Home >Documents >Studiu de Caz Albirea Dintilor

Studiu de Caz Albirea Dintilor

Date post:01-Jun-2018
Category:
View:215 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  1/12

   Albirea dinţilor devitali

  Prezentare de caz clinic 

   An III,Gr.1 Facultatea de

  Tehnica Dentara

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  2/12

  ∗ Rezumat ∗ Introducere ∗ Material si metoda ∗ Caz clinic ∗ Rezultate ∗ Discutii ∗ Concluzii

  Cuprins

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  3/12

  Cu aplicaţie îndeosebi în stomatologia cosmetică,

  albirea dentară poate fi utilizată împreună cu alte tehnici restaurative în cursul tratamentului stomatologic. lbirea dinţilor devitali este necesară atunci c!nd dorim să îmbunătăţim aspectul acestor dinţi, cunoscut fiind faptul că

  dinţii devitali pot căpăta în timp o coloraţie cenu" ie saucoloraţii roz#cenu"iu atunci c!nd nu au fost corect obturaţi endodontic. ∗ CUVINTE CHEIE albire dentară, dinţi devitali

  Rezumat 

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  4/12

   avea dinţi albi "i sănăto"i este un deziderat de multe ori greu de realizat, de"i reprezintă o preocupare umană din cele mai vechi timpuri. $ocietatea modernă a mărit importanţa aspectului e%terior al individului, lucru reflectat în modă, cosmetică, estetică corporală în general "i estetica dentară în particular.

    Cosmetica dentară are adresabilitate către toţi pacienţii preocupaţi de aspectul z!mbetului lor, dar este o opţiune mai ales pentru pacienţi tineri care au avut de suferit accidente diverse

  sau care, din diferite motive &carenţe, negli'enţă în copilărie "i adolescenţă( ai a'uns la v!rstamaturităţii av!nd dinţi deosebit de afectaţi de boala carioasă, de complicaţiile acesteia ce duc la devitalizări dentare sau chiar la e%tracţii.

    sociind un consum crescut de cafea, ţig ări, băuturi ce conţ in diver"i coloranţi artificiali la aceste probleme de'a e%istente obţinem un rezultat dezastruos din punct de vedere estetic, cu prezenţa unei coloraţii închise a dinţilor ce determină un aspect neplăcut al z!mbetului "i implicit al fizionomiei pacientului.

    ceste modificări de culoare la nivel dentar poartă numele de discromii.   )ratamentul acestor discromii presupune un procedeu de albire a dinţilor "i un eventual

   procedeu de acoperire parţ ială sau totală a coroanelor dentare. *rocedeul de albire urmăre"te ameliorarea cromaticii dentare iar procedeul de acoperire urmăre"te o restaurare coronară estetică.

    Cele mai utilizate substanţe pentru albirea dentară sunt+ pero%idul de hidrogen, pero%idul

  de carbamidă, perboratul de sodiu.   Indiferent de tehnica de albire a dinţilor sau de substanţa de albire folosită, mecanismul

  Introducere

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  5/12

    *entru albirea &decolorarea( dinţilor devitali se aplică agentul de albire at!t pe suprafaţa smalţului dintelui de tratat &albire e%ternă( c!t "i în camera pulpară &albire internă(.

    n cazul tehnicii de albire e%ternă a dinţilor devitali, agentul de albire are  proprietatea de a penetra prismele de smalţ, a'ung!nd la nivelul dentinei unde alterează moleculele organice colorate, transform!ndu#le în molecule incolore.

    n cazul tehnicii de albire intern ă a dinţilor devitali, agentul de albire pătrunde în canaliculele dentinare "i degradează moleculele organice colorate.

    Cu c!t concentraţia substanţelor de albire este mai mare, cu at!t ratadescompunerii în ioni de o%igen este mai mare "i timpul de acţiune este mai scurt. De aceea am ales pentru cazul clinic prezentat un produs pe bază de pero%id de hidrogen -/ &0palescence 1tra2oost, 3ltradent( . )ehnica de albire folosită este 4paint#on5, adică aplicarea individuală, pe fiecare dinte, a gelului de albit.

   

  Material si metoda

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  6/12

  *acienta 6.R., în v!rstă de 78 ani s#a prezentat în cabinetul de medicină dentară fiind nemulţ umită de aspectul dinţilor săi din grupul frontal superior. *acienta se ferea să z!mbească, în timpul vorbirii deschidea foarte puţ in gura, fiind permanent atentă la c!t de mult se vedeau dinţii frontali superiori.

  Din anamneză a reie"it că pacienta a suferit repetate intervenţii la dinţii

  din grupul frontal superior, aceste intervenţii fiind făcute cu scopul de a stopa evoluţia unor procese carioase apărute la acest nivel. 9a e%amenul clinic efectuat prin inspecţie "i palpare am constatat e%istenţa unor restaurări coronare din compozit fotopolimerizabil la nivelul 7.:., :.7., :.:.. ce"ti dinţi aveau o coloraţie gri#cenu"iu, caracteristică dinţilor devitali, dar "i o coloraţie roz#gălbui, datorată endometazonei folosită pentru tratamentul endodontic. 7.:., :.7., :.:. au fost investigaţi radiologic, constat!nd e%istenţa unor obturaţii de canal corect efectuate.

  0bturaţiile coronare erau incorect adaptate "i prezentau o coloraţie marginală brun#cenu"ie. ;fectul era deosebit de inestetic, av!nd în vedere întinderea destul de mare a obturaţiilor pe faţa vestibulară a dinţilor.

   

  Cazul clinic 

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  7/12

   

  n prima "edinţă s#a efectuat un detartra' "i peria' profesional pentru îndepărtarea petelor "i a coloraţiilor de pe suprafaţa dentară &6ig. 7(.

   

  Fig.1 Situaţia iniţială, după periaj şi detartraj   

  n a doua "edinţă s#a procedat la efectuarea unei albiri e%terne.   *ero%idul de hidrogen este caustic pentru ţesuturile moi de la nivelul cavităţii bucale, necesit!nd o izolare riguroasă a acestora în momentul aplicării gelului. )rusa 0palescence ;%tra2oost conţine o seringă cu o ră"in ă specială pe care a, aplicat#o la nivelul coletului dentar "i am fi%at#o prin fotopolimerizare. ;a izolează astfel gingia de acţiunea iritativă a pero%idului.

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  8/12

  n plus, s #au folosit rulouri de vată "i depărtătoare pentru a prote'a buzele "i obra'ii pacientei &6ig.:(.

   

  Fig. 2 Aplicarea mijloacelor de iolare

   

  (.

    După realizarea izolării, am aplicat gelul de albire at!t pe suprafeţele e%terne ale dinţilor c!t "i în

  camera pulpară. După e%pirarea timpului de acţiune am îndepărtat gelul în întregime "i am închis camera pulpară cu o buletă de vată "i ciment pentru obturaţiile provizorii.

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  9/12

    Fig.# $ndepărtarea re%taurărilor coronare  

  Fig.& $ndepărtarea materialului de o"turaţie la ni'elul onei de acce% endodontic cu lărgirea ace%tui %paţiu

   

  ceea"i pa"i au fost urmaţi în cursul următoarelor "edinţe.

    *entru a preveni apariţia unei resorbţii e%terne am aplicat în camera pulpară o pastă dehidro%id de calciu ce are rolul de a penetra canaliculele dentinare p!nă la nivelul straturilor superficiale.

   

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  10/12

    n total au fost necesare cinci "edinţe pentru a obţine o

  decolorare la nivelul 7.:., :.7., :.:. "i obţinerea unei culori asemănătoare dinţilor vecini.

    După două săptăm!ni de la încheierea tratamentului de albiream realizat obturaţiile fizionomice din compozit fotopolimerizabil. cesta s#a ales în acord cu noua culoare a dinţ ilor. Culoarea aleasă, conform cheii de culori @ita, este : &6ig.A(.

   

  Rezultate

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  11/12

   

  "a cum reiese din tehnica de lucru, metoda albirii dentare este una non#invazivă. De"i sunt necesare mai multe "edin ţe, rezultatele nu înt!rzie să apară "i sunt, de multe ori, spectaculoase.

    lbirea dentară este un proces nedăunător dar trebuie respectate anumite condiţii, "i

  anume+ izolarea corectă a părţilor moi &gingie, buze, obra'i(, pentru a le feri de eventuale arsuri cauzate de pero%id, iar în cazul albirii dinţilor devitali să aplicăm, la încheierea  procesului de albire, hidro%id de calciu în camera pulpară pentru prevenirea resorbţiei e%terne.

    cest caz ar fi putut fi rezolvat cu a'utorul unei protezări fi%e. v!nd în vedere v!rsta  pacientei am considerat că albirea dinţilor "i restaurarea coronară cu material compozit

  fotopolimerizabil este o variantă de tratament mai bună din perspectiva conserv ăriiţesutului dentar dur "i a aspectului natural al dinţilor.

    După procesul de albire propriu zis în dinte răm!ne foarte mult o%igen. 0%igenul afectează puterea de adeziune a compozitului prin alterarea polimerizării corecte a stratului de adeziv &bonding(. Din acest considerent a fost necesar să a"teptăm două săptăm!ni p!nă la realizarea obturaţiilor din compozit fotopolimerizabil.

  Discuţii 

 • 8/9/2019 Studiu de Caz Albirea Dintilor

  12/12

    3tiliz!nd tehnica albirii dentare, împreună cu restaurările coronare fizionomice estetice, am reu"it să evit ăm un sacrificiu mare de substanţă dură dentară, pe care am fi fost nevoiţi să#l facem

  în cazul unei restaurări protetice .   Deoarece am lucrat la nivelul unor dinţi devitali, am putut utiliza un gel pentru albire într#o concentraţie mai mare &-/(, "i astfel am obţinu

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended