+ All Categories
Home > Documents > STRUCTURA CALCULATORULUI

STRUCTURA CALCULATORULUI

Date post: 02-Jan-2016
Category:
Upload: megan-douglas
View: 177 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
STRUCTURA CALCULATORULUI. Prof informatica Nicolae Comanici Colegiul Tehnic,,Dorin Pavel”Alba Iulia. I. INTRODUCERE-STRUCTURA CALCULATORULUI. I.Introducere. - PowerPoint PPT Presentation
26
STRUCTURA CALCULATORULUI STRUCTURA CALCULATORULUI Prof informatica Nicolae Comanici Prof informatica Nicolae Comanici Colegiul Tehnic,,Dorin Pavel”Alba Iulia Colegiul Tehnic,,Dorin Pavel”Alba Iulia
Transcript

STRUCTURA CALCULATORULUISTRUCTURA CALCULATORULUI

Prof informatica Nicolae ComaniciProf informatica Nicolae Comanici

Colegiul Tehnic,,Dorin Pavel”Alba IuliaColegiul Tehnic,,Dorin Pavel”Alba Iulia

I. INTRODUCERE-STRUCTURA CALCULATORULUII. INTRODUCERE-STRUCTURA CALCULATORULUI

I.Introducere.I.Introducere.

Omenirea este într-o continuă dezvoltare economică şi transformări ştiinţifice ,un rol important îl Omenirea este într-o continuă dezvoltare economică şi transformări ştiinţifice ,un rol important îl joacă transferul de informaţii pe glob cât şi în spaţiul cosmic.joacă transferul de informaţii pe glob cât şi în spaţiul cosmic.In acest context, apariţia calculatorului electronic a dus la dezvoltarea multor domenii prin In acest context, apariţia calculatorului electronic a dus la dezvoltarea multor domenii prin preluarea cantităţilor mari de informaţii şi date.preluarea cantităţilor mari de informaţii şi date.Calculatorul electronic (sistemul de calcul), a fost conceput să imite sistemul de gândire uman şi Calculatorul electronic (sistemul de calcul), a fost conceput să imite sistemul de gândire uman şi să fie capabil să efectueze rapid un număr mare de operaţii matematice şi să stocheze rezultatele să fie capabil să efectueze rapid un număr mare de operaţii matematice şi să stocheze rezultatele acestora.acestora.In ziua de azi calculatorul electronic a ajuns sa fie indispensabil, pentru multe domenii, cât şi în In ziua de azi calculatorul electronic a ajuns sa fie indispensabil, pentru multe domenii, cât şi în domeniul casnic.domeniul casnic.

II.Hardware.II.Hardware.

Totalitatea dispozitivelor electronice şi mecanice dintr-un calculator sunt numite componente Totalitatea dispozitivelor electronice şi mecanice dintr-un calculator sunt numite componente hardware.hardware.

III.Software.III.Software.

Totalitatea informaţiilor schimbate între om si calculator se regăsesc sub forma de comenzi , Totalitatea informaţiilor schimbate între om si calculator se regăsesc sub forma de comenzi , programe , sisteme de operaţii şi aplicaţii ce reprezintă software-ul sistemului de calcul.programe , sisteme de operaţii şi aplicaţii ce reprezintă software-ul sistemului de calcul.

II. HARDWARE-MONITORII. HARDWARE-MONITOR

Un PC (Personal Computer) Un PC (Personal Computer) este compus din :este compus din :

1. 1. = = Monitor Monitor = =

-are rolul de a afişa imagini, texte -are rolul de a afişa imagini, texte etc.etc.

- monitoare CRT- cu tub cinescop - monitoare CRT- cu tub cinescop

- monitoare LCD- cu cristale - monitoare LCD- cu cristale lichidelichide

II. HARDWARE-UNITATEA CENTRALAII. HARDWARE-UNITATEA CENTRALA2.= 2.= Unitatea centralăUnitatea centrală = =

- se prezintă sub forma unei carcase în care avem - se prezintă sub forma unei carcase în care avem componentele electronice: sursa de alimentare, componentele electronice: sursa de alimentare, placa de bază, procesorul, memoria placa de bază, procesorul, memoria RAMRAM (pentru (pentru stocarea temporară a datelor), discul dur (stocarea temporară a datelor), discul dur (hard diskhard disk) ) etc. etc. -unitatea prezintă un panou frontal pe care se afla -unitatea prezintă un panou frontal pe care se afla butoanele de pornire/oprire şi reset, ledurile care butoanele de pornire/oprire şi reset, ledurile care semnalează funcţionarea sistemului,activitatea semnalează funcţionarea sistemului,activitatea hard hard diskdisk-ului şi dispozitivele de stocare permanentă a -ului şi dispozitivele de stocare permanentă a datelor pe suport magnetic extern (unităţi de datelor pe suport magnetic extern (unităţi de dischetă (dischetă (floppyfloppy), CD-ROM);), CD-ROM);- un panou în spate unde există prizele de conectare - un panou în spate unde există prizele de conectare pentru monitor, tastatură, mouse, imprimantă, reţea pentru monitor, tastatură, mouse, imprimantă, reţea etc.etc.

II. HARDWARE-SURSA DE ALIMENTAREII. HARDWARE-SURSA DE ALIMENTARE

2.1=2.1=Sursa de alimentareSursa de alimentare==

- este una din componentele - este una din componentele importante ale calculatorului;importante ale calculatorului;

- sursa de alimentare preia - sursa de alimentare preia curentul alternativ cu curentul alternativ cu tensiunea de 220V din priza tensiunea de 220V din priza de perete de perete şi îl transformă în şi îl transformă în tensiuni de voltaje mai tensiuni de voltaje mai mici(3,3V;5V;12V) care sunt mici(3,3V;5V;12V) care sunt dirijate prin cabluri specialedirijate prin cabluri speciale ccătre componentele care au ătre componentele care au nevoie de aceste tensiuni.nevoie de aceste tensiuni.

II. HARDWARE-PLACA DE BAZAII. HARDWARE-PLACA DE BAZA

2.2 = 2.2 = Placa de bazPlaca de bazăă==-este placa principală a unui -este placa principală a unui calculator, pe care se află calculator, pe care se află circuite(magistrale), sloturi circuite(magistrale), sloturi pentru plăcile de extensie, pentru plăcile de extensie, procesorul, BIOS-ul (procesorul, BIOS-ul (Basic Basic Input/Output SystemInput/Output System), ), memoria, interfaţa cu memoria, interfaţa cu dispozitivele de stocare de dispozitivele de stocare de date, porturile (paralel, date, porturile (paralel, serial);serial);-controlerele pentru periferice -controlerele pentru periferice (monitor, tastatură, unitatea (monitor, tastatură, unitatea de disc), toate aceste cipuri de de disc), toate aceste cipuri de pe placa de bază poartă pe placa de bază poartă numele colectiv de cipset.numele colectiv de cipset.

II. HARDWARE-MICROPROCESORULII. HARDWARE-MICROPROCESORUL

2.3 2.3 ==MicroprocesorulMicroprocesorul = =-este -este considerat ,,creierul’’calculatorulconsiderat ,,creierul’’calculatorului;ui;-s-se mai numeşte şi Unitatea e mai numeşte şi Unitatea Centrală de Prelucrare (Centrală de Prelucrare (UCPUCP));;-realizează calcule aritmetice şi -realizează calcule aritmetice şi operaţii operaţii logicelogice;; -controlează celelalte -controlează celelalte componente ale calculatoruluicomponente ale calculatorului;; -p-procesorul are propria sa rocesorul are propria sa memorie numită memorie cachememorie numită memorie cache;; -v-viteza unui procesor reprezintă iteza unui procesor reprezintă numărul de numărul de instrucţiuni care pot fi instrucţiuni care pot fi executateexecutate într-o unitate de timp într-o unitate de timp;;-viteza s-viteza se măsoară in MegaHertzi e măsoară in MegaHertzi sau GigaHertzi.sau GigaHertzi.

II. HARDWARE-MEMORIA INTERNAII. HARDWARE-MEMORIA INTERNA

2.4 = 2.4 = Memoria internMemoria internăă = =-are rolul de stocare internă a datelor -are rolul de stocare internă a datelor pe cipuri pe cipuri electroniceelectronice. . -două tipuri de memorii interne ies în -două tipuri de memorii interne ies în evidenţă :evidenţă :

ROM (ROM (Read Only MemoryRead Only Memory), memorie ), memorie care permite doar citirea, nu şi scrierea care permite doar citirea, nu şi scrierea datelor. Toate calculatoarele conţin datelor. Toate calculatoarele conţin memorie ROM, în care sunt scrise memorie ROM, în care sunt scrise instructiunile de pornire a calculatorului. instructiunile de pornire a calculatorului.

RAM (RAM (Random Access MemoryRandom Access Memory), ), memoria cu acces aleator. memoria cu acces aleator. Acest tip de Acest tip de memorie permite atât citirea cât şi memorie permite atât citirea cât şi scrierea de date. La oprirea scrierea de date. La oprirea calculatorului, datele din această calculatorului, datele din această memorie se pierd.De aceea e bine memorie se pierd.De aceea e bine salvate pe medii externe (hard-disk, salvate pe medii externe (hard-disk, floppy, etc...)floppy, etc...)

II. HARDWARE-PLACA VIDEOII. HARDWARE-PLACA VIDEO

2.5 =2.5 =Placa videoPlaca video= =

-este dispozitivul care face legatura -este dispozitivul care face legatura îîntre ntre procesor, sistem procesor, sistem şşi monitor ;i monitor ;

-ea este înzestrata cu microprocesor -ea este înzestrata cu microprocesor propriu numit accelerator grafic propriu numit accelerator grafic şşi cu i cu memorie proprie numitmemorie proprie numităă memorie video ; memorie video ;

-are rolul de a afi-are rolul de a afişşa pe monitor datele a pe monitor datele procesate de CPU (de fapt rezultatul procesate de CPU (de fapt rezultatul acestor procesacestor procesăări);ri);

-se conecteaz-se conecteazăă pe placa de baz pe placa de bazăă printr-un printr-un

slot ISA, PCI sau AGP.slot ISA, PCI sau AGP.

II. HARDWARE-PLACA DE SUNETII. HARDWARE-PLACA DE SUNET

2.6 =2.6 =Placa de sunetPlaca de sunet = =

-are rolul de a converti semnalul -are rolul de a converti semnalul digital digital în semnalanalogic (sonor), în semnalanalogic (sonor), care este preluat de boxe;care este preluat de boxe;

-pe placa de sunet se gasesc intrări-pe placa de sunet se gasesc intrări

ieşiri audio;ieşiri audio;

-pentru calculatoarele din noua -pentru calculatoarele din noua generaţie, placa de sunet este generaţie, placa de sunet este integrată în placa de bază.integrată în placa de bază.

II. HARDWARE-MODEM INTERNII. HARDWARE-MODEM INTERN

2.7 = 2.7 = Modem-ul internModem-ul intern = =

-realizeaz-realizează conectarea calculatorului pe ă conectarea calculatorului pe linie telefonică la Internet;linie telefonică la Internet;

-cantitatea de informaţie ce o poate -cantitatea de informaţie ce o poate transfera pe linia telefonică se măsoară în transfera pe linia telefonică se măsoară în biţi/sec. biţi/sec.

-uzual, vitezele pe linie telefonică se -uzual, vitezele pe linie telefonică se încadrează între 9600 b/s-56000b/s;încadrează între 9600 b/s-56000b/s;

-pentru linii speciale se ajunge la 2Mb/s.-pentru linii speciale se ajunge la 2Mb/s.

II. HARDWARE-PLACA DE RETEAII. HARDWARE-PLACA DE RETEA

2.8 = 2.8 = Placa de rePlaca de reţeaţea = =

-realizează transferul de date -realizează transferul de date între calculator şi reţea;între calculator şi reţea;

-are cam aceleaşi caracteristici -are cam aceleaşi caracteristici cu modemul intern;cu modemul intern;

-dar viteza de transfer este mai -dar viteza de transfer este mai mare:mare:

-pe cablul clasic de reţea este -pe cablul clasic de reţea este de 10 sau 100Mb/s ;de 10 sau 100Mb/s ;

-pe fibră optică de ordinul GB.-pe fibră optică de ordinul GB.

II. HARDWARE-HARD-DISKII. HARDWARE-HARD-DISK

2.9 =2.9 =Hard-disk-ulHard-disk-ul==

-reprezintă-reprezintă cea mai importantcea mai importantă ă unitate de stocare a datelor ; unitate de stocare a datelor ;

-pe hard-disk sunt stocate toate -pe hard-disk sunt stocate toate fifişşierele de date ale utilizatorului ;ierele de date ale utilizatorului ;

-el nu se vede deoarece se afl-el nu se vede deoarece se aflăă în în interiorul unitinteriorul unităţii centrale ăţii centrale de de calcul calcul şşi este o componenti este o componentăă

deosebit de sensibildeosebit de sensibilăă..

II. HARDWARE-FLOPPY DISKII. HARDWARE-FLOPPY DISK

2.10 = 2.10 = Floppy disk-ul(discheta) Floppy disk-ul(discheta) ==

-este destinat-este destinată transportului ă transportului informaţiei de mici dimensiuni informaţiei de mici dimensiuni între PC-uri ;între PC-uri ;

-are capacitatea de stocare de -are capacitatea de stocare de maxim 1,44MB ;maxim 1,44MB ;

-viteza de transfer a datelor-viteza de transfer a datelor

este de ordinul zecilor de Kb/s.este de ordinul zecilor de Kb/s.

II. HARDWARE-CD-ROMII. HARDWARE-CD-ROM

2.11 =2.11 =Cd-rom-ulCd-rom-ul==-este o unitate optic-este o unitate opticăă de de stocare a datelor ;stocare a datelor ;-folose-foloseşşte laserul pentru te laserul pentru a citi mediile CD ;a citi mediile CD ;-u-un CD poate avea n CD poate avea capacitatea de 650 sau capacitatea de 650 sau 700 MB (700 MB (îîn format n format muzical 74 sau 80 de muzical 74 sau 80 de minute).minute).

II. HARDWARE-CD-WRITERII. HARDWARE-CD-WRITER2.12 = 2.12 = CD-WRITER –ulCD-WRITER –ul = =

-este unitatea care permite scrierea CD--este unitatea care permite scrierea CD-urilor;urilor;-viteza de citire/scriere se exprimă în -viteza de citire/scriere se exprimă în multipli ai vitezei de citire a CD-urilor multipli ai vitezei de citire a CD-urilor audio care este de aproximativ 150kBps;audio care este de aproximativ 150kBps;-această rată de transfer a datelor este -această rată de transfer a datelor este identificată prin „x”identificată prin „x”;;

-u-unităţile de citire a discurilor CD-ROM nităţile de citire a discurilor CD-ROM sunt clasificate după viteza maximă de sunt clasificate după viteza maximă de transfer a datelor astfel: transfer a datelor astfel:

„12x”, ,,16’’„40x”„12x”, ,,16’’„40x”,etc,etc..

II. HARDWARE-TASTATURAII. HARDWARE-TASTATURA3. =3. =Tastatura Tastatura ==

- este principala component- este principala componentă ă prin prin intermediul căreia utilizatorul dă intermediul căreia utilizatorul dă comenzi calculatorului şi introduce comenzi calculatorului şi introduce date ;date ;-tastaturile sunt asemănătoare -tastaturile sunt asemănătoare maşinilor de scris , având în plus un maşinilor de scris , având în plus un set de taste cu funcţii speciale ;set de taste cu funcţii speciale ;-este un echipament periferic de -este un echipament periferic de intrare destinat introducerii datelor ; intrare destinat introducerii datelor ; -pe tastatur-pe tastaturăă exist existăă urm urmăătoarele grupe toarele grupe de taste:de taste:

- taste alfanumerice- taste alfanumerice - tastele numerice din partea- tastele numerice din partea dreaptadreapta - taste de control- taste de control

-tip de conectare: serial-tip de conectare: serialăă, PS2, USB, , PS2, USB, wireless.wireless.

HARDWARE-MOUSEHARDWARE-MOUSE

4.= 4.= Mouse-ulMouse-ul = =

-este folosit de utilizator -este folosit de utilizator pentru a da comenzi pentru a da comenzi calculatorului ; calculatorului ;

-tip de conectare: Com1, -tip de conectare: Com1, PS2, USB, wirelessPS2, USB, wireless

II. HARDWARE-MODEM EXTERNII. HARDWARE-MODEM EXTERN

5. – 5. – Modem-ul externModem-ul extern==

--are rolul de a conecta are rolul de a conecta calculatorul la Internet prin calculatorul la Internet prin intermediul liniei telefonice ;intermediul liniei telefonice ;

- modemurile externe sunt mult - modemurile externe sunt mult mai performante, dar mai performante, dar şşi mult mai i mult mai scumpe decit cele interne, sunt scumpe decit cele interne, sunt folosite mai ales pentru lucrul pe folosite mai ales pentru lucrul pe linii inchiriate.linii inchiriate.

II. HARDWARE-IMPRIMANTAII. HARDWARE-IMPRIMANTA 6. =6. =ImprimantaImprimanta = =

-face parte din categoria perifericelor de ieşire, aceasta fiind -face parte din categoria perifericelor de ieşire, aceasta fiind foarte utilă pentru transpunerea informaţiei din calculator pe foarte utilă pentru transpunerea informaţiei din calculator pe hârtie (un document, o poză sau orice altfel de fişier grafic, hârtie (un document, o poză sau orice altfel de fişier grafic, un e-mail, un articol etc...);un e-mail, un articol etc...);-imprimantele variază la rândul lor după mai multe criterii, -imprimantele variază la rândul lor după mai multe criterii, în funcţie de scop (imprimare/tipărire) şi de rapiditate.în funcţie de scop (imprimare/tipărire) şi de rapiditate.

Tipuri de imprimante :Tipuri de imprimante :

-matriceale-matriceale ( (cu acecu ace / calitate scăzută) - folosită pentru / calitate scăzută) - folosită pentru documente de calitate scăzută, facturi fiscale, etc (în general documente de calitate scăzută, facturi fiscale, etc (în general documente tip), singurul model de imprimantă care permite documente tip), singurul model de imprimantă care permite imprimarea simultană a 2 sau 3 exemplare, folosind hârtie imprimarea simultană a 2 sau 3 exemplare, folosind hârtie autocopiativă. autocopiativă. -cu jet de cerneală-cu jet de cerneală - calitate medie înspre ridicată - viteză - calitate medie înspre ridicată - viteză medie - pentru documente + poze/fişiere grafice) medie - pentru documente + poze/fişiere grafice) -laser-laser (viteză rapidă / calitate ridicată/ - folosind un toner) (viteză rapidă / calitate ridicată/ - folosind un toner) -cu imprimare termică-cu imprimare termică - legitimaţii, carduri etc. - legitimaţii, carduri etc.

Acestea pot imprima pe hârtie de dimensiuni diferite, de la Acestea pot imprima pe hârtie de dimensiuni diferite, de la A0 - numai plottere (ploter - imprimantă de dimensiuni mai A0 - numai plottere (ploter - imprimantă de dimensiuni mai mari folosită în general de firme pentru scheme CAD, afişe mari folosită în general de firme pentru scheme CAD, afişe etc), până la plicuri, fotografii .etc), până la plicuri, fotografii .

II. HARDWARE-SCANNERII. HARDWARE-SCANNER

7. =7. =Scanner-ulScanner-ul==

- permite scanarea unor - permite scanarea unor imagini ,texte ;imagini ,texte ;

-pot fi salvate pe hard-ul -pot fi salvate pe hard-ul calculatorului;calculatorului;

-pot fi tip-pot fi tipăărite la imprimantrite la imprimantăă..

II. HARDWARE-BOXEII. HARDWARE-BOXE

8. = 8. = BoxeleBoxele = =

-sunt dispozitive ce au rolul -sunt dispozitive ce au rolul de a reda sunetele emise de de a reda sunetele emise de placa de sunet.placa de sunet.

II. HARDWARE-MICROFON&CASTIII. HARDWARE-MICROFON&CASTI

9. =9. =Microfon-cMicrofon-căşăştiti==

-microfonul este folosit mai -microfonul este folosit mai ales ales îîn partea de multimedia n partea de multimedia pentru pentru îînregistrarea de voce;nregistrarea de voce;

-c-căştile sunt folosite pentruăştile sunt folosite pentru asculta muzică la calculatorasculta muzică la calculator sau diverse posturi de radiosau diverse posturi de radio de pe Internet, într-un mod de pe Internet, într-un mod

mai intim.mai intim.

II. HARDWARE-JOYSTICKII. HARDWARE-JOYSTICK

10. = 10. = Joystick-ul Joystick-ul = =

––se ataşează calculatorului se ataşează calculatorului îîn special pentru jocuri.n special pentru jocuri.

III. SOFTWAREIII. SOFTWARE==Software Software ==

-este o succesiune de instruc-este o succesiune de instrucţţiuni care ajutiuni care ajutăă utilizatorul utilizatorul îîn munca cu calculatorul.n munca cu calculatorul.

Avem doua categoriiAvem doua categorii software software : :

-software de sistem-software de sistem -aici putem aminti sistemele de operare, compilatoarele şi -aici putem aminti sistemele de operare, compilatoarele şi diferitele programe utilitare care gestionează resursele calculatorului ;diferitele programe utilitare care gestionează resursele calculatorului ; -software de aplicaţii-software de aplicaţii, -aici avem programele destinate utilizării, care rulează pe , -aici avem programele destinate utilizării, care rulează pe suportul oferit de sistemul de operare.suportul oferit de sistemul de operare.

Sistemul de operareSistemul de operare::--este cel mai important program care rulează pe un calculator ;este cel mai important program care rulează pe un calculator ;-execută sarcini de bază, cum ar fi: recunoaşterea datelor de intrare de la -execută sarcini de bază, cum ar fi: recunoaşterea datelor de intrare de la tastatură, trimiterea datelor de ieşire la monitor, gestionarea fişierelor şi tastatură, trimiterea datelor de ieşire la monitor, gestionarea fişierelor şi directoarelor pe disc (redenumire, mutare în alta locaţie, copiere, ştergere), directoarelor pe disc (redenumire, mutare în alta locaţie, copiere, ştergere), controlul dispozitivelor periferice (imprimantă etc.) ;controlul dispozitivelor periferice (imprimantă etc.) ;-oferă o platformă -oferă o platformă softwaresoftware pe care pot rula alte programe, numite aplicaţii, fără ca pe care pot rula alte programe, numite aplicaţii, fără ca acestea să ştie ceva despre caracteristicile tehnice ale componentelor calculatorului. acestea să ştie ceva despre caracteristicile tehnice ale componentelor calculatorului. Cele mai populare sisteme de operare pentru calculatoarele personale sunt: DOS, Cele mai populare sisteme de operare pentru calculatoarele personale sunt: DOS, OS/2, Windows, Linux ;OS/2, Windows, Linux ;-utilizatorul interacţionează cu sistemul de operare printr-un set de comenzi. -utilizatorul interacţionează cu sistemul de operare printr-un set de comenzi.

BIBLIOGRAFIEBIBLIOGRAFIE

WWW.SOFTPEDIA.ROWWW.SOFTPEDIA.RO

WWW.referat.roWWW.referat.ro


Recommended