Home >Documents >Teste grila pentru pregatirea examenului de licenta. Drept civil.pdf

Teste grila pentru pregatirea examenului de licenta. Drept civil.pdf

Date post:26-Dec-2015
Category:
View:1,110 times
Download:35 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  Dreptcivil.Dreptpenal

 • Copyright2013EdituraHamangiuSRLEditur acreditat CNCS Consiliul Naional al CercetriitiinificeToatedrepturilerezervateEdituriiHamangiuNiciopartedinaceastlucrarenupoateficopiatfracordulscrisalEdituriiHamangiuEdituraHamangiu:Bucureti,Str.Col.Popeeanr.36,sector5O.P.5,C.P.91Tel./Fax:021.336.04.43031.805.80.20031.805.80.21

  Vnzri:021.336.01.25031.425.42.240788.673.209Email:[email protected]@hamangiu.ro

  ISBN 9786066787055

 • UNIVERSITATEATITUMAIORESCU

  Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  Dreptcivil.Dreptpenal

  CoordonatoriProf.univ.dr.IosifR.Urs

  Conf.univ.dr.CarmenTodicConf.univ.dr.ConstantinSima

 • 1.Dreptcivil.Teoriageneral.Persoanele

  I.Testegril.TeoriageneralConf.univ.dr.CarmenTodic,Lector.univ.dr.VioletaSlavu

  II.Testegril.PersoaneleConf.univ.dr.CarmenTodic

  2.Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale.TeoriaobligaiilorI.Testegril.TeoriadrepturilorrealeProf.univ.dr.IosifR.

  Urs,asistuniv.drd.PetruaIspasII.Testegril.TeoriaobligaiilorProf.univ.dr.IosifR.Urs,

  asistuniv.drd.PetruaIspas

  3.Dreptcivil.Contracte.SuccesiuniI.Testegril.ContracteProf.univ.dr.IosifR.Urs,asistuniv.

  drd.PetruaIspas,drd.AnemariOprioiuII.Testegril.SuccesiuniProf.univ.dr.Iosif.R.Urs,asist

  univ.drd.PetruaIspas4.Dreptpenal

  I.Testegril.ParteageneralConf.univ.dr.ConstantinSimaII.Testegril.ParteaspecialProf.univ.dr.AlexandruBoroi

 • Tematicaexamenuluidelicen

  I.INSTITUIIDEDREPTCIVIL1.Dreptcivil.Teoriageneral1.Raportul juridiccivil.Definiie.Caractere.Elemente (subiec

  te,coninut,obiect);2. Actul juridic civil. Noiune i clasificare. Capacitatea de a

  ncheiaactul juridiccivil.Consimmntul.Obiectulactului juridiccivil.Cauza (scopul)actului juridiccivil.Formaactului juridiccivil.Modalitileactului juridiccivil(termenul,condiia,sarcina).Efecteleactuluijuridiccivil.Nulitateaactuluijuridiccivil;

  3.Prescripiaextinctiv.Definiie,reglementare,naturjuridici delimitare fa de alte instituii. Efectul prescripiei extinctive.Domeniulprescripieiextinctive.Termeneledeprescripieextinctiv.Cursulprescripieiextinctive(nceput,suspendare,ntrerupere,repunerentermen).

  2.Dreptcivil.Persoanele1. Identificarea persoanei fizice. Noiune i natur juridic a

  atributelorde identificare.Numele.Domiciliulireedina.Stareacivil;

  2. Capacitatea civil a persoanei fizice. Noiune. Capacitateacivildefolosin.Capacitateacivildeexerciiu;

  3.Persoanajuridic.Noiune,enumerareiclasificare.Elementeleconstitutive.Capacitateacivilapersoaneijuridice.Identificareapersoanei juridice. nfiinarea, reorganizarea i ncetareapersoanelorjuridice.

  3.Dreptcivil.Teoriadrepturilorreale1.Teoriageneralaproprietii.Definiiaicaractereledreptului

  deproprietate;dreptuldeproprietatepublicidreptuldeproprietateprivat.Expropriereapentrucauzdeutilitatepublic;

 • 2 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  2.Regimul juridic albunurilor imobile (terenuri i construcii)proprietateprivat;

  3.Modalitilejuridicealedreptuluideproprietate;4. Aprarea dreptului de proprietate i a celorlalte drepturi

  reale;5.Posesiaiefectelesale;6.Dezmembrminteledreptuluideproprietate;7.Accesiunea iuzucapiuneacamoduridedobndireadrep

  tuluideproprietateiacelorlaltedrepturireale;8.Publicitateaimobiliar.4.Dreptcivil.Teoriageneralaobligaiilorcivile1.Noiunea,elementeleiclasificareaobligaiilor;2. Contractul izvor de obligaii civile.Noiune i clasificare.

  ncheiere.Efectelecontractului.Efectelespecificealecontractelorsinalagmatice;

  3.Faptele juridice licite, izvoaredeobligaii civilegestiuneadeafaceri,platalucruluinedatorat,mbogireafrjustcauz;

  4.Fapta ilicitcauzatoaredeprejudicii, izvordeobligaii (rspundereacivildelictual).Noiune,principiiifuncii.Delimitarearspunderiiciviledelictualedealte formede rspundere juridic.Rspundereapentrufaptaproprie.Rspundereapentrufaptaalteipersoane. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale.Rspunderea pentru ruina edificiului.Rspunderea pentru prejudiciilecauzatedelucruringeneral;

  5.Efecteleobligaiilor.Executareadirect (nnatur)aobligaiilor. Executarea indirect a obligaiilor (executarea prin echivalent);

  6.Aciuneaoblic (indirectsausubrogatorie).Aciunea revocatorie(paulian);

  7. Transmisiunea i transformarea obligaiilor. Cesiunea decrean.Subrogaiandrepturilecreditorului.Novaia.Delegaia;

  8.Stingereaobligaiilor.Compensaia.Remitereadedatorie;9.Obligaiiplurale;10.Garantarea obligaiilor. Fideiusiunea. Dreptul de retenie.

  Garaniilerealemobiliare.Ipoteca.Privilegiilespecialeimobiliare.

 • Tematicaexamenuluidelicen 3

  5.Dreptcivil.Contractespeciale1.Contractuldevnzarecumprare;2.Contractuldedonaie;3.Contractuldelocaiune;4.Contractuldemandat;5.Contractuldedepozit;6.Contractulderentviager;7.Contractuldentreinere;8.mprumutuldefolosinimprumutuldeconsumaie.6.Dreptcivil.Succesiuni1.Reguligeneraleprivitoarelamotenire.Caracterelegenerale

  ale transmiteriimotenirii.Deschidereamotenirii. Condiiile generalealedreptuluilamotenire;

  2.Motenirea legal.Condiiiledreptuluidemotenire legal.Principiilegeneralealedevoluiuniilegaleamoteniriiiexcepiilede laacesteprincipii.Dreptuldemotenirearudelordefunctului.Drepturilesuccesoralealesouluisupravieuitor;

  3.Motenirea testamentar.Noiunea de testament. Condiiidevaliditate.Testamentulautentic.Legatul.Limiteledreptuluidedispoziieasupramotenirii;

  4.Transmisiuneamotenirii(inclusivmprealadeascendent).

  II.INSTITUIIDEDREPTPENALA.Dreptpenal.Parteageneral1.Aplicareantimpalegiipenale2.Instituiainfraciunii1.Noiuneadeinfraciuneiconinutulinfraciunii.Prevederea

  n legeapenal,pericolul social ivinoviaca trsturiesenialealeinfraciunii.Coninutulgenericalinfraciunii:

  latura obiectiv: elementul material, urmarea imediat, legturadecauzalitate;

  laturasubiectiv:elementulsubiectiv(vinovia)nconinutulinfraciunii,mobiluliscopulcaelementealeinfraciunii;

  condiiiprivindobiectulinfraciunii;condiiiprivindsubieciiinfraciunii;

 • 4 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  condiiiprivindloculitimpulsvririiinfraciunii.2.Formele infraciunii.Actelepreparatorii.Tentativa imoda

  litileacesteia. Incriminarea i sancionarea tentativei ndreptulpenalromn.Cauzedeimpunitate;

  3. Participaia penal: autoratul, instigarea i complicitatea.Participareaimproprie.Pedeapsancazdeparticipaie;

  4. Unitatea i pluralitatea de infraciuni. Formele unitii infracionale.Unitatea natural i formele sale.Unitatea legal deinfraciuneiformeleei.Pedeapsancazulinfraciuniicontinuate.Pluralitatea de infraciuni i formele ei. Concursul de infraciuni.Pedeapsa n cazul concursului de infraciuni. Contopirea pedepselorpentruinfraciuniconcurente;

  5.Recidiva imodalitile ei. Pedeapsa n cazul recidivei i alpluralitiiintermediare;

  6.Cauzelecarenlturcaracterulpenalalfapteiprevzutedelegeapenal: legitimaaprare, stareadenecesitate, constrngereafiziciconstrngereamoral,cazulfortuit,iresponsabilitatea,beia,minoritateafptuitorului,eroareadefapt.

  3.Instituiapedepsei1. Individualizarea pedepsei: criteriile generale de individua

  lizare, circumstanele atenuante, circumstanele agravante, concursulntrecauzeledeagravareideatenuareapedepsei;

  2. Individualizarea pedepsei sub aspectul executrii acesteia:suspendareacondiionataexecutriipedepsei,suspendareaexecutrii pedepsei sub supraveghere, liberarea condiionat, executareapedepseintronchisoaremilitar.

  4.Minoritateafptuitoruluinlegeapenal1.Rspundereapenalaminorului i consecineleacesteia n

  dreptulpenalromn;2.Msurileeducative:mustrarea,libertateasubsupraveghere,

  internarea ntruncentrudereeducare, internarea ntrun institutmedicaleducativ;

  3.Pedepseleaplicabileminoriloriparticularitileregimuluideaplicareiexecutareaacestora.

 • Tematicaexamenuluidelicen 5

  5.Msuriledesiguran1. Noiunea, scopul i principiile care guverneaz regimul

  msurilordesiguranndreptulpenalromn;2. Msurile de siguran, n special: obligarea la tratament

  medical,interdiciadeareveninlocuinafamiliei,internareamedical, interzicerea unei funcii sau profesii, interzicerea de a seaflananumitelocaliti,expulzarea,confiscareaspecial.

  6.Rspundereapenalapersoanelorjuridice7.nlturarearspunderiipenale1. Amnistia, lipsa plngerii prealabile, retragerea plngerii

  prealabile;2.mpcareaprilor;3.Prescripiarspunderiipenale.8. nlturarea executrii pedepsei i a consecinelor con

  damnrii1. Cauzele care nltur executarea pedepsei: graierea,

  prescripiaexecutriipedepsei;2.nlturareaconsecinelorcondamnriiprinreabilitare;reabi

  litareadedreptireabilitareajudectoreasc.B.Dreptpenal.Parteaspecial1.Infraciunicontrapersoanei1. Infraciunile contra vieii: omorul, omorul calificat, omorul

  deosebitdegrav,pruncuciderea,ucidereadinculp,determinareasaunlesnireasinuciderii.

  2. Lovirea i vtmarea integritii corporale sau a sntii:lovirea saualteviolene,vtmarea corporal,vtmarea corporal grav, lovirile sau vtmrile cauzatoare de moarte, vtmareacorporaldinculp.

  3. Infraciunicontra libertiipersoanei: lipsireade libertate nmodilegal,violareadedomiciliu,ameninarea,antajul;

  4. Infraciuniprivitoare laviaasexual:violul,actulsexualcuun minor, incestul, perversiunea sexual, corupia sexual, hruireasexual.

 • 6 Testegrilpentrupregtireaexamenuluidelicen

  2.InfraciunicontrapatrimoniuluiFurtul,furtulcalificat,pedepsireaunorfurturilaplngerepreala

  bil, tlhria, abuzul de ncredere, gestiunea frauduloas, nelciunea,delapidarea,distrugerea,tulburareadeposesie,tinuirea.

  3.InfraciuneacontraautoritiiUltrajul, uzurparea de caliti oficiale, sustragerea sau dis

  trugereadenscrisuri,sustragereadesubsechestru.4. Infraciuni care aduc atingere unor activiti de interes

  publicsaualtoractivitireglementatedelege1. Infraciunideserviciusau n legturcuserviciul:abuzul n

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended