+ All Categories
Home > Documents > TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA...

TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA...

Date post: 31-Aug-2019
Category:
Upload: others
View: 48 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
88
IAȘI 2019 În această lucrare sunt întrebările – teste din pentru concursul de din sesiunea august 201 TESTE PENTRU ADMITER ANATOMIA FIZIOLOGI OMULUI ŞCOALA POSTLICEA SANITARĂ DE STA “GRIGORE GHICA VO Evelina-Cristina MORAR Elena-Mădălina MORAR Carmen-Oana MOCANU Bogdan-Dorin ȘOLTUZU t cuprinse tematica admitere 19 U RE A ŞI IA I ALĂ AT ODĂ” RI RIU U U
Transcript
Page 1: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

În această lucrare sunt cuprinseîntrebările – teste din tematicapentru concursul de admiteredin sesiunea august 2019

TESTEPENTRUADMITEREANATOMIA ŞIFIZIOLOGIAOMULUIŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DE STAT“GRIGORE GHICA VODĂ”Evelina-Cristina MORARIElena-Mădălina MORARIUCarmen-Oana MOCANUBogdan-Dorin ȘOLTUZU

IAȘI2019

În această lucrare sunt cuprinseîntrebările – teste din tematicapentru concursul de admiteredin sesiunea august 2019

TESTEPENTRUADMITEREANATOMIA ŞIFIZIOLOGIAOMULUIŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DE STAT“GRIGORE GHICA VODĂ”Evelina-Cristina MORARIElena-Mădălina MORARIUCarmen-Oana MOCANUBogdan-Dorin ȘOLTUZU

IAȘI2019

În această lucrare sunt cuprinseîntrebările – teste din tematicapentru concursul de admiteredin sesiunea august 2019

TESTEPENTRUADMITEREANATOMIA ŞIFIZIOLOGIAOMULUIŞCOALA POSTLICEALĂSANITARĂ DE STAT“GRIGORE GHICA VODĂ”Evelina-Cristina MORARIElena-Mădălina MORARIUCarmen-Oana MOCANUBogdan-Dorin ȘOLTUZU

IAȘI2019

Page 2: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

Prof. dr. Evelina-Cristina MORARIProf. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Prof. Carmen-Oana MOCANUProf. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

TESTE PENTRU ADMITEREANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUIŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT “GRIGOREGHICA VODĂ”

Prof. dr. Evelina-Cristina MORARIProf. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Prof. Carmen-Oana MOCANUProf. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

TESTE PENTRU ADMITEREANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUIŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT “GRIGOREGHICA VODĂ”

Prof. dr. Evelina-Cristina MORARIProf. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Prof. Carmen-Oana MOCANUProf. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

TESTE PENTRU ADMITEREANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUIŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT “GRIGOREGHICA VODĂ”

Page 3: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

T e h n o r e d a c t a r e c o m p u t e r i z a t ă :E v e l i n a - C r i s t i n a M O R A R IE l e n a - M ă d ă l i n a M O R A R I UC a r m e n - O a n a M O C A N UB o g d a n - D o r i n Ș O L T U Z U

C o o r d o n a t o r i :E v e l i n a - C r i s t i n a M O R A R IE d m o n d C I U M A Ș U

C o p e r t ă :E v e l i n a - C r i s t i n a M O R A R I

Toate drepturile rezervate.Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără permisiunea scrisă aautorilor.

Page 4: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ DE STAT„GRIGORE GHICA VODĂ” DIN IAȘI

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 19, cod poștal 700117, loc. Iași, RomâniaTelefon/fax: 0232219516

e-mail: [email protected]

TESTE PENTRU ADMITERE

ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIAOMULUI

La baza redactării acestei culegeri de teste a stat tematica pentruconcursul de admitere din sesiunea august 2019, elaborată de ŞcoalaPostliceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă” din Iași.Tematica pentru concursul de admitere din sesiunea august 2019,elaborată de Şcoala Postliceală Sanitară de Stat „Grigore Ghica Vodă”din Iași are la bază programa şcolară de Biologie, clasa a XI-a.Aceaşi tematică elaborată de şcoală va fi utilizată şi la redactareatestelor la prima vedere.Concursul de admitere din august 2019 constă dintr-un test deAnatomia și fiziologia omului, cuprinzând 100 de itemi cu alegeremultiplă, dintre care 80 sunt din prezenta culegere de teste și 20 sunt laprima vedere.

Succes tuturor candidaților!

Page 5: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 4

Cuprins

I. NOȚIUNI DE ANATOMIE TOPOGRAFICĂ ..................................................................................5

II. CELULA ...........................................................................................................................................8

III. ŢESUTURILE................................................................................................................................13

FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN .................................................18

FUNCŢIA DE RELAŢIE ....................................................................................................................18

IV. 1. SISTEMUL NERVOS..........................................................................................................18

IV. 2. ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMȚ)........................................................................26

IV. 3. SISTEMUL ENDOCRIN .....................................................................................................34

V. SISTEMUL LOCOMOTOR......................................................................................................42

V. 1. SISTEMUL OSOS.................................................................................................................42

V. 2. SISTEMUL MUSCULAR.....................................................................................................47

FUNCŢIA DE NUTRIŢIE...................................................................................................................52

VI. 1. SISTEMUL DIGESTIV ......................................................................................................52

VI. 2. SISTEMUL CARDIO –VASCULAR..................................................................................59

VI. 3. SÂNGELE............................................................................................................................65

VI. 4. SISTEMUL RESPIRATOR .................................................................................................70

VI. 5. SISTEMUL EXCRETOR ....................................................................................................75

FUNCŢIA DE REPRODUCERE ........................................................................................................80

VII. 1. SISTEMUL REPRODUCĂTOR MASCULIN ..................................................................80

VII. 2. SISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININ ......................................................................84

Page 6: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

NOŢIUNI DE ANATOMIE TOPOGRAFICĂ Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 5

I. NOȚIUNI DE ANATOMIE TOPOGRAFICĂItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Selectați varianta falsă referitoare la organe:a. organele funcţionează în strânsă corelaţie unele cu alteleb. organele sunt formate din ţesuturi nediferenţiatec. organele sunt formate din grupări de celule care s-au diferenţiat în vederea îndepliniriianumitor funcţiid. organele interne se numesc viscere

2. Următoarele afirmaţii referitoare la sistemele de organe sunt corecte, cu o excepție:a. îndeplinesc funcţia de relaţieb. sunt alcătuite din celule nediferenţiate embrionarc. îndeplinesc funcţia de reproducered. îndeplinesc funcţia de nutriţie3. Dintre următoarele afirmaţii referitoare la cap care este incorectă:a. viscerocraniul corespunde cutiei craniene, neurocraniul corespunde feţeib. face parte din extremitatea cefalică a corpuluic. este alcătuit din partea cranianăd. este alcătuit din partea facială4. Selectaţi varianta falsă:a. gâtul este segmentul care leagă capul de trunchib. capul împreună cu trunchiul formează extremitatea toracicăc. capul împreună cu gâtul formează extremitatea cefalicăd. capul este alcătuit din neurocraniu şi viscerocraniu5. Identificați care dintre următoarele afirmaţii referitoare la membre este corectă:a. noţiunea de membru inferior este echivalentă cu noţiunea de piciorb. segmentele membrelor inferioare sunt reprezentate de coapsă, gambă şi piciorc. cele superioare se leagă de trunchi prin centura pelvianăd. cele inferioare se leagă de trunchi prin centura scapulară6. Următoarele afirmații sunt false, cu o excepție:a. mâna este echivalentul membrului superiorb. coapsa, gamba şi piciorul formează centura pelvianăc. diafragma este un muşchi care separă cavitatea abdominală de cea toracicăd. centura scapulară separă cavitatea toracică de cea abdominală7. Determinați care dintre următoarele afirmaţii despre corpul omenesc este incorectă:a. pentru precizarea poziţiei segmentelor care alcătuiesc corpul omenesc se folosesc trei axe şipatru planurib. este un corp tridimensionalc. este alcătuit după principiul simetriei bilateraled. pentru precizarea poziţiei segmentelor care alcătuiesc corpul omenesc se folosesc axe şi planuri

Page 7: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

NOŢIUNI DE ANATOMIE TOPOGRAFICĂ Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 6

8. Următoarele afirmaţii referitoare la axul longitudinal sunt incorecte, cu o excepție:a. pleacă din creştetul capului şi merge până la coccisb. polul inferior se numeşte cranial şi polul superior se numeşte caudalc. are doi poli: anterior şi posteriord. pleacă din creştetul capului şi merge până la nivelul spaţiului delimitat de suprafaţa tălpilor9. Dintre următoarele afirmaţii referitoare la axul sagital care este incorectă:a. este denumit şi ax anteroposteriorb. are un pol cranial şi unul caudalc. are un pol anterior şi unul posteriord. este axul grosimii corpului

10. Următoarele afirmaţii referitoare la axul transversal sunt corecte, cu o excepție:a. corespunde grosimii corpuluib. are un pol stâng şi unul dreptc. corespunde lăţimii corpuluid. este orizontal

11. Dintre următoarele afirmaţii referitoare la planul sagital care este corectă:a. se numește planul metameriei corpuluib. este un plan orizontalc. trece prin axul longitudinal şi sagital, iar cel principal se mai numeşte medio-sagitald. împarte corpul într-o parte ventrală şi alta dorsală12. Identificați afirmaţia incorectă referitoare la planul frontal:a. împarte corpul într-o parte ventrală şi alta dorsalăb. trece prin axul longitudinal şi cel transversalc. împarte corpul în două jumătăţi simetrice fiind medio-sagitald. merge paralel cu fruntea

13. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la planul transversal este falsă:a. trece prin axul sagital şi transversalb. împarte corpul într-o parte superioară (caudală) şi alta inferioară (cranială)c. este numit planul metameriei corpuluid. se numeşte şi plan orizontal14. Dintre următoarele afirmaţii referitoare la nomenclatura anatomică care este incorectă:a. când se vorbeşte de membrele corpului folosim termenul proximal pentru formaţiunile cele maiîndepărtate de centurib. termenii superficial şi profund arată gradul de apropiere faţă de suprafaţa corpuluic. când se vorbeşte de membrele corpului folosim termenul distal pentru formaţiunile cele maiîndepărtate de centurid. la mână folosim termenii volar şi palmar pentru formaţiunile palmei15. Selectați afirmaţia incorectă referitoare la nomenclatura anatomică:a. la mână folosim termenii volar şi palmar pentru formaţiunile palmeib. când se vorbeşte de membrele corpului folosim termenul distal pentru formaţiunile maiîndepărtate de centuric. când se vorbeşte de membrele corpului folosim termenul proximal pentru formaţiunile maiapropiate de centurid. termenii superficial şi profund arată gradul de apropiere faţă de centuri

Page 8: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

NOŢIUNI DE ANATOMIE TOPOGRAFICĂ Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 7

RĂSPUNSURI TESTENOȚIUNI DE ANATOMIE

TOPOGRAFICĂÎntrebarea

nr.

Răspunscorect

Întrebarea

nr.

Răspunscorect

1. b 9. b

2. b 10. a

3. a 11. c

4. b 12. c

5. b 13. b

6. c 14. a

7. a 15. d

8. d

Page 9: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

CELULA Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 8

II. CELULAItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Următoarele enunțuri privind celula sunt corecte, cu o excepție:a. are proprietatea de a se autoreproduceb. realizează schimburi de energie și materie cu mediulc. este un sistem închisd. stă la baza alcătuirii organismelor2. Despre forma celulelor, nu este adevărat că:a. depinde de rolul îndeplinitb. globulele albe sunt semilunarec. neuronul are formă stelatăd. ovulul este sferic

3. Identificați afirmația adevărată privind membrana celulară:a. face legătura dintre nucleu şi citoplasmăb. înconjoară nucleulc. este permeabilă pentru orice substanţăd. mediază interacţiunile celulei cu mediul4. Selectați afirmația falsă referitoare la rolul membranei celulare:a. este responsabilă de transmiterea caracterelor ereditareb. apărare şi secreţie de substanţe prin fagocitoză, endocitoză și exocitozăc. delimitează mediului intern al celulei de cel externd. recunoștere intercelulară5. Referitor la citoplasmă este incorectă afirmația:a. are consistență gelatinoasăb. are o structură complexăc. înconjoară membrana celularăd. la nivelul ei se desfășoară principalele funcții vitale6. Alegeți varianta corectă privind organitele celulare:a. sunt structuri de dimensiuni marib. cele comune se găsesc doar în anumite celulec. cele specifice se găsesc în toate celuleled. sunt situate în citoplasmă7. Următoarele organite sunt specifice, cu o excepție:a. neurofibrileleb. lizozomiic. corpusculii Nissld. miofibrilele

Page 10: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

CELULA Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 9

8. Alegeți varianta care indică organitele celulare cu rol în sinteza proteinelor:a. lizozomiib. peroxizomiic. ribozomiid. centrozomii

9. Identificați afirmația corectă despre mitocondrii:a. au rol în respirația celularăb. sunt organite specifice celulei nervoasec. conțin ADN mitocondrial și enzime digestived. au membrana externă pliată sub forma unor creste10. Indicați organitul celular care face legătura între exteriorul celulei și nucleu:a. aparatul Golgib. centrozomulc. mezozomiid. reticulul endoplasmatic

11. Următoarele componente fac parte din structura nucleului, cu o excepție:a. carioplasmăb. 1-2 nucleolic. cromatinăd. membrană nucleară simplă, numită cariolemă12. Următoarele afirmații privind centrozomul sunt false, cu o excepție:a. este bine dezvoltat în neuronib. formează fusul de diviziunec. leagă cromatidele cromozomilord. are două cromatide13. Următoarele organite celulare sunt specifice doar fibrei musculare:a. neurofibrileleb. centrioliic. miofibrileled. corpusculii Nissl

14. Selectați enunțul fals privitor la ADN (acid dezoxiribonucleic):a. se găsește în mare parte în nucleub. este format din nucleotidec. este monocatenard. se asociază cu proteine, formând cromatina15. Despre ADN sunt adevărate următoarele afirmații, cu o excepție:a. depozitează informația geneticăb. conține baze azotate, dezoxiriboză și fosfatc. este capabil să-și sintetizeze copia identicăd. se găsește în mare măsură extranuclear

Page 11: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

CELULA Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 10

16. Procesul de diviziune a nucleului se numește:a. cariokinezăb. citokinezăc. interfazăd. replicare

17. Procesul de diviziune a citoplasmei se numește:a. cariokinezăb. citokinezăc. interfazăd. replicare

18. Care dintre următoarele perioade nu aparține interfazei:a. perioada Sb. perioada G2c. perioada Md. perioada G1

19. Identificați procesul care nu are loc în perioada M a ciclului celular:a. cariokinezab. citokinezac. mitozad. dublarea cantității de ADN20. Profaza prezintă următoarele caracteristici, cu o excepție:a. începe formarea fusului de diviziuneb. începe condensarea cromatineic. începe dezorganizarea membranei nucleare și a nucleolilord. materialul genetic e alcătuit din 23 cromozomi21. Selectați varianta incorectă despre telofază:a. se dezorganizează membrana nucleară și nucleoliib. dispare fusul de diviziunec. se formează doi nuclei fii, cu același număr de cromozomi ca celula mamăd. cromozomii sunt monocromatidici

22. Alegeți varianta care indică faza mitozei în care are loc formarea plăcii ecuatoriale:a. profazab. metafazac. anafazad. telofaza

23. Alegeți varianta corectă privind numărul de celule care se formează în urma mitozei:a. patru celule haploideb. patru celule diploidec. două celule haploided. două celule diploide

Page 12: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

CELULA Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 11

24. Identificați afirmația falsă despre meioză:a. meioza precede fecundațiab. are loc în organele de reproducerec. duce la formarea de celule diploided. are ca rezultat obținerea de celule haploide25. Următoarele organite celulare au rol în digestia intracelulară:a. mezozomiib. ribozomiic. lizozomiid. dictiozomii

26. Despre transportul transmembranar este adevărat că:a. se realizează prin endocitoză sau exocitozăb. nu se realizează prin canale sau pompec. se poate realiza activ, în sensul gradientului de concentrațied. se poate realiza pasiv, împotriva gradientului de concentrație27. Identificați afirmația corectă referitoare la metafază:a. cromatina începe să se condensezeb. se finalizează formarea fusului de diviziuneb. cromozomii sunt fixați cu centrozomii de fusd. cromozomii migrează spre polii celulei28. Interfaza prezintă următoarele caracteristici, cu o excepție:a. este etapa dintre două diviziunib. este etapa în care nucleul nu se mai dividec. duce la dezvoltarea deplină a celulelor fiiced. are patru perioade

29. Alegeți varianta corectă despre statutul cromozomilor în telofaza mitozei:a. sunt bicromatidicib. sunt în număr redus față de cel din celula-mamăc. sunt monocromatidicid. conțin două molecule de ADN bicatenar30. Următoarele afirmații despre ribozomi sunt adevărate, cu o excepție:a. sunt formațiuni sfericeb. se găsesc liberi în citoplasmă sau atașați de reticulul endoplasmaticc. conțin ADN și proteined. au rol în sinteza proteinelor

Page 13: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

CELULA Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 12

RĂSPUNSURI TESTECELULA

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. c 16. a2. b 17. b3. d 18. c4. a 19. d5. c 20. d6. d 21. a7. b 22. b8. c 23. d9. a 24. c10. d 25. c11. d 26. a12. b 27. b13. c 28. d14. c 29. c15. d 30. c

Page 14: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ŢESUTURILE Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 13

III. ŢESUTURILEItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Următoarea afirmație despre ţesutul epitelial este falsă:a. este cel mai răspândit țesut din organismb. este format din celule de diferite formec. este format din celule strâns unite între eled. celulele din stratul superficial sunt aşezate pe o membrană bazală2. Următoarele afirmații privind pleura sunt false, cu o excepție:a. este un ţesut epitelial simplub. este un epiteliu pluristratificat pavimentosc. este un epiteliu cilindricd. este alcătuită din mai multe straturi de celule3. Identificați afirmația falsă despre epidermă:a. este un ţesut epitelial pavimentosb. este formată din mai multe straturi de celulec. este unistratificatăd. este un epiteliu de acoperire

4. Următoarele enunțuri despre epiteliile senzoriale sunt adevărate, cu o excepţie:a. sunt formate din celule secretoareb. sunt formate din celule cu rol în recepţia stimulilorc. intră în structura organelor de simţd. sunt în legătură cu dendrite ale unor neuroni senzitivi5. Identificați afirmația falsă despre țesuturile conjunctive:a. fac legătura dintre diferite organeb. sunt în legătură directă cu mediul extern și lumenul vaselorc. fac legătura dintre diferitele componente ale unui organd. asigură rezistenţa organismului6. Identificați componentele ţesutului conjunctiv:a. substanţă fundamentală, celulule și fibreb. exclusiv celule de diferite formec. celule epiteliale turtite sau prismaticed. toate răspunsurile sunt corecte7. Următoarele afirmații despre epiteliile de acoperire sunt adevărate, cu o excepţie:a. acoperă suprafaţa corpuluib. căptuşesc organele internec. toate sunt unistratificated. sunt formate din celule turtite sau prismatice

Page 15: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ŢESUTURILE Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 14

8. Următoarele afirmații despre ţesutul fibros sunt adevărate, cu o excepţie:a. conţine celule, fibre și substanţă fundamentalăb. este bogat în fibre de colagenc. are o rezistenţă mecanică mared. formează tunica medie a vaselor de sânge9. Ţesutul moale elastic intră în alcătuirea:a. tendoanelorb. pavilionului urechiic. capsulelor unor organed. tunicii medii a vaselor de sânge

10. Care dintre următoarele afirmații despre țesutul adipos este adevărată:a. conține celule rotunde și bogate în grăsimib. nucleul celulelor este situat centralc. intră în alcătuirea stratului intermediar al pieliid. generează elementele figurate ale sângelui11. Care dintre următoarele afirmații despre țesutul conjunctiv semidur este adevărată:a. este elastic și rezistentb. conţine multe celule, puţine fibre şi substanţă fundamentalăc. se mai numeşte ţesut ososd. are substanţă fundamentală bogată în săruri de calciu şi fosfor12. Identificați afirmația falsă referitoare la ţesutul cartilaginos hialin:a. este albiciosb. are mare elasticitatec. conţine fibre fine și puţined. formează cartilajele costale, laringeale și traheale13. Alegeți varianta corectă despre țesutul cartilaginos elastic:a. este un ţesut conjunctiv moaleb. este bogat în toate tipurile de fibrec. formează pavilionul urechiid. intră în structura vaselor de sânge14. Următoarele afirmații despre ţesutul cartilaginos fibros sunt adevărate, cu o excepţie:a. formează capsulele unor organeb. formează discurile intervertebralec. formează simfiza pubianăd. are puţine celulule și multe fibre15. Care afirmație referitoare la ţesutul conjunctiv dur este falsă:a. formează oaseleb. conţine săruri de calciu şi sodiuc. conţine oseinăd. are lamele osoase ce pot fi dispuse în două moduri

Page 16: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ŢESUTURILE Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 15

16. Identificați afirmația corectă despre țesutul osos compact:a. are lamele osoase dispuse concentricb. conţine canale Havers nevascularizatec. formează partea centrală a tuturor oaselord. are lamele osoase ce se întretaie

17. Identificați afirmația corectă despre țesutul osos spongios:a. conține lamele osoase concentriceb. conține areole cu măduvă hematogenăc. conţine canale Haversd. toate enunţurile sunt adevărate18. Următoarele enunţuri legate de fibrele musculare sunt adevărate, cu o excepţie:a. au membrană numită sarcolemăb. au citoplasmă numită sarcoplasmăc. conţin glicogen și fosfocreatinăd. sunt sărace în mitocondrii19. Alegeți varianta corectă despre țesutul muscular striat:a. intră în structura muşchilor scheleticib. intră în structura vezicii urinarec. cel din structura muşchilor scheletici are fibre musculare uninucleated. miofibrilele nu sunt organizate în sarcomere

20. Identificați varianta falsă despre țesutul nervos:a. este format din neuroni şi celule glialeb. neuronii susţin celulele glialec. celulele gliale formează un ţesut de susţinere al sistemului nervosd. neuronul este unitatea structurală şi funcţională a sistemului nervos21. Identificați afirmația corectă privind neuronul:a. conține neurofibrileb. se dividec. conţine doar organite comuned. generează şi conduce impulsul nervos22. Corpii tigroizi sunt alcătuiți din:a. reticul endoplasmatic rugosb. reticul endoplasmatic netedc. mitocondriid. ribozomi

23. Alegeți afirmația corectă despre dendrite:a. sunt unicele prelungiri ale neuronuluib. sunt neramificatec. conduc influxul nervos spre corpul celulard. conduc influxul nervos de la corpul celular spre alt neuron

Page 17: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ŢESUTURILE Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 16

24. Identificați varianta falsă despre axon:a. este prelungire obligatorieb. este unicc. se ramifică terminald. conduce impulsul nervos centriped

25. Organite specifice neuronului sunt:a. corpii tigroizi şi miofibrileleb. corpusculii Nissl şi miofibrilelec. corpii tigroizi şi neurofibrileled. doar neurofibrilele

26. Alegeți varianta falsă despre axon:a. prezintă butoni terminalib. poate fi protejat de trei tecic. conduce influxul nervos spre corpul celulard. conduce influxul nervos de la corpul celular spre butonii terminali

27. Următoarele afirmații privind teaca de mielină sunt adevărate, cu o excepție:a. este continuăb. este secretată de celulele Schwannc. prezintă ştrangulaţii Ranvierd. determină o viteză de conducere mai mare a impulsului nervos

28. Identificați afirmația adevărată privind teaca Henle:a. este dispusă la interiorb. are rol protectorc. este discontinuăd. este secretată de celule gliale29. Alegeți afirmația falsă despre celulele gliale:a. reprezintă unităţile structurale şi funcţionale ale sistemului nervosb. sunt situate printre neuronic. se dividd. susţin şi hrănesc neuronii30. Ȋn placa motorie componenta postsinaptică poate fi:a. o celulă glialăb. un axonc. o fibră muscularăd. o dendrită

Page 18: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ŢESUTURILE Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 17

RĂSPUNSURI TESTEȚESUTURILE

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. d 16. a2. a 17. b3. c 18. d4. a 19. a5. b 20. b6. a 21. d7. c 22. a8. d 23. c9. d 24. d10. a 25. c11. a 26. c12. b 27. a13. c 28. b14. a 29. a15. b 30. c

Page 19: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL NERVOS Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 18

FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN

FUNCŢIA DE RELAŢIE

IV. 1. SISTEMUL NERVOSItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Următoarele componente aparțin sistemului nervos central, cu o excepție:a. talamusulb. ganglionii nervoșic. corpii striațid. mezencefalul

2. Care dintre reflexele de mai jos sunt vegetative simpatice:a. pupilodilatatorb. vasoconstrictorc. secretor digestivd. de micțiune3. Identificați afirmația adevărată despre fibrele motorii:a. conduc impulsul nervos spre un centru nervosb. preiau impulsul nervos de la receptoric. conduc impulsul nervos spre efectorid. conduc impulsul nervos de la efectori

4. Care dintre componentele de mai jos nu aparține diencefalului:a. hipotalamusb. subtalamusc. mezencefald. epitalamus

5. Alegeți afirmația corectă despre meninge:a. duramater este în contact direct cu vertebreleb. piamater aderă strâns la sistemul nervos centralc. arahnoida este foița externăd. arahnoida este bine vascularizată6. Alegeți afirmația corectă despre măduva spinării:a. coarnele anterioare conțin corpii celulari ai neuronilor motorib. rădăcina posterioară a nervilor spinali este motoriec. cordoanele măduvei spinării sunt alcătuite din corpii celulari ai neuronilord. este situată imediat sub mezencefal7. Identificați afirmația corectă privind măduva spinării:a. prezintă substanța albă la interiorb. conține neuroni motori în coarnele posterioarec. îndeplinește și funcție reflexăd. asigură doar funcția de conducere

Page 20: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL NERVOS Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 19

8. Identificați afirmația corectă despre cerebel:a. conține substanța albă la exteriorb. este format din două emisfere cerebralec. asigură controlul echilibrului, al tonusului muscular și al posturiid. este dispus anterior față de trunchiul cerebral9. Care afirmație despre ventriculele cerebrale este adevărată:a. se află la exteriorul sistemului nervos centralb. ventriculul IV se află între mezencefal și cerebelc. ventriculul III se află între puntea lui Varolio și cerebeld. ventriculele laterale se află în emisferele cerebrale10. Despre trunchiul cerebral este adevărată următoarea afirmație:a. în bulbul rahidian se închid reflexe oculo-cefalogireb. în puntea lui Varolio se închid reflexe salivarec. în mezencefal se închid reflexe respiratoriid. este localizat superior talamusului

11. Care dintre următoarele reflexe se închide în măduva spinării:a. pupilodilatatorb. de acomodarec. de vomăd. salivator

12. Alegeți dintre următoarele reflexe vegetative pe acelea care se închid în măduvaspinării:

a. bronhoconstrictorb. cardioacceleratorc. de acomodared. secretor lacrimar

13. Identificați afirmația adevărată despre funcția reflexă a măduvei spinării:a. în măduva spinării se închid doar reflexe somaticeb. centrii simpatici se află în măduva toraco-lombarăc. centrii parasimpatici se află în măduva cervicalăd. reflexele polisinaptice sunt executate prin extensie

14. Alegeți varianta corectă despre talamus:a. aparține sistemului nervos perifericb. conține al treilea neuron al căii vizualec. este cea mai voluminoasă formațiune a diencefaluluid. este legat de hipofiză prin tija pituitară15. Identificați afirmația corectă privind cerebelul:a. este localizat superior față de emisferele cerebraleb. este alcătuit din două emisfere cerebeloase unite printr-un vermisc. reglează funcțiile endocrine ale organismuluid. este cea mai voluminoasă formațiune a encefalului

Page 21: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL NERVOS Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 20

16. Ordinea trecerii impulsului nervos prin componentele arcului reflex este:a. receptor – cale eferentă – cale eferentă – centru nervos – efectorb. efector – cale eferentă – centru nervos – cale aferentă – receptorc. receptor – cale eferentă – centru nervos – cale aferentă – efectord. receptor – cale aferentă – centru nervos – cale eferentă – efector

17. Identificați afirmația corectă privind hipotalamusul:a. controlează activitatea endocrină prin legăturile cu hipofizab. este dispus inferior față de trunchiul cerebralc. este asociat cu reflexele olfactived. este implicat în sensibilitatea exteroceptivă18. Care dintre următorii nervi cranieni este mixt:a. oculomotorb. vagc. olfactivd. trohlear

19. Alegeți varianta corectă despre nervii cranieni:a. nervul facial inervează mușchii masticatorib. nervul glosofaringian inervează musculatura limbiic. nervul trigemen preia informații de la tegumentul fețeid. nervul accesor inervează mușchii faringelui

20. Identificați afirmația adevărată despre emisferele cerebrale:a. substanța cenușie se află dispusă doar la exterior, sub formă de scoarță cerebralăb. substanța albă care asigură comunicarea între emisferele cerebrale se numește corp calosc. scoarța cerebrală este formată din 10 straturi de neuronid. stratificarea este uniformă pe întreaga suprafață a scoarței cerebrale21. Alegeți varianta adevărată despre trunchiul cerebral:a. este localizat superior diencefaluluib. mezencefalul este format din 2 pedunculi cerebeloșic. puntea lui Varolio este legată de cerebel prin pedunculii cerebeloși mijlociid. bulbul rahidian este localizat superior punții lui Varolio22. Despre cerebel este adevărat:a. este format din două emisfere cerebraleb. conține substanță cenușie la interior sub formă de nuclei bazalic. conține substanța albă organizată sub formă de scoarță cerebeloasăd. comunică cu trunchiul cerebral prin 3 perechi de pedunculi cerebeloși23. Următoarele afirmații despre ariile senzitive sunt adevărate, cu o excepție:a. aria auditivă se află în lobul temporalb. aria olfactivă se află în lobul parietal, în girusul postcentralc. aria vizuală se află în lobul occipitald. aria gustativă se află în lobul parietal

Page 22: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL NERVOS Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 21

24. Care dintre reflexele de mai jos nu este vegetativ simpatic:a. pupilodilatatorb. bronhoconstrictorc. cardioacceleratord. piloerector

25. Următoarele afirmații despre cerebel sunt adevărate, cu o excepție:a. lobul anterior se numește și neocerebelb. lobul floculonodular este arhicerebelulc. emisferele cerebeloase sunt unite prin vermisd. lobul posterior se numește neocerebel26. Despre reflexele somatice care se închid în măduva spinării este adevărată următoareaafirmație:a. reflexele monosinaptice iradiazăb. într-un arc reflex monosinaptic există un singur neuron intercalarc. reflexul ahilian este polisinapticd. realizarea unui reflex polisinaptic durează mai mult decât a unui reflex monosinaptic27. Despre măduva spinării este adevărată următoarea afirmație:a. substanța cenușie este organizată sub formă de tracturi ascendente și descendenteb. coarnele posterioare conțin substanță albăc. fibrele lungi leagă măduva spinării de encefald. fibrele nervoase din tracturi sunt în general amielinizate

28.Următoarele afirmații despre măduva spinării sunt adevărate, cu o excepție:a. coarnele posterioare conțin neuroni somatosenzitivib. coarnele anterioare conțin neuroni viscerosenzitivic. coarnele anterioare conțin neuroni somatomotorid. coarnele laterale conțin neuroni visceromotori29. Alegeți dintre următoarele reflexe care se închid în măduva spinării pe acela care estepolisinaptic:a. ahilianb. de flexiec. bicipitald. plantar

30. Identificați reflexul somatic din măduva spinării:a. cardioacceleratorb. vasoconstrictorc. piloerectord. rotulian

31. Care dintre următoarele afirmații este adevărată:a. ramurile comunicante ale nervilor spinali sunt vegetativeb. prin ramura posterioară sunt inervați mușchii membrelorc. trunchiul nervului spinal este doar motord. pe traiectul rădăcinii anterioare a nervilor spinali se află ganglionul spinal

Page 23: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL NERVOS Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 22

32. Alegeți afirmația adevărată despre lichidul cefalo-rahidian:a. atenuează șocurile mecaniceb. drenează metaboliții în sistemul arterialc. se găsește doar în canalul ependimard. se găsește doar la exteriorul emisferelor cerebrale33. Care dintre următoarele perechi de nervi cranieni este asociată cu funcția auditivă:a. I (olfactiv)b. III (oculomotor)c. VIII (acustico-vestibular)d. X (vag)

34. Identificați afirmația adevărată despre reflexele medulare somatice:a. receptorii reflexelor monosinaptice sunt proprioreceptorib. receptorii reflexelor polisinaptice sunt visceroreceptoric. arcul reflex polisinaptic implică cel puțin doi neuroni motorid. reflexul polisinaptic este mai rapid decât cel monosinaptic

35. Alegeți afirmația adevărată despre trunchiul cerebral:a. trunchiul cerebral se află superior diencefaluluib. trunchiul cerebral comunică cu diencefalul prin pedunculii cerebeloșic. inferior trunchiului cerbral se află măduva spinăriid. posterior punții lui Varolio se află emisferele cerebrale36. Care dintre următoarele afirmații despre bulbul rahidian este adevărată:a. conține piramidele pontineb. comunică posterior cu cerebelul prin pedunculii cerebeloși inferioric. este alcătuit din pedunculii cerebralid. este structura localizată intermediar în trunchiul cerebral37. Alegeți varianta falsă despre mezencefal:a. conține coliculii cvadrigemeni pe fața anterioarăb. se află superior punții lui Varolioc. lateral și posterior, se continuă cu pedunculii cerebeloși superiorid. conține pedunculii cerebrali38. Identificați varianta corectă despre funcțiile trunchiului cerebral:a. asigură controlul echilibruluib. integrează conștient infomațiile venite de la receptoric. este responsabil doar de reflexele înnăscuted. este responsabil de reflexele vegetative simpatice

39. Identificați varianta corectă despre trunchiul cerebral:a. conține substanța albă la interior, sub formă de nucleib. se află posterior cerebeluluic. este implicat în funcții vitale organismuluid. este localizat inferior măduvei spinării

Page 24: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL NERVOS Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 23

40. Alegeți varianta corectă despre emisferele cerebrale:a. sunt unite printr-un vermisb. sunt dispuse inferior diencefaluluic. sunt legate prin substanță cenușie, denumită corpul calosd. suprafața emisferelor este brăzdată de șanțuri profunde și superficiale41. Selectați afirmația corectă despre telencefal:a. conține substanța cenușie la exterior, sub formă de scoarță cerebralăb. conține substanța albă la interior sub formă de nuclei bazalic. prezintă la exterior substanța cenușie, dispusă în 3 straturid. substanța cenușie dispusă la interior formează corpul calos42. Alegeți afirmația corectă despre emisferele cerebrale:a. sunt separate printr-un șanț interemisfericb. conțin ventriculele cerebrale III și IV, în care se găsește LCRc. conțin substanța albă la exterior, sub formă de scoarță cerebralăd. conțin nucleii bazali, implicați în funcțiile cognitive43. Identificați afirmația adevărată despre funcțiile telencefalului:a. neocortexul este în strânsă legătură cu hipotalamusulb. paleocortexul este implicat în funcțiile psihicec. nucleii bazali controlează contracțiile inconștiente ale musculaturiid. neocortexul controlează tonusul muscular44. Care dintre afirmațiile cu privire la reflexe este adevărată:a. reflexele necondiționate sunt înnăscuteb. reflexul de secreție gastrică se închide în măduva spinăriic. reflexul bronhoconstrictor se închide în măduva spinăriid. reflexul cardioaccelerator este un reflex condiționat, dobândit prin învățare45. Alegeți afirmația corectă despre nucleii bazali:a. nucleii bazali sunt mase de substanță albăb. sunt localizați la exteriorul emisferelor cerebralec. controlează tonusul muscular și mișcările inconștiented. sunt implicați în memorie și în controlul funcțiilor psihice46. Identificați varianta corectă privind reflexele vegetative:a. sunt voluntareb. pot fi controlate de către individ, în mod conștientc. sunt dobândite pe parcursul viețiid. se închid în măduva spinării și în trunchiul cerebral

47. Alegeți afirmația corectă despre sistemul nervos vegetativ:a. receptorii sunt reprezentați de exteroreceptorib. efectorii sunt mușchii scheleticic. componenta simpatică funcționează în condiții obișnuite de viațăd. este implicat în menținerea homeostaziei

Page 25: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL NERVOS Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 24

48. Care dintre reflexele de mai jos este parasimpatic:a. inhibarea secreției glandelor mucoase ale bronhiolelorb. vasodilatație penianăc. stimularea glicogenolizeid. piloerector

49. Alegeți reflexul simpatic dintre cele de mai jos:a. bronhoconstricțieb. contracția musculaturii vezicii urinarec. inhibarea secreției exocrine a pancreasuluid. relaxarea sfincterelor

50. Care dintre următorii nervi cranieni este senzitiv:a. pateticb. abducensc. opticd. accesor

Page 26: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL NERVOS Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 25

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL NERVOS

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. b 26. d2. a 27. c3. c 28. b4. c 29. b5. b 30. d6. a 31. a7. c 32. a8. c 33. c9. d 34. a10. b 35. c11. a 36. b12. b 37. a13. b 38. c14. c 39. c15. b 40. d16. d 41. a17. a 42. a18. b 43. c19. c 44. a20. b 45. c21. c 46. d22. d 47. d23. b 48. b24. b 49. c25. a 50. c

Page 27: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMŢ) Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 26

IV. 2. ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMȚ)Itemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Următoarea afirmație privind analizatorii este falsă:a. contribuie la integrarea organismului în mediul său de viațăb. sunt organe de simţc. recepționează, conduc și transformă în senzații excitațiile din mediul extern sau internd. sunt organe interne

2. Segmentul de conducere al analizatorilor este reprezentat de:a. căile nervoase directe și indirecteb. receptorc. aria corticală specificăd. organele de simț3. Proprioceptorii localizați în mușchi, oase, tendoane și articulații furnizează informaţiiasupra:a. modificărilor biochimice din mediul internb. poziţiei şi mişcării corpuluic. stimulilor din mediul externd. modificărilor de concentrație ale unor substanțe chimice dizolvate4. Chemoreceptorii sunt sensibili la:a. modificări ale presiunii sângeluib. modificări ale poziției corpuluic. undele luminoased. modificări ale concentraţiei unor substanţe chimice dizolvate5. Nociceptorii percep stimuli:a. luminoşib. puternici, care produc leziuni celularec. mecanici şi de presiuned. chimici

6. Fotoreceptorii sunt stimulaţi de:a. modificări ale poziției corpuluib. unele substanțe chimicec. durered. undele luminoase

7. Ordinea straturilor pielii de la exterior la interior este:a. epidermă, dermă și hipodermăb. epidermă, dermă și endodermăc. dermă, epidermă și hipodermăd. exodermă, dermă și hipodermă

Page 28: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMŢ) Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 27

8. Următoarea afirmație privind epiderma este falsă:a. este stratul superficial al pieliib. este alcătuită dintr-un epiteliu stratificat de tip cornosc. conține terminații nervoase libered. este străbătută de canalele excretoare ale glandelor endocrine

9. Despre dermă este adevărat că:a. este alcătuită din țesut conjunctivb. este situată sub hipodermăc. este bogată în celule adipoased. conține partea profundă a foliculilor piloși10. Următoarea afirmație privind hipoderma este falsă:a. este stratul profund care separă pielea de structurile subadiacenteb. este formată din țesut conjunctiv laxc. conține partea profundă a foliculilor piloși, glomerulii glandelor sudoripared. celulele sale se regenerează în permanență11. Despre corpusculii Krause este adevărat că percep:a. vibraţiileb. creşterea temperaturiic. scăderea temperaturiid. proprietăţile fine ale obiectelor12. Receptorii tactului și ai presiunii se mai numesc:a. discurile Merkelb. terminațiile nervoase liberec. corpusculii Meissnerd. corpusculii Krause

13. Receptorii care percep atingerile fine şi vibraţiile cu o frecvenţă mai mică de 60cicli/secundă sunt:a. corpusculii Meissnerb. corpusculii Krausec. corpusculii Ruffinid. discurile Merkel

14. Următoarea afirmație privind capacitatea discriminativă tactilă este falsă:a. depinde de densitatea receptorilorb. creșterea temperaturii diminuează sensibilitatea tactilăc. se determină măsurând distanța minimă la care doi stimuli pot fi percepuți separatd. este utilă îndeosebi nevăzătorilor pentru citirea Braille

15. Segmentul central al analizatorului cutanat este reprezentat de neocortexul receptor cese află în:a. girusul postcentral din lobul parietalb. girusul precentral din lobul temporalc. girusul precentral din lobul occipitald. girusul postcentral din lobul frontal

Page 29: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMŢ) Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 28

16. Dintre următoarele enunţuri cu privire la miros, unul este fals:a. ne informează despre calitatea aeruluib. ne ajută la recunoașterea persoanelor și a locurilorc. la femeile însărcinate sensibilitatea olfactivă este mai scăzutăd. ne informează despre starea unor alimente17. Identificați afirmația corectă privind mucoasa olfactivă:a. prezintă un strat de celule conjunctive între care se află celulele alungite receptoareb. apare ca o zonă limitată la o suprafață de 2-3 cm2

c. este de culoare roz și umedă în permanențăd. căptușește cavitatea bucală18. Receptorii olfactivi sunt:a. nociceptorib. fotoreceptoric. chemoreceptorid. osmoreceptori

19. Despre lama ciuruită a etmoidului este adevărat că:a. este străbătută de axonii celulelor mitraleb. este căptușită cu celulele auditivec. este locul de fixare a celulelor gustatived. este străbătută de axonii neuronilor olfactivi

20. Fenomenul de adaptare olfactivă este determinat de:a. concentraţii mari ale unei substanțe puternic mirositoareb. substanțe volatilec. substanţe odorante cu care nu am mai avut contactd. persistenţa unei substanţe odorante mult timp

21. Următoarea afirmație privind limba este corectă:a. prezintă asperitățib. prezintă papile gustativec. este formată din lobid. prezintă cili22. Dintre următoarele enunţuri legate de mugurii gustativi unul este fals:a. se găsesc pe suprafața papilelor circumvalateb. se găsesc pe suprafața papilelor filiformec. se găsesc pe suprafața papilelor foliated. se găsesc pe suprafața papilelor caliciforme23. Următoarea afirmație privind papilele fungiforme este corectă:a. au formă de potirb. au formă de cupăc. au formă de firișoared. au formă de ciupercuţe

Page 30: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMŢ) Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 29

24. Despre mugurii gustativi este adevărat că se găsesc în număr redus în mucoasa:a. nazalăb. bucalăc. olfactivăd. obrajilor, a vălului palatin, epiglotă și faringe25. Următoarea afirmație privind gustul acru este adevărată:a. este localizat la baza limbiib. este localizat pe vârful limbiic. este localizat pe marginea limbii, la nivelul buzelor și gingiilord. este localizat pe suprafața anterioară a limbii26. Următoarea afirmație privind segmentul central al sensibilităţii gustative este corectă:a. se găseşte în partea inferioară a girusului postcentral din lobul frontalb. se găseşte în partea inferioară a girusului precentral din lobul parietalc. se găseşte în partea inferioară a girusului precentral din lobul temporald. se găseşte în partea inferioară a girusului postcentral din lobul parietal

27. Următoarea afirmație privind învelişurile globului ocular este adevărată:a. sunt reprezentate de cristalin, coroidă și retinăb. sunt reprezentate de umoarea apoasă, sclerotică și retinăc. sunt reprezentate de sclerotică, cornee și cristalind. sunt reprezentate de sclerotică, coroidă şi retină28. Despre receptorul analizatorului vizual este adevărat că se găsește în:a. lobul occipitalb. nervul opticc. retinăd. corneea transparentă29. Următoarea afirmație privind vederea este falsă:a. furnizează cea mai mare cantitate de informații din mediul externb. permite diferențierea formei, luminozității și culorii obiectelorc. are un rol important în menținerea echilibruluid. ochiul transformă energia undelor electromecanice în impuls nervos

30. Muşchii irisului sunt:a. mușchi striați de tip cardiacb. muşchi striațic. muşchi netezid. muşchi striați și netezi31. Următoarea afirmație privind micşorarea pupilei este corectă:a. este determinată de contracţia muşchilor circulari ai irisuluib. este determinată de contracţia muşchilor radiari ai irisuluic. este determinată de contracţia muşchilor circulari și radiari ai irisuluid. este determinată de relaxarea muşchilor extrinseci ai globului ocular

Page 31: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMŢ) Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 30

32. Despre cristalin este adevărat că se bombează când:a. se contractă muşchii extrinseci ai globului ocularb. se relaxează muşchii ciliari ai corpului circularc. se contractă muşchii radiari ai corpului ciliard. se contractă muşchii circulari ai corpului ciliar

33. Dintre următoarele enunţuri unul este fals:a. celulele cu bastonaș sunt receptorii vederii nocturneb. celulele cu conuri sunt răspunzătoare de vederea la lumină puternicăc. cristalinul are forma unei lentile biconvexed. corneea conține vase de sânge, este bogat inervată, fiind sensibilă la lumina slabă34. Numărul celulelor cu conuri variază între:a. 5-7 milioaneb. 50-70 milioanec. 12-13 milioaned. 125-130 milioane

35. Este adevărat că urechea internă se află în stânca:a. osului vomerb. osului temporalc. osului occipitald. osului etmoid

36. Cohleea se mai numește și:a. vestibul membranosb. melc membranosc. melc ososd. vestibul osos

37. Identificați afirmatia greșită privind simțul auzului:a. asigură perceperea undelor sonoreb. asigură orientarea în spațiuc. are rol în comunicare interumanăd. asigura echilibru în mișcare38. Despre urechea medie este fals că:a. este o „mini-tobă” de mărimea unei aspirineb. are de-o parte și de alta două fețe concavec. prezintă conductul auditiv externd. se formează într-o cavitate a osului temporal

39. Identificați afirmația corectă privind axonii neuronilor din ganglionul Corti:a. formează ramura acustică a nervului cranian VIIIb. formează ramura vestibulară a nervului cranian VIIIc. formează ramura acustică a nervului cranian Xd. formează ramura acustică a nervului cranian V

Page 32: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMŢ) Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 31

40. Identificați răspunsul corect privind receptorii vestibulari:a. sunt localizați în utriculă, saculă și în trei canale semicirculareb. sunt localizați în cele trei canale semicircularec. sunt localizați în organul Cortid. sunt localizați în utriculă și saculă41. Este adevărat că extremitatea ciliată a celulelor auditive vine în contact cu:a. rampa vestibularăb. membrana bazilarăc. organul Cortid. membrana tectoria

42. Despre aria auditivă primară este adevărată afirmația că:a. se află în lobul temporalb. se află în lobul frontalc. se află în lobul occipitald. se află în stânca temporalului43. Identificaţi afirmaţia falsă:a. în utriculă și saculă se află aparatul otoliticb. aparatul otolitic este alcătuit din celule receptoare și de susținerec. macula constituie receptorul static de postură și mișcare rectilinied. celulele receptoare senzoriale vestibulare sunt prevăzute cu otolite44. Despre fusurile neuromusculare nu este adevărat că:a. sunt diseminate printre fibrele musculare striateb. sunt excitate de tensiunea dezvoltată în timpul contracţiei muscularec. sunt formate din 5-10 fibre musculare modificate numite fibre intrafuzorialed. sunt situate la joncțiunea fibrelor musculare cu tendonul45. Proprioceptorii musculari sunt:a. terminațiile nervoase libereb. fibrele neuromuscularec. organele tendinoase Golgid. corpusculii Vater-Pacini

46. Identificați afirmatia greșită privind terminațiile nervoase senzitive primare:a. formează o spirală în jurul fibrelor intrafusaleb. au o viteză de conducere foarte marec. sunt diseminate printre fibrele musculare striated. deasupra și dedesubtul lor se află terminațiile senzitive secundare47. Despre organele tendinoase Golgi este adevărată afirmația:a. sunt situate la joncțiunea fibrelor musculare cu terminațiile nervoase libereb. sunt rețele de neuroni multipolaric. sunt formate din 5-10 fibre musculare modificate numite fibre intrafuzorialed. reflexul tendinos acționează, ca un mecanism de feed-back negativ

Page 33: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMŢ) Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 32

48. Impulsurile de la proprioceptorii musculo-articulari se transmit la centrii nervoșisuperiori pe două căi:a. fasciculul Goll-Burdach și fasciculele spinocerebeloaseb. fasciculul Goll-Burdach și fasciculele spinotalamicec. fasciculele fascicul gracilis si cuneatd. fasciculele spinocerebeloase și fasciculele spinotalamice

49. Identificați răspunsul corect privind proiecția căilor sensibilității proprioceptiveconștiente:a. se proiectează în aria somestezică Ib. se proiectează în aria senzitivo-motorie parietofrontalăc. se proiectează în aria lui Broccad. se proiectează în aria Wernicke50. Lezarea oricărui segment al analizatorului kinestezic determină:a. tulburări ale auzuluib. tulburări ale echilibruluic. telekinezied. tulburări de coordonare a mușchilor

Page 34: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

ANALIZATORII (ORGANELE DE SIMŢ) Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 33

RĂSPUNSURI TESTEANALIZATORII (ORGANELE DE SIMȚ)

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. d 26. d2. a 27. d3. b 28. a4. d 29. d5. b 30. c6. d 31. a7. a 32. d8. d 33. d9. a 34. a10. d 35. b11. c 36. c12. b 37. d13. a 38. c14. b 39. a15. a 40. a16. c 41. d17. b 42. a18. c 43. d19. d 44. d20. d 45. b21. b 46. c22. b 47. d23. b 48. a24. d 49. b25. c 50. d

Page 35: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL ENDOCRIN Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 34

IV. 3. SISTEMUL ENDOCRINItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Despre hormoni sunt adevărate informațiile, cu o excepție:a. își exercită acțiunea asupra unor celule țintăb. sunt derivați de la aminoacizi sau de la colesterolc. sunt eliminați direct în sânged. sunt sintetizați de glandele exocrine2. Următoarele organe sunt glande mixte, cu o excepție:a. glanda pinealăb. testiculelec. pancreasuld. ovarele

3. Identificați afirmația falsă despre hipofiză:a. se mai numește glanda pituitarăb. este formată din lobul anterior și lobul posteriorc. este localizată la baza encefaluluid. contolează activitatea altor glande endocrine4. Despre adenohipofiză sunt corecte afirmațiile, cu o excepție:a. este legată de hipotalamus prin tractul hipotalamo-hipofizarb. reprezintă lobul anterior al hipofizeic. secretă hormoni tropi și hormoni non-tropid. este alcătuită din țesut epitelial glandular5. Următorii hormoni sunt secretați de adenohipofiză, cu o excepție:a. tirotropinab. somatotropulc. hormonul antidiureticd. prolactina

6. Selectați afirmația corectă referitoare la hormonii adenohipofizari:a. unii reglează funcțiile altor glande endocrineb. toți sunt hormoni tropic. sunt produși de hipotalamus și stocați de adenohipofizăd. se produc în lobul posterior al hipofizei

7. Hipofiza este conectată de hipotalamus prin:a. sistemul port-hipofizarb. tija pituitarăc. șaua turcească a osului sfenoidd. intermediul epifizei

Page 36: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL ENDOCRIN Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 35

8. Somatotropul îndeplinește următoarele funcții, cu o excepție:a. scade concentraţia plasmatică de acizi graşi şi glicerinăb. stimulează sinteza proteinelorc. provoacă hiperglicemied. stimulează creșterea oaselor lungi9. Identificați afirmația incorectă privind efectele hormonului de creștere:a. inhibă catabolismul proteinelorb. stimulează absorbţia plasmatică la nivelul tubului digestiv şi a nefronilorc. stimulează utilizarea ca substrat energetic a aminoacizilord. stimulează glicogenoliza10. Următoarele boli sunt determinate de modificările survenite în secreția somatotropului,cu o excepție:a. nanism hipofizarb. mixedemc. acromegalied. gigantism

11. Identificați afirmația corectă referitoare la acromegalie:a. creșterea exagerată a extremităților și a organelor interneb. hiposecreție de hormon somatotrop la adultc. este o boală ce apare în copilăried. scăderea secreției de hormon somatotrop12. Selectați hormonii hipofizari care reglează activitatea glandelor sexuale:a. estrogeniib. tiroxinac. gonadotropineled. ocitocina

13. Identificați disfuncția endocrină cauzată de hipersecreția de somatotrop în copilărie:a. gigantismb. piticismc. cretinism gușogend. acromegalie

14. Identificați disfuncția endocrină cauzată de hiposecreția de somatotrop în copilărie:a. cretinism gușogenb. acromegaliec. nanism hipofizard. gigantism

15. Următoarele afirmații despre gonadotropine sunt adevărate, cu o excepție:a. controlează activitatea ovarelor și testiculelorb. includ hormonul luteinizant (LH), hormonul foliculostimulant (FSH) și prolactinac. LH stimulează ovulațiad. FSH stimuleză maturația foliculară

Page 37: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL ENDOCRIN Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 36

16. Alegeți varianta corectă despre tirotropină:a. este secretată de tiroidăb. este secretată de adenohipofizăc. este un hormon sintetizat de hipotalamusd. este depozitată în lobul posterior al hipofizei

17. Identificați rolul corticotropinei (ACTH):a. controlează secreția glandelor medulosuprarenaleb. controlează secreția pancreasului exocrinc. controlează secreția glandelor corticosuprarenaled. controlează activitatea adenohipofizei

18. Alegeți varianta corectă despre hormonii neurohipofizari:a. se produc în lobul posterior al hipofizeib. sunt reprezentați de prolactină și hormonul antidiureticc. se produc în lobul anterior al hipofizeid. sunt reprezentați de vasopresină și ocitocină19. Care este consecința absenței hormonului melanocitostimulator (MSH):a. este activată sinteza de melatoninăb. este indus somnulc. se formează melanină în excesd. pielea se decolorează20. Despre hormonul antidiuretic (ADH) este adevărată afirmația:a. are rolul de a conserva apa în organismb. scade concentrația urinarăc. crește volumul urinard. în doze mari, scade tensiunea arterială21. Selectați afirmația corectă despre ocitocină:a. determină contracția musculaturii uterine în timpul travaliuluib. este secretată de adenohipofizăc. este secretată de neurohipofizăd. are efect slab asupra uterului gravid

22. Următoarele afirmații sunt caracteristici ale diabetului insipid, cu o excepție:a. este cauzat de hiposecreția de ADHb. este cauzat de hipersecreția de ADHc. se manifestă prin poliuried. se manifestă prin polidipsie23. Selectați afirmația incorectă referitoare la epifiză:a. este legată de hipotalamusb. secretă melatoninac. se mai numește glanda pinealăd. este legată de epitalamus

Page 38: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL ENDOCRIN Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 37

24. Alegeți varianta corectă referitoare la melatonină:a. are rol în colorarea pieliib. este produsă de lobul intermediar al hipofizeic. se secretă în cantitate mai mare la întunericd. se secretă în cantitate mai mare la lumină25. Selectați afirmația falsă privitoare la tiroidă:a. este situată în partea anterioară a gâtuluib. secretă tiroxina și tireoglobulinac. are 2 lobi laterali uniți printr-un istmd. secretă tiroxina și triiodotironina26. Hormonii tiroidieni produc următoarele acțiuni, cu o excepție:a. creșterea metabolismului bazal la nivelul uterului și a testiculelorb. creșterea catabolismului proteinelor musculare și plasmaticec. pe sistemul nervos determină iritabilitate, nelinișted. intensificarea lipolizei

27. Următoarele afirmații sunt efecte ale hormonilor tiroidieni, cu o excepție:a. stimulează creșterea și dezvoltarea creierului, la copilb. controlează dezvoltarea și activitatea gonadelorc. stimulează dezvoltarea glandelor mamared. mențin secreția lactată, alături de prolactină28. Identificați afirmația corectă despre cretinismul gușogen:a. este caracterizat de dezvoltare fizică normalăb. este cauzat de hiposecreție tiroidiană în copilăriec. este cauzat de hiposecreție tiroidiană la adultd. este un simptom al bolii Basedow-Graves

29. Boala Basedow-Graves prezintă următoarele simptome, cu o excepție:a. globi oculari proeminențib. creștere în greutatec. piele caldă și umedăd. hiperfagie

30. Identificați afirmația incorectă despre timus:a. este situat înapoia sternuluib. este alcătuit din limfocite mici numite timocitec. secretă un hormon care stimulează activitatea limfocitelor Td. este dezvoltat maxim după pubertate31. Selectați afirmația falsă referitoare la glandele paratiroide:a. sunt situate pe fața anterioară a lobilor tiroidienib. sunt situate pe fața posterioară a lobilor tiroidienic. sunt în număr de 4d. secretă parathormonul și calcitonina

Page 39: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL ENDOCRIN Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 38

32. Alegeți afirmația falsă privind manifestările hiperfuncției paratiroidiene:a. deformări și fracturi osoaseb. scăderea calcemieic. formarea de calculi urinarid. demineralizări osoase dureroase33. Alegeți varianta corectă despre parathormon:a. are acțiune identică cu calcitoninab. scade calcemia și crește fosfatemiac. crește calcemia și crește fosfatemiad. hiposecreția provoacă tetanie34. Indicați afirmația corectă referitoare la pancreasul endocrin:a. secretă sucul pancreaticb. este reprezentat de celulele endocrine Leydigc. este reprezentat de acinii pancreaticid. secretă insulina și glucagonul35. Identificați în lista de mai jos hormonul cu acțiune hipoglicemiantă:a. cortizolulb. glucagonulc. insulinad. adrenalina

36. Insulina prezintă următoarele acțiuni, cu o excepție:a. crește consumul tisular de glucozăb. stimulează glicogenogenezac. stimulează lipolizad. stimulează formarea de lipide din glucoză37. Referitor la glucagon, este incorectă afirmația:a. determină hipoglicemieb. stimulează gluconeogenezac. determină hiperglicemied. stimulează glicogenoliza38. Următoarele afirmații despre insulină sunt false, cu o excepție:a. determină hiperglicemieb. este secretată de acinii pancreaticic. hiposecreția duce la diabet zaharatd. are acțiune identică cu a glucagonului39. Diabetul zaharat se caracterizează prin următoarele simptome, cu o excepție:a. poliurieb. hipoglicemiec. polifagied. polidipsie

Page 40: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL ENDOCRIN Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 39

40. Selectați afirmația corectă cu privire la localizarea glandelor suprarenale:a. în cavitatea abdominalăb. retrosternalc. în regiunea pelvinăd. în regiunea gâtului

41. Identificați varianta incorectă referitoare la glandele suprarenale:a. sunt situate la polul superior al rinichilorb. secretă cortizol și adrenalinăc. prezintă doi lobi: anterior și posteriord. prezintă două zone distincte: corticală și medulară42. Indicați hormonul care nu este secretat de glandele suprarenale:a. corticotropinab. aldosteronulc. adrenalinad. cortizolul

43. Despre hormonii medulosuprarenalei este adevărată următoarea afirmație:a. sunt derivați de la colesterolc. sunt reprezentați de cortizol și aldosteronc. sunt secretați în cantități mari în timpul somnuluid. sunt reprezentați de adrenalină și noradreanlină44. Următoarele afirmații reprezintă efecte ale hormonilor medulosuprarenali, cu oexcepție:a. stimulează eliminarea apeib. produc hiperglicemiec. relaxează bronhiiled. accelerează bătăile inimii45. Selectați afirmația care nu indică o caracteristică a glandei corticosuprarenale:a. ocupă partea periferică a suprarenaleib. secretă hormoni derivați din colesterolc. este alcătuită din țesut nervosd. produce cortizol și aldosteron46. Alegeți varianta corectă privind efectele aldosteronului:a. scăderea acidității urineib. stimulează eliminarea unei cantități mari de apăc. mărirea reabsorbției renale de apă și sodiud. mărirea reabsorbției renale de potasiu și hidrogen47. Cortizolul prezintă următoarele acțiuni, cu o excepție:a. scade filtrarea glomerularăb. stimulează eliminarea apeic. crește numărul de leucocited. crește glicemia

Page 41: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL ENDOCRIN Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 40

48. Despre adrenalină și noradrenalină sunt corecte următoarele afirmații, cu o excepție:a. au efecte similare cu cele ale stimulării sistemului nervos simpaticb. sunt hormoni produși de glandele medulosuprarenalec. se mai numesc catecolamined. acționează în inflamații49. Următorii hormoni au acțiune hiperglicemiantă, cu o excepție:a. somatotropulb. adrenalinac. insulinad. tiroxina

50. Selectați afirmația falsă referitoare la manifestările mixedemului:a. obezitateb. piele uscatăc. senzație permanentă de frigd. gușă exoftalmică

Page 42: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL ENDOCRIN Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 41

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL ENDOCRIN

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. d 26. a2. a 27. c3. b 28. b4. a 29. b5. c 30. d6. a 31. a7. b 32. b8. a 33. d9. c 34. d10. b 35. c11. a 36. c12. c 37. a13. a 38. c14. c 39. b15. b 40. a16. b 41. c17. c 42. a18. d 43. d19. d 44. a20. a 45. c21. a 46. c22. b 47. a23. a 48. d24. c 49. c25. b 50. d

Page 43: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL OSOS Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 42

V. SISTEMUL LOCOMOTOR

V. 1. SISTEMUL OSOSItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Selectați varianta falsă:a. scheletul participǎ la realizarea mişcǎriib. scheletul este alcǎtuit numai din oase lungic. scheletul este format din totalitatea oaselor şi articulaţiilord. scheletul reprezintǎ totalitatea oaselor aşezate în poziţie anatomicǎ2. Identificați osul lat dintre următoarele variante propuse:a. radiusulb. ilionulc. femuruld. tarsienele

3. Următoarele afirmaţii privind scheletul capului sunt adevărate, cu o excepţie:a. are rol de protecţie pentru encefalb. este alcǎtuit din viscerocraniuc. cuprinde manubriuld. este alcǎtuit din neurocraniu4. Identifiți osul pereche din alcătuirea neurocraniului:a. etmoidb. frontalc. maxilard. parietal

5. Identificați osul nepereche din alcătuirea neurocraniului:a. temporalb. frontalc. parietald. maxilar

6. Viscerocraniul este format din următoarele oase, cu o excepţie:a. zigomaticeb. maxilarec. etmoidd. vomer

7. Următoarele oase pereche sunt ale viscerocraniului, cu o excepţie:a. palatineb. sfenoidc. maxilared. nazale

Page 44: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL OSOS Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 43

8. Identificați osul nepereche din alcătuirea viscerocraniului:a. etmoidb. sfenoidc. vomerd. zigomatic

9. Următoarele afirmaţii privind coloana vertebralǎ sunt adevărate, cu o excepţie:a. este formatǎ prin suprapunerea vertebrelorb. formeazǎ 5 regiunic. reprezintǎ scheletul axiald. are regiunea cervicalǎ formatǎ din 2 vertebre, atlas şi axis10. Următoarele afirmaţii privind osul sacru sunt adevărate, cu o excepţie:a. are formă triunghiulară cu baza în josb. este un os neperechec. este un os poziţionat mediand. provine din sudarea ultimele două regiuni ale coloanei vertebrale11. Identificați afirmația corectă despre coaste:a. primele şapte perechi sunt coaste libereb. ultimele două perechi de coaste sunt coaste falsec. ultimele 2 perechi sunt coaste adevǎrated. perechile 11 şi 12 sunt numite coaste flotante12. Următoarele afirmații privind rolul coloanei vertebrale sunt corecte, cu o excepție:a. executare a unor mişcǎri ale trunchiuluib. protejare a mǎduvei spinǎriic. protejare a trunchiului cerebrald. susţinere a corpului13. Selectați varianta corectă despre stern:a. format din manubriu, corp şi apendice xifoidb. os perechec. os situat perifericd. os lung

14. Identificați varianta corectă privind alcătuirea scheletului toracelui:a. cuprinde scapula situatǎ posteriorb. cuprinde regiunea toracală a coloanei vertebrale, coastele situate lateral și sternul situat anteriorc. cuprinde sternul situat posteriord. cuprinde coloana vertebralǎ cervicalǎ şi dorsalǎ15. Indicaţi afirmaţia incorectă:a. ultimele două perechi de coaste nu au cartilaj cu care să se prindă de sternb. primele şapte perechi de coaste sunt coaste adevăratec. coastele sunt arcuri osteocartilaginoase situate în partea laterală a toraceluid. centura scapulară este formată din claviculă, stern și scapulă

Page 45: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL OSOS Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 44

16. Alegeţi afirmaţia falsă:a. scheletul trunchiului cuprinde coloana vertebrală, coastele şi sternulb. viscerocraniul cuprinde: etmoidul, sfenoidul, maxilarul, mandibula şi oasele nazalec. scheletul capului cuprinde neurocraniul şi viscerocraniuld. oasele, împreună cu articulaţiile formează scheletul17. Alegeţi afirmaţia adevărată:a. procesul de osificare a cartilajelor de creştere şi a periostului se numeşte osteogenezăb. funcţia hematopoietică a sistemului osos asigură susţinerea ţesuturilor moi ale organismuluic. oasele sunt constituite din ţesut osos compact şi spongiosd. creşterea în lungime a oaselor se realizează în cartilajele de creştere prin procese de proteolizăşi hematogeneză18. Următoarele oase fac parte din scheletul capului, cu o excepție:a. atlasb. vomerc. sfenoidd. etmoid

19. Următoarele oase fac parte din scheletul bazinului, cu o excepţie:a. ilionb. ischionc. trohanterd. pubis

20. Funcţiile sistemului osos sunt următoarele, cu o excepţie:a. mecanicăb. contractilăc. hematopoieticăd. metabolică21. Care dintre următoarele oase nu fac parte din alcătuirea piciorului:a. falangeb. metatarsienec. metacarpiened. tarsiene

22. Care dintre următoarele oase nu fac parte din alcătuirea mâinii:a. falangeb. metacarpienec. carpiened. metatarsiene

23. Selectați care dintre următoarele oase nu fac parte din alcătuirea centurii pelvine:a. ilionb. femurc. ischiond. pubis

Page 46: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL OSOS Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 45

24. Selectați afirmația care cuprinde oasele gambei:a. ulna și radiusulb. cubitus și fibulac. tibia și peroneuld. peroneul și fibula25. Selectați afirmația care cuprinde oasele antebrațului:a. tibia și fibulab. ulna și cubitusulc. peroneul și fibulad. radius și ulna26. Sternul este compus din următoarele părţi, cu o excepţie:a. corpb. sfenoidc. apendice xifoidd. manubriu

27. Identificați afirmația corectă privind coastele:a. sunt grupate în 3 categorii şi ½b. sunt în număr de 12 perechic. sunt grupate în 4 categoriid. sunt în număr de 1228. Identificați afirmația falsă cu privire la funcţia mecanică a sistemului osos:a. funcţia de protecţie a unor organe vitaleb. funcţia de locomoţiec. funcţia de depozitare de săruri mineraled. funcţia de susţinere a ţesuturilor moi29. Următoarele afirmaţii referitoare la funcţia hematopoietică a oaselor sunt false, cu oexcepție:a. reprezintă formarea elementelor figurate ale sângeluib. distrugerea hematiilor se face în măduva albă a oaselor latec. formarea hematiilor are loc în măduva albă a oaselor lated. formarea elementelor figurate ale sângelui are loc în măduva albă a oaselor lungi30. Selectați varianta adevărată despre stern:a. se articuleazǎ prin intermediul cartilajelor costale cu 12 perechi de coasteb. este un os perechec. se articuleazǎ prin intermediul cartilajelor costale cu coastele I-Xd. aparţine centurii pelvine

Page 47: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL OSOS Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 46

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL OSOS

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. b 16. b2. b 17. c3. c 18. a4. d 19. c5. b 20. b6. c 21. c7. b 22. d8. c 23. b9. d 24. c10. a 25. d11. d 26. b12. c 27. b13. a 28. c14. b 29. a15. d 30. c

Page 48: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL MUSCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 47

V. 2. SISTEMUL MUSCULARItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Identificați afirmația corectă privind sistemul muscular:a. este alcǎtuit din muşchi şi articulaţiib. este alcǎtuit din musculaturǎ tipic cardiacă care realizeazǎ mişcareac. este format din muşchi, care sunt organele active ale mişcăriid. participǎ la realizarea mişcǎrii prin musculatura netedǎ2. Identificați varianta care cuprinde muşchi ai capului:a. muşchii sternocleidomastoidienib. muşchii trapezic. muşchiul pielos al gâtuluid. muşchii mimicii3. Selectați varianta care cuprinde un muşchi al gâtului:a. muşchiul subclavicularb. muşchiul pielos al gâtuluic. muşchii mimiciid. muşchii maseteri4. Selectați afirmația corectă despre mușchiul diafragm:a. desparte cutia toracicǎ de cavitatea abdominalăb. are o faţǎ concavǎ spre toracec. prezintǎ o faţǎ boltitǎ spre abdomend. este prelungirea anatomică a pleurei5. Identificaţi afirmaţia eronată privind muşchiul deltoid:a. ridicǎ membrul superior pânǎ la orizontalǎb. este situat la nivelul antebraţuluic. este situat imediat sub pieled. este principalul muşchi al umǎrului6. Identificați mușchiul care nu face parte din musculatura anterioară a brațului:a. muşchiul coracobrahialb. muşchiul brahialc. muşchiul cvadriceps brahiald. muşchiul biceps brahial7. Identificați afirmația corectă privind muşchiul croitor:a. este format din fibre musculare netedeb. este situat sub muşchiul cvadricepsc. se aflǎ în loja posterioarǎ a coapseid. este cel mai lung muşchi al corpului

Page 49: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL MUSCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 48

8. Selectați afirmaţia incorectă referitoare la contractilitatea muşchilor:a. contractilitatea reprezintǎ capacitatea muşchiului de a dezvolta tensiune între capetele saleb. baza molecularǎ a contractilitǎţii o constituie proteinele contractilec. baza anatomicǎ a contractilitǎţii este miofibrilad. contractilitatea este proprietatea specificǎ muşchiului9. Alegeți afirmaţia corectă referitoare la proprietǎţile muşchilor:a. excitabilitatea fibrei musculare se datoreazǎ contracţiei specifice fibrei musculareb. sarcomerul este unitatea morfofuncţionalǎ a miofibrileic. excitabilitatea fibrei musculare se datoreazǎ acţiunii unei forţe exterioared. excitabilitatea fibrei musculare se datoreazǎ alungirii pasive a muşchiului10. Alegeți afirmaţia corectă referitoare la elasticitatea muşchilor:a. se datoreazǎ pompelor ioniceb. este proprietatea muşchiului de a se scurta ca rǎspuns la un stimulc. este proprietatea muşchiului de a reveni pasiv la forma iniţialǎ când forţa care l-a deformat aîncetat sǎ mai acţionezed. este proprietatea muşchiului de a se dilata sub acţiunea unui stimul11. Identificați afirmația corectă privind tonusul muscular:a. este o stare de tensiune permanentǎ a muşchilor lipsiţi de inervaţie motorieb. este o stare de tensiune permanentǎ a muşchilor care au inervaţie motorie somaticǎ şi senzitivǎintactec. are un mecanism voluntard. are ca bazǎ anatomicǎ fibrele elastice din muşchi12. Selectaţi afirmaţia incorectă referitoare la fiziologia muşchilor:a. tonusul muscular are un mecanism voluntarb. baza molecularǎ a contractilitǎţii o constituie proteinele contractilec. tonusul muscular este o stare de tensiune permanentǎ a muşchilor care au inervaţie motoriesomaticǎ şi senzitivǎ intacted. elasticitatea este proprietatea muşchiului de a se deforma sub acţiunea unei forţe şi de a revenipasiv la forma iniţialǎ când forţa care l-a deformat a încetat sǎ mai acţioneze13. Alegeți afirmația corectă cu privire la contracţiile izometrice ale fibrelor muscularestriate:a. variazǎ şi lungimea şi tensiunea muşchiuluib. toatǎ energia se pierde sub formǎ de cǎldurǎ şi lucru mecanic internc. muşchiul presteazǎ lucru mecanic externd. tensiunea muşchiului rǎmâne constantǎ14. Următoarele afirmații privind contracţiile izotonice ale fibrelor musculare striate suntfalse, cu o excepție:a. variazǎ şi lungimea şi tensiunea muşchiuluib. toatǎ energia se pierde sub formǎ de cǎldurǎ şi lucru mecanic internc. muşchiul nu presteazǎ lucru mecanic externd. tensiunea muşchiului rǎmâne constantǎ

Page 50: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL MUSCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 49

15. Următoarele afirmații privind oboseala musculară sunt corecte, cu o excepție:a. atrofie muscularăb. contractură fiziologică uneoric. scăderea excitabilităţiid. diminuarea forţei musculare16. Identificați afirmaţia falsă:a. contracţia auxotonică este aceea în care variază atât lungimea, cât şi tensiunea muşchiuluib. există trei tipuri de contracţie musculară: izometrică, izotonică şi auxotonicăc. principala formă de manifestare a activităţii musculare este contracţiad. după poziţia în organism, muşchii netezi se împart în: muşchii capului, gâtului, trunchiului şimembrelor

17. Identificaţi afirmaţia falsă referitoare la contracţia musculară:a. în cazul contracţiei izotonice tensiunea muşchiului rămâne constantă dar variază lungimeab. iniţierea oricărei contracţii este întotdeauna auxotonicăc. contracţia izometrică nu produce lucru mecanic ci căldurăd. contracţia izotonică este caracteristică majorităţii muşchilor scheletici18. Următoarea afirmaţie referitoare la fibrele musculare striate este adevărată:a. funcţionează ca un sinciţiub. au diametrul de 1 mm -12 cmc. formează musculatura treimii inferioare a esofaguluid. organitele specifice sunt reprezentate de către miofibrilele

19. Selectați afirmația falsă cu privire la contracţia izotonică:a. produce mişcareb. tensiunea muşchiului rămâne constantăc. lungimea muşchiului rămâne constantăd. lungimea muşchiului se modifică20. Identificați afirmația corectă privind contracţia izometrică:a. nu produce căldurăb. nu prestează lucru mecanic internc. produce căldurăd. prestează lucru mecanic21. Identificați afirmația adevărată despre contracţia izotonică:a. nu produce mişcareb. produce căldurăc. nu produce lucru mecanicd. produce lucru mecanic

22. Selectați varianta care indică o proprietate fundamentă a muşchilor:a. reflexicitateab. plasticitateac. contractilitated. conductibilitatea

Page 51: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL MUSCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 50

23. Următoarele afirmaţii referitoare la miofibrile sunt corecte, cu o excepție:a. unitatea morfofuncţională a miofibrilei este miozinab. la microscopul electronic apar alcătuite din două tipuri de miofilamente: groase, de miozină şisubţiri de actinăc. văzute la microscopul optic prezintă o alternanţă de discuri clare şi întunecate situate la acelaşinivel în toate miofibrileled. sunt organite specifice fibrei musculare striate

24. Identificați afirmația falsă cu privire la tonusul muscular:a. are rol în termoreglareb. este menţinut pe baza informaţiilor primite de la proprioceptoric. nu este controlat de sistemul nervos centrald. este fenomen de natură reflex

25. Alegeți afirmaţia corectă:a. contracţia izotonicǎ nu realizeazǎ lucru mecanic şi nu produce mişcareb. la exteriorul tendonului muscular se află endomisiumc. contracţia izometricǎ produce lucru mecanicd. contracţia auxotonicǎ este aceea în care variazǎ atât lungimea cât şi tensiunea muşchiului

Page 52: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL MUSCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 51

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL MUSCULAR

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. c 16. d2. d 17. b3. b 18. d4. a 19. c5. b 20. c6. c 21. d7. d 22. c8. c 23. a9. b 24. c10. c 25. d11. b12. a13. b14. d15. a

Page 53: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL DIGESTIV Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 52

FUNCŢIA DE NUTRIŢIE

VI. 1. SISTEMUL DIGESTIVItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Alegeți afirmația corectă despre sistemul digestiv:a. duodenul reprezintă partea mobilă a intestinului subțireb. musculatura stomacului este formată din trei straturic. între stomac și duoden se află valvula ileo-cecalăd. intestinul subțire are o lungime de 1,7 m2. Care dintre organele de mai jos aparține tubului digestiv:a. stomacb. ficatc. pancreasd. splină3. Alegeți varianta corectă despre sistemul digestiv:a. laringele asigură transportul bolului alimentarb. faringele reprezintă cale comună pentru alimente și aerc. stomacul este localizat în cavitatea toracicăd. intestinul subțire se află în continuarea esofagului

4. Despre cavitatea bucală este adevărat:a. mucoasa bucală este umezită doar în timpul hrăniriib. maxilarul inferior este mobilc. peretele superior al cavității bucale este format din palatul moale și obrajid. peretele inferior al cavității bucale este format din obraji

5. Alegeți varianta corectă despre limbă:a. participă la formarea peretelui superior al cavității bucaleb. are rolul de a produce salivac. nu prezintă inervație motoried. participă la deglutiție, masticație și vorbire6. Formula dentară (pe jumătate de arcadă), în cazul dentiției definitive, este:a. I 1/1, C 1/1, M 3/3b. I 2/2, C1/1, PM 2/2, M 2/3c. I 2/2, C 2/2, PM 2/2, M 3/3d. I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3

7. Despre faringe este adevărat:a. se află în continuarea laringeluib. realizează legătura între fosele nazale și laringec. reprezintă cale doar pentru alimented. este implicat doar în respirație

Page 54: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL DIGESTIV Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 53

8. Alegeți varianta corectă despre dentiție:a. primii dinți care apar sunt caniniib. dinții sunt sudați de maxilarec. omul are o dentiție homodontăd. omul este difiodont

9. Următoarele afirmații despre esofag sunt adevărate, cu o excepție:a. străbate cutia toracicăb. comunică cu stomacul prin orificiul cardiac. face legătura dintre faringe și stomacd. este localizat superior faringelui

10. Următoarele afirmații despre stomac sunt false, cu o excepție:a. este localizat în cavitatea toracicăb. este localizat în dreapta cavității abdominalec. este localizat sub mușchiul diafragmd. prezintă două fețe: superioară și inferioară11. Identificați varianta falsă despre stomac:a. stomacul are forma literei Jb. stomacul nu este segmentul cel mai dilatat al tubului digestivc. stomacul prezintă două curburi: curbura mică și mared. fornixul nu se umple niciodată cu alimente12. Alegeți varianta corectă despre stomac:a. stomacul comunică cu duodenul prin orificiul cardiab. fundul stomacului aparține porțiunii verticale a acestuiac. stomacul comunică cu intestinul prin orificiul prevăzut cu valvula ileo-cecalăd. stomacul se află superior esofagului13. Care dintre afirmațiile de mai jos referitoare la stomac este falsă:a. mucoasa gastrică prezintă numeroase cute care-i măresc suprafața de absorbțieb. glandele gastrice secretă mucusc. musculatura stomacului este dispusă în două straturid. musculatura stomacului participă la amestecarea hranei cu sucul gastric14. Alegeți varianta falsă cu privire la stomac:a. musculatura stomacului este dispusă în trei straturi: două longitudinale și unul oblicb. pliurile mucoasei stomacului măresc suprafața de absorbțiec. hrana este împinsă din stomac în duoden prin orificiul pilord. sfincterele cardia și pilor sunt inervate vegetativ

15. Identificați varianta adevărată despre duoden:a. este localizat în continuarea jejunuluib. reprezintă partea fixă a intestinului subțirec. este porțiunea cea mai lungă a intestinului subțired. în duoden se deschid glandele gastrice

Page 55: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL DIGESTIV Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 54

16. Care dintre afirmațiile de mai jos cu privire la intestinul subțire este falsă:a. în curbura duodenului se află capul pancreasuluib. jejunul și ileonul reprezintă porțiunile mobile ale intestinului subțirec. jejunul și ileonul formează anse intestinaled. intestinul subțire comunică cu intestinul gros prin orificiul pilor17. Alegeți varianta corectă despre intestinul subțire:a. duodenul și jejunul reprezintă porțiunea fixă a intestinului subțireb. ileonul comunică cu stomacul prin antrul piloricc. ileonul se află în continuarea duodenuluid. are o lungime de 4-6 m

18. Selectați afirmația incorectă despre intestinul subțire:a. microvilii sunt dispuși la polul apical al celulelor intestinaleb. mucoasa intestinului subțire formează vilozitățic. musculatura intestinului este formată din trei straturid. mucoasa conține glande care secretă sucul intestinal19. Alegeți varianta de răspuns falsă despre intestinul subțire:a. tunica musculară formează vilozități intestinaleb. tunica seroasă este dispusă la exteriorc. în vilozitățile intestinale se găsesc vase limfatice și sangvined. mucoasa secretă sucul intestinal20. Alegeți varianta corectă despre intestinul subțire:a. duodenul comunică cu jejunul prin orificiul pilorb. intestinul subțire comunică cu intestinul gros prin orificiul prevăzut cu valvula ileo-cecalăc. duodenul formează anse intestinaled. în jejun se deschide canalul coledoc și canalul principal al pancreasului21. Următoarele afirmații referitoare la intestinul subțire sunt adevărate, cu o excepție:a. celulele intestinale prezintă microvilib. microvilii sunt dispuși la polul bazal al celulelorc. microvilii au rolul de a mări suprafața de absorbțied. submucoasa însoțește mucoasa22. Referitor la structura intestinului subțire este adevărată afirmația:a. tunica internă a intestinului subțire este seroasab. peretele intestinului subțire este format din trei tunicic. musculatura intestinului subțire este dispusă în două straturid. submucoasa este alcătuită din țesut muscular23. Alegeți varianta corectă referitoare la intestinul gros:a. are un diametru mai redus decât al intestinului subțireb. comunică cu jejunul prin valvula ileo-cecalăc. în porțiunea sa inițială se deschide canalul coledocd. are o lungime de aproximativ 1,7 m

Page 56: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL DIGESTIV Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 55

24. Ordinea trecerii chilului prin intestinul gros este:a. cecum – colon ascendent – colon transvers – colon descendent – colon sigmoid – rectb. cecum – colon descendent – colon transvers – colon ascendent – colon sigmoid – rectc. cecum – rect – colon ascendent – colon transvers – colon descendent – colon sigmoidd. colon ascendent – colon transvers – colon descendent – colon sigmoid – cecum – rect

25. Referitor la structura intestinului gros nu este adevărată afirmația:a. peretele intestinului este format din patru tunicib. mucoasa prezintă vilozitățic. mucoasa secretă o cantitate mare de mucusd. stratul muscular longitudinal formează trei benzi numite tenii26. Selectați afirmația adevărată despre glandele salivare:a. produc o secreție puternic acidăb. au doar rolul de a secreta mucusc. există trei perechi de glande salivare: parotide, sublinguale și submaxilared. funcționează doar în timpul digestiei27. Următoarele afirmații despre ficat sunt adevărate, cu o excepție:a. fața superioară a ficatului prezintă două șanțuri longitudinaleb. este cea mai voluminoasă glandă din corpc. este situat sub mușchiul diafragmd. este alcătuit din patru lobi28. Identificați afirmația adevărată despre lobulul hepatic:a. este format din mai multe segmenteb. reprezintă unitatea structurală și funcțională a ficatuluic. are formă cubicăd. canaliculele biliare din lobul au pereți proprii29. Alegeți varianta corectă de răspuns referitoare la ficat:a. ficatul este un organ cavitarb. lobulul hepatic este format dintr-o rețea de hepatocitec. segmentele ficatului sunt formate din lobi hepaticid. canaliculele biliare extrahepatice nu au pereți proprii30. Identificați varianta falsă despre ficat:a. hilul hepatic este localizat pe fața diafragmatică a ficatuluib. prin hilul hepatic intră și ies artera hepatică, vena portă, vasele limfatice, nervii și canalele

hepaticec. ficatul are o structură segmentarăd. la partea anterioară a șanțului longitudinal drept se află vezicula biliară31. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la acţiunile sărurilor biliare este falsă:a. emulsionarea lipidelorb. neutralizarea chimului gastricc. favorizează absorbţia lipidelor şi a vitaminelor liposolubile prin formarea de micelii

hidrosolubile cu acizii graşid. stimulează peristaltismul intestinal

Page 57: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL DIGESTIV Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 56

32. Identificaţi afirmaţia adevărată referitoare la absorbţia proteinelor:a. proteinele sunt absorbite sub formă de aminoacizib. proteinele sunt absorbite doar la nivelul mucoasei gastricec. aminoacizii sunt absorbiţi prin difuziune la nivelul polului intern al mucoasei intestinaled. aminoacizii sunt absorbiţi prin mecanisme active de la polul bazal al celulelor mucoasei

intestinale în sânge

33. Următoarele afirmații referitoare la pancreas sunt adevărate, cu o excepție:a. este o glandă mixtăb. partea exocrină a pancreasului secretă sucul pancreaticc. partea endocrină secretă insulina și glucagonuld. coada pancreasului este dispusă în curbura duodenului34. Alegeți varianta corectă de răspuns referitoare la deglutiție:a. în timpul deglutiției, laringele este acoperit de epiglotăb. bolul alimentar trece din faringe în laringec. bolul alimentar parcurge esofagul, situat anterior traheeid. din cavitatea bucală, bolul alimentar trece în laringe35. Identificați afirmația adevărată despre sucul gastric:a. are un pH de 6,8-7,2b. conține 90% acid clorhidricc. conține substanțe anorganice (mucina și enzimele)d. este un lichid incolor

36. Alegeți varianta corectă de răspuns referitoare la sucurile digestive:a. bila nu conține enzimeb. sucul pancreatic are un pH de 1,5c. sucul gastric conține enzime glicoliticed. bila emulsionează proteinele și fibrele37. Selectați varianta corectă de răspuns referitoare la sucul pancreatic:a. are un pH acidb. nu conține enzimec. este produs de partea endocrină a pancreasuluid. conține enzime care acționează asupra tuturor substanțelor organice descompuse parțial în

stomac

38. Următoarele afirmații sunt corecte, cu o excepție:a. bila are rol antiputridb. enzimele au acțiune specifică, degradând doar anumite substanțec. sucul pancreatic este alcalin, la fel ca și cel gastricd. proteinele se descompun până la stadiul de aminoacizi39. Selectați varianta corectă referitoare la fiziologia aparatului digestiv:a. apa și sărurile minerale suferă transformări chimice la nivelul intestinuluib. bacteriile din intestinul gros sintetizează vitaminele din complexul B și vitamina Kc. în stomac are loc digestia lipidelor emulsionate de către bilăd. ficatul are doar rolul de a secreta bila

Page 58: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL DIGESTIV Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 57

40. Identificați afirmația falsă:a. acizii grași cu moleculă mică sunt absorbiți sub formă de compuși coleinicib. ficatul depozitează surplusul de glucoză sub formă de glicogenc. ficatul are rol glicogeneticd. la făt, ficatul realizează hematopoieză

Page 59: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL DIGESTIV Prof. dr. Elena-Mădălina MORARIU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 58

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL DIGESTIV

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. b 21. b2. a 22. c3. b 23. d4. b 24. a5. d 25. b6. d 26. c7. b 27. a8. d 28. b9. d 29. b10. c 30. a11. b 31. b12. b 32. a13. c 33. d14. a 34. a15. b 35. d16. d 36. a17. d 37. d18. c 38. c19. a 39. b20. b 40. a

Page 60: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL CARDIO-VASCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 59

VI. 2. SISTEMUL CARDIO –VASCULARItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Următoarele afirmaţii referitoare la circulaţia sângelui sunt corecte, cu o excepție:a. sângele se deplasează în circuit închis şi într-un singur sensb. cu studiul circulaţiei sângelui se ocupă hidrodinamicac. asigură distribuirea substanţelor nutritive şi a oxigenului tuturor celulelor din organismd. asigură colectarea produşilor tisulari de catabolism pentru a fi excretaţi2. Alegeți afirmaţia eronată despre valvele cardiace:a. valvele atrio-ventriculare se deschid în timpul diastoleib. valvele atrio-ventriculare sunt cele aortice şi pulmonarec. fiecare parte a inimii este echipată cu două seturi de valve care, în mod normal, impundeplasarea sângelui într-un singur sensd. valvele semilunare sunt cele aortice şi pulmonare3. Identificați varianta care nu prezintă o proprietate fundamentală a miocardului:a. coagulareab. conductibilitateac. automatismuld. excitabilitatea

4. Selectaţi afirmaţia incorectă despre musculatura cardiacă:a. de fapt, inima funcţionează ca două sinciţii, unul atrial şi unul ventricularb. miocardul este un sinciţiu funcţionalc. depolarizarea unei celule cardiace este transmisă celulelor adiacented. este alcătuită dintr-un singur tip de celule musculare

5. Indicați afirmaţia eronată despre excitabilitatea miocardului:a. în timpul sistolei, inima se află în perioada refractară absolutăb. inima prezintă particularitatea de a fi excitabilă numai în faza de relaxare (diastolă) şiinexcitabilă în faza de contracţie (sistolă)c. reprezintă răspunsul celulei musculare cardiace la un stimul printr-un potenţial de acţiunepropagatd. reprezintă dezvoltarea tensiunii între capetele fibrelor miocardului6. Alegeţi afirmaţia falsă despre automatismul miocardului:a. căldura accelerează ritmul inimiib. în mod normal, în inimă există doi centri de automatism cardiacc. scoasă din corp, inima continuă să batăd. reprezintă autoexcitarea miocardului datorită centrilor care au în alcătuirea lor celule careiniţiază şi conduc impulsurile

Page 61: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL CARDIO-VASCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 60

7. Identificați afirmaţia falsă despre automatismul miocardului:a. fasciculul Hiss şi reţeaua Purkinje pot comanda inima numai în cazul întreruperii conduceriiatrio-ventriculareb. frecvenţa de descărcare la nivelul nodulului atrio-ventricular este de 25/minutc. nodulul atrio-ventricular funcţionează permanent şi în paralel cu nodulul sino-atriald. frecvenţa descărcărilor la nivelul nodulului sino-atrial este de 70-80/minut

8. Următoarele afirmații despre conductibilitatea miocardului sunt false, cu o excepție:a. viteza de conducere este de 100 ori mai mare prin fasciculul Hiss şi reţeaua Purkinje decât prinmiocardul contractil atrial şi ventricularb. reprezintă dezvoltarea tensiunii între capetele fibrelor miocarduluic. reprezintă propagarea excitaţiei la toate fibrele miocarduluid. reprezintă autoexcitarea miocardului datorită centrilor care au în alcătuirea lor celule careiniţiază şi conduc impulsurile9. Următoarele afirmații despre contractilitatea miocardului sunt corecte, cu o excepție:a. ca urmare a scurtării fibrelor miocardice are loc expulzia sângelui din cavităţile inimiib. contracţiile inimii se numesc sistole iar relaxările diastolec. reprezintă dezvoltarea tensiunii între capetele fibrelor miocarduluid. reprezintă autoexcitarea miocardului datorită centrilor care au în alcătuirea lor celule careiniţiază şi conduc impulsurile

10. Identificați afirmaţia adevărată despre ciclul cardiac:a. ciclul cardiac începe cu diastola ventricularăb. durata unui ciclu cardiac este direct proporţională cu frecvenţa cardiacăc. contracţiile atriilor şi ventriculelor sunt sincroned. un ciclu cardiac este format dintr-o sistolă şi o diastolă11. Selectaţi afirmaţia falsă despre ciclul cardiac:a. diastola generală durează 0,1 secb. diastola ventriculară durează 0,5 secc. sistola ventriculară durează 0,3 secd. diastola atrială durează 0,7 sec

12. Alegeți afirmaţia falsă despre ciclul cardiac:a. sistola ventriculară corespunde începutului diastolei atrialeb. în timpul sistolei atriale sângele nu poate refula spre venele mari datorită contracţiei fibrelormusculare din jurul orificiilor de vărsare a venelor în atriic. în timpul sistolei atriale are loc o scădere a presiunii din atriid. sistola atrială o precede cu 0,1 sec pe cea ventriculară13. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu o excepţie:a. faza de contracţie izovolumetrică a sistolei ventriculare începe în momentul închiderii valveloratrio-ventriculareb. în timpul sistolei atriale are loc o creştere a presiunii din atriic. volumul de sânge ejectat în timpul unei sistole este de 150 ml în stare de repausd. datorită întârzierii propagării stimulului prin nodulul atrio-ventricular există un asincronismîntre sistola atriilor şi cea a ventriculelor

Page 62: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL CARDIO-VASCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 61

14. Următoarele afirmaţii sunt adevărate, cu o excepţie:a. volumul sistolic poate creşte până la 150-200 ml în eforturile fizice intenseb. volumul de sânge ejectat în timpul unei sistole se numeşte volum-bătaie sau volum sistolicc. în momentul în care presiunea ventriculară o depăşeşte pe cea din artere, valvele semilunare seînchidd. în timpul fazei de contracţie izovolumetrică ventriculul se contractă ca o cavitate închisăasupra unui lichid incompresibil

15. Identificați afirmația falsă cu privire la manifestările acustice ce însoţesc ciclul cardiac:a. zgomotul II este produs de închiderea valvelor semilunareb. zgomotul II este produs la începutul diastolei ventricularec. zgomotul I este mai scurt, mai acut şi mai puţin intensd. zgomotul I este produs de închiderea valvelor atrio-ventriculare şi de vibraţia miocardului laînceputul sistolei ventriculare

16. Indicați afirmaţia falsă despre circulaţia sângelui:a. volumul de sânge pompat de ventriculul stâng, într-un minut, în marea circulaţie, este egal cucel pompat de ventriculul drept în mica circulaţieb. în mod normal, sângele se deplasează bidirecţionalc. mica şi marea circulaţie sunt dispuse în seried. legile generale ale hidrodinamicii sunt aplicabile şi în hemodinamică17. Alegeți afirmaţia falsă despre circulaţia arterială:a. viteza de curgere a sângelui este invers proporţională cu suprafaţa de secţiune a vaselor desângeb. contractilitatea este proprietatea vaselor de a-şi modifica marcat diametrul lumenului princontracţia/relaxarea muşchilor netezi din peretele lorc. elasticitatea arterelor mari presupune revenirea la calibrul iniţial când presiunea sângelui ascăzut la valori mai micid. arterele sunt vase prin care sângele se întoarce la inimă18. Selectaţi afirmaţia falsă:a. inima aspiră sângele din venele cave în atriul stângb. o inimă sănătoasă pompează tot atâta sânge cât primeşte prin afluxul venosc. cauza principală a întoarcerii sângelui la inimă este însăşi activitatea de pompă cardiacăd. inima funcţionează ca o pompă aspiro-respingătoare19. Următoarea afirmaţie referitoare la debitul cardiac este falsă:a. în febră debitul cardiac scadeb. debitul cardiac de repaus este de aproximativ 5,5 l/minutc. debitul cardiac reprezintă volumul de sânge expulzat de fiecare ventricul într-un minutd. activitatea de pompă a inimii se poate aprecia cu ajutorul debitului cardiac20. Următoarea afirmaţie referitoare la frecvenţa cardiacă este corectă:a. în cursul unor eforturi fizice intense, frecvenţa cardiacă poate creşte până la 200 de bătăi/minutb. activitatea parasimpatică creşte frecvenţa cardiacăc. activitatea sistemului nervos simpatic determină scăderea frecvenţei cardiaced. frecvenţa cardiacă normală este de 50-75 bătăi/minut

Page 63: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL CARDIO-VASCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 62

21. Selectaţi afirmaţia incorectă despre activitatea cardiacă:a. sistola atrială durează 0,1 secundeb. manifestările acustice ce însoţesc ciclul cardiac sunt reprezentate pe stenogramăc. musculatura cardiacă este alcătuită din două tipuri de celule musculared. rolul fundamental al inimii este acela de a pompa sânge

22. Identificați afirmaţia adevărată despre automatismul inimii:a. căldura încetineşte ritmul inimiib. nodulul atrio-ventricular funcţionează discontinuu şi în paralel cu nodulul sino-atrialc. scoasă din corp, inima continuă să batăd. este proprietatea miocardului de a propaga excitaţia la toate fibrele sale23. Următoarea afirmaţie despre ciclul cardiac este adevărată:a. diastola atrială are aceeaşi durată cu a sistolei ventriculareb. sistola atrială iniţiază umplerea cu sânge a ventriculelorc. în diastola generală atriile şi ventriculele se relaxeazăd. un ciclu cardiac este format din 2 sistole şi o diastolă24. Identificați afirmaţia eronată:a. zgomotul II este mai scurt, mai acut şi mai puţin intensb. zgomotul I este produs şi de vibraţia miocardului la începutul sistolei ventricularec. prin palparea pulsului obţinem informaţii privind volumul sistolic, frecvenţa cardiacă şi ritmulinimiid. înregistrarea grafică a pulsului se numeşte stenogramă25. Sistemul de conducere al inimii este format din:a. nodulul sino-atrial, cordaje tendinoase, fasciculul Hiss, fibrele Purkinje și nodulul atrio-ventricularb. cordaje tendinoase și fasciculul Hissc. nodulul sino-atrial, nodulul atrio-ventricular, fasciculul Hiss și fibrele Purkinjed. nodulul sino-atrial, cordaje tendinoase și fasciculul Hiss

26. Următoarele afirmații cu privire la manifestările ciclului cardiac sunt corecte, cu oexcepție:a. chimice, produse de închiderea valvelor atrio-ventriculareb. acustice, reprezentate de zgomotele cardiacec. mecanice, reprezentate de şocul apexian şi pulsul arteriald. electrice, ce se înregistrează prin electrocardiogramă27. Alegeți din ce este reprezentat sistemul venos al circulaţiei mari:a. venele pulmonare superioară şi inferioarăb. vena pulmonară superioarăc. vena cavă superioară şi vena cavă inferioarăd. patru vene pulmonare

28. Identificați afirmația corectă despre vena portă:a. irigă toate ţesuturile şi organele corpuluib. este formată din artera aortă şi ramurile eic. strânge sângele venos de la membrele superioared. este o venă aparte a marii circulaţii ce transportă spre ficat substanţele nutritive în urmaabsorbţiei intestinale

Page 64: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL CARDIO-VASCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 63

29. Alegeți varianta care indică corect din ce structuri este reprezentat țesutul nodal:a. nodulul sino-atrial, nodulul atrio-ventricular și fasciculul Hissb. reţeaua Cortic. fasciculul Hiss și plexul cervicald. nodulul sino-atrial, nodulul atrio-ventricular și plexul cervical30. Identificați afirmația corectă referitoare la ventriculul drept:a. valva mitrală împiedică refularea sângelui din cavitatea ventriculară în atriul dreptb. valvele bicuspide permit sângelui umplerea cavităţii ventricularec. valvele tricuspide permit sângelui umplerea cavităţii ventriculared. este umplut cu sânge oxigenat prin vena inferioară31. Următoarele afirmații cu privire la orificiul atrio-ventricular stâng sunt false, cu oexcepție:a. trimite sânge oxigenat prin artera aortă către toate ţesuturile organismuluib. prezintă valvula tricuspidăc. prezintă valvula bicuspidăd. permite sângelui neoxigenat adus la inimă prin venele cave să umple cavitatea ventriculară32. Următoarea afirmaţie despre miocard este corectă:a. prezintă un strat muscular mai gros în atrii decât în ventriculeb. este alcătuit din ţesut muscular striat de tip cardiacc. este format dintr-o reţea de fibre musculare inserate pe un schelet conjunctiv durd. este alcătuit din ţesut muscular neted de tip cardiac33. Identificați afirmația corectă despre valva mitrală a inimii:a. este o valvă localizată între ventriculul stâng şi aortăb. este o valvă localizată între atriul drept şi ventriculul dreptc. este o valvă tricuspidăd. este o valvă bicuspidă localizată între atriul stâng şi ventriculul stâng34. Alegeți afirmația corectă referitoare la stratul intern al peretelui cardiac:a. se numeşte endocardb. reprezintă o membrană epitelială care tapetează mediastinulc. tapetează la interior camerele inimii dar nu se continuă cu endoteliul vaselor marid. se numeşte epicard35. Selectați afirmația corectă referitoare la excitabilitatea miocardului:a. inima este excitabilă numai în faza de diastolăb. miocardul răspunde minimal la stimuli care egalează sau depăşesc valoarea pragc. inima este excitabilă numai în faza de sistolăd. reprezintă proprietatea ţesutului nodal de a se autoexcita ritmic

Page 65: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL CARDIO-VASCULAR Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 64

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL CARDIO-VASCULAR

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. b 21. b2. b 22. c3. a 23. c4. d 24. d5. d 25. c6. b 26. a7. b 27. c8. c 28. d9. d 29. a10. d 30. c11. a 31. c12. c 32. b13. c 33. d14. c 34. a15. c 35. a16. b17. d18. a19. a20. a

Page 66: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SÂNGELE Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 65

VI. 3. SÂNGELEItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Identificați afirmația corectă cu privire la mediul intern al organismului:a. este format din limfă, lichid cefalorahidian și elemente figurateb. este format din elemente figurate și limfăc. este format din lichid interstitial și elemente figurated. este format din sânge, limfă și lichidele intercelulare2. Alegeți afirmația falsă despre sânge:a. circulă într-un singur sens în arborele circulatorb. reprezintă circa 20% din greutatea corporalăc. face parte din mediul intern al organismuluid. este fluidul care circulă în interiorul arborelui cardiovascular3. Identificați afirmaţia falsă despre elementele figurate ale sângelui:a. leucocitele posedă nucleu şi mitocondriib. trombocitele au rol în hemostazăc. leucocitele traversează peretele capilar prin porii săid. eritrocitele sunt celule nucleate pe toată durata existenţei lor4. Următoarele afirmaţii referitoare la limfocite sunt false, cu o excepție:a. produc anticorpi care asigură imunitatea corpuluib. sunt 2 tipuri de plachete sangvinec. limfocitele T sunt implicate în imunitatea trombocitarăd. limfocitele B sunt implicate în imunitatea celulară5. Identificați afirmaţia corectă despre limfocite:a. ajung în circulație pe cale citoplasmaticăb. se formează în timus, măduva osoasă, ganglionii limfatici și splinăc. produc antigene care asigură imunitatea corpuluid. limfocitele sunt celule mari cu nuclei mici și citoplasmă multă6. Selectați varianta corectă privind compoziția chimică a plasmei sangvine:a. 10% substanţe anorganice și 90% apăb. 9% apăc. 9% substanţe anorganiced. 90% apă și 1% substanţe anorganice7. Identificați afirmaţia eronată despre grupele sangvine:a. aglutinina β este omoloaga aglutinogenului Bb. cele mai importante aglutinogene întâlnite la om sunt A, B şi Dc. în plasmă, aglutininele sunt compuşi cu rol de anticorpid. aglutinina α este omoloaga aglutinogenului B

Page 67: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SÂNGELE Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 66

8. Alegeți afirmaţia corectă despre grupele sangvine:a. grupa A (II) are aglutinogenul B şi aglutinina αb. grupa B (III) are aglutinogenul B şi aglutinina αc. grupa AB (IV) are aglutininele A, Bd. grupa A (II) are aglutinogenul A şi aglutinina α9. Selectaţi afirmaţia falsă despre sistemul 0AB:a. grupa AB poate primi de la toate grupele (primitor universal)b. grupa 0 poate dona la toate grupele (donator universal)c. pot exista indivizi posesori de aglutinogen A şi aglutinine αd. întâlnirea aglutinogenului cu aglutinina omoloagă duce la un conflict imun antigen-anticorp

10. Identificați afirmaţia corectă despre sistemul Rh:a. sângele Rh- poate primi doar de la indivizi Rh-b. sângele Rh- poate fi primit doar de indivizi Rh+c. sângele Rh- poate primi de la indivizi Rh+ şi Rh-d. în cazul unei transfuzii nu este obligatoriu să se ţină seama şi de grupa Rh+11. Alegeţi afirmația falsăreferitoare la funcţiile sângelui:a. îndeplineşte rolul de sistem de integrare şi coordonare umorală prin hormonii, mediatoriichimici şi cataboliţii pe care îi vehiculeazăb. participă la termoreglarec. are rol de îndepărtare şi transport spre locurile de excreţie a substanţelor toxice, neutilizabilesau în excesd. sângele reprezintă circa 8% din greutatea corporală12. Următoarele afirmaţii referitoare la antigenul Rh sau D sunt corecte, cu o excepție:a. posesorii de antigen D se numesc Rh-pozitivb. se întâlneşte la 45% din populaţia globuluic. în mod natural nu are aglutinine omoloage anti Rhd. nu se întâlneşte la toţi indivizii globului13. Identificați varianta corectă cu privire la dimensiunea hematiilor:a. au diametrul de 7,5 micronib. au diametrul de 2 micronic. au grosimea de 7,5 micronid. au diametrul de 1-2 microni

14. Indicați varianta care nu prezintă o categorie de elementele figurate ale ţesutuluisangvin:a. miociteleb. monocitelec. eritrociteled. leucocitele

15. Selectați anticorpii specifici din plasma sangvină importanţi în practica transfuziei:a. aglutininogenul alfab. aglutinina beta şi aglutinina alfac. aglutinina Ad. aglutinogenul beta

Page 68: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SÂNGELE Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 67

16. Întâlnirea aglutinogenului A cu aglutinina alfa sau a aglutinogenului B cu aglutininabeta determină următorul fenomen:a. aglutinarea hematiilorb. creşterea timpului plasmatic al hemostazeic. liza globulelor albed. aglutinarea trombocitelor

17. Persoanele care posedă grupa sangvină A (II) pot dona:a. persoanelor care posedă grupa B (III) sau persoanelor care posedă grupa AB (IV)b. persoanelor care posedă grupa AB (IV) sau persoanelor care posedă grupa A (II)c. persoanelor care posedă grupa 0 (I)d. persoanelor care posedă grupa B (III)

18. Persoanele cu grupa sangvină B(III) prezintă următoarea caracteristică:a. sunt donatori universalib. au aglutinina beta în hematiic. au aglutinogenul B în hematii şi aglutinina alfa în plasmăd. au aglutinogenul beta în hematii

19. Identificați varianta corectă despre sânge:a. prezintă leucocite 6-7 mil/mm cub de sângeb. prezintă eritrocite 8000 mii/mm cub de sângec. prezintă plasmă sangvină 55-60%d. prezintă plasmă sangvină 40-45%

20. Selectați afirmaţia corectă privind leucocitele:a. sintetizează antigeni care asigură imunitateab. înglobează diferite celule moarte sau lezate și bacterii pe care le digeră intracelular, procesnumit fagocitozăc. se deformează datorită emiterii de pseudopode, pentru a traversa pericardul capilar în spațiileinterstițiale prin diapedezăd. singurul mod în care se deplasează este pasiv în masa sângelui21. Alegeți varianta falsă privind procentul leucocitelor sangvine:a. monocitele 13-19%b. bazofile 0,5%c. eozinofile 25%d. neutrofile 60%

22. Sângele persoanelor cu grupa sangvină 0 (I) conţine:a. nu conţine aglutininăb. aglutinină alfa şi betac. aglutinogen Bd. aglutinogen A

23. Sângele persoanelor cu grupa sangvină A (II) conţine:a. nu conţine aglutinină betab. aglutinină alfac. nu conţine aglutinogen Ad. aglutinogen A și aglutinină beta

Page 69: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SÂNGELE Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 68

24. Sângele persoanelor cu grupa sangvină B (III) conţine:a. aglutinină A şi Bb. aglutinină betac. conţine aglutinogen B și aglutinină alfad. aglutinogen A

25. Sângele persoanelor cu grupa sangvină AB (IV) conţine:a. aglutinină betab. aglutinină alfac. nu conţine aglutinogen Ad. aglutinogen A și B26. Identificaţi afirmaţia corectă cu privire la hemoglobină:a. în molecula de globină se găsește fierb. în volumul de sânge din organism (5-6 1itri) se găsesc 70-80 g hemoglobinăc. micșorarea cantității de hemoglobină din hematii diminuează aprovizionarea cu oxigen șiprovoacă patologia numită anemied. are în structura sa o proteină (hem) și un pigment roșu, „globină”27. Următoarele afirmații cu privire la plachetele sangvine sunt false, cu o excepție:a. provin prin fragmentarea megacariocitelorb. durata lor de viață este de 120 zilec. produc dereglări ale unor constante funcționaled. au rol în homeostazie (liza sângelui)

28. Identificați varianta corectă despre monocitele sangvine:a. se formează în măduva osoasă, în ganglionii limfatici, în splină și în amigdaleb. durata lor de supraviețuire este de circa 12 lunic. au nucleu în formă de bumerangd. sunt cele mai mici leucocite

29. Următoarele afirmații privind procesul de coagulare sunt false, cu o excepție:a. fibrina reprezintă fibrinogenul activat de către trombinăb. trombina transformă fibrinogenul într-o reţea solubilă de fibrinăc. protrombină sintetizată în ficat în prezenţa calciului este activată de către tromboplastină înprezenţa vitaminei Kd. fibrinogenul sintetizat în rinichi este activat de către trombină30. Identificați afirmația falsă cu privire la funcțiile sângelui în organism:a. apărarea antiinfecțioasă prin anticorpi specificib. reglarea temperaturii corpuluic. funcția hemostatică prin hemolizăd. reglarea echilibrului hidric

Page 70: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SÂNGELE Prof. dr. Evelina-Cristina MORARI

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 69

RĂSPUNSURI TESTESÂNGELE

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. d 16. a2. b 17. b3. d 18. c4. a 19. c5. b 20. b6. d 21. c7. d 22. b8. b 23. d9. c 24. c10. a 25. d11. d 26. c12. b 27. a13. a 28. a14. a 29. a15. b 30. c

Page 71: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL RESPIRATOR Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 70

VI. 4. SISTEMUL RESPIRATORItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Sunt ramificații ale bronhiilor următoarele, cu o excepţie:a. bronhiile lobareb. bronhiile segmentarec. bronhiolele lobulared. bronhiolele alveolare

2. Identificați afirmația corectă privind epiglota:a. este de natură cartilaginoasăb. coboară prin faţa esofaguluic. este formată din 15-20 de inele cartilaginoase completed. prezintă o porțiune numită glotă3. Despre mucoasa respiratorie unul dintre enunţuri este fals:a. căptuşeşte partea inferioară a foselor nazaleb. este foarte vascularizatăc. are rol de a încălzi aeruld. comunică cu esofagul4. Despre corzile vocale nu este adevărată afirmația:a. sunt cartilaje pe care se prind mușchii laringeluib. sunt două superioare și două inferioarec. când se apropie, glota se îngustează și, la ieșirea aerului se produc sunete înalted. sunetele sunt produse prin vibrația corzilor vocale la ieșirea aerului din plămâni5. Identificaţi afirmaţia falsă:a. plămânii reprezintă organele respiratorii propriu-ziseb. plămânii au aspect buretos și culoare rozc. bronhiile principale formează pe lângă plămâni arborele bronşicd. acinul pulmonar reprezintă unitatea structurală și funcțională a lobulului pulmonar6. Despre inspiraţie nu este adevărat că:a. este proces activb. aerul bogat în CO2 iese din plămânic. muşchiul diafragm se contractăd. cutia toracică îşi măreşte volumul7. Despre expiraţie este fals că:a. este proces pasivb. muşchii intercostali se relaxeazăc. muşchiul diafragm se relaxeazăd. aerul bogat în O2 intră în plămâni

Page 72: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL RESPIRATOR Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 71

8. Frecvenţa respiratorie în stare de repaus la bărbat este de:a. 16 respiraţii/minutb. 14 respiraţii/minutc. 20 respiraţii/minutd. 18 respiraţii/minut9. Despre inspiraţia forţată este adevărată afirmația:a. este un proces pasivb. se contractă mai mulţi muşchic. mușchiul diafragm urcăd. presiunea din interiorul plămânilor crește10. Următoarea afirmație privind bronhiile principale este corectă:a. sunt în număr de douăb. nu se ramificăc. sunt formate din fibre musculare striated. sunt în număr de trei11. Este adevărat că schimbul de gaze dintre organism şi mediu se face la nivelul:a. alveolelor pulmonareb. faringeluic. lobulilor pulmonarid. mucoasei nazale

12. Despre cavitatea nazală este adevărat următoarul enunţ:a. este împărţită de septul nazal într-o cavitate anterioară şi una posterioarăb. este împărţită în două sinusuric. comunică cu faringele prin două orificii numite coaned. are rol fonator

13. Despre bronhiolele respiratorii este adevărată următoarea afirmație:a. se formează prin ramificarea bronhiilor principaleb. au structură asemănătoarei traheeic. conțin fibre musculare striated. sunt căi respiratorii intrapulmonare14. Despre plămâni este adevărat următorul enunț:a. sunt înveliți în pleureb. sunt formaţi din țesut muscular striatc. sunt formaţi din segmente pulmonared. în ei pătrund bronhiolele segmentare15. Despre lichidul pleural este adevărat că:a. este situat între pleura viscerală şi plămânb. conține hematii și leucocitec. are rol în producerea sunetelord. favorizează alunecarea pleurelor

Page 73: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL RESPIRATOR Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 72

16. Este adevărat că membrana alveolo-capilară:a. permite schimburile de gazeb. este o mucoasă situată la nivelul alveolelor pulmonarec. este foarte bine inervatăd. permite schimbul de nutrienți17. Acinul pulmonar este unitatea structurală şi funcţională a:a. alveolei pulmonareb. lobulului pulmonarc. lobului pulmonard. brohiolelor pulmonare

18. Identificați afirmatia greșită despre foiţele pleurale:a. cea parietală căptușește pereții cutiei toraciceb. cea viscerală acoperă plămâniic. între cele două foiţe se găseşte lichidul pleurald. conțin în interiorul lor lichid pleural19. Identificați afirmația falsă cu privire la bronhiile principale:a. sunt în număr de douăb. au structură similară cu cea a traheeic. sunt căi respiratorii extrapulmonared. sunt căi respiratorii intrapulmonare20. Despre plămâni este fals că:a. sunt organe respiratorii propriu-ziseb. sunt înveliţi de o pleură formată dintr-o singură foiţăc. sunt formaţi din lobid. au aspect buretos

21. Identificați afirmația corectă privind laringele:a. este situat în continuarea traheeib. are funcție respiratorie și fonatoriec. este format din 15-20 de inele cartilaginoase completed. în partea anterioară are o lamă musculară22. Dintre următoarele enunţuri legate de faringe, unul este fals:a. este un organ comun sistemelor digestiv și repiratorb. are formă de pâlniec. în timpul deglutiţiei este acoperit de glotăd. prezintă pereți musculo-membranoși23. Următoarea afirmație privind epiglota este corectă:a. joacă rol de căpăcel și este de natură cartilaginoasăb. are inele cartilaginoase incomplete posteriorc. spre esofag prezintă o lamă muscularăd. toate variantele sunt corecte

Page 74: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL RESPIRATOR Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 73

24. Despre faringe este adevărat că:a. este o cale intrapulmonarăb. are formă de pâlniec. este un organ fonatord. este cale comună sistemelor circulator şi respirator25. Următoarea afirmație privind fosele nazale este falsă:a. conţin fire de păr ce curăţă aerulb. comunică cu faringele prin două orificii numite coanec. comunică cu exteriorul prin nărid. se mai numesc și sinusuri26. Este cale comună sistemelor digestiv şi respirator:a. cavitatea nazalăb. faringelec. epiglotad. traheea

27. Orificiile prin care cavitatea nazală comunică cu exteriorul se numesc:a. nărib. bronhiic. sinusurid. coane

28. Despre mucoasa nazală este adevărat că:a. are o zonă bogat vascularizată ce încălzeşte aerulb. prezintă o zonă cu rol gustativc. este alcătuită din mai multe cartilajed. prezintă cartilajul tiroid29. Următoarea afirmație despre laringe este falsă:a. are funcţie respiratorieb. are funcţie fonatoriec. are formă de trunchi de piramidă triunghiulard. face legătura între cavitatea nazală şi trahee30. Despre epiglotă este adevărat că:a. dă timbrul vociib. este un căpăcel cartilaginosc. este acoperită de glotă în timpul deglutiţieid. are forma unei pâlnii

Page 75: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL RESPIRATOR Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 74

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL RESPIRATOR

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. d 16. a2. a 17. b3. d 18. d4. a 19. d5. c 20. b6. b 21. b7. d 22. c8. a 23. a9. b 24. b10. a 25. d11. a 26. b12. c 27. a13. d 28. a14. a 29. d15. d 30. b

Page 76: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL EXCRETOR Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 75

VI. 5. SISTEMUL EXCRETORItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Selectați enunțul fals referitor la rinichi:a. sunt organe de excrețieb. sunt organe perechec. sunt așezați în cavitatea toracicăd. sunt situați de-o parte și de alta a coloanei vertebrale lombare2. Alegeți varianta corectă privind numărul de nefroni din fiecare rinichi:a. 1 milionb. 2 milioanec. 3 milioaned. 4 milioane

3. Selectați afirmația falsă referitoare la rinichi:a. sunt acoperiți de o capsulă renală proprieb. au două fețe (anterioară și posterioară)c. au două margini (laterală, convexă și mediană, concavă)d. la polul inferior al rinichilor sunt situate glandele suprarenale

4. Identificați unitatea structurală și funcțională a rinichiului:a. lobul renalb. lobulul renalc. glomerulul renald. nefronul

5. Alegeți afirmația corectă despre alcătuirea unui lob renal:a. o piramidă Malpighi cu țesutul înconjurător din medularăb. 6-18 piramide Malpighic. o piramidă Malpighi cu țesutul înconjurător din corticalăd. o piramidă Malpighi cu calicele renale6. Următoarele organe constituie căi urinare, cu o excepție:a. uretereb. hilul renalc. vezica urinarăd. uretra

7. Identificați afirmația corectă privind rolul rinichior la om:a. intervin în menținerea echilibrului mediului internb. intervin în transportul substanțelor toxicec. asigură schimbul de gaze între organism și mediul externd. au rol în hemostază

Page 77: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL EXCRETOR Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 76

8. Despre vezica urinară sunt adevărate următoarele afirmații, cu o excepție:a. este un organ musculo-cavitarb. are formă globuloasăc. evacuează urina continuu, ritmicd. este așezată în pelvis9. Alegeți afirmația falsă despre uretră:a. este mai lungă la bărbațib. la femei servește doar pentru eliminarea urineic. la bărbați servește pentru micțiune și pentru ejaculared. se deschide în vezica urinară10. Despre rinichi este corectă afirmația:a. sunt acoperiți de pleureb. sunt organe perechec. sunt localizați în cavitatea toracicăd. sunt formați din neuroni11. Selectați afirmația adevărată referitoare la urina primară:a. conține proteineb. se acumulează în vezica urinarăc. se formează prin filtrare glomerularăd. este eliminată prin micțiune12. Care dintre următorii constituienți ai ultrafiltratului glomerular sunt reabsorbiți

complet:a. glucozab. apac. amoniaculd. ureea

13. Indicați locul unde se realizează ultrafiltrarea plasmei sangvine:a. la nivelul tubului contort distalb. la nivelul tubului contort proximalc. la nivelul corpusculului renald. la nivelul tubului colector

14. Referitor la secreția tubulară, este corectă afirmația:a. are ca rezultat formarea urinei primareb. substanțele trec din tubul urinifer în sângec. se desfășoară doar activd. se desfășoară în sens invers reabsorbției15. Identificați varianta corectă care indică etapele procesului de formare a urinei:a. filtrarea glomerulară, excreția și secreția tubularăb. filtrarea glomerulară, reabsorbția și secreția tubularăc. secreția, filtrarea glomerulară și reabsorbția tubularăd. reabsorbția, secreția tubulară și micțiunea

Page 78: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL EXCRETOR Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 77

16. Selectați afirmația adevărată despre urina primară:a. are în compoziția sa glucoză, aminoacizi și leucociteb. este o plasmă deproteinizatăc. se formează prin reabsorbție și secreție tubularăd. se formează în cantitate de 1,5 l pe zi17. Indicați organul în care se acumulează urina între micțiuni:a. pelvisul renalb. bazinetc. vezica urinarăd. calicele mari

18. Despre zona medulară a rinichiului este adevărat că:a. este formată din 6-18 piramide Malpighib. este alcătuită din calicele renalec. este formată din corpusculi Malpighid. conține corpusculii renali19. Alegeți varianta corectă referitoare la alcătuirea unui nefron:a. zona corticală și zona medularăb. glomerulul renal și tubul colectorc. corpusculul renal și tubul contort distald. corpusculul renal și tubul urinifer20. Identificați enunțul fals referitor la capsula Bowman:a. reprezintă porțiunea inițială a nefronuluib. se continuă cu ansa Henlec. are formă de cupă cu pereți dublid. este situată în corticală21. Selectați afirmația adevărată despre corpusculul renal:a. este format din ansa Henle și capsula Bowmanb. este alcătuit din tubul urinifer și glomerulul renalc. este format din capsula Bowman și glomerulul renald. conține tubul colector și glomerulul renal22. Tubul urinifer al nefronului este format din următoarele segmente, cu o excepție:a. tubul contort proximalb. ansa Henlec. tubul contort distald. tubul colector

23. Referitor la ansa Henle, este corectă afirmația:a. are 3 brațe: ascendent, transvers și descendentb. se continuă cu tubul contort distalc. nu pătrunde în zona medularăd. este un tub lung de 25-30 cm

Page 79: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL EXCRETOR Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 78

24. Eliminarea urinei la exterior se numește:a. micțiuneb. defecațiec. extensied. secreție25. Selectați afirmația corectă despre procesul de reabsorbție tubulară:a. se desfășoară la nivelul glomerulului renalb. este procesul prin care se elimină substanțele nefolositoarec. are ca rezultat formarea urinei primared. este procesul prin care se recuperează substanțele utile organismului26. Alegeți varianta incorectă despre rinichi:a. sunt componente ale sistemului excretorb. sunt organe perechec. au ca unitate morfofuncțională piramida renalăd. au ca unitate morfofuncțională nefronul

27. Următorul organ nu aparține sistemului excretor:a. uretrab. intestinul grosc. rinichiuld. ureterul

28. Componentele sistemului excretor al omului sunt:a. calicele renale și rinichiib. plămânii și căile respiratoriic. rinichii și căile urinared. tubul digestiv și glandele anexe29. Identificați structura care nu face parte din alcătuirea nefronului:a. calicele micib. capsula Bowmanc. glomerulul renald. ansa Henle

30. La om, urina finală ajunge în vezica urinară prin:a. bazinetb. tubul colectorc. uretrăd. uretere

Page 80: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL EXCRETOR Prof. gr. I Carmen-Oana MOCANU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 79

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL EXCRETOR

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. c 16. b2. a 17. c3. d 18. a4. d 19. d5. c 20. b6. b 21. c7. a 22. d8. c 23. b9. d 24. a10. b 25. d11. c 26. c12. a 27. b13. c 28. c14. d 29. a15. b 30. d

Page 81: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL REPRODUCĂTOR MASCULIN Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 80

FUNCŢIA DE REPRODUCERE

VII. 1. SISTEMUL REPRODUCĂTOR MASCULINItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Identificați varianta corectă cu privire la glandele anexe aparatului genital masculin:a. sunt reprezentate de glandele uretrale și glandele mamareb. sunt reprezentate de testicule și prostatac. sunt reprezentate de testicule și glande bulbo-uretraled. sunt reprezentate de veziculele seminale, prostata și glandele bulbo-uretrale

2. Alegeți varianta corectă cu privire la localizarea testiculelor:a. sunt adăpostite în albugineeb. sunt adăpostite în scrotc. se găsesc în cavitatea abdominalăd. sunt localizate la nivelul pelvisului

3. Identificați afirmația corectă cu privire la dezvoltarea testiculelor:a. în cavitatea pelvianăb. în regiunea coccigianăc. în cavitatea abdominală coccigianăd. în regiunea lombară4. Alegeți varianta corectă:a. organul copulator masculin este penisulb. organul copulator masculin este albugineeac. organul copulator masculin este testicululd. organul copulator masculin este prostata

5. Alegeți afirmația corectă privind albugineea:a. este un organ copulatorb. este o glandăc. este un organ excretord. este o membrană conjunctivă albă sidefie6. Sunt glande anexe ale aparatului reproducător masculin, cu o excepție:a. albugineeab. veziculele seminalec. glandele bulbo-uretraled. prostata

7. Alegeți afirmația corectă privind testosteronul:a. este sintetizat din lichidul seminalb. este sintetizat din aminoacizic. este sintetizat din colesterold. este sintetizat din proteine

Page 82: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL REPRODUCĂTOR MASCULIN Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 81

8. Spermatozoizii sunt alcătuiți din:a. cap, gât și flagelb. cap, corp și coadăc. cap, cili și flagelid. cap, corp și flagel9. Identificați afirmația adevărată privind glandele bulbo-uretrale:a. produc lichid spermatic ce intră în alcătuirea spermeib. depozitează spermac. produc testosterond. produc progesteron

10. Nu aparţin căilor excretoare aparatului genital masculin:a. testiculeleb. epididimulc. ductele deferented. ductele ejaculatoare

11. Alegeți afirmația corectă privind ejacularea:a. este procesul de formare a spermatozoizilorb. este procesul de maturare a spermatozoizilorc. reprezintă eliminarea uriniid. reprezintă eliminarea spermei12. Identificați afirmatia greșită privind testiculele:a. sunt în număr de douăb. sunt adăpostite în scrotc. se dezvoltă în regiunea lombară a cavității pelviened. sunt învelite într-o membrană conjunctivă albă-sidefie, fibroasă, numită albuginee13. Spermatozoizii sunt secretați de:a. celulele seminale din tubii seminiferib. celulele Leydigc. celulele prostateid. celulele glandei bulbo-uretrale

14. Alegeți afirmația corectă privind sexul produsului de concepţie:a. este determinat de spermatozoizib. este determinat de testosteronc. este determinat de hormonii estrogenid. este determinat de ovul

15. Alegeți varianta corectă cu privire la spermatogeneză:a. este procesul de formare a progesteronuluib. este procesul de formare a hormonilor androgenic. este procesul de formare a spermatozoizilord. este procesul de formare a testosteronului

Page 83: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL REPRODUCĂTOR MASCULIN Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 82

16. Identificați afirmația corectă privind numărul tubilor seminiferi contorţi dintr-un lobtesticular:a. 1- 4b. 10- 40c. 100- 400d. 1000- 4000

17. Identificați afirmația eronată privind epididimul:a. stochează spermab. aici are loc maturarea spermatozoizilorc. este situat în partea superioară și posterioară a testicululuid. are formă de cupă18. Alegeți varianta corectă cu privire la localizarea prostatei:a. în zona abdominală deasupra vezicii urinareb. în regiunea pelviană deasupra vezicii urinarec. între cele două uretered. în pelvis, sub vezica urinară19. Identificați afirmația corectă legată de localizarea glandului:a. la baza penisuluib. la nivelul extremității distale a penisuluic. în interiorul scrotuluid. la nivelul extremității proximale a penisului20. Fuzionarea spermatozoidului cu ovulul se numeşte:a. ovulațieb. copulațiec. fecundațied. nidaţie

Page 84: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL REPRODUCĂTOR MASCULIN Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 83

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL REPRODUCĂTOR

MASCULINÎntrebarea

nr.Răspuns

corectÎntrebarea

nr.Răspuns

corect1. d 11. d2. b 12. c3. d 13. a4. a 14. a5. d 15. c6. a 16. a7. c 17. d8. a 18. d9. a 19. b10. a 20. c

Page 85: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININ Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 84

VII. 2. SISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININItemi cu alegere multiplă - întrebări cu o variantă corectă de răspuns

1. Identificați varianta corectă cu privire la țesutul zonei medulare a ovarului:a. de tip conjunctiv durb. de tip muscular netedc. de tip conjunctiv laxd. de tip conjunctiv dur

2. Alegeți varianta corectă cu privire la localizarea ovarelor:a. în abdomen de o parte şi de alta a stomaculuib. în pelvis de o parte şi de alta a uteruluic. în pelvis de o parte a vaginuluid. în abdomen de o parte şi de alta a uterului3. Identificați afirmația corectă cu privire la numărul foliculilor ovarieni primordialiexistenți în ambele ovare:a. aproximativ 400-500b. aproximativ 40-50c. aproximativ 40.000-50.000d. aproximativ 400.000-500.000

4. Alegeți varianta corectă:a. uterul este situat între vezică şi rectb. vaginul este situat între vezică şi rectc. ovarele sunt situate între vezică şi rectd. trompele uterine sunt situate între vezică şi rect5. Alegeți afirmația eronată privind vaginul:a. este organ tubular și cavitarb. continuă colul uterinc. reprezintă organul copulator al femeiid. este locul în care are loc maturarea ovulelor

6. Sunt căi genitale ale aparatului reproducător feminin, cu o excepție:a. trompele uterineb. uterulc. vaginuld. ovarele

7. Alegeți afirmația corectă privind progesteronul:a. stimulează proliferarea mucoasei și a musculaturii uterineb. este secretat de celulele corpului galbenc. stimulează dezvoltarea glandelor mamared. este implicat în dezvoltarea caracterelor secundare feminine

Page 86: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININ Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 85

8. După ovulaţie, foliculul ovarian se transformă în:a. endometrub. miometruc. progesterond. corpul galben

9. Identificați afirmația corectă privind perioada de producere a ovulelor la femeie:a. de la apariţia primei menstruaţii până la instalarea menopauzeib. de la 14 ani până la instalarea menopauzeic. de la pubertate până la 55 anid. de la 12 ani până la 55 ani

10. Hormonii estrogeni nu au rol în:a. proliferarea mucoasei și musculaturii uterineb. dezvoltarea glandelor mamarec. dezvoltarea caracterelor secundare feminined. modificarea secretorie a mucoasei uterine

11. Alegeți afirmația corectă privind nidația:a. este procesul de contopire a ovulului cu spermatozoidulb. este procesul de expulzare a ovulului de către ovarc. este procesul de fixare a celulei-ou în mucoasa uterinăd. este procesul de eliminare a hormonilor estrogeni

12. Identificați afirmația greșită privind uterul:a. este un organ cavitar, neperecheb. este situat între vezică și rectc. are formă de pară turtită orientată cu vârful în josd. conține musculatură striată13. Ciclul menstrual durează în medie:a. 31 zileb. 30 zilec. 28 ziled. 29 zile

14. Ovulaţia reprezintă procesul de:a. producere a ovulelorb. expulzare a ovulului de către ovarc. contopire a ovulului cu spermatozoiduld. maturare a ovulelor

15. Identificați afirmația eronată cu privire la ovare:a. sunt glande sexuale cu creștere mixtăb. sunt situate în pelvis, de o parte și de alta a uteruluic. produc gameții feminini (ovulele)d. secretă testosteron și progesteron

Page 87: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININ Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 86

16. Fecundaţia este un proces care are loc de obicei în:a. trompele uterineb. ovarec. vagind. ampula tubară17. Intră în alcătuirea sistemului reproducător feminin:a. epididimulb. vulvac. albugineead. prostata

18. Alegeți varianta corectă privind glera cervicală:a. este lichidul vâscos secretat de celulele colului uterinb. este lichidul vâscos secretat de celulele epididimuluic. este lichidul vâscos secretat de prostatăd. este lichidul vâscos secretat de celulele glandei bulbo-uretrale

19. Identificați afirmația corectă legată de schimburile nutritive dintre mamă şi făt:a. se realizează la nivelul uteruluib. se realizează la nivelului colului uterinc. se realizează la nivelul placenteid. se realizează la nivelul cavităţii amniotice20. Identificați care din stadiile de evoluție ale foliculilor ovarieni este incorect:a. primordialb. plinc. cavitard. primar

Page 88: TESTE PENTRU ADMITERE ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUIscoalasanitara-iasi.ro/new/wp-content/uploads/2019/02/Teste-pentru... · ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA OMULUI La baza redactării acestei

SISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININ Prof. dr. Bogdan-Dorin ȘOLTUZU

Teste admitere 2019 – Şcoala Postliceală Sanitară de Stat “Grigore Ghica Vodă” Iaşi | 87

RĂSPUNSURI TESTESISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININ

Întrebareanr.

Răspunscorect

Întrebareanr.

Răspunscorect

1. c 11. c2. b 12. d3. d 13. c4. a 14. b5. d 15. d6. d 16. d7. b 17. b8. d 18. a9. a 19. c10. d 20. d


Recommended