+ All Categories
Home > Documents > STATUTUL COMUNEI HINTESTI

STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Date post: 11-Dec-2014
Category:
Upload: luchian-oana-maria
View: 169 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
practica desfasurata la comuna Hantesti Judet Suceava.Include monografia comunei Hantesti,date inregistrate in comuna,vecinii,Urmarirea si incasarea veniturilor bugetareSTATUTUL COMUNEI HINTESTI
69
Universitatea „Stefan cel Mare”Suceava Facultatea de Stiinte enonomice si Administratie publica Caiet de practica realizat la comuna Hantesti, judetul Suceava 1
Transcript
Page 1: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Universitatea „Stefan cel Mare”Suceava

Facultatea de Stiinte enonomice si Administratie publica

Caiet de practica realizat la comuna Hantesti,

judetul Suceava

Student: Luchian Oana-Maria

Anul : II

Grupa : 3

Specializare: Administratie publica

1

Page 2: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

CUPRINS :

CAP. I Organizarea si functionalitatea la nivelul primariei comunei Hantesti

I.1. Scurt istoric

I.2. Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza

I.3. Organizarea interioara a institutiei

I.4. Functionalitatea la primaria Hantesti

I.5. Relatii cu exteriorul

I.6. Bugetul de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani

CAP. II Constituirea, asezarea si continutul veniturilor bugetare

II.1. Constituirea materiei impozabile

II.2. Asezarea veniturilor bugetare la nivelul unitatii Administratiei Teritoriale

II.3. Controlul fiscal privind veniturile fiscale

CAP. III Urmarirea si incasarea veniturilor bugetare

III.1. Modalitati de stingere a obligatiei bugetare

III.2. Executarea silita a creantelor bugetare

III.3. Incasarea propriu-zisa

2

Page 3: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

STATUTUL COMUNEI HINTESTI

În conformitate cu Legea nr 288/2002,studenta Luchian Oana-Maria de la Universitatea

“ŞTEFAN CEL MARE „ SUCEAVA FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ a efectuat practica la Primāria Localitatii Hantesti.

In conformitate cu prevederile art 38 alin(1), lit b din legea administratiei publice locale

nr 25/2001 si a art.20, alin(1) din O .G. nr 53/2002 privind statutul- cadru al unitatilor

administrativ –teritoriale, aprobata si modificata prin legea nr 96/2003, Consiliul local

aproba Statutul comunei aceasta fiind statut propriu fiecarei unitati administrativ-

teritoriale.

Comuna reprezinta unitatea administrativ teritoriala care cuprinde populatia rurala

reunita prin comunitate de interese si traditii.

Comuna Hintesti este alcatuita din 3 sate componente: satul Hintesti – cu statut de

resedinta de comuna, satul Beresti si satul Artari.

In satul resedinta de comuna –Hantesti isi au sediul autoritatile administratiei

publice locale, respectiv: Consiliul local –ca autoritate deliberativa si Primaria – ca

institutie publica cu activitate permanenta, formata din primar, viceprimar,secretarul

comunei si aparatul propriu de specialitate al Consiliului local care aduce la indeplinire

hotararile Consiliului local si solutioneaza peoblemele curente ale cetatenilor comunei.

De asemenea , in satul Hantesti sunt grupate si alte institutii publice

reprezentative pentru comuna Hantesti, - respectiv – Politia, Caminul cultural, Scoala

cu clasele I –X, Scoala cu clasele I – IV, Gradinita de copii, 2 biserici ortodoxe, 1

biserica penticostala.

Comuna Hantesti este persoana juridica de drept public. Ea are patrimoniu

propriu si capacitate juridica deplina.

3

Page 4: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Comuna Hantesti poate intra in raporturi juridice cu alte autoritati sau institutii

publice, cu persoane juridice romane sau straine, indiferent de natura acesora, precum si

cu persoane fizice, in conditiile legii,

Ca intindere comuna Hantesti are o suprafata de 3894 ha., fiind situata in partea

de N-E a tarii si in partea de N-E a judetului Suceava.

Comuna Hantesti este asezata in Podisul Sucevei, la 18 km, nord-est de

Municipiul Suceava, deoparte si de alta a drumurilor judetene DJ208D si DJ208B.

Prima atestare documentara a satului Hantesti este cuprinsa intr-un act de danie

emis la Suceava, la data de 15 iulie 1431 de catre domnitorul Moldovei, Alexandru cel

Bun. In estul comunei curge raul Siret care formeaza limita administrativ – teritoriala a

judetului Sucava, in care se varsa paraul Valea Mare ce strabate satul Hantesti.

Fauna este reprezentata de: mistreti, cerbi, caprioare, iepuri, vulpi, rozatoare, etc.

Terenurile arabile au calitate medie.Activitatile mai importante ale cetatenilor ar fi

cultivarea plantelor, cresterea animalelor, prelucrarea lemnului.

Satul Beresti, component al comunei Hantesti, asezat in partea de nord a

comunei, situat la o distanta de 4 km de centrul comunei.

Satul Artari, asezat in partea de nord- vest a comunei, se afla la o distanta de 9

km fata de centrul comunei.

La ultimul recnsamant al populatiei din anul 2002, populatia comunei numara

3728 de locuitori, cu 1278 gospodarii. Majorutatea locuitorilor sunt romani.

Pe raza comunei Hantesti functioneaza urmatoarele institutii:

In satul Hantesti:

-Consiliul local al comunei Hantesti, institutie publica cu activitate

nepermanenta, cu rol debilerativ, formata din 13 consilieri locali, care rezolva treburile

publice din comuna hotarand, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu

exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice si care are in

subordine aparatul permanewnt de lucru al Consiliului local.

-Primaria comunei Hantesti, insttitutie publica cu activitate permanenta,

formata din: primar, viceprimar, secretariatul comunei si aparatul propriu de specialitate

al Consiliului local care aduce la indeplinire hotararile Consiliului local si solutioneaza

problemele interne ale cetatenilor comunei.

4

Page 5: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Un camin cultural unde, in special, tinerii organizeaza diferite activitati cultural

atractive.Tot aici functioneaza si o biblioteca comunala, avand in volum mare de carte,

biblioteca care este coordonata de Biblioteca judeteana “I. C. Sbiera” Suceava.

-un dispensar medical uman, care are in componenta 2 cabinete de medicina de

familie si o farmacie.

-o centrala telefonica automata cu 272 de abonati, care asigura un program non-

stop de convorbiri nationale si internationale. Pe raza satului se mai afla instlate si posturi

telefonice digitale pe baza de cartela, pentru uzul persoanelor care nu dispun de post

telefonic propriu.

-o agentie postala cu numar de 3 salariati, care asigura serviciile postale catre

cetateni, coordonata de Directia de Posta Suceava.

-doua biserici ortodoxe si o biserica penticostala.

-un punct de lucru apartinand Cooperativei de Credit Capital Suceava care le

permite locuitorilor comunei sa desfasoare anumite operatiuni bancare, fara a mai fi

nevoiti sa mearga in mun. Suceava.

-o casa de ajutor reciproc a pensionarilor.

-un post de politie cu 2 angajati, care vegheaza la respectarea legii pe intrg

teritoriul comunei.

-2 scolii generale si o gradinita.

In satul Beresti functioneaza: o scoala cu clasele I-IV, o gradinita si o biserica

ortodoxa.

In satul Artari se afla doar 3 gospodarii.

La nivelul comunei functioneaza si un Serviciu public de pompieri civili, format

din 10 pompieri civili

Activitatea preponderenta a locuitorilor comunei este agricultura, cultivarea

terenului si cresterea animalelor. Un numar semnificativ de persoane lucreza si in

domeniul industrial si comercial in municipiul Suceava. Alte activitatii practicate de

cetatenii comunei sunt: dulgheria, tamplaria, cizmaria, moraritul, colectarea laptelui. De

asemenea pe raza comunei functioneaza un numar de 50 de societati comerciale,

preponderent AF si PF autorizate, care desfasoara in general activitati de comert.

5

Page 6: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Suprafata totala a comunei este de 3849 ha. De teren, din care: 2393 ha. Teren

arabil, 100 de ha. Pasuni si pajisti, 4 ha livezi, 542 ha paduri si alte terenuri cu vegetatie

forestiera 40,2 km drumuri, 199 ha. Acoperite de apa, 211 ha. Alte terenuri.

I.2. Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza

Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si

functioneaza in temeiul autonomiei locale , descentralizarii serviciilor publice , eligibilitatii

autoritatilor administratiei publice locale , legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea

problemelor locale , de interes deosebit .

Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor

administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si in interesul

colectivitatii locale pe care le reprezinta , treburile publice , in conditiile legii .

Acest drept se exercita de catre consiliile locale si primari , autoritati ale administratiei

publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat .

Competentele si atributiile autoritatilor administratie publice locale se stabilesc numai

prin lege .

Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele

financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata a comunelor , in conformitate

cu principiul autonomiei locale .

Controlul administrativ si controlul financiar al activitatii autoritatilor publice locale se

executa in limitele si conditiile prevazute de lege .

Comunele sunt persoane juridice de drept public.Acestea au patrimoniu propriu si

capacitate juridica deplina .

Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in

comuna sunt consiliile locale comunale ca autoritati deliberative si primarii ca autoritati

executive si secretarul. Consiliie locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea privind

alegerile locale

Mandatul primarului si consiliului local este de 4 ani si se exercita in conditiile legii .

6

Page 7: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

In scopul asigurarii autonomiei locale autoritatile administratiei publice locale au dreptul

sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale , sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri

si cheltuieli ale comunelor , in conditiile legii

Consiliul local are initiativa si hotaraste in conditiile legii in toate problemele de interes

local , cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice locale

sau centrale .

Dintre atributiile principale ale consiliului local stabilite prin Legea nr. 215/2001 - Legea

administratiei publice locale, amintim:

- alege din randul consilierilor viceprimarul; stabileste in limitele normelor legale

numarul de personal din aparatul propriu ;

- aproba statutul comunei precum si regulamentul de organizare si

functionare a consiliului ;

- avizeaza sau aproba, dupa caz, studii, prognoze si programe de dezvoltare de

dezvoltare economico-financiara;

- aproba bugetul local , imprumuturile , virarile de credite si modul de utilizare

a rezervei bugetare ; aproba contul de incheiere a exerci - tiului bugetar;

stabileste impozite si taxe locale , precum si taxe speciale in conditiile legii ;

- aproba, la propunerea primarului,in conditiile legii, organigrama, statul de

functii,numarul de personal si regulamentul de organizare si functioanre a

aparatului propriu de specialitate ,ale institutiilor si serviciilor publice ,

precum si ale regiilor autonome de interes local;

- aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite modul de utilizare a

rezervelor bugetare;

- contribuie la organizarea de activitati stiintifice, culturale, artistice, sportive, si

de agrement;

- hotaraste cu privire la asigurarea ordinii publice;

- actioneaza pentru protectia mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii

vietii;

- confera persoanelor fizice romane sau straine , cu merite deosebite, titlul de

cetatean de onoare al comunei;

- sprijina in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

7

Page 8: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

- administreaza domeniul public si privat al comunei;

- infiinteaza institutii publice , societati comerciale si servicii publice de interes

local;

- analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de urbanism ale

localitatilor, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii,

de interes local si asigura conditiile necesare reactualizarii acestora, etc.

In exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta hotarari cu votul majoritatii

membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si

functionare a consiliului cere o alta majoritate .

Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efect de la data aducerii la

cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii.

Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte, sau dupa

caz, in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru

hotararile pe care le-au votat.

Dupa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele

domenii de activitate.

Consiliul local al comunei Hantesti este format din 13 consilieri, avand urmatoarea

structura politica: 10 membrii PSD, 1 membru PNL, 1 membru PD, 1 membru PC, impartiti in

trei comisii de specialitate:

- comisia buget finante;

- comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice ,a

drepturilor cetatenilor;

- comisia pentru invatamant, cultura, sport.

Dintre atributiile principale ale primarului, stabilite prin Legea nr. 204/2001 - Legea

administratiei publice locale, amintim:

- asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor , a

prevederilor Consitutiei , precum si punerea in aplicare a legilor ;

- asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local .In situatia in

care apreciaza

- ca o hotarare este ilegala , in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe

prefect ;

8

Page 9: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

- poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu

privire la problemele locale de interes general;

- intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului

bugetar si le supune spre aprobare consiliului local ;

- exercita functia de ordonator principal de credite ;

- asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei,

pompierilor si unitatilor de protectie civila care au obligatia prin lege sa

raspunda solicitarilor sale;

- ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si il

supune spre aprobare consiliului local ;

- conduce servicile publice locale si asigura functionarea serviciilor de stare

civila si de autoritate tutelara;

- numeste si elibereza din functie, in conditiile legii, personalul din aparatul

propriu de specialitate cu exceptia secretarului;

- raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului

public si domeniului privat al comunei;

Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale:

- participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului local;

- coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila,

autoritate tutelara;

- avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspundera

pentru legalitatea acestora;

- avizeaza pentru legalitatea dispozitiile primarului;

- pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;

I.3 Organizarea interioara a institutiei

Consiliul local al comunei Hantesti ,judetul Suceava , in baza - Legeii administratiei

publice locale a aprobat prin H.C.L. valabil cu data de 1 ianuarie 2004 “Regulamentul de

organizare si functionare a aparatului propriu in cadrul Primariei comunei Hantesti”

9

Page 10: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Conform continutului regulamentului susmentionat activitatea este structurata pe

urmatoarele compartimente ;

Compartimentul autotitate tutelara;

Compartimentul stare civila ;

Compartimentul aplicaea legilor proprietatii;

Compartimentul gestionarea resurselor financiare , colectarea creantelor bugetare, resurse

umane;

Compartimentul urbanism, cadastru;

Compartimentul administrativ.

Primarul , in calitatea sa de sef al administratiei publice locale, raspunde de intreaga

activitate din primarie potrivit competentelor stabilite de lege .

ORGANIGRAMA SI NUMARUL DE PERSONAL A APARATULUI PROPRIU

AL CONSILIULUI HANTESTI

10

1

VICEPRIMAR 1SECRETAR 1

Comp autoritateTutelaraStare civilaAplicarea legilor proprietatii

Comp financiar contabilResurse umane

Comp urbanismcadastru

CompAd-tiv

4

4

-

3

2

1

2

22-

2

-

2

Page 11: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Total gen 14 Conducerea comunei - 3

Ap. Propriu - 11

Din care: de specialitate - 8

de executie - 3

Statutul de functii al consiliului local al comunei Hantesti

Nr

crt

Functia Clasa Gradul

profesion

al

Studii Tota

l

Nr posturi, din

care:De

conducer

e

De

executie Speciali

tate

De

exec

utie

A CONDUCEREA

COMUNEI

- -

1 PRIMA

R

S 1 - -

2 VICEPR

IMAR

M 1 - -

3 SECRE

TAR

M 1 - -

B APARATUL PROPRIU

B.1 COMPARTIMENTULAUTORITATE

TUTELARA, STARE CIVILA,

APLICAREA LEGILOR

PROPRIETATII

-

4 CONSIL

IER

I A S 1 1 -

11

Page 12: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

JURIDI

C

5 REFER

ENT

III S M 1 1 -

6 REFER

ENT

III P M 1 1 -

7 REFER

ENT

III D M 1 1 -

B.2 COMPARTIMENTUL

GESTIONAREA RESURSELOR

FINANCIARE, COLECTAREA

CREANTELOR BUGETARE,

RESURSE UMANE

-

8 CONSIL

IER

I P S 1 1 -

9 REFER

ENT

III A M 1 1 -

10 CASIER

II

G 1 - 1 -

B.3 COMPARTIMENT URBANISM,

CADASTRU

-

11 REFER

ENT

III P M 1 1 -

12 REFER

ENT

treapta I

A

M 1 1 -

B.4 COMPARTIMENTUL

ADMINISTRATIV

13 GUARD 1 - 1

12

Page 13: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

I

14 MUNCI

TOR 2

1 - 1

TOTAL GENERAL 14 11 3

TOTAL PERSONAL

DIN CARE:

CONDUCEAREA COMUNEI 3

PERSONAL DE SPECIALITATE 8

PERSONAL DE DESERVIRE 3

I.4 Functionalitatea la Primaria comunei Hantesti

La nivelul Primariei comunei Hantesti activitatea economico- financiara este organizata la

nivelul de “ birou finante - contabilitate “ cu urmatoarele compartimente :

- compartimentul finante contabilitate ;

- compartimentul constatare , stabilire , impunere persoane fizice si juridice ;

- compartimentul casierie

Salariatii acestui sector sunt absolventi de studii medii ,de specialitate economica si cu

perfectionare in domeniul administratiei publice ,impozite si taxe locale precum si de operator

calculator.

