Home >Documents >STATISTICA ECONOMICA

STATISTICA ECONOMICA

Date post:24-Jun-2015
Category:
View:1,794 times
Download:11 times
Share this document with a friend
Transcript:

Conf. Univ. Dr. Nicolae Mihailescu STATISTICA 2 Cuprins Statistica stiinta si metodologie de cercetare afenomenelor social-economice - Obiectul si metoda statisticii - Concepte de baza folosite de statistica - Cercetarea statistica - Tipuri de erori care pot apare ntr-o cercetare statistica Gruparea datelor statistice Seriile statistice Marimile relative Marimile medii - Marimi medii de pozitie (mediana si modulul) - Media n cazul caracteristicii alternative Indicatorii gradului de variabilitate - Dispersia n cazul caracteristicii alternative - Felurile dispersiilor Indicatorii asimetriei si boltirii (aplatizarii) seriilor de repartitie Indicatorii gradului de concentrare / diversificare Prezentarea datelor statistice sub forma reprezentarilor grafice Studiul statistic al corelatiilor dintre fenomene - Metode statistico- matematice de analiza a corelatiilordintre fenomene - Metode de analiza a corelatiei rangurilor Indicii statistici - Indicii de grup medii armonici - Indicii de grup medii aritmetici - Indicii de grup calculati ca raport ntre marimi medii - Indicii teritoriali Analiza statistica a seriilor dinamice - Sistemul de indicatori ai seriilor dinamice - Ajustarea seriilor dinamice Cercetarea statistica prin sondaj - Erorile n cercetarea statistica prin sondaj - Procedee de sondaj - Felurile esantioanelor 3 Statistica stiinta si metodologie de cercetare a fenomenelor social-economice Obiectul si metoda statisticii Statistica studiaza, pe baza expresiei cantitative a fenomenelor social-economice de masa,legitatiledezvoltariisociale,nconditiiconcretedelocsitimp,nstrnsa interdependenta cu continutul lor calitativ.Teoriaprobabilitatilorestefundamentatapeaceastastabilitatestatisticaa fenomenelor de masa care este cunoscuta sub denumirea delegitate statistica. Seprecizeazacaolegitatestatisticaesteunadevarconstatatexperimentalsin aceste conditii nu se poate demonstra. Concepte de baza folosite de statistica Populatiastatisticareprezintaansamblulelementelorcareauunasaumaimulte caracteristici comune, cu o existenta obiectiva si localizata clar n timp si spatiuUnitateadeobservarestatisticaesteelementulcomponentalpopulatieistatisticela care se particularizeaza nivelul individual al caracteristicilor statistice. Unitatilestatisticeauoformadeexistentacarepoatefisimplasaucomplexa. Unitatilesimplesuntreprezentateprintr- un singur element structural obiectiv, cum ar fi de exemplupersoana,produsul,piesaetc.,ntimpceunitatilecomplexesuntformate din mai multe unitati simple, ca de exemplu: familia, ntreprinderea etc..Caracteristicastatisticaesteaceansusirecomunatuturorunitatilorpopulatiei statistice supusacercetariialecareivaloridiferadelaounitatestatisticalaaltasaude la un grup de unitati la altul. Caracteristicilestatisticepotficlasificatenfunctiedemai multe criterii, astfel: - dupa continutul caracteristicilor,- numerice sau cantitative - exprimate prin cuvinte (legate de natura unitatilor statistice) -despatiu(exprimaparticularitateaunitatilorstatisticedeaexistantr- un anumit punct al spatiului) -detimp(exprimaparticularitateaunitatilorstatisticedeafiaparutlaun anumit moment sau de a fi existat un anumit interval de timp) - dupa modul de prezentare al caracteristicilor numerice, - pe variante (discreta sau prezentare n numere ntregi) - pe intervale (continua) - dupa modul n care se manifesta,- forma alternativa (caracteristica cu doua variante de manifestare) -formanealternativa(caracteristicacumaimultdedouavariantede manifestare) Variantaestenivelulindividualalcaracteristiciistatisticiiasociatuneiunitati statistice sau unui grup de unitati. 4 Frecventaestenumaruldeunitatistatisticelacaresenregistreazaovariantaa caracteristicii. Indicatorulstatisticesteexpresianumericaauneideterminaricalitativeobiective rezultata n urma unei cercetari statistice. Formaindicatorilorstatisticedepindedegraduldeprelucrarelacareaufostsupuse datele initiale, astfel:- indicatori absoluti - indicatori relativi - indicatori medii Legea numerelor mari are: - o forma generala de manifestare prin caracterul real al legitatilor statistice si respectiv, -oformaspecificacareesteexprimataprintr-ungrupdeteoremealeteoriei probabilitatilor: - Inegalitatea lui Cebsev - Teorema lui Cebsev - Teorema lui Bernoulli - Teorema lui Poisson Cercetarea statistica Cercetarea statistica este un proces de cunoastere a fenomenelor de masa, realizat cu ajutorulmetodelorstatistice.Efectuareauneicercetaristatisticeimplicaparcurgerea urmatoarelor etape: - Observarea statistica - Prelucrarea datelor obtinute prin observare - Interpretarea rezultatelorObservareastatisticaesteetapancarearelocnregistrareadatelorprimare. Observareasedesfasoaraconformuneimetodologiicareseaplicanmodidenticlatoate unitatile statistice de la care se culeg date. Procedeele operationale prin care se realizeaza observarea statistica sunt: - observarea pe baza de documente care au fost elaborate de sistemul informational contabil, de evidenta tehnic-operativa sau de alte sisteme de evidenta, - observarea directa a unitatilor care compun colectivitatea statistica, prin: - masurare, cntarire etc., - interviu, - aplicarea unui chestionar. Observarea statistica poate fi desfasurata n mai multe variante de lucru n functie de criteriul la care ne referim, astfel: - dupa modul de cuprindere n cercetare a unitatilor statistice, - observari totale: recensamintele, sistemul raportarilor statistice obligatorii -obsevaripartiale:cercetareastatisticaprinsondaj,anchetastatistica, monografia - dupa periodicitatea organizarii observarii - observari curente 5 - observari periodice - observari unice Prelucrarea datelor obtinute prin observare este etapa n care se desfasoara operatiuni de grupare, de centralizare (totalizare), de calcul a indicatorilor derivati (sintetici si analitici) precum si de afisare a rezultatelor sub forma tabelelor si reprezentarilor grafice.Prelucrarea datelorseefectueazacuajutorulunorprocedeemetodologicecompatibilecuscopul cercetarii si cu particularitatile colectivitatii cercetate. Interpretarearezultateloresteetapancareseformuleazaconcluziicuprivirela stareacolectivitatiistatisticecercetate.Rezultateleobtinutenurmaprelucrarilorefectuate suntsupuseunuiprocescalitativdeextragereaacelorinformatiicucaracteresentialcare prezintautilitatepractica,confirmasauinfirmaipoteze,fundamenteazaeventualeactiuni carevorfintreprinsenviitor,orienteazadeciziaeconomicapeunterenalcunoasterii stiintifice etc. Tipuri de erori care pot apare ntr-o cercetare statistica Rezultatelecercetarilorstatisticepotfideformate,ntr-omasuramaimaresaumai mica,deuneleeroriacaroraparitieestecauzataattdefactoriobiectivictsidefactori subiectivi. Dupa locul aparitiei, erorile care pot afecta rezultatele cercetarilor statistice, sunt: - erori de nregistrare sau de observare - erori de reprezentativitate- erori de prelucrare sau de calcul - erori de interpretare - erori de metoda sau de metodologie a cercetarii Eroriledenregistrarepotaparelaoricetipdeobservarestatisticasisunt la rndul lor de doua feluri: - erori ntmplatoare- erori sistematice Eroriledereprezentativitatesuntspecificecercetarilorstatisticeprinsondajsipot mbraca, de asemenea, doua forme: - erori ntmplatoare- erori sistematice Gruparea datelor statistice Grupareadatelorstatisticeesteooperatiunedesistematizareaprezentarii materialului statistic obtinut prin observare care consta n separarea colectivitatii cercetate n grupeomogenedeunitatidupavariatiauneiasaumaimultorcaracteristicidinprogramul observarii.Realizareauneigrupariutile pentru ndeplinirea scopului cercetarii statistice impune cu necesitate sa fie respectate urmatoarele conditii: - alegerea caracteristicii sau caracteristicilor care vor sta la baza efectuarii operatiunii degruparenstrnsalegaturacuobiectiveledecunoasteresirespectivcuparticularitatile sau specificul colectivitatii supuse cercetarii. Cea mai potrivita caracteristica de grupare este 6 aceeacareestenstrnsainterdependentacuesentafenomenuluistudiatsi,nconsecinta, permite identificarea tipurilor calitative care exista n cadrul colectivitatii; -ncazulcaracteristicilordegruparenumericesestabilestesausecalculeaza marimeaintervaluluidegruparesirespectivnumaruldegrupecarevorficonstituite,astfel nct sa se obtina cea mai buna forma de distribuire a unitatilor statistice pe grupe;-toate operatiuniledenaturametodologica,implicatecuefectuareauneigruparia datelor statistice,trebuie sa fie subordonate atingerii obiectivelor gruparii, si anume: a-cunoastereastructuriicolectivitatiistatisticesirespectivatipurilor calitativeexistentencolectivitatelaunanumitmomentsauntr-o anumita perioada de timp, b - cunoasterea modificarilor de natura structurala, care s-au produs de la un segment de timp la altul, c-identificareaunorposibilecorelatiicareseformeazantre caracteristicileutilizatelagrupare,formasi directiaacestorcorelatiisi, ntr-oanumitamasura,obtinereauneiinformatiiorientativeprivind intensitatea corelatiei. Efectuarea unei grupari a datelor statistice, dupa o caracteristicaexprimatanumeric, implica parcurgerea unor etape de lucru, dupa cum urmeaza: 1-secalculeazaamplitudineavariatiei,respectivsecuantificadiferentadintre valoarea(varianta)ceamaimareacaracteristiciisivaloarea(varianta)ceamaimica, ( )min maxx x A ; 2-nfunctiedemarimeaamplitudiniivariatiei,sestabilestenumaruldegrupen carevafimpartitacolectivitatea.naceastaetapadelucruseopteaza,deregula, pentru constituirea unui numar mai mare de grupe comparativ cu numarul care se presupune ca este necesarpentruacunoastestructurasirespectivtipurilecalitativeexistentencolectivitate. Aceasta operatiune este legata n mod strict de logica persoanei care realizeaza gruparea; 3-secalculeazamarimea(lungimea)intervaluluidegrupareprinraportarea amplitudiniivariatieilanumaruldegrupeconvenitaficonstituite.Dacaseconsidera necesar, pentru a calcula marimea intervalului, se poate folosi formula propusa de Sturges, n log 3,322 1x xn log 1x xi10min max2m

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended