+ All Categories
Home > Documents > Teodor Mara - Drept Privat Roman

Teodor Mara - Drept Privat Roman

Date post: 16-Feb-2015
Category:
Upload: iossefu
View: 325 times
Download: 22 times
Share this document with a friend
Description:
drept
83
1 UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” ARAD CENTRUL DE ÎNVĂłĂMÂNT JURIDIC LA DISTANłĂ TEODOR MARA DREPT PRIVAT ROMAN MODULUL I PENTRU UZUL STUDENłILOR ANULUI I FACULTATEA DE DREPT EDITURA “VASILE GOLDIŞ UNIVERSITY PRESS” ARAD-2002
Transcript
Page 1: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” ARAD

CENTRUL DE ÎNVĂłĂMÂNT JURIDIC LA DISTANłĂ

TEODOR MARA

DREPT PRIVAT ROMAN

MODULUL I PENTRU UZUL STUDENłILOR ANULUI I FACULTATEA DE DREPT EDITURA “VASILE GOLDIŞ UNIVERSITY PRESS”

ARAD-2002

Page 2: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2

CUPRINS

Cup r i n s………………………………………………………2 Ob i e c t i v e l e modu l u l u i…………………………………….4 Con Ń i n u t u l modu l u l u i………………………………………5 Rezuma t u l…………………………………………………….6 C ap i t o l u l I………………………………………………… 6 P e r s o an e l e…………………………………………………. 6 1 .No Ń i u n i l e d e p e r s o an ă , c a p a c i t a t e ş i p e r s o n a l i t a t e… .6 A . S emn i f i c a Ń i a t e rmenu l u i d e “ p e r s o an ă ”……………. 8 B .T e rmenu l d e “ c a p a c i t a s ” ş i “ c ap ax ”………………… 9 C .T e rmenu l d e “ s t a t u s ”…………………………………. 9 D . ”Cap i t i s d emi nu t i o ”…………………………………. 1 1 E .E l emen t e l e c a p a c i t ă Ń i i p e r s o an e i f i z i c e……………. 12 2 . Ex i s t e n Ń a p e r s o an e i f i z i c e………………………………16 A .Na ş t e r e a……………………………………………………16 B .Re l e v an Ń a j u r i d i c ă a momen t u l u i c o n c ep Ń i e i………. 17 C .Dov ad a mo r Ń i i p e r s o an e i f i z i c e………………………. 18 D . Î n r e g i s t r a r e a n a ş t e r i i ş i a mo r Ń i i……………………. . 1 8 3 .C ap a c i t a t e a i n t e l e c t u a l ă………………………………….19 A . Pub e r t a t e a………………………………………………….19 B . Impub e r t a t e a……………………………………………….20 C .M ino r a t u l……………………………………………………22 D .A f e c Ń i u n i l e p s i h i c e………………………………………. .24 4 . P e r s o an e l e j u r i d i c e……………………………………… 26 A .No Ń i u n e a d e p e r s o an ă j u r i d i c ă………………………. . 2 6 B . P e r s o an e l e j u r i d i c e r e c uno s cu t e d e o r d i n e a j u r i d i c ă r omană……………………………………………………….27 a .Co rpo r a Ń i i l e…………………………………………………27 S t a t u l………………………………………………………. .27 En t i t ă Ń i l e p ub l i c e m i no r e…………………………………28 A s o c i a Ń i i l e p r i v a t e ş i e c l e z i a s t i c e……………………. .30 b . Fund a Ń i i l e……………………………………………………32

Page 3: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3

C ap i t o l u l I I…………………………………………………. .33 S t a t u s l i b e r t a t i s ş i s c l a v i a…………………………………33 1 .L i b e r t a t e a ş i s c l a v i a………………………………………33 2 .Po z i Ń i a j u r i d i c ă a s c l a v i l o r………………………………36 3 .Ac t i v i t a t e a j u r i d i c ă a s c l a v u l u i ş i “Ac t i o n e s a d i e c t i c i a e q u a l i t a t i s ”…………………………………….41 4 .Modu r i l e d e c o n s t i t u i r e a s c l a v i e i………………………50 A .S c l a v i a p r i n n a ş t e r e……………………………………….50 B . Sc l a v i a p r i n c ă d e r e î n p r i z o n i e r a t…………………… 51 C . S c l a v i a p r i n a l t e c a u z e n e cuno s cu t e î n a n t i c h i t a t e….52 D .A l t e c a u z e d e c o n s t i t u i r e a s c l a v i e i……………………53 5 .Cond i Ń i a j u r i d i c ă a s c l a v i l o r…………………………….55 A . S c l a v i i c a o b i e c t a l p u t e r i i d omi n i c a l e……………….55 B . Sc l a v i i c a p e r s o n a l i t a t e umană………………………….56 C .L im i t ă r i l e a d u s e p u t e r i i d om i n i c a l e………………… 57 D .C ap a c i t a t e a s c l a v u l u i c u p r i v i r e l a p e cu l i u………….58 E .Con f i rma r e a s t a t u t u l u i d e om l i b e r s a u s c l a v p e c a l e j u d i c i a r ă………………………………………………60 6 .Modu r i l e d e e l i b e r a r e d i n s c l a v i e………………………61 A .De z r ob i r e a d up ă r e g u l i l e d r e p t u l u i c i v i l……………. .61 B .Dez r ob i r e a d up ă d r e p t u l p r e t o r i a n……………………. .64 C .Dez r ob i r e a p r i n f i d e i c omi s e…………………………….65 D .Re s t r i c Ń i l e p r i v i n d e l i b e r a r e a d i n s c l a v i e…………… 66 E .De z r ob i r e a î n b i s e r i c i l e c r e ş t i n e………………………67 F .A l t e modu r i d e e l i b e r a r e d i n s c l a v i e………………….68 7 .Cond i Ń i a j u r i d i c ă a l i b e r Ń i l o r ( d e z r o b i Ń i l o r )………. .69 A .R apo r t u r i l e d i n t r e d e z r o b i t ( l i b e r t u s ) ş i f o s t u l s t ă p ân ( p a t r o nu s )…………………………………………69 B .Rapo r t u r i l e d e z r o b i Ń i l o r c u f i i p a t r o nu l u i……………71 C . S i t u a Ń i a d e z r o b i Ń i l o r î n a b s e Ń a p a t r o nu l u i……………72 8 . S t ă r i l e d e s emi s c l a v i e……………………………………73

Page 4: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4

OBIECTIVELE MODULULUI 1.Formarea şi dezvoltarea gândirii juridice a studenŃil;or de anul I, Ńinându-se seama de evoluŃia istorică a instituŃilor propuse spre analizare. 2.Însuşirea alfabetului juridic, deprinderea noŃiunilor, principiilor şi regulilor de drept statornicite în dreptul roman. 3.Aprofundarea conceptelor şi studierea evoluŃiei instituŃiilor juridice din dreptul roman până în dreptul modern. 4.EvidenŃierea diferenŃelor între conceptele romane şi cele moderne pe de o parte şi respectiv, sublinierea actualităŃii multor principii de drept roman. Exemple.

Page 5: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5

TITLUL MODULULUI

PERSOANELE,”STATUS LIBERTATIS” ŞI SCLAVIA

(CONłINUTUL MODULULUI) 1.NoŃiunile de persoană, capacitate şi personalitate. 2.ExistenŃa persoanei fizice. 3.Capacitatea intelectuală. 4.Persoanele juridice. 5.Libertatea şi sclavia. 6.PoziŃia juridică a sclavilor. 7.Activitatea juridică a sclavilor şi acŃiunile “adiecticiae qualitatis”. 8.Modurile de constituire a sclaviei. 9.CondiŃia juridică a sclavilor. 10.Modurile de eliberare din sclavie . 11.CondiŃia juridică a liberŃilor. 12.Stările de semisclavie.

Page 6: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6

REZUMAT

CAPITOLUL I.

PERSOANELE

1 . N OłI U NI LE D E PE R SO A NĂ , C A P A CI T AT E Ş I P E R SO N A LI TA T E .

Î n s o c i e t a t e a s c l a v ag i s t ă r oman ă n u o r i c e f i i n Ń ă

umană p u t e a s ă p a r t i c i p e l a r a p o r t u r i l e j u r i d i c e , î n c a l i t a t e d e t i t u l a r d e d r e p t u r i ş i o b l i g a Ń i i . S o c i e t a t e a mod e r n ă î n s ă r e c uno a ş t e f i e c ă r u i om d r ep t u r i l e a ş a - z i s e “na t u r a l e ” s a u “ f undamen t a l e ” , r ă s p un z ând î n a c e s t f e l n e c e s i t ă Ń i l o r v i e Ń i i s o c i a l e .

A c e s t l u c r u n u e r a p o s i b i l î n l ume a a n t i c ă r oman ă d a t o r i t ă i e r a r h i i l o r s o c i a l e i n s t a u r a t e d i n co l o d e c o n s i d e r e n t e l e d emn i t ă Ń i i umane .

P r i n n o Ń i u n e a d e “pe r s ona ” s e d e s emn a o r i c e s u b i e c t d e d r e p t , r e s p e c t i v i n d i v i d ( p e r s o an ă f i z i c ă ) s a u o f i i n Ń ă a b s t r a c t ă ( p e r s o an ă j u r i d i c ă ) , c ă r e i a o r d i n e a j u r i d i c ă î i r e c uno a ş t e a p t i t u d i n e a g en e r a l ă ş i a b s t r a c t ă d e a f i t i t u l a r d e d r e p t u r i ( î n s e n s s u b i e c t i v ) ş i d e o b l i g a Ń i i , î n p a r t i c u l a r , d a r n u c u r e f e r i r e e x c l u s i v ă l a d omen i u l d r e p t u l u i ( o b i e c t i v ) p r i v a t . A c e a s t ă a p t i t u d i n e e s t e d e f i n i t ă p r i n t e rmen i i d e “p e r s o n a l i t a t e ” s a u d e “capa c i t a t e j u r i d i c ă” . C ap a c i t a t e a j u r i d i c ă , n u e s t e a l t a d e c â t a c e a c a p a c i t a t e a a b s t r a c t ă ş i g e n e r a l ă c e s e

Page 7: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7

i d e n t i f i c ă c u p e r s o n a l i t a t e a j u r i d i c ă . Î n c o n c r e t , c a p a c i t a t e a j u r i d i c ă a u n e i p e r s o an e p o a t e f i ma i mu l t s a u ma i p u Ń i n amp l ă . Cap a c i t a t e a j u r i d i c ă î n d r e p t u l r oman e s t e r e c uno s cu t ă i n d i v i d u l u i d e o r d i n e a j u r i d i c ă s a u e s t e o g l i n d i t ă î n n o rme l e d a t e d e s t a t , t o cma i p en t r u a p r o du c e a c e l e e f e c t e j u r i d i c e p r e v ă zu t e d e a c e e a ş i o r d i n e .

Î n a c e s t s e n s , t r e b u i e s ă s u b l i n i em c ă n uma i o amen i i l i b e r i ( b i n en Ń e l e s , c u d i f e r e n Ń i e r i l e p e c a r e l e v om f a c e ma i j o s ) p u t e au f i s u b i e c Ń i d e d r e p t , d e c i p u t e au p a r t i c i p a l a r a p o r t u r i l e j u r i d i c e , c a t i t u l a r i d e d r e p t u r i ş i o b l i g a Ń i i . D impo t r i v ă s c l a v i i n u a v e au c ap a c i t a t e j u r i d i c ă , e r a u c on s i d e r a Ń i c a s imp l e l u c r u r i ( “ r e s” ) s a u u n e l t e v o r b i t o a r e ( “ i n s t r umen t a v o ca l i a ” ) . S t a t u l r oman e r a a c e l a c a r e n u r e c uno ş t e a s c l a v i l o r c a p a c i t a t e a j u r i d i c ă , d e c i n u p u t e au f i s u b i e c t e d e d r e p t .

C ap a c i t a t e a s a u “p e r s o n a l i t a t e a j u r i d i c ă ” î n d r e p t u l r oman e r a d e d ou ă f e l u r i : c a p a c i t a t e d e f o l o s i n Ń ă ( j u r i d i c ă s a u d e d r e p t ) ş i c a p a c i t a t e d e e x e r c i Ń i u ( d e f a p t ) . A ş a c um s - a s u s Ń i n u t î n l i t e r a t u r a r oman i s t i c ă , t e rm i no l o g i a a c e a s t a e s t e îmb r ă c a t ă î n t r - o h a i n ă mod e r n ă c a r e î n s ă î ş i a r e o r i g i n e a î n c a zu i s t i c a d r e p t u l u i r oman . 1

C ap a c i t a t e d e f o l o s i n Ń ă p o s ed a n uma i a c e a p e r s o an ă f i z i c ă , c a r e î n d ep l i n e a u rmă t o a r e l e t r e i c o nd i Ń i i : a v e au c a l i t a t e a d e om l i b e r , e r a c e t ă Ń e a n ş i r e s p e c t i v ş e f d e f am i l i e ( d e c i n u s e a f l a s u b p u t e r e a p ă r i n t e a s c ă ) . Co n f o rm t e rm i no l o g i e i j u r i d i c e r omane , p e r s o an a f i z i c ă t r e b u i a s ă a i b ă : “s t a t u s l i b e r t a t i s ” , “ s t a t u s c i v i t a t i s ” ş i “ s t a t u s f am i l i a e” .

C ap a c i t a t e a d e e x e r c i Ń i u a p a r Ń i n e a c e l o r p e r s o an e c a r e a u “ s t a t u s l i b e r t a t i s ” ,” c i v i t a t i s ” ş i “ f am i l i a e ” , d e c i î n d ep l i n e s c c o nd i Ń i i l e c e r u t e p en t r u e x i s t e n Ń a c a p a c i t ă Ń i i d e f o l o s i n Ń ă , i a r î n p l u s , a c e s t e p e r s o ane t r e b u i a u s ă a i b ă d i s c e r n ămân t n e c e s a r î n d ep l i n i r i i r o l u l u i p e c a r e î l j u c au î n v i a Ń a j u r i d i c ă , r e s p e c t i v d e a a v e a p o s i b i l i t a t e a d e a p r e cump ăn i î n o r i c e f a p t ă s au a c Ń i u n e . As t f e l , n u a v e au c ap a c i t a t e d e e x e r c i Ń i u , d e 1 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a , V l a d i m i r H a n g a , “ D r e p t p r i v a t r o m a n ” ,

B u c u r e ş t i , 1 9 7 8 , p . 1 0 3 .

Page 8: Teodor Mara - Drept Privat Roman

8

p i l d ă : f eme i l e , impub e r i i , d e b i l i i s a u a l i e n a Ń i i m i n t a l i , e t c .

Cu t o a t e a c e s t e a , c a p a c i t a t e a j u r i d i c ă e r a r e c uno s cu t ă c h i a r ş i c o p i l u l u i c o n c epu t , p o t r i v i t r e g u l i i “ i n f a n s c o n c ep t u s p r o i am n a t o h ab e t u r q uo t i e n s d e c ommod i s e i u s a g i t u r ” ( c o p i l u l c o n c epu t e s t e s o co t i t c a ş i n ă s cu t d a c ă i n t e r e s e l e a c e s t u i a o c e r ) . R egu l a a c e a s t a a v e a v a l a b i l i t a t e n uma i d a c ă c op i l u l s e n ă ş t e a v i u ş i n u mo r t , d e o a r e c e e r a u o c r o t i t e i n t e r e s e l e e x c l u s i v e a l e c o p i l u l u i c o n c epu t . Î n a c e s t f e l , c o p i l u l u i c o n c epu t , c h i a r î n a i n t e d e n a ş t e r e i s e p u t e a a t r i b u i s u c c e s i u n ea t a t ă l u i s ă u d e c ed a t ( î n t r e p e r i o ad a c on c ep Ń i e i ş i n a ş t e r i i c o p i l u l u i ) .

A . S e mn i f i c a Ń i a t e r me n u l u i d e “ pe r s o a nă ” No Ń i u n e a mod e r n ă d e “ s ub i e c t d e d r e p t ” n u a r e

a c e a ş i s emn i f i c a Ń i e c u t e rmenu l l a t i n d e “p e r s o n a ” . La o r i g i n i t e rmenu l “p e r s o n a ” d e s emna ma s c a t e a t r a l ă p e c a r e a c t o r i i o p u r t a u î n c a d r u l u n e i r e p r e z en t a Ń i i p e n t r u a s c o a t e î n e v i d en Ń ă p a r t i c u l a r i t ă Ń i l e s a u t r ă s ă t u r i l e e s e n Ń i a l e a l e “ r o l u l u i ” p e c a r e î l j u c au p e s c en ă . De a s emene a , p r i n a c e a s t ă n o Ń i u n e s e d e s emn a o “p a r t e ” ş i c e l ma i f r e c v en t “omu l ” , c h i a r ş i “ s c l a v u l ” , 2 c a r e d i n p un c t d e v ed e r e j u r i d i c , a ş a c um am s ub l i n i a t , e r a s o co t i t î n r â n du l s a u c a t e g o r i a l u c r u r i l o r .

S c l a vu l , a ş a d a r e r a c o n s i d e r a t o b i e c t ş i n i c i d e cum s ub i e c t d e d r e p t . Î n mod e x c ep Ń i o n a l , î n l imba j u l e x t r a j u r i d i c ş i î n t r - o e p o c ă t â r z i e t e rmenu l d e “p e r s o n a” a f o s t î n t r e b u i n Ń a t p e n t r u a d e s emn a u n c on c ep t a b s t r a c t d e i n d i v i d u a l i t a t e uman ă ( d e p i l d ă , ” p e r s o n a c i v i t a t i s ” , f o l o s i t d e C i c e r o î n s c r i e r i l e s a l e ) . R eg ă s im , d e a s emene a , î n l imb a j u l a g r imen s o r i l o r r oman i ş i t e rmenu l d e “p e r s o n a c o l o n i a e ” , i a r î n c e l a l , t e o l o g i l o r c u r e f e r i r e l a S f â n t a T r e ime ( “P e r s o n a T r i n i t a ” ) . A s t f e l , p e a c e a s t ă c a l e s - a a j u n s , a ş a c um men Ń i o n e a z ă i z v o a r e l e i s t o r i c e , î n e p o c a t â r z i e , a s e s p un e c ă s c l a v i i d i n p un c t 2 C f . G a i u s , 1 . 9 : ” E t q u i d e m s u m m a d i v i s i o d e i u r e p e r s o n a r u m h a e c e s t ,

q u o d o m n e s h o m i n e s a u t l i b e r i s u n t a u t s e r v i ” ; G a i u s 1 . 1 2 1 : ” … p e r s o n a e s e r v i l e s e t l i b e r a e … ” .

Page 9: Teodor Mara - Drept Privat Roman

9

d e v ed e r e j u r i d i c n u a u p e r s o n a l i t a t e ( “n on h ab en t p e r s o n am” ) . 3

A c e a s t a a f o s t s emn i f i c a Ń i a v e ch e a t e rmenu l u i d e “p e r s o an ă ” c a r e s u b e l a b o r a r e a u l t e r i o a r ă , a s c o l a s t i c i i med i e v a l e , s - a a j u n s l a a c t u a l u l c o n c ep t d e p e r s o n a l i t a t e j u r i d i c ă .

B . Te r men u l d e “ ca pa c i t a s ” ş i “ c a pa x ” P en t r u î n Ń e l e g e r e a c o n c ep t u l u i d e c a p a c i t a t e d e

f o l o s i n Ń ă s a u a c a p a c i t ă Ń i i d e e x e r c i Ń i u , a ş a c um a f o s t î n t r e b u i n Ń a t î n d r e p t u l r oman , î n mod n e c e s a r t r e b u i e s ă a n a l i z ăm no Ń i u n i l e d e “ c ap a c i t a s ” ş i “ c ap ax ” .

S ub s t a n t i v u l “ c ap a c i t a s ” , i n d i c a p u r ş i s imp l u c ap a c i t a t e a , r e s p e c t i v p o s i b i l i t a t e a d e a d ob ând i “mo r t i s c a u z a ” d e c ă t r e a c e i s u b i e c Ń i c a r e n u a u f o s t d e c l a r a Ń i i n c ap ab i l i p r i n e f e c t u l u no r l e g i s p e c i a l e ( d e p i l d ă , a c e l e l e g i ma t r imon i a l e imp e r i a l e ) .

Ad j e c t i v u l “ c ap ax ” e r a u t i l i z a t ma i mu l t c u r e f e r i r e , î n g en e r a l , l a c a p a c i t a t e a d e a d ob ând i , d e e x emp l u , u n c r e d i t s a u d e a p r im i , o p l a t ă 4 ş i r e s p e c t i v p u t e a d e f i n i c a p a c i t a t e a f i z i c ă ş i p s i h i c ă a u nu i i n d i v i d ( d e e x emp l u , “ c a p ax a ud i t u s , c u l p a e , d o l i , f u r a nd i , i n i u r i a e f a c end a e ” ) .

C . T er me nu l d e “ s t a t u s ” . Î n d o c t r i n ă e s t e c u no s cu t f a p t u l c ă t e rmenu l d e

“ s t a t u s ” e s t e u t i l i z a t p e n t r u d e f i n i r e a c o n c ep t u l u i d e c a p a c i t a t e d e f o l o s i n Ń ă ( d e d r e p t ) , c u r e f e r i r e e x c l u s i v ă l a p e r s o an e l e f i z i c e . 5 L i t e r a t u r a r oman i s t i c ă a s e c o l e l o r 3 C f . N o v e l l e T h e o d o s i a n u s I I , 1 7 . 1 . 2 ( a . 4 3 9 ) : ” … s e r v o s … q u a s i n e c

p e r s o n a s h a b e n t e s … ” ; T h e o p h i l l u s , 3 . 1 7 p r . : “ … s e r v i c u m n u l l a m h a b e a n t p e r s o n a m… ” ; 3 . 2 9 . 3 : “ … n u l l a m a u t e m i n i u r e p e r s o n a m s e r v u s h a b e t … ”

4 C f . P a u l , D , 4 6 , 3 , 9 8 , 7 : ” … s o l u t i o n i s c a p a x e s t f r u c t u a r i u s h o c c a s u , n o n e t i a m o b l i g a t i o n i s ” .

5 A s e v e d e a , î n a c e s t s e n s , A l b e r t o B u r d e s e , “ M a n u a l e d i d i r i t t o p r i v a t o r o m a n o ” , T o r i n o 1 9 9 8 , p . 1 3 4 . D e a s e m e n e a a s e v e d e a J e a n G a u d e m e t , “ D r o i t p r i v e r o m a i n ” , P a r i s , 1 9 9 8 , p . 2 6

.

Page 10: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 0

XVI , XVI I ş i XV I I I a e l a b o r a t t e o r i a p r i v i t o a r e l a d ep l i n a c a p a c i t a t e j u r i d i c ă ( d e f o l o s i n Ń ă ) a p e r s o an e l o r f i z i c e p e b a z a e x i s t e n Ń e i c e l o r t r e i “ s t a t u s ” - u r i p e r s o n a l e : “ l i b e r t a t i s ” , “ c i v i t a t i s ” ş i “ f am i l i a e ” , î n s ă î n r e a l i t a t e s e t r a t a o c o n s t r u c Ń i e j u r i d i c ă , î n s e n s l a r g c a r e d ep ă ş e a ş i c h i a r f a l s i f i c a s a u d en a t u r a d a t e l e p r o b l eme i ş i n u ma i p u Ń i n a l e i z v o a r e l o r .

T e rmenu l d e “ s t a t u s ” e s t e , î n t r a - d ev ă r u nu l g en e r i c , u t i l i z a t p e n t r u a i n d i c a p o z i Ń i a j u r i d i c ă a u nu i s i n gu r i n d i v i d , c a r e a p a r Ń i n e u n e i f am i l i i ( f i e c a “ s u i i u r i s ” s a u “ a l i e n i i u r i s ” f i e c a “p a t e r f am i l i a s ” ) s a u u n e i c e t ă Ń i ( “ c i v i t a s ” ) , o r i s e b u cu r ă d e l i b e r t a t e s a u d e d r e p t u r i p o l i t i c e b i n e d e t e rm i n a t e .

Roman i i v o r b e au d e a c e s t “ s t a t u s ” ş i p e n t r u o ma i b un ă i n d i v i d u a l i z a r e s a u d e t e rm i n a r e a p e r s o an e l o r s au c h i a r a l u c r u r i l o r . Cu p r i v i r e l a l u c r u r i am i n t im , a i c i , d e p i l d ă a c e l “ s t a t u s a e d i f i c i o r um” . Î n s ă , p e n o i n e i n t e r e s e a z ă a i c i p o z i Ń i a j u r i d i c ă a p e r s o an e l o r . P au l (D . 4 . 5 . 1 1 ) e n ume r a t r e i “ s t a t u s ” - u r i : No i a v em t r e i “ s t a t u s ” : l i b e r t a t e a , c e t ă Ń e n i a , ş i f am i l i a ” . Î n c o n f o rm i t a t e c u d i f e r e n Ń i e r i l e d i n t r e a c e s t e a , r e s p e c t i v Ń i n â ndu - s e s e ama d e c o nd i Ń i a j u r i d i c ă r e c uno s cu t ă f i e c ă r e i p e r s o an e , a c e a s t a p o a t e f i p l a s a t ă c a a p a r Ń i n ând u nu i a n umi t g r u p . De p i l d ă , c e t ă Ń e a nu l u i r oman î i e r a r e c uno s cu t ă a c e a p l e n i t u d i n e d e d r e p t u r i , î n o po z i Ń i e c u r e f u zu l d e a - i r e c uno a ş t e a c e s t e d r e p t u r i s c l a v u l u i . A ş ad a r , d i n a c e s t p un c t d e v ed e r e e x i s t ă o a b s o l u t ă d i f e r e n Ń i e r e î n t r e a n umi t e g r u pu r i s o c i a l e .

P e d e a l t ă p a r t e t r e b u i e s ă p r e c i z ăm c ă s t a t u s - u l p e r s o an e i p o a t e s u f e r i i u n e l e mod i f i c ă r i . A s t f e l , “mu t a t i o s t a t u s ” p o a t e a d u c e a t â t “ ame l i o r ă r i ” ( d e p i l d ă î n c a zu l e l i b e r ă r i i d i n s c l a v i e ) c â t ş i “ d im i nu ă r i ” c u p r i v i r e l a s t a t u t u l u nu i i n d i v i d ( d e p i l d ă î n c a zu l p i e r d e r i i l i b e r t ă Ń i i , e t c ) .

D e a s emene a , f a c em p r e c i z a r e a c ă r oman i i n u v o r b e au d e " s t a t u s l i b e r t a t i s , c i v i t a t i s , f am i l i a e c i a v e au î n v ed e r e c o nd i Ń i a ( s t a t u s - u l ) omu l u i î n r a p o r t c u d omen i i l e v i e Ń i i s o c i a l e . 6 6 C u p r i v i r e l a a c e s t a s p e c t , a s e v e d e a J e a n G a u d e m e t , “ M e m b r u m ,

p e r s o n a , s t a t u s ” , î n S . D . H . I . , 6 I ( 1 9 9 5 ) p . 1 - 1 6 .

Page 11: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 1

Roman i i f o l o s e au n o Ń i u n e a d e “ c a pu t ” ( c a p ) p en t r u a d e s emn a u n s u b i e c t d e d r e p t .

S ch imb a r e a c o nd i Ń i e i j u r i d i c e e s t e , p e n t r u a c e a s t ă r a Ń i u n e , c a l i f i c a t ă c a f i i n d o “ c ap i t i s mu t a t i o ” s au “m i n u t i o ” . 7

D . ” Ca p i t i s d emi n u t i o ” C ap a c i t a t e a u n e i p e r s o an e d e r e g u l ă î n c e t e a z ă o d a t ă

c u mo a r t e a f i z i c ă a a c e s t e i a ş i î n mod e x c ep Ń i o n a l p r i n mo a r t e a s a c i v i l ă ( “ c ap i t i s d emi nu t i o ” ) . 8

O l e g ă t u r ă s emn i f i c a t i v ă î n t r e n o Ń i u n e a d e s t a t u s ş i e x p r e s i a “ c a p i t i s d emi nu t i o ” o a r e t e rmenu l d e “ c a pu t ” c a r e l a o r i g i n e d e s emna “ c apu l ” ş i î n mod d e r i v a t a l t e s emn i f i c a Ń i i c a r e n u i n t e r e s a u p e r s o an a c i omu l a t â t l i b e r c â t ş i s c l a v u l . 9

T e rmenu l d e “c a pu t ” s emn i f i c a i n d i v i d u l ş i memb r u l u no r o r g an i sme s o c i a l e p r e cum “ f am i l i a ” ş i r e s p e c t i v “c i v i t a s ” f ă r ă a s e a t r i b u i l a o r i g i n e o a l t ă s emn i f i c a Ń i e .

Î n d r e p t u l c l a s i c t e rmenu l s e r e f e r ă l a a c e l a ş i i n d i v i d ş i a r e v a l o a r e a d e p i e r d e r e a p o z i Ń i e i j u r i d i c e ( “ s t a t u s ” ) , d e memb r u a l f am i l i e i s a u a l c e t ă Ń i i . Î n a c e s t mod a f o s t c r e a t ă î n e p o c a c l a s i c ă t r i c o t omi a s c o l a s t i c ă î n t r e “c ap i t i s d em i nu t i o max ima ” c a r e c o n s t a î n p i e r d e r e a l i b e r t ă Ń i i , “med i a ” c a r e p r e s upun e a n uma i p i e r d e r e a c e t ă Ń e n i e i ş i “min ima ” c a r e a v e a î n v ed e r e p i e r d e r e a a p a r t e n en Ń e i l a o f am i l i e . 10 7 C f . G a i u s ( D . 4 . 5 . 1 ) d e f i n e a “ c a p i t i s m i n u t i o ” c a o s c h i m b a r e

( “ p e r m u t a t i o ” ) d e “ s t a t u s ” . A c e a s t ă d e f i n i Ń i e a r e t o t u ş i u n c a r a c t e r m a i m u l t g e n e r i c , d e o a r e c e n u o r i c e s c h i m b a r e d e “ s t a t u s ” c o n s t i t u i a , d u p ă r o m a n i o “ c a p i t i s d e m i n u Ń i o ” .

8 Î n l e g ă t u r ă c u p i e r d e r e a c a p a c i t ă Ń i i j u r i d i c e , a s e v e d e a , V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . p . 1 4 8 .

9 C f . P a u l , D . 2 6 . 1 . 1 . p r . : “ T u t e l a e s t … v i s a c p o t e s t a s i n c a p i t e l i b e r o … ” ; P a u l , D . 4 . 5 . 3 . 1 . : “… s e r v i l e c a p u t n u l l u m i u s h a b e t … ” .

10 C f . G a i u s , 1 . 1 5 9 ş i u r m . : ” E s t a u t e m c a p i t i s d e m i n u t i o , p r i o r i s s t a t u s p e r m u t a t i o , e a q u e t r i b u s m o d i s a c c i d i t : n a m a u t m a x i m a e s t c a p i t i s d e m i n u t i o , a u t m i n o r , q u a m q u i d a m m e d i a m v o c a n t , a u t m i n i m a . M a x i m a e s t c a p i t i s d e m i n u t i o , c u m a l i q u i s s i m u l e t c i v i t a t e m e t l i b e r t a t e m a m i t t i t … M i n o r s i v e m e d i a e s t c a p i t i s d e m i n u t i o , c u m c i v i t a s a m i t t i t u r , l i b e r t a s r e t i n e t u r … M i n i m a e s t c a p i t i s d e m i n u t i o , c u m e t c i v i t a s e t l i b e r t a s r e t i n e t u r s e d s t a t u s h o m i n i s c o m m u t a t u r … ”

Page 12: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 2

Cu e x c ep Ń i a u no r c a zu r i î n c a r e “c ap i t i s d em i nu t i o min ima ” a v e a c a e f e c t o a n umi t ă îmbună t ă Ń i r e ( d e p i l d ă , eman c i p a r e a f i u l u i d e f am i l i e ) s a u n uma i o p ă s t r a r e o r i men Ń i n e r e ( c a î n c a zu l a d op Ń i e i f i u l u i d e f am i l i e , “c o n v en Ń i o i n manum ” a f i i c e i d e f am i l i e ) a p r e c ed en t e i p o z i Ń i i p e r s o n a l e a s u b i e c t u l u i , “c ap i t i s d em i nu t i o ” î n s emn a ş i a v e a c a r e z u l t a t o î n r ă u t ă Ń i r e d e “ s t a t u s ” ( p i e r d e r e a l i b e r t ă Ń i i ş i c e t ă Ń e n i e i , s a u n uma i a c e t ă Ń e n i e i , s i t u a Ń i a a d r o g a t u l u i c a r e d i n “ s u i i u r i s ” d ev i n e “a l i e n i i u r i s ” , e t c ) .

A ş ad a r s e p o a t e t r a g e c o n c l u z i a c ă î n c a zu l r a p o r t u r i l o r p e r s o n a l e , “c ap i t i s d em i nu t i o ” a v e a c a e f e c t d e s f i i n Ń a r e a v e ch i l o r l e g ă t u r i a g n a t i c e , î n t imp c e , r u d en i a c o gn a t i c ă r ămân e a î n f i i n Ń ă ş i p r o du c e a î n c o n t i n u a r e e f e c t e j u r i d i c e . 11

Î n c a zu l r a p o r t u r i l o r p a t r imon i a l e , p e r s o an a c a r e s u f e r i s e o “c ap i t i s d em i nu t i o ” î ş i p i e r d e a a v e r e a ( d e p i l d ă , a v e r e a r e v en e a c r e d i t o r i l o r c a r e a u v ându t p e d eb i t o r i i l o r “ t r a n s T i b e r im ” , s t a t u l u i , î n u rma , u n e i c o nd amn ă r i p e n a l e c a r e a a v u t c a e f e c t p i e r d e r e a c e t ă Ń e n i e i p e r s o an e i r e s p e c t i v e s a u s o Ń u l u i ( “ s u i i u r i s ” ) c a r e s e c ă s ă t o r e a “c um manu ” .

P r i n p i e r d e r e a c a p a c i t ă Ń i i j u r i d i c e ( “cap i t i s d em i nu t i o ” ) o b l i g a Ń i i l e p e r s o an e i r e s p e c t i v e s e s t i n g e au , c u e x c ep Ń i a c e l o r n ă s cu t e d i n d e l i c t e , d e o a r e c e p e r s o an a s a f i z i c ă r ămâne a n e s ch imb a t ă . 12 C u t o a t e a c e s t e a p en t r u e v i t a r e a p r o du c e r i i u n o r c o n s e c i n Ń e n eg a t i v e ( î n d e f a vo a r e a c r e d i t o r i l o r ) p r e t o r u l , î n s c opu l u rmă r i r i i c r e a n Ń e l o r î n j u s t i Ń i e a a c o r d a t o a c Ń i u n e c r e d i t o r i l o r î n c a zu l p e r s o an e l o r a d r o g a t e , c u o f i c Ń i u n e p r i n c a r e s e s t i p u l a c ă a d r o g a Ń i a r e s p e c t i v ă n u a a v u t l o c ( “a c s i cap i t e m i nu t u s n o n e s s e t ” ) , î n s e n s u l c ă p i e r d e r e a c a p a c i t ă Ń i i j u r i d i c e n u p r o du c e a e f e c t e j u r i d i c e î n c e ea c e p r i v e ş t e s t i n g e r e a o b l i g a Ń i i l o r p e r s o an e l o r a d r og a t e .

E . E l e me n t e l e c a pa c i t ă Ń i i p e r s o a ne l o r f i z i c e

11 C f . G a i u s , 1 , 1 6 3 . 12 C f . V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . p . 1 4 9 .

Page 13: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 3

După c e am e f e c t u a t o s c u r t ă a n a l i z ă t e rm i no l o g i c ă ş i c o n c ep t u a l ă p en t r u a l ămu r i s a u c l a r i f i c a p e c â t s e p o a t e c a t e g o r i i l e c u c a r e a o p e r a t g â nd i r e a j u r i d i c ă r oman ă , c o n s i d e r ăm n e c e s a r ă e x pun e r e a c o nd i Ń i i l o r i n c i d en t a l e p en t r u e x i s t e n Ń a c a p a c i t ă Ń i i d e f o l o s i n Ń ă ş i d e e x e r c i Ń i u .

“S t a t u s c i v i t a t i s ” r e p r e z i n t ă u n e l emen t e s e n Ń i a l a l c a p a c i t ă Ń i i p e r s o an e l o r f i z i c e . O r d i n e a j u r i d i c ă r omană a a c o r d a t o impo r t a n Ń ă d eo s eb i t ă , î n c ă d e l a o r i g i n i , c e t ă Ń e n i e i r oman e , c a r e d up ă c on c ep Ń i a p o l i t i c ă , s p e c i f i c ă l umi i a n t i c e , r e s p e c t i v a S t a t u l u i -Ce t a t e , e r a d e s t i n a t ă , î n l i n i i g e n e r a l e , p e n t r u a f i i d e f o l o s c e t ă Ń e n i l o r , c h i a r ş i c e l o r c a r e n u e r a u memb r i i a c t i v i a i s o c i e t ă Ń i i r omane . Ac e s t o r a d i n u rmă l e e r a u a p l i c ab i l e r e g u l i l e ş i p r i n c i p i i l e s t a b i l i t e d e a c e l “ i u s c i v i l e ” î n t imp c e d r e p t u l a p l i c a b i l c e t ă Ń e n i l o r r oman i ( a c t i v i ) e r a “ i u s p r op r i um c i v i um Romano rum ” . Ac e s t “ s t a t u s c i v i t a t i s ” c o n t r i b u i a ş i p e rm i t e a î n a c e l a ş i t imp , c a o d a t ă d ob ând i t , c e t ă Ń e n i i s e b u cu r au d e d r e p t u r i p o l i t i c e p r e cum:

- “ i u s s u f f r a g i i ” ;

- “ i u s h ono r um” ;

- “ i u s p r o vo ca t i o n i s ” ;

- “ i u s m i l i t i a e ” . P e d e a l t ă p a r t e t r e b u i e s ă p r e c i z ăm c ă p e r s o an e l e

c a r e d ob ând i s e r ă c e t ă Ń e n i a s e b u cu r au ş i d e d r e p t u r i c i v i l e ( d e p i l d ă “ i u s c ome r c i i ” , “ i u s c o nub i i ” e t c ) .

D e a s emen e a , c h i a r ş i î n e p o c a imp e r i a l ă “ s t a t u s c i v i t a t i s ” con t i n u a s ă j o a c e u n r o l î n s emn a t p en t r u r e c uno a ş t e r e a c a p a c i t ă Ń i i j u r i d i c e i n d i v i d u l u i , a t u n c i c â nd c e t ă Ń e n i a n u s e r e f e r e a î n e x c l u s i v i t a t e l a a p a r t e n en Ń a l a a c e a “c i v i t a s ” s a u a S t a t u l u i -C e t a t e , c â nd s e t i n d e a a s e r e z o l v a o r i c e s i t u a Ń i e p en t r u o ma i b un ă s u pun e r e f a Ń ă d e a u t o r i t a t e a impe r i a l ă .

“S t a t u s l i b e r t a t i s ” r e p r e z i n t ă a c e a c o nd i Ń i e a omu l u i l i b e r c a r e e r a a b s o l u t n e c e s a r ă p en t r u c a o p e r s o an ă s ă p o a t ă d ob ând i c a p a c i t a t e j u r i d i c ă . Î n a c e s t s e n s , t r e b u i e s ă s u b l i n i em c ă p e r s o an a c a r e a v e a s t a t u t u l d e c e t ă Ń e a n s e p r e s upun e a c ă a v e a ş i c a l i t a t e a d e om

Page 14: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 4

l i b e r . A ş ad a r , “S t a t u s c i v i t a t i s ” ş i “S t a t u s l i b e r t a t i s ” e r a u î n t r - o s t r â n s ă l e g ă t u r ă .

Cu t o a t e a c e s t e a , e x i s t a u p e r s o an e l i b e r e c a r e n u s e b u cu r au d e s t a t u t u l d e c e t ă Ń e a n . Î n t r - o a s t f e l d e s i t u a Ń i e s e g ă s e au p e r e g r i n i i s a u a l t f e l s p u s , s t r ă i n i i . A c e ş t i a e r a u î n a f a r a o r d i n i i p o l i t i c e r oman e , ma i a l e s d i n p un c t d e v ed e r e o r g an i z a t o r i c . E i a v e au p r o p r i a l o r s t r u c t u r ă ş i o r g an i z a r e p o l i t i c o - a dmin i s t r a t i v ă .

Î n s f â r ş i t , L a t i n i i , c o n s t i t u i a u o c a t e g o r i e i n t e rmed i a r ă , a t â t î n c e e a c e p r i v e ş t e d omen i u l p ub l i c c â t ş i c e l p r i v a t , î n t r e c e t ă Ń e n i ş i p e r e g r i n i . De r e g u l ă , n u p u t e au f i t i t u l a r i d e d r e p t u r i r e c uno s cu t e d e o r d i n e a j u r i d i c ă r omană ş i n u p u t e au d ob ând i î n mod d i r e c t a s t f e l d e d r e p t u r i .

C ap a c i t a t e a d e f o l o s i n Ń ă ş i d e e x e r c i Ń i u l e e r a a d e s e a n eg a t ă d e d r e p t u l r oman , î n s ă l e e r a r e c uno s cu t ă n uma i d e d r e p t u l l o r n a Ń i o n a l c ă r u i a î i a p a r Ń i n e au .

To t u ş i “ab a n t i q uo ” a f o s t s im Ń i t ă n e vo i a d e a r e g l emen t a r a p o r t u r i l e î n t r e c e t ă Ń e n i ş i c e i c a r e n u a v e au c e t ă Ń e n i a r omană , ş i c h i a r î n t r e c e i c a r e a p a r Ń i n e au u no r s t r u c t u r i j u r i d i c e d i f e r i t e . P r i n a c e a s t a s - a c r e a t p o s i b i l i t a t e a d e a s e r e c uno a ş t e ş i c e l o r f ă r ă c e t ă Ń e n i e a c e l “ i u s c ommer c i um ” , r e s p e c t i v c a p a c i t a t e a d e a î n c h e i a a c t e v a l a b i l e “ i n t e r v i v o s ” c u u n c e t ă Ń e a n . Ac e a s t ă p o s i b i l i t a t e d e a î n c h e i a a c t e j u r i d i c e v a l a b i l e s e r e f e r ă î n s p e c i a l l a “manc i p a t i o ” 13 ş i l a “c onub i um ” , c a r e n u e s t e a l t c e v a d e c â t c a p a c i t a t e a d e a î n c h e i a o c ă s ă t o r i e r omană ( “ i u s t a e n up t i a e ” ) c u u n c e t ă Ń e a n . 14

P e d e a l t ă p a r t e , “ i u s g en t i um ” f o rma u n c omp l ex d e n o rme j u r i d i c e r oman e v a l a b i l e c h i a r ş i p e n t r u p e r s o an e l e f ă r ă c e t ă Ń e n i e ( s a u c a r e n u a v e au c a l i t a t e a d e c e t ă Ń e a n r oman ) , î n b a z a c ă r o r a s e r e c uno ş t e a a c e s t o r a

13 C f . U l p i a n , 1 9 . 4 - 5 : ” M a n c i p a Ń i o l o c u m h a b e t i n t e r c i v e s R o m a n o s e t

L a t i n o s c o l o n i a r i o s L a t i n o s q u e I u n i a n o s e o s q u e p e r e g r i n o s , q u i b u s c o m m e r c i u m d a t u m e s t . C o m m e r c i u m e s t e m e n d i v e n d e n d i q u e i n v i c e m i u s ”

14 C f . U l p i a n , 5 . 3 - 4 : ” C o n u b i u m e s t u x o r i s i u r e d u c e n d a e f a c u l t a s . C o n u b i u m h a b e n t c i v e s r o m a n i c u m c i v i b u s r o m a n i s : c u m l a t i n i s a u t e m e t p e r e g r i n i s i t a , s i c o n c e s s u m s i t ” .

Page 15: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 5

a t â t c a p a c i t a t e a d e a f i i t i t u l a r i d e d r e p t u r i , c â t ş i c a p a c i t a t e a d e a î n c h e i a a c t e j u r i d i c e v a l i d e . 15

Co n s t i t u Ń i a împă r a t u l u i Ca r a c a l l a d i n a n u l 2 12 e . n . , u rma s ă a c o r d e c e t ă Ń e n i a r oman ă p en t r u ma j o r i t a t e a s u pu ş i l o r imp e r i u l u i , c u u n e l e m i c i e x c ep Ń i i ( d e p i l d ă , î n c a zu l p e r e g r i n i l o r d ed i t i c i ) . A c e a s t ă î n g r ă d i r e , p en t r u c a zu r i c u t o t u l e x c ep Ń i o n a l e , a f o s t î n l ă t u r a t ă d e f i n i t i v î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n .

“ S ta tu s f a mi l i a e” . Î n c a d r u l a p a r t e n en Ń e i l a o c e t a t e omu l l i b e r a p a r Ń i n e a î n c ă d i n s t r ă v e ch ime nu n uma i g r u pu l u i f am i l i a l g e n t i l i c , c i ş i u n e i f am i l i i , î n s e n s u l p r o p r i u a l c u v ân t u l u i , o r i î n c a l i t a t e d e “p a t e r f am i l i a s ” ( “ s u i i u r i s ” î n l i p s a a s c end en Ń i l o r ma s cu l i n i î n l i n i e d i r e c t ă ) s a u d impo t r i v ă “a l i e n i i u r i s ” . Dep l i n a c a p a c i t a t e j u r i d i c ă î n d omen i u l d r e p t u l u i p r i v a t l a î n c epu t a f o s t r e c uno s cu t ă n uma i p en t r u “p a t e r f am i l i a s s u i i u r i s ” . F eme i a r oman ă c a r e a v e a c a l i t a t e a d e c e t ă Ń e a n d e c i “ s u i i u r i s ” a o b Ń i n u t a c e a s t ă e g a l i z a r e c u a j u t o r u l j u r i s p r u d en Ń e i c l a s i c e . 16 C ap a c i t a t e a j u r i d i c ă p a t r imon i a l ă a f o s t n e g a t ă î n î n t r e a g a e p o c ă c l a s i c ă a t â t f i u l u i c â t ş i f i i c e i d e f am i l i e “a l i e n i i u r i s ” . Î n mod t r e p t a t l e - a f o s t î n s ă r e c uno s cu t ă n uma i î n p e r i o ad a e vo l u Ń i e i j u r i d i c e d e ma i t â r z i u , o d a t ă c u d e s f i i n Ń a r e a s a u d i s p a r i Ń i a s t r u c t u r i i p r im i t i v e a f am i l i e i “p r op r i o i u r e d i c t a ” .

Cu p r i v i r e l a c a p a c i t a t e a d e e x e r c i Ń i u , î n f i n e , e a e s t e r e c uno s cu t ă s u b i e c Ń i l o r d e r e g u l ă , p e b a z a u no r c a u z e n a r u r a l e , c o n s t i t u i t e d i n c a p a c i t a t e a f i z i c o -p s i h i c ă a a c e s t o r a d e a î n Ń e l e g e ş i d e a d o r i r e a l i z a r e a u no r a c t e d e t e rm i n a t e .

A ş ad a r , s e p o a t e i v i s i t u a Ń i a c a u n s u b i e c t s ă p o a t ă a v e a c a p a c i t a t e d e f o l o s i n Ń ă , î n s ă s ă n u a i b ă c a p a c i t a t e d e e x e r c i Ń i u ( d e p i l d ă m i no r u l s a u n e bunu l ) . D impo t r i v ă , e x i s t ă c a zu r i î n c a r e u n s u b i e c t a r e c a p a c i t a t e d e

15 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a , T e o d o r M a r a , “ I s t o r i a d r e p t u l u i r o m a n ” ,

A r a d , 2 0 0 1 , p . 2 5 . 16 A s e v e d e a , A l b e r t o B u r d e s e , o p . c i t . p . 1 3 7 . D e a s e m e n e a a s e v e d e a :

M a r i o T a l a m a n c a , “ I s t i t u z i o n i d i d i r i t t o r o m a n o ” , M i l a n o , 1 9 9 0 , p . 1 6 7 ş i u r m . ; V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . P . 1 2 2 ş i u r m . ; G i o v a n n i P u g l i e s e , “ I s t i t u z i o n i d i d i r i t t o r o m a n o ” , T o r i n o , 1 9 9 1 , p . 4 1 5 ş i u r m .

Page 16: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 6

ex e r c i Ń i u ( a v ând c ap a c i t a t e d e a î n Ń e l e g e î n s emn ă t a t e a a c Ń i u n i l o r s a l e ) , î n s ă n u a r e c a p a c i t a t e d e f o l o s i n Ń ă ( d e p i l d ă , s c l a v u l ) .

2 .E XI ST E Nł A P E R SO A N EI F I ZI C E . E s t e b i n e c u no s cu t f a p t u l c ă o r i c e c a p a c i t a t e a

p e r s o an e i umane ş i r e s p e c t i v e x i s t e n Ń a s a s u n t c u p r i n s e î n t r e d ou ă momen t e : u n u l d e î n c epu t c a r e e s t e n a ş t e r e a ş i a l t u l f i n a l , c a r e î l r e p r e z i n t ă mo a r t e a .

A . N a ş t e r ea N a ş t e r e a î n d r e p t u l r oman e r a p e r c epu t ă c a o

s e p a r a r e d e s â nu l ma t e r n , 17 i a r n ou n ă s cu t u l t r e b u i a s ă f i e v i u , 18 ş i c u î n f ă Ń i ş a r e uman ă . 19

Î n mod e v i d en t , n a ş t e r e a t r e b u i a d ov ed i t ă î n t o t d e aun a d e c ă t r e c e l c a r e a v e a i n t e r e s u l . P r o b a c ă n ou - n ă s cu t u l e s t e v i u , c o n s t a , d up ă t e z a p r o cu l i a n ă , î n f a p t u l c ă s - a a u z i t u n s c ân c e t d e c op i l , i a r d up ă t e z a s a b i n i a n ă c a r e a p r e v a l a t d e a l t f e l ş i a f o s t a c c ep t a t ă ş i î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n , e r a o r i c e s emn d e v i a Ń ă , p r e cum ş i o r i c e m i ş c a r e ş i r e s p i r a Ń i e . 20

Nou - n ă s cu t u l n u e r a c o n s i d e r a t v i u î n c a z d e a v o r t . 21 D e a s emene a , n u s e c o n s i d e r a u n ă s cu Ń i , d e r e g u l ă , mon ş t r i i s a u c i u d ă Ń e n i i l e , î n s e n s u l c ă n ou - n ă s cu Ń i i n u

17 C f . U l p i a n , D . 2 5 . 4 . 1 . 1 . ” … p a r t u s e n i m a n t e q u a m e d a t u r , m u l i e r i s

p o r t i o e s t v e l v i s c e r u m… ” 18 C f . P a u l , D . 5 0 . 1 6 . 1 2 9 : ” Q u i m o r t u i n a s c u n t u r , n e q u e n a t i , n e q u e

p r o c r e a t i v i d e n t u r … ” 19 C f . C . 6 . 2 9 . 3 . 1 . d i n a n u l 5 3 0 : ” … a d n u l l u m d e c l i n a n s m o n s t r u m v e l

p r o d i g i u m ” . 20 C f . C . 6 . 2 9 . 3 . d i n a n u l 5 3 0 : ” Q u o d c e r t a t u m e s t a p u d v e t e r e s , n o s

d e c i d i m u s … e o o r u m ( S a b i n i a n o r u m ) e t i a m n o s l a u d a m u s s e n t e n t i a m… h o c t a n t u m m o d o r e q u i r e n d o , s i v i v u s a d o r b e m t o t u m p r o c e s s i t … ” .

21 C f . P a u l , D . 1 . 5 . 1 2 . : ” S e p t i m o m e n s e n a s c i p e r f e c t u m p a r t u m i a m r e c e p t u m e s t p r o p t e r a u c t o r i t a t e m d o c t i s s i m i v i r i H i p o c r a t i s… ”

Page 17: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 7

av e au î n f ă Ń i ş a r e uman ă , a f a r ă d e c a zu l , c e l p u Ń i n î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n , c â nd p e b a z a l u i “ i u s l i b e r o r um ” , n a ş t e r e a r e p r e z en t a u n t i t l u d e me r i t p e n t r u g en i t o r i , ma i a l e s î n f a v o a r e a mame i c a r e n ă s cu s e ma i mu l Ń i f i i . 22

B . R e l e v a n Ńa j u r i d i c ă a mo me n t u l u i c o nc ep Ń i e i . D i n p un c t d e v ed e r e j u r i d i c s t a b i l i r e a c u e x a c t i t a t e

a momen t u l u i c o n c ep Ń i e i , a r e o impo r t a n Ń ă d eo s eb i t ă . De a c e e a d r e p t u l r oman a l u a t î n c o n s i d e r a r e momen t u l c o n c ep e r i i , ma i c u r â nd a c e l a a l n a ş t e r i i , momen t c e r e p r e z i n t ă î n c epu t u l e x i s t e n Ń e i p e r s o an e i f i z i c e , c u c o nd i Ń i a c a n a ş t e r e a s ă s e f i p r o du s . 23

A s t f e l , s t a t u s - u l n ă s cu t u l u i d i n c ă s ă t o r i e ( “ i u s t a e n up t i a e ” ) e s t e d e t e rm i n a t d e s t a t u t u l t a t ă l u i î n momen t u l c o n c ep Ń i e i , î n t imp c e s t a t u s - u l n ă s cu t u l u i d i n a f a r a c ă s ă t o r i e i e s t e d e t e rm i n a t d e s t a t u t u l mame i , d e r e g u l ă î n momen t u l n a ş t e r i i . 24

Apo i î n e p o c a c l a s i c ă t â r z i e s - a a dmi s c a p en t r u d e t e rm i n a r e a s t a t u s - u l u i l a n a ş t e r e , s e a v e a î n v ed e r e momen t u l c e l ma i f a v o r ab i l , î n t r e a c e l a a l c o n c ep e r i i ş i a c e l a a l n a ş t e r i i . A s t f e l , c o p i l u l n ă s cu t d i n t r - o s c l a v ă , e s t e s o co t i t d i n a f a r a c ă s ă t o r i e i , i a r d ob ând i r e a s t a t u s -u l u i d e om l i b e r e r a p o s i b i l d a c ă mama î n o r i c e momen t a l s t ă r i i d e g r a v i d i t a t e e r a l i b e r ă . 25

22 C f . P . S . 4 . 9 . 3 . ; U l p i a n D . 5 0 . 1 6 . 1 3 5 . 23 C u p r i v i r e l a a c e s t a s p e c t , i a t ă c e s p u n e a G a i u s î n i n s t i t u Ń i i l e s a l e

1 . 1 4 7 : ” C u m t a m e n î n c o m p l u r i b u s a l i i s c a u s i s p o s t u m i p r o i a m n a t i s h a b e a n t u r … ” Î n a c e l a ş i s e n s a s e v e d e a : P a u l , D . 1 . 5 . 7 ; I u l i a n , D . 1 . 5 . 2 6 ; C e l s u s , D . 3 8 . 1 6 . 7 ; P a u l D . 5 0 . 1 6 . 2 3 1 .

24 C f . U l p i a n , 5 . 1 0 : ” i n h i s , q u i i u r e c o n t r a c t o m a t r i m o n i o n a s c u n t u r , c o n c e p t i o n i s t e m p u s s p e c t a t u r : i n h i s a u t e m , q u i n o n l e g i t i m e c o n c i p i u n t u r , e d i t i o n i s , v e l u t i s i a n c i l l a c o n c e p e r i t , d e i n d e m a n u m i s s a p a r i a t , l i b e r u m p a r i t : n a m q u o n i a m n o n l e g i t i m e c o n c e p i t , c u m e d i t i o n i s t e m p o r e l i b e r a s i t , p a r t u s q u o q u e l i b e r e s t ” .

25 C f . P . S . 2 . 2 4 . 3 ; ” S i a n c i l l a c o n c e p e r i t e t m e d i o t e m p o r e m a n u m i s s a s i t , r u r s u s f a c t a a n c i l l a p e p e r i t , l i b e r u m p a r i t : m e d i a e n i m t e m p o r a l i b e r t a t i p r o d e s s e n o n n o c e r e p o s s u n t ” ; M a r c i a n , D . 1 . 5 . 5 . 3 ; ” … ( p r o b a t u m e s t ) l i b e r u m n a s c i e t s u f f i c e r e e i q u i i n v e n t r e e s t l i b e r a m m a t r e m v e l m e d i o t e m p o r e h a b u i s s e ” ; I . 1 . 4

Page 18: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 8

De a s emen e a , f i u l c a r e s - a n ă s cu t d up ă moa r t e a t a t ă l u i ( “po s t umu s ” ) e s t e c h ema t l a mo ş t e n i r e a l ă t u r i d e c e i l a l Ń i s u c c e s o r i ş i p â n ă l a n a ş t e r e a s a p u t e a f i n umi t u n “c u r a t o r v e n t r i s ” p en t r u a a p ă r a i n t e r e s e l e a c e s t u i a c u p r i v i r e l a mo ş t e n i r e a c e i s e c u v i n e .

C . D o v a da mo r Ń i i p e r s o a ne i f i z i c e . Î n c a zu l e x i s t e n Ń e i a n umi t o r i n t e r e s e t r e b u i e s ă

s p e c i f i c ăm f a p t u l c ă ş i mo a r t e a p e r s o an e i f i z i c e t r e b u i a s ă f i e d ov ed i t ă .

D r ep t u l r oman n u c uno ş t e a p r e zumŃ i a mo r Ń i i . Î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n , î n t r - a d ev ă r mo a r t e a s e p r e zuma , p e b a z a p r e c ed en t e l o r c l a s i c e , î n s i t u a Ń i a î n c a r e a u mu r i t , î n a c e l a ş i t imp , t a t ă l ş i f i u l . D a c ă f i u l e r a i n p ube r s e s o co t e a c ă a mu r i t î n a i n t e a t a t ă l u i , i a r î n c e l e l a l t e c a zu r i t a t ă l s e p r e zuma c ă a mu r i t ma i î n t â i . 26

D . Î n r eg i s t r a r ea na ş t e r i i ş i a mo r Ń i i . Î n r e g i s t r a r e a p ub l i c ă a d e c l a r a Ń i e i d e n a ş t e r e s - a

f ă c u t î n c ep ând c u e p o c a l u i Augu s t u s , î n a i n t e d e t o a t e , d up ă v e r i f i c a r e a a j u ng e r i i l a l im i t e l e d e v â r s t ă s t a b i l i t e p r i n “Le x Ae l i a S en t i a ” s a u c on f o rm a c e l u i “ i u s l i b e r o r um ” p r e v ă zu t d e “Le x Pap i a Poppa ea ” .

Î n r e g i s t r a r e a f i i l o r l e g i t im i ş i a c e l o r n e l e g i t im i , î n c ep ând c u e p o c a împ ă r a t u l u i Ma r c Au r e l i u , s - a f ă cu t

p r . : ” s u f f i c i t e n i m q u i i n v e n t r e e s t l i b e r a m m a t r e m v e l m e d i o t e m p o r e h a b u i s s e : q u o d e t v e r u m e s t . ”

26 C f T r i p h o n i a n u s , D . 3 4 . 5 . 9 . 1 . : ” C u m b e l l o p a t e r c u m f i l i o p e r i i s e t … d i v u s A d r i a n u s c r e d i d i t p a t r e m p r i u s m o r t u u m ” ; T r i p h o n i u s , D . 3 4 . 5 . 9 . 4 : ” S i L u c i u s T i t i u s c u m f i l i o p u b e r e … p e r i e r i t , i n t e l l e g i t u r s u p e r v i x i s s e f i l i u s p a t r i … q u o d s i i m p u b e s c u m p a t r e f i l i u s p e r i e r i t , c r e d i t u r p a t e r s u p e r v i x i s s e … ” ; I a v o l e n u s , D . 3 4 . 5 . 2 3 . : ” C u m p u b e r e f i l i o m a t e r n a u f r a g i o p e r i i t : c u m e x p l o r a r i n o n p o s s i t , u t e r p r i o r e x t i n c t u s s i t , h u m a n i u s e s t c r e d e r e f i l i u m d i u t i u s v i x i s s e ; G a i u s , D . 3 4 . 5 . 2 4 : ” S i m u l i e r c u m f i l i o i m p u b e r e n a u f r a g i o p e r i i t , p r i o r e m f i l i u m n e c a t u m e s s e i n t e l l e g i t u r ” .

Page 19: Teodor Mara - Drept Privat Roman

1 9

î n l ă un t r u l t e rmenu l u i d e 3 0 d e z i l e d e l a n a ş t e r e ş i s e r v e a î n g en e r a l p e n t r u a f a c i l i t a d ov ed i r e a v â r s t e i p e d e o p a r t e ş i r e s p e c t i v p en t r u c o n f i rma r e a “ s t a t u s ” - u l u i i n d i v i d u l u i r e s p e c t i v , p e d e a l t ă p a r t e .

Î n r e g i s t r a r e a n a ş t e r i i ş i c h i a r a mo r Ń i i s - a f ă c u t î n p r o v i n c i i , n u n uma i p en t r u v e r i f i c a r e a s t a t u s - u l u i p e r s o an e l o r f i z i c e , c i ş i p e n t r u s c opu r i f i s c a l e . 27

3 . C A P AC I T ATE A I N TE LE C TU A L Ă Î n l i t e r a t u r a j u r i d i c ă s e a c o r d ă ma i p u Ń i n ă a t e n Ń i e

a c e s t e i n o Ń i u n i d eo a r e c e a u f o s t c o n s a c r a t e d e mu l t ă v r eme c on c ep t e l e d e c a p a c i t a t e d e f o l o s i n Ń ă ş i e x e r c i Ń i u .

Ch i a r d a c ă î n d o c t r i n a r oman i s t i c ă e a î ş i g ă s e ş t e u n l o c b i n e me r i t a t , mu l Ń i a u t o r i o c o l e s c t e rm i no l o g i a d e c a p a c i t a t e i n t e l e c t u a l ă a p e r s o an e i .

Î n s ă , d e p i l d ă p en t r u r e c uno a ş t e r e a impo r t a n Ń e i c a p a c i t ă Ń i i d e e x e r c i Ń i u , s u b l i n i em c ă o p e r s o an ă p en t r u a a v e a u n a numi t n i v e l d e î n Ń e l e g e r e e s t e n evo i e s ă a j u ng ă l a o a n umi t ă v â r s t ă . D e a c e e a , j u r i s p r u d en Ń a r oman ă e s t e ma i a l e s o r i e n t a t ă , î n c ă d i n a n t i c h i t a t e p en t r u a v e r i f i c a , î n f i e c a r e c a z î n p a r t e , d e zvo l t a r e a f i z i c ă , p s i h i c ă a i n d i v i d u l u i , c a a p o i s ă - i f i e r e cuno s cu t ă o c a p a c i t a t e i n t e l e c t u a l ă t o t a l ă s a u p a r Ń i a l ă , ş i a p o i , d e e x e r c i Ń i u . Ac e s t l u c r u s - a p r o du s î n mod t r e p t a t ş i s - a a j u n s l a c o n c l u z i a c ă v e r i f i c a r e a c a p a c i t ă Ń i i s e p o a t e î n l o cu i c u d e t e rm i n a r e a l im i t e l o r g en e r a l e d e v â r s t ă .

Î n a c e s t c o n t e x t v om a n a l i z a : p ub e r t a t e a , impub e r t a t e , m i no r a t u l ş i d e f e c t e l e p s i h i c e .

A . P u be r t a t e a

27 A s e m e n e a s c o p u r i f i s c a l e a u f o s t u r m ă r i t e , m a i a l e s p r i n E d i c t u l l u i

C a r a c c a l a d i n a n u l 2 1 2 ( C o n s t i t u Ń i a A n t o n i n i a n ă ) p e n t r u a c o r d a r e a c e t ă Ń e n i e i r o m a n e m a j o r i t ă Ń i i s u p u ş i l o r i m p e r i u l u i , c u u n e l e m i c i e x c e p Ń i i .

Page 20: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 0

Î n c ă d i n a n t i c h i t a t e s - a a j u n s l a c o n c l u z i a c ă d ep l i n a c a p a c i t a t e d e e x e r c i Ń i u c o i n c i d e d e f a p t c u a t i n g e r e a s a u a j u ng e r e a l a p ub e r t a t e . P r i n p ub e r t a t e î n Ń e l e g ându - s e a c e a c a p a c i t a t e a p e r s o an e i d e a p r o c r e a . P en t r u f eme i e s e c o n s i d e r a , î n c ep ând c u e p o c a c l a s i c ă , c ă a j u ng e r e a l a p ub e r t a t e c o i n c i d e c u împ l i n i r e a v â r s t e i d e d o i s p r e z e c e a n i . P en t r u b ă r b a Ń i d impo t r i v ă , p o t r i v i t o p i n i e i ş c o l i i s a b i n i e n e , c a r e a r ăma s f e rmă p e p o z i Ń i a j u r i s p r u d en Ń e i a n t i c e , a j u ng e r e a l a p ub e r t a t e s e v e r i f i c a d e l a c a z l a c a z p e c a l e a u n e i i n s p e c Ń i i c o r p o r a l e ( “ i n s p e c Ń i o c o r po r i s ” ) î n t imp c e p r o cu l i e n i i c o n s i d e r au a j u ng e r e a l a p ub e r t a t e l a împ l i n i r e a v â r s t e i d e p a t r u s p r e z e c e a n i .

P r o b ab i l c ă î n e p o c a c l a s i c ă ş i p â n ă l a I u s t i n i a n , a p r e v a l a t ( a f a r ă d e c a zu r i l e p a r t i c u l a r e ) o t e z ă i n t e rmed i a r ă p r i n c a r e p ub e r t a t e a p e l i n i e ma s cu l i n ă s e s t a b i l e a î n u rma i n s p e c Ń i e i c o r p o r a l e ş i împ l i n i r e a v â r s t e i d e p a t r u s p r e z e c e a n i . 28

Î n c e e a c e p r i v e ş t e impub e r i i “ s u i i u r i s ” , s a u a ş a -z i ş i i “p up i l l i ” , a c e ş t i a e r a u s u pu ş i t u t e l e i î n b a z a Leg i i C e l o r X I I T ab l e .

B . I mp u be r t a t e a

28 C f . G a i u s , 1 , 1 9 6 : ” P u b e r e m a u t e m S a b i n u s q u i d e m e t C a s s i u s c e t e r i q u e

n o s t r i p r a e c e p t o r e s e u m e s s e p u t a n t , q u i h a b i t u c o r p o r i s p u b e r t a t e m o s t e n d i t , i d e s t e u m q u i g e n e r a r e p o t e s t ; s e d i n h i s q u i p u b e s c e r e n o n p o s s u n t , q u a l e s s u n t s p a d o n e s , e a m a e t a t e m e s s e s p e c t a n d a m , c u i u s a e t a t i s p u b e r e s f i u n t ; s e d d i v e r s a e s c h o l a e a u c t o r e s a n n i s p u t a n t p u b e r t a t e m a e s t i m a n d a m , i d e s t e u m p u b e r e m e s s e e x i s t i m a n t q u i X I V a n n o s e x p l e v i t … ” C . 5 . 6 0 . 3 . d i n a n u l 5 2 9 p r e c i z a : I n d e c o r a m o b s e r v a t i o n e m i n e x a m i n a n d a m a r u m p u b e r t a t e r e s e c a n t e s i b e m u s : q u a d e m a d m o d u m f e m i n a e p o s t i m p l e t o s X I I a n n o s o m n i m o d o p u b e s c e r e i u d i c a n t u r , i t a e t m a r e s p o s t e x c e s s u m X I V a n n o r u m p u b e r e s e x i s t i m a n t u r , i d a g a t i o n e c o r p o r i s i n h o n e s t a c e s s a n t e ” ; I . 1 . 2 2 . p r : ” P u b e r t a t e m a u t e m v e t e r e s q u i d e m n o n s o l u m e x a n n i s , s e d e t i a m e x h a b i t u c o r p o r i s i n m a s c u l i s a e s t i m a r i v o l e b a n t . N o s t r a a u t e m m a i e s t a s d i g n u m e s s e c a s t i t a t e t e m p o r u m n o s t r o r u m b e n e p u t a v i t , q u o d i n f e m i n i s e t a n t i q u i s i m p u d i c i u m e s s e v i s u m e s t , i d e s t i n s p e c t i o n e m h a b i t u d i n i s c o r p o r i s , h o c e t i a m i n m a s c u l o s e x t e n d e r e : e t i d e o s a n c t a c o n s t i t u t i o n e p r o m u l g a t a p u b e r t a t e m i n m a s c u l i s p o s t q u a r t u m d e c i m u m a n n u m c o m p l e t u m i l i c o i n i t i u m a c c i p e r e d i s p o s u i m u s a n t i q u i t a t i s n o r m a m i n f e m i n i n i s p e r s o n i s b e n e p o s i t a m s u o o r d i n e r e l i n q u e n t e s , u t p o s t d u o d e c i m u m a n n u m c o m p l e t u m v i r i p o t e n t e s e s s e c r e d a n t u r ” .

Page 21: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 1

Î n c a zu l impub e r t ă Ń i i , e x i s t a u n s i n gu r g r a d i n t e rmed i a r c a r e e r a c o n s t i t u i t l a î n c epu t d e “ i n f a n t i a ” ( c op i l ă r i e , v â r s t ă f r a g ed ă ) . E a c o i n c i d e î n a n t i c h i t a t e cu a j u ng e r e a d e c ă t r e u n i n d i v i d , l a c a p a c i t a t e a d e a v o r b i r a Ń i o n a l , c o e r e n t ; î n e p o c a c l a s i c ă , î n a n umi t e c a zu r i p a r t i c u l a r e , a c e a s t ă p e r i o ad ă i n t e rmed i a r ă a c o p i l ă r i e i e r a s o co t i t ă l a împ l i n i r e a v â r s t e i d e c i n c i a n i , î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n e r a f i x a t ă l a împ l i n i r e a v â r s t e i d e ş a p t e a n i . 29

E r a u c on s i d e r a Ń i “ i n f a n t e s ” t o Ń i c e i c a r e n u a v e au c ap a c i t a t e d e e x e r c i Ń i u . 30

Î n l e g ă t u r ă c u “ i n f a n t i a ma i o r e s ” s e r e c uno ş t e a d impo t r i v ă , o c a p a c i t a t e î n a i n t e d e t o a t e î n c a zu l d ob ând i r i i s a u p i e r d e r i i p o s e s i u n i i . 31

C â t d e s p r e r e s p on s ab i l i t a t e a î n c a zu l u nu i a c t i l i c i t , o d a t ă , c u e p o c a c l a s i c ă s e d i s t i n g e î n t r e “ i mpub e r e s ” ( “ i n f a n t i a ma i o r e s ” ) , “ p ub e r t a t i p r o x im i ” ( s a u “c a pa c e s d o l i , c u l p a e ” ) ş i a l t e s i t u a Ń i i d e “ i n f a n t i p r o x im i ” , î n mod i p o t e t i c b a z a t e p e c o n f i rma r e a d e l a c a z l a c a z a d e zvo l t ă r i i c a p a c i t ă Ń i i i n t e l e c t u a l e a s u b i e c t u l u i , p â n ă l a s t a b i l i r e a e x i s t e n Ń e i s a u a l i p s e i r e s p on s ab i l i t ă Ń i i . 32

Î n a c e s t c a z , a c t u l t r e b u i a s ă f i e î n c h e i a t p e î n Ń e l e s u l p up i l u l u i ş i î n d ep l i n i t “ s i n e t u t o r i s au c t o r i t a t e ” . Î n f e l u l a c e s t a , p up i l u l p o a t e d ob ând i î n mod v a l a b i l , î n s ă n u p o a t e î n s t r ă i n a , n u p o a t e s t i n g e d eb i t u l s ă u s a u o b l i g a Ń i a s a “ s i n e t u t o r i s a u c t o r i t a t e ” , c h i a r d a c ă a c t u l r e s p e c t i v ( d e p i l d ă o v ân z a r e - 29 C f . M o d e s t i n , D . 2 3 . 1 . 1 4 : ” … m i n o r e s q u a m s e p t e m a n n i s ” ; U l p i a n ,

D . 2 6 . 7 . 1 . 2 : ” … q u i s u p r a s e p t i m u m a n n u m a e t a t i s s u n t … ” . S e p r e s u p u n e î n s ă c ă a m b e l e t e x t e a u f o s t i n t e r p o l a t e .

30 C f . G a i u s , 3 . 1 0 9 ; ” … q u i a h u i u s a e t a t i s p u p i l l i ( i n f a n t e s ) n u l l u m i n t e l l e c t u m h a b e n t … ”

31 C f . P a u l , D . 4 1 , 2 . 3 2 . 2 : ” … p u p i l l u s t a m e n e t i a m s i n e t u t o r i s a u c t o r i t a t e p o s s e s s i o n e m n a n c i s c i p o t e s t … ” ; U l p i a n , D . 4 1 . 2 . 2 9 . : ” P o s s e s s i o n e m p u p i l l u m s i n e t u t o r i s a u c t o r i t a t e a m i t t e r e p o s s e c o n s t a t … ”

32 C f . U l p i a n , D . 4 4 . 4 . 4 . 2 6 : ” … I u l i a n u s q u o q u e s a e p i s s i m e s c r i p s i t d o l i p u p i l l u s , q u i p r o p e p u b e r t a t e m s u n t , c a p a c e s e s s e … ” ; U l p i a n , D . 4 7 . 2 . 2 3 : ” I m p u b e r e m f u r t u m f a c e r e p o s s e , s i i a m d o l i c a p a x s i t , I u l i a n u s l i b r o X X I I d i g e s t o r u m s c r i p s i t ” … ; G a i u s , D . 5 0 . 1 7 . 1 1 1 p r . : ” P u p i l l u m , q u i p r o x i m u s p u b e r t a t i s i t , c a p a c e m e s s e e t f u r a n d i e t i n i u r i a e f a c i e n d a e ; C . 9 . 4 7 . 7 : “ i m p u n i t a s d e l i c t i s p r o p t e r a e t a t e m n o n d a t u r , s i m o d o i n e a q u i s s i t , i n q u a m c r i m e n q u o d i n t e n d i t u r c a d e r e p o t e s t ”

Page 22: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 2

cump ă r a r e ) a r f i p r o du s î n mod n o rma l a c e l e a ş i c o n s e c i n Ń e o b l i g a t o r i i p e n t r u amândo i s u b i e c Ń i i . 33

Cu t o a t e a c e s t e a , p up i l u l u i c a r e a p r omova t o a c Ń i u n e î n j u s t i Ń i e p en t r u a o b Ń i n e e x e cu t a r e a u nu i c r e d i t c a r e a f o s t p l ă t i t o d a t ă , a c Ń i u n e p r i n c a r e s e u rmă r e a o îmbogă Ń i r e , d e b i t o r u l p u t e a s ă - i o p un ă , a ş a - z i s a , “e x c ep t i o do l i ” . 34

D e a l t f e l , î n b a z a u nu i r e s c r i p t a p a r Ń i n ând l u i An t o n imu s P i u s s - a a j u n s l a a dmi t e r e a r e s p on s ab i l i t ă Ń i i p u p i l u l u i c e s e o b l i g a s e “ s i n e t u t o r i s a u c t o r i t a t e ” , î n l im i t e l e îmbog ă Ń i r i i . 35

D e a s emene a , t r e b u i e s ă r e Ń i n em c ă impub e r i i n u p u t e au s ă c o n t r a c t e z e o c ă s ă t o r i e ş i n i c i s ă f a c ă un t e s t amen t .

C . Mi no r a t u l

33 C f . I . 3 . 1 9 . 9 - 1 0 : ” P u p i l l u s o m n e n e g o t i u m r e c t e g e r i t : u t t a m e n , s i c u b i

t u t o r i s a u c t o r i t a s n e c e s s a r i a s i t , a d h i b e a t u r t u t o r , v e l u t i s i i p s e o b l i g e t u r ; n a m a l i u m s i b i o b l i g a r e e t i a m s i n e t u t o r i s a u c t o r i t a t e p o t e s t . S e d q u o d d i x i m u s d e p u p i l l i s , u t i q u e d e h i s v e r u m e s t , q u i i a m a l i q u e m i n t e l l e c t u m h a b e n t : n a m i n f a n s e t q u i i n f a n t i p r o x i m u s e s t n o n m u l t u m a f u r i o s o d i s t a n t , q u i a h u i u s a e t a t i s p u p i l l i n u l l u m i n t e l l e c t u m h a b e n t : s e d i n p r o x i m i s i n f a n t i p r o p t e r u t i l i t a t e m e o r u m b e n i g n i o r i u r i s i n t e r p r e t a t i o f a c t a e s t , u t i d e m i u r i s h a b e a n t , q u o d p u b e r t a t i p r o x i m i ” ; I . 1 , 2 1 p r . : “ A u c t o r i t a s a u t e m t u t o r i s i n q u i b u s d a m c a u s i s n e c e s s a r i a p u p i l l i s e s t , i n q u i b u s d a m n o n e s t n e c e s s a r i a , u t e c c e ş i q u i d d a r i s i b i s t i p u l e n t u r , n o n e s t n e c e s s a r i a t u t o r i s a u c t o r i t a s : q u o d s i a l i i s p u p i l l i p r o m i t t a n t , n e c e s s a r i a e s t : n a m q u e p l a c u i t m e l i o r e m q u i d e m s u a m c o n d i c i o n e m l i c e r e e i s f a c e r e e t i a m s i n e t u t o r i s a u c t o r i t a t e , d e t e r i o r e m v e r o n o n a l i t e r q u a m t u t o r e a u c t o r e , u n d e i n h i s c a u s i s e x q u i b u s m u t u a e o b l i g a t i o n e s n a s c u n t u r , i n e m t i o n i b u s v e n d i t i o n i b u s l o c a t i o n i b u s c o n d u c t i o n i b u s , m a n d a t i s d e p o s i t i s , s i t u t o r i s a u c t o r i t a s n o n i n t e r v e n i a n t , i p s i q u i d e m q u i c u m h i s c o n t r a h u n t o b l i g a n t u r , a t i n v i c e m p u p i l l i n o n o b l i g a n t u r ” ; U l p i a n , D . 1 9 . 1 . 1 3 . 2 9 : ” S i q u i s a p u p i l l o s i n e t u t o r i s a u c t o r i t a t e e m e r i t , e x u n o l a t e r e c o n s t a t c o n t r a c t u s : n a m q u i e m i t o b l i g a t u s e s t p u p i l l o , p u p i l l u m s i b i n o n o b l i g a t ” .

34 C f . G a i u s , 2 . 8 4 . : ” I t a q u e s i d e b i t o r p e c u n i a m p u p i l l o s o l v a t , f a c i t q u i d e m p e c u n i a m p u p i l l i , s e d i p s e n o n l i b e r a t u r , q u i a n u l l a m o b l i g a t i o n e m p u p i l l u s s i n e t u t o r i s a u c t o r i t a t e d i s s o l v e r e p o t e s t , q u i a n u l l i u s r e i a l i e n a t i o e i s i n e t u t o r i s a u c t o r i t a t e c o n c e s s a e s t ; s e d t a m e n s i e x e a p e c u n i a l o c u p l e t i o r f a c t u s s i t e t a d h u c p e t a t , p e r e x c e p t i o n e m d o l i m a l i s u m m o v e r i p o t e s t ” .

35 C f . U l p i a n , D . 2 6 . 8 . 5 p r . : ” … i n p u p i l l u m ( c e s - a o b l i g a t f ă r ă ” a u c t o r i t a s t u t o r i s ” ) … a c t i o n e m i n q u a n t u m l o c u p l e t i o r f a c t u s e s t d a n d um d i v u s P i u s r e s c r i p s i t ” .

Page 23: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 3

Î n d r e p t u l r oman , p en t r u a s e a j u ng e l a d ep l i n a c a p a c i t a t e d e e x e r c i Ń i u p r i n s imp l a a t i n g e r e a v â r s t e i p ub e r t ă Ń i i , d e - a l u ngu l t impu l u i a u f o s t s t a t o r n i c i t e a n umi t e r e g u l i .

O a s t f e l d e r e g u l ă a f o s t s t a b i l i t ă p r i n “Le x P l a e t o r i a ” s a u ma i mu l t p r o b ab i l , a c e a l e g e “Lae t o r i a d e c i r c umsp e c t i o n e a du l e s c en t um” d i n a n u l 2 00 î . e . n . , c a r e i n t r o du c e a s a n c Ń i u n i împo t r i v a c e l o r c a r e î n ş e l a u p e “mi no r e s v i g i n t i q u i n qu e a nn i s ” , f i e e i “ s u i ” s a u “a l i e n i i u r i s ” .

Apo i , ma i t â r z i u p r e t o r u l a a s i g u r a t m i no r i l o r d e 2 5 d e a n i , c a r e a u f o s t î n ş e l a Ń i s a u c h i a r n uma i p ăgub i Ń i p r i n î n c h e i e r e a u nu i a c t , o mu l t ma i d i r e c t ă ş i ma i ma r e p r o t e c Ń i e , p r i n a c o r d a r e a u n e i e x c ep Ń i i î n t eme i a t e p e p r e v ed e r i l e a c e l e i “Le x La e t o r i a ” p e c a r e o o pun e au c e l e i l a l t e p ă r Ń i c a r e i - a a c Ń i o n a t î n j u d e c a t ă p e b a z a a c t u l u i . 36

Ma i mu l t d e c â t a t â t , d a c ă m i no r i i e r a u p ăgub i Ń i ( c h i a r f ă r ă s ă e x i s t e o î n ş e l ă t o r i e a s u p r a a l t u i a ) , a v e au o “ r e s t i t u t i o i n i n t e g r um” d i r e c t ă , î n s c opu l d e a a n u l a e f e c t e l e a c t u l u i p r i n s i n e v a l i d . 37

A c e a s t ă e x c ep Ń i e e r a d a t ă c h i a r m i no r u l u i “ s u i i u r i s ” ( c u c o nd i Ń i a s ă f i f o s t î n ş e l a t c a r e a î n c h e i a t a c t u l p r i n î n cuv i i n Ń a r e a u nu i c u r a t o r d e s emn a t î n u rma c e r e r i i s a l e d e c ă t r e mag i s t r a t . 38

Dup ă c e “c u ro t e r m i no r i s ” î n t impu l l u i Ma r c Au r e l i u , a d ev en i t u n c u r a t o r s t a b i l p e n t r u t o a t e a f a c e r i l e m i no r u l u i , ş i î n e p o c a p o s t c l a s i c ă s - a man i f e s t a t t e n d i n Ń a d e a s e a s im i l a “c u r a m i no r um ” ş i “ t u t e l a impub e r um ” , s - a i n t r o du s î n p e r i o ad a împ ă r a t u l u i Co n s t a n t i n “v en i a a e t a t i s ” ( i e r t a r e a s a u d i s p en s a d e v â r s t ă ) , a d i c ă p o s i b i l i t a t e a c a b ă r b a t u l a j u n s l a 2 0 d e a n i ş i c a f eme i a a j u n s ă l a 1 8 a n i s ă p o a t ă f i e x on e r a Ń i î n

36 C f . P a u l , D . 4 4 . 1 . 7 . 1 . : ” … e x c e p t i o c o m p e t i t p r o m i n o r e X X V a n n i s

c i r c u m s c r i p t o … ” 37 C f . U l p i a n , D . 4 . 4 . 1 . 1 . : ” P r a e t o r e d i c i t : q u o d c u m m i n o r e q u a m X X V

a n n i s n a t u g e s t u e s s e d i c e t u r , u t i q u a e q u e r e s e r i t , a n i m a d v e r t a m ” . 38 C f . C . 2 . 2 4 . ( 2 5 ) 2 : ” M i n o r i b u s a n n i s v i g i n t i q u i n q u e e t i a m i n h i s , q u a e

p r e s e n t i b u s t u t o r i b u s v e l c u r a t o r i b u s i n i u d i c i o v e l e x t r a i u d i c i u m g e s t a f u e r i n t , i n i n t e g r u m r e s t i t u t i o n i s a u x i l i u m s u p e r e s s e , s i c i r c u m v e n t i s u n t , p l a c u i t ”

Page 24: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 4

u rma c e r e r i i l o r d e a s i s t e n Ń a c u r a t o r u l u i , c u c o nd i Ń i a s ă a i b ă o e d u c a Ń i e a l e a s ă ş i s ă f i e d e o c o ndu i t ă c o r e s p un z ă t o a r e . 39

D . A f e c Ń i u n i l e p s i h i c e Î n mod i n d ep end en t d e v â r s t ă , c a p a c i t a t e a

i n t e l e c t u a l ă c e r u t ă o r i c ă r u i s u b i e c t ş i s f â r ş i n d c u r e c uno a ş t e r e a c a p a c i t ă Ń i i d e e x e r c i Ń i u p en t r u f i e c a r e i n d i v i d , a c e s t e a p o t l i p s i î n î n t r e g ime s a u n uma i î n p a r t e d i n c a u z a u no r a f e c Ń i u n i , d e f e c t e s a u impe r f e c Ń i u n i p s i h i c e .

C ap a c i t a t e a d e e x e r c i Ń i u e r a c o n s i d e r a t ă c ă l i p s e ş t e î n t o t a l i t a t e î n e p o c a a n t i c ă ( “a b a n t i q uo ” ) n ebunu l u i ( “ f u r i o s u s ” ) s u pu s , d a c ă e r a “ s u i i u r i s ” l a a ş a - z i s a “c u r a ” a d i c ă l a i n s t i t u Ń i a r e g l emen t a t ă p r i n Leg e a Ce l o r X I I T ab l e î n b a z a c ă r e i a o p e r s o an ă c ap ab i l ă s e î n g r i j e a d e t r e b u r i l e a l t e i a . 40

N ebunu l e r a c omp a r a t c u o p e r s o an ă s ă n ă t o a s ă men t a l c a r e d i n c a u z a u n e i ma l a d i i î ş i p i e r d e a î n mod t empo r a r ( î n a n umi t e momen t e ) u zu l r a Ń i u n i i . 41

Î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n , p e b a z a p r e c ed en t e l o r r e g l emen t ă r i , p o a t e c h i a r ş i c l a s i c e , s - a a j u n s l a a d i s t i n g e î n t r e d ou ă f o rme d e n ebun i e m i n t a l ă : s i t u a Ń i a a c e l u i “ f u r i o s u s ” a d i c ă n ebunu l a g i t a t , n e l i n i ş t i t , î n s ă s u s c ep t i b i l d e momen t e d e l u c i d i t a t e î n t impu l c ă r o r a I s e r e c uno a ş t e c a p a c i t a t e a d e e x e r c i Ń i u , ş i r e s p e c t i v a c e e a a l u i “d emen s ” s a u “men t e cap t u s ” ( n eb unu l f ă r ă p u t e r e d e j u d e c a t ă ) , a d i c ă b o l n avu l m i n t a l c a r e e s t e f ă r ă p o s i b i l i t a t e a d e a a v e a i n t e r v a l e d e l u c i d i t a t e .

39 C f . C . 2 . 4 4 ( 4 5 ) . 2 p r . ( d i n a n u l 3 2 1 ) : ” O m n e s a d u l e s c e n t e s , q u i h o n e s t a t e

m o r u m p r a e d i t i p a t e r n a m f r u g e m v e l a v o r u m p a t r i m o n i a g u b e r n a r e c u p i u n t e t s u p e r h o c i m p e r i a l i a u x i l i o i u d i g e r e c o e p e r i n t , i t a d e m u m a e t a t i s v e n i a m i m p e t r a r e a u d e a n t , c u m v i c e s i m i a n n i m e t a s i m p l e v e r i n t … F e m i n a s q u o q u e , q u a s m o r u m h o n e s t a s m e n t i s q u e s o l l e r t i a c o m m e n d a t , c u m o c t a v u m e t d e c i m u m a n n u m e g r e s s a e f u e r i n t , v e n i a m a e t a t i s i m p e t r a r e s a n c i m u s … ”

40 C f . G a i u s , 3 . 1 0 6 . : ” F u r i o s u s n u l l u m n e g o t i u m g e r e r e p o t e s t , q u i a n o n i n t e l l e g i t q u i d a g a t ” .

41 C f . P a u l i S e n t e n t i a e , 3 . 4 a . 1 1 ( D 2 8 . 1 . 1 7 ) : ” i n a d v e r s a c o r p o r i s v a l e t u d i n e m e n t e c a p t u s e o t e m p o r e t e s t a m e n t u m f a c e r e n o n p o t e s t ” .

Page 25: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 5

Î n s f â r ş i t , e x i s t ă o a l t ă c a t e g o r i e d i f e r i t ă d e a c e e a a n ebun i l o r ( “ f u r i o s i ” ) ş i a n ume e s t e s i t u a Ń i a r i s i p i t o r i l o r ( “p r od i g i i ” ) s u pu ş i ş i e i n uma i d a c ă s u n t “ s u i i u r i s ” a c e l e i a ş i i n s t i t u Ń i i ( “c u r a ” ) r e g l emen t a t ă d e L eg e a Ce l o r X I I Tab l e . 42 R i s i p i t o r u l ( “p r od i g u s ” ) t r e b u i e s ă f i e î n a i n t e d e t o a t e d i n p un c t d e v ed e r e f o rma l i n t e r z i s d e mag i s t r a t , î n s e n s u l d e p u s s u b i n t e r d i c Ń i e d i n d r ep t u l a c t u a l .

Î n a n t i c h i t a t e i n t e r d i c Ń i a , p e c a r e i z v o a r e l e o d e f i n e au î n c a d r u l a c e l o r "mor e s " , s e o b Ń i n e a c a u rma r e a r i s i p i r i i c o n t i n u e d e c ă t r e “p r od i g u s ” a b unu r i l o r p a t r imon i a l e p r im i t e s a u d ob ând i t e p r i n s u c c e s i u ne l e g a l ă , c u p e r i c o l u l d e a - i d u c e l a s ă r ă c i e p e p r o p r i i f i i .

A ş ad a r , p r i n i n t e r d i c Ń i e mag i s t r a t u l l u a d e l a r i s i p i t o r a dmi n i s t r a r e a b unu r i l o r e r e d i t a r e , î n p a r t i c u l a r p r i n p r o c ed eu l “g e s t a p e r a e s e t l i b r am ” . 43

Î n e p o c a c l a s i c ă i n t e r d i c Ń i a e r a i n t e r p r e t a t ă t o t d e aun a î n s e n s mu l t ma i l a r g , me r g ându - s e p ân ă l a c u p r i n d e r e a t u t u r o r b unu r i l o r r i s i p i t o r u l u i c h i a r d a c ă n u p r o v en e au d i n s u c c e s i u n e a l e g a l ă s a u t e s t amen t a r ă . R i s i p i t o r u l f i i n d a s emu i t c u impub e r u l “ i n f a n t i a ma i o r ” , r e z u l t a c ă î i e r a r e c uno s cu t ă c a p a c i t a t e a d e a p r o du c e n uma i a c e l e c o n s e c i n Ń e j u r i d i c e f a v o r ab i l e l u i , r e s p e c t i v c e l e c a r e d e cu r g e au d i n a c t e l e î n d ep l i n i t e d e e l ş i c a r e î i a d u c e au u n a v an t a j ( d e p i l d ă î n c a zu l d ob ând i r i i ) ş i n u u n d e z av an t a j ( c um e r a d e p i l d ă î n c a zu l u n e i î n s t r ă i n ă r i s a u o b l i g a Ń i i ) . 44

42 F o r m u l a r e a l u i P o m p o n i u s d i n D i g e s t e 5 0 . 1 7 . 4 0 , n u e s t e e x a c t ă , c â n d

s p u n e : ” F u r i o s i v e l e i u s , c u i b o n i s i n t e r d i c t u m s i t , n u l l a v o l u n t a s e s t ” .

43 C f . P a u l i S e n t e n t i a e , 3 . 4 a . 7 : ” M o r i b u s p e r p r a e t o r e m b o n i s i n t e r d i c i t u r h o c m o d o : q u a n d o t i b i b o n a p a t e r n a a v i t a q u e n e q u i t i a t u a d i s p e r d i s l i b e r o s q u e t u o s a d e g e s t a t e m p e r d u c i s , o b e a m r e m t i b i e a r e ( f u i t : a e r e ) c o m m e r c i o q u e i n t e r d i c o ” .

44 C f . U l p i a n , D 2 7 . 1 0 . 1 0 p r . : ” I u l i a m u s s c r i b i t , e o s q u i b u s p e r p r a e t o r e m b o n i s i n t e r d i c t u m e s t , n i h i l t r a n s f e r r e p o s s e a d a l i q u e m , q u i a i n b o n i s n o n h a b e a n t , c u m e i s d e m i n u t i o s i t i n t e r d i c t a ” ; U l p i a n , D . 1 2 . 1 . 9 . 7 . : ” … p u t o p u p i l l o e u m ( c u i b o n i s i n t e r d i c t u m s i t ) c o m p a r a n d u m , q u o n i a m e t s t i p u l a n d o s i b i a d q u i r i t ” ; U l p i a n , D . 2 9 . 2 . 5 . 1 ; ” E u m , c u i l e g e b o n i s i n t e r d i c i t u r , i n s t i t u t u m p o s s e a d i r e h e r e d i t a t e m c o n s t a t ” . ; U l p i a n , D . 4 5 . 1 . 6 : ” I s c u i b o n i s i n t e r d i c t u m e s t , s t i p u l a n d o s i b i a d q u i r i t , t r a d e r e v e r o n o n p o t e s t v e l p r o m i t t e n d o o b l i g a r i i ” … ; U l p i a n , D . 4 6 . 2 . 3 . : ” C u i b o n i s

Page 26: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 6

4 . PE R SO A NEL E J U RI DI CE . A . N o Ń i un ea d e p e r s o a nă j u r i d i c ă Roman i i n u a u c u no s cu t n o Ń i u n e a d e “p e r s oană

j u r i d i c ă” . Da c ă î n d r e p t u l mode r n a c e a s t ă n o Ń i u n e s e i d e n t i f i c ă î n s p e c i a l c u t e rmenu l a b s t r a c t d e i n s t i t u Ń i e c ă r e i a o r d i n e a j u r i d i c ă î i a t r i b u i e c a p a c i t a t e j u r i d i c ă , 45 î n a n t i c h i t a t e , s e r e c uno ş e a u nu i g r u p d e i n d i v i z i ( c o l e c t i v i t ă Ń i ) r e u n i Ń i p e n t r u r e a l i z a r e a u nu i s c op c omun , a ş a - z i s a p e r s o n a l i t a t e j u r i d i c ă , a d i c ă o r d i n e a j u r i d i c ă l e r e c uno ş t e a a c e s t o r “co l e c t i v i t ă Ń i ” c a p a c i t a t e a d e a a v e a d r e p t u r i ş i o b l i g a Ń i i .

Roman i i p e n t r u a d e s emna p e r s o an a j u r i d i c ă f o l o s e au t e rmenu l d e “c o r po r a ” s a u ”un i v e r s i t a t e s ” 46.

Î n l i t e r a t u r a d e s p e c i a l i t a t e , Ń i n â ndu - s e s e ama d e t r a d i Ń i i l e r omane , s - a u c o n t u r a t d i v e r s e o p i n i i î n l e g ă t u r ă c u p e r s o an e l e j u r i d i c e , a j u ng ându - s e p ân ă l a e l u d a r e a a c e s t e i n o Ń i u n i d e l a a n a l i z a s u pu s ă d i s c u Ń i e i . 47

A l Ń i a u t o r i , p ă s t r â n d t r a d i Ń i o n a l a d i s t i n c Ń i e , mă c a r c a p un c t d e p l e c a r e p en t r u d e l im i t a r e a r e g imu l u i j u r i d i c a l a c e s t o r a , e v i d en Ń i a u c a p e r s o an e j u r i d i c e : c o r p o r a Ń i i l e s a u f u nd a Ń i i l e 48.

i n t e r d i c t u m e s t , n o v a r e o b l i g a t i o n e m s u a m n o n p o t e s t , n i s i m e l i o r e m s u a m c o n d i c i o n e m f e c e r i t ” .

45 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a A l b e r t o B u r d e s e o p . c i t . 1 6 2 . 46 A s e v e d e a , V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . p . 1 5 1 . 47 E s t e v o r b a d e G i o v a n n i P u g l i e s e , c a r e î n l u c r a r e a s a “ I s t i t u z i o n i d i

d i r i t t o r o m a n o ” , T o r i n o 1 9 9 1 , p . 1 1 5 , i n t i t u l e a z ă a c e s t c a p i t o l a s t f e l : “ s u b i e c t e d i f e r i t e d e p e r s o a n e l e f i z i c e ” d â n d î n t i e t a t e a ş a -z i s e l o r “ f o r m a Ń i u n i s o c i a l e ” , d i n r â n d u l c ă r o r a f ă c e a u p a r t e : “ f a m i l i a ” ; “ g e n s ” ; “ p o p u l u s R o m a n u s ” .

48 A s e v e d e a , P a s q u a l e V o c i , “ I s t i t u z i o n i d i d i r i t t o r o m a n o ” , M i l a n o , 1 9 9 6 , E d i t u r a “ A . G i u f f r e ” , p . 1 0 3 .

Page 27: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 7

D i n c o r p o r a Ń i u n i f ă c e au p a r t e : S t a t u l , e n t i t ă Ń i l e p ub l i c e ş i e n t i t ă Ń i l e p r i v a t e . 49

Î n f i n e e r a u p r i v i t e c a p e r s o an e j u r i d i c e s t a t u l ( “ r e s p ub l i c a ” , “popu l u s ” ) ; s u bd i v i z i u n i l e a dmi n i s t r a t i v e a l e s t a t u l u i ( “c i v i t a t e s ” , “ co l o n i a e” , “mun i c i p i a ” ) ; d i f e r i t e l e t e r i t o r i i ( “pag i ” ) ş i n ume ro a s e l e a s o c i a Ń i u n i c a r e a v e au c a s c op r e a l i z a r e a u no r i n t e r e s e d e o r d i n e c onomi c , s o c i a l , r e l i g i o s e t c . ( e s t e v o r b a d e s o c i e t ă Ń i l e d e p ub l i c a n i - p en t r u s t r â n g e r e a impoz i t e l o r , d e s o c i e t ă Ń i l e d e e xp l o a t a r e a s ă r i i , b i s e r i c i l e e t c . ) . 50

Î n c e l e c e u rme a z ă , Ń i n â ndu - s e s e ama d e t r a d i Ń i a r oman ă ş i d e d i s t i n c Ń i i l e f ă c u t e d e c ă t r e u n i i a u t o r i , v om an a l i z a p e c e l e ma i impo r t a n t e p e r s o an e j u r i d i c e r e c uno s cu t e d e o r d i n e a j u r i d i c ă r oman ă .

B . P er s o a ne l e j u r i d i c e r e cu no s cu t e d e o rd i n ea

j u r i d i c ă r o ma nă . a . Co r po ra Ń i i l e . ( “ co r po r a” , “un i v e r s i t a t e s” ) Aşa c um am s ub l i n i a t , ma i s u s , c o r p o r a Ń i i l e e r a u

a l c ă t u i t e d i n u rmă t o a r e l e p e r s o an e j u r i d i c e : S t a t u l ; e n t i t ă Ń i l e p ub l i c e ş i e n t i t ă Ń i l e p r i v a t e . Roman i i c u no ş t e a u î n c ă d i n a n t i c h i t a t e “g r upu r i ” d e p e r s o an e f i z i c e c a r e î ş i p ă s t r a u i d en t i t a t e a l o r j u r i d i c ă c h i a r d a c ă u n i i memb r i d i n c a r e e r a a l c ă t u i t “g r upu l ” s e s c h imb au : 51 î n a i n t e d e t o a t e î n a c e a s t ă c a t e g o r i e i n t r a S t a t u l , a p o i e n t i t ă Ń i l e ( i n s t i t u Ń i i l e ) p ub l i c e m i no r e , ş i c h i a r a s o c i a Ń i u n i l e p r i v a t e ( c a r e l a o r i g i n i f ă c e au p a r t e d i n s t r u c t u r a p ub l i c ă , î n s ă u rmă r e au s c opu r i î n î n t r e g ime s a u n uma i î n p a r t e p ub l i c e ) .

P ân ă l a s f â r ş i t u l Repub l i c i i , a c e s t u i f e n omen i s e r e c uno ş t e a d ep l i n a l i b e r t a t e d e a s o c i e r e , î n c ă î n c ep ând c u Leg e a C e l o r X I I Tab l e , d a r f ă r ă a s e a j u ng e c a

49 I d e m . 50 A s e v e d e a , V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . p . 1 5 1 . 51 C f . U l p i a n , D . 3 . 4 . 7 . 1 - 2 : “ S i q u i d u n i v e r s i t a t i d e b e t u r , s i n g u l i s n o n

d e b e t u r : n e c q u o d d e b e t u n i v e r s i t a s s i n g u l i d e b e n t . I n d e c u r i o n i b u s e t a l i i s u n i v e r s i t a t i b u s n i h i l r e f e r t , u t r u m o m n e s ; d e m m a n e a n t a n p a r s m a n e a t v e l o m n e s i m m u t a t i s i u t … ” .

Page 28: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 8

j u r i s p r u d en Ń a s ă - i o f e r e o s t r u c t u r ă j u r i d i c ă p e r s o n i f i c a t ă “d e e n t i t a t e a b s t r a c t ă ” .

π S ta tu l ( “ r e s p ub l i c a ” , “ p opu l u s” ) F o rma c e a ma i î n s emna t ă d e c o r p o r a Ń i u n e a f o s t

r e p r e z en t a t ă d e “p opu l u s Romanu s ” , a d i c ă d e S t a t u l r oman c a r e împ r eun ă c u c e t ă Ń e n i i s ă i , a v e au c a p a t r imon i u p r o p r i u “ r e s p ub l i c a e p opu l i R oman i ” : “a e r a r i um p opu l i R oman i ” ş i î n e p o c a r e p ub l i c a n ă t e z au r u l p ub l i c . Î n e p o c a P r i n c i p a t u l u i , a l ă t u r i d e “a e r a r i um ” a p a r e “ f i s c u s Ca e s a r i s ” , î n Ń e l e s l a î n c epu t c a f i i n d p a t r imon i u l p r i v a t a l p r i n c i p e l u i , î n b a z a f u n c Ń i e i p e c a r e o î n d ep l i n e a . 52 Î n t r e e p o c a P r i n c i p a t u l u i ş i a c e ea a Domi n a t u l u i “a e r a r i um ” a f o s t t r e p t a t a b s o r b i t d e “ f i s c u s ” , c a r e l a r â n du l s ă u a f o s t t r a n s f o rma t d i n p a t r imon i u l p r i v a t a l împă r a t u l u i î n p a t r imon i u l p ub l i c a l S t a t u l u i . A s t f e l , S t a t u l u i i s e r e c uno ş t e a c a p a c i t a t e a j u r i d i c ă , î n s e n s u l c ă p u t e a a v e a u n p a t r imon i u p r op r i u , p u t e a i n t r a î n r a p o r t u r i c u p r i v a Ń i i î n b a z a u no r c o n t r a c t e d e v ân z a r e - c ump ă r a r e , d e l o c a Ń i u n e , p u t e a f i i n s t i t u i t mo ş t e n i t o r u l u nu i l e g a t , p u t e a d ob ând i p r i n d e z r o b i r e ( "manumi s s i o " ) d r e p t u r i l e d e p a t r o n a t . Cu t o a t e a c e s t e a S t a t u l n u p u t e a f i p u s p e a c e l a ş i p l a n cu p e r s o an e l e p r i v a t e . Ev en t u a l e l e c o n f l i c t e n u p u t e au s ă f i e s o l u Ń i o n a t e p e c a l e a p r o c e s u l u i p r i v a t , c i p r i n r e c u r g e r e a l a p r o c edu r a a dmi n i s t r a t i v ă a “c ogn i t i o e x t r a o r d i n em ” s a u d i r e c t p r i n î n s u ş i S t a t u l , r e p r e z en t a t d e f u n c Ń i o n a r i i s ă i ş i j u d e c ă t o r i . C ap a c i t a t e a j u r i d i c ă a S t a t u l u i e s t e d e f i n i t ă ma i a l e s î n d omen i u l d r e p t u l u i p ub l i c .

π E n t i t ă Ń i l e pu b l i c e m i no r e

52 C f . U l p i a n , D . 4 3 . 8 . 2 . 4 . : ” … r e s e n i m f i s c a l e s q u a s i p r o p r i a e e t

p r i v a t a e p r i n c i p i s s u n t … ” ; G a i u s , D . 3 1 . 5 6 : “ Q u o d , p r i n c i p i r e l i c t u m e s t , q u i a n t e , q u a m d i e s l e g a t i c e d a t , a b h o m i n i b u s e r e p t u s e s t , e x c o n s t i t u t i o n e d i v i A n t o n i n i s u c c e s s o r i e i u s d e b e t u r ” .

Page 29: Teodor Mara - Drept Privat Roman

2 9

Î n s f e r a c o r p o r a Ń i i l o r e r a u c up r i n s e ş i e n t i t ă Ń i l e p ub l i c e m i no r e , s u pu s e o r g an i z ă r i i p o l i t i c e ş i a dmi n i s t r a t i v e r omane : “c i v i t a t e s ” . D i n r â n du l a c e s t o r a , v om p r e z en t a p e c e l e ma i r e p r e z en t a t i v e : “mun i c i p i a ” ; “c o l o n i a e c i v i um Romano rum ” ş i “c i v i t a t e s p e r g r i n a e ” .

M u ni c i p i i l o r p â n ă î n e p o c a Repub l i c a n ă l e - a f o s t r e c uno s cu t ă c a p a c i t a t e a d e a s t a î n j u d e c a t a p r i v a t ă f i e c a r e c l aman t , f i e c a p â r â t 53, d e u nd e s e e x p l i c ă ş i d i f e r e n Ń a f a Ń ă d e S t a t , î n s e n s u l c ă a v e au c ap a c i t a t e j u r i d i c ă î n d omen i u l d r e p t u l u i p r i v a t . 54

Mun i c i p i i l e e r a u t i t u l a r e a l e d r e p t u r i l o r d e p a t r o n a t 55, c u p r e c i z a r e a c ă î n e p o c a c l a s i c ă s - a e x c l u s p o s i b i l i t a t e a d e a f i t i t u l a r e ş i a d r e p t u l u i d e u zu f r u c t . P u t e au p r im i l e g a t e ş i f i d e i c omi s e , î n s ă , î n e p o c a c l a s i c ă , n u p u t e au f i i n s t i t u i t e c a mo ş t e n i t o r i , a f a r ă d e u n e l e s i t u a Ń i i e x c ep Ń i o n a l e . 56

Mun i c i p i i l e a u f o s t a s im i l a t e î n e p o c a P r i n c i p a t u l u i c o l o n i i l o r ( “c o l o n i a e c i v i um Romano rum ” ) , c o n s i d e r a t e î n a i n t e t i n e r e l e m l ă d i Ń e d i n c a r e î ş i t r ă g e a s e v a “p opu l u s Romanu s ” , i a r a c um l i p s i t e d e p r o p r i a i n d i v i d u a l i t a t e . O p o z i Ń i e a p a r t e , p â n ă l a c o n s t i t u Ń i a l u i Ca r a c a l l a , o a v e au “c i v i t a t e s p e r eg r i n a e ” c a r e n u s e b u cu r au d e c e t ă Ń e n i a r oman ă : a c e s t o r a l e e r a r e c uno s cu t ă c a p a c i t a t e a p a t r imon i a l ă , d a r n uma i î n b a z a l u i “ i u s g en t i um ” . A ş ad a r , p u t e au s ă p r ime a s c ă s a u d ob ând e a s c ă f i d e i c omi s e , î n c ep ând c u împ ă r a t u l Ne r v a ş i l e g a t e , c a ma i t â r z i u a c e s t d r e p t s ă l e f i e a t r i b u i t p r i n d i s po z i Ń i i l e u nu i s e n a t u s con s u l t d i n v r eme a împ ă r a t u l u i Had r i a n . 57

53 C f . U l p i a n , D . 3 . 4 . 7 . p r . : “ S i c u t m u n i c i p i u m n o m i n e a c t i o n e m p r a e t o r

d e d i t , i t a e t a d v e r s u s e o s i u s t i s s i m e e d i c e n d u m p u t a v i t … ” . 54 C f . G a i u s , D . 5 0 . 1 6 . 1 6 . : “ … c i v i t a t e s e n i m p r i v a t o r u m l o c o h a b e n t u r ” . 55 C f . U l p i a n , D . 3 8 . 3 . 1 . p r . : “ M u n i c i p i b u s p l e n u m i u s i n b o n i s

l i b e r t o r u m l i b e r t a r u m d e f e r t u r , h o c e s t i d i u s q u o d e t i a m p a t r o n o ” . 56 C f . T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i , 2 2 . 5 . : “ N e c m u n i c i p i a n e c m u n i c i p i e s

h e r e d e s i n s t i t u i p o s s u n t , q u o n i a m i n c e r t u m c o r p u s e s t , e t n e q u e c e r n e r e u n i v e r s i n e q u e p r o h e r e d e g e r e r e p o s s u n t , u t h e r e d e s f i a n t . S e n a t u s c o n s u l t o t a m e n c o n c e s s u m e s t , u t a l i b e r t i s s u i s h e r e d e s i n s t i t u i p o s s i n t . S e d f i d e i c o m m i s s a h e r e d i t a s m u n i c i p i b u s r e s t i t u i p o t e s t , d e n i q u e h o c s e n a t u s c o n s u l t o p r o s p e c t u m e s t .

57 C f . T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i , 2 4 . 2 8 : “ C i v i t a t i b u s o m n i b u s , q u a e s u b i m p e r i o p o p u l i R o m a n i s u n t , l e g a r i p o t e s t : i d q u e a d i v o N e r v a i n t r o d u c t u m , p o s t e a a s e n a t u a u c t o r e H a d r i a n o d i l i g e n t i u s c o n s t i t u t u m e s t ”

Page 30: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 0

Numa i î n e p o c a p o s t c l a s i c ă , p r i n t r - o c o n s t i t u Ń i e a împ ă r a t u l u i L eon , s - a a dmi s , f ă r ă o p r e l i ş t i , c ă s e p u t e a i n s t i t u i c a mo ş t e n i t o r o c e t a t e ( “c i v i t a s ” ) . 58 P en t r u î n ch e i e r a r a p o r t u r i l o r j u r i d i c e d e d r e p t p r i v a t “c i v i t a s ” î ş i d e l e g a a ş a - z i ş i i “a c t o r e s ” c u a t r i b u Ń i i d e l im i t a t e s a u c h i a r p r o p r i i i s c l a v i , i a r î n t r - o p e r i o ad ă t â r z i e l o c u l l o r a f o s t l u a t d e “cu r a t o r e s ” ş i c o ndu c ă t o r i i p e rman en Ń i a i c e t ă Ń i l o r .

π A s o c i a Ń i l e p r i v a t e ş i e c l e z i a s t i c e Av ându - s e î n v ed e r e mod e l u l e n t i t ă Ń i l o r p ub l i c e

( S t a t u l ş i “c i v i t a s ” ) a u f o s t r e c uno s cu t e c a f ă c ând p a r t e d i n c o r p o r a Ń i i ş i a s o c i a Ń i i l e p r i v a t e ( “co l l e g i a ” , “ s o da l i t a t e s ” , “ s oda l i c i a ” ) c o n s t i t u i t e , p e n t r u c e l e ma i d i f e r i t e s c opu r i , î n s ă n uma i î n t r e p e r s o an e c a r e a v e au o c a u z ă c omună . 59 C e l e ma i c u no s cu t e a s o c i a Ń i i e r a u :

- a s o c i a Ń i i l e c o n s t i t u i t e î n s c opu l r e a l i z ă r i i c u l t u l u i ( “ s o da l i t a t e s ” ; “ s oda l i c i a ” s a u “c o l l e g i a c u l t o r um ” ) ;

- a s o c i a Ń i i l e d e p e r s o an e c a r e e x e r c i t a u a c e e a ş i me s e r i e ;

- a s o c i a Ń i i l e f u n e r a l e ( “c o l l e g i a f u n e r a t i c i a ” ) ; - a s o c i a Ń i i l e d e s t r â n g e r e a impoz i t e l o r ( “ s o c i e t a t e s

pub l i c a no r um ” ) . L i b e r t a t e a d e a s o c i e r e e r a r e c uno s cu t ă î n c ă p r i n

L eg e a C e l o r X I I T ab l e , î n s ă n uma i î n l im i t e l e o r d i n i i p ub l i c e . 60 S p e f i n e l e Repub l i c i i , d i n c a u z a u no r a b u zu r i ş i a f a p t u l u i c ă u n e l e a s o c i a Ń i i ş i - a u a s uma t s c opu r i

58 C f . C . 6 . 2 4 . 1 2 . ( d i n a n u l 4 6 9 ) : “ H e r e d i t a s v e l l e g a t i s e u

f i d e i c o m m i s s i a u t d o n a t i o n i s t i t u l o d o m u s a u t a n n o n a e c i v i l e s a u t q u o l i b e t a e d i f i c i a v e l m a n c i p i a a d i u s i n c l i t a e u r b i s v e l a l t e r i u s c u i u s l i b e t c i v i t a t i s p e r v e n i r e p o s s u n t ” .

59 C f . M a r c e l l u s , D . 5 0 . 1 6 . 8 5 . : “ n e r a t i u s P r i s c u s t r e s f a c e r e e x i s t i m a t c o l l e g i u m , e t h o c m a g i s s e q u e n d u m e s t ” ; G a i u s , D . 3 . 4 . 1 . 1 . : “ Q u i b u s a u t e m p e r m i s s u m e s t c o r p u s h a b e r e c o l l e g i i s o c i e t a t i s s i v e q u i n s q u e a l t e r i u s e o r u m n o m i n e , p r o p r i u m e s t a d e x e m p l u m r e i p u b l i c a e h a b e r e r e s c o m m u n e s , a r c a m c o m m u n e m e t a c t o r e m s i v e s y n d i c u m , p e r q u e m t a m q u a m i n r e p u b l i c a q u o d c o m m u n i t e r a g i f i e r i q u e o p o r t e a t , a g a t u r f i a t ” .

60 C f . G a i u s , D . 4 7 . 2 2 . 4 . : “ S o d a l e s s u n t , q u i e i u s d e m c o l l e g i i s u n t : … h i s a u t e m p o t e s t a t e m f a c i t l e x p a c t i o n e m q u a m v e l i n t s i b i f e r r e , d u m n e q u i d e x p u b l i c a l e g e c o r r u m p a n t , s e d h a e c l e x v i d e t u r e x l e g e S o l o n i s t r a l a t a e s s e … ” .

Page 31: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 1

po l i t i c e , a d e s e a S t a t u l a i n t e r v en i t p r i n mă s u r i d i r e c t e d e î n g r ă d i r e a a c e s t o r a . D e p i l d ă , împă r a t u l C a e s a r a d e s f i i n Ń a t a s o c i a Ń i i l e d i n e p o c a s a , a f a r ă d e c e l e c o n s t i t u i t e î n v e ch ime . 61 D e a s emen e a , împ ă r a t u l Augu s t , a r e g l emen t a t p r i n “Le x I u l i a d e c o l e g i i s ” d i n a n u l 7 î . e . n . c ă o a s o c i a Ń i e a r e n evo i e p en t r u c o n s t i t u i r e , d e a u t o r i z a Ń i a p r e a l a b i l ă a s e n a t u l u i ( p en t r u p r o v i n c i i s e c e r e a a u t o r i z a Ń i a p r i n c i p e l u i ) . 62 Ap r ob a r e a d a t ă d e s e n a t p r e s upun e a c ă a s o c i a Ń i a a r e u n p a t r imon i u p r o p r i u , c ă a r e d r e p t u r i s im i l a r e c u a c e l e a a p e r s o an e i f i z i c e : d e p r o p r i e t a t e , c a p a c i t a t e j u r i d i c ă , d r e p t u r i l e d e p a t r o n a t , e t c .

C ap a c i t a t e a j u r i d i c ă d ep l i n ă a f o s t d ob ând i t ă a b i a î n e p o c a c l a s i c ă . Aş a s e e x p l i c ă f a p t u l c ă î n d omen i u l d r e p t u l u i p r i v a t , a f o s t r e c uno s cu t ă c o l e g i i l o r , p r i n e d i c t u l p r e t o r u l u i , c a p a c i t a t e a d e a f i p a r t e î n t r - o j u d e c a t ă p r i v a t ă .

A ş ad a r , “c o l l e g i a ” p u t e au a v e a u n p a t r imon i u p r o p r i u ş i p u t e au î n ch e i a r a p o r t u r i j u r i d i c e v a l i d e c u p r i v a Ń i i . Nu p u t e au î n s ă , î n e p o c a c l a s i c ă , s ă f i e t i t u l a r i i d r e p t u l u i d e u zu f r u c t . D r ep t u r i l e d e p a t r o n a t a v e au a c e e a ş i s o a r t ă p ân ă c â nd Ma r c Au r e l i u a a dmi s c o l e g i i l o r c a p a c i t a t e a d e a d e z r o b i p e s c l a v i i p r o p r i i , c u c o n s e c i n Ń e l e c e d e cu r g e au d i n a c e a “manumi s s i o ” . 63 Numa i î n c ep ând c u împ ă r a t u l Ma r c Au r e l i u p u t e au d ob ând i l e g a t e , 64 î n t imp c e i n s t i t u i r e a l o r c a mo ş t e n i t o r i s e p u t e a f a c e n uma i d i n e p o c a p o s t c l a s i c ă . 65

61 C f . S u e t o n i u s , D i v . Y u l i u s , 4 2 : “ c u n c t a c o l l e g i a p r a e t e r a n t i q u i t u s

c o n s t i t u t a d i s t r a x i t ” . 62 C f . G a i u s , D . 3 . 4 . 1 . : “ N e q u e s o c i e t a s n e q u e c o l l e g i u m n e q u e c o l l e g i u m

n e q u e h u i u s m o d i c o r p u s p a s s i m o m n i b u s h a b e r e c o n c e d i t u r : n a m e t l e g i b u s e t s e n a t u s c o n s u l t i s e t p r i n c i p a l i b u s c o n s t i t u o n i b u s e a r e s c o e r c e t u r … ” .

63 C f . U l p i a n , D . 4 0 . 3 . 1 . “ D i v u s M a r c u s o m n i b u s c o l l e g i i s , q u i b u s c o e u n d i i u s e s t , m a n u m i t t e n d i p o t e s t a t e m d e d i t ” .

64 C f . P a u l , D . 3 4 . 5 . 2 0 : “ C u m s e n a t u s t e m p o r i b u s d i v i M a r c i p e r m i s e r i t c o l l e g i i s l e g a r e , n u l l a d u b i t a t i o e s t , q u o d , s i c o r p o r i c u i l i c e t c o i r e l e g a t u m s i t , d e b e a t u r : c u i a u t e m n o n l i c e t s i l e g e t u r , n o n v a l e b i t , n i s i s i n g u l i s l e g e t u r : h i e n i m n o n q u a s i c o l l e g i u m , s e d q u a s i c e r t i h o m i n e s a d m i t t e n t u r a d l e g a t u m ” .

65 C f . C . 6 . 2 4 . 8 . ( d i n a n u l 2 9 0 ) : “ C o l l e g i u m , s i n u l l o s p e c i a l i p r i v i l e g i o s u b n i x u m s i t , h e r e d i t a t e m c a p e r e n o n p o s s e d u b i u m n o n e s t ” .

Page 32: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 2

P e r s o an a j u r i d i c ă , d e a s emene a , a v e a d r e p t u l d e a d ob ând i p o s e s i u n e a p r i n t r - u n s c l a v 66, a v e a c a p a c i t a t e a d e a ş i a s uma o b l i g a Ń i i î n n ume p r o p r i u , a v e a u n d r e p t d e p r o p r i e t a t e d i s t i n c t f a Ń ă d e a c e l a a l memb r i l o r e i . 67

b . F un da Ń i i l e . F und a Ń i i l e a u a p ă r u t î n e p o c a Domin a t u l u i .

P a t r imon i i l e a c e s t o r a e r a u d e s t i n a t e u no r s c opu r i d e t e rm i n a t e . D r ep t u l r oman a a dmi s c a p a t r imon i u l s ă f i e a t r i b u i t u n e i f u nd a Ń i i , c u o c l a u z ă s p e c i a l ă , c a e l s ă f i e u t i l i z a t î n c o n f o rm i t a t e c u s c opu l d i n a i n t e s t a b i l i t . A t r i b u i r e a a v e a l o c p r i n a c t e î n t r e v i i ( “ i n t e r v i v o s ” ) s a u “mo r t i s c a u s a ” , î n s p e c i a l c â nd e r a v o r b a d e l e g a t e s a u d on a Ń i i . 68

F und a Ń i i l e c u s c op r e l i g i o s ş i d e b i n e f a c e r e ( “p i a e cau s a e ” ) a u d ev en i t mu l t ma i n ume ro a s e î n d r e p t u l p o s t c l a s i c o - i u s t i n i a n , î n s ă e v o l u Ń i a l o r n u s - a d eo s eb i t c u n im i c d e a c e e a a e n t i t ă Ń i l o r e c l e z i a s t i c e d i n e po c a a n t e r i o a r ă . 69

P e r s o an a j u r i d i c ă î n c e t a a t u n c i c â nd ş i - a a t i n s s c opu l p en t r u c a r e s - a c o n s t i t u i t s a u c â nd e r a î n c o n t r a d i c Ń i e c u i n t e r e s e l e s c l a v ag i s t e r oman e .

F und a Ń i i l e î ş i î n c e t a u a c t i v i t a t e a ş i î n s i t u a Ń i a î n c a r e p a t r imon i u l a f e c t a t s c opu l u i p en t r u c a r e a u f o s t c o n s t i t u i t e , f i e a d i s p ă r u t , f i e a f o s t c o n s uma t . 70

66 C f . P a u l , D . 4 1 . 2 . 1 . 2 2 . P e r s o a n e l e j u r i d i c e , s u b l i n i a i u r i s c o n s u l t u l

r o m a n , n u p o t a v e a “ a n i m u s p o s s i d e n d i ” , d a r c u t o a t e a c e s t e a p u t e a u d o b â n d i p o s e s i u n e a u n u i s c l a v .

67 C f . U l p i a n , D . 4 8 . 1 8 . 1 . 7 : “ … n e c p l u r i u m s e r v u s v i d e t u r , s e d c o r p o r i s ” .

68 C f . I , 3 . 2 7 . 7 . : ” … i n h i s l e g a t i s e t f i d e i c o m m i s s i s , q u a e s a c r o s a n c t i s e c c l e s i i s c e t e r i s q u e v e n e r a b i l i b u s l o c i s , q u a e r e l i g i o n i s v e l p i e t a t i s i n t u i t u h o n o r i f i c a n t u r , d e r e l i c t a s u n t … ” ; C . 1 . 2 . 1 9 ( d i n a n u l 5 2 8 ) : “ … d o n a t i o n e s s u p e r p i i s c a u s i s f a c t a e … ”

69 C f . P a s q u a l e V o c i , o p . c i t . p . 1 0 6 . P e n t r u e n u m e r a r e a l o r a s e v e d e a

: C . 1 . 3 . 3 4 . p r . ; C . 1 , 2 . 2 2 p r ; C . 1 . 3 . 5 5 , 2 - 4 ; C . 1 . 2 . 1 9 . ; C . 1 . 2 . 2 2 p r . 70 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . p . 1 5 3 .

Page 33: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 3

CAPITOLUL II

STATUS LIBERTATIS ŞI SCLAVIA 1 . L I BE R T AT EA Ş I S CL A VI A

G a i u s î n i n s t i t u Ń i i l e s a l e ( 1 , 9 ) r e f e r i n du - s e l a

p e r i o ad a c l a s i c ă s p un e a c ă e x i s t ă o împ ă r Ń i r e d e d r e p t a

Page 34: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 4

p e r s o an e l o r , f ă c ând d i s t i n c Ń i a f u nd amen t a l ă c ă “ t o Ń i o amen i i s u n t f i e l i b e r i , f i e s c l a v i ” . 71

I n s t i t u Ń i a s c l a v i e i a f o s t c u no s cu t ă î n Roma c a a p r o ap e î n t o a t e p opo a r e l e a n t i c h i t ă Ń i i g r e c o - r oman e ş i d i n O r i e n t u l a p r o p i a t ( d i n Eg i p t î n Me sopo t a n i a ) , d e a c e e a s e s p un e c ă î ş i a u o r i g i n e a î n " “ i u s g en t i um " ” i a r a l Ń i i d impo t r i v ă a u c o n s i d e r a t - o c a a p a r Ń i n ând d e “ i u s na t u r a l e ” , î n Ń e l e a s ă c a o o r d i n e c a r e t r e c e d i n co l o d e s i s t eme l e d r e p t u l u i p o z i t i v . Î n u n e l e mă r t u r i i a l e e p o c i i c l a s i c e t â r z i i s u n t c o n s emna t e ş i î n c omp i l a Ń i i l e i u s t i n i e n e . 72

Î n e p o c a v e ch e a s t a t u l u i r oman s c l a v i i e r a u p u Ń i n i l a n umă r , d e o a r e c e n i c i n e vo i l e s o c i e t ă Ń i i n u e r a u p r e a ma r i . Î n a c e a s t ă p e r i o ad ă s c l a v i i p a r t i c i p au ma i a l e s l a mun c i l e c a s n i c e a l e v i e Ń i i f am i l i e i p r im i t i v e .

Î n s ă , o d a t ă c u s c h imb ă r i l e p e t r e c u t e î n s o c i e t a t e a r oman ă c a u rma r e a r ă z bo a i e l o r d e c u c e r i r e (ma i a l e s c e l e p un i c e ) s c l a v i a a r e c a p r i n c i p a l i z v o r ş i e s t e c o n s t i t u i t ă d i n p r i z o n i e r i i d e r ă z bo i , f a p t c e j u s t i f i c ă ş i c r e ş t e r e a s emn i f i c a t i v ă a n umă ru l u i d e s c l a v i , a t â t î n c e t a t e a e t e r n ă Roma c â t ş i î n c e l e l a l t e c e t ă Ń i i t a l i c e .

A cum, s c l a v i d ev i n o mân ă d e l u c r u i e f t i n ă , p r o du c Ń i a e r a b a z a t ă n uma i p e mun ca s e r v i l ă , i a r v i a Ń a l o r n u s e d eo s eb e a d e a c e e a a a n ima l e l o r d e mun că . E i e r a u c on s i d e r a Ń i s imp l e l u c r u r i ( “ r e s ” ) s a u c h i a r u n e l t e 71 C f . G a i u s , 1 , 9 : ” E t q u i d e m s u m m a d i v i s i o d e i u r e p e r s o n a r u m h a e c e s t ,

q u o d o m n e s h o m i n e s a u t l i b e r i s u n t a u t s e r v i ” . 72 S p r e e x e m p l i f i c a r e v o m r e d a c â t e v a t e x t e s e m n i f i c a t i v e î n s p r i j i n u l

c e l o r a f i r m a t e m a i s u s : I . 1 . 3 . 2 : ” S e r v i t u s a u t e m e s t c o n s t i t u t i o i u r i s g e n t i u m q u a q u i s d o m i n i o a l i e n o c o n t r a n a t u r a m s u b i c i t u r ” ; U l p i a n , D . 1 . 1 . 4 : ” … q u a e r e s ( “ m a n u m i s s i o ” ) a i u r e g e n t i u m o r i g i n e m s u m p s i t , u t p o t e c u m i u r e n a t u r a l i o m n e s l i b e r i n a s c e r e n t u r n e c e s s e t n o t a m a n u m i s s i o , c u m s e r v i t u s e s s e t i n c o g n i t a : s e d p o s t e a q u a m i u r e g e n t i u m s e r v i t u s i n v a s i t , s e c u t u m e s t b e n e f i c i u m m a n u m i s s i o n i s , e t c u m u n o n a t u r a l i n o m i n e h o m i n e s a p e l l a r e m u r , i u r e g e n t i u m t r i a g e n e r a e s s e c o e p e r i n t : l i b e r i e t h i s c o n t r a r i u m s e r v i , e t t e r t i u m l i b e r t i , i d e s t h i q u i d e s i e r a n t e s s e s e r v i ” ; F l o r e n t i n u s , D . 1 . 5 . 4 . p r . e 1 : ” L i b e r t a s e s t n a t u r a l i s f a c u l t a s e i u s q u o d m i q u e f a c e r e l i b e t , n i s i s i q u i d v i a u t i u r e p r o h i b e t u r . S e r v i t u s e s t c o n s t i t u t i o i u r i s g e n t i u m , q u a q u i s d o m i n i o a l i e n o c o n t r a n a t u r a m s u b i c i t u r ” ; T r i p h o n i u s , D . 1 2 . 6 . 6 4 : ” … l i b e r t a s n a t u r a l i i u r e c o n t i n e t u r e t d o m i n a t i o e x g e n t i u m i u r e i n t r o d u c t a e s t … ” ; U l p i a n , D . 5 0 . 1 7 . 3 2 : ” Q u o d a t t i n e t a d i u s c i v i l e , s e r v i p r o n u l l i s h a b e n t u r : n o n t a m e n e t i u r e n a t u r a l i , q u i a , q u o d a d i u s n a t u r a l e a t t i n e t , o m n e s h o m i n e s a e q u a l e s s u n t ” .

Page 35: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 5

vo r b i t o a r e ( “ i n s t r umen t a v o ca l i a ” ) ş i î n c o n s e c i n Ń ă n u p u t e au f i s u b i e c t e d e d r e p t . S t ă p ânu l a v e a a s up r a s c l a v i l o r u n d r e p t n e l im i t a t ( e s t e v o r b a d e a c e l “ i u s v i t a e n e c i s q u e ” ) î n s e n s u l c ă p u t e a s ă - l v â nd ă s a u c h i a r s ă - l omo a r e .

S c l a vu l n u a v e a u n p a t r imon i u , n u p u t e a f i p r o p r i e t a r , c r e d i t o r s a u d eb i t o r ş i n i c i n u p u t e a s ă l a s e o mo ş t e n i r e .

D e a s emene a , s c l a v u l n u p u t e a s ă î n c h e i e o c ă s ă t o r i e , i a r l e g ă t u r a a c e s t u i a c u o s c l a v ă e r a s o co t i t ă c a u n s imp l u f a p t , î n î n Ń e l e s u l d e c o nv i e Ń u i r e ( “c on t u b e r n i um ” ) . Ac e a s t ă s t a r e d e f a p t j u s t i f i c ă a f i rma Ń i a c ă s c l a v u l n u a r e f am i l i e . 73

S c l a vu l n e f i i n d s u b i e c t d e d r e p t ( e r a u n s imp l u l u c r u ) n u a v e a d r e p t u l ş i n i c i n u p u t e a s ă a p a r ă î n a i n t e a j u s t i Ń i e i . Ac e s t d r e p t î l a v e a n uma i s t ă p ânu l s ă u î n mă s u r a î n c a r e c o n s i d e r a c ă e s t e n e c e s a r . I n t e n t a r e a a c Ń i u n i i î n j u s t i Ń i e u rma a c e a ş i p r o c edu r ă p r e v ă zu t ă î n c a zu l v ă t ămă r i i u n u i a n ima l s a u p en t r u p agub e l e s u f e r i t e c u p r i v i r e l a u n o r i c a r e a l t l u c r u d i n p a t r imon i u l s t ă p ânu l u i d e s c l a v .

Î n c ep ând c u e p o c a r e p ub l i c a n ă , ma i mu l t d i n c o n s i d e r e n t e e c onomi c e , î n a n umi t e l im i t e ş i î n i n t e r e s u l s t ă p ânu l u i s ă u e s t e r e c uno s cu t ă s c l a v u l u i o a n umi t ă c a p a c i t a t e j u r i d i c ă .

Î n a c e s t c o n t e x t , t r e b u i e s ă am i n t im i n t e r v en Ń i a p r e t o r u l u i c a r e r e c uno a ş t e s c l a v u l u i c a p a c i t a t e a d e a î n c h e i a a c t e j u r i d i c e î n i n t e r e s u l s t ă p ânu l u i s ă u , d e a - l f a c e d eopo t r i v ă c r e d i t o r ş i d e b i t o r ( c u t o a t e c ă p o t r i v i t u n u i v e ch i p r i n c i p i u d e d r e p t r oman s c l a v u l n u p u t e a î n r ă u t ă Ń i s i t u a Ń i a s t ă p ânu l u i s ă u ) . C e l e d ou ă c a zu r i d e r e c uno a ş t e r e d e c ă t r e p r e t o r a c a p a c i t ă Ń i i s c l a v u l u i d e a î n c h e i a a c t e j u r i d i c e s e r e f e r ă l a :

- î n s ă r c i n a r e a d a t ă u nu i s c l a v d e c ă t r e s t ă p ânu l s ău î n v ed e r e a e f e c t u ă r i i u n o r a c t e d e c ome r Ń ma r i t im s a u t e r e s t r u ;

- a t r i b u i r e a d e c ă t r e s t ă p ân a u n e i ma s e d e b unu r i d e numi t ă “p e cu l i um ” î n v ed e r e a e x e r c i t ă r i i d e c ă t r e

73 A s e v e d e a , V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . p . 1 0 6 .

Page 36: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 6

s c l a v a u nu i c ome r Ń . Î n a c e s t c a z d a c ă s c l a v u l a dmi n i s t r a c o r e s p un z ă t o r ma s a p a t r imon i a l ă p e l â n g ă v en i t u r i l e c a r e î i r e v en e au s t ă p ânu l u i s ă u , p u t e a o b Ń i n e u n e l e f o l o a s e p e r s o n a l e . Î n amb e l e s i t u a Ń i i s t ă p ânu l e r a r ă s p un z ă t o r d e a c t e l e î n c h e i a t e d e s c l a v î n t eme i u l î n s ă r c i n ă r i i d a t e , i a r t e r Ń e l e p e r s o an e p u t e au i n t e n t a o a c Ń i u n e î n j u s t i Ń i e p en t r u p agub e l e s u f e r i t e s a u p u t e au s ă - l u rmă r e a s c ă î n l im i t a b unu r i l o r c a r e f o rmau p e cu l i u l , i a r d e l a c a z l a c a z c h i a r ş i d i n co l o d e a c e a s t ă l im i t ă .

Î n e p o c a a n t i c ă t â r z i e , d up ă ma r e a c r i z ă e c onomi c ă , m i l i t a r ă ş i p o l i t i c ă d e l a m i j l o cu l s e c o l u l u i I I I e . n . , s c l a v i a î ş i p i e r d e d i n impo r t a n Ń a s a d e a l t ă d a t ă . Ac e s t l u c r u s - a d a t o r a t ş i modu l u i î n c a r e î n e p o c a imp e r i a l ă a f o s t o c r o t i t ă p e r s o an a s c l a v u l u i p r i n e d i c t a r e a u no r l e g i .

D e p i l d ă , L eg e a P e t r o n i a i n t e r z i c e a s t ă p ân i l o r s ă - ş i d e a s c l a v i i s p r e a f i d e vo r a Ń i d e a n ima l e l e s ă l b a t i c e d a c ă n u a v e au î n cuv i i n Ń a r e a mag i s t r a Ń i l o r .

2 . PO ZI łI A J UR I DI C Ă A S CLA V I L O R π S t r u c t u r a r e a a s p e c t e l o r s o c i o - e conomi c e a l e

s c l a v i e i a r e o s t r â n s ă l e g ă t u r ă c u r i g i d a u n i t a t e î n g ând i r e ş i a c Ń i u n e a s t ă p ânu l u i s a u p r o p r i e t a r u l u i , c a r e d i n p un c t d e v ed e r e j u r i d i c , r e g l emen t a p o z i Ń i a s c l a v i l o r .

Î n d omen i u l d r e p t u l u i p r i v a t s c l a v u l ( “ s e r vu s ” ) e r a c o n s i d e r a t , e c h i v a l a t c h i a r , î n t o t a l i t a t e , c u u n l u c r u ( “ r e s ” ) , a t â t a t imp c â t e l e r a t o t u ş i o f i i n Ń ă uman ă .

Î n a c e a s t ă s i t u a Ń i e s - a p u s p r o b l ema d a c ă î n r a p o r t u r i l e d i n t r e p r o p r i e t a r ( “d om i nu s ” ) ş i s c a v i a u e x i s t a t a n umi t e l im i t e . A s t f e l , p â n ă l a s f â r ş i t u l e p o c i i r e p ub l i c a n e , i z v o a r e l e n u c on s emne a z ă e x i s t e n Ń a u no r l im i t e î n d omen i u l d r e p t u l u i ş i ma i a l e s a l d r e p t u l u i p r i v a t . C a p en t r u o r i ş i c a r e l u c r u d i n p r o p r i e t a t e a s a , s t ă p ânu l d e s c l a v i ( “dom i nu s ” ) a v e a p u t e r e d e d i s p o z i Ń i e j u r i d i c ă ş i ma t e r i a l ă , p u t e a s ă - l v â nd ă s a u c h i a r s ă - l u c i d ă . Ave a d e c i , a c e l “ i u s v i t a e a c n e c i s ” p e c a r e î l a v e a “p a t e r f am i l i a s ” a s up r a f i i l o r s ă i . D i n a c e a s t ă c a u z ă , o d a t ă c u t r e c e r e a t impu l u i , î n f a p t a u f o s t e l im i n a t e o s e r i e d i n a c e s t e i n c onv en i e n t e .

Page 37: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 7

S ch imb a r e a c o nd i Ń i i l o r s o c i a l e ş i e c onomi c e d i n e p o c a m i j l o c i e ş i t â r z i e a r e p ub l i c i i , a f ă c u t c a ş i c o n t r o l u l d e s f ă ş u r a t a l t ă d a t ă a s u p r a s i t u a Ń i e i s c l a v i l o r s ă f i e s u b s t i t u i t d e “ r e g imen mo rum ” ( r e g u l i d e c o ndu c e r e ) a l e c e n s o r i l o r , ma i p r e c i s d e a c e a s u p r a v egh e r e g en e r a l ă p e c a r e o e x e r c i t a mag i s t r a t u r a d up ă c r i t e r i i l e e t i c e p r e domi n an t e d i n s â nu l c l a s e l o r d omin an t e .

π Î n p e r i o ad a P r i n c i p a t u l u i a f o s t r e s im Ń i t ă mu l t ma i s u b s t a n Ń i a l i n t e r v en Ń i a j u s t i Ń i e i imp e r i a l e , s ub f o rma p r o c edu r i i “c ogn i t i o e x t r a o r d i n em ” l a î n c epu t l im i t a t ă ş i s p o r a d i c ă , a p o i a v ând u n c a r a c t e r mu l t ma i r e g u l a t , ma i a l e s d up ă a c t i v i t a t e a d e s i s t ema t i z a r e j u r i s p r u d en Ń i a l ă . A s t f e l a u f o s t a p l i c a t e s a n c Ń i u n i p en a l e p r o p r i e t a r u l u i v i n ov a t d e u c i d e r e a s c l a v u l u i f ă r ă mo t i v e b i n e j u s t i f i c a t e . Î n c a zu l ma l t r a t ă r i i n e j u s t i f i c a t e ş i e x c e s i v e ( “ s a e v i t i a ” , d e c i c u a s p r ime s a u c r u z ime ) p r o p r i e t a r u l ( “dom i nu s ” ) p u t e a f i c o n s t r â n s a - l î n s t r ă i n a p e s c l a v .

Ac e a s t ă t e n d i n Ń ă s - a a c c en t u a t î n e p o c a a n t i c ă t â r z i e , c â nd u c i d e r e a s c l a v u l u i e r a t o t d e aun a p ed ep s i t ă , a f a r ă d e c a zu l î n c a r e s c l a v u l a mu r i t f ă r ă c a “dom i nu s ” s ă f i a v u t i n t e n Ń i a d e a l omo r î , d e p i l d ă î n c a zu l a p l i c ă r i i u n o r p ed ep s e c o r p o r a l e .

Mă su r i l e a c e s t e a , f ă r ă î n do i a l ă , a u f o s t c o n s i d e r a t e c a a v ând u n c a r a c t e r mo r a l , d a r t r e b u i e s ă f i e î n c ad r a t e î n c omp l ex a a t i t u d i n e s a u p o z i Ń i e a u n e i s o c i e t ă Ń i î n c a r e s c l a v i a j u c a î n c ă u n r o l impo r t a n t ş i î n c a r e e r a p e rmanen t i z a t ă t e ama i v i r i i u n o r a c t e d e v i o l e n Ń ă s a u d e r e b e l i u n e c o l e c t i v ă d i n p a r t e a a c e l o r a ş i s c l a v i .

P e d e o p a r t e , î n t r - a d ev ă r , e x i s t a t e n d i n Ń e d e a s e e v i t a i n u t i l e l e ş i a r b i t r a r e l e c r u z im i î n c o n f l i c t e l e c u s c l a v i i , a c ă r o r r e a c Ń i i e r a u n ep r e v ă zu t e ş i d e s t u l d e g r e u d e c o n t r o l a t .

P e d e a l t ă p a r t e , s e c o n f i g u r a u , î n p a r t i c u l a r , s e v e r e mă s u r i r e p r e s i v e ş i p r e v en t i v e î n l e g ă t u r ă c u v i o l e n Ń a s c l a v i l o r . A ş ad a r , s e p o a t e s p un e c ă î n mod a p a r e n t mă s u r i l e e r a u c on t r a s t a n t e : p e d e o p a r t e , a v e am d e - a f a c e c u r e p r e s i u n i p en a l e p en t r u a b u zu r i l e s ă v â r ş i t e cu p r i v i r e l a d r e p t u l d e v i a Ń ă ş i d e mo a r t e a l s t ă p ânu l u i ( “d om i nu s ” ) , i a r p e d e a l t ă p a r t e , c u d i s c i p l i n a impu s ă ,

Page 38: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 8

d e p i l d ă p e b a z a S en a t u s con s u l t u l u i S i l a n an i um d i n a n u l 1 0 e . n . p r i n c a r e î n mod p r a c t i c t o Ń i s c l a v i i c a r e s e g ă s e au s u b p u t e r e a a c e l u i a ş i “d om i nu s ” , c a r e f u s e s e u c i s , e r a u s u pu ş i p r o c edu r i i p e n a l e “q u e s t i o ” ( a d i c ă , i n t e r o g a t o r i u l u i s u b t o r t u r ă ) .

Ma i t â r z i u , a c e s t e p r e v ed e r i a u f o s t p r e l u a t e , c h i a r d a c ă n uma i f o rma l , ş i d e c omp i l a Ń i a i u s t i n i a n ă , c â nd s c h imb ă r i l e g en e r a l e a l e s o c i e t ă Ń i i a u f o s t i n f l u en Ń a t e d e a p a r i Ń i a r e l i g i e i c r e ş t i n e , r e d ându - s e a s t f e l c u d e s t u l ă u ş u r i n Ń ă e p i s o ad e l e v i o l e n Ń e i î n c o n f l i c t e l e c u s t ă p ân i i d e s c l a v i .

π Con s i d e r a r e a s c l a v i l o r c a s imp l e l u c r u r i ( “ r e s ” ) a t r ă g e a d up ă s i n e i n c ap a c i t a t e a t o t a l ă a a c e s t o r a d e a f i s u b i e c Ń i d e d r e p t u r i ş i o b l i g a Ń i i î n d omen i u l d r e p t u l u i p r i v a t . A c e a s t ă t r a t a r e j u r i d i c ă e r a v a l a b i l ă a t â t î n s i t u a Ń i a d r e p t u r i l o r d e n a t u r ă p a t r imon i a l ă c â t ş i î n c a zu l r a p o r t u r i l o r p e r s o n a l e ş i f am i l i a l e .

R e l a Ń i l e c o n j u g a l e î n t r e s c l a v i c o n t i n u au s ă e x i s t e î n b a z a a c e l u i “c on t u b e r n i um ” , c a r e a v e a r e l e v an Ń ă n uma i î n f a p t . E l e , î n mod p r a c t i c , î n t imp , d u r a u a t â t a d o a r c â t s t ă p ânu l d e s c l a v v r o i a .

“Cogna t i o n a t u r a l i s ” , r u d e n i a d e f a p t , î n t r e s c l a v i , i n c l u s i v d i n p un c t d e v ed e r e j u r i d i c , n u a v e a n i c i o r e l e v an Ń ă , c h i a r ş i d up ă e l i b e r a r e a a c e s t o r a .

D r ep t u l l u i I u s t i n i a n r e c uno ş t e a impo r t a n Ń a u no r a s t f e l d e r a p o r t u r i p r i n s u c c e s i u n e a “a b i n t e s t a t o ” , c â nd t o Ń i s u b i e c Ń i i n t e r e s a Ń i p u t e au o b Ń i n e î n mod s e p a r a t l i b e r t a t e a ( “ s t a t u s l i b e r t a t i s ” ) .

Î n s ă , c o n t i n u a , î n t r - a d ev ă r , s ă e x i s t e o ma r e d i f e r e n Ń ă î n t r e c o n c ep Ń i a r e l i g i o a s ă d e s p r e c ă s ă t o r i e ş i r e g l emen t a r e a c i v i l ă a a c e s t e i a : “c on t u b e r n i um ” - u l d i n t r e s c l a v i , p e p l a n u l l e g i s l a Ń i e i c i v i l e r ămâne p e ma i d ep a r t e f ă r ă r e l e v an Ń ă j u r i d i c ă , i a r d i n p un c t d e v ed e r e s a c r amen t a l e r a c o n s i d e r a t c a f i i n d o c ă s ă t o r i e î n ch e i a t ă î n t r e p e r s o an e l i b e r e .

π Î n d omen i u l d r e p t u l u i p ub l i c , s c l a v i a n u a v e a n i c i o r e l e v an Ń ă j u r i d i c ă . S c l a v i i n u p u t e au f i t i t u l a r i n i c i d e d r e p t u r i ş i n i c i d e p u t e r i p ub l i c e : i n c ap a c i t a t e a l o r e r a t o t a l ă c h i a r ş i p e p l a n p r o c e s u a l ( a t â t î n s i s t emu l

Page 39: Teodor Mara - Drept Privat Roman

3 9

“ l e g i s a c t i o n e s ” c â t ş i î n “o r do i u d i c i o r um

p r i v a t o r um ” ) . A c e a s t a a v e a s ă i n f l u en Ń e z e p r o c edu r i l e d e j u d e c a t ă

( i n c l u s i v me r s u l p r o c e s u l u i ) î n c a r e s e d i s c u t a u î n c o n t r a d i c t o r i u s t a t u t u l d e om l i b e r s a u d e s c l a v a u n e i p e r s o an e d e t e rm i n a t e .

Î n p e r i o ad a mu l t ma i v e ch e a a n t i c h i t ă Ń i i u n a s t f e l d e p r o c e s s e d e s f ă ş u r a î n c a d r u l p r o c edu r i i “ l e g i s a c t i o s a c r amen t i i n r em ” î n t r e p r o p r i e t a r u l ( s t ă p ânu l ) d e s c l a v ş i u n t e r Ń , d e numi t “a d s e r t o r i n l i b e r t a t em ” ( c e l c a r e î l d e c l a r a c a l i b e r ) , c a r e s u s Ń i n e a c ă p e r s o an a r e s p e c t i v ă e s t e l i b e r ă .

S e p a r e c ă n u a u e x i s t a t r e g l emen t ă r i s p e c i a l e c u p r i v i r e l a d e s f ă ş u r a r e a c u r s u l u i p r o c e s u l u i î n t r e c e l e d ou ă p ă r Ń i : v a l o a r e a c a u Ń i u n i i j u d i c i a r e ( “ s umma s a c r amen t i ” ) e r a s t a b i l i t ă l a m i n imum 5 0 d e a ş i ; p e r s o an a c a r e s e p r e t i n d e a a f i î n s c l a v i e r ămăn e a î n f a p t l i b e r ă ( “v i n d i c i a e s e cundum l i b e r t a t em” ) .

Î n p e r i o ad a p r o c edu r i i “ l e g i s a c t i o n e s ” , s e d e s f ă ş u r a u d i v e r s e t i p u r i d e p r o c e s e , p r e cum e r a a c e l a med i a t d e “ s p on s i o p r a e i u d i c i a l e s ” , c a r e c o n t i n u a s ă f i e p r a c t i c a t , c h i a r ş i d up ă a p a r i Ń i a Leg i i I u l i a ( d i n a n u l 1 7 î . e . n . ) , c â nd s e p u t e au f o l o s i p e n t r u c a u z e l i b e r a l e “ f o rmu l a p e t i t o r i a ” , c a r e n u f ă c e a t r im i t e r e î n a c e s t c a z l a “ l i t i s a e s t ima t i o ” , c i p u r ş i s imp l u c on s t a t a l i b e r t a t e a s a u s c l a v i a s u b i e c t u l u i .

Î n e p o c a p r i n c i p a t u l u i , s - a a dmi s , p e n t r u “ f a v o r l i b e r t a t i s ” , p r i n c i p i u l p o t r i v i t c ă r u i a j u d e c a t a n u s e b a z a p e s e n t i n Ń a c a r e n eg a l i b e r t a t e a p e r s o an e i , c i p e f a p t u l c ă r e s p e c t i v a j u d e c a t ă e r a î n t o t d e aun a î n c o n f o rm i t a t e c u l e g e a : a c e a s t a e r a p o s i b i l , î n împ r e j u r a r e a î n c a r e , p r o c e s u l n u s e ma i d e s f ă ş u r a î n t r e a c e i a ş i s u b i e c Ń i ( c o nd i Ń i e n e c e s a r ă p en t r u î n l ă t u r a r e a d e c ăd e r i i d i n d r e p t u r i l e p r o c e s u a l e ) .

N e c e s i t a t e a t e r Ń u l u i ( “ad s e r t o r ” ) î n c a d r u l d e s f ă ş u r ă r i i p r o c e s e l o r d e l i b e r t a t e ş i - a r e s im Ń i t u t i l i t a t e a c h i a r ş i î n p e r i o ad a p r o c edu r i i e x t r a o r d i n a r e ( “c ogn i t i o e x t r a o r d i n a r i a ” ) . D impo t r i v ă , î n c a zu l u n e i a c Ń i u n i d e a t r i b u i r e a l i b e r t ă Ń i i p r i n f i d e i c omi s e ( “ l i b e r t a s f i d e i c ommi s s a r i a ” ) , s c l a v u l d ob ând e a , î n mod

Page 40: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 0

ex c ep Ń i o n a l , d e p l i n a c a p a c i t a t e p r o c e s u a l ă . Ch i a r ş i împ ă r a t u l Con s t a n t i n r e g l emen t a i n s t i t u Ń i a “a d s e r t o r ” -u l u i , c u mo t i v a Ń i a d e a s e f a c i l i t a d e s cop e r i r e a d ov e z i l o r r e f e r i t o a r e l a d ob ând i r e a l i b e r t ă Ń i i . 74 A c e a s t ă i n s t i t u Ń i e a c ă zu t a p o i î n d e s u e t u d i n e , c a ma i t â r z i u s ă f i e a b o l i t ă d e f i n i t i v d e I u s t i n i a n ( p r i n C . 7 . 1 7 . 1 . ) . l e g a t ă d e a c e a s t ă r e f o rmă ( d e “ f a v o r l i b e r t a t i s ” ) , î n s ă c o n t r a r ă a c e s t e i a , e s t e a l t a , p r i n c a r e s - a e l im i n a t r e g u l a c l a s i c ă p r i n c a r e s e n t i n Ń e l e “p r o s e r v i t u t e ” n u ma i u rmau c a l e a j u d e c ă Ń i i .

π Î n c e e a c e p r i v e ş t e p o z i Ń i a s c l a v u l u i î n c a zu l s ă v â r ş i r i i d e a c t e i l i c i t e , e s t e n evo i e d e a s e f a c e d i s t i n c Ń i e î n t r e d e l i c t e l e d e d r e p t p r i v a t ş i c r ime l e a p a r Ń i n ând d r e p t u l u i p ub l i c . 75

Î n l e g ă t u r ă c u c r ime l e d e d r e p t p ub l i c , t r e b u i e s ă s u b l i n i em c ă s c l a v i i n u a v e au c a p a c i t a t e î n c a d r u l p r o c e s u l u i p e n a l ( c r im i n a l ) . A ş ad a r , a c u z a t u l n u p u t e a v en i n i c i î n p r o c e s u l c omi Ń i a l , n i c i î n “o r do i u d i c i o r um pub l i c o r um ” , î n f a Ń a u n e i i n s t a n Ń e d e j u d e c a t ă ( “qua e s t i o ” ) . A c e a s t a s emn i f i c a n u n ep ed ep s i r e a a c u z a t u l u i ( s c l a v u l u i ) , c i d impo t r i v ă e x e r c i t a r e a c o n s t r â n g e r i i ( “ co e r c i t i o ” ) d e c ă t r e mag i s t r a t î n c o n f o rm i t a t e c u p u t e r e a p un i t i v ă a a c e s t u i a p r e v ă zu t ă d e “ i mp e r i um ” - u l s ă u . Î n a c e s t c a z n u s e î n t â l n e au l im i t e c u c a r a c t e r c o n s t i t u Ń i o n a l , c um nu s e î n t â l n e au î n c o n f l i c t e l e c u s t r ă i n i i .

Î n c o n f o rm i t a t e c u g r a v i t a t e a c r ime l o r s ă v â r ş i t e , s c l a v u l e r a p ed ep s i t , î n g en e r a l , c u p ed ep s e mu l t ma i s e v e r e , c a mă s u r ă s p e c i a l ă d e p r e v en i r e , f a Ń ă d e p ed ep s e l e a p l i c a t e p en t r u a c e l e a ş i c r ime s ă v â r ş i t e d e p e r s o an e l i b e r e . F o rme l e p r o c edu r a l e î n c a r e s e d e s f ă ş u r a c o n f i rma r e a s a u v e r i f i c a r e a v i n ov ă Ń i e i s c l a v u l u i , n u e r a u f i x a t e î n i n t e r e s u l a c e s t u i a d i n u rmă , c i c o n s t i t u i a u o g a r a n Ń i e a c o r d a t ă p r o p r i e t a r u l u i ( s t ă p ânu l u i ) , a l c ă r u i d r e p t p u t e a f i î n mod a b s t r a c t o c r o t i t p r i n p u t e r e a p un i t i v ă p ub l i c ă .

P r o p r i e t a r u l ( s t ă p ânu l ) p u t e a d e a l t f e l g r e v a p e b a z a r e p r e s i u n i i c r im i n a l e , e x e r c i t a r e a d r e p t u l u i s ă u r e f e r i t o r l a c o nd amn a r e a l a mo a r t e a s c l a v u l u i : î n a c e s t c a z e x i s t a 74 C f . C o d e x T h e o d o s i a n u m , 4 . 8 . 5 . ( d i n a n u l 3 2 2 e . n . ) 75 C u p r i v i r e l a a c e s t a s p e c t , a s e v e d e a T e o d o r M a r a , o p . c i t . , p . 2 0 6 .

Page 41: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 1

o j u s t ă c a u z ă p en t r u e x e r c i t a r e a a c e l u i “ i u s o c c i d end i ” , c h i a r ş i î n p e r i o ad a p r i n c i p a t u l u i c â nd s e î n c epu s e p ed ep s i r e a , ma i mu l t s a u ma i p u Ń i n î n t âmp l ă t o a r e , p r i n u c i d e r e a n e j u s t i f i c a t ă a s c l a v i l o r .

π Î n s f â r ş i t , î n c e e a c e p r i v e ş t e “ i u s h umanum ” , v om f a c e c â t e v a p r e c i z ă r i : o r i c â t n e - am r e f e r i l a “ i u s s a c r um ” e s t e d e s t u l d e g r e u s ă n u r e c uno a ş t em o g en e r i c ă , ş i n u g en e r a l ă c a p a c i t a t e s c l a v i l o r , d e a p a r t i c i p a l a r i t u r i ş i s ă r b ă t o r i r e l i g i o a s e . Când î n c e r c ăm s ă v o r b im ş i s ă d ăm o a numi t ă c a l i f i c a r e l u i “ i u s s a c r um ” s c o a t em î n e v i d en Ń ă , a p o i , î n c a d r u l l u i “ i u s humanum ” c a l i t a t e a p e r s o an e i uman e a s c l a v u l u i . A c e a s t a e r a n e c e s a r , d e p i l d ă , a t u n c i c â nd t r e b u i a s ă f i e î nmo rmân t a t s c l a v u l , c a r e d ev en e a “ r e l i g i o s u s ” , c a ş i î n c a zu l c e l u i c a r e e r a î nmo rmân t a t c a om l i b e r . 76

3 . A C TI VI T A TE A J U RI DI C Ă A S C L A V U LU I ŞI

“ACTIONES ADIECTICIAE QUALITATIS” . π După c um e s t e c u no s cu t , î n d omen i u l r a p o r t u r i l o r

p a t r imon i a l e i n c ap a c i t a t e a s c l a v u l u i e r a t o t a l ă . A ş a d up ă c um am e x pu s ma i s u s , s c l a v u l f i i n d t o t u ş i

o f i i n Ń ă umană s e p u t e a imp l i c a , î n t r - o o a r e c a r e mă s u r ă , î n a c Ń i u n i c u c a r e c t e r p a t r imon i a l , p r i n c a r e , l a f e l c a o p e r s o an ă l i b e r ă , p u t e a s ă d ob ând e a s c ă s a u c h i a r s ă p i a r d ă d r e p t u r i ş i d e a s emene a e r a î n mă s u r ă s ă - ş i a s ume o b l i g a Ń i i : ş i ma i a l e s p u t e a s ă p a r t i c i p e l a a c t e cu c a r a c t e r c ome r c i a l .

Î n a n t i c h i t a t e î n d ep ă r t a t ă r oman ă a s emen e a a c Ń i u n i e r a u c on s i d e r a t e i r e l e v an t e , d e a c e e a n i c i mă c a r n - au s t a t î n a t e n Ń i a v e ch i u l u i d r e p t c i v i l .

Cu t o a t e a c e s t e a , î n mod c on c r e t , s e a n a l i z a p o s i b i l i t a t e a o c r o t i r i i , p e d e a l t ă p a r t e , a i n t e r e s e l o r p r o p r i e t a r i l o r ( s t ă p ân i l o r ) d e s c l a v i , p r i n t r - o a d ev ă r a t ă p r o t e j a r e a t e r Ń i l o r . A c e a s t ă o c r o t i r e , î n s ă , t r e b u i a s ă f i e e f e c t u a t ă p e c a l e a s i s t emu l u i n ox a l , r e f e r i t o r l a r e s p on s ab i l i t a t e a p en t r u d e l i c t e ş i i l i c i t e l e p en a l e d e d r e p t p r i v a t , î n t imp c e , p e d e a l t ă p a r t e , p e n t r u

76 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a M a r i o T a l a m a n c a , o p . c i t . p . 8 3 .

Page 42: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 2

a c t i v i t a t e a c ome r c i a l ă d r e p t u l c i v i l e r a î n mod r i g u r o s i n s p i r a t d i n p r i n c i p i u l p o t r i v i t c ă r u i a s c l a v u l p u t e a s ă îmbună t ă Ń e a s c ă s i t u a Ń i a p a t r imon i a l ă a s t ă p ânu l u i s ă u , d a r n i c i d e cum n u p u t e a s ă i - o î n r ă u t ă Ń e a s c ă .

A s t f e l , s c l a v u l d ob ând e a p en t r u p r o p r i e t a r ( “d om i nu s ” ) d r e p t u r i r e a l e ş i o b l i g a Ń i i , î n t imp c e n u a v e a p o s i b i l i t a t e a î n s t r ă i n ă r i i l u c r u r i l o r p r o p r i e t a r u l u i ( i n d i f e r e n t d e v a l o a r e a l o r ) s a u î n o r i c e c a z n u p u t e a s t i n g e o b l i g a Ń i i l e p en t r u c a r e a c e s t a d i n u rmă e r a t i t u l a r . D e a s emene a î n c o n f o rm i t a t e c u d i s p o z i Ń i i l e d r e p t u l u i c i v i l î n d ep l i n i r e a a c t e l o r c ome r c i a l e d e c ă t r e s c l av n u - l p u t e au o b l i g a p e p r o p r i e t a r ( “d om i nu s ” ) .

A c e s t p r i n c i p i u d e d r e p t c i v i l a f o s t î n mod p e rmanen t c r i t i c a t , c a î n c e l e d i n u rmă s ă f i e s t a b i l i t î n t r - o man i e r ă ma i mu l t d e c â t a v an t a j o a s ă p en t r u p r o p r i e t a r ( “dom i nu s ” ) , î n s e n s u l c ă a t u n c i c â nd a c e l a ş i a c t î n d ep l i n i t d e s c l a v a r p u t e a p r o du c e e f e c t e f a v o r ab i l e ş i e f e c t e n e f a vo r ab i l e p en t r u p r o p r i e t a r u l î n s u ş i , s e t r e c e a l a o e v a l u a r e d i f e r e n Ń i a t ă : e f e c t e l e f a v o r ab i l e s e v e r i f i c a u p en t r u a p u t e a f i c o n f i rma t e , i a r c e l e n e f a vo r ab i l e e r a u p r a c t i c e x c l u s e d e l a o a s t f e l d e e v a l u a r e . Î n l i t e r a t u r a d e s p e c i a l i t a t e , a p l i c a r e a p a r t i c u l a r ă a a c e s t u i c a z a f o s t d e f i n i t ă p r i n e x p r e s i a “e f e c t e l e a c t u l u i c a r e ş c h i o apă t ă ” . 77

I a t ă ş i u n e x emp l u î n a c e s t s e n s : u n s c l a v p r ime ş t e p l a t a u n e i s ume d e d i n a r i d a t o r a t ă d e o t e r Ń ă p e r s o an ă p r o p r i e t a r u l u i ( s t ă p ânu l d e s c l a v ) . S c l a vu l d ob ând e ş t e p en t r u “dom i nu s ” p r o p r i e t a t e a a c e s t e i s ume , î n s ă o b l i g a Ń i a r e s p e c t i v ă n u s e s t i n g e p en t r u a c e s t d r e p t d e c r e an Ń ă a l p r o p r i e t a r u l u i f a Ń ă d e d eb i t o r . Numa i î n mod i n d i r e c t s e p r o t e j e a u i n t e r e s e l e c e l e i l a l t e p ă r Ń i . Î n c a zu l e x ami n a t , d e e x emp l u , d a c ă s uma e l i b e r a t ă s c l a v u l u i e r a u t i l i z a t ă î n f a v o a r e a p r o p r i e t a r u l u i ( “dom i nu s ” ) c a r e p r omova o a c Ń i u n e î n j u s t i Ń i e p en t r u o b Ń i n e r e a î n d ep l i n i r i i o b l i g a Ń i e i ( î n c u an t umu l c r e d i t u l u i s ă u c a r e n u s - a s t i n s ) , î n l im i t e l e îmbogă Ń i r i i , d e b i t o r u l p u t e a o pun e o “e x c ep Ń i o d o l i ” l a a c Ń i u n e a a s t f e l p r omova t ă .

77 C f . M a r i o T a l a m a n c a , o p . c i t . , p . 8 4

Page 43: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 3

π Dr ep t u l p r e t o r i a n c a r e i n vo c a , î n s c opu l d e a s a n c Ń i o n a r e s p on s ab i l i t a t e a p r o p r i e t a r u l u i ( “d om i nu s ” ) p en t r u a c t e l e î n d ep l i n i t e d e s c l a v , r e c u r g e a l a p e t i Ń i i p a r t i c u l a r e c a r e , d up ă p o l i t i c a l e g i s l a t i v ă u rmă r i t ă d e p r e t o r ( d e p i l d ă , “a equ i t a s p r a e t o r i s ” ) j u s t i f i c a r e s p on s ab i l i t a t e a a c e l u i “d om i nu s ” p en t r u o b l i g a Ń i i l e p e c a r e l e c o n t r a c t a s c l a v u l s ă u ( c o n s i d e r â ndu - s e c ă e r a o p e r s o an ă l i b e r ă ) . A c e a s t ă s i t u a Ń i e ş i - a g ă s i t c a l e a d e s o l u Ń i o n a r e p r i n i n t e rmed i u l , d e p i l d ă , a l a c Ń i u n i l o r “a d i e c t i c i a e q ua l i t a t i s ” .

Ac e s t e a c Ń i u n i a u f o s t d e numi t e a s t f e l d e d o c t r i n a med i e v a l ă p r i n t r - o n e f e r i c i t ă f o rmu l a r e t e x t u a l ă a u n e i e x p r e s i i c a r e a p a r Ń i n e a l u i P au l (D . 1 4 . 1 . 5 . 1 . ) p e n t r u u n c a z p a r t i c u l a r . P r i n a c e s t t e rmen , s e d o r e a s u b l i n i e r e a c ă p r o p r i e t a r u l n u r ă s p und e a p en t r u u n a c t p r o p r i u , d a r c ă ( î n r e g imu l r e c l ă d i t d e o a s t f e l d e d o c t r i n ă ) r ă s p und ea p en t r u f a p t a a l t u i a , c a ma i a p o i s ă f i e e v en t u a l s i n gu r u l r e s p on s ab i l .

“Ac Ń i o n e s a d i e c t i c i a e q ua l i t a t i s ” n u a u f o s t r e s t r â n s e n uma i l a r a p o r t u r i l e d i n t r e “dom i nu s ” ş i s c l a v , c i a u f o s t d a t e c h i a r ş i î n c a zu l u no r r a p o r t u r i a s emănă t o a r e , d e p i l d ă , î n t r e “p a t e r ” ş i “ f i l i u s f am i l i a s ” , ma i p r e c i s î n d ou ă c a zu r i î n c a r e , p e n t r u a b s en Ń a a c e l u i “ s t a t u s l i b e r t a t i s ” s a u “ s t a t u s f am i l i a e ” , p e r s o an a c a r e a a v u t f u n c Ń i a d e c ome r c i a n t n u p u t e a r ă s p und e l a p r o p r i u .

P r i n u rma r e , c h i a r d a c ă e x i s t a u a s emen e a a c Ń i u n i î n r e a l i z a r e a r a p o r t u r i l o r p r o p r i e t a r - s c l a v , e l e p u t e au f i r a p o r t a t e l a împ r e j u r ă r i mu l t ma i c omp l ex e d e a p l i c a r e a l o r , p e n t r u c ă î n mod s u b s t a n Ń i a l , r e g imu l l o r n u s e d eo s eb e a , i n d i f e r e n t d a c ă r e s p e c t i v u l c ome r c i a n t e r a u n s imp l u s c l a v s a u e r a u n f i u d e f am i l i e ( “ f i l i u s f am i l i a s ” ) .

Nu t r e b u i e e x c l u s ă , d i n a n a l i z a n o a s t r ă , împ r e j u r a r e a c ă , d i n p e r i o ad a d e î n c epu t a p r i n c i p a t u l u i , a l ă t u r i d e r e s p on s ab i l i t a t e a t a t ă l u i , l a c a r e s - a r e c u r s , “ f i l i u s f am i l i a s ” r ămân e a o b l i g a t l a r â n du l s ă u ( î n n ume p r o p r i u ) .

Î n r e s t , s u n t mu l t ma i r a r e c a zu r i l e î n c a r e “a c t i o n e s a d i e c t i c i a e q ua l i t a t i s ” s e p u t e au f o l o s i p e n t r u

Page 44: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 4

a c t e l e î n d ep l i n i t e d e “ f i l i u s f am i l i a s ” ş i n u d e s c l a v . De e x emp l u : “pa t e r f am i l i a s ” p u t e a f i r e s p on s ab i l î n c a zu l î n c a r e “ l i t i s c o n t e s t a t i o ” e r a î n d ep l i n i t d e f i u l s ă u , î n s ă n u ş i î n c a zu l î n c a r e e r a î n d ep l i n i t d e u n s c l a v , d e o a r e c e a c e s t a d i n u rmă e r a l i p s i t t o t a l d e c a p a c i t a t e p r o c e s u a l ă .

π ”Ac t i o n e s a d i e c t i c i a e q ua l i t a t i s ” p u t e au f i f o l o s i t e c â nd u rma s ă f i e i n t e g r a t î n a c t i v i t a t e a s c l a v u l u i , u n f a p t c a r e r e p r e z en t a u n c a z p a r t i c u l a r , c a r e p en t r u d r e p t u l c i v i l s a u p en t r u d r e p t u l p r e t o r i a n d a n a ş t e r e u n e i o b l i g a Ń i i c o n t r a c t u a l e ş i e x i s t a p r i n t r e a l t e l e o împ r e j u r a r e c a r e j u s t i f i c a r e s p on s ab i l i t a t e a p r o p r i e t a r u l u i .

Î n f u n c Ń i e d e d i f e r i t e l e împ r e j u r ă r i p o s i b i l e s - au i d en t i f i c a t u rmă t o a r e l e ş a s e e s e n Ń i a l e “a c t i o n e s ad i e c t i c i a e q ua l i t a t i s ” :

- “a c t i o e x e r c i t o r i a ” ;

- “a c t i o i n s t i t o r i a ” ;

- “a c t i o q uod i u s s u ” ;

- “a c t i o d e p e cu l i o ” ;

- “a c t i o d e i n r em v e r s o ;

- “a c t i o t r i b u t o r i a ” . P e r i o ad a î n c a r e a c e s t e a c Ń i u n i s - a u d e zvo l t a t e s t e

c u p r i n s ă î n u l t ime l e d ou ă s e co l e a l e r e p u b l i c i i , c a r e c o i n c i d e c u p r o f u nd e l e mu t a Ń i i a l e s t r u c t u r i i s o c i o -e conomi c e d i n c a d r u l s o c i e t ă Ń i i r omane . La m i j l o cu l s e c o l u l u i I î . e . n . r e g l emen t a r e a l o r t r e b u i a s ă f i e s t a b i l i t ă d e f i n i t i v , ma i a l e s î n l i n i i l e l o r e s e n Ń i a l e . Sun t î n Ń e l e s e c u u ş u r i n Ń ă r a Ń i u n i l e c a r e a u a c e l s p i r i t d e e c h i t a t e c a r e , î n u n e l e c a zu r i a u n e c e s i t a t i n t e r v en Ń i a p r e t o r u l u i . P u t em p r i v i i n t r o du c e r e a a c e s t o r a c Ń i u n i d i n ma i mu l t e p un c t e d e v ed e r e : p r i n e l e s e î n t âmp i n au o b i e c t i v e l e e x i g en Ń e a l e c ome r Ń u l u i ş i s c h imbu l u i ş i r e s p e c t i v i n t e r e s e l e a c e l u i a ş i " “p a t e r f am i l i a s " , î n Ń e l e s e n u l a u n a numi t mod d e z g â r c en i e , d e mu l t i p l e r e s t r i c Ń i i , c i p r i v i t e c a s t a r e d e n o rma l i t a t e . Fo l o s i r e a s c l a v i l o r ( c h i a r ş i a f i i l o r d e f am i l i e ) c a “un e l t e ” p en t r u a c t i v i t ă Ń i l e e c onomi c e a l e l u i “p a t e r f am i l i a s ” d ep i n d e a p r i n t r e a l t e l e d e d i s p on i b i l i t a t e a t e r Ń i l o r d e a a c c ep t a i n t r a r e a î n r a p o r t u r i c u a c e ş t i s u pu ş i , d i s p on i b i l i t a t e c e

Page 45: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 5

î n mod c e r t n u e r a f a v o r i z a t ă d e u n r e g im i n s p i r a t d up ă p r i n c i p i u l c ă “pa t e r f am i l i a s ” î n s u ş i t r e b u i e s ă a i b ă n uma i a v an t a j e î n u rma u no r a s t f e l d e a c t e . O c r o t i r e a p r i n c a r e “a c t i o n e s a d i e c t i c i a e q ua l i t a t i s ” a v e a ma i mu l t ă s a u ma i p u Ń i n ă e f i c a c i t a t e , o f e r e a t e r Ń i l o r p o s i b i l i t a t e a , d impo t r i v ă , d e a î n d r ă zn i s ă i n t r e mu l t ma i u ş o r î n r a p o r t u r i l e c u p e r s o an e s u pu s e p u t e r i i ( “p o t e s t a s ” ) l u i “p a t e r f am i l i a s ” .

π P r i n t r e a c Ń i u n i l e “a d i e c t i c i a e q ua l i t a t i s ” s e p u t e au d i s t i n g e a c e l e a î n c a r e r e s p on s ab i l i t a t e a p r o p r i e t a r u l u i ( “d om i nu s” ) e r a î n t eme i a t ă p e o a u t o r i z a r e g en e r a l ă s a u s p e c i f i c ă , d e i n t r a r e î n r a p o r t u r i d e a f a c e r i c u s c l a v i , c um s e î n t âmp l a î n c a zu l a c e l o r “a c t i o e x e r c i t o r i a ” , “ i s t i t o r i a ” ş i “quod i u s s u ” , a c Ń i u n i î n b a z a c ă r o r a p r o p r i e t a r u l r ă s p und e d e d eb i t u l c o n t r a c t a t d e s c l a v î n î n t r e g ime ; a c e l e a c Ń i u n i î n c a r e s e p u t e a ş i s e d o r e a o a u t o r i z a r e imp l i c i t ă ( c a î n c a zu l u n e i “a c t i o d e p e cu l i o ” ş i î n c e l a l c u no s c u t e i “a c t i o t r i b u t o r i a ” ) s a u î n c a r e p r o p r i e t a r u l î n s u ş i p r ime a s a u a v e a , d e c i , u n a v an t a j d i n a c t u l î n d ep l i n i t d e s c l a v ( c a î n s i t u a Ń i a u n e i "a c t i o d e i n r em v e r s o ” ) . A c Ń i u n i l e a c e s t e a d i n u rmă , î n b a z a c ă r o r a r e s p on s ab i l i t a t e a p r o p r i e t a r u l u i ( “dom i nu s ” ) e s t e l im i t a t ă î n t r - u n mod d i v e r s , s u n t î n a c e l a ş i t imp u n i t e p r i n d i f e r i t e f u nd amen t e j u r i d i c e a l e a c e l e i a ş i r e s p on s ab i l i t ă Ń i .

π ”Ac t i o e x e r c i t o r i a ” ş i “a c t i o i n s t i t o r i a ” s u n t a c Ń i u n i l e c u no s cu t e p r i n î n s ă ş i e x i g en Ń e l e c ome r Ń u l u i . P r ima a c Ń i u n e î ş i a r e f u nd amen t u l î n împ r e j u r ă r i l e î n c a r e a rma t o r u l ( “e x e r c i t o r ” ) a p r o pu s c a “mag i s t e r

n a v i s ” , u n s c l a v p en t r u u t i l i z a r e a u n e i n av e î n c ome r Ń u l i n t e r n ş i , ma i a l e s , i n t e r n a Ń i o n a l . Ob l i g a Ń i i l e a s uma t e d e s c l a v s e î n c ad r e a z ă î n l im i t e l e î n c r e d i n Ń ă r i i ( “p r a epo s i t i o” ) , p r o p r i e t a r u l p r e pon en t r ă s p un z ând “ i n s o l i d um” î n c a zu l o b l i g a Ń i i l o r c o n t r a c t a t e d e “mag i s t e r na v i s ” .

Î n “a c t i o i n s t i t o r i a ” , d impo t r i v ă , p r o p r i e t a r u l p r o pun e s c l a v u l u i , c a s ă - ş i a s ume n ume l e d e “ i n s t i t o r ” ( v ân z ă t o r c ome r c i a n t ) l a o s o c i e t a t e c ome r c i a l ă d i f e r i t ă d e c e a n av a l ă a a rma t o r u l u i , s e s p un e î n mod c u r e n t , “ t e r e s t r ă ” , c a r e c e l p u Ń i n l a o r i g i n i , t r e b u i a s ă a i b ă u n

Page 46: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 6

c a r a c t e r c ome r c i a l . Ş i î n a c e a s t ă s i t u a Ń i e , r ă s p unde r e a e r a a n g a j a t ă î n l im i t e l e î n c r e d i n Ń ă r i i ( “p r a epo s i t i o” ) , p r e p on en t u l r ă s p un z ând “ i n s o l i d um ” p en t r u o b l i g a Ń i i l e a s uma t e d e s u pu s ( d e r e g u l ă s c l a v ) .

A t â t “a c t i o e x e r c i t o r i a ” c â t ş i “ i n s t i t o r i a ” p u t e au f i e x e r c i t a t e , c e l p u Ń i n î n p e r i o ad a d e î n c epu t a p r i n c i p a t u l u i , c h i a r c â nd “mag i s t e r n a v i s ” s a u a c e l “ i n s t i t o r ” c a r e a v e au î n c r e d i n Ń a r e a s a u î n s ă r c i n a r e a n u e r a u s u pu ş i p u t e r i i p r e p on en t u l u i .

π Un c a z d e a u t o r i z a r e e x p l i c i t ă a v em l a “a c t i o quod i u s s u ” : î n c a r e “p a t e r f am i l i a s ” a u t o r i z a , p r i n “ i u s s um” ( p o r u n c ă , î n s ă r c i n a r e ) , u n t e r Ń s ă î n c h e i e u n c on t r a c t c u p r o p r i u l s c l a v , ş i p e n t r u a c e s t f a p t r ă s p und e a “ i n s o l i d um ” p en t r u o b l i g a Ń i i l e n ă s cu t e d i n a c t u l a s t f e l a u t o r i z a t . D a t ă f i i n d s t u c t u r a a c e s t u i c a z p a r t i c u l a r , î n a b s en Ń a a c e l u i “ i u s s um ” e r a s u f i c i e n t ă , p e n t r u a t r a g e r e a r e s p on s ab i l i t ă Ń i i c e l u i c a r e a v e a a c e a s t ă p u t e r e , r a t i f i c a r e a ( “ r a t i h ab i t i o ” ) u l t e r i o a r ă a a c t u l u i r e s p e c t i v .

π “Ac t i o d e p e cu l i o ” e s t e ma i r ă s p ând i t ă ş i p o a t e ma i impo r t a n t ă ( d i n p un c t d e v ed e r e p r a c t i c ) f a Ń ă d e c e l e l a l t e “a c t i o n e s a d i e c t i c i a e q ua l i t a t i s ” . P r i n t e rmenu l d e “p e cu l i um ” r oman i i d e s emn au , î n s e n s t e h n i c , t o t a l i t a t e a b unu r i l o r ş i d r e p t u r i l o r , p e c a r e ( î n f a p t ) , p r o p r i e t a r u l l e a t r i b u i a p r o p r i u l u i s c l a v , p e n t r u a dmi n i s t r a r e a l o r .

A c e s t e c o n c e s i o n ă r i a u f o s t f ă c u t e l a o r i g i n e , ma i a l e s , î n f a v o a r e a f i i l o r d e f am i l i e , î n mă s u r a î n c a r e a c e ş t i a d i n u rmă n u e r a u emanc i p a Ń i , f i i c a r e r ămâne au s u b p u t e r e a l u i “p a t e r f am i l i a s ” p ân ă l a mo a r t e a a c e s t u i a , c a r e f ă r ă a - i s c o a t e d e s u b p u t e r e a s a , p u t e a s ă l e a c o r d e o a n umi t ă i n d ep end en Ń ă d i n p un c t d e v ed e r e p a t r imon i a l .

Co n c e s i o n a r e a p e cu l i u l u i n u imp l i c a ş i a l t e f o rma l i t ă Ń i s p e c i a l e , c i c o n s t a d o a r î n p un e r e a l a d i s p o z i Ń i e a u no r a n umi t e b unu r i . Od a t ă c e p e cu l i u l a f o s t c o n s t i t u i t , n u s e a dmi t e a c a d i n a c e s t a s ă f a c ă p a r t e b unu r i l e ş i c r e d i t e l e p e c a r e s c l a v u l l e - a d ob ând i t p r i n u t i l i z a r e a b unu r i l o r p e cu l i a r e .

S c l a vu l a v e a d e f a p t a dmi n i s t r a r e a p e cu l i u l u i : p u t ea s ă - l a dmi n i s t r e z e ş i c h i a r s ă d i s p un ă d e a c e s t a , ma i

Page 47: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 7

pu Ń i n p r i n “ t r a d i t i o ” (mod d e d ob ând i r e a p r o p r i e t ă Ń i i d u p ă d r e p t u l n a t u r a l ) a b unu r i l o r p e cu l i a r e ; a dmi n i s t r a r e a c up r i n d e a ş i c r e d i t e l e î n î n t r e g ime : a c e s t e a c t e d e d i s p o z i Ń i e p r o du c e au e f e c t e î n c o n f r u n t ă r i l e c u “d om i nu s ” , c a r e d e d r e p t r ămâne a t i t u l a r u l b unu r i l o r ş i c r e d i t e l o r c a r e f ă c e au p a r t e d i n p e cu l i u . I n s t i t u Ń i a p e cu l i u l u i r e p r e z en t a p en t r u s c l a v , s u p r a v i e Ń u i r e a c a p a c i t ă Ń i i j u r i d i c e ( d e f o l o s i n Ń ă ) n uma i p en t r u u n “p a t r imon i u d e f a p t ” .

Cu t o a t e a c e s t e a i z v o a r e l e c o n s emne a z ă o “ l i b e ra a dm i n i s t r a t i o p e cu l i i ” , c a r e p u t e a î n s o Ń i i s a u n u c on c e s i o n a r e a p e cu l i u l u i î n s u ş i : c u t o a t e p r o b ab i l i t ă Ń i l e e a a f o s t n e c e s a r ă p en t r u c ă s u pu s u l p u t e a d i s p un e d e b unu r i l e p e cu l i a r e . Î n o r i c e c a z , c h i a r ş i p r i n , “ l i b e r a a dm i n i s t r a t i o” , s c l a v u l n u ma i p u t e a d i s p un e c u t i t l u g r a t u i t d e a c e s t e b unu r i .

E f e c t e l e p r o du s e d e a c t e l e d e a dmi n i s t r a r e ş i d e d i s p o z i Ń i e î n d ep l i n i t e d e s c l a v s e v e r i f i c a u î n c a d r u l d r e p t u l u i c i v i l , î n s ă a c t i v i t a t e a c ome r c i a l ă p e c a r e s c l a v u l o d e s f ă ş u r a c u o c a z i a g e s t i o n ă r i i p e cu l i u l u i n u c r e a o b l i g a Ń i i p e n t r u p r o p r i e t a r p o t r i v i t l e g i i c i v i l e . A i c i i n t e r v i n e p r e t o r u l p r i n a c o r d a r e a u n e i “a c t i o d e p e cu l i o ” : î n b a z a a c e s t e i a c Ń i u n i “d om i nu s ” r ă s p und e p en t r u o r i c e o b l i g a Ń i e a s uma t ă d e s c l a v , î n l im i t e l e a c t i v u l u i p e cu l i u l u i . A c e s t a c t i v e r a c a l c u l a t Ń i n ându - s e s e ama d e p ă r Ń i l e a c t i v e ş i p a s i v e a l e p e cu l i u l u i î n c o n f r u n t ă r i l e s c l a v u l u i c u p r o p r i e t a r u l , a c e l e p ă r Ń i c a r e , î n s e n s imp rop r i u , î n t r e c u t , r oman i i l e d enumeau d eb i t e l e ş i c r e d i t e l e s c l a v u l u i î n c o n f r u n t ă r i l e c u î n s u ş i “d om i nu s ” ( î n c ep ând c u s e co l u l I e . n . , e r a u c up r i n s e î n amp l a c a t e g o r i e a o b l i g a Ń i i l o r n a t u r a l e ) .

P r o p r i e t a r u l “d om i nu s ” c a u rma r e a a c e s t u i f a p t d ob ând e a , c â t d e c â t , o p o z i Ń i e p r i v i l e g i a t ă f a Ń ă d e t e r Ń i i c r e d i t o r i , a ş a î n c â t “d eb i t e l e ” p e c a r e s c l a v u l l e a v e a î n c o n f r u n t ă r i l e s a l e , e r a u s c ă zu t e d i n a c t i v u l b r u t a l p e cu l i u l u i p e n t r u d e t e rm i n a r e a c r e ş t e r i i p a t r imon i a l e î n împ r e j u r a r e a î n c a r e p r o p r i e t a r u l r ă s p und e a î n c o n f r u n t ă r i l e c u a c e ş t i t e r Ń i , c a r e t r e b u i a u s ă f i e s a t i s f ă c u Ń i î n l im i t e l e a c e s t u i a c t i v : c i n e s o s e a p r imu l e r a p r e f e r a t f a Ń ă d e c e i c a r e v en e au ma i t â r z i u ( e s t e

Page 48: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 8

vo r b a d e a p l i c a r e a p r i n c i p i u l u i : “p r i o r i n t empo r e , po t i o r i u r e ” ) .

D e a s emene a , t r e b u i e s ă s u b l i n i em f a p t u l c ă p r o p r i e t a r u l ( “d om i nu s ” ) p u t e a r e v o c a p e cu l i u l u l a t u n c i c â nd v r o i a e l , d e o a r e c e e r a t i t u l a r u l d e d r e p t a l p e cu l i u l u i . A c e a s t a n u p un e a î n p e r i c o l s i t u a Ń i a t e r Ń i l o r c a r e c o n t r a c t a s e r ă c u s c l a v u l î n a i n t e d e r e s p e c t i v a r e v o c a r e . Î n c a z , î n t r - a d ev ă r , d e r e v o c a r e , c a î n o r i c e a l t c a z c e s e i v e a î n l e g ă t u r ă c u p e cu l i u l ( d e e x emp l u , p r i n mo a r t e a , d e z r o b i r e a , eman c i p a r e a s u pu s u l u i î n s u ş i ) p r e t o r u l a c o r d a o a c Ń i u n e împo t r i v a c e l u i c a r e t r a n s f e r a a c t i v u l p e cu l i a r , a c Ń i u n e c a r e î n l im i t e l e a c e s t u i a c t i v , t r e b u i a s ă f i e p r omov a t ă î n l ă u n t r u l u nu i a n d e l a c e d a r e a p e cu l i u l u i . C a l i t a t e a p r o c e s u a l ă p a s i v ă a u n e i a s t f e l d e a c Ń i u n i o p u t e a a v e a , f i e p r o p r i e t a r u l , î n c a zu l r e v o c ă r i i s a u mo r Ń i i s c l a v u l u i , f i e s c l a v u l d e z r o b i t . 78

π ”Ac t i o t r i b u t o r i a ” i n t r o du c e p r i n t r - u n c a z p a r t i c u l a r , o mu l t ma i ma r e r e s p on s ab i l i t a t e “d e p e cu l i o” p en t r u p r o p r i e t a r . A s t f e l , d a c ă s - a d a t u nu i s c l a v a u t o r i z a Ń i e d e e x e r c i t a r e c u u n p e cu l i u a u n e i a c t i v i t ă Ń i c ome r c i a l e , p r o p r i e t a r u l p i e r d e d r e p t u l d e p r e f e r i n Ń ă p en t r u p r o p r i i l e “c r ed i t e ” ş i t r e b u i e s ă c o n cu r e z e c u a l Ń i c r e d i t o r i a s u p r a a c t i v u l u i b r u t a l p e cu l i u l u i î n s u ş i . A c e s t c o n cu r s n u a v e a l o c p e b a z a p r i n c i p i u l u i “p r i o r i n t empo r e , p o t i o r i u r e ” a p l i c a t î n mod n o rma l î n c a d r u l r ă s p und e r i i p e cu l i a r e : u nd e a c t i v u l b r u t n u e r a d e a j u n s p en t r u s a t i s f a c e r e a t u t u r o r c r e d i t o r i l o r , f i e c a r e d i n e i ( a i c i c u p r i n z ându - s e ş i p r o p r i e t a r u l ) o b Ń i n e a s a t i s f a c e r e a p r o p r i e i a v e r i î n t r - o c o t ă p r o c en t u a l ă e g a l ă p en t r u t o Ń i : c a î n c a zu l a c e l e i “bono r um v end i t i o ” , s e e f e c t u a , a s t f e l , “p a r c o nd i c i o c r e d i t o r um ” .

π La “a c t i o d e i n r em v e r s o ” s e r e c u r g e a c â nd l i p s e au a l t e c r i t e r i i p e n t r u s a n c Ń i o n a r e a p r o p r i e t a r u l u i o b l i g a Ń i e i a s uma t e d e s c l a v . P r i n a c e a s t ă a c Ń i u n e

78 Î n a c e s t s e n s , t r e b u i e s ă p r e c i z ă m c ă î n a n u l 4 2 2 e . n . p r i n C o d e x

T h e o d o s i a n u m , 2 . 3 2 . 1 ( C 4 . 2 6 . 1 3 . 4 ) s - a i n t r o d u s o i n o v a Ń i e , c o n f o r m c ă r e i a , s c l a v u l c a r e a d o b â n d i t l i b e r t a t e a r ă s p u n d e a î n m o d d i r e c t p e n t r u c o n t r a c t e l e î n c h e i a t e î n p e r i o a d a s c l a v i e i , i n d i f e r e n t d e î m p r e j u r ă r i l e î n c a r e s - a e f e c t u a t c o n c e s i o n a r e a p e c u l i u l u i .

Page 49: Teodor Mara - Drept Privat Roman

4 9

“d om i nu s ” r ă s p und e a î n l im i t e l e î n c a r e a t r a s u n f o l o s s a u a v an t a j e c onomi c d i n a c t u l î n c h e i a t d e s c l a v .

Nu e x i s t a u p r o b l eme d eo s eb i t e , î n c a zu l u n e i a c Ń i u n i d e s i n e s t ă t ă t o a r e , î n c a r e r e s p on s ab i l i t a t e a “d e i n r em v e r s o ” e r a p r e v ă zu t ă împ r eun ă c u a c e e a “d e p e cu l i o ” î n t r - o f o rmu l ă u n i c ă : p e b a z a a c e s t e i f o rmu l e j u d e c ă t o r u l p u t e a c o nd amn a p r o p r i e t a r u l p e n t r u o b l i g a Ń i a a s uma t ă d e s c l a v , î n t eme i n du - s e o r i p e o “ c l a u s u l a ” ( î n ch e i e r e ) “d e p e cu l i o ” , î n mă s u r a î n c a r e p e cu l i u l î n s u ş i e r a î n d e s t u l ă t o r s a u î n l i p s a a c e s t e i a , p e o “c l a u s u l a d e i n r em v e r s o” .

R e s pon s ab i l i t a t e a “d e i n r em v e r s o ” n u e r a , d e c i , l im i t a t ă î n c a zu r i l e î n c a r e s u pu s u l a v u s e s e u n p e cu l i u : l a “ c l a u s u l a ” ( î n ch e i e r e a ) î n d i s c u Ń i e s e r e c u r g e a f i e p en t r u c ă p e cu l i u l n u f u s e s e î n d e s t u l ă t o r ( n epu t â ndu - s e s a t i s f a c e c r e d i t o r i i ) , f i e p en t r u c ă p u r ş i s imp l u , p e cu l i u l n u e x i s t a .

π Reg imu l a c e s t o r a c Ń i u n i e s t e d i f e r i t î n c a zu l î n c a r e o b l i g a Ń i a s c l a v u l u i s e n ă ş t e a d i n t r - u n d e l i c t p r i v a t . Cum s e î n t âmp l a î n c a zu l s ă v â r ş i r i i c r ime l o r ( “ c r im i na” ) s e u rmă r e au a i c i d o u ă e x i g en Ń e : a c e e a d e a n u l ă s a n ep ed ep s i t e a c t e l e i l i c i t e s ă v â r ş i t e d e u n s c l a v ş i r e s p e c t i v o c r o t i r e a d r e p t u r i l o r p r o p r i e t a r u l u i .

Î n p e r i o ad a a r h a i c ă c â nd s e î n t âmp l a c a d e l i c t e l e p r i v a t e s ă f i e p ed ep s i t e c u s a n c Ń i u n i c o r p o r a l e , p r o b l ema p r e z en t a d i f i c u l t ă Ń i ma i m i c i , p e n t r u c ă o d a t ă c e a f o s t c o n f i rma t i l i c i t u l , e x i s t e n Ń a d r e p t u l u i d e p r o p r i e t a t e a s u p r a s c l a v u l u i n im i c n u împ i e d i c a p r o p r i e t a r u l ( “d om i nu s ” ) s ă a p l i c e p ed e ap s a .

P en t r u p ed ep s e l e p e cun i a r e , t i p i c e d e l i c t e l o r p r i v a t e , î n p e r i o ad a m i j l o c i e a r e p ub l i c i i , d i f i c u l t a t e a d e cu r g e a d i n i n c ap a c i t a t e a s c l a v u l u i î n c e e a c e p r i v e ş t e r a p o r t u r i l e c a r e a v e au c a r a c t e r p a t r imon i a l . A i c i s i s t emu l u i n ox a l î i r e v i n e o impo r t a n Ń ă d eo s eb i t ă : p r o p r i e t a r u l e s t e Ń i n u t a p l ă t i s a n c Ń i u n e a p e cun i a r ă p e c a r e o d a t o r a s c l a v u l , a u t o r u l d e l i c t u l u i , î n c a z u l c ă f u s e s e l i b e r , î n s ă p u t e a e v i t a a c e a s t ă p l a t ă d a c ă a b andon a s c l a v u l l a o f e n s a a d u s ă , p r i n a ş a - z i s a “n o xa e d ed i t i o ” , d e c i p r e d a r e a v i n ov a t u l u i .

Page 50: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 0

Re spon s ab i l i t a t e a a v e a s t r â n s ă l e g ă t u r ă , î n a c e s t f e l , c u s c l a v u l , a u t o r u l d e f a p t , p e n t r u c ă r e s p on s ab i l i t a t e a n ox a l ă a p ă s a p e ume r i i p r o p r i e t a r u l u i d e s c l a v î n momen t u l î n c a r e o f e n s a t u l e x e r c i t a a c Ń i u n e a p en a l ă ( d eo a r e c e e r a c e l c a r e p u t e a s ă d u c ă l a î n d ep l i n i r e a b andonu l n ox a l ) : ş i î n mod c e r t u rma p e c a l e d e c o n s e c i n Ń ă e l i b e r a r e a ( d e z r o b i r e a ) , c a a p o i s c l a v u l s ă f i e d i r e c t o b l i g a t l a p l a t a p ed ep s e i p e cun i a r e , o b i e c t a l o b l i g a Ń i e i d e cu r g ând d i n d e l i c t ( “ob l i g a t i o e x d e l i c t o ” ) .

4 . M O D U RI L E D E C O NS TI T UI RE A S CL A VI E I . P r i n c i p a l e l e c a u z e a l e s c l a v i e i p e n t r u î n t r e a g a l ume

a n t i c ă a u f o s t : n a ş t e r e a d i n t r - o mamă s c l a v ă ş i p r i z o n i e r i i d e r ă z bo i . A c e s t e c a u z e s u n t c u no s cu t e d e t o a t e p opo a r e l e a n t i c h i t ă Ń i i , ş i s u n t d e c i , î n a c e s t s e n s , r e g l emen t a t e d e “ i u s g en t i um ” . A l ă t u r i d e a c e s t e d ou ă c a u z e p r i n c i p a l e e x i s t ă ş i a l t e c a u z e d e c o n s t i t u i r e a s c l a v i e i r e c uno s cu t e î n a n t i c h i t a t e .

A . S c l a v i a p r i n na ş t e r e O p e r s o an ă d ev en e a s c l a v , î n a i n t e d e t o a t e p r i n

n a ş t e r e . S c l a vu l s e n a ş t e p o t r i v i t r e g u l i i s t a t o r n i c i t e d e “ i u s g en t i um ” , î n s e n s u l c ă f i u l t r e b u i a s ă f i e p r o c r e a t d e o mamă s c l a v ă . A ş ad a r , c e l p r o v en i t d i n t r - o s c l a v ă ş i u n om l i b e r s e n ă ş t e a s c l a v p o t r i v i t p r i n c i p i i l o r c o n f o rme c u d r e p t u l g i n Ń i l o r . 79

Î n c o n f o rm i t a t e c u p r i n c i p i u l s t a t o r n i c i t p r i n d r e p t u l g i n Ń i l o r a v e a o impo r t a n Ń ă d eo s eb i t ă s t a t u t u l d e s c l a v ă a l mame i î n momen t u l n a ş t e r i i , p e n t r u c ă î n t o t d e aun a , c h i a r ş i p e n t r u f i l i a Ń i a d i n a f a r a c ă s ă t o r i e i , f i u l u rma c ond i Ń i a mame i d i n a c e l momen t .

79 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a , G a i u s , 1 . 8 2 . : ” I l l u d q u o q u e h i s c o n s e q u e n s

e s t , q u o d e x a n c i l l a e t l i b e r o i u r e g e n t i u m s e r v u s n a s c i t u r , e t c o n t r a e x l i b e r a e t s e r v o l i b e r n a s c i t u r ” ; M a r c i a n , D . 1 . 5 . 5 . 1 . : ” … i u r e g e n t i u m s e r v i n o s t r i s u n t … q u i e x a n c i l l i s n o s t r i s n a s c u n t u r ” ; I , 1 . 3 . 4 . : ” S e r v i … , n a s c u n t u r e x a n c i l l i s n o s t r i s ” .

Page 51: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 1

Î n p e r i o ad a c l a s i c ă t â r z i e s e p a r e c ă î n c epu s e a s e a dmi t e c a – “ f a v o r e l i b e r t a t i s ” - f i u l s ă s e n a s c ă l i b e r d a c ă mama f u s e s e l i b e r ă î n t r - u n momen t o a r e c a r e a l p e r i o ad e i d e c o n c ep Ń i e a n a ş t e r i i . 80

D e r og ă r i p a r t i c u l a r e d e l a a c e s t r e g im , a u f o s t i n t r o du s e î n b a z a l e g i l o r ş i s e n a t u s con s u l t e l o r , c a r e a p o i a u f o s t î n mod s u c c e s i v a b o l i t e î n e p o c a c l a s i c ă s a u î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n .

B . S c l a v i a p r i n c ă d e r ea î n p r i z o n i e ra t . Căde r e a î n p r i z o n i e r a t c o n s t i t u i a , t o t d up ă

p r i n c i p i i l e d r e p t u l u i g i n Ń i l o r ( " i u s g en t i um " ) , o a l t ă c a u z ă d e s c l a v i e 81 s a u c h i a r p u r ş i s imp l u p r i n l u a r e a î n p o s e s i e a s t r ă i n i l o r c a r e n u s e b u cu r au d e p r o t e c Ń i e , î n t eme i a t ă p e u n a d i n r e g l emen t ă r i l e r e c uno s cu t e d e d r e p t u l i n t e r n a Ń i o n a l ( “h o s p i t i um ” , “am i c i t i a ” , “ f o e du s ” ) . 82 A c e a s t a r e p r e z en t a a t â t o f a v o a r e c â t ş i o s a r c i n ă p e c a r e o a v e a c e t ă Ń e a nu l r oman . As t f e l , c h i a r ş i c e t ă Ń e a nu l r oman c ă zu t î n p r i z o n i e r a t d e v en e a s c l a v ( “ s e r vu s h o s t i um ” ) p i e r z ându - ş i “ s t a t u s l i b e r t a t i s ” . P e d e a l t ă p a r t e , î n t r u c â t n u s e g ă s e a d e b un ă v o i e “apud ho s t e s” , l a r e â n t o a r c e r e a s a î n p a t r i e s e b u cu r a d e “ i u s p o s t l im i n i i ” , î n v i r t u t e a c ă r u i a î ş i r e d ob ând e a t o a t e d r e p t u r i l e p e c a r e l e - a u a vu t a n t e r i o r c ă d e r i i î n p r i z o n i e r a t : d r e p t u l d e p r o p r i e t a t e , d r e p t u r i l e d e c r e an Ń ă , d r e p t u r i l e p ă r i n t e ş t i , e t c . 83 80 C f . M a r c i a n , D . 1 . 5 . 5 . 2 . 3 . 81 C f . I , 1 . 3 . 4 . : ” S e r v i … f i u n t i u r e g e n t i u m i d e s t c a p t i v i t a t e … ” 82 C f . P o m p o n i u s , D . 4 9 . 1 5 . 5 . 2 . : ” … s i c u m g e n t e a l i q u a n e q u e a m i c i t i a m

n e q u e h o s p i t i u m n e q u e f o e d u s a m i c i t i a e c a u s a f a c t u m h a b e m u s , h i h o s t e s q u i d e m n o n s u n t , q u o d a u t e m e x n o s t r o a d e o s p e r v e n i t , i l l o r u m f i t , e t l i b e r h o m o n o s t e r a b e i s c a p t u s s e r v u s f i t e t e o r u m : i d e m q u e e s t , s i a b i l l i s a d n o s a l i q u i d p e r v e n i a t … ” .

83 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a : P o m p o n i u s , D . 4 9 . 1 5 . 5 . 2 . : ” P o s t l i m i n i i i u s c o m p e t i t a u t i n b e l l o a u t i n p a c e . I n b e l l o c u m h i , q u i n o b i s h o s t e s s u n t , a l i q u e m e x n o s t r i s c e p e r u n t e t i n t r a p r a e s i d i a s u a p e r d u x e r u n t : n a m s i e o d e m b e l l o i s r e v e r s u s f u e r i t , p o s t l i m i n i u m h a b e t , i d e s t p e r i n d e o m n i a r e s t i t u u n t u r e i i u r a , a c s i c a p t u s a b h o s t i b u s n o n e s s e t , a n t e q u a m i n p r a e s i d i a p e r d u c a t u r h o s t i u m , m a n e t c i v i s , t u n c a u t e m r e v e r s u s i n t e l l e g i t u r , s i a u t a d a m i c o s n o s t r o s p e r v e n i a t a u t i n t r a p r a e s i d i a n o s t r a e s s e c o e p i t . I n p a c e q u o q u e p o s t l i m i n i u m d a t u m e s t … ” ; P a u l , D . 4 9 . 1 5 . 1 7 . : ” P o s t l i m i n i o c a r e n t , q u i a r m i s v i c t i h o s t i b u s s e d e d e r u n t ” ; P a u l , D .

Page 52: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 2

Da c ă s e mu r e a î n p r i z o n i e r a t , î n b a z a u n e i l e g i a l u i S i l l a d i n a n u l 8 0 î . e . n . s e imag i n a ( e s t e a ş a z i s a “ f i c t i o l e g i s Co r n e l i a e ” ) c ă mo r t u l î n momen t u l c ă d e r i i î n p r i z o n i e r a t e r a l i b e r ş i c e t ă Ń e a n . Ac e a s t ă d i s p o z i Ń i e f ă c e a p o s i b i l ă r e c uno a ş t e r e a e f i c a c i t ă Ń i i t e s t amen t u l u i î n t o cmi t î n a i n t e a c ă d e r i i î n p r i z o n i e r a t . 84

D e a s emen e a , c e l c a r e s - a r ă s c ump ă r a t d i n c a p t i v i t a t e ( p r i z o n i e r a t ) p r i n o p e r a u nu i t e r Ń ( “ r e d emp t u s ad h o s t i b u s ” ) , î n b a z a u n e i c o n s t i t u Ń i i d e l a s f â r ş i t u l e p o c i i c l a s i c e , s e g ă s e a î n r a p o r t d e s u pu ş en i e f a Ń ă d e t e r Ń p â n ă c e n u r ambu r s a p r e Ń u l r ă s c ump ă r ă r i i s a u n u a c omp en s a t c u s e r v i c i i l e s a l e ( c u munca s a ) p en t r u o p e r i o ad ă d e t imp c a r e , p r i n t r - o c o n s t i t u Ń i e impe r i a l ă d i n a n u l 4 08 e . n . , n u p u t e a d ep ă ş i c i n c i a n i . 85

C . S c l a v i a p r i n a l t e c a uz e n e cu no s c u t e î n

a n t i ch i t a t e . D r ep t u l a r h a i c c u no a ş t e , p e l â n g ă modu r i l e d e

c o n s t i t u i r e a s c l a v i e i , p e c a r e l e - am an a l i z a t , ş i v â n z a r e a c a s c l a v i “ t r a n s T i b e r im ” , a d i c ă î n t e r i t o r i u l s t r ă i n , d i n a f a r a C e t ă Ń i i Rome i . Dup ă c um s e ş t i e , n i c i u n c e t ă Ń e a n n u a r p u t e a f i r e a du s î n s c l a v i e î n l ă u n t r u l t e r i t o r i u l u i Rome i , p o t r i v i t u n u i p r i n c i p i u a n t i c . S e g ă s e au î n a c e a s t ă s i t u a Ń i e c e i c a r e n u s e p r e z en t a u l a o a s t e ( l a r e c r u t ă r i ) s a u l a r e c en s ămân t , d a t o r n i c i i ,

4 9 . 1 5 . 1 9 . 4 . : ” T r a n s f u g a e n u l l u m p o s t l i m i n i u m e s t … ” ; P o m p o n i u s , D . 4 9 . 1 5 . 2 0 . p r . : ” S i c a p t i o n s … s u a v o l u n t a t e a p u d h o s t e s m a n s i t , n o n e s t e i p o s t e a p o s t l i m i n i u m ” . C u t o a t e a c e s t e a , f i c Ń i u n e a l u i “ i u s p o s t l i m i n i i ” n u a v e a c o n s e c i n Ń e j u r i d i c e ş i a s u p r a s t ă r i l o r d e f a p t c a r e n u m a i p u t e a u f i r e s t a b i l i t e d a t o r i t ă a b s e n Ń e i , d e e x e m p l u o c ă s ă t o r i e , e t c .

84 C f . I u l i a n , D . 2 8 . 1 . 1 2 . : ” L e g e C o r n e l i a t e s t a m e n t a e o r u m , q u i i n h o s t i u m p o t e s t a t e d e c e s s e r i n t , p e r i n d e c o n f o r m a n t u r , a c s i h i q u i e a f e c i s s e n t i n h o s t i u m p o t e s t a t e m n o n p e r v e n i s s e n t … ” .

85 C f . C o d e x T h e o d o s i a n u m , 5 . 7 . 2 . s a u C . 8 . 5 0 . 2 0 d i n a n u l 4 0 9 e . n . : “ … h o s ( r e d e m p t o s ) d e c e t a u t d a t u m p r o s e p r e t i u m e m p t o r i b u s r e s t i t u e r e , a u t l a b o r e o b s e q u i o v e l o p e r e q u i n q u e n n i o v i c e m r e f e r r e b e n e f i c i i , h a b i t u r o s i n c o l u m e m , s i i n e a n a t i s u n t , l i b e r t a t e m… ” .

Page 53: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 3

i n s o l v ab i l i i , e t c . A c e a ş i s o a r t ă o a v e a ş i h o Ń u l p r i n s î n f l a g r a n t , c a r e p u t e a f i v â ndu t c a s c l a v d e c ă t r e p ăgub a ş .

Vân z a r e a c a s c l a v i e r a e f e c t u a t ă î n b a z a u n e i c o n s t r â n g e r i ( “c o e r c i t i o ” ) mag i s t r a t u a l e a s u p r a d e z e r t o r u l u i , a c e l u i c a r e s - a s u s t r a s d e l a r e c r u t a r e ( “ i n f r e qu en s ” ) s a u d e l a r e c en s ămân t ( “ i n c en s u s ” ) .

D e a s emene a , v â n z a r e a c a s c l a v i a p a r Ń i n e a ş i a c e l u i “p a t e r p a t r a t u s ” , c a pu l c o l e g i u l u i s a c e r d o t a l a l F e Ń i a l i l o r , î n s a r c i n a c ă r u i a e r a u c e i c a r e s e f ă c e au v i n ov a Ń i f a Ń ă d e u n s t a t s t ă i n ş i d e c i s e r e î n t o r c e au ( “ r e d i t u s ” ) l a a c e s t a , l ă s â nd l a o p a r t e r e s p on s ab i l i t a t e a p en t r u p opo r u l r oman .

V î n z a r e a e r a ş i o p e r a c r e d i t o r i l o r n e s a t i s f ă c u Ń i , î n t impu l e x e cu Ń i e i p e r s o n a l e f ă c u t ă a s u p r a d eb i t o r u l u i i n s o l v ab i l ( c a r e f i i n d î n a ş t e p t a r e - c on f o rm p r o c edu r i i e x e cu t ă r i i s i l i t e - e r a v ându t s a u u c i s , d e c r e d i t o r c a "add i c t u s ” , a d i c ă d ev en i t s c l a v d i n c a u z a d a t o r i i l o r ) . A c e s t a d i n u rmă s e g ă s e a î n î n c h i s o a r e a p r i v a t ă a c r e d i t o r u l u i , î n s t a r e d e s c l a v i e d e f a p t .

Î n s f â r ş i t , “p a t e r f am i l i a s ” , d e a s emene a , a v e a p o s i b i l i t a t e a d e a e x e r c i t a a c e l “ i u s v e nd end i ” a s up r a f i u l u i s ă u î n c a zu r i l e l im i t a t i v p r e v ă zu t e d e n o rme l e d r e p t u l u i c i v i l .

Î n e p o c a c l a s i c ă , t o a t e a c e s t e modu r i d e c o n s t i t u i r e a s c l a v i e i a u d i s p ă r u t ( o p a r t e d a t o r i t ă f a p t u l u i c ă T i b r u n u ma i c o n s t i t u i a l i n i a d e h o t a r a t e r i t o r i u l u i r oman ) : n e a s cu l t a r e a mag i s t r a t u l u i e r a a l t f e l s a n c Ń i o n a t ă ; a d i s p ă r u t “ î n d ă r ă t n i c i a ” c e l u i c h ema t l a r e c r u t a r e , o d a t ă c u a f i rma r e a p r i n c i p i u l u i î n r o l ă r i i v o l u n t a r e ; a u d i s p ă r u t c a zu r i l e d e “ i n c en s u s ” , p r i n r e â n t o a r c e r e a l a f o rma a n t i c ă a r e c en s ămân t u l u i , c â nd e r a e f e c t u a t d e c ă t r e c e n s o r ; c ă zu s e î n d e s u e t u d i n e ş i “d ed i t i o ” c u p r i v i r e l a c e t ă Ń e a nu l s t a t u l u i s t r ă i n ; d e c ad e e x e cu t a r e a p e r s on a l ă a d eb i t o r u l u i , i a r l o c u l a c e s t e i a l - a l u a t e x e cu Ń i a p a t r imon i a l ă ; a c ă zu t î n d e s u e t u d i n e e x e r c i t a r e a a c e l u i “ i u s v e nd end i ” d e c ă t r e “p a t e r f am i l i a s ” , î n t imp c e “ f i l i u s ” , î n mod e x c ep Ń i o n a l , c o n s t i t u i a o b i e c t a l man c i p a Ń i u n i i ( “manc i p a t i o ” ) d a c ă s e g ă s e a î n t r - o s i t u a Ń i e p a r t i c u l a r ă d e “p e r s ona i n c a u s a man c i p i i ” .

Page 54: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 4

D . A l t e c a u z e d e c o n s t i t u i r e a s c l a v i e i . A l t e modu r i d e c o n s t i t u i r e a s c l a v i e i a u a p ă r u t î n

e p o c a i s t o r i c ă a r h a i c ă ş i a u f o s t r e c uno s cu t e c a a t a r e c u t i t l u d e p ed ep s e , p r i n u i t a r e a s a u c h i a r a n u l a r e a r e g u l i i d e p r i n c i p i u p r i n c a r e c e t ă Ń e a nu l n u p u t e a s ă f i e r e a du s î n s t a r e a d e s c l a v i e p e t e r i t o r i u l r oman . P r i n a n umi t e d i s p o z i Ń i i e d i c t a l e , a d op t a t e l a f i n e l e Repub l i c i i , ş i c o n f i rma t e î n e p o c a P r i n c i p a t u l u i d e s e n a t u s - c on s u l t e ş i d e o c o n s t i t u Ń i e a împ ă r a t u l u i Had r i a n , p ă s t r a t e î n v i g o a r e î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n , p r e t o r u l n e g a “v i n d i c a t i o i n l i b e r t a t em ” împo t r i v a c ump ă r ă t o r u l u i d e b un ă c r e d i n Ń ă , a p e r s o an e i l i b e r e ma j o r e d e 2 0 d e a n i , c a r e s - a l ă s a t s ă f i e v ându t ă c a s c l a v p en t r u a împ ă r Ń i p r e Ń u l c u v ân z ă t o r u l . 86 P r i n d i s p o z i Ń i i l e u nu i s e n a t u s con s u l t a d op t a t s u b împă r a t u l C l a ud i u , î n a nu l 5 2 . e . n . , a b o l i t î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n , f eme i a l i b e r ă c a r e a î n t r e Ń i n u t o r e l a Ń i e s e xu a l ă c u s c l a v u l a l t u i a , împo t r i v a v o i n Ń e i ş i c u t o a t ă împo t r i v i r e a o r i d i s p r e Ń u l s t ă p ânu l u i a c e s t u i a , d e v en e a l a r â n du l s ă u s c l a v ă . 87

D e a s emene a , î n e p o c a impe r i a l ă , c e i c o nd amn a Ń i l a mo a r t e s a u l a mun c ă s i l n i c ă î n m i n e ( “ad me t a l l a ” ) s e g ă s e au î n t r - o s t a r e p a r t i c u l a r ă d e “s e r vu s p o ena e ” . 88

ł i n ând u - s e s e ama d e p r e c ed en t u l c r e a t d e c l a s i c i , s - a a f i rma t î n e p o c a p o s t c l a s i c ă , ş i a p o i , s - a p ă s t r a t î n

86 C f . I , 1 . 3 . 4 . : ” S e r v i … f i u n t … c u m h o m o l i b e r m a i o r X X a n n i s a d p r e t i u m

p a r t e c i p a n d u m s e s e v e n u m d a r i p a s s u s e s t … ” 87 A s e v e d e a : G a i u s , 1 . 1 6 0 : ” … f e m i n a e … e x s e n a t u s c o n s u l t o C l a u d i a n o

a n c i l l a e f i u n t e o r u m d o m i n o r u m , q u i b u s i n v i t i s e t d e n u n t i a n t i b u s c u m s e r v i s e o r u m c o i e r i n t ” ; P . S . 2 . 2 1 a . 1 : ” S i m u l i e r i n g e n u a c i v i s q u e R o m a n a v e l L a t i n a a l i e n o s e s e r v o c o n i u x e r i t , s i q u i d e m i n v i t o e t d e n u n t i a n t e d o m i n o i n e o d e m c o n t u b e r n i o p e r s e v e r a v e r i t , e f f i c i t u r o n c i l l a ” ; I , 3 . 1 2 . 1 . : ” E r a t e x s e n a t u s c o n s u l t o C l a u d i a m i s e r a b i l i s p e r u n i v e r s i t a t e m a d q u i s i t o , c u m l i b e r a m u l i e r s e r v i t i a m o r e b a c c h a t a i p s a m l i b e r t a t e m p e r s e n a t u s c o n s u l t u m a m i t t e b a t e t c u m l i b e r t a t e s u b s t a n t i a m : q u o d i n d i g n u m n o s t r i s t e m p o r i b u s e s s e e x i s t i m a n t e s e t a n o s t r a c i v i t a t e d e l e r i e t n o n i n s e r i n o s t r i s d i g e s t i s c o n c e s s i m u s ” .

88 C f . I , 1 . 1 2 . 3 . ” … s e r v i a u t e m p o e n a e e f f i c i u n t u r , q u i i n m e t a l l u m d a m n a n t u r e t q u i b e s t i i s s u b i c i u n t u r ” . O a s t f e l d e d i s p o z i Ń i e a f o s t a b o l i t ă d e î m p ă r a t u l I u s t i n i a n , î n s ă n u m a i î n N o v e l l e .

Page 55: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 5

d r ep t u l l u i I u s t i n i a n , r e a du c e r e a î n s c l a v i e p en t r u i n g r a t i t u d i n e a d e z r o b i t u l u i ( l i b e r t u l u i ) . 89

Î n s f â r ş i t , r e â nv i e î n e p o c a p o s t c l a s i c ă ş i s e c o n s e r v ă î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n , r e v en i r e a î n s c l a v i e a f i u l u i , v â ndu t c u g r e u t a t e c â nd s - a n ă s cu t d e c ă t r e “p a t e r f am i l i a s ” c a r e e r a î n t r - o c r u n t ă s ă r ă c i e : c u t o a t e a c e s t e a t a t ă l n o u - n ă s cu t u l u i ( d a c ă s t a r e a ma t e r i a l ă s e îmbună t ă Ń e a s a u d i n a l t e c a u z e j u s t i f i c a t e ) a v e a p o s i b i l i t a t e a d e a - ş i r ă s c umpă r a f i u l , d a c ă r e s t i t u i a p r e Ń u l î n c a s a t c u o c a z i a v ân z ă r i i s a u p r e d a a l t s c l a v î n l o c u l f i u l u i s ă u .

5 . CO N DI ł I A J U R I DI C Ă A S CL A VI LO R Co nd i Ń i a j u r i d i c ă a s c l a v i l o r s e p r e z en t a , î n t r - u n

mod c u t o t u l d e o s eb i t , d e o a r e c e e i e r a u c on s i d e r a Ń i , î n p r i n c i p a l , c a u n e l emen t a l p a t r imon i u l u i , ma i mu l t d e c â t a t â t , u n o b i e c t ş i n i c i d e cum u n s u b i e c t d e d r e p t u r i . P e d e a l t ă p a r t e , f i i n d f i i n Ń e umane , a ş a c um am ma i s u b l i n i a t e r a u î n z e s t r a Ń i c u c a p a c i t a t e i n t e l e c t u a l ă .

A . S c l a v i i c a o b i e c t a l p u t e r i i do mi n i c a l e . Î n c a d r u l f am i l i e i p r im i t i v e , s c l a v u l s e g ă s e a s u pu s

p u t e r i i l u i “p a t e r f am i l i a s ” împ r eun ă c u a l t e l u c r u r i ş i p e r s o an e l i b e r e “a l i e n i i u r i s ” . Pu t e r e a l u i “pa t e r f am i l i a s ” f a Ń ă d e s c l a v s e p r e z en t a “a b a n t i q uo ” c a o n emă r g i n i t ă p u t e r e d e d i s p o z i Ń i e , d e n a t u r ă p a t r imon i a l ă , d i f e r e n Ń i i n du - s e d e p u t e r e a a s u p r a p e r s o an e l o r l i b e r e “a l i e n i i u r i s ” .

Apo i , s c l a v u l c o n t i n u a s ă f i e c o n s i d e r a t p u r ş i s imp l u u n e l emen t p a t r imon i a l , a l ă t u r i d e c e l e l a l t e l u c r u r i ( “ r e s ” ) c o r p o r a l e . 90 A ş ad a r s c l a v u l e r a s u pu s 89 C f . C o d e x T h e o d o s i a n u m , 4 . 1 0 . 1 . , d i n a n u l 4 3 8 : ” L i b e r t i s i n g r a t i s i n

t a n t u m i u r a a d v e r s a s u n t , u t … a p a t r o n i s r u r s u s s u b i m p e r i a d i c i o n e m q u e m i t t a n t u r ” .

90 C f . G a i u s , 2 . 1 3 . : ” C o r p o r a l e s ( “ r e s ” ) h a e s u n t q u a e t a n g i p o s s u n t , v e l u t f u n d u s , h o m o ( s e r v o ) … ” A ş a d a r d u p ă c e G a i u s , c l a s i f i c a b u n u r i l e î n c o r p o r a l e ş i i n c o r p o r a l e , s u b l i n i a c ă s u n t c o r p o r a l e

Page 56: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 6

r e g imu l u i d r e p t u r i l o r p a t r imon i a l e , î n s p e c i a l d r e p t u l u i d e p r o p r i e t a t e , c h i a r d a c ă l a a c e a v r eme s e f ă c e a d i s t i n c Ń i e î n t r e p e r s o an e l e c a r e s u n t î n p l e n i t u d i n e a d r e p t u r i l o r ( “ s u i i u r i s ” ) i a r a l t e l e “a l i e n i i u r i s i n po t e s t a t e ” , d e c i s u pu s e d r e p t u l u i a l t u i a . 91

S upu s p u t e r i i s t ă p ânu l u i ( “domen i c a p o t e s t a s ” ) , s c l a v u l e r a d i n p un c t d e v ed e r e j u r i d i c i n c ap ab i l : a s t f e l e l n u a v e a n i c i o c a p a c i t a t e d e a f i s u b i e c t d e d r ep t î n c a d r u l r a p o r t u r i l o r f am i l i a r e ( d e p i l d ă , “c ă s ă t o r i a ” s a , î n a ş a - z i s u l “c on t u b e r n i um ” , e r a c o n s i d e r a t ă c a o r e l a Ń i e d e f a p t c a r e n u p r o du c e a c on s e c i n Ń e j u r i d i c e ) , n i c i c a p a c i t a t e p a t r imon i a l ă ( d e a a v e a u n p a t r imon i u ) , ş i n i c i n u p u t e a s ă s t e a î n j u s t i Ń i e . 92

Cu t o a t e a c e s t e a p r i n î n s ă ş i n a t u r a s a umană , e r a l u a t î n c o n s i d e r a r e d r e p t u l s c l a v u l u i ( s u b ma i mu l t e a s p e c t e ) , me r g ându - s e p ân ă l a r e c uno a ş t e r e a a c e s t u i a , î n mă s u r a î n c a r e e r a î n z e s t r a t c u d i s c e r n ămân t s au ma t u r i t a t e i n t e l e c t u a l ă , c u o a d ev ă r a t ă c a p a c i t a t e d e e x e r c i Ń i u .

B . S c l a v u l c a p e r s o na l i t a t e uma nă P e r s o n a l i t a t e a uman ă a s c l a v u l u i e r a r e c uno s cu t ă î n

c a d r u l d r e p t u l u i d i v i n ( “ i u s s a c r um ” ) d e u nd e d e cu r g e ,

“ a c e l e a c a r e p o t f i a t i n s e , p r e c u m u n f o n d , u n s c l a v , u n v e ş m â n t , o b u c a t ă d e a u r s a u d e a r g i n t ” p r e c u m ş i a l t e n e n u m ă r a t e l u c r u r i .

91 C f . G a i u s , 1 . 4 8 . ş i u r m . : ” S e q u i t u r d e i u r e p e r s o n a r u m a l i a d i v i s i o . N a m q u a e d a m p e r s o n a e s u i i u r i s s u n t , q u a e d a m a l i e n o i u r i s u b i e c t a e s u n t … V i d e a m u s n u n c d e h i s q u a e a l i e n o i u r i s u b i e c t a e s i n t … A c p r i u s d i s p i c i a m u s d e i i s q u i i n a l i e n a p o t e s t a t e s u n t . I n p o t e s t a t e i t a q u e s u n t s e r v i d o m i n o r u m , q u a e q u i d a m p o t e s t a s i u r i s g e n t i u m e s t … ”

92 C f . G a i u s , 2 . 8 7 . : ” i p s e e n i m , q u i i n p o t e s t a t e n o s t r a e s t , n i h i l s u u m h a b e r e p o t e s t ” . A ş a d a r “ n i m e n i d i n c e i c e s e a f l ă s u b p u t e r e a n o a s t r ă n u p o a t e a v e a c e v a p r o p r i u a l s ă u ” . D e a s e m e n e a a s e v e d e a : U l p i a n , D . 5 0 . 1 7 . 3 2 . : “ Q u o d a t t i n e t a d i u s c i v i l e s e r v i p r o n u l l i s h a b e n t u r … ” ; U l p i a n , D . 2 8 . 1 . 2 0 . 7 . : ” S e r v u s q u o q u e m e r i t o a d s o l l e m n i a a d h i b e r i n o n p o t e s t , c u m i u r i s c i v i l i s c o m m u n i o n e m n o n h a b e a t i n t o t u m , n e p r e t o r i s q u i d e m e d i c t i ” ; U l p i a n , 2 8 . 8 . 1 . p r : ” … p r o n u l l o i s t i ( s e r v i ) h a b e n t u r a p u d p r a e t o r e m ” . ; M a r c i a n , D . 4 8 . 1 0 . 7 . : ” N u l l o m o d o s e r v i c u m d o m i n i s s u i s c o n s i s t e r e p o s s u n t , c u m n e q u i d e m o m n i n o i u r e c i v i l i n e q u e i u r e p r a e t o r i o n e q u e e x t r a o r d i n e m c o m p u t a n t u r … ” ; G a i u s , D . 5 0 . 1 7 . 1 0 7 : ” C u m s e r v o n u l l a a c t i o e s t ” ; I u l i a n , D . 2 . 1 1 . 1 3 . : ” … s e r v u s c o n v e n i r i v e l c o n v e n i r e n o n p o t e s t ” .

Page 57: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 7

p e c a l e d e c o n s e c i n Ń ă , c ă “ l o c u s ” u nd e e l e s t e î nmo rmân t a t d e v i n e “ r e l i g i o s u s ” . 93 Î n d omen i u l d r e p t u l u i p e n a l s c l a v u l e r a s u pu s u no r p ed ep s e c o r p o r a l e s a u l a p ed e ap s a c u î n ch i s o a r e a , î n t imp c e , p r i n a p l i c a r e a a c e l e i “Le x Co rn e l i a d e s i c a r i i s ” d i n a n u l 8 1 î . e . n . , u c i d e r e a s c l a v u l u i ( a l t u i a ) e r a p ed ep s i t ă c a ş i î n c a zu l u c i d e r i i u n u i om l i b e r . 94

Î n c a d r u l r a p o r t u r i l o r f am i l i a r e r u d en i a , ş i î n t r - o e p o c ă t â r z i e c h i a r a f i n i t a t e a , d e r i v a t e d i n “c o n t u b e r n i um ” s u n t l u a t e î n c o n s i d e r a r e c a i n p ed imen t e l a “că s ă t o r i a ” s c l a v i l o r .

C . L i m i t ă r i l e a d u s e p u t e r i i do mi n i c a l e . Î n c e e a c e p r i v e ş t e p u t e r e a a s u p r a s c l a v u l u i

( “d om i n i c a p o t e s t a s ” ) î n d e cu r s u l v r emi i a u f o s t a d u s e o s e r i e d e l im i t ă r i , c a r e , l a u rma u rme i t r e b u i e c o n s i d e r a t e î n e s e n Ń ă , c a f i i n d d e n a t u r ă uman ă .

Î n p e r i o ad a e p o c i i r e p ub l i c a n e , c e n s o r i i , c a r e a v e au c a s a r c i n ă o c r o t i r e a v e ch i l o r o b i c e i u r i ( “mo r e s ” ) c e t ă Ń e n e ş t i , e r a u c h ema Ń i î n t r - u n mod c u t o t u l g e n e r i c , n e p r e c i s l a s a n c Ń i o n a r e a e v en t u a l e l o r a b u zu r i .

Î n e p o c a p r i n c i p a t u l u i , p r i n i n f l u en Ń a d o c t r i n e i s t o i c e , a u f o s t f i x a t e a n umi t e l im i t e . A s t f e l , p r i n d i s p o z i Ń i i l e u n e i “Le x Pe t r o n i a ” , s u b Augu s t u s s au T i b e r i u s , r e g ă s i t ă î n s e n a t u s c o n s u l t e ş i r e s c r i p t e , s e i n t e r z i c e a e xpun e r e a s a u a r u n c a r e a s c l a v i l o r l a f i a r e . 95 Un e d i c t a l împ ă r a t u l u i C l a ud i u s a n c Ń i o n a c h i a r p i e r d e r e a s c l a v u l u i , a b andon a r e a c e l u i i n f i rm s a u b o l n av d e c ă t r e s t ă p ânu l s ă u . 96

93 C f . U l p i a n , D . 1 1 . 7 . 2 . p r . : ” L o c u m i n q u o s e r v u s s e p u l t u s e s t r e l i g i o s u m

e s s e A r i s t o a i t ” . 94 C f . U l p i a n , C o l l . 1 . 3 . 2 . : ” … c o n p e s c i t i t e m ( l e x C o r n e l i a ) e u m , q u i

h o m i n e m o c c i d i t , n e c a d i e c i t c u i u s c o n d i c i o n i s h o m i n e m , u t e d a d s e r v u m e t a d p e r e g r i n u m p e r t i n e r e h a e c l e x v i d e a t u r . ”

95 C f . M o d e s t i n , D 4 4 8 . 8 . 1 1 . 2 . : ” P o s t l e g e m P e t r o n i a m e t s e n a t u s c o n s u l t a a d e a m l e g e m p e r t i n e n t i a d o m i n i s p o t e s t a s a b l a t a e s t a d b e s t i a s d e p u g n a n d a s s u o a r b i t r i o s e r v o s t r a d e r e … ” .

96 C f . M o d e s t i n , D . 4 0 . 8 . 2 . : ” S e r v o , q u e m p r o d e r e l i c t o d o m i n u s o b g r a v e m i n f i r m i t a t e m h a b u i t , e x e d i c t o d i v i C l a u d i i c o m p e t i t l i b e r t a s ” .

Page 58: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 8

P r i n t r - o c o n s t i t u Ń i e a împă r a t u l u i An t o n i n u s P i u s e r a p ed ep s i t ă c a omoc i d e r e ş i omo r â r e a n e j u s t i f i c a t ă a p r o p r i u l u i s c l a v , î n t imp c e a c e l a ş i împ ă r a t , o b l i g a p e s t ă p ân s ă v ând ă s c l a v u l c a r e a s u f e r i t r e l e t r a t amen t e . 97

P e d e a l t ă p a r t e , ”p r a e f e c t u s u r b i ” e r a c h ema t s ă s u p r a v egh e z e a s up r a t r a t amen t e l o r a p l i c a t e s c l a v i l o r 98 ş i s - a a dmi s c h i a r , c ă î n a n umi t e c a zu r i s c l a v u l p u t e a s ă r e c u r g ă “e x t r a o r d i n em ” împo t r i v a p r o p r i u l u i s t ă p ân p en t r u a - ş i o b Ń i n e l i b e r t a t e a . 99

A c e s t e l im i t ă r i s u n t r e l u a t e ş i c o n f i rma t e p r i n l e g i s l a Ń i a imp e r i a l ă p o s t c l a s i c ă , i n s p i r a t ă d e p r i n c i p i i l e c r e ş t i n e . P e l â n g ă a c e s t e a , î n b a z a u n e i d i s p o z i Ń i i a

97 C f . I , 1 . 8 . 2 . : ” … e x c o n s t i t u t i o n e d i v i P i i A n t o n i n i q u i s i n e c a u s a

s e r v u m s u u m o c c i d e n t , n o n m i n u s p u n i r i i u b e t u r , q u a m q u i s e r v u m a l i e n u m o c c i d e r i t , s e d e t m a i o r a s p e r i t a s d o m i n o r u m e i u s d e m p r i n c i p i s c o n s t i t u t i o n e c o e r c e t u r . N a m c o n s u l t u s a q u i b u s d a m p r a e s i d i b u s p r o v i n c i a r u m d e h i s s e r v i s , q u i a d a e d e m s a c r a m v e l a d s t a t u a m p r i n c i p u m c o n f u g i u n t , p r a e c e p i t , u t s i i n t o l e r a b i l i s v i d e a t u r d o m i n o r u m s a e v i t i a , c o g a n t u r s e r v o s b o n i s c o n d i c i o n i b u s v e n d e r e … ” . A ş a d a r , a i c i , e s t e v o r b a d e s t ă p â n u l c a r e ş i - a u c i s , f ă r ă m o t i v , p r o p r i u l s c l a v p e n t r u a n u f i p e d e p s i t m a i b l â n d d e c â t c e l c a r e a u c i s s c l a v u l a l t u i a . C u p r i v i r e l a s c l a v i i c a r e î ş i c ă u t a u s c ă p a r e a l a u n t e m p l u s a c r u s a u l a s t a t u i l e î m p ă r a Ń i l o r , p r i n t r - o a l t ă c o n s t i t u Ń i e A n t o n i n u s P i u s , a s t a t u a t c ă , d a c ă a s p r i m e a s t ă p â n i l o r s e a r a t ă a f i d e n e s u p o r t a t , a c e ş t i a s ă f i e o b l i g a Ń i s ă - ş i v â n d ă s c l a v i i î n c o n d i Ń i i m a i b u n e ş i s ă n u m a i r e v i n ă î n p u t e r e a s t ă p â n u l u i l o r .

98 C f . U l p i a n , D . 1 . 1 2 . 1 . 8 . ” Q u o d a u t e m d i c t u m e s t , u t s e r v o s d e d o m i n i s q u e r e n t e s p r a e f e c t u s a u d i a t , s i c a c c i p i e m u s n o n a c c u s a n t e s d o m i n o s ( h o c e n i m n e q u a q u a m s e r v o p e r m i t t e n d u m e s t n i s i e x c a u s i s e x c e p t i s ) , s e d s i v e r e c u n d e e x p o s t u l a n t , s i s a e v i t i a m , s i d u r i t i a m , s i f a m e m , q u a e o s p r e m a n t , s i o b s c e n i t a t e m , i n q u a e o s c o m p u l e r i n t v e l c o m p e l l a n t , a p u d p r a e f e c t u m u r b i e x p o n a n t , h o c q u o q u e o f f i c i u m p r a e f e c t o u r b i a d i v o s e v e r o d a t u m e s t , u t m a n c i p i a t u e a n t u r n e p r o s t i t u a n t u r . ”

99 C f . H e r m o g e n i a n , D . 5 . 1 . 5 3 . : ” V i x c e r t i s e x c a u s i s a d v e r s u s d o m i n o s s e r v i s c o n s i s t e r e p e m i s s u m e s t : i d e s t s i q u i s u p p r e s s a s t a b u l a s t e s t a m e n t i d i c a n t , i n q u i b u s l i b e r t a t e m s i b i r e l i c t a m a d s e v e r a n t , i t e m a r t i o r i s a n n o n a e p o p u l i R o m a n i , c e n s u s e t i a m e t f a l s a e m o n e t a e c r i m i n i s r e o s d o m i n o s d e t e g e r e s e r v i s p e r m i s s u m e s t , p r a e t e r e a f i d e i c o mm i s s a m l i b e r t a t e m a b h i s p e t e n t ; s e d e t s i q u i s u i s n u m m i s r e d e m p t o s s e e t n o n m a n u m i s s o s c o n t r a p l a c i t i f i d e m a d s e v e r e n t , l i b e r e t i a m e s s e i u s s u s s i r a t i o n e s r e d d i d e r i t , a r b i t r u m c o n t r a d o m i n u m r a t i o n i b u s e x c u t i e n d i s r e c t e p e t e t , s e d e t s i q u i s f i d e m a l i c u i u s e l e g e r i t , u t n u m m i s e i u s r e d i m a t u r a t q u e h i s s o l u t i s m a n u m i t t a t u r , n e c i l l e o b l a t a m p e c u n i a n s u s c i p e r e v e l l e d i c a t , c o n t r a c t u s f i d e m d e t e g e n d i s e r v o p o t e s t a s t r i b u t a e s t ” .

Page 59: Teodor Mara - Drept Privat Roman

5 9

împ ă r a t u l u i Con s t a n t i n , l a î n c epu t d eo s eb i t d e r e s t r i c t i v ă s e i n t e r z i c e a s e p a r a r e a f am i l i l o r d e s c l a v i . 100

D . C a pa c i t a t e a s c l a v u l u i c u p r i v i r e l a p e c u l i u Î n c ă d i n a n t i c h i t a t e , s c l a v u l d ob ând e a d e l a

p r o p r i u l s ă u s t ă p ân , u n p e cu l i u , c h i a r ş i p e c a l e a î n ch e i e r i i u n o r a c t e j u r i d i c e ( c u e x c ep Ń i a , modu l u i d e d ob ând i r e a p r o p r i e t ă Ń i i d u p ă d r e p t u l c i v i l , “ i n i u r e c e s s i o ” , a c e l a c a r e n u e r a l e g i t ima t , n u e r a c a p ab i l p o t r i v i t p r o c edu r i i l e g i s - a c Ń i u n i l o r ) . “O b l i g a t u s i u r e c i v i l i ” p e n t r u d e l i c t e l e s ă v â r ş i t e

101, d e c i c e l c a r e î l

i m p l i c a p e s t ă p â n , î l f o r Ń a p e a c e s t a d i n u r m ă s ă - l a b a n d o n e z e p e n t r u o f e n s a a d u s ă s a u p e n t r u a f i a n g a j a t ă p r o p r i a r ă s p u n d e r e . A c e a s t ă o b l i g a Ń i e n u e x i s t a î n b a z a a c t e l o r j u r i d i c e , c i p r e t o r u l e r a c e l c a r e s a n c Ń i o n a î n a s t f e l d e c a z u r i p r i n a t r a g e r e a r ă s p u n d e r i i s t ă p â n u l u i ( “ d o m i n u s ” ) .

Î n c ep ând c u j u r i s p r u d en Ń a c l a s i c ă t â r z i e , s - a a dmi s p o s i b i l i t a t e a i n s t i t u i r i i r ă s p und e r i i c a “ob l i g a t i o n e s n a t u r a l e s ” , c u a n umi t e c o n s e c i n Ń e î n t r e “d om i nu s ” ş i s c l a v , ş i r e s p e c t i v î n c a zu l r ă s p und e r i i s c a l v u l u i î n c o n f l i c t e l e c u s t r ă i n i i .

D e a s emen e a , t r e b u i e s ă s u b l i n i em c ă l e g i t ima t u l p u t e a î n ch e i a î n mod v a l i d a c t e ( n e f o rma l e ) d e î n s t r ă i n a r e a l u c r u l u i p r o p r i u l u i s ă u s t ă p âm ( “dom i nu s ” ) î n mă s u r a î n c a r e p r ime a c uv en i t a a u t o r i z a r e s a u î n mă s u r a î n c a r e r e i n t r a u î n “p e cu l i um ” b unu r i l e c o n c e s i o n a t e l u i d e s t ă p ânu l î n s u ş i .

P ân ă î n e p o c a c l a s i c ă , s e î n c e t ă Ń e n i s e f a p t u l c a “d om i nu s ” s ă a t r i b u i e s c l a v u l u i u n m i c p a t r imon i u ( “p e cu l i um ” ) c a r e p u t e a s ă f i e s p o r i t p r i n a c t i v i t a t e a d e s f ă ş u r a t ă d e s c l a v . 102 100 C f . C . 3 . 3 8 . 1 1 ş i t e x t u l u i c u p r i n s î n C o d e x T h e o d o s i a n u s , 2 . 2 5 . 1 ( d i n

a n u l 3 3 4 ) : ” P o s s e s s i o n u m d i v i s i o n e s s i c f i e r i o p o r t e t , u t i n t e g r a a p u d s u c c e s o r e m u n u m q u e m q u e s e r v o r u m v e l c o l o n o r u m a d s c r i p t i c i a e c o n d i c i o n i s s e u i n q u i l i n o r u m p r o x i m a a g n a t i o v e l a d f i n i t a s p e r m a n e r e t , q u i s e n i m f e r a t l i b e r o s a p a r e n t i b u s , a f r a t r i b u s s o r o r e s , a v i r i s c o n i u g e s s e p a r a r i ? I g i t u r s i q u i d i s s o c i a t a i n i u s d i v e r s u m m a n c i p i a v e l c o l o n o s t r a x e r i n t , i n u n u m e a d e m r e d i g e r e c o g a n t u r ” .

101 C f . U l p i a n , D . 4 4 . 7 . 1 4 . : ” S e r v i e x d e l i c t i s q u i d e m o b l i g a n t u r … ” . 102 C f . U l p i a n , D . 1 5 . 1 . 5 . 3 - 4 : ” P e c u l i u m d i c t u m e s t q u a s i p u s i l l a p e c u n i a

s i v e p a t r i m o n i u m p u s i l l u m . P e c u l i u m a u t e m T u b e r o q u i d e m s i c d e f i n i t , u t C e l s u s l i b r o V I d i g e s t o r u m r e f e r t , q u o d s e r v u s d o m i n i

Page 60: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 0

P e cu l i u l d i n p un c t d e v ed e r e j u r i d i c e r a , p u r ş i s imp l u , o b i e c t u l p r o p r i e t ă Ń i i s t ă p ânu l u i d e s c l a v i . A s up r a l u c r u r i l o r c a r e n u f ă c e au p a r t e d i n p e cu l i u , s c l a v u l a v e a n uma i a dmi n i s t r a r e a d e f a p t a a c e s t o r a , c e l p u Ń i n î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n , c â nd a o b Ń i n u t d e l a “d om i nu s ” cuv en i t a “c on c e s i o ( l i b e r a e ) a dm i n i s t r a t i o n i s ” , î n c uv i i n Ń a r e a d e a î n s t r ă i n a , 103 î n s ă n u d e a d on a , 104 ş i n i c i d e a d i s p un e “mo r t i s c a u s a ” .

S t ă p ânu l r ă s p und e a , d up ă d r e p t u l p r e t o r i a n , d e o b l i g a Ń i i l e c o n t r a c t a t e d e s c l a v , î n l im i t e l e mă r imi i p e cu l i u l u i , Ń i n â ndu - s e s e ama d e c r e d i t e l e ş i d e b i t e l e r e c i p r o c e e x i s t e n t e î n t r e s t ă p ân ş i s c l a v . P e cu l i u l e r a t o t d e aun a r e v o c ab i l . 105 Î n c a zu l d e z r o b i r i i , s e p r e zuma c ă p e cu l i u l a f o s t d on a t s c a l v u l u i , a f a r ă d e c a zu l î n c a r e e r a v o r b a d e o d e z r o b i r e t e s t amen t a r ă , i p o t e z ă î n c a r e t r e b u i a s ă e x i s t e o d i s p o z i Ń i e e x p r e s ă ş i e x p l i c i t ă ( ” l e g a t um p e cu l i i ” ) , d e o a r e c e s c a l v u l e r a c e l c a r e î l d o b ând e a . 106 P e cu l i u l f o l o s e a , î n s f â r ş i t , s c l a v u l u i c a m i j l o c p en t r u c ump ă r a r e a d e l a s t ă p ânu l s ă u a l i b e r t ă Ń i i . 107

E . Co n f i r ma r ea s t a t u t u l u i d e o m l i b e r s a u s c l a v p e c a l e j ud i c i a ră .

p e r m i s s u s e p a r a t u m a r a t i o n i b u s d o m i n i c i s h a b e t , d e d u c t o i n d e s i q u i d d o m i n o d e b e t u r ” ; D e a s e m e n e a a s e v e d e a , F l o r e n t i n u s , D . 1 5 . 1 . 3 9 . : ” P e c u l i u m e t e x e o c o n s i s t i t , q u o d p a r s i m o n i a s u a q u i s p a r a v i t v e l o f f i c i o m e r u e r i t a q u o l i b e t s i b i d o n a r i i d q u e v e l u t p r o p r i u m p a t r i m o n i u m s e r v u m s u u m h a b e r e q u i s v o l u e r i t ” .

103 C f . U l p i a n D . 6 . 1 . 4 1 . 1 . : ” S i s e r v u s m i h i v e l f i l i u s f a m i l i a s f u n d u m v e n d i d i t e t t r a d i d i t h a b e n s l i b e r a m p e c u l i i a d m i n i s t r a t i o n e m , i n r e m a c t i o n e u t i p o t e r o … ” .

104 C f . G a i u s , D . 2 . 1 4 . 2 8 . 2 . : ” … v e r u m e s t q u o d i u l i a n o p l a c e t , e t i a n u s i m a x i m e q u i s a d m i n i s t r a t i o n e m p e c u l i i h a b e a t c o n c e s s a m , d o n a n d i i u s e u m n o n h a b e r e … ” .

105 C f . M a r c i a n , D . 1 5 . 1 . 4 0 . 1 : ” … ( p e c u l i u m ) m o r i t u r , c u m a d e m p t u m s i t ” . 106 C f . F r a g m e n t a V a t i c a n a , 2 6 1 ( d u p ă P a p i n i a n ) : “ P e c u l i u m v i n d i c t a

m a n u m i s s o v e l i n t e r a m i c o s ş i n o n a d i m a t u r , d o n a r i v i d e t u r … A l i u d i n h i s p l a c u i t , q u i t e s t a m e n t o l i b e r t a t e m a c c e p e r u n t… q u o s a m i t t e r e p e c u l i u m , s i n o n s i t l e g a t u m , c o n s t i t i t , n e q u e e n i m t a c i t a l i b e r a l i t a s d e f u n c t i p e r m i t t e n t i s r e t i n e r e p e c u l i u m p o t u i t i n t e l l e g i ” .

107 C f . U l p i a n , D . 4 0 . 1 . 4 p r . : “ I s q u i s u i s n i m m i s e m i t u r e p i s t u l a d i v o r u m f r a t r u m a d U r b i u m M a x i m a m i n e a m c o n d i c i o n e m r e d i g i t u r , u t l i b e r t a t e m a d i p i s c a t u r ” .

Page 61: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 1

P r o c e s u l p en t r u c o n f i rma r e a s t a t u t u l u i d e om l i b e r s a u d e s c l a v ( “c au s a l i b e r a l i s ” ) s e d e s f ă ş u r a , î n a n t i c h i t a t e , d up ă p r o c edu r a “ l e g i s a c t i o s a c r amen t o i n

r em ” î n t r e c e l c a r e e s t e s t ă p ânu l s c l a v u l u i ( “v i n d i c a t i o i n s e r v i t u t em ” ) ş i u n “a d s e r t o r l i b e r t a t i s ” , î n r e p r e z en t a r e a i n t e r e s e l o r s c l a v u l u i , d e c i o t e r Ń ă p e r s o an ă , c a r e d up ă o î n Ń e l e g e r e p r e a l a b i l ă , c h ema î n j u d e c a t ă p e s t ă p ânu l s c l a v u l u i a f i rmând c ă s c l a v u l e s t e u n om l i b e r . 108 A ş ad a r , a c e ş t i a d i n u rmă , e r a u a ş a - z i ş i i “a pă r ă t o r i a i d e z r ob i r i i ” . Apo i , t e r Ń u l d up ă c e a f i rma c ă s c a l v u l î i a p a r Ń i n e , l o v e a s c l a v u l c u o n u i a ( “ v i n d i c t a ” ) i a r s t ă p ânu l a c h i e s a l a c e l e s p u s e d e t e r Ń f ă r ă a - l c o n t r a z i c e , c o n f o rm î n Ń e l e g e r i i d i n a i n t e s t a b i l i t e î n t r e a c e s t e a . 109 Mag i s t r a t u l c a r e p a r t i c i p a l a d e s f ă ş u r a r e a a c e s t u i p r o c e s l u a a c t d e c e l e î n t âmp l a t e , d up ă c a r e d e c l a r a s c l a v u l om l i b e r .

Î n e p o c a impe r i a l ă a c e s t e p r o c e s e u rmau s ă f i e s o l u Ń i o n a t e d up ă p r o c edu r a “ cogn i t i o e x t r a o r d i n em” Împ ă r a t u l I u s t i n i a n a a b o l i t d e f i n i t i v i n t e r v en Ń i a a c e l u i “a d s e r t o r l i b e r t a t i s ” , î n a i n t e d e c ă d e r e a î n d e s u e t u d i n e 110, ş i a r e a f i rma t , p e n t r u f i e c a r e c a z î n p a r t e , p r i n c i p i u l d e c ăd e r i i d i n d r e p t u r i d i n p un c t d e v ed e r e p r o c e s u a l .

6 . MO D U RI L E D E ELI BE R A RE DI N S CL A VI E E l i b e r a r e a d i n s c l a v i e î n t o t d e aun a a v e a l o c p r i n

d e z r o b i r e ( “manum i s s i o ” ) , c a r e e s t e u n a c t f o rma l p r i n c a r e s t ă p ânu l r e n un Ń a l a d r e p t u l s ă u a s up r a s c a l v u l u i ,

108 C f . G a i u s , 4 . 1 4 : ” … s i d e l i b e r t a t e h o m i n i s c o n t r o v e r s i a e r a t , e t i a m s i

p r e t i o s i s s i m u s h o m o e s s e t , t a m e n u t L a s s i b u s s a c r a m e n t o c o n t e n d e r e t u r , e a d e m l e g e ( X I I T a b ) c a u t u m e s t f a v o r e s c i l i c e t l i b e r t a t i s n e o n e r a r e n t u r a d s e r t o r e s … ” .

109 C F . U l p i a n , D 4 0 . 1 2 . 7 . 5 . : “ S i q u i s e x s e r v i t u t e i n l i b e r t a t e m p r o c l a m a t , p e t i t o r i s p a r t e s s u s t i n e t : s i v e r o e x l i b e r t a t e i n s e r v i t u t e m p e t a t u r , i s p a r t e s a c t o r i s s u s t i n e t q u i s e r v u m s u u m d i c i t … ”

110 C f . I , 4 . 1 0 p r . : ” … c u m o l i m i n u s u f u i s s e t a l t e r i u s n o m i n e a g e r e … p r o l i b e r t a t e … ”

Page 62: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 2

e l i b e r â ndu - l . 111 Od a t ă c u d e z r o b i r e a d e r e g u l ă s c l a vu l d ob ând e a ş i c e t ă Ń e n i a r omană .

A . D ez ro b i r ea d u pă r eg u l i l e d r ep t u l u i c i v i l Î n e p o c a a r h a i c ă e x i s t a u t r e i f o rme s o l emne d e

d e z r o b i r e ( “manum i s s i o ” ) : - “p e r v i n d i c t a” - “ c en s u”

- “ t e s t amen t o ” Ac e s t e f o rme e r a u r e c uno s cu t e d e “ i u s c i v i l e ” . 112 π ”Manumi s s i o p e r v i n d i c t a ” s e r e a l i z a p r i n t r - u n

p r o c e s f i c t i v , l a c a r e p a r t i c i p a u n “a d s e r t o r l i b e r t a t i s ” c a r e c o n f o rm un e i î n Ń e l e g e r i p r e a l a b i l e c h ema î n j u d e c a t ă p e s t ă p ânu l s c l a v u l u i a f i rmând c ă s c l a v u l e s t e u n om l i b e r . Î n momen t u l p r o nun Ń ă r i i a f i rma Ń i e i r e s p e c t i v e , “a d s e r t o r l i b e r t a t i s ” a t i n g e a s c l a v u l c u o n u i a ( “ v i n d i c t a ” ) c a s emn d i s t i n c t i v a l d r e p t u l u i s ă u d e p r o p r i e t a t e , d up ă c a r e s t ă p ânu l p o t r i v i t î n Ń e l e g e r i i d i n a i n t e s t a b i l i t e , a c h i e s a l a c e l e s p u s e d e a c e s t “a pă r ă t o r a l l i b e r t ă Ń i i ” , d up ă c um î l c a r a c t e r i z a Ga i u s . 113

Mag i s t r a t u l c a r e p a r t i c i p a l a d e s f ă ş u r a r e a a c e s t u i p r o c e s f i c t i v , l u a a c t d e c e l e a f i rma t e ş i d e c l a r a p e s c a l v om l i b e r . 114

A c e s t mod d e e l i b e r a r e d i n s c l a v i e , d e ş i s - a p ă s t r a t d i n a n t i c h i t a t e , a s u f e r i t n ume ro a s e ş i î n s emna t e t r a n s f o rmă r i f o rma l e p ân ă î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n . La o r i g i n e e r a o a d ap t a r e a a c e l e i “v i n d i c a Ń i o i n l i b e r t a t em ” ş i a c o n s t i t u i t u n c a z p a r t i c u l a r d e a p l i c a r e a a l t u i mod d e d ob ând i r e a p r o p r i e t ă Ń i i d u p ă d r e p t u l c i v i l , ş i a n ume “ i n i u r e c e s s i o ” .

111 C f . U l p i a n , D . 1 . 1 . 4 p r . : ” … e s t a u t e m m a n u m i s s i o d e m a n u m i s s i o , i d

e s t d a t i o l i b e r t a t i s… ” . 112 C f . T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i : ” C i v e s R o m a n i s u n t l i b e r t i , q u i

l e g i t i m e m a n u m i s s i s u n t , i d e s t v i n d i c t a a u t c e n s u a u t t e s t a m e n t o , n u l l o i u r e p r o h i b e n t e ” .

113 C f . G a i u s , 4 , 1 4 . 114 C u p r i v i r e l a c a t e g o r i i l e d e m a g i s t r a Ń i c a r e p a r t i c i p a u l a u n a s t f e l d e

p r o c e s , a s e v e d e a , U l p i a n , T i t . E x c o r p . 1 , 7 : “ V i n d i c t a m a n u m i t t u r a p u d m a g i s t r a t u m p o p u l i R o m a n i i , v e l u t c o n s u l e m p r a e t o r e m v e v e l p r o c o m s u l e m ” .

Page 63: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 3

Î n e p o c a c l a s i c ă s o l emn i t ă Ń i l e , men Ń i o n a t e ma i s u s , a u f o s t î n ma r e p a r t e a b andon a t e . 115

Î n e p o c a p o s t c l a s i c ă a d i s p ă r u t f o rma “ i n i u r e c e s s i o ” , p r e cum ş i “ad s e r t o r l i b e r t a t i s ” , c a a p o i î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n s ă f i e s u f i c i e n t n uma i c a s t ă p ânu l s ă d e c l a r e î n f a Ń a j u d e c ă t o r u l u i v o i n Ń a s a d e a e l i b e r a s c l a v u l , p e n t r u c a j u d e c ă t o r u l s ă s e p r o nun Ń e î n c o n s e c i n Ń ă d e c a u z ă .

De a s emene a , t r e b u i e s ă s u b l i n i em c ă “ a c e l a c a r e e l i b e r e a z ă s p r e f r a u d a c r e d i t o r i l o r o r i a p a t r o nu l u i f a c e a c t n u l , c ă c i l e g e a Ae l i a S en t i a i n t e r z i c e o a s t f e l d e e l i b e r a r e ” . 116

Î n s f â r ş i t , s t ă p ânu l ma i t â n ă r d e 2 0 d e a n i n u p o a t e e l i b e r a p e s c a l v u l s ă u d e c â t p r i n “v i n d i c t a ” ş i n uma i d a c ă î n f a Ń a c omi s i e i s - a d ov ed i t “ j u s t u l mo t i v a l e l i b e r ă r i i ” . 117

π ”Manumi s s i o c e n s u ” r e p r e z i n t ă d e z r o b i r e a f ă c u t ă d e s t ă p ân c u o c a z i a r e c en s ămân t u l u i , c a r e l a Roma s e d e s f ă ş u r a o d a t ă l a c i n c i a n i .

I n s t i t u Ń i a c e n s u l u i a c ă zu t î n d e s u e t u d i n e î n e p o c a imp e r i a l ă p r i n d i s p a r i Ń i a î n s ă ş i a î n s c r i e r i i s c l a vu l u i p e l i s t e l e c e n s u l u i , e f e c t u a t ă c u î n cuv i i n Ń a r e a s t ă p ânu l u i s ă u . 118

π ”Manumi s s i o t e s t amen t o ” s e r e a l i z a î n b a z a d i s p o z i Ń i i l o r Leg i i Ce l o r X I I Tab l e 119, ş i s - a p ă s t r a t p ână î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n . D i s p o z i Ń i a t e s t amen t a r ă t r e b u i a p ân ă î n e p o c a c l a s i c ă s ă f i e e f c t u a t ă î n f o rmă s o l emn ă , p r i n c a r e t e s t a t o r u l d e c l a r a c ă p r o p r i u l s c a l v e s t e l i b e r

115 C f . G a i u s , D 4 0 . 2 . 7 . : “ N o n e s t o m n i o n e c e s s e p r o t r i b u n a l i

m a n u m i t t e r e : i t a q u e p l e r u m q u e i n t r a n s i t u s e r v i m a n u m i t i s o l e n t , c u m a u t l a v a n d i a u t g e s t a n d i a u t l u d o r u m g r a t i a p r o d i e r i t p r a e t o r a u t p r o c u n s u l l e g a t u s v e C a e s a r i s ” ; U l p i a n , D . 4 0 . 2 . 8 . : “ E g o c u m i n v i l l a c u m p r a e t o r e f u i s s e m , p a s s u s s u m a p u d e u m m a n u m i t t i , e t s i l i c t o r i s p r a e s e n t i a n o n e s s e t ” ; H e r m o g e n i a n , D . 4 0 . 2 . 2 3 . : ” M a n u m i s s i o p e r l i c t o r e s h o d i e d o m i n o t a c e n t e e x p e d i r i s o l e t , e t v e r b a s o l l e m i n a l i c e t n o n d i c a n t u r , u t d i c t a a c c i p i u n t u r ” .

116 A s e v e d e a î n a c e s t s e n s , G a i u s , 1 , 3 7 . 117 C f . G a i u s , 1 , 3 8 - 3 9 . 118 C f . T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i . 1 . 8 . : “ C e n s u m a n u m i t t e b a n t u r o l i m q u i

l u s t r a l i c e n s u R o m a e i u s s u d o m i n o r u m i n t e r c i v e s R o m a n o s c e n s u m p r o f i t e b a n t u r ” .

119 C f . T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i 1 . 9 . : “ U t t e s t a m e n t o m a n u m i s s i l i b e r i s i n t , l e x X I I T a b u l a r u m f a c i t , q u a e c o n f i r m a t … ” .

Page 64: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 4

ş i mo ş t e n i t o r s a u p u r ş i s imp l u c ă e s t e l i b e r . S c l a vu l t r e b u i a s ă f i e p r o p r i e t a t e a t e s t a t o r u l u i a t â t î n momen t u l î n t o cmi r i i t e s t amen t u l u i c â t ş i î n c e l a l mo r Ń i i . 120 E l d ob ând e a l i b e r t a t e a c h i a r d i n momen t u l mo r Ń i i t e s t a t o r u l u i , s a u “ad i t i o h e r ed i t a t i s ” d a c ă u nu l n uma i d i n c omo ş t e n i t o r i ş i - a d e s emn a t c a mo ş t e n i t o r u n s t r ă i n . 121 Î n u n e l e c a zu r i e l i b e r a r e a d i n s c a l v i e a v e a l o c n uma i d up ă v e r i f i c a r e a c o nd i Ń i e i s u s p en s i v e a d e z r ob i r i i . Î n a c e a s t ă s i t u a Ń i e , î n p e r i o ad a d e a ş t e p t a r e a d ob ând i r i i l i b e r t ă Ń i i s c l a v u l s e n ume a “ s t a t u l i b e r ” . 122

D e z r ob i r e a p u t e a a ş a d a r s ă f i e f ă c u t ă î n mod d i r e c t d e c ă t r e s t ă p ânu l d e s c l a v p r i n t e s t amen t u l s ă u , 123 f i e î n mod i n d i r e c t , c â nd s t ă p ânu l î n s ă r c i n a p e mo ş t e n i t o r s ă r e a l i z e z e e l d e z r o b i r e a .

B . D ez ro b i r ea d u pă d r e p t u l p r e t o r i a n S p r e s f â r ş i t u l e p o c i i r e p ub l i c a n e , a l ă t u r i d e f o rme l e

d e d e z r o b i r e r e c uno s cu t e d e v e ch i u l “ i u s c i v i l e ” , s - a u a f i rma t n o i f o rme d e d e z r o b i r e r e c uno s cu t e d e p r e t o r .

C ând s t ă p ânu l d e s c l a v s e man i f e s t a î n t r - o man i e r ă i n dub i t a b i l ă , c l a r ă , f ă r ă v e ch i l e f o rma l i t ă Ń i c e r u t e d e d r e p t u l c i v i l , a d r e s â ndu - s e p r i e t e n i l o r p r e z en Ń i ( “ i n t e r am i co s ” ) p r i n t r - o d e c l a r a Ń i e o r a l ă s a u p r i n t r - o s c r i s o a r e ( “p e r e p i s t u l am ” ) s a u c u o c a z i a u nu i o s p ă Ń ( “con v i v i a dh i b i t i o n e” ) î n c a r e s ă - ş i a r a t e i n t e n Ń i a s a d e a e l i b e r a s c l a v u l , i a r p r e t o r u l a s i g u r a p e a c e a s t ă c a l e s c l a vu l c ă s e p o a t e b u cu r a d e o l i b e r t a t e d e f a p t , a v em d e - a f a c e cu o d e z r o b i r e p r e t o r i a n ă .

120 C f . G a i u s , 2 . 2 6 7 : “ A t q u i d i r e c t o t e s t a m e n t o l i b e r e s s e i u b e t u r , v e l u t

h o c m o d o : “ S t i h u s s e r v u s m e u s l i b e r e s t o ” , v e l h o c “ S t i c h u m s e r v u m m e u m l i b e r u m e s s e i u b e o ” , i d i p s i u s t e s t a t o r i s f i t l i b e r t u r . N e c a l i u s u l l u s d i r e c t o e x t e s t a m e n t o l i b e r t a t e m h a b e r e p o t e s t , q u a m q u i u t r o q u e t e m p o r e t e s t a t o r i s e x i u r e Q u i r i t i u m f u e r i t , e t q u o f a c e r e t t e s t a m e n t u m e t q u o m o r e r e t u r ” .

121 C f . P o m p o n i u s , D 4 0 . 4 . 1 1 . 2 . : “ C u m t e s t a m e n t o s e r v u s l i b e r e s s e i u s s u s e s t , v e l u n o e x p l u r i b u s h e r e d i b u s i n s t i t u t i s e d e u n t e h e r e d i t a t e m s a t i m l i b e r e s t ” .

122 C f . T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i . 2 , 1 - 2 : “ Q u i s u b c o n d i c i o n e t e s t a m e n t o l i b e r e s s e i u s s u s e s t , s t a t u l i b e r a p p e l a t u r s t a t u l i b e r q u a m d i u p e n d e t c o n d i c i o , s e r v u s h e r e d i s e s t ” .

123 C f . U l p i a n , D . 4 0 . 4 . 1 . 9 . : “ S e r v u s m e u s S t i c h u s l i b e r e s t o ” . ( S c l a v u l m e u S t i c h u s s ă f i e l i b e r ) .

Page 65: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 5

Ac e a s t ă d e z r o b i r e e r a d e f i n i t ă d e “Le x I u n i a (No rb an a d i n a n u l 1 9 î . e . n . ) , i a r p r i n a p l i c a r e a d i s p o z i Ń i i l o r a c e s t e i l e g i s c l a v i l o r l i s e a t r i b u i a l i b e r t a t e a , î n s ă n u ş i c e t ă Ń e n i a . A s t f e l s c l a v i i e l i b e r a Ń i î n b a z a L eg i i I u n i a a v e au o p o z i Ń i e j u r i d i c ă p a r t i c u l a r ă d e “ l a t i n i t a s ” î n r u d i t ă c u c e a a l a t i n i l o r c o l o n i a r i ( “ l a t i n i c o l o n i a r i i ” ) , d a r c a r e î n v i r t u t e a a c e s t e i l e g i p u r t a u d enumi r e a j u r i s p r u d en Ń i a l ă d e “ l a t i n i i u n i a n i ” . Ac e ş t i d e z r o b i Ń i a v e au “ i u s c ome r c i i ” , î n s ă n uma i î n t r e v i i ( “ i n t e r v i v o s ” ) , a s t f e l c ă e i n u p u t e au d ob ând i “mo r t i s

c a u z a ” , i a r l a mo a r t e a l o r p a t r imon i u l c a r e î l a v e au s e î n t o r c e a “ i u r e p e cu l i i ” l a v e ch i u l s t ă p ân . 124

Împ ă r a t u l I u s t i n i a n a a b o l i t d i s p o z i Ń i i l e Leg i i I u n i a p r i n e c h i v a l a r e a l a t i n i l o r I u n i a n i c u d e z r o b i Ń i i d up ă f o rme l e l u i “ i u s c i v i l e ” . 125

C . D ez ro b i r ea p r i n f i d e i c o mi s e

P ân ă î n e p o c a d e î n c epu t a P r i n c i p a t u l u i , a l ă t u r i d e a n t i c a “manumi s s i o t e s t amen t a r i a ” s - a a f i rma t î n c a d r u l “c ogn i t i o e x t r a o r d i n em ” , o n ou ă f o rmă , i n d i r e c t ă

124 C f . T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i , : 1 . 1 0 . : ” … h o d i e a u t e m i p s o i u r e l i b e r i

s u n t e x l e g e i u n i a , q u a l e g e L a t i n i f i u n t n o m i n a t i m i n t e r a m i c o s m a n u m i s s i ” , T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i . 2 2 . 8 : ” … s e r v u s q u i t a n t u m i n b o n i s n o s t e r e s t … l a t i n i t a t e m c o n s e q u i t u r … ” ; G a i u s , 3 . 5 6 : ” … q u i n u n c L a t i n i I u n i a n i d i c u n t u r , o l i m e x i u r e Q u i r i t i u m s e r v o s f u i s s e , s e d a u x i l i o p r a e t o r i s i n l i b e r t a t i s f o r m a s e r v a r i s o l i t a s ; u n d e e t i a m r e s e o r u m p e c u l i i i u r e a d p a t r o n a s p e r t i n e r e s o l i t a e s t . P o s t e a v e r o p e r l e g e m I u n i a m e o s o m n e s , q u o s p r a e t o r i n l i b e r t a t e t u e b a t u r , l i b e r o s e s s e c o e p i s s e e t a p p e l l a t o s e s s e L a t i n o s I u n i a n o s ; L a t i n o s i d e o , q u i a l e x e o s l i b e r o s p e r i n d e e s s e v o l u i t , a t q u e s i e s s e n t c i v e s R o m a n i i n g e n u i q u i e x u r b e R o m a i n L a t i n a s c o l o n i a s d e d u c t i L a t i n i c o l o n i a r i i e s s e c o e p e r u n t ; I u n i a n o s i d e o , q u i a p e r l e g e m I u n i a m l i b e r i f a c t i s u n t e t i a m s i n o n e s s e n t c i v e s R o m a n i . L e g i s i t a q u e I u n i a e l a t o r c u m i n t e l l e g e r e t f u t u r u m , u t e a f i c t i o n e r e s l a t i n o r u m d e f u n c t o r u m a d p a t r o n o s p e r t i n e r e d e s i n e r e n t , q u i a s c i l i c e t n e q u e u t s e r v i d e c e d e r e n t , u t p o s s e n t i u r e p e c u l i i r e s e o r u m a d p a t r o n o s p e r t i n e r e , n e q u e l i b e r t i L a t i n i h o m i n i s b o n a p o s s e n t m a n u m i s s i o n i s i u r e a d p a t r o n o s p e r t i n e r e , n e c e s s a r i u m e x i s t i m a v i t , n e b e n e f i c i u m i s t i s d a t u m i n i n i u r i a m p a t r o n o r u m c o n v e r t e r e t u r , c a v e r e v o l u i t , u t b o n a e o r u m p r o i n d e a d m a n u m i s s o r e s p e r t i n e r e n t , a c s i l e x d a t a n o n e s s e t : i t a q u e i u r e q u o d a m m o d o p e c u l i i b o n a L a t i n o r u m a d m a n u m i s s o r e s e a l e g e p e r t i n e n t ” .

125 C f . C . 7 . 6 . 1 . 1 a ( d i n a n u l 5 3 1 ) : ” … s t u d i o s i s s s i m u m n o b i s v i s u m e s t … L a t i n a m L i b e r t a t e m r e s e c a r e … ”

Page 66: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 6

d e d e z r o b i r e “mor t i s c a u s a ” ş i a n ume d e z r o b i r e a p r i n f i d e i c omi s e . As t f e l d i s p un ă t o r u l ( s t ă p ânu l d e s c l a v ) impune a c e l u i c a r e t r e b u i a s ă o no r e z e f i d e i c omi s u l , e l i b e r a r e a u nu i s c l a v , p r o p r i u s a u a l a l t u i a ( “ f i d e i c om i s s a r i a l i b e r t a s ” ) . 126

D a c ă d e z r o b i r e a e r a e f e c t u a t ă d e o p e r s o an ă a nume î n s ă r c i n a t ă , d a r a c e a s t a n u v r o i a s a u n u p u t e a d i n mo t i v e î n t eme i a t e s ă o î n d ep l i n e a s c ă , o s e r i e d e s e n a t u s con s u l t e ş i d e c o n s t i t u Ń i i imp e r i a l e , i n s p i r a t e d e p r i n c i p i u l “ f a v o r l i b e r t a t i s ” , a u s t a b i l i t c a î n l o c u l s ă u d e z r o b i r e a s ă f i e f ă c u t ă d e a u t o r i t a t e a j u d e c ă t o r e a s c ă ( a c e s t a e s t e u nu l d i n c a zu r i l e men Ń i o n a t e ma i s u s , î n c a r e s c l a v u l p u t e a c o nv en i c u s t ă p ânu l s ă u e l i b e r a r e a î n b a z a p r o c edu r i i “c o gn i t i o e x t r a o r d i n em ” ) .

D . R e s t r i c Ń i i l e p r i v i nd e l i b e ra r ea d i n s c l a v i e . Î n p e r i o ad a d e î n c epu t a P r i n c i p a t u l u i a u f o s t

e d i c t a t e d ou ă l e g i c a r e impune au a numi t e r e s t r i c Ń i i î n c e e a c e p r i v e ş t e e l i b e r a r e a d i n s c l a v i e : “Lex Fu f i a Can i n i a ” d i n a n u l 2 î . e . n . ş i r e s p e c t i v “Lex Ae l i a S en t i a ” d i n a n u l 4 e . n .

“Le x Fu f i a Can i n i a ” l im i t a d e z r o b i r e a t e s t amen t a r ă , î n s e n s u l c ă e l i b e r a r e a d i n s c l a v i e n u s e p u t e a f a c e d e c â t î n t r - o a n umi t ă c o t ă p r o c en t u a l ă , f ă r ă a s e p u t e a d ep ă ş i n umă ru l d e z r o b i Ń i l o r p e s t e 1 00 . 127

126C f . G a i u s , 2 . 2 6 3 - 2 6 5 : ” L i b e r t a s q u o q u e s e r v o p e r f i d e i c o m m i s s u m d a r i

p o t e s t , u t v e l h e r e s r o g e t u r m a n u m i t t e r e v e l l e g a t a r i u s . N e c i n t e r e s t , u t r u m d e s u o p r o p r i o s e r v o t e s t a t o r r o g e t a n d e e o , q u i i p s i u s h e r e d i s a u t l e g a t a r i i v e l e t i a m e x t r a n e i s i t . I t a q u e e t a l i e n u s s e r v u s r e d i m i e t m a n u m i t t i d e b e t . Q u o d s i d o m i n u s e u m n o n v e n d a t , s a n e e x t i n q u i t u r f i d e i c o m m i s s a r i a l i b e r t a s , q u i a h o c c a s u p r e t i i c o m p u t a t i o n u l l a i n t e r v e n i t ” ; T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i . 2 . 7 . : “ L i b e r t a s e t d i r e c t o p o t e s t d a r i h o c m o d o : “ l i b e r e s t o , l i b e r s i t , l i b e r u m e s s e i u b e o ” , e t p e r f i d e i c o m m i s s u m u t p u t a : “ r o g o , f i d e i c o m m i t o h e r e d i s m e i , u t S t i c h u m s e r v u m m a n u m m i t t a t ”

127 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i . 1 . 2 4 . : “ L e x F u f i a c a n i n i a i u b e t t e s t a m e n t o e x t r i b u s s e r v i s n o n p l u r e s q u a m d u o m a n u m i t t i , e t u s q u e a d d e c e m d i m i d i a m p a r t e m m a n u m i t t e r e c o n c e d i t : a d e c e m u s q u e a d t r i g i n t a t e r t i a m p a r t e m , u t t a m e n a d h u c q u i n q u e m a n u m i t t e r e l i c e a t , a e q u e u t e x p r i o r i n u m e r o : a t r i g i n t a u s q u e a d c e n t u m q u a r t a m p a r t e m , a e q u e u t d e c e m e x s u p e r i o r i n u m e r o l i b e r a r i p o s s i n t : a c e n t u m u s q u e a d q u i n g e n t o s p a r t e m q u i n t a m , s i m i l i t e r u t e x a n t e c e d e n t i n u m e r o v i g i n t i q u i n q u e p o s s i n t

Page 67: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 7

P r i n “Le x A e l i a S en t i a ” s e s t a b i l e a c ă s c l a v i i d e c o nd i Ń i e imo r a l ă s a u n ed emn ă s e e l i b e r a u f ă r ă a l i s e a t r i b u i c e t ă Ń e n i a , d e c i a v e au a c e e a ş i s i t u a Ń i e j u r i d i c ă p e c a r e o d e Ń i n e au ş i “p e r eg r i n i i d ed i t i c i ” . 128 D e a s emenea , a c e a s t ă l e g e s t a t u a c ă e r a n u l ă o r i c e d e z r o b i r e f ă cu t ă î n d aun a c r e d i t o r i l o r ( “ i n f r a ud em c r ed i t o r um ” ) , 129 c ă nu p u t e a s ă e l i b e r e z e d i n s c l a v i e s t ă p ânu l ma i t â n ă r d e 20 d e a n i d e c â t d a c ă f o l o s e a p r o c ed eu l “p e r v i n d i c t a ” ş i n uma i d a c ă a f o s t d ov ed i t , î n f a Ń a c omi s i e i , j u s t u l mo t i v a l e l i b e r ă r i i . 130 A ş ad a r ”manum i s s i o v i n d i c t a” n u s e p u t e a o b Ń i n e d e c â t î n b a z a u n e i “ i u s t a c a u s a ” ş i a u n e i “a d p r oba t i o ” c a r e n u e r a a l t c e v a d e c â t o h o t ă r â r e a u n e i c omi s i i c o nvo c a t ă d e mag i s t r a t . 131

P en t r u s c l a v i i ma i t i n e r i d e 3 0 d e a n i , d e z r o b i r i l e , p r i n d e r o g a r e d e l a l e g e , e r a u a s im i l a t e c u f o rme l e p r e t o r i e n e , a s t f e l î n c â t d e z r o b i Ń i i d e v en e au “La t i n i ( A e l i a n i ) e x l e g e I u n i a ” .

D i n mu l t i t u d i n e a a c e s t o r r e s t r i c Ń i i p r i v i n d e l i b e r a r e a d i n s c l a v i e , I u s t i n i a n a p ă s t r a t n uma i p e c e l e p r e v ă zu t e d e "Lex A e l i a S en t i a ” r e f e r i t o a r e l a d e z r o b i r i l e f ă c u t e î n f r a u d a c r e d i t o r i l o r , a b o l i n d p e l â n g ă “ l a t i n i t a s ” c h i a r ş i c o nd i Ń i a d e “d ed i t i c i u s ” 132,

f i e r i l i b e r i . E t d e n i q u e p r a e c i p i t , n e p l u r e s o m n i n o q u a m c e n t u m e x c u i u s q u a m t e s t a m e n t o l i b e r i f i a n t " . C u p r i v i r e l a c o t a p r o c e n t u a l ă s t a b i l i t ă d e “ L e x F u f i a C a n i n i a ” a s e v e d e a ş i G a i u s , 1 , 4 3 . S t ă p â n u l c a r e a v e a î n p r o p r i e t a t e u n s c l a v s a u d o i , n u - l a f e c t a a c e a s t ă l e g e , a s t f e l c ă p u t e a e l i b e r a f ă r ă r e s t r i c Ń i i .

128 C f . T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i . 1 . 1 1 : “ D e d i t i c i o r u m n u m e r o s u n t , q u i p o e n a e c a u s a v i n c t i s u n t a d o m i n o , q u i b u s v e s t i g m a t a s c r i p t a f u e r u n t , q u i v e p r o p t e r n o x a m t o r t i n o c e t e n s q u e i n v e n t i s u n t , q u i v e t r a d i t i s u n t , u t f e r r o a u t c u m b e s t i i s d e p u g n a r e n t ” , e v e l i n l u d u m v e l c u s t o d i a m c o n i e c t i f u e r u n t , d e i n d e q u o q u o m o d o m a n u m i s s i s u n t : i d q u e L e x A e l i a S e n t i a f a c i t ” .

129 T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i . 1 . 1 5 : ” E a d e m l e x i n f r a u d e m c r e d i t o r i s e t p a t r o n i m a n u m i t t e r e p r o h i b e t ” .

130 C f . G a i u s , 1 , 3 8 . 131 C f . T i t u l i e x c o r p o r e U l p i a n i . 1 . 1 2 - 1 3 a : “ E a d e m l e g e c a u t u m e s t , u t

m i n o r t r i g i n t a a n n o r u m s e r v u s v i n d i c t a m a n u m i s s u s c i v i s R o m a n u s n o n f i a t , n i s i a p u d c o n s i l i u m c a u s a p r o b a t a f u e r i t … E a d e m l e x e u m d o m i n u m , q u i m i n o r v i g i n t i a n n o r u m e s t , p r o h i b e t s e r v u m m a n u m i t t e r e , p r a e t e r q u a m s i c a u s a m a p u d c o n s i l i u m p r o b a v e r i t . I n c o n s i l i o a u t e m a d h i b e n t u r R o m a e q u i n q u e s e n a t o r e s e t q u i n q u e e q u i t e s R o m a n i , i n p r o v i n c i i s v i g i n t i r e c u p e r a t o r e s c i v e s R o m a n i ” .

132 C f . C . 7 . 5 . 1 . ( d i n a n u l 5 3 0 ) : “ D e d i t i c i a c o n d i c i o n u l l o m o d o i n p o s t e r u m n o s t r a m r e m p u b l i c a m m o l e s t a r e c o n c e d a t u r , s e d s i p e n i t u s d e l e t a , q u i a n e c i n u s u e s s e r e p e r i m u s , s e d v a n u m n o m e n

Page 68: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 8

d i s p o z i Ń i i l e a c e l e i “Le x F i f i a Can i n i a ” 133, ş i d e a s emene a , î n “Nove l l e ” , a l e “Le x A e l i a S en t i a ” r e f e r i t o a r e l a d e z r o b i r i l e f ă c u t e d e m i no r i i d e 2 0 d e a n i .

E . D ez ro b i r ea î n b i s e r i c i l e c r e ş t i n e Î n e p o c a p o s t c l a s i c ă a f o s t r e c uno s cu t ă o f o rmă c u

t o t u l d e o s eb i t ă d e d e z r o b i r e ş i a n ume , “manumi s s i o s a c r o s an c t i s e c c l e s i i s ” . Ac e a s t ă f o rmă d e d e z r o b i r e im i t a , î n t r - o o a r e c a r e mă s u r ă , o a s emăn ă t o a r e f o rmă g r e c e a s c ă ş i e r a i n s p i r a t ă d e p r i n c i p i i l e c r e ş t i n i smu l u i . 134

F . A l t e mo du r i d e e l i b e ra r e d i n s c l a v i e . P r i n d e z r o b i r e , î n e p o c a r e p ub l i c a n ă , s c l a v u l

d ob ând e a l i b e r t a t e a , ş i o d a t ă c u e a , d e c e l e ma i mu l t e o r i ş i c e t ă Ń e n i a . A c e a s t a e r a a c o r d a t ă u n eo r i s u b f o rma u nu i “ t i t l u d e me r i t ” c a r e n u e r a d e c â t u n a c t d e r e c uno a ş t e r e d i n p a r t e a S t a t u l u i a s e r v i c i i l o r d eo s eb i t e a d u s e d e s c l a v . 135

Î n e p o c a P r i n c i p a t u l u i s c l a v u l d ob ând e a a d e s eo r i l i b e r t a t e a f i e î n b a z a d r e p t u l u i p r e t o r i a n f i e î n b a z a s e n a t u s con s u l t e l o r ş i a c o n s t i t u Ń i i l o r imp e r i a l e , î n mod d i r e c t d up ă v e r i f i c a r e a u no r împ r e j u r ă r i d a t e : d e p i l d ă , î n c a zu l d e zv ă l u i r i i u c i d e r i i p r o p r i u l u i s t ă p ân ; c ând a f o s t a b andon a t c a i n f i rm ; c â nd n u a f o s t r e s p e c t a t ă d e c ă t r e d ob ând i t o r u l s c l a v u l u i c l a u s u l a p r i n c a r e e l s e

h u i u s m o d i l i b e r t a t i s c i r c u m d u c i t u r , n o s e n i m , q u i v e r i t a t e m c o l i m u s , e a t a n t u m m o d o v o l u m u s i n n o s t r i s e s s e l e g i b u s , q u a e r e i p s a o b t i n e n t ” .

133 C f . C . 7 . 3 . 1 . ( d i n a n u l 5 2 8 ) : “ S e r v o r u m l i b e r t a t e s i n t e s t a m e n t o r e l i c t a s t a m d i r e c t a s q u a m f i d e i c o m m i s s a r i a s a d e x e m p l u m i n t e r v i v o s l i b e r t a t u m i n d i s t i n c t e v a l e r e c e n s e m u s , l e g e F u f i a C a n i n i a d e c e t e r o c e s s a n t e n e c i m p e d i e n t e t e s t a n t i u m p r o s u i s s e r v i s c l e m e n t e s d i s p o s i t i o n e s e f f e c t u i m a n c i p a r i ” .

134 C f . C . 1 . 1 3 . 2 ( C o d e x T h e o d o s i a n u m 4 . 7 . 1 . ) : “ Q u i r e l i g i o s a m e n t e i n

e c c l e s i a e g r e m i o s e r v u l i s s u i s m e r i t a m c o n c e s s e r i n t l i b e r t a t e m , e a n d e m e o d e m i u r e d o n a r e v i d e a n t u r , q u o c i v i t a s R o m a n a s o l l e m n i t a t i b u s d e c u r s i s d a r i c o n s u e v i t … ” .

135 C f . C i c e r o , “ p r o B a l b o ” 9 . 2 4 : “ … s e r v o s … b e n e d e r e p u b l i c a m e r i t o s p e r s a e p e l i b e r t a t e , i d e s t c i v i t a t e p u b l i c e d o n a r i v i d e m u s ” .

Page 69: Teodor Mara - Drept Privat Roman

6 9

ob l i g a a n u - l s u pun e l a p r o s t i t u Ń i e ; c â nd n u a f o s t r e s p e c t a t ă d e d ob ănd i t o r u l s c l a v u l u i c l a u s u l a p r i n c a r e s e o b l i g a a - l d e z r o b i l a o a n um i t ă d a t ă ; c â nd s c l a vu l ş i - a r ă s c umpă r a t c u d i n a r i p r o p r i u l p e cu l i u ; c â nd mo ş t e n i t o r u l împ i e d i c a f ă r ă mo t i v d e z r o b i r e a t e s t amen t a r ă .

Î n d r e p t u l p o s t c l a s i c ş i î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n s - a a j u n s l a n ume r o a s e a l t e împ r e j u r ă r i , r e c uno s cu t e d i r e c t p r i n d i s p o z i Ń i i l e g i s l a t i v e , c a r e a u a v u t c a s c op e l i b e r a r e a d i n s c l a v i e ş i p r i n c a r e a u f o s t s o l u Ń i o n a t e î n mod s t r ă l u c i t “ con t r o v e r s e l e v e ch i u l u i d r e p t ” , f ă r ă a s e f a c e v r e o d eo s eb i r e c u p r i v i r e l a v â r s t a c e l u i d e z r o b i t , l a f e l u l p r o p r i e t ă Ń i i s t ă p ânu l u i ş i l a modu l d e d e z r o b i r e . 136

7 . CO N DI łI A J U RI DI C Ă A L I BER łI LO R

( D E ZR O BI łI LO R ) Î n r a p o r t u r i l e d i n t r e f o s t u l s t ă p ân ş i s c l a v i i

e l i b e r a Ń i , a c e ş t i a d i n u rmă p u r t a u d enumi r e a d e l i b e r Ń i s a u d e z r o b i Ń i . F o s t u l s t ă p ân d e s c l a v i s e n ume a “p a t r o nu s” .

S p r e d eo s eb i r e d e l i b e r Ń i e x i s t a î n c ă o c a t e g o r i e d e o amen i l i b e r i c a r e ş i - a u p ă s t r a t d e l a n a ş t e r e l i b e r t a t e a , e r a u a ş a - z i ş i i “ i n g enu i ” . 137

S e p o a t e o b s e r v a c ă i z v o a r e l e d r e p t u l u i r oman p e l â n g ă n o Ń i u n e a d e “ l i b e r t i ” , î n s e n s a b s o l u t d e f i n e s c ş i t e rmenu l d e “ l i b e r t i n i ” c a r e l a î n c epu t u r i s a u l a o r i g i n e d e s emn a p e “ f i i d e l i b e r Ń i ” c a r e l a r â n du l l o r e r a u c on s i d e r a Ń i “ i n g enu i ” . 138

Î n d omen i u l d r e p t u l u i p ub l i c l i b e r t u l e r a r e c uno s cu t c a f i i n d om l i b e r ş i c e t ă Ń e a n p o t r i v i t “d r ep t u l u i c e t ă Ń i i ” p ân ă î n p r ime l e s e co l e a l e R epub l i c i i , s u f e r i n d î n s ă 136 C u p r i v i r e l a a c e s t a s p e c t , a s e v e d e a t i t l u l V , D e s p r e d e z r o b i Ń i , d i n ,

“ I n s t i t u Ń i i l e l u i I u s t i n i a n . ” , E d i t u r a V a s i l e G o l d i ş , 1 9 9 7 , p . 1 1 - 1 2 , t r a d u c e r e a d i n l i m b a l a t i n ă , d u p ă V l a d i m i r H a n g a .

137 C f . G a i u s , 1 . 1 0 - 1 1 : ” … l i b e r o r u m h o m i n u m a l i i i n g e n u i s u n t , a l i i l i b e r t i n i . I n g e n u i s u n t q u i l i b e r i n a t i s u n t ; l i b e r t i n i q u i e x i u s t a s e r v i t u t e m a n u m i s s i s u n t ” .

138 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a A l b e r t o B u r d e s e , o p . c i t . p . 1 5 6 .

Page 70: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 0

î n s emn a t e l im i t ă r i p r i v i n d c ap a c i t a t e a , s a j u r i d i c ă , c a r e a u a j u n s î n c e l e d i n u rmă l a t o t a l a d i s p a r i Ń i e î n e p o c a l u i I u s t i n i a n .

A . R a po r t ur i l e d i n t r e d e z ro b i t ( “ l i b e r t u s” ) ş i

f o s t u l s t ă pâ n ( “pa t r o nus” ) . Î n d omen i u l d r e p t u l u i p r i v a t l i b e r t u l , l a o r i g i n e e r a

s u pu s , î n c a l i t a t e d e “c l i e n s ” , u n e i a n umi t e “p u t e r i f am i l i a r e ” p e c a r e o a v e a “p a t r o nu s ” , c a r e a a j u n s p ân ă c h i a r l a a c e l d r e p t d e v i a Ń ă ş i d e mo a r t e ( “ i u s v i t a e n e c i s q u e ” ) , d a r c u u n e l e l im i t e , î n f u n c Ń i e d e o c r o t i r e a l i b e r t u l u i d e c ă t r e o d i s p o z i Ń i e s a c r a l ă b a z a t ă p e i d e e a d e “ f i d e s” ( “c r ed i n Ń ă ” , a i c i d e p r o t e c Ń i e d i n p a r t e a z e i l o r ) ş i s a n c Ń i o n a t ă d e p r e v ed e r i l e Leg i i c e l o r X I I T ab l e . 139 S e p u t e a a j u ng e c h i a r p ân ă l a d e s f i i n Ń a r e a c l i e n t e l e i ( a c e s t f e n omen Ń i n e a ma i mu l t d e i s t o r i a d r e p t u l u i p ub l i c d e c â t a d r e p t u l u i p r i v a t ) . P e d e a l t ă p a r t e , î n d e cu r s u l v r emi i l i b e r t u l a d ob ând i t o p o z i Ń i e d e t o t a l ă a u t o nomi e f a Ń ă d e p a t r o n , r ămânând p u r ş i s imp l u l e g a t d e a c e s t a n uma i p r i n r a p o r t u r i e t i c o - s o c i a l e , c o n s t â nd ma i mu l t î n î n d a t o r i r i c u d i f e r i t e c o n s e c i n Ń e j u r i d i c e .

L i b e r t u l e r a Ń i n u t ma i a l e s f a Ń ă d e p a t r o n p r i n t r - o o b l i g a Ń i e g en e r a l ă d e r e s p e c t ( “o b s equ i um” , “ r e v e r en t i a” , “hono r ” ) . 140 Î n c a zu l î n c ă l c ă r i i u n e i a s t f e l d e o b l i g a Ń i i s e p u t e a c h i a r a p l i c a o s a n c Ń i u n e p r i n e x e r c i t a r e a u n e i “c on s t r â ng e r i d ome s t i c e ” c a r e s e b a z a p e o r i g i n a r a p u t e r e a p a t r o nu l u i a s u p r a l i b e r t u l u i , l im i t a t ă î n e p o c a r e p ub l i c a n ă d e c o n t r o l u l c e n s o r i l o r ş i ma i t â r z i u î n e p o c a P r i n c i p a t u l u i d e i n t e r v en Ń i a o r g an e l o r s t a t a l e î n c a d r u l p r o c edu r i i “c ogn i t i o e x t r a o r d i n em ” .

De a s emene a , l a a c e s t e o b l i g a Ń i i e t i c o - s o c i a l e s e a d ăug au , p r i n t r e a l t e l e , i n c ap a c i t a t e a l i b e r t u l u i d e a î n a i n t a v r e o a c Ń i u n e î n j u s t i Ń i e împo t r i v a p a t r o nu l u i f ă r ă

139 C f . L e x X I I T a b . 8 . 2 1 : ” P a t r o n u s ş i c l i e n t i f r a u d e m f e c e r i t , s a c e r e s t o ” . 140 C f . U l p i a n , D . 3 7 . 1 5 . 9 . : “ L i b e r t o e t f i l i o s e m p e r h o n e s t a e t s a n c t a

p e r s o n a p a t r i s a c p a t r o n i v i d e r i d e b e t ” .

Page 71: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 1

au t o r i z a r e a s a u p e rm i s i u n e a p r e t o r u l u i 141 , ş i d e a e x e r c i t a împo t r i v a l u i a c Ń i u n i d e f ă imă t o a r e . 142

L i b e r t u l e r a o b l i g a t a d e s e a a p r e s t a p a t r o nu l u i , a l t e s e r v i c i i d e c â t c e l e c a l i f i c a t e c a “o p e r a e o f f i c i a l e s ” , ş i a n ume a c e l e s e r v i c i i c a r e n e c e s i t a u o a n ume n ă i e s t r i e , e r a u a ş a - z i s e l e “o p e r a e a r t i f i c i a l e s ” s a u “ f a b r i l e s ” , r e s p e c t i v d a r u r i l e ( “dona” , “mune r a ” ) , p e c a r e e l s e o b l i g a a l e p r e d a s u b p r e s t a r e d e j u r ămân t î n c ă î n a i n t e d e d e z r o b i r e . P ân ă î n e p o c a p r e c l a s i c ă e r a r e c uno s cu t ă r e l e v an Ń a j u r i d i c ă a u n e i a s t f e l d e o b l i g a Ń i i î n c a zu l c ă nd e r a r e c on f i rma t ă d e l i b e r t d up ă d e z r o b i r e , p e c a l e a u nu i j u r ămân t s a u a u n e i s t i p u l a Ń i u n i . 143

D r ep t u l p r e t o r i a n a i n t e r v en i t î n d i f e r i t e modu r i p e n t r u a s t a b i l i n e p ed ep s i r e a s a u î n l ă t u r a r e a c o n s t r â n g e r e a î n c a zu l o b l i g a Ń i i l o r a n ima t e d e l i b e r t f a Ń ă d e p a t r o n , c u a t â t ma i mu l t c u c â t l i b e r t u l a o b Ń i n u t l i b e r t a t e a p e c a l e o n e r o a s ă . 144

141 C f . U l p i a n , D . 2 . 4 . 4 . 1 . : ” P r a e t o r a i t : p a r e n t e m , p a t r o n u m p a t r o n a m ,

l i b e r o s p a r e n t e s p a t r o n i p a t r o n a e i n i u s s i n e p e r m i s s u m e o n e q u i s v o c e t ” .

142 C F . I u l i a n , D 3 7 . 1 5 . 2 . p r . : ” H o n o r i p a r e n t i u m a c p a t r o n o r u m t r i b u e n d u m e s t , u t , q u a m v i s p e r p r o c u r a t o r e m i u d i c i u m a c c i p i a n t , n e c a c t i o d e d o l o a u t i n i u r i a r u m i n e o s d e t u r : l i c e t e n i m v e r b i s e d i c t i n o n h a b e a n t u r i n f a m e s i t a c o n d e m n a t i , r e t a m e n i p s a e t o p i n i o n e h o m i n u m n o n e f f u g i u n t i n f a m i a e n o m i n e ” .

143 C F . G a i u s , E p i t o m a e , 2 . 9 . 4 . : ” … c o n t r a h i t u r o b l i g a t i o … s i l i b e r t u s p a t r o n o a u t d o n u m a u t m u n u s a u t o p e r a s s e d a t u r u m e s s e i u r a v i t ” ; U l p i a n , D . 3 8 . 1 . 7 . p r : “ U t i u r i s i u r a n d i o b l i g a t i o c o n t r a h a t u r , l i b e r t u m e s s e o p o r t e t q u i i u r e e t l i b e r t a t i s c a u s a i u r a e ” ; 2 : ” i u r a e a u t e m d e b e t p o s t m a n u m i s s i o n e m , u t o b l i g e t u r : e t s i v e s t a t i m s i v e p o s t t e m p u s i u r a v e r i t o b l i g a t u r ” ; 3 : “ I u r a r e a u t e m d e b e t o p e r a s d o n u m m u n u s s e p r a e s t a t u r u m… ; V e n e Ń i u s , D . 4 0 . 1 2 . 4 4 . p r . : “ L i c e t d u b i t a t u m a n t e a f u i t , u t r u m s e r v u s d u m t a x a t a n l i b e r t u s i u r a n d o p a t r o n o o b l i g a r e t u r i n h i s q u a e l i b e r t a t i s c a u s a i m p o n u n t u r , t a m e n v e r i u s e s t n o n a l i t e r q u a m l i b e r u m o b l i g a r i . I d e o a u t e m s o l e t i u s i u r a n d u m a s e r v i s e x i g e r e , u t h i r e l i g i o n e a d s t r i c t i , p o s t e a q u a m s u a e p o t e s t a t i s e s s e c o e p i s s e n t , i u r a n d i n e c e s s i t a t e m h a b e r e n t , d u m m o d o i n c o n t i n e n t i , c u m m a n u m i s s u s e s t , a u t i u r e t a u t p r o m i t t a t ” .

144 C f . U l p i a n , D . 3 8 . 1 . 2 . p r . : ” H o c e d i c t u m p r a e t o r p r o p o n i t c o a r t a n d a e

p e r s e c u t i o n i s l i b e r t a t i s c a u s a i m p o s i t o r u m… ” ; U l p i a n , D . 3 8 . 2 . 1 . : “ H o c e d i c t u m a p r a e t o r e p r o p o s i t u m e s t h o n o r i s , q u e m l i b e r t i p a t r o n i s d e b e n t , m o d e r a n d i g r a t i a … ” ; U l p i a n , D . 4 4 . 5 . 1 . 5 . : “ Q u a e o n e r a n d a e l i b e r t a t i s c a u s a s t i p u l a t u s s u m , a l i b e r t o e x i g e r e n o n p o s s u m… ” .

Page 72: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 2

Î n s f â r ş i t , l i b e r t u l a v e a o b l i g a Ń i a d e a p r o cu r a î n a n umi t e c a zu r i a l imen t e p a t r o nu l u i , i a r a c e s t a d i n u rmă î n c a zu l mo r Ń i i l i b e r t u l u i a v e a d r e p t u l d e a - l mo ş t e n i î n l i p s a s u c c e s o r i l o r l e g a l i . 145

B . Ra po r tu r i l e d e z ro b i Ń i l o r c u f i i i p a t r o nu l u i . F i i i p a t r o nu l u i î l î n l o cu i a u p e a c e s t a î n c a d r u l

d r e p t u r i l o r p a t r o n a l e , c u a n umi t e l im i t e . D e p i l d ă , p a t r o nu l u i î i e r a c o n c e s i o n a t ă p e c a l e a s e n a t u s con s u l t u l u i f a c u l t a t e a d e a r e z e r v a d r e p t u l s ă u d e p a t r o n a t u nu i a s a u ma i mu l t o r a d i n t r e f i i i s ă i . 146

P a t r o nu l ş i f i i i s ă i , a ş a c um am s ub l i n i a t ma i s u s , e r a u p u r ş i s imp l u c h ema Ń i l a s u c c e s i u n e a l i b e r t u l u i ( î n l i p s a mo ş t e n i t o r i l o r l e g a l i ) ş i l a o c r o t i r e a l e g a l ă a i n t e r e s e l o r a c e s t u i a . 147

C . S i tua Ń i a d e z ro b i Ń i l o r î n “ab s en Ń a” pa t ro n u l u i O s i t u a Ń i e mu l t ma i f a v o r ab i l ă o a v e au l i b e r Ń i i , ma i

a l e s î n d r e p t u l c l a s i c , c a r e a u f o s t d e z r o b i Ń i î n mod d i r e c t p r i n t e s t amen t , ( c u no s cu Ń i s u b d enumi r e a d e “d e f u n c t i i ” , “ t e s t a t o r i s l i b e r t i ” s a u “ l i b e r t i o r c i n i ” ) 148,

145 C f . U l p i a n , D . 2 5 . 3 . 5 . 1 8 : ” S o l e n t i u d i c e s c o g n o s c e r e e t i n t e r p a t r o n a s

e t l i b e r t o s , s i a l l e n d i s h i s a g a t u r … ” , P a u l i S e n t e n t i a e , 2 . 3 2 . : “ E g e n t e m p a t r o n u m l i b e r t u s o b l i g a t i o n e d o n i m u n e r i s e t o p e r a r u m s o l u t u s a l e r e c o g e n d u s e s t p r o m o d o f a c u l t a t u m s u a r u m ” .

146 C f . U l p i a n , D . 3 8 . 4 . 1 . p r . : “ S e n a t u s c o n s u l t o q u o d f a c t u m e s t C l a u d i a n i s t e m p o r i b u s … d e a d s i g n a n d i s l i b e r t i s i n h a e c v e r b a c a v e t u r : s i , q u i d u o s p l u r e s v e l i b e r o s i u s t i s n u p t i i s q u a e s i t o s i n p o t e s t a t e h a b e r e t , d e l i b e r t o l i b e r t a v e s u a s i g n i f i c a s s e t , c u i u s e x l i b e r i s s u i s e u m l i b e r t u m e a m v e l i b e r t a m e s s e v e l l e t , s i e a v e q u a n d o q u e i s , q u i e u m e a m v e m a n u m i s s i t i n t e r v i v o s v e l t e s t a m e n t o , i n c i v i t a t e e s s e d e s i s s e t s o l u s e i p a t r o n u s s o l a v e p a t r o n a e s s e t , p e r i n d e a t q u e s i a b e o e a v e l i b e r t a t e m c o n s e c u t u s c o n s e c u t a v e e s t … ”

147 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a , A l b e r t o B u r d e s e , o p . c i t . P . 1 5 7 : M a r i o

T a l a m a n c a , o p . c i t . P . 9 8 ş i u r m . D e a s e m e n e a , s u b l i n i e m c ă p o z i Ń i a l i b e r t u l u i e r a a s i m i l a t ă , d i n p u n c t d e v e d e r e i n s t i t u Ń i o n a l , c u a c e e a d e “ i n g e n u u s ” p r i n i n t e r m e d i u l a c Ń i u n i i “ r e s t i t u t i o n a t a l i u m ” a c o r d a t ă d e î m p ă r a t .

148 D e n u m i r e a d e “ l i b e r t u s o r c i n u s ” î ş i a r e s o r g i n t e a d e l a n u m e l e p a t r o n u l u i O r c i n u s c a r e e l i b e r a s e p r i n t e s t a m e n t d i r e c t p e s c l a v u l s ă u .

Page 73: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 3

a c e i e l i b e r a Ń i n u c a u rma r e a d e z r o b i r i i ( a ş a - z i ş i i “n u l l i u s l i b e r t i ” ) , ş i d e a s emen e a a c e i a f a Ń ă d e c a r e d r e p t u l d e p a t r o n a t e s t e ma i p u Ń i n ( î n i p o t e z e d e t e rm i n a t e ) r e z u l t a t u l u n e i p ed ep s e a p l i c a t e d e p a t r o n , s a u î n d r e p t u l l u i I u s t i n i a n , p r i n r e n un Ń a r e a s a .

D i n p un c t d e v ed e r e p r o c e s u a l , s u b l i n i em c ă a t e s t a r e a s a u c on f i rma r e a s t a t u l u i d e l i b e r t s a u d e om l i b e r ( “ i n g enuu s ” ) , a v e a l o c , l a î n c epu t , p e c a l e a u n e i j u d e c ă Ń i a n t i c i p a t e , a p r e c ed en t u l u i ( “p r a e i n d i c i um ” ) , c a ma i t â r z i u s ă s e d e s f ă Ń o a r e î n b a z a p r o c edu r i i “c ogn i t i o e x t r a o r d i n em ” . 149

8 .S t ă r i l e d e s em i s c l a v i e . I s t o r i a d r e p t u l u i r oman , p e l â n g ă c a t e go r i i l e d e

p e r s o an e l i b e r e ş i c e l e c a r e n u s e b u cu r au d e l i b e r t a t e ( s c l a v i ) , c u no a ş t e o a t r e i a c a t e g o r i e , ş i a n ume a c e l e p e r s o an e c a r e d i n p un c t d e v ed e r e j u r i d i c a v e au “ s t a t u s l i b e r t a t i s ” , î n s ă î n f a p t a v e au o s i t u a Ń i e “ v e c i n ă cu

s c l a v i a ” . 150 C au z e l e e x i s t e n Ń e i a c e s t e i c a t e g o r i i d e p e r s o ane

a v ând u n “ s t a t u t s p e c i a l ” t r e b u i e c ă u t a t e c h i a r î n s t r u c t u r a s o c i e t ă Ń i i s c l a v ag i s t e r omane , î n o r g an i z a r e a p o l i t i c ă ş i s o c i a l ă a a c e s t e i a , c a r e a v e a c a s c op s p r i j i n i r e a s t ă p ân i l o r d e s c l a v i p e d i v e r s e c ă i p e n t r u d e zvo l t a r e a p r o du c Ń i e i s c l a v ag i s t e , p e n t r u p r o cu r a r e a f o r Ń e i d e munc ă i e f t i n e ş i c a r e s ă f i e a p r o p i a t ă d e s c l a v i e ( d e c i d e a f i o b l i g a t ă s ă r e c uno a s c ă î n f a p t a c e l r a p o r t d e s u pu ş en i e , f ă r ă a f i impu s d i n a f a r ă ) .

D e f a p t , e r a v o r b a d e s p r e a c e l e p e r s o an e l i b e r e c a r e n u p u t e au s i n gu r e s ă - ş i a s i g u r e e x i s t e n Ń a l o r ş i a f am i l i i l o r l o r , f i i n d o b l i g a t e d e împ r e j u r ă r i s ă p r e s t e z e mun c i î n f o l o s u l s t ă p ân i l o r d e s c l a v i p en t r u o “ r ă s p l a t ă ” d e mu l t e o r i n e d r e ap t ă . Ac e s t e mun c i s e r v i l e e x p r imau c â t s e p o a t e d e b i n e ş i î n c e r c a r e a j u r i ş t i l o r v r emi i d e a 149 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a : G i o v a n n i P u g l i e s e , “ I s t i t u z i o n i d i d i r i t t o

r o m a n o ” , E d i Ń i a a I I I - a , T o r i n o , 1 9 9 1 , p . 8 8 ; A l b e r t o B u r d e s e , o p . c i t . p . 1 5 7 .

150 C u p r i v i r e l a s t ă r i l e d e s e m i s c l a v i e , a s e v e d e a , V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . p . 1 1 4 ş i u r m .

Page 74: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 4

ev i t a o r i c e c o n f u z i i î n t r e s c l a v i e ş i c a t e g o r i i l e d e p e r s o an e c a r e î n d r e p t s e b u cu r au d e l i b e r t a t e , i a r î n f a p t n u e x i s t a n i c i o d eo s eb i r e î n t r e a c e s t e a ş i s t a r e a d e s c l a v i e .

D e a i c i , î n l i t e r a t u r a d e s p e c i a l i t a t e , a c e s t e c a t e g o r i i d e p e r s o an e s u n t c u no s cu t e s u b d enumi r e a d e s t ă r i l e d e s emi s c l a v i e .

C e l e ma i impo r t a n t e c a t e g o r i i d e p e r s o an e c a r e s u n t c u p r i n s e î n s t ă r i l e d e s emi s c l a v i e s e r e f e r ă l a :

- “h omo l i b e r b ona f i d e s e r v i e n s” ;

- p e r s o an e l e ” i n manc i p i o” ;

- “au c t o r a t i ” ;

- “ r ed emp t i a b h o s t i b u s ” ; - c o l o n i i . Î n c e l e c e u rme a z ă , v om a n a l i z a f i e c a r e c a t e g o r i e ,

d i n t r e a c e s t e p e r s o an e . π ”Homo l i b e r b ona f i d e s e r v i e n s ” . R ep r e z i n t ă

omu l l i b e r c a r e î ş i a d u c e s e r v i c i i l e s a l e u n e i p e r s o an e l i b e r e . S e p a r e c ă l a b a z a a c e s t o r “ s e r v i c i i l i b e r e ” s t ă o e r o a r e r e c i p r o c ă d i n p a r t e a amb e l o r p ă r Ń i . A ş ad a r , p r i n a c e a s t ă “e r oa r e ” d e ş i î n d r e p t p r e t i n s u l s c l a v e s t e om l i b e r , t o t c e e a c e d ob ând e ş t e , o f a c e p en t r u p r e t i n s u l s ă u s t ă p ân . E s t e , î n s ă , g r e u d e c r e zu t c ă “p r e t i n s u l s t ă pân ” a r f i f o s t î n e r o a r e , d a r c um i n t e r e s e l e a c e s t u i a e r au o c r o t i t e d e î n s ă ş i s o c i e t a t e a s c l a v ag i s t ă r oman ă “ j u s t i f i c a r ea ” a c e s t e i e r o r i p a r e c u a t â t ma i p u Ń i n c r e d i b i l ă .

π Pe r s o an e l e “ i n m anc i p i o ” s u n t a c e l e p e r s o an e c a r e p r i n t r - u n a c t f o rma l d e î n s t r ă i n a r e ( “manc i p a t i o” ) s u n t t r e c u t e d i n p u t e r e a u nu i “pa t e r f am i l i a s ” î n p u t e r e a a l t u i a . D e p i l d ă , “pa t e r f am i l i a s ” v i n d e s e r v i c i i l e c e l o r d e s u b p u t e r e a s a p en t r u a a s i g u r a c e l e n e c e s a r e t r a i u l u i p e n t r u e l ş i f am i l i a s a . P e r s o an e “ i n manc i p i o ” e r a u c on s i d e r a t e ş i a c e l e p e r s o an e c a r e e r a u a b andon a t e n ox a l .

Ab andon a r e a n ox a l ă a v e a l o c î n c a zu l î n c a r e o p e r s o an ă s u pu s ă l u i “p a t e r f am i l i a s ” a s ă v â r ş i t u n d e l i c t . Î n v ed e r e a d e s p ăgub i r i i v i c t ime i s a u a f am i l i e i a c e s t e i a , “p a t e r f am i l i a s ” a b andon a n ox a l p e f i u l s ă u s a u p e r s o ana

Page 75: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 5

a f l a t ă s u b p u t e r e a s a p ân ă l a r e c up e r a r e a î n î n t r e g ime a p agub e i . 151

P e r s o an e l e “ i n manc i p i o ” p u t e au i n t e n t a o a c Ń i u n e î n j u s t i Ń i e p en t r u i n j u r i i împo t r i v a s t ă p ânu l u i , d eo a r e c e “n u e s t e î n g ădu i t s ă p r i c i n u im n im i c p r e j u d i c i a b i l f a Ń ă

d e c e i p e c a r e î i a v em î n “manc i p i um ” ” , a f a r ă d e c a zu l î n c a r e s u n t man c i p a t e c u t i t l u n ox a l 152.

π ”Auc t o r a t i ” 153 e r a u a c e l e p e r s o an e l i b e r e c a r e î ş i î n c h i r i a u mun ca l a u n p a t r o n ( “ l a n i s t a ” ) c a r e o r g an i z a j o cu r i l e d e c i r c . T e rmenu l d e “ l a n i s t a” d e s emna p e s t ă p ânu l d e g l a d i a t o r i ş i d e a i c i p u t em s ă t r a g em con c l u z i a c ă “a u c t o r a t i ” s u n t a c e l e a ş i p e r s o an e c u g l a d i a t o r i i .

A ş ad a r , “a u c t o r a t i ” e r a u p e r s o an e l i b e r e c a r e a v e au c a l i t a t e a d e c e t ă Ń e n i r oman i c u p r e c i z a r e a c ă s u f e r e au a numi t e î n g r ă d i r i , i n c l u s i v î n c e e a c e p r i v e ş t e u n e l e l im i t ă r i a l e c a p a c i t ă Ń i i j u r i d i c e . 154

Î n l i t e r a t u r a d e s p a c i a l i t a t e , “a u c t o r a t u s ” e s t e c o n s i d e r a t “omu l l i b e r , a f l a t î n t r - o s t a r e d e f a p t

s im i l a r ă c u a c e ea a s c l a vu l u i , î n t r u câ t ş i - a a nga j a t

s e r v i c i i l e c a g l a d i a t o r ” .155

ł i n ând u - s e s e ama d e s i t u a Ń i a j u r i d i c ă a p e r s o an e l o r c a r e s e g ă s e au î n a c e a s t ă s t a r e d e s emi s c l a v i e ( “a u c t o r a t i ” ) , s u b l i n i em f a p t u l c ă p u t em f o rma ş i o b i e c t u l u nu i f u r t î n p agub a a n t r e p r e no r u l u i . 156

4 . ”Red emp t i a b ho s t i b u s ” r e p r e z i n t ă o a l t ă c a t e g o r i e d e p e r s o an e î n s t a r e d e s emi s c l a v i e , c a r e au f o s t r ă s c ump ă r a t e d e l a d u şman , î n s c h imbu l u n e i s ume d e b an i . P ân ă l a a c h i t a r e a s ume i p l ă t i t e d e c ă t r e t e r Ń a p e r s o an ă , p e r s o an e l e a s t f e l r ă s c umpă r a t e r ămân e au î n 151 C u p r i v i r e l a p e r s o a n e l e “ i n m a n c i p i u m ” , a s e v e d e a , G a i u s , 1 , 1 4 0 .

A ş a d a r , “ p a t e r f a m i l i a s ” n u p u t e a v i n d e p e f i u l s ă u d e c â t p e d u r a t a u n u i r e c e n s ă m â n t ( 5 a n i ) , c e e a c e î n s e m n a c ă v â n z a r e a n u e r a d e f i n i t i v ă , c i n u m a i t e m p o r a r ă , c o p i l u l r e v e n e a s u b p u t e r e a p a t e r n ă o d a t ă c u î n c e t a r e a e f e c t e l o r m a n c i p a Ń i u n i i .

152 C f . G a i u s , D . 1 4 1 . ; P a u l , D . 4 . 5 . 5 . 2 . 153 D e l a “ a u c t o r a r e ” - a a n g a j a c u l e a f ă 154 Î n a c e s t s e n s , a s e v e d e a , V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . p . 1 1 5 . 155 C f . Ş t e f a n C T o m u l e s c u , “ D r e p t p r i v a t r o m a n ” , B u c u r e ş t i 1 9 7 3 ,

p . 1 3 7 . 156 C f . G a i u s 3 . 1 9 9 : “ U n e o r i î n s ă s e f u r ă c h i a r o a m e n i l i b e r i … c a r e s e

g ă s e s c s u b p u t e r e a n o a s t r ă … s a u n i s - a u î n d a t o r a t p e n t r u o m u n c ă .

Page 76: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 6

pu t e r e a a c e s t e i a . R ă s cump ă r a r e a s e p u t e a f a c e ş i p r i n p r e s t a r e a u no r munc i s a u s e r v i c i i d e c ă t r e î n s ă ş i p e r s o an e l e î n c a u z ă î n f a v o a r e a a ş a - z i s u l u i “ s t ă pân d e s c l a v i ” .

π Co l on i i . 157 S p r e f i n e l e R epub l i c i i ş i î n c epu t u l e p o c i i imp e r i a l e c o l o n a t u l e r a c u no s cu t c a u n f e n omen c u l a r g ă r ă s p ând i r e î n s o c i e t a t e a s c l a v ag i s t ă r omană . Dup ă c um au c on s emn a t î n s c r i e r i l e l o r P l i n i u s c e l B ă t r â n s a u Co l ume l l a a c e a s t ă p e r i o ad ă s e c a r a c t e r i z a p r i n d e c ăd e r e a p r o du c Ń i e i s c l a v ag i s t e , p r i n s c ă d e r e a î n g r i j o r ă t o a r e a n umă r u l u i d e s c l a v i ( f i e d i n c a u z a e l i b e r ă r i l o r ma s i v e ş i n e j u s t i f i c a t e , f i e d i n c a u z a d e s e l o r r ă z bo a i e î n c a r e a u p i e r i t , p r e c um ş i d i n d i f e r i t e mu l t e a l t e c a u z e ) , c a r e a u f ă c u t c a mun c a s c l a v i l o r s ă d ev i n ă î n c e t u l c u î n c e t u l t o t ma i n ep r odu c t i v ă .

Î n a c e s t c o n t e x t , a g r o nomu l Co l ume l l a , p r i n l u c r ă r i l e s a l e , a s f ă t u i t p e l a t i f u nd i a r i s ă - ş i e x p l o a t e z e mo ş i i l e p r i n s i s t emu l a r e nd ă r i l o r , p e p a r c e l e c â t ma i m i c i , a t r i b u i t e u no r c u l t i v a t o r i d e p ămân t u r i , n umi Ń i c o l o n i . A r end a r e a l a t i f u nd i i l o r ş i p u n e r e a l o r î n e x p l o a t a r e d e c ă t r e p r o p r i e t a r i u n o r a r e nd a ş i d i n t a t ă î n f i u n u n uma i c ă s c h imb a d i n t eme l i e c o n c ep t u l d e s p r e e x p l o a t a r e a mo ş i i l o r , d a r c o n s t i t u i a ş i o n ou ă c a l e s p r e o b Ń i n e r e a d e p r o du c Ń i i ma i ma r i ş i ma i b un e . A r end a ş i i s a u c o l o n i i a v e au o b l i g a Ń i a d e a p l ă t i p r o p r i e t a r u l u i p ămân t u l u i o a r e nd ă î n b an i , i a r d e o s eb i t d e a c e a s t a a v e au ş i u n e l e o b l i g a Ń i i î n n a t u r ă . A r end a î n b an i s e p e r c ep e a î n s e c o l u l I e . n . , c a ma i t â r z i u p r i n s e co l e l e I I ş i I I I u rma s ă s e p e r c e ap ă î n n a t u r ă , d e o a r e c e c o l on i i e r a u î n i n p o s i b i l i t a t e a d e a p l ă t i î n b an i . Î n n ume ro a s e c a zu r i a r e nd a e r a a t â t d e ma r e î n c â t a j u n s e s e p ân ă l a j umă t a t e d i n r e c o l t ă .

Co l o n i i , d e ş i e r a u c e t ă Ń e n i l i b e r i , d a t o r i t ă a c h i t ă r i i c u ma r e g r e u t a t e a o b l i g a Ń i i l o r f a Ń ă d e p r o p r i e t a r i i d e p ămân t u r i , a u d ev en i t c u t impu l d ep end en Ń i d e a c e ş t i a . 157 N o Ń i u n e a d e “ c o l o n u s ” î ş i a r e o r i g i n i l e î n l i m b a l a t i n ă p e n t r u a

d e s e m n a p e “ c u l t i v a t o r u l d e p ă m â n t " , ” a r e n d a ş ” s a u p e u n s i m p l u “ p l u g a r ” . T e r m e n u l d e c o l o n s e p a r e c ă e s t e î n s t r â n s ă l e g ă t u r ă c u a g r o n o m u l C o l u m e l l a c a r e s u s Ń i n e a o c a l e e f i c i e n t ă d e e x p l o a t a r e a m o ş i i l o r , ş i a n u m e a r e n d a r e a l o r , p e p a r c e l e m i c i , u n o r c u l t i v a t o r i .

Page 77: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 7

Leg ă t u r i l e c o l o n i l o r c u p r o p r i e t a r i i d e p ămân t u r i s e î n t eme i a u p e a ş a - z i s e l e c o n t r a c t e d e a r e nd ă ( “ l o c a t i o -c ondu c t i o ” ) . Od a t ă c u d e s t r ăma r e a s o c i e t ă Ń i i s c l a v ag i s t e r oman e ş i împ r eun ă c u e a , a s c l a v i e i , r a p o r t u l d e c o l o n a t s e e x t i n d e ş i a s u p r a s c l a v i l o r o r i a b a r b a r i l o r c o l o n i z a Ń i . 158

D e ş i d i n p un c t d e v ed e r e j u r i d i c , c o l o nu l e r a u n c e t ă Ń e a n l i b e r , î n f a p t , î n s e c o l u l I I I e . n . , o r d i n e a j u r i d i c ă r oman ă t o l e r a l e g a r e a a c e s t u i a d e g l i e . A ş ad a r , c o l o nu l e r a u n om l i b e r , î n d r e p t , i a r î n f a p t e r a s c l a v u l p ămân t u l u i c a r e i - a f o s t a r e nd a t . L eg a r e a d e g l i e a c o l o n i l o r , î n g r ă d i r i l e n o t i f i c a t e a c e s t o r a , c o n s t i t u i e t o t a t â t e a mo t i v e s p r e a - i c o n s i d e r a c a a p r o p i i n du - s e t o t ma i mu l t d e c o nd i Ń i a s c l a v i l o r ş i n i c i d e cum a o amen i l o r l i b e r i .

D i n co l o d e a c e s t e î n g r ă d i r i î n s ă , t r e b u i e s ă s u b l i n i em c ă î n c a l i t a t e a s a d e om l i b e r c o l o nu l a v e a d r e p t u l d e a î n c h e i a o c ă s ă t o r i e r oman ă ( “ i u s c o nub i i ” ) , a v e a p u t e r e a p ă r i n t e a s c ă a s up r a c op i i l o r ( “p a t r i a p o t e s t a s ” ) , p u t e a s ă d ev i n ă p r o p r i e t a r , p u t e a s ă î n c h e i e a c t e j u r i d i c e ( a v e a ” i u s c ome r c i i ” ) , p u t e a f a c e u n t e s t amen t ( “ f a c t i o t e s t amen t i ” ) e t c .

Cu t o a t e a c e s t e a , a ş a c um am a r ă t a t ma i s u s , c o l o nu l n u p u t e a p ă r ă s i p ămân t u l p e c a r e î l l u c r a , e r a s u pu s u nu i “d r ep t d e c o r e c Ń i e ” d i n p a r t e a s t ă p ânu l u i , n u p u t e a c h ema î n j u d e c a t ă p e s t ă p ânu l s ă u , d e c â t î n c a zu r i e x c ep Ń i o n a l e ş i c u a u t o r i z a r e a mag i s t r a t u l u i , n u s e p u t e a c ă s ă t o r i i c u o f eme i e l i b e r ă .

O s i t u a Ń i e mu l t ma i p r e c a r ă o a v e au “c o l o n i ad s c r i p t i c i i ” c a r e , ma i a l e s î n p a r t e a o r i e n t a l ă a imp e r i u l u i e r a u î n s c r i ş i , c u o c a z i a r e c en s ămân t u l u i , î n r e g i s t r e l e c a d a s t r a l e , c a a p a r Ń i n ând f o ndu r i l o r .

D e a s emen e a , î n t r - o s i t u a Ń i e o a r e cum a s emănă t o a r e s e g ă s e au ş i “c o l o n i a dd i c t i ” , a d i c ă n imen i a l Ń i i d e c â t , a c e i d eb i t o r i i n s o l v ab i l i , p e c a r e mag i s t r a t u l î i a t r i b u i a c r e d i t o r u l u i , î n c o n f o rm i t a t e c u p r o c edu r a d e e x e cu t a r e “manu s i n i e c t i o ” , c a a p o i d up ă o î n c a r c e r a r e d e 6 0 d e

158 A s e v e d e a , V l a d i m i r H a n g a , o p . c i t . p . 1 1 6 .

Page 78: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 8

z i l e ( c u s c o a t e r e a l a v ân z a r e d e t r e i o r i ) s ă - i p o a t ă v i n d e c a s c l a v i “ t r a n s T i b e r im ” .

Î n s f â r ş i t , p r e c i z ăm c ă p r o p r i e t a r u l a v e a u n d r e p t a b s o l u t a s u p r a c o l o nu l u i , î n s e n s u l c ă î l p u t e a u rmă r i o r i u nd e s - a r a f l a , p u t â ndu - s e c e r e a p l i c a r e a d e s a n c Ń i u n i p en a l e împo t r i v a c e l o r c a r e s e i n t e r p un e au î n r a p o r t u r i l e d i n t r e s t ă p ân ş i c o l o n . L a e xp i r a r e a c o n t r a c t u l u i d e a r e nd ă , p ămân t u r i l e a t r i b u i t e p en t r u c u l t i v a r e t r e bu i a u s ă f i e r e s t i t u i t e p r o p r i e t a r u l u i .

A ş a c um am men Ń i o n a t , t o a t e a c t e l e j u r i d i c e a v ând c a o b i e c t f o ndu r i l e ( a t r i b u i t e î n a r e nd ă ) î n mod o b l i g a t o r i u c u p r i n d e au r e f e r i r i ş i l a c o l o n i ( d eo a r e c e e i e r a u l e g a Ń i d e g l i e ) . D e a c e e a , a c e s t e p r e v ed e r i r i g u r o a s e t r e b u i a u r e s p e c t a t e , ma i a l e s , î n s i t u a Ń i a “e l i b e r ă r i i ” c o l o nu l u i c a r e e r a “ l e g a t ” d e r e s p e c t i v u l f o nd . I n t e r e s e l e f i s c a l e , p e d e a l t ă p a r t e , d i n c â nd î n c â nd , impune au p r o p r i e t a r u l u i c a l a “ l i b e r a r ea ” c o l o nu l u i s ă - i f i e c e d a t ă p r o p r i e t a t e a f o ndu l u i c u l t i v a t . 159

Î n c o n c l u z i e , s t ă r i l e d e s emi s c l a v i e , l a r ă s p ân t i a e p o c i l o r ( r e p ub l i c a n ă ş i impe r i a l ă ) n - a u r e p r e z en t a t a l t c e v a d e c â t n o i c ă u t ă r i d e e x p l o a t a r e a mun c i i s e r v i l e , î n t r - o p e r i o ad ă î n c a r e e c onomi a s c l a v ag i s t ă î ş i “ t r ă i s e t r a i u l ” , î n t r - o e p o c ă d e f r ămân t ă r i s o c i a l e ş i p o l i t i c e c a r e ş i - a u p u s amp r en t a p e s o c i e t a t e a r omană s e co l e d e - a r â n du l f ă c ând l o c î n c e t u l c u î n c e t u l r e l a Ń i i l o r d e t i p f e u d a l .

159 A s e v e d e a , M a r i o T a l a m a n c a , o p . c i t . p . 1 0 3 .

Page 79: Teodor Mara - Drept Privat Roman

7 9

TEST DE EVALUARE 1 .C e s e d e s emna p r i n n o Ń i u n e a d e “p e r s o n a ” , î n d r e p t u l r oman . ? 2 . P r e c i z a Ń i c o n c ep t e l e d e c a p a c i t a t e ş i p e r s o n a l i t a t e j u r i d i c ă . 3 . S emn i f i c a Ń i a d r e p t u l u i d e “ s t a t u s ” e s t e : a .C ap a c i t a t e ; b . S t a r e j u r i d i c ă ; c . Po z i Ń i e j u r i d i c ă a u nu i s i n gu r i n d i v i d . 4 .C a r e s u n t e l emen t e l e c a p a c i t ă Ń i i p e r s o an e l o r f i z i c e ş i d e c e o r d i n e a j u r i d i c ă r oman ă l e - a a c o r d a t o impo r t a n Ń ă d eo s eb i t ă . 5 .Cum e r a p e r c epu t ă “n a ş t e r e a ” î n d r e p t u l r oman . 6 .C a r e e r a r e l e v an Ń a j u r i d i c ă a momen t u l u i c o n c ep Ń i e i .

Page 80: Teodor Mara - Drept Privat Roman

8 0

7 .P r e c i z a Ń i c a r a c t e r i s t i c i l e e s e n Ń i a l e a l e p ub e r t ă Ń i i ş i impub e r t ă Ń i i l a r oman i . 8 . Î n a n t i c h i t a t e a f e c Ń i u n i l e p s i h i c e i n f l u en Ń a u : a .C ap a c i t a t e a d e e x e r c i Ń i u a i n d i v i d u l u i ; b .Cap a c i t a t e a d e f o l o s i n Ń ă . 9 .C a r e e s t e t e rmen u l f o l o s i t d e r oman i p en t r u a d e s emn a o p e r s o an ă j u r i d i c ă . 1 0 . Ex emp l i f i c a Ń i c e l p u Ń i n t r e i e n t i t ă Ń i p u b l i c e m i n o r e . 1 1 .S copu l a s o c i a Ń i i l o r p r i v a t e ş i e c l e z i a s t i c e e r a : a .Numa i r e a l i z a r e a c u l t u l u i ; b .Numa i e x e r c i t a r e a u n e i me s e r i i ; c .Numa i s t r â n g e r e a impo z i t e l o r ; d .D i f e r i t ş i n uma i î n t r e p e r s o an e c a r e a v e au o c a u z ă c omună . 1 2 . L i b e r t a t e a d e a s o c i e r e a f o s t r e c uno s cu t ă p r i n : a . Leg e a c e l o r X I I T ab l e ; b . L eg e s L i c i n i a e S ex t i a e ; c . Ed i c t u l u i Ca r a c a l l a . 1 3 .D i f e r e n Ń i a Ń i c o r p o r a Ń i i l e d e f u nd a Ń i i . 1 4 . Enume r a Ń i c a zu r i l e d e î n c e t a r e a p e r s o an e i j u r i d i c e . 1 5 . Exp l i c a Ń i e x p r e s i a u rmă t o a r e : “ i u s v i t a e n e c i s q u e ” . 1 6 .S c l a vu l e r a c o n s i d e r a t : a . “ r e s ” ; b . ” d ominu s ” ; c . ” i n s t r umen t a v o c a l i a ” . Sub l i n i a Ń i s e n s u r i l e c a r e e x p r imă r e a l i t a t e a a n t i c ă r omană . 1 7 .C a r e d i n u rmă t o a r e l e a c Ń i u n i s u n t i d e n t i f i c a t e c a f i i n d “ a c t i o n e s a d i e c t i c i a e q u a l i t a t i s ” ; - “ a c t i o e x e r c i t o r i a ” ; - “ a c t i o i n s t i t o r i a ” ;

Page 81: Teodor Mara - Drept Privat Roman

8 1

- “ a c t i o q uod i u s s u ” ; - “ a c t i o d e p e cu l i o ” ; - “ a c t i o d e i n r em v e r s o ” ; - “ a c t i o t r i b u t o r i a ” . 1 8 .Modu r i l e d e c o n s t i t u i r e a s c l a v i e i . Enume r a r e . 1 9 .C e s e î n Ń e l e g e p r i n “p e cu l i um” ? 2 0 .Modu r i l e d e e l i b e r a r e d i n s c l a v i e d up ă d r e p t u l c i v i l ş i d u p ă d r e p t u l p r e t o r i a n . 2 1 .S emn i f i c a Ń i a e x p r e s i e i “manumi s s i o t e s t amen t o ” . 2 2 .R apo r t u r i l e d i n t r e d e z r o b i t ş i f o s t u l s t ă p ân . 2 3 .R apo r t u r i l e d e z r o b i Ń i l o r c u f i i i p a t r o nu l u i . 2 4 . S t ă r i l e d e s emi s c l a v i e . 2 5 .D r ep t u r i l e ş i î n g r ă d i r i l e c o l o nu l u i . 2 6 . P e r s o an e l e “ i n man c i p i o ” . 2 7 .Abandonu l n ox a l . 2 8 .C e s e î n Ń e l e g e p r i n “ r e d emp t i a d h o s t i b u s ” ? 2 9 .Exp l i c a Ń i e x p r e s i a “ma numi s s i o s a c r o s an c t i s e c c l e s i i s ” , a p o i p r e c i z a Ń i e p o c a î n c a r e a f o s t r e c uno s cu t ă d e o r d i n e a j u r i d i c ă r oman ă . 3 0 .C a r e s u n t r e s t r i c Ń i i l e e l i b e r ă r i i d i n s c l a v i e p ă s t r a t e d e I u s t i n i a n ( c a r e f u s e s e r ă p r e v ă zu t e ş i d e “ l e x Ae l i a S en t i ” ) .

Page 82: Teodor Mara - Drept Privat Roman

8 2

BIBLIOGRAFIE 1 . V l a d i mi r Ha n g a , Dr ep t p r i v t r o ma n , B u cu re ş t i , 1 9 7 8 . 2 .T eo do r Ma ra , I s t o r i a d r e p t u l u i r o ma n , A ra d , 2 0 0 1 . 3 .T eo do r Ma ra , I n s t i t u Ń i i l e d r e p t u l u i p r i v a t r o ma n ,v o l . I ş i I I , Ara d , 2 0 0 2 . 4 . Va s i l e Po pa , S i s t e mu l ju r i d i c a l c e t ă Ń i i e t e rn e Ro ma , T mi ş o a ra , 2 0 0 1 . 5 .E mi l Mo l c u Ń , Da n Oa ncea , D r ep t r o ma n , B u cu re ş t i , 1 9 9 7 . 6 . A l b e r t o Bu rd e s e , “ Ma n ua l e d i d i r i t t o p r i v a t o r o ma no ” ,To r i no , 1 9 9 8 . 7 . Ma r i o Ta l a ma nca , “ I s t i t u z i o n i d i d i r i t t o r o ma no ” , M i l a no , 1 9 9 0 .

Page 83: Teodor Mara - Drept Privat Roman

8 3


Recommended