Home >Documents >Tehnium 04 1997

Tehnium 04 1997

Date post:06-Apr-2018
Category:
View:304 times
Download:7 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/2/2019 Tehnium 04 1997

  1/28

  nr. 4/9711

  R e v i s t l u n a r pentru e l e c t r o n i t i

 • 8/2/2019 Tehnium 04 1997

  2/28

  TEORETICIAN SAU PRACTICIAN?o d i s p u t veche ct ... electronica! Cel e

  d o u tabere "n conflict" i au p i i lor ."Teoria ca teoria, dar practica te spuncei cu deprinderi practice mai bune . "Nimic nueste mai practic dect o teorie" -c e i l a l i . Unde fie v r u Credemundeva la mijloc, ca de obicei.n c o n d i i i l e actuale , n carecomponentele ech ipamentele electroniceating un grad extrem de mare de complexitate,un "practician" care "cnte ureche"( f r no tele") este deneconceput. Iar un "teoretician" care nu fipetrecut sute de ore (poate mii!) cu sondaosciloscopului cu letconul n nu es enici el cu p u t i n ruptura dintre celed o u categorii nu este nici pe departe att demare cum se pretinde. doar mici saumari orgolii a f i n i t i ma i mari una dintrecele d o u latuuri ale electronicii: cea e o r esi cea p r a c t i c . Este ev ident ele nu se ponicidecum d e s p r i , i f e r doar procentele cucare ele c o n c u r la re al izarea "ntregului' ,a d i c a electronistului capab il bine p r e g .O a l t o n t r o e r s n s c i o dr e z o l v a t este cea a r i i . Un expert -spune o o r b m a l i o a s - este persoana ca restie din ce n ce mai multe despre di n ce n cemai p u i n e lucruri , ajungnd n f inal"absolut totul despre absolut nimic"!Ei bine, f r a fi adeptii doar ai unei foartestricte s p e c i a l i z r i trebuie recunoastemprogresul extraordinar al omenirii a fostgenerat de diviziunea muncii , sau altfel spusde ... specializare. Ce este preferabil: t i i totul despre nimic" sau "nimic despre tot" ?

  D a c n primul caz, era evident un

  specia list este mai nclinat teorie saun de a f i n i t tal entele sale r neglijeze total si a l a l l a t u r n

  acest al doilea caz credem specializareaeste cea car e e a z progresul. nelectronica a c t u a l n care progresele sepetrec g e r t o r ia r cantita tea ded o c u m i e n o u care apare zilnic pe planmondial n t r e ton e, este evidentp e r s o n a l de ti p renascentist ,

  t c u n o s c t o a r nu mai pot a p r e a . Sespune, de altfel, progresele im ensedin electronica ultimilor ani s-ar fi nregist ratn m e c a n i un Rolls Royce ar fi costat c ic e n Este necesar, evident, un bun bagaj detehnice generale , da r n finalspecializarea t r i c t ntr-un anumit domeniuconduce la progres.Este ceea ce n c e a r c promoveze,cu succes , rev ista TEHNIUM.

  t u l acesteia m b i n materialele deprezentare a unor teorii sau c'oncepte maigenerale, cu l practice n domenii strictspecializate. Cred em ambele r d r i suntpe gustul electronistu lui , fie el amator sau

  A l t u r de pas iu nea fi erbinte carei pe cei doi , singura r e n estepoate aceea primul poate al ege singurdomeniul de avn d mai p u i n e grade de libertate. G r a n stricte nu deaceea d m pentru electronistul complet,bu n teoretician si practician , foarte specializat,dar cu un bagaj ridicat de tehnicegenerale.Este ceea ce, cu modestele eirevista TEHNIUM u t n i i !

  e r b a n Na icuRedactor sef : ing. SERBAN NAICU,

  Abbnamentele la revista TEHN IUM se pot contracta la toate ofici ile din prin fi lialeleRODIPET SA, revista figurnd la z i i 4385 din Catalogul Prese i Inte rne.Periodicitate : a p a r i r . P r e abonament: 5000 i / n u m r de

  Materialele n vederea p u b l i se trimit recom anda t pe adresa: Bucuresti, OP 42 , CP 88 . Lea t e p t m cu deosebit interes. Eventual, m e n i o n a i un m r de tele fon la care p u t e i fi c o n t a c t a i . Articolele nepublicate nu se resti tuie .

 • 8/2/2019 Tehnium 04 1997

  3/28

  AUDIOBRUMUL N ETAJELE DE AMPLIFICAREZanca Alexandru

  Una din tre componente lece le mai sensibile la e n a cmpu r ilor e lectromagneticeperturbatoare din l a n u l deamplificare aU ,dio o const ituiepreampli f icatorul de semnal mic(pentru microfon, d o z m a g n e t i c sau cap de magneto fon),principalul factor perturbator fiindbrumul de 50 Hz, datorattransformatoarelor de alimentaresau motoarelor de antrenare, d a c sunt alimentate n curent alternativ.n cazul preamplificatoarelorrealizate cu tuburi , care eraudispozitive de n a l t i m p e d a n , cmpul electric putea induce otensiune perturbatoare n circuitulde intrare de i m p e d a n r i d i c a t . Acest neajuns se putea n l t u r a relativ u o r , printr-o ecranarec o r e s p u n z t o a r e a dispozitivului.

  Preamplificatoare le cutranzis-toare se c o m p o r t n s nmod diferit, d a t o r i t faptului suntdispozitive ce l u c r e a z n curent,ia r i m p e d a n a de intrare estes c z u t . Din acest motiv, cmpulelectric are un efect minor n cazuldispozitivelor rea l izate cutranzistoare, dar nu a c e l a i lucruse poate spune despre cmpulmagnetic, care produce p e r t u r b a i i importante n acest fe l de circuite.Din p c a t e ecranele electrostaticenu a t e n u e a z cmpurilemagnetice, iar ecranele magneticedin mater ia le de n a l t permeabilitate nu dau rezultatescontate.O cale de a minimaliza

  efectul cmpului magnetic de 50Hz este aceea de a c u t a o p o z i i e o p t i m f a de sursaperturbatoare , dar de mu lte oria c e a s t p o z i i e nu este u t i l ntr-unmontaj practic dat.Se pune deci problema de aputea realiza un preamplificator desemnal mic pentru care efectulcmpului magnetic perturbatorfie minim. Nivelul semnaluluiperturbator cules este p r o p o r i o n acu nivelul cmpului magneticnchis n bucla c r i t i c din circuitulde intrare de unde orice semnalperturbator este preluat apoiamplif icat de toate etajele deamplificare. A c e a s t b u c l estef o r m a t de firele de semnal c t r e tranz istor, de l e g t u r a tranzistorului la m a s de masai n t r r i i . Aceste fire de l e g t u r trebuie a e z a t e n a a fel nctc u p r i n d o s u p r a f a ct mai m i c posibil i , n c o n s e c i n , un fluxmagnetic ct mai mic. n figurile 12 sunt ilustrate cele d o u moduride conectare.

  Bucla c r i t i c i z a t decircu itu l de intrare c o n s t dinr e a c t a n a condensatonJlui der - ~ ___ !>+v

  R1 C IESIRE'!J-----e>;FLUX MAGNEnC

  FLUX tM.GNETIC R2

  Figura 2 MASANOTA

  S e m n a l m a p a r i i a u c r r i i n i i e r e nvideocasetofoane" - de ing, e r b a n Naicu.Lucrarea c o s t 4800 lei se a d r e s e a z aceloracare vor se familiarizeze cu principiile de b a z ale f u n c i o n r i i videocasetofoanelor VHS,

  Reamintim cititorilor n o t r i revistaTEHNIUM (seria n o u ) a avut n anul 1995 patrua p a r i i i (numerele 1+4), n anu l 1996 a s e a p a r i i i (numerele 5-10) n acest an va avea un n u m r de 11 a p a r i (lunar, cu un n u m r dub lu peperioada de v a r , respectiv lunile iulie-august).Redactia

  TEHNIUM. Nr. 4/1997 1,.

 • 8/2/2019 Tehnium 04 1997

  4/28

  tr: P2BI.Pr. t-Flg.3I t- P3220Vco BI.AJFlg.2 *I.RC t-'-- Fig.8 P'- -

  (r 1 ~ J = -PI t- SI P5IA

  '--

  P6

  220VCQ S65A

  Fig ura 1Uti l iznd filtre active trece

  b a n d rea lizate cu amp l ificatoareo p e r a i o n a l e 741, pentru separareaanumitor domenii dorite de f r e c v e n , se poate realiza un montaj devenitaproape nelipsit din aparaturae l e c t r o n i c (de redare a muzicii princu loare) a o r i c r u i constructor amator.

  x i s t , b i n e n e l e s , numeroasemontaje electronice, mai mult sau maip u i n complicate, concepute n acestdomeniu.ln c o m p o n e n a sche mei i n t r u r m t o a r e l e blocuri (figura 1)1. Blocul de alimentare -figura2. Acesta permite o b i n e r e a uneitensiuni stabilizate de 10 .,. 12 V,n e c e a l i m e n t r i i d i f e r e n i a l e aamplificatoarelor o p e r a i o n a l e , util iznd un circuit integrat ~ A 7 2 3 uncircuit integrat ~ A 7 4 1 4 tranzistoare.Tranzistorul T1, de tip 2N3055, sem o n t e a z pe un radiator de aluminiucu a a de 50 -60cm'.Tranzistoarel e T2 T3 se m o n t e a z separat pe d o u radiatoare din

  2

  B.FTB ' - -Flg.4IBI.FTBFlg .4 - -1

  BI.FTBFig.4 --1

  BI.FTBFlg.4 --1

  BI.FTBFIg .4 --I1=F

  O.M

  BI.C , & ~ Fig.6 '?,'ILBI.CFig.6 '?,' AIL

  BI.CFig .6 '?,' AIL

  BI.CFig.6 '?'L.CFig.6 '?s' IAL 6 3 U V -:- 20PM4

  LABORATORO R G DE LUMINI

  ing. D o b r o t Daniel Sorinaluminiu cu o s u p r a f a de 20-25cm'fiecare.Puntea redresoare este de tipul3PM1 (3,2A la 100V). Transformatorulde r e e a se n e a z pe un pachet deto le E20 cu s e c i u n e a miezului de12cm2 , n f u r a rea p r i m a r c o n i n e 880 de spi re CuEm O,4mm , n f u r a r e a s e c u n d a r are 95 spireCuEm 1,2mm. R e z i s t e n e l e de0,56W3W se r e a l i z e a z din n i c h e l i n cu diametru l de 1 mm. Va loareaacestora se d e t e r m i n experimentalastfel nct curentul de scurtci rcuitntre bornele 10V (12V) fie limitatla 1,8A.Pentru a o b i n e o tensiuneca modul (pe cele d o u ramuri +10V-10V f a de m a s ) , se impunefo losirea unor r e z i s t e n e cu e r a n e de 0,5% (RPM) pentru R7 R8.Din R4 se e a z tensiunead i f e r e n i a l la i r e . 2. Blocul preamplificator esterealizat cu d o u circuite integrateo p e r a i o n a 741 este prezentatn figura 3.Primul amplificator o p e r a o n a l are rolul de adap ta re a m p e d a n e iavnd o amplificare aproximativu n i t a r n tens iune. Semna lul de2::::J CII 10 I l

  Ve 212 + CV, l11 Ve R66 C 3S

  4

  C5FeC I +

  r - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - ~ - - ~ r - - - - - - & - o

  CIR910; > ~ ~ ~ ~

Embed Size (px)
Recommended