+ All Categories
Home > Documents > subiecte asist

subiecte asist

Date post: 13-Apr-2018
Category:
Upload: danciu-ioana
View: 276 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
200
 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PREGĂTIREA PA CIENŢILOR PENTRU BRONHOSCOPIE 4. Scopul procedurii - explorarea arborelui traheo-bronş ic se face cu ajutorul br on hoscop ului rigid sau flexi bi l (fibrobronhoscopul).  . De!criere" procedurii Pre#$%ire" i&!%ru'e&%elor (i '"%eri"lelor &ece!"re - se face inventaru l tuturor instrumentelor necesare: • mă şt i de un ic ă fo lo si nţ ă sau casolete cu măşti sterile, mănuşi sterile, casolete cu tampoane şi comp rese de tifo n steri le; pens e por ttamp on; ogli ndă fron tală, seri ngă lari ngia nă, tăvi ţă rena lă, aparatele (bronhoscop sau fibroscop) cu toate anexele steriliate. important - steriliarea componentelor aparatelor principale şi a anexelor se face ţin!nd cont de instrucţiuni (f iecare comp onent ar e al t mod de st er ili ar e, pr ev ău t "n instru cţ iu ni de ex. ul tr aviolete, glutaraldehide - se verifică sursa de lumină şi corecta cuplare a cablurilor - se verifică aspiratorul şi etanşeitatea legăturilor - vor fi la "ndem!nă# flaconul cu anesteic (xilină $%, flaconul cu ser fiiologic, flaconul cu soluţie de adrenalină &%, seringi de &' ml de unică folosinţă, tampoane, comprese de tifon). - suprafaţa mesei pe care se află instrumentarul e "ncălită la '-*, pentru a preveni aburirea instrumentarul ui optic. +ocumentele utiliate# - i a de pro ced uri ș - oaia de temperatură (tratament) - onsim ăm!nt informat al pacien tului pentru ef ectuarea procedurilo r ț - egistru de predare Pre#$ %ire" p!i)i c$ (i *i+ic$ " p"cie&%u lui - pac ien tul treb uie convi ns că, deş i nep lăc ut , exa men ul nu e dureros "n sin e, iar inc ide nte le sau accidentele survin foarte rar - pacientul trebuie convins de necesitatea examenului, asupra riscului pe care şi-l asumă refu!ndu-l, lipsind medicul de informare diagnostică esenţială - se creeaă pacientului un climat de siguranţă, pentru a asigura cooperarea lui "n toate momentele exami n ă rii, pun!ndu-l "n leg ătu r ă cu al ţ i pacienţ i c ă ro ra li s- a efectuat o bro nho scopie sau fibroscopie - "n iua premergătoare examinării, se execută o testare la xilină pentru a depista o alergie la acest anesteic; la indicaţia medicului, pacientul va fi sedat at!t "n seara premergătoare explorării, c!t şi "n dimineaţa ilei respective - pacientul trebuie anunţat că nu trebuie să măn!nce dimineaţa - pentru anesteie, e aşeat pe un scaun, "n m!na dreaptă va ţine o tăviţă renală sau o scuipătoare, iar cu m!na st!ngă, după ce "şi deschide larg gura, "şi scoate limba, şi-o imobilieaă cu două degete deasupra şi policele dedesupt - "ntr-un prim timp, medicul, cu ajutorul unui spra/ cu xilină $%, "i anesteiaă limba, orofaringele şi hip ofa rin gel e, urm!n d să anesteiee arborele traheobronşic, instil!nd, picătură cu picătură, anesteicul uşor "ncălit, cu ajutorul unei seringi laringiene - pacientul este condus "n camera de bronhoscopie  Bronhoscopia
Transcript
Page 1: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 1/200

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PREGĂTIREA PACIENŢILOR PENTRU BRONHOSCOPIE

4. Scopul procedurii- explorarea arborelui traheo-bronşic se face cu ajutorul bronhoscopului rigid sau flexibil

(fibrobronhoscopul).  . De!criere" proceduriiPre#$%ire" i&!%ru'e&%elor (i '"%eri"lelor &ece!"re- se face inventarul tuturor instrumentelor necesare:• măşti de unică folosinţă sau casolete cu măşti sterile, mănuşi sterile, casolete cu tampoane şicomprese de tifon sterile; pense porttampon; oglindă frontală, seringă laringiană, tăviţă renală,aparatele (bronhoscop sau fibroscop) cu toate anexele steriliate.• important - steriliarea componentelor aparatelor principale şi a anexelor se face ţin!nd cont de instrucţiuni(fiecare component are alt mod de steriliare, prevăut "n instrucţiuni de ex. ultraviolete,glutaraldehide

- se verifică sursa de lumină şi corecta cuplare a cablurilor- se verifică aspiratorul şi etanşeitatea legăturilor - vor fi la "ndem!nă# flaconul cu anesteic (xilină $%, flaconul cu ser fiiologic, flaconul cu soluţie deadrenalină &%, seringi de &' ml de unică folosinţă, tampoane, comprese de tifon).- suprafaţa mesei pe care se află instrumentarul e "ncălită la '-*, pentru a preveni aburireainstrumentarului optic.

+ocumentele utiliate#- i a de proceduriș

- oaia de temperatură (tratament)- onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

- egistru de predare

Pre#$%ire" p!i)ic$ (i *i+ic$ " p"cie&%ului- pacientul trebuie convins că, deşi neplăcut, examenul nu e dureros "n sine, iar incidentele sauaccidentele survin foarte rar- pacientul trebuie convins de necesitatea examenului, asupra riscului pe care şi-l asumă refu!ndu-l,lipsind medicul de informare diagnostică esenţială- se creeaă pacientului un climat de siguranţă, pentru a asigura cooperarea lui "n toate momentele

examinării, pun!ndu-l "n legătură cu alţi pacienţi cărora li s-a efectuat o bronhoscopie saufibroscopie- "n iua premergătoare examinării, se execută o testare la xilină pentru a depista o alergie la acestanesteic; la indicaţia medicului, pacientul va fi sedat at!t "n seara premergătoare explorării, c!t şi"n dimineaţa ilei respective

- pacientul trebuie anunţat că nu trebuie să măn!nce dimineaţa- pentru anesteie, e aşeat pe un scaun, "n m!na dreaptă va ţine o tăviţă renală sau o scuipătoare,iar cu m!na st!ngă, după ce "şi deschide larg gura, "şi scoate limba, şi-o imobilieaă cu douădegete deasupra şi policele dedesupt- "ntr-un prim timp, medicul, cu ajutorul unui spra/ cu xilină $%, "i anesteiaă limba, orofaringeleşi hipofaringele, urm!nd să anesteiee arborele traheobronşic, instil!nd, picătură cu picătură,anesteicul uşor "ncălit, cu ajutorul unei seringi laringiene

- pacientul este condus "n camera de bronhoscopie Bronhoscopia

Page 2: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 2/200

P"r%icip"re" l" e*ec%u"re" %e)&icii ,!u&% &ece!"re dou$ "!i!%e&%e 'edic"le- asistenta I aşeaă pacientul pe masa de examinare "n decubit dorsal, cu extremitatea cefalică "nextensie- sub umerii lui, se plaseaă o pernă tare, care, ridic!nd capul la &$-& cm, ajută la extensia acestuia- orienteaă capul "n direcţia indicată de medic, pentru a permite acestuia o orientare c!t mai completă- asistenta II serveşte medicul cu instrumentele şi materialele solicitate (+acă masa de examinare este prevăută cu o tetieră, este nevoie doar de o singură asistentă)

Supr"e#)ere" p"cie&%ului dup$ /ro&)o!copie0+upă examinarea bronhoscopică, pacientul nu va m!nca o oră.0sistenta va supraveghea "nacest timp, parametrii vitali (puls, 10 etc.), anunţ!nd imediat pe medic dacă survin modificări aleacestora.

0sistenta va avea la "ndem!nă hemostatice, pe care le va administra "n caul uneihemoptiii, chiar "nainte de a anunţa medicul. 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora i semnătura persoanei care a participat la efectuareaș ș

 bronhoscopiei- 2ota i "n foaia de tratament si 38 procedura făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedurăFibroscopiaP"r%icip"re" l" e*ec%u"re" %e)&icii ,!u&% &ece!"re dou$ "!i!%e&%e- pacientul este aşeat pe un scaun; asistenta 7 conecteaă pacientul la sursa de oxigen, asigur!ndu-se că acesta primeşte debitul recomandat de medic- asistenta I se  plaseaă "n sp atele pacientului, "i fixeaă piesa bucală aflată "n trusa fibroscopului, pe care o va avea sub control tot timpul examinării, imobili!nd-o din lateral cu indexul şi degetulmijlociu, de la ambele m!ini- asistentei II  "i revine atribuţia de a servi medicul cu instrumentarul necesar Supr"e#)ere" p"cie&%ului dup" *i/ro!copieegulile sunt aceleaşi ca şi pentru bronhoscopie.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

1NGRI2IRI ACORDATE PACIENŢILOR CU AST3 BRONIC

4. Scopul procedurii0stmul bronşic este o criă de dispnee paroxistică expiratorie provocată de stenoa funcţională

spastică a bronhiilor.9ronhospasmul se datoreaă contracţiei musculaturii edemului mucoasei bronşice şi

hipersecreţiei bronşice, fenomene care duc la obstrucţia bronşică, ce stinghereşte "n specialeliminarea aerului "n expiraţie.

ria de astm bronşic "ncepe de regulă brusc, survine mai frecvent noaptea. 0ccesul este precedat uneori de o stare prodromală (strănut, hidroree naală, tuse uscată).

ria de astm se caracterieaă prin#- +ispnee cu caracter expirator prelungit# bradipnee, cu expiraţie forţată (laborioasă şi gomotoasă)şuierătoare.- dispneea este urmată de tuse şi expectoraţie mucoasă, filantă, eliberatoare. 9olnavul este găsit "n poiţie şe!nd (ortopnee), cu capul "nclinat spre spate şi sprijini t "n m!ini .- aciesul exprimă spaimă şi sete de aer# exoftalmie, gură "ntredeschisă.

$

Page 3: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 3/200

- 1egument palid-cenuşiu acoperit de transpiraţii reci.- :ipersonoritate pulmonară, murmur veicular di minuat, raluri sibilante şi ronflante.- 9rahicardieria are durată variabilă (& oră - < ore) şi se termină relativ brusc.

. De!criere" procedurii= 5!nă la venirea medicului care este chemat imediat, vor fi date bolnavului#

- antispastice

- dilatatoare ale bronhiilor - simpaticomimetice= >edicul va face apoi indicaţia medicaţiei de urgenţă, medicamentele uuale de urgenţăfiind#

- miofilin (bronhodilatator) &-$ fiole a ',$ g "n injec ie intravenoasă. ?e administreaăț

lent (<- minute);- hemisuccinat de hidrocortion '-$'' mg. i.v. ("n caul "n care cria nu cedeaă la

miofilin);- oxigenoterapie.5rin sonda introdusă prin nările bolnavului oxigenul se administreaă umidificat cu

debit de @-A lminut. Bn ca de ineficienţă se recurge şi la alte medicamente

?e continuă administrarea de#- simpaticomimetice sub formă de inhalaţii- efedrină (f iole a & ml % "n injecţ ii s.c . &-$ fiole), adrenalină (fiole a l ml &%o inj. s.c.).P"r%icul"ri%$5i de "ngrijire a bolnavilor cu criă de "!%' /ro&(ic

&. 9olnavul va fi adus "n poiţie şe!nd, eventual la marginea patului, "nsă sprijinindu-l "n poiţiacea mai comodă cu ajutorul anexelor patului sau cu ajutorul braţelor.

$. ?e anunţă medicul, iar p!nă la venirea lui, se şterge bolnavul de transpiraţie; se pregătescmedicamentele uuale de urgenţă#- bronhodilatator - antialergic- cardiotonic

- diuretic- sedative<. 3xigenoterapie. Bn cauri de gravitate extremă, bolnavul se conecteaă la aparatul de respirat.. 0sistenta va sfătui bolnavul cum să prevină noi crie de astm# evitarea emoţiilor, stărilor de

tensiune, surmenajul fiic şi intelectual, evitarea expunerii la frig, umeeala, atmosfera poluată, aalergenilor eventual cunoscuţi, evitarea unor alimente posibil alergiante.

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PREGĂTIREA PACIENŢILOR PENTRU E6PLORAREA 7UNCŢIONALĂ A APARATULUI

CARDIO8ASCULAR 9 E:G

4. Scopul procedurii4xplorările cardiovasculare urmăresc#- stabilirea capacităţii funcţionale şi a posibilităţilor de adaptare la efort a inimii şi a vaselor 

sanguine;- evidenţierea tulburărilor funcţionale incipiente, preciarea gradului şi intensităţii acestor 

tulburări;- stabilirea mecanismului prin care s-a instalat deficitul funcţional.

Page 4: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 4/200

1ulburările aparatului cardiovascular repreintă de multe ori răsunetul "mbolnăvirii altor organe, deaceea probele nu pot fi interpretate iolat. apacitatea funcţională a inimii şi a vaselor este influenţatăşi de factori externi (surmenaj, emoţii, abu de alcool, nicotine). +in aceste considerente bolnaviitrebuie pregătiţi "n mod corespunător.  . De!criere" procedurii548C1740 5074216D67

− ?e pregăteşte bolnavul din punct de vedere psihic pentru a "nlătura factorii emoţionali. 3rice

 pacient ce urmeaă a fi supus unor investigaţii este "ngrijorat "n privinţa procedurii şi adiagnosticului, iar "n unele cauri, anxietatea este foarte accentuată. ?e impune, atunci,calmarea pacientului.

− ?e transportă bolnavul "n sala de "nregistrare, de preferinţă cu căruciorul, cu &' - & min."nainte de "nregistrare

− 0climatiarea bolnavului cu sala de "nregistrare− 9olnavul va fi culcat comod pe patul de consultaţii şi va fi rugat să-şi relaxee musculatura.

− +ocumentele utiliate#- i a de proceduriș

- oaia de temperatură (tratament)

- onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț- egistru de predare>ontarea ele ctroilor pe bolnav  ?e monteaă pe părţile moi ale extremităţilor plăcile de metal ale electroilor.?ub placa de metal a electroilor se aşeaă o p!nă "nmuiată "ntr-o soluţie de electrolit (o lingurăde sare la un pahar de apă) sau pastă specială pentru electroi.ei &' electroi ( pentru membreşi @ precordiali) se fixeaă pe bolnav "n felul următor#- montarea electrozilor pe membre:roşu E m!na dreaptă; galben E m!na st!ngă; verde E picior st!ng; negru E picior drept- montarea electrozilor precordialiF&E spaţiul 7F intercostal, pe marginea dreaptă a sternuluiF$ E spaţiul 7F intercostal, pe marginea st!ngă a sternuluiF< E "ntre F$ şi F

F E spaţiul F intercostal st!ng pe linia medioclaviculară (apex)F E la intersecţia de la oriontala dusă din F şi linia axilară anterioară st!ngăF@ E la intersecţia dintre oriontala dusă din F şi linia axilară mijlocie st!ngă Înregistrarea electrocardiogramei +7, +77 , +777

+upă terminarea "nregistrării se scoate din funcţiune aparatul şi  se "ndepărteaă electroii de pe pacient. Notarea electrocardiogramei. 0sistenta noteaă pe electrocardiogramă# numele, prenumele pacientului, v!rsta, "n!lţimea, greutatea; menţioneaă medicaţia folosită; data şi ora "nregistrării;vitea de derulare; semnătura celui care a "nregistrat   231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora i semnătura persoanei care a efectuat proceduraș ș

- 2ota i "n foaia de tratament procedura făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură

Page 5: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 5/200

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR TERAPIA INTRA8ENOASĂ

;;-<<-=;. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR IN BOLUS

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 7ntroducerea doei prescrise dintr-un medicament direct "ntr-o linie venoasă existentă, prin injectarerapidă, pentru un efect rapid al medica ieiț

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 - 1ava medicală sau căruciorul pentru tratamente

- 4ticheta- >edicamentul prescris- ?olvent - dacă este necesar- ?eringiace sterile adecvate- 1ampoane- ?oluţie deinfectantă- >ănuşi sterile- ecipiente de colectare a deşeurilor−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 5acientul este informat şi i se explică procedura pas cu pas (scopul acesteia, potenţialele efecteadverse ale tratamentului prescris, etc.)- ?e obţine consimţăm!ntul informat. 7G7C

- 5oiţia pacientului - şe!ndă, st!nd pe un scaun cu m!na sprijinită pe un suport special, sau decubitdorsal4416040 534+677- Ferificaţi prescripţia medicală privind medicamentul de administrat, dacă este medicamentul corect, prin compararea etichetei cu prescripţia medicală din foaia de observaţie a pacientului, doa şi ritmulde administrare, data expirării- Ferificaţi compatibilitatea medicamentului cu soluţia perfuabilă- 7dentificaţi pacientul- ?pălaţi m!inilemănuşi sterile- +acă medicamentul de adăugat este o pulbere, aspiraţi corect "n seringă cantitatea de solvent şiinjectaţi "n flaconul cu medicamentul, după deinfecţia dopului

Page 6: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 6/200

- 0gitaţi flaconul "ntre m!ini ca să se diolve toate particulele şi aspiraţi soluţia "n seringă- +einfectaţi tubul de latex al perfuorului "n locul cel mai apropiat de cel al puncţiei venoase- Bndoiţi tubul perfuorului "ntre degete pentru a opri debitul de curgere al soluţiei perfuabile- Bnţepaţi tubul de latex "n locul cel mai apropiat de cel al puncţiei venoase şi introduceţi soluţiamedicamentoasă aşa cum a fost prescrisă- 4xtrageţi acul cu seringa; nu recapişonaţi acul- +aţi drumul tubului şi lăsaţi să curgă soluţia la debitul corespunător

- 0plicaţi eticheta peste pungă sau flaconul de soluţie, indic!nd data, ora administrării, medicaţiaadăugată şi doa, modul de introducere (bolus) B287H740 5074216D67- ?upravegheaţi desfăşurarea perfuiei "n continuare- 4valuaţi semnele vitale- 3bservaţi starea pacientului, dacă au apărut reacţii adverse, alergii medicamentoase, infiltraţii- Ferificaţi periodic debitul soluţiei438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e colecteaă materialele folosite "n recipiente speciale conform 5. 6.- ?e "ndepărteaă mănuşile- ?e spală pe m!ini cu apă şi săpun 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#− 4valuarea răspunsului pacientului după administrarea medicamentului bolus i.v. imediat dupăadministrare şi la fiecare oră arată că#

administrarea medicamentului este corectă, nu sunt tulburări a semnelor vitale− efectul terapeutic este rapid− linia venoasă răm!ne accesibilă− se asigură continuarea perfuiei soluţiei "n spaţiul i.v.

eultate nedoritee face iJț

- 0ritmia cardiacă datorită injectării rapide "n bolus i.v., concentraţia mare a medicamentului - sereduce ritmul, se monitorieaă pacientul- eacţii alergice, şoc anafilactic manifestate prin# dispnee, cianoă, convulsii, suferinţa respiratorie -?e anunţă medicul, se "ncepe imediat procedura de urgenţă pentru combaterea manifestărilor alergice- 4xtravaarea medicamentului "n ţesutul subcutanat poate caua necroă - verificaţi poiţia acului i.v,supravegheaţi locul puncţiei, opriţi perfuia dacă locul se umflă şi se "nroşeşte, pacientul acuă

usturime, aplicaţi o compresă rece, anunţaţi medicul- 0lte incidente favoriate de puncţia venoasă (hematom), de concentraţia soluţiei (dureri de-a lungulvenei)

 

@

Page 7: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 7/200

 PROCEDURA OPERAŢIONAL

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-=>. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 1N CONDUCTUL AUDITI8 E6TERN

,INSTILA IAȚ

Ge&er"li%$5i7nstila iile auriculare se folosesc pentru tratamentul infec iilor i inflama iilor urechilor,ț ț ș ț

"ndepărtarea cerumenului, anesteie locală, sau "ndepărtarea insectelor ajunse accidental "n ureche.7nstila iile auriculare sunt "n principiu contraindicate pacien ilor cu perfora ie de timpan, dar seț ț ț

 pot totu i efectua anumite manevre sterile.ș+e asemenea, instila iile cu hidrocortion sunt contraindicate pacien ilor cu herpes, alte infec iiț ț ț

virale, fungi etc.4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

- 7ntroducerea medicamentelor "n conductul auditiv pentru a obţine un efect terapeutic- Bnmuierea dopului de cerumen

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0>01470D4 244?04−>edicamentele prescrise, soluţii la temperatura corpului− 5ipete−

1ampoane de vată, comprese de tifon− ?er fiiologic (opţional)− 1avă medicalăcărucior de materiale−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C#− 7nformaţi pacientulapar inătorul i explicaţi proceduraț ș

− 4xplicaţi efectul terapeutic şi eventualele senaţii neplăcute− Bntrebaţi pacientul apar inătorul dacă este alergicț

7G7C#− 5oiţionaţi corect pacientul "n funcţie de partea afectată−0siguraţi intimitatea4416040 534+677- 5regătiţi materialele pe o tavă sau un cărucior pentru tratamente

Page 8: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 8/200

- Ferificaţi recomandarea medicală- 7dentificaţi pacientul şi asiguraţi-vă că timpanul este "ntreg- 4xplicaţi pacientului procedura "n funcţie de nivelul său de "nţelegere şi colaborare- 7nstruiţi pacientul să nu se mişte "n timpul procedurii; "n caul copiilor mama "nso itoare o altăț

asistentă sus ine capul copiluluiț

- 0siguraţi lumina adecvată- 0şeaţi pacientul "n decubit lateral pe partea sănătoasă

- ?pălaţi m!inile cu apă şi săpun- urăţaţi pavilionul urechii şi partea externă a conductului auditiv cu tampoane de vată umeite cu ser fiiologic dacă este necesar - 0spiraţi soluţia "n pipetă- u o m!nă trageţi de pavilion "n sus şi spre spate pentru adulţi, şi "n jos şi spre spate pentru copii(ţin!nd seama de poiţia anatomică a conductului auditiv "n funcţie de v!rstă)- 0şeaţi cealaltă m!nă pe capul pacientului pentru a evita learea "n ca de mişcare- 7nstilaţi cantitatea de medicament prescrisă direcţion!nd fluxul spre canalul auditiv- 0spiraţi excesul de medicament cu o compresă şi ţineţi capul pacientului "n poiţia "n care a fost &'-&K pentru a evita scurgerea soluţieiB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă după scurgerea timpului de &K- 7ntroduceţi un tampon uscat "n ureche dacă timpanul este integru; dacă timpanul este perforat utiliaţiun tampon steril- Bntrebati pacientul dacă preintă vreo manifestare neplăcută mai ales după administrări repetate- 7nstruiţi pacientulfamilia cum să procedee dacă este necesară continuarea administrării la domiciliu438027G040 D36D67 +4 >62C- 5uneţi medicamentele şi pipeta "n locul de păstrare şi asiguraţi-vă că sunt "ndeplinite condiţiileoptime de depoitare- Bndepărtaţi materialele folosite respect!nd precauţiunile universale (56)- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- >edicamentele au fost administrate fără incidente- 5acientul exprimă stare de confort şi diminuarea acuelor - 5acientul este cooperant şi demonstreaă "nţelegerea informaţiilor primiteeultate nedorite e faceţi J- 5acientul nu coopereaă - explicaţi "ncă o dată necesitatea administrării şi accentuaţi recomandareamedicală- 5acientul acuă senaţii neplăcute - soluţia nu are temperatura corespunătoare sau nu s-a poiţionatcorect pavilionul- 5acientul preintă sensibilitate sau iritaţii locale - anunţaţi medicul.

A

Page 9: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 9/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-=;. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CALE ORALĂ

Ge&er"li%$5i 0numite medicamente sunt administrate bucal, sublingual sau translingual pentru a evita

transformarea sau distrugerea lor "n stomac sau intestinul sub ire. 0ceste medicamente administrate peț

aceste căi ac ioneaă rapid deoarece mucoasa orală este bogat vasculariată i permite trecereaț ș

medicamentelor direct "n circula ia sistemică.ț

>edicamentele administrate pe cale bucală includ nitroglicerina, metiltestosteronul. ?ublingualse administreaă isosorbid dinitratul, nitroglicerina, ergotamina. 1ranslingual (pe limbă) se

administreaă spra/-uri medicamentoase pe baa de nitra i pentru pacien ii cu angina cronică.ț ț

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 7ntroducerea "n organism pe cale orală a unei cantităţi de medicamente care să acţionee general saulocal

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 − 5ahare− 5ipetă, sticluţa picurătoare−>edicamente prescrise−0pă, ceai, alt lichid recomandat

− Dingură, linguriţă−0păsător de limbă− 1avă sau măsuţă mobilă−>ănuşi de unică folosinţă−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare

548C1740 5074216D67 5?7:7C

− 7nformaţi pacientulapartinătorul asupra efectului, gustului medicamentului− 7nformaţi pacientul asupra eventualelor efecte secundare (reacţii adverse)−0siguraţi pacientul de inofensivitatea procedurii

7G7C−0siguraţi pacientului o poiţie comodă astfel incat să poată bea−Ferificaţi dacă sunt respectate condiţiile de administrare (inainte, după masă, etc)

Page 10: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 10/200

− 1abletele şi capsulele se "nghit cu apă pentru a preveni antagoniarea proprieă ilor chimice aleț

medicamentelor − ?iropurile şi antiacidele lichide nu sunt urmate de ingestia de apa pentru că li se diminueaă efectul− 1abletele drobite sau lichidele pot fi amestecate cu o cantitate mică de mancare dacă aceasta nu este

contraindicată de dietă4416040 534+677- 0şeaţi materialele pe o tavă sau cărucior pentru tratament (măsuţă mobilă)

- Ferificaţi prescripţia medicală# numele medicamentului, doa, modul de administrare;- 7dentificaţi fiecare medicament pe care-l primeşte pacientul# eticheta, ambalajul.- 5uneţi doele ce trebuie administrate intr-un păhărelrecipient din material plastic- Ferificaţi numărul salonului şi numele pacientului- +uceţi tăviţamăsuţa cu medicamentele in salon- 4xplicaţi pacientului ce medicament primeşte, acţiunea acestuia, dacă are gust neplăcut

- 0şeaţi pacientul in poiţie şeand dacă nu e nici o contraindicaţie, sau o poiţie comodă in care să bea lichidul "n funcţie de starea acestuia- ?erviţi pacientul cu doă unică

- +aţi-i paharul cu apăsucceai şi asiguraţi-vă că pacientul a "nghiţit toate medicamentele sau ajutaţi-ldacă nu poate să bea singur 

- 7nstruiţi pacientul dacă după administrare trebuie să păstree o anumită poiţieB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- 0siguraţi-vă că pacientul exprimă stare de confort438027G040 D36D67 +4 >620- 5lasaţi medicamentele rămase "n locul de păstrare adecvat- 0siguraţi-vă că sunt indeplinite condiţiile de păstrare- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- +acă pacientul este capabil să-şi administree singur medicamentele4F0D6040 534+677eultate aşteptatedorite#

- >edicamentele au fost administrate fără incidente- 5acientul este capabil să ingere şi să metaboliee fără greaţă şi vărsături- 5acientul acceptă medicamentele, este cooperant- 5acientul simte acţiunea şi efectul medicamentului

eultate nedoritece faceţiJ- 5acientul nu coopereaă, refuă medicamentele L anun a i, "ntrebaţi mediculț ț

- 5acientul acuă senaţii de greaţă şi vomă- asiguraţi-vă că nu sunt mirosuri neplăcute "n "ncăpere - aerisiţi- invitaţi pacientul să inspire profund- răm!neţi cu pacientul p!nă c!nd se simte bine- dacă este caul, anunţaţi medicul

- 5acientul are reacţie alergică sau anafilactică- opriţi administrarea

&'

Page 11: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 11/200

- anunţaţi medicul- pregătiţi medicamente antihistaminice

- eacţia este severă- aşeaţi pacientul in decubil dorsal cu capul puţin ridicat- evaluaţi semnele vitale la &'- &K- urmăriţi dacă preintă hipotensiune sau are dificultate in respiraţie- dacă are dificultăţi respiratorii administraţi 3$ pe mască, @lmin.

- pregăti i o trusă de urgen ă pe care să o aveţi la "ndem!năț ț- asiguraţi suport psihologic pacientului pentru a reduce anxietatea- notaţi tipul şi evoluţia reacţiei alergice.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CALE PARENTERALĂ

;;-<=-=<. ASPIRAREA 3EDICA3ENTELOR DIN 7IOLĂ

Ge&er"li%$5iApreciere0+ate obiective#

- evedeţi prescripţia medicală- 3bţineţi orice informaţie despre medicament pentru a vedea dacă este eligibil, periculos,

nesigur - ?tabiliţi dacă conţinutul fiolei nu este expirat- 3bservaţi fiola pentru claritatea soluţiei

+ate subiective#- Bntrebaţi pacientul apar inătorul despre posibile alergii la medicamenteț

- +eterminaţi cunoştinţele pacientuluiapar inătorului şi experienţa sa "n primirea medicaţieiț

injectabile4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

−0dministrarea meditaţiei injectabile "n mod steril−0dministrarea unei singure doe din medicaţia injectabilă

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 − 1avă medicalăcărucior − iolă cu medicamentul prescris− 5rescripţia medicală, prospectul− ?eringa şi acele sterile adecvate medicaţiei şi clientului−

omprese sau tampoane cu alcool−ecipiente pentru colectarea deşeurilor 4416040 534+677- ?pălaţi-vă m!inile- 9ateţi uşor g!tul fiolei sau efectuaţi o răsucire rapidă din articulaţia m!inii "n timp ce ţineţi fiolavertical- Duaţi o mică compresă de tifon cu alcool pentru ruperea g!tului fiolei de-a lungul liniei pretăiate- Bndepărtaţi capacul de la ac prin tracţiune- 7ntroduceţi acul "n fiolă, cu atenţie pentru a nu atinge marginea fiolei- 0spiraţi soluţia medicamentoasă "n cantitatea prescrisă, "nclin!nd uşor fiola

Page 12: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 12/200

- 4liminaţi bulele de aer care se formeaă "n seringă# recapsulaţi acul- 0runcaţi fiola "n containerul special după ce mai citiţi odată inscripţia- ?pălaţi-vă m!inile4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#−8!tul fiolei se rupe fără să se spargă− 2u se produc leiuni ale m!inilor la deschiderea fiolei

− 5acientul nu are istoric de alergie medicamentoasăeultate nedorite e faceţi J- ?oluţia este precipitată, decolorată sau expirată - folosiţi altă fiolă- ioburile de sticlă cad "n fiolă c!nd g!tul fiolei; se sparge la deschidere - arunca i fiola, folosiţi altăț

fiolă- ?uferi i tăieturi ale degetelor c!nd "ncearca i să rupeti g!tul fiolei - protejaţi-vă "nainte, pansaţi-văț ț

steril- 5acientul are istoric de alergie la medicament şi trebuie testat - efectua i testul la indica ia şi "nț ț

 preenţa medicului- 5acientul devoltă reacţii de sensibiliare la testare - interveniţi conform prescripţiei medicale.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-=?. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CALE 8AGINALĂ

Ge&er"li%$5i>edicatia vaginala cuprinde supoitoare, ovule, creme, geluri si unguente. 0cestea se folosesc

fie ca tratament al infectiilor locale (vaginite, trichomonas vaginalis), fie ca antiinflamatoare saucontraceptive.

>edicatia care se adminstreaa pe cale vaginala poate fi nsotita de un aplicator care usureaa plasarea medicamentului.>edicatia adminstrata pe acesta cale este eficienta daca pacienta va staculcata dupa adminstrare pentru a e vita pierderile de medicamente prin scurgere.

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 0plicarea pe mucoasa vaginală a unor medicamente cu efect local

. De!crire" procedurii oper"5io&"le548C1740 >01470D4D3 −>edicamentele prescrise# globule, ovule, tablete−>ateriale pentru spălătura vaginală (dacă este recomandată)−>ănuşi de cauciuc− 5aravan−omprese de tifon

−+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

- oaia de temperatură (tratament)- onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

- ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

- egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C

&$

Page 13: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 13/200

- 4xplicaţi necesitatea şi eficacitatea procedurii- 4xplicaţi efectul terapeutic- 0siguraţi pacienta de inofensivitatea procedurii şi de respectarea intimităţii

7G7C- 0siguraţi poiţia ginecologică (decubit dorsal cu coapsele flectate sau eventual decubit lateral)- 4fectuaţi spălătura vaginală dacă aceasta este recomandată de medic inainte de incepereatratamentului

4416040 534+677- 5regătiţi materialele pe o tavă sau un cărucior pentru medicamente- Ferificaţi prescripţia medicală- 7dentificaţi pacienta- +uceţi medicamentele "n salon- 4xplicaţi manevra- 0siguraţi intimitatea- ?pălaţi m!inile şi "mbrăcaţi mănuşi de cauciuc- 0şeaţi pacienta "n poiţie ginecologică sau ?7>?- ?coateţi medicamentul din ambalaj- u o m!nă "ndepărtaţi labiile folosind două comprese şi evidenţiaţi orificiul vaginal

- 7ntroduceţi medicamentul "n canalul vaginal impingandu-l uşor cu degetul imbrăcat in mănuşă p!nă"n fundul de sac- 7nstruiţi pacienta să stea "n decubit &K pentru a favoria topirea şi absorbţiaB287H740 50742147eveniţi după &K pentru a vedea starea pacientei- 0şeaţi pacienta in poiţie comodă- 0siguraţi un tampon de vată pentru a preveni disconfortul- 7nstruiţi pacienta cum să procedee dacă se va continua tratamentul la domiciliu438027G040 D36D67 +4 >62C- 5lasaţi medicamentele rămase "n locul de păstrare adecvat- Bndepărtaţi ambalajele

- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 4xistenţa iritaţiei, a scurgerilor vaginale, leiuni, vegetaţii, eventual ruptură de perineu4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- >edicamentul este introdus fără incidente- 5acienta respectă recomandările- 5acienta exprimă starea de confort- 5acienta este cooperantă, inţelege informaţiile primiteeultate nedorite e faceţi J- 5acienta acuă durere "n timpul introducerii medicamentului - lucraţi cu bl!ndeţe- 5acienta este incapabilă să reţină medicamentul - se recomandă prelungirea repausului, se anunţămedicul pentru a schimba eventual calea de administrare- 5acienta acuă senaţii locale neplăcute - se anunţă medicul.

Page 14: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 14/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

TERAPIA INTRA8ENOASĂ

;;-<<-=<. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CATETERUL 8ENOS

Ge&er"li%$ i0ț

1erapia intravenoasă cuprinde totalitatea tratamentelor injectabile i perfuabile administrateșendovenos prin intermediul unui cateter venos periferic (branula) sau central (cateter).

a i considera ie specială, se va evita folosirea unei vene traumatiate "n caul oricărei terapiiș ț

intravenoase.4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

- 7ntroducerea doei prescrise dintr-un medicament direct "ntr-o linie venoasă existentă, realiată prinintermediul unei cateter venos preexistent periferic (branula) sau central (cateter) pentru ob inerea unuiț

efect rapid al medica ieiț

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 

- 1ava medicală sau căruciorul pentru tratamente- 4ticheta- ?er fiiologic- :eparină- >edicamentul prescris- ?olvent - dacă este necesar- ?eringiace sterile adecvate- 1ampoane- ?oluţie deinfectantă- >ănuşi sterile- ecipiente de colectare a deşeurilor−

+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C

&

Page 15: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 15/200

- 5acientul este informat şi i se explică procedura pas cu pas (i se vorbeşte despre introducereamedicamentului "n bolus i.v., direct pe branulăcanulă şi despre potenţialele efecte adverse aletratamentului prescris)- ?e obţine consimţăm!ntul informat. 7G7C

- 0şeaţi pacientul "ntr-o poiţie relaxată, cu ona pe care este montată branula accesibilă4416040 534+677 #

- Ferificaţi prescripţia medicală privind medicamentul de administrat, dacă este medicamentul corect, prin compararea etichetei cu prescripţia medicală din foaia de observaţie a pacientului, doa şi ritmulde administrare, data expirării- Ferificaţi compatibilitatea medicamentului cu heparina- 7dentificaţi pacientul- ?pălaţi m!inilemănuşi sterile- +acă medicamentul de adăugat este o pulbere, aspiraţi corect "n seringă cantitatea de solvent şiinjectaţi "n flaconul cu medicamentul, după deinfecţia dopului- 0gitaţi flaconul "ntre m!ini ca să se diolve toate particulele şi aspiraţi soluţia "n seringă- Ferificaţi permeabilitatea canulei branulei folosind $ -< ml ser fiiologic, sau & ml heparină, sau unamestec de ser fiiologic cu heparină, conform recomandării medicale

- +einfectaţi căpăcelul de la canulă branulă- 0păsaţi cu m!na nedominantă şi fixaţi cu degetul arătător exercit!nd presiune la < cm deasupralocului puncţiei" Per'e"/ili+"re" cu !er *i+iolo#ic- 0taşaţi seringa cu ser fiiologic la canulă branulă- 0spiraţi şi observaţi dacă a apărut s!nge "n seringă, iar dacă nu a apărut aplicaţi un garou deasupralocului de puncţie şi lăsaţi-l un minut după care aspiraţi din nou- +acă s!ngele nu a apărut "n seringă injectaţi "ncet serul fiiologic simpl - dacă simţiţi reistentă,aceasta indică "nfundarea branuleicanulei şi stopaţi injectarea serului fiiologic; dacă nu simţiţireistenţă injectaţi "ncet serul fiiologic/ Per'e"/ili+"re" cu )ep"ri&$ ,d"c$ )ep"ri&" e!%e co'p"%i/il$ cu 'edic"'e&%ul ce %re/uie

i&@ec%"%- 0spiraţi soluţia medicamentoasă aşa cum a fost prescrisă "ntro seringă- 0spiraţi heparina sau amestecul "ntr-o seringă şi ataşaţi seringa cu ser fiiologic şi heparina lacanulăbranulă şi injectaţi "ncet- +etaşaţi seringa de heparină sau ser fiiologic de la canulă şi ataşaţi seringa cu soluţiamedicamentoasă- 7njectaţi lent soluţia medicamentoasă- 0taşaţi căpăcelul la branulăcanulă, la sf!rşitul injectării- ?e fixeaă branula cu plasturele adeivB287H740 5074216D67- 4valuaţi semnele vitale

- 3bservaţi starea pacientului, dacă au apărut reacţii adverse, alergii medicamentoase- Ferificaţi dacă au apărut semnele de infiltraţieinflamaţie- 5rotejaţi canulabranula cu o faşă de tifon438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e colecteaă materialele folosite "n recipiente speciale conform 5. 6.- ?e "ndepărteaă mănuşile.- ?e spală pe m!ini cu apă şi săpun. 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul

Page 16: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 16/200

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 4ventualele reacţii adverse, alergii4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#

- 4valuarea răspunsului pacientului după administrarea medicamentului i.v. la fiecare oră arată că#− administrarea medicamentului este corectă, nu sunt tulburări a semnelor vitale− efectul terapeutic este rapid−  pacientul nu acuă durere sau jenă la locul injectării− linia venoasă răm!ne accesibilă− se asigură injectarea soluţiei "n spaţiul i.v.− nu sunt semne de flebită local

eultate nedoritee facetiJ- 0ritmia cardiacă datorită injectării rapide i.v., concentraţia mare a medicamentului - se reduce ritmul,se monitorieaă pacientul- eacţii alergice, şoc anafilactic - manifestate prin# dispnee, cianoă, convulsii, suferinţa respiratorie -se anunţă medicul, se "ncepe imediat procedura de urgenţă pentru combaterea manifestărilor alergice- 4xtravaarea medicamentului "n ţesutul subcutanat poate caua necroă - verificaţi poiţia branulei,supravegheaţi locul puncţiei, opriţi perfuia dacă locul se umflă şi se "nroşeşte, pacientul acuăusturime, aplicaţi o compresă rece, anunţaţi medicul- 0lte incidente favoriate de concentraţia soluţiei (dureri de-a lungul venei).

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

TERAPIA INTRA8ENOASĂ

;;-<<-=. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 1NTR-O SOLU IE PER7UABILĂȚ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 7ntroducerea doei prescrise dintr-un medicament direct direct "n circulaţia sanguină, respect!ndconcentraţia şi ritmul de administrare indicate pentru obţinerea unui răspuns terapeutic imediat şiconstant al medicaţiei administrate

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 - 1ava medicală sau căruciorul pentru tratamente- ?oluţii perfuabile indicate de medic, etichetă- 1rusa de perfuie- >edicamentul prescris

- ?olvent dacă este necesar- ?eringiace sterile adecvate- 1ampoane- ?oluţie deinfectantă- >ănuşi sterile- ecipiente de colectare a deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

&@

Page 17: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 17/200

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare

548C1740 5074216D67 5?7:7C

- 5acientul este informat şi i se explică procedura pas cu pas (scopul acesteia, potenţialele efecteadverse ale tratamentului prescris, etc.)- ?e obţine consimţăm!ntul informat- 5acientul este instruit privind privind#

- semnele şi simptomele infiltraţiei, inflamaţiei şi flebitei- informarea nursei dacă se modifică debitul, dacă soluţia nu se mai scurge, dacă "n tubul perfuorului a aparut s!nge, dacă are senaţie de frig- posibilitatea de mişcaredeplasare av!nd perfuie montată- acordaţi atenţie persoanelor v!rstnice şi asiguraţi-vă că au auit şi "nţeles ce li s-a spus

7G7C- 5oiţia pacientului - şe!ndă, stănd pe un scaun cu m!na sprijinită pe un suport special, sau decubit

dorsal4416040 534+677- Ferificaţi prescripţia medicală privind cantitatea şi tipul de soluţie perfuabilă- Ferificaţi ambalajul soluţiei, claritatea şi termenul de expirare- Ferificaţi compatibilitatea "ntre medicamentele prescrise- 7dentificaţi pacientul- 0duceţi materialele l!ng patul pacientului- ?pălaţi m!inile"mbrăcaţi mănuşi sterile" I&%roducere" 'edic"'e&%ului & !olu5i" per*u+"/il$ &"i&%e de 'o&%"re" per*u+iei - +acă medicamentul de adăugat este o pulbere, aspiraţi corect "n seringă cantitatea de diluentsolventşi injectaţi "n flaconul cu medicament, după deinfecţia dopului

- 0gitaţi flaconul "ntre m!ini ca să se diolve toate particulele- 0spiraţi soluţia medicamentoasă "n seringă- +einfectaţi capăcelul de la pungăflaconul de soluţie perfuabilă- +esfaceţi căpăcelul de la pungăflacon- Bnţepaţi dopul de cauciuc al pungiiflaconului cu acul ataşat la seringă- 7njectaţi medicamentul "n pungăflacon- otiţi, răsturnaţi uşor pungaflaconul pentru a se amesteca medicamentul cu soluţia perfuabilă- 0plicaţi eticheta peste punga sau flaconul de soluţie, indic!nd data, ora administrării, medicaţiaadăugată şi doa- 4xaminaţi soluţia pentru precipitate, decolorare, tulburare după adăugareafiecărui medicament

- >ontaţi perfuia/ I&%roducere" 'edic"'e&%ului &%r-o pu&#$*l"co& de !olu5ie per*u+"/il$ c"re de@" " *o!%!u!pe&d"%$ & !%"%i (i l" c"re " *o!% 'o&%"% per*u+orul0- Ferificaţi dacă volumul pungii flaconului de soluţie este adecvat- Bnchideţi clemaprestubul pentru a preveni injectarea "n bolus a medicamentului- +einfectati şi "ntepati dopul de cauciuc al pungiiflaconului cu acul ataşat la seringă- 7njectaţi medicamentul "n pungăflacon- idicaţi pungaflaconul de soluţie din stativ şi "nv!rtiţiagitaţi "ncet soluţia pentru a se amesteca cumedicamentul şi suspendaţi apoi "n stativ

Page 18: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 18/200

- 4xaminaţi soluţia pentru precipitate, decolorare, tulburare după adăugarea fiecărui medicament- +eschideţi clemaprestubul şi reajustaţi debitul de curgere al soluţiei- 0taşaţi eticheta peste pungă sau flaconul de soluţie, indic!nd data, ora administrării, medicaţiaadăugată şi doa.B287H740 5074216D67- 4valuaţi semnele vitale- 3bservaţi starea pacientului, dacă au apărut reacţii adverse

- Ferificaţi periodic debitul soluţiei- 4valuaţi răspunsul pacientului la administrarea medicamentului, la fiecare oră, dacă este posibil438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e colecteaă materialele folosite "n recipiente speciale conform 5. 6.- ?e "ndepărteaă mănuşile- ?e spală pe m!ini cu apă şi săpun 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 4ventualele reacţii adverse, alergii4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 0dministrarea medicamentului "n soluţia perfuabilă este corectă, nu sunt incompatibilităţi, nu sunt precipitate,- 2u au apărut reacţii adverse- 4fectul terapeutic este rapid sau se manifestă "n timpul preconiatlinia venoasă răm!ne accesibilă- ?e asigură perfuarea soluţiei "n spaţiul i.veultate nedoritee face iJț

- oncentraţia mare a doei de medicament "n soluţia perfuabilă poate caua complicaţii# scleroa,tromboa, flebita, hemolia.- 4xtravaarea medicamentului "n ţesutul subcutanat poate caua necroa ţesutului - evitaţiadministrarea "n aceeaşi venă, verificaţi frecvent locul, informaţi medicul- itmul rapid poate determina supra"ncărcarea inimii manifestată prindispnee, dureri precordiale - reduceţi debitul sau "ntrerupeţi p!nă dispar fenomenele supra"ncărcării,reluaţi administrarea "ntr-un ritm mai lent, supravegheaţi permanent pacientul.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-=4. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE 3UCOASA CON2UNCTI8ALĂ

,COLIRURI UNGUENTE

Ge&er"li%$5i>edica ia oculară (picături, unguente) are scop at!t diagnostic c!t i terapeutic. 5icăturile deț ș

ochi pot fi folosite "n timpul examenului oftalmologic pentru a anesteia ochiul, a dilata pupilafacilit!nd examinarea, a eviden ia corneea pentru examinare. >edica ia oculară poate de asemenea săț ț

&A

Page 19: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 19/200

fie folosită pentru lubrefierea ochiului, tratament (glaucom, infec ii oculare), protec ia vederii la nou-ț ț

născut, lubrefierea orbitelor pentru introducerea proteelor oculare.Bn elegerea efectelor oculare a medica iei administrate pe această cale este foarte importantăț ț

deoarece anumite medicamente pot caua afec iuni sau serioase efecte negative. +e exemplu,ț

acetilcolinergicele, care sunt frecvent folosite "n timpul examinării ochiului, pot grăbi apari iaț

glaucomului la pacien i cu predispoi ie pentru această boală.ț ț

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

- 0dministrarea medicamentelor "n sacul conjunctival pentru a obţine un efect terapeutic. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 − 1avă medicalăcărucior pentru medicamente− 5icături (coliruri) sau unguente prescrise de medic− ?er fiiologic steril−omprese de tifon sterile− Merveţele− 5ipetă−>ănuşi sterile

−ecipient pentru colectarea materialelor folosite−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C#− 7nformaţi pacientul clientul şi explicaţi procedura

− 4xplicaţi efectul terapeutic şi eventualele reacţii− 7nformaţi asupra eventualelor alergii− 7nstruiţi pacientulclientul să nu se mişte− ?ubliniaţi şi clarificaţi explicaţiile medicului despre boală− 4xplicaţi orice altă recomandare terapeutică adiţională7G7C#−0siguraţi intimitatea−0siguraţi poiţia corectă - decubit dorsal sau şe!nd cu capul dat pe spate4416040 534+677#- 5regătiţi materialele pe o tavă medicală

- Ferificaţi recomandarea medicală- 7dentificaţi pacientulclientul- 0tenţionaţi pacientulclientul să nu se mişte "n timpul procedurii; "n caul copiilor mici este nevoie desus inerea capului de către mama "nso itoare sau o altă asistentăț ț

- 0siguraţi o lumină adecvată- 5oiţionaţi pacientul clientul culcat sau şe!nd cu capul dat pe spate- ?pălaţi m!inile cu apă şi săpun "mbrăcaţi mănuşi sterile- +eschideţi fanta palpebrală din interior spre exterior folosind comprese sterile "mbibate "n ser fiiologic- 0spiraţi cu pipeta cantitatea de soluţie necesară (deschideţi tubul cu unguent)

Page 20: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 20/200

- 5rotejandu-vă degetele cu comprese sterile, trageţi bl!nd pleoapa inferioară entru a evidenţia saculconjunctival- 7nstruiţi pacientul clientul să privească "n sus şi "napoi pentru a proteja corneea, sub pleoapasuperioară şi pentru a preveni clipitul "n momentul c!nd vă propiaţi cu pipeta sau tubul- ?prijiniţi m!na care ţine medicamentul pe fruntea pacientului pentru a evita rănirea cu pipeta sauv!rful tubului dacă pacientul se mişcă plasaţi pipeta sau v!rful tubului cu unguent deasupra saculuiconjunctival la l-$cm

- 7nstilaţi numărul de picături prescris sau aplicaţi aproximativ &cm liniar din unguent, pe suprafaţa pleoapei inferioare;Nu "%i&#e5i pipe%" %u/ul de oc)iul p"cie&%ului clie&%ului- 4liberaţi pleoapa inferioară- 7nstruiti pacientulclientul să "nchidă ochiul şi să-şi mişte globul ocular pentru a "mprăştiamedicamentul- Bndepărtaţi orice exces de medicament din jurul ochiului cu o compresă sterilă sau un şerveţel- ?pălaţi-vă pe m!ini, schimbaţi mănuşile şi repetaţi intervenţiile pentru celălalt ochi dacă este necesar B287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- 3bservaţi eventualele reac iiț

438027G040 D36D67 +4 >62C- 5uneţi medicamentele la locul de păstrare- 0siguraţi-vă că sunt condiţii optime pentru păstarea medicamentelor deschise- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 3rice observaţie legată de starea pacientului clientului sau aspectul local# secreţii, roşeată, senaţiede corp străin4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- >edicamentele au fost administrate fără incidente- 5acientulclientul exprimă stare de confort, nu acuă reacţii neplăcute# usturime, lăcrimare- 5acientulclientul este cooperant şi demonstreaă inţelegerea informaţiilor primiteeultate nedorite e faceţi J- 5acientul nu coopereaă şi există risc de leare a corneei - "ntrebaţi medicul- 5acientulclientul acuă senaţii neplăcute (usturime, lăcrimare, arsură, hiperemie) - explicaţi pacientuluiclientului că sunt efecte ale medicamentului; anunţaţi medicul dacă acestea nu suntobişnuite "n caul administrării medicamentului recomandat)- ?emnalaţi medicului orice manifestare ieşită din comun# vedere neclară, diplopie, cefalee, palpitaţii.Nu *olo!i5i "cele"(i %"'po"&e !"u co'pre!e l" "'/ii oc)iF 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-=. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CALE NAALĂ

$'

Page 21: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 21/200

Ge&er"li%$5i

>edica ia pe cale naală poate fi sub formă de picături, spra/ sau aerosoli (folosind unț

nebuliator).>ajoritatea medicamentelor administrate in acest fel produc mai degrabă efecte locale dec!t

sistemice. >ulte medicamente cu cale de administrare naala sunt vasoconstrictoare, folosite pentruameliorarea congestiei naale.

0lte tipuri de medicamente folosite pe aceasta cale sunt antisepticele, anesteicele sicorticosteroiii. 0nesteicele locale pot fi adminsitrate pentru asigurarea confortului pacientului intimpul unei examinari rinolaringeale, laringoscopii, bronhoscopii sau intubatii endotraheale.orticosteroiii reduc inflamatia in sindroamele alergice sau inflamatorii sau atunci cand pacientul are polipi naali.

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 7ntroducerea medicamentelor pe cale naală pentru tratarea problemelor locale

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 −>edicamentele prescrise

− 1avă sau cărucior pentru medicamente− 5ipetăsticlă picurător − Merveţele−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C#− 4xplicaţi necesitatea procedurii şi a poiţiei pentru instilaţii naale− 4xplicaţi efectul terapeutic şi necesitatea menţinerii poiţiei timp de K− 7dentificaţi eventualele alergii cunoscute de pacient

7G7C#−0siguraţi poiţia adecvata pentru ca medicamentul să nu ajungă in faringe, deoarece va fi inghitit iar 

efectul va fi influenţat;−apul pacientului se aşeaă pe o pernă la marginea patului in funcţie de ona afectată4416040 534+677#- 5regătiţi materialele pe o tavă sau un cărucior pentru tratamente

- Ferificaţi recomandarea medicală- 7dentificaţi pacientul- ugaţi pacientul să nu se mişte- ?pălaţi m!inile cu apă şi săpun- 0siguraţi lumina adecvată- 0şeaţi pacientul "ntr-una din cele trei poiţii pentru a permite medicamentelor să ajungă "n onaafectată#a) Bn decubit dorsal cu capul uşor "nclinat spre ona afectată pentru trompa lui 4ustachio b) Bn decubit dorsal cu umerii sprijiniţi pe o pernă, cu capul "n extensie pentru sinusurile etmoidal şisfenoidal

Page 22: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 22/200

c) Bn decubit dorsal cu umerii sprijiniţi pe pernă, cu capul "n hiperextensie "ntors spre partea afectată pentru sinusurile frontale şi maxilare- +aţi pacientului şerveţele- 0spiraţi "n pipetă cantitatea de medicament necesară- 7ntroduceţi varful pipetei exact in nară- 7nstilaţi cantitatea necesară numărand picăturile- 7nstruiţi pacientul să menţină poiţia timp de K pentru a preveni scurgerea "n afară sau spre g!t a

medicamentului- 0bsorbiţi excesul de medicamente şi explicaţi pacientului să nu sufle nasulB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- 3bservaţi starea pacientului- 7nformaţi pacientul "n c!t timp se instaleaă efectul;- 7nstruiţi pacientulfamilia cum să procedee dacă va trebui să continue tratamentul la domiciliu438027G040 D36D67 +4 >62C- 5uneţi medicamentele şi pipeta "n locul de păstrare- 0siguraţi-vă că sunt condiţii optime pentru păstrarea medicamentelor (sticluţelor) deschise- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- >edicamentele au fost administrate fără incidente- 5acientul respiră pe nas, cu uşurinţă- 5acientul nu acuă reacţii neplăcute- 5acientul este cooperant şi demonstreaă inţelegerea informaţiilor primiteeultate nedorite e faceţi JDa atingerea firelor de păr din nas se declanşeaă strănutul#- 0cţionaţi cu grijă in timpul administrării- 3feriţi pacientului şervetele şi instruiţi-l să-şi acopere nasul şi gura cu un şerveţel dacă "i vine săstrănute5acientul acuă senaţie de inţepătură sau uscăciune a mucoasei#- 4xplicaţi pacientului că senaţia este trecătoare- +acă manifestările se menţin, anunţaţi medicul5acientul acuă cefalce, palpitaţii, insomnii (mai ales la bătr!ni şi copii)#- 0nunţaţi medicul0spirarea solu iei "n fosa naală favorieaă scurgerea acesteia "n laringe provoc!nd accese de tuseț

(spasme)# Diniştiţi pacientul, anunţaţi medicul7olo!i5i pipe%" pe&%ru u& !i&#ur p"cie&%FDe(i c"i%"%e" &"+"l$ &u e!%e !%eril$ re!pec%"5i &or'ele de "!ep!ie (i "&%i!ep!ie deo"rece ei!%$le#$%uri cu !i&u!urileF

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

$$

Page 23: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 23/200

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-=. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CALE RECTALĂ

Ge&er"li%$5i>edicamentele care se administreaa intrarectal pot fi supoitoarele si unguentele.?upoitoarele sunt medicamente solide, mici, de cele mai multe ori sub formă de con,

constituite pe baa de unt de cacao sau glicerina. ?e administreaă pentru a stimula peristaltismulintestinal i defeca ia, sau pentru a reduce durerea i irita iile locale. +e asemenea ele con inș ț ș ț ț

antitermice. ?e topesc la temperatura corpului i sunt absorbite lent.ș

+eoarece inser ia de supoitoare intrarectal stimuleaă nervul vag, această procedură esteț

contraindicată la pacien ii cu aritmii. +e asemenea, este contraindicată la pacien ii care au suferitț ț

recent interven ii chirurgicale recente "n ona rectului sau prostatei.ț

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- olosirea unei căi alternative de administrare "n caul intoleranţei digestive (vărsături).- >edicamentul are gust neplăcut, influenţeaă activitatea hepatică sau are efect iritant al mucoaseigastrice.- ?e inactiveaă sub influenţa sucurilor gastrice

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 − ?upoitoarele prescrise−>ănuşi sau degete de mănuşă− 5aravan, draperie− 1avăcărucior pentru medicamente−Faselină−>ateriale pentru clismă dacă este caul−+ocumentele utiliate#

- i a de proceduriș

- oaia de temperatură (tratament)- onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

- ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

- egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- 4xplicaţi necesitatea sau eficacitatea procedurii- 4xplicaţi efectul terapeutic şi avantajele- 7dentificaţi eventualele alergii- 0siguraţi pacientulclientul că se va respecta intimitatea- 4xplicaţi pacientuluiclientului că poate apare senaţia de defecaţie pe care trebuie să o stăpanească

7G7C- 0siguraţi poiţia de decubit lateral st!ng- 4fectuaţi clisma evacuatoare la indicaţia medicului4416040 534+677- 5regătiţi materialele pe o tavă cărucior pentru medicamente- Ferificaţi prescripţia medicală- 7dentificaţi pacientulclientul- +uceţi medicamentele "n salon- 4xplicaţi manevra- 0siguraţi intimitatea cu un paravan

Page 24: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 24/200

- ?pălaţi m!inile şi "mbrăcaţi mănuşile (sau aplicaţi degetul de mănuşă)- 0şeaţi pacientulclientul "n decubit lateral st!ng cu piciorul de jos "ntins şi cel de deasupra flectat(poiţia ?ims); la copilul mic se flecteaă picioarele copilului din poi ia decubit dorsalț

- Bndepărtaţi folia de pe supoitor - 5uneţi vaselină pe capul supoitorului pentru a permite alunecarea acestuia- u o m!nă "ndepărtaţi uşor fesele şi evidenţiaţi orificiul anal- u degetul "mbrăcat "n mănuşă introduceţi supoitorul "n canalul rectal dincolo de sfincterul intern

- 7nstruiţi pacientulclientul să stea liniştit & minute pentru a favoria (se recomandă mamei"nso itoare să ină lini tit copilul) absorţia medicamentuluiț ț ș

B287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă după & minute- 3bservaţi efectul medicamentului şi informaţi pacientul c!nd instaleaă acesta şi c!t dureaă- 7nstruiţi pacientulclientul cum se procedeaă dacă trebuie să continue tratamentul la domiciliu438027G040 D36D67 +4 >62C- 5lasaţi supoitoarele rămase "ntr-un loc adecvat pentru păstrare- Bndepărtaţi ambalajele- Bndepărtaţi mănuşile- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 4xistenţa iritaţiei sau s!ngerării, a hemoroiilor, continenţaincontinenţa sfincterului4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5urgaţia, calmarea durerii, atenuarea tranitului, scăderea febrei exprimate prin creşterea gradului deconfort- ?upoitorul nu a fost eliminat- 5acientul demonstreaă că a "nţeles informaţiileeultate nedorite e faceţi J- eultatul aşteptat nu apare - liniştiţi pacientulclientul, anunţaţi medicul- ?upoitorul este eliminat, efectul nu se poate instala - răm!neţi l!ngă pacient, "ncurajaţi-l şi menţineţifesele str!nse cel puţin & min. 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-=. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE SUPRA7A A TEGU3ENTELOR Ț

Ge&er"li%$5i5rintr-un patch adeiv sau unguent doat aplicat pe piele, substan a medicamentuoasă esteț

eliminat constant, controlat, direct "n circula ia sangvină, ob in!ndu-se un efect sistemic prelungit.ț ț

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0− 3bţinerea unui efect local asupra tegumentelor,− ?timularea circulaţiei

$

Page 25: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 25/200

− +iminuarea efectului medicamentului printr-o absorbţie mai lentă.. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 

- >edicamentele, prescrise (lichide, pudre, unguente, alifii, mixturi, plasturi)- >ănuşi de cauciuc- omprese, tampoane, spatulă- 5ense porttampon, spatulă

- >aterial pentru protecţia patului- 1avă sau carucior pentru medicamente- isa de terapie intensiva sau foaia de temperatura (tratament)- +ocumentele utiliate#

- i a de proceduriș

- oaia de temperatură (tratament)- onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

- ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

- egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C#

- 7nformaţi pacientul asupra efectului medicamentului- 4xplicaţi pacientului metodele de administrare a medicamentelor# badijonare, pudraj, comprese- 7nformaţi pacientul asupra senaţiilor pe care le poate simţi- 7nformaţi asupra eventualelor alergii 7G7C#

- 0siguraţi intimitatea- 0siguraţi poiţia adecvată "n funcţie de ona pe care urmeaă să se aplice medicamentul- ?fătuiţi pacientul să stea relaxat

4416040 534+677#- 5regătiţi materialele pe o tavă sau un cărucior - Ferificaţi recomandarea medicală

- 7dentificaţi pacientul; identificaţi eventualele leiuni care contraindică administrarea- 0siguraţi intimitatea- 0şeaţi pacientul in poiţie adecvată- ?pălaţi mainile- Bmbrăcaţi mănuşi de cauciuca) 0plicarea unguentelor şi alifiilor - ?coateţi medicamentul din tub prin apăsare sau din cutie cu ajutorul spatulei- 7ntindeţi cu blandeţe un strat subţire cu mana imbrăcată in mănuşă sau cu spatulă.- 5rotejaţi pielea cu un pansament dacă e necesar, astfel incat medicamentul să nu fie indepărtat- urăţaţi suprafaţa pielii intre două aplicări cu excepţia situaţiilor in care medicul recomandă astfel. b) 0plicarea lichidelor 

- Bntindeţi soluţia medicamentoasă cu ajutorul unui tampon- Dăsaţi pielea să se usuce- 5rotejaţi cu un pansament dacă soluţia folosită e colorată- urăţaţi suprafaţa pielii intre două aplicări cu excepţia situaţiilor in care medicul recomandă altfel;c) 0plicarea medicamentelor vasodilatatoare- 5unenţi mănuşi de cauciuc pentru a preveni absorbţia medicamntelor de propriile tegumente- 0plicaţi plasturele pe toracele anterior sau pe altă onă a corpului indicată de medic- 0lternaţi locurile la fiecare doă medicamentoasăB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul in poiţie comodă

Page 26: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 26/200

- 3bservaţi eventualele reacţii locale- 7nstruiţi pacientulfamilia dacă este nevoie de continuarea tratamentului la domiciliu438027G040 D36D67 +4 >62C- 5uneţi medicamentele in locul de păstrare şi asiguraţi-vă că există condiţii adecvate- Bndepărtaţi compresele, tampoanele folosite- ?pălaţi m!inile 231040 534+677

- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș șmedicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 3rice observaţie legată de starea pacientului, aspectul local al tegumentelor 4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- >edicamentele au fost administrate fără incidente- 5acientul exprimă stare de confort, nu acuă reacţii neplăcute- 5acientul este cooperant şi demonstreaă inţelegerea informaţiilor primiteeultate nedorite e faceţi J- 5acientul acuă efectuarea cu brutalitate a manevrelor - liniştiţi pacientul (vă cereţi scue şi explicaţi,dacă este caul, că manevra in sine poate fi dureroasă)- 5acientul acua senatii neplacute# usturime, inţepături - explicaţi pacientului, dacă este caul, căsenaţiile fac parte din fectul medicamentelor - 5e suprafaţa tratată apare inroşirea sau alte semne de alergie - observaţi starea, anunţaţi medicul şitransmiteţi informaţiile prin raportul de tura. 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-=<. AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

4. Scopul procedurii0Ge&er"li%$ i0ț0dministrarea medicamentelor este una dintre cele mai mari responsabilită i ale asistentei.ț

5entru a asigura pacientului o terapie medicamentoasă eficientă i corectă, asistenta trebuie să fieș

familiariată cu indica iile, doările i efectele medicamentului prescris.ț ș

+e asemenea pacientul trebuie interogat "naintea fiecărei administări despre eventualele reac iiț

alergice din trecut la substan a respectivă. 0sistenta trebuie să aibă cunostin ele i abilită ile de aț ț ș ț

minimia anxietatea pacientului i de a maximia eficien a medicamentului (cunosc!nd modalitatea deș țadministare, timpul etc.). De!criere" procedurii0C$ile de "d'i&i!%"re " 'edic"'e&%elor0>edicamentele pot fi administrate pe diverse căi#

- c"le" de "d'i&i!%"re 'ucoder'ic$# administrare oculară, vaginală, naală, auriculară, transdermală(prin absorb ie), orofaringeal (inhala ii)ț ț

- c"le" de "d'i&i!%"re e&%er"l$# absorb ia medicamentelor prin tractul gastrointestinalț

$@

Page 27: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 27/200

- c"le" de "d'i&i!%r"re p"re&%er"l$# injec ii sau perfuii intradermale, subcutanate, intramusculare,ț

intravenoase, intrarectale, intraosoase, intraarteriale- c"le" de "d'i&i!%r"re e&do%r")e"l$0 administarea medicamentelor "n sistemul respirator cu ajutorulsondei endotraheale- c"le" de "d'i&i!%"re epidur"l$# administare de medicamente (anesteic sau analgeice opioide) printr-un cateter introdus peridural- c"le" de "d'i&i!%"re i&%r"pleur"l$0 injectarea de medicamente "n spa iul pleuralț

alea de administare a medicamentului determină efectele acestuia. +e exemplu,medicamentele administrate intravenos ac ioneaă instant deoarece intră imediat "n circula ia sangvină.ț ț

+e aceea antibioticele se fac de obicei intravenos pentru a determina un răspuns imediat i costant.ș

Pree&ire" erorilor & "d'i&i!%"re" 'edic" ieițBnaintea administrării oricărei medica ii aceasta trebuie comparată cu medica ia prescrisă deț ț

medic din foaia de observa ie.ț Se " eri*ic" 'e&%"l re#ul" celor ci&ci pJ0- p"cie&%ul po%rii%- 'edic"'e&%ul po%rii%- do+" po%rii%$- c"le" de "d'i&i!%"re po%rii%$- %i'pul ,or" de "d'i&i!%"re po%rii%

Bntodeauna se va verifica iș d"%" epir$rii fiecărui medicament pe care "l vom administra.1otodată, "naintea oricărei administrări medicamentoase se vor avea "n vedere drepturile pacientului#- dreptul de a tii de ce i se administreaă un anumit medicament i ce efecte adverse poate aveaș ș

- dreptul de a refua medica ia prescrisăț

?e verifică identitatea pacientului pentru a evita orice eroare de confuie.0u apărut multe facilită i care să prevină erorile de administrare a medicamentelor, "n specialț

 pentru cele a căror administrare preintă ri!c cre!cu%#- "'iod"ro&e- "&%ico"#ul"&%e- /e&+odi"+epi&e

- c)i'io%er"pice- dop"'i&"- do/u%"'i&"- i&!uli&"- lidoc"i&"- opioide ,'or*i&"- %ro'/oli%ice

+iferitele strategii de prevenire a erorilor de administare a medicamentelor cu risc crescutconstau "n prepararea acestora astfel "nc!t ele să poată fi imediat perfuate, asa-numitele NpremixedinfusionO.

Bnainte de administarea lor trebuie verificate de către două nurse diferite (doajul i rataș

 perfuiei).E*ec%ele 'edic"'e&%elor i i&%er"c iu&ile di&%re ele0ș ț6rmărirea răspunsului la administrarea unui anume medicament necesită o bună cunoa tere aș

stării pacientului i a efectelor a teptate de la medicamentul administrat. +e exemplu, dacă un pacientș ș

 primind un antiaritmic continuă să preinte contrac ii ventriculare premature, trebuie anun at mediculț ț

ca medicamentul administrat nu produce efectul scontat.Bn cadrul monitoriării eficien ei unei anume terapii medicamentoase, trebuie luate "n calcul iț ș

reultatele testelor de laborator, care pot indica un efect terapeutic, un efect advers sau un nivel toxic.+e exemplu, timpii de protrombina ajută la evaluarea efectului administrării de heparina, sau nivelulscăut al potasiului poate fi un semn al efectelor adverse ale unui diuretic. 6nele medicamente "nsă pot

Page 28: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 28/200

afecta reultatul testelor de laborator, cau!nd a a-isele reultate Nfals poitiveO. +e exemplu, codeinaș

 poate cre te presiunea intracraniană.ș

?e va monitoria cu aten ie starea pacientului. 0numite modificări ca scăderea sau cre terea "nț ș

geutate pot afecta ac iunea anumitor medicamente. 0l i factori ca v!rsta pacientului, constitu ia fiică,ț ț ț

sexul, statusul emo ional pot afecta, de asemenea, răpunsul pacientului la admnistrareaț

medicamentelor.+eoarece majoritatea pacien ilor primesc mai mult de un medicament, trebuie, de asemenea,ț

avute "n vedere interac iunile dintre ele. 3 interac iune "ntre medicamente "nseamnă o schimbare "nț țabsorb ia, distribu ia, metabolismul i excre ia acestuia, care poate apărea la administrarea altuiț ț ș ț

medicament sau imediat după aceea. 3 interac iune de dorit folosită ca baa "n terapiileț

medicamentoase combinate, este potentarea efectului unui medicament, ajutarea men inerii unuiț

anumit nivel sangvin sau minimaliarea efectelor adverse, cu ajutorul altui medicament. 5e de altă parte, anumite interac iuni pot avea reultate nedorite ca diminuarea efectului unui medicament, sau,ț

din contră, maximiarea sa p!nă la efect toxic. +e exemplu, pacien ii fumători necesită doe mai mariț

de teofilina (medicament administrat cu precădere "n astm bron ic i care se metabolieaă "n ficat)ș ș

dec!t pacien ii nefumători, deoarece la fumători se activeaă enimele oxidative din ficat care crescț

metaboliarea teofilinei.Ur'$rire" e*ec%elor "der!e

Da administrarea unui medicament este necesară recunoa terea i identificarea efectelor ș șadverse, reac iilor toxice i alergiilor medicamentoase. 6nele efecte adverse sunt trecătoare i deț ș ș

intensitate redusă, pacientul devolt!nd o toleran ă fa ă de medicament. 0ltele necesită o schimbare aț ț

terapiei medicamentoase.3 reac ie toxică la un medicament poate fi acută, datorată doelor excesive, sau cronică,ț

datorată acumulării progresive a medicamentului "n corp. +e asemenea, reac iile toxice pot apărea caț

reultat al modificării metabolismului sau excre iei care determină astfel cre terea niveluluiț ș

medicamentului "n s!nge.3 reac ie alergică la un medicament este reultatul unei reac ii antigen-anticorp. eac ia poateț ț ț

fi de la o urticarie banală p!nă la oc anafilactic. +e aceea "naintea administrării medicamentelor seș

verifică eventualele reac ii alergice. Bn principiu, testul alergic se face "naintea administrării primeiț

doe dintr-un medicament. +e asemenea trebuie avut "n vedere că un istoric alergenic negativ la unanume medicament nu exclude posibilitatea apari iei reac iei alergice "n preent sau viitor.ț ț

0lte efecte adverse ale medicamentelor pot fi dependen a i reac iile idiosincraice (care apar laț ș ț

 persoane cu anumite deficite genetice).3rice administrare de medicament, calea de administrare, doajul, refuul pacientului, apari iaț

efectelor adverse, trebuie notificate corect i eligibil "n planul de "ngrijire cu semnătura asistentei.ș

Re!po&!"/ili%$5i prii%o"re l" "d'i&i!%r"re" 'edic"'e&%elor−A!i!%e&%ul (e*  răspunde de asigurarea i repartiarea "n sec ie a medicamentelor necesareș ț

−A!i!%e&%" de !"lo& răspunde de #− stocarea şi utiliarea corespunătoare a medicamentelor − de respectarea condiţiilor de asepsie şi antisepsie# pregătirea materialelor sterile şi

manevrare aseptică, deinfecţia m!inilor − supravegherea pacientului "n timpul şi după administrarea medicaţiei− notarea procedurii

− Bn caul oricăror di!*u&c5io&"li%$5i se informeaă şeful ierarhic−Nere!pec%"re" proce!ului descris atrage sancţiuni pentru vinovaţi, stabilite de către conducerea

secţiei şi a unităţii. 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

$A

Page 29: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 29/200

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-=K. AD3INISTRAREA O6IGENULUI PE SONDĂ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

- 0proviionarea esuturilor cu oxigen "n ca de hipoxie.ț

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 − ?ondă de cauciuc sau material plastic, sterilă− Deucoplast−>ănuşi de cauciuc−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț− egistru de predare

548C1740 5074216D67 5?7:7C

− 7nformaţi pacientul asupra necesităţii administrării oxigenului− 4xplicaţi procedura pentru a obţine colaborarea−0siguraţi pacientul de inofensivitatea procedurii;

7G7C−0siguraţi pacientului o poiţie comodă−Ferificaţi libertatea căilor respiratorii

4416040 534+677−Ferificaţi prescripţia medicală şi debitul de 3$ recomandat pe minut− 7dentificaţi pacientul şi stabiliţi o relaţie de colaborare−>ăsuraţi distanţa de la narină pană la lobul urechii (aproximativ @-A cm)- 7ntroduceţi sonda "n narină perpendicular pe planul feţei pentru a nu lovi cornetele naale (c!nd se"nclină "n sus) sau planşeul fosei naale (c!nd se "nclină "n jos)-6meiţi sonda pentru a favoria "naintarea-0siguraţi-vă că sonda a ajuns la profunimea dorită-ixaţi sonda cu leucoplast-ixaţi debitul (@ lmin) conform prescripţieiB287H740 5074216D67

- ?upravegheaţi bolnavul şi controlaţi frecvent permeabilitatea sondei, observaţi faciesul- 0siguraţi ingrijirea nasului şi cavităţii bucale deoarece 3$ usucă mucoasa- ?chimbaţi ilnic sonda şi narina folosind mănuşi- ontrolaţi frecvenţa respiraţiei438027G040 D36D67 +4 >62C- Bndepărtaţi sondele de unică folosinţă- urăţaţi sondele de cauciuc şi pregătiţi pentru steriliare- !nd indicaţia de administrare a oxigenului "nceteaă, "ndepărtaţi cu grijă sursa de ox/gen 231040 534+677

Page 30: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 30/200

- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 2otaţi data şi ora "nceputului şi sf!rşitului oxigenoterapiei "n foaia de temperatură i "n registrul deș

 predare- 2otaţi debitul min.- 2otaţi reacţia pacientului, semnele vitale ("n special respiraţia), culoarea tegumentelor, schimbări alestării de conştienţă4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul are respiraţie normală sau preintă ameliorare a stării iniţiale- 5acientul exprimă stare de confort, preintă tegumente normal colorate, mucoasele sunt intacte.eultate nedorite e faceţiJ- ?onda iese in afară deoarece nu a fost introdusă corect - repetaţi cu atenţie manevra de introducere şiasiguraţi-vă că s-a atins profunimea necesară- 5acientul se baloneaă - sonda a fost introdusă prea profund şi 3$ ajunge in stomac; retrageţi sonda pană aproape de vălul palatin- >ucoasele pacientului sunt uscate, iritate - reduceţi presiunea oxigenului dacă observaţi deprimareafuncţiei respiratorii şi anunţaţi medicul, verificaţi funcţionarea umidificatorului, schimbaţi narina laintroducerea sondei, mobiliaţi din cand in cand sonda

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

ALI3ENTAREA PACIENTULUI

;;;-=;. ALI3ENTAREA PRIN SONDA NAOGASTRICĂ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 7ntroducerea alimentelor "n stomac prin sonda nao-gastrică la pacien ii# incon tien i, cu tulburări deț ș ț

degluti ie, negativism alimentar, intoleran a sau hemoragii digestive, opera i pe tubul digestiv sauț ț ț

organele anexe, cu stricturi ale esofagului sau cardiei - care "mpiedică pătrunderea alimentelor dincavitatea bucală "n stomac- 0sigurarea ra iei alimentare adecvate cantitativ i calitativ, precum i a necesarului de apăț ș ș

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 5e o tăvi ă medicală se vor pregăti#ț

- ?onda nasogastrică

- ?eringa 8u/on de '-&'' ml- 8licerină sau ulei de parafină- 9andaj adeiv- 1ăvi ă renală, mu ama, mănu i de cauciucț ș ș

- 0limente lichide sau semilichide conform recomandărilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)

<'

Page 31: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 31/200

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- ?e explică necesitatea procedurii dacă este con tientș

7G7C- ?e a eaă "n poi ie favorabilă alimentării (semi e!nd) pentru a impiedica refluxul lichiduluiș ț ș

4416040 534+677- ?e spală m!inile i se "mbracă m!nu iș ș

- ?e introduce sonda naogastrică, se verifică poi ia acesteia, se fixeaă cu bandaj adeivț

- ?e aspiră con inutul gastricț

- ?e verifică amestecul preparat pentru alimenta ie să nu aibă grunji, la nevoie se strecoarăț

- ?e "ncăle te lichidul alimentar la temperatura corpuluiș

- ?e umple seringa 8u/on cu cantitatea de aliment indicată, se adapteaă la capătul liber al sondei i seș

administreaă lent, apoi se insuflă pu in aer pentru a o goli complet i se penseaă capătul liber pentruț ș

a "mpiedica scurgerea lichidului "napoiB287H740 5074216D67- ?e a eaă pacientul "n poi ie comodăș ț

- ?e verifică apari ia gre urilor, vărsăturilor, balonărilor, crampelor, diareeiț ț- ?e "ndepărteaă sonda c!nd se "ncheie indica ia de alimenta ie artificialăț ț

- ?e schimbă sonda la intervalul indicat de medic (-P) ile, lăs!nd un interval de @-A ore pe timpulnop ii pentru refacerea circula iei la nivelul mucoasei, dacă nu există contraindica ii se sondeaă peț ț ț

cealaltă nară- ?e mobilieaă sonda rămasă pe loc pentru a preveni learea mucoasei- ?e verifică dacă sena ia de foame a dispărut sau s-a diminuatț

438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e "ndepărteaă mănu ile i celelalte materiale folositeș ș

- ?e spală m!inile 231040 534+677

- 2ota i "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaț ș- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 2ota i cantitatea i felul alimentelor administrate, apari ia reac iilor adverse# grea a, vomaț ș ț ț ț

4F0D6040 47071C 77 534+677Ț

eultate a teptatedorite#ș

- 5acientul tolereaă bine alimenta ia pe sondă, este mul umitț ț

eultate nedoritee face iJț

- 5acientul preintă grea ă, vărsături L consulta i mediculț ț

- 5reintă leiuni la nivelul mucoasei naale, uscăciune la nivelul mucoasei bucale L se mobilieaă

sau se schimbă sonda, se introduce pe cealaltă nară lăs!nd un repaus de c!teva ore, se face toaletacavită ii bucaleț

- 0pare tuse i sufocare, se retrage sonda, se anun ă medicul spre a stabili măsurile de prevenire aș ț

 bronhopneumoniei de aspira ieț

43>02+C7- 4ste important ca alături de aportul caloric i nutritiv să se asigure i necesită ile hidriceș ș ț

- >obiliarea sondei de mai multe ori "n cursul ilei, pentru a favoria circula ia normală la nivelulț

suprafe elor apăsate de eaț

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Page 32: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 32/200

ALI3ENTAREA PACIENTULUI

;;;-=<. ALI3ENTAREA ACTI8Ă I PASI8ĂȘ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 0sigurarea necesită ilor nutritive cantitative i calitative "n func ie de v!rsta i starea pacientuluiț ș ț ș

- avoriarea procesului de vindecare, consolidarea reultatelor terapeutice, prevenirea croniciării

unor "mbolnăviri. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - Fesela i tac!muriș

- ană simplă- ană specială cu cioc sau "n func ie de starea pacientului tub pentru administrarea lichidelor ț

- ărucior pentru alimente, tavă, masă pentru alimenta ie la patț

- 0limente conform regimului recomandat- ?erve ele de masăț

- 5rosoape pentru protejarea lenjeriei de pat i de corpș

−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș− oaia de temperatură (tratament)− egistru de predare

548C1740 5074216D67- ulege i date despre#ț

- afec iune, regim, orarul meselor, repertiarea alimentelor pe mese;ț

- posibilită ile de mobiliare i de folosire a membrelor superioare, nivelul de autonomie;ț ș

- efectuarea unor examinăriinterven ii care impun restric ii alimentare "nainte sau dupăț ț

efectuarea lor;- administrarea unor medicamente "nainte sau "n timpul mesei;- preferin ele alimentare ale pacientuluiț

5?7:7C- ?timula i autonomiaț

- 4xplica i importanta alimenta iei i a regimului pentru evolu ia favorabilă a boliiț ț ș ț

7G7C- especta i recomandările cu privire la mobiliare i asigura i pacientul de ajutorul dumneavoastrăț ș ț

- 0juta i pacientul să se spele pe m!iniț

- 0 ea i pacientul "ntr-o poi ie confortabilă "n raport cu starea sa# la masă "n salon; e!nd sauș ț ț ș

semi e!nd "n pat; "n decubit lateral, cu capul u or ridicat (pe partea st!ngă dacă este dreptaci, inversș ș

dacă este st!ngaci)4416040 534+677- Ferifica i dacă sunt "ndeplinite condi iile de servire a mesei# salonul este aerisit; plo tile i urinareleț ț ș ș

au fost "ndepărtate, nu se fac tratamente, nu se face curat "n salon- 7dentifica i pacientul i regimul recomandatț ș

- 0juta i pacientul să se spele pe m!iniț

- 5regăti i alimentele pe tavă acord!nd aten ie aspectului esteticț ț

A. Ali'e&%" i" "c%i$țSerire" 'e!ei l" p"% & po+i ie e+&d !"u !e'i e+&dț ș ș- 0sea i pacientul "n poi ie confortabilăț ț

- 5roteja i lenjeria pacientului cu un prosop dacă este caulț

<$

Page 33: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 33/200

- 0 ea i tava cu alimentele pe măsu a specialăș ț ț

- 0juta i pacientul să taie alimentele dacă este necesar ț

- 3bserva i dacă pacientul consumă toate alimenteleț

Serire" 'e!ei l" p"% & decu/i% l"%er"l- 0sea i pacientul "n decubit lateral lăs!nd liber bra ul dominantț ț

- ?prijini i capul pacientului astfel "nc!t să fie u or ridicat i proteja i patul cu un prosopț ș ș ț

- 0 ea i un prosop curat sub bărbia pacientuluiș ț

- 5une i tava cu alimente pe marginea patului, pe un scaun sau pe noptieră, astfel "nc!t pacientul sățvadă ce măn!ncă- 1ăia i alimentele "n bucă i miciț ț

- 0juta i-l să bea lichide prin suc iune cu ajutorul unui paiț ț

B. Ali'e&%" i" p"!i$ț- 0 ea i pacientul "n poi ie e!nd (dacă are membrele superioare afectate) sau semi e!nd (dacă esteș ț ț ș ș

imobiliat, adinamic, epuiat, "n stare gravă)- 5roteja i lenjeria de pat i de corp cu prosoape curateț ș

- 0 ea i tava pe măsu a de alimenta ieș ț ț ț

- 0 ea i-vă "n partea dreaptă a pacientuluiș ț

- Ferifica i temperatura alimentelor ț

- idica i cu m!na st!ngă capul bolnavului cu o pernă i administra i supa cu lingura pe jumatate plină,ț ș ț

asigura i-vă că a "nghi it "nainte de a administra o nouă cantitateț ț

- eerva i-vă timp suficient pentru a putea face mici paue dacă este nevoieț

- 1ăia i alimentele solide "n bucă i mici fără să le atinge i cu m!naț ț ț

- Bncuraja i bolnavul să consume alimente purt!nd o discu ie agreabilăț ț

- olosi i linguri a sau pipeta dacă bolnavul are tulburări de degluti ieț ț ț

- 3bserva i permanent faciesul bolnavuluiț

B287H740 5074216D67- 0 ea i pacientul "n poi ie comodă dacă nu poate singur ș ț ț

- eface i patul, "ndepărta i firimiturile, schimba i lenjeria dacă este caulț ț ț

- Ferifica i dacă preintă sena ie de grea ăț ț ț

- 0juta i pacientul să- i facă toaleta cavită ii bucaleț ș ț

438027G040 D36D67 +4 >620- Bndepărta i vasele folosite i resturile alimentare, aerisi i "ncăpereaț ș ț

 231040 534+677- 2ota i "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaț ș

- 2ota i "n foaia de tratament cantitatea de alimente i lichide ingerate; modificările de apetitț ș

(dispari ia, diminuarea, exagerarea, refuul alimentelor, nu-i place m!ncarea, respectă restric iileț ț

religioase, refuă anumite alimente); preintă sete exagerată, grea ă sau stare de r!u "n timpul meseiț

după masă; sena ie de plenitudine; refuă alimentele recomandate, consumă alimente nepermiseț

- ?e comunică turei următoare prin consemnarea "n registrul de predare recomandările legate dealimenta ie i regimț ș

4F0D6040 47071C 77 534+677Ț

eultate a teptatedorite#ș

- 5acientul respectă regimul alimentar, măn!ncă i se hidrateaă corespunător ș

- 4xprimă stare de conforteultate nedoritee face iJț

- 5acientul nu consumă "ntreaga cantitate de alimente L cerceta i cauele# apetit diminuat, condi iiț ț

necorespunătoare, nu-i plac alimentele servite, consumă alimente aduse de apar inători, " i respectăț ș

religia- 5acientul acuă grea ă, stare de r!u L se anun ă medicul, se consemneaă observa iile.ț ț ț

Page 34: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 34/200

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

APLICAREA AGEN ILOR 7IICIȚ

;<-=<. APLICA ȚII CALDE

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 0ctivarea circulaţiei prin dilataţia vaselor de s!nge

- almarea durerii prin reducerea spasmului muscular- reşterea secreţiei gastrice şi a excreţiei renale- ?căderea inflamaţiei şi grăbirea formării colecţiei purulente- 5romovarea confortului şi grăbirea procesului de vindecareTipuri de c$ldur$0  - 6scată - furniată la o temperatură mai mare şi pentru un timp "ndelungat cu ajutorul unor dispoitive# sticla cu apă caldă, termofoare, punga cu apă caldă, perna electrică- 6medă - estompeaă, atenueaă crustele şi exudatele, penetreaă mai ad!nc dec!t căldura uscată, nuusucă pielea, produce mai puţină transpiraţie şi uual este mai confortabilă pentru pacient;dispoitivele pentru aplicarea căldurii umede includ# comprese calde pentru onemici ale corpului sterile sau nesterile, materiale absorbante "mpăturite pentru one mai mari ale

corpului (ex. pentru prişniţul toracic)Prec"u5ii0 - 2u se utilieaă la pacienţii cu risc hemoragic- 4ste contraindicată la pacienţii cu luxaţii "n stadiu acut (deoarece vasodilataţia poate creşte durerea şiumflătura, edemul), sau cu procese inflamatorii acute- ăldura se aplică cu precauţie la copii şi pacienţii "n v!rstă cu insuficienţă renala, cardiaca sau

respiratorie; ateroscleroa- ?e aplică cu precauţie extremă "n one sensibile la căldură (cicatrici sau stome, proteearticulare, one cu implanturi metalice) "ntruc!t creşte riscul de arsuri şi determină efecte sistemice(hipotensiune, polipnee).

. De!criere" procedurii

548C1740 >01470D4D3- 1emometru, prosop, bandă adeivă- >ănuşi dacă pacientul are o leiune deschisă- Pe&%ru !%icl" cu "p$ *ier/i&%e# apă fierbinte de la robinet, termometru de baie, material absorbanttextil, protector pentru "nvelirea sticlei - se ajusteaă temperatura# @,&* - &,P* pentru adulţi şi',@* - @,&* pentru pacienţii "n v!rstă; se verifică reistenţa sticlei la căldură; se umple sticla p!năla jumătate sau $< şi se "nveleşte cu materialul textil pentru a nu veni "n contact direct cu pielea- Pe&%ru o per&$ elec%ric$# material protector pentru "nvelire; se verifică cablu să fie integru şi să nufie un defect de iolaţie , se conecteaă la priă şi se controleaă poiţia monturii, se "nfăşoară perna cuo p!nă sau un prosop pentru protecţie- Pe&%ru o co'pre!$ c"ld$# vas cu apă fierbinte sau un recipient cu apă sterilă, normal salină sau

alte soluţii, la indicaţia medicului; sticlă cu apă fierbinte - acestea pot fi sterile sau nesterile, depinde de prodedura cerută# comprese sau material absorbant, prosop absorbant, tifon "mpăturit, pensă, bol sau bain, termometru de baie, prosop, material impermeabil care acoperă compresa, "mbrăcăminte.ecipientul cu apă !%eril$ fierbinte sau soluţii sterile se aşeaă la chiuvetă, se măsoară temperatura cuun termometru steril de baie; dacă nu există un termometru steril, se toarnă soluţie sterilă "ncălită "ntr-un vas curat şi se verifică temperatura cu un termometru obişnuit, apoi se aruncă soluţia testată, seajusteaă temperatura unei soluţii sterile prin adăugarea de apă fierbinte sau rece de la chiuvetă, p!năc!nd soluţia ajunge la * pentru adulţi sau ',&* pentru pacienţii "n v!rstă şi pentru compresele de

<

Page 35: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 35/200

 pus la ochi; se goleste soluţia "ntr-un bol sau bain, apoi se utilieaă tehnici sterile, umeireacompreselor "n soluţia fierbinte- Co'pre!e c"lde &e!%erile# se umple un bol sau bain cu apă fierbinte sau altă soluţie şi se măsoarătemperatura cu un termometru de baie, se ajusteaă temperatura# * pentru adulţi, ',&* pentru pacienţi "n v!rsta, şi pentru comprese pentru ochi, se umeeşte compresa "n lichidul fierbinte, sestoarce şi se aplică- Pri(&i%ul %or"cic  se utilieaă pentru bolnavii febrili; se foloseşte un cerşaf de pat din bumbac

"mpăturit "n trei; se umeeşte cu apă fierbinte $< din suprafaţă, apoi se stoarce, se stropeşte cu alcoolsanitar şi se aplică pe toracele bolnavului prin rulare astfel "nc!t partea umeită să vină "n contact directcu tegumentele, iar partea uscată a cearşafului sau materialului folosit să vină "n jurul toracelui peste partea umeită−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C

- 4xplicaţi procedura pacientului, ob ine i consim ăm!ntulț ț ț7G7C- 7dentificaţi pacientul si verificaţi indicaţia medicului- 4valuaţi starea pacientului si starea pielii unde se va aplica căldura- 0siguraţi intimitatea pacientului- amera să fie "ncălită- >ăsuraţi şi notaţi temperatura, pulsul şi respiraţia "nainte de a se face aplicaţia rece- ?e expune numai ona tratată pentru a evita frisonul4416040 534+677#- ?coateţi aerul care a rămas "n punga pres!nd-o uşor pe o suprafaţă plană, apoi "nchideţi punga, sauţineţi punga sus, str!ngeţi porţiunea neumplută pentru a ieşi aerul, apoi "nchideti punga, str!nge-ti bine

capacul, verificaţi să nu aibă fisuri- 0vertiaţi pacientul să raportee durerea sau disconfortul imediat, sau să "ndepărtee singur dispoitivul, dacă este necesar- >ăsuraţi temperatura, pulsul şi respiraţia "nainte de a se face aplicaţia- +acă tratamentul cald a fost aplicat pentru a creşte temperatura corpului pacientului, se monitorieaătot timpul aplicaţiei temperatura, pulsul şi respiraţia- ?e expune numai ona tratată deoarece vasodilataţia va face ca pacientul să nu aibă frison- ?pălaţi m!inile meticulos- 4valuaţi frecvent starea pielii pacientului şi "ndepărtaţi dispoitivul (sticla cu apă caldă, punga cu apăcaldă, perna electrică) dacă observaţi umflare excesivă sau roşeaţă excesivă, veicule, macerare sau paloare pronunţată, sau dacă pacientul raporteaă durere sau disconfort

- 6mpleţi din nou punga, sticla dacă este necesar pentru a menţine temperatura corectă- Bndepărtaţi dispoitivul extern (sticlapunga cu apă caldă, perna electrică) după $'-<'K- Mtergeţi pielea pacientului cu un prosop- >ăsuraţi temperatura, pulsul şi respiraţia pentru a face comparaţie cu valorile dinaintea aplicaţiei -5oiţionaţi confortabil pacientul "n pat- +acă tratamentul trebuie repetat depoitaţi materialele "n camera pacientului, iar dacă nu, depoitaţimaterialele "ntr-un loc adecvatAplic"re" u&ei co'pre!e c"lde

Page 36: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 36/200

- 5uneţi lenjerie de protecţie sub ona de tratament, "ntindeţi gel (steril dacă este necesar) peste onaafectată- 4vitaţi apucarea directă pe unele one distruse şi la nivelul ochilor (puteţi aplica comprese sterile),gelul reduce macerarea şi riscul de arsuri prin descreşterea ratei de penetrare a căldurii- idicaţi compresele calde din bol sau bain (utiliaţi o pensă sterilă pentru o procedură sterilă)- ?toarceţi excesul de soluţie din compresă (utiliaţi o pensă sterilă pentru o procedură sterilă), excesulde umeeală creşte riscul de arsuri

- 0plicaţi compresa cu bl!ndeţe pe locul afectat şi după c!teva secunde, ridicaţi compresa şi verificaţiaspectul pielii, macerare sau veicule- >ulaţi rapid compresa pe piele, ca să nu intre aer, dacă sunteţi sigura că nu s-au produs arsuri- 0plicaţi un material impermeabil peste compresă şi fixaţi-l cu banda adeivă- 5lasaţi o sticlă, pungă cu apă caldă peste compresă şi impermeabil pentru a menţine temperaturacorectă- Ferificaţi pielea pacientului la fiecare K pentru a identifica semnele de intoleranţă ale ţesuturilor - idicaţi compresa caldă dacă pielea arată roşeaţă excesivă, macerare sau veicule, sau dacă pacientulsimte durere sau disconfort- ?chimbaţi compresa dacă este necesar să menţineţi temperatura corectă- +upă &-$' de minute ridicaţi compresa (utiliaţi pensa, dacă este necesar)- 0runcaţi compresa "ntr-un recipient de deşeuri- Mtergeţi pielea pacientului cu un prosop (steril, dacă este necesar)B287H740 5074216D67- >ăsuraţi temperatura, pulsul şi respiraţia pentru a face comparaţie cu valorile dinaintea aplicaţiei -0siguraţi confortul pacientului438027G040 D36D67 +4 >620- 0runcaţi lichidele şi materialele folosite- +uceţi la steriliare materialele pentru steriliare- +acă tratamentul trebuie repetat depoitaţi materialele "n camera pacientului, iar dacă nudepoitaţimaterialele "ntr-un loc adecvat 231040 534+677- 2ota i "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaț ș

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) ora, durata, temperatura i tipul de aplica ie, locul "n care s-ț ș ț

a făcut aplica ia, starea pielii "nainte, pe durata şi după tratamentț

- 2otati temperatura, pulsul, respiraţia pacientului, semnele complicaţiilor- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură32?7+40 77 ?5470D4Ț

- ?uprima i tratamentul după <' de minute deoarece, p!nă la acest timp probabil vasodilataţia s-aț

 produs; apoi urmeaă vasoconstricţia, efect revers al tratamentului cald- 2u utiliaţi un dispoitiv electric de căldură l!ngă oxigen deoarece o sc!nteie de la un cablu drenţuit poate provoca exploie şi incendiu; de altfel pentru a preveni şocul electric, evitaţi utiliarea unei perneelectrice l!ngă lichid (inclu!nd pe cel al pacientului cu incontinenţă) şievitaţi m!nuirea dispoitivului cu m!inile umede- +acă pacientul este inconştient, anesteiat, cu probleme neurologice, sau insensibil la căldură,verificaţi frecvent locul pentru a evita complicaţii ca# edemul, macerarea, pete roşii, veicule- 0plicaţia trebuie să acopere o onă suficient de mare pentru a creşte volumul de s!nge de la nivelulsuprafeţei pielii arunci c!nd se urmăreşte reducerea congestiei organelor interne- 6tiliaţi tehnica sterilă c!nd aplicaţi căldură umedă pe o plagă deschisă- 6tiliaţi separat materiale pentru fiecare ochi, pentru a preveni contaminarea- 6tiliaţi mănuşi sterile "n loc de pensă sterilă pentru aplicarea compreselor umede.

<@

Page 37: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 37/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

APLICAREA AGEN ILOR 7IICIȚ

;<-=;. APLICAŢII RECI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 5romovarea vasoconstricţiei capilare prin inhibarea circulaţiei locale

- ontrolarea şi "ncetinirea s!ngerării- educerea edemelor- Bncetinirea activităţii bacteriene "n infecţii- ?căderea inflamaţiei- educerea durerii- ?căderea temperaturii1ipuri de aplica ii reci#ț

- 6scată# dispoitivele pentru aplicaţia rece uscată includ# punga cu gheaţă sau pachete degheaţă

- 6medă# este mult mai penetrantă dec!t cea uscată, dispoitivele pentru aplicaţia umedă receinclud# compresele reci pentru one mici ale corpului şi comprese mari reci pentru one mari

5recauţii#- ?e aplică cu precauţiune tratamentele reci pentru pacienţii cu# insuficienţă circulatorie, copii şi bătr!ni, pacienţii cu arterită deoarece există riscul de distrugere al ţesutului ischemic

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3- 1ermometru, prosop, bandă adeivă- >ănuşi sterile- 5entru punga cu gheaţă sau colar# cuburi de gheaţă, apă rece de la chiuvetă, material absorbant pentru protecţie- ?electaţi o pungă de gheaţa sau un colar de mărime potrivită, umpleţi cu apă rece de la chiuvetă pentru a verifica integritatea, goliţi apa şi umpleţi apoi colarul p!nă la jumătate cu gheaţă mărunţită

 pentru a se putea mula pe corpul pacientului, str!ngeţi de pungacolarul pentru a elimina aerul care poate reduce conducerea, puneţi capacul şi ştergeţi umeeala de pe, inveliţi punga cu gheaţă colarul cuun material textil protector şi puneţi o bandă adeivă peste material. 0coperirea de protectie previnetrauma ţesuturilor şi absoarbe condensarea.- 5entru comprese reci# recipient cu cuburi de gheata, recipient cu apă rece de la chiuvetă, termometrude baie, comprese, lenjerie de protecţie, material impermeabil pentru acoperire- 5uneţi apa rece de la chiuvetă "ntr-un recipient cu gheaţă sau adăugaţi gheaţa "napă , utiliaţi un termometru de baie pentru ghidare, ajustaţi temperatura apei la &*548C1740 5074216D67

5?7:7C- 4xplicaţi procedura pacientului, obtineti consimtamantul

7G7C- 7dentificaţi pacientul- Ferificaţi indicaţia medicului şi evaluaţi starea pacientului- 0siguraţi intimitatea pacientului- amera să fie "ncălită- >ăsuraţi şi notaţi temperatura, pulsul şi respiraţia "nainte de a se face aplicaţia rece- ?e expune numai ona tratată pentru a evita frisonul4416040 534+677#- ?pălaţi m!inile riguros0plicarea pungii de gheaţă sau colarului

Page 38: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 38/200

- 5lasaţi punga cu gheaţă sau colarul pe locul de tratat şi "ncepeţi cronometrarea- 3bservaţi frecvent locul pentru semne de intoleranţă a ţesuturilor# albire, marmorare, paliditate,cianoă, macerare sau veicule- 3bservaţi pacientul pentru tremurături şi pentru pl!ngerile privind arsura sau amorţelile- 3priţi tratamentul dacă apar aceste semne sau simptome şi anunţaţi medicul- idicaţi punga sau colarul după perioada de tratament prescrisă (uual $'-<' de minute) 0plicarea compreselor reci

- 5uneţi lenjerie de protecţie sub ona de tratat- ?cufundaţi compresa "n apă- ?coateţi compresa din apă- ?toarceţi compresa pentru a preveni curgerea picăturilor de apă- 0plicaţi compresa pe locul de tratat şi "ncepeţi cronometrarea aplicaţiei- 0coperiţi compresa cu un material impermeabil- 5uneţi o bandă adeivă- Ferificaţi frecvent locul de aplicare pentru semne şi simptome de intoleranţă a ţesuturilor- 2otaţi pl!ngerile pacientului - arsuri sau amorţeli- 3priţi tratamentul dacă se devoltă aceste semne sau simptome şi anunţaţi medicul- idicaţi compresa după perioada de tratament prescrisăB287H740 5074216D67- >ăsuraţi temperatura, pulsul şi respiraţia pentru a face comparaţie cu valorile dinaintea aplicaţiei - -0siguraţi confortul pacientului438027G040 D36D67 +4 >620- 0runcaţi lichidele şi materialele folosite- +uceţi la steriliare materialele pentru steriliare- +acă tratamentul trebuie repetat depoitaţi materialele "n camera pacientului, iar dacă nu depoitaţimaterialele "ntr-un loc adecvat 231040 534+677- 2otati "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de predare ora, durata, temperatura i tipul deț ș ș

aplica ie, locul "n care s-a făcut aplica ia, starea pielii "nainte, pe durata şi după tratamentț ț

- 2ota i temperatura, pulsul, respiraţia pacientului, semnele complicaţiilorț

- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură32?7+40I77 ?5470D4- 0plicaţi rece imediat după o rănire pentru a minimalia edemele- 1emperaturile reci pot fi tolerate pentru un timp lung c!nd locul de tratat este mic- 2u continuaţi nici o aplicaţie mai mult de o oră, pentru a preveni vasodilataţia reflexiv- !nd se aplică rece pe o plagă deschisă sau o leiune care se poate deschide pe perioadatratamentului, utiliaţi tehnica sterilă- >enţineţi tehnica sterilă pe durata tratamentului la ochi, cu material steril pentru fiecare ochiseparat, pentru a preveni contaminarea.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-=. RECOLTAREA SMNGELUI PENTRU IN8ESTIGAREA ECHILIBRULUI ACIDO-

BAIC ,ASTRUP

<A

Page 39: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 39/200

Ge&er"li%$ i0ț5rin micrometoda 0strup se investigheaă echilibrul acido-baic al organismului.ecoltarea se face prin punc ionarea unei artere de c!tre medic sau prin intermediul unuiț

robinet cu < căi ata at la o linie arterială pentru monitoriarea presiunii arteriale - "n acest caș

recoltarea put!nd fi realiată de către asistenta medicală.5arametrii determina i prin această metodă i valorile lor normale sunt următoarele#ț ș

- p:-ul actual al s!ngelui arterial# P,<-P,

- presiunea par ială a 3ț $ (53$)# <A-$ mm:g- bicarbonatul actual (con inutul total de :3ț <- al s!ngelui la 53$ actual)# $<-$P m4QD

- bicarbonatul standard (con inutul de :3ț <- al s!ngelui dacă 53$ ar fi de ' mm:g)#

- bae tampon (suma anionilor din s!nge care pot accepta :R)# P mmolD pentru :gb & mg%- bae exces# "ntre R$,< si L $,< mmolD (negativă "n acidoa metabolică, poitivă "n alcaloametabolică)- con inutul total de 3ț $ # $-$A mmolD

4. Scopul procedurii0- 7nterpretarea deechilibrelor acido-baice ale organismului

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 

- 1avă medicalămasă pentru recoltări- ?eringă sterilă de &' ml goală- ?eringă de $ ml heparinata- ?eringă de &' ml cu ser fiiologic (heparinat, dacă nu sunt contraindica ii)ț

- ?oluţie deinfectantă (alcool); tampon de vată, leucoplast, tăviţă renală- >ănuşi de cauciuc sterile, muşama−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

egistru de eviden ă a recoltărilor ț− egistru de predare

548C1740 5074216D675?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului procedura- 3bţineţi consimţăm!ntul informat- Bncurajaţi şi susţineţi pacientul dacă recoltarea se face prin punc ieț

7G7C- 5oiţionaţi pacientul "n decubit dorsal, a ea i mu amaua sub ona "n care se va face punc iaș ț ș ț

(artera femurală, radială) sau se efectueaă recoltarea prin cateter 4416040 534+677#

- ?pălaţi m!inile cu apă şi săpun- +einfectaţi m!inile cu alcool- Bmbrăcaţi mănuşi de protecţie" d"c$ recol%"re" !e *"ce pe c"%e%er "r%eri"l- Bndepărta i căpăcelul de la capătul liber al robinetului, ata ati seringa de &' ml, aspira i p!nă se umpleț ș ț

seringa, se aruncă seringa plină- ?e "nlocuie te seringa de &' ml cu cea de $ ml heparinată, se aspiră &,-$ ml s!nge care va fi trimis laș

laborator pentru analiă- ?e adapteaă o nouă seringă de &' ml cu ser fiiologic (heparinat) cu care se spală linia arterială/ d"c$ recol%"re" !e *"ce pri& pu&c ie "r%eri"l$ț

Page 40: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 40/200

- ?e face rar, "n general pacien ii la care este necesară analia 0strup sunt monitoria i complet "nț ț

terapie intensivă i au catetere arteriale pentru monitoriare invaivă a 10ș

- Bn acest ca medicul "mbracă mănu i sterile, deinfecteaă tegumentul cu tinctura de iodș

- ?e oferă medicului seringa de $ ml heparinată, acesta punc ioneaă artera, recolteaă &,-$ ml s!nge,ț

după care scoate acul i realieaă o compresie de c!teva minute la locul punc ieiș ț

- ?e aplică o compresă sterilă de tifon fixată cu leucoplast, se urmăre te aspectul pansamentului "nș

intervalul următor (c!teva ore) L acesta trebuie să răm!nă curat

B287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- Ferificaţi locul puncţiei dacă este caul- 3bservaţi faciesul, tegumentele, comportamentul pacientului438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşilespălaţi m!inile cu apă şi săpun- +einfecta i masa de recoltăriț

 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analia cerută- eultatul se va trece pe fi a de laborator ș

- 2otaţi orice observaţie legată de starea şi reacţia pacientului- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 - 4tichetaţi seringa cu s!nge- ompletaţi biletul de trimitere- 1ransportaţi imediat produsul la laborator 4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5uncţia se desfăşoară fără incidente- 5acientul exprimă stare de confort- 2u apare hematomeultate nedorite ( probleme potenţiale) e faceţiJ- :ematom, s!ngerare la locul punc iei L se anun ă mediculț ț

- 5acientul preintă ameţeli, paloare accentuată, lipotemie L se iau măsurile indicate de medic.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

IGIENA I CON7ORTUL PACIENTULUIȘ

;<;-=>. BAIA PAR IALĂ LA PATȚ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- >enţinerea pielii "n stare de curăţenie- 5revenirea apariţiei leiunilor cutanate- 0sigurarea stării de igienă şi confort a pacientului prin spălarea intregului corp pe regiuni,descoperind progresiv numai partea care se va spăla

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - 5aravan- Mort de unică folosinţă pentru nursăe

'

Page 41: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 41/200

- >asă mobilă pentru materiale, acoperită cu un camp- 1rei prosoape de culori diferite- >ănuşi de baie de culori diferite (faţă, trunchi şi membre, organe genitale)- >ănuşi de unică folosinţă- ?ăpun neutru şi sapunieră- 5erii de unghii- oarfece pentru unghii pilă de unghii

- 5erie de dinţi pastă de dinţi- 5ahar pentru spălat pe dinţi- 5ahar cu soluţie antiseptică pentru gargară- Digheanbain cu apă caldă termometru de baie- 5loscă (bainet), găleata pentru apă murdară- >uşama, aleă- uvertură de flanelă un cearşaf - 0lcool mentolat- 5udră de talc- +eodorant- 5ijamale şi lenjerie de pat curate- ?ac pentru lenjeria murdară−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului procedura- ?tabiliţi de comun acord cu pacientul ora efectuării toaletei ţin!nd seama de orarul mesei,investigaţiilor, tratamentului- 3bţineţi consimţăm!ntul informat şi aflaţi preferinţele sale "n legătură cu igiena

7G7C- 0preciaţi starea pacientului pentru a evita o toaletă prea lungă, obositoare- +acă starea pacientului "i permite "ncurajaţi-l să spele singur, asigurandu-i independenţa şi ajutaţi-ldoar la nevoie- 0siguraţi intimitatea pacientului- Bntrebaţi pacientul dacă doreşte să i se servească urinarul sau plosca4416040 534+677- 0sigurati-vă că temperatura din salon este peste $'*- 0siguraţi-vă că geamurile şi uşa sunt "nchise pe tot timpul procedurii- 0şeaţi paravanul "n jurul patului- 6mpleţi bainul $< cu apa caldă (<P*-<A*), controlati temperatura cu termometrul de baie

- 0şeaţi pacientul "n poiţie decubit dorsal- +ebrăcaţi şi acoperiţi cu cearşaf şi flanelă- 5liaţi pătura şi aşeaţi-o pe un scaun sau pe pat la picioarele bolnavului- +escoperiţi progresiv numai partea care se va spală- Bndepărtaţi una dintre perne, iar pe cealaltă acoperiţi-o cu o muşama şi cearşaf, sau alea- 5uneţi "n faţa bolnavului un prosop pentru a proteja invelitoarea4?5410I7 3+7240 B2 04 ?4 F0 44160 130D41C0IC M7 8S1- ?pălaţi-vă m!inile

Page 42: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 42/200

- Bmbrăcaţi prima mănuşă de baie, umei i-o şi spălaţi ochii de la comisura internă la cea externă;ț

folosiţi părţi separate din mănuşă pentru fiecare ochi- Mtergeţi imediat cu primul prosop- ?pălaţi fruntea de la mijloc spre tample- ?pălaţi cu mişcări circulare regiunea periorală şi perinaală- 7nsistaţi la urechi in şanţurile pavilionului şi regiunea retroauriculară- ?pălaţi cu fără săpun, limpeiţi de cateva ori cu apă şi ştergeţi imediat

- ?pălaţi gatul, limpeiţi- 6scaţi prin tamponare cu prosopul- ?chimbaţi apa şi mănuşa50140 02147300 0 1304D67- ?pălaţi cu mişcări ferme, evit!nd g!dilarea pacientului; insistaţi la axile- Dimpeiţi şi uscaţi foarte bine# folosiţi deodorant, dacă pacientul doreşte- 7nsistaţi la femei, la pliurile submamare- 3bservaţi respiraţia pacientului şi eventuale iritaţii ale pielii sau alte modificări- 0coperiţi toracele şi membrele superioare>4>94D4 ?6547304- >utaţi muşamaua şi alea şi intindeţi-le sub intreg membrul superior, desupra invelitorii- ?pălaţi prin mişcări lungi şi bl!nde; "ncepeţi de la articulaţia pumnului spre umăr, stimul!nd astfelcirculaţia venoasă- Dimpeiţi cu apă şi ştergeţi imediat cu al doilea prosop- +aca este posibil aşeaţi mana pacientului in bainul cu apă caldă, pentru a tăia mai uşor unghiile sau pentru a le curaţa# spălaţi mana pacientului cu săpun insistand in spaţiile interdigitale# limpeiţi cu apăşi uscaţi foarte bine.- ?pălaţi celalat membru superior după acelaşi principiu09+3>426D- +eveliţi abdomenul pacientului- 7nsistaţi la nivelul pliurilor inghinale, unde datorită transpiraţiei şi lipsei de igiena a unor persoane potapărea foarte uşor iritaţii ale pielii.- 7nsistaţi la nivelul ombilicului care la unii pacienţi poate fi foarte murdar; procedaţi astfel#a) "ndepărtaţi depoitul de murdărie cu ajutorul unui tampon de vată inbibat in benină şi montat pe un porttampon b) spălaţi ombilicul cu apă şi săpunc) uscaţi foarte bine şi ungeţi regiunea cu vaselină- 0coperiţi pacientul cu cearşaful şi flanela50140 53?14730C 0 1304D67 M7 4876240 ?001C- 0şeaţi pacientul "n poiţie de decubit lateral, fiind susţinut de o altă nursă- >utaţi muşamaua şi alea şi "ntinde i-le sub trunchiul pacientuluiț

- ?pălati, limpeiţi şi uscaţi regiunea- >asaţi spatele pacientului cu alcool mentolat; observaţi proeminenţele osoase şi verificaţi starea pielii"n punctele de sprijin- 0plicaţi pudra de talc "ntr-un strat foarte subţire- 0coperiţi spatele pacientului- ?pălaţi regiunea anală dinspre faţă spre spate, astfel "nc!t să evitaţi contaminarea regiunii perineale;limpeiţi şi uscaţi foarte bine regiunea- 3bservaţi atent starea pielii in onele predispuse apariţiei escarelor >4>94D4 7247304- Bnlocuiţi apa, mănuşa de baie şi prosopul cu altele curate- Bntindeţi muşamaua şi alea sub jumătatea inferioară a pacientului

$

Page 43: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 43/200

- eaduceţi pacientul in decubit dorsal,- 7nsistaţi la nivelul genunchiului, plicii poplitee, "n regiunea tendonului lui 0chile şi a calcaneului- ?pălaţi cu apă şi supun prin mişcări bl!nde dinspre glenă spre şold pentru a stimula circulaţiavenoasă;0142I74T 26 ?4 >0?40GCT- +upă fiecare săpunire limpeiţi bine cu apă şi uscaţi cu prosopul- 3bservaţi atent starea pielii in onele predispuse apariţie escarelor 

- ?pălaţi picioarele prin introducerea lor intr-un bain cu apă, aşeat pe pat; protejaţi patul cumuşamaua, această metodă uşureaă curăţirea şi tăierea unghiilorT- 5udraţi intr-un strat foarte subţire plicile naturale- 1ăiaţi unghiile- 0coperiţi pacientul cu cearşaful şi flanela38024D4 842710D4 M7 4876240 547020DC- Bncheie toaleta la pat a pacientului; dacă starea generala a pacientului "i permite, acesta se poate spălasingur, "n timp ce asistenta va controla dacă s-a efectuat corect- Bnlocuiţi apa, mănuşa de baia şi prosopul cu altele curate- Bmbrăcaţi mănuşa de unică folosinţă- 0şeaţi bolnavul "n poiţie ginecologică- 7olaţi patul cu muşama şi alea pe care le introduceţi sub regiunea sacrată- 7ntroduceţi plosca sub pacient- Bmbrăcaţi mănuşa de baie peste mănuşa de cauciuc- ?pălaţi regiunea genitală dinspre anterior spre posterior, evitand regiunea anală; folosiţi săpun neutru(neiritant pentru piele şi mucoase)- Dimpeiţi cu apă curată foarte atent pentru indepărtarea săpunului; se poate face cu ajutorul unui jetde apă turnat dintr-o cană- 5uteţi folosi tampoane şi o pensă porttampon, avand grijă să curăţaţi toate pliurile şi să schimbaţi destampoanele pentru a nu transporta germeni dinspre regiunea anală spre cea genitală- 7ndepărtaţi bainetul de sub pacient şi ştergeţi foarte bine organele genitaleşi regiunea din jur folosind al treilea prosop1& %i'pul procedurii e"'i&"5i %e#u'e&%ele o/!er"5i ee&%u"le 'odi*ic$ri ,ro(e"5$ iri%"5ieB287H740 5074216D67- ricţionaţi cu alcool mentolat, in special regiunile predispuse la escare, pentru activarea circulaţieisanguine- ?chimbaţi lenjeria de corp şi pat şi intindeţi bine pătura pentru a nu jena pacientul- 0coperiţi pacientul şi asiguraţi-vă că este intr-o poiţie de confort fiic şi psihic- ?upravegheaţi funcţiile vitale- +acă pacientul este purtător de sonde asiguraţi-vă că sunt permeabile şi bine poiţionate438027G040 D36D67 +4 >62C- ?tr!nge i materialele folosite şi lenjeria murdară "n recipiente specialeț

- urăţaţi materialele "n vederea deinfecţiei şi depoitării- Bndepărtaţi mănuşile şi spălaţi-vă m!inile 231040 534+677- 2otaţi data şi ora efectuării, numele persoanei care acordă "ngrijirea- 2ota i orice fel de modificări ale aspectului pielii şi informaţi mediculț

- >ăsurile de prevenire ale escarelor - 2ivelul de participare al pacientului la efectuarea toaletei- 4ventualele modificări ale funcţiilor vitale4F0D6040 47071CI77 534+677eultate dorite#

Page 44: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 44/200

- 3bservaţi reacţia pacientului la efectuarea toaletei - starea de mulţumire şi de confort a pacientuluirăsplăteşte pe deplin munca dumneavoastră- 5acientul nu preintă modificări ale tegumentelor eultate nedorite ce faceţiJ- 5acientul acuă dureri in timpul manevrelor - lucraţi bland, cu mişcări lente şi comunicaţi permanentcu pacientul, reervaţi-vă suficient timp pentru a nu apela la manevre grăbitebrutale; consultaţimedicul dacă poate fi administrat un calmant

- 5acientul preintă eritem la nivelul punctelor de sprijin fiind predispus la escare - stabiliţi măsuriconcrete de prevenire şi combatere; a escarelor (masaj, schimbarea poiţiei, pudrarea cu talc, etc.)- omunicaţi informaţiile semnificative colegelor care asigură continuitatea ingrijirilor - 5acientul preintă iritare la nivelul plicilor - evitaţi transpiraţia şi umeeala, aplicaţi unguenterecomandate de medic. 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

CAPTAREA ELI3INĂRILOR 7IIOLOGICE I PATOLOGICEȘ

;;?-=;. COLECTAREA 3ATERIILOR 7ECALE

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 0sigurarea intimităţii pacientului imobiliat "n vederea eliminării asistate a materiilor fecale. De!criere" procedurii

548C1740 >01470D4D3 - 5aravan- 9ainet (ploscă)- >ateriale pentru efectuerea toaletei- :!rtie igienică- >ateriale pentru spălarea m!inilor pacientului- >uşama, aleă- >ănuşi de unică folosinţă

−+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- Bncurajaţi pacientul să-şi "nvingă jena şi să solicite servirea ploştii atunci c!nd are nevoie- 0siguraţi pacientul că i se va respecta pudoarea şi intimitatea- ?tabiliţi cu pacientul un orar (de ex. dimineaţa şi seara)

7G7C- 0şeaţi pacientul "ntr-o poiţie adecvată- 4valua i resursele pacientului pentru a stabili cum poate participaț

4416040 534+677#- ?pălaţi-vă m!inile- Bmbrăcaţi mănuşile de unică folosinţă- idicaţi pătura şi protejaţi patul cu aleă şi muşama- +ebrăcaţi pacientul de la br!u "n jos- Bncăliţi bainetul metalic prin clătire cu apă caldă; uscaţi-l prin ştergere cu h!rtie igienică

Page 45: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 45/200

- 0siguraţi confortul psihic prin ridicarea capătului cefalic al patului dacă starea pacientului o permite- 0şeaţi muşamaua sub bainul pacientuluiclientului- ugaţi pacientul să se ridice sprijinindu-se pe coate şi plante- 7ntroduceţi o m!nă pe sub mijlocul pacientului pentru a-l susţine- 7ntroduceţi ploscabainetul sub pacient cu cealaltă m!nă şi asiguraţi-vă că este bine aşeat- ?olicitaţi ajutorul unei alte persoane pentru ridicarea pacientului dacă starea nu-i permite să participe- 0sigurati-vă că la pacienţii de sex masculin penisul este orientat "n bainet

- 0coperiţi pacientul p!nă termina actul defecării- Dăsaţi pacientul singur, fără a vă "ndepărta foarte mult, astfel "nc!t să vă poată anunţa c!nd termină- 3feriţi pacientului h!rtie igienică după defecare, dacă starea acestuia o permite- Bndepărtaţi bainetulplosca, acoperind-o cu un material impermeabil- 4fectuaţi la nevoie toaleta regiunii perianale pe alt bainet special pregătit- 3feriţi apă, săpun şi prosop pacientului pentru spălarea m!inilor dacă a folosit h!rtie igienicăB287H740 5074216D67- 7ndepărtaţi muşamaua- oboraţi capătul cefalic al patului pană la o poiţie comodă pentru pacient- Ferificaţi lenjeria de pat şi de corp să nu fie umedă sau cutată- 0jutaţi pacientul să "mbrace pantalonul de pijama- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă438027G040 D36D67 +4 >62C- Bndepărtaţi paravanul şi aerisiţi salonul- Bndepărtaţi materialele utiliate şi asigurati-vă că plosca a fost golită şi curăţată 231040 534+677- 2ota i "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaț ș

- 2otaţi ora i cantitatea eliminată "n foaia de temperatură (tratament)ș

- +escrieţi eventuale aspecte patologice ale scaunului (culoare, formă, preenţa s!ngelui, puroiului,mucusului), preenţa durerii- 5reentaţi la viită scaunul cu aspect modificat4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- ?caunul eliminat de pacient este de aspect şi consistenţă normale- 5acientul preintă stare de conforteultate nedorite e faceţi dacă#5acientulclientul nu poate elimina- Ferificaţi dacă stă "n poiţie comodă- Ferificaţi dacă nu preintă fecaloame- Dăsaţi pacientul singur pentru a-i respecta pudoarea şi intimitatea- 7nformaţi medicul. 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

CAPTAREA ELI3INĂRILOR 7IIOLOGICE I PATOLOGICEȘ

;;?-=. CAPTAREA SPUTEI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 5revenirea răsp!ndirii infecţiei- 3bservarea aspectului- 3bţinerea unor mostre pentru examene de laborator 

. De!criere" procedurii

Page 46: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 46/200

548C1740 >01470D4D3 - 5ahar conic gradat, scuipătoare sau cutie 5etri sterilă- ?oluţie deinfectantă (pentru inactivarea germenilor)- Merveţele de h!rtie−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 4xplicaţi pacientului importanţa colectării sputei pentru prevenirea răspandirii infecţiei şi protecţieimediului- 7nştiinţaţi pacientul să nu inghită sputa

7G7C- 1apotaţi uşor toracele şi rugaţi pacientul sa tuşească pentru a se desprinde mai uşor secreţiile4416040 534+677#- 7dentificaţi pacientul care tuşeşte şi expectoreaă- ?pălaţi mainile şi imbrăcaţi mănuşi de unică folosinţa

- +aţi pacientului scuipătoarea sau cutia 5etri in care aţi pus soluţie deinfectanta cu excepţia situaţiilor in care se urmăreşte recoltarea pentru examene de laborator - 7nstruiţi pacientul să elimine sputa numai in colectorul primit şi să nu arunce pe jos, să nu scuipe "n batistă, să acopere vasul de fiecare dată, să nu pună resturi de ţigară- ?chimbaţi scuipătoarea cutia 5etri de cel puţin $ ori pe i sau de c!te ori este nevoieB287H740 5074216D67- 0jutaţi pacientul imobiliat să-şi clătească gura cu apă pentru a indepărtasenaţia de greaţă şi oferiţi-i şervetele de hartie pentru a se şterge- ?fătuiţi pacientul să stea intr-o poiţie care să facilitee o mai bună respiraţie şi eliberarea căilor respiratorii438027G040 D36D67 +4 >62C

- Bndepărtaţi conţinutul scuipătorii după ce aţi observat aspectul, culoarea, cantitatea- espectaţi cu stricteţe precauţiunile universale pentru prevenirea transmiterii infecţiilor - 0siguraţi-vă că după golire, colectoarele au fost spălate cu apă rece apoi cu apă caldă folosind o perieţinută "n soluţii deinfectante- 5ăstraţi scuipătorile "n locuri iolate şi asiguraţi-vă că se sterilieaă corect "n vederea folosirii 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- antitatea (măsurată cu paharul gradat) dacă este necesar - uloarea, forma şi compoiţia (roşie, ro, brună, spumoasă, purulentă)4F0D6040 47071CI77 534+677eultate asteptatedorite#

- 5acientul respectă recomandările făcute, nu sunt posibilităţi de răspandire a infecţieieultate nedorite e faceţiJ- 5acientul nu este colaborant, nu respectă recomandările făcute - reervaţi-vă mai mult timp pentru asta de vorbă şi a educa pacientul, solicitaţi ajutorul familiei pacientului dacă este necesar - 4xistă risc de infecţii nosocomiale - aplicaţi toate precauţiunile universale, informaţi medicul. 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

@

Page 47: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 47/200

CAPTAREA ELI3INĂRILOR 7IIOLOGICE I PATOLOGICEȘ

;;?-=<. CAPTAREA URINEI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 8olirea veicii urinare la pacientul imobiliat- >ăsurarea cantităţii de urină eliminată- 3bservarea aspectului urinii

- 3bţinerea unei mostre de urină pentru examinare. De!criere" procedurii

548C1740 >01470D4D3 - 5aravan- 5loscă sau urinar - :!rtie igienică- >ateriale pentru toaleta locală (dacă este caul)- >uşama şi aleă pentru protecţia patului- >ateriale pentru spălarea m!inilor pacientului- >ănuşi de unică folosinţă−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- Bncurajaţi pacientul să-şi "nvingă jena şi să solicite plosca sau urinarul c!nd are nevoie- 0siguraţi pacientul că-i va fi respectată pudoarea7G7C- 7olaţi pacientul cu un paravan

- 4valuaţi resursele pacientului ca să vedeţi dacă poate participa- 0seaţi pacientul "ntr-o poiţie adecvată care să-i permită evacuarea4416040 534+677#&. Da pacientul "n stare gravă, care necesită ajutor - ?pălaţi m!inile- Bmbrăcaţi mănuşi de unică folosinţă- idicaţi pătura- 5rotejaţi patul cu muşama şi aleă- +ebrăca i partea inferioară a corpului (dacă este caul)ț

- Bncăliţi plosca sau urinarul prin clătire cu apă caldă şi uscaţi prin ştergere cu h!rtie igienică- 7ntroduceţi plosca sub pacient respect!nd paşii de la captarea materiilor fecale sau aşeaţi urinarul

"ntre coapsele pacientului$. Da pacienţii de sex masculin, penisul se introduce "n urinar sau se orienteă spre plosca (bainet)- Dăsaţi pacientul c!teva minute singur - Bndepărtati plosca sau urinarul- 0jutaţi pacientul să-şi spele m!inileB287H740 5074216D67- 0jutaţi pacientul să se "mbrace (dacă este caul)- 0şeaţi pacientul "ntr-o poiţie comodă sau "ntr-o poiţie recomandată- Bntindeţi lenjeria de corp şi de pat- Bndepărtaţi alea sau "nlocuiţi-o dacă s-a umeit

Page 48: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 48/200

438027G040 D36D67 +4 >62C- Bndepărtaţi paravanul- Bndepărtaţi plosca sau urinarul "n vederea golirii- >ăsuraţi cantitatea şi observaţi aspectul după care goliţi şi clătiţi plosca sau urinarul 231040 534+677- 2ota i "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaț ș

- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) cantitatea i oraș

- uloarea, aspectul, "ntreruperea jetului, eventualele senaţii neplăcute (jenă, usturime)4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul işi goleşte cu uşurinţă veica, exprimă stare de confort şi nu acuă jenă- antitatea este normală, culoarea gălbuie, aspect clar eultate nedorite e faceţiJ- 6rineaă cu dificultate, "n cantitate mică, acuă usturimi- 6rina este tulbure, decolorată, hipercromă, roşie (conţine s!nge)- ?e anunţă medicul- ?e culeg informaţii "n legătură cu medicamentele administrate care se elimină prin urină şi producmodificări.

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

CAPTAREA ELI3INĂRILOR 7IIOLOGICE I PATOLOGICEȘ

;;?-=4. CAPTAREA 8ĂRSĂTURILOR 

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 4vitarea murdăririi lenjeriei- 4vitarea aspirării conţinutului gastric "n căile respiratorii

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 

- $ tăviţe renale curate, uscate- >uşama- 0leă- 5ahar cu apă- Merveţele de hartie, prosop−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare

548C1740 5074216D67 5?7:7C- Bncurajaţi pacientul să respire ad!nc pentru a reduce puţin senaţia de vomă- 0siguraţi pacientul că sunteţi l!ngă el

7G7C- idicaţi pacientul "n poiţie şe!nd dacă starea permite sau aşeaţi-l "n decubit lateral cu capul "ntors"ntr-o parte cu un prosop sau o aleă sub cap4416040 534+677#- Bndepărtaţi protea dentară dacă există

A

Page 49: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 49/200

- ?usţineţi cu o m!nă fruntea pacientului iar cu cealaltă tăviţă renală sub bărbie sau l!ngă faţa pacientului "n funcţie de poiţieB287H740 5074216D67- 3feriţi pacientului un pahar cu apă să-şi clătească gura şi colectaţi "ntr-o tăviţă renală curată- Mtergeţi gura pacientului cu un şerveţel sau oferiţi-i şerveţelul dacă starea permite- 0jutaţi-l să se aşee intr-o poiţie comodă- ?upravegheaţi atent pacientul aşeat in decubit să nu-şi aspire conţinutul stomacal dacă vărsătura se

repetă438027G040 D36D67 +4 >62C- Bndepărtaţi tăviţa renală din salon- 8oliţi, spălaţi şi deinfectaţi tăviţa (dacă nu este nevoie să păstraţi conţinutul)- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de predare ora i cantitateaț ș ș

- onţinutul (mucos, alimentar, bilios, fecaloid, s!nge), mirosul, simptomele premergătoare- 0lte acue ale bolnavului4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul exprimă stare de confort, fără senaţie de vomăeultate nedorite e facemJ- ?enaţia de vomă se menţine, vărsătura se repetă - sfătuiţi pacientul să respire adanc, nu serviţiaceeaşi tăviţă care conţine voma deoarece simpla vedere declanşeaă reflexul de vomă, anunţaţimedicul- Fărsătura conţine s!nge, resturi de medicamente sau alimente - păstraţi vărsătura şi preentaţi-omedicului- ecoltaţi o mostra din vărsăturile care conţin resturi de medicamente sau alimente ingerate (dacă esteindicat).

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

CIRCUITUL ȘI TRANSPORTUL DECEDAȚILOR 

;4-=<.CIRCUITUL I TRANSPORTUL DECEDA ILOR Ș Ț

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- Bntocmirea actelor de deces i scoaterea decedatului din registrele de eviden ă a popula ieiș ț ț

- 1ransportul cadavrului la >orga ?pitalului pentru a putea fi autopsiat i preluat de familieș

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - >ănusi de cauciuc- >ă ti dispoabileș

Page 50: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 50/200

- Davete i solu ii antiseptice i deinfectanteș ț ș

- 9andaj adeiv sau bră ară de identificareț

−+ocumentele utiliate#− egistru de predare− 38

548C1740 7 76716D +44+016D67Ș

- ?e "mbracă mănu i de cauciuc, mască dispoabilăș

- ?e "ndepărteaă toate aparatele care au servit pentru monitoriarea bolnavului, cabluri, perfuii,catetere, canula de intuba ie, sonde gastrice, veicale, etc, la nevoie se aplică un pansament provioriuț

la locul punc iei "in caul cateterelor)ț

- ?e aplică o bră ară de identificare (cu numele, prenumele, v!rsta, nr. 38 i sec ia pe care aț ș ț

decedat)- +ecedatul răm!ne obligatoriu două ore pe sec ie, după care va fi transportat cu targa la morgăț

- ?e inventariaă lucrurile personale de către două persoane; acestea vor fi predate apar inătorilor peț

 baă de proces verbal438027G040 D36D67 +4 >62Ă- +upă transportul decedatului la morgă se spală i se deinfecteaă patul i aparatura cu care a fost "nș ș

contact, masa de tratament, peretele, pavimentul; dacă este posibil se deinfecteaă i se "nchideș

salonul pentru două ore 231040 534+677- ?e anun ă registratura spitalului după două ore de la constatarea decesuluiț

- ?e consemneaă ora decesului "n registrul de predare- ?e consemneaă data, ora i numele personalului medical care anun ă apar inătorii decedatuluiș ț ț  - ?e fac deconturile de materiale i medicamente folositeș

- >edicul completeaă 38, fi a de "nso ire a decedatului, cererea de necropsie sau scutire deș ț

necropsie (dacă este caul) i certificatul de decesș

0D14 39?4F0 77Ț

<. 3"&ipul"re" c"d"relor & c"drul !ec5iei P&eu'olo#ie !e *"ce "!%*el0a) decesul se constată de către medicul curant sau, "n lipsa acestuia, de medicul de gardă care

consemneaă data şi ora decesului "n foaia de observaţie cu semnatură şi parafă; medicul curant sau, "nlipsa acestuia, medicul de gardă care a constatat decesul scrie epicria decesului, mention!nd datacompletării acesteia, semneaă şi parafeaă;

 b) după constatarea decesului, cadavrul este păstrat două ore "n salonul unde a fost internat pacientul;

c) anunţarea aparţinătorilor sau repreentantului legal despre survenirea decesului se face dupădouă ore de la constatarea acestuia de către medicul curant sau, "n lipsa acestuia, medicul de gardă carea constatat decesul; "n caul "n care aparţinătorii nu pot fi contactaţi, de anunţarea acestora se va ocupaserviciul egistratură a ?H>;

d) după două ore de la deces, cadavrul este transferat la morgă de către brancardierul secţiei şieste depus "n camera frigorifică;

e) decedatul este transportat debrăcat, fără obiecte preţioase, precum# inele, cercei, etc., "nvelit"ntr-un cearceaf sau introdus "ntr-un sac de plastic opac; se va menţiona "n scris, pe biletul de "nsoţire adecedatului, preenţa de protee dentare fixe din aur;

f) decedatului i se va aplica, de preferinţă pe antebraţ, o brăţară de identificare cu# numele şi prenumele, v!rsta, secţia unde a fost internat, data şi ora decesului, numărul foii de observaţie;

g) "n caul donatorilor de organe şi ţesuturi este obligatorie respectarea normelor pentru procedurile de prelevare, aprobate potrivit Degii nr.&'$''<;

h) medicul care constată decesul are obligaţia de a anunţa caul respectiv directorului medicalla ora U.'' a primei ile lucrătoare după constatarea decesului;

'

Page 51: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 51/200

;. Deced"%ul e!%e %r"&!por%"% c$%re !ericiul "&"%o'ie p"%olo#ic$ 'preu&$ cu ur'$%o"rele "c%e0a) biletul de "nsoţire al decedatului la serviciul de anatomie patologică, prevăut "n anexa nr. @0

din Degea &'$''<. b) foaia de observaţie cu evoluţia completată la i, inclusiv constatarea decesului şi epicria de

deces, cu semnătură, parafă şi data efectuării;c) buletinul de identitatecartea de identitatepaşaportul decedatului;d) actele care "nsoţesc decedatul se transmit către medicul anatomopatolog prin intermediul

unui cadru medical din cadrul secţiei unde a decedat bolnavul; foaia de observaţie şi actul de identitateale decedatului se aduc "n serviciul de anatomie patologică cel mai t!riu p!nă la ora U.'' a ileiurmătoare survenirii decesului.. Deced"%ul e!%e &!cri! & re#i!%rul de &re#i!%r"re " deced"5ilor , care include# numele şi prenumele, v!rsta, ultimul domiciliu, data naşterii, codul numeric personal, data şi ora decesului, secţiaunde a fost internat pacientul, numărul foii de observaţie, diagnosticul de deces, numele mediculuicurant.4. Ur'$%o"rele "c%e'"&ere 'edic"le po!%-'or%e' !e e*ec%ue"+$ &u'"i dup$ 'pli&ire" " ;4 deore de l" dece!0

a) autopsia; b) certificatul medical constatator de deces;c) "mbălsămarea

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

SONDA2E SPĂLĂTURI CLIS3E

;=-=. CLIS3A E8ACUATOARE

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 7ntroducerea prin anus "n rect şi colon a unor lichide pentru "ndepărtarea materiilor fecale

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 

- >asă de tratament sau tavă- 7rigator (recipient), tub de cauciuc cu diametrul de &' mm şi lungimea de &, - $m- anulă rectală- 1ăviţă renală- >uşama, traversă- Bnvelitoare de flanelă sau cearşeaf - ?ubstanţă lubrefiantă- asoletă cu comprese sterile- >aterial pentru toaleta perineală- 5loscă (bainet)- ?tativ pentru irigator 

- 0p calda < - <P* (''-&''' ml adulti)- ?are (& linguriţă& D apă) ulei ( linguri& D apă) glicerină (' g'' ml apă) săpun (& linguriţărasă& D apă)−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

Page 52: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 52/200

5?7:7C- 4xplicaţi pacientului procedura, solicit!ndu-i colaborarea- 4xplicaţi scopul procedurii, efectele aşteptate dar şi eventualele efecte nedorite- 3bţineţi consimţăm!ntul informat

7G7C- 0siguraţi intimitatea pacientului (paravan)- +ebrăcaţi partea inferioară a corpului pacientului

- 5oiţionaţi pacientul "n decubit lateral st!ng cu membrul inferior st!ng "ntins şi membrul inferior drept flectat ("n poiţie ?7>?), cu anusul expus sau "n decubil dorsal cu membrele inferioare flectate("n funcţie de starea şi confortul pacientului)- 0şeaţi muşamaua şi alea sub bainul pacientului- 0şeaţi bainetul sub regiunea sacrală şi acoperiţi pacientul cu o invelitoare4416040 534+677#- Ferificaţi prescripţia- ?pălaţi-vă pe m!ini cu apă şi săpun- Bmbrăcaţi mănuşile de unică folosinţă- 5oiţionaţi irigatorul (recipientul) pe stativ la o inălţime de cm deasupra nivelului anusului pacientului şi eliminaţi aerul din tubul irigatorului după care "nchideţi circuitul

- Dubrifiaţi canula rectală pe o lungime de -P cm (setul de unică folosinţă pentru clismă poate aveacanula prelubrifiată)- Bndepărtaţi fesele pacientului cu m!na st!ngă iar cu m!na dreaptă introduceţi canula P-&' cm prinanus "n rect, perpendicular pe suprafaţa subadiacentă, cu v!rful "ndreptat "nainte, "n direcţia veiciiurinare, prin mişcări de rotaţie, p!nă "nvingeţi reistenţa sfincterului anal- +acă reistenţa se menţine şi după trecerea de anus, lăsaţi să se scurgă o cantitate mică din soluţia pentru clismă, retrageţi puţin canula şi apoi continuaţi introducerea, rug!nd pacientul să respire adancde cateva ori L nu forţaţi introducerea canuleiT- Bndreptaţi v!rful canulei "n axul ampulei rectale- +eschideţi circuitul şi introduceţi soluţia incet, pe o perioadă de L &' minute, comunicand "n permanenţă cu pacientul pentru a afla cum se simte

- Bnainte de terminarea soluţiei pensaţi tubul, extrageţi canula rectală şi aşeaţi-o "n tăviţa renală- 4xplicaţi-i pacientului că este nevoie să reţină soluţia timp de &'-& minute- 0duceţi pacientul "n decubit lateral drept şi peste cateva minute "n decubit dorsal pentru a facilita pătrunderea lichidului la o ad!ncime mai mare (dacă este posibil şi nu există contraindicaţii)- +acă pacientul se poate deplasa, va merge la toaletă - atenţionaţi pacientul să nu tragă apă "nainte dea vă chema pentru a vedea reultatul clismeiT- olosiţi bainetul pentru captarea scaunului, la pat, "n caul pacienţilor imobiliaţi- Bnlăturaţi mănuşile şi aruncaţi-le "n recipientul special destinat- ?pălaţi-vă pe m!iniB287H740 5074216D67- +upă eliminarea scaunului verificaţi starea de igienă a onei anale şi dacă este nevoie oferiţi

 pacientului apă, săpun şi prosop- +acă pacientul este imobiliat efectuaţi toaleta onei folosind un alt bainet, urm!nd paşii descrişi ladescrierea procedurii de captare a materiilor fecale- Ferificaţi aspectul, culoarea şi cantitatea materiilor fecale eliminate438027G040 D36D67 +4 >62C- Bndepărta i paravanul şi aerisiţi salonulț

- Bndepărtaţi materialele utiliate iar pe cele refolosibile curăţaţi-le şi aşeaţi-le "n locul obişnuit dedepoitare- 0siguraţi-vă că plosca a fost golită şi curăţată

$

Page 53: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 53/200

- ?pălaţi-vă pe m!ini cu apă şi săpun 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- 2ota i "n foaia de temperatură i "n registrul de predare efectuarea clismeiț ș

- antitatea, aspectul şi culoarea materiilor fecale- onsemnaţi eventuale aspecte patologice (culoare, consistenţă, preenţa s!ngelui, puroiului,mucusului)

- omportamentul pacientului pe durata procedurii4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul exprimă confort, conţinutul intestinului gros este eliminat, materiile fecale au aspect normaleultate nedorite e face iJț

- anula "nt!mpină reistenţă după pătrunderea "n anus - nu forţaţi introducerea canulei, retrageţi uşor,lăsaţi să curgă o cantitate mică de apă şi continuaţi introducerea cu mişcări uşoare de rotaţie- 5acientul acuă dureri, crampe, senaţie puternică de defecaţie - presiunea sau vitea de introducere alichidului este mare - opriţi cateva momente introducerea lichidului, coboraţi irigatorul sau reglaţi presiunea cu ajutorul robinetului (dacă există)- 5acientul este slăbit şi nu poate reţine lichidul - ţineţi fesele pacientului stranse ajutandu-l să ţinălichidul.

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

TERAPIA INTRA8ENOASĂ

;;-<<-=?. CO3PLICA IILE TERAPIEI INTRA8ENOASEȚ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0  - >en inerea unei legături cu circula ia venoasă, administrarea i.v. a tratamentului medicamentosț ț

 perfuabil, echilibrarea hidro-electrolitică sau nutritivă a pacientului.. De!criere" proceduriiCAUE. 3ANI7ESTĂRI CLINICE. 3ĂSURI PRE8ENTI8Eomlicaţiile terapiei intravenoase sunt#

I&*il%r"5i"Tro'/o*le/i%ele

 B"c%erie'i"  Supr"&c$rc"re" circul"%orie E'/oli"- I&cide&%e 'ec"&ice ,&ce%i&ire" *luului i..727D10I70- C"u+"#- deplasarea canuleibranulei i.v. dintr-o venă, reult!nd perfuarea de fluide "n ţesuturile din jur.- 3"&i*e!%$ri cli&ice#- tumefierea, albirea şi răcirea tegumentelor din jur - disconfort - depinde de natura soluţiei- ritmul de curgere este mai "ncet sau se opreşte- absenţa "ntoarcerii s!ngelui "n cateterul i.v. şi pe tubul perfuorului- 3$!uri pree&%ie#

Page 54: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 54/200

  - asiguraţi-vă că tubulatura distală este suficient securiată cu bandă adeivă pentru prevenideplasarea canuleibranulei la unele mişcări ale pacientului - puneţi atelă la braţ sau m!nă dacă este necesar  - verificaţi locul pentru terapia i.v. frecvent "n vederea evitării complicaţiilor  13>93D49714D4- C"u+e#- rănirea venei "n timpul punţiei venoase,

- calibrul mare al aculuicateterului utiliat sau utiliarea prelungită a aculuicateterului- iritarea venei datorită perfuării rapide sau soluţiilor care produc iritaţie(ex. ?oluţii de glucoăhipertonică, potasiu).

- cheag format la capătul acului sau cateterului (din oţel sau material plastic) datorită "ncetiniriiritmului de perfuare- 3"&i*e!%$ri cli&ice#- sensibilitate, apoi durere de-a lungul venei- tumefiere, căldură şi roşeaţă la locul unde este instalată perfuia; vena poate apărea ca o dungă roşiedeasupra locului de inserţie- 3$!uri pree&%ie#- fixarea sigură a acului cateterului la locul de inserţie- schimbarea locului de inserţie cel puţin odată la P$ ore- folosirea venelor mari pentru perfuarea soluţiilor iritante, modereaă iritaţia- diluarea suficienta a agenţilor iritanţi "nainte de perfuare - I&%ere&5iile &ur!i&##- aplicarea compreselor reci imediat pentru a reduce durerea şi inflamaţia- mai t!riu puneţi comprese calde pentru a stimula circulaţia şi promova absorbţia- notaţi intervenţiile şi evaluarea901474>70- C"u+e#- cele care stau la baa flebitelor cresc de &A ori riscul- materiale contaminate sau soluţii- menţinerea prelungită a unui dispoitiv 7F (cateter, branulăcanulă, ac, tub, pungă cu soluţie)- inserţia i.v. sau schimbarea pansamentului nonaseptică- contaminarea "ncucişată de către pacient cu alte one infectate ale corpului- pacientul cu boli critice sau imunodepresiv este supus cel mai mult riscului de bacteremie- 3"&i*e!%$ri cli&ice#- febră, frisoane- greaţă, vărsături- indispoiţie, tahicardie- durere de spate, cefalee- poate duce la şoc septic cu hipotensiune arterială- posibile semne ale infecţiei locale, la locul de inserţie i.v. (ex. roşeaţă, durere, supuraţie)- 3$!uri pree&%ie#- urmaţi aceleaşi măsuri subliniate la tromboflebite- utiliaţi asepsia strictă la inserţia i.v. sau la schimbarea pansamentului- utiliaţi perfuorul cu filtru- soluţiile nu trebuie ţinute mai mult de $ de ore- schimbaţi locul de inserţie i.v. la A-P$ de ore- schimbaţi pansamentul la locul de inserţie i.v. la $-A de ore- schimbaţi perfuorul la $-A de ore- menţineţi integritatea sistemului de perfuare

Page 55: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 55/200

- I&%ere&5iile &ur!i&##- "ntreruperea perfuiei- retragerea canuleibranuleicateterului - se face "n condiţii de asepsie

- se taie cu o foarfecă sterilă extremitatea acestora,- se introduce "ntr-o epubetă sterilă- se trimite imediat la laborator pentru analiă bacteriologica

- se verifică semnele vitale

- se "ncurajeaă pacientul- se recolteaă hemoleucogramă, la indicaţia medicului- se evalueaă pentru infecţie (urină, spută, plăgi), la indicaţia medicului- se noteaă intervenţiile?650B2C040 76D01374- C"u+"0 - introducerea unei cantităţi excesive de fluid i.v. ("n special riscul este pentru pacienţii "n v!rstă, copiişi pentru pacienţii cu insuficienţă cardiacă sau renală)- 3"&i*e!%$ri cli&ice0 - creşterea 10 şi pulsului- creşte presiunea venoasă centrală, distensia venelor (venele jugulare)- cefalee, anxietate- tahipnee, tuse- durere retrosternală (dacă are istoric de boală coronariană)- 3$!uri pree&%ie0- trebuie să ştiţi dacă pacientul a avut boli de inimă sau rinichi- se monitorieaă ritmul de curgere al perfuiei- se pune atelă la braţ sau m!nă dacă sunt fluctuaţii mari ale ritmului de curgere date de mişcările pacientului- I&%ere&5iile &ur!i&#0 - se "ncetinşte ritmul perfuiei şi se anunţă medicul- se monitorieaă "ndeaproape pentru semnele de supra"ncărcare- se poiţioneaă pacientul cu trunchiul ridicat pentru a favoria respiraţia- se noteaă intervenţiile şi evaluarea4>93D70- C"u+e0 - riscul este mare "n caul liniilor venose centrale, c!nd aerul intră "n cateterbranulăflexură pe durataschimbării perfuorului (aerul aspirat pe durata inspiraţiei datorită presiunii negative intratoracice)- bulele de aer scăpate din tubulatură şi "mpinse "n circulaţia venoasă- 3"&i*e!%$rile cli&ice0 - scăderea 10, creşterea pulsului- cianoă, tahipneea- creşterea presiunii venoase centrale- tulburări de comportament, modificări ale stării de conştientă- 3$!uri pree&%ie#- se scoate aerul din tubulatură "nainte de a perfua pacientul- se schimbă pungile cu soluţie "nainte de a se termina- se asigură că toate conexiunile sunt sigure- I&%ere&5ii &ur!i&#0- se "ntoarce imediat pacientul pe partea st!ngă şi cu capul mai jos pe pat, "n această poiţie aerul se varidica "n atriul drept- se anunţă medicul- se linişteşte pacientul

Page 56: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 56/200

- se noteaă intervenţiile şi se evalueaă permanent727+4214 >40274 (B24172740 D6V6D67 7.F.)- C"u+e0 - acul poate poate fi lipit de peretele venei sau poate ieşi din venă şi se opreşte curgerea soluţiei- acul se poate "nfunda cu un cheag- răsucirea, cudarea tubului sau cateterului- E"lu"re" &ur!i&# (i i&%ere&5ii0 

- se evalueaă semnele infiltraţiei locale (tumefierea, răcirea tegumentului)- se deslipeşte banda adeivă şi se verifică dacă tubulatura şi cateterul sunt răsucite- se retrage canulabranula dacă acestea s-au lipit de peretele venei sau dacă a ieşit "n afara venei- se ridică sau se coboară acul pentru a preveni astuparea, blocarea prin poiţia oblică.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

IN7OR3ARE CO3UNICARE EDUCA IE PENTRU SĂNĂTATEȚ

;;-=<. CO3UNICARE IN7OR3ARE EDUCA IE PENTRU SĂNĂTATEȚ

4. Scopul proceduriiCo'u&ic"re" cu pacientul este unul din aspectele cele mai importante ale "ngrijirii bolnavului;stabilirea unei rela ii terapeutice poitive "ntre pacient i personalul medical duce la cre terea "ncrederiiț ș ș

acestuia "n tratamentele i "ngrijirile acordate.ș

. De!criere" procedurii5entru a se ob ine acest lucru vor fi respectate c!teva reguli#ț

- 5acientul va fi respectat indiferent de gradul de cultură sau pregătire profesională- Focabularul utiliat trebuie să fie pe "n elesul acestuiaț

- 0dresarea se face cu NdumneavoastrăO- 1onul utiliat este adecvat situa ieiț

- 1oate procedurile se aplică atunci c!nd pacientul este cooperant

omunicarea cu pacientul (comunicarea terapeutica) este favoriată de lini tea din mediulș"nconjurător i este posibilă dacă#ș

- 0scultăm ideile pacientului cu aten ie, fără a-l "ntrerupe, fără a-l trata cu dispreț ț

- 0dresăm "ntrebări "n ordine logică, legate de subiect, inem cont de răspunsurile bolnavului, trecem laț

alt subiect numai după ce a fost epuiat cel anterior - 4vităm familiarismele i atingerea bolnavului "n timpul conversa ieiș ț

- larificăm ne"n elegerile apărute prin adresarea de "ntrebăriț

- 8hidăm conversa ia spre o singură problemă de sănătate considerată importantăț

- acem o recapitulare, respectiv punctarea ideilor principale discutate pentru o fixare mai bunăomunicarea este ineficientă dacă#

- 0sistenta " i exprimă părerea contradictorie cu cea a pacientuluiș

- +ă asigurări false, induc!nd "n eroare pacientul- 0re o atitudine exagerată de aprobare sau deaprobare fa ă de bolnav L acesta nu este lăsat să aibăț

 păreri proprii- olose te stereotipurile ne in!nd cont că fiecare bolnav este o persoană aparteș ț

- ?chimbă subiectul conversa iei, ceea ce repreintă o impolite e i poate inhiba bolnavulț ț ș

Bn timpul conversa iei, asistenta va urmări i interpreta postura i atitudinea corpului pacientului,ț ș ș

expresia fe ei, vocea, contactul cu privirea.ț

@

Page 57: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 57/200

Bn ara noastră s-a constatat o dificultate "n cooperarea cu romii "n toate ac iunile sanitare. uț ț

toate acestea pacien ii trebuie trata i echitabil, indiferent de apartenen a etnică, religioasă sau culturală,ț ț ț

respect!nd credin ele i practicile lor.ț ș

I&*or'"re"  pacientului "n legatură cu afec iunea de care suferă, evolu ie, posibilită i deț ț ț

investigare i tratament, medicatie, recomandari la externare-revine in principal medicului.ș

0sistenta va informa pacientul "n legătură cu regulamentul de ordine interioară, drepturile iș

obliga iile pe care le are, modul de efectuare al procedurilor indicate, orele de administrare aț

medicamentelor, etc.+e asemenea, pacientul va fi informat la externare "n legătură cu posibilitatea de a fi "ngrijit ladomiciliu dacă este caul, oferindu-i-se datele de contact cu persoanele firmele autoriate să acorde"ngrijiri la domiciliu.

Educ" i" pe&%ru !$&$%"%eț   repreintă sfaturile generale de bun sim acordate pacientului "nț

legătură cu un stil de via ă sănătos pentru a ameliora dacă este posibil afec iunea existentă deja, c!t iț ț ș

 pentru a preveni alte "mbolnăviri.?e vor pune "n eviden ă factorii de risc, precum i cei de protec ie, care "n caul bolilor ț ș ț

cardiovasculare ar fi#- 3 dietă sănătoasă L mediteraneană- cu reducerea grăsimilor saturate i a dulciurilor rafinate, cre tereaș ș

consumului de fructe i legume, grăsimi polinesaturate-vegetaleș

- 4vitarea sedentarismului, efectuarea unei activită i fiice "n limitele posibileț

- 7nlăturarea obeită iiț

- enun area la fumatț

- educerea stresului at!t c!t este posibil- 4vitarea alcoolului sau consumul moderat- 4vitarea cofeinei sau consumul moderat- educerea consumului de sare- 1ratament corespunător "n caul răcelilor, gripelor, altor infec ii i viroeț ș

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘLABORATOR 

;;-<. E6A3EN BACTERIOLOGIC DIN 8MR7 DE CATETER INTRA8ASCULAR 

4. Scopul procedurii0- 5unerea "n evidenţă a germenilor patogeni din s!nge i de pe cateter, prin "nsăm!nţare pe medii deș

cultură i efectuarea antibiogrameiș

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 

- >atrialele necesare pentru schimbarea pansamentului cu care este fixat cateterul- >ănuşi sterile- ecipiente sterile pentru colectat produsul (eprubete sterile)- oarfecă sterilă−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− 38− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

Page 58: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 58/200

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi procedura pacientului- 3bţineţi consimţămantul informat

7G7C- 5oiţionaţi pacientul "n decubit dorsal

4416040 534+677- ?e efectueaă de c!tre $ persoane#- ?pălaţi m!inile, "mbrăcaţi mănuşi sterile- Bndepărta i pansamentul care fixeaă cateterulț

- +einfecta i cu alcool iodatț

- etrage i cateterul "ncet, fără a atinge capătul acestuia de tegument, păstra i asepsiaț ț

- 5ersoana care a retras cateterul "l va ine "n continuare "n m!na cu mănu a sterilă, persoana care ajutăț ș

scoate dopul recipientuluieprubetei de recoltare i sec ioneaă cu foarfeca sterilă v!rful cateterului L ș ț

aproximativ cm exact deasupra recipientului astfel "nc!t acesta să cadă "n interior fără să atingămarginea sau pere ii exteriori ai recipientuluieprubeteiț

- ?e inchide recipientuleprubeta cu dopul

- 4tichetaţi şi trimiteţi la laborator "n timp util, "nso it de biletul de trimiterețB287H740 5074216D67- ace i c!teva minute compresie la locul punc iei, deinfecta i cu alcool iodat, aplica i o compresăț ț ț ț

sterilă de tifon, fixa i cu pansament adeivț

- 0 ea i pacientul "n poi ie comodăș ț ț

438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile şi masca, spălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n 38 i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată, analia cerutăș ț

- eultatul se va anexa fi ei de laborator ș4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptate#- ecoltarea s-a făcut "n condiţii de asepsie, pacientul "n elege necesitatea efectuăriiț

eultate nedoritee facem J- ?uprainfectare cu alţi germeni - respectaţi cu stricteţe asepsia şi antisepsia- eultatul nu este corect pentru că produsul nu s-a trimis "n timp util la laborator.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

A

Page 59: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 59/200

;;-=?. RECOLTAREA SMNGELUI PENTRU E6A3ENE SEROLOGICE

4. Scopul procedurii0- ercetarea preenţei sau absenţei anticorpilor "n serul pacientului pentru diagnosticarea bolilor infecţioase

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalămasa pentru recoltări- 0c dublu acoperit cu cauciuc pentru recoltare i holder ș

- Facutainer fără anticoagulant (unele cu gel - ajută la separarea mai rapidă a serului) - cu dop ro uș

- ?oluţie deinfectantă (alcool, tinctura de iod); tampon de vată, garou, tăviţă renală- >ănuşi de cauciuc de unică folosinţă, muşama- ecipiente pentru colectarea deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− 38− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului procedura- 3bţineţi consimţăm!ntul informat- Bncurajaţi şi susţineţi pacientul

7G7C#- 0tenţionaţi pacientul să nu măn!nce şi să stea "n repaus la pat- 5oiţionaţi pacientul "n funcţie de starea sa (şe!nd sau decubit dorsal) cu m!na sprijinită ca pentru puncţie venoasă- 0legeţi vena cea mai turgescentă

4416040 534+677#- ?pălaţi m!inile deinfectaţi "mbrăcaţi mănuşi de protecţie- >ontaţi acul dublu la holder prin inşurubare- Bndepărtaţi cauciucul de pe partea superioara a acului- 0plicaţi garoul- 5uncţionaţi vena- ixaţi tubul vacuette in care se găseşte gel destinat recoltării pentru examene serologice (F+D,0?D3, Weill elix, Waler ose, Widall, 4D7?0 )- 6mpleţi p!nă la semn recipientul cu s!nge cca. P ml- etrageţi acul după aplicarea tamponului cu alcool şi comprimaţi locul $-<KB287H740 5074216D67

- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- 3bservaţi faciesul, tegumentele, comportamentul pacientului438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile in recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile, spălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n 38 i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată, analia cerutăș ț

- eultatul se va trece pe fi a de laborator ș

Page 60: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 60/200

- 2otaţi "n registrul de predare orice observaţie legată de starea şi reacţia pacientului548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 - 4tichetaţi eprubeta sau vacutainerul pentru laborator - ompletaţi biletul de trimitere- 1ransportaţi imediat produsul la laborator "n condiţii de siguranţă4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#

- 5relevarea se face fără incidente, pacientul este colaborant, preintă stare de conforteultate nedoritece faceţi J- :ematom prin infiltrarea ţesutului paravenos L se comprima locul, se pun comprese reci, se aplicăunguente care favorieaă resorb iaț

- 0meţeli, paloare accentuată, posibilă lipotimie- se anun ă mediculț

- ?!nge hemoliat- se repetă recoltarea.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-=>. RECOLATAREA SMNGELUI PENTRU E6A3ENE BIOCHI3ICE

4. Scopul procedurii0- +eterminarea componentelor biochimice ale s!ngelui "n vederea aplicării măsurilor competente "ntimp util "n caul modificărilor patologice

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalămasa pentru recoltări- 0c dublu acoperit cu cauciuc pentru recoltare i holder ș

- Facutainer fără anticoagulant (unele cu gel - ajută la separarea mai rapidă a serului) - cu dop ro uș

- ?oluţie deinfectantă (alcool, tinctură de iod); tampon de vată, garou, tăviţă renală- >ănuşi de cauciuc de unică folosinţă, muşama- ecipiente pentru colectarea deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− 38− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului procedura- 3bţineţi consimţăm!ntul informat- Bncurajaţi şi susţineţi pacientul

7G7C- 0tenţionaţi pacientul să nu măn!nce şi să stea "n repaus fiic cel puţin &$ ore- 5oiţionaţi pacientul "n funcţie de starea sa (şe!nd sau decubit dorsal) cu m!na sprijinită ca pentru puncţie venoasă

@'

Page 61: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 61/200

- 0legeţi vena cea mai turgescentă

4416040 534+677#- ?pălaţi m!inile deinfectaţi "mbrăcaţi mănuşi de unică folosinţă- >ontaţi acul special la holder prin "nşurubare- Bndepărtaţi cauciucul de pe partea superioară a acului- 0plicaţi garoul

- 5uncţionaţi vena- ixaţi tubul vacuette destinat recoltărilor pentru examene biochimice (glicemie, creatinină, uree, aciduric, calcemie, etc)- 6mpleţi p!nă la semn recipientul cu s!nge ( - P ml)- etrageţi acul după aplicarea tamponului cu alcool şi exercitaţi presiune asupra acestuia $-<KB287H740 5074216D67- 0plicaţi o bandă adeivă non alergică deasupra tamponului- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- 3bservaţi faciesul, tegumentele, comportamentul pacientului438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n 38 i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată, analia cerutăș ț

- eultatul se va trece pe fi a de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 - 4tichetaţi eprubeta sau vacutainerul pentru laborator - ompletaţi biletul de trimitere- 1ransportaţi imediat produsul la laborator "n condiţii de siguranţă4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5relevarea se face fără incidente, pacientul este colaborant- 5acientul preintă stare de conforteultate nedoritece faceţi J- :ematom prin infiltrarea ţesutului paravenos L se comprimă locul, se pun comprese reci, se aplicăunguente care favorieaă resorb iaț

- 0meţeli, paloare accentuată, posibilă lipotimie - se anun ă mediculț

- ?!nge hemoliat- se repetă recoltarea. 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

Page 62: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 62/200

;;-<. RECOLTAREA E6UDATULUI 7ARINGIAN

4. Scopul procedurii0- 7dentificarea agenţilor patogeni la purtători sănătoşi şi bolnavi- 4fectuarea antibiogramei

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalăcărucior;- ?patulă linguală sterilă;- 4prubetă cu tampon faringian steril;- >ănuşi de unică folosinţă;- >ască de protecţie;- &-$ tăviţe renale−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț− egistru de predare

548C1740 5074216D67 5?7:7C

- 7nformaţi şi explicaţi procedura pacientului, "ncurajaţi şi susţineţi pacientul- 3bţineţi consimţăm!ntul informat

7G7C- 0tenţionaţi pacientul sau aparţinătorul să nu "nceapă nici un fel de tratament; să nu măn!nce, să nu bea apă, să nu facă gargară, să nu se spele pe dinţi, să nu-şi instilee picături "n nas "n dimineaţarecoltării- 0şeaţi pacientul pe scaun sau "n pat "n poiţie şe!ndă4416040 534+677#- Ferifica i dacă pacientul a respectat recomandările privind proceduraț

- ?pălaţi m!inile cu apă şi săpun- Bmbrăcaţi mănuşi de unică folosinţă- olosiţi masca de protecţie- 7nvitaţi pacientul să deschidă larg gura- +eschideţi eprubeta; scoateţi tamponul faringian- 0păsaţi limba cu spatula linguală sterilă- Mtergeţi depoitul faringian şi amigdalian (dacă este caul delipiţi o porţiune din falsa membrană)- etrageţi tamponul faringian fară a atinge# dinţii, limba, obrajii; introduceti-l in eprubeta- Bnchideţi repede eprubeta cu dopulB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă, nu necesita "ngrijiri speciale legate de procedură- +acă are senaţie de greţă şi vomă nu măn!ncă şi nu bea imediat după recoltare438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale, conform 5.6.- ?pălaţi şi curăţaţi instrumentele folosite- Bndepărtaţi mănuşilemasca, spălaţi m!inile cu apă şi săpun 231040 534+677

@$

Page 63: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 63/200

- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată, analiaș ț

cerută- eultatul se va anexa fi ei de laborator ș

- 2otaţi "n registrul de predare reacţia pacientului, aspectul local548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 - 4tichetaţi recipientul "n care s-a făcut recoltarea

- ompletaţi biletul de trimitere- 1ransportaţi imediat produsul la laborator - omunicaţi laboratorului dacă pacientul a luat medicamente şi care sunt acelea4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptate#- ecoltarea s-a făcut fără incidente- 5rodusul nu a fost suprainfectateultate nedoritece faceţiJ- ?e pot obţine reultate eronate atunci c!nd "n timpul recoltării tamponul faringian se imbibă cu salivăsau se ating dinţii, limba; repetaţi recoltarea folosind alt tampon- 5acientul poate preenta senaţie de greaţă, voma prin atingerea luetei - rugaţi pacientul să inspireadanc şi apoi să stea nemişcat in timpul recoltării.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;; -<4. RECOLTAREA E6UDATULUI NAAL

4. Scopul procedurii0- +epistarea portajului de stafilococ sau streptococ ori al i germeni patologice, dacă există o suspiciuneț

(leiuni ale mcoasei naale)- 4fectuarea antibiogramei. De!criere" procedurii0

548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalăcărucior - 4prubetă cu tampon naal steril- ?eringa $ ml cu ser fiiologic steril- >ănuşi de unică folosinţă- >ască de protecţie- 1ăviţă renală−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi procedura pacientului, "ncurajaţi şi susţineţi pacientul- 3bţineţi consimţăm!ntul informat

7G7C

Page 64: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 64/200

- 0şeaţi pacientul pe scaun sau "n pat "n poiţie şe!ndă4416040 534+677#- ?pălaţi m!inile cu apă şi săpun- Bmbrăcaţi mănuşi de unică folosinţă- olosiţi masca de protecţie- +eschideţi eprubeta; scoateţi tamponul naal- 6mecta i tamponul cu ser fiiologic sterilț

- 7ntroduce i tamponul "n fosele naale i roti i u or, at!t c!t este posibil, pentru a face posibilăț ș ț șdesprinderea secre ieiț

- etrageţi tamponul i "l introduce i "n eprubetăș ț

- Bnchideţi repede eprubeta cu dopulB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă, nu necesită "ngrijiri speciale legate de procedură438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale, conform 5.6.- Bndepărtaţi mănuşilemasca, spălaţi m!inile cu apă şi săpun 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

aspectul local- eultatul se va anexa fi ei de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 - 4tichetaţi recipientul "n care s-a făcut recoltarea- ompletaţi biletul de trimitere- 1ransportaţi imediat produsul la laborator 4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptate#- ecoltarea s-a făcut fără incidente, produsul nu a fost suprainfectateultate nedoritece faceţiJ- ?e pot obţine reultate eronate dacă se desterilieaă accidental tamponul - repetaţi recoltareafolosind alt tampon.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

INTERNAREA I PRI3IREA PACIENTULUIȘ

;;=-=. E6TERNAREA PACIENTULUI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- ?tabilirea condiţiilor adecvate stării pacientului la externare- 0sigurarea securităţii pacientului "n timpul externării

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - egistrul de ieşiri al secţiei- oaia de evidenţă ilnică şi mişcare a secţiei- 9iletul de externare semnat şi parafat de medic- eţeta medicală, dacă e caul

@

Page 65: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 65/200

- 4fectele pacientului şi celelalte bunuri de valoare inventariate (acolo unde este caul)548C1740 5074216D675?7:7C- 0nunţaţi pacientul familia cu cel puţin &$ ore "nainte de externare- 7dentificaţi impactul emoţional şi psiho-social pe care externarea "l are asupra pacientului sau şifamiliei7G7C

- 4valuaţi starea fiică la externare şi asiguraţi mijlocul de transport adecvat acestuia- 3feriţi indicaţii legate de# firele de sutură (dacă e caul), activitatea fiică, indicaţii, control4416040 534+677- evedeţi detaliile externării "mpreună cu pacientul familia- evedeţi instrucţiunile şi răspunsurile la intrebările legate de medicaţie, ingrijirea fiică, satisfacereanevoilor - +eterminaţi disabilităţile şi limitările care vor continua după externare- aceţi un inventar al nevoilor de "ngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu şi luaţi legătura cu ofundaţie de "ngrijiri la domiciliu dacă este necesar - 3rganiaţi transportul pacientului, la nevoie- Duaţi-vă la revedere de la pacient familie- ?coateţi pacientul din evidenţele secţiei4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul este mulţumit de "ngrijirea primită- ?tarea fiică şi psihică la externare este bună fiind o premisă a reintegrării socio-profesionale- 5acientul familia au informaţii clare, precise despre "ngrijirile ulterioare la domiciliu şi desprenecesitatea preentării la control in perioada planificată sau in ca de complicaţiieultate nedorite e faceţiJ- 4xternarea are un impact negativ asupra pacientului, mai ales dacă este singur şi are nevoie deingrijire la domiciliu - luaţi legătura cu o fundaţie de "ngrijiri la domiciliu- amilia aparţinătorii sunt incapabili să ingrijească pacientul la domiciliu - puneţi-i "n legătură cu ofundaţie de "ngrijiri la domiciliu- 5acientul familia refuă externarea - consemnaţi "n foaia de observaţie refuul pacientuluifamilieisub semnătură.

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-=K. RECOLTAREA SMNGELUI PENTRU E6A3ENE BACTERIOLOGICEHE3OCULTURA

4. Scopul procedurii0- 5unerea "n evidenţă a germenilor patogeni "n s!nge prin "nsăm!nţare pe medii de cultură- 4fectuarea antibiogramei

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalămasa de recoltari- ?oluţie deinfectantă (betadine, clorhexidine, tinctura de iod)- 1ampoane de vată şi comprese sterile- !mp steril- >ănuşi sterile

Page 66: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 66/200

- >ască- 8arou- $ flacoane cu medii de cultură (unul pentru germeni aerobi şi altul pentru germeni anaerobi)- ?eringi de $' ml, ace cu calibru mai mare (veri, ro)- ecipiente pentru colectarea deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− 38− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului procedura, avertiaţi-l că recoltarea se poate repeta- 3bţineţi consimţăm!ntul informat- Bncurajaţi şi susţineţi pacientul

7G7C- 5oiţionaţi pacientul "n decubit dorsal cu membrul superior sprijinit deoarece poate preenta frisoane- 0legeţi vena cea mai turgescentă- ?pălaţi regiunea plicii cotului cu apă şi săpun- +einfectaţi cu alcool iodat, betadină4416040 534+677#- 5articipă două asistente- ?pălaţi m!inile cu apă şi săpun- +einfectaţi m!inileimbrăcaţi mănuşile sterile- 7olaţi locul cu c!mpul steril- >ontaţi acul la seringă- ugaţi persoana care vă ajută să aplice garoul- +einfectaţi locul de puncţionat cu alcool de P'*- 5uncţionaţi vena- ecoltaţi $' ml s!nge- etrageţi acul după aplicarea tamponului cu alcool iodat- omprimarea venei $ - K de către ajutor - +einfecta i capacul de cauciuc al unui flacon de hemocultură, schimba i acul cu care s-a recoltat iț ț ș

introduce i &' ml s!ngeț

- 5roceda i "n acela i mod cu al doilea flacon, utili!nd un ac nouț ș

- 3mogeniaţi uşor pe un plan oriontal (s!ngele cu mediul de cultură din flacon)B287H740 5074216D67- einstalaţi pacientul "n poiţie comodă- 0coperiţi pacientul pentru că frisoneaă- 3bservati faciesul, tegumentele (extremită ilor), comportamentul pacientuluiț

438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile şi masca, spălaţi m!inile548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 - ?crieţi pe etichetele flacoanelor datele pacientului- ompletaţi biletul de trimitere- 1ransportaţi imediat la laborator flacoanele

@@

Page 67: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 67/200

- Bn afara programului de func ionare al laboratorului de microbiologie se pot păstraț '"i' 4 ore l"%e'per"%ur" c"'erei &u !e re*ri#ere"+$, se trimit la laboratorul de urgen ă pentru păstrare p!nă "nț

iua următoare 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n 38 i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată, analia cerutăș ț

- eultatul se va anexa fi ei de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț- eacţia pacientului la procedură4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- ecoltarea s-a făcut corect, "n condiţii de strictă asepsie şi antisepsieeultate nedoritece faceţiJ- 2u apare s!nge "n seringă L se repoi ioneaă aculț

- Deşinul, starea de greaţă sau voma - anunţaţi medicul- 0nxietatea - discutaţi cu pacientul şi "ncurajaţi-l- efuul pacientului privind puncţia venoasă - anunţaţi medicul- 4xtravaarea s!ngelui "n ţesuturile din jur - comprimaţi locul cu un tampon sterilA%e&5ie0 Recol%"re" !e *"ce l" de/u%ul /olii &"i&%e de "d'i&i!%r"re" "&%i/io%icelor.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-=. RECOLTAREA SMNGELUI PENTRU HE3OLEUCOGRA3A

4. Scopul procedurii0- 4fectuarea diagramei sangelui si determinarea# :b, :t, elementele figurate, formula leucocitară

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalămasa pentru recoltari- 0c dublu acoperit cu cauciuc pentru recoltare i holder ș

- Facutainer cu 4+10 (cu capac mov)- ?oluţie deinfectantă (alcool, tinctura de iod); tampon de vată, garou, tăviţă renală- >ănuşi de cauciuc de unică folosinţă, muşama- ecipiente pentru colectarea deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− 38− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului procedura, incurajaţi şi susţineţi pacientul- 3bţineţi consimţămantul informat7G7C- 0tenţionaţi pacientul să nu mănance cel puţin &$ ore şi să stea in repaus fiic la pat- Ferificaţi dacă a respectat recomandările

Page 68: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 68/200

- 5oiţionaţi pacientul in decubit dorsal cu mana sprijinită ca pentru puncţie venoasă- 0legeţi vena cea mai proeminentă4416040 534+677#- ?pălaţi m!iniledeinfectaţi-le"mbrăcaţi mănuşile de protecţie- >ontaţi acul dublu la holder prin "nşurubare- Bndepărtaţi cauciucul de pe ac - partea superioară- 0plicaţi garoul

- 5uncţionaţi vena- +elegaţi garoul- ixaţi tubul vacuette destinat recoltării :D8- 6mpleţi pană la semn recipientul cu sange- etrageţi acul după aplicarea tamponului cu alcool- 4xercitaţi o presiune asupra tamponului de $- K- 0gitaţi lent vacutainerulB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- 0plicaţi un plasture peste tampon- Ferificaţi locul puncţiei- 3bservaţi faciesul, tegumentele, comportamentul pacientului438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşilespălaţi m!inile cu apă şi săpun- +einfectati măsu acăruciorul pentru recoltăriț

 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n 38 i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată, analia cerutăș ț

- eultatul se va trece pe fi a de laborator ș

- 2otaţi "n registrul de predare orice observaţie legată de starea şi reacţia pacientului548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 - 4tichetaţi recipientul tubului vacuette- ompletaţi biletul de trimitere- 1ransportaţi imediat produsul la laborator 4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5uncţia se desfăşoară fără incidente- 5acientul exprimă stare de confort- ?!ngele nu se coaguleaă şi nu se hemolieaă, nu apare hematomeultate nedorite ( probleme potenţiale) e faceţiJ- 5erforarea venei şi apariţia hematomului - comprimaţi locul cu un tampon steril, nu repetaţiinţepătura in aceeaşi onă, aplicaţi compresă rece, aplicaţi unguente care favorieaă resorbţia- 5acientul preintă ameţeli, paloare accentuată, lipotimie L anuntati medicul- ?e produce coagularea sangelui L se repeta recoltarea- ?e produce hemoliarea s!ngelui - verificaţi dacă s-a respectat raportul dintre s!nge şi anticoagulant,dacă s-au respectat condiţiile de recoltare

@A

Page 69: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 69/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PANSA3ENTE I BANDA2EȘ

;-=. HE3OSTAA I PANSA3ENTUL CO3PRESI8Ș

4. Scopul procedurii oper" io&"le0ț- 3prirea s!ngerării prin compresie manuală asupra locului de punc ionare al unei artere ("n urmaț

interven iilor specifice de cardiologie interven ională) urmată de aplicarea unui pansament ce exercităț ț

o presiune asupra plăgii i imobilieaă regiunea respectivă pentru reducerea cavită ii superficialeș ț

rămase după punc ionareț

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicală măsuţă pentru pansamente;- 1rusa cu instrumente sterile# pense hemostatice, pense anatomice, foarfeci chirurgicale, bisturiu- >aterial moale steril# comprese, tampoane- >ănuşi sterile, mască, ochelari de protec ieț

- >uşama, aleă, tăvi ă renalăț- ?oluţii antiseptice# betadina- >aterial pentru fixare# fe i de &'&' si &'$', betafix sau leucoplast, atela de lemn dacă este caulș

- ?eringă de &' ml cu o fiolă atropină diluată cu ser fiiologic p!nă la &' ml- 1ensiometru, stetoscop−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- 7nformaţi pacientul asupra necesităţii efectuării hemostaei i pansamentului compresivș

- 4xplicaţi modul de desfăşurarea al procedurii, durata, la ce trebuie să se a tepteș

- 3bţineţi consimţăm!ntul7G7C- 5oiţionaţi pacientul "n decubit dorsal- 0siguraţi intimitatea pacientului dacă este caul, acoperi i regiunea genitală dacă artera punc ionatăț ț

este cea femurală4416040 534+677#- Ferificaţi indica ia medicului cu privire la ora de efectuare a proceduriiț

- Ferifica i valorile analielor de laborator privitoare la coagulare, ine i cont de ora la care s-aț ț ț

adminstrat ultima doă de anticoagulant- 4valuaţi starea pacientului, func iile vitaleț

- 5acientul trebuie să aibă o linie venoasă pentru caul "n care apar complica ii ale proceduriiț

- 5uneţi masca, acoperiţi părul, spălaţi m!inile şi deinfectaţi-le cu alcool- Bndepărta i pansamentul existentț

- Bmbrăcaţi mănuşi sterile- 0plica i un strat gros de A-&' comprese sterile de tifon pe traiectul arterei (sim i i pulsul) cu $-< cmț ț ț

mai sus de locul de punc ie, "ndepărta i cateterul arterial conform procedurii specifice, realia i oț ț ț

compresie manuală puternică (cu coatele "ntinse, cu toată greutatea corpului L dacă punc ia s-a realiatț

Page 70: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 70/200

 pe artera femurală) la locul indicat (pe artera, cu $-< cm mai sus de locul punc iei); hemostaa seț

realieaă timp de &-$' de minute, după primele &$-& minute verificați rapid dacă mai existăs!ngerare la locul punc iei, prin ridicarea compreselor; continua i hemostaa "ncă min.ț ț

- +einfecta i locul punc iei cu alcool iodat sau betadinaț ț

- 0coperiţi cu comprese de tifon sterile care să depăşească marginea plăgii cu - cm şi aplicaţideasupra o fa ă de &'&' pentru a mări presiunea exercitată asupra locului de punc ieș ț

- ixaţi cu &-$ fe i de &'$' sau &'& reali!nd un bandaj "ncruci at ("n formă de A) "n ture circulare iș ș ș

oblice care dau "n final aspectul de spic de gr!u; "n timpul bandajării i după (următoarele $ ore)ș pacientul men ine imobiliat membrul pe care s-a făcut punc ia arterială pentru a nu declan aț ț ș

s!ngerarea; dacă punc ia s-a realiat pe artera femurală, pacientul se sprijină pe celălat picior i ridicăț ș

talia u or de fiecare dată la trecerea bandajului pe dedesubt, după fixare răm!ne imobiliat la pat $ș

ore.B287H740 5074216D67- 5acientul răm!ne "n decubit dorsal dacă s-a punc ionat artera femurală, poate fi "ntors u or ( deț ș

grade) pe fiecare parte din c!nd "n c!nd (la $ ore), fără să "ndoaie piciorul pe partea punc ionatăț

- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă dacă punc ia s-a realiat la arterele bra uluiț ț

- 3bservaţi faciesul şi comportamentul la durere, posibile modificări ale pulsului i tensiunii arterialeș

- 6rmări i aspectul pacientului frecvent "n următoarele $ de ore, hemoregia i exangvinarea apărute "nț ș

somn (pe timpul nop ii) pot fi fatale pentru pacientț

438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile cu potenţial infecţios "n recipiente speciale conform 5.6.- urăţaţi instrumentele şi pregătiţi-le pentru steriliare- +ebrăcaţi mănuşile, spălaţi m!inile 231040 534+677- 2ota i "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaț ș

- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) ora, dacă au survenit probleme "n timpul procedurii,informaţiile care trebuie transmise "n legătură cu pansamentele următoare- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul suportă bine procedura, nu acuă durere, pansamentul răm!ne bine fixat şi curat, nu seformeaă hematomeultate nedorite ce faceţiJ- 5acientul acuă durere i frică, se declan eaă reac ia vagală manifestată cu hipotensiune iș ș ț ș

 bradicardie L se administreaă atropină, solu ii macromoleculareț

- ?!ngerare excesivă la locul de punc ie, formarea unui hematom, pseudoanevrism, fistulă arterio-ț

venoasă, ruptură de arteră sau venă, tromboă - se anun ă medicul, se reface pansamentul compresivț

- 5ansamentul se imbibă cu s!nge din caua hemoragiei - face i hemostaa i pansamentul compresivț ș

din nou?e anun ă medicul pentru orice schimbare nefavorabilă care apare "n starea generală aț

 bolnavului, se vor acorda "ngrijirile impuse de situa ie, la indica ia medicului.ț ț

P'

Page 71: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 71/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

IGIENA I CON7ORTUL PACIENTULUIȘ

;;<-=<. SCHI3BAREA LEN2ERIEI PATULUI NEOCUPAT ,7ĂRĂ PACIENT

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0 - asigurarea condi iilor de igienă i confortț ș

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - ărucior pentru lenjerie- >ănuşi de unică folosinţă- earşaf de pat- earşaf de păturăplic- aţa de pernă

- 5ătură- 0lea, muşama (material impermeabil)- +ouă scaune cu speteaă- +ocument utiliat#

− i a de proceduriș

4416040 534+677 (participă două persoane)- Ferificaţi materialele alese- 1ransportaţi materialele "n salon- Bndepărtaţi noptiera de l!ngă pat- 0şeaţi cele două scaune cu spătar, spate in spate langă patul pacientului, lateral, in partea dreaptăspre capul patului

- 5uneţi sacul pentru lenjeria murdară in partea opusă a patului, la picioare- 0şeaţi materialele pregătite pe cele două scaune astfel# pătura şi cearşaful de pătură pliate inarmonica; muşamaua şi alea rulate din două părţi egale pană lamijloc; cearşaful de pat rulat la fel; faţade pernă.- 7ndepărtaţi lenjeria murdară şi introduceţi-o in sacul special pregătit- ?pălaţi-vă pe m!ini, "mbrăcaţi mănuşi- 5uneţi cearşaful de pat peste saltea la mijloc- Bntindeţi cu o m!nă o parte a cearşafului spre cap, iar cu cealaltă spre picioare (partea opusă)- 7ntroduceţi cearşaful adanc sub saltea la capetele patului şi cu m!na de l!ngă pat prindeţi partea liberăa cearşafului la o distanţă de colţ egală cu lungimea marginilor care at!rnă şi ridicaţi-o "n sus l!ngă(pat) saltea

- 7ntroduceţi sub saltea partea din triunghiul format care o depăşeşte, apoi lăsaţi "n jos partea ridicată şiintroduceţi sub saltea restul triunghiului impreună cu partea laterală a cearşafului realiand un plic- 5rocedaţi la fel şi pentru celelalte colţuri- 0şeati muşamaua şi alea la mijlocul patului şi derulati-le ca pe cearşaful de pat- 7ntroduceţi muşamaua şi alea adanc sub saltea pe părţile laterale ale patului- Bntindeţi cearşaful plic in lungimea patului şi peste el pătura- 7ntroduceţi pătura in cearşaf şi fixaţi colţurile- ixaţi cearşaful şi pătura la picioarele patului introducandu-le sub saltea- 4fectuaţi pliul de confort (cu o mană deasupra patului iar cu cealaltă dedesubt, trageţi spre picioare şiformaţi această cută)

Page 72: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 72/200

- 0ranjaţi colţurile de la capătul distal al patului sub formă de plic- 7ntroduceţi pătura şi cearşaful pe părţile laterale ale patului- 5uneţi la capul patului perna infăşată438027G040 D36D67 +4 >62C- eaşeaţi noptiera la locul ei de langă pat, puneţi cele două scaune la loc- ?coateţi sacul cu rufe murdare din salon- 0erisiţi salonul

- 7ndepărtaţi mănuşile, spălaţi-vă pe maini 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora i semnătura.ș

  PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

  3ETODE DE PRE8ENIRE A ERORILOR DE IDENTI7ICARE A PACIENŢILOR 

SCOP- prevenirea erorilor de identificare a pacientului "naintea unor investigaţiitratamente intervenţiichirurgicale etc.

DO3ENIU DE APLICARE- "n toate secţiile şi compartimentele de "ngrijire.

OBIECTI8E- eliminarea erorilor "n aplicarea tratamentelor şi procedurilor medicale.  4. DESCRIEREA PROCEDURII  Docu'e&%e *olo!i%e0

  .& egistrul de internare aflat la registratură, conţine# număr curent, data internării, numeleşi prenumele pacientului, cod numeric personal, numărul foii de observaţie, v!rsta,sexul, seria şi numărul actului de identitate, adresă, dovada de asigurat, diagnostic deinternare.

.$ egistru de salon cu evidenţa pacienţilor, cuprinde# data, număr de salon, număr de pat,

numele şi prenumele pacientului, numărul foii de observaţie, diagnosticul, monitoriarefuncţii vitale, tratament indicat şi efectuat

.< 0viier cu repartiarea pacienţilor "n saloane, obligatoriu "n sălile de tratamente, exemplu#D"%" Nr. !"lo&

Rep"r%i+"repe !ee

Tipul"*ec5iu&i

i

Nr.p"%

Nu'epre&u'e p"cie&% O/!er"5ii

emei 5neumo. &$<

@9ărbaţi 19 &

$<@

P$

Page 73: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 73/200

PAU

38 (foaia de observaţie clinică generală), cuprinde# numărul din registrul de internare, numărulfoii de observaţie prin care se poate identifica pacientul, numele şi prenumele pacientului codnumeric personal, sexul, v!rsta, adresa, data şi ora internării, data şi ora externării, "nălţime,greutate, nivel de instruire, ocupaţia, calitatea de asigurat, seria şi numărul actului de identitate

3"%eri"le *olo!i%e. 9răţara de identificare# pentru - pediatrie# nou-născuţi, copii mici

- bolnavi inconştienţi 2ou-născutul va fi identificat imediat după naştere, prin ataşarea la nivelul antebraţului -

articulaţiei radiocarpiene - a unei brăţări de culoare ro pentru nou-născuţii de sex feminin şi deculoare bleu pentru nou-născuţii de sex masculin.

9răţările sunt de unică utiliare, aviate sanitar, sunt confecţionate din material plastic şi sunt prevăute cu sisteme de "nchidere şi reglare a diametrului "n funcţie de dimensiunile antebraţului nou-născutului. 5e faţa superioară a brăţării este prevăut un spaţiu unde se vor "nscrie numele nou-născutului, numărul foii de observaţie, sexul nou-născutului, data şi ora naşterii.

  >amei i se ataşeaă pe antebraţ, la nivelul articulaţiei radiocarpiene, o brăţară similarăconţin!nd numele mamei, numărul foii de observaţie, sexul nou-născutului, data şi ora naşterii.

  Pred"re"-prelu"re" p"cie&5ilor se face0  - "n momentul internării,

- la schimul de tură a asistentelor medicale# obligatoriu la patul pacientului pe baa registruluide salon

  - la "nsoţirea pacientului la blocul operator   - la "nsoţirea pacientului pentru investigaţii

. RESPONSABILITĂŢI0  .<. 3"&"#erul0 "pro/$  .;. Direc%or 'edic"l0 eri*ic$  .. Direc%or de &#ri@iri0 eri*ic$  .4. 3edicul !e* de !ec5ie0 eri*ic$ 

.. A!i!%e&% 'edic"l (e* !ec5ie0 el"/ore"+$.>. A!i!%e&% 'edic"l0 "plic$

  .?. Re#i!%r"%or 'edic"l0 "plic$  .. I&*ir'ier"0 "plic$  K.. Br"&c"rdier0 "plic$

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CALE PARANTERALĂ

;;-<=-=;. IN2EC IA INTRADER3ICĂȚ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0− 7njectarea de alergeni "n piele ca metodă de diagnostic pentru aprecierea reacţiei la alergeni.− 1estarea la tuberculină sau 55+.− 1estarea unor medicamente cu potenţial de sensibiliare a organismului (antibiotice, anesteice)

. De!criere" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 − 1avă medicalăcărucior 

Page 74: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 74/200

− ?ubstanţa sau medicamentul prescris− ?eringi sterile de & ml cu doaj corespunător −0ce sterile fine, cu bioul scurt−omprese sau tampoane cu alcool−ecipiente pentru colectarea deşeurilor − +ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C− 7nformaţi şi explicaţi pacientului apartinătorului procedura− 4xplicaţi scopul injecţiei, efectele dorite şi nedorite

7G7C#−0siguraţi intimitatea pacientului−ercetaţi onele de elecţie# regiunea anterioară a antebraţului, faţa externă a braţului şi a coapsei− ?tabiliţi locul pentru injecţie evit!nd onele pigmentate, decolorate sau infectate− 5oiţionaţi pacientul "n funcţie de locul selectat şi de starea sa# decubit dorsal, şe!nd sau semişe!nd4416040 534+677#−Ferificaţi prescripţia medicală−3bţineţi informaţii suplimentare despre medicament, doare, efectele posibile− 7ntervievaţi pacientul pentru a identifica profilul alergologic al acestuia, precum şi experienţa legată

de testare− ?pălaţi-vă m!inile, folosiţi mănuşi de unică folosinţă− 4fectuaţi diluţia necesară, stabiliţi doa corectă conform procedurii standard−0spiraţi soluţia "n seringă respect!nd procedura− 4liminaţi aerul din seringă−+einfectaţi ona aleasă cu alcool şi lăsaţi pielea să se usuce− Bndepărtaţi capacul de la ac prin tracţiune− Bntindeţi pielea din ona injecţiei folosind policele m!inii nedominante−  5oiţionaţi seringa astfel "nc!t acul să fie aproape paralel (tangent) cu pielea pacientului şi cu bioulorientat "n sus

- 7ntroduceţi acul "n straturile cele mai superficiale ale pielii, aproximativ mm, astfel "nc!t v!rful săfie viibil prin piele- 7njectaţi lent soluţia "mping!nd pistonul, fără să aspiraţi- 3bservaţi formarea la locul inoculării, a unei papule albe cu diametrul de -@ mm-4xtrageţi rapid acul fără să masaţi locul-Bndepărtaţi mănuşile de unică folosinţăB287H740 5074216D67-0jutati pacientul să adopte o poi ie confortabilă şi să răm!nă "n repaus la patț

->enţineţi ona injecţiei accesibilă observaţiei- ?upravegheaţi atent pacientul după testarea sensibilităţii la anumite medicamente (antibiotice,anesteice) sau alergeni

P

Page 75: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 75/200

- itiţi reacţia locală după $' - <' de minute sau A - P$ de ore ("n funcţie de situaţie)- 0nunţaţi medicul şi interveniţi de urgenţă "n ca de complicaţii438027G040 D36D67 +4 >62C- 0runcaţi materialele folosite "n containere speciale; acul se aruncă necapi onatș

- ?pălaţi-vă m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 2otaţi data şi ora citirii reacţiei locale precum şi caracteristicile4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- >edicamentul este administrat respect!nd cele cinci reguli# pacientul identificat, medicamentul prescris, doa corectă, calea adecvată, timpul potrivit- 5acientul este liniştit, relaxat iar la locul inoculării nu apar reacţii majore de sensibiliareeultate nedorite e faceţi J- F!rful acului nu pătrunde "n derm şi soluţia se scurge "n afară - se pătrunde cu aproximativ & mm mai profund "n grosimea dermului- 0cul pătrunde prea ad!nc, determin!nd o infiltraţie difuă fără să se formee papulă albă delimitată -se retrage uşor acul şi se repoiţionenă "n grosimea dermului- Da locul testării apar reacţii poitive sau intens poitive# veicule, ulceraţii, necroa ţesutului - seanunţă medicul- Dipotimie, risc de accidentare prin cădere dacă pacientul nu răm!ne in repaus la pat - se lămureşte pacientul despre obligativitatea menţinerii repausului la pat <' de minute după injecţie- eacţie anafilactică sau şoc anafilactic care ameninţă viaţa - se anunţă medicul, se intervine deurgenţă conform protocolului.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CALE PARENTERALĂ

;;-<=-=4. IN2EC IA INTRA3USCULARĂȚ

Ge&er"li%$5i7njec ia musculară introduce substanăa medicamentoasă ad!nc "n esutul muscular. 0ceasta caleț ț

de adminstrare permite o ac iune rapidă prin absorb ia "n circula ia sistemică. 0dministrareaț ț ț

intramusculară este aleasă atunci c!nd pacientul nu poate inghi i medica ie orală, c!nd este prea iritantăț ț

gastiric.+eoarece esutul muscular are mai pu ini senori nervo i permite administrarea de substan eț ț ș ț

iritante.Docul de injectare trebuie ales cu multă grijă, se va face i "n func ie de constitu ia fiică aș ț ț

 pacientului. ?e evită onele cu edeme, irita ii, semne din na tere, echimoe. 7njec iile intramusculareț ș ț

sunt contraindicate pacien ilor care preintă tulburări ale mecanismelor de coagulare, după terapiiț

antitrombotice, "n timpul unui infarct miocardic7njec ia intramusculară se efctueaă prin tehnică sterilăț

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

Page 76: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 76/200

- 7ntroducerea in ţesutul muscular a unei doe medicamentoase prescrise. De!criere" procedurii oper"5io&"le0

548C1740 >01470D4D3 − 1avă medicalăcărucior − iolă sau flaconul cu medicamentul prescris− 5rescripţia medicala sau .3.- ?eringi şi ace sterile# mărimea depinde de cantitatea de medicament prescris şi de caracteristicile

anatomice ale pacientului-omprese sau tampoane cu alcool->ănuşi de cauciuc ( opţional)-+ocumentele utiliate#

- i a de proceduriș

- oaia de temperatură (tratament)- onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

- ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

- egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C

-7ntervievaţi pacientulapartinatorul pentru a identifica un potenţial alergic-7nformaţi şi explicaţi pacientuluiapartinatorul procedura-4xplicaţi scopul injecţiei, efectele dorite şi nedorite, orarul de administrare dacă este caul.7G7C-0siguraţi intimitatea pacientului-?tabiliţi locul de elecţie# cadranul supero-extern fesier, deasupra marelui trohanter; faţa externă a

coapsei, in treimea mijlocie, faţa externă a braţului in muşchiul deltoid.- 5oiţionaţi pacientul "n funcţie de locul ales şi de starea sa# decubit ventral, decubit lateral cumembrul inferior de deasupra relaxat, poiţie şe!ndă, ortostatism- 0siguraţi-vă că ona nu este contractată şi nu preintă noduli4416040 534+677#

- Ferificaţi prescripţia medicală- ?pălaţi-vă m!inile, folosiţi mănuşi de unică folosinţă (opţional)- 0spiraţi soluţia din fiolă sau flacon conform procedurii- 4liminaţi bulele de aer din seringă- ?chimbaţi acul cu altul capişonat- 7nspectaţi locurile posibile pentru injecţie- +einfectaţi larg ona aleasă- Bndepărtaţi capacul de la ac prin tracţiune- Bntindeţi pielea, la locul ales, intre policele şi indexul mainii nedominante

- 7ntroduceţi rapid acul in ţesutul muscular, in unghi de U'* ţin!nd seringa in mana dominantă intre police şi celelalte degete

- ixaţi amboul acului cu m!na nedominantă şi prindeţi partea externă a pistonului cu m!na dominantă- 0spiraţi lent, trăg!nd pistonul "napoi pentru a verifica dacă acul este "ntr-un vas de s!nge- 7njectaţi lent soluţia medicamentoasă# &' secunde pentru fiecare ml de soluţie, dacă nu s-a aspirat

s!nge- 4xtrageţi rapid acul adaptat la seringă fix!nd amboul- >asaţi locul injecţiei cu un tampon cu alcool, exercit!nd o uşoară presiuneB287H740 5074216D67- 0jutaţi pacientul să se "mbrace şi să adopte o poiţie comodă- Bncurajaţi pacientul să facă exerciţii fiice pentru membrul inferior 

P@

Page 77: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 77/200

- 4valuaţi locul injecţiei după $ - ore de la administrare, dacă este posibil438027G040 D36D67 +4 >62C- 0runca i materialele folosite "n containere speciale confonn 56ț

- 0cul se aruncă necapişonat- ?pălaţi-vă m!inile după indepărtarea mănuşilor  231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a efectuatș ș

 procedura- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- >edicamentul este injectat lent "n ona selectată, cand nu se aspiră s!nge- 5acientul preintă un răspuns terapeutic la medicamentul administrat; faciesul este relaxat,comportamentul liniştiteultate nedorite e faceţi J- 0cul inţeapă un vas de sange atunci c!nd este introdus "n ţesut - se schimbă poiţia acului sau se"nţeapă "n alt loc- 0cul "nt!mpină reistenţă datorită contactului cu osul in caul pacientului casectic - se recomandă inastfel de situaţii folosirea unor ace mai scurte şi mai groase pentru a preveni riscul ruperii acestora lacontactul cu osul- Gona devine roşie, indurată sau dureroasă după injectare - se aplică comprese reci sau gheaţă- 0par ameţeli, furnicături sau alterarea funcţiei musculare in ona injecţiei, determinate cel mai adeseade iritaţia nervului sciatic sau a unui ram al acestuia - se respectă locul de elecţie- 5araliie prin inţeparea nervului sciatic; se recomandă respectarea cadranului supero-extern fesier  pentru injectare- 4mbolie prin injectarea "ntr-un vas de s!nge a soluţiei uleioase - se anunţă medicul, se intervine deurgenţă conform protocolului.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CALE PARENTERALĂ

;;-<=-=. IN2EC IA INTRA8ENOASĂȚ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 0dministrarea unui medicament direct "n sistemul vascular "n scop explorator; tratarea rapidă

a problemelor medicale ale pacientului; realiarea unei concentraţii "nalte "n s!nge a medicamentului,"ntr-un timp scurt

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 − 1avă medicalăcărucior − iolă sau flaconul cu soluţia iotonă sau hipertonă−0ce sterile cu bioul ascuţit dar scurt− ?eringi sterile cu amboul excentric, de capacităţi adecvate cantităţii de medicament prescris−omprese sau tampoane cu alcool

Page 78: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 78/200

−>ănuşi de unică folosinţă−>ateriale pentru puncţia venoasă−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C− 7nformaţi pacientulapartinătorul despre procedură− 4xplicaţi-i scopul injecţiei, efectele dorite şi nedorite;7G7C−0siguraţi intimitatea pacientului−Ferificaţi locurile de elecţie, evit!nd onele cu echimoe, cu piloitate accentuată sau cu infecţie− ?tabili i locul pentru injec ie# venele de la plic cotului - bailică sau cefalică; venele de pe parteaț ț

dorsală a m!inii, venele de pe partea posterioară a gambei, venele jugulare

- 5oiţionaţi pacientul "n siguranţă "n funcţie de locul ales şi de starea sa; decubit dorsal, poiţiesemişeandă4416040 534+677Ei%" i *olo!ire" u&ei e&e %r"u'"%i+"%eFț- Ferificaţi prescripţia medicală- 3bţineţi informaţii suplimentare dacă medicamentul este nou- ?pălaţi-vă m!inile, folosiţi mănuşi de unică folosinţă- 0spiraţi soluţia din fiolă sau flacon conform procedurii standard- 4liminaţi bulele de aer din seringă menţin!nd seringa "n poiţie verticală- ?chimbaţi acul cu altul capişonat- Degaţi garoul, palpaţi traiectul venei

- +einfectaţi larg ona aleasă pentru injecţii- Bndepărtaţi capacul de la ac prin tracţiune- 4fectuaţi puncţia venoasă conform procedurii- Ferificaţi poiţia acului prin aspirare- +esfaceţi garoul dacă acul este "n venă- 7njectaţi lent soluţia medicamentoasă, observ!nd locul puncţionat şi reacţiile pacientului- 4xtrageţi rapid acul adaptat la seringă- omprimaţi locul injecţiei cu tampon cu alcool, < - minute pentru hemostaă completăB287H740 5074216D67- 3bservaţi locul injecţiei pentru s!ngerare- 0jutaţi pacientul să ocupe o poiţie confortabilă

- 4xplicaţi-i conduita ulterioară dacă medicamentul a fost administrat "n scop explorator -?upravegheaţi pacientul pentru a surprinde unele complicaţii şi anunţaţi medicul dacă apar 438027G040 D36D67 +4 >62C-olectaţi materialele folosite "n containere speciale, conform 56-0cul se aruncă necapişonat-?pălaţi-vă m!inile după "ndepărtarea mănuşilor  231040 534+677

PA

Page 79: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 79/200

- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentul- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură4F0D6040 47071CI77 534+677

eultate aşteptatedorite#- >edicamentul este injectat lent c!nd vena este corect puncţionată- 5acientul preintă un răspuns terapeutic la medicamentul administrat "n acest scop- 5acientul nu devoltă reacţii de sensibiliare la medicamentul injectat "n scop explorator eultate nedorite e faceţiJ- lebalgie prin injectarea prea rapidă a soluţiei sau prin introducerea unor substanţe iritante pentruintima vasului (ex. ?oluţiile hipertone) - injectaţi lent soluţia- ?enaţia de uscăciune "n faringe şi valul de căldură - injectaţi soluţia foarte lent, comunicaţi cu pacientul- :ematomul prin perforarea venei sau retragerea acului fără "ndepărtarea garoului L aplicaţi compreseumede reci- 0meţeli, lipotimie, colaps L se anunţă medicul- eac ii anafilactice la solu iile injectate "n scop explorator - se anunţă medicul, se intervine deț ț

urgenţă conform protocolului.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR PE CALE PARENTERALĂ

;;-<=-=. IN2EC IA SUBCUTANATĂȚ

Ge&er"li%$5i!nd administrarea medica iei se face "n esutul adipos, sub piele, substan ele ajung mult maiț ț ț

repede "n circula ia sangvină dec!t dacă sunt adminstrate oral. +e asemenea, inejec iile subcutanateț ț

 produc mult mai pu ine leiuni ca cele intramusculare i au risc mai scăut.ț ș

0bsorbi e prin circula ia capilară, medicamentele recomandate să fie adminstrate pe caleț ț

subcutanată sunt solu ii apose sau suspensii de aproximativ ',- < ml. :eparina i insulina, deț ș

exemplu, sunt substan e administrate cu precădere pe acestă cale.ț

>edicamentele administate pe această cale se fac cu ajutorul unui ac scurt i sub ire, prinș ț

tehnica sterilă.ele mai comune locuri de injectare subcutanată sunt# partea exerioară a bra elor, parteaț

exterioară a coapselor, esutul adipos al abdomenului inferior, partea superioară a oldului, parteaț ș

superioară a spatelui, partea superioară a feselor.7njec iile subcutanate sunt contraindicate "n onele inflamate, edema iate, care preintă feluriteț ț

leiuni sau semne din na tere.ș 5ot fi, de asemnea, contraindicate persoanelor cu tulbrări de coagulare.!nd tratamentul subcutanat se administreaă timp "ndelungat, cum este caul insulinei,

locurile de adminstrare se vor alege prin rota ie.ț

:eparina se administreaă preferabil "n esutul adipos al abdomenului inferior, iar insulina "nț

 por iunea superioară a bra elor i abdomen.ț ț ș

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 7ntroducerea Xn ţesutul celular subcutanat a unor medicamente in doa prescrisă

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0

Page 80: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 80/200

548C1740 >01470D4D3 − 1avă medicalăcărucior pentru tratament− ?eringi şi ace sterile adecvate−>edicamentul de injectat− 5rescripţia sau .3.− ?oluţii deinfectantate (alcool)− 1ampoane de vată sau comprese de tifon

−>ănuşi de unică folosinţă ( opţional)−ecipiente pentru colectarea deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C− 7nformaţi , "ncurujaţi şi susţineţi pacientul− 4xplicaţi scopul injecţiei, a efectelor dorite şi nedorite, a orarului de administrare dacă este caul7G7C#−0siguraţi intimitatea pacientului−0şeaţi pacientul "n funcţie de starea sa "n poiţie şeandă cu mana sprijinită pe şold sau "n decubitdorsal- ?tabiliţi locul de elecţie (injecţia se poate efectua pe faţa externă a braţului, faţa supraexternă acoapsei, regiunea supra şi sub spinoasă a omoplatului, regiunea deltoidiană, flancurile pereteluiabdominal, regiunea subclaviculară)4416040 534+677

- Ferificaţi prescripţia medicală- ?pălaţi-vă pe m!ini, cu apă şi săpun- +einfectaţi-vă m!inile- 7mbrăcaţi mănuşi de unică folosinţă (opţional)- 7ncărcaţi seringa cu soluţia medicamentoasă prescrisă- 4liminaţi bulele de aer din seringă- ?chimbaţi acul cu altul capişonat, adecvat- +einfectaţi locul de elecţie cu alcool- 5liaţi tegumentul "ntre police şi index fixandu-l şi ridic!ndu-l de pe planurile profunde- 5ătrundeţi cu rapiditate "n tegument cu bioul acului "n sus "n stratul subcutanat la * sau U'*- Ferificaţi poiţia acului prin aspirare

- 7njectaţi lent soluţia medicamentoasă- etrageţi acul cu rapiditate după aplicarea tamponului cu alcool langă ac- 2u recapi onati aculș

- >asaţi locul injecţiei cu tamponul cu alcool exercit!nd o uşoară presiune- Bndepărtaţi-vă mănuşileB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "ntr-o poiţie comodă "n repaus- 3bservaţi "n permanenţă faciesul pacientului, tegumentele, comportamentul (frison, agitaţie)438027G040 D36D67 +4 >62C

A'

Page 81: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 81/200

- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56 (precauţiunilor universale); acul se aruncănecapişonat- Bndepărtaţi-vă mănuşile, spălaţi-vă pe m!inii 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a efectuatș ș

 procedura- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- >edicamentul este injectat lent "n ona selectată c!nd nu se aspiră s!nge- 5acientul preintă răspuns favorabil la medicamentul injectat, fără efecte adverse secundare; faciesrelaxat, comportament adecvateultate nedorite e faceţi J- 0cul inţeapă un vas de s!nge atunci c!nd este introdus "n ţesutul subcutanat - "n acest ca acul şiseringa cu soluţia respectivă se aruncă şi se pregătesc altele pentru injectare "n alt loc- Gona devine roşie, indurată sau dureroasă după injectare - se aplică comprese reci sau gheaţă- +urere violentă prin atingerea unei terminaţii nervoase sau distensie bruscă a ţesutului, ruperea acului- se maseaă locul, se extrage acul.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

1NSO IREA I TRANSPORTUL PACIEN ILOR Ț Ș Ț

;;-=<. 1NSO IREA I TRANSPORTUL PACIEN ILOR Ț Ș Ț

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- Bnso irea pacien ilor la investiga ii i tratamente, la sala de opera ie ori pentru consulturi "n alte sec iiț ț ț ș ț ț

este realiată de infirmiera pe jos sau utili!nd un mijloc de transport adecvat stării pacientului#cărucior rulant, targa sau pat rulant.- 5rimirea şi internarea pacientului "n cel mai scurt timp de la sosirea "n camera de gardă- ?tabilirea unei relaţii poitive cu pacientul sau şi aparţinătorii- 3bţinerea de informaţii despre starea de sănătate trecută şi preentă- 0sigurarea unei "ngrijiri de calitate conform cu nevoile i aşteptările pacientului familieiș

. De!criere" procedurii 5acientul transportat cu targa sau patul va fi acoperit cu pătură, sau "nvelit "ntr-o pătură "n caul

căruciorului rulant, pentru a-l feri de frig i curen ii de aer.ș ț

0sistenta de salon trebuie să cunoască mijlocul de transport adecvat, să tie dacă bolnavului "iș

este permisă sau nu mobiliarea, să-l informee "n legătură cu ora i investiga ia, respectiv interven iaș ț ț

 programată L care este scopul acesteia, cum decurge, durata procedurii; lini te te i "ncurajeaăș ș ș pacientul la nevoie.

1otodată asistenta de salon pregăte te documenta ia necesară, care trebuie să "nso eascăș ț ț

 pacientul# 38, foaia de tratament, terapie intensivă i biletul de trimitere dacă este caul.ș

Bn situa ii de urgen ă care necesită monitoriare, eventual resuscitare, administrare de medica ieț ț ț

i.v., oxigenoterapie, pacientul va fi transportat cu patul, "nso it at!t de către asistentaasistente c!t i deț ș

medic. Bn timp ce bolnavul va fi trecut de pe sursa centrală pe butelia de oxigen, iar aparatura demonitoriareresuscitare i injectomateleinfuomatele de la pria pe acumulatori, o persoană cheamăș

de urgen ă i re ine liftul pentru a nu prelungi inutil durata transportului. 0t!t pregătirea pacientului c!tț ș ț

i transferul aparatelor pe pat se va face repede, cu preciie i aten ie maximă, de asemenea cu calmș ș ț

Page 82: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 82/200

 pentru a nu alarma bolnavul (dacă este con tient) i pentru a nu deteriora nimic. 0paratele se vor a eaș ș ș

 pe c!t posibil spre mijlocul patului, l!ngă pacient sau "ntre picioarele acestuia pentru a preveni căderealor "n timpul transportului.

Da destina ie se ajută dacă este caul la transferul bolnavului "n alt patmasă de interven ie i laț ț ș

schimbarea aparatelor cu cele din sec ia "n care răm!ne bolnavul. +acă nu este posibil, se va face unț

inventar exact al aparatelor predate, cu data, numele pacientului, semnătura de predareprimire pentrurecuperarea lor ulterioară, se anun ă asistenta efă sau persoana care are "n inventar bunurile respective.ț ș

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

INTERNAREA I PRI3IREA PACIENTULUIȘ

INTERNAREA PACIENTULUI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 5rimirea şi internarea pacientului in cel mai scurt timp de la sosirea in camera de garda- ?tabilirea unei relaţii poitive cu pacientul sau şi aparţinătorii- 3bţinerea de informaţii despre starea de sănătate trecută şi preentă- 0sigurarea unei ingrijiri de calitate conform cu nevoile si aşteptările pacientului familiei

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - egistru de intrări la registratura sec iei sau compartimentuluiț

- oaia de observaţie clinică (38)- >ateriale şi instrumente pentru măsurarea funcţiilor vitale şi vegetative şi pentru examenul fiic#termometru, tensiometru, stetoscop, spatulă linguală, sursă de lumină548C1740 5074216D67

5?7:7C

- 3ferim pacientului familiei informaţii clare, despre necesitatea internării.- 3bţinem consimţăm!ntul informat de la pacient familie. 7G7C

- 0şeăm pacientul "n poiţie confortabilă adaptată stării de sănătate- 0sigurăm intimitatea pacientului4416040 534+677- 2e preentăm cu numele şi stabilim o relaţie terapeutică nursă-pacient- 3bservăm şi notăm starea fiică, emoţională şi intelectuală a pacientului- 3bservăm diabilităţile sau limitările fiice sau şi psihice- 4valuăm gradul de confort sau disconfort al pacientului- >ăsurăm greutatea şi inălţimea pacientului

- 0preciem semnele vitale- acem inventarul bunurilor de valoare ale pacientului conform cu politica serviciului medical- 4fectuăm anamnea şi o apreciere nursing c!t mai completă a pacientului- 7dentificăm problemele, nevoile şi aşteptările pacientului legate de internare- 4xplicăm pacientului familiei, regulamentul şi rutinele spitalului L orarul meselor şi al viitelor - 7nformăm pacientul despre procedurile sau intervenţiile nefamiliare- ompletăm planul de "ngrijire a pacientului cu informaţiile obţinute # data ora, nume şi pronume,v!rstă, starea la internare, valorile funcţiilor vitale, orientarea "n timp şi "n spaţiu, măsurile aplicate la656, prelevările de produse biopatologice, numele medicului care a făcut internarea

A$

Page 83: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 83/200

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul se simte binevenit, relaxat şi are "ncredere "n echipa medicală.- ulegerea de date este completată "n primele $ ore sau chiar mai puţin de la internare.- amilia se simte confortabil "ntruc!t pacientul este "n siguranţă.eultate nedorite ce faceţiJ- 5acientul are un nivel "nalt de anxietate sau deorientare care-i ameninţă siguranţa - comunicăm cu

 pacientul, asigurăm condiţii optime de confort- 5acientul sau altă persoană semnificativă este incapabilă să furniee informaţiidespre istoricul stării de sănătate - punem intrebări scurte, accesibile; cercetăm documentele vechi "nca de reinternare- 5acientul refuă internarea exprim!ndu-şi dorinţa de a părăsi camera de gardă "n ciudarecomandărilor medicale - consemnăm refuul pacientului "n documentele medicale sub semnătură.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

3ĂSURAREA I 3ONITORIAREA 7UNC IILOR 8ITALEȘ Ț

;;4-=. 3ĂSURAREA DIUREEI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0 - >ăsurarea cantită ii de urină formate i eliminate "ntr-un interval de timp, de obicei $ de oreț ș

  - 0precierea func iei renale (capacitatea rinichilor de formare a urinii), func iei cardiace (perfuiaț ț

renală) - 6rmărirea bilan ului hidricț

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - ecipient# urinarploscă curat, gradat sau bainet i recipient de măsurare curat, gradatș

- >ănu i de cauciucș

- 5aravan

- 0leă- 5rosop i materiale pentru toaleta m!inilor ș

- >aterialele necesare pentru sondajul vaical i urimetru dacă este necesară sondarea pacientuluiș

−+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C

- ?e informeaă bolnavul asupra necesită ii colectării corecte a urinii i asupra procedeuluiț ș 7G7C

- 2u este necesară4416040 534+677- ?e măsoară cantitatea de urină eliminată de pacient de fiecarea dată, se noteaă "n fi a de terapie i seș ș

totalieaă diminea a cantitatea eliminată "n $ de oreț

- +acă pacientul este sondat, se "mbracă mănu i de cauciuc i se evacueaă periodic con inutulș ș ț

urimetrului, măsur!nd de fiecare dată cantitatea golită; se noteaă "n fi a de terapie i se totalieaăș ș

diminea a cantitatea eliminată "n $ de oreț

Page 84: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 84/200

B287H740 5074216D67- ?e spală m!inile- ?e a eaă "n pat "n poi ie comodăș ț

438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e spală i deinfecteaă recipientele folositeș

- ?e spală i deinfecteaă m!inileș

 231040 534+677

- ?e noteaă "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș- ?e noteaă "n foaia de temperatura (tratament)- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 534+677eultate aşteptatedorite#- +iureă normală, bilan hidric echilibratț

eultate nedoritece faceţi#- Falori crescute sau scăute "n func ie de patologie, medica ie, aport lichidian oral i parenteral - laț ț ș

nevoie se aplică măsurile terapeutice indicate de medic.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

3ĂSURAREA I 3ONITORIAREA 7UNC IILOR 8ITALEȘ Ț

;;4-=. 3ĂSURAREA 1NĂL I3II I GREUTĂ IIȚ Ș Ț

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- ?tabilirea greutăţii pacientului pentru aprecierea stării de nutriţie şi a reţinerii apei in organism;- 0precierea raportului dintre inalţime şi greutate

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - !ntar pentru adulţi

- 0ntropometru (sau c!ntar antropometru)- arnet pentru notarea valorilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

548C1740 5074216D67 5?7:7C

- 4xplicaţi pacientului necesitatea măsurătorii şi stabiliţi impreună ora potrivită in cursul dimineţii- 0siguraţi pacientul, dacă este caul, că se respectă intimitatea

7G7C- 0jutaţi pacientul să se debrace de halat;- 4xplicaţi pacientului să nu mănance, sau urinee şi să elimine scaunul inainte de cantărire- 7nstruiţi pacientul să stea cu călcaiele lipite de tija antropometrului4416040 534+677<. 3$!ur"re" i&$l5i'ii- 0şeaţi pacientul "n picioare cu spatele la tija şi sub cursorul taliometrului;- ugaţi pacientul să stea cu spatele drept şi călcaiele lipite de tija taliometnilui;- obor!ţi cursorul p!nă la capul bolnavului şi citiţi pe tijă L gradaţia inălţimii

A

Page 85: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 85/200

;. 3$!ur"re" #reu%$5ii- 0duceţi balanţa "n echilibru şi imobiliaţi acul indicatorului "nchi!nd braţul balanţei- Ferificaţi dacă sunt indeplinite condiţiile- 9olnav nem!ncat- Feică urinară golită- ?caun eliminat- 0siguraţi-vă că poartă aceleaşi haine la fiecare c!ntărire

- olosiţi acelaşi c!ntar - 0duceţi cele două cursoare pentru Yg. şi grame aproape de greutatea estimată a pacientului- ugaţi pacientul să urce pe c!ntar - +eschideţi braţul (tija balanţei) şi mişcaţi cele două cursoare (cursorul) p!nă acul se stabileşte din noula ero;- ixaţi scara cursorului şi rugaţi pacientul să coboareB287H740 5074216D67- onduceţi pacientul la pat (dacă este nevoie)- 0jutaţi-l să se aşee "n pat438027G040 D36D67 +4 >620- 2u este caul "n general;- !ntarele mobile sunt aduse la locul lor  231040 534+677- ?e noteaă valorile "nălţimii şi greutăţii "n foaia de temperatură (tratament)- ?e noteaă "n fi a de proceduriș

- 5reciaţi dacă din diverse motive nu pot fi "ndeplinite toate condiţiile de măsurare4F0D6040 534+677eultate aşteptatedorite#- !ntărirea s-a făcut corect, reultatul atestă o evoluţie bună.eultate nedoritece faceţi#- Falorile obţinute arată scăderea greutăţii la pacienţii slăbiţi, denutriţi, creşterea greutăţii şi reţinereaapei "n organism- Ferificaţi respectarea regimului.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

3ĂSURAREA I 3ONITORIAREA 7UNC IILOR 8ITALEȘ Ț

;;4-=. 3ĂSURAREA PULSULUI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- +eterminarea numărului de bătăi cardiace pe minut - 3bţinerea de informaţii despre activitatea inimii şi starea arterelor - 0precierea răspunsului inimii la medicaţia cardiacă, activitate sau stres

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 5regătiţi pe o tava medicală#- eas de m!nă cu secundar sau cronometru- uloare roşie (creion, pix sau cariocă)−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

Page 86: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 86/200

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 4xplicaţi pacientului procedura pentru a reduce emoţiile, teama şi a obţine colaborarea;- 0siguraţi un repaus psihic de cel puţin minute inainte de măsurare;

7G7C- 0siguraţi un repaus fiic de cel puţin minute "nainte de măsurare;

- 0şeaţi pacientul "n poiţie confortabilă "n funcţie de starea generală# decubit dorsal cu membrulsuperior "ntins pe l!ngă corp, articulaţia m!inii "n extensie, m!na "n supinaţie (palma orientată "n sus); poiţie semişe!ndă ("n pat sau "n fotoliu) antebraţul "n unghi drept sprijinit pe suprafaţa patului, m!na"n supinaţie şi extensie4416040 534+677- ?pălaţi-vă m!inile;- eperaţi artera radială la extremitatea distală a antebraţului, pe faţa anterioară (internă), "n şanţulradial aflat "n prelungirea policelui;- 5lasaţi degetele index, mediu şi inelar ($,<,) deasupra arterei radialereperate;- 4xercitaţi o presiune uşoară asupra arterei pe osul radius, astfel "nc!t să percepeţi sub degete pulsaţiile s!ngelui;

- ixaţi-vă un punct de reper pe cadranul ceasului de m!nă;- 2umăraţi timp de & minut pulsaţiile percepute cu degete, sau <' secunde şi "nmulţiţi cu doi numărul pentru a obţine rata pulsului pe minut;- 0preciaţi ritmul, amplitudinea şi elasticitatea peretelui arterial "n timp ce măsuraţi frecvenţa;- Bnregistraţi frecvenţa pulsului "n carnetul personal not!nd# numele pacientului, salonul, data"nregistrării;- ?pălaţi-vă m!inile>3+77C7 B2 ?7160I77D4 ?4D41014ăutaţi alte artere accesibile dacă pulsul radial nu este palpabil şi măsuraţi pulsul la#- artera temporală - la un lat de deget deasupra şi lateral de stanca temporalului, "n dreptul pavilionuluiauricular;

- artera carotidă externă (dreaptă sau st!ngă)# - pe faţa anterioară a g!tului, "n şanţul delimitat delaringe (anterior) şi muşchiul sternocleidomastoidian (lateral);- artera pedioasă - pe lata dorsală a piciorului, "n dreptul primului an intermetatarsian;ș ț

- artera femurală - "n regiunea inghinală, la nivelul triunghiului lui ?carpa- apex (v!rful inimii) - pulsul apicul - "n spaţiul intercostal (i.c.) pe linia medioclaviculară stangă;B287H740 5074216D67- ?e acoperă bra ul la care s-a măsurat pulsul i se a eaă pacientul "n poi ie confortabilăț ș ș ț

- ?e rearanjeaă lenjeria de pat dacă este caul438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e "ndepărteaă materialele folosite 231040 534+677

- ?e noteaă procedura "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș- ?e noteaă "n foaia de temperatură- ?e noteaă orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)454G421040 807C 0 56D?6D67 B2 3070 +4 14>54016C- ?ocotiţi pentru fiecare linie oriontală a foii de temperatura c!te pulsaţii;- 2otaţi grafic valoarea "nregistrată printr-un punct de culoare roşie, aşeat direct pe linia oriontală dinrubrica corespunătoare pentru + (dimineaţa) sau ? (seara); pentru valorile care cresc din in (ex.@, @A, P@, A');

A@

Page 87: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 87/200

- 2otaţi grafic valoarea "nregistrată printr-un punct de culoare roşie aşeat "n mijlocul pătratului dinrubrica corespunătoare (+ sau ?) pentru valorile care cresc din $ in $ (ex.# @$, @@, P');- 6niţi primul punct printr-o linie cu săgeată de rubrica pulsului aflată "n partea dreaptă a sistemului decoordonate din .1.;- 3bţineţi curba pulsului prin unirea punctelor care indică valorile ratei cardiace măsurate bicotidian, pe parcursul ilelor de supraveghere şi "ngrijire4F0D6040 534+677

eultate aşteptatedorite#- 5ulsul este bine bătut, regulat, iar frecvenţa se "nscrie "n limitele normale corespunătoare v!rstei;- 1egumentele şi mucoasele sunt normal colorate;- 5acientul este liniştit.eultate nedoritece faceţi#- ata pulsului este mai mare sau sub normalul caracteristic v!rstei;- 5ulsul radial nu este perceptibil;- 5ulsul este aritmic;- 0mplitudinea este mică sau crescută;- 5acientul este palid, anxios, acuă palpitaţii, extrasistole;4+6040 5074216D67- Bnvăţaţi pacientul să-şi măsoare singur pulsul periferic la arterele carotidă sau temporală "ntruc!t suntmai accesibile pentru autopalparea la domiciliu;- 7nstruiţi pacientul să exercite o presiune uşoară folosind < degete pentru palpare;- 7nformaţi pacientulfamilia care sunt valorile normale ale pulsului, caracteristice v!rstei;- 7nstruiţi pacientulfamilia să ia legătura cu medicul curant ori de c!te ori valorile ratei pulsului suntdeviate de la normal şi starea generală a pacientului se modifică.- 3feriţi, eventual, un tabel cu valori orientative ca "n exemplul de mai jos#

F!rsta ata aproximativă ata medie0dolescent @' A'-&''0dult @' A'-&''

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

3ĂSURAREA I 3ONITORIAREA 7UNC IILOR 8ITALEȘ Ț

;;4-=4. .4 3ĂSURAREA RESPIRA IEIȚ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0  - +eterminarea ratei respiratorii la internare pentru a servi ca baă de comparare cu măsurătorileulterioare;

 - >onitoriarea efectelor bolii, traumatismului sau stressului asupra sistemului respirator; - 4valuarea răspunsului pacientului la medicaţia sau tratamentele care afecteaă sistemul respirator . De!criere" procedurii

548C1740 >01470D4D3 5regătiţi pe o tava medicală#- eas cu secundar, de m!nă sau cronometru;- uloare albastră (creion, pix sau cariocă);- oaie de temperatură (.1.);- arnet de adnotări personale.

Page 88: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 88/200

−+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67- 4vitaţi pregătirea psihică a pacientului intrucat acesta işi poate modifica ritmul obişnuit in momentul

in care conştientieaă propria respiraţie;- >ăsuraţi respiraţia concomitent cu celelalte semne vitale dacă apar schimbări in starea pacientului,dacă pacientul are o afecţiune cardio-pulmonară sau primeşte oxigen ori medicamente ce afecteaăfiiologia respiraţiei.4416040 534+677- 3bservaţi mişcările de ridicare sau de coborare ale toracelui cu fiecare inspiraţie sau expiraţie;- >enţineţi, degetele pe locul de măsurare a pulsului in timp ce observaţi toracele pacientului;- 2umăraţi mişcările de ridicare a toracelui (inspiraţiile) timp de minimum <' de secunde şi "nmulţiţicu $ numărul obţinut pentru a afla rata pe minut;- 2umăraţi timp de & minut inspiraţiile dacă respiraţia este neregulată;- Bnregistraţi rata respiratorie "n carnetul personal adnotări# numele pacientului, data "nregistrării, rata

respiratorie;>3+77C7 B2 ?7160I77D4 ?4D41014- 5revedeţi -&' minute de repaus "nainte de numărarea respiraţiilor dacă a apărut o activitate recentăce poate altera rata respiratorie a pacientului;- +escoperiţi toracele pacientului dacă respiraţia este superficială pentru a obţine cea mai corectă ratărespiratorie;- 4vitaţi măsurarea respiraţiei la sugar sau copil "n timpul pl!nsului;- 0plicaţi podul palmei pe toracele copilului atunci c!nd doarme pentru a număra exact mişcărilerespiratoriiB287H740 5074216D67- ?e a eaă pacientul "n poi ie confortabilăș ț

- ?e rearanjeaă lenjeria de pat dacă este caul.438027G040 D36D67 +4 >620- 2u este caul, "n general 231040 534+677- ?e noteaă "n foaia de temperatură (tratament)- ?e noteaă "n fi a de proceduriș

- ?e noteaă orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)454G421040 807C 0 4?570 747 B2 3070 +4 14>54016CȚ

- ?ocotiţi c!te o respiraţie pentru fiecare linie oriontală din .1.- 2ota i grafic valoarea "nregistrat printr-un punct de culoare albastră aşeat direct pe linia oriontalăț

din rubrica corespunătoare pentru dimineaţă (+) sau seară (?);

- 6niţi primul punct, printr-o linie cu săgeată, de rubrica respiraţiei aflată "n partea dreaptă a sistemuluide coordonate din .1.#- 3bţineţi curba respiraţiei prin unirea punctului iniţial cu celelalte valori ale măsurătorilor efectuateulterior.4F0D6040 534+677eultate aşteptatedorite#- ata respiraţiei, "n repaus, este "n limitele normale caracteristice v!rstei;- espiraţia se face pe nas, este liniştită, fără gomote, fără efort;

AA

Page 89: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 89/200

- 1egumentele şi mucoasele sunt normal colorate, pacientul este conştient, orientat in timp şi spaţiueultate nedoritece faceţi#- ata respiratorie este mai mică sau mai mare faţă de valorile normale caracteristice varstei;- 5acientul trece printr-o detresă respiratorie manifestată prin# gomote respiratorii anormale, efortrespirator, utiliarea muşchilor respiratorii accesorii, piele palidă sau cianotică, pierdere de cunoştinţăsau anxietate, alterarea confortului; insuficienta respiratorie si alterarea schimburilor gaoase4+6040 5074216D67

- 7nvătaţi procedura de măsurare şi "nregistrare a ratei respiratorii de către membrii familiei ca şiacordarea de "ngrijiri atunci c!nd este nevoie;- 0jutaţi pacientul să se "ngrijească la domiciliu "n funcţie de caracteristicile respiraţiei şi de statusulrespirator;- 4xplicaţi parinţilor aparţinătorilor că trebuie să se preinte cu copiii la medic dacă apar dificultăţi "ninspiraţie sau respiraţie superficială;- ?fătuiţi pacienţii să umidifice, să "ncălească sau să răcească aerul din spaţiul ambiental pentru areduce incidenţa infecţiilor respiratorii;- ?fătuiţi instruiţi pacienţii să respecte indicaţiile medicului legate de administrarea medicamentelor;de dietă şi evitarea factorilor de risc in scopul ameliorării sau dispariţiei problemelor respiratorii;- 7nformaţi pacientul familia despre valorile normale caracteristice varstei.

F!rsta sex ata medieminut0dult &-$'9ărbat &-&Aemeie &@-$'

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

3ĂSURAREA I 3ONITORIAREA 7UNC IILOR 8ITALEȘ Ț

;;4-=?. 3ĂSURAREA TE3PERATURII CORPORALE

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- +eterminarea nivelului curent a căldurii corpului- 0precierea evoluţiei unor boli- +etectarea răspunsului pacientului la măsurile iniţiate de creşterea sau de scăderea temperaturiicorpului- 4valuarea refacerii pacientului după boală

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 Bn funcţie de calea aleasă pentru măsurare, pregătiţi pe o tavă medicală#- 1ermometru din sticlă, oral sau rectal;

- 1ermometru usual pentru axilă sau termometru electronic- Dubrifiant dacă se foloseşte calea rectală;- >ănuşi de unică folosinţă (opţional), comprese de tifon;- eas de m!nă;- uloare albastră (creion, pix, cariocă);- oaie de temperatură (.1.)- ecipient cu soluţie de cloramină &%−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

Page 90: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 90/200

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 4xplicaţi procedura pacientului pentru a oţine colaborarea sa

7G7C

- 0şeaţi pacientul "n poiţia cea mai adecvată căii utiliate pentru măsurarea temperaturii#- +ecubit dorsal - pentru măsurarea "n cavitatea bucală şi axilară;- +ecubit lateral - pentru măsurarea "n cavitatea rectală

4416040 534+677<. 3e%od" or"l$- ?pălaţi-vă m!inile- lătiţi termometrul cu apă rece dacă a fost păstrat "n soluţie deinfectantă;- Mtergeţi termometrul cu o compresă de tifon pentru a "ndepărta urmele soluţiei chimice;- 5rindeţi str!ns termometrul cu degetul mare şi celelalte degete;- ?cuturaţi-l printr-o mişcare puternică din articulaţia m!inii p!nă la cobor!rea mercurului sub <@'(sau U'ahrenheit);

- 5lasaţi bulbul cu mercur al termometrului pe dreapta sau stanga cavităţii sublinguale;- 7nstruiţi pacientul să "nchidă gura, apropiind buele "n jurul termometrului;- >en ine i termometrul sub limbă timp de < min;ț ț

- Bndepărtaţi termometrul şi ştergeţi-l cu tifon;- itiţi gradaţia de pe scala termometrului;- Bnregistraţi temperatura "n carnetul personal not!nd numele, data "nregistrării, valoarea- ?pălaţi termometrul cu apă călduţă şi detergent şi clătiţi cu apă rece;- 6scaţi termometrul şi plasaţi-l fie "n ambalajul său din plastic, fie "n recipientul special pentrutermometre;- ?pălaţi-vă m!inile;;. 3e%od" "il"r$

- ?pălaţi-vă m!inile;- 0siguraţi intimitatea pacientului şi descoperiţi axila;- ?pălaţi şi ştergeţi termometrul dacă a fost ţinut "n soluţie deinfectantă#- ?cuturaţi termometrul pentru a cobor" mercurul "n reervor, dacă este caul;- 5lasaţi bulbul termometrului "n centrul axilei, paralel cu toracele;- 0propiaţi braţul pacientului de trunchi şi flectaţi antebraţul pe torace;- >enţineţi termometrul "n axilă &' minute;- Bndepărtaţi termometrul şi citiţi gradaţia;- Bnregistraţi valoarea termică "n carnetul personal, not!nd# numele pacientului, data "nregistrării,temperatura ca "n exemplul următor#+ata 3ra 1* 2ume

&'.V. &A** <@* 7on >ihail- ?pălaţi, clătiţi şi ştergeţi termometrul după folosire;- 7ntroduceţi termometrul "n ambalajul său sau "n recipientul special;- ?pălaţi-vă m!inile.. 3e%od" rec%"l$- ?pălaţi-vă m!inile;- Mtergeţi, scuturaţi şi citiţi gradaţia termometrului;- 5uneţi-vă mănuşi de unică folosinţă dacă doriţi;- Dubrifiaţi bulbul termometrului şi ona din apropiere pe o distantă de Z $,cm.

U'

Page 91: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 91/200

- 0siguraţi intimitatea pacientului;- 0şeaţi pacientul "n decubit lateral şi descoperiţi regiunea fesieră;- Bndepărtaţi fesele pentru viualiarea orificiului anal;- 7ntroduceţi termometrul prin anus cca. <,A cm la adult, $, cm la copil- >enţineţi termometrul pe loc < p!nă la minute;- Bndepărtaţi termometrul şi ştergeţi-l cu o compresă de tifon;- Mtergeţi orice urmă de lubrifiant sau de materii fecale din jurul anusului;

- itiţi gradaţia termometrului;- ?pălaţi termometrul "n apă călduţă cu detergent şi clătiţi cu apă rece#- 6scaţi-l şi aşeaţi-l "n ambalajul său din plastic sau "n recipientul special pentru termometre rectale- ?pălaţi-vă m!inile;- Bnregistraţi temperatura "n carnetul personal, not!nd# numele pacientului şi data "nregistrării;- 0nun aţi orice modificări anormale.ț

B287H740 5074216D67- ?e a eaă pacientul "n poi ie confortabilăș ț

- ?e rearanjeaa lenjeria de pat dacă este caul 231040 534+677- ?e noteaă "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- ?e noteaă "n foaia de temperatură valoarea măsurată- ?e noteaă orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)454G421040 807C 0 14>5401677 B2 3070 +4 14>54016C- ?ocotiţi pentru fiecare linie oriontală din foaia de temperatură cate $ diviiuni de grad;- 2otaţi grafic valoarea "nregistrată, printr-un punct de culoare albastră aşeat direct pe linia oriontalădin rubrica corespunătoare pentru dimineaţa (+) sau seara (?) pentru cifrele cu soţ (pare); exemplu#<@,$; <P,; <A,@; etc.- 2otaţi grafic valoarea "nregistrată printr-un punct de culoare albastră aşeat "n mijlocul pătratului dinrubrica corespunătoare (+ sau ?) dacă cifrele sunt fără soţ (impare), exemplu# <@,&; <P,<- 6niţi primul punct cu rubrica pentru temperatura aflată "n partea dreaptă a sistemului de coordonatedin foaia de temperatură;- 3b ineti curba termică prin unirea punctelor care indic valorile temperaturii măsurate bicotidian peț

 parcursul ilelor de supraveghere şi "ngrijire4F0D6040 534+677eultate aşteptatedorite#- 1emperatura "nregistrată este congruentă cu starea de sănătate a pacientului;- 1egumentele sunt intacte, fără iritaţii sau transpiraţiieultate nedoritece faceţi#- 5acientul preintă disconfort, frisoane, tegument congestionat, iritat, transpirat sau palid, rece;- 1emperatura "nregistrată impune aplicarea unor măsuri adecvate.4+6040 5074216D67- 7nformaţi pacientul că termometrul este un instrument indispensabil pentru aprecierea stării generale,la domiciliu;- 4xplicaţi pacientuluifamiliei să spele termometrul cu apă călduţă şi să-l introducă, uscat şi scuturat,"n containerul protector "ntre utiliări;- 3feriţi pacientului un tabel cu valori termice orientative "n funcţie de calea folosită pentru măsurare;ca "n exemplu de mai jos#alea de măsurare ?cala elsus ?cala ahrenheit

3rală <Po UA,@oectală <P,o UU,@o0xilară <@,o UP,@o

Page 92: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 92/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

3ĂSURAREA I 3ONITORIAREA 7UNC IILOR 8ITALEȘ Ț

;;4-=;. 3ĂSURAREA PRESIUNII ARTERIALE

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- +eterminarea presiunii sistolice şi diastolice la internare pentru a compara starea curentă cu valorile

normale- 4valuarea stării pacientului "n privinta volumul sangvin, randamentul inimii i sistemul vascular;ș

- 0precierea răspunsului pacientului la tratamentul cu fluide sauşi medicamente. De!criere" procedurii

548C1740 >01470D4D3 5regătiţi pe o tava medicală#- ?tetoscop biauricular;- 1ensiometru cu manşeta adaptată varstei- omprese cu alcool medicinal;- uloare albastră ( pix, cariocă, creion);- oaie de temperatură (.1);

−+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 4xplicaţi pacientului procedura pentru a reduce teama şi a obţine colaborarea;- 0siguraţi un repaus psihic de cel puţin minute "nainte de măsurare "ntruc!t emoţiile influenţeaă presiunea s!ngelui;

7G7C- 0şeaţi pacientul "n poiţie confortabilă# decubit dorsal, semişe!nd sau ortostatism4416040 534+677- 6tiliaţi comprese cu alcool pentru a şterge olivele şi părţile metalice ale stetoscopului dacă estenecesar - ?electaţi un tensiometru cu manşeta potrivită stării constituţionale a pacientului- 0m!naţi măsurarea 1. 0. dacă pacientul este tulburat emoţional are dureri, dacă a făcut exerciţii demişcare, dacă măsurarea presiunii arteriale nu este o urgenţă- 0legeţi braţul potrivit pentru aplicarea manşetei (fără perfuie i.v., intervenţie chirurgicală la nivelulsanului sau axilei, fără arsuri, shunt arterio-venos sau răni ale mainii)- 5ermiteţi pacientului să adopte poiţia culcat sau aşeat cu braţul susţinut la nivelul inimii şi palma

"ndreptată "n sus- +escoperiţi braţul pacientului fie prin ridicarea m!necii prin debrăcare dacă aceasta (m!neca) este prea str!mtă pentru a nu creşte presiunea deasupra locului de aplicare a manşetei;- Ferificaţi dacă manşeta conţine aer;- ?coateţi aerul din manşetă, la nevoie, deschi!nd ventilul de siguranţă şi comprim!nd manşeta "n palme sau pe o suprafaţă dură;- Bnchideţi ventilul de siguranţă "nainte de a umfla manşeta;- 0plicaţi manşeta, circular, "n jurul braţului, bine "ntinsă, la $, - cm deasupra plicii cotului şi fixaţi-o

U$

Page 93: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 93/200

- 5alpaţi artera brahială sau radială exercit!nd o presiune uşoară cu degetele;- 0şeaţi membrana stetoscopului deasupra arterei reperate şi introduceţi olivele "n urechi;- 6mflaţi manşeta tensiometrului pomp!nd aer cu para de cauciuc "n timp ce priviţi acul manometrului;- ontinuaţi să pompaţi aer p!nă c!nd presiunea se ridică cu <' cm deasupra punctului "n care pulsul adispărut (nu se mai aud bătăi "n urechi);- +ecomprimaţi manşeta, deschi!nd uşor ventilul de siguranţă şi restabilind circulaţia s!ngelui prinartere; "nregistraţi mental cifra indicată de acul manometrului "n oscilaţie "n momentul "n care, "n

urechi, auiţi prima bătaie clară (lup-dup); această cifră repreintă presiunea (tensiunea) sistolică saumaximă;- Bnregistraţi numărul care corespunde bătăii de final "n timp ce continuaţi decomprimarea manşetei;acesta repreintă 1.0. diastolică sau minimă;- Bndepărtaţi manşeta, curăţaţi şi deinfectaţi olivele stetoscopului;- Bnregistraţi valorile măsurate in carnetul personal, notand# numele bolnavului, data inregistrării,valorile obţinute (1.0. E &<'P' mm:g sau 1.0.E &<P cm:g)- Bn lipsa stetoscopului se poate măsura 10 prin metoda palpatorie, obtin!ndu-se doar valoarea presiunii arteriale sistoliceB287H740 5074216D67- ?e acoperă bra ul la care s-a măsurat presiunea arterială i se a eaă pacientul "n poi ie comodăț ș ș ț

- ?e rearanjeaă lenjeria de pat dacă este caul438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e terg olivele stetoscopului cu comprese cu alcool, se a eaă tensiometrul "n husaș ș

- ?e "ndepărteaă materialele folosite 231040 534+677- ?e noteaă procedura "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- ?e noteaă "n foaia de temperatură (eventual fi a de urmărire a 10)ș

- ?e noteaă orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)4F0D6040 534+677eultate aşteptatedorite#- Bnregistrare bună a tensiunii arteriale, fără erori, tensiune "n limitele a teptate; bolnavul nu acuăș

cefalee, tulburări de echilibrueultate nedoritece faceţi#- 5resiunea sistolică sau diastolică "n afara limitelor normalea teptate; se anun ă medicul pentruș ț

completareaajustarea tratamentului4+6040 5074216D67- ?fătuiţi pacienţii adulţi să-şi măsoare 1.0. cel puţin o dată pe an;- 7nformaţi pacienţii despre utilitatea automăsurării 10., la domiciliu, prin echipament digital; deşicostisitor este mult mai uşor să citeşti valorile.- 7nstruiţi pacientul să se preinte cu promptitudine la medic dacă valorile 1.0. sunt oscilante;- 7nstruiţi pacientul cu hipertensiune arterială (:10) să-şi ia medicamentele "n mod regulat, săreducă consumul de sare, să-şi verifice greutatea şi să "nveţe tehnici de managementul stressului;- 7nformaţi pacientulfamilia care sunt valorile "n funcţie de v!rstă; oferiţi, eventual, un tabel cu valoriorientative ca "n exemplul de mai jos# F!rsta Falori normale ale 1.0# Dimite superioare ale normalului&-&P ani &$'A' mm:g &<AU mm:g&A-adult &$'A' mm:g &<UAU mm:g

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

3ĂSURAREA I 3ONITORIAREA 7UNC IILOR 8ITALEȘ Ț

Page 94: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 94/200

;;4-=<. 3ĂSURAREA PRESIUNII 8ENOASE CENTRALE ,P8C4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

- >ăsurarea presiunii intravasculare din vasele mari toracice, la jonc iunea dintre vena cavă superioaraț

i atriul drept - estimeaă presiunea "n atriul drept raportată la presiunea atmosfericăș

- 3b inerea de informa ii cu privire la statusul volemic al pacientului, presiunea intratoracică,ț ț

 patologia miocardică sau pericardic, tamponada, vasoconstric ie, patologie tricuspidăț

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 5e o tăvi ă medicală se vor pregăti#ț

- >aterialele necesare pentru montarea unui cateter venos central- ?er fiiologic "n sac perfuabil, prelungitoare venoase, trusa de perfuie i robinet cu < căi sauș

- 1raductor de presiune pentru monitor dacă se face măsurarea directă a 5F−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- ?e explică pacientului necesitatea efectuării procedurii- ?e ob ine consim ăm!ntulț ț

7G7C- 5acientul este a eat "n decubit dorsal, cu patul la oriontală, m!inile i picioarele "ntinse, relaxatș ș

4416040 534+677- ?e monteaă cateterul venos central- ?e interpune un robinet cu < căi "ntre trusa de perfuie i prelungitor, se adapteaă la cateter ș

- Da capătul liber al robinetului se mai ata eaă un tub vertical (confec ionat dintr-un prelungitor sauș ț

trusa de perfuie tăiată cu foarfecă sterilă), fixat pe stativ cu bandaj adeiv, astfel "nc!t robinetul să seafle "n dreptul liniei medio-axilare L considerată ca fiind la nivelul atriului drept (pacientul aflat laoriontală); "n acest tub se măsoară coloana de lichid care repreintă 5F- ?e deschide robinetul spre perfuie i se umple coloana de lichid cu ser fiiologic din perfuie, apoiș

se deschide robinetul spre pacient i coloana de lichid "ncepe să scadă puls!nd "n ritmul bătăilor ș

cardiace, se stabile te un echilibru "ntre presiunea din vena cavă superioară i "năl imea coloanei (aflatăș ș ț

la presiune atmosferică)- Faloarea medie se măsoară cu pacientul "n expir, astfel# se "nchide robinetul spre coloana de lichidlăs!nd deschisă perfuia spre pacient i se măsoară "n centimetri "năl imea coloaneiș ț

- Faloarea normală este "ntre ' si &' cm de apă- +acă se folose te metoda de măsurare directa a 5F, traductorul de presiune conectat la cateterulș

venos central transformă energia mecanică detectată, "n impuls electric transmis monitorului i afi atș ș

 pe ecran "n formă grafică (sub formă de curba de presiune - ca i "n caul presiunii arteriale măsurateș

invaiv) i cifrică (valoarea 5F "n mm:g)ș

B287H740 5074216D67- ?e ridică patul i se a eaă pacientul "n poi ie comodăș ș ț

438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e "ndepărteaă materialele folosite

 231040 534+677- ?e noteaă "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

U

Page 95: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 95/200

- ?e noteaă "n foaia de temperatură (tratament) valoarea ob inutăț

- ?e noteaă orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)4F0D6040 47071C 77 534+677Ț

eultate a teptatedorite#ș

- ?e ob ine valoarea a teptată a 5F "n timp scurt, fără a provoca disconfort pacientuluiț ș

eultate nedoritee face iJț

- ?e ob in valori eronate ale 5F din diferite motive# cateterul nu este permeabil sau nu este poi ionatț ț

corect, pacientul nu este poi ionat corect, infuia rapidă de lichide pe altă linie venoasă, pliereațvasului sanvin pe v!rful cateterului L se remediaă problemele dacă este posibil i se face o nouăș

măsurare- 5acientul nu suportă poi ia oriontală L se "ncearcă men inerea c!t mai scurtă "n această poi ie iț ț ț ș

efectuarea c!t mai rapid a măsurării 5F7>531021- 2u se fac măsurători ale 5F pe linii venoase pe care se administreaă medicamente (mai alesinotropice), s!nge, plasma sau solu ii macromoleculare exist!nd riscul de a perfua brusc o cantitateț

 prea mare de medicament care deechilibreaă pacientul (hipertensiune, tahicardie), respectiv de aob ine valori gre ite ale 5F.ț ș

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

IGIENA I CON7ORTUL PACIENTULUIȘ

;.K 3OBILIAREA PACIENTULUI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0 - 5revenirea complicaţiilor  - ?timularea tonusului fiic şi psihic

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - adru mobil- 0găţători- 9aston- !rje−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare

548C1740 5074216D67 5?7:7C#- 0nunţaţi pacientul şi descrieţi mişcările care se vor face- 4xplicaţi pacientului importanţa mobiliării precoce- 4valuaţi resursele fiice ale pacientului

7G7C#- 0jutaţi pacientul să se imbrace corespunător - >ăsuraţi pulsul4416040 534+677#- onsultaţi medicul privind tipul de mobiliare şi durata

Page 96: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 96/200

<. 3o/ili+"re" p"!i$- aceţi mişcări de flexie şi rotaţie ale capului- ontinuaţi să faceţi exerciţii ale membrelor superioare şi inferioare prin mişcări de flexie, extensie,abducţic, adducţie, supinaţie şi pronaţie - mobiliaţi toate articulaţiile cu blandeţe- omunicaţi cu pacientul pentru a afla dacă are dureri şi observaţi faciesul- >asaţi membrele in sensul circulaţiei de intoarcere- ontrolaţi pulsul

;. Ridic"re" & po+i5ie (e+&d" 1& p"%- 0jutaţi pasiv pacientul să se ridice şi sprijiniţi-l cu perne sau folosiţi reemătorul mobil- >ontaţi deasupra patului o agăţătoare mobilă şi stimulaţi pacientul să se ridice, sprijinindu-l cu pernedacă este necesar / L" '"r#i&e" p"%ului Eecu%"re" de c$%re o !i&#ur$ per!o"&$- 7ntroduceţi o mană sub regiunea omoplaţilor, iar cealaltă sub regiunea poplitee- +acă este caul rugaţi pacientul să se prindă de g!tul dumneavoastră- otiţi picioarele pacientului "ntr-un unghi de U'* şi lăsaţi-le să at!rne uşor la marginea patului- 3bservaţi faciesul pacientului Eecu%"re" de c$%re ; per!o"&e- 0şeaţi-vă spre capul pacientului şi introduceţi m!inile sub omoplaţi- ugaţi ajutorul să introducă m!inile sub regiunea poplitee- ?incroniaţi mişcările şi ridicaţi spatele pacientului rotind picioarele cu U'* şi aduceţi-le la marginea patului- >enţineţi pacientul "n această poiţie - la inceput c!teva minute, apoi creşteţi treptat timpul- eaşeaţi pacientul pe pat, execut!nd mişcările "n sens inversc A(e+"re" p"cie&%ului & *o%oliu- 0şeaţi pacientul la marginea patului- 3feriţi pacientului papucii- 0şeaţi fotoliul cu reemătoarea laterală lipită de marginea patului- 0şeaţi-vă "n faţa pacientului şi introduceţi m!inile sub axile, rug!ndu-l să ţină capul "ntors "ntr-o parte- +acă aveţi ajutor, aşeaţi-vă de o parte şi de alta a pacientului- 5rindeţi fiecare pacientul pe sub axilă şi ridicaţi-l "n picioare- otiţi pacientul cu spatele spre fotoliu şi aşeaţi-l cu grijă "n fotoliu- 0coperiţi pacientul cu un pled dacă situaţia o cere (temperatură mai scăută "n "ncăpere)- eaşeaţi pacientul "n pat execut!nd mişcările "n sens inversd Ridic"re" p"cie&%ului & po+i5ie or%o!%"%ic$- epetaţi mişcările de aducere a pacientului "n poiţie şe!nd, c!t mai aproape de marginea patului- 0şeaţi-vă de o parte a pacientului şi sprijiniţi-l de sub axile- idicaţi pacientul "n picioare- 3bservaţi faciesul pacientului şi menţineţi-l "n ortostatism c!teva minute- Bntrebaţi pacientul dacă se simte bine- 0şeaţi pacientul pe pat dacă acuă ameţeli- eaşeaţi pacientul pe pat execut!nd mişcările "n ordine inversăe E*ec%u"re" pri'ilor p"(i- Bntrebaţi medicul dacă pacientul se poate deplasa- idicaţi pacientul mai "nt!i "n poiţie şe!nd c!t mai aproape de marginea patului şi apoi "nortostatism- ?prijiniţi pacientul de braţ şi apoi ajutaţi-l să facă primii paşi prin salon

U@

Page 97: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 97/200

- reşteţi distanţa de deplasare "n funcţie de recomandarea medicală- 3feriţi pacientului un cadru mobil dacă starea generală "i permite să se deplasee singur - ?upravegheaţi pacientul "n timpul deplasării- Bncurajaţi pacientul să se ridice şi să se deplasee pe măsură ce starea generală permiteB287H740 5074216D67- 3bservaţi starea pacientului şi măsuraţi 5, , 10, dacă este caul- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă

- Bntindeţi lenjeria pentru a preveni apariţia escarelor 438027G040 D36D67 +4 >62C- 0şeati materialele folosite "n locurile de depoitare- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnătura persoaneipersoanelor care au efectuat proceduraș

- 2ota i "n registrul de predare tipul de mobiliare, durata, numărul mobiliărilor, orarul acestora şiț

comportamentul pacientului- 7nformaţii utile legate de recomandările medicale4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul se mobilieaă conform programului - nu preintă complicaţii favoriate de imobiliareeultate nedorite e facem dacă#- 5acientul refuă mobiliarea - cercetaţi caua# preintă dureri, se teme de durere, este slăbit, preintăameţeli - "ncurajaţi pacientul, acordaţi-i mai mult timp, asiguraţi-l că sunteţi acolo pentru a-l ajuta,administraţi un calmant "nainte de mobiliare (la recomandarea medicului), acţionaţi cu bl!ndeţe,reduceţi durata mobiliării dacă pacientul se simte slăbit sau are ameţeli.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

  PANSA3ENTE I BANDA2EȘ

;-=<. PANSA3ENTUL SI3PLU

(+4 B214 7244 0 014144D3 F4230?4)Ț

4. Scopul procedurii oper"%io&"le0- 5ăstrarea permeabilită ii cateterelor venoase, prevenirea inflama iilor (flebite) i infec iilor la locul deț ț ș ț

 punc ie i pe traiectul cateterelor, se realieaă cel pu in o dată pe i (diminea a) sau ori de c!te ori esteț ș ț ț

nevoie. De!criere" procedurii0

548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicală măsuţa pentru pansamente;- 1rusa cu pense sterile# pense hemostatice, pense anatomice

- >aterial moale# comprese i tampoane sterileș- >ănuşi- >uşama- ?oluţii antiseptice# alcool iodat, betadina- ?oluţii degresante# benină iodată, eter - >ateriale pentru fixare# pansament adeiv (betafix)- 1ăviţă renală−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)

Page 98: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 98/200

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- 7nformaţi pacientul asupra necesităţii schimbării pansamentului- 3bţineţi consimţăm!ntul7G7C

- 5oiţionaţi pacientul "n funcţie de segmentul ce trebuie pansat4416040 534+677#- 4valuaţi starea pacientului pentru a stabili dacă pansamentul se face la pat sau la sala de pansamente- 5uneţi masca, acoperiţi părul, spălaţi m!inile şi deinfectaţi-le cu alcool- Bmbrăcaţi mănuşi sterile, luaţi din trusă $ pense sterile- Bndepărtaţi pansamentul vechi cu grijă i aten ie, fără să produceţi durere, fără să smulge i cateterul,ș ț ț

analia i aspectul (dacă este uscatudcu s!nge)ț

- urăţaţi tegumentul din jurul locului de punc ie folosind tampoane cu alcool iodat sau betadinaț

- 0nalia i aspectul tegumentului, starea de func ionare a cateterului, dacă este permeabil, dacă nuț ț

curge paravenos, dacă nu este cudat, dacă au apărut sau nu semne de flebită- Bntreba i bolnavul dacă simte sau nu jenă, durere, dacă-l incomodeaă poi ia cateteruluiț ț

- +acă cateterul nu este func ional "ncearca i repermeabiliarea prin aspirare cu seringă sterilă iț ț șspălare cu ser fiiologic sau ser heparinat, fără a for a "mpingerea pentru a nu mobilia un eventualș

cheag format "n lumenul cateterului; dacă reu i i repermeabiliarea scoate i cateterul i monta i altulș ț ț ș ț

(dacă este vorba despre o branulă), anun a i medicul dacă este vorba despre un cateter venos centralț ț

- +einfecta i din nou cu alcool iodat sau betadinaț

- 0coperiţi cu comprese de tifon sterile care să depăşească marginea locului cu &-$ cm, decupate "ndreptul cateterului, lăsa i liberă deriva ia laterală de acces la branulă pentru eventuale tratamente i.v.ț ț

ulterioare- ixaţi prin lipire cu materiale adeive sau prin bandajare folosind un procedeu adaptat regiunii, astfel"nc!t să nu jenee pe c!t posibil pacientulB287H740 5074216D67

- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile cu potenţial infecţios "n recipiente speciale conform 5.6.- urăţaţi instrumentele şi pregătiţi-le pentru steriliare- +ebrăcaţi mănuşile, spălaţi m!inile 231040 534+677- 2ota i "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaț ș

- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) ora, aspectul, informaţiile care trebuie transmise "n legăturăcu pansamentele următoare- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677

eultate aşteptatedorite#- 5ansamentul este bine fixat şi curat; cateterul este permeabileultate nedorite ce faceţi- 5ansamentul se umeeşte, cateterul este ie it par ial sau total din venă, perfuia curge sub pansamentș ț

 L se monteaă alt cateter - ateterul este cudat, perfuia nu mai poate să curgă L se rea eaă, se repermeabilieaă cateterulș

- ateterul este "nfundat cu cheag de s!nge L se extrage conform procedurii, se monteaă alt cateter - 0par semne de flebită L se extrage cateterul, se deinfecteaă tegumentul, se aplică unguenteantiinflamatoare, comprese reci; se monteaă alt cateter 

UA

Page 99: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 99/200

- 0pare infec ie la locul de punc ie L se extrage cateterul, se anun ă medicul, se recolteaă ex.ț ț ț

 bacteriologic din v!rf de cateter conform procedurii, medicul indică tratamentul antibiotic conformantibiogramei.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PANSA3ENTE I BANDA2EȘ

;-=;. PANSA3ENTUL PLĂGILOR 

4. Scopul procedurii oper" io&"le0ț- avoriarea vindecării rănilor - 5revenirea infecţiei- 0precierea procesului de vindecare- 5rotecţia plăgii "mpotriva factorilor mecanici

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - 1ava medicală măsuţa pentru pansamente;- 1rusa cu instrumente sterile# pense hemostatice, pense anatomice, foarfeci chirurgicale, bisturiu- >aterial moale steril# comprese, tampoane- >ănuşi sterile- 3chelari de protecţie, mască- >uşama, aleă- ?oluţii antiseptice pentru tegumente si pentru plagă- ?oluţii degresante# benină iodată, eter - >edicamente# pulberi, unguente- >aterial pentru fixare# betafix- 1ăviţa renală−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi pacientul asupra necesităţii efectuării pansamentului- 4xplicaţi modul de desfăşurare al procedurii- 3bţineţi consimţăm!ntul

7G7C

- 5oiţionaţi pacientul "n funcţie de segmentul ce trebuie pansat- 0legeţi poiţia de decubit pentru a evita lipotimia- 0siguraţi intimitatea pacientului dacă este caul4416040 534+677#- 0legeţi materialele necesare "n funcţie de tipul pansamentului- Ferificaţi prescripţia medicală privind tratarea plăgii- 4valuaţi starea pacientului pentru a stabili dacă pansamentul se face la pat sau la sala de pansamente- 5uneţi masca, acoperiţi părul, spălaţi m!inile şi deinfectaţi-le cu alcool- Bmbrăcaţi mănuşi sterile, luaţi din trusă $ pense sterile

Page 100: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 100/200

- Bndepărtaţi pansamentul vechi dacă este caul, fără să produceţi durere. +acă este lipit umeiţi cu apăoxigenată sau ser fiiologic; observaţi plaga- urăţaţi tegumentul din jurul plăgii folosind tampoane imbibate in benină sau eter pentru a efectuadegresarea şi apoi deinfectaţi cu alcool sau tinctură de iod. Mtergerea se va face de la plagă spre periferie schimband des tampoanele pentru a evita contaminarea- ?pălaţi plaga prin turnare pentru a nu produce durere, folosind una din soluţiile deinfectanterecomandate

- 0bsorbiţi secreţiile din plagă prin tamponare pentru a nu produce durere- urăţaţi din nou tegumentele din jurul plăgii folosind tampon pentru o singură manevră şi ştergeţiapoi cu un tampon uscat- 4fectuaţi "n continuare tratamentul plăgii "n funcţie de natura şi evoluţia acesteia, aplic!ndmedicamente dacă sunt recomandate- 0coperiţi cu comprese de tifon sterile care să depăşească marginea plăgii cu &-$ cm şi aplicaţidesupra un strat subţire de vată dacă este necesar - ixaţi prin lipire cu materiale adeive sau prin bandajare folosind un procedeu adaptat regiunii(circular, "n spirală, "n evantai, cu faşă răsfrantă, "n spic)B287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă şi puneţi regiunea leată "n repaus- 3bservaţi faciesul şi comportamentul la durere- 3bservaţi aspectul tegumentelor pentru ca pansamentul să nu jenee circulaţia438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile cu potenţial infecţios "n recipiente speciale conform 5.6.- urăţaţi instrumentele şi pregătiţi-le pentru steriliare- +ebrăcaţi mănuşile, spălaţi m!inile 231040 534+677- 2ota i "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaț ș

- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de predare ora, aspectul i evolu ia plăgii,ș ș ț

tipul de pansament, informaţiile care trebuie transmise "n legătură cu pansamentele următoare4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul nu acuă durere, pansamentul este bine fixat şi curat, plaga este "n curs de vindecareeultate nedorite ce faceţiJ- 5acientul acuă durere, tegumentele sunt roşii, edemaţiate, plaga secretă; - anunţaţi medicul şiefectuaţi "ngrijirile recomandate- 1egumentele "şi schimbă culoarea, pot apare furnicături - pansamentul este prea str!ns, refaceţi bandajul- 5ansamentul se umeeşte din caua secreţiilor - aplicaţi un strat protector şi absorbant de vată,schimbaţi pansamentul de c!te ori este nevoie.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

;;K-=< PUNC IA 8ENOASA - BRANULAȚ

Ge&er"li%$ i0ț5unc ia este o manevră invaivă care constă "n pătrunderea cu ajutorul unui ac sau trocar "ntr-oț

cavitate naturală sau neoformată (patologică) ori "ntr-un organ parenchimatos cu scop explorator sauterapeutic.Eplor"%or0

&''

Page 101: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 101/200

- 5reciarea existenţei naturii, aspectului şi compoiţiei lichidului dintr-o cavitate; studierea biochimică, bacteriologică şi citologică

- 7ntroducerea unor substanţe de contrast (aer)- 5relevarea unui fragment de ţesut pentru examen histopatologic (biopsia)

Ter"peu%ic0- 4vacuarea colecţiei dintr-o cavitate atunci c!nd produce fenomene de compresiune asupra

organelor din jur, c!nd jeneaă funcţia;

- 7ntroducerea unor medicamentePri&cipii #e&er"le0- 5regătirea psihică a pacientului "n vederea obţinerii consimţăm!ntului informat- 5regătirea fiică a pacientului şi administrarea medicaţiei preprocedurale (sedarea, anesteie locală)- 0legerea locului puncţiei "n funcţie de scopul urmărit- 0sigurarea poiţiei corespunătoare scopului şi locului puncţionat- espectarea condi iilor de asepsie şi antisepsie# deinfecț ţia regiunii, pregătirea materialelor sterile şimanevrarea aseptică, deinfecţia m!inilor medicului şi ajutoarelor, utiliarea mănuşilor sterile- ?upravegherea pacientului "n timpul puncţiei şi după  puncţie- 4vacuarea lentă a colecţiilor pentru prevenirea hemoragiilor şi tulburărilor hemodinamice- +einfecţia şi pansarea locului "nţepăturii, aplicarea a & - $ fire de sutură dacă este caul

- 2otarea puncţiei "n fi a de proceduri38ș- 4tichetarea şi expedierea la laborator a produselor

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0 - rearea unei căi de acces "ntr-o venă prin intermediul unui ac de punc ie "n scop explorator (recoltăriț

analie de laborator) sau terapeutic (administrarea medicamentelor prin injec ie intravenoasă, perfuie;ț

administrare s!nge sau derivate-transfuia). De!criere" procedurii

548C1740 >01470D4D3 - 5ernă elastică pentru sprijinirea bra uluiț

- >u ama, aleăș

- ?olu ie deinfectantă (alcool, tinctură de iod)ț

- 0ce, branule, cateter venos central ("n func ie de scop) -ț &u'"i de u&ic$ *olo!i& $ț- 1ampoane, garou, tăvi ă renalăț

- ?olu ie perfuabilă, sau pungăflacon de s!nge ("n func ie de scop) cu trusa de perfuietransfuie,ț ț

 prelungitor i robinet cu < căi dacă este caulș

−+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- ?e informeaă asupra scopului punc iei, se explică proceduraț

- ?e ob ine consim ăm!ntulț ț

7G7C- ?e a eaă "ntr-o poi ie confortabilă at!t pentru pacient, c!t i pentru persoana care execută punc iaș ț ș ț

(decubit dorsal)- ?e alege locul de punc ie - cel mai frecvent se punc ioneaă venele de la plica cotului, veneleț ț

antebra ului sau cele de pe fa a dorsală a m!iniiț ț

- ?e examineaă calitatea i starea venelor av!nd grijă ca hainele să nu impiedice circula ia deș ț

"ntoarcere la nivelul bra uluiț

Page 102: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 102/200

- ?e a eaă bra ul pe perni ă i mu ama "n abduc ie i extensie maximăș ț ț ș ș ț ș

- ?e deinfecteaă tegumentele- ?e aplică garoul la o distan ă de P-A cm deasupra locului punc iei, străng!ndu-l astfel "nc!t săț ț

oprească circula ia venoasă fără a comprima arteraț

- ?e recomandă pacientului să str!ngă pumnul, venele devenind astfel turgescentePe&%ru pu&c io&"re" e&elor @u#ul"reț   pacientul se a eaă "n decubit dorsal, fără pernă, nu seș

folose te garouș

4416040 534+677" 3o&%"re" u&ui c"%e%er e&o! peri*eric- >onta i i aerisi i trusa de perfuie "n prealabil# "ndepărta i capacul protector al pungiiflaconuluiț ș ț ț

 pregătit pentru perfuare, deinfecta i, introduce i "n flacon medica ia indicatăț ț ț

- Bnchide i clema trusei de perfuie, "ndepărta i capacul protector de pe acul trusei de perfuie,ț ț

deinfecta i dopul de cauciuc al flaconului de solu ie perfuabilă, introduce i acul "n flacon, umple iț ț ț ț

 picurătorul in!nd flaconul ridicat, deschide i clema, lăsa i să se umple "ntreaga trusă de perfuie cuț ț ț

solu ie, "nchide i clema, fixa i pungaflaconul pe stativț ț ț

+acă venele nu sunt viibile şi nu se pot simţi la palpare "ncercaţi următoarea tehnică#a) ugaţi pacientul să "nchidă şi să deschidă pumnul b) +aţi drumul la garou şi rugaţi pacientul să-şi coboare m!na sub nivelul inimii pentru a i se umplevenele, apoi reaplicaţi garoul şi bateţi "ncet pe venă pentru a deveni mai viibilăc) 7nlăturaţi garoul şi puneţi o compresă caldă şi umedă pe venă timp de &'-&K- Bmbrăca i mănu i sterileț ș

- Bndepărta i capi onul care protejeaă branula "n exterior ț ș

- ixa i vena cu policele m!inii st!ngi la - cm sub locul punc iei, exercit!nd o u oară compresiune iț ț ș ș

trac iune "n jos asupra esuturilor vecineț ț

- 5ătrunde i cu acul travers!nd tegumentul oblic "n unghi de &'-<' de grade, apoi peretele venosț

(sim i i o reisten ă elastică), schimba i direc ia acului mic or!nd unghiul pentru a nu perfora vena -ț ț ț ț ț ș

acul "nainteaă "n continuare "n gol "n lumenul venei &-$ cm- 3bserva i apari ia s!ngelui "n lumenul branulei, "ndepărta i staa venoasă prin "ndepărtarea garouluiț ț ț

i desfacerea pumnuluiș

- etrage i acul progresiv "n timp ce "nainta i cu cateterul p!nă la capătul acestuia, exercita i cu degetulț ț ț

o presiune pe cateter desupra locului de punc ie la $-< cm c!teva secunde p!nă la adaptarea trusei deț

 perfuie- +eschide i clema i verifica i permeabilitatea i poi ia branulei "n venă# se lasă c!teva secunde săț ș ț ș ț

 picure rapid (dacă nu sunt inotropice "n perfuie) - dacă nu apare usturime, extravaarea lichidului de perfuat "n esutul perivenos se deinfecteaă tegumentul i se fixeaă branula cu compresa de tifon iț ș ș

 pansament adeiv, lăs!nd liber orificiul superior L prevăut cu filtru i căpăcel, pentru tratamentele i.v.ș

ulterioare- egla i ritmul de curgere al perfuiei conform indica iei mediculuiț ț

- 2u păstra i o branulă pe loc mai mult de P$ ore (cre te pericolul de infec ie i flebită prin irita iaț ș ț ș ț

 peretelui interior al venei)- Bntre ine i permeabilitate i schimba i pansamentul o dată la $ ore i ori de c!te ori este nevoieț ț ș ț ș

/ Re%r"#ere" u&ui c"%e%er e&o! peri*eric- Bndepărta i pansamentulț

- ace i toaleta tegumentului cu alcool iodatț

- 0plica i un nou tampon cu alcool iodat la locul de pătrundere al branuleiț

- etrage i branulaț

- omprima i locul punc iei c!teva minute, apoi aplica i un pansament compresiv care se men ine &-$ț ț ț ț

ore sau c!t este nevoie (aten ie la pacien ii anticoagula i)ț ț ț

&'$

Page 103: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 103/200

- 4vita i flectarea antebra ului pe bra "n caul punc iilor de la plica cotului, deoarece "mpiedicăț ț ț ț

"nchiderea plăgii venoasec 3o&%"re" i re%r"#ere" u&ui c"%e%er e&o! ce&%r"l pe c"le %r"&!cu%"&"%$ș- ?e preferă montarea unui cateter venos la pacien ii la care este nevoie să fie men inută linia venoasăț ț

mai multe ile, cu tratament i.v. de lungă durată sau cu cu tratamente complexe av!nd nevoie de maimulte linii venoase- Bn general este executată de către medic, după acela i principiu, se poate men ine mai multe ile,ș ț

riscul de flebită i leare a peretelui endovenos este mai mic, permite administrarea inotropicelor i aș șaltor medicamente iritante "n bolus sau "n concentra ie mai mareț

- 0sistenta pregăte te materialele necesare i le oferă medicului "n ordinea cerută, pregăte te solu iaș ș ș ț

 perfuabilă cu trusa de perfuie aerisită, cu prelungitor i robinet cu < căi dacă este caul, fixeaă iș ș

 panseaă locul punc iei, etc.ț

B287H740 5074216D67- ?e face toaleta locală a tegumentului cu alcool iodat- ?e aplică un pansament (compresă sterilă de tifon) fixat cu pansament adeiv, astfel "nc!t să nu jenee pacientul i să se păstree un bun acces la cateter pentru administrarea ulterioară a medica ieiș ț

intravenoase- ?e schimbă lenjeria dacă este caul- 5acientul este a eat "n poi ie comodă si supravegheat "n continuareș ț

438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşilespălaţi m!inile cu apă şi săpun- +einfecta i masa de pansamente i măsu a de tratamentț ș ț

 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) ora, tipul i doa de medica ie administrată, tipul de solu ieș ț ț

 perfuabilă i vitea de administrare (număr de picături sau ml pe oră dacă administrarea se face peș

infuomatinjectomat)- eultatul se va trece pe fi a de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5uncţia se desfăşoară fără incidente, pacientul exprimă stare de confort, nu apare hematomeultate nedorite e faceţiJ- :ematom prin infiltrarea s!ngelui "n esultul perivenos L retrage i acul, comprima i locul punc iei &-<ț ț ț ț

minute- 5erforarea peretelui opus al venei L retrage i acul "n lumenul veneiț

- 0me eli, paloare, lipotimie L "ntrerupe i punc ia, anun a i medicul.ț ț ț ț ț

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

AD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

TERAPIA INTRA8ENOASĂ

;;-<<-=4. PER7UIA

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- >entinerea unei legaturi cu circulatia venoasa, administrarea i.v. a tratamentului medicamentos perfuabil, echilibrarea hidro-electrolitica sau nutritiva a pacientului.

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0

Page 104: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 104/200

548C1740 >01470D4D3 - ?eringi şi ace sterile adecvate- >ănuşi sterile- ?oluţie perfuabilă (punga sau flacon) "n termen de valabilitate, cu aspect nemodificat- 1rusa de perfuat (perfuor cu filtru sau fără filtru) "n termen de valabilitate, integră- 9ranulăcateter sau fluturaş- ?oluţie deinfectantă

- omprese sterile- 8arou- Deucoplast sau bandă adeivă non alergică- 4tichetă- >uşama- ?tativ telescopic- ecipiente de colectare a deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț− egistru de predare

548C1740 5074216D67 5?7:7C

- 5acientul este informat şi i se explică procedura pas cu pas (scopul acesteia, senaţiile care pot săapară, riscurile perfuiei i.v.)- ?e obţine consimţăm!ntul informat- 5acientul este instruit privind#

- semnele şi simptomele infiltraţiei, inflamaţiei şi flebitei- informarea nursei dacă se modifică debitul, dacă soluţia nu se mai scurge, dacă "n tubul

 perfuorului a aparut s!nge, dacă are senaţie de frig- posibilitatea de mişcaredeplasare av!nd perfuie montată- acordaţi atenţie persoanelor v!rstnice şi asiguraţi-vă că au auit şi "nţeles ce li s-a spus

7G7C- 5oiţia pacientului - şe!ndă, stănd pe un scaun cu m!na sprijinită pe un suport special, sau decubitdorsal- ?e asigură intimitatea pacientului- ?e alege locul pentru puncţia i.v.#

- la adulţi sunt preferate venele de la plică cotului (cefalica, bailică şi median cubitală);− evitaţi vena dureroasă la palpare; selectaţi venele bine dilatate;- la bătr!ni, dacă este posibil evitaţi# - venele dorsale ale m!inii braţului dominant pentru

 puncţie venoasă deoarece aceste locuri interferă mult cu independenţa v!rstnicului- examinaţi calitatea şi starea venelor 

- ?e explică pacientului poiţia din timpul puncţiei4416040 534+677- Ferificaţi prescripţia medicală privind cantitatea şi tipul soluţiei- 7dentificaţi pacientul- ?pălaţi m!inile"mbrăcaţi mănuşi sterile- 0duceţi materialele l!ng patul pacientului- 5regătiţi soluţia perfuabilă şi trusa de perfuat

&'

Page 105: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 105/200

- >enţineţi asepsia c!nd se deschide trusa de perfuat sterilă şi soluţia perfuabilă- ?uspendaţi punga sau flaconul cu soluţia perfuabilă "n stativ- +eschideţi trusa de perfuat- ixaţi clemaprestubul la o distanţă de $- cm mai jos de picurător- Bnchideţi clemaprestubul perfuorului, "ndepărtaţi capacul acului şi introduceţi-l "n locul de intrare,"n pungi sau flacon- 5resaţi uşor picurătorul (camera de scurgere a perfuorului) şi lăsaţi să se umple p!nă la jumătate

- Bnlăturaţi capacul protector de la capătul tubului şi deschideţi clema- Dăsaţi lichidul să curgă p!nă ce se elimină bulele de aer, ţin!nd tubul perfuorului curbat cu amboul"n sus pentru a nu se pierde mult lichid- Bnchideţi clema şi puneţi capacul protector- ?electaţi locul potrivit (venele distale sau proximale)- 5uneţi muşamaua şi alea sub braţul pacientului- 0plicaţi garoul la &'-&$ cm deasupra locului de inserţie; capetele garoului trebuie direcţionate spre partea proximală- Ferificaţi preenţa pulsului distal, radial- ecomandaţi pacientului să str!ngă pumnul- 4fectuaţi puncţia venoasă#- +acă venele nu sunt viibile şi nu se pot simţi la palpare, "ncercaţi procedeele#

- rugaţi pacientul să "nchidă şi să deschidă pumnul- daţi drumul la garou şi rugaţi pacientul să-şi coboare m!na sub nivelul inimii pentru a i se

umple venele, apoi reaplicaţi garoul- "nlăturaţi garoul şi puneţi o compresă caldă şi umedă pe venă timp de &'-&K- deinfectaţi tegumentul (tampon cu alcool timp de @' secunde) folosind mişcări circulare de la

centru "nspre exterior - 5oiţionaţi m!na nedominantă la - cm sub locul de puncţie şi cu policele se "ntinde pielea deasupravenei- Bndepărtaţi capacul protector de pe amboul tubului de perfuor  p$!%r&d !%erili%"%e" l" c"p$%ul li/er"l per*u+orului şi adaptaţi perfuorul la ac- 0taşaţi acul perfuorului la tubul perfuorului şi puncţionaţi vena ţin!nd acul cu bioul "n sus, "nm!na dreaptă şi introduceti-l la un unghi de &'-<'*, deasupra venei sau dintr-o parte a venei (poiţiaoblică)- 6rmăriţi cursul venei, c!nd s!ngele se "ntoarce prin lumenul acului avansaţi acul "n venă, &-$ cm- +elegaţi garoul şi cereţi pacientului să deschidă pumnul- +acă se instaleaă perfuia cu branulăcanulă sau, fluturaş, atunci fixaţi cu degetul arătător de lam!na st!ngă exercit!nd presiune la <cm deasupra locului puncţiei- 4xtrageţi mandrenul de pe lumenul branulei şi ataşaţi capătul branulei la tubul perfuorului- +eschideţi clema şi daţi drumul soluţiei să curgă; examinaţi ţesutul din jurul onei de intrare pentrusemne de infiltraţii- ixaţi rata de curgere a soluţiei de @' picăturiminut sau conform indicatiei medicului- 0plicaţi pansament steril peste locul puncţiei- ixaţi acul, branulacanula, fluturaşul cu beni de leucoplast, sau bandă non alergică- 0plicaţi eticheta pe punga sau flaconul de soluţie, indic!nd data, ora, medicaţia adăugată şi doaB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "ntr-o poiţie comodă- 7nstruiţi pacientul cum se poate mişca "n pat şi deplasa "n salon cu perfuia- 3bservaţi starea pacientului la fiecare &-$ ore# facies, tegumente, frison, temperatura locală ategumentelor deasupra pansamentului, schimbări "n statusul mental (nelinişte, confuie), alterareafuncţiilor neuromusculare, apariţia de edeme.

Page 106: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 106/200

- 7nspectaţi locul de inserţie, dacă este posibil, peste <' de minute după "nceperea perfuiei; notaţiculoarea tegumentului (roşeaţă sau paloare)- >ăsuraţi semnele vitale, greutatea corporală - greutatea ilnică confirmă reţinerea sau pierderealichidelor; creşterea sau scăderea greutăţatii corpului cu &Yg corespunde la un litru de lichid reţinut sau pierdut- olectaţi urina - măsuraţi diurea438027G040 D36D67 +4 >62C

- ?e colecteaă materialele folosite "n recipiente speciale conform 5. 6.- ?e "ndepărteaă mănuşile.- ?e spală pe m!ini cu apă şi săpun. 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, tipul de administrare i semnătura persoanei care a administratș ș

medicamentulperfuia- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) administrarea făcutăț

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură- 1ransmiteţi informaţiile semnificative "n scris şi verbal la schimbul de tură- 4ventualele reacţii adverse, alergii4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 4valuarea răspunsului pacientului la administrarea soluţilor perfuabile la fiecare oră arată că #

− semnele vitale sunt normale, greutatea normală− balanţa hidro-electrolitică normală linia venoasă accesibilă− infiltraţia şi inflamaţia sunt absente− absenţa edemelor periferice− absenţa frisonului− pacientul a "nţeles scopul şi riscurile terapiei i.v.

eultate nedoritee face iJț

- 0ccidente ale puncţiei venoase

- +eficitul de volum al fluidelor manifestat prin# descreşterea cantităţii de urină, mucoase uscate,hipotensiune, tahicardie.- 4xcesul de volum al fluidelor hiperhidratarea care poate duce la edem pulmonar acut (respiraţiiscurte, edeme, raluri pulmonare)- 4mbolia gaoasă- 7nfiltraţie - inflamaţie, posibil edem, durere- lebita - durere, creşte temperatura tegumentelor, eritem de-a lungul venei anunţaţi medicul- oagularea s!ngelui pe ac sau branulă L se previne prin introducerea pe lumen a unei mici cantitati deser fiiologic heparinat- Fenele nu sunt viibile - "ncercaţi procedeele descrise mai sus, la efectuarea puncţiei venoase- Dichidul nu se scurge, deşi acul este "n venă - verificaţi poiţia acului, mobiliaţi puţin acul, verificaţi

 presiunea lichidului de perfuat

32?7+40I77 ?5470D4 - ricţiunea viguroasă şi multiplele loviri uşoare ale venelor, "n special la persoanele "n v!rstă potcaua hematoame şi sau constricţii venoase- Fenele mai abordabile sunt cele ale membrelor superioare, nu cele ale membrelor inferioare(posibilitate de tromboare)

&'@

Page 107: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 107/200

- Da bătr!ni, dacă este posibil evitaţi venele dorsale ale m!inii, braţul dominant pentru puncţia venoasădeoarece aceste locuri interferă mult cu independenţa v!rstnicului- 4vitaţi venele dorsale fragile, la pacienţii "n v!rstă sau venele de la o extremitate cu circulaţiecompromisă ("n cauri de mastectomie, dialiă, grefă sau paraliii)- 4vitaţi ona care este dureroasă la palpare- 0plicaţi principiile bunei comunicări, deoarece comunicarea clară la persoanele "n v!rstă este foarteimportantă c!nd faceţi instruirea pacientului

- i i siguri că pacientul a auit şi a "nteles ce i s-a explicatț- +acă pacienţii sunt copii cu care se poate colabora, permiteţi-le să selectee locul pentru puncţia i.v.,deoarece poate creşte cooperarea

PROCEDURA OPERAŢIONALĂPO ==

RESUSCITAREA CARDIO-PUL3ONARĂ

Cupri&!Nu'$rul

co'po&e&%ei

i& c"drulprocedurii

oper"%io&"le

De&u'ire" co'po&e&%ei di& c"drul procedurii oper"%io&"le P"#i&"

Coper%"&. Dista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau,

dupa ca, a reviiei in cadrul editiei procedurii operationale<

$. ?ituatia editiilor si a reviiilor in cadrul editiilor procedurii operationale <<. Dista cupriand persoanele la care se difueaa editia sau, dupa, ca,

reviia din cadrul editiei procedurii operationale

. ?copul procedurii operationale @. +omeniul de aplicare a procedurii operationale @@. +ocumentele de referinta aplicabile activitatii procedurale @P. +efinitii si abrevieri ale termenilor utiliati in procedura operationala PA. +escrierea procedurii operationale AU. esponsabilitati si raspunderi in derularea activitatii &@&'. 0nexe, inregistrari, arhivari &P

4. Scopul procedurii oper"5io&"le

Page 108: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 108/200

  4.< esuscitarea cardio-pulmonară repreintă un set de măsuri de urgen ă instituite "n ca de stopț

cardiac urmat de stop respirator.?topul sau oprirea cardio-circulatorie "nseamnă sistarea activită ii mecanice eficiente aț

cordului, cu suspendarea circula iei eficiente periferice.ț

+atorită str!nselor interrela ii fiiologice existente "ntre activitatea sistemului cardiovascular iț ș

a celui respirator oprirea cardio-circulatorie este urmată de oprire respiratorie. .. Do'e&iul de "plic"re

.<.  5revederile preentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul spitalului;.;. Ac%ii%$ i c"re depi&d de procedur" oper" io&"l$ț ț #  .;.<. espectarea protocolului de resuscitare cardiopulmonară 

>. Docu'e&%ele de re*eri&5$ ,re#le'e&%$ri "plic"/ile "c%ii%$5ii procedur"le>.<. Le#i!l"5ie pri'"r$  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U&@ $''@, privind aprobarea 2ormelor de

supraveghere, prevenire şi controlal infecţiilor nosocomiale "n unităţile sanitare  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. &'<' $''U, privind aprobarea procedurilor de

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentrufuncţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U& $''@, pentru aprobarea normelor privindconditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autoriatieisanitare de functionare

8eorgeta 9alta - 1ehnici generale de "ngrijire a bolnavilor, 4ditura didactica si pedagogica, &UA<

  arol >oes - 1ehnica "ngrijirii bolnavului, 4ditura >edicală L $''@.>.;. Le#i!l"5i" !ecu&d"r$

3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!ndstandardele de control internmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltareasistemelor de control internmanagerial

3rdin nr. &<AU$''@ pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentruaprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de controlinternmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de controlinternmanagerială

3rdin nr. &@U$'&& pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentruaprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de controlinternmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de controlinternmanagerial

3.8. nr. &&U&UUU (r&)   privind controlul intern si controlul financiar preventiv,republicat cu modificări şi completări ulterioare

Degea U$''@-privind reforma "n domeniul sănătăţii cu modificări şi completări

ulterioare >.. Al%e docu'e&%e i&clu!i re#le'e&%$ri i&%er&e "le !pi%"lului.

egulamentul 7ntern egulamentul de organiare i funcţionareș

5rotocoale proceduri ??72 egulament de organiare şi de lucru a omisiei pentru monitoriare, coordonare şi "ndrumare

metodologică a devoltării sistemului de control managerial?. De*i&i5ii (i pre!cur%$ri "le %er'e&ilor u%ili+" i & procedur" oper"5io&"l$ț

&'A

Page 109: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 109/200

?.<. De*i&i5ii "le %er'e&ilor?.<.<. Procedur" oper"5io&"l$ - 5reentare formaliată, "n scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat "n vederea realiării activităţii, cu privire laaspectul procesual.

?.<.;. Edi5i" " u&ei proceduri oper"5io&"le  - orma iniţială sau actualiată, după ca, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuată.

?.<.. Rei+i" & c"drul u&ei edi5ii - 0cţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alte

asemenea, după ca, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,acţiuni care au fost aprobate şi difuate.?.;. A/reieri "le %er'e&ilor

Nr.Cr%.

A/reiere" Ter'e&ul "/rei"%

&. 53 5rocedura operaţională$. 4 4laborare<. F Ferificare. 0 0probare. 0p. 0plicare@. 0h. 0rhivare

. De!criere" procedurii oper"5io&"le.<. Ge&er"li%$5i

resuscitarea cardio-pulmonară repreintă un set de măsuri de urgen ă instituite "nț

ca de stop cardiac urmat de stop respirator. stopul sau oprirea cardio-circulatorie "nseamnă sistarea activită ii mecaniceț

eficiente a cordului, cu suspendarea circula iei eficiente periferice.ț

datorită str!nselor interrela ii fiiologice existente "ntre activitatea sistemuluiț

cardiovascular i a celui respirator oprirea cardio-circulatorie este urmată deș

oprire respiratorie..;. Docu'e&%e u%ili+"%e

.;.<. Li!%" (i proe&ie&5" docu'e&%elor.;.;. Circui%ul Docu'e&%elor

+ocumentele circulă conform graficului de circulaţie a documentelor .. Re!ur!e &ece!"re

..<. Re!ur!e '"%eri"le0  materiale sanitare de unică folosin ă necesare resuscităriiț

aparatură medicală "n stare de func ionare i verificată metrologicț ș

mijloace de transport pentru pacienţii resuscita i (tărgi, cărucioare).ț

  ..;. Re!ur!e u'"&e0 personal pentru acordarea de "ngrijiri medicale, pentru "nsoţirea pacienţilor; persoanele implicate prin sarcinile de serviciu, prevăute "n fişa postului, 7, 3. 

... Re!ur!e *i&"&ci"re0 sunt prevăute "n bugetul de venituri i cheltuieli,ș   i planulș

anual de achiiţii..4. 3odul de lucruesuscitarea cardio-pulmonară repreinta un set de măsuri de urgen ă instituite "n ca de stopț

cardiac urmat de stop respirator.?topul sau oprirea cardio-circulatorie "nseamnă sistarea activită ii mecanice eficiente aț

cordului, cu suspendarea circula iei eficiente periferice. +atorită str!nselor interrela ii fiiologiceț ț

existente "ntre activitatea sistemului cardiovascular i a celui respirator oprirea cardio-circulatorie esteș

urmată de oprire respiratorie.

Page 110: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 110/200

+acă aplicarea măsurilor de resuscitare nu "ncepe la timp, "n decurs de <- minute, este urmatăde moarte cerebrală ireversibilă.

A%i%udi&e" pr"c%ic$ "n caul stopului cardio-respirator#- Co&*ir'"re" opririi cardio-respiratorii#- ?tare de co& %ie& $ș ț  L răspuns la stimuli verbali, durero iș

- Pre+e& " re!pir" iei !po&%"&eț ț   L expansiunile toracelui, sunetul respira iei, sim i i pe obra aerulț ț ț

expirat L stabili i "n cel mult &' secunde dacă pacientul respiră sau nuț

- No%" i ,re i&e i 'o'e&%ul co&!%"%$riiț ț ț  stopului cardio-respirator - Aler%" i per!o&"lul 'edic"l di& "propiereț   (fără a părăsi bolnavulT) pentru a vă ajuta "n cadrulmanevrelor de resuscitare i pentru a anun a mediculș ț

- I&i i" i '"&erele de re!u!ci%"reț ț5rimul set de manevre asigură suportul vital de baă (09) urmat de supurtul vital avansat (+4)<. BLS0 SUPORTUL 8ITAL DE BAĂ ,BASIC LI7E SUPPORT Air[a/s E asigurarea permeabilită ii căilor aeriene#ț

- 0 ea i pacientul "n decubit dorsal pe un plan dur ș ț

- Bndepărta i corpii străini (digital din cavitatea bucală cu pensa >agill cei orofaringieni)ț

- :iperextensia capului R deschiderea gurii R ridicarea mandibulei- 0spira i orofaringele i rinofaringele cu sonda de aspira ie bron icăț ș ț ț

- 5ipa 8uedel la pacien i inconstien i (poate declan a vărsături la pacientul con tient)ț ț ș ș

Breathe E asigurarea ventila iei asistate prinț '$!uri &e!peci*ice#- espira ie Ngură la gurăO sau Ngură la nasOț

- Fentila i cu balon uben i mască cu administrare de oxigenț ș

- iș '$!uri !peci"li+"%e# intuba ia oro-trahealăț

Circulation E asigurarea circula iei prin masaj cardiacț

- Dovitura precordială, poate fi eficientă numai "n primul minut după stop cardiac i numai "nș

ca de fibrila ie ventriculară)ț

- 0plicaţi podul palmei "n ona centrală a toracelui şi cealaltă m!nă deasupra, dupăefectuarea a <' de compresiuni ( apasati pe stern astfel incat acesta sa coboare - cm, in ritmde &'' compresiuniminut) administraţi $ ventilaţii- aport compresiuni toracice frecvenţă ventilaţii# = co'pre!iu&i 0 ; e&%il"5ii- +upă asigurarea căilor aeriene, nu "ntrerupeţi compresiunile toracice pentru ventilaţie- esuscitarea de baă va fi "ntreruptă pentru reevaluarea victimei numai dacă aceasta va preenta respiraţii normale- Se co&%i&u$ re!u!ci%"re" p&$#- ?oseşte ajutorul calificat şi preia manevrele de resuscitare- Fictima are semne vitale- ?alvatorul se epuieaă

;. ALS0 SUPORTUL 8ITAL A8ANSAT ,AD8ANCED LI7E SUPORTDrugs E administrarea medicatiei specifice prin acces intravenos

- Fasopresoare (adrenalina, noradrenalina) L cresc perfuia cerebrală i coronarianăș

- 0ntiaritmice (xilina, amiodarona, magneiu) L pentru tratamentul aritmiilor - 0lte medicamente (atropina, aminofilina L "n asistolie; calciu L "n activitate electrică fără

 puls; bicarbonat de sodiu L "n acidoa metabolică gravă, p:\P.&)- >edica ia se administreaă i.v. "n doa i la momentul indicat de medicul care conduceț ș

resuscitareaElectrocardiograma E monitoriare (monitor) R "nregistrare 48 (cu ajutorul defibrilatorului)

- 4sen ială pentru diagnosticul etiologic al opririi cardiaceț

7ibrillation treatment E defibrilarea

&&'

Page 111: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 111/200

- Bn fibrila ie ventriculară sau tahicardie ventriculară sus inută, fără puls perifericț ț

+upă & minute de resuscitare se face prima evaluare cu privire la starea pacientului+upă @' - U' minute de resuscitare fără succes se abandoneaă măsurile de urgen ă i seț ș

declară decesul. Îngrijirea postresuscitare ?indromul postresuscitare cuprinde#

= leiunea cerebrală postresuscitare (comă, convulsii, mioclonii, grade diferite de disfuncţie

neurocognitivă şi moarte cerebrală);= disfunc ia miocardică postresuscitare;ț

= răspunsul s/stemic ischemiereperfuie;= persisten a patologiilor preexistente.ț

?everitatea acestui sindrom va varia "n funcţie de durata şi caua stopului cardiac. ?indromul poatesă nu apară deloc, dacă stopul cardiac a fost de scurtă durată. Deiunea cerebrală postresuscitare poatefi amplificată de insuficienţa microcirculaţiei, insuficienţa autoreglării, hipercarbie, hiperoxie, pirexie,hiperglicemie şi convulsii. +isfuncţia miocardică semnificativă este comună după stopul cardiac dar seremite "n $ - < ile. 7schemiareperfuia din "ntregul corp activeaă mecanismele imunologice şi decoagulare şi contribuie la insuficienţa multiplă de organ şi creşte riscul de infecţie.alea respiratorie şi respiraţia

= 1itrăm concentraţia oxigenului inspirat pentru a menţine satura ia arterială a oxigenului "nț

intervalul U-UA%. Duaţi "n considerare 731, sedarea şi ventilaţia controlată la orice pacient cufunc ie cerebrală alterată.ț

= 0siguraţi normocarbiei iar pentru monitoriarea acesteia se foloseasc end-tidal 53$ şivalorile gaelor arteriale.

irculaţia= tratamentul cu fluide şi droguri vasoactive pentru susţinerea circulaţiei;= introducerea unui balon de contrapulsaţie intraaortic;= ţintiţi o valoare a presiunii arteriale medii astfel "nc!t să obţineţi o diurea adecvată (& mlYgh)

şi o valoare plasmatică a lactatului normală sau "n scădere, lu!nd "n considerare presiuneaarterială normală a pacientului, caua stopului şi severitatea oricărei disfunctii miocardice.

+iabilitate (optimiarea recuperării neurologice)= controlul convulsiilor = controlul glicemiei= controlul temperaturii#

- tratamentul hiperpirexiei- hipotermia terapeutică (aplicarea practică a hipotermiei este "mpăţtită "n trei fae#

inducere, menţinere şi re!ncălire.)5entru iniţierea răcirii pot fi folosite metode externe isau interne. 0dministrarea prin perfuieș

a <' mlYg ser fiiologic sau solu ie :artmann scad temperatura centrală cu aproximativ &, *. 0lteț

metode de inducere şi mentinere a hipotermiei includ# pungi cu gheaţă şisau prosoape ude; pături sau perne de răcire; pături cu recirculare de aer sau apă; perne cauciucate cu recirculare de apă; catetere derăcire intravasculară; şi b/pass cardiopulmonar.Bn faa de menţinere este de preferat o metodă cu monitoriare eficace a temperaturii şi cu care se evităvariaţiile de temperatură. 0ceasta se obţine cel mai bine cu dispoitive de răcire externă sau internăcare arată "n mod continuu temperatura la care s-a ajuns pentru a putea atinge temperatura ţintită.

e!ncălirea trebuie făcută "ncet# rata optimă de "ncălire nu este cunoscută, dar consensulactual este de re!ncălire cu ',$ L ', * pe oră.

.  SUPORTUL 8ITAL DE BAĂ PEDIATRIC

Copil &ere"c%i

Page 112: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 112/200

  ?trigă după ajutor 

  +eschide căile aeriene

  Nu re!pir$ &or'"l

  respiraţii

  aută semne de viaţă

& compresii sternale

$ respiraţii & compresii sternale

&. Se asigură securitatea salvatorului şi a copilului$.  Evaluaţi starea de conştienţă a copilului

= ?e mişcă uşor copilul şi este "ntrebat cu voce tare# ]e s-a "nt!mplatJ]<.  În cazul n care copilul răspunde verbal sau prin mişcare#

= ?e lasă copilul "n poiţia "n care a fost găsit (cu condiţia să fie "n siguranţă)= Ferificaţi starea lui şi cereţi ajutor dacă aveţi nevoie;= eevaluaţi-l periodic.

!" În cazul n care copilul nu răspunde:= ?trigaţi după ajutor;= 7ntoarceţi cu atenţie copilul "n decubit dorsal;= ?e deschid căile aeriene

a. prin extensia uşoară a capului şi ridicarea bărbiei; b. 5lasaţi m!na pe frunte şi, cu bl!deţe, se "mpinge capul spre spate;c. Bn acelaşi timp, cu v!rfurile degetelor plasate sub menton se ridică bărbia. 2u apăsaţi pe

ţesutul moale de sub bărbie "ntruc!t puteţi bloca căile aeriene;d. +acă "n continuare aveţi dificultăţi "n deschiderea căilor aeriene, "ncercaţi subluxaţia

mandibulei# plasaţi primele două degete ale fiecărei m!ini sub unghiul mandibuleicopilului şi "mpingeţi mandibula spre "nainte.

. >enţin!nd căile aeriene deschise, priviţi# ascultaţi şi simţiţi respiraţia normală prin aşearea cufaţa aproape de faţa copilului şi uit!ndu-vă la torace#= 5riviţi mişcările toracelui;= 0scultaţi gomotele respiratorii la nivelul căilor aeriene superioare (nasul şi gura copilului);= ?imţiţi fluxul de aer pe obra.= Bn primele c!teva minute după oprirea cordului, copilul poate avea gaspuri rare,

gomotoase. 5riviţi, ascultaţi şi simţiţi fluxul de aer pe obra cel mult &' secunde L dacă nusunteţi siguri că victima respiră normal, acţionaţi ca şi cum ea nu ar respira normal.

$" În cazul n care copilul respiră normal:= Bntoarceti copilul "n lateral, "n poiţie de siguranţă;= 1rimiteţi pe cineva sau mergeţi după ajutor L sunaţi la numărul unic de urgenţă pentru

ambulanţă;

&&$

Page 113: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 113/200

= Ferificaţi respiraţia.%" În cazul n care copilul nu respiră normal sau nu respiră deloc:

= Bndepărtaţi cu atenţie orice obstrucţie evidentă a căilor aeriene;= 7niţial efectuaţi cinci ventilaţii;= !nd efectuaţi ventilaţiile, fiţi atenţi la orice reflex de vomă sau tuse la acţiunile dvs.

5reenţa sau absenţa acestor reflexe vor fi parte a evaluării ]semnelor vitale].Fentilaţiile iniţiale la un copil cu v!rsta peste & an#

= 0siguraţi "nclinatia capului şi ridicarea bărbiei;= 5ensaţi părţile moi ale nasului folosind indexul şi policele m!inii aşeate pe frunteavictimei;

= +eschideţi cavitatea bucală dar menţineţi bărbia ridicată;= 7nspiraţi şi puneţi buele "n jurul gurii victimei, asigur!nd o bună etanşeitate;= 4xpiraţi constant "n gura victimei pentru &-&, s urmărind ridicarea peretelui toracic;= >enţineţi extensia capului şi bărbia ridicată, "ndepărtaţi gura de victimă şi urmăriţi

revenirea toracelui la poiţia iniţială pe măsură ce aerul iese din plam!ni;= 7nspiraţi din nou şi repetaţi secvenţa de cinci ori. 7dentificaţi eficienţa prin urmărirea

toracelui copilului care urcă şi coboară "ntr-o secvenţialitate similară cu o respiraţienormală.

Fentilaţiile iniţiale la un sugar (copil cu v!rsta sub & an)#= 0siguraţi o poiţie neutră a capului şi bărbia ridicată;= 7nspiraţi şi acoperiţi gura şi nasul copilului cu gura dvs. asigur!nd o bună etanşeitate. +acă

gura şi nasul nu pot fi acoperite la copilul mai mare, salvatorul poate "ncerca să acoperedoar nasul sau gura cu gura sa (dacă se alege nasul, lipiţi buele pentru a preveni pierdereade aer);

= 4xpiraţi constant "n gura victimei pentru &-&, s, suficient pentru o urcare viibilă atoracelui;

= >enţineţi poiţia capului şi bărbia ridicată, "ndepărtaţi gura de victimă şi urmăriţi revenireatoracelui la poiţia iniţială pe măsură ce aerul iese din plam!ni;

= 7nspiraţi din nou şi repetaţi secvenţa de cinci ori;= +acă aveţi dificultăţi "n efectuarea unor respiraţii eficiente at!t pentru sugari c!t şi pentru

copiii mai mari, atunci este posibil să existe o obstrucţie pe calea aeriană#a. +eschideţi gura copilului şi "ndepărtaţi orice obstrucţie viibilă. 2u efectuaţi o căutare

cu degetul la "nt!mplare; b. 0siguraţi extensia suficientă a capului şi ridicarea bărbiei dar asiguraţi-vă de asemenea

că g!tul nu este prea extins;c. +acă extensia capului şi ridicarea bărbiei nu deschid căile aeriene, "ncercaţi subluxaţia

mandibulei;d. Bncercaţi de maxim cinci ori să obţineţi respiraţii eficiente şi, dacă nu reuşiţi, "ncepeţi

compresiile toracice.&" Evaluaţi circulaţia copilului

= 2u trebuie să duree mai mult de &' secunde să căutaţi semnele vitale L acestea includorice mişcare, tuşit sau respiraie normală (nu gaspuri sau respiraţii rare, neregulate).

= +acă verificaţi pulsul, asiguraţi-vă că nu dureaă mai mult de &' secunde#a. Da un copil cu v!rsta peste & an L puteţi palpa pulsul la carotidă; b. Da sugar L puteţi palpa pulsul la brahială pe faţa internă a braţului;c. 5ulsul la femurală, ce poate fi palpat "n ona situată la jumătatea distanţei dintre spina

iliacă anterioară superioară şi simfia pubiană, poate fi de asemenea palpat la sugari şicopii.

'" (acă sunteţi siguri că puteţi detecta semnele de viaţă )in *+ secunde,:

Page 114: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 114/200

= +acă este necesar, continuaţi resuscitarea respiratorie (ventilaţiile) p!nă c!nd copilul respirăeficient de unul singur;

= Bntoarceţi copilul pe o partea ("n poiţia de siguranţă) dacă răm!ne inconştient;= eevaluaţi frecvent copilul.

*+" (acă nu eistă semne vitale# n afară de situaţia c.nd sunteţi SI/01I că simţiţi un puls cert# cuo frecvenţă mai mare de $+ bătăi2min n *+ secunde:= Bncepeţi compresiile toracice;

= ombinaţi ventilaţiile cu compresiile toracice.ompresii toracice 3entru toţi copiii# compresiile se fac n 4umătatea inferioară a sternului"5entru a evita efectuarea compresiilor "n ona abdomenului superior, localiaţi apendicele xifoid pringăsirea unghiului unde coastele inferioare se unesc "n mijloc. ompresiile se efectueaă la o distanţă deo lăţime de deget deasupra acestuia; profunimea compresiilor trebuie să fie de o treime din grosimeatoracelui. 2u vă fie frică să apăsaţi prea tare# ]0păsaţi cu putere şi repede]. 4liberaţi complet de presiune şi repetaţi la o rată de cel puţin &''minut (dar să nu depăşească &$'min). +upă &compresii, "nclinaţi capul, ridicaţi bărbia şi efectuaţi $ ventilaţii eficiente. ontinuaţi compresiile şiventilaţiile cu un raport de &#$. ea mai bună metodă pentru efectuarea compresiilor variaă puţin"ntre sugari şi copii mai mari.

 5" 6ompresiile toracice la sugari= +acă este un singur salvator, acesta va efectua compresiile sternale cu v!rfurile a două degete;= +acă există doi sau mai mulţi salvatori, utiliaţi tehnica alternanţei. 0şeaţi ambele police, "n

"ntregime, de o parte şi de alta a jumătătii inferioare a sternului (ca mai sus), cu v!rfurile"ndreptate spre capul sugarului. Bntindeţi restul palmelor astfel "nc!t să "nconjuraţi parteainferioară a cuştii toracice, v!rfurile degetelor susţin!nd spatele sugarului;

= 5entru ambele metode, compresia sternului inferior trebuie să repreinte cel puţin o treime dingrosimea toracelui sugarului (aproximativ cm).

 7" 6ompresiile toracice la copiii peste * an= 5lasaţi podul unei palme pe jumătatea inferioară a sternulu (ca mai sus). idicaţi degetele

 pentru a fi siguri că presiunea nu este aplicată pe coastele copilului. 5oiţionaţi-vă verticaldeasupra toracelui victimei, cu coatele "ntinse, şi comprimaţi sternul cu cel putin o treime dingrosimea toracelui (aproximativ cm). Da copiii mai mari sau la salvatorii mici, aceasta seobţine cel mai uşor prin utiliarea ambelor m!ini cu degetele "ntrepătrunse.

**" Nu ntrerupeţi manevrele de resuscitare p.nă c.nd:= opilul preintă semne vitale ("ncepe să se treească, să se mişte, deschide ochii şi respiră

normal, sau poate fi palpat un puls puternic peste @'min;= 0jutorul calificat soseşte şi preia resuscitarea;= +vs. sunteti epuiat.

3bstrucţia cu corp străin a căilor aeriene (3?0)?emne pentru 3?0#

= 0sistarea la episodul de inhalare a corpului străin;= 1use"nnecare;= +ebut brusc;= 7storic recent pentru copil de jucatm!ncat obiecte mici.

&&

Page 115: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 115/200

4. RESUSCITAREA NOU-NĂSCUTULUI

Page 116: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 116/200

eevalueaă la fiecare <'^+acă este nedetectabilă sau bradicardie (\@') ia in co

?p3$ acceptabil perductal@'% $ minP'% < minA'% minA% minU'% &' min

K. Re!po&!"/ili%$5i "le per!o&"luluiK.<. 3"&"#erul

K.;. Direc%or 'edic"l&&@

Page 117: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 117/200

K.. Direc%or de &#ri@iri  K.4. 3edicul !e* de !ec5ie 

K.. A!i!%e&% 'edic"l (e* !ec5ieK.>. A!i!%e&% 'edic"l

  K.?. I&*ir'ier"  K.. 1&#ri@i%o"re" de cur$5e&ie  K.K. Br"&c"rdier

Nr.cr%. Co'p"r%i'e&%ul,po!%ul"c5iu&e" ,oper"5iu&e"

I II III I8 8 8I

= < ; 4 >< Direc%or de &#ri@iri Elaboreaă; A!i!%e&% 'edic"l (e*  

!ec5ieElaboreaă

Direc%or 'edic"l 8erifică4 3"&"#erul A probă Sec5iileCo'p"r%i'e&%ele

!pi%"lului

Aplică

> SC3 Arhivea

<=. A&ee &re#i!%r$ri "r)i$ri

Nr."&e"

De&u'ire""&eei

El"/or"%or Apro/"% Nr.deee'pl"re

Di*u+"re Ar)i"re Al%eloc perio"d"

' & $ < @ P A&. 7OCG Da internare

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-=4. RECOLTAREA SMNGELUI PENTRU PROBE DE COAGULARE

4. Scopul procedurii0- +eterminarea coagulabilităţii s!ngelui prin diferite tipuri de investigaţii

. De!criere" procedurii0

548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalămasa pentru recoltari- 0c dublu acoperit cu cauciuc pentru recoltare i holder ș

- Facutainer cu anticoagulant L citrat de sodiu (cu capac albastru)- ?oluţie deinfectantă (alcool, tinctura de iod); tampon de vată, garou, tăviţă renală- >ănuşi de cauciuc de unică folosinţă, muşama- ecipiente pentru colectarea deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

Page 118: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 118/200

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului procedura

- 3bţineţi consimţăm!ntul informat- Bncurajaţi şi susţineţi pacientul

7G7C- 0tenţionaţi pacientul să nu măn!nce şi să stea "n repaus fiic- 0şeaţi pacientul "n decubit dorsal cu membrul superior sprijinit de pat ca pentru puncţia venoasă- 0legeţi vena cea mai turgescentă4416040 534+677#ecoltarea s!ngelui pentru determinarea# 1impului _uicY, 1. :o[ell, ibrinogenului- ?pălaţi m!iniledeinfectaţi"mbrăcaţi mănuşi de unică folosinţă- >ontaţi acul dublu la holder prin "nşurubare- Bndepărtaţi cauciucul de pe partea superioară a acului

- Degaţi garoul- 5uncţionaţi vena- +elegaţi garoul- ixaţi tubul vacuette destinat recoltării timpului _uicY, :o[ell sau fibrinogenului- 6mpleţi pană la semn recipientul cu sange- etrageţi acul după aplicarea tamponului cu alcool- 4xercitaţi presiune asupra tamponului $-<K- 0gitaţi lent prin răsturnarea tuburilor vacuette pentru omogeniareB287H740 5074216D67- 0plicaţi un plasture peste tampon- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă

- 3bservaţi faciesul, tegumentele, comportamentul pacientului438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile, spălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analia cerută- eultatul se va trece pe fi a de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 

- 4tichetaţi eprubeta sau vacutainerul pentru laborator - ompletaţi biletul de trimitere- 1ransportaţi imediat produsul la laborator 4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptate dorite#- 5acientul nu a preentat stare de leşin, la locul "nţepăturii tegumentele au aspect normal- ?!ngele este recoltat corespunător (necoagulat, nehemoliat)eultate nedoritece faceţi J

&&A

Page 119: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 119/200

- :ematom prin perforarea venei L comprimare, compresă rece, unguent cu heparină- 5rodus coagulat prin nerespectarea raportului s!ngeanticoagulant sau prin neomogeniare L repeterearecoltării- 0meţeli, paloare accentuată, posibilă lipotimie L se anun ă medicul.ț

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

3ĂSURAREA I 3ONITORIAREA 7UNC IILOR 8ITALEȘ Ț;;4-=. 3ĂSURAREA SATURA IEI DE O6IGEN 9 PULSO6I3ETRIAȚ

De*i&i ie0ț

5ulsoximetria este o metodă neinvaivă de măsurare a satura iei de oxigen din s!nge (?a3ț $)?atura ia de oxigen (?a3ț $) repreintă raportul dintre con inutul total "n 3ț $ al hemoglobinei din

s!nge i capacitatea poten ială maximă a hemoglobinei de a transporta 3ș ț $

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 0precierea gradului de oxigenare a hemoglobinei din s!ngele pacientului cu ajutorul unui senor  plasat pe deget- ?e apreciaă afinitatea i capacitatea de transport a 3ș $ de c!tre hemoglobina, gradul de oxigenare alesuturilor ț

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - 5ulsoximetru conectat la monitor plasat pe un deget al pacientului−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

548C1740 5074216D675?7:7C

- ?e explică necesitatea i modul de efectuareș7G7C- ?e spală i degreseaă tegumentul, se "ndepărteaă lacul de pe unghiileș

4416040 534+677- ?e aplică senorul pulsoximetrului sub formă de cle te pe degetul pacientului i se cite te pe ecranulș ș ș

monitorului valoarea afi atăș

B287H740 5074216D67- 2u necesită "ngrijiri postprocedurale "n acest ca438027G040 D36D67 +4 >620- ?e degreseaă i deinfecteaă senorul pulsoximetruluiș

 231040 534+677

- ?e noteaă "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș- ?e noteaă "n foaia de temperatură4F0D6040 534+677eultate aşteptatedorite#- ?a3$ este "n limitele normaleeultate nedoritece faceţi#- Falori false ob inute dacă tegumentele nu sunt curate L se cură ă, se măsoară din nouț ț

- Falori mici ob inute dacă este scăută hemoglobina "n s!nge sau este redusă afinitatea acesteia pentruț

oxigen, este scăut debitul cardiac L se face oxigenoterapie pe masca, se acordă "ngrijirile terapeuticeindicate de medic

Page 120: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 120/200

7nterpretare#Faloarea normală a ?a3$ este de UP-&''%, minim U%; valori de U'-A% indică hipoxie.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

PUNC IIȚ

;;K-=. PARTICIPAREA LA PUNC IA PLEURALĂȚ

De*i&i ie0ț- 5rin punc ie pleurală (toracocenteă) se "nţelege pătrunderea "n cavitatea pleurală cu ajutorul unui acț

sau cateter prin peretele toracic "n cavitatea pleurală4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

- 4xplorator (de diagnostic)# pentru stabilirea, analiarea şi determinarea originii revărsatului pleural "nca de pleureie, hemotorax, pneumotorax- 1erapeutic# pentru evacuarea unei cantităţi de lichid pleural; lavajul cavităţii pleurale sau introducerea unor medicamente pentru ameliorarea durerii, dispneei şicelorlalte simptome asociate presiunii crescute intraperitoneale; evacuarea aerului pentru ameliorareadispneei

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - >asacărucior de pansat- 1rusa de toracocenteă sterilă care conţine# instrumente, tampoane, comprese, c!mpuri- 5ansament adeiv- ?oluţie antiseptică (betadină)->ănuşi sterile- Vilină l% - $'ml- ?eringi sterile de $' ml; ace sterile lungi de &'-&$ cm şi cu un diametru de & mm, cateter;

- < eprubete sterile- 1ub de polietilena- 9orcan de sticla gradat de &-$ D (sau punga gradata tip urimetru)- &-$ tăviţe renale- >edicamente prescrise de medic, seringi de -&' ml cu ac−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare

548C1740 5074216D67 5?7:7C

- ?e informeaă pacientul cu privire la efectuarea procedurii# necesitate, mod de efectuare, durată- ?e obţine consimţăm!ntul scris al pacientului "n cunoştinţă de situaţie

7G7C- ?e aşeaă pacientul "n funcţie de starea sa# pe scaun, "n poiţie şe!nd, "mbrăţiş!nd spătarul acestuia pe care se aşeaă o pernă; la marginea patului cu toracele flectat anterior şi coatele sprijinite pe

&$'

Page 121: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 121/200

genunchi; decubit lateral cu hemitoracele afectat mai sus; decubit dorsal cu toracele ridicat la <'- pentru combaterea dispneei- ?e efectueaă preanesteia la recomandarea medicului cu & fiola atropină "nainte de puncţie cu &-<'minute- ?e administreaă un antitusiv la indica ia mediculuiț

501775040 D0 4416040 534+677#- ?e măsoară funcţiile vitale şi vegetative

- ?e aşeaă pacientul "ntr-una din poiţiile amintite- ?e deinfecteaă locul puncţiei cu betadină- ?e fixeaă c!mpuri sterile deasupra şi dedesubtul locului puncţiei- ?e pregăteşte seringa cu xilină &%, se oferă medicului pentru efectuarea anesteiei- ?e oferă medicului acul cu care se va face puncţia- ?e introduce acul "n spaţiul $ intercostal pe linia medie claviculară pentru evacuarea aerului; spaţiulA-U intercostal pe linia axilară posterioară pentru celelalte situaţii- ?e extrage lichidul cu ajutorul unei seringi, şi al unui tub de polietilenă "n formă de 1- ?e deconecteaă seringa de către medic şi se inseră cateterul de plastic retrăg!nduse uşor acul- ?e recolteaă circa ' ml fluid "n < seringi pentru# doarea proteinelor, glucoei şi stabilirea celulelor existente- ?e ataşeaă la cateter un tub de polietilenă pentru colectarea restului de lichid "n vasul de sticlă- ?e supravegheaă ca evacuarea lichidului să se facă lent fără a depăşi &$'' ml pe puncţie pentru aevita 4.5.0.- ?e scoate lent cateterul la sf!rşitul procedurii- ?e maseaă şi se panseaă steril locul puncţiei- ?e eticheteaă şi se trimite la laborator lichidul colectat pentru examen citologic şi biochimic- ?e transportă pacientul la radiologie pentru efectuarea radiografiei de control (pentru evidenţiereaunui eventual pneumotorax sau unei incomplete evacuări a lichidului pleural)- ?e măsoară şi se noteaă funcţiile vitale şi vegetativeB287H740 5074216D67- ?e aşeaă pacientul comfortabil "n pat- ?e monitorieaă "n permanenţă starea pacientului pentru a surprinde o eventuală hemoptiie,emfiem subcutanat sau o altă complicaţie- ?e oferă pacientului la pat toate lucrurile de care are nevoie- ?e alimenteaă pacientul la pat mai "nt!i cu lichide# ceai, compot- ?e administreaă medicamentele prescrise conform recomandărilor medicului- ?e instruieşte pacientul pentru a-şi relua activitatea la circa o oră după examinarea de către medic438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e colecteaa materialele folosite conform 5. 6.- ?e "ndepărteaă mănuşile, se spală m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuatasistat punc iaț

- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) ora, tipul de punc ie efectuată, tipul de analie cerute dinț

lichidul de punc ie, aspectul lichiduluiț

- ?e va ine eviden a cantitativă a lichidului eliminat, not!ndu-se de fiecare dată cantitatea golităț ț

- eultatele analielor se vor anexa fișei de laborator - 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

727+4214 M7 07+4214- 5uncţie albă - nu se obţine lichid- Bnţeparea coastei- 0spirarea de s!nge prin learea pachetului vascular intercostal- 4demul pulmonar acut prin evacuarea bruscă a colecţiei

Page 122: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 122/200

- ?incopă şi şoc pleural- 5neumotorax - prin pătrunderea aerului "n cantitate apreciabilă prin acul de puncţie- 7nfecţie exogenă a cavităţii drenate sau a traiectului de puncţie# aceasta impune intervenţiechirurgicală prin desfiinţarea rapidă a cavităţii supurate şi antibioterapie ţintită.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂRECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-<?. RECOLTAREA ASPIRATULUI TRAHEO-BRON ICȘ

4. Scopul procedurii0- 4fectuarea examenului bacteriologic (punerea "n evidenta a germenilor i efectuarea antibiogramei)ș

din secre ia traheobron ică "n caul "n care există suspiciunea de infec ie a tractului respirator inferior ț ș ț

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - >atrialele necesare pentru aspira ia traheo-bron icăț ș

- >ănuşi sterile- ecipiente sterile pentru colectat produsul (eprobete sterile)- oarfecă sterilă−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare

548C1740 5074216D67 5?7:7C

- 2umai dacă este con tientsemicon tient, se explică necesitatea efectuării aspira iei, durata, tuseaș ș ț

tranitorie i reflexul de vomă care apare, ob ine i consim ăm!ntulș ț ț ț

7G7C- 5oiţionaţi pacientul "n decubit dorsal4416040 534+677- ?e efectueaă de c!tre $ persoane#- ?pălaţi m!inile, "mbrăcaţi mănuşi sterile- 4fectuati tehnica de aspira ie traheo-bron ică "n mod obi nuit, face i o aspira ie scurtă, cu mănu ăț ș ș ț ț ș

sterilă, fără să atinge i sonda de aspira ie de marginea sau pere ii exteriori ai canulei de intuba ieț ț ț ț

- 5ersoana care a efectuat aspira ia ine sonda de aspira ie "n continuare cu mănu a sterilă, persoanaț ț ț șcare ajută scoate dopul recipientuluieprubetei de recoltare i sec ioneaă cu foarfecă sterilă v!rfulș ț

sondei exact deasupra recipientului astfel "nc!t acesta să cadă "n interior fără să atingă marginea sau pere ii exteriori ai recipientuluieprubeteiț

- ?e "nchide recipientuleprubeta cu dopul- 4tichetaţi şi trimiteţi la laborator "n timp util, "nso it de biletul de trimitereț

B287H740 5074216D67- ?upravegheaţi pacientul, după aspira ie este lăsat să se odihnească, se schimbă poi iaț ț

&$$

Page 123: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 123/200

- >onitoriaţi funcţiile vitale438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile şi masca, spălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analia cerută- eultatul se va anexa fi ei de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptate#- ecoltarea s-a făcut "n condiţii de asepsie, pacientul colaboreaă i suportă bine manevraș

eultate nedoritee facem J- ?uprainfectare cu alţi germeni - respectaţi cu stricteţe asepsia şi antisepsia- eultatul nu este corect pentru că produsul nu s-a trimis "n timp util la laborator  

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-<;. RECOLTAREA 3ATERIILOR 7ECALE PENTRU E6A3ENE DE LABORATOR 

4. Scopul procedurii0- 4xaminarea macroscopică, biochimică, bacteriologică şi paraitologică- ?tabilirea diagnosticului bolilor infecţioase gastrointestinale- +epistarea persoanelor purtătoare de germeni patogeni

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 

5regătiţi pe o tavă medicală cărucior #- oprocultor steril sau curat şi uscat- 1ampoane steriliate montate pe porttampoane prevăute cu dopuri de cauciuc şi introduse ineprulbete sterile- 9ainet (plosca)- >ănuşi de unică folosinţă- 5rosop de hartiehartie igienică- 5ungă de hartie, bilet de trimitere la laborator −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi pacientul sau şi familia despre procedura pentru a obţine colaborarea şi pentru a preveni oeliminare necorespunătoare- 3bţineţi consimţămantul informat

7G7C

Page 124: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 124/200

- 0siguraţi intimitatea pacientului- 0dministraţi pacientului un purgativ salin (sulfat de magneiu) dacă nu are scaun spontan- 7nstruiti pacientul sa -şi faca toaleta perianala in caul recoltării coproculturii- ecomandaţi o dietă bogată in fibre vegetale sau un regim ]alb] in funcţie de examenul cerut4416040 534+677#&. ecoltarea din scaun eliminat spontan sau provocat pentru examen coproparaitologic- Bntruc!t defecarea nu se poate produce la cerere, instruiţi pacientul#

- ?ă-şi spele m!inile- ?ă folosească mănuşi de unică folosinţă- ?ă defece "n bainet sau "ntr-un recipient curat (bainet)- ?ă recoltee, cu linguriţa coprocultorului c!teva fragmente de fecale (cca ' g) din diferite one, maisuspecte, ale scaunului- ?ă introducă linguriţa "n coprocultor - ?ă-şi spele m!inile după "ndepărtarea mănuşilor - 4tichetati recipientul cu# nume, prenume, data şi ora recoltarii, examenul cerut- 1ransportati produsul imediat la laborator insotot de biletul de trimitere sau introduceti-l intr-o pungăde hartie şi păstrati-l in frigider nu mai mult de &$ ore$. ecoltarea directă din rect (pentru examen bacteriologic)- +escoperiţi regiunea inferioară a corpului- ?pălaţi-vă mainile şi puneţi-vă mănuşile de unică folosinţă- 0şeaţi pacientul in decubit lateral cu membrul inferior de deasupra "n flexiune maximă a coapsei peabdomen- Bndepărtaţi fesele pacientului- 7ntroduceţi tamponul steril prin anus in rect şi efectuaţi cateva mişcări de rotaţie- Bndepărtaţi, apoi, tamponul şi introduceţi-l in eprubeta sterilă fără să atingeţi marginea acesteia- Bndepărtaţi mănuşile şi spălaţi-vă mainile- 4tichetaţi recipientul- 1rimiteţi-l imediat la laborator pentru insămanţare cu bilet de trimitere. ecoltarea materiilor fecale pentru proba 0+D4 (hemoragii oculte). 7ustruiţi pacientul#- ?ă ţină un regim ]alb] timp de < ile, fără carne roşie, legume şi fructe veri, medicamente şisuplimente nutritive cu conţinut de fier, fără colchicină, salicilaţi, potasiu, fenilbutaonă, indometacin,steroii sau compuşi de bismut pentru a evita un reultat fals poitiv cauat de acestealimentemedicamente- ?ă defece "ntr-un bainet curat- ?ă-şi spele m!inile şi să-şi pună mănuşi de unică folosinţă- ?ă recoltee cu linguriţa coprocultorului sau cu o baghetă de lemn materii fecale de la suprafaţa ($-<' g) şi să le introducă "n coprocultor sau "n alt recipient curat şi uscat- ?ă acopere recipientul cu capacul etanş- ?ă-şi spele m!inile după "ndepărtarea mănuşilor pentru a preveni contaminarea- ?ă etichetee recipientul şi să-l transporte imediat la laborator "nso it de bilet de trimitereț

B287H740 5074216D67- 2u necesită "ngrijiri speciale legate de procedură438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi materialele folosite "n containere speciale conform precauţiilor universale (5.6.)- ?pălaţi-vă m!inile după indepărtarea mănuşilor pentru a preveni croscontaminarea 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analia cerută

&$

Page 125: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 125/200

- eultatul se va trece "n fi a de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul este compliant şi respectă "ntocmai instrucţiunile oferite- >ateriile fecale nu sunt amestecate cu urina- 5rodusul recoltat este adus imediat la laborator evit!du-se suprainfectarea sau distrugerea ouălelor de

 paraiţi prin refrigerareeultate nedoritece faceţi J- >ateriile fecale sunt amestecate cu urina - instruiţi de la inceput pacientul să defece in ploscă usctă şicurată- 5acientul nu respectă regimul alb, ceea ce duce la obţinerea unor reacţii fals poitive - explicaţi-idinainte consecinţele nerespectării dietei- >ateriile fecale sunt păstrate prea mult la temperatura# camerei (peste o oră) sau la frigider (peste &$ore) ceea ce modifică acurateţea ţestului- espectaţi condiţiile de păstrare ale produsului- 5acientul refuă recoltarea - discutaţi "ncă o dată cu el, anunţaţi medicul.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-<>. RECOLTAREA SECREŢIILOR PURULENTE DIN LEIUNI DESCHISE

4. Scopul procedurii0

- olectarea de secreţii purulente dintr-o leiune deschisă pentru identificarea prin examene delaborator a microorganismelor ce provoacă infecţia "n vederea preciării diagnosticului

. De!criere" procedurii0

548C1740 >01470D4D3 - 5ense- omprese- ?oluţii deinfectante- >ănuşi sterile- ecipiente sterile pentru colectat produsul (eprubete sterile)- 1ampoane sterile- 0nsa de platină- 5ipeta 5asteur - Dame de laborator, lampa de spirt- Deucoplast

- 1avă medicalăcărucior medical−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C

Page 126: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 126/200

- 7nformaţi şi explicaţi procedura pacientului- 3bţineţi consimţăm!ntul informat

7G7C- 5oiţionaţi pacientul "n funcţie de locul leiunii (plagă chirurgicală cu supuraţie parietală, plăgiseptice, abces, flegmon deschis, veicule, pustule)- 0siguraţi intimitatea pacientului4416040 534+677#

- 7dentificaţi pacientul- Ferificaţi prescripţia medicală- ?pălaţi m!inile, "mbrăcaţi mănuşi sterile- urăţaţi suprafaţa leiunii- ecoltaţi din secreţie#

- prin aspiraţie cu pipeta 5asteur sterilă- cu ansă de platină steriliată in prealabil prin incălire la roşu- cu tampon steril

- ealiaţi $-< frotiuri av!nd grijă să "ntindeţi uniform secreţia- 7ntroduceţi produsul aspirat sau tamponul cu care aţi recoltat "ntr-o eprubetă sterilă- 4tichetaţi şi trimiteţi la laborator "n timp util.

B287H740 5074216D67- 5ansaţi leiunea folosind o tehnică adecvată dacă este nevoie- ?upravegheaţi aspectul pansamentului- >onitoriaţi funcţiile vitale438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile şi masca, spălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analia cerută, aspectul secre iei, aspectul leiunii i tegumentelor din jur ț ș

- eultatul se va anexa fi ei de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptate#- 5acientul nu acuă durere- ecoltarea s-a făcut "n condiţii de asepsie, nu există risc de suprainfectareeultate nedoritee facem J- 0cuă durere şi produce s!ngerare - lucraţi cu bl!ndeţe- ?uprainfectare cu alţi germeni - respectaţi cu stricteţe asepsia şi antisepsia- eultatul nu este corect pentru că produsul nu s-a trimis "n timp util la laborator.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-=;. RECOLTAREA SMNGELUI PRIN PUNC IE 8ENOASĂȚ

4. Scopul procedurii0

&$@

Page 127: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 127/200

- 5relevare de s!nge venos pentru examene de laborator, prin punc ionarea unei veneț

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalămasa pentru recoltari- 8arou- >ănuşi de unică folosinţă- 0ce pentru recoltare (cu doua capete-unul pentru punctionarea venei, unul pentru vacutainer)

- ?isteme vacutainer specifice aseate in stativ pentru eprubete- :older - ?eringa heparinata pentru recoltare 0strup- 1ampon- 0lcool, tinctura de iod- >uşama- 9andă adeivă non alergică- ormulare pentru laborator - 1ăviţa renală- ecipient pentru colectarea materialelor cu potential infectios−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67Ide&%i*ic" i p"cie&%ul i eri*ic"5i i&dic"5i" 'edicului prii&d !copul pu&c5iei e&o"!eFț ș5?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului necesitatea procedurii- 4xplicaţi pacientului cum poate participa la procedură, anuntaţi-l că e puţin dureroasă- Bncurajaţi pacientul pentru a reduce anxietatea- Bntrebaţi-l dacă i s-a mai recoltat s!nge altă dată; dacă a simţit leşin, transpiraţie, greaţă, vărsătură- 3bţineţi consimţăm!ntul informat7G7C- 0siguraţi poiţia corespunătoare "n conformitate cu starea pacientului, cu scopul şi locul puncţiei(decubit dorsal sau mai rar şe!nd)- 4xaminaţi calitatea şi starea venelor şi alegeţi locul potrivit# venele distale sau proximale, de la plicacotului, mai rar cele de pe faţa dorsală a m!inii4416040 534+677#- ?pălaţi m!inile şi puneţi mănuşile pentru a preveni contaminarea- 5uneţi muşamaua sub braţul pacientului- 0plicaţi garoul (cu maxim & minut inainte de recoltare) la - A cm deasupra locului de puncţie;capetele garoului fiind direcţionate departe de ona de puncţie- 5alpaţi vena- >onta i acul pe holder#ț

- verifica i sigiliul i termenul de valabilitateț ș

- ine i acul cu ambele m!ini, efectua i o mi care de răsucire pentru a rupe banda de siguran ăț ț ț ș ț

- "ndepărta i carcasa protectoare de culoare albăț

- "n uruba i capătul liber al acului pe holder ș ț

- "nainte de punc ie scoate i capacul coloratț ț

4fectua i punc ia propriu-isă#ț ț

Page 128: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 128/200

- +einfecta i locul punc iei cu un tampon cu tinctura de iodț ț

- ecomanda i pacientului să ină pumnul str!nsț ț

- +acă venele nu sunt viibile şi nu se pot simţi la palpare "ncercaţi următoarea tehnică#a) ugaţi pacientul să inchidă şi să deschidă pumnul b) +aţi drumul la garou şi rugaţi pacientul să-şi coboare m!na sub nivelul inimii pentru a i se umplevenele, apoi reaplicaţi garoul şi bateţi incet pe venă pentru a deveni mai viibilăc) Bnlăturaţi garoul şi puneţi o compresă caldă şi umedă pe venă timp de &'-&K

- 7mobiliati vena cu m!na st!ngă (- cm deasupra locului punc iei)ț- ?coate i capacul colorat al aculuiț

- 7ntroduce i acul "n venă, holderul form!nd un unghi de & grade, "nainta i aproximativ & cmț ț

- Dua i holderul de aripioarele laterale cu indicele i medianul, iar cu policele "mpinge i tubul astfelț ș ț

"nc!t presiunea de "mpingere să se facă numai asupra holderului; capătul căptu it al acului va străpungeș

vacutainerul, iar s!ngele va fi aspirat datorită vacuumului- !nd s!ngele nu mai curge s-a atins volumul necesar; extrage i vacutainerul din holder printr-oț

u oară "mpingere a policelui asupra aripioarelor, timp "n care holderul e men inut stabilș ț

- 0plica i următorul vacutainer "n acela i mod dacă este necesar ț ș

- etrage i acul, apăsa i cu un tampon cu alcoolț ț

- 0runca i acul utiliat fără a-l recapi ona "n cutia de de euri "n epătoare, care are un sistem deț ș ș ț

de urubare al aculuiș

- Facutainerele cu s!nge recoltat pe anticoagulant (toate "n afară de cel cu dop ro u) se agită u or prinș ș

răsturnare de c!teva ori, "%e& ie 9 "#i%"re" pu%er&ic$ po"%e de%er'i&" li+" )e'"%iilor pu%&d d"țre+ul%"%e *"l!e e!%e po!i/il c" pro/" !$ *ie re*u+"%$ de l"/or"%or ,!e o/!er$ pri& culo"re"ro i"%ic$ " !erului c"re "r %re/ui !$ *ie %r"&!p"re&%-#$l/uișB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- 3bservaţi faciesul pacientului, culoarea tegumentelor şi măsuraţi pulsul- Bntrebaţi pacientul dacă are stare de greaţă sau vomă- Ferifica i locul punc iei venoase pentru a fi siguri că nu s-a devoltat un hematomț ț

- ?fătuiţi pacientul să nu flectee antebraţul pe braţ -&' minute438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile conform 5.6. in recipiente speciale- Bndepărtaţi mănuşile- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analiele cerute- eultatul se va trece pe fi a de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul are tegumente şi mucoase normal colorate- ?emnele vitale sunt normale- 5acientul a "nţeles scopul puncţiei venoase- 5acientul nu a preentat leşin, stare de greaţa, vomă, hematomeultate nedoritece faceţi J- 2u apare s!nge "n vacutainer L se repoi ioneaă acul, aten ie - dacă acul este scos vacutainerul seț ț

devideaă L se repetă procedura folosind alt vacutainer - Deşinul, starea de greaţă sau voma - anunţaţi medicul

&$A

Page 129: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 129/200

- 0nxietatea - discutaţi cu pacientul şi "ncurajaţi-l- efuul pacientului privind puncţia venoasă - anunţaţi medicul- 4xtravaarea s!ngelui "n ţesuturile din jur - comprimaţi locul cu un tampon steril- :ematomul - comprimaţi locul cu un tampon steril, nu repetaţi "nţepătura "n aceeaşi onă, aplicaţicompresă rece, aplicaţi unguente care favorieaă resorbţia- :emolia s!ngelui recoltat - repetaţi recoltarea cu acordul pacientului- 7nfecţia, recoltare "n condiţii necorespunătoare - evitarea prin efectuarea procedurii "n siguranţă

32?7+40I77 ?5470D4- 2iciodată nu efectuaţi puncţia venoasă pentru recoltarea s!ngelui dintr-un braţ, o venă deja utiliată pentru terapia i.v. sau opriţi perfuia şi aşteptaţi min.- 2u recoltaţi din locuri aflate deasupra liniei intravenoase, risc de hemodiluţie- 2u efectuaţi puncţia venoasă pe un loc deja infectat- 4vitaţi vena care este dureroasă la palpare- 2u efectuaţi puncţia venoasă, nu recoltaţi s!nge dintr-o arie edematoasă, shunt arteriovenos, locuriale hematomului anterior, sau răniri- +acă pacientul are tulburări de coagulare sau primeşte terapie anticoagulantă, se menţine o presiunefermă pe locul puncţiei venoase, minim K după retragerea acului din venă pentru a preveni formareaunui hematom- 4vitarea folosirii venelor de la picioare pentru puncţia venoasă - creşte riscul de tromboflebită- Da bătr!ni, dacă este posibil evitaţi venele dorsale ale m!inii la braţul dominant pentru puncţiavenoasă deoarece aceste locuri interferă mult cu independenţa v!rstnicului.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-=< RECOLTAREA SMNGELUI PRIN PUNC IE CAPILARĂȚ

Ge&er"li%$ iț

Falorile analielelor de laborator au importan ă majoră "n investigarea bolnavului i stabilireaț șdiagnosticului, urmată de stabilirea conduitei terapeutice i a tratamentului medicamentos. 5entru aș

evita ob inerea unor valori false sau "ncurcarea probelor cu ale altor pacien i i toate consecin eleț ț ș ț

nefaste ce pot deriva din aceste gre eli, este obligatorie respectarea unor reguli i principii generale,ș ș

 precum i a procedurilor recomandate pentru efectuarea acestor recoltări.ș

Ci&e !olici%$ "&"li+ele de l"/or"%or- medicul reident pentru testele de rutină- medicul specialist i primar pentru teste complexe (imunologice, citologice, serologice) sauș

 poate delega medicul reident să facă solicitarea, supervi!nd buletinul de analiăU&de !e !olici%$ "&"li+ele de l"/or"%or

− laboratorul de urgen ă - analiele urgente după ora &<ț

− laboratorul central - testele biochimice, imunologice, bacteriologice- analiele urgente p!nă la ora &<

− laborator etaj $ L probele de coagulare, ionograma, hemoleucograma, glicemie, 0strup

Cu' !e !olici%$ "&"li+ele de l"/or"%or?olicitarea se face electronic, prin emiterea setului de analie "n sistemul informatic al

laboratorului (:ospital >anager) sau "n scris, buletinul de solicitare con in!nd obligatoriu următoareleț

date#−  clinica emitentă, salonul

Page 130: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 130/200

−  laborator solicitat−  nume, prenume, v!rsta, 25 pacient−  nr. 38−  diagnostic−  tipul probei biologice (s!nge, urină, spută, etc.)−  analiele solicitate−  data recoltării, ora recoltării pentru probe de urgen ă i bacteriologice)ț ș

−  semnătura i parafa medicului solicitantș

−   tampita sec iei (rotundă)ș ț

−  numele persoanei care a recoltat proba−  la predareaprimirea probei "n laborator se noteaă oraminutul pentru probele de urgen ățPre#$%ire" p"cie&%ului pe&%ru recol%"re este efectuată de către asistenta de salon (pregătirea

 psihică, fiică, consim ăm!ntul, dieta premergătoare, medica ia, toaleta premergătoare unor recoltări L ț ț

ex# urocultura).Recol%"re" propriu-+i!$ a probelor va fi efectuată de către#

- asistenta de salon pentru s!nge venos sau capilar, exudat faringian, urină, spută, scaun- medic pentru s!nge arterial, D, alte lichide de punc ieț

Recol%"re" pro/elor !e *"ce & "cu%"i&ere !peci"le cu dier i "di%ii & *u&c ie de "&"li+"ș ț!olici%"%$ "!%*el0- analie plasmatice (s!nge recoltat pe anticoagulant i centrifugat, con ine fibrinogen)ș ț

- analie serologice (s!nge recoltat fără anticoagulant, nu con ine fibrinogen L transformat "n fibrina,ț

 participă la formarea cheagului).

Pro/" /iolo#ic$ A&"li+" !olici%"%$ 8"cu%"i&er Adi%i

?!nge (plasma) oagulare 0lbastru-, ml itrat de sodiu

?!nge F?: 2egru- ml itrat de sodiu

?!nge:emoleucogramă7ncărcături virale Fiolet-$ ml 4+10 ̀  <

?!nge (ser)

9iochimie:ormoni

>arYeri tumorali, virali7munologie

o u-P mlș -

6rină ecoltor urină &'-& ml -

5rincipalele tipuri de analie de laborator sunt#- analiele hematologice# hemoleucograma, F?:, coagulare (1_, 72, fibrinogen, 0511),

timp de s!ngerare, grup sanguin, etc.- analiele biochimice# glicemie, enime, proteine totale, colesterol, trigliceride, acid uric, uree,

creatinină, bilirubină, sodiu, potasiu, calciu, clor, fier, etc.- analie hormonale# detreminări ale 1?:, 1<, 1, ?:, D:, etc.- analia marYerilor tumorali- analiele imuno-serologice# virusologie, imunoglobuline, 0?D3, 5, F+D, etc.- analiele bacteriologice# hemocultură, urocultură, ex. faringian, ex. bacteriologic al

materiilor fecale, etc.- analiele paraitologice# ex. coproparaitologic

&<'

Page 131: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 131/200

- analiele cito-histologice# studiul microscopic al celulelor esuturilor recoltate prin biopsieț

(ex# biopsia miocardică post-transplant pentru depistarea fenomenelor de respingere a grefei, graduluide respingere)

Pri&cipii de recol%"re0- ecoltarea se face cu sistemul de vacuum direc% & "cu%"i&er- Nu !e recol%e"+$ & !eri&#$  pentru a transfera "n vacutainer (coagularea "ncepe imediat dupăscoaterea s!ngelui din vase)

- Propor i" i&corec%$ !&#e - "&%ico"#ul"&%ț   (aditiv) modifică reultatele testelor hematologice i deșcoagulare- Pe e%ic)e%" "cu%"i&erului !e &o%e"+$ &u'ele p"cie&%ului i &u'$rul !e%ului de "&"li+eFș

Tr"&!por%ul pro/elor de s!nge  la laborator se va face "n condi ii ambientale "nț

gen icontainere speciale (dacă nu există recomandări specifice de refrigerare a probelor), "n timp c!tț

mai scurt, pentru a putea fi repede prelucrate ("n maxim <- ore), altfel exist!nd riscul de a primireultate eronate sau neinterpretabile.

5robele de urină trebuie examinate "n maxim $ ore sau păstrate la frigider (-A') sau tratată cufixatori care "ncetinesc multiplicarea bacteriană.

Pro/ele recol%"%e i&corec% ,!&#e )e'oli+"% co"#ul"% i&!u*icie&% %r"&!por%"%e i&corec%&ee%ic)e%"%e !"u e%ic)e%"%e i&corec% po% *i re*u+"%e de l"/or"%orF ?e aplică excep ii pentru probeleț

recoltate prin proceduri invaive difici de repetat. Bn general probele biologice impropriu recoltate nuse aruncă numai după anun area unită ii sau persoanei care a recoltat.ț ț

4. Scopul procedurii0- 5relevare de s!nge capilar pentru analie de laborator (:D8, doarea hemoglobinei, glicemie), prin"nţepătură

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalămasa pentru recoltări- 0ce seringă sau lamelă sterilă- 1ampoane de vată- ?oluţie deinfectantă

- :!rtie de filtru- >ănuşi de protecţie- Dame de sticlă- 1uburi; pipete- ?eruri (pentru determinări de grup sanguin)−  +ocumentele utiliate#

−  i a de proceduriș

−  oaia de temperatură (tratament)−  onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

−  egistru de eviden ă a recoltărilor ț

−  egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului procedura- 3bţineţi consimţăm!ntul informat7G7C- 5oiţionaţi pacientul# şe!nd cu m!na sprijinită sau decubit, "n funcţie de starea generală- 0legeţi locului de elecţie# la adult pulpa degetului inelar sau mijlociu sau lobul urechii4416040 534+677#- Ferificaţi recomandarea medicală

Page 132: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 132/200

- ?pălaţi-vă pe m!ini- Bmbrăcaţi mănuşile de protecţie- >asaţi uşor locul efectuării puncţiei- 0septiaţi regiunea aleasă cu tampon de vată imbibat "n deinfectant- 0şteptaţi evaporarea soluţiei deinfectante- 5e locul perfect uscat "nfigeţi acul la $-< mm profunime (ca s!ngele să ţ!şnească singur), perpendicular pe straturile cutanate

- Mtergeţi prima picătură cu h!rtie de filtru sau uscată5relevaţi s!ngele "n funcţie de scopul urmărit#- 5e lama perfect uscată şi curată (frotiu- hemograma, grupa sanguină, timp de s!ngerare i coagulare)ș

- ?e aspiră "n tuburile (pentru analia gaelor sanguine)- 5icătura se pune pe bandeletă sau stripsuri (glicemie)- $-< picături pe fiecare extremitate a lamei (picatura groasă- dg. malarie şi tifos exantematic)- Mtergeţi cu un tampon steril- aceţi o uşoară compresiuneB287H740 5074216D67- 3bservaţi starea pacientului- 0plicaţi un tampon steril uşor compresiv438027G040 D36D67 +4 >62C- 0cele, lantetele folosite se colecteaă "n recipiente speciale pentru obiecte tăietoare, "nţepătoare (cu pereţii duri)- 1ampoanele de vată sau h!rtia de filtru, mănuşile se colecteaă "n recipiente speciale pentru materialecu potenţial infecţios- +ebrăcaţi mănuşile- ?pălaţi-vă pe m!ini 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ț ș ț

analiele cerute- eultatul se va trece pe fi a de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acient colaborant- 5acientul nu preintă s!ngerare- rotiul realiat este uniform, nu preintă golurieultate nedorite ( probleme potenţiale) e faceţi J- ?!ngerare la locul puncţiei- omprimaţi locul "nţepăturii mai multă vreme- 2u se obţine suficient s!nge- ?trangeţi degetul de la distanţă- 0păsarea pe pulpa degetului favorieaă eliminarea limfei şi modifică reultatele- Da nevoie repetaţi "nţepătura.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

&<$

Page 133: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 133/200

;;-<. RECOLTAREA SPUTEI PRIN E6PECTORAŢIE

4. Scopul procedurii0- 4xaminarea macroscopică, citologică şi bacteriologică a sputei- +iagnosticarea unor boli ale aparatului respirator 

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 5regătiţi pe o tavă medicală #- ecipient steril cu capac potrivit, etanş- 4tichetă formular cerut de laborator - 0erosol (clorură de sodiu &'%, acetilcisteină) pentru a induce tusea, dacă medicul indică- 9atiste de hartie- >anuşi de unica folosinţa dacă este necesar - 5ungi din material plastic- ecipient special pentru materialele folosite−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- 4xplicaţi pacientului procedura pentru a reduce anxietatea şi a obţine colaborarea- 3bţineţi consimţăm!ntul informat7G7C- 7nstruiţi pacientul să nu măn!nce, să nu fumee, să nu-şi pună picături "n nas, să nu se spele pe dinţisau să-şi clătească gura cu soluţii deinfectante "nainte de recoltare pentru a nu influenţa reultatul- 0pelaţi la drenajul postural şi la tapotări dacă expectoraţia este dificilă

4416040 534+677#- 7nstruiţi pacientul să se aşee pe un scaun, pe marginea patului sau "n poiţie o[ler "naltă dacăstarea generală nu este favorabilă- ereţi pacientului să-şi clătească gura cu apă simplă pentru a reduce riscul de contaminare a sputei cu bacteriile din cavitatea bucală sau cu particule de alimente- 7nstruiţi pacientul să inspire şi să expire profund de c!teva ori provoc!ndu-şi tusea (cel puţin < ori); laultima expiraţie sfătuiţi-l să tuşească- ?fătuiţi pacientul să tuşească profund şi să expectoree direct in recipient, cca. & ml de spută- 5uneţi-vă mănuşi de unică folosinţă- 0coperiţi recipientul cu capacul- Mtergeţi exteriorul recipientului cu un şerveţel

- 7ntroduceţi recipientul "ntr-o pungă de material plasticB287H740 5074216D67- 3feriţi pacientului un pahar cu apă curată să-şi clătească gura- 0jutaţi pacientul să adopte o poiţie comodă- 3bservaţi respiraţia- 4ducaţi pacientul să colectee "n continuare sputa pentru a preveni diseminarea infecţiei438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi materialele folosite "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile, spălaţi mainile 231040 534+677

Page 134: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 134/200

- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analia cerută, cantitatea, culoarea, mirosul, consistenţa- eultatul se va anexa fi ei de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 - 4tichetaţi recipientul cu# numele şi prenumele pacientului, data şi ora recoltării, examenul cerut

- ompletaţi formularul cerut de laborator dacă pacientul are febră, dacă a luat antibiotice sau dacăexpectoraţia a fost indusă prin administrare de aerosol (deoarece, "n acest ca, sputa este mai apoasă şise poate confunda cu saliva)4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptate#- 5acientul este compliant şi reuşeşte să-şi recoltee sputa şi nu saliva- espectarea indicaţiilor de recoltare se reflectă "n acurateţea reultatului testuluieultate nedoritece faceţiJ- 5acientul nu reuşeşte să expectoree şi "nghite sputa (mai ales femeile şi copiii) - reervaţi-vă maimult timp pentru a instrui pacientul, anunţaţi medicul care vă recomandă altă tehnică de recoltare (prinfrotiu, spălatură gastrică, spălatură bronşică)- ?puta este amestecată cu saliva şi resturi alimentare din cavitatea bucală - repeta i recoltarea instruindț

"ncă o dată pacientul şi ajutăndu-l să respecte indicaţiile de recoltare- ?puta este amestecată cu vărsătura declanşată "n timpul efortului de tuse - captaţi vărsătura şi acordaţi"ngrijiri adecvate.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

IGIENA I CON7ORTUL PACIENTULUIȘ

;;<-=. SCHI3BAREA ALEEI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

- 0sigurarea condiţiilor de igienă, de confort şi siguranţă. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - 0leă curată- ?ac pentru lenjerie murdară- 0lcool- 1alc- >ănuşi de unică folosinţă−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi, "ncurajaţi şi susţineţi moral pacientul- 4xplicaţi scopul procedurii, efectele acesteia- 3bţineţi consimţăm!ntul informat

7G7C- 0seaţi pacientul "n poiţia potrivită "n funcţie de starea sa

&<

Page 135: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 135/200

4416040 534+677" Sc)i'/"re" "le+ei l" p"cie&%ul c"re !e po"%e "@u%"- ulaţi alea curată "n lăţime- idicaţi pătura aşe!nd-o "n triunghi de o parte- ulaţi alea murdară- Bntindeţi cearşaful şi materialul impermeabil- +erulaţi alea curată fix!nd-o sub saltea

- 1receţi de partea opusă a patului- ereţi pacientului să-şi ridice trunchiul "n arc dacă poate sau susţineţi regiunea lombară a pacientuluicu m!na dinspre cap- 1rage i alea murdară introduc!nd-o "n sacul de rufe murdareț

- +erulaţi rapid restul aleei curate şi fixaţi-o sub saltea de partea cealaltă a patului- earanjaţi patul pun!nd totul "n ordine/ Sc)i'/"re" "le+ei l" p"cie&%ul c"re &u !e po"%e "@u%"- 5rocedaţi ca "n caul schimbării cearşafului de pat "n lungime ( 7M0 nr. $.$.)- ontrolaţi starea regiunii sacrale, se maseaă cu alcool i se pudreaă cu talcș

c Sc)i'/"re" "le+ei 'preu&$ cu '"%eri"lul i'per'e"/il- 5rocedaţi ca "n caul schimbării lenjeriei de pat cu pacientul "n decubit lateral- 5regătiţi alea şi muşamaua rul!ndu-le impreună "n lăţime- 7ntroduceţi lenjeria murdară "n sacul special- 4fectuaţi pliul de confort la picioarele pacientului (acesta dă lejeritate mişcărilor pacientului fără să sedevelească)- 7ntroduceţi pătura şi cearşaful de jur "mprejurul patuluiB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- 3bservaţi faciesul pacientului şi măsuraţi pulsul- Bntrebaţi pacientul dacă este obosit sau dacă are dureri 231040 534+677#- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, numele şi prenume persoanei care a efectuat procedura- 2ota i "n registrul de predare eventuale constatări privind starea tegumentelor, controlul sfincterelor ț

438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi lenjeria murdară in coş- eaşeaţi noptiera şi scaunele la locul lor - ?coateţi sacul cu lenjerie murdară din salon- 0erisiţi salonul- Bndepărtaţi mănuşile- ?pălaţi-vă pe m!ini4F0D6040 47071CI77 534+677eultate dorite- 5rocedura şi-a atins scopul- 5acientului i s-a asigurat confortul necesar - 5acientul este destins cu facies relaxat, comportament adecvat, simţindu-se "n siguranţăeultate nedorite ce faceţiJ- 5acient nemulţumit, morăcănos, preintă disconfort din caua agitaţiei, s-au format cute care-lderanjeaă- eervaţi mai mult timp pentru a sta de vorbă cu pacientul- Ferificaţi cu grijă lenjeria să fie bine intinsă- 5acientul refuă să i se schimbe alea- 0pelaţi la nevoie la o persoană semnificativă pentru bolnav, care să vă ajute să stabiliţi relaţii decolaborare

Page 136: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 136/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂIGIENA I CON7ORTUL PACIENTULUIȘ

;;<-=. SCHI3BAREA LEN2ERIEI DE CORP LA PACIENTUL I3OBILIAT

SCHI3BAREA CĂ3Ă II DE NOAPTEȘ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- >enţinerea stării de igienă i confortș- 5revenirea escarelor de decubit- reşterea demnită ii pacientuluiț

- 5ăstrarea identităţii. De!criere" procedurii

548C1740 >01470D4D3 - ămaşă de noapte "ncălită- uvertură- 5udra de talc- ?ac pentru lenjeria murdară- >ănuşi de unică folosinţă

−+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D675?7:7C- 7nformaţi pacientul şi explicaţi-i necesitatea procedurii- 4xplicaţi pacientului cum poate participa la procedură- 3bţineţi consimţăm!ntul informat7G7C

- 0siguraţi intimitatea şi respectaţi pudoarea- Bntrebaţi pacientul dacă are nevoie de ploscă sau urinar "nainte de procedură4416040 534+677- 0şeaţi lenjeria curată pe un scaun "n apropierea patului- 3bţineţi informaţii despre posibilităţile de mobiliare a pacientului- 0preciaţi resursele fiice ale pacientului- 4xplicaţi procedura- 5liaţi pătura la picioarele pacientului- Bnveliţi pacientul cu o cuvertură incălită- ?pălaţi mainileA. L" /ol&"ul c"re !e po"%e ridic" & po+i5ie (e+&d$

a) +ebrăcarea cămăşii- idicaţi şeutul pacientului şi trageţi "n sus cămaşa- idicaţi apoi pacientul "n poiţie şe!ndă dacă este posibil- ulaţi căma a p!nă la ceafă şi treceţi cămaşa peste capș

- ?coateţi m!necile prin coborarea braţelor - 7ntroduceţi cămaşa murdară "n sacul de rufe- 3bservaţi punctele de sprijin- 5udraţi cu talc b) Bmbrăcarea cămăşii

&<@

Page 137: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 137/200

- ulaţi cămaşa curată de la poale către guler - ulaţi pe r!nd fiecare m!necă şi "mbrăcaţi braţele- 1receţi cămaşa curată şi caldă deasupra capului lăsand-o să alunece p!nă l!ngă şeut- idicaţi şeutul şi "ntindeţi bine cămaşa- Bncheiaţi nasturii- Bntindeti şi fixaţi bine cearşaful de patB. L" /ol&"ul c"re &u !e po"%e ridic" !c)i'/"re" !e *"ce de c$%re dou$ per!o"&e0

a) +ebrăcarea cămăşii- idicaţi şeutul introducand mainile sub regiunea fesieră şi trageţi cat mai mult cămaşa spre regiunealombară- Bntoarceţi pacientul cu blandeţe in decubit lateral şi strangeţi cămaşa pană la axilă- eaduceţi pacientul in decubit dorsal, apoi decubit lateral de partea opusă şi strangeţi cămaşa- eaduceţi pacientul in decubit dorsal, ridicaţi uşor umerii şi trageţi cămaşa peste cap- +ebrăcaţi braţele- 7ntroduceţi cămaşa murdară "n sac b) Bmbrăcarea cămăşii- ulaţi cămaşa de la poale spre guler - ulaţi pe r!nd fiecare m!necă şi "mbrăcaţi braţele- idicaţi capul şi umerii pacientului şi treceţi cămaşa peste cap- Bntoarceţi cu bl!ndeţe pacientul "n decubit lateral şi "ntindeţi cămaşa- eaduceţi pacientul "n decubit dorsal şi apoi decubit lateral de partea opusă şi procedaţi la fel- 0şeaţi pacientul "n decubit dorsal, ridicaţi şi "ntindeţi bine cămaşa şi "ncheiaţi nasturii- Bntindeţi şi fixaţi bine cearşaful de patB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul in poiţie comodă (sau recomandată de medic)- 3bservaţi faciesul pacientului, măsuraţi pulsul- Bntrebaţi pacientul dacă este obosit sau dacă are dureri438027G040 D36D67 +4 >62C- indepărtaţi invelitoarea şi acoperiţi pacientul cu pătura- indepărtaţi sacul cu lenjerie murdară- indepărtaţi mănuşile şi spalaţi-vă mainile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 534+677eultate aşteptate- ?chimbarea s-a făcut fără incidente- 5acientul exprimă starea de confort, nu are dureri-2u se observă modificări la nivelul tegumentelor eultate nedorite e faceţiJ- 5acientul preintă eritem la nivelul punctelor de sprijin - aplicaţi pudră de talc, schimbaţi poiţia pacientului- 5acientul reclamă manevre brutale şi oboseală, dureri L liniştiţi-l, rămaneţi o vreme lunga el -administraţi un calmant dacă medicul recomandă- Denjeria nu este bine intinsă, pacientul acuă jenă - se reaşeaă patul după schimbarea lenjeriei, seintind bine cearşafurile3bservaţii#- +acă bolnavul este inconştient, folosiţi o bluă de pijama care să nu ajungă sub regiunea fesieră, dupăschimbarea lenjeriei de corp aplicaţi pe pat aleă şi muşama

Page 138: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 138/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

IGIENA I CON7ORTUL PACIENTULUIȘ

;;<-=;. SCHI3BAREA LEN2ERIEI PATULUI OCUPAT DE PACIENTUL I3OBILIAT

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 0sigurarea condiţiilor de igienă şi confort

- 4vitarea complicaţiilor la pacientul imobiliat.. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - ărucior pentru lenjerie- earşaf plic- earşaf de pat- aţă de pernă- 0lea, muşama (material impermeabil)- Bnvelitoare de flanelă sau o pătură moale- +ouă scaune cu spătar - >ănuşi de unică folosinţă

- ?ac pentru rufe murdare−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi pacientul şi asiguraţi-l de inofensivitatea procedurii- 4xplicaţi pacientului modul de desfăşurare a procedurii şi contribuţia sa la realiarea acesteia- 3bţineţi consimţăm!ntul informat

7G7C

- Ferificaţi dacă s-a măsurat temperatura şi pulsul- ?chimbaţi lenjeria după efectuarea toaletei- 0legeţi metoda de schimbare "n funcţie de poiţia "n care poate fi aşeat pacientul şi de limitele salede mobiliare4416040 534+677 (participă două persoane)A. L" p"cie&%ul c"re !e po"%e ridic" & po+i5ie (e+&d$ (se foloseşte schimbarea "n lăţime)- 0duceţi materialele "n salon- Bndepărtaţi noptiera de l!ngă pat- 0şeaţi cele două scaune spate "n spate- 5regătiţi materialele astfel#- ula i cearşaful de pat pe dimensiunea mic ("n "nălţime) şi aşeaţi-l pe spătarele scaunelor; dacăț

 pacientul necesită aleă şi muşama rulaţi-le "mpreună cu cearşaful- Bndepărtaţi pătura şi lăsaţi pacientul acoperit cu cearşaful sau "nlocuiţi cu o pătură moale- 7ntroduceţi pătura "n cearşaful plic şi impachetaţi "n armonică "n trei la inceput pe lăţime şi apoi "ncăo dată reduc!nd cele două dimensiuni (lungime, lăţime) la o treime, aşeaţi pe scaun- ?pălaţi m!inile şi imbrăcaţi mănuşi- +egajaţi cearşaful murdar de sub saltea- 0coperiţi pacientul şi ridicaţi-l "n poiţie şe!ndă- ugaţi persoana care vă ajută să sprijine pacientul

&<A

Page 139: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 139/200

- Bndepărtaţi perna şi rulaţi cearşaful murdar p!nă aproape de pacient- 5oiţionaţi echidistant cearşaful curat la capătul patului şi pe suprafaţa acestuia pentru a putea fi fixatsub saltea- +erulaţi cearşaful curat p!nă aproape de cel murdar - ?chimbaţi faţa de pernă şi aşeaţi perna pe pat- ulcaţi pacientul "n decubit dorsal şi rugaţi-l dacă poate să se ridice puţin pentru a continuaschimbarea

- 7ntroduceţi m!na dinspre capul pacientului sub regiunea fesieră şi ridicaţi "n acelaşi timp cu ajutorul- u cealaltă m!nă rulaţi spre picioarele pacientului lenjeria murdară şi "ntindeţi cearşaful curat- idicaţi "n acelaşi mod picioarele şi continuaţi rularea şi respectiv derularea- 7ntroduceţi cearşaful murdar "n sac- Bntindeţi bine cearşaful de pat, eventual muşamaua şi alea şi fixaţi sub salteaB. L" p"cie&%ul c"re &u !e po"%e ridic" (se foloseşte schimbarea "n lungime)- ulaţi cearşaful de pat "ntr-o singură direcţie, pe dimensiunea mare (lungime)- 0şeaţi materialele pe scaune ca şi "n caul precedent- ?pălaţi m!inile şi imbrăcaţi mănuşi- Bndepărtaţi cearşaful murdar de sub saltea- Bntoarceţi pacientul "n decubit lateral sprijinindu-l sub axilă, sub umeri şi la nivelul genunchilor - 1rageţi perna spre marginea patului şi aşeaţi-o sub capul acestuia- ugaţi persoana care vă ajută să sprijine pacientul susţineţi-l am!ndouă- ulaţi cearşaful murdar p!nă l!ngă pacient şi derulaţi cearşaful curat av!nd grijă să fie bine poiţionat pentru a putea fi fixat la capete şi pe laturi- 0duceţi pacientul "n decubit dorsal apoi "n decubit lateral pe partea opusă sprijinind capul pe antebraţ- 1rageţi perna sub capul pacientului- ontinuaţi rularea cearşafului murdar şi derularea celui curat- 7ntroduceţi cearşaful murdar "n sac- 0duceţi pacientul "n decubit dorsal- Bntindeţi bine cearşaful curat şi fixaţi la capete şi pe margini execut!nd colţul- ?chimbaţi faţa de pernă?chimbarea cearşafului plic "n ambele situaţii- 0şeaţi cearşaful cu pătura deasupra pacientului "nc!t marginea liberă dedesubt să fie sub bărbia bolnavului, iar cea de deasupra să fie orientată spre picioarele pacientului- ugaţi pacientul sau o altă persoană să ţină marginea cearşafului sub bărbia acestuia- 0seaţi-vă de o parte a patului, iar ajutorul de cealaltă- 5rindeţi cu m!na dinspre capul pacientului colţul liber al cearşafului curat, iar cu cealaltă pe cel alcearşafului murdar - u o mişcare rapidă, sincroniată, "ntindeţi cearşaful curat "mpreună cu pătura şisau "nvelitoarea şi"ndepărtaţi-l pe cel murdar - 7ntroduceţi cearşaful murdar "n sac- Ferificaţi dacă cearşaful de pat şi lenjeria de corp sunt bine "ntinse- 4fectuaţi pliul de confort la picioarele pacientului şi eventual fixaţi sub saltea, să nu aluneceB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă sau "n cea recomandată de afecţiunea şi starea sa- 3bservaţi confortul şi măsuraţi funcţiile vitale438027G040 D36D67 +4 >62C- Bndepărtaţi "nvelitoarea şi acoperiţi pacientul cu pătura- Bndepărtaţi sacul cu rufe murdare- eaşeaţi noptiera la locul ei deasemenea cele două scaune- Bndepărtaţi mănuşile, spălaţi-vă m!inile 231040 534+677

Page 140: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 140/200

- 2otaţi data, ora şi metoda folosită- +escrieţi reacţia pacientului şi starea sa- onsemnaţi orice manifestare care ar putea schimba ceva4F0D6040 47071CI77 534+677eultate dorite- ?chimbarea s-a făcut "n condiţii bune- 5acientul are o stare de confort

eultate nedorite e facetiJ- 5acientul acuă oboseală, dureri- Ducraţi bl!nd, lăsaţi pacientului timp de odihnă- 5acientul refuă schimbarea#- +iscutaţi "ncă o dată cu pacientul- 0pelaţi la aparţinători daca este caul

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

IGIENA I CON7ORTUL PACIENTULUIȘ

;;<-=4. SCHI3BAREA LEN2ERIEI DE CORP LA PACIENTUL I3OBILIAT

SCHI3BAREA PI2A3ALEI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- >enţinerea stării de igienă si confort- 5revenirea escarelor de decubit-reşterea demnitatii pacientului- 5ăstrarea identităţii.

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - 5ijama incălită- uvertură- 5udră de talc- ?ac pentru lenjeria murdară- >ănuşi de unică folosinţă−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi pacientul şi explicaiţi-i necesitatea procedurii- 4xplicaţi pacientului cum poate participa la procedură- 3bţineţi consimţămantul informat

7G7C- 0siguraţi intimitatea şi respectaţi pudoarea- Bntrebaţi pacientul dacă are nevoie de ploscă sau urinar inainte de procedură

&'

Page 141: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 141/200

4416040 534+677- 0şeaţi lenjeria curată pe un scaun in apropierea patului- 3bţineţi informaţii despre posibilităţile de mobiliare a pacientului- 0preciaţi resursele fiice ale pacientului- 4xplicaţi-i procedura- 5liaţi pătura la picioarele pacientului- Bnveliţi pacientul cu un pled "ncălit

- ?pălaţi-vă mainile, imbricaţi mănuşi de cauciuc" De+/r$c"re" (i '/r"c$re" /lu+ei l" p"cie&%ul c"re !e po"%e ridic" & po+i5ie (e+&d$- +escheiaţi nasturii pijamalei- idicaţi pacientul in poiţie şe!ndă- ulaţi pijamaua de la spate spre ceafă şi treceţi-o peste cap rug!nd pacientul să flectee capul- ulaţi fiecare manecă şi "mbrăcaţi pe r!nd braţele- ?coateţi mainile in afara manecilor - idicaţi blua pe spatele bolnavului şi imbracaţi umerii- ricţionaţi uşor spatele pacientului- Bncheiaţi nasturii/ De+/r$c"re" (i i'/r$c"re" /lu+ei l" p"cie&%ul c"re &u !e po"%e ridic"- +escheiaţi nasturii- Bntoarceţi pacientul in decubit lateral şi debrăcaţi braţul eliberat- Bntoarceţi pacientul in decubit lateral invers şi debrăcaţi celălalt braţ indepărtand blua- >enţineţi pacientul in decubit lateral- ulaţi m!neca şi imbrăcaţi braţul liber - Bntoarceţi cu blandeţe pacientul in decubit lateral invers şi imbrăcaţi celalalt braţ intinand blua pespate- 0duceţi pacientul "n decubit dorsal- Bncheiaţi nasturiic I&dep$r%"re" (i i'/r$c"re" p"&%"lo&ilor- idicaţi regiunea lombosacrată a pacientului şi trageţi cu grijă pantalonii spre picioare- 0seaţi pacientul pe pat- idicaţi uşor membrele inferioare şi continuaţi debrăcarea- 5uneţi pantalonii murdari in sac- 3bservaţi aspectul membrelor inferioare- ugaţi persoana care vă ajută să ridice membrele inferioare ale pacientului- Bmbrăcaţi pe rand fiecare membru şi trageţi pantalonii pană aproape de şeut- oboraţi şi aşeaţi pe pat membrele inferioare- idicaţi regiunea fesieră şi trageţi in sus pantalonii- Ferificaţi dacă cearşaful e bine intins- Bncheiaţi nasturiiB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul in poiţie comodă- 3bservati faciesul, măsuraţi pulsul- efaceţi patul şi inveliţi pacientul cu pătură- Ferificaţi dacă pacientul se simte bine438027G040 D36D67 +4 >62C- Bndepărtaţi sacul cu lenjerie murdară- Bndepărtaţi invelitoarea- Bndepărtaţi mănuşile şi spălaţi-vă m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura

Page 142: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 142/200

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 534+677eultate doriteaşteptate- ?chimbarea s-a făcut fără incidente- 5acientul exprimă starea de confort, nu are dureri- 2u se observă modificări la nivelul tegumentelor eultate nedorite e facetiJ

- 5acientul preintă eritem la nivelul punctelor de sprijin - aplicaţi pudra de talc, schimbaţi poiţia pacientului- 5acientul reclamă manevre brutale şi oboseală, dureri - liniştiţi pacientul, rămaneţi o vreme lănga el,administraţi un calmant dacă medicul recomandă- Denjeria nu este bine intinsă, pacientul acuă jenă - se reaşeaă patul după schimbarea lenjeriei, seintind bine cearşeafurile.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

IGIENA I CON7ORTUL PACIENTULUIȘ

;;<-=. SCHI3BAREA POI IEI PACIENTULUI I3OBILIAT ADINA3ICȚ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0 - 5revenirea complicaţiilor (escare, tromboe, "ncetinirea tranitului)- 5romovarea stării de confort

. De!criere" procedurii

548C1740 >01470D4D3 - 5erne, pătura făcută sul, suluri din materiale textile- ?prijinitor pentru picioare sau sac de nisip−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi pacientul asupra necesităţii schimbării poiţiei- 4xplicaţi pacientului importanţa schimbării poiţiei la anumite intervale de timp

4416040 534+677#5articipă & sau $ persoane, una av!nd rol de coordonator A. Sc)i'/"re" po+i iei di& decu/i% dor!"l & decu/i% l"%er"lț- 7dentificaţi pacientul şi evaluaţi resursele acestuia- 0duceţi materialele auxiliare l!ngă pat- 0seaţi-vă de partea patului spre care "ntoarceţi pacientul- idicaţi pătura şi pliaţi-o spre partea opusă

&$

Page 143: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 143/200

- 5rindeţi cu m!na dinspre cap umărul pacientului, ridicaţi-l cu bl!ndeţe şi introduceţi pătura sub spate(sau un sul) pentru a-l sprijini- ?usţineţi toracele pacientului pentru a-i asigura stabilitate şi cu m!na dinspre picioare rotaţi bainul şimembrele inferioare- ?prijiniţi spatele pacientului cu un sul de cearşaf - lectaţi membrul inferior de deasupra şi introduceţi sub el o perna- 0coperiţi pacientul cu pătura şi anuntaţi-l c!nd va fi o nouă schimbare

B. Sc)i'/"re" po+i5iei di& decu/i% l"%er"l & decu/i% dor!"l- 0şeaţi-vă de partea patului spre care este orientat spatele pacientului şi rugaţi o persoană să vă ajute- 5rindeţi pacientul de sub axilă şi sprijiniţi-i capul pe antebraţ- ugaţi ajutorul să introducă o m!nă sub bainul pacientului- ?incroniaţi-vă mişcările şi executaţi o mişcare de rotaţie aduc!nd pacientul "n decubit dorsal- 7ntroduceţi sub regiunea lombară şi sub genunchi pernuţe subţiri sau materiale textile "mpăturite pentru a respecta curbura fiiologică a coloanei şi pentru a evita hiperextensia membrelor - Bntindeţi lenjeria de corp şi de pat- 0coperiţi pacientul- 0nunţaţi ora următoarei schimbăriC. Sc)i'/"re" po+i5iei di& decu/i% dor!"l & po+i5ie (e+&d" de c$%re o !i&#ur$ per!o"&$- Bndoiţipliaţi pătura şi develiţi pacientul p!nă la mijloc- 0seaţi-vă faţă "n faţă cu pacientul, rug!ndu-l să "ntoarcă puţin capul "ntr-o parte- 5rindeţi cu o m!nă regiunea axilară- Bmbrăţişaţi cu cealaltă m!nă spatele pacientului spijinindu-i capul pe antebraţ- ugaţi pacientul care are resurse fiice să vă prindă de umeri, să-şi flectee genunchii şi să se sprijine pe tălpi- omandaţi mişcarea de ridicare folosind un cuv!nt de indemn (de. ex. ]sus])- 0jutaţi pacientul să se ridice "n timp ce se sprijină şi deplasaţi-l uşor spre capul patului- ?prijiniţi spatele cu perna sau cu reemătorul mobil al patului- 0siguraţi menţinerea poiţiei introduc!nd un sul sub genunchi şi pun!nd la tălpi un sprijinitor sau unsac de nisip/ de c%re dou$ per!o"&e- 0seaţi-vă de o parte şi de alta a patului- Bncrucişaţi antebraţele pe spatele pacientului- 7ntroduceţi cealaltă m!nă "n axilă- omandaţi mişcarea de ridicare şi executaţi-o "n acelaşi timp- ixaţi poiţia cu perne sau cu reemătorul mobil Re"(e+"re" p"cie&%ului & decu/i% dor!"l di& po+i5i" (e+&d- Bndepărtaţi pernele şi sulurile- 5rindeţi pacientul ca şi "n caul ridicării- Dăsaţi uşor pe spate- eaşeaţi patul, "ntindeţi lenjeria- ixaţi sulurile sub regiunea lombară şi genunchiD. Re"ducere" p"cie&5ilor "lu&ec"5i di& po+i5ie !e'i(e+&d !"u (e+&d- ugaţi pacientul să "ntoarcă faţa spre partea opusă- ugaţi-l să se sprijine pe tălpi şi să se ridice puţin la comandă- 7ntroduceţi m!na sub axile şi conduceţi mişcarea de ridicare ajut!nd pacientul să se deplasee uşor spre capătul patului+acă aveţi un ajutor#- 0şeaţi-vă de o parte şi de alta a patului- 5rindeţi cu o m!nă din axilă sau "ncrucisaţi antebraţele pe spatele pacientului

Page 144: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 144/200

- 7ntroduceţi cealaltă m!nă sub regiunea fesieră a pacientului şi acţionaţi sincron la comandă ridic!nd pacientul p!nă la nivelul doritB287H740 5074216D67- 0siguraţi-vă că pacientul este relaxat, se simte bine- Ferificaţi lenjeria şi materialele auxiliare folosite să nu jenee pacientul- Fiitaţi pacientul "ntre două schimbări pentru a vedea dacă acuă durere- >ăsuraţi dacă este caul# pulsul; 10; respiraţia

438027G040 D36D67 +4 >62C- Bndepărtaţi materialele inutile 231040 534+677- 2ota i "n fi a de proceduri data, ora, semnătura persoaneipersoanelor care au efectuat proceduraț ș

- 2otaţi "n registrul de predare orarul schimbării poiţiei şi comportamentul pacientului "n timpul procedurii- 2otaţi aspectul tegumentelor la nivelul punctelor de sprijin4F0D6040 534+677eultatul aşteptat- 5acientul exprimă stare de bine, nu sunt modificări tegumentare "n punctele de presiune şi al valorilor funcţiilor vitaleeultat neaşteptat e faceţiJ- 5acientul acuă manevre brutale care-i provoacă dureri - comunicaţi cu pacientul pentru a culege maimulte informaţii despre starea sa şi acţionaţi cu mai multă bl!ndeţe- Da nivelul punctelor de sprijin apar semne de compresiune - aplicaţi şi alte măsuri de prevenire aescarelor. 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

TERAPIA INTRA8ENOASĂAD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-<<-=. SCHI3BAREA PER7UORULUI

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- >en inerea terapiei i.v. folosind tehnica asepticăț

. De!crire" procedurii oper"5io&"le0548C1740 >01470D4D3 -1avă medicală sau căruciorul pentru tratamente- ?oluţie deinfectantă- 1ampoane- 4tichetă- 1rusa de perfuie integră, "n termen de valabilitate- ?eringiace sterile adecvate- >ănuşi sterile

- ecipiente de colectarea deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 5acientul este informat şi i se explică procedura şi inofensivitatea acesteia

&

Page 145: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 145/200

7G7C- Ferificaţi poiţia pacientului, av"nd "n vedere creşterea timpului de menţinere a perfuiei4416040 534+677- ?pălaţi m!inile şi "mbrăcaţi mănuşi- 5regătiţi trusa de perfuie pentru schimbare- +esfaceţi ambalajul protector- Bnchideţi clema perfuorului nou

- Bnlăturaţi capacul protector al acului tubului perfuorului- 7nseraţi rapid acul perfuorului "n pungaflaconul cu soluţie- 0păsaţi pe camera perfuorului pentru a fi umplută cu cel puţin o treime sau jumătate soluţie- Bnlăturaţi capacul protector de la celălalt capăt al tubului- +eschideţi clema şi lăsaţi să curgă soluţia p!nă c!nd bulele de aer au dispărut- Bnchideţi clema şi puneţi la loc capacul protector al tubului- Bnchideţi clema vechiului perfuor- ?coateţi rapid acul perfuorului folosit din pungaflaconul cu solutie- +etaşaţi tubul perfuorului folosit de la branulăcateter şi "ndepărtaţi-l- >enţineţi sterilitatea, "ndepărtaţi rapid capacul protector al tubului perfuorului nou şi ataşaţi-l la branulacateter 

- +eschideţi clema şi fixaţi debitul de curgere al soluţiei - 0plicaţi pansamentul sterilB287H740 5074216D67- Bncurajaţi pacientul L diminueaă anxietatea, promoveaă cooperarea şi previne mişcările bruşte aleextremităţilor care pot disloca acul sau cateterul, branulacanula- ?upravegheaţi "n continuare perfuia438027G040 D36D67 +4 >62C− ?e colecteaă materialele folosite "n recipiente speciale conform 5. 6.− ?e "ndepărteaă mănuşile.− ?e spală m!inile cu apă şi săpun. 231040 534+677

- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul a "nţeles nevoia de continuare a perfuiei- 0dministrarea soluţiei este corectă- 5acientul primeşte un volum de lichide conform cu prescripţia- 5erfuorul este accesibil- 1ubul perfuorului este ataşat corect şi soluţia nu curge pe l!ngă tubeultate nedoritee facetiJ- ?căderea sau absenţa curgerii soluţiei care este indicată prin descreşterea ratei - reglaţi debitul la

valoarea indicată de medic- ?oluţia curge pe l!ngă tub - verificaţi racordul, eventual schimbaţi trusa.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

TERAPIA INTRA8ENOASĂAD3INISTRAREA 3EDICA3ENTELOR 

;;-<<-=>. SCHI3BAREA SOLU IILOR PER7UABILEȚ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

Page 146: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 146/200

- >en inerea unei legături cu circula ia venoasă, administrarea i.v. a tratamentului medicamentosț ț

 perfuabil, echilibrarea hidro-electrolitică sau nutritivă a pacientului. De!crire" procedurii oper"5io&"le0

548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicală sau căruciorul pentru tratamente- ?oluţie deinfectantă- 1ampoane

- 4tichetă- ?oluţii perfuabile recomandate, "n termen de valabilitate, "n cantitatea prescrisă- ?eringiace sterile adecvate- >ănuşi sterile- ecipiente de colectarea deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 5acientul este informat şi i se explică procedura pas cu pas (i se vorbeşte despre o nouă soluţie perfuabilă şi potenţialele efecte adverse)

7G7C- Ferificaţi poiţia pacientului4416040 534+677- ?pălaţi m!inile şi "mbrăcaţi mănuşi- 5regătiţi soluţia pentru schimbare - dacă este pungă de soluţie se desface ambalajul protector şi sedeschide capacul metalic, iar la flacon se "ndepărteaă capacul

- Bnchideţi prestubul perfuorului pentru a stopa curgerea soluţiei- Bndepărtaţi din stativ pungaflaconul gol păstr!nd c!ţiva ml de soluţie- ?coateţi rapid acul perfuorului din pungaflaconul gol şi introduceţi-l "n pungaflaconul plin cusoluţie după ce deinfectaţi dopul- ?uspendaţi "n stativ pungaflaconul cu soluţie- edeschideţi prestubul şi ajustaţi debitul- Ferificaţi preenţa aerului pe tubul perfuorului şi "ndepărtaţi-l dacă este caul astfel# "nchideţi prestubul, loviţi tubul cu degetul pentru ca bulele mici să se ridice "n picurătorul perfuorului; pentru ocantitate mare de aer "nţepaţi cu un ac şi seringa tubul de latex al perfuorului, de la capătul perfuorului, după ce a fost deinfectat, şi aspiraţi aerul "n seringă- eglaţi din nou debitul de curgere al soluţiei- 0siguraţi-vă că picurătorul perfuorului este plin cu soluţie o treime sau jumătate- 0plicaţi eticheta pe pungă sau flaconul de soluţie, indic!nd data, ora schimbării, medicaţia adăugată,doaB287H740 5074216D67- 4valuaţi semnele vitale- 3bservaţi semnele pentru rehidratare şi deshidratare - Ferificaţi periodic debitul soluţiei438027G040 D36D67 +4 >62C&. ?e colecteaă materialele folosite "n recipiente speciale conform 5. 6.

&@

Page 147: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 147/200

$. ?e "ndepărteaă mănuşile.- ?e spală m!inile cu apă şi săpun. 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) schimbarea solu iei, cantitatea intrată, ora, tipul solu ieiț ț ț

- 2ota i "n registrul de predare eventuale modificări "n starea pacientuluiș

4F0D6040 47071CI77 534+677

eultate aşteptatedorite#- 4valuarea răspunsului pacientului după administrarea soluţiilor perfuabile. Da fiecare oră arată că#

- administrarea soluţiei este corectă,- pacientul primeşte volumul de lichide corect- linia venoasă răm!ne accesibilă- se asigură perfuarea soluţiei "n spaţiul i.v

eultate nedoritee facetiJ- +ebitul de curgere al soluţiei este incorect - verificaţi permeabilitatea branulei, verificaţi presiunea descurgere a lichidului, modificaţi la nevoie "nălţimea, mişcaţi puţin acul pentru a "ndepărta bioul aculuide peretele venei- 5acientul primeşte mai puţin sau mai mult din cantitatea de soluţie prescrisă, respectaţi cantitatea perfuabilă prescrisă.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂPO ;4=

CIRCUITUL ALI3ENTELOR I 8ESELEI

Cupri&!

Nu'$rulco'po&e& eț

i & c"drulprocedurii

oper" io&"leț

De&u'ire" co'po&e&%ei di& c"drul procedurii oper" io&"leț P"#i&"

Coper%"&. Dista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi ieireviieiș ț

"n cadrul edi iei procedurii opera ionaleț ț

<

$. ?itua ia edi iilor i a reviiilor "n cadrul edi iilor procedurii opera ionaleț ț ș ț ț <

<. Dista cupri!nd persoanele la care se difueaă edi iareviia din cadrulțedi iei procedurii opera ionaleț ț

. ?copul procedurii opera ionaleț @. +omeniul de aplicare a procedurii opera ionaleț @@. +ocumentele de referin ă aplicabile activita ii proceduraleț ț @P. +efini ii i abrevieri ale termenilor utilia i "n procedura opera ionalaț ș ț ț PA. +escrierea procedurii opera ionaleț AU. esponsabilită i i răspunderi "n derularea activită iiț ș ț U&'. 0nexe, "nregistrări, arhivări U

Page 148: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 148/200

4. Scopul procedurii oper"5io&"le4.<.  0limentaţia corespunătoare şi pe regimuri diversificate "n funcţie de afecţiuni a

 pacienţilor;4.;. 4vitarea contaminării accidentale a alimentelor pe tot parcursul circuitului lor "ncep!nd de

la intrarea "n magaia de alimente şi p!nă la hrana preparată care ajunge să fie servită pacientului prin#

.$.&. Ferificarea superficială a alimentelor la recepţia mărfii.$.$. >anipularea şi păstrarea "n condiţii necorespunătoare a alimentelor;.$.<. 2erespectarea condiţiilor igienico-sanitare şi a circuitului "n toate etapele de manipulare

şi preparare a m!ncării "n 9locul alimentar central.$.. 2erespectarea condiţiilor de transport adecvate a hranei de la 9locul alimentar către

secţii.$.. 2erespectarea procedurii de spălare şi deinfecţie a veselei.

. Do'e&iul de "plic"re.<. 5revederile preentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul spitalului;.;. Ac%ii%$ i c"re depi&d de procedur" oper" io&"l$ț ț #

.$.&. 0limentaţia corespunătoare şi pe regimuri diversificate "n funcţie de afecţiuni a

 pacientului..;.;. 0proviionarea cu veselă, ustensile de bucătărie, vase inox pentru transportul hranei dela bloc alimentar către secţii. 

.. Ac%ii%$ i de c"re depi&de procedur" oper" io&"l$ț ț #  ..<. espectarea orarului de transport al alimentelor preparate de la blocul alimentar cătresecţii, respectarea orarului de servire a mesei pacienţilor 

..;. 4valuarea corectă a necesarului de produse alimentare, materie primă, "n vederea posibilităţii "ntocmirii regimurilor dietetice

..4. 4valuarea corectă a necesarului de veselă, ustensile de bucătărie, vase inox pentrutransportul hranei de la bloc alimentar către secţii, detergenţi şi deinfectanţi pentru vase.

>. Docu'e&%ele de re*eri&5$ ,re#le'e&%$ri "plic"/ile "c%ii%$5ii procedur"le

>.<. Le#i!l"5ie pri'"r$  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U&@ $''@, privind aprobarea 2ormelor de

supraveghere, prevenire şi controlal infecţiilor nosocomiale "n unităţile sanitare  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. &'<' $''U, privind aprobarea procedurilor de

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentrufuncţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U& $''@, pentru aprobarea normelor privindconditiile pe care trebuie să le "ndeplinească un spital "n vederea ob inerii autoria ieiț ț

sanitare de func ionareț

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr.$@& $''P pentru aprobarea 2ormelor tehnice privind

curăţarea,deinfecţia şi steriliarea "n unităţile sanitare  3rdinul UP@ &UUA pentru aprobarea 2ormelor de igienă privind producţia, prelucrarea,

depoitarea, păstrarea, transportul şi distribuirea produselor alimentare 8eorgeta 9alta - 1ehnici generale de "ngrijire a bolnavilor, 4ditura didactică iș

 pedagogică, &UA<  arol >oes - 1ehnica "ngrijirii bolnavului, 4ditura >edicală - $''@

>.;. Le#i!l"5i" !ecu&d"r$

&A

Page 149: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 149/200

3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele decontrol internmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de controlinternmanagerial

3rdin nr. &<AU$''@ pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea oduluicontrolului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerial la entităţile publiceşi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerială

3rdin nr. &@U$'&& pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului

controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerial la entităţile publiceşi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerial 3.8. nr. &&U&UUU (r&)  privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicat cu

modificări şi completări ulterioare Degea U$''@-privind reforma "n domeniul sănătăţii cu modificări şi completări ulterioare

  >.. Al%e docu'e&%e i&clu!i re#le'e&%$ri i&%er&e "le !pi%"lului. egulamentul 7ntern egulamentul de organiare i funcţionareș

5rotocoale, proceduri ??72 egulament de organiare şi de lucru a omisiei pentru monitoriare, coordonare şi "ndrumare

metodologică a devoltării sistemului de control managerial.

  ?. De*i&i5ii (i pre!cur%$ri "le %er'e&ilor u%ili+" i & procedur" oper"5io&"l$ț?.<. De*i&i5ii "le %er'e&ilor

?.<.4. Procedur" oper"5io&"l$ - 5reentare formaliată, "n scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, ametodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat "n vederea realiării activităţii, cu privire laaspectul procesual.

?.<.. Edi5i" " u&ei proceduri oper"5io&"le  - orma iniţială sau actualiată, după ca, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuată.

?.<.>. Rei+i" & c"drul u&ei edi5ii - 0cţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alteasemenea, după ca, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,acţiuni care au fost aprobate şi difuate.

?.. A/reieri "le %er'e&ilorNr.Cr%.

A/reiere" Ter'e&ul "/rei"%

&. 53 5rocedura operaţională$. 4 4laborare<. F Ferificare. 0 0probare. 0p. 0plicare@. 0h. 0rhivare

. De!criere" procedurii oper"5io&"le.<. Ge&er"li%$5i

5arcurgerea circuitului alimentului implică următoarele etape#- recepţia alimentelor L materia primă şi depoitarea lor "n magaia de alimente a bloculuialimentar 

- eliberarea din magaie a alimentelor necesare pentru prepararea m!ncării pentru iuarespectivă

- pregătirea ( spălare, curăţare ) "n spaţiile special destinate- prepararea m!ncării "n bucătăria caldă- distribuirea m!ncării gătite către secţii, conform orarului stabilit.

.;. Docu'e&%e u%ili+"%e.;.<. Li!%" (i proe&ie&5" docu'e&%elor

Page 150: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 150/200

.;.;. Circui%ul Docu'e&%elor+ocumentele circulă conform graficului de circulaţie a documentelor... Re!ur!e &ece!"re

..<. Re!ur!e '"%eri"le0 - formulare specifice- spaţii special amenajate pe secţie L oficii de distribuire a mesei L dotate cu araga,  frigider, chiuvete duble, mobilier lavabil pentru veselă

vase, recipient corespunătoare pentru transportul pe secţii a alimentelor preparate,veselă "n cantitate suficientă mijloace de transport a vaselor cu hrana ( cărucioare pentru transport alimente)

  ..;. Re!ur!e u'"&e0  personal pentru recepţia alimentelor, pregătirea şi prepararea lor,transportul hranei şi servirea hranei la pacienţi; persoanele implicate prin sarcinile de serviciu, prevăute "n fişa postului, 7, 3. 

... Re!ur!e *i&"&ci"re0 sunt prevăute "n bugetul de venituri i cheltuieli,ș   i planul anual deș

achiiţii.  .4. 3odul de lucru

  la "nceputul ilei L ora P,'' L asistentul medical şef al secţiei comunică asistentului medical denutriţie şi dietetică din cadrul blocului alimentar necesarul de porţii pentru iua respectivă, "n

funcţie de numărul de pacienţi internaţi, pe regimuri diferenţiate pe afecţiuni, prin intermediul foii de alimentaţie zilnică a pacientului   asistentul medical de nutriţie şi dietetică "ntocmeşte  graficul centralizator de monitoriare al

dietelor pentru iua "n curs şi comunică magaionerului cantitatea de alimente necesare pentru afi scoase din magaie pentru a doua i, prin lista zilnică de alimente.

  la "nceputul ilei de activitate infirmiera din oficiu asigură transportul hranei pentru miculdejun "n recipiente corespunătoare, cu căruciorul de alimente şi mijloace de transport specialdestinate acestui scop, respect!nd orarul stabilit

transportul cărucioarelor, recipientelor de alimente de la subsolul clădirii se face cu liftul "ntreorele P, L 'A,&; &$,'' L &$,& si &A, L &U,''

infirmiera din oficiu, instruită "n prealabil de către de către asistentul medical şef de secţie şi

asistentul medical de nutriţie şi dietetică, asigură porţionarea şi distribuţia alimentelor "nfarfurii pe baa meniului "ntocmit pe diete. "n continuare asigură servire mesei "n sala de mese pentru pacienţii deplasabili şi sau "n salon la pat, pentru pacienţii imobiliaţi la pat.

după servirea mesei, infirmiera adună vesela, o spală şi deinfecteaă conform procedurii. după spălarea şi deinfecţia veselei, infirmiera din oficiu curăţă şi deinfecteaă suprafeţele din

oficiu şi sala de mese, pregăteşte căruciorul cu vase pentru transportul mesei de pr!n.  se procedeaă identic şi pentru mesele de pr!n şi cină, respect!ndu-se circuitul, orarul de

transport şi de servire a mesei.  "n ilele "n care se serveşte la cină hrană rece, aceasta este adusă şi păstrată "n frigiderul special

destinat din oficiu, la parametri specifici, p!nă la servire.

  K. Re!po&!"/ili%$5i "le per!o&"luluiK.<. 3"&"#erul0"!i#ur$ re!ur!ele *i&"&ci"re '"%eri"le (i u'"&e pe&%ru re!pec%"re" procedurii

K.4. Direc%or de &#ri@iri0- "c%u"li+e"+$ procedur"- eri*ic$ 'odul de re!pec%"re " procedurii

K.. 3edicul (e* de !ec5ie K.4. A!i!%e&% 'edic"l (e* de !ec5ieK.. A!i!%e&% 'edic"l

&'

Page 151: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 151/200

  K.>. I&*ir'ier" Nr.cr%. Co'p"r%i'e&%ul ,po!%ul

Ac5iu&e" ,oper"5iu&e"I II III I8 8 8I

= < ; 4 >< Direc%or de &#ri@iri Elaboreaă

; A!i!%e&% 'edic"l (e* !ec5ie Elaboreaă

Direc%or 'edic"l 8erifică

4 3"&"#erul A probă

Sec5iileCo'p"r%i'e&%ele!pi%"lului

Aplică

> SC3 Arhive

  <=. A&ee &re#i!%r$ri "r)i$ri

Nr.

"&e"

De&u'ire"

"&eei

El"/or"%or Apro/"% Nr. de

ee'pl"re

Di*u+"re Ar)i"re Al

loc perio"d"

' & $ < @ P A&. C"ie% de

recep5ie "'$r*ii

>agaioner 0sist.med.de nutriţieşi dietetică

$ Re*er"% de&ece!i%"%e"li'e&%e

>agaioner 0sist.med.de nutriţieşi dietetică

< Li!%" +il&ic$de "li'e&%e

0sistentmed. de

nutriţie şidietetică Ce&%r"li+"%or

de die%e0sistentmed. de

nutriţie şidietetică

7o"i" cu#r"'"@ul'"%eri"lelorpe&%ru die%e

0sistentmed. de

nutriţie şidietetică

@ C"ie%

'o&i%ori+"re" por5iiloreli/er"%e pe!ec5ii

0sistent

med. denutriţie şidietetică

P 7o"i" cu'e&iul *i"%pe&%ru +iu"re!pec%i$

0sistentmed. de

nutriţie şidietetică

A 7o"i" +il&ic$de "li'e&%"5ie

Page 152: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 152/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂPO ;4;

CIRCUITUL DEEURILOR I GESTIONAREA LOR Cupri&!

Nu'$rulco'po&e&%e

i & c"drulprocedurii

oper" io&"leț

De&u'ire" co'po&e&%ei di& c"drul procedurii oper" io&"leț P"#i&"

Coper%"&. Dista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi ieireviieiș ț

"n cadrul edi iei procedurii opera ionaleț ț

<

$. ?itua ia edi iilor i a reviiilor "n cadrul edi iilor procedurii opera ionaleț ț ș ț ț <<. Dista cupri!nd persoanele la care se difueaă edi iareviia din cadrulț

edi iei procedurii opera ionaleț ț

. ?copul procedurii opera ionaleț @. +omeniul de aplicare a procedurii opera ionaleț @@. +ocumentele de referin ă aplicabile activită ii proceduraleț ț @P. +efini ii i abrevieri ale termenilor utilia i "n procedura opera ionalăț ș ț ț PA. +escrierea procedurii opera ionaleț AU. esponsabilită i i răspunderi "n derularea activită iiț ș ț &'&'. 0nexe, "nregistrări, arhivări &&

4. Scopul procedurii oper"5io&"le4.< 9una gestionare a deseurilor cu scopul de a reduce cheltuielile de incinerare a acestora4.; 4vitarea contaminarii accidentale a personalului medical, a bolnavilor si a viitatorilor cu

 produse biologice, prin#.$.& >anevrarea incorecta a recipientelor;.$.$ isc de intepare cu ace de seringa folosite;.$.< ontactul cu sange sau alte lichide biologice.

. Do'e&iul de "plic"re.< Ac%ii%$ i c"re depi&d de procedur" oper" io&"l$ț ț #

.&.&. 4fectuarea cură eniei i deinfec iei pe sec ie;ț ș ț ț

.&.$ 0proviionarea cu saci galbeni inscrip iona i 7? 973D387 pentruț ț

 produselecontaminate, saci negri pentru colectarea gunoiului menajer i cutii incineratoare.ș

.; Ac%ii%$ți de c"re depi&de procedur" oper" io&"l$ț #.$.& espectarea codului de procedură pentru gestionarea de eurilor; respectareaș

orarului de transport i depoitare a de eurilor c!t i pentru produsele biologice de risc, i predareaș ș ș ș

acestora după normele stabilite "n vederea neutraliării, incinerării..$.$ 4valuarea necesarului de materiale folosite la colectarea de eurilor.ș

&$

Page 153: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 153/200

>. Docu'e&%ele de re*eri&5$ ,re#le'e&%$ri "plic"/ile "c%ii%$5ii procedur"le>.<. Le#i!l"5ie pri'"r$

3rd.U&@$''@, privind aprobarea 2ormelor de supraveghere,prevenire şi controlalinfecţiilor nosocomiale "n unităţile sanitare.

3rd.$@&$''P, pentru aprobarea 2ormelor tehnice privind curăţarea,deinfecţia şisteriliarea "n unităţile sanitare

3rd.$&U$''$, pentru aprobarea 2ormelor tehnice privind gestionarea deşeurilor "nunităţile sanitare

0lte documente, inclusive reglementari interne # 7, 3, 5roceduri, 5rotocoale ??72  >.;. Le#i!l"5i" !ecu&d"r$ 3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd

standardele de control internmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltareasistemelor de control internmanagerial

3rdin nr. &<AU$''@ pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentruaprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de controlinternmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control

internmanagerială 3rdin nr. &@U$'&& pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru

aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de controlinternmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de controlinternmanagerial

3.8. nr. &&U&UUU (r&)  privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicatcu modificări şi completări ulterioare

Degea U$''@-privind reforma "n domeniul sănătăţii cu modificări şi completăriulterioare

>.. Al%e docu'e&%e i&clu!i re#le'e&%$ri i&%er&e "le !pi%"lului. egulamentul 7ntern

egulamentul de organiare si funcţionare 5rotocoale, proceduri ??72 egulament de organiare şi de lucru a omisiei pentru monitoriare, coordonare şi "ndrumare

metodologică a devoltării sistemului de control managerial?. De*i&i5ii (i pre!cur%$ri "le %er'e&ilor u%ili+"%i i& procedur" oper"5io&"l$

?.<. De*i&i5ii "le %er'e&ilor?.<.?. Procedur" oper"5io&"l$ - 5reentare formaliată, "n scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat "n vederea realiării activităţii, cu privire laaspectul procesual.

?.<.. Edi5i" " u&ei proceduri oper"5io&"le  - orma iniţială sau actualiată, după ca, a unei

 proceduri operaţionale, aprobată şi difuată.?.<.K. Rei+i" & c"drul u&ei edi5ii - 0cţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alteasemenea, după ca, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,acţiuni care au fost aprobate şi difuate..;. A/reieri "le %er'e&ilor

Nr.Cr%.

A/reiere" Ter'e&ul "/rei"%

&. 53 5rocedura operaţională$. 4 4laborare<. F Ferificare

Page 154: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 154/200

. 0 0probare. 0p. 0plicare@. 0h. 0rhivare

K. De!criere" procedurii oper"5io&"le  .<. Ge&er"li%$ i0ț

0ctivitatea de gestionare a de eurilor menajere i a celor cu risc biologic necesită "ndeplinireaș ș

următoarele condi ii#ț&. echipament de protec ie;ț

$. m!nu i de unică folosin ă;ș ț

<. cutii incineratoare, saci de unică folosin ă, de culori diferite, conform normelor "n vigoare;ț

. persoane calificate "n acest sens.;. Docu'e&%e u%ili+"%e

.;.<. Li!%" (i proe&ie&5" docu'e&%elor.;.;. Circui%ul Docu'e&%elor+ocumentele circulă conform graficului de circulaţie a documentelor.

.. Re!ur!e &ece!"re..<. Re!ur!e '"%eri"le0 

- formulare specifice;- personal pentru transportul de eurilor;ș

- spa ii special amenajate pentru depoitarea temporară a de eurilor cu risc biologic;ț ș

- mijloace de transport (pubele ecologice).  ..;. Re!ur!e u'"&e0 personalul medical i auxiliar, pentruș colectarea separată, ambalareade eurilor se face la locul de producereș  pe categorii; persoanele implicate prin sarcinile de serviciu, prevăute "n fişa postului, 7, 3. 

... Re!ur!e *i&"&ci"re0 sunt prevaute "n bugetul de venituri i cheltuieli,ș   i planul anual deș

achiiţii..4. 3odul de lucru

Cod de procedur$04tapele gestionării de eurilor conform 3rd. >? $&U $''$#ș

I. Colec%"re" !ep"r"%$ i "'/"l"re"ș de eurilor se face la locul de producereș  pe categorii#De euri &epericulo"!eș  (asimilabile celor menajere) se colecteaă "n saci de culoare neagră. Bn aceastăcategorie se includ# ambalajele materialelor sterile, h!rtia, resturile alimentare, flacoane de perfuiegoale care nu au venit "n contact cu s!nge sau lichide biologice, recipiente din sticlă sau alte materialecare nu au venit "n contact cu s!nge sau alte lichide biologice, ambalaje din material plastic, etc.De euri periculo"!e0ș

" de euri i&*ec io"!eș ț sunt de eurile care con in sau au venit "n contact cu s!ngele sau alte lichideș ț

 biologice, de exemplu comprese, pansamente, sonde, m!nu i, tubulatura, recipiente care auș

con inut s!nge, etc.ț +e eurile infec ioase se colecteaă "n saci din polietilena de culoareș ț

galbenă. ?acul se va introduce "n portde euri prevăute cu capac i cu pedală av!nd pictogramaș ș

N5ericol biologicO. 0mbalajul "n care se face colectarea i care vine "n contact direct cuș

de eurile periculoase trebuie să fie de unică folosin ă si se elimină odată cu con inutul.ș ț ț

olectarea acestora se face la locul de producere (săli de tratamente, saloane, săli de opera ie,ț

săli de interven ii, laboratoare de explorări invaive, etc).ț

&

Page 155: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 155/200

  / de euri & ep$%o"re-%$ie%o"reș ț sunt ace, seringi cu ac, branule, perfuoare cu ac, bisturie, lamede unică utiliare. ?e colecteaă "n cutii din material reistent la ac iuni mecanice. Bn situa ia c!ndț ț

numai acele de seringă sunt colectate "n recipientele descrise mai sus, seringile pot fi colectateseparate, "n cutii de carton rigid prevăute "n interior cu sac din polietilenă de "naltă densitate, deculoare galbenă i marcate cu pictograma N5ericol biologicO.ș

c De euri "&"%o'o-p"%olo#iceș includ esuturi i organe, păr i anatomice reultate dinț ș ț

interven iileț

chirurgicale, din autopsii i alte proceduri medicale.ș

 5ăr ile anatomice sunt colectate "n mod obligatoriu "n cutii de carton rigid, prevăute "n interior ț

cu sac de polietilenă galben i depoitate "n spa ii frigorifice aflate la nivelul fiecărui bloc operator.ș ț

d De euri c)i'ice i *"r'"ceu%iceș ș sunt substan e chimice solide sau lichide (medicamenteț

expirate, solu ii chimice, reactivi de laborator, vaccinuri expirate, etc.). ?e colecteaă "n recipienteț

speciale, cu marcaj adecvat pericolului N7nflamabilO, NoroivO, N1oxicO, etc.5e ambalajele care con in de euri periculoase se lipesc etichete autocolante cu datele deț ș

identificare a sec iei care a produs de eurile i data sau aceste date pot fi scrise direct cu creion tipț ș ș

marYer direct pe sac sau pe cutie.

II. Depo+i%"re" %e'por"r$ se realieaă "n spa iile special amenajate de la nivelul fiecăreițsec ii. +urata depoitării temporare va fi c!t mai scurtă posibil, iar condi iile de depoitare vor respectaț ț

normele de igienă "n vigoare. Bn spa iul de depoitare temporară trebuie să existe containere mobile cuț

 pere i rigii ontainerele "n care se depun sacii i cutiile cu de euri periculoase vor fi marca i cu galbenț ș ș ț

pictograma N5ericol biologicO.?ec iile vor respecta cu stricte e orarul de transport al de eurilor stabilit i afi at la fiecareț ț ș ș ș

unitate medicală.+urata depoitării de eurilor periculoase nu trebuie să depă ească P$ de ore, din care A de oreș ș

"n incinta unită ii i $ de ore pentru transport i eliminarea finală.ț ș ș

III. Tr"&!por%ul de eurilor periculoase se face cu cărucioare speciale sau cu containere mobile,ș

 pe circuitul stabilit cu liftul, cu respectarea normelor de igienă i securitate, respect!nd orarul stabilitș

 pe spital, i anume '@,& L '@,<'; &&,'' L &&,&; &,<' L &, si &U,& L &U,<'. ărucioarele iș ș

containerele mobile se spală i se deinfecteaă după fiecare utiliare, "n locul "n care sunt descărcateș

(spa iul de depoitare intermediară a de eurilor periculoase amenajat la parterul incintei).ț ș

  +eşeurile menajere, conform orarului mentionat se transportă spre containerul menajerdin curtea spitalului, de unde este transportat de către ?alubriservO.

I8. Eli'i&"re" *i&"l$?patiul de depoitare intermediară este "ncuiat pentru a nu permite intrarea persoanelor

neautoriate, iar de urileș sunt preluate de c!tre firma de transport >ondeco, cu care spitalul arecontract "n vederea preluării i transportului extern "n vederea eliminării finale prin incinerare.ș

  +e eurile anatomopatologice se păstreaă "n spa ii frigorifice la nivelul blocurilor operatorii,ș țapoi sunt transportate la depoitul intermediar al deşeurilor periculoase la ora c!nd sunt preluate decătre firma de transport cu care spitalul are contract, "n vederea eliminării finale.

onform legisla iei "n vigoare, se aplică metodologia de investiga ie sondaj pentruț ț

determinarea cantită ilor de de euri produse pe categorii, "n vederea completării baei na ionale de dateț ș ț

i a eviden ei gestiunii de eurilor.ș ț ș

De!*$ ur"re0ș

la "nceputul ilei de lucru, asistenta medicală efă distribuie materialele necesare personalului careș

răspunde de activitatea de colectare i transport.ș

Page 156: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 156/200

"ngrijitoareainfirmiera nominaliată cu gestionarea de eurilor are obliga ia să evacuee din sălileș ț

de tratamentesaloane, de eurile colectate pe categorii, să ducă recipien iisacii cu gunoi "n spa iulș ț ț

de depoitare temporară ("n europubele separate) i să-l transporte conform orarului stabilit.ș

 pentru colectarea de eurilor cu risc biologic, asistenta medicală efă distribuie saci de unicăș ș

folosin ă galbeni, cu sigla risc biologic, cutii incineratoare pentru seringi i obiecte "n epătoare.ț ș ț

"n urma efectuării tratamentului, pansamentelor i a altor manevre medicale, produsele infectate seș

vor colecta separat.+upă aceea, sacii i cutiile se sigileaă, se eticheteaă i se semneaă de c!tre personalul careș ș

efectueaă transportul "n intervalul stabilit de conducerea unită ii. Bn acest sens se va respecta circuitulț

interior al transportului de eurilor.ș

K. Re!po&!"/ili%$5i "le per!o&"luluiK.<. 3"&"#erul0

- "!i#ur$ re!ur!ele *i&"&ci"re '"%eri"le (i u'"&e pe&%ru re!pec%"re" proceduriiK.;. Direc%or de &#ri@iri0

- Ac%u"li+e"+$ procedur"- 8eri*ic$ 'odul de re!pec%"re " procedurii

K.. 3edicul !e* de !ec5ie 

K.4. A!i!%e&% !e* de !ec5ieK.. A!i!%e&% 'edic"lK.>. I&*ir'ier"K.?. 1&#ri@i%o"re" de cur$5e&ieK.. Br"&c"rdier

Nr.cr%. Co'p"r%i'e&%ul,po!%ulAc5iu&e" ,oper"5iu&e"

I II III I8 8 8I

= < ; 4 >< Direc%or de &#ri@iri Elaboreaă

; A!i!%e&% 'edic"l (e*  !ec5ie

Elaboreaă

Direc%or 'edic"l 8erifică4 3"&"#erul A probă Sec5iileCo'p"r%i'e&%ele

!pi%"luluiAplică

> SC3 Arhivea

<=. A&ee &re#i!%r$ri "r)i$ri

Nr."&e"

De&u'ire""&eei

El"/or"%or Apro/"% Nr. deee'pl"re

Di*u+"re Ar)i"re Al%eloc perio"d"

' & $ < @ P A&. 7i e deș

c&%$rire "produ!elor

co&%"'i&"%e

&@

Page 157: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 157/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂPO ;K

CIRCUITUL DE STERILIARE A INSTRU3ENTELOR I 3ATERIALELOR

Cupri&!

Nu'$rul

co'po&e&%ei & c"drulprocedurii

oper" io&"leț

De&u'ire" co'po&e&%ei di& c"drul procedurii oper" io&"leț P"#i&"

Coper%"&. Dista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea edi ieireviieiț

"n cadrul edi iei procedurii opera ionaleț ț

<

$. ?itua ia edi iilor i a reviiilor "n cadrul edi iilor procedurii opera ionaleț ț ș ț ț <<. Dista cupri!nd persoanele la care se difueaa edi iareviia din cadrulț

edi iei procedurii opera ionaleț ț

. ?copul procedurii opera ionaleț . +omeniul de aplicare a procedurii opera ionaleț @. +ocumentele de referin ă aplicabile activită ii proceduraleț ț P. +efini ii i abrevieri ale termenilor utilia i "n procedura opera ionalăț ș ț ț @A. +escrierea procedurii opera ionaleț @U. esponsabilită i i răspunderi "n derularea activită iiț ș ț P&'. 0nexe, "nregistrări, arhivări A

4. Scopul procedurii oper"5io&"le4.< 5regătirea instrumentelor i materialelor medicale pentru steriliare (conformș

 procedurilor), steriliarea (conform procedurilor) i men inerea sterilită ii materialelor iș ț ț șinstrumentelor steriliate.

4.; 4vitarea contaminării mediului i personalului datorate instrumentarului i materialelor ș ș

medicale utiliate.4.. 4vitarea contaminării accidentale a materialelor i instrumentelor steriliate, prin#ș

.<.& manevrarea i păstrarea incorectă a casoletelor i pachetelor steriliate;ș ș

.<.$ nerespectarea circuitului i orarului de transport (este necesară respectareaș

 protocolului pentru transportul acestora cu liftul; pentru cele steriliate "n punctele desteriliare din blocurile operatorii, nerespectarea circuitului).

. Do'e&iul de "plic"re.<. Ac%ii%$ i c"re depi&d de procedur" oper" io&"l$ț ț #

.&.& 4fectuarea interven iilor chirurgicale, a tratamentelor i investiga iilor;ț ș ț.;. Ac%ii%$ i de c"re depi&de procedur" oper" io&"l$ț ț #

.$.& espectarea orarului de transport a materialelor i instrumentelor pregătite pentruș

steriliare c!tre 9ronhologie .$.$ espectarea circuitelor pentru instrumentele utiliate "n 9locurile 3peratorii

  .$.< espectarea orarului de transport a materialelor i instrumetelor steriliate i predarea iș ș ș

 păstrarea acestora după normele stabilite;.$. 4valuarea necesarului de materiale, instrumente i echipamente necesare;ș

  .$. 4liberarea materialelor i instrumentelor steriliateș

Page 158: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 158/200

  .$.@ espectarea transportului cu liftul, fiind interis transportul materialelor iș

instrumentelor steriliate simultan cu alte persoane dec!t cea care "nso e te transportul sau cu alteț ș

materiale, alimente sau de euri (respectarea protocolului pentru transport);ș

  - 3rar transport instrumentar steril de la 9ronhologie c!tre secţii# &$#'' - &#''>. Docu'e&%ele de re*eri&5$ ,re#le'e&%$ri "plic"/ile "c%ii%$5ii procedur"le

>.<. Le#i!l"5ie pri'"r$

3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U&@ $''@, privind aprobarea 2ormelor de

supraveghere, prevenire şi controlal infecţiilor nosocomiale "n unităţile sanitare. 3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. &'<' $''U, privind aprobarea procedurilor de

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentrufuncţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U& $''@, pentru aprobarea normelor privindconditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autoriatieisanitare de functionare.

3rd.$@&$''P, pentru aprobarea 2ormelor tehnice privind curăţarea,deinfecţia şisteriliarea "n unităţile sanitare.

3rd.&$$@$'&$, pentru aprobarea 2ormelor tehnice privind gestionarea deşeurilor "nunităţile sanitare

8eorgeta 9alta - 1ehnici generale de "ngrijire a bolnavilor, 4ditura didactica si pedagogica, &UA<

  arol >oes - 1ehnica "ngrijirii bolnavului, 4ditura >edicală - $''@

>.;. Le#i!l"5i" !ecu&d"r$3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd

standardele de control internmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltareasistemelor de control internmanagerial

3rdin nr. &<AU$''@ pentru modificarea i completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobareaș

odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerialla entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerială3rdin nr. &@U$'&& pentru modificarea i completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobareaș

odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerialla entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerial

3.8. nr. &&U&UUU (r&)  privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicat cumodificări şi completări ulterioare

Degea U$''@-privind reforma "n domeniul sănătăţii cu modificări şi completări ulterioare  >.. Al%e docu'e&%e i&clu!i re#le'e&%$ri i&%er&e "le !pi%"lului. egulamentul 7ntern egulamentul de organiare i funcţionareș

5rotocoale proceduri ??72 egulament de organiare şi de lucru a omisiei pentru monitoriare, coordonare şi

"ndrumare metodologică a devoltării sistemului de control managerial?. De*i&i5ii (i pre!cur%$ri "le %er'e&ilor u%ili+" i & procedur" oper"5io&"l$ț?.<. De*i&i5ii "le %er'e&ilor

?.<.<=. Procedur" oper"5io&"l$ - 5reentare formaliată, "n scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, ametodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat "n vederea realiării activităţii, cu privire laaspectul procesual.

&A

Page 159: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 159/200

?.<.<<. Edi5i" " u&ei proceduri oper"5io&"le  - orma iniţială sau actualiată, după ca, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuată.

?.<.<;. Rei+i" & c"drul u&ei edi5ii - 0cţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alteasemenea, după ca, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,acţiuni care au fost aprobate şi difuate.

K.;. A/reieri "le %er'e&ilorNr.

Cr%.

A/reiere" Ter'e&ul "/rei"%

&. 53 5rocedura operaţională$. 4 4laborare<. F Ferificare. 0 0probare. 0p. 0plicare@. 0h. 0rhivare

. De!criere" procedurii oper"5io&"le.<. Ge&er"li%$5i espectarea circuitului materialelor si instrumentelor contaminate pentru pregatirea pentru

steriliare necesita indeplinirea urmatoarele conditii#. echipament de protec ieț

@. mănu i de unică folosin ăș ț

P. cărucioare pentru transport unde este caulA. persoane calificate "n acest sens espectarea orarului pentru spital pentru primirea i eliberarea materialelor i instrumentelor ș ș

sterile de la 9ronhologie  espectarea orarului pe spital pentru trasportul instrumentelor sterile de la 9ronhologie.;. Docu'e&%e u%ili+"%e

.;.<. Li!%" (i proe&ie&5" docu'e&%elor.;.;. Circui%ul Docu'e&%elor

+ocumentele circulă conform graficului de circulaţie a documentelor .. Re!ur!e &ece!"re

..<. Re!ur!e '"%eri"le0  registre specifice pentru eviden a steriliării;ț

teste specifice pentru pentru verificarea eficien ei steriliării;ț

spa ii special amenajate pentru păstrarea instrumentelor i materialelor steriliate;ț ș

mijloace de transport (cărucioare unde este necesar).  ..;. Re!ur!e u'"&e0 personal pentru transportul pachetelor i casoletelor cu instrumente iș ș

materiale steriliate; persoanele implicate prin sarcinile de serviciu, prevăute "n fişa postului, 7, 3.

... Re!ur!e *i&"&ci"re0 sunt prevăute "n bugetul de venituri i cheltuieli,ș   i planul anual deș

achiiţii..4. 3odul de lucru?e pregătesc materialele i instrumentele utiliate conform procedurilor i se respectă circuiteleș ș

func ionale "n aceste etape#ț

 păstrarea materialelor i instrumentelor pregătite pentru steriliare "n spa ii specialș ț

destinate transportul materialelor i instrumentelor pregătite penrtu steriliare cu respectareaș

orarului de transport de la sec ii c!tre sta ia de steriliareț ț

Page 160: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 160/200

"n blocurile operatorii - manipularea i transportul materialelor i instrumentelor pregătiteș ș

 pentru steriliare cu respectarea circuitelor  opera iunea de steriliare propriu isăț

se eticheteaă pachetele i casoletele sterile conform protocoluluiș

se completeaă registrele pentru eviden a steriliării conform legisla iei (cu verificareaț ț

testelor pentru controlul eficien ei steriliării, exterioare casoletelor i pachetelor)ț ș

 pachetele i casoletele cu instrumente i materiale steriliate se păstreaă "n spa iileș ș ț

special amenajate (ona sterilă din cadrul sta iei de steriliare sau "n punctele dețsteriliare din blocurile operatorii).

dispoitivele medicale care nu suportă steriliare la temperaturi "nalte (endoscoape, etc.)se sterilieaă chimic cu produse autoriate, i cu respectarea procedurii pe spital.ș

orice utiliator este obligat să ină eviden a tuturor procedurilor de steriliare chimică "nț ț

registrul de steriliare chimică.  se completeaă registrele pentru eviden a steriliării chimice conform legisla iei.ț ț

K. Re!po&!"/ili%$5i "le per!o&"luluiK.<. 3"&"#erul

K.>. Direc%or 'edic"lK.?. Direc%or de &#ri@iri

  K.4. 3edicul !e* de !ec5ie K.. A!i!%e&% 'edic"l (e* de !ec5ieK.>. A!i!%e&% 'edic"l

 

Nr.cr%. Co'p"r%i'e&%ul,po!%ul"c5iu&e",oper"5iu&e"

I II III I8 8 8I

= < ; 4 >< Direc%or de &#ri@iri Elaboreaă

; A!i!%e&% 'edic"l (e* !ec5ie Elaboreaă

Direc%or 'edic"l 8erifică

4 3"&"#erul A probă

Sec5iileCo'p"r%i'e&%ele!pi%"lului

Aplică

> SC3 Arhivea

<=. A&ee &re#i!%r$ri "r)i$ri

Nr.

"&e"

De&u'ire"

"&eei

El"/or"%or Apro/"% Nr.de

ee'pl"re

Di*u+"re Ar)i"re Al%e

loc perio"d"' & $ < @ P A&. Re#i!%rul

pe&%rueide& "ț

!%erili+$rii

esponsabilsteriliare

&@'

Page 161: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 161/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂPO ;4<

CIRCUITUL LEN2ERIEI

Cupri&!

Nu'$rul

co'po&e&%ei & c"drulprocedurii

oper" io&"leț

De&u'ire" co'po&e&%ei di& c"drul procedurii oper" io&"leț P"#i&"

Coper%"&. Dista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea edi ieireviieiț

"n cadrul edi iei procedurii opera ionaleț ț

<

$. ?itua ia edi iilor i a reviiilor "n cadrul edi iilor procedurii opera ionaleț ț ș ț ț <<. Dista cupri!nd persoanele la care se difueaă edi iareviia din cadrulț

edi iei procedurii opera ionaleț ț

. ?copul procedurii opera ionaleț @. +omeniul de aplicare a procedurii opera ionaleț @@. +ocumentele de referin ă aplicabile activită ii proceduraleț ț @P. +efini ii i abrevieri ale termenilor utilia i "n procedura opera ionalaț ș ț ț PA. +escrierea procedurii opera ionaleț AU. esponsabilită i i răspunderi "n derularea activită iiț ș ț U&'. 0nexe, "nregistrări, arhivări &'

4. Scopul procedurii oper"5io&"le4.< 0sigurarea lenjeriei de pat curate, de bună calitate i fără riscuri pentru pacien ii spitalia iș ț ț

4.; 4vitarea contaminării accidentale a suprafetelor, a mediului precum i a personalului, prin#ș.$.& >anipularea necorespunătoare a lenjeriei murdare;.$.$ 2erespectarea 5recau iunilor 6niversale;ț

.$.< 2ereguli privind cură enia i deinfec ia spa iilor "n care se depoiteaă lenjeriaț ș ț ț

murdară. .. Do'e&iul de "plic"re

.<. Ac%ii%$ i c"re depi&d de procedur" oper" io&"l$ț ț #  .&.& 9una func ionare a utilajelor din cadrul ?pălătoriei centrale, desfă urarea "n condi iiț ș ț

optime a fluxului tehnologic L spălare i deinfec ie, clătire, centrifugare, uscare, călcare;ș ț

  .&.$ 0proviionarea cu detergent, deinfectant pentru ma inile de spălat, saci galbeniș

 pentru colectarea lenjeriei murdare contaminate i saci negri sau transparen i pentru ambalarea lenjerieiș ț

curate..;  Ac%ii%$ i de c"re depi&de procedur" oper" io&"l$ț ț #  .$.& espectarea orarului de transport a lenjeriei murdare de la sec ii c!tre spălătorieț

 precum i a lenjeriei curate de la spălătorie la sec ii.ș ț

  .$.$ 4valuarea necesarului de lenjerie i material moale, astfel incat sa existe trei seturiș

de lenjerie (unul "n folosin ă, unul la spălătorie i unul "n magaia de lenjerie curată).ț ș

  .$.< ?chimbarea lenjeriei de pat ori de c!te ori este nevoie, i cel pu in o dată la < ile. 5eș ț

sec iile cu risc crescut (017, :ematologie, 2eonatologie) schimbarea ilnică i ori de c!te ori esteț ș

nevoie.

Page 162: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 162/200

>. Docu'e&%ele de re*eri&5$ ,re#le'e&%$ri "plic"/ile "c%ii%$5ii procedur"le>.<. Le#i!l"5ie pri'"r$  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U&@ $''@, privind aprobarea 2ormelor de

supraveghere, prevenire şi controlal infecţiilor nosocomiale "n unităţile sanitare  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. &'<' $''U, privind aprobarea procedurilor de

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentrufuncţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a

 populaţiei 3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U& $''@, pentru aprobarea normelor privind

conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autoriatieisanitare de functionare

3rd.$@&$''P, pentru aprobarea 2ormelor tehnice privind curăţarea,deinfecţia şisteriliarea "n unităţile sanitare.

3rd.&'$$''', pentru aprobarea 2ormelor tehnice privind serviciile de spălătorie pentru unităţile medicale;

8eorgeta 9alta - 1ehnici generale de "ngrijire a bolnavilor, 4ditura didactica si pedagogica, &UA<

  arol >oes - 1ehnica "ngrijirii bolnavului, 4ditura >edicală - $''@>.;. Le#i!l"5i" !ecu&d"r$3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd

standardele de control internmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltareasistemelor de control internmanagerial

3rdin nr. &<AU$''@ pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobareaodului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerialla entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerială

3rdin nr. &@U$'&& pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobareaodului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerial

la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerial3.8. nr. &&U&UUU (r&)  privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicat cumodificări şi completări ulterioare

Degea U$''@-privind reforma "n domeniul sănătăţii cu modificări şi completări ulterioare >.. Al%e docu'e&%e i&clu!i re#le'e&%$ri i&%er&e "le !pi%"lului.

egulamentul 7ntern egulamentul de organiare i funcţionareș

5rotocoale proceduri ??72 egulament de organiare şi de lucru a omisiei pentru monitoriare, coordonare şi "ndrumare

metodologică a devoltării sistemului de control managerial  ?. De*i&i5ii (i pre!cur%$ri "le %er'e&ilor u%ili+" i & procedur" oper"5io&"l$ț

?.<. De*i&i5ii "le %er'e&ilor?.<.<. Procedur" oper"5io&"l$ - 5reentare formaliată, "n scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat "n vederea realiării activităţii, cu privire laaspectul procesual.

?.<.<4. Edi5i" " u&ei proceduri oper"5io&"le  - orma iniţială sau actualiată, după ca, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuată.

&@$

Page 163: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 163/200

?.<.<. Rei+i" & c"drul u&ei edi5ii - 0cţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alteasemenea, după ca, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,acţiuni care au fost aprobate şi difuate.

K.. A/reieri "le %er'e&ilorNr.Cr%.

A/reiere" Ter'e&ul "/rei"%

&. 53 5rocedura operaţională

$. 4 4laborare<. F Ferificare. 0 0probare. 0p. 0plicare@. 0h. 0rhivare

. De!criere" procedurii oper"5io&"le.<. Ge&er"li%$5i

0ctivitatea de gestionare a lenjeriei necesită "ndeplinirea următoarele condi ii#ț

K. echipament de protec ie; m!nu i de unică folosin ă;ț ș ț

<=. saci de unică folosin ă, de culori diferite, conform normelor "n vigoare; portsaciț

<<. cărucioare de transport<;.  persoane calificate "n acest sens..;. Docu'e&%e u%ili+"%e  .;.<. Li!%" (i proe&ie&5" docu'e&%elor  .;.;. Circui%ul Docu'e&%elor

 +ocumentele circulă conform graficului de circulaţie a documentelor... Re!ur!e &ece!"re

..<. Re!ur!e '"%eri"le0 echipament de protec ie; m!nu i de unică folosin ă;ț ș ț

saci de unică folosin ă, de culori diferite, conform normelor "n vigoareț

spa ii special amenajate pentru depoitarea temporară a lenjeriei murdare iț ș

separat magaii pentru lenjeria curată cărucioare speciale pentru colectarea lenjeriei prevăute cu portsaci

..;. Re!ur!e u'"&e0 personal pentru transportul lenjeriei; persoanele implicate prin sarcinilede serviciu, prevăute "n fişa postului, 7, 3. 

... Re!ur!e *i&"&ci"re0 sunt prevăute "n bugetul de venituri i cheltuieli,ș   i planul anual deș

achiiţii..4. 3odul de lucru

6olectare i ambalareș

Denjeria murdară se colecteaă şi se introduce "n saci din polietilenă la locul de producere(l!ngă patul bolnavului) astfel "nc!t să fie c!t mai puţin manipulată şi scuturată.

Denjeria contaminată (pătată) se colecteaă "ntr-un ambalaj dublu şi anume#- sacul interior din

 polietilenă de culoare galbenă; - ambalajul exterior (care va avea culoarea galbenă din material textilsau container de plastic cu roţi);

?acul din polietilenă care a venit "n contact cu lenjeria murdară nu se refoloseşte, ci se aruncă"ntr-un sac galben pentru deşeuri infecţioase, existent la spălătorie;

0mbalajul exterior va fi spălat şi deinfectat "mpreună cu lenjeria. (epozitarea intermediară a len4eriei murdare se face pe secţie, "ntr-un spaţiu separat destinat acestuiscop, unde pacienţii şi viitatorii nu au acces; ?e limiteaă timpul de depoitare a lenjeriei murdare lamaximum $ de ore.8ransportul len4eriei murdare

Page 164: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 164/200

Denjeria murdară ambalată este transportată la spălătorie cu ajutorul unor cărucioare speciale pentru lenjerie sau "n containere de plastic cu roţi. +upă depunerea lenjeriei murdare "n ona de primiredin spălătorie, cărucioarelele vor fi spălate cu apă caldă şi detergent şi deinfectate "n ona murdară aspălătoriei de către personalul care transportă lenjeria. ?e va respecta orarul de transport stabilit pespital, si anume# @, L P.'' pentru lenjeria murdară, folosindu-se liftul "n cladirile unde exista. 3rocesul de spălare cuprinde următoarele etape# prespălare, spălare principală R deinfecţie, clătire şistoarcere.

 (ezinfecţia len4eriei6tilajele de spălare din dotarea spălătoriei centrale, conform recomandărilor producătorului şicărţii tehnice, au incluse "n procesul tehnologic etapa de deinfecţie chimică. Bn timpul spălării principale, se ajunge la temperatura de U' grade timp de &' minute, reali!nd astfel şi o deinfecţietermică.

5rocedurile de deinfecţie chimică şi termică se vor "nregistra "ntr-un caiet de evidenţă unde seva menţiona data, ora, utilajul folosit, şarja, procedura propriu- isă de deinfecţie, numele şisemnătura persoanei care efectueaă. 5mbalarea şi transportul len4eriei curate

Denjeria curată se ambaleaă "n saci noi "n ona curată (de predare) din spălătorie. Bn situaţia "ncare nu există "n dotare suficienţi saci din polietilenă pentru ambalarea lenjeriei curate, se pot utiliasaci din material textil confecţionaţi din material reistent la temperaturi ridicate (U'*).  ?e va proceda astfel#

- sacii din material textil se vor spăla şi deinfecta "n maşinile de spălat;- după introducerea lenjeriei curate sacii se vor "nchide si se vor inscripţiona cu denumirea secţiei

de unde provin.5entru trasportul lenjeriei curate c!tre sec ii se va respecta orarul stabilit pe clădiri, iț ș

anume#P,''- P,& folosindu-se liftul, in clădirile unde exista lift.

 (epozitarea len4eriei curate pe secţii?e face "n spaţii special destinate şi amenajate, ferite de praf, umeeală şi vectori, supuse

curăţeniei şi deinfecţiei de rutină.

K. Re!po&!"/ili%$5i "le per!o&"luluiK.<. 3"&"#erul

K.. Direc%or 'edic"lK.K. Direc%or de &#ri@iri

  K.4. 3edicul !e* de !ec5ie K.. A!i!%e&% 'edic"l (e* de !ec5ieK.>. A!i!%e&% 'edic"l

  K.?. I&*ir'ier"  K.. Br"&c"rdier

Nr.cr%. Co'p"r%i'e&%ul,po!%ulAc5iu&e" ,oper"5iu&e" I II III I8 8 8I= < ; 4 >

< Direc%or de &#ri@iri Elaboreaă

; A!i!%e&% 'edic"l (e* !ec5ie Elaboreaă

Direc%or 'edic"l 8erifică

&@

Page 165: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 165/200

4 3"&"#erul A probă

Sec5iileCo'p"r%i'e&%ele!pi%"lului

Aplică

> SC3 Arhive

<=. A&ee &re#i!%r$ri "r)i$ri

Nr."&e"

De&u'ire""&eei

El"/or"%or Apro/"% Nr. deee'pl"re

Di*u+"re Ar)i"re Al%eloc perio"d"

' & $ < @ P A&. Re#i!%rul

c"ie%ul deeide& $ "ț!p$l$rii ișde+i&*ec ieițle&@erieipe&%ru

*iec"re'" i&$ deș!p$l"%co&du! l"&ielul!p$l$%oriei

esponsabilspalatorie

$. C"ie% deeide& $ "țle&@eriei di&*iec"re

!ec ieț

7nfirmiera dinsec ieț

PROCEDURA OPERAŢIONALĂPO ;

CIRCUITUL 3EDICA3ENTELOR I 3ATERIALELOR SANITARE

Cupri&!Nu'$rul

co'po&e&%ei

 & c"drulprocedurii

oper" io&"leț

De&u'ire" co'po&e&%ei di& c"drul procedurii oper" io&"leț P"#i&"

Coper%"&. Dista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi ieireviieiș ț <

Page 166: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 166/200

"n cadrul edi iei procedurii opera ionaleț ț

$. ?itua ia edi iilor i a reviiilor "n cadrul edi iilor procedurii opera ionaleț ț ș ț ț <<. Dista cupri!nd persoanele la care se difueaă edi iareviia din cadrulț

edi iei procedurii opera ionaleț ț

. ?copul procedurii opera ionaleț @. +omeniul de aplicare a procedurii opera ionaleț @@. +ocumentele de referin ă aplicabile activită ii proceduraleț ț @

P. +efini ii i abrevieri ale termenilor utilia i "n procedura opera ionalăț ș ț ț PA. +escrierea procedurii opera ionaleț PU. esponsabilită i i răspunderi "n derularea activită iiț ș ț A&'. 0nexe, "nregistrări, arhivări U

4. Scopul procedurii oper"5io&"le  4.< 9unul circuit al medicamentului de la recepţia acestuia "n farmacia spitalului p!nă laadministrare sau eliminare;

4.; 4vitarea "ncrucişării diverselor circuite# medicamente, materiale medico-sanitare, deşeuri prin#

.$.&. 2ecunoaşterea spaţiilor tehnice aparţinătoare spitalului;

.$.$. 2erespectarea regulamentului intern de organiare şi funcţionare. .. Do'e&iul de "plic"re

.<. Ac%ii%$ i c"re depi&d de procedur" oper" io&"l$ț ț #.&.& irculaţia medicamentelor de la recepţie p!nă la utiliarea lor.

.;  Ac%ii%$ i de c"re depi&de procedur" oper" io&"l$ț ț #.$.& espectarea circuitelor funcţionale specifice spitalului şi fiecărei secţii;.$.$ 4valuarea necesităţii reamenajării spaţiale sau a recompartimentării spaţiilor 

existente "n vederea "mbunătăţirii circuitelor;.$.< 0dministrarea medicamentelor la pacien ii interna i.ț ț

>. Docu'e&%ele de re*eri&5$ ,re#le'e&%$ri "plic"/ile "c%ii%$5ii procedur"le>.<. Le#i!l"5ie pri'"r$  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U&@ $''@, privind aprobarea 2ormelor de

supraveghere, prevenire şi controlal infecţiilor nosocomiale "n unităţile sanitare  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. &'<' $''U, privind aprobarea procedurilor de

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentrufuncţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U& $''@, pentru aprobarea normelor privindcondi iile pe care trebuie să le "ndeplinească un spital "n vederea ob inerii autoria ieiț ț ț

sanitare de func ionare.ț

  3rd. &$$@$'&$, pentru aprobarea 2ormelor tehnice privind gestionarea deşeurilor "n

unităţile sanitare.  arol >oes - 1ehnica "ngrijirii bolnavului, 4ditura >edicală - $''@

>.;. Le#i!l"5i" !ecu&d"r$ 3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd

standardele de control internmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerial

3rdin nr. &<AU$''@ pentru modificarea i completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobareaș

odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerialla entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerială

&@@

Page 167: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 167/200

3rdin nr. &@U$'&& pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobareaodului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerialla entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerial

3.8. nr. &&U&UUU (r&)  privind controlul intern i controlul financiar preventiv, republicat cuș

modificări şi completări ulterioare Degea U$''@-privind reforma "n domeniul sănătăţii cu modificări şi completări ulterioare 

>.. Al%e docu'e&%e i&clu!i re#le'e&%$ri i&%er&e "le !pi%"lului.

egulamentul 7ntern egulamentul de organiare i funcţionareș

5rotocoale, proceduri ??72 egulament de organiare şi de lucru a omisiei pentru monitoriare, coordonare şi

"ndrumare metodologică a devoltării sistemului de control managerial.?. De*i&i5ii (i pre!cur%$ri "le %er'e&ilor u%ili+" i & procedur" oper"5io&"l$ț?.<. De*i&i5ii "le %er'e&ilor

?.<.<>. Procedur" oper"5io&"l$ - 5reentare formaliată, "n scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, ametodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat "n vederea realiării activităţii, cu privire laaspectul procesual.

?.<.<?. Edi5i" " u&ei proceduri oper"5io&"le  - orma iniţială sau actualiată, după ca, a unei

 proceduri operaţionale, aprobată şi difuată.?.<.<. Rei+i" & c"drul u&ei edi5ii - 0cţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alte

asemenea, după ca, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,acţiuni care au fost aprobate şi difuate.

K.4. A/reieri "le %er'e&ilorNr.Cr%.

A/reiere" Ter'e&ul "/rei"%

&. 53 5rocedura operaţională$. 4 4laborare<. F Ferificare. 0 0probare. 0p. 0plicare@. 0h. 0rhivare

.De!criere" procedurii oper"5io&"le.<. Ge&er"li%$5i

5arcurgerea circuitului medicamentelor necesită "ndeplinirea următoarelor condi ii#ț

&. existen a unei farmacii cu circuit "nchis, care să recep ionee i să distribuieț ț ș

medicamentele;

$. existen a condicii electronice;ț<. resurse umane care să coordonee procesul de recep ie i distribu ie a medicamentelor ț ș ț

.;. Docu'e&%e u%ili+"%e.;.<. Li!%" (i proe&ie&5" docu'e&%elor.;.;. Circui%ul Docu'e&%elor+ocumentele circulă conform graficului de circulaţie a documentelor 

.. Re!ur!e &ece!"re..<. Re!ur!e '"%eri"le0 

farmacie cu circuit inchis; spatii special amenajate pentru depoitarea medicamentelor;

Page 168: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 168/200

mijloace de transport pentru medicamente (cărucioare).  ..;. Re!ur!e u'"&e0 personal pentru transportul medicamentelor; persoanele implicate prinsarcinile de serviciu, prevăute "n fişa postului, 7, 3. 

... Re!ur!e *i&"&ci"re0 sunt prevăute "n bugetul de venituri i cheltuieli,ș   i planul anual deș

achiiţii..4. 3odul de lucru "n urma consultului clinic i a investiga iilor paraclinice, medicul curant recomandă tratamentulș ț

necesar pacientului i completeaă condica de medicamente electronică, ce se trimite on-line cătreșfarmacia spitalului;  pentru pacien ii care nu sunt urgente există orar de completare a condicii electronice i de eliberareț ș

a medicamentelor (pe ile sec ie), comand!ndu-se medicamente pe $ i pe < ile;ț ș

"n caul urgen elor, comanda se face ilnic;ț

 pentru urgen ele din timpul nop ii, se folosesc medicamentele din dulapurile de urgen ă situate laț ț ț

nivelul sec iilor, al căror stoc se reface periodic "n func ie de necesită i;ț ț ț

 pentru buna gestionare a stocurilor din dulapurile de urgen ă există un responsabil pe fiecareț

sec ie, care verifică valabilitatea medicametelor i le aranjeaă "n dulap "n func ie de data expirării;ț ș ț

recep ia medicamentelor de la farmacie se face de către personalul delegat de la nivelul sec iilor,ț ț

 pe baa condicii electronice i a comenii tipărite "n $ exemplare, pe baă de semnătură;ș

 persoanele delegate transportă cu liftul medicamentele pe sec ii, unde sunt distribuite pacien ilor ț țsau sunt depoitate "n dulapuri speciale, etichetate corespunător;

medicamentele psihotrope i stupefiante se elibereaă doar persoanelor autoriate de la nivelulș

sec iilor ("n condică separată) i sunt depoitate "n dulapuri separate, "nchise cu cheie;ț ș

>edicamentele expirate se retrimit la farmacia spitalului, pentru a intra "n circuitulde eurilor medicale periculoase i a fi predate firmei de transport cu care spitalul are contract, "nș ș

vederea incinerării.K. Re!po&!"/ili%$5i "le per!o&"lului

K.<. 3"&"#erul0- "!i#ur$ re!ur!ele *i&"&ci"re '"%eri"le (i u'"&e pe&%ru re!pec%"re" procedurii

K.<=. Direc%or de &#ri@iri0- "c%u"li+e"+$ procedur"- eri*ic$ 'odul de re!pec%"re " proceduri

K.<<. 3edicul e* !ec5ieș  K.4. A!i!%e&% e* !ec5ieș

  K.. A!i!%e&% 'edic"lK.>. I&*ir'ier"

Nr.cr%. Co'p"r%i'e&%ul ,po!%ul"c5iu&e" ,oper"5iu&e"

I II III I8 8 8I

= < ; 4 >< Direc%or de &#ri@iri Elaboreaă; A!i!%e&% 'edic"l (e*  

!ec5ieElaboreaă

Direc%or 'edic"l 8erifică4 3"&"#erul A probă Sec5iileCo'p"r%i'e&%ele

!pi%"luluiAplică

> SC3 Arhivea

<=. A&ee &re#i!%r$ri "r)i$ri&@A

Page 169: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 169/200

Nr."&e"

De&u'ire""&eei

El"/or"%or Apro/"% Nr. deee'pl"re

Di*u+"re Ar)i"re Al%eloc perio"d"

' & $ < @ P A&. 38 Da internare

PROCEDURA OPERAŢIONALĂPO ;>

CIRCUITUL PACIENŢILOR 

Cupri&!

Nu'$rulco'po&e&%e

i

 & c"drulprocedurii

oper" io&"leț

De&u'ire" co'po&e&%ei di& c"drul procedurii oper" io&"leț P"#i&"

Coper%"&. Dista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi ieireviieiș ț

"n cadrul edi iei procedurii opera ionaleț ț

<

$. ?itua ia edi iilor i a reviiilor "n cadrul edi iilor procedurii opera ionaleț ț ș ț ț <<. Dista cupri!nd persoanele la care se difueaă edi iareviia din cadrulț

edi iei procedurii opera ionaleț ț

. ?copul procedurii opera ionaleț @. +omeniul de aplicare a procedurii opera ionaleț @@. +ocumentele de referin ă aplicabile activită ii proceduraleț ț @P. +efini ii i abrevieri ale termenilor utilia i "n procedura opera ionalăț ș ț ț PA. +escrierea procedurii opera ionaleț PU. esponsabilită i i răspunderi "n derularea activită iiț ș ț A&'. 0nexe, "nregistrări, arhivări U

4. Scopul procedurii oper"5io&"le4.< 4xistenţa şi urmarea unui circuitul corect şi "n condiţii de siguranţă al pacienţilor de la

internare, pe parcursul internării şi la externare;4.; 4vitarea "ncrucişării diverselor circuite# pacienţi, viitatori, personal medico- sanitar şi

auxiliar prin#.$.& 2ecunoaşterea spaţiilor tehnice aparţinătoare spitalului;.$.$ 2erespectarea regulamentului intern de organiare şi funcţionare.

. Do'e&iul de "plic"re.<.  5revederile preentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul spitalului;.;. Ac%ii%$ i c"re depi&d de procedur" oper" io&"l$ț ț #

  .;.<. irculaţia pacienţilor de la intrarea "n spital p!nă la părăsirea incintei.

.. Ac%ii%$ i de c"re depi&de procedur" oper" io&"l$ț ț #

  ..<.  espectarea circuitelor funcţionale specifice spitalului şi fiecărei secţii;

Page 170: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 170/200

  ..;.4valuarea necesităţii reamenajării spaţiale sau a recompartimentării spaţiilor existente "n vederea "mbunătăţirii circuitelo

>. Docu'e&%ele de re*eri&5$ ,re#le'e&%$ri "plic"/ile "c%ii%$5ii procedur"le>.<. Le#i!l"5ie pri'"r$

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U&@ $''@, privind aprobarea 2ormelor desupraveghere, prevenire şi controlal infecţiilor nosocomiale "n unităţile sanitare

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. &'<' $''U, privind aprobarea procedurilor de

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentrufuncţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U& $''@, pentru aprobarea normelor privindconditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autoriatieisanitare de functionare

8eorgeta 9alta - 1ehnici generale de "ngrijire a bolnavilor, 4ditura didactica si pedagogica, &UA<

  arol >oes - 1ehnica "ngrijirii bolnavului, 4ditura >edicală L $''@.>.;. Le#i!l"5i" !ecu&d"r$

3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd

standardele de control internmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltareasistemelor de control internmanagerial

3rdin nr. &<AU$''@ pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentruaprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de controlinternmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de controlinternmanagerială

3rdin nr. &@U$'&& pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentruaprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de controlinternmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de controlinternmanagerial

3.8. nr. &&U&UUU (r&)   privind controlul intern si controlul financiar preventiv,

republicat cu modificări şi completări ulterioare Degea U$''@-privind reforma "n domeniul sănătăţii cu modificări şi completări

ulterioare 

>.. Al%e docu'e&%e i&clu!i re#le'e&%$ri i&%er&e "le !pi%"lului. egulamentul 7ntern egulamentul de organiare i funcţionareș

5rotocoale proceduri ??72 egulament de organiare şi de lucru a omisiei pentru monitoriare, coordonare şi "ndrumare

metodologică a devoltării sistemului de control managerial

?. De*i&i5ii (i pre!cur%$ri "le %er'e&ilor u%ili+" i & procedur" oper"5io&"l$ț?.<. De*i&i5ii "le %er'e&ilor?.<.<K. Procedur" oper"5io&"l$ - 5reentare formaliată, "n scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a

metodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat "n vederea realiării activităţii, cu privire laaspectul procesual.

?.<.;=. Edi5i" " u&ei proceduri oper"5io&"le  - orma iniţială sau actualiată, după ca, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuată.

&P'

Page 171: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 171/200

?.<.;<. Rei+i" & c"drul u&ei edi5ii - 0cţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alteasemenea, după ca, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,acţiuni care au fost aprobate şi difuate.

K.. A/reieri "le %er'e&ilorNr.Cr%.

A/reiere" Ter'e&ul "/rei"%

&. 53 5rocedura operaţională

$. 4 4laborare<. F Ferificare. 0 0probare. 0p. 0plicare@. 0h. 0rhivare

. De!criere" procedurii oper"5io&"le.<. Ge&er"li%$5i

ircuitul bolnavului include spatiile destinate serviciului de internare, de spitaliare si externare5arcurgerea circuitului pacienţilor necesita indeplinirea urmatoarelor conditii#

existenta primei statii repreentata de cabinetul ambulatoriul de specialitate si sau

camera de gardă; existenta celei de- a doua statii repreentata de serviciul de prelucrari sanitare si

magaia de efecte;   personal auxiliar care să "nsoţeasca pacientul.

.;. Docu'e&%e u%ili+"%e.;.<. Li!%" (i proe&ie&5" docu'e&%elor.;.;. Circui%ul Docu'e&%elor

+ocumentele circulă conform graficului de circulaţie a documentelor .. Re!ur!e &ece!"re

..<. Re!ur!e '"%eri"le0  mijloace de transport pentru pacienţii imobiliabili (tărgi, cărucioare). spatii special amenajate pentru igieniarea bolnavilor şi schimbarea hainelor 

  ..;. Re!ur!e u'"&e0  personal pentru "nsoţirea pacienţilor; persoanele implicate prinsarcinile de serviciu, prevăute "n fişa postului, 7, 3. 

... Re!ur!e *i&"&ci"re0 sunt prevăute "n bugetul de venituri i cheltuieli,ș   i planulș

anual de achiiţii..4. 3odul de lucru după preentarea pacientului la camera de gardă ($ h din $- caurile acute) sau "n

ambulatoriul integrat al spitalului (conform programării prealabile - caurile cronice), mediculde gardă hotăr! te indica ia de internare a pacientului;ș ț

"n caul internării prin intermediul ambulatoriului de specialitate, pacientul este preluat de o

 persoană angajată pe secţia care va interna pacientul ; dacă internarea se face prin intermediul camerei de gardă, pacientul este transportat de personalul angajat din camera de gardă şi predat sec iei care va interna ulterior pacientulț

"n ambele situatii, pacientul este "nso it "n spa iul destinat prelucrărilor sanitare, unde esteț ț

igieniat si se schimbă "n ţinuta de spital i abia apoi este transportat cu liftul pe secţia destinatăș

i repartiatș

"n salon; efectele pacientului sunt păstrate "n huse de protecţie "n magaia de efecte situată la subsolul

clădirii spitalului;

Page 172: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 172/200

spa iul de spitaliare propriu-is cuprinde saloanele cu paturi, accesul pacientului de la serviciulț

de internări, făc!ndu-se cu evitarea "ncruci ării cu alte circuite contaminate (reiduuri, lenjerieș

murdară) pentru care există program separat de transport "ntocmit pe spital. organiarea saloanelor respectă normele sanitare (spa iu pat, luminoitate, instala ii sanitare)ț ț

sunt asigurate spa ii pentru activită iile aferente "ngrijirii pacientului - sală de tratamente iț ț ș

 pansamente, oficiu alimentar, depoite de lenjerie curată, depoite pentru materialele decurăţenie, substanţe deinfectante, materiale sanitare.

K. Re!po&!"/ili%$5i "le per!o&"luluiK.<. 3"&"#erulK.<;. Direc%or 'edic"lK.<. Direc%or de &#ri@iri

  K.4. 3edicul e* de !ec5ieșK.. A!i!%e&% 'edic"l (e* !ec5ieK.>. A!i!%e&% 'edic"l

  K.?. I&*ir'ier"

Nr.cr%. Co'p"r%i'e&%ul,po!%ul"c5iu&e" ,oper"5iu&e"

I II III I8 8 8I

= < ; 4 >< Direc%or de &#ri@iri Elaboreaă

; A!i!%e&% 'edic"l (e* !ec5ie Elaboreaă

Direc%or 'edic"l 8erifică

4 3"&"#erul A probă

Sec5iileCo'p"r%i'e&%ele!pi%"lului

Aplică

> SC3 Arhivea

<=. A&ee &re#i!%r$ri "r)i$ri

Nr."&e"

De&u'ire""&eei

El"/or"%or Apro/"% Nr.deee'pl"re

Di*u+"re Ar)i"re Al%eloc perio"d"

' & $ < @ P A&. 7OCG Da internare

PROCEDURA OPERAŢIONALĂPO ;4

CIRCUITUL PERSONALULUI

Cupri&!

Nu'$rulco'po&e&%e

i & c"drulprocedurii

oper" io&"leț

De&u'ire" co'po&e&%ei di& c"drul procedurii oper" io&"leț P"#i&"

Coper%"&P$

Page 173: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 173/200

&. Dista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi ieireviieiș ț

"n cadrul edi iei procedurii opera ionaleț ț

<

$. ?itua ia edi iilor i a reviiilor "n cadrul edi iilor procedurii opera ionaleț ț ș ț ț <<. Dista cupri!nd persoanele la care se difueaă edi iareviia din cadrulț

edi iei procedurii opera ionaleț ț

. ?copul procedurii opera ionaleț @. +omeniul de aplicare a procedurii opera ionaleț @

@. +ocumentele de referin ă aplicabile activită ii proceduraleț ț @P. +efini ii i abrevieri ale termenilor utilia i "n procedura opera ionalăț ș ț ț PA. +escrierea procedurii opera ionaleț AU. esponsabilită i i răspunderi "n derularea activită iiț ș ț U&'. 0nexe, "nregistrări, arhivări U

4. Scopul procedurii oper"5io&"le  4.< 4xistenţa şi urmarea unui circuitul corect şi "n condiţii de siguranţă al personalului medico-sanitar de la intrarea "n incinta spitalului şi p!nă la părăsirea acesteia;  4.; 4vitarea "ncrucişării diverselor circuite# pacienţi, viitatori, personal medico-sanitar şiauxiliar prin#

.$.& 2ecunoaşterea spaţiilor tehnice aparţinătoare spitalului;.$.$ 2erespectarea regulamentului intern de organiare şi funcţionare.

. Do'e&iul de "plic"re.<.  5revederile preentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul spitalului;.;. Ac%ii%$ i c"re depi&d de procedur" oper" io&"l$ț ț #

  .;.<.irculaţia personalului de la intrarea "n spital p!nă la părăsirea incintei.

  .. Ac%ii%"%i de c"re depi&de procedur" oper"%io&"l"#

  ..<.  espectarea circuitelor funcţionale specifice spitalului şi fiecărei secţii;  ..;.4valuarea necesităţii reamenajării spaţiale sau a recompartimentării spaţiilor existente "nvederea "mbunătăţirii circuitelor 

>. Docu'e&%ele de re*eri&5$ ,re#le'e&%$ri "plic"/ile "c%ii%$5ii procedur"le>.<. Le#i!l"5ie pri'"r$  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U&@ $''@, privind aprobarea 2ormelor de

supraveghere, prevenire şi controlal infecţiilor nosocomiale "n unităţile sanitare  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. &'<' $''U, privind aprobarea procedurilor de

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentrufuncţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U& $''@, pentru aprobarea normelor privindconditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autoriatieisanitare de functionare

  arol >oes - 1ehnica "ngrijirii bolnavului, 4ditura >edicală - $''@>.;. Le#i!l"5i" !ecu&d"r$ 3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd

standardele de control internmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerial

3rdin nr. &<AU$''@ pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobareaodului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerialla entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerială

Page 174: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 174/200

3rdin nr. &@U$'&& pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobareaodului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerialla entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerial

3.8. nr. &&U&UUU (r&)  privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicat cumodificări şi completări ulterioare

Degea U$''@-privind reforma "n domeniul sănătăţii cu modificări şi completări ulterioare  >.. Al%e docu'e&%e i&clu!i re#le'e&%$ri i&%er&e "le !pi%"lului.

egulamentul 7ntern egulamentul de organiare i funcţionareș

5rotocoale, proceduri ??72 egulament de organiare şi de lucru a omisiei pentru monitoriare, coordonare şi

"ndrumare metodologică a devoltării sistemului de control managerial?. De*i&i5ii (i pre!cur%$ri "le %er'e&ilor u%ili+" i & procedur" oper"5io&"l$ț?.<. De*i&i5ii "le %er'e&ilor

?.<.;;. Procedur" oper"5io&"l$ - 5reentare formaliată, "n scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, ametodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat "n vederea realiării activităţii, cu privire laaspectul procesual.

?.<.;. Edi5i" " u&ei proceduri oper"5io&"le  - orma iniţială sau actualiată, după ca, a unei

 proceduri operaţionale, aprobată şi difuată.?.<.;4. Rei+i" & c"drul u&ei edi5ii - 0cţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alte

asemenea, după ca, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,acţiuni care au fost aprobate şi difuate.

K.>. A/reieri "le %er'e&ilorNr.Cr%.

A/reiere" Ter'e&ul "/rei"%

&. 53 5rocedura operaţională$. 4 4laborare<. F Ferificare. 0 0probare. 0p. 0plicare@. 0h. 0rhivare

.De!criere" procedurii oper"5io&"le.<. Ge&er"li%$5i

circuitul personalului implică şi elementele fundamentale de igienă individuală şi colectivă careconstau "n#

- starea de sănătate- portul corect al echipamentului de protecţie- igiena personală ("n principal igiena corectă a m!inilor).

supravegherea stării de sanatate a personalului este obligatorie şi permanentă const!nd "n#- efectuarea examenelor medicale la angajare şi periodice- obligativitatea declarării imediat medicului şef de secţie a oricărei boli infecţioase pecare o are personalul- triajul epidemiologic ilnic, la intrarea "n serviciu.

 portul echipamentului de protecţie pe tot timpul preenţei "n unitate a personalului esteobligatorie.

 personalul sanitar trebuie să aibă unghiile tăiate scurt şi să nu poarte inele "n timpul serviciului. spălarea m!inilor cu apă şi săpun conform procedurii. 

&P

Page 175: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 175/200

 pe l!ngă spălarea şi deinfecţia m!inilor este obligatorie purtarea mănuşilor sterile pentrufiecare pacient la tuşeul vaginal, rectal, aplicarea de catetere veicale, tubaj gastric, alimentare prin gavaj, intubaţie şi alte manevre invaive.

 pentru intervenţiile chirurgicale este obligatorie spălarea m!inilor cu apă sterilă, deinfecţiam!inilor şi portul mănuşilor sterile pentru fiecare pacient "n parte. la fel se procedeaa şi laaplicarea de catetere venoase si arteriale, asistenţa la naştere.

 parcurgerea circuitului personalului necesită "ndeplinirea următoarelor condiţii#

&<. existenţa primei staţii repreentată de vestiarul situat la parterul şi sau subsolul cladirii;&. existenta celei de- a doua staţii ("n caul secţiilor cu risc, blocuri operatorii, săli denaştere) repreentata de filtrul pentru personal;

&. existenta echipamentelor de spital# halate, pantaloni, papuci de spital.;. Docu'e&%e u%ili+"%e

A.$.&. Dista şi provenienţa documentelor A.$.$. ircuitul +ocumentelor +ocumentele circulă conform graficului de circulaţie a documentelor 

.. Re!ur!e &ece!"re..<. Re!ur!e '"%eri"le0 

- mijloace de transport pentru personal ( lifturi, scări )

  - spaţii special amenajate pentru schimbarea şi depoitarea hainelor ( vestiare )..;. Re!ur!e u'"&e0  personal pentru curăţenia şi deinfecţia vestiarelor; persoanele implicate prin sarcinile de serviciu, prevăute "n fişa postului, 7, 3. 

... Re!ur!e *i&"&ci"re0 sunt prevaute in bugetul de venituri si cheltuieli, si planul anual deachiiţii..4. 3odul de lucru

 personalul medico- sanitar si auxiliar işi schimba echipamentul de strada cu cel de spitalin vestiarul situat la parterul clădirii;

vestiarul este dotat cu dulapuri "n care personalul medico- sanitar şi auxiliar işidepoiteaa hainele si obiectele personale;

in caul sectiilor cu risc (ati, blocuri operatorii), la intrarea in incinta acestora exista un

spatiu numit Nfiltru personalO, destinat schimbarii hainelor de spital "n alt echipament despital, pentru păstrarea condiţiilor de maximă asepsie

studentii şi elevii "şi schimbă echipamentul de stradă cu cel de spital "n vestiar separatdotat cu dulapuri individuale

K. Re!po&!"/ili%$5i "le per!o&"luluiU.&. >anagerul#- asigură resursele financiare, materiale şi umane pentru respectarea procedurii

U.&. +irector de "ngrijiri#- 0ctualieaă procedura- Ferifică modul de respectare a proceduri

U.&. >edicul sef de secţie

U.. 0sistent sef de secţieU.. 0sistent medicalU.@. 7nfirmiera

  U.P. Bngrijitoarea de curăţenie  U.A. 9rancardier   2r.crt. ompartimentul(postul)acţiunea

(operaţiunea)7 77 777 7F F F7

' & $ < @

Page 176: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 176/200

& +irector de "ngrijiri 4laboreaă

$ 0sistent medical şef secţie 4laboreaă

< +irector medical Ferifică

>anagerul 0 probă

?ecţiileompartimentelespitalului

0plică

@ ?> 0rhivea

<=. A&ee &re#i!%r$ri "r)i$ri

 2r.anexa

+enumireaanexei

4laborator 0probat 2r.deexemplare

+ifuare 0rhivare 0lteloc perioada

' & $ < @ P A&. ondica de

 preenţă

PROCEDURA OPERAŢIONALĂPO ;?CIRCUITUL 8IITATORILOR I 1NSOŢITORILOR 

Cupri&!

Nu'$rulco'po&e&%e

i & c"drulprocedurii

oper" io&"leț

De&u'ire" co'po&e&%ei di& c"drul procedurii oper" io&"leț P"#i&"

Coper%"&. Dista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edi ieireviieiș ț

"n cadrul edi iei procedurii opera ionaleț ț

<

$. ?itua ia edi iilor i a reviiilor "n cadrul edi iilor procedurii opera ionaleț ț ș ț ț <<. Dista cupri!nd persoanele la care se difueaă edi iareviia din cadrulț

edi iei procedurii opera ionaleț ț

. ?copul procedurii opera ionaleț @. +omeniul de aplicare a procedurii opera ionaleț @@. +ocumentele de referin ă aplicabile activită ii proceduraleț ț @P. +efini ii i abrevieri ale termenilor utilia i "n procedura opera ionalăț ș ț ț P

A. +escrierea procedurii opera ionaleț AU. esponsabilită i i răspunderi "n derularea activită iiț ș ț U&'. 0nexe, "nregistrări, arhivări U

4. Scopul procedurii oper"5io&"le4.< 4xistenţa şi urmarea unui circuit corect şi "n condiţii de siguranţă al viitatorilor şi

"nsoţitorilor de la intrarea "n incinta spitalului şi p!nă la părăsirea acesteia;

&P@

Page 177: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 177/200

  4.; 4vitarea "ncrucişării diverselor circuite# pacienţi, viitatori, personal medico- sanitar şiauxiliar prin#

.$.& 2ecunoaşterea spaţiilor tehnice aparţinătoare spitalului;.$.$ 2erespectarea regulamentului intern de organiare şi funcţionare.

. Do'e&iul de "plic"re.<. 5revederile preentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul spitalului;

.;. Ac%ii%$ i c"re depi&d de procedur" oper" io&"l$ț ț #

  .;.<. irculaţia viitatorilor de la intrarea "n spital p!nă la părăsirea incintei.  .. Ac%ii%$ i de c"re depi&de procedur" oper" io&"l$ț ț #

  ..<.  espectarea circuitelor funcţionale specifice spitalului şi fiecărei secţii.  ..;. 4valuarea necesităţii reamenajării spaţiale sau a recompartimentăriispaţiilor existente "n vederea "mbunătăţirii circuitelor.

>. Docu'e&%ele de re*eri&5$ ,re#le'e&%$ri "plic"/ile "c%ii%$5ii procedur"le  >.<. Le#i!l"5ie pri'"r$

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U&@ $''@, privind aprobarea 2ormelor de supraveghere, prevenire şi controlal infecţiilor nosocomiale "n unităţile sanitare

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. &'<' $''U, privind aprobarea procedurilor de reglementare

sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionareaobiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr. U& $''@, pentru aprobarea normelor privind conditiile pecare trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autoriatiei sanitare de functionare

  3rdinul >inisterului ?ănătăţii nr.&$A $'&$ privind reglementarea programului de viite alaparţinătorilor pacienţilor internaţi "n unităţi sanitare publice  >.;. Le#i!l"5i" !ecu&d"r$

3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului controlului internmanagerial cuprin!nd standardele decontrol internmanagerial la entităţile publice şi pentru devoltarea sistemelor de controlinternmanagerial

3rdin nr. &<AU$''@ pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea odului

controlului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerial la entităţile publiceşi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerială

3rdin nr. &@U$'&& pentru modificarea si completarea - 3rdin nr. U@$'' pentru aprobarea oduluicontrolului internmanagerial cuprin!nd standardele de control internmanagerial la entităţile publiceşi pentru devoltarea sistemelor de control internmanagerial

3.8. nr. &&U&UUU (r&)  privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicat cumodificări şi completări ulterioare

Degea U$''@-privind reforma "n domeniul sănătăţii cu modificări şi completări ulterioare 8eorgeta 9alta - 1ehnici generale de "ngrijire a bolnavilor, 4ditura didactica si pedagogica, &UA< arol >oes - 1ehnica "ngrijirii bolnavului, 4ditura >edicală - $''@ .  

>.. Al%e docu'e&%e i&clu!i re#le'e&%$ri i&%er&e "le !pi%"lului. egulamentul 7ntern egulamentul de organiare i funcţionareș

5rotocoale, proceduri ??72 egulament de organiare şi de lucru a omisiei pentru monitoriare, coordonare şi "ndrumare

metodologică a devoltării sistemului de control managerial?. De*i&i5ii (i pre!cur%$ri "le %er'e&ilor u%ili+" i & procedur" oper"5io&"l$ț?.<. De*i&i5ii "le %er'e&ilor

Page 178: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 178/200

?.<.;. Procedur" oper"5io&"l$ - 5reentare formaliată, "n scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, ametodelor de lucru stabilite şi a regulilor de aplicat "n vederea realiării activităţii, cu privire laaspectul procesual.

?.<.;>. Edi5i" " u&ei proceduri oper"5io&"le  - orma iniţială sau actualiată, după ca, a unei proceduri operaţionale, aprobată şi difuată.

?.<.;?. Rei+i" & c"drul u&ei edi5ii - 0cţiunile de modificare, adăugare, suprimare, sau alteasemenea, după ca, a unei sau a mai multor componente ale unei ediţii a procedurii operaţionale,

acţiuni care au fost aprobate şi difuate.K.?. A/reieri "le %er'e&ilorNr.Cr%.

A/reiere" Ter'e&ul "/rei"%

&. 53 5rocedura operaţională$. 4 4laborare<. F Ferificare. 0 0probare. 0p. 0plicare@. 0h. 0rhivare

.De!criere" procedurii oper"5io&"le.<. Ge&er"li%$5i circuitul viitatorilor şi "nsoţitorilor este foarte important deoarece aceştia repreintă "ntr-un

spital un potenţial epidemiologic crescut prin frecvenţa purtătorilor de germeni necunoscuţi şi prin echipamentul lor care poate fi contaminat.

"n situaţii epidemiologice deosebite, interdic ia de viitare a pacienţilor poate fi generală pentruț

 perioade bine determinate, la recomandarea şi iniţiativa +irecţiei de ?ănătate 5ublică >ureş. "n timpul viitei, viitatorii vor purta un halat de protec ie. sunt interise viitele "n secţiile deț

 2eonatologie şi 2eonatologie 5rematuri, precum şi la pacienţii cu arsuri. este obligatoriu să se realiee controlul alimentelor aduse pacienţilor şi returnarea celor 

contraindicate. circulatia "nso itorilor "n spital trebuie limitată numai la cauri de strictă necesitateț

 parcurgerea circuitului viitatorilor necesită "ndeplinirea următoarelor condi ii#ț

&@. existen a unui orar de viită, afi at i cunoscut de către viitatori;ț ș ș

&P. existen a resursei umane (portari şi personal medico-sanitar) care să coordoneeț

respectarea orelor de viită i numărul de viitatori;ș

<. existen a echipamentelor de protec ie pentru viitatori# halate, papuci, mă ti.ț ț ș

.;. Docu'e&%e u%ili+"%e.;.<. Li!%" (i proe&ie&5" docu'e&%elor.;.;. Circui%ul Docu'e&%elor

+ocumentele circulă conform graficului de circulaţie a documentelor .. Re!ur!e &ece!"re

..<. Re!ur!e '"%eri"le0 - echipamente de protecţie pentru viitatori# suprahalate, papuci

  - spatii special amenajate pentru viitatori, după ca  ..;. Re!ur!e u'"&e0  personal pentru "nsoţirea viitatorilor; persoanele implicate prinsarcinile de serviciu, prevăute "n fişa postului, 7, 3. 

... Re!ur!e *i&"&ci"re0 sunt prevaute "n bugetul de venituri i cheltuieli,ș   i planulș

anual de achiiţii..4. 3odul de lucru

&PA

Page 179: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 179/200

  viitatorii pătrund "n incinta spitalului printr-un punct supravegheat de cel puţin un portarcare poate să permită sau nu ("n functie de situaţie) pătrunderea acestora "n spital;

  viitatorii au posibilitatea şi obligatia să poarte echipament de protectie "n incintaspitalului;

  după ce se echipeaă, sunt "nsoţiţi de personalul responsabil la salonul unde se află pacientul viitat;

  viitarea pacientului este permisă doar "n intervalul orar afi at la intrarea "n spital sec ie;ș ț

  numărul viitatorilor pacient este afişat la intrarea "n fiecare secţie, precum şi duratamaximă a viitei;numărul de viitatori pentru un pacient internat "ntr-un salon cu mai mult de < paturi nu poate fi mai mare de < persoane şi pot fi viitaţi maxim $ pacienţi "n acelaşi timp.

  "n func ie de situa iile epidemiologice apărute la nivelul sec iilor (boli transmisibile,ț ț ț

infecto- contagioase), există perioade "n care este restric ionat accesul viitatorilor par ialț ț

sau la recomandarea +?5 este restricţionat "n totalitate.K. Re!po&!"/ili%$5i "le per!o&"lului

K.<. 3"&"#erul0- "!i#ur$ re!ur!ele *i&"&ci"re '"%eri"le (i u'"&e pe&%ru re!pec%"re" procedurii

K.<>. Direc%or de &#ri@iri0

- "c%u"li+e"+$ procedur"- eri*ic$ 'odul de re!pec%"re " proceduriiK.<?. 3edicul !e* de !ec5ie 

K.4. A!i!%e&% 'edic"l !e* !ec5ieK.. A!i!%e&% 'edic"lK.>. I&*ir'ier"

  K.?. 1&#ri@i%o"re" de cur$5e&ie  K.. Br"&c"rdier  K.K. Por%"rul

Nr.cr%. Co'p"r%i'e&%ul,po!%ul"c5iu&e"

,oper"5iu&e"

I II III I8 8 8I

= < ; 4 >< Direc%or de &#ri@iri Elaboreaă

; A!i!%e&% 'edic"l (e* !ec5ie Elaboreaă

Direc%or 'edic"l 8erifică

4 3"&"#erul A probă

Sec5iileCo'p"r%i'e&%ele!pi%"lului

Aplică

> SC3 Arhivea

<=. A&ee &re#i!%r$ri "r)i$ri

Nr."&e"

De&u'ire""&eei

El"/or"%or Apro/"% Nr. deee'pl"re

Di*u+"re Ar)i"re Al%eloc perio"d"

' & $ < @ P A&.

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

Page 180: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 180/200

SONDA2E SPĂLĂTURI CLIS3E

;=-=4. SONDA2UL 8EICAL LA BĂRBA IȚ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le07ntroducerea unei sonde urinare "n veica urinară pentru a facilita scurgerea urinii "n vederea#

- 3bţinerii unei mostre de urină pentru examene de laborator - 4vacuării conţinutului veicii c!nd aceasta nu se produce spontan sau "n ca de incontinenţă- ?pălăturii veicale

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - 1avă pentru materiale- ?onde urinare sterile de diferite dimensiuni (pentru adulti nr.&$, &, &@ de obicei)- 1ăviţă renală- >ănuşi sterile şi mănuşi de unică folosinţă- ?oluţii deinfectante, tampoane şi comprese sterile- ?eringi

- ?er fiiologic sau apă sterilă- ?oluţii sterile pentru lubrifierea sondei L ulei de parafină steril- 5ungi colectoare- >ateriale pentru toaleta organelor genitale- >uşama, traverse- & L $ eprubete sterile, & L $ eprubete curate şi uscate−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi pacientul cu privire la necesitatea sondajului- 3bţineţi consimţăm!ntul şi colaborarea pacientului- 0siguraţi intimitatea cu ajutorul unui paravan

7G7C- 0şeaţi pacientul "n decubit dorsal, cu picioarele "ntinse şi uşor depărtate, cu o pernă tare sub bain4416040 534+677#- Ferificaţi recomandarea medicală- 0şeaţi pacientul "n poiţia recomandată

- 5rotejaţi patul cu aleă şi muşama- ?pălaţi m!inile şi "mbrăcaţi mănuşi (de unică folosinţă)- 4fectuaţi toaleta glandului cu apă şi săpun- +einfectaţi glandul şi meatul urinar folosind < tampoane, cu ser fiiologic şi soluţie antiseptică- olosiţi al patrulea tampon pentru a deinfecta "ncă o dată numai meatul urinar - Bndepărtaţi materialele folosite pentru toaletă- ?chimbaţi mănuşile de unică folosinţă cu cele sterile- 4videnţiaţi meatul urinar - 5rindeţi sonda cu m!na dominantă şi lubrifiaţi "n "ntregime cu ulei de parafină steril

&A'

Page 181: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 181/200

- 5rindeţi extremitatea liberă a sondei "ntre degetul mic şi inelar - 7ntroduceţi sonda "n uretră la o ad!ncime de &'-& cm, ţin!nd, cu cealaltă m!nă penisul c!t mai bine"ntins- ontinuaţi sondajul "n funcţie de scopul propus# evacuare, recoltare, spălătură- ecalolaţi prepuţul la sf!rşitul procedurii+acă sondajul este efectuat de c!tre medic, se oferă "n ordine materialele necesare.B287H740 5074216D67

- 0jutaţi pacientul să se "mbrace- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă- Ferificaţi dacă pacientul acuă disconfort438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale- Bndepărtaţi mănuşile- ?pălaţi şi deinfectaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) ora, scopul sondajuluiț

- 0spectul şi cantitatea urinii eliminate colectate- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul exprimă stare de confort, sondajul s-a efectuat fără incidenteeultate nedorite e faceţi#- ?onda nu se poate introduce - alegeţi sondă mai subţire, controlaţi dacă poiţia sondei este corectă,verificaţi dacă pacientul nu are malformaţiistricturi ale meatului urinar - ?onda a fost desteriliată "n timpul manevrelor - schimbaţi sonda- 5acientul acuă dureri, s!ngereaă - anunţaţi medicul- ?onda este "nfundată cu cheaguri de s!nge sau mucus - "ncercaţi să desfundaţi prin aspirare sauschimbaţi sonda.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

SONDA2E SPĂLĂTURI CLIS3E

;=-=. SONDA2UL 8EICAL LA 7E3EI

  4. Scopul procedurii oper"5io&"le07ntroducerea unei sonde urinare "n veica urinară pentru a facilita scurgerea urinii "n vederea#- obţinerii unei mostre de urină pentru examene de laborator - evacuării conţinutului veicii c!nd aceasta nu se produce spontan sau "n ca de incontinenţă

- spălăturii veicale.  . De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - 1avă pentru materiale- ?onde urinare sterile de diferite dimensiuni (pentru adulti nr.&$, &, &@ de obicei)- 1ăviţă renală- >ănuşi sterile şi mănuşi de unică folosinţă- ?oluţii deinfectante, tampoane şi comprese sterile- ?eringi &' ml- ?er fiiologic sau apă sterilă

Page 182: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 182/200

- ?oluţii sterile pentru lubrifierea sondei L ulei de parafină steril- 5ungi colectoare- >ateriale pentru toaleta organelor genitale- >uşama, traverse- & L $ eprubete sterile, & L $ eprubete curate şi uscate−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 50742147

5?7:7C- 7nformaţi pacienta cu privire la necesitatea sondajului- 3bţineţi consimţăm!ntul şi colaborarea acesteia

7G7C- 0siguraţi intimitatea pacientei prin iolare cu paravan- 0şeaţi pacienta "n poiţie ginecologică4416040 534+677#- Ferificaţi recomandarea medicală- 5rotejaţi patul cu aleă şi muşama- 7ndepărtaţi perna şi pliaţi pătura- Dăsaţi accesibilă numai regiunea vulvară- ?pălaţi mainile şi imbrăcaţi mănuşi de unică folosinţă- 4fectuaţi toaleta regiunii vulvare cu apă şi săpun sau deinfectaţi organele genitale folosind @tampoane# tampoanele & şi $ - pentru labiile mari, tampoanele < şi - pentru labiile mici, tampoanele şi @ - pentru meatul urinar - Bndepărtaţi materialele folosite pentru toaletă şi aşeaţi "ntre coapsele pacientei tăviţa renală- ?chimbaţi mănuşile de unică folosinţă cu cele sterile- 4videnţiaţi meatul urinar - +einfectaţi orificiul uretral de sus "n jos, folosind $-< tampoane- 5rindeţi sonda "ntre degetele mediu şi inelar ale m!inii dominante- Dubrifiaţi "n "ntregime cu ulei steril- 3rientaţi v!rful sondei "n sus, ţin!nd-o ca pe un creion "n timpul scrisului- 7ntroduceţi sonda "n uretră la o ad!ncime de - cm- ontinuaţi sondajul "n funcţie de scopul propus# evacuare, recoltare, spălătură+acă sondajul este efectuat de c!tre medic, se oferă "n ordine materialele necesare.B287H740 50742147- 0jutaţi pacienta să se imbrace- eaşeaţi perna şi inveliţi pacienta- 0şeaţi pacienta "n poiţie comodă

- Ferificaţi dacă pacienta acuă disconfort438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale- Bndepărtaţi mănuşile- ?pălaţi şi deinfectaţi mainile. 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnăturaș

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de predare ora, scopul sondajuluiț ș

&A$

Page 183: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 183/200

- 0spectul şi cantitatea urinii eliminate colectate4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acienta exprimă stare de confort, sondajul s-a efectuat fără incidenteeultate nedorite e faceţi#- ?onda nu se poate introduce L alegeţi sonda mai subţire, controlaţi dacă poiţia sondei este corectă,verificaţi dacă pacienta nu are malformaţii ale meatului urinar 

- ?onda a fost desteriliată "n timpul manevrelor - schimbaţi sonda- 5acienta acuă dureri, s!ngereaă - anunţaţi medicul- ?onda este "nfundată cu cheaguri de s!nge sau mucus - "ncercaţi să desfundaţi prin aspirare sauschimbaţi sonda.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

SONDA2E SPĂLĂTURI CLIS3E

;=-=<. TUBA2UL NAO-GASTRIC

INTRODUCEREA I 1NTRE INEREA SONDEIȘ Ț

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 7ntroducerea unei sonde "n stomac pentru evacuarea con inutului sau aspiraţie continuăț- 7ntroducerea alimentelor "n stomac sau a medicamentelor - 4fectuarea unor teste diagnostice

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicală sau cărucior- ?onde naogastrice din material plastic sterile- ?eringă de $' ml; seringă 8u/on sterilă; stetoscop- 1ăviţă renală- ?oluţie pentru lubrefiere (aQua gel)- >ănuşi de unică folosinţă

- Fas colector pentru lichidul evacuat sau pungă colectoare- Deucoplast- 5ahar cu apă- 5rosoape, şerveţele din h!rtie−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 4xplicaţi pacientului scopul şi necesitatea tubajului- 3bţineţi consimţăm!ntul şi colaborarea- 7nformaţi pacientul privind modul de desfăşurare a procedurii şi a duratei acesteia- 0siguraţi intimitatea

7G7C- Bndepărtaţi protea dentară dacă există şi plasaţi-o "ntr-un pahar cu apă- ugaţi pacientul să-şi sufle nasul sau curăţaţi nasul dacă este necesar - 0legeţi nara cea mai funcţională pun!nd pacientul să respire alternativ pe o nară şi pe cealaltă

Page 184: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 184/200

- 0şeaţi pacientul "n poiţie şe!ndă sau semişe!ndă4416040 534+677#- 0legeţi şi verificaţi materialele "n funcţie de obiectivul stabilit- Ferificaţi recomandarea medicală- 7dentificaţi pacientul şi transportaţi materialele "n salon- 7nstruiţi pacientul cum să "nghită- 0şeaţi pacientul "n poiţia aleasă şi plasaţi sub bărbia acestuia un prosop

- ?pălaţi m!inile şi "mbrăcaţi mănuşile- 4stimaţi lungimea necesară pentru ca sonda să ajungă "n stomac proced!nd astfel#- >ăsuraţi distanţa dintre lobul urechii şi v!rful nasului şi apoi de la v!rful nasului p!nă la apendicelexifoidian- Bnsemnaţi locul celor două măsurători cu beni subţiri de leucoplast sau notaţi distanţele dacă sondaeste gradată- Dubrifiaţi sau umeiţi v!rful sondei pentru a asigura "naintarea, pentru a reduce fricţiunea şi iritaţiile- 5lasaţi o tăviţă renală sub bărbia pacientului eventual să o menţină singur sau apelaţi la ajutor- 7ntroduceţi sonda cu delicateţe prin nara selectată "ndrept!nd-o spre spate şi "n jos "naint!nd "ncet p!nă ajunge "n faringe- 0vansaţi cu sonda rug!nd pacientul să "nghită p!nă ajunge la primul semn- avoriaţi "nghiţirea sondei d!nd pacientului cantităţi mici de apă cu paiul (dacă este caul)- ?upravegheaţi starea pacientului deoarece pot apare# cianoa, tulburări respiratorii, situaţie "n caresonda a ajuns "n trahee- ugaţi pacientul să "nghită "ncet p!nă la al doilea semn- ontrolaţi poiţia sondei prin una din următoarele metode#

- onectaţi o seringă la capătul liber al sondei şi conţinutul stomacal- onectaţi o seringă la capătul liber al sondei şi introduceţi <' cm<  de aer ascult!nd cu

stetoscopul plasat pe epigastru, gomotele produse de intrarea aerului- 7ntroduceţi capătul liber al sondei "ntr-un pahar cu apă - nu trebuie să iasă bule de aer 

- ixaţi sonda pe nas cu leucoplast astfel "nc!t să nu "mpiedice vederea şi să nu presee nasul- ixaţi eventual partea liberă a sondei av!nd grijă să lăsaţi o buclă (de la nas p!nă la locul fixării) caresă-i permită pacientului mişcarea lejeră a capului- 0şeaţi pacientul "ntr-o poiţie comodă- ontinuaţi tubajul conform obiectivului urmărit- lampaţi sonda sau aplicaţi un dop "ntre două folosiri, ataşaţi punga colectoare "n funcţie deobiectivul tubajului- Bntre inerea sondei constă "n aspirare periodică a con inutului gastric i spălare cu ser fiiologic (la $ț ț ș

ore); schimbarea leucoplastului care fixeaă sonda la nevoie (se delipeste sau deranjeaă pacientul)- 0limenta ia pe sondă se efectueaă conform procedurii descrise la capitolul respectivț

B287H740 5074216D67- 3bservaţi faciesul şi respiraţia pacientului- 0siguraţi igiena orală, mucoasa să fie curată şi umedă- 3bservaţi nările şi evetualele semne de iritaţie- Ferificaţi permeabilitatea sondei- edaţi pacientului protea, dacă nu există alte recomandări ale medicului438027G040 D36D67 +4 >62C- Bndepărtaţi materialele folosite- 8oliţi recipientele (dacă este caul) şi curăţaţi- 0şeaţi materialele "n dulapuri sau "n alte locuri destinate păstrării 231040 534+677- 2otaţi "n fi a de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat sondajulș

&A

Page 185: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 185/200

- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) ora efectuăriiintroducerii sondei, tipul tubajului, durata,ț

mărimea sondei folosite- 1oleranţa pacientului la procedură- >etode folosite pentru control- antitatea, culoarea, consistenţa, mirosul lichidului extras- 5reenţa unor semne de iritaţie şi dificultăţi "n introducerea sondei- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5acientul este colaborant şi demonstreaă "nţelegerea informaţiilor; sonda este introdusă fărădificultate; este permeabilă- 5acientul nu acuă disconfort majoreultate nedoritece faceţiJ- 5acientul nu colaboreaă - explicaţi-i cu răbdare importanţa procedurii şi la nevoie anunţaţi medicul,folosiţi un spra/ anesteic, dacă medicul recomandă, pentru a "ndepărta senaţiile neplăcute- ?onda nu "nainteaă la nivelul orificiului naal - este posibilă o obstrucţie; retrageţi sonda şi "ncercaţidin nou cu răbdare- 5acientul tuşeşte, se cianoeaă, preintă tulburări respiratorii pentru că sonda a ajuns "n trahee -retrageţi uşor sonda, lăsaţi pacientul să se liniştească şi "ncercaţi din nou manevr!nd sonda cu bl!ndeţe- 5acientul acuă disconfort, iritaţie, senaţie de vomă, greaţă L ?fătuiţi-l să respire profund pentru acombate greaţa, ajutaţi-l să-şi susţină sau susţineţi tăviţa renală, "n ca de vomă- 0nunţaţi medicul "n ca de iritaţie şi aplicaţi măsurile stabilite de acesta- ?onda se "ncolăceşte "n stomac - apreciaţi corect prin măsurători profunimea la care va fi introdusăsonda, retrageţi puţin sonda p!nă la diviiunea -@' sau p!nă la al doilea marcaj.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-<=. RECOLTAREA URINEI PENTRU E6A3ENUL SU3AR 4. Scopul procedurii0

- +eterminarea densităţii, ph-ului, glucoei, albuminei, urobilinogenului- 4xaminarea sedimentului urinar 

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalăcărucior - ecipient curat şi uscat sau steril pentru femeie- ?eringă şi ace sterile, tampoane cu alcool- 5ensă pentru clamparea sondei - c!nd mostra de urină (&'ml) este recoltată pe sondă a demeure

- >ănuşi de cauciuc pentru manipularea urinei−+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C

Page 186: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 186/200

- 7nformaţi pacientul conştient, explicaţi-i procedura in termeni accesibili- 3bţineţi colaborarea

7G7C- 4fectuaţi toaleta genito-urinară la femeie4416040 534+677#4xplicaţi pacientului care-şi recolteaă singur urina#- ?ă-şi spele m!inile, să folosească mănuşi de cauciuc

- ?ă se aşee "ntr-o poiţie "n care jetul urinar să fie dirijat "n recipient# ortostatism la bărbat şi poiţieşe!ndă la femeie- ?ă colectee &' ml urină direct "n recipient- ?ă aşee capacul pe gura recipientului după recoltare- ?ă-şi spele m!inile- ?ă etichetee recipientulBn ca de recoltare pe sonda a demeure#- lampaţi sonda cu &K "nainte de recoltare- ?pălaţi-vă m!inile, folosiţi mănuşi de unică folosinţă- +einfectaţi sonda- 5unc iona i sonda cu acul adaptat la seringăț ț

- 0spiraţi &' ml de urină "n seringă- 1ransferaţi urina "n recipient- ?pălaţi-vă m!inile- 4tichetaţi recipientul cu# numele şi prenumele pacientului, secţia, examenul cerut, data şi orarecoltării, completati biletul de trimitere- 1ransportaţi urina la laborator imediat438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi materialele folosite "n containere speciale conform 56 (precauţii universale)- ?pălaţi-vă m!inile după "ndepărtarea mănuşilor  231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea

- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registru de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analia cerută- eultatul se va trece "n fi a de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite- >ostra de urină nu este contaminată cu scurgere vaginală sau cu s!nge menstrual- 6rina nu conţine albumină sau glucoă, are o culoare galbenă aurie (normocromă)- ?edimentul urinar nu conţine celule descuamate de pe tractul urinar eultate nedorite e faceţi J- >ostra de urină este contaminată cu scurgere vaginală sau cu s!nge menstrual L se aruncă, recoltaţi "nafara perioadei de menstruaţie, faceţi toaleta locală "nainte- 6rina este hipercromă, cu urobilinogen crescut - anunţaţi medicul- ?edimentul urinar conţine numeroase leucocite, hematii, celule descuamate sau epitelii - anunţaţimedicul care poate să recomande alte examene, mai relevante din urină- 6rina conţine albumină sau glucoa - anunţaţi medicul.

&A@

Page 187: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 187/200

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

TRANS7UIA DE SMNGE

;;>-=;. SUPRA8EGHEREA PACIENTULUI CU REAC II AD8ERSE LA TRANS7UIEȚ

4. Scopul procedurii- 5revenirea reacţiilor adverse pe perioada transfuiei i după transfuieș

- 7nstituirea măsurilor pentru a reduce reacţiile la transfuie. De!criere" procedurii0Re"c5iile "der!e eacţiile adverse pot să apară "n primele & minute ale transfuiei şi după transfuie. 4le sunt

reacţii sistemice la administrarea s!ngelui şi derivatelor de s!nge, i&co'p"%i/ile  cu cel al beneficiarului, care conţin "ler#e&i, sau sunt co&%"'i&"%e cu /"c%erii.

eacţiile adverse generale pot avea simptome variind de la# febră, frison, urticarie, hipotensiuneşi stop cardiac.

0lte posibile reacţii adverse care pot reulta din terapia transfuiei includ !upr"&c$rc"re"circul"%orie şi transmiterea unor /oli ir"le  ca# hepatitele, citomegaloviruşi sau virusulimunodeficienţei umane (:7F).

 Re"c5i" )e'oli%ic$ "cu%$  - incompatibilitate 093, h şi se produce "n primele &K de lainstituirea transfuiei. 0ceasta "ncepe cu creşterea temperaturii, ritmului cardiac, senaţie de căldură şidurere de-a lungul venei pe care s!ngele este transfuat, frison, durere de cap, graţă, durere "n piept şispate, dispnee, hipotensiune, homoglobinemie, hemoglobinurie. ?e opreşte transfuia.

Re"c5i" )e'oli%ic$ &%r+i"%$  - răspunsul imun devoltat de către primitor "mpotrivaantigenilor donatorului non 093. ebra este inexplicabilă, descreşte inexplicabil :b, :t, testuloombs este poitiv. ?e opreşte transfuia.

Re"c5i" *e/ril$ &o&)e'oli%ic$  - & % din transfuii; o posibilă sensibilitate a primitorului laleucocitele şi trombocitele din s!ngele donatorului. 0ceasta se produce la <'K după iniţiereatransfuiei şi la @h după terminarea transfuiei. ?e manifestă prin febră mai marecu &* , "nroşirea feţei, frisoane, durere de cap.

Re"c5i" "ler#ic$ (uşoară sau moderată) cauată de alergia primitorului la proteinele din plasmadonatorului. 0ceasta se produce pe durata transfuiei şi la &h după transfuie. 0par eritemlocal, erupţie cutanată, urticarie.

Re"c5i" "ler#ic$ !eer$  - cauată de alergia primitorului la un antigen al donatorului (uual7g0). 0glutinarea celulelor roşii obstrueaă capilarele şi blocheaă fluxul sanguin, cau!nd simptomemajore la toate marile organe de sistem. 0ceasta se produce "n primele - &K de la iniţiereatransfuiei. 0par tusea, greaţa, vărsătura, distresul respirator, hipotensiunea, pierderea cunoştinţei şi posibil stopul cardiac. 0ceasta este o reacţie care ameninţă viaţa. ?e opeşte transfuia, se menţine liniavenoasă, se informeaă medicul, se administreaă medicamentele prescrise (antihistaminice,corticosteroii, epinefrina, antipiretice). ?e măsoară semnele vitale la fiecare - &K şi se iniţiaăresuscitarea cardiopulmonară dacă este nevoie.

Supr"&c$rc"re" circul"%orie - poate conduce la edemul pulmonar şi se produce din cauavolumului excesiv sau ritmului rapid al transfuiei. 0ceasta poate apare "n orice moment, sau la & -$hdupă terminarea transfuiei. 0par dispneea, tusea, tahipneea, tahicardia, creşterea presiunii venoasecentrale. ?e respectă ritmul de administrare de $-mlYgh. ?e acordă atenţie specială ritmului şivolumului de administrare la pacienţii "n v!rstă. ?e "ncetineşte sau se opreşte transfuia, seadministreaă la indicaţia medicului diuretice, oxigen şi morfină.

Sep!i! /"c%eri"& - datorită contaminării bacteriene a produsului transfuat. 0ceasta apare pedurata transfuiei şi la $h după terminarea transfuiei. ?e manifestă prin febră, frison, crampeabdominale, vărsătură, diaree, hipotensiune. ?e aplică "ngrijiri corespunătoare. ?e opreşte transfuia şise menţine linia venoasă, se informeaă medicul, se monitorieaă semnele vitale, se recolteaă

Page 188: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 188/200

hemocultura. Da indicaţia medicului se administreaă fluide i.v., antibiotice cu spectru largantimicrobian, vasopresoare şi steroii.4F0D6040 5074216D67- 3bservaţi pacientul pentru *e/r$ cu sau fără *ri!o&, febra poate indica debutul unei reac ii hemoliticeț

acute, reac ii febrile nonhemolitice, sau septicemie bacterianăț

- 3bservaţi pacientul pentru %")ic"rdie şisau %")ip&ee  şi di!p&ee, acestea pot indica reacţiehemolitică acută sau supra"ncărcare circulatorie, aceste simptome pot fi "nsoţite de %u!e  "n ca de

supra"ncărcare circulatorie- 3bservaţi pacientul pentru ur%ic"rie  sau erup5ie cu%"&"%$, acestea pot fi indicii timpurii ale uneireacţii alergice, anafilactice, care se produc după transfuie- 3bservaţi pacientul pentru &ro(ire" *e5ei care poate fi preentă "ntr-o reacţie hemolitică acută, sau orecţie nonhemolitică- 3bservaţi pacientul pentru simptomele gastrointestinale# #re"5" (i $r!$%ur"  pot fi preente "nreacţiile transfuionale hemolitice acute, reacţiile anafilactice, sau sepsis  - 3bservaţi pacientul pentru scăderea 10, )ipo%e&!iu&e"  poate fi o reacţie acută hemolitică,anafilactică, sau sepsis  - 3bservaţi pacientul pentru Q)ee+i&# durere & piep% (i !%op c"rdi"c, acestea toate sunt reacţiianafilactice - iţi atenţi la pl!ngerile pacientului pentru dureri de c"p !"u dureri 'u!cul"re "n preenţa febrei,am!ndouă pot fi indicii ale unei reacţii nonhemolitice febrile- >onitoriaţi pacientul pentru di!e'i&"re" co"#ul$rii i&%r""!cul"re, i&!u*icie&5" re&"l$)e'o#lo/i&e'ie)e'o#lo/i&urie, toate acestea sunt semne t!rii ale reacţiei hemolitice acute - >onitoriaţi "lorile de l"/or"%or pentru "&e'i" refractară la terapia transfuiei, aceasta ar puteasemnifica o reacţie hemolitică "nt!riată- 3bservaţi pacienţii care primesc transfuii masive de s!nge pentru )ipo%er'ie u(o"r$, %ul/ur$ri deri%' c"rdi"ce )ipo%e&!iu&e !i )ipoc"lce'ie )iper"le'ie , produsele de s!nge reci pot afectasistemul de conducere cardiac reult!nd aritmii ventriculare- 0lte "ri%'ii c"rdi"ce )ipo%e&!iu&e" (i *ur&ic$%urile po% i&dic" )ipoc"lce'i" , care apar atuncic!nd citratul (utiliat drept conservant pentru produsele de s!nge) se combină cu calciul pacientului- Hiper"le'i" duce la colici intestinale, diaree, oligurie, spasme musculare, modificări pe 48, bradicardie premergătoare stopului cardiac4 04> B2 0G6D 623 40I77 D0 102?6G74J- 3prirea transfuiei. ?everitatea reacţiilor este legată de cantitatea introdusă- ?chimbaţi perfuorul care conţine cheaguri de s!nge şi "nlocuiţi-l cu altul nou, excepţie caul "n careeste numai o reacţie uşor alergică- 7nformaţi medicul. eacţiile la transfuie cer imediat intervenţii medicale- Bn caul unei reacţii alergice uşoare, transfuia ar trebui stopată şi administrate antihistaminice, laindicaţia medicului, transfuia poate fi reluată- >enţineţi linia venoasă pentru administrarea de medicamente şi soluţii la nevoie- 2otaţi s!ngele şi produsele de s!nge, timpul "n care au apărut reacţiile transfuiei, dar şi intervenţiilenursei- ecoltaţi s!nge simplu, se recolteaă o probă s!nge "nainte de transfuie pentru proba decompatibilitate, a doua probă (dacă este necesar) se recolteaă din braţul opus transfuiei şi se vaverifica hemoglobina liberă "n ser, indic!nd hemolia şi de asemenea ar trebui verificat nivelul bilirubinei- eturnaţi la punctul de transfuii punga de s!nge, oprind c!ţiva ml de s!nge, pentru o eventualăverificare "n caul "n care se produc reacţii postransfuionale severe- >onitoriaţi semnele vitale la fiecare &K sau mai frecvent dacă trebuie- >enţineţi evaluarea continuă a stării cardiopulmonare a pacientului

&AA

Page 189: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 189/200

- 0dministraţi medicaţia prescrisă "n acord cu tipul şi severitatea reacţiei la transfuie#- "&%i)i!%"'i&ice - diminueaă unele aspecte ale răspunsului alergic prin blocarea receptorilor histaminici. Bn unele cauri pot fi administrate pretransfuional, la indicaţia medicului- "&%ipire%ice"&"l#e+ice - se administreaă pentru a scădea febra şi diconfortul "n# reacţiilehemolitice acute, reacţiile febrile nonhemolitice, sepsisul bacterian- cor%ico!%eroi+i  - stabilieaă membranele celulei, descresc eliberarea histaminei; seadministreă "n reacţii alergice severe

- *luidele L administrarea rapidă a fluidelor i.v. poate ajuta la contracararea unor simptome aleşocului anafilactic- diure%ice'or*i&$  - pot fi administrate "n supra"ncărcarea circulatorie pentru a reducevolumul intravascular- "&%i/io%ice L se administreaă c!nd este suspectată contaminarea bacteriană- "n caul unui stop cardiac - se iniţiaă re!u!ci%"re" c"rdiopul'o&"r$ - recoltaţi prima pro/$ de uri&$  - se poate produce hemoglobinuria datorită reacţiilor hemolitice, gradul de deteriorare al rinichilor este influenţat de p:-ul urinar şi de rata excreţieiurinare. +acă deteriorarea rinichilor este severă, se recomandă di"li+$ 

eultate a teptate#ș

- 5acientul va avea mucoase ro - perfuia tisulară este "mbunătăţită- +ebitul cardiac va reveni la valorile de baă - volumul intravascular este restabilit- 10 se va menţine stabilă, volumul intravascular este restabilit- 0bsenta reacţiilor transfuiei - pacientul va fi calm şi exprimă confort- Bngrijirile nursing sunt aplicate corespunător pentru a menţine siguranţa şi confortul pacientului- 5acientul "şi menţine temperatura corpului "n limite normale- 5acientul va elimina urină ', - & mlYgh - reflectă starea optimă a fluidelor - 5acientul "şi va menţine saturaţia de oxigen mai mare de U%.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

IGIENA I CON7ORTUL PACIENTULUIȘ

;;<-=?. TOALETA ESCARELOR 

Ge&er"li%$ iț- 4scarele de decubit sau ulcerul de decubit repreintă una din complica iile cele mai frecvente aleț

imobilită ii, apăr!nd ca o rană la nivelul pielii din caua men inerii corpului vreme "ndelungată "nț ț

aceea i poi ie, fără schimbarea centrului de greutateș ț

- 4scarele se devoltă ca urmare a presiunii constante exercitate asupra pielii din ona de proiec ie aț

greută ii corpului, diminu!nd alimentarea cu s!nge a acestei one i determin!nd "n final moarteaț ș

(necroa) esutului respectivț

- Bn general caua decesului la pacien ii imobilia i este boala primară, dar i escarele pot contribui laț ț ș

decesul acestora, de aceea pree&ire" e!c"relor este unul din cele mai importante obiective ale

"ngrijirii bolnavului imobiliat sau cu capacitate limitată de mi careș- 0lte caue care pot contribui la apari ia escarelor de decubit sunt# v!rsta "naintată (piele fragilă),ț

subnutri ia, diverse forme de demen ă senilă (pierderea contactului cu realitatea, pacientul nu tie săț ț ș

 previnătratee escarele), unele boli cronice (diabet, afec iuni vasculare)ț

- Bn prima faă escara se manifestă printr-o culoare ro ie a pielii care se transformă apoi "ntr-o veiculăș

i "n continuare "ntr-o rană deschisă; onele cele mai expuse sunt cele aflate deasupra unor proeminenteș

osoase# ona sacrală i fesele, coatele, oldurile, glenele, umerii, spatele, urechile, ceafa i orice alteș ș ș

one "n care suprafe ele osoase vin "n contact cu suprafa a patuluiț ț

Page 190: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 190/200

- 5revenirea escarelor se face prin măsuri de reducere a presiunii exercitate pe onele expuse apari ieiț

lor#- repoi ionarea bolnavului imobiliat cel pu in o dată la două ore, aceasta reali!ndu-se prinț ț

ridicare evit!nd frecarea prin tragerealunecare- utiliarea pernelor clasice, colacilor de cauciuc, rulourilor sau altor dispoitive care "mpiedicăcontactul direct al onelor de risc cu suprafa a patuluiț

5recum i prin măsuri de "ngrijire a pielii#ș

- toaleta ilnică cu apă căldu ă i săpun neutru, masaj cu cremă hidratantă care protejeaă "nț șacela i timp pieleaș

- temperatura ambientală confortabilă (fără caldură excesivă i umiditate scăută)ș

- 3dată apărute escarele este obligatorie efectuarea toaletei acestora "ncep!nd din momentul "n careapare o discontinuitate a tegumentului- 4scarele se clasifică "n urmatoarele stadii#

- grad 7 L eritem stabil peste $ ore-leiune superficială- grad 77 L flictena (veicula) seroasă- grad 7F L ulcera ie profundă p!nă la nivelul fasciei musculareț

- grad F L leiuni profunde care afecteaă ona musculară p!nă la os- ?e efectueaă toaleta i pansamentul escarei (plăgii)ș

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- ontinuarea "ngrijirilor preventive pentru a nu lăsa escara să se extindă, precum i pentru a preveniș

apari ia altor leiuniț

- 6rmărirea preentei infec iei "n plagă, respectiv tratamentul antibioticț

- efacerea esuturilor afectateț

. De!criere" procedurii548C1740 >01470D4D3 - ărucior pentru pansamente- 1rusa cu instrumente sterile (pense, foarfeci, chiurete)- 0leă- >ănu i de cauciuc sterileș

- ?olu ii antiseptice pentru plagă (betadina) i tegument (alcool, tinctura de iod)ț ș- remă hidratantă indicată de medic- 1rusa de pansat cu tampoane i comprese sterile din tifon sau comprese de tifon cu vată hidrofilă "nș

interior (absorbante) dacă escara este avansată (grad 777)- >aterial de fixare (pansament autoadeiv)- 1ăvi ă renalăț

−+ocumentele utiliate#− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 5acientul este informat asupra necesitatii efectuarii pansamentului- ?e explica modul de desfasurare al procedurii- ?e obtine consimtamantul

7G7C- ?e asigură intimitatea dacă este caul

&U'

Page 191: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 191/200

- ?e poi ioneaă "n func ie de segmentul care urmeaă să fie pansatț ț

4416040 534+677- ?e "mbracă mănu i sterileș

- ?e "ndepărteaă pansamentul vechi fără a provoca durere, se delipe te cu apă oxigenată sau ser ș

fiiologic dacă este caul- ?e observă evolu ia plăgiiț

- ?e cura ă tegumentul din jurul plăgii cu alcool sau tinctură de iod dinspre plagă spre periferie,ț

schimb!nd des tampoanele, pentru a evita contaminarea plăgii- ?e spală plaga prin turnare pentru a nu produce durere cu solu ia antiseptică recomandată de medicț

("n ganeral betadina L nu se mai folose te după apari ia esutului cicatriceal L se cer recomandărileș ț ț

medicului "n continuare)- ?e absorb secre iile din plagă prin tamponare pentru a nu provoca durereț

- ?e terg din nou tegumentele din jurul plăgii cu antiseptic, apoi cu tampon uscatș

- ?e trateaă "n continuare plaga "n func ie de evolu ia acesteia, utili!nd medicamentele recomandateț ț

(antiseptice, antibiotice)- ?e acoperă plaga cu comprese sterile de tifon sau tifon cu vată ("n func ie de recomandări) dep! indț ș

marginea plăgii cu &-$ cm- ?e fixeaă pansamentul cu pansament adeivB287H740 5074216D67- ?e a eaă bolnavul "n poi ie comodă, lăs!nd ona pansată "n repausș ț

- ?e observă faciesul bolnavului, comportamentul la durere- ?e observă aspectul tegumentelor 438027G040 D36D67 +4 >62C- ?e colecteaă de eurile cu poten ial infec ios "n recipiente specialeș ț ț

- ?e cură ă i se pregătesc pentru steriliare instrumentele folositeț ș

- ?e "ndepărteaă mănu ile i se spală m!inileș ș

 231040 534+677- ?e noteaă "n fi a de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat pansamentulș

- ?e noteaă "n foaia de temperatură (tratament) i "n registru de predare informa ii i recomandări "nș ț ș

legătură cu pansamentele ulterioare- ?e noteaă orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)4F0D6040 47071C 77 534+677Ț

eultate dorite#- 5acientul nu acua durere, pansamentul este curat si uscat, plaga este in curs de vindecareeultate nedorite ce faceţiJ- 5acientul acuă durere, tegumentele sunt ro ii, edema iate; apar secre ii "n plaga L se anun ă medicul,ș ț ț ț

se acordă "n continuare "ngrijirile recomandate- 5ansamentul se umee te din caua secre iilor L se va face toaleta escarei mai frecventș ț

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

INTERNAREA I PRI3IREA PACIENTULUIȘ

;;=-=;. TRANS7ERUL PACIENTULUI4. Scopul procedurii oper"5io&"le0

 - ?tabilirea condiţiilor optime pentru transfer  - 0sigurarea securităţii pacientului "n perioada transferului

. De!criere" p rocedurii548C1740 >01470D4D3 - 9iletul de transfer, semnat şi parafat de medic

Page 192: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 192/200

- .3. a pacientului, dacă este caul- oaia de evidenţă şi mişcare ilnică a secţiei- 4fectele pacientului- 0lte bunuri de valoare ale pacientului, care au fost inventariate (acolo unde este caul)548C1740 5074216D67

5?7:7C- ?e anun ă pacientulfamilia despre necesitatea transferului şi unitateasecţia de transfer ț

- ?e obţine consimţăm!ntul informat al pacientuluifamiliei 7G7C- ?e evalueaă starea fiică, se asigură mijlocul de transport adecvat pentru transferul "n siguranţă al pacientului4416040 534+677- 3bţineţi recomandarea medicului- omunicaţi cu unitateasecţia de transfer pentru a stabili perioada optimă de transfer - 7nformaţi şi discutaţi cu pacientulfamilia condiţiile apropiatului transfer - ?olicita i ambulan a cu medicasistent (conform recomandării medicului curant), pe baă de cerereț ț

aprobată de H0?- 5regătiţi lucrurile care-i aparţin pacientului, biletul de transfer sauşi .3.

- 5regătiţi mijlocul de transfer adecvat fotoliu rulant, brancarda sau căruciorul rulant- 0coperiţi pacientul pentru a evita expunerea la frig i la curenţii de aer pe durata transportuluiș

- Bnsoţiţi personal pacientul p!nă la secţiaunitatea de transfer sau p!nă la ambulan ăț- 5reentaţi-l personalului de "ngrijiretransfer c!nd ajungeţi "n secţiaunitatea "n care s-a transferat saula ambulan ăț- 5reenta i asistentei şefe sau personalului "nso itor de pe ambulan ă dosarul pacientului sauşi biletulț ț ț

de transfer - 2otaţi numele medicului c!nd transferul pacientului s-a realiat- ?coateţi pacientul din evidenţele secţiei4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#

- 5acientulfamilia acceptă transferul după ce primeşte informaţii clare, accesibile- 5acientul este transferat "n condiţii de siguranţă- 5acientul este mulţumit de modul de organiare şi desfăşurare, a transferuluieultate nedorite e faceţiJ- 5acientulfamilia refuă transferul, consemnaţi refuul pacientuluifamiliei "n foaia de observaţie, subsemnătură- 5acientul este nemulţumit de modul de organiare desfăşurare a transferului- +iscutaţi cu pacientul şi explicaţi-i condiţiile de realiare a transferului- 5acientul se simte ameninţat şi "n nesiguranţă "n secţiaunitatea "n care a fost transferat- omunicaţi bl!nd cu pacientul- 0siguraţi-i un climat de "ncredere şi siguranţă.

&U$

Page 193: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 193/200

 PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

TRANS7UIA DE SMNGE

;;>-=<. E7ECTUAREA TRANS7UIEI I SUPRA8EGHEREA PACIENTULUIȘ

4. Scopul procedurii oper"5io&"le0- 7ntroducerea "n siguranţă de s!nge sau derivate de s!nge "n circulaţia venoasă

. De!criere" procedurii0548Ă1740 M7 F477040 >01470D4D3 - 1ava medicală sau cărucior pentru tratamente- ?eringiace,- >ănuşi sterile adecvate

- 5unga sau flaconul de s!nge io-grup, io-h- 1rusa de transfuie (perfuor cu filtru)- 9ranulă cu lumen mai larg- ?oluţie deinfectantă- 1ampoane- 8arou- Deucoplast sau bandă adeivă non alergică- 4tichetă- >uşama- ecipiente de colectare a deşeurilor- lanelă sau pătură

- ?tativ−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− ormular de consim ăm!nt "n vederea tratamentuluiț

− egistru de predare8eri*ic"5i %ru!" de per*u+ie prii&d i&%e#ri%"%e" "'/"l"@ului d"%" epir$rii i&%e#ri%"%e" pu&#iide !&#e %er'e&ul de "l"/ili%"%e "!pec%ul '"cro!copic "l !&#elui.548C1740 5074216D67

5?7:7C - 7nformaţi şi explicaţi procedura pacientului pas cu pas (scopul acesteia, senaţiile care pot să apară,riscurile transfuiei)- 3bţineţi consimţăm!ntului informat, folosind o formă scrisă de consimţăm!nt informat- 7nformaţi pacientul privind# senaţia de frig, m!ncărime, iritaţie, sau simptome anormale

7G7C- 5oiţia pacientului - decubit dorsal- 0siguraţi intimitatea pacientului- 7nstruiţi pacientul să nu măn!nce cu cel puţin $ore "nainte sau după terminarea transfuiei

Page 194: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 194/200

- 0legeţi locul pentru puncţia i.v. - se examineaă calitatea şi starea venelor; venele cele mai abordabilesunt cele ale membrelor superioare, nu cele ale membrelor inferioare (posibilitate detromboare)4416040 534+677#- Ferificaţi indicaţia medicului privind transfuia şi cantitatea de s!nge sau derivati de sange- Ferificati identitatea pacientului- ?pălaţi-va m!inile, imbracati mănuşi sterile

- Bn iua efectuării transfuiei se recolteaă $- ml de s!nge pentru proba de compatibilitateH4029406- 1rimiteţi la punctul de transfuii o cerere de s!nge care cuprinde#

- data cererii- numele spitalului- numele clinicii unde este internat pacientul- numele, prenumele si varsta pacientului- grupa de s!nge a pacientului- cantitatea de s!nge cerută- numele medicului care a indicat transfuia- numele asistentei care administreaă s!ngele

- Bncăliţi s!ngele la temperatura corpului- >enţineţi asepsia c!nd se deschide trusa de perfuat sterilă- 0şeaţi punga sau flaconul cu s!nge "n stativ-+eschideţi trusa de transfuat- ixaţi clema la o distanţă de $- cm sub picurator- Bnchideţi clema perfuorului- Bndepartati capacul acului şi inseraţi-l la locul de intrare al pungii sau flaconului de sange- 0păsaţi, str!ngeţi camera de scurgere a perfuorului şi lăsaţi să se umple p!nă la jumătate cu s!nge- Bnlăturaţi capacul protector de la celălalt capăt al tubului- +eschideţi clema şi lăsaţi s!ngele să curgă pe tub p!nă ce se elimină bulele de aer- Iineţi perfuorul la "nălţimea corpului pentru a elimina bulele de aer, nu "n jos- Bnchideţi clema şi puneţi capacul protector- ?electaţi locul potrivit (de preferinţă venele de la plică cotului)- 5uneţi muşamaua sub braţul pacientului- 0plicaţi garoul la &'- &$ cm deasupra locului pentru puncţie, capetele garoului trebuie direcţionatedeparte de ona de puncţie- Ferificaţi preenţa pulsului distal, radial- ecomandaţi pacientului să str!ngă pumnul- +einfectaţi tegumentul (tampon cu alcool), @' de secunde- 5oiţionaţi m!na nedominantă la - cm sub locul de puncţie şi cu policele "ntindeţi pielea deasupravenei- Bnlăturaţi capacul acului şi capacul protector al perfuorului L p"!%r"%i !%erili%"%e" l" c"p"%ul li/er "lper*u+orului- 0taşaţi acul la perfuor şi punctionaţi vena- 6rmăriţi cursul venei, c!nd s!ngele se "ntoarce prin lumenul acului avansaţi acul "n venă, &-$ cm- +elegaţi garoul şi spuneţi pacientului să deschidă pumnul- +acă se instaleaă transfuia cu branulă, fixaţi cu degetul arătător de la m!na st!ngă exercit!nd presiune la <cm deasupra locului puncţiei- 4xtrageţi mandrenul de pe lumenul branulei şi ataşaţi capătul branulei la tubul perfuorului- +eschideţi clema şi daţi drumul s!ngelui să curgă- ixaţi branula cu beni de leucoplast sau bandă non alergică

&U

Page 195: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 195/200

- Bncepeţi administrarea s!ngelui- 4fectuaţi proba biologică 34D4`4# lăsaţi să curgă $' - <' ml de s!nge şi reglaţi ritmul la &'- & picăturiminut timp de K; supravegheaţi pacientul şi dacă nu apar semne de incompatibilitate repetaţioperaţia- 0plicaţi eticheta pe pungaflaconul de s!nge indic!nd ora la care a "nceput transfuia- +acă transfuia s-a terminat, "nchideţi clema- etrageţi branula şi aplicaţi un tampon cu alcool sau un pansament steril

- 5unga sau flaconul "n care trebuie să răm!nă aprox. -@ ml de s!nge se pastreaa "n eventualitateaunor verificări ulterioare "n ca de accidente posttransfuionale tardiveB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "ntr-o poiţie comodă şi acoperi-ti-l- Ferificaţi semnele vitale la fiecare &K, "n prima jumătate de oră după "nceperea transfuiei, apoi lafiecare jumătate de oră sau la o oră după transfuie- 7nformaţi pacientulfamilia să anunţe asistenta "n ca de m!ncărime, dispnee, ameţeli, dureri "n spatesau "n piept, deoarece acestea pot fi reacţii ale transfuiei- 7nstruiţi pacientul să va informee dacă durerea sau roşeaţa apar la locul puncţiei venoase, deoareceacestea sunt indicative ale infiltraţiei- 1emperatura camerei să fie cu & -$* mai ridicată- 3feriţi pacientului lichide calde şi acoperiţi-l cu o patura438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile i spălaţi-vă m!inileș

 231040 534+677- 2otaţi "n fisa de proceduri data, ora, semnătura asistentei care administreaă s!ngele sau derivatele des!nge- 2ota i "n foaia de temperatură (tratament) i "n registru de predare efectuarea transfuiei astfel "nc!tț ș

să reulte ora la care a "nceput i la care s-a terminat administrarea; numărul de serie alș

 pungiiflaconului de s!nge- 4ventualele reacţii ale pacientului- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 4valuaţi răspunsul pacientului la administrarea s!ngelui - semnele vitale sunt normale, absenţafrisonului, m!ncărimii, urticariei sau iritaţiei; analiele de laborator "nlimite normale; mucoasele şi tegumentele sunt colorate ro, pacientul a "nţelesscopul şi riscurile transfuieieultate nedoritee faceţi#- 4mbolia pulmonară manifestată prin agitaţie, cianoă, dureri toracice, tuse chinuitoare, hemoptiie L intrerupeti transfuia, anuntati medicul- :emolia intravasculară cu blocaj renal, şoc posttransfuional- intrerupeti transfuia, anuntatimedicul- 0cidoa metabolică si stop cardiac prin hipotermie se pot produce datorită s!ngelui ne"ncălit -incăliţi s!ngele "nainte de a-l perfua, supravegheaţi pacientul, anunţaţi medicul, intrerupeţi perfuia - Mocul hemolitic prin incompatibilitatea de grup manifestat cu frison, tahicardie, dispnee, cianoă,dureri lombare, retrosternale, stare generală alterată - anunţaţi medicul- Bnfundarea perfuorului şi acului cu cheaguri - se schimbă perfuorul şi acul- :ipotermia L incăliţi bolnavul prin suplimentarea numărului de pături, aplicarea de buiote cu apăcaldăATENŢIE F- Nu &c$l+i5i !&#ele & "p$ c"ld$ !"u de"!upr" !ur!elor de c$ldur$

Page 196: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 196/200

- Nu "#i%"%i pu&#"*l"co&ul de !"&#e- D"c$ "p"r re"c5ii po!%%r"&!*u+io&"le re%ur&"5i pu&#"*l"co&ul de !&#e l" pu&c%ul de %r"&!*u+ii- Re!pec%"5i "!ep!i"- Nu u'ple5i c"'er" per*u+orului cu !&#e - &u !e '"i po"%e ur'$ri ri%'ul de cur#ere- D"c$ "cul !-" &*u&d"% &u per'e"/ili+"5i "cul pri& pre!iu&e.

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘ

LABORATOR 

;;-<<. RECOLTAREA ASEPTICĂ A URINEI UROCULTURA

4. Scopul procedurii0- ?tudiul bacteriologic al urinei pentru identificarea germenilor şi efectuarea antibiogramei

. De!criere" procedurii0548C1740 >01470D4D3 

a) pentru prelevarea fără sondaj pregătiţi#- 0pă şi săpun pentru toaleta genito-urinară- 0ntiseptic pentru deinfecţia meatului uretral- omprese sterile- ecipient pentru colectarea sterilă a urinei- 9ainet dacă este necesar - ontainer pentru deşeuri b) pentru prelevarea pe sonda urinară a demeure pregătiţi#- 1avă medicalăcărucior - omprese sterile- 0ntiseptic; soluţie de clorhexidină

- ?eringă şi ace sterile, recipient (eprubetă) de urocultură ?147D- ontainer pentru aruncarea materialelor folositec) pentru prelevarea prin sondaj intermitent pregătiţi#- 1avă medicalăcărucior - ?ondă veicală pentru bărbat sau femeie- omprese sterile- ecipient steril pentru recoltarea urinei−+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 4xplicaţi pacientului necesitatea prelevării- 0siguraţi pacientul de inofensivitatea procedurii- 7nstruiţi pacientul conştient şi valid cum să recoltee singur 

7G7C&U@

Page 197: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 197/200

- 4fectuaţi toaleta genito-urinară la pacientul nedeplasabil- 0siguraţi condiţii pentru efectuarea toaletei la pacientul valid- 0siguraţi intimitatea pacientului.4416040 534+677#- Ferificaţi prescripţia medicală- 7dentificaţi pacientul- 5relevaţi prin una din metodele enumerate mai jos "n funcţie de starea pacientului sau recomandarea

medicalăa) prelevarea fără sondaj#- ?pălaţi-vă m!inile cu apă şi săpun (lavaj simplu)- ecoltaţi urina de la bărbat sau femeie după toaleta genito-urinară cu apă şi săpun şi clătit abundent;uscaţi regiunea, deinfectaţi meatul uretral cu comprese sterile "mbibate "n antiseptic- olectaţi urina, "n recipientul steril, din mijlocul jetului- 0coperiţi tubul steril b) prelevarea de către pacientul conştient şi capabil să urinee "n mod voluntar - 4xplicaţi pacientului modul de derulare a procedurii- 3feriţi-i comprese sterile cu antiseptic pentru deinfecţia meatului urinar după spălare- +aţi-i pacientului flaconul steril- 4xplicaţi-i să urinee la toaletă, lăs!nd să curgă primul jet şi recolt!nd urina "n flacon din mijlocul jetului- ereţi-i pacientului să-şi spele m!inile după prelevarea urineic) prelevarea pe sonda urinară a demeure- ?pălaţi-vă m!inile cu apă şi săpun (lavaj simplu)- olosiţi mănuşi de unică folosinţă- +einfectaţi locul de prelevare, cu comprese sterile "mbibate "n antiseptic- 5uncţionaţi tubulatura pungii de colectare cu acul steril adaptat la seringă şi prelevaţi cantitateanecesară de urină- 1ransferaţi urina din seringă "n flaconul pentru laborator - 0runcaţi acul şi seringa "n containerul special+acă diurea este scăută#- lampaţi sonda sub locul de prelevare fără s-o leaţi- 0şteptaţi &'-&K ca să se adune o cantitate suficientă de urină pentru examend) prelevarea prin sondaj intermitent#- 7ntroduceţi sonda veicală respect!nd tehnica sondajului veical la bărbat sau femeie- >enţineţi sonda pe durata evacuării urinei- Dăsaţi urina să curgă "n bainet şi recoltaţi apoi "n recipientul pentru laborator - 4vacuaţi tot conţinutul veicii urinare- Bndepărtaţi sonda şi deinfectaţi meatul urinar - 0runcaţi materialele folosite "n container - ?pălaţi-vă m!inile- 0jutaţi pacientul să se "mbraceB287H740 5074216D67- 5acientul deplasabil nu are nevoie de "ngrijiri speciale- ?upravegheaţi pacientul purtător de sondă, asiguraţi-vă că este permeabilă şi racordată la pungacolectoare438027G040 D36D67 +4 >62C- olecta i materialele folosite "n recipiente speciale conform precauţiunilor universale (5.6.)ț

 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea

Page 198: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 198/200

- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registrul de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analia cerută, aspectul urinei- eultatul se va trece "n fi a de laborator ș

- 2ota i orice observaţie legată de starea pacientului "n registrul de predare (raportul de tură)ț

- eacţia pacientului la procedură548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 espectaţi următoarele reguli generale#

- 1ransportaţi imediat eşantionul la laborator pentru a evita multiplicarea germenilor sau păstraţi-l lafrigider la R* "n caul "n care examenul se face mai t!riu (nu mai mult de &$ ore)- 4tichetaţi mostra imediat după recoltare cu nume, prenume, 25, data şi ora recoltării- Bnsoţiţi monstra cu o fişă de informaţii L bilet de trimitere cu date clinice (t*, starea de sănătate a pacientului, motivul recoltării)4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptate#- 0bsenţa contaminării "n timpul emisiei şi recoltării ca urmare a toaletei genito-urinare şi deinfecţieimeatului urinar eultate nedorite e faceţi J- ontaminarea urinei prelevate cu bacterii preente "n regiunea periuretrală "n timpul emisiei(bacteriurie slabă \ &'.''' germeniml)- epetaţi procedura respect!nd normele de igienă locală- >ultiplicarea germenilor prin păstrare mai mult de oră "n afara frigiderului- 5ăstrarea prea mult la rece duce la precipitarea uraţilor i "mpiedică analia ulterioară a urineiș

- espectaţi normele generale de pregătire a produsului pentru laborator - 4misia dificilă a urinei prin blocaj psihologic- 3feriţi timp sau recoltaţi prin sondaj veical ("n ca de urgenţă). 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ

RECOLTAREA PRODUSELOR BIOLOGICE I PATOLOGICE PENTRU ANALIE DEȘLABORATOR 

;;-=. RECOLTAREA SMNGELUI PENTRU 8SH

4. Scopul procedurii0- +eterminarea rapidită ii cu care se produce sedimentarea (aşearea progresivă) hematiilor pe fundulț

eprubetei din s!ngele necoagulabil lăsat "n repaus. De!criere" procedurii0

548C1740 >01470D4D3 - 1avă medicalămasa pentru recoltari- 0c dublu acoperit cu cauciuc pentru recoltare i holder ș

- Facutainer cu anticoagulant L citrat de sodiu (cu capac negru)- ?oluţie deinfectantă (alcool, tinctura de iod); tampon de vată, garou, tăviţă renală- >ănuşi de cauciuc de unică folosinţă, muşama- ecipiente pentru colectarea deşeurilor −+ocumentele utiliate#

− i a de proceduriș

− oaia de temperatură (tratament)− onsim ăm!nt informat al pacientului pentru efectuarea procedurilor ț

&UA

Page 199: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 199/200

− egistru de eviden ă a recoltărilor ț

− egistru de predare548C1740 5074216D67

5?7:7C- 7nformaţi şi explicaţi pacientului procedura- 3bţineţi consimţăm!ntul informat- Bncurajaţi şi susţineţi pacientul

7G7C- 0tenţionaţi pacientul să nu măn!nce şi să stea "n repaus fiic- Ferificaţi dacă a respectat recomandările- 5oiţionaţi pacientul "n decubit dorsal cu membrul superior sprijinit pe pat ca pentru puncţia venoasă- 0siguraţi intimitatea pacientului- 0legeţi vena cea mai uşor abordabilă4416040 534+677- ?pălaţi m!iniledeinfectaţi-lepuneţi mănuşi de unică folosinţă- >ontaţi acul dublu la holder prin "nşurubare- Bndepărtaţi cauciucul de pe ac - partea superioară- 0plicaţi garoul

- 5uncţionaţi vena- +elegaţi garoul- ixaţi tubul vacuette destinat recoltării F?:- 6mpleţi p!nă la semn recipientul cu s!nge- etrageţi acul după aplicarea tamponului cu alcool- 4xercitaţi o presiune asupra tamponului de $- <K- 0gitaţi lent tubul vacuetteB287H740 5074216D67- 0şeaţi pacientul "n poiţie comodă, aplicaţi o bandă adeivă non alergică deasupra tamponului- 3bservaţi faciesul, tegumentele, comportamentul pacientului- 3bservaţi locul puncţiei

438027G040 D36D67 +4 >62C- olectaţi deşeurile "n recipiente speciale conform 56- Bndepărtaţi mănuşile- ?pălaţi m!inile 231040 534+677- 2otaţi "n fişa de proceduri data, ora, semnătura persoanei care a efectuat recoltarea- 2otaţi "n foaia de temperatură (tratament) i "n registru de eviden ă a recoltărilor ora, proba recoltată,ș ț

analia cerută- eultatul se va trece pe fi a de laborator ș

- 2otaţi "n registrul de predare orice observaţie legată de starea şi reacţia pacientului548C1740 53+6?6D67 54216 D093013 

- 4tichetaţi eprubeta sau vacutainerul pentru laborator - ompletaţi biletul de trimitere- 1ransportaţi imediat produsul la laborator 4F0D6040 47071CI77 534+677eultate aşteptatedorite#- 5uncţia venoasă se desfăşoară fără incidente- 5acientul exprimă stare de confort- ?!ngele nu se coaguleaă şi nu se hemolieaă- 2u apare hematomul localeultate nedorite e face iJț

Page 200: subiecte asist

7/23/2019 subiecte asist

http://slidepdf.com/reader/full/subiecte-asist 200/200

- 5acientul preintă ameţeli, paloare accentuată, lipotimie L se anun ă mediculț

- ?e produce coagularea s!ngelui L se repetă recoltarea- ?e produce hemolia s!ngelui L se repetă recoltarea- 5erforarea venei şi apariţia hematomului L compresie locală, comprese reci, aplicarea unui unguentcare favorieaă resorb ia.ț


Recommended