Atributiile sunt impartite pe compartimente , astfel :

Compartimentul finante-contabilitate:

- evidenta/inregistrare operatiuni patrimoniale;

- incheierea/urmarirea contractelor primariei;

- inregistrarea/platile executate din bugetul local;

- inregistrarea/corectitudinea incasarilor/platilor pt. Autofinantare;

- intocmirea rapoartelor de specialitate;

- exercitarea controlului financiar;

- asigura inventarierea anuala a patrimoniului/inregistrare rezultate;

13

Page 14: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

- inregistrare in contabilitatea lucrarilor de investitii;

- evidenta sintetica a tuturor surselor de venituri;

- colaborare cu trezoreria;

- constituirea,utilizarea,reintregirea fondului de rulment;

- intocmirea proiectului bugetului local;

- intocmirea documentatiei pt deschiderea finantarii chelt. din buget;

- executarea controlului financiar preventive;

- intocmirea darilor de seama contabile asupra bugetului local;

- urmarirea incasarii creantelor;

- organizarea active.de urmarire silita a bunurilor/veniturilor;

- urmarirea datelor restante primate spre urmarire;

- intocmirea documentatiei privind debitorii insolvabili;

- identificarea pers.care exercita active.supuse impozitarii;

- urmarirea executiei partii de venituri a bugetului local;

- pastrare/eliberare/evidenta chitantiere cu regim special;

- conducerea evidentei mijloacelor fixe ob. de inventar;

- intocmire/transmitere lunara a declaratiilor privind contributiile;

- intocmire lunara a statelor de plata a salariilor personalului;

Compartiment constatare, stabilire, impunere, urmarire, persoane fizice si juridice:

- organizare/indrumare/control actiuni de constatare/stabilire impozite;

- intocmire borderouri de debite si scaderi,operarea lor in evidente contabile;

- intocmire/depunere la termen a declaratiilor de impunere catre

pers.fizice/juridice;

- coordonarea active. de gestionare documente pt fiecare contribuabil;

- verificarea pers. Detiuatoare de bunuri/venituri supuse impozitarii;

- solicitare sanctiuni contribuabililor care incalca legislatia fiscala;

- identificare/sanctionare pres.ce desfasoara active.calendaristica;

- centralizare data statistice/transmitere raportari periodice la termen;

- analiza/cercetare/solutionare cereri pt.stabilire impozite si taxe;

- avizare propuneri pt acordarea esalonarii,reducerii taxelor;

14

Page 15: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

- verificare/solutionare contestatii ale contribuabililor;

- intocmeste/gestioneaza dosar fiscal pe fiecare contribuabil;

- urmarirea existentei titlurilor executarii pt impozite si taxe;

- incasare impozite/taxe locale stabilite de consiliul local;

Compartiment Casierie:

- urmarire taxe datorate de contribuabili cf.rolului fiscal existent;

- intocmire zilnica a registrului de casa;

- pastrare,evidenta incasarii zilnice;

- achitare drepturi salariale,ajutoare sociale,indemnizatii;

- urmarire/incasare taxe locale stabilite de consiliul local;

I.5 Relatiile cu exteriorul

Autoritatile locale sunt comitatele si districtele ale caror sarcini sunt : aplicarea politicii

guvernamentale pe plan local ; exercitarea unor competente delegate importante in domenii ca :

educatia , asiguarea fondului locativ sau protectia sociala .

Pe plan local primariei ii revine sarcina de a asigura conditii prielnice pentru educatie si

asistenta sociala . In acest sens primaria coordoneaza activitatea a doua scoli generale si a

doua gradinite . Deci institutiile ierarhic subordonate sunt : Scoala generala Hantesti ,gradinita

Hantesti . De asemenea primaria coordoneaza serviciile publice orgazanizate , astfel : biblioteca

comunala , gospodarie comunala , servicul P.S.I. .

In relatiile cu exteriorul in rol important il detine relatia cu trezoreria. Trezoreria la care

este arondata primaria este in orasul Suceava. Relatiile cu acesta institutie au la baza prevederile

Ordinului nr. 1235 / 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 146 /

2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului . Prin trezorerie se

deruleaza operatiunile de plati si incasari privind fonduri publice , dupa caz , fara a se limita la

acestea. Statul garanteaza efectuarea operatiunilor financiare prin trezoreria statului in conditii de

15

Page 16: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pastrarea integritatii

disponibilitatilor banesti

Documentele prin care se dispun plati din conturile instituiei publice se semneaza de

catre persoanele abilitate de lege, aprobate prin specimenele de semnaturi de catre ordonatorii de

credite, la care se anexeaza copii ale actelor de numire in functie a acestora.

Relatia cu persoanele fizice si juridice platitoare de impozite si taxe trebuie sa fie cordiala

iar persoanele implicate sa dea dovada de profesionalism si etica profesionala.

RELATIILE CU EXTERIORUL

Trezoreria

Suceava

Sc.generalaHantesti

Sc.generalaBeresti

Gradinita Hntesti

Gradinita Beresti

BibliotecaHantesti

Pers.fizice,juridice

platitoare de impozite

Gospodariecomunala

ServiciulP.S.I.

PRIMARIA comuneiHantesti

16

Page 17: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

I.6 Bugetul de venituri si cheltuieli pe ultimii 2 ani

Pentru a mai buna intelegere a activitatii economico-financiare desfasurata in cadrul

Primariei comunei Hantesti voi prezenta structura bugetului pe ultimii 2 ani .

Cateva consideratii teoretice:

Se stie ca practic bugetul local este documentul care prezinta previziunea pentru o anumita

perioada de timp, in cazul nostru anual, atat pentru venituri cat si pentru cheltuieli.

Bugetul perioadei se intocmeste inaite de inceputul acesteia, avand rolul de a pregati un

anume comportament viitor pentru obtinerea veniturilor si efectuarea cheltuielilor.

Bugetul local corespunde in componenta cu structura comunelor.

Cadrul general al bugetelor locale este aprobat prin OUIG Nr. 45 / 2003 privind finantele

publice locale, care cuprinde lista veniturilor si cheltuielilor prevazute in aceste bugete si care

poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislatiei, precum si prin legile bugetare anuale, in

concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitatilor administrativ -

teritoriale si de descentralizare a serviciilor publice.

Veniturile bugetelor locale se formeaza din impozite, taxe, din venituri cu destinatie

speciala si alte venituri prevazute in lege, precum si din cote si sume defalcate din unele venituri

ale bugetului de stat si din transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat.

In raport de resursele financiare publice se dimensioneaza cheltuielile repartizate pe

destinatii in conformitate cu obiectivele de dezvoltare a localitatii.

Veniturile si cheltuielile aprobate prin bugetul local se repartizeaza pe trimestre avand in

vedere termenele legale de incasare a veniturilor si perioada in care se executa cheltuielile .

Bugetele locale se intocmesc in conditii de autonomie , conform OUG Nr. 45 / 2003 .

17

Page 18: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Bugetul local este o componenta a sistemului de bugete definit, conform reglementarilor

in vigoare, ca o veriga a acestuia, in contextul economiei in raport cu celelalte componente

( bugetul de stat , bugetul asigurarilor sociale de stat, etc ).

Este dreptul organelor locale sa dimensioneze previziunile bugetare la cheltuieli avand in

vedere nevoile proprii corelate cu posibilitatea de mobilizare a veniturilor si cu masurile de

folosire eficienta a fondurilor.

Cap.II Constararea asezarea si continutul veniturilor bugetare

II.1. Constituirea materiei impozabile

Materia impozabila a comunei Hantesti este format din impozitele si taxele locale.

Impozitele locale sunt formate din:

- impozitul pe cladiri

- impozitul pe teren

- taxa asupra mijloacelor de transport

taxa pentru eliberare certificatelor, avizelor si autorizatiilor

- taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate

- impozitul pe spectacole

- taxe speciale

- alte taxa locale.

II.2. Titlurile de creanta fiscala

Creantele fiscale

. Creantele fiscale reprezinta drepturi de patrimoniale care, potrivit legii, rezulta din

raporturile de drept material fiscal.

18

Page 19: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, si a altor sume care constituie venituri ale bugetului

general consolidat, dreptul la rambursarea T.V.A, dreptul la perceperea dobanzilor si

penalitatilor de intarziere.

Obligatii fiscale

Prin obligatiile fiscale se intelege:

a) obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile, sau, dupa caz, impozitele,

contributiile si alte sume datorate bugetului general consolidat;

b)obligatia de a platii la termenele legale impozitele, taxele, contributiile datorate bugetului

general consolidat;

c) obligatia de aplatii dobanzi si penalitati de intarziere, aferente impozitelor si taxelor datorate

bugetului general consolidat;

d) obligatia de a calcula, de a retine si de a inregisra in evidentele contabile si de plata, la

termenele legale, impozitele si contributiile ce se realizeaza prin stopaj la sursa.

Nasterea creantelor fiscale si obligatiilor fiscale se face in momentul in care, potrivit legii, se

constituie baza de impunere care le genereaza. De aica rezultand dreptul organului fiscal de a

stabilii si a determina obligatia fiscala datorata.

Stingerea creantelor fiscale se realizeaza prin: incasare, compensare, executare silita, scutire,

anulare, prescriptie.

Creditorii si debitorii

Creditorii sunt persoanele titulare ale unor drepturi de creanta fiscala, iar debitorii sunt acele

persoane care, potrivit legii, au obligatia corelativa de plata a acestor drepturi.

In cazul in care obligatia de plata nu a fost indeplinita de debitor, debitorii devin, in conditiile

legii, urmatorii:

- mostenitorul care a acceptat succesiunea contribuabiluilui debitor;

- cel care preia, in tot sau in parte, drepturile si obligatiile debitorului supus

divizarii, fuziunii;

- persoana care i s-a stabilit raspunderea in conformitate cu prevederile legale

referitoare la faliment.

19

Page 20: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Platitorul obligatiei fiscale este debitorul sau persoana care in numele debitorului, are obligatia

de a platii sau de a retine si de a platii, dupa caz, impozite, taxe, amenzii si alte contributii

datorate bugetului general consolidat.

Raspunderea solidara

Pentru obligatiile de plata restante ale debitorului declarat insolvabil raspund solidar cu acesta

urmatoarele persoane:

- persoanele fizice sau juridice care, in cei 3 ani anteriori datei declararii

insolvabilitatii, cu rea-credinta, dobandesc in orice mod active de la debitorii

care isi provoaca astfel insolvabilitatea;

- administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat

insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea

bunurilor mobile si imobile proprietate a acesteia.

Raspunde solidar cu debitorul persoana juridica care, direct ori indirect, controleaza sau este

controlata sau se afla sub control comun cu debitorul, daca:

- desfasoara aceiasi activitate casi debitorul;

- are raporturi comerciale cu clientii sau cu furnizorii au avut sau au raporturi

contractuale cu debitorul;

- are raporturi de munca sau civile de prestarii de servicii cu cel putin jumatate

dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

Organul fiscal va intocmii o decizie in care vor fi aratate motivele de fapt si de drept pentru care

este angajata raspunderea persoanei in cauza. Raspunderea va fi stabilita atat pentru obligatia

fiscala principala, cat si pentru accesoriile acesteia.

Creantele principale sau accesorii privind drepturi de rambursare sau de restituire ale

contribuabililor, pot fi cesionate numai dupa stabilirea lor. Cesiunea produce efecte fata de

organul fiscal competent numai de la data la care i-a fost notificata. Desfintarea cesiunii sau

constatarea nulitatii acesteia ulterior stingerii obligatiei fiscale nu este opozabila organului fiscal.

20

Page 21: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

II.3. Asezarea veniturilor bugetare la nivelul unitatii administrativ-teritoriale

IMPOZITUL PE CLADIRI DE LA PERSOANELE FIZICE

Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili pentru clădirile

aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate şi de destinaţia acestora.

Prin clădire se inţelege orice construcţie înălţată la suprafaţa pământului şi care

serveşte la adăpostire de activităţi, de oameni, de animale, de obiecte, de produse, de

materiale, de instalaţii, şi de altele asemenea.

Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de

0,1% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată pe baza valorii impozabile pe metrul

pătrat de suprafaţă construită desfaşurată, astfel:

Nr. Felul clădirilor şi a altor - valoarea impozabilă lei/mp-**

Crt. construcţii impozabile _________________________________________

Cu instalaţii de apă, fără instalaţii de

canalizare, electrice, apă, canalizare,

incălzire (condiţii electrice,

cumulative***) incălzire

0 1 2 3

1)Clădiri

a) cu pereţi din cadre sau beton armat 669 397

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă,

paiantă, vălătuci, şipci sau alte materiale 182 114

21

Page 22: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

asemenea

2)Construcţii anexe situate în afara corpului principal al clădirii

a)cu pereţi din beton ,cărămidă arsă,

piatră sau alte materiale asemenea 114 102

b) cu pereţi din lemn, caramida nearsă

paiantă, vălătuci, etc. 68 45

3)Pentru locuinţe situate la subsol, demisol - valoarea reprezintă 75% din valoarea

sau la mansardă corespunzatoare fiecărei grupe de clădiri

4) Pentru spaţiile cu altă destinaţie, situate -valoarea reprezintă 50% din valoarea

în subsolul sau demisolul clădirilor corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri

NOTĂ:

- Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurată, în cazul clădirilor care nu pot fi

efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de

transformare de 1,20

**Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, dupa cum

urmează:

a) înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%;

b) între anii 1951-1977 inclusiv, reducere 5%

***În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii, se vor utiliza valorile

impozabile în lei/mp prevăzute în coloana 3.

În cazul contribuabililor care deţin mai multe clădiri cu destinaţie de locuinţă, impozitul

pe clădiri se majorează astfel:

a) cu 25 % pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

b) cu 50 % pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 75 % pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;

22

Page 23: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

d) cu 100 % pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de

domiciliu.

Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport cu anul dobândirii clădirii,

indiferent sub forma, rezultată din documentele care atestă calitatea de proprietar.

În acest sens contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie specială la

compartimentul de impozite şi taxe în a căror rază teritorială îşi au domiciliul precum şi la

cele în a căror rază teritorială sunt situate clădirile respective.

Rangul localitatii Hănţeşti este IV, cu un coeficient de corecţie de:

- 1,1 pentru zona A, şi

- 1,05 pentru zona B.

Rangul localităţilor Bereşti şi Arţari este V, cu un coeficient de corecţie de :

- 1,05 pentru zona A, şi

- 1,00 pentru zona B

Clădirile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, se impun cu începere de

la data de întâi ale lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite. Impozitul se

calculează proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a

cladirii determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluarea prevazute in anexa nr. l

aprobate de catre C.L. Hantesti prin HCL

Pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor se au in vedere instalatiile cu care

este dotata cladirea , respectiv daca indeplinesc cumulativ conditia de dotare cu instalatie de

apa ,canalizare, electricitate si incalzire centrala sau daca au una , doua , trei sau niciuna din

astfel de instalatii

Suprafata construita desfasurata a unei a cladiri ce sta la baza impozitului pe cladiri,

datorat de persoane fizice rezulta din actul de proprietate. In calcul nu se cuprind suprafetele

podurilor, precum si a cele a treptelor si teraselor neacoperite.

Exemplu de calcul pentru impozitul pe cladiri :

23

Page 24: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Pentru o cladire cu destinatia de locuinta, care nu poate fi masurata pe conturul exterior,

situata in satul Hantesti, zona A, contruita in anul 1970, cu pereti din caramida arsa, fara

instalatii, pe o suprafata utila de 100 m.p., impozitul pe cladiri datorat pentru anul 2004 se

calculeaza astfel :

a) se calculeaza suprafata construita desfasurata , prin aplicarea coeficientului de 1,20

asupra suprafetei utile :

100 m.p. x 1,20 % = 120 m.p .

b) valoarea impozabila a cladirii este de 114 lei / m.p.

b-1) se calculeaza valoarea impozabila a cladirii tinanud-se seama de suprafata construita

desfasurata prevazuta la lit.a) si valoarea prevazuta la spct.b1 : 120 m.p. x 114 lei/m.p. = 13680

lei

b-2) in raport cu anul in care a fost realizata constructia se aplica o reducere de 5%, ce

corespunde unei aplicari de 95% asupra valorii mentionate de spct.b-1 : 13680 x 95 % = 12966

lei

c) se calculeaza impozitul pe cladiri datorat pentru anul 2004, prin inmultirea valorii

mentionate la spct.b-2 cu cota de 0,1% prevazuta la art.5 alin.(1) din ordonanta : 12966 x 0,1%

= 12,996 lei

Prin aplicarea prevederilor art.73, alin.(2) din ordonanta rezulta un impozit pe cladiri

rotunjit de 13 lei .

Plata impozitului se face in patru rate egale astfel:

- pana la 15 martie - 4 lei ;

- pana la 15 iunie - 3 lei ;

- pana la 15 septembrie - 3 lei ;

- pana la 15 noiembrie - 3 lei .

Cladirile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma , se impun cu data de intai a

lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite . Impozitul se calculeaza pana la sfarsitul

anului .

Exemplu de calcul dreptul de proprietate se dobandeste in luna august :

24

Page 25: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Lucrand pe exemplu de mai sus , se determina impozitul pe cladiri aferent unei luni :

13lei : 12 luni = 1,08 lei / luna

Se calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului

fiscal incepand cu luna martie :

1,08 lei/ luna x 4 luni = 4.32 lei .

Impozitul pe cladiri rezultat se repatizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul

anului fiscal si se plateste astfefel :

I.pana la 15 septembrie -1,32 lei ;

II pana la 15 noiembrie - 3 lei .

Contribuabilii detinatori de mai multe cladiri cu destinatia de locuinta, au obligatia sa

depuna o declaratie speciala la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale in

a caror raza teritoriala isi are domiciliul precum si in a caror raza teritoriala sunt situate cladirile

respective, model ITL - 002.

Sunt considerate ca fiind inchiriate numai acele cladiri cu destinatia de locuinta pentru care

sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) proprietarul, in calitatea sa de locator, are contract de inchiriere, incheiat in forma scrisa;

b) contractul de inchiriere este inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii

veniturilor din cedarea bunurilor in conditiile legii ;

c) locatorul face dovada ca locatarul are inscrisa in actul sau de identitate mentiunea cu

privire la domiciliu sau resedinta, dupa caz, care corespunde cu cea a imobilului care face

obiectul inchirierii;

d) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului .

In categoria cladirilor supuse impozitului pa cladiri datorat de persoane fizice se cuprind:

a) contructiile cu destinatia de locuinta , respectiv unitatile construite formate din una sau

mai multe camere de locuit, indiferent unde sunt situate , la acelasi nivel sau niveluri diferite ;

b) constructiile de la pct.a dezafactate si utilizate pentru desfasurarea activitatilor de

profesii libere , de activitati comerciale sau alte scopuri;

c) constructiile anexe situate fie in corpul principal de cladire, fie in afara acestuia , cum

sunt : bucatariile, camarile, pivnitele, grajdurile, magaziile, garajele si alte asemenea;

d) constructiile gospodaresti , cum sunt : hambarele pentru cereale, surele, fanariile,

remizele, soproanele si alte asemenea .

25

Page 26: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Sunt considerate cladiri distincte, avand elemente de identificare proprii ale adresei :

a) cladirile distantate spatial de celelalte cladiri amplasate in aceeasi curte- lot de teren,

percum si cladirile legate intre ele prin pasarele sau balcoane de serviciu;

c) cladirile alipite, situate pe loturi alaturate, care au sisteme constructive si arhitectonice

diferite si nu au legaturi interioare .

Nu intra sub incidenta art.5 , alin(2) din ordonanta :

- cladirile distincte cu destinatia de locuinta, situate la aceeasi adresa;

- cladirea dobandita in baza si pe durata de executare a contractului ce contine clauze de

intretinere pe durata intregii vieti a persoanei care instraineaza cladirea respectiva, proprietarul

asigurandu-i inmormantarea si cel de renta viagera, in conditiile art.1639 si urmatoarele din

Codul civil, si dintre acestea numai pentru un contribuabil, incheiat sub forma autentica si sub

rezerva ca persoana respectiva nu este ruda de gradul intai cu persoana care dobandeste cladirea

respectiva .

Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei de

1% asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora conform

prevederilor în vigoare.

În cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 1998 şi care după această

dată nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este de 10 % şi se aplică la valoarea de

inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea persoanelor

juridice.

La determinarea impozitului pe clădirile persoanelor juridice se au în vedere atât

clădirile aflate în funcţiune cât şi cele în rezervă sau în conservare.

Clădirile aflate în funcţiune şi a căror valoare a fost recuperată integral pe calea

amortizării sunt supuse în continuare impozitului pe clădiri, calculat pe baza valorii la care

au fost înscrise în contabilitate.

Sunt supuse impozitului acele clădiri care au fost executate fără autorizaţie de

construire, dar fără ca acestea să se considere autorizate .

Procedura de calcul si plata a acestui impozit este asemanatoare cu cea a impozitului pe

cladiri persoane fiziice.

26

Page 27: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Contribuabilii persoane fizice, care deţin în proprietate terenuri situate în intravilanul sau

extravilanul localităţii datorează impozit pe teren.

Impozitul pe teren nu se datoreza pentru:

a) terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o

cladire;

b) orice teren al unui cimitir;

c) orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica;

d) orice teren degradat sau poluat;

Impozitul pe teren se stabileste luind in calcul numarul de metri patrati de teren,

rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona sau categoria de folosinta a

terenului.

Impozitul pe teren, în intravilanul localităţii, se stabileste anual, în sumă fixă

pe mp de teren:

- 636 lei / mp, corespunzător rangului I, zona A, rang şi zonă în care se

încadrează localitatea Hănţeşti - drum principal;

- 509 lei / mp corespunzător rangului IV, zona B, rang şi zonă în care se

încadrează localitatea Hănţeşti -drum secundar,

- 509 lei / mp, corespunzător rangului IV, zona B, rang şi zonă în care se

încadrează localitatea Bereşti – drum principal

- 382 lei / mp, corespunzător rangului V, zona B, rang şi zonă în care se

încadrează localitatea Bereşti – drum secundar, şi Arţari

Terenul situat în intravilan, în localitatea Hănţeşti, corespunzătoare rangului IV,

se impozitează cu:

- 22 lei / ha, pentru teren arabil ;

- 17 lei / ha, pentru păşuni şi fâneţe;

- 36 lei / ha, pentru vie ;

- 41 lei / ha, pentru livezi;

- 22 lei / ha, pentru păduri;

- 12 lei / ha, pentru terenuri acoperite cu ape ( iazuri, lacuri,etc.).

27

Page 28: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Terenul situat în intravilan, în loc. Bereşti, corespunzătoare rangului V, se

impozitează cu:

- 20 lei / ha, pentru teren arabil

- 15 lei / ha, pentru păşuni şi fâneţe,

- 33 lei / ha, pentru vie,

- 38 lei / ha, pentru livezi,

- 20 lei / ha, pentru păduri,

- 11 lei / ha, pentru terenuri acoperite cu ape ( iazuri, lacuri, etc.)

Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan, indiferent de rangul localităţii,

categoria de folosinţă şi zona unde este situat, se stabileşte la 1 lei / ha.

Exemplu de calcul privind impozitul pe teren :

Un contribuabil detine in proprietate , pe raza satului Hantesti, str.Principala, care este de

rangul IV, cu incadarare in zona A, teren in intravilan astfel: curti constructii - 2000 m.p. , din

care pe 200 m.p. este suprafata construita la sol a unei cladiri si 7000 m.p. teren arabil.

Calcul impozit pe teren datorat :

Se stabilesc suprafetele ce fac obiectul impozitarii in sensul ca din suprafetele detinute se

scade suprafata construita la sol a cladirilor, astfel:

2000 m.p. - 200 m.p. = 1800 m.p.

7 000 m.p. - 0 = 7000 m.p. ;

In functie de incadrarea in zona se stabileste nivelul impozitului pe teren: pentru rangul IV,

categoria A tariful este de 636 lei, care inmultit cu coeficientul de corectie de 1,1 conduce la

nivelul de 699,6 lei /m.p. ; pentru terenul arabil in suprafata de 5000 m.p. corespondentul in

extravilan este zona I , la nivelul de 15 lei / m.p. , care inmultit cu coeficientul de corectie de

1,1 conduce la un tarif de 16,50 lei /m.p. .

Se calculeaza impozitul pe teren datorat :

1800 m.p. x 699,6 lei/m/p = 1259280 lei

7000 m.p. x 11 lei/m.p. = 77000 lei

Total de plata 1336280 lei , cu termen de plata in rate egale de plata astfel :

15 martie 334070 lei

28

Page 29: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

15 iunie 334070 lei

15 septembrie 334070 lei

15 noiembrie 334070 lei .

Pentru terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma , impozitul pe teren se

datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite

proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal .

Taxa asupra mijloacelor de transport.

- autoturismele cu capacitatea cilindrică de până la 2.000 cmc inclusiv, se

impozitează cu 7 lei / 500cmc , sau fracţiune.

- autoturismele cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cmc, se impozitează

cu 9 lei / 500cmc, sau fracţiune

- autobuze, autocare, microbuze, se impozitează cu 15 lei / 500cmc , sau fracţiune

- alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la

12 tone inclusiv se impozitează cu 16 lei / 500cmc , sau fracţiune.

- tractoare inmatriculate - se impozitează cu 10 lei / 500cmc sau fracţiune.

- motociclete, motorete şi scutere se impozitează cu 4 lei / cmc sau fracţiune

- vehicule cu două axe, cu masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone, cu

sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut, se impozitează cu 110 lei ,

- vehicule cu două axe, cu masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone, cu alt

sistem de suspensie, se impozitează cu 121 lei ;

- vehicule cu două axe, cu masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone , cu

sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut, se impozitează cu 121 lei ;

- vehicule cu două axe, cu masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone , cu alt

sistem de suspensie, se impozitează cu 184 lei ;

-vehicule cu două axe, cu masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone, cu

sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut, se impozitează cu 184 lei ,

- vehicule cu două axe, cu masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone, cu alt

sistem de suspensie, se impozitează cu 259 lei .

29

Page 30: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

- vehicule cu două axe, cu masa peste 15 tone, cu sistem de suspensie pneumatică

sau un echivalent recunoscut, se impozitează cu 259 lei ,

- vehicule cu două axe, cu masa peste 15 tone, cu alt sistem de suspensie, se

impozitează cu 586 lei .

Remorcile, semiremorcile sau rulotele se impozitează după cum urmează:

- până la 1 tonă inclusiv : 8 lei

- peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone : 26 lei

- peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone : 41 lei

- peste 5 tone: 51 lei

Un contribuabil persoana fizica dobandeste un autoturism cu o capacitate cilindrica de

2000 cm 3 pe data de 16 mai 2004 si depune la organul de specialitate a consiliului local

declaratia de impunere in termen legal .Pentru determinarea taxei asupra mjilocului de transport

aferente anului 2004 se parcurg urmatoarele etape :

- stabilirea nr. de celindree 2000 : 500 cm3 = 4 celindree ;

- se identifica in anexa nr.6 la ordonanta nivelul taxei corespunzatoare mij.de transport cu

capacitate cilindrica de pana la 2000 cm3 inclusiv cu care se inmulteste nr. de fractiuni: 4

fractiuni x 7 lei = 28 lei

- se determina taxa lunara : 28 : 12 luni = 2,33 lei / luna ;

- se determina taxa de plata in functie de data procurarii :

2,33 lei x 8 luni = 18,66

- se stabilesc termenele si rata de plata la fiecare termen, prin impartirea sumei datorate la

nr. de termene de plata ramase pana la sfarsitul anului de referinta : 18,66 : 3 termen = 6,22 lei

/ termen , respectiv : 15 iunie – 6,22 lei , 15 septembrie – 6,22 lei si 15 noiembrie - 6,22 lei .

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,

- pentru suprafeţe de până la 150mp inclusiv este de 2 lei;

- pentru suprafeţe cuprinse între 151mp, şi 250 mp inclusiv este 3 lei;

- pentru suprafeţe cuprinse între 251mp şi 500mp inclusiv este de 4 lei;

- pentru suprafeţe cuprinse între 501 mp şi 750 mp inclusiv este de 4 lei;

- pentru suprafeţe cuprinse între 751 mp şi 1000 mp inclusiv este de 6 lei;

30

Page 31: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

- pentru suprafeţe peste 1000 mp este de 6 plus 0,5 lei/mp, pentru fiecare mp

care depăşeşte 1000mp.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este de 6 lei pentru fiecare

mp afectat

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri tonete, cabine,

spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea

corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi a reclamelor este de 6 lei pentru fiecare

mp de suprafaţă ocupată de construcţie;

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente

la reţele publice de gaze, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 9 lei

pentru fiecare racord;

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si

amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate este de 11 lei;

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 7 lei;

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi

economice, în mediul rural este de 11 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 14 lei;

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale este de 23 lei pentru fiecare mp sau

fracţiune de metru pătrat;

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de 57 lei;

Taxa viză trimestrială : - 35 lei / viză pentru producătorii de flori şi produse de

origine animală ( carne de miel şi oaie, caş oaie );

- 10 lei / viză pentru producătorii de produse de origine animală ( lapte şi brânză

de vaci, ouă); legume, fructe şi cereale.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate.

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în locul în care persoana derulează

o activitate economică este de 23 lei;

În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

taxa este de 17 lei; Impozitul pe spectacole

31

Page 32: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma

încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.În cazul unui spectacol

de teatru sau manifestare muzicală, cota de impozit este 2%; iar în cazul oricărei

alte manifestări artistice, cota de impozit este egală cu 5%.

În cazul videotecilor taxa este de 1 lei/mp

În cazul discotecilor taxa este de 2 lei/mp

Taxe extrajudiciare de timbru

Taxa pentru eliberarea de către organele administraţiei publice locale a

certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o

situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru

mai mare, este de 1 lei.

Taxa pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de

animal, este de:

- 1 leu pentru animale sub 2 ani;

- 1 leu pentru animale peste 2 ani;

Taxa pentru certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor,

pe cap de animal, în bilete de proprietate este de 1 leu pentru animale sub 2 ani; şi de 3 lei

pentru animale peste 2 ani;

Taxa pentru eliberarea certificatelor de înregistrare fiscala este de 4 lei

Taxa de înregistrare la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui este

de 11 lei

Taxa de înregistrare în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei este de 1 lei

Taxa de transcriere, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de

stare civilă întocmite de autorităţile străine este de 1 lei

Taxa de reconstituire şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

este de 1 lei;

Taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,

distruse sau deteriorate este de 1 lei;

Taxa pentru eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor

provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români,, eliberarea carnetelor de

32

Page 33: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru

cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie este de 1 lei;

Taxa pentru înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

este de 1 lei;

Taxa pentru eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii

provizorii in locul celor pierdute, furate sau deteriorate este de 4 lei;

Taxe de înmatriculare a autovehicolelor şi remorcilor, autorizare provizorie de

circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe:

Taxa de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehicolelor şi remorcilor

cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg. inclusiv este de 26 lei;

Taxa de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehicolelor şi remorcilor

cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750kg inclusiv şi 3.500kg inclusiv este

de 52 lei;

Taxa de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehicolelor şi remorcilor

cu

masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg este de 104 lei;

Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehicolelor şi remorcilor

neînmatriculate permanent sau temporar este de 7 lei;

Alte taxe locale:

Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul

obţinerii de venit este de 13 lei/zi;

Taxa pentru vehicule lente este de 34 lei/an inclusiv

Taxa de salubrizare este de 8 lei/an

Taxa pentru prevenirea şi stingerea incendiilor este de 8 lei/an;

Taxa închiriere domeniu privat:

- 2 lei / 100 mp teren cu fâneţe,

- 3 lei/mp teren arabil;

- 2,5 lei/mp spaţiu dispensar;

Taxa închiriere sediu administrativ este de 75 lei;

Taxa pentru oficiere cununie civilă în alte locuri decât sediul administrativ este de

150 lei;

33

Page 34: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Taxa pentru eliberare adeverinţe, certificate din arhiva unităţii este 5 lei;

Taxa copii xerox : 0,5 lei / pagina;

Paza obştească este de 18 lei/persoană.

- prin vehicule lente se înţeleg:-autocositoare;

-autoexcavator;

-buldozer pe pneuri;

-freză rutieră;

-tractor pe pneuri; etc.

Conform art. 287 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi

completările ulterioare, consiliul local a hotărât majorarea nivelului taxelor şi impozitelor

pentru anul 2006 cu 10%.

Alte taxe locale:

Taxa închiriere domeniu privat:

- 2 lei/mp teren cu fâneţe,

- 3 lei/mp teren arabil;

- 2,5 lei/mp spaţiu dispensar;

- 8 lei/mp teren cu construcţii

.

II.4.Controlul fiscal privind veniturile fiscale

Inspectia fiscala are ca obiectiv verificarea bazelor de impunere, a legalitatii si conformitatii

declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili.

Inspectia fiscala are urmatoarele atributii:

a) constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea

contribuabilului supus inspectiei;

b) analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale

cu informatiile proprii;

c) sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate.

Pentru indeplinirea atributiilor organul de inspectie fiscala va proceda la:

-examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;

34

Page 35: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

-verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din eviedenta

contabila a contribuabilului;

-solicitarea de informatii de la tertii

-verificarea locurilor unde se realizeaza activitatii generatoare de venituri

impozabile;

-dispunerea masurilor asiguratorii potrivit legii;

-aplicarea de sanctiuni

-aplicarea de sigilii asupra bunurilor.

Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de

organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata aimpozitelor, taxelor si altor

sume datorate bugetuli local.

Formele de inspectie fiscala sunt:

a) inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui

contribuabil, pentru o perioadfa de timp determinata;

b)inspectia fiscala partiala, care reprezint activitatea de verificare a uneia sau mai multor

obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata.

In realizarea atributiilor inspectia fiscala poate aplica urmatoarele proceduri de control:

a) controlul prin sondaj, care consta in verificarea selectiva a documentelor in care sunt reflectate modul

de calcul, de evidentiere si de plata aobligatiilor fiscale;

b) controlul inopinat, care consta in verificarea faptica si documentara, ca urmare a unei sesizari cu

privire la existenta unor fapte de incalcare legislatiei fiscale;

c) contrul incrucisat, care consta in verificarea documentelor contribuabilului in corelatie cu cele

detinute de alte persoane.

Inspectia fiscala se exrcita exclusiv, nemijlocit si neingradit de compartimentele de specialitate ale

autoritatilor administratiei publice locale.

Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul fiscal

competent. Contribuabilul nu pote face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita.

Inaintea desfasurarii inspectiei fiscale, organul fiscal are obligatia sa instiinteze contribuabilul in

legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie fiscala care

cuprinde: - temeiul juridic al inspectiei fiscale;

35

Page 36: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

- data de incepere a inspectiei fiscale;

- obligatiile fiscale si perioada ce urmeaza a fi supusa inspectiei fiscale.

Inspectia fiscala se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale contribuabilului, in timmpul de lucru al

acestuia, in prezenta lui sau a altei persoane desmnate de acesta.

Inspectia fiscala va avea in vedere examinarea tuturor starilor de fapt si raporturilor juridice care sunt

relevante pentru impunere. Inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa,

contributie si alte sume datorate bugetului local si pentru fiecare perioada supusa impozitarii.

Inspectia fiscala se exercita pe baza principiilor independentei, unicitatii, autonomiei, ierarhizarii,

teritorialitatii si descentralizarii.

La incheierea inspectiei fiscale, organul fiscal va prezenta contribuabilului constatarile si consecintele

lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere .

Rezultatul inspectiei fiscale va fi consemnat intr-un raport scris, in care se vor prezenta constatarile

inspectiei, din punct de vedere faptic si legal.

Cap III. Urmarirea si incasarea veniturilor bugetare

III.1. Modalitati de stingere a obligatiilor bugetare

Daca un contribuabil datoreaza mai multe tipuri de: impozite ,taxe, contributii si alte sume

reprezentand creante fiscale, iar suma platita nu este nu este suficienta pentru a stinge toata

datoriile, atunci se sting datoriile acelui tip de crenata fiscala principala pe care il stbileste

contribuabilul.

Plata se efectueaza in urmatoarea ordine :

- sume datorate in contul ratelor din graficele de plata a obligatiilor fiscale , pentru care s-au

aprobat esalonari sau amanari la plata, precum si dobanzile datorate pe perioada esalonarii sau

amanarii la plata si calculate conform legii;

- obligatii fiscale principale cu termene de plata in anul curent, precum si accesoriile acestora, in

ordinea vechimii;

- obligatii fiscale datorate si neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent, in ordinea

vechiimii, pana la stingerea integrala a acestora

36

Page 37: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

- dobanzi, penalitati de intarziere aferente obligatiile fiscale;

-, la solicitarea debitorului. obligatii fiscale cu termene de plata

Compensarea:

Prin compensare se sting creantele administrate de Ministerul Finantelor Publice

cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat sau de restituit de la

calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, daca legea nu prevede altfel.

Creantele fiscale administrate de unitatile administrativ-teritoriale se sting prin

compensarea cu creantele debitorului reprezentand sume de restituit de la bugetele locale, pana la

concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandessc reciproc atat calitateade creditor,

cat si pe cea de debitor.

Compensarea se face de organul fiscal competent la cererea debitorului sau inainte de restituirea

ori rambursarea sumelor cuvenite acestuia,dupa caz,

Organul fiscal pote efectua compensarea din oficiu ori de cate ori constata existenta unor

creante reciproce

Compensarea creantelor debitorului se va efectua cu obligatii datorate aceluiasi buget,

urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in urmatoarea

ordine:

- bugetul de stat

- fondul de risc pentru garantii de stat, pentru imprumuturi externe

- bugetul asigurarilor sociale de stat

- bugetul asigurarilor pentru somaj.

Cererea de compensare trebuie sa cuprinda elementele de idntificare a

solicitantului, precum si suma si natura creantelor fiscale care fac obiectul compensarii.

Cererea de compensare va fi insotita de documente care dovedesc dreptul

contribuabilului la rambursarea sau restituirea de la buget a sumelor, cum sunt : copii

legalizate de pe hotararile judecatoresti definitive si irevocabile sau nde de pe deciziile de

solutionare a contestatiilor, ramase definitive, ori de pe deciziile de impunere emise de

organele fiscale, precum si copii de pe orice documente din care sa rezulte ca suma platita

nu reprezinta creanta fiscala.

37

Page 38: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Rstituiri de sume:

Se restituie la cerere, debitorului urmatoarele sume:

- cele platite fara existenta unui titlu de creanta;

- cele platite in plus fata de obligatia fiscala;

- cele platite ca urmare a unei erori de calcul;

- cele platite ca urmare a a aplicarii eronate a prevederilor legale;

- cele de rambursat de la bugetul de stat;

- cele rezultate din valorificarea bunurilor sechestrate sau din retinerile

prin proprie, dupa caz, in temeiul hotararii judecatoresti prin care se dispune desfiintarea

executarii silite.

Sumele de restituit reprezentand diferenta de impozite rezultatete din

regularizarea anuala a impozitului pe venit datorat de persoanele fizice se restituie din

oficiu de organele fiscale competente, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarii

deciziei de impunnerii.

In cazul in care suma de rambursat sau de restituit este mai mica decat obligatiile

fiscale restanta ale debitorului, se va efectua compensare pana la concurenta sumei de

rambursat sau de restituit.

In cazul in care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decat suma

reprezentand obligatiile fiscale restanate, ale debitorului se va efectua compensarea pana

la concurenta obligatiilor fiscale restante, diferenta rezultata restituindu-se debitorului.

Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la ,buget inclusiv

modalitatea de acordarea a dobanzilor se aproba prin ordin al ministerului finantelor

publice.

III.2. Executarea silita a creantelor bugetare

In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile fiscale datorate,

organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la actiuni de

executare silita.

38

Page 39: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Creantele bugetare care se incaseaza, se administreaza, se contabilizeaza, si se

utilizeaza de institutiile publice, provenite din venituri proprii, acestea fiind abilitate sa

duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueza procedura de executare silita.

Pentru efectuarea procedurii de executare silita este competent organul de

executare in a carui raza teritoriala se gasesc bunurile urmaribile, coordonarea intregii

executarii revenind organului de executare in a carui raza isi are domiciliul fiscal

debitorul. Atunci cand se constata ca exista pericolul evident de instrainare, substituire

sau de sustragere de la executarea silita a bunurilor si veniturilor urmalibile ale

debitorului, organul de executare in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al

debitorului poate proceda la indisponibilizarea si executartea silita a acestora, indiferent

de locul unde se gasesc bunurile.

In cazul in care asupra acelorasi venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornita

executarea, atat pentru realizarea titlurilor executorii privind creante fiscale, cat si pentru

titluri ce se executa in conditiile prevazute de alte dispozitii legale, executarea silita se va

face, de catre organele de executare.

Executarea silita in cazul debitorilor solidari

Organul de executare coordonator, in cazul debitorilor solidari, este cel in a carui

raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul despre care exista indicii ca detine mai

multe venituri sau bunuri urmaribile. Inscrie in intregime debitul in evidentele sale si ia

masuri de executare silita, comunicand intregul debit organelor de executare in a caror

raza teritoriala se afla domiciliile fiscale ale celorlalti codebitori. Acestea vor lua masuri

de executare silita si vor comunica organului de executare coordonator sumele realizate

in contul debitorului, in 10 zile de la realizarea acestora.

Executorii fiscali

Executorul fiscal este imputernicit in fata fata debitorilor si a tertilor prin

legitimatia de executor fiscal si delegatie emisa de organul de executare silita. Pentru

aplicarea procedurilor de executare silita, executorii fiscali pot:

- sa intre in orice incinta de afaceri a debitorului sau in alte incinte unde

acesta isi pastreza bunurile, in scopul identificarii bunurilor sau valorilor care pot fi

executate silit,

39

Page 40: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

- sa intre in toate incaperile in care se gasesc bunuri ale debitorului,

persoana fizica precum si sa cerceteze toate locurile in care acesta isi pastreaza bunurile.

- sa solicite si sa cerceteza orice document sau element material care poate

constitui o proba in determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

Executorul fiscal poate intra in incaperile ce reprezinta domiciliul sau resedinta

unei persoane fizice, cu consintamantul acesteia, iar in caz de refuz, organul de executare

va cere autorizarea instantei judecatoresti.

Reguli privind executarea silita

Executarea silita se pote intinde asupra tuturor veniturilor si bunurilor proprietate

a debitorului, urmaribile potrivit legii. Bunurile supuse unui rewgim special de circulatie

pot fi urmarite numai cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Executarea silita a

creantelor nu se perimeaza.

Executarea silita se desfasoara pana la stingerea creantelor fiscale inscrise in titlul

executoriu, inclusiv al dobanzilor,penalitatilor de intarziere, precum si a cheltuielilor de

executare.

In toate actele de executare silita trebuie sa se indice titlul executoriu si sa se

arate natura si cuantumul debitului ce face obiectul executarii.

Somatia

Executarea silita incepe prin comunicarea somatiei. Daca in termen de 15 zile de

la data comunicarea somatiei nu se stinge debitul, se continua masurile de executare

silita. Somatia cuprinde :

- numarul dosarului de executare;

- suma pentru care se incepe executarea silita;

- termenul in care cel somat urmeaza sa plateasca suma prevazuta in titlul

executoriu;

- indicarea consecintelor nerespectarii acesteia.

Evaluarea bunurilor supuse executarii silite

Inaintea valorificarii bunurilor, accestea vor fi evaluate. Organul de executare va

actualiza pretul de evaluare tinand cont de rata inflatiei.

Suspendarea , intreruperea sau incetarea executarii silite

Executarea silita se pote suspenda, intrerupe sau poate inceta in cazurii:

40

Page 41: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

a) executarea silita se suspenda:

- cand suspendarea a fost dispusa de instanta sau de creditor;

- la data comunicarii inlesnirii la plata;

- in alte cazuri prevazute de lege,

b) executarea silita se intrerupe:

-la data declararii starii de insolvabilitate a debitorului;

- in alte cazuri prevazute de lege.

c) executarea silita inceteza daca :

- s-au stins integral obligatiile fiscale prevazute in titlul executoriu,

inclusiv obligatiile de plata accesorii, cheltuielile de executare;

- a fost desfiintat titlul executoriu;

- in alte cazuri prevazute de lege.

III.3. Incasarea propriu-zisa a veniturilor bugetare

Platile catre organele fiscale se efectueaza prin intermediul bancilor, trezoreriilor

si a altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata.

Plata obligatiunilor fiscale se efectueaza de catre debitori, distinct, pe fiecare

impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv

dobanzi si penalitati de intarziere.

In cazul stingerii prin plata a obligatiilor fiscale, momentul platii este:

- in cazul platilor in numerar, data inscrisa in documentul de plata eliberat

de organele sau persoanele abilitate de organul fiscal;

- in cazul platilor efectuate prin mandat postal, data postei, inscrisa pe

mandatul postal;

- in cazul platilor efectuate prin decontare bancara, data la care bancile

debiteza contul platitorului pe baza instrumentelor de decontare specifice;

- pentru obligatiile fiscale care se sting prin anulare de timbre fiscale

mobile.

41

Page 42: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata,

se datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere. Nu se datoreza

penalitati de intarziere pentru sumele datorate cu titlul de amenzi.

Dobanzile se calculeaza pentru fiecare zi, incepand cu ziua imediat urmatoare

termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate.

Se datoreza dobanzi :

- pentru diferentele de impozite, taxe contributii, precum si cele de

administratiile vamale;

- pentru impozitele, taxele si contributiile stinse prin executarea silita,

pana la data intocmirii procesului –verbal de distribuire inclusiv;

- pentru impozitele, taxele si contributiile debitorului declarat insolvabil,

pana la data incheierii procesului –verbal de constatare a insolvabilitatii inclusiv.

Nivelul dobanzii se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea

Ministerului Finantelor Publice, corelat cu nivelul dobanzii de referinta a Bancii

Nationale a Romaniei la care se adauga 10 puncte procentuale, o data pe an, in luna

decembrie, pentrul anul urmator, sau in cursul anului daca dobanda se modifica cu peste

5 puncte procentuale.

Dobanzii si penalitati de intarziere in cazul platilor efectuate prin decontare

bancara

Nedecontarea de catre unitatie bancare a sumelor cuvenite bugetului general

consolidat, in termen de 3 zile lucratoare de la data debitarii contului platititorului, nu il

exonereaza pe platitor de obligatia de plata a sumelor respective si atrage si pentru aceste

dobanzii si penalitati de intarziere.

Pentru recuperarea sumelor datorate bugetului si nedecontate de unitatile bancare,

platitorul se poate indrepta impotriva unitatii bancare respective.

In cazul creantelor fiscale stinse prin compensare, dobanzile si penalitatile de

intarziere se datoreaza pana la data stingerii inclusiv, astfel:

a) pentru compensarile la cerere, data stingerii este data depunerii cererii

de compensare;

b) pentru compensarile din oficiu, data sringerii este data inregistrarii

operatiei de compensare de catre unitatea de trezorerie teritoriala;

42

Page 43: STATUTUL COMUNEI HINTESTI

Pentru obligatiile fiscale neplatite la ternen, atat inainte, cat si dupa deschiderea

procedurii de reorganizare judiciara, se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziera pana

la data deschiderii de faliment. Pentru obligatiile fiscale nascute dupa data deschiderii

procedurii de faliment si neplatite la termen nu se datoreza dobanzii si penalitatii de

intarziere.

43


Recommended