentă : Specialitatea : 511.02 – Psiho-logia dezvoltării şi psihologia educaţională : Teză de doctor în psiho-logie / Carmen Claudia Boiangiu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Igor Racu. – Chişinău, 2018. – 270 p. : diagr., tab. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 155-167.

  159.923-053.6(043) T-5373Psihologia dezvoltării – Adolescenţi – Interese ocupaționale Psihologie individuală – Dezvoltarea personalităţii

  12. CALANCEA, VERONICA. Particularităţile afectivităţii şi

  comportamentului persoanelor adulte în perioada de criză a să-nătăţii : Specialitatea : 511.02 – Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională : Teză de doctor în psihologie / Veronica Calancea ; Uni-versitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău : cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Jana Racu. – Chişinău, 2018. – 237 p. : diagr. color, tab., scheme color, graf. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 131-146.

  159.942.5 :615.851(043) T -5457Psihologia comportamentului – Psihoterapie

 • 10

  Teze de doctorat 2018

  Stări emoționale – Psihoterapie13. PÎSLARI, STELA. Dezvoltarea empatiei la vârsta preado-

  lescentă : Specialitatea : 511.02 – Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională : Teză de doctor în psihologie / Stela Pîslari ; Universi-tatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău : cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Igor Racu. – Chișinău, 2018. – 228 p. : diagr., graf., tab. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 138-150.

  159.922-053.6(043) T-5285Psihologia dezvoltării – Preadolescenţi Emoţii (psihologie) – Empatie Psihopedagogie

  14. PLĂMĂDEALĂ, VICTORIA. Trăirea sentimentului de sin-gurătate la tineri : Specialitatea : 511.02 – Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională : Teză de doctor în psihologie / Victoria Plă-mădeală ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chi-şinău ; cond. şt. : dr., conf. universitar Carolina Perjan. – Chișinău, 2018. – 289 p. : diagr., tab., graf., scheme + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 130-145.

  159.942.52(043) T-5372Tineri – Psihologie – Conştiinţa de sine Psihologia personalităţii – Singurătate

  15. TARABEIH, MAHDI. Fundamentele psihologice ale formă-rii gândirii profesionale a medicilor : Specialitatea : 511.02 – Psiho-logia dezvoltării şi psihologia educaţională : Teză de doctor habilitat în psihologie / Mahdi Tarabeih ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; consult. şt. : dr. hab., prof. cercetător Aglaida Bolboceanu. – Chişinău, 2018. – 337 p. : diagr. color, tab., il. color. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 235-250.

  159.955:61(043) T-5397Psihopedagogie – Gândire profesională Gândire (psihologie) – Medici

  16. TOMA, NATALIA. Particularităţi ale interacţiunii anxieta-te academică - stiluri cognitive la studenţi : Specialitatea : 511.01 – Psihologie generală : Teză de doctor în psihologie / Natalia Toma ;

 • 11

  Serie analitică

  Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. univer-sitar Carolina Platon. – Chișinău, 2018. – 183 p. : tab., diagr. color, scheme, graf. color. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 129-144.

  159.95-053.87(043) T-5284Psihologie cognitivă – Anxietate Studenţi – Psihologie

  17. ХОРОЗОВА, ЛАРИСА ФЁДОРОВНА. Этническая иден-тичность студенческой молодежи в условиях трудовой мигра-ции населения АТО Гагаузии : Специальность : 511.02 – Психо-логия развития и педагогическая психология : Диссертация док-тора психологии / Лариса Федоровна Хорозова ; Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. И. Крянгэ ; науч. рук. : др., конф.университар И. И. Кауненко– Chişinău, 2018. – 225 p. : таб., схемы, диагр. + прил. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 145-160.

  159.922.4(478)(043) T-5430Psihologie etnică – Cercetări psihologice – Gagauz-Yeri (Republica Moldova) Studenți – Competențe etnoculturale – Dezvoltare Studenţi străini – Psihologie pedagogică Minorităţi entice – Toleranţă – Probleme educaţionale

  17 Filosofie morală. Etică. Filosofie practică

  18. BANARI, ION. Bioetica în raport cu valorile creştine fun-damentale : Analiză teoretico-metodologică : Specialitatea : 632.01 – Etică şi bioetică : Teză de doctor în filosofie / Ion Banari ; Universita-tea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Teodor N. Ţîrdea. – Chişinău, 2018. – 150 p. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 131-146.

  17.022.1:23/28(043) T-5404Bioetică – Creştinism

  19. ROŞCA, MARIANA. Configurarea dialogului cultural în societăţile de adopţie a migranţilor : Specialitatea : 631.05 – Filoso-fie generală, antropologie filosofică şi filosofia culturii : Teză de doctor

 • 12

  Teze de doctorat 2018

  în filosofie / Mariana Roşca ; Institutul de Istorie ; cond. şt. : dr. hab., conf. cercetător Ana Pascaru. – Chişinău, 2018. – 174 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 122-135.

  172:314.7(043) T-5366Filosofie socială Filosofia culturii Migranţi – Integrare socială Dialoguri interculturale – Migraţie – Consecinţe

  20. SPRINCEAN, SERGHEI. Dimensiuni bioetice ale securită-ţii umane : abordare politologică : Specialitatea : 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Teză de doctor habilitat în ştiinţe politice / Serghei Sprincean ; Institutul de Cercetări juridice şi politice ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Victor Moraru ; dr. hab., prof. universitar Teodor N. Ţîrdea. – Chişi-nău, 2018. – 290 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 259-285.

  17:32.001(043) T-5424Bioetică – Securitate umană Politică – Aspect bioetic Drepturile omului – Bioetică

  3 ŞTIINŢE SOCIALE. STATISTICĂ. POLITICĂ. ECONOMIE. COMERŢ. DREPT. ADMINISTRAŢIE. ARTĂ MILITARĂ.

  ASISTENŢĂ SOCIALĂ. ASIGURĂRI. ÎNvĂŢĂMÂNT. ETNOGRAFIE. FOLCLOR

  31 Statistică. Demografie. Sociologie316 Sociologie

  21. CAZACU, DANIELA. Reprezentarea socială a familiei con-temporane în Republica Moldova : Specialitatea : 511.03 – Psiholo-gie socială : Teză de doctor în psihologie / Daniela Cazacu ; Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ; cond. şt. : dr. hab., prof. cercetător Aglaida Bolboceanu. – Chişinău, 2018. – 235 p. : tab., diagr. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 141-151.

  316.356.2(478)(043) T-5342Sociologia familiei – Republica Moldova

 • 13

  Serie analitică

  Familie contemporană – Perspective – Republica Moldova22. CORCEVOI, MARIA. Mecanisme psihologice de atenua-

  re a efectelor migraţiei economice asupra sistemului familial din Republica Moldova : Specialitatea : 511.03 – Psihologia socială : Teză de doctor în psihologie / Maria Corcevoi ; Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ; cond. şt. : dr., conf. universitar Silvia Briceag. – Chişinău, 2018. – 202 p. : tab., scheme, graf., diagr. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 148-162.

  316.356.2:331.556(478)(043) T-5371Sociologia familiei – Migraţie economică – Republica Moldova Migraţia forţei de muncă – Familie – Protecţia socială

  32 POLITICĂ

  328 Parlamente. Reprezentarea poporului. Guverne

  23. PIROŞCA, ALINA. Constituirea și activitatea Parlamentu-lui României în anii 1990-2008 : Specialitatea : 611.02 – Istoria românilor (pe perioade) : Teză de doctor în istorie / Alina Piroșca ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. univer-sitar Constantin Solomon. – Chişinău, 2018. – 157 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 136-149.

  328.1(498) »1990/2008 »T-5394Parlament – Activitate – România – 1990-2008

  33 ECONOMIE. ŞTIINŢE ECONOMICE

  330.3 Dinamica economică. Circuit economic

  24. UNGUR, CRISTINA. Dezvoltarea potenţialului investiţio-nal al pieţei de asigurări din Republica Moldova : Specialitatea : 522.01 – Finanţe : Teză de doctor în științe economice / Cristina Un-gur ; Institutul Naţional de Cercetări Economice ; cond. şt. : dr., conf. cercetător Angela Timuş. – Chişinău, 2018. – 174 p. : tab., graf., dia-gr., scheme + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 141-156.

  330.322:658(478) T-5447Investiţii – Piaţa de asigurări – Republica Moldova

 • 14

  Teze de doctorat 2018

  Asigurare – Investiţii – Republica Moldova330.4 Economie matematică

  25. БОРТЭ, ГРИГОРИЙ. Исследование теневой экономи-ки в сфере информационных технологий : Специальность : 523.01– Кибернетика и экономическая информатика : Диссерта-ция доктора экономических наук / Григорий Бортэ ; Экономиче-ская Академия Республики Молдова ; науч. рук. : др. хаб., проф. университар Сергей Охрименко. – Chişinău, 2018. – 149 р. : схе-мы, граф., ил., таб., диагр. + прил. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 122-140.

  330.47:338.2 T-5392Economie informaţională tenebrăEconomia securităţii informaţiilor

  331 Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii

  26. GARBUZ, VERONICA. Perfecționarea procesului de inte-grare a tinerilor specialiști cu studii superioare pe piața muncii din Republica Moldova : Specialitatea : 521.03 – Economie şi mana-gement : Teză de doctor în științe economice / Veronica Garbuz ; Insti-tutul Național de Cercetări Economice ; cond. şt. : dr., conf. cercetător Anatolii Rojco. – Chișinău, 2018. – 214 p. : scheme, scheme color, tab., diagr. color, graf. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 146-162.

  331.538:378(478) T-5487Piaţa munci – Tineri specialiști – Republica Moldova

  27. DOROFEEVA, LIUBOVI. Piaţa muncii în mediul rural şi mecanismele ei de reglare : Specialitatea : 521.01 – Teorie econo-mică; Politici economice : Teza de doctor în ştiinţe tehnice / Liubovi Dorofeeva ; Universitatea Tehnică a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Andrei Cojuhari. – Chișinău, 2018. – 188 p. : tab., diagr. color, grafice + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 143-153.

  331.5:332.13(478) T-5410Piaţa muncii – Mediul rural

  28. POPA, MARINA. Factorii creşterii productivităţii muncii în

 • 15

  Serie analitică

  condiţiile internaţionalizării economiilor naţionale : Specialitatea : 521.02 – Economie mondială ; Relaţii economice internaţionale : Teza de doctor în științe economice / Marina Popa ; Academia de Studii Economice a Moldovei ; cond. şt. : prof. universitar Boris Chistruga. – Chişinău, 2018. – 207 p. : tab., diagr., graf. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 157-172.

  331.101.6:338.1:339.9 T-5382Productivitatea muncii – Economie naţională – Integrare Economie globală

  334 Forme de organizare şi cooperare în activitate economică. Sisteme cooperative

  29. NICOV, IRINA. Antreprenoriatul inovaţional - premisă a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană : Speciali-tatea : 521.03 – Economie şi management în domeniul de activitate : Teză de doctor în ştiinţe economice / Irina Nicov ; Academia de Studii Economice din Republica Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. univer-sitar Ion Paladi. – Chișinău, 2018. – 233 p. : scheme, scheme color, diagr. color, tab., grafice + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 179-191.

  334.72:005.3:001.895(478) T-5375Antreprenoriat – Management inovaţional – Republica Moldova

  30. CHIBERCEA-PAZURATI, NATALIA. Orientări și tendințe de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului între-prinderilor sistemului cooperației de consum din Republica Mol-dova : Specialitatea : 522.01 – Teză de doctor în ştiinţe economice / Natalia Chibercea-Pazurati ; Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova ; cond. şt. : dr., prof. univ. Elena Fuior. – Chişinău, 2018. - 141 p. : tab., grafice, diagr. + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 115-121.

  334.735:005.915(478) T-5477Cooperaţie de consum – Management financiar

  336 Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani

  31. CONENCOV, OLGA. Finanţarea investiţiilor în capita-lul uman educaţional în perspectiva îmbunătăţirii calităţii vieţii

 • 16

  Teze de doctorat 2018

  în Republica Moldova : Specialitatea : 522.01 – Finanţe : Teză de doctor în ştiinţe economice / Olga Conencov ; Academia de Studii Economice a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Rodica Hîncu. – Chişinău, 2018. – 181 p. : scheme, diagr., graf., graf. color + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 137-151.

  336.142.6:37(478) T-5445Investiţii – Învăţămînt – Republica Moldova Politică bugetară – Capital uman – Republica Moldova

  32. CADOCINICOV, EVGHENI. Optimizarea portofoliului cre-ditar al băncilor comerciale din Republica Moldova : Specialitatea : 522.01 – Finanţe : Teză de doctor în științe economice / Evgheni Ca-docinicov ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Natalia Băncilă. – Chișinău, 2018. – 137 p. : graf., tab. color, scheme color, diagr. color + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 119-129.

  336.77:336.713 T-5427Credite bancare – Bănci comerciale – Republica Moldova Operaţii de creditare – Republica Moldova

  33. COVALSCHI, TATIANA. Planificarea strategică a bugetu-lui în Republica Moldova în contextul integrării europene : Speci-alitatea : 522.01 – Finanţe : Teză de doctor în ştiinţe economice / Tati-ana Covalschi ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Galina Ulian. – Chişinău, 2018. – 232 p. : diagr. color, tab., graf. color, scheme color + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 135-150.

  336.144.2(478):339.924 T-5409Buget public – Republica Moldova Planificare bugetară – Integrare europeană – Republica Moldova

  338 Situaţie economică. Politică economică. Conducerea econo-miei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri

  34. COCA, CARMEN ELENA. Asigurarea echilibrului finan-ciar-valutar în condiţii de instabilitate economică : Specialitatea : 522.01 – Finanţe : Teză de doctor în ştiinţe economice / Elena Coca

 • 17

  Serie analitică

  Carmen ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Galina Ulian. – Chișinău, 2018. – 186 p. : diagr., tab., dia-gr. color, grafice + an. + CD ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 153-161.

  338.24 :336.132.2 T-5339 CD-6781Economie naţională – Management financiar Stabilitate financiară – Economie naţională

  35. DIACONU, TATIANA. Eficientizarea managementului co-mercial în sectorul agro-alimentar : Specialitatea : 521.03 – Eco-nomie şi management în domeniul de activitate : Teză de doctor în ştiinţe economice / Tatiana Diaconu ; Universitatea de Stat din Mol-dova ; cond. şt. : dr., conf. universitar Ludmila Pascari. – Chișinău, 2018. – 204 p. : tab., scheme, diagr. color, + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 147-156.

  338.43:339.166.82(478) T-5367Sector agroalimentar – Management comercial

  36. ŞARGO, VASILE. Eficientizarea gestiunii activităţii de pre-venire şi combatere a spălării banilor : Specialitatea : 521.03 – Eco-nomie şi management în domeniul de activitate : Teză de doctor în ştiin-ţe economice / Vasile Şarco ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Galina Ulian. – Chișinău, 2018. – 166 p. : tab., diagr. color, graf. color + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 138-146.

  338.23:343.37 T-5383Spălarea banilor - Prevenire Politică economică

  37. ŢÎBULEAC, ANA. Efectele economico-financiare ale abu-zului de poziție dominantă asupra entităților economice : Specia-litatea : 522.01 – Finanţe : Teză de doctor în științe economice / Ana Țîbuleac ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Victoria Ganea. – Chișinău, 2018. – 172 p. : il., scheme, tab., diagr. + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 149-162.

  338.246.2:336(478) T-5463Politică economică – Aspect financiar – Republica Moldova Concurenţa economică – Reglementare – Republica Moldova

 • 18

  Teze de doctorat 2018

  339 Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială

  38. ANTOCI, NATALIA. Impactul sancţiunilor economice asupra comerţului exterior al Republicii Moldova : Specialitatea : 521.02 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale : Teză de doctor în ştiinţe economice / Natalia Antoci ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Nicolae Ţâu. – Chișinău, 2018. – 187 p. : tab., diagr., diagr. color, graf. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 158-168.

  339.5(478) T-5374Comerţ exterior – Republica Moldova Relaţii economice internaţionale – Republica Moldova

  39. CAZACU, STELA. The Development of the Moldovan-Greek Economic Relations : Hindrances and Opportunities : Spe-cialty : 521.02 – World economy; international economic relations : PhD thesis in economic sciences / Stela Cazacu ; Moldova State Uni-versity ; scient. coord. : RhD, associate prof. Svetlana-Zorina Şişcan. – Chişinău, 2018. – 206 p. : scheme, tab.,diagr., grafice + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 148-162.

  339.92(478+495) T-5391Relaţii economice internaţionale – Republica Moldova

  40. DUCA, DRAGOŞ. Marketingul ca factor strategic al aface-rii în condiţiile intensificării concurenţei : Specialitatea : 521.04 – Marketing şi logistică : Teză de doctor în economie / Dragoș Duca ; Academia de Studii Economice a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Grigore Belostecinic. – Chişinău, 2018. – 198 p. : tab., di-agr., scheme, graf. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 154-162.

  339.138:005.332.4:334.7(478) T-5448Marketing – Afaceri – Republica Moldova Afaceri – Concurenţă – Republica Moldova

  41. GHERMAN, ECATERINA. Оценка формирования и раз-вития инвестиционного механизма Республики Молдова : Спе-

 • 19

  Serie analitică

  циальность : 522.01 – Финансы : Teză de doctor în ştiinţe economice / Ecaterina Gherman ; Academia de Studii Economice a Moldovei ; науч. рук. : др. хаб., проф. университета Ludmila Cobzari. – Chişinău, 2018. – 254 p. : scheme, graf., tab., diagr. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P.163-175.

  339.727.22:336.581(478) T-5335Investiţii – Dezvoltarea economică – Republica Moldova

  42. NEGRU, ECATERINA. Impactul capitalului ştiinţific asu-pra dezvoltării socioeconomice şi competitivităţii economice inter-naţionale : Specialitatea : 521.02 – Economie mondială; relaţii eco-nomice internaţionale : Teză de doctor în ştiinţe economice / Ecaterina Negru ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Alexandru Gribincea. – Chişinău, 2018. – 178 p. : tab., graf., diagr. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 138-152.

  339.9:001.89 T-5408Economie internaţională – Potenţial ştiinţific

  43. REMEŞOVSCHI, NATALIA. Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de servicii sub influența comportamen-tului consumatorului pe piața serviciilor de cleaning : Specialitatea : 521.04 : Marketing şi logistica : Teză de doctor în economie / Natalia Remeşovschi ; Academia de Studii Economice a Moldovei ; cond. şt. : dr., prof. universitar Victor Caun. – Chişinău, 2018. – 203 p. : tab., tab. color, scheme color, diagr. color + an. , 30 cm. – Bibliogr. : 129-141.

  339.138 :366.1(1478) T-5464Marketing – Consumatori – Comportament

  44. ROITMAN, IRINA. Impactul megatendinţelor economiei mondiale asupra turismului internaţional şi naţional : Specialita-tea : 521.02 – Economie mondială; relaţii economice internaţionale : Teză de doctor în ştiinţe economice / Irina Roitman ; Academia de Studii Economice a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Svetlana-Zorina Şişcan. – Chişinău, 2018. – 196 p. : tab., diagr., graf. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 149-160.

  339.9:338.48 T-5407Economie mondială – Turism – Dezvoltare

 • 20

  Teze de doctorat 2018

  Relaţii economice internaţionale – Turism – Dezvoltare45. БЕЛОСТЕНЧИК, ИГОРЬ. Брендинг в стратегическом

  планировании маркетинга : Специальность : 521.04 – Диссер-тация на соискание ученой степени доктора экономики / Игорь Белостечник ; Молдавская Экономическая Академия ; науч. рук. : др., доцент Оксана Савчук. – Chişinău, 2018. – 164 p. : схемы, таб., к., граф. + прил. ; 30 cм. – Bibliogr. : Р. 132-143.

  339.138:347.772 Т-5495Marketing – Branding Mărci de comerţ – Marketing

  34 Drept. Jurisprudenţă

  46. ANDRIUŢA, ELEONORA. Capacitatea juridică în diverse ramuri de drept : Specialitatea : 551.01 – Teoria generală a dreptu-lui : Teză de doctor în drept / Eleonora Andriuța ; Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Gheorghe Avornic.– Chișinău, 2018. – 186 p. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 167-182.

  340.11 T-5293Capacitate juridicăMetodologie juridică

  47. COŞMAN, ELIZA. Probleme teoretice şi practice ale inter-pretării juridice : Specialitatea : 551.01 – Teoria generală a dreptu-lui : Teză de doctor în drept / Eliza Coşman ; Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Gheorghe Avornic. – Chişinău, 2018. – 197 p. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 182-194.

  340.13 T-5299Interpretare juridică – Teoria dreptului Drept – Teorie

  48. ROBEA, MARIANA. Ordinea juridică - dimensiune socială a dreptului : Specialitatea : 551.01 – Teoria generală a dreptului : Teză de doctor în drept / Mariana Robea ; Universitatea Liberă Inter-

 • 21

  Serie analitică

  naţională din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Dumitru Baltag.– Chişinău, 2018. – 187 p. : 30 cm. – Bibliogr. : P. 171-183.

  340.1 T-5300Ordine juridicăSistem juridic

  341 Drept internaţional

  49. ANTOHI, LEONID. Principiul subsidiarităţii în dreptul in-ternaţional al drepturilor omului : Specialitatea : 552.08 – Drept internaţional şi european public : Teză de doctor în drept / Leonid Antohi ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt.: dr. hab., conf. universitar Diana Sîrcu. – Chișinău, 2018. – 178 p. + an. – Bibliogr. : P. 146-162.

  341.231.14 T-5417Drepturile omului (drept internaţional)

  50. GHEREGA, CAROLINA. Soluţionarea conflictelor inter-naţionale în lumea contemporană : Specialitatea : 552.08 – Drept internaţional şi european public : Teză de doctor în drept / Carolina Gherega ; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Alexandru Burian. – Chişinău, 2018. – 187 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 175-192.

  341.24 T-5303Conflicte internaţionale – Soluţionare Tratate internaţionale (drept internaţional)

  51. MĂTĂŞEL, ADRIAN. Principiul neamestecului în treburile interne ale altor state în dreptul internaţional contemporan : Spe-cialitatea : 552.08 – Drept internaţional şi european public : Teză de doctor în drept / Adrian Mătăşel ; Institutul de Cercetări Juridice şi Po-litice ; cond. şt. : dr., conf. universitar Natalia Chirtoacă. – Chişinău, 2018. – 180 p. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 159-177.

  341.23 T-5315Drept internaţional public – Neamestecul în treburile interne ale altor state

  52. MĂTĂŞEL, ALINA. Rolul organizaţiei pentru securitate şi

 • 22

  Teze de doctorat 2018

  cooperare în Europa în prevenirea conflictelor şi reglementarea postconflictuală : Specialitatea : 552.08 – Drept internaţional şi euro-pean public : Teză de doctor în drept / Alina Mătăşel ; Institutul de Cer-cetări Juridice şi Politice ; cond. şt. : dr., conf. universitar Natalia Chir-toacă. – Chişinău, 2018. – 196 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. P. 160-178.

  341.232:341.16 T-5317Prevenirea conflictelor – Organizaţii internaţionale – Europa Drept umanitar

  53. MIRON, OXANA. Integrarea cadrului convenţional în ma-teria adopţiei internaţionale în legislaţia Republicii Moldova : Specialitatea : 553.06 – Drept internaţional şi european privat : Teză de doctor în drept / Oxana Miron ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Violeta Cojocaru ; Chişinău , 2018. – 184 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 148-161.

  341.96:347.633(478) T-5422Adopţie internațională – Legislaţie – Republica Moldova

  342 Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ

  54. CATAN, ANASTASIA. Politici de ordin juridic în domeniul drepturilor omului aplicabile în Republica Moldova : Specialitatea : 551.01 – Teoria generală a dreptului : Teză de doctor în drept / Anast-asia Catan ; Universitatea de Stat din Republica Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Gheorghe Avornic. – Chișinău, 2018. – 186 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 158-176.

  342.72/.73(478) T-5364Drepturile omului – Protecţie – Republica MoldovaDrepturile omului – Protecţie juridică

  55. GUCEAC, ANDREI. Suveranitatea şi independenţa state-lor membre ale Uniunii Europene : Specialitatea : 552.01 – Drept constituţional : Teză de doctor în drept / Andrei Guceac ; Academia de Ştiinţe a Moldovei. Institutul de Cercetări Juridice şi Politice ; cond.şt. : dr. hab., prof. universitar Victor Popa. – Chișinău, 2018. – 169 p., 30 cm. – Bibliogr. : P. 151-164.

  342.3:061.1EU T-5287

 • 23

  Serie analitică

  Suveranitatea de stat – Uniunea Europeană56. IOVU, ANDREI. Consolidarea normativă şi instituţională a

  integrării minorităţilor etnice în Republica Moldova : Specialitatea : 552.01 – Drept constituțional : Teză de doctor în drept / Andrei Iovu ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab. : prof. universi-tar Teodor Cârnaţ. – Chișinău, 2018. – 156 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 121-137.

  342.724(478) T-5322Drepturile omului – Minorităţi etnice – Republica MoldovaDrepturile minorităţilor – Republica Moldova

  343 Drept penal. Infracţiuni penale

  57. BADIA, ANDRIAN. Metode şi mijloace tehnico-crimina-listice contemporane aplicate în cadrul cercetării la faţa locului : Specialitatea : 554.04 – Criminalistică, Expertiză judiciară, Investi-gaţii operative : Teză de doctor în drept / Andrian Badia ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a Republicii Moldova ; cond. şt. : dr., prof. universitar Gheorghe Golubenco. – Chișinău, 2018. – 209 p. : tab., + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 163-176.

  343.98 T-5290Criminalistică – Tehnică şi tactică

  58. BOŞCANEANU, MARCEL. Răspunderea penală pentru poluarea apei : Specialitatea : 554.01 – Drept penal şi execuţional pe-nal : Teză de doctor în drept / Marcel Boşcaneanu ; Academia „Ștefan cel Mare” ; cond. şt. : dr., conf. universitar Veaceslav Ursu. – Chişi-nău, 2018. – 181 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 161-177.

  343.347.3:349.6 T-5421Poluarea apelor – Răspunderea penală Drept ecologic

  59. CANANĂU, ANATOLIE. Analiza criminologică şi preveni-rea infracţiunilor în domeniul transportului rutier : Specialitatea : 554.02 : Criminologie : Teză de doctor în drept / Anatolie Cananău ; cond. şt. : dr., conf. universitar Iurie Larii. – Chişinău, 2018. – 189 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 164-179.

  343.346:343.9 T-5398

 • 24

  Teze de doctorat 2018

  Infracţiuni în domeniul transportului auto – Analiză criminologică60. COVALCIUC, ION. Măsurile speciale de investigaţii auto-

  rizate de procuror în procesul penal : Specialitatea : 554.03 – Drept procesual penal : Teză de doctor în drept / Ion Covalciuc ; Universita-tea Liberă Internaţională din Moldova ; cond. şt. : dr., conf. universitar Tudor Osoianu.– Chișinău, 2018. – 175 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 148-169.

  343.1 T-5316Drept procesual penal Proces penal

  61. CASANDRA, IOANA. Pedepse penale aplicate minorilor : Specialitatea : 554. 01 – Drept penal şi execuţional penal : Teză de doctor în drept / Ioana Casandra ; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Valeriu Cuşnir. – Chișinău, 2018. – 179 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 147-156.

  343.121.5 T-5311Pedeapsă penală – Minori Criminalitate juvenilă

  62. IONAŞCU, VITALIE. Infracţiunea de violenţă în familie : reglementări normative, analiză criminologică şi măsuri de preve-nire : Specialitatea : 554.02 – Criminologie : Teză de doctor în drept / Vitalie Ionaşcu ; Academia „Ștefan cel Mare” ; cond. şt. : dr., conf. universitar Simion Carp. – Chişinău, 2018. – 191 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 137-152.

  343.54:343.9 T-5399Violența în familie – Analiză criminologică

  63. LEBEDINSCHI, ADRIAN. Răspunderea penală pentru in-solvabilitatea fictivă : Specialitatea : 554.01 – Drept penal şi execu-ţional penal : Teză de doctor în drept / Adrian Lebedinschi ; Univer-sitatea Liberă Internațională din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Viorel Berliba. – Chişinău, 2018. – 208 p. : tab., diagr. color. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 176-190.

  343.535.2 T-5449

 • 25

  Serie analitică

  Insolvabilitate fictivă – Răspunderea penală64. LUCHIN, LILIAN. Metodica investigării accidentelor rutie-

  re : Specialitatea : 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, inves-tigaţii operative : Teză de doctor în drept / Lilian Luchin ; Academia „Ştefan cel Mare” a MAI a Republicii Moldova ; cond. şt. : dr., conf. universitar Iurie Odagiu.– Chișinău, 2018. – 216 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 163-175.

  343.346 T-5307Infracţiuni rutiere Accidente rutiere – Investigare

  65. MEGHEREA. MARIN. Infracţiuni care afectează regimul juridic al frontierei de stat a Republicii Moldova : Specialitatea : 554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Teză de doctor în drept / Marin Megherea ; Universitatea Liberă Internațională din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Viorel Berliba. – Chişinău, 2018. – 175 p. : scheme color. , 30 cm. – Bibliogr. : P. 158-172.

  343.343.6(478) T-5450Frontieră de stat – Infracţiuni – Republica MoldovaInfracţiuni vamale – Republica Moldova

  66. SECRIERU, SERGIU. Răspunderea penală pentru sustrage-rea sau extorcarea drogurilor sau etnobotanicelor : Specialitatea : 554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Teză de doctor în drept / Sergiu Secrieru ; Academia ”Ștefan cel Mare” ; cond. şt. : dr., conf. universitar Radion Cojocaru. – Chişinău, 2018. – 196 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 167-184.

  343.575 T-5441Droguri – Folosire – Răspunderea penală

  67. PÂNTEA, ANDREI. Bănuiala rezonabilă : Cadrul proce-sual penal naţional şi jurisprudenţa curţii europene pentru drep-turile omului : Specialitatea : 554.03 – Drept procesual penal : Teză de doctor în drept / Andrei Pântea ; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Valeriu Cuşnir. – Chişi-nău, 2018. – 213 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 180-195.

  343.1(478):341.64 T-5310Drept procesual penal – Republica Moldova

 • 26

  Teze de doctorat 2018

  Curtea Europeană a Drepturilor Omului68. PILAT, SOFIA. vandalismul : Analiza juridico-penală : Spe-

  cialitatea : 554.01 – Drept penal şi execuţional penal : Teză de doctor în drept / Sofia Pilat ; Academia „Ştefan cel Mare” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Xenofon Ulianovchi. – Chișinău, 2018. – 184 p. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 166-180.

  343.34 T-5306 Vandalism – Analiză juridică Vandalism – Drept penal

  69. PURICI, SVETLANA. Metodica cercetării infracţiunilor din domeniul informaticii : Specialitatea : 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigaţii operative : Teză de doctor în drept / Svetlana Purici ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr., prof. universitar Gheorghe Golubenco. – Chișinău, 2018. – 223 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 161-178.

  343.7:004.56:343.98.067 T-5400Infracţiuni informatice – Metode de cercetare

  70. TIGHINEANU, ALEXANDRA. Analiza criminologică a infracţiunilor de mare violenţă săvârşite în grup : Specialitatea : 554.02 – Criminologie : Teză de doctor în drept / Alexandra Tighi-neanu ; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice ; cond. şt. : dr., prof. universitar Valeriu Bujor. – Chişinău, 2018. – 182 p. + an., 30 cm. – Bibliogr. : P. 163-175.

  343.97:343.341 T-5298Criminalitate organizată – Analiză criminologică

  71. VASILOI, DJULIETA. Pericolul social al crimei şi consecin-ţele criminalităţii: Specialitatea : 554.02 – Criminologie : Teză de doctorat în drept / Djulieta Vasiloi ; Universitatea de Studii Euro-pene din Moldova ; cond. şt. : dr., prof. universitar Valeriu Bujor. – Chișinău, 2018. 173 p., 30 cm. – Bibliogr. : P. 162-170.

  343.97 T-5305Sociologie criminală Criminologie

 • 27

  Serie analitică

  72. ZAMFIR, VASILE: Instituţia învinuirii în procesul penal : Specialitatea : 554.03 – Drept procesual penal : Teză de doctor în drept / Vasile Zamfir ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova ; cond. şt. : dr., conf. universitar Vitalie Rusu. – Chișinău, 2018. – 207 p., 30 cm. – Bibliogr. : P. 187-203.

  343.13/.19 T-5312Drept procesual penal Proces penal

  347 Drept civil

  73. MARIAN, NICOLAE. Mijloacele juridice de protecţie a drepturilor în contractul de credit bancar : Specialitatea : 553.01 – Drept civil : Teză de doctor în drept / Nicolae Marian ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr., prof. universitar Gheorghe Chi-bac. – Chişinău, 2018. – 212 p. + an., 30 cm. – Bibliogr. : P. 172-186.

  347.735(478) T-5446Credite bancare – Protecţie juridică – Republica Moldova

  74. MIHALACHE, IURIE. Perfecționarea cadrului de regle-mentare a activității de întreprinzător din transportul rutier de pasageri : Specialitatea : 553.02 – Dreptul afacerilor : Teză de doctor habilitat în drept / Iurie Mihalache ; Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere” ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Eugenia Cojocari. – Chişinău, 2018. – 286 p + an., 30 cm. – Bibliogr. : P. 212-234.

  347.763 T-5460Dreptul afacerilor – Transport rutier de persoane

  75. STAHI, TATIANA. Răspunderea patrimonială - formă a răspunderii juridice : Specialitatea : 551.01 – Teoria generală a drep-tului : Teză de doctor în drept / Tatiana Stahi ; Universitatea Liberă In-ternaţională din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Dumi-tru Baltag. – Chişinău, 2018. – 193 p. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 176-189.

  347.2/.3:347.51 T-5301Dreptul proprietăţii – Răspunderea juridică

 • 28

  Teze de doctorat 2018

  Răspunderea patrimonială – Răspunderea juridică76. STRATULAT, VALENTINA. Măsurile civile de protecţie în

  cazurile de violenţă în familie : Specialitatea : 553.03 – Drept privat (drept procesual civil) : Teză de doctor în drept / Valentina Stratulat ; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice ; cond. şt. : dr., conf. univer-sitar Elena Belei. – Chişinău, 2018. – 170 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 143-157.

  347.91:343.54 T-5459 Violenţă în familie – Protecţie civilă

  77. АРСЕНИ, ИГОРЬ. Правовое регулирование дистрибью-торского договора и перспективы его развития в Республике Молдова : Специальность : 553.01 – Частное право (гражданское право) : Диссертация на соискание ученой степени доктора права / Игорь Арсени ; Европейский Университет Молдовы ; науч. рук. : др., конф. университар Борис Сосна – Chişinău, 2018. – 195 p. + прил. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 151-162.

  347.440:346.26(478) T-5414Dreptul contractelor Contracte de distribuție – Reglementarea juridică – Republica Mol-dova Drept privat – Contracte – Republica Moldova

  349 Ramuri speciale ale dreptlui

  78. SLABU, GHEORGHE-SORIN. Litigii ce decurg din contrac-tele de muncă sportive şi soluţionarea lor juridică : Specialitatea : 553.05 – Dreptul muncii şi protecţiei sociale : Teză de doctor în drept / Gheorghe-Sorin Slabu ; Academia de Studii Europene din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Eduard Boişteanu. – Chișinău, 2018. – 202 p. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 161-171.

  349.22 T-5343Dreptul muncii

  35 Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară

  79. HAŞEGAN-MAŢEGAN, GABRIELA-ADINA. Impactul

 • 29

  Serie analitică

  auditului managerial intern asupra administrării instituţiilor publice : Specialitatea : 521.03 – Economie şi management în dome-niul de activitate : Teză de doctorat în economie / Gabriela-Adina Ha-şegan-Mareş ; Universitatea Liberă Internaţională din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Nicolae Ţâu. – Chișinău, 2018. – 183 p. : diagr., tab., scheme + an. , 30 cm. – Bibliogr. : P. 128-137.

  351/354:005.3(478+498) T-5349Instituţii publice – Management – Republica MoldovaAdministraţie publică

  80. CEACÎR, IRINA. Cultura organizaţională în contextul mo-dernizării administraţiei publice locale : abordare politologică : Specialitatea : 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice : Teza de doctor în ştiinţe politice / Irina Ceacîr ; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Victor Juc. – Chişinău, 2018. – 177 p. : 30 cm. – Bi-bliogr. : P. 158-174.

  352:32(478)(043) T-5419Administraţie locală – Cultură organizaţională – Republica Moldova Autorități locale – Aspecte politice – Republica Moldova

  36 Asigurarea nevoilor spirituale şi materiale de viaţă. Muncă socială. Ajutor social. Locuinţă. Asigurări

  81. MUNTEANU, PARASCOVIA. Incluziunea socială a persoa-nelor cu dizabilităţi în Republica Moldova din perspectiva valo-rizării rolurilor sociale : Specialitatea : 541.2 – Structură socială, instituţii şi procese sociale : Teză de doctor / Parascovia Munteanu ; Institutul de Cercetări Juridice şi Politice ; cond. şt. : dr. hab., prof. cercetător Ludmila Malcoci. – Chişinău, 2018. – 230 p. : diagr., tab., graf. + an. , 30 cm. – Bibliogr. : P. 151-165.

  364.26:316.614(478) T-5425Persoane cu dizabilităţi – Integrare socială – Republica Moldova

  37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber37.0 Tipuri şi principii fundamentale de educaţie

  82. DAVIDESCU, ELENA. valorificarea competenței de

 • 30

  Teze de doctorat 2018

  relaționare în formarea pedagogilor sociali : Specialitatea : 533.01 – Pedagogie universală : Teză de doctor în științe pedagogice / Ele-na Davidescu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău ; cond. şt. : dr., conf. universitar Larisa Sadovei. – Chișinău, 2018. – 238 p. : scheme, tab., graf., diagr. + an., 30 cm. – Bibliogr. : P. 151-161.

  37.013.42(043) T-5442Pedagogie socială Pedagogie socială – Personal – Formare

  83. POPA, NATALIA. Eficientizarea autoeducației şcolarului mic în contextul consilierii psihopedagogice a familiei : Speciali-tatea : 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Teză de doctor în ştiin-ţe pedagogice / Natalia Popa ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Larisa Cuzneţov. – Chişinău, 2018 –184 p. : graf., tab., diagr. + an. , 30 cm. – Bibliogr. : P. 128-136.

  37.041:373.3(043) T-5420Elevi – Clase primare – Educaţie în familie Consiliere psihopedagogică Şcolari – Autoeducare

  84. RAILEANU, OLGA. Consilierea educaţională ca factor de armonizare a relaţiilor preadolescenţi – părinţi : Specialitatea : 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Teza de doctor în ştiinţe pedago-gice / Olga Răileanu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Larisa Cuzneţov. – Chişinău, 2018. – 229 p. : tab., diagr., scheme + an. ; 30 cm. – Bibli-ogr. : P. 151-160.

  37.018.1-053.66(043) T-5418Consiliere educațională – Preadolescenţi Educaţie în familieRelaţii interpersonale – Părinți – Copii – Psihopedagogie

  371 Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară

  85. GASNAŞ, ALA. Metodologia implementării sistemelor de

 • 31

  Serie analitică

  management al învăţării în procesul de studiu al programării ori-entate pe obiecte : Specialitatea : 532.02 – Didactica informaticii : Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Ala Gasnaş ; Universitatea de Stat din Tiraspol ; cond. şt. : dr., conf. universitar Andrei Braicov. – Chișinău, 2018. – 189 p. : tab., graf., il., scheme, scheme color + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 141-155.

  371.69:004(478:4)(043) T-5294Educație – Strategii de dezvoltare – Integrare europeană – Republica Moldova Educaţie – Tehnologii informaţionale – Metodologie didactică Tehnologii Informaţionale şi de Comunicare (TIC) – Metodologie di-dactică Management educaţional

  86. LEFTER, LUDMILA. Formarea cadrelor didactice din per-spectiva paradigmei educaţionale centrate pe elev : Specialitatea : 533.01 – Pedagogie universitară : Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Liudmila Lefter ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Vladimir Guţu. – Chișinău, 2018. – 218 p. : di-agr. color, tab. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 143-159.

  371.132.015.3(043) T-5308Cadre didactice – Formare inițială – Educaţia centrată pe elevCadre didactice – Psihopedagogie Cadre didactice – Formare profesională

  87. NAGNIBEDA-TVERDOHLEB, TATIANA. Dezvoltarea pro-cesuală a formării continue a cadrelor didactice din învățământul general : Specialitatea : Teoria generală a educaţiei : Teză de doctor în științe pedagogice / Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb ; Institutul de Științe ale Educației ; cond. şt. : dr., conf. cercetător Angela Cara. – Chişinău, 2018. – 150 p. : tab., diagr., scheme + an. ; 30 cm. – Bibli-ogr. : P. 128-139.

  371.132:373(043) T-5484Cadre didactice – Formare continuă – Învăţământ general Profesori – Perfecţionare profesională – Învăţământ general

  88. UNGUREANU, CONSTANTIN. Sistemul de învăţământ din

 • 32

  Teze de doctorat 2018

  Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918) : Specialita-tea : 534.01 – Istoria românilor : Teză de doctor habilitat în istorie / Constantin Ungureanu ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Crean-gă” din Chişinău ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Gheorghe Gonţa, dr. hab., prof. cercetător Andrei Eşanu, dr. hab., prof. cercetător Gheorghe Cojocaru. – Chișinău, 2018. – 321 p. + an. ; 30 cm. – Bibli-ogr. : P. 261-281.

  371(477.85)(091)(043) T-5384Învăţământ – Istorie – Bucovina Bucovina – Istorie, 1774-1918

  373 Genuri de şcoli de cultură generală. Invăţământ de cultură generală

  89. BEN SHABO, RINA. Decentralization of schools in Israel in the context of new managerialism : Specialty : 521.03 – Eco-nomy and management in field of activity : Doctoral thesis / Rina Ben Shabo ; Free International University from Moldova ; scientific advisor : PhD, Associate Professor Olga Blagorazumnaia. – Chişinău, 2018. – 190 p. : tab., graf., scheme, diagr. + app. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 154-164.

  373.014.54/.015.6(569.4)(043) T-5390Învăţământ de cultură general – Aspecte economice – Israel Şcoli de cultură generală – Management educaţional – Israel Sistemul educational – Economie

  90. SALEH, NAJI. The impact of self economic management and technology on achievements in elementary arab schools in Is-rael : Speciality : 521.03 – Economics and management in the field of activity : Thesis of PhD in economic sciences / Naji Saleh ; Free Inter-national University of Moldova : cond. şt.: dr. hab., prof. universitar Nicolae Ţâu. – Chişinãu, 2018. – 171 p. : tab., graf., diagr., scheme + app. : 30 cm. – Bibliogr. : P. 142-151.

  373.3:371.11(569.4)(043) T-5381Învăţământ primar – Management educaţional – Israel Şcoala primară – Conducere şi administrare

 • 33

  Serie analitică

  91. ДЕМЧЕНКО, АЛЕКСЕЙ. Формирование прикладных

  координационных способностей у школьников 12-13 лет средствами физического воспитания : Специальность : 533.04 – Физическое воспитание, спорт, кинетотерапия и рекреация : Диссертация доктора педагогических наук / Алексей Демченко ; Государственный Университет Физического Воспитания и Спор-та Республики Молдова ; науч. рук. : др. хаб., проф. В. Г. Манола-ки. – Chişinău, 2018. – 193 p. : диагр. цветные, таб., ил. цветные + прил. : 30 cm. – Bibliogr. : P. 152-163.

  373.5.037.1(072)(043) T-5412Învăţământ secundar – Educaţie fizică – Metodologie Educaţie fizică – Adolescenţi – Motricitate Cultură fizică – Elevi – Capacități coordinative

  376 Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special

  92. CERNEAVSCHI, VIORICA. Formarea culturii muncii la elevii cu dizabilităţi mintale : Specialitatea : 534.01 – Pedagogie specială : Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Viorica Cerneavschi ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; cond. şt. : dr., conf. universitar Valentina Stratan. – Chișinău, 2018. – 211 p. : tab., diagr. + an. : 30 cm. – Bibliogr. : P. 147-161.

  376.4:377(043) T-5350Educaţia persoanelor cu deficienţe mintale – Cultura muncii Educaţie incluzivă – Formarea culturii muncii Învăţământ special – Educaţie tehnologică

  93. ДАНИЛЕНКО, СВЕТЛАНА. Реабилитация девочек-под-ростков с нарушением интеллекта в системе занятий адап-тивной физической культуры : Специальность : 534.01 – Пе-дагогика : Диссертация доктора педагогических наук / Светла-на Даниленко ; Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. „Иона Крянгэ” ; науч. рук. : др. хаб., проф. уни-верситар Аурелия Раку. – Chişinău, 2018. – 185 p : таб., диагр., граф., схемы + прил. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 128-142

 • 34

  Teze de doctorat 2018

  376.4.037.1-055.25(043) T-5413Persoane cu dizabilități intelectuale – Educaţie incluzivă Psihopedagogie specială Fete adolescente – Educaţie fizică

  378 Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare

  94. COVACI, MIHAI. Dezvoltarea stilurilor de învăţare şi a ti-purilor de inteligenţă la studenţii psihologi : Specialitatea : 511.02 – Psihologia dezvoltării şi psihologia educaţională : Teză de doctor în psihologie / Mihai Covaci ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Petru Jelescu. – Chişinău, 2018. – 347 p. : tab., diagr., diagr. color + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P.143-166.

  378.015.3(043) T-5423Învăţământ superior – Psihopedagogie Studenţi pedagogi – Inteligenţă (psihologie)Predare - Învățare – Metode

  95. MARIN, MARIA. Metodologia formării şi dezvoltării com-petenţelor studenţilor în sistemul computerizat de instruire (la disciplina „Inteligenţa artificială”) : Specialitatea : 532.02 – Didac-tica informaticii : Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Maria Marin ; Universitatea de Stat din Moldova ; cond. şt. : dr. hab., prof. universi-tar Ilie Lupu. – Chișinău, 2018. – 184 p. : tab., diagr., scheme, graf., il. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 136-148.

  378.01:371.315.7(043) T-5309Studenţi – Instruire – Tehnologii informaţionale Educaţie – Tehnologii informaţionale – Dezvoltare durabilă Sisteme computerizate de instruire

  96. OHRIMENCO (BOŢAN), ALIONA. Formarea profesională inițială a studenților pedagogi pentru discursul didactic : Speci-alitatea : 533.01 – Pedagogie universitară : Teză de doctor în științe pedagogice / Aliona Ohrimenco (Boțan) ; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” ; cond. şt. : dr., conf. universitar Larisa Sadovei – Chișinău, 2018. – 230 p. : tab., diagr., scheme + an. ; 30 cm. – Bibli-

 • 35

  Serie analitică

  ogr. : P. 153-165. 378.126:808.5(043) T-5443

  Studenţi pedagogi – Formare profesionala – Competenţe comunicative Pedagogie universitară – Discursuri didactice Studenţi pedagogi – Competențe didactice

  97. PUŢUNTEAN, NINA. Dezvoltarea axiologiei literar-artisti-ce a studenților în contextul studierii textelor din literaturi străine : Specialitatea : 531.01 : Teoria generală a educaţiei : Teză de doctor în pedagogie / Nina Puţuntean ; Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chişinău ; cond. şt : dr. hab., prof. universitar Vlad Pâs-laru. – Chişinău, 2018; 30 cm. – Bibliogr. : P. 151-163.

  Tom 1. – 169 p. : tab., diagr. color, scheme color T-5439Tom 2. – Anexe. – 143 p. : tab. T-5440378.036:82.09(043)

  Studenţi – Educatie interculturală Educaţie literar-artistică – Studenţi Studenţi - Competenţe literare

  98. SÎRBU, ADRIAN. Managementul performanţei în învăţă-mântul superior agronomic şi cercetare în Republica Moldova : Specialitatea : 521.03 – Economie şi management în domeniul de ac-tivitate : Teză de doctor în ştiinţe economice / Adrian Sîrbu ; Universi-tatea Agrară de Stat din Moldova ; cond. şt . : dr. hab., prof. universitar Dragoş Cimpoeş. – Chișinău, 2018. – 248 p. : scheme, diagr. color, tab., graf. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 151-157.

  378.663(478)(043) T-5426Învăţământ superior – Management Învăţământ agricol superior – Republica Moldova Managementul performanței (pedagogie)

  99. VASCAN, TEODORA. Dezvoltarea competenţelor profesi-onale la informatică în baza corelării optime a conţinuturilor de matematică şi informatică : Specialitatea : 532.02 – Didactica in-formaticii : Teză de doctor în ştiinţe pedagogice / Teodora Vascan ; Universitatea de Stat din Tiraspol ; cond. şt. : dr. hab., acad., prof. universitar Mitrofan Cioban. – Chișinău, 2018. – 215 p. : tab., graf.,

 • 36

  Teze de doctorat 2018

  scheme + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 144-157.378.015.3:004(043) T-5304

  Învăţământ superior – Psihopedagogie Studenţi – Instruire – Tehnologii informaţionale Didactică – Tehnologii informaţionale

  100. АФТИМИЧУК, ОЛЬГА. Закономерности формирова-ния ритма профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической культуре : Специальность : 533.04 – Физическое воспитание, спорт, кинетотерапия и рекреация : Дис-сертация доктора хабилитат педагогических наук / Ольга Афти-мичук ; Государственный Университет Физического Воспитания и Спорта Республики Молдова ; науч. консульт. : др. хаб., проф. Влад Пыслару. – Chişinău, 2018. – 376 p. : диагр., таб., ил. + прил. ; 30 сm. – Bibliogr. : P. 238-265.

  378.147:796.01(043) T-5334Cultură fizică – Metodologie – Ritmul de activitate profesionalăProfesori de educaţie fizică – Formarea ritmului de activitate Motricitate – Activități educativ-didactice

  101. ЗГУРЯН, ОЛЕСЯ. Технология педагогического станов-ления начинающих преподавателей высших учебных заведе-ний : Специальность : 533.01 – Педагогика высшего образова-ния : Диссертация доктора педагогических наук / Олеся Згурян ; Кишиневский Государственный Педагогический университет им. „И. Крянгэ” ; науч. рук. : др. хаб., проф. Думитру Патрашку. – Chişinău, 2018. – 204 p. : таб., диагр., схемы + прил. ; 30 см. – Bibliogr. : Р. 137-150.

  378.124.015.3(043) Т-5428Învăţământ superior pedagogic – Cadre didactice – Formare inițială Cadre didactice universitare – Formare profesională – Psihopedagogie

  39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiţii. Datini. Mod de viaţă. Folclor

  102. TUREAC, TATIANA. Nunta moldovenească - model de formare a cuplului familial : Specialitatea : 531.01 – Teoria generală

 • 37

  Serie analitică

  a educaţiei : Teză de doctor în științe pedagogice / Tatiana Tureac ; Universitatea de Stat din Tiraspol ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Nicolae Silistraru ; Chișinău, 2018. – 206 p. : tab., scheme + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 149-157.

  392.51(478)(043) T-5444Nuntă – Tradiții şi obiceiuri – Republica Moldova Etnopedagogia familiei – Nuntă (tradiţii) Familie şi căsătorie – Obiceiuri şi tradiţii

  5 Matematica şi ştiinţe naturale504 Ştiinţa mediului înconjurător

  103. FASOLA, REGINA. Potenţialul de protecţie al componente-

  lor naturale din bazinul râului Cereşnovăţ : Specialitatea : 166.01 – Ecologie : Teză de doctor în ştiinţe biologice / Regina Fasola ; Insti-tutul de Ecologie şi Geografie ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Adam Begu ; Chişinău, 2018. – 194 p. : tab., diagr., scheme, h., il. + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 135-150.

  504.062 :556.5(478)(043) T-5403Rezervaţii naturale – Protecţia mediului – Bazinul râului Cereșnovăț

  104. ŢUGULEA, ANDRIAN. Evaluarea impactului ecologic al transportului auto asupra componentelor vegetale din ecosistemul urban Chișinău : Specialitatea : 166.01 – Ecologie : Teză de doctor în științe biologice / Andrian Țugulea ; Institutul de Ecologie și Geo-grafie ; cond. şt. : dr. hab. Constantin Bulimaga. – Chişinău, 2018. – 152 p. : diagr. color, tab., il. color, scheme + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 125-140.

  504.054:656.13(478-25)(043) T-5435Transport auto urban – Impact asupra mediului – Chişinău, Republica Moldova Ecosistem urban – Poluarea aerului – Transport rutier

  51 Matematică

  105. LUPAŞCU, NATALIA. Bucle Moufang comutative cu con-diţii de finitudine : Specialitatea : 111.03 – Logica matematică, alge-

 • 38

  Teze de doctorat 2018

  bră şi teoria numerelor : Teză de doctor în ştiinţe matematice / Natalia Lupaşco ; Universitatea de Stat din Tiraspol ; cond. şt. : dr., conf. uni-versitar Nicolae Sandu ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Liubo-mir Chiriac. – Chișinău, 2018. – 111 p. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 99-107.

  512.548(043) T-5376Bucle Moufang comutative – Logică matematică

  53 Fizică

  106. CÂRLIG, SERGIU. Studiul dinamicii rezonatorului nano-mecanic cuplat cu un punct cuantic excitat cu lumina coerentă : Specialitatea : 131.01 – Fizica matematică : Teză de doctor în ştiinţe fizice / Sergiu Cârlig ; Institutul de Fizică aplicată ; cond. şt. : dr. hab., conf. universitar Mihai Macovei ; consult. şt. : dr. hab., acad. Valeriu Canţer. – Chişinău, 2018. – 147 p. : graf., tab., scheme, il. + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 128-137.

  530.145(043) T-5378Nanorezonator mecanic – Corelaţii cuantice foton-fonon Optomecanică cuantică

  107.* ANDRONIC, SILVIA. Studiul tranziţiei metal-dielectric în cristale organice cvasiunidimensionale : Specialitatea : 131.03 – Fizica statistică şi cinetică : Teză de doctor în fizică / Silvia Andronic ; Universitatea Tehnică a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Anatolie Casian. – Chișinău, 2017. – 123 p. : graf., scheme, il. color + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 94-108.

  536.764:539.21(043) T-5379Cristale organice cvasiunidimensionale – Tranziţia Peierls

  108. CREŢU, ION. Soluţii integrale în termoelasticitatea necu-plată : Specialitatea : 135.02 – Mecanica corpului solid : Teză de doc-tor în tehnică / Ion Creţu ; Universitatea Tehnică a Moldovei ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Victor Şeremet. – Chișinău, 2018. – 142 p. : graf. color + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 126-135.

  539.3:517.9(043) T-5377Termoelasticitate – Funcţii (matematică)

 • 39

  Serie analitică

  54 Chimie. Cristalografie. Minerologie

  109. GOREACIOC, TATIANA. Studiul proceselor de tratare a apelor contaminate cu ioni de nitrit : Specialitatea : 145.01 – Chi-mie ecologică : Teză de doctor în ştiinţe chimice / Tatiana Goreacioc ; Institutul de Chimie ; cond. şt : dr. hab., prof. cercetător Tudor Lupaş-cu ; consult. şt. : dr., prof. cercetător Raisa Nastas ; Chişinău, 2018. – 151 p. : tab., graf., il., diagr., diagr. color, scheme, h. color + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 122-135.

  543.31:556.114(043) T-5436Ape naturale – Purificare Cărbune activ – Utilizare – Ape naturale

  110. UNGUREANU, IURIE. Rolul metalelor cu valență vari-abilă în mecanismul reacțional al sistemelor chimice cu autoor-ganizare : Specialitatea lipsă : Teză de doctorat / Iurie Ungureanu ; Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași ; cond. de doctorat : dr., prof. universitar Gelu Bourceanu ; acad., prof. Gheorghe Duca ; Iaşi, 2018. – 111 p. : graf., tab., scheme + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : Partea 1 : P. 28-30 ; Partea 2 : P. 80-83.

  546.3(043) T-5488Metale cu valență variabilă (chimie) – Reacţii chimice

  55 Geologie şi ştiinţe înrudite

  111. IVANOV, VIOLETA. Apele de suprafaţă în condiţiile aridi-zării climei Republicii Moldova : Specialitatea : 166.02 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale : Teză de doctor în ştiinţe geonomice / Violeta Ivanov ; Institutul de Ecologie şi Geografie ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Maria Nedealcov ; Chişinău, 2018. – 142 p. : h., tab., diagr., graf. + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 127-138.

  556.5 :551.583(478)(043) T-5402Schimbări climatice – Bilanţ de apă – Republica Moldova Ape de suprafaţă – Aridizarea climei – Republica Moldova

 • 40

  Teze de doctorat 2018

  57 BIOLOGIE. ŞTIINŢE BIOLOGICE ÎN GENERAL579 Microbiologie

  112. CARTAŞEV, ANATOLI. Tulpini autohtone noi de Strep-tococcus Thermophilus şi utilizarea lor pentru fabricarea produ-selor lactate fermentate : Specialitatea : 167.01 : Teză de doctor în ştiinţe biologice / Anatoli Cartaşev ; Institutul de Microbiologie şi Bi-otehnologie ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar, acad. Valeriu Rudic ; Chișinău, 2018. – 172 p. : tab., il., graf., diagr., scheme + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 132-145.

  579.22/.67/.86:637.146.32(043) T-5401Streptococcus Thermophilus (microbiologie) Produse lactate fermentate

  6 Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică613 Igienă în general. Sănătate şi igienă personală

  113. ЧЕБАН, ОКСАНА. Взаимодействие систем здравоох-ранения и просвещения по охране репродуктивного здоровья молодежи : Специальность : 331.03 – Социальная медицина и ме-неджмент : Диссертация кандидата медицинских наук / Оксана Чебан ; Общественное Учреждение Государственный Универси-тет Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану ; науч. рук. : др., конф. университар Наталья Забраилова. – Chişinău, 2018. – 231 p. : схемы, диагр., таб. + прил. ; 30 сm. : Bibliogr. : P. 149-175.

  613.88-053.6(043) T-5338Sănătatea reproducerii a tinerilor – Protecţia medico-socială

  614 Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor

  114. JARDAN, ELENA. Estimarea igienică a conţinutului de plumb în factorii de mediu şi posibilităţi de reducere a riscului asociat pentru sănătate : Specialitatea 331.02 – Igienă – Teză de doctor în ştiinţe medicale / Elena Jardan ; Agenţia Naţională de Sănă-tate publică ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Nicolae Opopol. – Chișinău, 2018. – 162 p. : tab., diagr., h., scheme + an. ; 30 cm. : Bi-

 • 41

  Serie analitică

  bliogr. : P. 95-103.614.7:546.815(043) T-5355

  Sănătate publică – Toxicologie profilactică Mediu înconjurător - Poluare - Impactul asupra sănătăţii Plumb – Influenţă asupra organismului uman

  115. LUPU, MARINA. Estimarea stării de sănătate a populaţiei urbane în relaţie cu calitatea aerului atmosferic : Specialitatea : 331.02 : Igienă : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Marina Lupu ; Agenţia Naţională pentru sănătate publică ; cond. şt. : dr. hab. , prof. universitar Grigore Friptuleac, consult. şt. : dr. hab., conf. universitar Alic Darii. – Chișinău, 2018. – 134 p. : tab., diagr., graf. + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 111-125.

  614.2:614.7(043) T-5354Calitatea aerului atmosferic – Factori de risc Sănătatea populaţiei – Igiena socială – Probleme ecologice Populaţie urbană – Igiena aerului

  116. VÎRLAN, SERGHEI. Estimarea riscului de expunere a populaţiei Republicii Moldova la sursele naturale de radiaţii io-nizante : Specialitatea : Igienă : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Serghei Vîrlan ; Agenţia Naţională pentru sănătate publică ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Ion Bahnarel, consult. şt. : dr. hab., conf. universitar Liuba Coreţchi. – Chișinău, 2018. – 213 p. : diagr., h., tab., il., scheme, graf. + an. ; 30 cm. : Bibliogr. : P. 107-118.

  614.876(478)(043) T-5359Surse naturale de radiații ionizante – Securitate radiologică Radiaţii ionizante – Influenţa asupra organismului

  615 Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie

  117. RUSU, VICTORIA. Efectele ventilării pulmonare artifici-ale cu hipercapnie permisivă intraanestezică asupra recuperării postoperatorii după colecistectomia laparoscopică : Specialitatea : 321.19 – Anesteziologie şi terapie intensivă : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Victoria Rusu ; IP Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Adrian

 • 42

  Teze de doctorat 2018

  Belîi. – Chişinău, 2018. – 153 p. : graf., diagr. color, tab., il. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 107-121.

  615.816:615.835.32(043) T-5326 Hipercapnie indusă permisivă Colecistectomia laparoscopică – Anestezie Ventilaţii artificiale pulmonare

  616 Patologie. Medicină clinică 118. DOLAPCIU, ELENA. Obezitatea şi supraponderabilitatea

  la copii în perioada de pubertate : diagnosticul precoce şi impactul asupra calităţii vieţii : Specialitatea : 322.01 – Pediatrie şi neonatolo-gie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Elena Dolapciu ; IP Univer-sitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Ninel Revenco. – Chişinău, 2018. – 155 p. : tab., diagr. clor, scheme, graf., il. color + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 128-141.

  616-056.52-07-053.2(043) T-5369Obezitate – Diagnostic

  616.1 Patologia sistemului circulator şi a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare

  119. CASIAN, DUMITRU. Opţiuni chirurgicale în tratamentul maladiei varicoase a membrelor inferioare : Specialitatea : 321.13 – Ghirurgie : Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Dumitru Casi-an ; IP Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Eugen Guţu. – Chișinău, 2018. – 280 p. : tab., graf., il., scheme, diagr. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 237-257.

  616.147.3-007.64-089(043) T-5321Maladia varicoasă – Tratament chirurgical Insuficienţa venoasă cronică – Factori de risc

  120. MALOGHIN, VASILE. Rezultatele la distanţă ale trata-mentului chirurgical al maladiei varicoase a membrelor inferi-oare : Aspecte clinice şi hemodinamice : Specialitatea : 321.13 –

 • 43

  Serie analitică

  Chirurgie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Vasile Maloghin ; IP Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Eugen Guţu. – Chișinău, 2018. – 158 p. : graf., tab., il., diagr., scheme + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 124-136.

  616.147.3-007.64-089(043) T-5318Boala varicoasă – Tratament chirurgicalInsuficienţa venoasă cronică – Factori de risc

  616.2 Patologie sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraţie

  121. BROCOVSCHII, VICTORIA. Analiza particularităţilor de conduită a pneumoniilor comunitare la diferite etape de asistenţă medicală în Republica Moldova : Specialitatea : 321.07 – Ftiziopne-umologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Victoria Brocovschii ; Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Victor Botnaru. – Chişinău, 2018. – 153 p. : tab., diagr. color, scheme + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 119-142.

  616.24-002-08(043) T-5358Pneumonie comunitară – Asistența medicală

  122. GRIVCEANSCAIA, LARISA. Optimizarea suportului res-pirator la nou-născuţii prematuri : Specialitatea : 322.01 – Pediatrie şi neonatologie : Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Larisa Grivceanscaia ; Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Ni-colae Testemiţanu” ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Ninel Re-venco, dr., prof. universitar Maria Stamatin. – Chişinău, 2018. – 324 p. : graf. color, tab. color, diagr. color, scheme color + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 227-243.

  616.24-008.64-085-053.32(043) T-5353Nou-născuţi prematuri – Sindrom de detresă respiratorie acută Nou-născuţi prematuri – Ventilaţie artificiale pulmonare

  123. MALIC, ALINA. Aspectele contemporane ale tuberculozei pulmonare în dependenţă de sensibilitatea micobacteriilor : Spe-cialitatea : 321.07 – Ftiziopneumologie : Teza de doctor în ştiinţe me-dicale / Alina Malic ; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae

 • 44

  Teze de doctorat 2018

  Testemiţanu” ; cond. şt. : dr., conf. universitar Aurelia Ustian ; consult. şt. : dr., conf. cercetător Valeriu Crudu. – Chișinău, 2018. – 155 p. : tab., diagr., scheme, h. + an. + 1 CD ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 118-135.

  616.24-002.5-08(043) T-5341 CD-6783 T-5357

  Tuberculoză pulmonară – Tratament

  616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar

  124. BOIAN, VEACESLAV. Managementul diagnostico-curativ în maladia hirschsprung la nou-născuţi şi sugari : Specialitatea : 321.14 – Chirurgie pediatrică : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Veaceslav Boian ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Eva Gu-dumac. – Chişinău, 2018. – 146 p. : tab., il. color, diagr. color, il., scheme color, graf. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 116-130.

  616.348-007.61-07-089-053.3(043) T-5406Maladie Hirschsprung – DiagnosticNou-născuţi – Maladie Hirschsprung Chirurgie pediatrică

  125. CHELE, NICOLAE. Metode minim invazive de instalare timpurie a implantelor dentare endoosoase : Specialitatea : 323.01 – Stomatologie : Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Nicolae Chele ; IP Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Teste-miţanu” ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Valentin Topalo. – Chișinău, 2018. – 233 p. : il. color, tab., diagr. color, scheme + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 186-208.

  616.314-089.843(043) T-5297Implantologie dentarăImplante dentare – Stomatologie

  126. CLICHICI, DIANA. Evaluarea particularităţilor clinice, serologice şi morfologice în diagnosticul precoce al bolii celiace la copii : Specialitatea : 322.01 – Pediatrie şi neonatologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Diana Clichici ; IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; cond. şt. : dr. hab., prof.

 • 45

  Serie analitică

  universitar Ion Mihu. – Chişinău, 2018. – 129 p. : il., diagr., tab., graf., h. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 110-120.

  616.341-008.1-056.3-07-053.2(043) T-5370Boală celiacă – Diagnostic Dietoterapie – Boli intestinale

  127. DARII, EUGENIU. Calitatea vieţii pacienţilor operaţi pen-tru ciroză hepatică în raport cu metodele de tratament chirurgical aplicate : Specialitatea : 321.13 – Chirurgie : Teză de doctor în ştiin-ţe medicale / Eugeniu Darii ; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Vladimir Hotineanu. – Chișinău, 2018. – 191 p. : tab., diagr., il., il. color, graf. + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 145-160.

  616.36-004-089-08(043) T-5331Ciroză hepatică – Tratament chirurgicalCiroza hepatică – Calitatea vieţii

  128. RABA, TATIANA. Hepatitele virale B şi C cronice la co-pii : Particularităţile clinice, imunologice, evolutive şi optimizarea tratamentului antiviral : Specialitatea : 321.09 – Boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală : Teză de doctor habilitat în şti-inţe medicale / Tatiana Raba ; IP Universitatea de Medicină şi Far-macie „Nicolae Testemiţanu” ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Vlada-Tatiana Dumbrava ; dr. hab., prof. universitar Victor Pântea.– Chișinău , 2018. – 215 p. : tab., scheme, graf., diagr. color, il. color + an. ; 30 cm. – : Bibliogr. : P. 180-195.

  616.36-002.2-07-053.2(043) T-5320Hepatita virală – Diagnostic – Copii Hepatita virală cronică – Tratament

  129. ROMAN, ION. Utilizarea agregatului mineral trioxid în tra-tamentul pulpitei acute de focar : Specialitatea : 323.01 – Stomatolo-gie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Ion Roman ; Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Gheorghe Nicolau. – Chișinău, 2018. – 142 p. : il., il color, tab., graf., scheme, diagr. color + an. ; 30 cm. – Bibliogr. : P. 118-133.

  616.314.18-002.1-74:615.46(043) T-5328Pulpita acută de focar – Tratament complex

 • 46

  Teze de doctorat 2018

  Agregat mineral trioxid – Utilizare în stomatologie130. SPINEI, AURELIA. Oportunităţi în prevenirea cariei den-

  tare la copii cu dizabilităţi : Specialitatea : 323.1 – Stomatologie : Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Aurelia Spinei ; IP Uni-versitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; consult. şt. : dr. hab., prof. universitar Ion Lupan. – Chişinău, 2018. – 320 p. : tab., diag. color, il. color + an., 30 cm. – Bibliogr. : P. 200-218.

  616.314-002-084-053.2(043) T-5389Carie dentară – Profilaxie Copii cu dizabilităţi – Asistența medicală

  616.4 Patologia sistemului limfatic, a organelor hemopoetice şi endocrine

  131. MELNIC, EUGEN. Profilul hormonal şi markeri molecu-lari predictivi pentru evoluţia şi terapia adenoamelor hipofizare : Specialitatea : 311.02 – Anatomia patologică : Teză de doctor habilitat în ştiinţe medicale / Eugen Melnic ; IP Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” ; consult. şt. : dr., prof. universitar Raisa Marius ; dr. hab., conf. universitar Lilian Şaptefraţi. – Chișinău, 2018. – 237 p. : diagr. color, il. color, graf., tab. color ; 30 cm. – Bibli-ogr. : P. 197-227.

  616.432-006.55-074(043) T-5360Adenom hipofizar – Terapie

  132. RADU, IULIANA. Afectarea aparatului locomotor în hi-potiroidie : Specialitatea : Reumatologie : Teză de doctor în ştiinţe medicale / Iuliana Radu ; Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”; cond. şt. : dr. hab., prof. universitar Lorina Vudu. – Chişinău, 2018. – 149 p. : tab., diagr., il


Recommended