+ All Categories
Home > Documents > teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

Date post: 02-Jun-2018
Category:
Upload: arhip-valeria
View: 238 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
30
UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA Şef catedră „Drept Privat”  _________________ ____ Test nr. 1 Pentru examen la  Dreptul familiei Anul ______ grupa______ Facultatea  Drept 1. Termenele de presc rp!e "n d rept# l fa mle. Definiţi termenul de prescripţie. Analizaţi termenele de prescripţie în dreptul familiei. Cet. Munteanu Ana în vîrst de !" ani# cst$rit cu Munteanu %$n a nscut un c$pil. &a înregistrarea na'terii 'i sta(ilirea filiaţiei c$pilului faţ de tat au f$st f$l$site certificatul c$nstatat$r al na'terii 'i cererea c$mun a mamei c$pilului cu cet.)udeanu *asile. Ca rezultat tat al c$pilului a f$st înscris )udeanu * a sile. +$ţul mamei Munteanu %$n# fiind plecat la munc peste ,$tarele ţrii s-a reînt$rs peste ! an 'i luni 'i a f$st surprins de faptul# c el nu este înscris ca tat al c$pilului nscut de s$ţia sa.  Decideţi asupra p$si(ilitţii c$ntestrii paternitţii 'i exprimaţi-v atitudinea faţ de aplicarea termenului de prescripţie în cazul dat. $. O%l& a!a de "n tre!n ere d ntre al! me m%r a fam le Definiţi $(ligaţia de întreţinere 'i enumeraţi categ$riile alt$r mem(ri ai familiei. Analizaţi c$ndiţiile necesare pentru apariţia $(ligaţiei de întreţinere dintre alţi mem(ri ai familiei. Ana# avînd un c$pil# *asile în v/rst de !0 ani# s-a cst$rit cu %$n. Dup !1 ani de cst$rie au div$rţat. %$n în scurt timp a devenit invalid de gradul %% 'i# nevînd surse de existenţ# s-a adresat cu $ cerere în instanţa de 2udecat privind încasarea pensiei de întreţinere de la fiul Anei# *asile 345 ani6# care lucreaz 'i are venituri (une. Decideţi asupra p$si(ilitţii încasrii pensiei de întreţinere 'i argumentaţi rspunsul. '. L#ar ea c( pl( r fără decăde re d n dr ept#r le pă rnte)t .  7umiţi temeiul 3temeiurile6 legale pentru luarea c$pilu lui de la prinţi. Analizaţi pr$cedura lurii c$pilului. Maria# necst$rit# în vîrst de !" ani a nscut un c$pil. Prinţii nu au primit-$ acas. 8a s-a adp$stit împreun cu c$pilul n$u-nscut într-$ cas prsit unde era frig 'i nu avea de mîncare. *ecinii au sftuit- $ s dee c$pilul în îngri2ire la $ familie sau la $rfelinat. 8a# de fric# s nu i se ea c$pilul nu permitea nimnui s se apr$pie de c $pil. Peste $ lun d e zile c$pilul# fiind is t$vit de f$ame 'i frig s-a îm($lnvit grav# dar mama refuza s se interneze cu el la spital. Decideţi care este $rganul împuternicit s se implice în situaţia creat 'i care msuri urmeaz s fie luate. Argu mentaţi rspunsul. „____” __ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________ ________ 
Transcript
Page 1: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 1/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 1

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Termenele de prescr p! e "n drept#l fam l e .

Definiţi termenul de prescripţie.Analizaţi termenele de prescripţie în dreptul familiei.Cet. Munteanu Ana în vîrst de !" ani# c s t$rit cu Munteanu %$n a n scut un c$pil. &a înregina'terii 'i sta(ilirea filiaţiei c$pilului faţ de tat au f$st f$l$site certificatul c$nstatat$r al na'teriicererea c$mun a mamei c$pilului cu cet.)udeanu *asile. Ca rezultat tat al c$pilului a f$st însc)udeanu *asile. +$ţul mamei Munteanu %$n# fiind plecat la munc peste ,$tarele ţ rii s-a reînt$rs pean 'i luni 'i a f$st surprins de faptul# c el nu este înscris ca tat al c$pilului n scut de s$ţia sa.

Decideţi asupra p$si(ilit ţii c$ntest rii paternit ţii 'i exprimaţi-v atitudinea faţ de aplicatermenului de prescripţie în cazul dat.

$. O%l &a! a de "ntre! nere d ntre al! mem%r a fam l e

Definiţi $(ligaţia de întreţinere 'i enumeraţi categ$riile alt$r mem(ri ai familiei.Analizaţi c$ndiţiile necesare pentru apariţia $(ligaţiei de întreţinere dintre alţi mem(ri ai familiei.

Ana# avînd un c$pil# *asile în v/rst de !0 ani# s-a c s t$rit cu %$n. Dup !1 ani de c s t$rie au d%$n în scurt timp a devenit invalid de gradul %% 'i# nevînd surse de existenţ # s-a adresat cu $ cinstanţa de 2udecat privind încasarea pensiei de întreţinere de la fiul Anei# *asile 345 ani6# care lu'i are venituri (une.

Decideţi asupra p$si(ilit ţii încas rii pensiei de întreţinere 'i argumentaţi r spunsul.

'. L#area c(p l(r fără decădere d n drept#r le păr nte)t .

7umiţi temeiul 3temeiurile6 legale pentru luarea c$pilului de la p rinţi.Analizaţi pr$cedura lu rii c$pilului.Maria# nec s t$rit # în vîrst de !" ani a n scut un c$pil. P rinţii nu au primit-$ acas . 8a s-a ad

împreun cu c$pilul n$u-n scut într-$ cas p r sit unde era frig 'i nu avea de mîncare. *ecinii au sf$ s dee c$pilul în îngri2ire la $ familie sau la $rfelinat. 8a# de fric # s nu i se ea c$pilul nu penim nui s se apr$pie de c$pil. Peste $ lun de zile c$pilul# fiind ist$vit de f$ame 'i frig s-a îm($lgrav# dar mama refuza s se interneze cu el la spital.

Decideţi care este $rganul împuternicit s se implice în situaţia creat 'i care m suri urmeazfie luate. Argumentaţi r spunsul.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 2: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 2/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. N(! #nea ) mp(rtan!a ad(p! e .

Definiţi ad$pţia.Determinaţi imp$rtanţa ad$pţiei 'i d$meniul ei de aplicare.C$mparaţi ad$pţia cu alte f$rme de $cr$tire a c$piil$r $rfani 'i a cel$r lipsiţi de gri2a p rinteasc .

$. Desfacerea căsăt(r e la (r&anele de "nre& strare a actel(r de stare c * lă.

Definiţi div$rţul 'i c$nceptele lui.Analizaţi c$ndiţiile desfacerii 'i sta(iliţi m$mentul încet rii c s t$riei.+$ţii Melnic s-au aflat în c s t$rie din !99 . :n 4115 s$ţia s-a adresat la ;+C s.Centru# mun.C,i'in u$ cerere privind desfacerea c s t$riei f cînd trimitere la faptul c s$ţul este de ac$rd cu div$rţul# privind pr$prietatea c$mun nu sunt# dar pîrîtul refuz s depun $ cerere de div$rţ la ;+C. &n$iem(rie 4115 dup prezentarea ($nului de ac,itare a taxei de stat 'eful ;+C a desf cut c s t$ria 'i eli(erat certificatul respectiv.

8ste $are în drept ;+C s desfac c s t$ria în (aza cererii numai unuia dintre s$ţi < P$ate $ardesf cut c s t$ria în lipsa s$ţului < Decideţi care este s$luţia în cazul dat.

'. M(d#l de plată a pens e de "ntre! nere "n %a+a ,(tăr-r nstan!e #decăt(re)t .

7umiţi pers$anele care au dreptul la adresare în instanţa 2udec t$reasc .Determinaţi data de la care se încaseaz pensia de întreţinere 'i cazurile în care se aplic $rd$na 2udec t$reasc .&a data de 1!.!1.411 Munteanu 8lena s-a adresat în instanţa 2udec t$reasc cu $ cerre privind înca pensiei de întreţinere pentru c$pilul min$r de 5 ani de la f$stul s$ţ = tat l c$pilului. %nstanţa de 2udexamin/nd cauza a pr$nunţat $ ,$tîr/re privind încasarea pensiei de întreţinere în sum de 411 lei lunde la ! ianuarie 411 . de(it$rul întreţinerii nu era anga2at în c/mpul muncii de d$i ani de zile. Decidcare sunt acţiunile execut$rului 2udec t$resc în vederea exercit rii ,$t r/rii 2udec$t$re'ti privind

pensiei de întreţinere pentru c$pilulu min$r.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 3: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 3/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. '

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. R#den a ) mp(rtan!a e #r d că.

Definiţi n$ţiunea de rudenie.Analizaţi felurile 'i determinaţi gradele rudeniei.Argumentaţi imp$rtanţa 2uridic a rudeniei în dreptul familiei 'i în alte ramuri de drept.

$. Restan!a la plata pens e de "ntre! nere.

Definiţi n$ţiunea de restanţ la plata pensiei de întreţinere.Analizaţi c$ndiţiile 'i $rdinea de determinare a cuantumului restanţei.Prin ,$t rîrea instanţei de 2udecat din 4> mai 4111 Panfil$v P. a f$st $(ligat la plata pensiei de întreţi pentru fiul *italii. Peste ! an de zile de(it$rul a disp rut 'i a încetat plata pensiei de întreţinere. :n an4110 a f$st sta(ilit l$cul afl rii cet.Panfil$v P. 'i fiind impus la plata pensiei de întreţinere i s-a calcularestanţ în sum de 111 lei. De(it$rul s-a adresat în instanţa de 2udecat cu rug mintea de a fi eli(e plata restanţei# de$arece fiul *italii a împlinit vîrsta de !? ani# dar 'i pîn atunci el nu se afla în starnev$ie# pe cînd el 3de(it$rul6 pl te'te întreţinerea pentru un c$pil din alt c s t$rie 'i s n tate

permite s lucreze permanent. Decideţi asupra p$si(ilit ţii de scutire sau mic'$rare a restanţei.

'. N(! #nea ) (rd nea de creare a casel(r de c(p de t p fam l al.

Definiţi n$ţiunea casei de c$pii de tip familial.Determinaţi $rganul împuternicit pentru crearea casel$r de c$pii de tip familial# pers$anele ce pretinde acest drept 'i actele necesare.@,e$rg,e în v/rst de >1 ani 'i s$ţia lui 8lizaveta în v/rst de 45 ani# au depus la aut$ritatea tutelarcerere# d$rind s înfiinţeze $ cas de c$pii de t$p-familial. :n cerere ei au inv$cat urm t$arele. c s t$riţi 5 ani# în aceast peri$ad 8lisaveta a n scut > c$pii dar t$ţi au decedat din cauza st rii s

ei 'u(rede. @,e$rg,e este anga2at la M$sc$va# cî'tig (ine 'i $ dat în trei luni vine acas . Decidasupra p$si(ilit ţii cre rii unei case de c$pii de tip familial din partea pers$anel$r respectiveargumentaţi cerinţele care urmeaz s fie întrunite de pretendenţi.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 4: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 4/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. /

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. I+*(arele drept#l# fam l e .

Definiţi n$ţiunea de izv$r de drept.Determinaţi izv$arele dreptului familiei.Apreciaţi c$relaţia izv$arel$r naţi$nale cu izv$arele internaţi$nale rez$lvînd pr$(lema care va fi s$în cazul în care un tratat internaţi$nal# ce nu vizeaz drepturile $mului# ratificat de Parlament vic$ntradicţie cu C$nstituţia.

$. Sta% l rea f l a! e fa!ă de mamă ) c(ntestarea matern tă! .

Definiţi n$ţiunea de filiaţie 'i explicaţi imp$rtanţa ei 2uridic .Analizaţi $rdinea de sta(ilire a filiaţiei faţ de mama în m$d $(i'nuit 'i în cazul f$l$sirii mi2l$aceartificiale de repr$ducere.&idia care a c$nceput un c$pil cu aplicarea met$dei de repr$ducere medical asistat a n scumaternitatea nr. ! din C,i'in u. Bi-a sta(ilit filiaţia faţ de c$pil împreun cu s$ţul ei. Peste 5 ani de zun lucr t$r medical din maternitatea nr. ! a inf$rmat-$ c la na'tere c$pilul i-a f$st sc,im(at# i-a sp

c,iar 'i cu cine. Decideţi asupra p$si(ilit ţii c$ntest rii maternit ţii 'i argumentaţi r spunsul reie'ind legislaţia în vig$are.

'. 0(ntract#l pr * nd plata pens e de "ntre! nere.

Definiţi n$ţiunea 'i enumeraţi caracterele 2uridice ale c$ntractului.Analizaţi c$nţinutul c$ntractului.C$mparaţi c$ntractul privind plata pensiei de întreţinere cu alte c$ntracte similare

a6 Cu c$ntractul de d$naţie su( f$rm de prestaţii peri$dice (6 Cu c$ntractul de rent gratuit viagerc6 Cu c$ntractul de înstr inare a (unului cu c$ndiţia întreţinerii pe viaţ .

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ________________

Page 5: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 5/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr.

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Ocr(t rea drept#r l(r fam l ale.

Definiţi n$ţiunea de $cr$tire.Determinaţi mi2l$acele de $cr$tire a drepturil$r familiale.8valuaţi c$mpetenţa $rganel$r de $cr$tire a drepturil$r familiale.

$. Desfacerea căsăt(r e "n nstan!a de #decată.

Definiţi n$ţiunea div$rţului 'i c$nceptele lui.Analizaţi temeiurile 'i pr$cedura desfacerii c s t$riei în instanţa de 2udecat .+$ţul C s-a adresat în instanţa 2udec t$reac cu $ cerere privind desfacerea c s t$riei 'i a inv$cat mc s$ţia face a(uz de alc$$l 'i este vi$lent în familie. 8i au trei c$pii de 5#5# 'i ! an. eclamantul cdesfacerea c s t$riei# sta(ilirea l$cului de trai al c$piil$r cu el 'i dec derea mamei din dreptu p rinte'ti.

Decideţi asupra $rdinii de examinare a m$tivel$r indicate în cerere în pr$cesul de div$rţ. Apreclitigiile care se s$luţi$neaz în pr$cesul de div$rţ la cerere 'i care din $ficiu.

'. O%l &a! a de "ntre! nere d ntre f()t s(! .

Definiţi n$ţiunea $(ligaţiei de întreţinere.Analizaţi c$ndiţiile de apariţie a dreptului de întreţinere între f$'tii s$ţi.Cet. *î'cu Diana 'i *î'cu )$ris au div$rţat la ! aprilie 4114. Peste !4 luni *î'cu Diana s-a adresat îninstanţa de 2udecat cu $ cerere privind plata pensiei de întreţinere de la f$stul s$ţ pe m$tivul c sta(ilit gradul 4 de invaliditate. &a examinarea cauzei s$ţul a $(iectat împ$triva cerinţel$r reclamaninv$cînd faptul c la m$ment f$sta s$ţie se afl în relaţii de c$ncu(ina2 cu cet. Al(u %$n.

:n faţa acest$r $(iecţiuni ce va decide 2ustiţia <

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 6: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 6/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 2

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Rap(rt#l #r d c fam l al.

Definiţi rap$rtul 2uridic familial.Analizaţi elementele rap$rtului 2uridic familial.

C$mparaţi criteriile de clasificare a rap$rtului 2uridic familial cu rap$rtul 2uridic civil. 8xpune pr$pria $pinie vis-a-vis de rap$rturile familiale pers$nale.

$. N(! #nea ) teme #r le "ncetăr căsăt(r e .

Definiţi n$ţiunea de încetare a c s t$riei.Analizaţi temeiurile încet rii c s t$riei.

4.>. ;lga a depus $ cerere de 2udecat a c s t$riei la instanţa de 2udecat # de$arece s$ţul ei Mlipsea de la d$miciliu de acum 4 ani de zile 'i nimeni nu 'tia unde-i. Eudec t$rul i-a l murit c p$ate s se adreseze cu $ cerere privind declararea a(senţei f r veste a s$ţului ceea cesimplifica pr$cedura div$rţului. &a examinarea cerereii depuse de ;lga privind declarara(senţei s$ţului# s-a desc$perit c mai exist $ astfel de cerere din partea Mariei care era 'ic s t$rit legal cu Mi,ai.Decideţi asupra ,$t r/rei instanţei de 2udecat 'i descrieţi efectele 2uridice ale acesteia

'. O%l &a! a c(p l(r ma (r de a3) "ntre! ne păr n! .

Definiţi n$ţiunea $(ligaţiei de întreţinere.Determinaţi c$ndiţiile în care apare $(ligaţia c$piil$r ma2$ri de a-'i întreţine p rinţii.M$gîldea Ana în vîrst de 5 ani primind $ pensie de >11 lei lunar a înaintat $ acţiune în insta 2udec t$reasc privind încasarea pensiei de întreţinere de la fiul ei Alexandru în vîrst de >5 anlucreaz 'i are un venit de >111 lei lunar# m$tivînd c acesta nu-i ac$rd a2ut$r material. Pîrîtul esac$rd s pl teasc # dar cu c$ndiţia ca s fie atrase la plat 'i fiicele *era 'i Maria. eclamanta a l mu*era are 4 c$pii 'i un salariu de ?11 de lei lunar# iar Maria a(ia a început lucrul dup facultate 'i prime511 lei lunar. :n afar de aceasta# fiicele $ viziteaz des 'i îi ac$rd a2ut$r în g$sp$d rie# au gri2ceea ce nu face Alexandru.

Decideţi asupra p$si(ilit ţii încas rii pensiei de întreţinere 'i argumentaţi r spunsul.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 7: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 7/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _______________________

Test nr. 4

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Re&lementarea #r d că a rap(rt#r l(r d ntre păr n! ) c(p "n pre+en!a element#e5tran etate.

7umiţi legea care guverneaz rap$rturile dintre p rinţi 'i c$pii în cazul d$miciliului c$mun al l$r 'cazul lipsei d$miciliului c$mun al p rinţil$r 'i c$piil$r.Analizaţi m$dalit ţile sta(ilirii 'i c$ntest rii paternit ţii 'i maternit ţii cu element de extranietate.+$ţii 8remei au plecat în usia în anul 4114# l sînd 4 c$pii în vîrst de 5 'i ? ani la (unica în s.)ul($acr.Anenii-7$i. Din anul 4110 ei nu au trimis întreţinerea pentru c$pii care a f$st prev zut în c$ntra privind plata pensiei de întreţinere# înc,eiat de ei cu (unica c$piil$r în anul 4114# m$tivînd prin aceinu au venituri suficiente 'i c ei# de fapt# s-au desp rţit. )unica d$re'te s încaseze pensia de întreţi pentru c$piii min$ri.

Decideţi asupra $rganului c$mpetent s s$luţi$neze cauza 'i asupra legislaţiei care urmeaz fie aplicat .

$. Drept#r le c(p l(r m n(r .

7umiţi cadrul legislativ internaţi$nal 'i naţi$nal în materie.Analizaţi drepturile reglementate de legislaţia în vig$are.Decideţi asupra realiz rii drepturil$r patrim$niale ale c$piil$r min$ri în epu(lica M$ld$va# apli prevederile actel$r n$rmative ale alt$r n$rme de drept.

'. O%l &a! a păr n! l(r de a3) "ntre! ne c(p ma (r nap! de m#ncă.

Definiţi n$ţiunea $(ligaţiei de întreţinere 'i numiţi caracterele ei.Analizaţi c$ndiţiile apariţiei $(ligaţiei de întreţinere a p rinţil$r faţ de c$piii ma2$ri.;leg în vîrst de 45 ani este invalid din c$pil rie de gradul %%. Prime'te al$caţie în sum de 411 lei

r ie'te împreun cu mama-pensi$nar care primelte lunar "11 lei. :ntre timp s-a c s t$rit 'i s$ţn scut un c$pil care înc nu a împlinit un an de zile 'i# respectiv# ea nu lucreaz . 8l s-a adresat în inde 2udecat cu $ cerere privind încasarea întreţinerii de la mama sa.

Decideţi asupra p$si(iit ţii încas rii întreţiner de la mama lui ;leg 'i cuantumul acesteia.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ________________

Page 8: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 8/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 6

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. N(! #nea căsăt(r e ) nat#ra e #r d că.

Definiţi c s t$ria# reie'ind din prevederile legale.Determinaţi caracterele 2uridice ale c s t$riei 'i natura ei 2uridic .8xprimaţi-v $pinia asupra te$riei c$ntractuale a c s t$riei# f$l$sind argumentele d$ctrinare.

$. E5erc tarea drept#r l(r păr nte)t .

7umiţi principiul de (az al exercit rii drepturil$r p rinte'ti.Analizaţi pr$cedeele 'i mi2l$acele care p$t fi aplicate de p rinţi la educarea 'i ap rarea drepturil$interesel$r c$piil$r min$ri.8valuaţi p$si(ilitatea exercit rii drepturil$r p rinte'ti de c tre p rinţii min$ri. Min$ra 8lena de ! nec s t$rit a n scut un c$pil. 8a s-a adresat la Casa de asigur ri s$ciale pentru a primi îndemnizaîngri2ire a c$pilului p/n la v/rsta de > ani a acestuia. Funcţi$narii casei de asigur ri au refuzat perfecteze actele 'i s -i pl teasc îndemnizaţia# m$tivînd prin faptul c nu are capacitatea de exerciţi

'. Plata "ntre! ner pentr# c(p m n(r . 7umiţi data de la care se pl te'te pensia de întreţinere pentru c$piii min$ri.Determinaţi cuantumul pensiei de întreţinere pentru c$pii min$ri 'i veniturile din care p$ate fi încasaceasta.Decideţi asupra p$si(ilit ţii mic'$r rii cuantumului pensiei de întreţinere pentru c$piii min$ri# f$l$argumentele respective.

Cet ţeanul G pl tea în (aza unei ,$t r/ri a instanţei 2udec t$re'ti pensie de întreţinere pentrc$pii min$ri în cuantum de !H> din t$ate veniturile. Ilteri$r a devenit invalid de gr. %% adresat în instanţa de 2udec t$reasc cu $ cerere privind mi'carea cuantumului de întreţin pentru c$pii din m$tivul c pensia de invaliditate este mic # iar el are nev$ie de tratament me

'i sumele primite nu-i a2ung.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 9: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 9/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 7

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Met(da de re&lementare a drept#l# fam l e .

Definiţi n$ţiunea met$dei de reglementare a dreptului familiei.Analizaţi specificul met$dei de reglementare în dreptul familiei.C$mparaţi met$da de reglementare a dreptului familiei cu met$da de reglementare în dreptul ci8xpuneţi-v asupra aut$n$miei dreptului familiei.

$. 8mpăr! rea pr(pr etă! c(m#ne "n de*ălmă) e a s(! l(r.

7umiţi cazurile de împ rţire a pr$priet ţii c$mune în dev lm 'ie 'i cercul pers$anel$r care p$t înacererea.Determinaţi c$tele-p rţi ale s$ţil$r în pr$prietatea c$mun în dev lm 'ie.Decideţi asupra împ rţirii un$r titluri de val$are# a unei p rţi din capitalul s$cial al s$ciet ţii c$mercunei case de l$cuit c$nstruit pe terenul = pr$prietate pers$nal a unuia dintre s$ţi.

'. O%l &a! a de "ntre! nere d ntre s(! .Definiţi $(ligaţia de întreţinere 'i numiţi caracterele ei.Analizaţi c$ndiţiile de apariţie a dreptului la pensia de întreţinere 'i cuantumul ei.:n luna septem(rie 4115 A. M riţ$i s-a adresat în instanţa de 2udecat cu $ cerere privind încas pensiei de întreţinere de la f$stul s$ţ# inv$cînd c este invalid de gradul %% 'i necesit spi2in matcare f$stul s$ţ = M riţ$i *. nu i-l ac$rd . &a examinarea cauzei s-a c$nstatat c p rţile au f$st c sdin !99? pîn în 4114. Din d$cumentele prezentate reiese c reclamanta s-a îm($ln vit înc în anul !cînd i s-a sta(ilit gradul %%% de invaliditate# dar ea a c$ntinuat s lucreze. :n anul 4115# fiindu-gradul %% de invaliditate ea s-a c$ncediat# de$arece starea s n t ţii s-a înr ut ţit# iar pensia de 4lunar nu-i permite s se întreţin . Pîrîtul nu este de ac$rd cu plata întreţinerii# argumentînd c atîta

cît au f$st în c s t$rie reclamanta a lucrat# iar acum tr ie'te în c$ncu(ina2 cu alt ( r(at. Decideţi asupra p$si(ilit ţii încas rii pensiei de întreţinere.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 10: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 10/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 19

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

!. O% ect#l de re&lementare al drept#l fam l e .

Definiţi $(iectul dreptului familiei.Analizaţi relaţiile s$ciale reglementate de dreptul familiei.C$mparaţi relaţiile s$ciale reglementate de dreptul familiei cu relaţiile s$ciale reglementate de dre

civil 'i decideţi asupra aut$n$miei dreptului familiei.$. 0(nd ! le de f(nd pentr# ad(p! e.

Definiţi n$ţiunea de c$ndiţie 'i n$ţiunea de impediment.Analizaţi c$ndiţiile necesare pentru înc,eierea actului 2uridic al ad$pţiei.Cetin Ana în vîrst de 45 ani# nec s t$rit a plasat c$pilul s u de 4 ani în casa de c$pii# m$tivînare p$si(ilitate s -l întreţin 'i c peste luni va veni s -l ia. Dup aceea a plecat în str in tate înunui c$ntract de munc . A2ungînd la destinaţie Cetin A. a aflat c c$ntractul de munc este înc pentru !4 luni. 8a a telef$nat la casa de c$pii 'i a anunţat c va lipsi un an de zile. Direct$rul caseic$pii# care era la curent cu situaţia# a f$st c$ncediat 'i în l$cul lui a f$st numit alt pers$an . Dexpirarea termenului de luni de la data plas rii c$pilului în casa de c$pii acesta a f$st ad$ptat de c&upu *asile 'i &idia.

Apreciaţi situaţia 'i determinaţi acţiunile mamei la înt$arcere.

'. N(! #nea ) elementele c(ntract#l# matr m(n al.

Definiţi n$ţiunea c$ntractului matrim$nial.Analizaţi elementele c$ntratului matrim$nial.*ladimir 'i amara au ,$t r/t s înc,eie un c$ntract matrim$nial tr ind în c$ncu(ina2. :n c$nţinutc$ntractultu ei au prev zut c (unurile d$(îndite de ei în peri$ada c/t v$r tr i împreun le v$r aparţindrept de prprietate pers$nal nu v$r fi $(ligaţi s se întreţin recipr$c nici într-un caz# dac v$c$pii# în caz de div$rţ# ace'tea v$r l$cui cu mama t$ate pr$(lemele viaţii de familie se v$r s$luţc$nf$rm art. ! Cfamiliei de c$mun ac$rd# f r adresare în instanţa de 2udecat .

Decideţi asupra legalit ţii c$ntractului . Determinaţi data de la care el p$ate fi vala(il 'i care dc$ndiţiile enumerate sunt legale. Argumentaţi r spunsul.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 11: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 11/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 11

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. 0aracter st ca &enerală a drept#l# fam l e a #n(r !ăr de peste ,(tare.

elataţi despre instituţia c s t$riei.Determinaţi asem n rile 'i de$se(irile dintre regimul legal al (unuril$r s$ţil$r în M 'i regimul legal (unuril$r s$ţil$r din alte ţ ri.C$mparaţi regimul c$ntractual al (unuril$r s$ţil$r în M cu regimul c$ntractual din alte ţ ri 'i fac pr$puneri de lege ferenda.

$. Pr(pr etatea pers(nală a s(! l(r.

Definiţi n$ţiunea de pr$prietate pers$nal a s$ţil$r.Analizaţi izv$arele pr$priet ţii pers$nale ale s$ţil$r.&a data de 4>.14.4110# 7egru a înaintat în 2udec t$ria sect.)uiucani $ acţiune de parta2 a averii c$m:n timpul c s t$riei s$ţia sa a m$'tenit $ cas de l$cuit în val$are de 51 111 lei. Peste 4 ani s$ţiiinvestit în reparaţia capital a im$(ilul n$minalizat suma de 51 111 lei.

Determinaţi p$si(ilitatea împ rţirii im$(ilului 'i eventualele c$te-p rţi.>. Inst t# rea t#tele :c#ratele ; as#pra m n(r l(r.

elataţi despre pers$anele asupra c r$ra p$ate fi instituit tutela 'i curatela 'i sc$pul acesteia.Analizaţi $rdinea 'i $rganele c$mpetente pentru instituirea tutelei 'i curatelei.Dup m$artea p rinţil$r min$rului Dumitru în vîrst de ? ani aut$ritatea tutelar a încercat s -l plsu( tutela unc,iului s u *asile în vîrst de 01 ani. Acesta nu era de ac$rd# m$tivînd refuzul prin faptunu a avut c$pii# nu are experienţ în educarea c$piil$r# este ($lnav de radiculit 'i ii va fi greîndeplineasc funcţia de tut$re. Aut$ritatea tutelar a c$nsiderat c argumentele nu sunt seri$ase numit tut$re asupra min$rului.

Decideţi asupra ,$t rîrii aut$rit ţii tutelare. Care sunt cerinţele stipulate în CF M faţ pers$anele ce urmeaz a fi numite tut$ri 3curat$ri6 <

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 12: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 12/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 1$

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Pers(anele care a# drept#l să ceară declararea n#l tă! căsăt(r e .

7$ţiunea de c s t$rie nul .Analizaţi cercul pers$anel$r care p$t înainta acţiunea în anulare a c s t$riei.+$ţii Jîncu au înc,eiat c s t$ria în anul 4114. :n mai 4115 dintr-un testament# l sat de tat l s$ţului eaflat c decedatul presupunea c s$ţii sunt fraţi. *estea i-a descura2at# dar de$arece ei se împ cau c$pii nu aveau# au ,$t rît s nu spun nim nui 'i s c$ntinu viaţa împreun . Fratele s$ţiei s-a adreinstanţa 2udec t$reasc cu $ cerere privind declararea c s t$riei nule 'i a inv$cat faptul c el nu privi lini'tit $ astfel de im$ralitate.

Decideţi asupra su(iectel$r de declarare a nulit ţii c s t$riei 'i asupra cauzei de nulitate.

$. Pr(pr etatea c(m#nă "n de*ălmă) e a s(! l(r.

Definiţi n$ţiunea de pr$prietatea c$mun în dev lm 'ie.Analizaţi izv$arele apariţiei dreptului de pr$prietate c$mun în dev lm 'ie a s$ţil$r.:n n$iem(rie 4115 A. %van$v a înaintat $ acţiune în instanţa 2udec t$reasc privind declararea nuc$nvenţiei înc,eiate de s$ţia sa. 8l a inv$cat urm t$arele în fe(ruarie 4114# avînd un venit (un e

pr$curat un televiz$r# magnet$f$n# camer de filmat etc. în sum t$tal de 41 111 lei# iar s$ţia aaceste (unuri f r ca el s 'tie. &a examinarea cauzei s-a sta(ilit c s$ţia a înc,eiat tranzacţiile respecde$arece avea nev$ie s fac reparaţie în cas 'i s ac,ite plata pentru $cupaţiile c$piil$r 3muzdansuri6. eclamantul cere ca c$nvenţia înc,eiat f r ac$rdul lui s fie declarat nul 'i (unurile întîn familie.

Decideţi asupra nulit ţii c$nvenţiei argumentînd r spunsul.

'. Sta% l rea patern tă! "n nstan!a de #decată.

Definiţi n$ţiunea de paternitate.Determinaţi cercul pers$anel$r care p$t înainta acţiunea în instanţa de 2udecat 'i actele care se anex

la cerere.Pr$puneţi argumentele care p$t sta(ili paternitatea 'i faptul paternit ţii

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 13: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 13/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 1'

Pentru examen la Dreptul familieiAnul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Pr nc p le esen! ale ale drept#l# fam l e .

Definiţi n$ţiunea de principii ale dreptului.Analizaţi principiile esenţiale ale dreptului familiei.+$ţii 7egru au înc,eiat c s t$ria în 4114. peste 4 ani relaţiile între ei s-au înr ut ţit din cauza c ms$ţului v zînd c s$ţia lucreaz 'i prea are timp s se $cupe de g$sp$d rie venea la ei în t$at g$sp$d rea de una singur # î'i aducea prietene 'i dese$ri trecea pe la (ut$iul cu vin. +$ţia a cerut ds$acr s nu mai fac t r ($i la cas 'i s -i restituie t$ate c,eile. +$acra s-a plîns la Prim rie.

Decideţi asupra acţiunil$r Primarului. Care principiu se va aplica la examinarea litigiuluArgumentaţi r spunsul.

$. N(! #nea de căsăt(r e n#lă ) ca#+ele de n#l tate.

elataţi despre n$ţiunea 'i felurile nulit ţii la c s t$rie.Analizaţi cauzele de nulitate a c s t$riei.8 'i D s-au c s t$rit c s t$rit în anul 411! în IKraina. :n anul 4114 D a d$st c$ndamnat la privaţiuneli(ertate pentru s v/r'irea unei infracţiuni pe un termen de 5 ani# iar 8.# a venit în M$ld$va 'i s-a c scu C. Din aceast c s t$rie au rezultat 4 c$pii# familia se împac (ine. &a 1!.19.411 D. +-a eli(er penetenciar 'i s-a adresat în instanţa de 2udecat cu $ cerere privind nulitatea celei de a d$ua c s ts$ţiei sale. Aceasta# la r/ndul ei# a depus $ cerere de div$rţ cu D.

Decideţi care va fi ,$t r/rea instanţei de 2udecat 'i argumentaţi r spunsul. :n ce cazuri c s t p$ate fi sanat .

'. Dat(r le s(! l(r.

elataţi despre n$ţiunea de dat$rie 'i categ$riile ei.Determinaţi care sunt temeiurile 2uridice ale apariţiei dat$riil$r pers$nale 'i ale dat$riil$r c$mune.Decideţi care (unuri p$t fi urm rite

- în cazul r spunderii p rinţil$r pentru pre2udiciul cauzat de c$pilul l$r min$r# care a s vinfracţiune.- în cazul cînd un s$ţ a luat un împrumut s fac reparaţie în apartamentul care v aparţin

drept de pr$prietate pers$nal .- în cazul cînd s$ţii au înc,eiat un c$ntractz matrim$nial.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 14: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 14/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 1/

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. 0(rela! a drept#l# fam l e c# alte ram#r de drept.

elataţi despre n$ţiunea c$relaţiei ramuril$r de drept.Analizaţi c$relaţia dreptului familiei cu dreptul civil.

r$fim$v %. 'i %van$va A. au tr it în c$ncu(ina2 > ani 'i au dus g$sp$d rie c$mun . Ilteri$r ei s-au 'i au ,$t rît s l$cuiasc separat. Peste cîtva timp %van$va A. s-a adresat în instanţa 2udec t$reasccerere privind împ rţirea (unuril$r d$(îndite împreun cu r$fim$v %. 3teren de p mînt# frigider# televiz$r# te,nic casnic 6. Decideţi asupra n$rmel$r de drept care p$t fi aplicate în cazul menţi$nat.

$. L t & le pr * nd ed#carea c(p l(r.

7umiţi litigiile care apar în privinţa educ rii c$piil$r.Analizaţi $rdinea de examinare 'i s$luţi$nare a litigiil$r.:ntre s$ţii *î'cu a ap rut litigiu privind instruirea fiicei ;lga în vîrst de " ani. at l d$rea ca fiica

înveţe la &iceul în care mai multe $(iecte se predau în lim(a englez # iar mama era categ$ric împ$tde$arece ea c$nsidera c din cauza st rii s n t ţii ;lga nu va putea rezista ritmului sta(ilit în lic)unicii care l$cuiau împreun cu s$ţii *î'cu erau de ac$rd cu mama c$pilului.

Decideţi asupra s$luţi$n rii acestui litigiu# argumentînd r spunsul cu prevederile legislaţiei.

'. Teme #r le ) pr(ced#ra decăder d n drept#r le păr nte)t .

Definiţi n$ţiunea de dec dere din drepturile p rinte'ti.Analizaţi temeiurile 'i pr$cedura de dec dere din drepturile p rinte'ti.C$mparaţi asem n rile 'i de$se(irile dintre dec derea din drepturile p rinte'ti 'i luarea c$pilului fdec derea din drepturile p rinte'ti 'i expuneţi-v $pinia vis-a-vis de art."! CF M.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 15: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 15/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 1

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Actele de stare c * lă ) m(d#l de "nre& strare a acest(ra.

Definiţi actele de stare civil .Determinaţi faptele 2uridice care urmeaz a fi înregistrate la $rganele de înregistrare a actel$r de civil 'i pers$anele care se p$t adresa.Din iunie !999 cet ţenii M s$ţii *ic$l lucrau în (aza unui c$ntract în Franţa# venind acas numac$ncediu. :n 411> relaţiile între ei s-au înr ut ţit 'i ei au div$rţat în Franţa# la l$cul de trai în c$nf$rmcu legislaţia francez . Peste un an s$ţul %$n *ic$l s-a înt$rs în ţar 'i a vrut s se rec s t$reascdepunere declaraţiei de c s t$rie la ;+C cu cet.7eagu A. el a prezentat ,$t rîrea instanţei de 2udecatFranţa# tradus în lim(a r$m/n 'i legalizat în $rdinea sta(ilit de lege. Beful ;ficiului de +tare Civil pr$pus s perfecteze desfacerea c s t$riei în c$nf$rmitate cu legislaţia M.

Decideţi asupra cerinţel$r Befului ;+C 'i argumentaţi r spunsul.

$. Drept#r le ) (%l &a! le păr n! l(r.

8numeraţi drepturile 'i $(ligaţiile p rinţil$r.Analizaţi c$nţinutul drepturil$r 'i $(ligaţiil$r p rinte'ti.8fim$v 8lena# avînd un c$mp$rtament am$ral# a n scut un c$pil pe care l-a l sat la casa de c$pii. Dtrei ani de zile ea a luat c$pilul acas . Peste un an vecinii s-au adresat la aut$ritatea tutelar cu rug mde lua m suri cu mama respectiv # de$arece ea are un c$mp$rtament am$ral# c$pilul este neînfl mînd# nu are ,aine# une$ri d$arme în c$rid$r din cauza $aspeţil$r mamei.

Decideţi asupra acţiunil$r aut$rit ţii tutelare.

'. Efectele #r d ce ale n#l tă! căsăt(r e .

Definiţi n$ţiunea de nulitate a c s t$riei.

Analizaţi efectele nulit ţii faţ de s$ţi 'i c$pii.8valuaţi efectele nulit ţii în cazul c s t$riei putative.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 16: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 16/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 12

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Or&anele de stare c * lă ) atr %#! le l(r.

7umiţi $rganele de înregistrare a actel$r de stare civil .Analizaţi atri(uţiile $rganel$r de stare civil privind înregistrarea faptel$r 2uridice.Cet. &idias Ean d$rind s -'i perfecteze actele pentru a-'i sta(ili d$miciliul în str in tate s-a adresat la sect.Centru# mun.C,i'in u cu $ cerere ca s -i fie eli(erate certificatele de na'tere a p rinţil$r s i = Ann scut în anul !9!0 'i &e$n# n scut în anul !9!1. 'eful ;+C sect.Centru i-a refuzat primirea cererii.

Decideţi asupra cauzei refuzului 'i a $rganului c$mpetent pentru eli(erarea acest$r acte.

$. 0(nd ! le de f(nd ) l psa mped mentel(r la căsăt(r e.

Definiţi n$ţiunea de c$ndiţie 'i n$ţiunea de impediment.Analizaţi c$ndiţiile de f$nd pentru înc,eierea c s t$riei 'i impedimentele la înc,eierea c s t$riei.Margareta# 41 anis-a c s t$rit cu Marin# 45 ani. Peste $ lun # el# d$rind s fie cinstit cu s$ţia# i-aanteri$r el a f$st femeie 'i la vîrsta de 41 ani 'i-a f cut $peraţie medical 'i 'i-a sc,im(at sexul.

Margareta s-a adresat dup c$nsultaţie la un 2urist. Decideţi asupra legalit ţii c s t$riei înc,eiate. Care v$r fi acţiunile s$ţil$r c s t$ria vdeclarat nul # sau va fi desf cut < Argumentaţi r spunsul.

'. Ad(p! a c(p l(r< cetă!en a Rep#%l c M(ld(*a< de către cetă!en stră n .

7umiţi c$piii# cet ţeni ai M care p$t fi pr$pu'i spre ad$pţie cet ţenil$r str ini.Analizaţi cerinţele înaintate faţ de cet ţenii str ini ce pretind ad$pţia.+$ţii Jalgi,# cet ţeni ai %sraelului au venit în M$ld$va 'i s-au adresat la instanţa de 2udecat dinCi$cana cu $ cerere privind ad$pţia unui c$pil în vîrst de $ lun de zile# n scut de min$ra 8lena în de !" ani. Aceasta din urm 'i-a dat ac$rdul pentru ad$pţie scris pers$nal de mîna ei 'i le-a transm

s$ţil$r Jalgi, 'i c$pilul. Decideţi care sunt înc lc rile legislaţiei 'i pr$puneţi varianta c$rect a pr$cedurii de ad$pinternaţi$nal .

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 17: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 17/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 14

Pentru examen la Dreptul familiei Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Real +area drept#r l(r ) "ndepl n rea (%l &a! l(r fam l ale.Definiţi n$ţiunea de realizare a drepturil$r.Analizaţi m$dalitatea de realizare a drepturil$r 'i îndeplinire a $(ligaţiil$r familiale.*ict$r# c s t$rit de 5 ani# l$cuie'te împreun cu s$ţia 'i 4 c$pii în vîrst de 0 ani 'i de ? luni la s$

elaţiile în familie sunt f$arte tensi$nate# s$ţul munce'te mult# dar nu este preţuit de c tre memfamiliei# dea$rece prime'te puţin. 8l a depus $ cerere de desfacere a c s t$riei la 2udec t$ria sec. Cmun. C,i'in u. 8l a inv$cat în cerere m$tivul c vrea s tr iasc cu familia sa separat de$arece egars$nier # dar s$ţia nu d$re'te fiindc la p rinţi e mai mult spaţiu l$cativ 'i mama $ a2ut s îngride c$pii.

Decideţi asupra p$si(ilit ţii desfacerii c s t$riei 'i argumentaţi r spunsul. Care drepturi snerealizate sau înc lcate în situaţia dat .

$. Re&lementarea #r d că a "nc,e er căsăt(r e c# element de e5trane tate. 7umiţi &egea ţ rii care guverneaz c$ndiţiile de f$nd ale c s t$riei cu element de extranietate.Analizaţi c$ndiţiile de f$nd 'i de f$rm pentru înc,eierea c s t$riei cu element de extranietateterit$riul M.:n anul !99" cet. M M$dîrc Maria 'i Calestru %$n# aflîndu-se la $di,n în +pania au înc,eiat ac$c s t$rie religi$as în c$nf$rmitate cu legislaţia spani$l . Dup înt$arcere ei au tr it împreun f rîntreprinde vre$ acţiune în vederea înregistr rii c s t$riei în ţar . :n anul 4111 ei s-au desp rţit 'i M$

Maria a plecat la lucru în %talia. Peste 4 ani Calestru %$n a înc,eiat $ n$u c s t$rie cu *$lc$vînregistrînd-$ în $rdinea sta(ilit de lege. &a finele anului 4110 Calestru %. a decedat într-un accrutier. M$dîrc M. s-a reînt$rs din %talia 'i avînd pretenţii la m$'tenire s-a adresat în insta 2udec t$reasc cu $ cerere privind nulitatea c s t$riei înc,eiat de Calestru %$n cu *$lc$va A. d$vad ea a prezentat actul de c s t$rie din +pania.

Decideţi care va fi s$luţia.

'. Resta% l rea "n drept#r le păr nte)t .elataţi despre n$ţiunea dec derii din drepturile p rinte'ti.

Analizaţi temeiurile 'i pr$cedura resta(ilirii în drepturile p rinte'ti.&idia# >1 ani# a f$st dec zut din drepturile p rinte'ti în iulie 411> din cauza alc$$lismului. Dup a

a tratat 'i în luna aprilie 411 s-a adresat în instanţa de 2udecat cu $cerere privind resta(ilireadrepturile p rinte'ti. %nstanţa 2udec t$reasc a respins cerere dea$arece c$pilul era ad$ptat înc în 4se simţea f$arte (ine la ad$ptat$ri.

&idia# fiind singur a ,$t rît s ad$pte un c$pil 'i s-a adresat dup c$nsultaţie la aut$rittutelar .Decideţi asupra p$si(ilit ţii resta(ilirii în drepturile p rinte'ti 'i atgumentaţi r spunsul. 8xpunev asupra p$si(ilit ţii ad$pţiei unui c$pil de c tre &idia.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ________________

Page 18: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 18/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 16

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. N(! #nea ) mp(rtan!a t#tele ) c#ratele .!.!.Definiţi n$ţiunea 'i caracterele instituţiei de tutel 'i curatel .!.4.Determinaţi cercul pers$anel$r care p$t fi numite tut$ri 3curat$ri6 'i cercul pers$anel$r

asupra c r$ra p$ate fi instituit tutela sau curatela.!.>.Dup m$artea mamei +a'a în v rst de 4 ani a f$st transmis su( tutela (unicului din partea mam

c$pilului. at l c$pilului dup decesul s$ţiei s-a c s t$rit a d$ua $ar 'i nu a d$rit s ee c$pilfamilia sa n$u . Peste > ani el s-a înt$rs în $ra'ul unde l$cuia fiul s u cu (unicul 'i printr-$ ceredepus la instanţa 2udec t$reasc a cerut ca (unelul s -i înt$arc c$pilul# de$arece tutela instituit f r ac$rdul lui. at l a m$tivat c c$pulul va fi educat de el mai (ine de$arece (unnu are studii superi$are.

ut$rele c$pilul 3(unelul6 a refuzat s -l transmit # m$tivînd c +a'a dispune de t$ate c$ndnecesare pentru educaţia n$rmal # nu-l cun$a'te del$c pe taic -s u# care nu a participat pîn la educaţie# nu s-a interesat de s$arta lui 'i nu a pl tit intreţinere pentru c$pil.

Decideţ i asupra c r$r c$pii p$ate fi instituit tutela. Argumentaţi p$si(ilitatea reînt$arcec$pilului la tat . Care circumstanţe v$r sta la (aza s$luţi$n rii cazului<

$. Rec#n(a)terea patern tă! "n m(d %ene*(l.

4.!.Definiţi n$ţiunea de recun$a'tere de paternitate 'i caracterele acesteia.4.4.Analizaţi pr$cedura recun$a'teri 'i $rganele c$mpetente.4.>.)$stan 8lena a depus la ;+C $ cerere semnat de ea 'i Palade A. privind recun$a'terea (enev$l

de paternitate în privinţa fiului ;leg. 8a a l murit c Palade A. nu se p$ate prezenta la ;+Cde$arece este plecat într-$ deplasare de serviciu de lung durat peste ,$tare# dar semn turaeste autentificat de c$nduc t$rul întreprinderii unde este anga2at. Decideţi asupra p$si(ilit ţii recun$a'terii paternit ţii în lipsa unuia dintre p rinţi. Dacda cine

p$ate autentifica semn tura < Care sunt efectele 2uridice ale recun$a'terii de paternitate<

'. M(ment#l "ncetăr căsăt(r e "n ca+#l d *(r!#l# . Efectele #r d ce ale desfacer căsă>.!. elataţi despre m$mentul încet rii c s t$riei.

>.4. Analizaţi efectele 2uridice ale desfacerii c s t$riei.>.>. C$nf$rm ,$t rîrei instanţei de 2udecat din 45 $ct$m(rie 411 s$ţii *$in$van au div$r)unurile# pr$prietate c$mun în dev lm 'ie a l$r nu au f$st împ rţite. &a data de 4 $ct$r411 # s$ţia î'i cump r un aut$m$(il. Peste $ lun s$ţul se adreseaz în instanţ cu $ ce privind parta2area (unuril$r pr$prietate c$mun în dev lm 'ie. :n lista (unuril$r este inscluaut$m$(ilul pr$curat de s$ţie la 4 .!1.411 # inv$cînd faptul c acesta este pr$curat din (anii c$muni.

Decideţi asupra p$si(ilit ţii parta2ului aut$m$(ilului 'i argumentaţi r spunsul.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 19: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 19/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. 17

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Pr(ced#ra ad(p! e .!.! elataţi despre c$mpetenţa în materia ad$pţiei.!.4 Analizaţi pr$cedura preala(il în materie de ad$pţie 'i efectele nerespect rii ei.!.> +$ţii ailean au depus $ cerere de ad$pţie a min$rului Dumitru în vîrst de " ani. %nstanţ

2udecat # dup primirea avizului aut$rit ţii tutelare# privind raţi$nalitatea ad$pţiei# a certificana'tere a c$pilului# adeverinţa medical privind starea de s n tate# dezv$ltarea fizic 'i mentc$pilului# ac$rdul casei de c$pii unde se afla Dumitru a cerut de la aut$ritatea tutelar actul verifc$ndiţiil$r de trai al s$ţil$r ailean# venituril$r l$r 'i caracteristica l$r m$ral # cît 'i faptul dac nc$pii din c s t$riile anteri$are.

Decideţi asupra c$rectitudinii cerinţel$r instanţei de 2udecat # f cînd trimitere la n$rmele 2urrespective.

$. Drept#r le ) (%l &a! le nepatr m(n ale ale s(! l(r.

4.! 7umiţi principiul de (az pe care se întemeiaz drepturile 'i $(ligaţiile nepatrim$niale ale s$ţil$rartic$lele din C$dul Familiei în care el este stipulat.

4.4 Analizaţi c$nţinutul drepturil$r 'i $(ligaţiil$r nepatrim$niale ale s$ţil$r.4.> Dup sfatul prietenel$r sale Angela# muncit$are la uzina de pîine a ,$t rît s devin frizeriţ . +nu a f$st de ac$rd cu aceast idee 'i ei s-au certat. Peste $ s pt mîn el a aflat c s$ţia t$tu'i s-a îla cursuri de frizeriţ . 8l i-a înaintat cerinţa ca ea imediat s lase acest lucru. :n caz c$ntrar eldiv$rţa cu ea dea$rece s$ţul este în drept s -i dee rec$mad ri 'i sfaturi de $rice fel. Afirmaţiile s$ţau c$nvins s$ţia c el are dreptate 'i# d$rind s p streze familia# ea a renunţat la intenţiile sale. Decideţi cît este de argumentat p$ziţia s$ţului. Descrieţi c$nţinutul dreptului s$ţil$r de a-'i aleîndeletnicirea 'i pr$fesia.

'. Plata pens e de "ntre! nere "n ca+#l "n care cel (%l &at să plătească ") sta% le)te d(mstră nătate.

>.! 7umiţi actele n$rmative naţi$nale 'i internaţi$nale care reglementeaz aceast între(are.>.4 Determinaţi m$durile de plat a pensiei de întreţinere prev zute de legislaţia în vig$are.>.> +$ţii @rin(erg î'i perfecteaz actele pentru plecare cu d$miciliul în %srael. at l s$ţului este cat

împ$triv 'i inv$c faptul c el nici într-un caz nu va da ac$rdul pentru plecare. Fiul estenedumerire# dea$rece tat l lui este un ( r(at de 51 ani# lucreaz # are un venit sta(il 'i un c$nt dela (anc .

Decideţi asupra situaţiei 'i argumentaţi r spunsul.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 20: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 20/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $9

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. 0(ntract#l pr * nd plasarea c(p l(r "n casele de c(p de t p fam l al.Definiţi c$ntratul privind plasarea c$piil$r în casele de c$pii de tip familial.Analizaţi elementele c$ntractului privind plasarea c$piil$r în casele de c$pii de tip familial.P rinţii educat$ri M riţ$i 8lena 'i ud$r au înc,eiat cu aut$ritatea tutelar un c$ntract privind plasac$piil$r în casa de c$pii de tip familial pe care au creat-$. :n c$ntract era stipulat termenul de educaţc$piil$r prev zut de legislaţia în vig$are 'i c$ndiţiile de reziliere a acestui c$ntract. Peste un an de s$ţii M riţ$i s-au adresat la aut$ritatea tutelar cu rug mintea de a rezilia c$ntractul din m$tivul cse p$art urît 'i ei au numai nepl ceri din pricina l$r.

Decideţi asupra rezilierii c$ntractului privind plasarea c$piil$r în casele de c$pii de tip famili8numeraţi cazurile de reziliere anticipat a c$ntractului privind plasarea c$piil$r în casele de c$pitip familial.

$. Pr(ced#ra "nc,e er căsăt(r e .elataţi despre f$rmalit ţile premerg t$are.

Analiaţi pr$cedura înc,eierii c s t$riei în faţa funcţi$narului de stare civil .$man *ict$r a depus $ cerere de înregistrare a c s t$riei la ;+C sect. )uiucani mun.C,i'in u cu cet

Lape' *ict$ra. :n (uletinul de identitate al lui $man *. nu era 'tampila c c s t$ria anteri$ar a f$desf cut . Beful ;+C l-a crezut pe cuvînt 'i aprimit cererea# de$arece el a pr$mis c în ziua fixat pînregistrarea c s t$riei el va aduce certificatul de div$rţ.

Peste $ lun de la data fixat pentru înregistrarea c s t$riei el a prezentat ,$t rîrea r mdefinitiv a instanţei de 2udecat privind div$rţul din !5 fe(ruarie 411!. +-a c$nstatat c acea,$t rîre nu fusese înregistrat la ;+C.

Decideţi asupra acţiunil$r ;+C.

'. Teme #r le< pr(ced#ra ) efectele desfacer ad(p! e . 7umiţi temeiurile desfacerii ad$pţiei.Analizaţi pr$cedura 'i efectele desfacerii ad$pţiei.

A 'i ) au ad$ptat un c$pil în v rst de ? ani. Peste 4 ani c$pilul 'tiind c ace'tea nu sunt p rinţii luînceput t$t mai des s se duc la $ m tu' de a sa 3rud de sînge6. :n familie s-au început neînţelegad$ptat$rii vr$iau s educe c$pilul# s -l supraveg,eze iar acesta nu asculta 'i fugea la m tu' . Ad$pts-au adresat la aut$ritatea turtelar s le a2ute.

Decideţi asupra acţiunil$r pe care le va întreprinde aut$ritatea tutelar . Argumentaţi dac în aceasituaţie exist temei pentru desfacerea ad$pţiei# 'i dac da# indicaţi m$tivul.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 21: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 21/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $1

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Dep starea ) plasament#l c(p l(r răma) fără (cr(t rea păr ntească. 7umiţi cauzele care determin c$pilul ca fiind r mas f r $cr$tirea p rinteascAnalizaţi funcţiile aut$rit ţii tutelare în d$meniul depist rii 'i plasamentului c$piil$r $rfani 'i a c$pir ma'i f r $cr$tire p rinteasc .P rinţii min$rului *ict$r = !1 ani# au plecat la lucru peste ,$tare# iar el a r mas cu (unica. Primele p rinţii trimiteau (ani# telef$nau# ap$i au disp rut. Peste un an a murit (unica 'i min$rul a r mas singcas . In an de zile el mînca la vecini# ace'tea încercînd s afle ceva despre p rinţi# 'i v zînd c nuafla nimic = au anunţat aut$ritatea tutelar . Aceasta a întreprins m suri s plaseze c$pilul în l$caldat # dar v zînd c nu-i nici $ p$si(ilitate = au transmis datele la ;rganul central pentru pr$tec$pilului peste > luni. Apreciaţi acţiunile aut$rit ţii tutelare 'i c$ncretizaţi termenii privind evidenţ plasamentul c$piil$r lipsiţi de gri2a p rinteasc .

$. Efectele #r d ce ale ad(p! e .Determinaţi m$mentul din care iau na'tere efectele ad$pţiei 'i cercul pers$anel$r care sunt influenţateaceste efecte.Analizaţi c$nţinutul drepturil$r 'i $(ligaţiil$r pers$nale 'i patrim$niale ale su(iectel$r actului 2uridic ad$pţie.

+$ţii +îr(u au ad$ptat c$pilul *asile în v rst de 5 ani. Acum el are 4> ani 'i a aflat c tat l s u (i$l$gdecedat 'i a r mas apartametul lui pe care nu are cine s -l m$'teneasc . 8l s-a sf tuit cu ad$ptat$rii ',$t rît s defac ad$pţia pentru ca ad$ptatul s p$at m$'teni apatamentul.

Decideţi dac sunt întrunite c$ndiţiile pentru desfacerea ad$pţiei 'i argumentaţi r spunsul.

'. M(d f carea c#ant#m#l# pens e de "ntre! nere sta% l tă de nstan!a #decăt(rească sa# sde plata aceste a.

7umiţi $rganul c$mpetent 'i pers$anele care p$t depune cererea.Analizaţi c$ndiţiile scutirii sau m$dific rii cuantumului pensiei de întreţinere.+m$c,in A. pl tea în (aza unei ,$t rîri ai instanţei 2udec t$re'ti !H din venituri pentru un c$pil prima c s t$rie 'i !H din venituri pentru alt c$pil din a d$ua c s t$rie. &a m$mentul cînd c$pil

prima c s t$rie a împlinit ma2$ratul mama celui de-al d$ilea c$pil s-a adresat cu $ cerere de ma2$ pensiei de întreţinere pîn la din venituri. Pîrîtul nu era de ac$rd# de$arece era c s t$rit a treia $mai avea un c$pil min$r 'i s$ţie care nu lucra# fiind $cupat cu îngri2irea c$pilului.

Decideţi asupra ,$t rîrii instanţei de 2udecat .

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 22: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 22/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr.$$

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Desfacerea căsăt(r e c# element de e5trane tate. 7umiţi &egea care guverneaz desfacerea c s t$riei cu element de extraneitate în epu(lica M$ld$v$rganul c$mpetent.Determinaţi $rganul c$mpetent 'i m$dalitatea pentru desfacerea c s t$riei cet ţenil$r M care l$cuie

afara ,$tarel$r ţ rii.:n anul 4111 cet. M Malai %$n 'i cet.F Ite,ina A. au înc,eiat $ c s t$rie la M$sc$va. Dup aceeal$cuit la C,i'in u. :n septem(rie 4115 cet.Ite,ina A. din cauza neînţelegeril$r în familie a plecat la mamsa în M$sc$va# unde a depus $ cerere de desfacere a c s t$riei. Malai %. a expediat $ plîngere în indicat c cerere de div$rţ tre(uie s fie examinat la l$cul de trai al s$ţil$r în c$nf$rmitate cu lestatului unde ei au d$miciliu c$mun# indiferent de cet ţenia s$ţil$r.

Decideţi asupra ,$t rîrii instanţei de 2udecat .

$. M(d f carea ) re+ l erea c(ntract#l# matr m(n al.elataţi despre $rdinea de m$dificare a c$ntractului matrim$nial.

Analizaţi temeiurile de m$dificare 'i reziliere a c$ntractului matrim$nial.+$ţii Al(u au înc,eiat un c$ntract matrim$nial în timpul c s t$riei - 41.15.4110. c$nf$rm c$ntrcats$ţil$r le revenea s$ţiei = "1 la sut din t$ate (unurile d$(îndite de ei# iar s$ţului = >1 la sut .

+$ţul avea înc,eiat un c$ntract de împrumut pers$nal din >1.!1.!999 'i despre înc,eierea c$ntrcatulumatrim$nial nu a inf$rmat credit$rul. Acesta din urm s-a adresat în instanţa de 2udecat cu $ c privind rezilierea c$ntractului matrim$nial. Decideţi asupra rezilierii c$ntractului matrim$nial. 8xpuneţi argumentele care tre(uie s le inv$credit$rul pentru a rezilia c$ntrcatul matrim$nial.

'. Declararea ad(p! e n#le.Definiţi n$ţiunea de nulitate a unui act 2uridic.Analizaţi temeiurile declar rii ad$pţiei nule.Eeleznîi ;leg a ad$ptat fiul s$ţiei sale Ingureanu . în vîrst de 5 ani. Peste cîtva timp relaţiile între eau înr ut ţit 'i ei au div$rţat. Ingureanu . împreun cu c$pilul s-a înt$rs la primul ei s$ţ = tat l c$pil8a s-a adresat cu $ cerere în instanţa de 2udecat privind încasarea pensiei de întreţinere de la EeleznAcesta# la rîndul lui# a înaintat $ cerere privind desfacerea ad$pţiei# de$arece el este lipsit de p$si(ilde a participa la educarea c$pilului.

Decideţi asupra cazului.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 23: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 23/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $'

Pentru examen la Dreptul familiei Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Drept#r le ) (%l &a! le t#t(r l(r ) c#rat(r l(r.Definiţi n$ţiunea de tut$re 'i curat$r.Analizaţi c$nţinutul drepturil$r 'i $(ligaţiil$r tut$ril$r 'i curat$ril$r privind pers$ana min$rului.:n !99? a decedat tat l lui %g$r n scut în !99 # iar în !999 'i mama lui. Dup decesul tat lui c$împreun cu mama grav ($lnav a l$cuit la (unica în sat. )unica s-a adresat cu $ cerere la aut$ritattutelar s fie numit tut$re. ug mintea ei a f$st refuzat din m$tivul c ea este inapt de muncvîrsta de 1 ani 'i este pensi$nar 6 'i nu va putea îndeplini în m$dul cuvenit $(ligaţiile ce-i revin.

:n calitate de tut$re a f$st numit unc,iul lui %g$r care l$cuia la C,i'in u# unde se afla 'i patrim$n

c$pilului m$'tenit dup m$artea mamei sale. Aut$ritatea tutelar i-a l murit (unic i c numirecalitate de tut$re a unc,iului nu este $ piedic pentru ca c$pilul s l$cuiasc în c$ntinuare la Decideţi asupra situaţiei din punct de vedere 2uridic. Care sunt cerinţele înaitate faţ de tut$re< P$are tut$rele l$cui separat de c$pil< Cum se asigur drepturile patrim$niale ale c$pilului reie'ind prevederile CF 'i CC<

1. Pr(ced#ra declarăr căsăt(r e n#le. 7umiţi $rganul c$mpetent pentru declararea c s t$riei nule 'i m$mentul din care c s t$ria se c$nsinul .Determinaţi su(iectele dreptului la acţiune.) 'i C au înc,eiat $ c s t$rie în !995. în anul 4115 s$ţia a aflat c s$ţul a mai f$st $ dat c s t$rit m$mentul înc,eierii c s t$riei l$r el nu desf cuse c s t$ria precedent . 8a a depus la instanţa de 2u$ cerere privind desfacerea c s t$riei m$tivînd c nu vrea s mai c$ntinuie viaţa în c$mun cu $ percare atîta timp a minţit-$.

Printr-$ ,$t rîre a instanţei de 2udecat c s t$ria af$st desf cut . Peste 4 luni f$stul s$ţ s-a adreinstanţa de 2udecat privind împ rţirea (unuril$r d$(îndite în timpul c s t$riei. +$ţia la rîndulinv$cat faptul c (unurile sunt înscrise pe numele ei# au f$st pr$curate din veniturile ei 'i el nunici $ atri(uţie la ele# de$arece nu i-a f$st s$' adev rat.

Decideţ i asupra n$rmel$r 2uridice care tre(uie s fie aplicate la s$luţi$narea cazului. P$ate $aredeclarat nul c s t$ria dup desfacerea ei.

$. 0(ntestarea patern tă! ) matern tă! .elataţi despre $rganele c$mpetente 'i su(iectele dreptului la acţiune.

Determinaţi c$ndiţiile c$ntest rii paternit ţii 'i maternit ţii.:n luna mai 4115 Munteanu %. s-a adresat la instanţa 2udec t$reasc cu $ cerere privind c$ntes paternit ţii c$pilului *italii# n scut în $ct$m(rie 4110. 8l s-a c s t$rit cu mama c$pilului în anul 411l$cuit împreun pîn la 41 $ct$m(rie 411># dup ce el a plecat la lucru în Franţa. :nt$rcîndu-se acaaprilie 4115 el a aflat c este înscris ca tat al c$pilului n scut de s$ţia sa 8lena. Aceasta a anunţat insde 2udecat c în ianuarie-fe(ruarie 4110 a avut $ deplasare de serviciu la Paris unde s-a întîlnit cu ss u# 'i deci el este tat al c$pilului. Cet. Munteanu neag întîlnirea 'i relaţiile intime cu s$ţia sianuarie-fe(ruarie 4110. Decideţi asupra situaţiei.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 24: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 24/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $/

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Drept#r le ) (%l &a! le păr n! l(r3ed#cat(r .

Definiţi n$ţiunea de p rinţi-educat$ri.Analizaţi drepturile 'i $(ligaţiile pers$nale nepatrim$niale 'i patrim$niale ale p rinţil$r-educat$ri.F$rmulaţi de$se(irile 'i asem n rile dintre drepturile 'i $(ligaţiile p rinţil$r-educat$ri 'i drepturile$(ligaţiile tut$ril$r 'i curat$ril$r.

$. Part c#lar tă! la "nre& strarea na)ter c(p l#l# .

elataţi despre termenii de prezentare la ;+C a declaraţiei de na'tere.Analizaţi înregistrarea na'terii c$pilului g sit sau a(and$nat 'i înregistrarea tardiv a na'terii.@alina# în vîrsta de 4> ani a n scut un c$pil la maternitatea nr. ! din $r. Ca,ul. 7a'terile au f$c$mplicate# c$pilul sla( 'i ei se aflau permanent la spital. &a a 5-a zi dup na'tere c$pilul a deceMama fiind stresat a stat la spital înc 4 luni# c$pilul fiind înm$rmîntat f r ea. Dup ce s-a însea s-a adresat la ;+C Ca,ul pentru a primi certificatul de deces al c$pilului# dar a primit refuz de$arnu avea d$cumentul de na'tere a c$pilului.

Decideţi asupra situaţiei. Care acte tre(uiesc îndeplinite de c tre ;+C 'i cine urma s prezinte datedespre na'terea 'i decesul c$pilului. Cum se înregistreaz la ;+C na'terea c$pilului n scut m$rt<

'. 0#ant#m#l ) m(d#l de "ncasare a pens e pentr# al! mem%r a fam l e .

7umiţi credit$rii 'i de(it$rii $(ligaţiei de întreţinere respective.Analizaţi m$dul de încasare a pensiei de întreţinere.Andrei în vîrst de !> ani a r mas $rfan în urma decesului mamei# care era unicul $cr$tit$r lede$arece paternitatea nu fusese sta(ilit . Pensia de urma'# care se pl te'te este de "1 lei lunar# ceea ce p$ate asigura existenţa. C$pilul are un frate în vîrst de 41 ani# care lucreaz # 'i (unei# care pensi$nari.

Decideţi # care din pers$anele enumerate p$t fi $(ligate la plata întreţinerii 'i cum se va calcucuantumul acesteia. Argumentaţi r spunsul.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 25: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 25/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. =aptele #r d ce "n drept#l fam l e ) t p#r le l(r.

!.! Definiţi n$ţiunea de fapt 2uridic în sens larg 'i în sens îngust.!.4. Analizaţi criteriile de clasificare a faptel$r 2uridice în dreptul familiei.!.>. C$mparaţi faptele 2uridice în dreptul familiei cu faptele 2uridice în dreptul civil.

1. Sc#t rea s(!#l# :f(st#l# s(!; de (%l &a! a de a >l "ntre! ne pe celălalt s(! sa# l m tarea(%l &a! la #n an#m t termen.

4.! 7umiţi $rganul c$mpetent pentru ,$t r/rea de scutire sau limitare 'i delimitaţi n$ţiunea de scutire n$ţiunea de limitare în termen.

4.4. Analizaţi temeiurile pentru scutirea s$ţului de plata întreţinerii sau limitare în termen a $(ligade întreţinere.

4.>. +$ţii Dumitru au un c$pil invalid din c$pil rie în vîrst de !4 ani. Dup ce au div$rţat c$pir mas s l$cuiasc cu mama. Peste > ani dup ce a f$st desf cut c s t$ria. F$sta s$ţie a f$st ns se c$ncedieze pentru c s n tatea c$pilului s-a înr ut ţit 'i el avea nev$ie de îngri2ire per permanent . Aflîndu-se într-$ situaţie material grea f$sta s$ţie s-a adresat în instanţa de 2udecatcerere privind încasarea pensiei de întreţinere de la f$stul s$ţ.Decideţi asupra ,$t rîrii instanţei de 2udecat . +e va sta(ili $are f$stei s$ţii pensie de întreţinerdac da# care va fi cuantumul 'i termenul<

'. 8ncetarea ) declararea n#l tă! c(ntract#l# matr m(n al.

>.4. Definiţi n$ţiunea de nulitate a c$ntractului matrim$nial 'i de încetare a acestuia.>.>. Analizaţi temeiurile declar rii nulit ţii c$ntractului matrim$nial.>.0. +$ţii N$ril la înc,eierea c$ntractului matrim$nial au ,$t rît s refuze de la $(ligaţia recipr$c

întreţinere în caz de div$rţ# indiferent de m$tivul div$rţului. C$ntractul a f$st autentificat n$taria luni de la desfacerea c s t$riei s$ţia s-a îm($ln vit grav 'i i s-a sta(ilit gradul %% de invaliditat

Decideţi asupra p$si(ilit ţii primirii întreţinerii de c tre s$ţie# aplicînd regulile de încetarevala(ilitate a c$ntractului matrim$nial.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 26: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 26/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $2

Pentru examen la Dreptul familieiAnul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Drept#r le c(p l#l# aflat s#% t#telă :c#ratelă; sa# "n casa de c(p de t p fam l al.

elataţi despre c$piii aflaţi su( tutel 3curatel 6 sau în casa de c$pii de tip familial.Analizaţi drepturile c$pilului min$r# aflat su( aceste f$rme de educaţie.+$ţii Mi,alac,e avînd > c$pii (i$l$gici au înfiinţat $ cas de c$pii de tip familial 'i au luat 0 c$pii pen

cre'tere 'i educare. Peste ! an a r mas $rfan ! c$pil din vecin tate care împlinise !0 ani 'i s$ţii a,$t rît s -l ia 'i pe el în casa de c$pii de tip familial. Aut$ritatea tutelar nu 'i-a dat ac$rdul pen plasarea c$pilului la s$ţii Mi,alac,e. Decideţi asupra cazului 'i argumentaţi r spunsul.

$. Răsp#nderea pentr# nerespectarea termenel(r de plată a pens e de "ntre! nere.

Definiţi felurile r spunderii.Analizaţi c$ndiţiile r spunderii reglementate de C$dul Familiei.Petr$v Andrei a înc,eiat cu f$sta s$ţie Petr$v 7ina un c$ntract privind plata pensiei de întreţinere m rime de 411 lei lunar. Peste ! an de(it$rul a încetat plata# f cînd trimitere la faptul c a f$st c$nc'i nu are venituri. Ilteri$r# s-a anga2at la alt serviciu 'i a prelungit plata întreţinerii de la data anga2Astfel# s-a f$rmat $ restanţ la plata pensiei de întreţinere pentru !4 luni.

Decideţi asupra $rdinii de plat a restanţei la pensia de întreţinere 'i sta(iliţi r spunderea de(it$rulu

'. Preten! le care se s(l#! (nea+ă "n pr(ces#l de d *(r! ) (rd nea de e5am nare a l(r.

7umiţi su(iectele care p$t înainta pretenţii 'i $rganul c$mpetent pentru s$luţi$nare.Determinaţi c$nţinutul pretenţiil$r ce p$t fi s$luţi$nate în pr$cesul de div$rţ.

+$ţii Petrescu sunt plecaţi la munc peste ,$tare din 411! el în P$rtugalia# ea în %talia. C$pilmin$r 3!1 ani6 se afl la (unica 3mama s$ţului6. *enind acas s$ţii au ,$t rît s div$rţeze# de$au înţeles c familia s-a destr mat 'i viaţa în c$ntinuare nu mai este p$si(il . :n acest sc$p au de

$ cerere de div$rţ la instanţa de 2udecat . )unica a depus 'i ea $ cerere în care a cerut s fie încas pensia de întreţinere de pe am(ii p rinţi# 'i c$pilului s -i fie transmis pr$prietatea c$mundev lm 'ie a p rinţil$r lui.

Decideţi care dintre pretenţiile înaintate p$t fi s$luţi$nate în pr$cesul de div$rţ 'i care alte prete p$t fi înaintate 'i de c tre cine în acela'i pr$ces<

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 27: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 27/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $4

Pentru examen la Dreptul familiei

Anul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Efectele #r d ce ale decăder d n drept#r le păr nte)t .

elataţi despre $rganul c$mpetent s efectueze dec derea din drepturile p rinte'ti 'i pers$anele asupra c r$ra se pr$duc efectele dec derii din drepturile p rinte'ti.

Analizaţi efectele 2uridice de natur pers$nal 'i patrim$nial .Dup dec derea tat lui A. din drepturile p rinte'ti# c$pilul M. în vîrst de !! ani urma s l$cucu mama# care de fapt# se afla în %talia la lucru permanent 'i c$pilul l$cuia cu (unica. Cea (unic # din partea tat lui dec zut din drepturile p rinte'ti# a înaintat $ acţiune în instanţ 2udecat privind sc,im(area l$cului de trai al c$pilului la ea# inv$cînd faptul c (unica din pamamei este ($lnav 'i nu p$ate s -i ac$rde c$pilului c$ndiţii n$rmale de cre'tere 'i educare.

Decideţi asupra cazului.

$. St n&erea (%l &a! e de "ntre! nere.

Definiţi n$ţiunea de stingere a $(ligaţiei de întreţinere.Analizaţi temeiurile stingerii $(ligaţiei de întreţinere.

$(u ;lga îngri2e'te de un c$pil c$mun invalid în vîrst de ! ani# nefiind anga2at în cîm

muncii. at l c$pilului# f$stul s$ţ $(u %$n pl te'te $ pensie de întreţinere pentru f$sta s$ţm rime de >11 lei lunar. Peste 4 ani de zile $(u ;lga se c s t$re'te. Decideţi asupra pl ţii pensiei de întreţinere în c$ntinuare 'i argumentaţi r spunsul.

'. Resta% l rea căsăt(r e .

7umiţi cazurile în care c s t$ria p$ate fi resta(ilit .Analizaţi c$ndiţiile resta(ilirii c s t$riei 'i efectele 2uridice.

&idia 'i *asile erau c s t$riţi 5 ani# c$pii nu aveau 'i *asile a ,$t rît s plece peste ,$tare cî'tige ni'te (ani. imp de 4 ani de zile de la el nu a l parvenit nici $ veste. &a cererea s$ţiei elf$st declarat a(sent f r veste 'i c s t$ria a f$st desf cut la ;+C.

Peste cîteva luni &idia a ad$ptat un c$pil n$u-n scut. Dup 4 ani de zile *asile a ap rut 'i a l mlipsa sa prin faptul c el a f$st prins de un armat ilegal# dus pe terit$riul Afganistanului 'i ţînc,is# deaceea nu a putut da de 'tire. Acum el a fugit# a revenit acas 'i vrea s resta(ileasc vde familie cu &idia.

Decideţi ce tre(uie s întreprind *asile în vederea resta(ilirii c s t$riei. Cum se va s$luţi pr$(lema c$pilului ad$ptat<

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ________________

Page 28: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 28/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $6

Pentru examen la Dreptul familieiAnul ______ grupa______ Facultatea Drept

1. Parta #l %#n#r l(r s(! l(r.!.!. elataţi despre cazurile de parta2 a (unuril$r s$ţil$r 'i cercul pers$anel$r care p$t participa la parta!.4. Determinaţi c$tele-p rţi ale s$ţil$r în pr$prietatea c$mun în dev lm 'ie a l$r.!.>. Cet. Mi,ail$v a f$st c$ndamnat la privaţiune de li(ertate cu c$nfiscarea averii. )unuril

c$mune ale familiei în timpul anc,etei au f$st sec,estrate. +$ţia s-a adresat în instanţa 2udec t$reacu $ cerere privind înt$arcerea (unuril$r care îi aparţineau ei cu drept de pr$prietate pers$nal 'i c$ parte din pr$prietatea c$mun în dev lm 'ie. Drept d$vad ea a inv$cat faptul c unele (unuri

f$st d ruite. Decideţi asupra ,$t rîrii instanţei de 2udecat 'i argumentaţi r spunsul.

$. R(l#l a#t(r tă! t#telare "n e5am narea ca#+el(r de ed#care ) (cr(t re a c(p l(rm n(r .

4.!. elataţi despre $rganele care exercit funcţiile de tutel 'i curatel 'i actele n$rmative reglementeaz activitatea acest$r $rgane.

4.4. Determinaţi cazurile cînd s$licitarea avizului aut$rit ţii tutelare este $(ligat$rie.4.>. Familia M$raru 3s$ţii 'i 4 c$pii min$ri6 au privatizat apartamentul cu > $d i în anul !99?. :n a

4115 s$ţii au decis s înstr ineze apartamentul# adresîndu-se la n$tar. 7$tarul# examinînd ac prezentate de s$ţ# a refuzat autentificarea c$ntractului de vînzare-cump rare# m$tivînd c lipavizul aut$rit ţii tutelare. +$ţii s-au adresat în instanţa de 2udecat .

Decideţi asupra m$dului de s$luţi$nare a litigiului 'i argumentaţi r spunsul.

'. Inadm s % l tatea c(mpensăr ) re"ncasăr "n mater e de st n&ere a (%l & "ntre! nere.

>.!. Definiţi n$ţiunea de c$mpensare a $(ligaţiil$r.>.4. Analizaţi cazurile de aplicare a c$mpens rii sau reîncas rii pensiei de întreţinere.>.>. &a data de 1!.1?.4111 M$ţpan 'i %s$pescu au înc,eiat $ c s t$rie. &a data de !5 fe(ruarie 4

%s$pescu m$'tene'te un (un im$(il în val$are de 51 111 lei. :n peri$ada 4114-4110 s$ţii# din mi2l$c$mune investesc în (unul im$(il 41 111 lei. :n 4115 s$ţii div$rţeaz 'i în urma parta2ului %s$per mîne pr$prietarul casei cu c$ndiţia s -i restituie lui M$ţpan !1 111 lei. $t $dat instanţa a sta(ilM$ţpan este $(ligat s pl teasc pensia de întreţinere pentru c$pilul min$r care l$cuie'te cu %s$pes

Decideţi asupra p$si(ilit ţii de aplicare a c$mpens rii în materie.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________

Page 29: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 29/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. $7

Pentru examen la Dreptul familieiAnul ______ grupa______ Facultatea Drept

0(n! n#t#l c(ntract#l# matr m(n al.Definiţi c$ntactul matrim$nial.Analizaţi clauzele c$ntractului matrim$nial.&a înt$cmirea pr$iectului c$ntractului matrim$nial s$ţii Petr$v s-au înţeles c (unurile im$(ile le

aparţine cu drept de pr$prietate separat # au sta(ilit m$dul de participare la c,eltuielile familial$rdinea de participare la veniturile recipr$ce. +$ţul Petr$v A.# fiind antrepren$r a cerut ca în c$ns fie incluse clauze care ar interzice amestecul s$ţiei la înc,eierea de c tre el a c$nvenţiilinclusiv 'i a cel$ra care sunt garantate cu pr$prietatea c$mun . +$ţia a f$st de ac$rd# dar n$tar

refuzat s autentifice c$ntractul. Decideţi asupra acţiunil$r n$tarului.

$. 8ncetarea t#tele ) c#ratele .4.!. 7umiţi temeiurile încet rii tutelei 'i curatelei f r ,$t r/rea $rganului respectiv.4.4. Analizaţi încetarea tutelei 3curatelei6 prin ,$t r/rea $rganului respectiv.4.>. &a 1!.1>.!99? asupra min$rului 8caterina în vîrst de ? ani a f$st numit tut$re @îrlea %$n. :n

4114 (unica min$rului a luat c$pilul la ea# de$arece tut$rele f cea a(uz de alc$$l. :n anul 41 (unica s-a adresat la $ficiul p$'tal pentru a primi pensia de urma' a min$rului# care prelungeafie pl tit lui @îrlea %$n. P$'ta'ul a refuzat s pl teasc pensia altei pers$ane# decît cea indifi'a de plat . Decideţi asupra acţiunil$r (unicii în vederea $cr$tirii drepturil$r min$rului# aplicînd prevederlegislaţiei privind tutela 'i curatela.

'. L t & le pr * nd ed#carea c(p l(r.>.!. 7umiţi litigiile care p$t ap rea în d$meniu.>.4. Analizaţi pr$cedura s$luţi$n rii litigiil$r.>.>. +$ţii 7egru au div$rţat 'i în c$nf$rmitate cu ,$t rîrea instanţei de 2udecat fiica l$r de > ani a r

s l$cuiasc împreun cu mama. ata a plecat cu seviciul din ) lţi la C,i'in u dar# de$arece î'i iuf$arte mult fiica# el venea în t$at sîm( ta la ) lţi ca s $ vad 'i s petreac cîteva $re împrPeste un timp s$ţia a început a pune piedici la întrevederile cu c$pilul# m$tivînd prin faptuîntîlnirile cu fata traumeaz psi,$l$2ic fiica 3ea sufer c tata nu tr ie'te împreun cu ei6. Cu tmama ducea fetiţa $ri la (unica $ri la cun$scuţi ca s nu se întîlneasc cu tata.

ata s-a adresat în instanţa de 2udecat cu $ cerere privind înl turarea piedicil$r în c$municac$pilul s u.

Decideţi dac este legal $ri nu cerinţa tata lui 'i luaţi decizia necesar . P$ate $are instanţa de 2udecat s -l lipseasc pe p rintele care l$cuie'te separat de c$pil de dreptul de a c$munica cu e

m suri p$t fi aplicate faţ de p rintele care l$cuie'te cu c$pilul 'i-l împiedic pe cel lalt s -'i exedrepturile p rinte'ti<

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_____________

Page 30: teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

8/10/2019 teste pentru examen la dreptul familiei.[conspecte.md].doc

http://slidepdf.com/reader/full/teste-pentru-examen-la-dreptul-familieiconspectemddoc 30/30

UNIVERSITATEA DE STUDII EUROPENE DIN MOLDOVA

Şef catedră „Drept Privat” _____________________

Test nr. '9

Pentru examen la Dreptul familieiAnul ______ grupa______ Facultatea Drept

E5erc tarea drept#r l(r păr nte)t "n ca+#l c-nd păr n! l(c# esc separat. 7umiţi drepturile p rintelui care l$cuie'te separat.Determinaţi acţiunile p rintelui care l$cuie'te separat în cazul înc lc rii drepturil$r sale p rinte'Dup desfacerea c s t$riei s$ţil$r Irsu# feci$rului l$r min$r în vîrst de " ani i s-a sta(ilit d$mi

la mama. P rinţii s-au înţeles c tata va vizita c$pilul de 4 $ri pe lun . Dup un an de zile fs$ţie s-a c s t$rit 'i pentru a înt ri relaţiile familiale cu s$ţul s u n$u a început s împieîntrevederile tat lui cu c$pilul 'i l-a dus la (unica în sat. at l c$pilului aflînd unde se aacesta# l-a luat de la (unica c$ntra v$inţei ei. +$ţia s-a adresat în instanţa de 2udecat .

Decideţi asupra acţiunil$r f$stului s$ţ din punct de vedere 2uridic. Ce $rgan tre(uie de atrîn pr$ces < Ce ,$t rîre va ad$pta instanţa de 2udecat < Argumentaţi r spunsul.$. Re& m#l #r d c al %#n#r l(r s(! l(r.

4.!. Definiţi n$ţiunea de regim 2uridic al (unuril$r s$ţil$r.4.4.C$mparaţi regimurile reglementate de legislaţia epu(licii M$ld$va cu regimurile matrim$ni

din alte state.4.>.&a data de 1!.1?.4111 P$pescu %$n a pr$curat un l$t de p mînt pentru c$nstrucţia case

l$cuit. :n 411> s-a c s t$rit 'i împreun cu s$ţia a ridicat pe l$tul respectiv $ cas de l$cuival$are de 511 111 lei. &a finele anului 4115 relaţiile dintre s$ţi s-au agravat dat$rc$mp$rtamentului am$ral al s$ţiei. Astfel# în luna n$iem(rie 4115 a f$st pr$nunţat ,$t rîdespre div$rţ. :n instanţa de 2udecat de la s$ţie a parvenit $ cerere privind parta2ul averii.

Determinaţi $(iectul parta2ului. Decideţi asupra m rimii c$tei-p rţi în casa de l$cuit în cazul cînd exist înc,eiat un c$ntramatrim$nial 'i în cazul lipsei acestuia.

'. 8nt(cm rea act#l# de sc, m%are a n#mel# de fam l e ) ?sa# a pren#mel# .>.!. 7umiţi $rganul c$mpetent pentru sc,im(area numelui de familie 'iHsau prenumelui 'i actel

necesare.>.4. Analizaţi m$dul de înregistrare a sc,im( rii numelui de familie 'iH sau a prenumelui.>.>. Cet. Eeleznîi avînd > c$pii# un ( iat ma2$r 'i 4 fiice min$re# a aflat c numele lui de fa

adev rat este C$nstantinescu fiindc p rinţii lui au f$st represaţi 'i el crescut la $rfelinat. 8lsf tuit cu s$ţia 'i au decis c tre(uie efectuat sc,im(area numelui de familie a întregii famil) iatul ma2$r nu d$rea s -'i sc,im(e numele din m$tivul c t$at viaţa a purtat numele Eele*aleriu s-a $(i'nuit cu el# 'i tre(uie înc s sc,im(e multe acte.

at l 'i mama au depus la ;+C cîte $ cerere separat privind sc,im(area numelui de familie l$r# a c$pilului ma2$r 'i a c$piil$r min$ri.

Decideţi cum tre(uie s pr$cedeze ;+C. Care este $rdinea de sc,im(are a numeluic$piil$r. Argumentaţi r spunsul.

„____” _____________ 41!4 8xaminat$r dr. în drept Marcela Mariţ_________________


Recommended