Home >Documents >SUMAR / CONTENTS 12/ 12_2008... Revista Română de Statistică nr. 12 / 2008 3 Aspecte...

SUMAR / CONTENTS 12/ 12_2008... Revista Română de Statistică nr. 12 / 2008 3 Aspecte...

Date post:13-Jan-2020
Category:
View:1 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Romanian Statistical Review nr. 12 / 2008

  ASPECTE RELEVANTE ÎN STUDIUL ECONOMIEI INFORMALE ŞI AL DEZVOLTĂRII REGIONALE 3

  RELEVANT ISSUES IN STUDYING UNDERGROUND ECONOMY AND REGIONAL DEVELOPMENT 12

  Prof. univ. dr. Tudorel ANDREI Prof. univ. dr. Stelian STANCU Academia de Studii Economice, Bucureşti Conf. univ. dr. Daniela ŞTEFĂNESCU Universitatea “Spiru Haret”

  SUMAR / CONTENTS 12/2008

  REVISTA ROMÂNĂ DE STATISTICĂ www.revistadestatistica.ro

  MODELAREA COMPORTAMENTULUI INVESTITORILOR PE BAZA TEORIEI ORDINALE A UTILITĂŢII 21

  MODELLING THE INVESTORS’ BEHAVIOUR BASED ON THE ORDINARY THEORY OF UTILITY 32

  Lector univ dr.Gabriela Iuliana MUNTEANU Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa

  RELAŢIA DE INTERCONDIŢIONARE DINTRE CONTROL ŞI AUDIT 43

  THE INTER - CONDITIONING RELATIONSHIP BETWEEN CONTROL AND AUDIT 50

  Prof.univ.dr. Emilia VASILE Prof.univ.dr. Marcel GHIŢĂ Universitatea „ATHENAEUM” Bucureşti

  ESTIMAREA PARAMETRILOR UNUI PROCES POISSON-DIRICHLET 56

  ESTIMATING THE PARAMETERS OF A POISSON- DIRICHLET PROCESS 63 Lector Univ. Dr. Mihail Busu Universitatea “Spiru Haret”

  CUANTIFICAREA DEZVOLTĂRII REGIONALE A TURISMULUI 70

  THE ASSESSMENT OF THE TOURISM REGIONAL DEVELOPMENT 81 Lector univ. dr. Tiberiu Cristian AVRĂMESCU Prof. univ. dr. Emilia UNGUREANU Universitatea Piteşti

  CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE STATISTICĂ APLICATĂ 82

  IN MEMORIAM EMIL GOGONEAŢĂ 86

 • Romanian Statistical Review nr. 12 / 20082

  Revista Română de Statistică, editată de Institutul Naţional de Statistică, este unica publicaţie de specialitate din ţara noastră în domeniul teoriei şi practicii statistice. Articolele publicate se adresează oamenilor de ştiinţă, cercetătorilor, precum şi utilizatorilor de date şi informaţii statistice interesaţi în lărgirea şi aprofundarea orizontului cunoaşterii prin asimilarea noţiunilor de specialitate, abordarea de noi lucrări şi studii de referinţă pe care să le aplice ulterior în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. Prin prezentarea unor lucrări ştiinţifi ce şi de promovare a culturii statistice, necesară în economia de piaţă funcţională, revista se doreşte a fi un spaţiu propice schimbului de idei şi, totodată, o provocare. Orice studiu sau opinie care poate contribui la dezvoltarea gradului de înţelegere a statisticii ca ştiinţă este binevenit.

  The “Romanian Statistical Review”, published by the National Institute of Statistics is the only specialized statistical publication in Romania.The articles published apply to the scientists, researchers, and users of data and statistical information, interested in enlarging the knowledge horizon with specialty notions, new work papers and reference studies, to apply in their own fi eld. Through the presentation of some scientifi c paper works and statistical culture promotion, necessary for a functional market economy, the review wants to be a favorable space for debates and a challenge at the same time. Any study or opinion that can contribute to the development of the understanding degree of the statistics as a science is welcome.

  La „Revue Statistique Roumaine”, editée par l’Institute National des Statistiques, est l’unique publication de spécialité de notre pays dans le domaine de la théorie et de la pratique statistique. Les articles publiés s’adressent aux scientifi ques, aux chercheurs, ainsi qu’aux utilisateurs de données et d’informations statistiques, interesés de développer leur horizon de conaissances avec des notions de spécialité, avec de nouveaux travaux et études de référence qu’on les applique ultériorement dans le domaine dans lequel ils déroulent leur activite. Par la présentation des certaines ouvrages scientifi ques et de promotion de la culture statistique, nécessaire dans l’économie de marché fonctionelle, la Revue se désire etre un espace propice pour l’échange des idées et en meme temps, une provocation. Chacune étude et opinion qui peut contribuer a la développement du degré de compréhension de la statistique comme science est bienvenue.

 • Revista Română de Statistică nr. 12 / 2008 3

  Aspecte relevante în studiul economiei informale şi al dezvoltării regionale Prof. univ. dr. Tudorel ANDREI Prof. univ. dr. Stelian STANCU Academia de Studii Economice Conf. univ. dr. Daniela ŞTEFĂNESCU Universitatea “Spiru Haret”

  Abstract Evaluarea dimensiunii, cauzelor şi consecinţelor economiei informale din România au devenit, după 1989, subiecte importante pentru teoria şi practica economică din ţară. Economia informală s-a dezvoltat pe parcursul procesului de tranziţie, infl uenţând într-o mare măsură dezvoltarea anumitor sectoare de activitate şi mediul economic al unor regiuni de dezvoltare ale României. Printre cele mai importante subiecte care au fost negociate cu Uniunea Europeană pentru realizarea procesului de aderare au fost cuprinse în dosare privind „Combaterea evaziunii fi scale” şi „Reforma sistemului fi scal, a politicii fi scale”, instrumente importante pentru reducerea dimensiunii economiei informale şi a dezvoltării economico-sociale a României. În abordarea economică din ţară, o explicaţie a dimensiunii economiei informale a fost nivelul ridicat al impozitelor şi taxelor. Pentru estimarea dimensiunii şi dinamicii economiei informale, la nivel macroeconomic există o serie de metode indirecte, cele mai importante fi ind: Abordarea monetară şi Metoda ofertei de muncă implicită, metode ce au la bază informaţiile statistice oferite de Contabilitate Naţională, cât şi metode privind consumul de energie etc. De cele mai multe ori, rezultatele obţinute prin aceste metode sunt diferite. În cazul României, cifrele sunt cuprinse între 20% şi 45% din PIB. Valoarea cea mai mică este determinată pe baza Metodei consumului de energie (Enste şi Schneider, 2000), şi cea mai mare, de peste 45%, este evaluată prin Metoda monetară (French, Balaita şi Ticsa, 1999). Cifrele raportate de Institutul Naţional de Statistică din România, bazate pe metodologia Conturilor Naţionale, au crescut de la aproximativ 5% în 1992, la aproximativ 20% în 2001, cu menţiunea că în principal creşterea este datorată modifi cărilor metodologiei de calcul. Pentru estimarea exactă a dimensiunii Economiei informale, apreciem că trebuie să se ţină seama şi de nivelul estimat al consumului propriu al gospodăriilor din mediul rural. În aceste condiţii, în România, nivelul economiei informale este

  Analiză economică

 • Romanian Statistical Review nr. 12 / 20084

  în jur de 25-28% din volumul total de activitate din economia naţională. Cuvinte cheie: economie informală, abordare monetară, ofertă de muncă implicită, analiza disparităţilor, analiza econometrică, munca la negru, fraudă fi scală.

  *** Există o literatură bine conturată în domeniul Analizei disparităţilor dintre regiunile de dezvoltare şi a Economiei informale. Prezintăm, de o manieră succintă, principalele direcţii de cercetare din cele două domenii, specifi când pentru fi ecare caz în parte o serie de lucrări relevante: § Analiza disparităţilor dintre regiunile de dezvoltare de la nivelul unei ţări. Câteva lucrări relevante din acest domeniu: Giorgio Brunelor (2005)1 face o analiză a disparităţilor regionale din Italia; Somik Vinary Lall (2005)2 afi rmă că localizarea industriei la nivelul regiunilor din India este principalul factor al inegalităţilor regionale din această ţară; Fabienne Bourdier (2005)3 realizează o remarcabilă analiză a impactului dezvoltării regiunilor de dezvoltare ale Ungariei asupra localizării investiţiilor străine. Concluziile formulate în urma aplicării unor modele econometrice sugerează că cele mai preferate regiuni în localizarea investiţiilor străine sunt cele cu o ofertă mare de forţă de muncă, o densitate ridicată a unităţilor industriale şi, sup rinzător, sunt agreate regiunile cu costuri ridicate ale forţei de muncă; o analiză econometrică a relaţiei care există între gradul de specializare regională, nivelul de dezvoltare şi ratele de creştere economică de la nivelul regiunilor de dezvoltare din România,a realizat Tudorel Andrei (2006). § Analiza disparităţilor la nivelul unor regiuni mari de dezvoltare. Din lucrările lui Midelfart (2000)4 şi Aiginger(2000)5 rezultă gradul de specializare al ţărilor din Europa Occidentală pe activităţi ale industriei şi disparităţile care există între ţările membre. În schimb, Zaghini (2005)6 face o analiză a gradului de specializare a noilor state membre în strânsă dependenţă cu caracteristicile socio-economice ce defi nesc discrepanţele dintre acestea. În studiile elaborate ce au ca obiect analiza disparităţilor dintre regiuni în dependenţă cu factori economici şi sociali sunt folosite metode şi tehnici de analiză cantitativă specifi ce macroeconometriei, microeconomiei, analizei datelor: indici de tip Lafay, metode de tip VAR, analize pe date panel, analiza seriilor cointegrate etc. În domeniul Economiei informale, principalele aspecte sunt legate de defi nirea conceptului de economie informală, cuantifi carea acesteia, încadrarea ei în economia naţională şi aplicarea modelelor econometrice pentru cuantifi carea efectelor acesteia asupra dezvoltării economico-sociale la nivel naţional şi regional. Câteva repere bibliografi ce privin

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended