Home >Documents >Supliment ONCOLOGIE final.qxp

Supliment ONCOLOGIE final.qxp

Date post:18-Jan-2017
Category:
View:245 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Supliment ONCOLOGIE

  2010-2011

  EEddiittuurraa

  actualiti n oncologie articole de specialitate centre medicale de profil

  MEDICALMarketMarket

  AAccuumm ii nn RRoommnniiaa -- ccaanncceerruull ssee ppooaattee ttrraattaa -- pag. 6

 • 1122 CCoommppuutteerree TToommooggrraaff 88 EEcchhiippaammeennttee ddee RReezzoonnaann MMaaggnneettiicc 99 AAppaarraattee ddee RRaaddiioollooggiiee CCoonnvveenniioonnaall RRXX 99 MMaammooggrraaffee 55 EEcchhiippaammeennttee ddee OOsstteeooddeennssiittoommeettrriiee DDXXAA EElleeccttrroommiiooggrraaffiiee NNeeuurroossoonnoollooggiiee EEccooggrraaffiiee DDoopppplleerr EEccooggrraaffiiee GGeenneerraall RRaaddiioossccooppiiee EEnnddoossccooppiiee

  CCoonnssuullttaaiiii ddee ssppeecciiaalliittaattee LLaabboorraattooaarree ddee AAnnaalliizzee MMeeddiiccaallee MMeeddiicciinn ddee FFaammiilliiee SSeeccoonndd OOppiinniioonn nn ccuurrnndd:: MMeeddiicciinn NNuucclleeaarr!!

 • CUPRINS

  ARTICOLE DE SPECIALITATE

  IInntteerrvviiuu ccuu PPrrooff.. CChhrriissttoopphh ZZiieelliinnsskkii 55

  AAccuumm ii nn RRoommnniiaa -- 66ccaanncceerruull ssee ppooaattee ttrraattaa

  RRoolluull IIRRMM--uulluuii eennddoorreeccttaall nn ddiiaaggnnoossttiiccuull 88ii ssttaaddiiaalliizzaarreeaa ccaanncceerruulluuii ddee pprroossttaatt

  TTrraattaammeennttuull iinntteerrvveenniioonnaall nn ttuummoorriillee 1100hheeppaattiiccee mmaalliiggnnee

  OOnnccoollooggiiaa nnuucclleeaarr:: ddiiaaggnnoossttiicc ii tteerraappiiee 1122

  UUnn pprroodduuss jjaappoonneezz ddee eexxcceeppiiee,, 1144aaccuumm ii nn RRoommnniiaa

  CCAANNCCEERRUULL aa mmaaii ppiieerrdduutt uunn ppaass!! 1166

  DDeeppaarrttaammeennttuull ddee MMeeddiicciinn NNuucclleeaarr 2222HHiippeerrddiiaa BBrraaoovv,, oo ssoolluuiiee nn ccoommbbaatteerreeaa ccaanncceerruulluuii

  DDiilleemmee nn ddiiaaggnnoossttiiccuull ii ttrraattaammeennttuull 2244pprreeccooccee aa ccaanncceerruulluuii ddee pprroossttaatt ii mmaammaarr

  SPITALE CARE OFER 2266SERVICII DE ONCOLOGIE

  FINWATCH

  Aleea Negru Vod nr. 6, bl. C3,sc. 3, parter, 030775, sector 3,BucuretiTel: 021.321.61.23Fax: 021.321.61.30re[email protected] Box 4-124, 030775

  TTiippaarr::VIZUAL 2003

  EDITOR

 • SUPLIMENT ONCSUPLIMENT ONCOLOLOGIE MEDICOGIE MEDICAL MARKET 20AL MARKET 20110-200-201111

  5

  Ci ani ai lucrat n spitalul din Viena i de cndau nceput s vin romnii ntr-un numr mai marepentru a solicita tratament la clinica dvs.?

  DDiinn 11997799,, nn uullttiimmiiii 22 aannii......

  Avei doctori romni n echipa dvs.?

  NNuu,, ddaarr aavveemm nn ssppiittaall uunn eexxcceelleenntt cchhiirruurrgg ttoorraacciiccddiinn RRoommnniiaa..

  Putei estima ci pacieni romni avei ntr-un an?

  NNuu,, nnttrruucctt aavveemm mmuullttee ssoolliicciittrrii ccaarree aaccooppeerr nnuunnuummaaii ddoommeenniiuull oonnccoollooggiiee mmeeddiiccaall,, ccii ii cchhiirruurrggiieettoorraacciicc,, mmaammaarr,, ggiinneeccoollooggiiee,, ppeeddiiaattrriiee eettcc..

  Care sunt cele mai frecvente tratamente solicitatede acetia?

  nn ddoommeenniiuull mmeeuu,, bbiinneenneelleess,, oonnccoollooggiiaa mmeeddiiccaallii cchhiimmiiootteerraappiiaa,, nnss ccrreedd cc llaa ffeell ddee mmuullii ppaacciieenniivviinn ppeennttrruu cchhiirruurrggiiee ssaauu iinntteerrvveenniiii ddee ddiiaaggnnoossttiiccaarree..

  Exist vreun caz medical special de care vamintii i care este aproape de inima dvs.?

  BBiinneenneelleess -- ccaazzuull ii ppeerrssoonnaalliittaatteeaa cceeaa mmaaii ppll--ccuutt aa dd--lluuii GGaabbrrii DDoobbrree..

  Ai nvat cteva cuvinte n limba romn de lapacienii dvs.? Care sunt acestea? V ajut s vapropiai de ei?

  UUnn ppiicc,, ddee ffaapptt aamm nnvvaatt ss nneelleegg ddeessttuull ddeemmuullttee.. TToottuuii,, ttrreebbuuiiee ss ppuurrttmm ddiissccuuiiaa nn eenngglleezz,,

  nnttrruucctt lluuccrruurriillee ccaarree ttrreebbuuiiee ddiissccuuttaattee ccuu ppaacciieenniiiissuunntt mmuulltt pprreeaa sseennssiibbiillee ppeennttrruu aa ppeerrmmiittee oo eevveennttuu--aall nneenneelleeggeerree..

  Cnd ai vizitat Romnia pentru prima dat?

  CCuu aapprrooxxiimmaattiivv 33--44 aannii nn uurrmm,, ccnndd aamm ffoosstt iinnvvii--ttaatt ddee pprrooff.. RRooddiiccaa AAnngghheell ppeennttrruu aa ssuussiinnee oopprreelleeggeerree llaa oo ccoonnffeerriinnaa ddee oonnccoollooggiiee..

  n curnd vei ncepe colaborarea cu o clinicromneasc - Gral Medical. Ce v-a determinat svenii n ara noastr i s ajutai pacienii romni?

  SSuunntt pprreeeeddiinntteellee GGrruuppuulluuii CCeennttrraall EEuurrooppeeaann ddeeOOnnccoollooggiiee CCooooppeerraattiivv ((CCEECCOOGG)),, ccaarree ddeessffooaarrssttuuddiiii cclliinniiccee nn EEuurrooppaa ddee EEsstt ii ddee SSuudd--EEsstt,, ooffeerriinnddppaacciieenniilloorr ddiinn aacceeaasstt zzoonn ggeeooggrraaffiicc aacccceess llaannooiillee ttrraattaammeennttee.. nn aacceellaaii ttiimmpp,, llee ttrraannssmmiitteemmnnooiilloorr ccoolleeggii eedduuccaaiiaa ii eexxppeerriieennaa nnooaassttrr,, ppeennttrruuccaa eeii ss ppooaatt lluuaa cceellee mmaaii bbuunnee ddeecciizziiii..

  Interviu cu Prof. Christoph Zielinski

  Prof. Christoph Zielinski, preedintele grupului de lucru

  central european de colaborare ndomeniul oncologiei din Viena

 • SUPLIMENT ONCSUPLIMENT ONCOLOLOGIE MEDICOGIE MEDICAL MARKET 20AL MARKET 20110-200-201111

  6

  Premier n Romnian luna august 2010, operatorul de servicii medicale

  Gral Medical a lansat CCeennttrruull ddee EExxcceelleenn nn TTrraattaarreeaaCCaanncceerruulluuii OOnnccooFFoorrtt,, care va asigura infrastructura spi-talului privat.

  Centrul reunete, n premier, radioterapie (ncepndcu 10 Noiembrie 2010), chimioterapie i consult de spe-cialitate internaional.

  Investiia necesar pentru deschiderea centruluiCC..EE..TT..CC OOnnccooFFoorrtt s-a ridicat la 33,,55 mmiilliiooaannee ddee eeuurroo..Centrul este construit pe 2 niveluri n cadrul Centrului deDiagnostic i Tratament din zona P-a Alba Iulia dinBucureti. El va putea oferi tratament pentru minimum50 de pacieni ntr-o lun.

  Tehnologie de vrfNucleul centrului OOnnccooFFoorrtt l reprezint departamen-

  tul de RRaaddiiootteerraappiiee, dotat cu aparatur de ultim gene-raie, care are la baz tehnologia IMRT-IGRT(Radioterapie cu ajustarea intensitii - IMRT,Radioterapia ghidat prin imagine - IGRT). Echipamentulreprezint o premier, deoarece este singurul aparat dinRomnia care utilizeaz aceast tehnologie. Dac, nEuropa de Vest, un astfel de aparat exist la 500 mii pop-ulaie, n Romnia la 21,7 milioane populaie nu existniciunul. Acceleratorul liniar produs de Elekta (cel maimare productor la nivel mondial) este complet digital ipermite efectuarea unui tratament cu acuratee i pre-cizie net superioare tehnologiei anterioare. Radioterapiaconvenional ofer doze mari de radiaie locaiilor cutumori i poate s duneze esutului sntos din jur.

  Aparatul oferit de OOnnccooFFoorrtt aduce ca noutate stan-darde n domeniul oncologic.

  Imagistica medical este oferit n timp real, preciziaeste asigurat cu ajutorul lamelor autoajustabile nfuncie de forma tumorii i totodat aparatul ofer uncontrol sporit al intensitii radiaiei, specific planului detratament.

  Combinarea radioterapiei IMRT i IGRT optimizeazefectele radioterapiei, intind tumoarea i evitnd gravi-tatea efectelor secundare cauzate prin dunarea esutu-lui sntos nconjurtor.

  Sistemul de terapie prin radiaii este recunoscut cafiind cel mai recent tratament de acest fel oferit oriunden lume.

  Aparatul ofer tratament pentru o gam variat detipuri de cancer la nivelul ntregului organism (plmni,ficat, prostat, gt, metastaze osoase, colon, sn,coloan, cap... etc.).

  Pentru fazele mai avansate, specialitii oncologi reco-mand terapiile combinate n tratamentul cancerului,motiv pentru care OOnnccooFFoorrtt va deschide i departamen-tul de CChhiimmiiootteerraappiiee, dotat cu rezerve care vor oferi unconfort sporit pentru pacieni. Acetia vor fi monitorizai,pe durata ntregului tratament, de cadrele medicale spe-cializate.

  Echip medical de excelenEchipa medical a centrului reunete specialiti din

  ar i din strintate, din mai multe domenii: oncologiemedical, chimioterapie, radioterapie, imagistic medi-cal, fizic de radioterapie etc. Gral Medical a reuit saduc n centru specialiti cu renume naional i inter-naional n oncologia medical: pprrooffeessoorr ddrr.. CChhrriissttoopphhZZiieelliinnsskkii,, coordonatorul Clinicii Oncologice iExperimental a Spitalului Universitar din Viena, pprrooffeessoorrddrr.. TThhoommaass BBrrooddoowwiicczz,, medic oncolog n cadrul aceluiaicentru, pprrooffeessoorr ddrr.. RRooddiiccaa AAnngghheell,, directorul Institutuluide Oncologie din Bucureti.

  Pacienii romni au posibilitatea de a fi consultai nar de cei mai buni specialiti din Romnia i dinEuropa, fiind scutii astfel de costuri greu suportabile cutransportul i cazarea n alte ri. Medicii vor oferi consul-taii pentru first opinion i second opinion, n vedereaobinerii unui diagnostic corect al cancerului i pentruoferirea unui plan de tratament adecvat.

  Programul OncoFort va oferi: Tehnologie de ultim or n domeniul Radioterapiei

  (aparatul Elekta - IGRT/IMRT, n premier nRomnia)

  Echip medical de top din Romnia i Austria (medici ilutri internaionali coopereaz cu doctoridin Romnia)

  Tratament chimioterapic i psihoterapic (planul de tratament este stabilit de echipa me-dical)

  Rezerve pentru pacienii din provincie (pacienii vor fi monitorizai pe durata ntreguluitratament )

  Acum i n Romnia - cancerul se poate trata(Primul Centru Priv

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended