+ All Categories
Home > Documents > Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

Date post: 02-Feb-2017
Category:
Upload: duongbao
View: 268 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
8
SYSCOM info Nr. 194 octombrie 2011 Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze Valter Botyanyi SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: [email protected] http://www.syscom.ro ® Nicolae Preda Furnizorii noºtri de software de supervizare tip SCADA / HMI - ºi aici vorbim de compania SpiritIT din Olanda, al cãror produs software eXLerate l-am utilizat la toate staþiile fiscale de mãsurare a gazelor naturale de pe teritoriul þãrii - a produs o nouã generaþie de calculatoare de debit pentru gaze ºi lichide: FLOW - X. (urmare în pagina 4) Gheorghe Matache Electronic Assembly, Bolymin, Powertip - afiºaje LCD alfanumerice ºi grafice, cu montare pe cablaj sau pe panou - afiºaje grafice LCD ºi TFT inteligente - afiºaje TFT grafice 3,5” …10,4” - afiºaje grafice tip OLED. (urmare în pagina 5) George Barbãlatã Firma Syscom 18 distribuie în România suflantele produse de firma Mapner. Gama de suflante Mapner este conceputã sã acopere întreaga plajã de utilizare a suflantelor, adicã rapoarte de compresie cuprinse între 1.1 ºi 2.5 ºi debite de pânã la 25 000 m 3 /h. Important cu adevãrat este faptul cã putem gãsi soluþia optimã pentru aplicaþia dumneavoastrã, chiar dacã nici unul dintre echipamente nu satisface în totalitate cerinþele. Prin cuplarea în serie sau în paralel a douã sau mai multe echipamente, se pot obþine performanþele cerute la un raport preþ /calitate foarte avantajos. Permiteþi-mi sã vã prezint grupele de suflante pe care le putem livra. (urmare în pagina 2) Firma GESCASER, din Spania, furnizeazã soluþii integrate - echipament - soft specializat - pentru supravegherea temperaturii în silozuri. (urmare în pagina 7) Senzori de proximitate Firma Syscom 18 reprezintã în România compania Pepperl&Fuchs . Având în vedere faptul cã de-a lungul timpului majoritatea fabricilor au fost automatizate, compania Syscom 18 vine ºi cu aportul firmei Pepperl&Fuchs în întâmpinarea clienþilor în diverse domenii (industria auto, industria alimentarã, echipamente de proces, maºini de ambalare, industria textilã, etc.) cu soluþii complexe în ceea ce priveºte ºi senzorii utilizaþi în liniile de producþie. (urmare în pagina 3) Adrian Ionel Þurcaº Elvira Dobre O soluþie tehnicã potrivitã pentru mãsurarea presiunii diferenþiale, suprapresiunii ºi a vacuumului o reprezintã traductoarele de presiune diferenþialã cu senzor din seria 990 „display P2”, pentru montare în panou. (urmare în pagina 3) Sisteme de fibrã opticã pentru monitorizarea flãcãrii Sistemele de Fibre Optice pentru Senzori de Flacãrã sunt produse ºi livrate de firma Durag. Particularitatea acestor sisteme este cã se pot monta pentru vizarea oricãrui tip de flacãrã (gaz, lichid, cãrbune sau lemn), direct pe arzãtor sau pe un perete al camerei de lucru. (urmare în pagina 8) Seria calculatoarelor de debit FLOW X pentru gaze naturale Traductor de presiune diferentialã Seria 990 Afisaje LCD Echipamente pentru silozuri Mihai Tãnãsescu Elvira Dobre Sorin Gheonea Rãzvan Ionescu Editorial Pompe dozatoare Experienþa noastrã îndelungatã ne-a condus la dezvoltarea de produse specifice pentru diverse aplicaþii pe pieþe unde SEKO ºi clienþii lui sunt lideri de ani de zile. Specializatã în proiectarea ºi fabricarea pompelor de dozare ºi a instrumentelor de control, SEKO oferã o gamã completã de produse pentru mãsurarea ºi monitorizarea proprietãþilor fizice ºi chimice ale apei. (urmare în pagina 6)
Transcript
Page 1: Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

SYSCOM infoNr. 194octombrie 2011

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Suflante si pompe de vid pentru aer si gazeValter Botyanyi

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: [email protected] http://www.syscom.ro

®

Nicolae Preda

Furnizorii noºtri de software desupervizare tip SCADA / HMI - ºiaici vorbim de compania SpiritITdin Olanda, al cãror produssoftware eXLerate l-am utilizat latoate staþiile fiscale de mãsurarea gazelor naturale de pe teritoriulþãrii - a produs o nouã generaþiede calculatoare de debit pentrugaze ºi lichide: FLOW - X. (urmare

în pagina 4)

Gheorghe Matache

Electronic Assembly,Bolymin, Powertip- afiºaje LCD alfanumerice ºigrafice, cu montare pecablaj sau pe panou- afiºaje grafice LCD ºi TFTinteligente- afiºaje TFT grafice 3,5”…10,4”- afiºaje grafice tip OLED.(urmare în pagina 5)

George Barbãlatã

Firma Syscom 18 distribuie în România suflantele produse de firma Mapner.Gama de suflante Mapner este conceputã sã acopere întreaga plajã de utilizare a suflantelor, adicã rapoarte de compresie cuprinse între 1.1 ºi 2.5 ºi debite de

pânã la 25 000 m3/h.Important cu adevãrat este faptul cã putem gãsi soluþia optimã pentru aplicaþia dumneavoastrã, chiar dacã nici unul dintre echipamente nu satisface în totalitate

cerinþele. Prin cuplarea în serie sau în paralel a douã sau mai multe echipamente, se pot obþine performanþele cerute la un raport preþ /calitate foarte avantajos.Permiteþi-mi sã vã prezint grupele de suflante pe care le putem livra. (urmare în pagina 2)

Firma GESCASER,din Spania, furnizeazãsoluþii integrate -echipament - softspecializat - pentrus u p r a v e g h e r e atemperaturii în silozuri.(urmare în pagina 7)

Senzori de proximitate

Firma Syscom 18 reprezintã în România companiaPepperl&Fuchs . Având în vedere faptul cã de-a lungul timpuluimajoritatea fabricilor au fost automatizate, compania Syscom 18vine ºi cu aportul firmei Pepperl&Fuchs în întâmpinarea clienþilorîn diverse domenii (industria auto, industria alimentarã,echipamente de proces, maºini de ambalare, industria textilã,etc.) cu soluþii complexe în ceea ce priveºte ºi senzorii utilizaþi înliniile de producþie. (urmare în pagina 3)

Adrian Ionel Þurcaº

Elvira Dobre

O soluþie tehnicã potrivitã pentrumãsurarea presiunii diferenþiale,suprapresiunii ºi a vacuumului o reprezintãtraductoarele de presiune diferenþialã cusenzor din seria 990 „display P2”, pentrumontare în panou. (urmare în pagina 3)

Sisteme de fibrã opticã pentru monitorizarea flãcãrii

Sistemele de Fibre Opticepentru Senzori de Flacãrã suntproduse ºi livrate de firma Durag.Particularitatea acestor sistemeeste cã se pot monta pentruvizarea oricãrui tip de flacãrã (gaz,lichid, cãrbune sau lemn), directpe arzãtor sau pe un perete alcamerei de lucru. (urmare în pagina 8)

Seria calculatoarelorde debit FLOW X

pentru gaze naturale

Traductor de presiunediferentialã

Seria 990

Afisaje LCD

Echipamente pentru silozuriMihai Tãnãsescu

Elvira DobreSorin Gheonea

Rãzvan Ionescu

Editorial

Pompe dozatoare

Experienþa noastrã îndelungatãne-a condus la dezvoltarea deproduse specifice pentru diverseaplicaþii pe pieþe unde SEKO ºiclienþii lui sunt lideri de ani de zile.

Specializatã în proiectarea ºifabricarea pompelor de dozare ºi ainstrumentelor de control, SEKOoferã o gamã completã de produsepentru mãsurarea ºi monitorizareaproprietãþilor fizice ºi chimice aleapei. (urmare în pagina 6)

Page 2: Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: [email protected] http://www.syscom.ro

2 Syscom info nr. 194 - Octombrie 2011

Valter BOTYANYIMobil: 0721 799 556

Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

Suflante cu pistoane rotativeAceastã grupã de suflante are multiple avantaje:

. nu necesitã ungere, deci debiteazã gaze curate

. pot asigura debite foarte mari

. au eficienþã energeticã ridicatã

. întreþinere deosebit de simplã.Din aceastã grupã vã putem oferi trei tipuri

constructive SEM, utilizate la suprapresiune, ºiSEM.BV ºi PRD, utilizate la depresiune.

Modelele SEM ºi SEM.BV sunt disponibile ºi învarianta ATEX ºi pot fi utilizate ºi pentru gazeinflamabile.

Suflantele SEM sunt disponibile în foarte multemodele, de la SEM 1 la SEM 250, cu debite de la 35 m3/h pânã la 25000 m3/h ºi presiuni maxime de refularede 0.6 -1 bar sau depresiune de pânã la 800 mbar.

Suflante cu palete alunecãtoareSuflantele cu palete alunecãtoare nu au debite tot

atât de mari ca ºi cele cu pistoane rotative, darpresiunea de refulare poate ajunge la 3 bar.

Utilizate ca pompe de vid, asigurã debite pânã la6100 m3/h ºi o depresiune de pânã la 500 mbar.

Principalele lor avantaje sunt:. funcþionare linã, fãrã vibraþii. fãrã pulsaþii de presiune la refulare. eficienþã ridicatã. gabarit ºi masã redusã. costuri de întreþinere mici.

Cele ºapte tipuri din aceastã grupã se diferenþiazãprin destinaþia lor, aer sau gaze inflamabile,suprapresiune sau depresiune, modul de rãcire, cuapã sau aer, lubrifiate sau nu.

Suflante cu canal lateralAcest tip de suflante poate asigura debite pânã la

1100 m3/h, iar în ceea ce priveºte diferenþele depresiune pot crea suprapresiune de 650 mbar sau odepresiune de 400 mbar.

Principalele lor avantaje sunt:. lucreazã fãrã ungere. uºor de instalat. nivel de zgomot redus. sunt echilibrate dinamic. fãrã pulsaþii de presiune la refulare. mentenanþã minimã.

Sunt în producþie curentã douã serii: seria CL,pentru suprapresiune, ºi seria CL.BV, pentrudepresiune. Ambele serii pot fi utilizate ºi pentru gazeinflamabile în varianta ATEX.

Accesorii pentru suflanteImportanþa accesoriilor nu trebuie subestimatã,

parametrii termodinamici ai gazului refulat depindde suflantã, dar puritatea, conþinutul de umiditate ºisiguranþa în funcþionare depind de accesorii.

Pentru toate tipurile de suflante sunt disponibileurmãtoarele accesorii: supape de siguranþã, supapede sens, filtre de aspiraþie ºi de refulare, rãcitoare cusepararea apei centrifugal sau absorbþie, atenuatoarede zgomot ºi carcase fonoabsorbante.

Filtrude admisie

Separator pentru gaze

Rãcitor tubularºi separator de condens

Alegerea corectã a unei suflanteSuflantele sunt echipamente principial simple ºi

deosebit de robuste, cu o duratã de viaþã îndelungatãdacã sunt corect dimensionate ºi exploatate. Dateleminim necesare pentru alegerea unei suflante sunt:debitul ºi presiunea de refulare, presiunea la admisie,temperatura maximã admisã la refulare.

Primul pas este alegerea tipului de suflantã în funcþiede debitul ºi de presiunea cerute de proces.

Presupunând cã s-a optat pentru o suflantã cupistoane rotative din grafic, este ales modelul funcþiede debitul cerut. Pentru un debit de 700m3/hcorespund suflantele SEM 4 pânã la SEM 11.6.

În continuare, se verificã dacã sunt satisfãcuþiparametrii termodinamici.

Aceºtia se determinã din diagramele de debit putereºi temperaturã, funcþie de turaþie ºi având caparametru diferenþa de presiune în mbar.

Dacã se cere un debit de 700 m3/h la o presiune de600 mbar ,corespunde suflanta SEM 10. Din diagramade debit se determinã turaþia de lucru, 3900 rot/min.

Puterea necesarã este de 13 Kw, iar creºterea detemperaturã a aerului va fi de 60 0C.

AplicaþiiSuflantele din cele trei categorii prezentate sunt uzual

folosite la urmãtoarele aplicaþii:. maºini de serigrafiat. industria hârtiei. poºta pneumaticã. maºini de împachetat. textile industriale. exhaustare fum ºi praf. tratarea apelor uzate. transport pneumatic. maºini agricole. oxigenarea apei în heleºtee. industria tutunului. maºinile de îmbuteliat. barbotarea bãilor de galvanizare.

(continuare din pagina 1)

Page 3: Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: [email protected] http://www.syscom.ro

3

Traductor de presiune diferentialãSeria 990

Elvira DOBREMobil: 0722 621 869

Senzori de proximitate

Adrian Ionel ÞURCAªMobil: 0730 015 868

Syscom info nr. 194 - Octombrie 2011

Traductoarele de presiune diferenþialã cu senzordin seria 990 „display P2”, pentru montare în panou,sunt utilizate pentru mãsurarea presiunii diferenþiale,suprapresiunii ºi a vacuumului.

Aplicaþii: medii gazoase, medii neagresive. Aplicaþiiposibile: monitorizarea aerului condiþionat,automatizarea clãdirilor, controlul ventilatoarelor,controlul valvelor ºi al clapetelor, monitorizareafiltrelor ºi a debitelor de aer etc.

Pentru o adaptare tehnicã optimã la aplicaþiatehnicã, domeniul de mãsurã poate fi reglat continuude la 20% pânã la 100% din valoarea maximã. Deasemenea, acesta poate fi selectat din menu-ulinstrumentului ºi poate fi afiºat în Pa, mbar ºi inch

coloanã H2O. Cândinstrumentul estedepresurizat, acestapoate fi adus manual,din menu, pe zero.Existã ºi varianta cuaducere automatã pezero, la intervale detimp regulate.

C a r a c t e r i s t i c itehnice:Domenii de presiune:0 ÷÷÷÷÷ 2 5 / 5 0 / 1 0 0 / 2 5 0 /500Pa; 0÷÷÷÷÷1/2.5/5/10/25/50/100/250kPa;Alimentare:- tip 990M cu setare

manualã a zeroului: 16÷÷÷÷÷32Vcc; 18÷÷÷÷÷30Vca;- tip 990A cu setare automatã a zeroului: 22÷30Vcc/Vac;Semnal de ieºire: 4÷÷÷÷÷20mA ºi 0÷10V selectabil dinmenu; douã ieºiri pe contact de releu;Curent consumat: <100mA pentru c.c. ºi <250mApentru c.a.;Stabilitate de lungã duratã: ≤ ±0.5% din domeniu/an;Liniaritate ºi histerezis: ≤ ±1% din domeniu;Repetabilitate: ≤ ±0.2% din domeniu;Condiþii de mediu: temperatura 0÷50 0C; 0÷95%RHfãrã condensare;Timpul de rãspuns: 0.0÷20.0 selectabil;

Conectare la proces: cutub de ∅4 ºi ∅6mm;Conectarea electricã: bloc

terminal cu ºuruburi pt.cabluri ≤∅1.5mm;Suprasarcinã: 25/40/60/

300KPa; 1.2MPa; în funcþiede domeniu;D i m e n s i u n i :

143x96x48mm; montare înpanou 90x31mm; IP20.

Firma Syscom 18 reprezintã în România companiaPepperl&Fuchs . Având în vedere faptul cã de-a lungultimpului majoritatea fabricilor au fost automatizate,compania Syscom18 vine ºi cu aportul firmeiPepperl&Fuchs în întâmpinarea clienþilor în diversedomenii (industria auto, industria alimentarã,echipamente de proces, maºini de ambalare,industria textilã etc.) cu soluþii complexe în ceea cepriveºte ºi senzorii utilizaþi în liniile de producþie.

În acest sens, prin firma Syscom18 SRL,Pepperl&Fuchs vã pune la dispoziþie urmãtoarelemodele de senzori:

- senzori inductivi standard cu carcasã cilindricãsimplã sau cu filet, rectangularã sau cu formã specialãpentru aplicaþie:

- distanþa de sesizare între 0.5 ºi 100 mm; - configuraþii ieºire semnal: 2, 3, 4 fire CC-CA,

NAMUR ºi ASI; - ieºire analogicã 4-20 mA; - cu convertor de frecvenþã integrat pânã la 100 Hz; - cu carcasã integralã din oþel inox, inclusiv suprafaþa

sensibilã; - cu certificare ATEX pentru mediu gaz ºi praf

explozibil; - cu carcasã protejatã cu PTFE, rezistentã la sudurã; - cu factor de reducþie 1 pentru orice metal; - cu caracteristica selectivã, exclusiv pentru metale

feroase ºi neferoase.

- senzori capacitivi pentru detectarea obiectelor dinmateriale nemetalice:

- filet M12, M18, M30 ºi rectangulari;

- sensibilitate ajustabilã;

- senzori pentru detectarea obiectelor din

materiale magnetice;

- senzori magnetici pentru montare pe cilindri

hidraulici;

- senzori fotoelectrici cu urmãtoarele principii de

funcþionare:- difuz: standard; cu suprimarea fundalului;

convergent; cu evaluarea fundalului; de contrast; de culoare;

- retroreflexiv: polarizat ºi nepolarizat; suprimarea þintelor apropiate;

- în opoziþie: cu un singur fascicul sau cu perdele optice;

- cu fibrã opticã: din sticlã sau din plastic; - cuploare optice pentru transmisie de date; - senzori laser pentru mãsurarea distanþei; - sisteme optice de securitate pentru protecþia muncii: de securitate tip cortinã , de siguranþã pentru protecþie perimetru.

- senzori pentru acces: - pentru scãri rulante, ascensoare, porþi;

- senzori optici speciali, detector de miºcare cu IR

sau cu microunde, bariere optice.

- senzori cu ultrasunete: - pentru distanþe medii pentru obiecte solide, lichide

sau granulare;

- carcase cilindrice M12, M18, M30 sau rectangulare;

- distanþa de detectare pânã la 6m, cu zonã oarbã

redusã;

- ieºire discretã sau analogicã;

- reglarea simplã a domeniului de lucru ºi a modului

de funcþionare (opþiuni teach-in sau programare

serial);

- variante special pentru detectarea suprapunerii

colilor, pentru detecþia etichetelor autocolante sau

a lipiturii cu adeziv;

- variante cu acoperire din Teflon pentru mediu agresiv

chimic.

(continuare din pagina 1)

(continuare din pagina 1)

Page 4: Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: [email protected] http://www.syscom.ro

4

Seria calculatoarelor de debit FLOW X pentru gaze naturale

Syscom info nr. 194 - Octombrie 2011

Furnizorii noºtri de software de supervizare tip SCADA / HMI - ºi aici vorbim de compania SpiritIT dinOlanda, al cãror produs software eXLerate l-am utilizat la toate staþiile fiscale de mãsurare a gazelor naturalede pe teritoriul þãrii - a produs o nouã generaþie de calculatoare de debit pentru gaze ºi lichide: FLOW - X.

Calculatorul de debit FLOW-X face parte dintr-o nouã generaþie, care va înlocui calculatoarele de debitconsacrate, produse de: OMNI, Daniel, ABB, Elster-Instromet, Contrec etc.

Seria de calculatoare FLOW-X este disponibilã într-o gamã mare de configurãri hardware, de la soluþiaminimã pentru un singur stream pânã la un versatil multi-stream.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI· Aplicaþii de mãsurare ºi contorizare pentru gaze ºi lichide · Operabil în diferite configuraþii

. cost minim, echipament independent, o singurã linie de mãsurare

. multistream, varianta de panou cu touch-screen

. sisteme de contorizare distribuite cu sincronizarea mãsurãrii ºi a contorizãrii

· Timpul ciclului de calcul: 250 ms · Intrãri analogice calibrate ºi compensate cu înaltã precizie în domeniul de temperaturã 0÷600 C· Unitãþi de mãsurare în sistemul imperial pot fi utilizate împreunã cu cele din sistemul internaþional în orice combinaþie, simultan · Fãrã siguranþe fuzibile, fãrã switch-uri mecanice, fãrã jumper-i · Intrãri de semnal HART utilizând bucle de semnal separate · Operaþii redundante de calcul debit, încorporate în aceeaºi unitate · Configurãri intuitive ºi flexibile în formate familiare· Aplicaþii "ready-to-use" ºi formate recunoscute · Proiectat pentru flexibilitate maximã pentru cerinþele utilizatorilor · Configurare direct în format Excel pentru configurare flexibilã ºi intuitivã · Posibilitate de testare ºi verificare off-line în Microsoft Excel · Depanare remote on-line cu încãrcare/descãrcare date din/în Microsoft Excel

· Calcule, ecrane,rapoarte, alarme etc.,definibile nelimitatvirtual · Memorie nevolatilãde 1 GB pentruînregistrãrile propuse,audit trail ºi/sau altetipuri de arhive · Tehnologie websigurã, bazatã peinter faþa operator,local sau de la distanþã· Webser ver s igurpentru integraredirectã în reþele, cusuport ftp, http etc. · Proiectat pentruintegrare faci lã cusisteme SCADA/HMI · OPC server ºi OPCclient sunt incluse. BIBLIOTECI DECALCUL. AGA 3, AGA 5, AGA 7,AGA 8, AGA 9, AGA10. API 11.1 ºi 11.2, API21.1, API 2540 ºi tabeleAPI 1952 ºi API 2004. ISO 5167, ISO 6976,toate ediþiile. AGA NX19, SGERG,PTZ, calcule Costald ºiPeng – Robinson. GPA 2172 / T15 / T16 /T25 / T27. ASME 1967 ( IFC – 1967 )& IAPWS IF97 tabelepentru abur, IAPWSIF97 densitate abur

. Batch ºi recalculare pentru intervale de timp

. Achiziþie de pulsuri de la contoare – nivel A

. Interfeþe seriale cu toate contoarele cu ultrasuneteimportante (Sick-Maihak, Caldon, Krohne, Daniel, Elster-Instromet, FMC-Kongsberg, GE). Interfaþã serialã cu principalele gazcromatografe ,cum ar fi: ABB, Daniel, Siemens, Elster-Instromet . Curbe de calibrare cu nelimitate puncte de calibrarevirtuale. Funcþie de prover unidirecþional, bidirecþional (2/4intrãri de la detectori), compact prover, master meter,dual cronometry, pulse interpolation . Numãr nelimitat de perioade ºi loturi/ºarje, precum ºicalcul de medii ponderate funcþie de timp ºi debit. Perioadele pot fi definite de utilizator. Conectare cu densimetre ºi analizoare de densitaterelativã ( Solartron, Sarasota) . Control PID, valve control, prove control, batch controlºi sampler control . ºi multe altele ca: ASTM D3588, McCrometer V-Cone,Densitate aer umed, CUSUM transmitter drift detection.

APROBÃRI. CE . MID . EN 12405-1 . OIML R117-1. WELMEC 7.2 . EN 61326-1997 . EN 55011 . IEC 60068-2-1; IEC 60068-2-2; IEC 60068-2-3; IEC 60068-2-31; IEC 60068-2-36; IEC 60654-2; IEC 61000-4-29; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-17.

VARIANTE CONSTRUCTIVE ALE ECHIPAMENTULUIFLOW – X / M

VARIANTA DE PANOU, MULTISTREAM - FLOW-X / P

Dacã se solicitã un echipament de panou, pentruun singur stream sau multi-stream, se utilizeazãmodelul FLOW-X / P prevãzut cu ecran touch-screende 7”.

Un calculator de debit FLOW-X / P conþine de launul pânã la 4 module.

Echipamentul poate gestiona pânã la 4 stream-uri+1 station control prin electronica panoului frontal.

Toate modulele pot fi utilizate ºi pentru a forma unsingur calculator de debit.

Ansamblul poate fi utilizat atât pe poziþie verticalã, cât ºiorizontalã, display-ul având posibilitatea de schimbare aecranului operator cu 900.

Toate intrãrile ºi ieºirile analogice ºi digitatedisponibile în acest ansamblu, precum ºi interfeþeleseriale pot fi alocate unui anumit stream pentru asuplimenta funcþiile acestuia.

Suplimentar, sunt pevãzute 3 seriale RS 232/RS 485,ºi douã interfeþe TCP/IP Ethernet.

MODUL DE CALCUL SINGLE STREAM - FLOW-X / S

Modulul de calcul unistream FLOW-X / S conþine unprocesor rapid, o memorie adecvatã ºi toate intrãrile ºi ieºirileanalogice ºi digitale pentru a realiza un complet sistemtehnologic de mãsurare unistream, atât pentru aplicaþiilede gaze, cât ºi pentru cele de lichide.

Disponibil într-un ansamblu în care echipamentul estefixat prin conectare pe ºinã DIN ºi cu terminalele pentruconectarea cu echipamentele din câmp.

Interfaþa de conectare include dual-Ethernet, ceconþine web-server încorporat. Conectare princonector tip RJ 45.

Modulul este prevãzut cu afiºor local LCD cu 4-8linii ºi taste funcþionale pentru afiºarea parametrilorºi posibilitate de configurare localã.

MODUL DE CALCUL DUAL STREAM - FLOW-X / D

(continuare din pagina 1)

Page 5: Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: [email protected] http://www.syscom.ro

5

Nicolae PREDAMobil: 0728 989 663

Syscom info nr. 194 - Octombrie 2011

Variantã pentru aplicaþii cu o linie demãsurare complexã sau douã linii de mãsuraresau o linie de mãsurare cu redundanþã.

Caracteristicile tehnice sunt identice cu celeale modelului FLOW-X / S.

VARIANTA MULTI STREAM CU MONTAJ ÎNRACK 19” - FLOW- X / R

Ansamblul FLOW-X/R are posibilitateagestionãrii a pânã la 8 stream-uri de mãsuraresau combinaþii de module pentru un numãr maimic de stream-uri complexe.

Montare în rack de 19” ºi utilizat pentru aplicaþii de proces,în cazurile în care spaþiul din camera operator este limitat.

Conectare cu echipamentele de câmp prin conectori tipD-Sub cu 37 de pini, conectori fixaþi în carcasa metalicã aansamblului.

MEDIUL SOFTWARE

Configurarea modului FLOW-X se realizeazã direct printr-o paginã de Excel.

Aplicaþiile standard sau cele realizate de utilizator pot fiverificate off-line în programul Excel.

SPECIFICAÞII TENNICE PER MODUL FLOW-X/M

Afisaje LCD

George BARBÃLATÃMobil: 0722 514 939

(continuare din pagina 1)

Electronic Assembly, Bolymin,Powertip

- afiºaje LCD alfanumerice ºigrafice, cu montare pe cablajsau pe panou

• module tip DIP → montare pe cablaj;culori: albastru-alb/negru-alb/verde-galben/…;a l f a n u m e r i c e : 1 x 8 / 2 x 8 / 2 x 1 6 / 4 x 2 0 ;grafice: 122x32/120x64/180x32/240x128;variante în gamã extinsã de temperaturã

• module tip DOG → montare pe cablaj;construcþie foarte compactã ºi îngustã;alimentare 3,3V sau 5V, consum redus; interfaþãpe 4 biti/8 biti/SPI; gamã extinsã de temperaturã:-20…+70 0C; aria de LED-uri pentru iluminareeste separatã ºi se pot face combinaþiiindividuale cu afiºajul; culori i luminaredin spate: alb, galben/verde, verde pur, albastru,portocaliu, roºu, roºu-verde-albastru saucomutabil roºu-verde; alfanumerice:1x8/2x16/3x16; grafice: 102x64/132x32/128x64/160x104

• module standard → montare pe panou;alfanumerice: 1x16/2x8/2x16/2x20/2x40/4x16/4x20; grafice: 122x32/128x64/160x80/160x128/240x128/320x240

- afiºaje grafice LCD ºi TFTinteligente

montare pe cablaj; interfaþaRS-232, SPI ºi I²C; panou tactil opþional; funcþiigrafice incluse; consum redus; variante tipSTART disponibile; LCD-monocrom: 128x64(2,8”)/160x104 (3,3”)/240x128 (4,2”)/ 320x240(5,7”); TFT-color: 320x240 (3,2”)/ 480x272 (4,3”)

- afiºaje TFT grafice 3,5” …10,4”

- afiºaje grafice tip OLED96x64, 128x32, 128x64, 128x96, 128x128,

160x128, 256x64.

Page 6: Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

Sisteme de Dozare Pentru Piscine• Pompe de dozare peristaltice ºi electronice• Pompe dozatore cu regulator încorporat• pH-ul, Redox (ORP), Clor Liber, Conductibilitatea ºi Mãsurarea Temperaturii ºi Instrumente de Control• Control Compact ºi Sisteme de Dozare:

- Piscinã de bazã - Piscinã Plus - Kontrol Invikta- Panou de Control cu celule amperometrice sau potenþiostatice - Sisteme de Fotometru

• Instrumente Portabile.

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: [email protected] http://www.syscom.ro

6

Razvan IONESCUMobil: 0722 430 702

Pompe dozatoare

Syscom info nr. 194 - Octombrie 2011

(continuare din pagina 1)

Ca parte a portofoliului sãu, SEKO include SistemeUV ºi o serie de Carcase ºi Cartuºe de Filtrare pentrudezinfecþia apei ºi filtrare.

O serie întreagã de accesorii, cum ar fi rezervoare,agitatoare (amestecãtoare), contoare de apã ºi sondede nivel, instalare idealã ºi completã. SEKO, în prezent,livreazã produsele sale pentru tratarea apei primare,a apelor reziduale, proceselor industriale, piscine,turnuri de rãcire, agriculturã, irigare ºi fertilizare.

arcPompã acþionatã de Motor

• Piston plonjor sau versiune cu Diafragmã Mecanicã• Debit reglabil de pânã la 1000 l/h• Presiune de pânã la 20 bar pentru versiunea cu Piston Plonjor• Presiune de pânã la 10 bar pentru versiunea cu Diafragmã Mecanicã• Cap pompare din PVC - PP - PVDF - SS 316• Diafragmã PTFE• SS 316 sau Piston din Ceramicã• Fiecare pompa poate fi echipatã cu acþionare electricã, care acceptã 4 ÷ 20 mA.

tekna EVOPompe de Dozare Solenoid

• 4 modele pentru o acoperire de pânã la 60 l/h• Compatibilitate chimicã completã• Întreþinere redusã• Performanþã de dozare întotdeauna stabilã• Versiune disponibilã:

- Interfaþã analogicã ºi digitalã.- Debit Constant cu regulator de timp sau reglabil prin buton- Debit Proporþional în conformitate cu un semnal de impuls digital sau analog extern- Multe alte funcþii suplimentare.

Accesorii• Rezervoare, Mixere/Malaxoare• Dispozitive de aspirare, Supape ajustabile, Supape de injecþie, vane de golire, Supapã multifuncþionalã, Supape contrapresiune, Senzor Debit, amorsare• Contoare de apã filetate, Contoare de Apã cu Flanºã.

Pompe de DozareinviktaPompe de Dozare Solenoid

• Debit reglabil de pânã la 5 l/h• Presiune pânã la 7 bar• Cap Pompare PVC• Diafragmã PTFE• Pompa poate fi echipatã cu conexiune de alarmã

nivel scãzut, la cerere.

Page 7: Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: [email protected] http://www.syscom.ro

7

Echipamente pentru silozuri

Mihai TÃNÃSESCUMobil: 0722 798 436

Elvira DOBREMobil: 0722 621 869

Sorin GHEONEAMobil: 0722 578 286

Syscom info nr. 194 - Octombrie 2011

evidentã importanþa urmãririi ºi a menþineriicondiþiilor optime de depozitare.

Acest subiect face obiectul unei reglementãrieuropene, dovadã a preocupãrilor continue aleproducãtorilor de automatizãri aserviþi acestuidomeniu, ºi cerutã de istoria evenimentelor grave,cunoscute.

Aºa a fost introdusã zona antideflagrantã DUST cuzona 20,21,22; grade de insecuritate.

Firma SYSCOM 18 oferã clienþilor soluþiicomplementare pentru toate aspectele deja rezolvateîn lume.

Firma GESCASER, din Spania, furnizeazã soluþiiintegrate - echipament - soft specializat - pentrusupravegherea temperaturii în silozuri.

Fizic sunt livrabile sonde cu elemente sensibile latemperaturã, distribuite la distanþe egale, ºi închiseprin cutii de joncþiuni, IP66, care suportã eforturi deîntindere de 5000Kg. Soluþia aleasã pentru sondepermite conectarea rapidã la cutiile de joncþiuni acablurilor dedicate, speciale.

(continuare din pagina 1)

Silozurile sunt structuri n carese stocheazã diverse materiale.În agriculturã, silozurile, suntfolosite pentru a stoca cerealelesau hrana pentru animale. Este

Multiplexarea prinsoluþii de tip BUS deadrese, cu certificare II(1) GD [EEx ia] IIA aatins cel mai înalt nivelde concentrare.Multiplexul de semnaleeste convertit analog -numeric acoperind oprecizie de 0.1 0C. Seformeazã pachete dedate, care suntînmagazinate temporarîn PLC-ul specific alfurniturii, pentru asuporta editarea unordocumente ziliere, darmai ales prin extensiispecifice (opþiuni) sãcomande directventilatoarele pentruuscãri forþate. Produsul,softul GESCASER, estecapabil sã preia

sistematic (RS232) date într-un calculator tip PC, cusistem de operare Windows. Acest soft asigurãclientului date de tip istoric, dar ºi detalieri graficeextrem de accesibile operatorului din depozit.Interfaþa este capabilã sã preia informaþii de tipumiditate, cum sunt ºi cele ale firmei ROTRONIC, iarprin sprijinul colectivului de automatizãri energeticeieºirile de alarmare pentru ventilatoare se potconstitui în semnale de comandã pentru structuride tip soft-starter, cu toate accesorizãrile de protecþiitermice etc. cerute de client. De asemenea, pentrumecanizarea existentã, elevatoarele cu cupe, unde“centrarea” parcursului, respectiv temperatura dinlagãre, sau pentru benzile transportoare cu

temperaturi în lagãre ºi control de turaþii, toate reprezintã preocupãri severe în exploatare, iar SYSCOM 18, prinproiectare complexã, îngeamãnã senzorii de temperaturã ai lui RUEGER - Elveþia cu certificare EEx ia, cubariere de separare PEPPERL-FUCHS, senzori inductivi ºi/sau capacitivi EEx ia, dar ºi EEx D, respectivansambluri senzor/barierã pentru turaþii.

Departamentul de automatizãri vã poate oferta unitãþi dedicate pentru controlul regimului de funcþionare,independete per utilaje, dar prin conjugarea efortului cu departamentul SOFT-Client, se poate atinge prinintermediul unei structuri SCADA complete automatizarea tuturor preocupãrilor. Subliniez putinþa uneigestiuni complete a unei staþii de depozitare.

Mai jos sunt exemple de “ecrane” sugestive.

Page 8: Suflante si pompe de vid pentru aer si gaze

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: [email protected] http://www.syscom.ro

8

Gheorghe MATACHEMobil: 0723 584 535

Syscom info nr. 194 - Octombrie 2011

Sisteme de fibrã opticã pentru monitorizarea flãcãriiFirma Durag produce ºi livreazã Sisteme de Fibre Optice pentru Senzori de Flacãrã.

Specific acestor sisteme este faptul cã se pot monta pentru vizarea oricãrui tip deflacãrã (gaz, lichid, cãrbune sau lemn), direct pe arzãtor sau pe un perete al camereide lucru. Face legãtura între camera de lucru (în care se dezvoltã flacãra arzãtorului)ºi senzorul de flacãrã (montat în afara zonei calde a arzãtorului). Distanþa maximãeste de 4,0 m.

Sunt douã sisteme de fibrã optica: rigide (liniar) ºi flexibile (permit o razã decurburã min. de 300 mm).

Prin caracteristicile lor permit montaje independente de arzãtor ºi vizionareaflãcãrilor (ex.: montare în peretele camerei de ardere).

De menþionat faptul cã sistemul lucreazã pânã la +350 grdC ºi are din construcþiesistem de purjare ºi rãcire.

Sistemele de fibrã opticã acoperã întreaga gamã a unui spectru de flacãrã.Aceste sisteme pentru senzorii de flacãrã sunt utilizaþi în principal pentru:

. arzãtoarele cu deschidere foarte îngustã ºi care nu permit montarea unuisenzor de flacãrã

. arzãtoarele a cãror placã de montaj nu permite ºi nu are loc prevãzut pentruun senzor de flacãrã

. arzãtoarele care în apropierea tubului de vizare a flãcãrii dezvoltã temperaturiambiante mari, astfel cã utilizarea de senzori de flacãrã cu componenteelectronice nu este posibilã

. arzãtoare înclinate. Senzorul de flacãrã trebuie sã fie poziþionat pe partea deînclinare a arzãtorului, în scopul de a urmãri miºcarea flãcãrii

. arzãtoarele unde în spaþiul dintre deschiderea tubului de vizare ºi flacãrãconþine particule care absorb radiaþia de flacãrã (de exemplu, arzãtoare decãrbune, cuptoare de ciment sau var).

Spectru în UV... 200-900 mmSpectru în IR... 350-2000 mm.


Recommended