+ All Categories
Home > Documents > SPRIJINIREA ADEVARATELOR TALENTE, EXPRESIE A … Domo 01_2013.pdf · SPRIJINIREA ADEVARATELOR...

SPRIJINIREA ADEVARATELOR TALENTE, EXPRESIE A … Domo 01_2013.pdf · SPRIJINIREA ADEVARATELOR...

Date post: 07-Feb-2018
Category:
Upload: truongkhanh
View: 225 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
34
Etică Educaţie Calitate Ianuarie 2013, Nr. 1/2013 www.ceccar.ro SPRIJINIREA ADEVARATELOR TALENTE pag 3 CURIERUL FILIALELOR pag 7 ECHIPA REDACTIEI pag 33 NOUTATI LEGISLATIVE pag 25 SPRIJINIREA ADEVARATELOR TALENTE, EXPRESIE A CONSTIINTEI DE SINE, A RESPONSABILITATII CIVICE
Transcript

Etică • Educaţie • Calitate Ianuarie 2013, Nr. 1/2013

ww

w.c

ec

ca

r.ro

SPRIJINIREA

ADEVARATELOR TALENTE

pag 3

CURIERUL FILIALELOR pag 7

ECHIPA REDACTIEI pag 33

NOUTATI LEGISLATIVE pag 25

SPRIJINIREA ADEVARATELOR

TALENTE, EXPRESIE A

CONSTIINTEI DE SINE,

A RESPONSABILITATII

CIVICE

www.ceccar.ro 2

SPRIJINIREA ADEVARATELOR TALENTE, EXPRESIE A

CONSTIINTEI DE SINE, A RESPONSABILITATII CIVICE .......3

CURIERUL FILIALELOR ........................................................7

NOUTATI LEGISLATIVE .....................................................25

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 3

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 4

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 5

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 6

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 7

Curierul filialelor

FILIALA CECCAR ARAD

În zilele de 09-10.01.2013 a avut loc prima întalnire cu membrii C.E.C.C.A.R. Filiala Arad din acest

an, locaţie sala de curs CECCAR ,,Dimitrie Cameniţă ’’, situată în Arad, bd. Revoluţiei nr.92. La această

întâlnire au participat în ziua de 09.01.2013 – 158 membri experţi contabili şi în ziua de 10.01.2013 - 139

membri contabili autorizaţi.

D-nul Director Executiv Micle Nicolae a făcut o informare asupra evenimentelor mai importante ale profesiei

din anul care s-a încheiat. A prezentat membrilor Normele 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor

arătând că acţiunea de acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei persoanelor juridice si fizice se desfăşoară

până la 31.01.2013. Viza se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: depunerea Raportului

Anual de Activitate însoţit de un extras din balanţa conturilor, elaborată conform legii care cuprinde situaţia

veniturilor realizate în anul precedent, plata la bugetul de stat a impozitelor cuvenite, a impozitelor asupra onorarilor

încasate de la beneficiari şi cuvenite statului, dovada asigurării pentru riscul profesional, dovada că nu au suferit nici

o condamnare care sa le interzică dreptul de gestiune şi administrare a societăţilor (declaraţie pe proprie răspundere

sau cazier), dovezi privind dezvoltarea profesionala continua, adeverinţa medicala din care să rezulte că este apt din

punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei.

În continuare d-nul Popa Vasile Ioan, formator C.E.C.C.A.R., inspector principal in cadrul Direcţiei

Finanţelor Publice Arad, a prezentat următoarele reglementari fiscale: Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă

a Guvernului nr. 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate şi al

finanţelor publice; Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2012 pentru modificarea şi

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 8

Curierul filialelor

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Hotărârea

Guvernului pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind

Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004; Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor

Publice pentru modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activităţii

de administrare a contribuabililor nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent; Lege privind

aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal; Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

571/2003 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Ordinul preşedintelui

A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată”;

Ordinul viceprim-ministrului, ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului

TVA la încasare; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi

conţinutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului

de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru

aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul

Fiscal; Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea anexei

nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele,

contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic; Ordonanţa

de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Hotărârea

Guvernului pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional al Registrului

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 9

Curierul filialelor

Comerţului şi a oficiilor Registrului Comerţului de pe lângă tribunale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.

83/2010; Ordinul viceprim-ministrului, ministrul Finanţelor Publice pentru modificarea şi completarea Ordinului

ministrului Finanţelor Publice nr. 2696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare

pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la

informaţiile din cazierul fiscal;

Pe marginea celor prezentate au fost dezbateri, membri solicitând lămuriri şi precizări privind reglementărilor

prezentate.

FILIALA CECCAR BIHOR

JURĂMÂNT C.E.C.C.A.R. - Desfăşurată în data de 15 ianuarie 2013, în sala de curs de la sediul filialei,

manifestarea prilejuită de solemnitatea depunerii Jurământului C.E.C.C.A.R. de către ultima promoţie de absolvenţi

ai stagiului, care a susţinut şi promovat examenul de aptitudini, s-a bucurat atât de aprecierile asistenţei, cât şi de cele

ale fiecăruia din cei 50 de „protagonişti”. După intonarea Imnului Naţional şi cuvântul de deschidere adresat

participanţilor de către preşedintele filialei, dl. Valerian Pavel Susa, festivitatea a continuat cu momentul rostirii în

cor a textului Jurământului prin care, cel mai recent contingent de profesionişti contabili, o dată cu dobândirea

calităţii de membru C.E.C.C.A.R., se obligă a respecta legile ţării, regulamentele şi normele emise de Corp. Prin

alocuţiunile rostite, d-na director executiv, Leonica Bochiş şi preşedintele comisiei de disciplină, dl. Cristian Radu

Stoica, au adresat noilor membri cuvenitele felicitări pentru tenacitatea şi consecvenţa cu care a fost parcursă

perioada de stagiu, însoţite de îndemnurile de a acţiona cu responsabilitate pentru ca integrarea şi menţinerea lor pe

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 10

Curierul filialelor

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 11

Curierul filialelor

piaţa serviciilor financiar - contabile, să poată avea ca argument, un nivel de competenţă concordant exigenţelor tot

mai înalte ale unor prestaţii profesionale de calitate. Au dat glas emoţiei, trăirilor şi semnificaţiilor individualizate

ale acestui moment şi două reprezentante ale grupului noilor membri ( Elisabeta Pop şi Ioana Adriana Rotoiu ) care,

mulţumind conducerilor Corpului şi ale filialei pentru sprijinul şi îndrumarea acordate în perioada stagiaturii, s-au

angajat a contribui, alături de toţi ceilalţi membri C.E.C.C.A.R., la creşterea prestigiului profesiei contabile şi a

milita pentru continua întărire a unităţii organismului nostru profesional. Momentul de socializare ce a urmat pozei

de grup din finalul activităţii a prilejuit cadrul destins de schimb de impresii, de o mai bună şi colegială cunoaştere

reciprocă. Cele două cotidiene locale ( „Crişana” şi „Jurnalul Bihorean” ) au reflectat, în paginile de a doua zi,

imagini şi comentarii pe marginea acestui consacrat eveniment al debutului de an 2013.

CURS - Între 26 – 29 ianuarie 2013, a fost susţinut de către dl. lector univ. dr. Cristian Rapcencu, cursul cu tema

Standarde Internaţionale de Raportare Financiară, care s-a bucurat de o foarte bună apreciere de către fiecare din cei

97 participanţi, atât din punct de vedere al utilităţii cursului, cât şi din punctul de vedere al valorii prestaţiei

lectorului, ecourile acestei acţiuni, determinând reeditarea sa într-un viitor apropiat.

FILIALA CECCAR BUZAU

Noii profesionişti contabili au depus jurământul - În data de 12 decembrie 2012 în sala de cursuri “Paul Bran” a

filialei CECCAR Buzău s-a organizat ceremonia depunerii jurământului faţă de ţară şi faţă de Corpul Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România de către cei 20 absolvenţi ai examenului de aptitudini sesiunea 18

şi 25 noiembrie 2012 din judeţul Buzău.

Preşedintele CECCAR filiala Buzău, dl Vasile Jureschi, în deschiderea evenimentului a subliniat importanţa

titlului profesional de expert contabil şi contabil autorizat, rolul acestora pentru dezvoltarea economiei, pentru

apărarea interesului public precum şi rolul social al expertului contabil/contabil autorizat.

Alături de membrii Consiliului filialei, preşedintele Comisiei de disciplină, expert contabil de onoare dl

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Iordachescu Marin, de executivul filialei, cu emoţie şi încântare s-a rostit jurământul al carui text îl redăm mai jos:

„Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile Regulamentului de

organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România şi ale

Codului privind conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, să păstrez

secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de

expert contabil/contabil autorizat.”

Felicitări noilor profesionişti contabili, membrii ai filialei CECCAR Buzău!

FILIALA CECCAR COVASNA

1 - Filiala CECCAR Covasna în ziua de 8 ianuarie 2012 a organizat într-un cadru festiv ceremonia depunerii

jurământului faţă de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, de către cei 6 absolvenţi al

examenului de aptitudini sesiunea noiembrie 2012

Preşedintele filialei d-l Bogozi Levente Istvan le-a transmis absolvenţilor felicitări şi bun venit în familia

profesioniştilor contabili. În continuarea discursului a subliniat drepturile şi obligaţiile membrilor punând un accent

www.ceccar.ro 12

Curierul filialelor

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 13

Curierul filialelor

pe etica profesională.

Directorul executiv al filialei d-na Tanko Paraschiva a subliniat că fiecare început este greu dar trebuie să fie

curajoşi şi cinstiţi în activitatea pe care o încep să le aducă satisfacţii calitatea de expert contabil.

În încheiere d-l Bacs Levente – şef birou evidenţă Tablou a prezentat procedura administrativă pentru a se încadra

într-o formă juridică de începere a activităţii profesionale.

2 - Aplicaţii practice privind TVA la încasare în sistemul informatic de contabilitate - Cu ocazia întâlnirii

lunare de lucru cu membrii filialei din 8 ianuarie 2013 au fost invitaţi reprezentanţii a 2 firme de realizare a

programelor informatice de contabilitate (85% din societăţi şi cabinete din judeţ folosesc aceste programe). Am

considerat necesar şi oportun un astfel de prezentare practică a algoritmului informatic privind aplicarea OG

15/2012 „TVA la încasare”. Din numărul mare de membrii prezenţi în sală şi din întrebările adresate

prezentatorilor organizarea acestei întâlniri a fost util şi benefic participanţilor.

3 - Seminar „Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2013” - În data de 29 ianuarie 2013 la iniţiative filialei s-a

organizat un seminar având ca temă „Calendarul obligaţiilor fiscale pe anul 2013”. Această decizie de ţinerea unei

seminar cu această temă respectiv cu trecerea în revistă şi a întocmirii unei calendar cu toate Declaraţiile fiscale

prin punctarea stabilirii bazei de calcul şi a cursului de schimb valutar de caz la caz a apărut ca o necesitate a

multor telefoane din partea membrilor ca urmare a multiplelor reglementări în modificarea şi completarea Legii

571/2003 – Cod Fiscal; OG 92/2003 – Cod de procedură fiscală.

Interesul a fost major, au fost prezenţi un număr de 123 membrii. Reprezentantul DGFP Jud. Covasna, d-l director

adjunct AF Mathis Istvan a fost foarte bine pregătit prezentând un material bine sintetizat şi bine structurat

respectiv a reuşit să răspundă la toate neclarităţile şi întrebările membrilor. La sfârşitul seminarului materialul

prezentat, calendarul declaraţiilor fiscale, precizări legislative în calcului bazei de impozitare şi a plafoanelor de

încadrare a societăţilor comerciale din punct de vedere al impozitării şi TVA, au fost predate participanţilor pe

suport de hârtie (24 pagini) un material util pentru practicieni.

Datorită faptului că seminarul a avut un caracter interactiv, iar interlocutorul foarte bine pregătit profesional s-au

adus mulţumiri din partea participanţilor pentru organizarea acestui seminar.

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 14

Curierul filialelor

FILIALA CECCAR DAMBOVITA

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

FILIALA CECCAR HARGHITA

1- În ziua de 30 ianuarie 2013 a

avut loc, în sala de curs „ George

Bariţiu” a sediului filialei

CECCAR Harghita. La această

întâlnirea au participat din partea

conducerii filialei d-ul preşedinte

Kanyaro Ivan şi d-na director

executiv Popa Aved Marta Csilla,

iar din partea Consiliului filialei d-

na Czimbalmas Szilagyi Eva. Au

fost prezenţi 22 membri CECCAR.

D-ul preşedinte Kanyaro Ivan a

prezentat aspecte din activitatea filialei, iar d-na director executiv Popa Aved Marta Csilla a prezentat in formaţii

privind Adunarea generală a filialei Harghita ce va avea loc în luna februarie şi procedura de alegere a viitorului

preşedinte al filiale. D-na director executiv Popa Aved Marta Csilla a făcut o prezentare a ultimelor modificări

legislative în domeniul financiar contabil, făcând referire la Ordonanţa nr.8 din 23/01/2013 privind modificările

a d u s e L e g i i n r . 5 7 1 / 2 0 0 3 c u a p l i c a b i l i t a t e d i n 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 .

În continuare d-na expert contabil Ferenţ Ana, membru în Comisia de disciplină a filialei, a prezentat un material

cu tema”TVA la încasare”. Au urmat discuţii pe marginea temelor expuse, fiind prezentate diverse probleme care

încă nu sunt clarificate.

2 - În data de 28 ianuarie 2013, la sediul ITM Harghita, a avut loc şedinţa Consiliului Consultativ Tripartit la care

filiala CECCAR Harghita a fost reprezentată de d-ul preşedinte Kanyaro Ivan. Tema dezbătută a fost „ Negocierea

contractelor colective de muncă, obligativitatea încheierii contractelor colective de muncă”.

www.ceccar.ro 15

Curierul filialelor

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 16

FILIALA CECCAR IAŞI

1 - ŞEDINŢA COMISIEI DE DIALOG

SOCIAL DE LA NIVELUL JUDEŢULUI

IAŞI – 30 IANUARIE 2013 Directorul executiv al filialei a fost prezent la

şedinţa Comisiei de Dialog Social de la nivelul

Prefecturii Iaşi, în data de 30 ianuarie 2013.

În conformitate cu prevederile din Legea

dialogului social nr. 62/2011 care

reglementează constituirea şi funcţionarea

comisiilor de dialog social de la nivelul

administraţiei central şi la nivel territorial, a fost

prezentat Raportul activităţii Comisiei de

Dialog Social pe anul 2012 la nivelul Judeţului

Iaşi. Activitatea comisiei s-a desfăşurat în

condiţii normale, cu participarea majorităţii

membrilor săi.

Dacă facem o scurtă trecere în revistă a

principalelor probleme propuse spre analiză în

Comisie de către Uniunea Generală a Industriaşilor din Romania – Filiala Iaşi în colaborare cu C.E.C.C.A.R.

Filiala Iaşi, putem aminti:

- în luna ianuarie – dezbatere pe marginea proiectului de lege privind organizarea şi funcţionarea sistemului de

sănătate;

- în luna martie – aspecte legate de colectarea şi utilizarea fondurilor pentru sănătate;

- în luna decembrie – MEDIEREA – activitate de interes public.

După prezentarea Raportului de activitate pentru anul 2012, s-a trecut la analizarea următoarelor puncte aflate pe

ordinea de zi.

Au fost abordate probleme privind implementarea fondurilor europene. S-au ridicat în special următoarele

probleme:

- domeniul achiziţiilor publice;

- legislaţia privind licitaţiile. Conform legislaţiei, procesura de analiză era limitată la 20 de zile, cu prelungirile

legale în funcţie de complexitatea licitaţiei. După reactualizarea acesteia, a fost scos acest articol, la acest moment

o procedură de licitaţie putând să fie extinsă la multe luni.

- legislaţia privind monumentele istorice;

- aspecte legate de evaluatorii de proiecte. Spre exemplu, programele POR şi POSCCE sunt evaluate de evaluator

specialişti în proiecte europene, dar nespecializaţi referitor la proiectele de restaurare monumente istorice, care,

neînţelegând lucrările de intervenţii necesare, resping aceste proiecte de la finantare.

- problema salariilor pentru cei care lucrează la implementarea proiectelor europene.

Una dintre măsurile solicitate de reprezentanţii oamenilor de afaceri vizează limitarea perioadei de atribuire a

achiziţiilor publice prin stabilirea unor termene precise.

2 - ŞEDINŢA CONSILIULUI CONSULTATIV TRIPARTIT CONSTITUIT LA NIVELUL

INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ IAŞI – 23 IANUARIE 2013

Directorul executiv al filialei a fost prezent la şedinţa Consiliului Consultativ Tripartit constituit la nivelul

Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi în data de 23 ianuarie 2013.

A fost prezentat Raportul de activitate al I.T.M. Iaşi pe anul 2012, pe cele două paliere importante: relaţiile de

muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă.

De asemenea, a fost stabilit calendarul şedinţelor Consiliului pentru perioada următoare şi s-au făcut propuneri

privind tematica întâlnirilor următoare.

La capitolul Diverse, au avut loc dezbateri cu privire la problemele legislative din punct de vedere a fiecărui

participant la şedinţă:

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 17

Curierul filialelor

- grila de salarizare, concediul de odignă, sporul de vechime, tichetele de masă, dificultatea concedierii;

- necesitatea încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;

- reprezentativitatea organizaţiilor sindicale;

- legea zilierilor;

- modul de alegere a reprezentanţilor salariaţilor.

3 - CONFERINŢA “POVEŞTI DE SUCCES ALE FEMEILOR AFLATE ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE”

În data de 31 ianuarie 2013, reprezentanţii filialei au participat la Conferinţa dedicată promovării femeilor de

succes, eveniment organizat în cadrul proiectului POSDRU “Şanse egale şi respect pentru femeile din Regiunile

Nord Est şi Centru”.

Au fost prezentate poveşti de viaţă care au evidenţiat valorile fundamentale ale succesului, nu prin teorie, ci prin

modele şi poveşti de succes.

Obiectivele acestei întâlniri precum şi a celorlate acţiuni organizate în cadrul proiectului au fost facilitarea

accesului pe piaţa muncii a unui număr de 330 femei din Regiunile N-E şi Centru şi dezvoltarea şi promovarea

principiului egalităţii de şanse şi de gen în cele două regiuni.

4 - ÎNTALNIRE DE LUCRU CU REPREZENTANŢII D.G.F.P. IAŞI

In data de 17 ianuarie 2013, CECCAR Filiala Iaşi a organizat, în Aula Magna din cadrul Universităţii Petre

Andrei, o întalnire cu reprezentanţii DGFP Iaşi, la care au participat cca. 250 membri.

Datorită bunei colaborări între cele două instituţii, membrii beneficiază de consultanţă gratuită acordată de către

specialiştii din cadrul D.G.F.P. Iaşi atunci când apar modificări importante ale legislaţiei în domeniu.

Au fost discutate aspecte cu privire la

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 18

Curierul filialelor

- legislaţia aplicabilă începând cu 1 ianuarie 2013:

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, astfel cum a fost modificată prin O.G. 15/2012

H.G. 44/2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, modificată prin

H.G. 1071/2012

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1519/2012 de aprobare a Ghidului pentru aplicarea

sistemului TVA la încasare

- obligaţii declarative cu termen 31 ianuarie 2013;

- alte aspecte de interes pentru membri.

Întâlnirea s-a dovedit utilă, atât prin materialele prezentate, cât şi prin intrebările formulate, răspunsurile primite

reuşind să clarifice multe dintre problemele ridicate de către participanţi.

5 – Informare privind întâlnirea organizată în data de 18.01.2013

Tema : Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile

Participanţi : Au fost invitaţi 25 de membri care au obţinut calificativul C în anul 2011

Desfăşurare :

Cei doi auditori de calitate au prezentat Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile,

cu axare pe auditul pe baza de declaraţie.

Un accent deosebit a fost pus pe însuşirea de către profesioniştii contabili a noilor reglementări prevăzute

de art. 34 alin. 2 din regulament, cu privire la efectuarea controlului la cabinetele încadrate în clasele C şi

D pe bază de declaraţie privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia auditului

de calitate anterior . A fost pus în discuţie modul de întocmire a declaraţiilor şi neajunsurile constatate pe

linia prezentării acestora, precum şi măsurile ce se impun a fi luate în acest sens Auditorii au prezentat o

serie de deficienţe în legătură cu modul de organizare a cabinetelor, cum ar fi:

- majoritatea cabinetelor care nu au angajaţi nu au un program de pregătire profesională conform standardului nr.

38, aceştia considerând cursurile urmate la filială drept program;

- lipsa unui sistem de control al calităţii sau nerespectarea standardului profesional nr. 40 în organizarea acestui

sistem;

- planificarea-programarea misiunilor;

- dotarea cabinetelor cu toate standardele profesionale emise de CECCAR pentru fiecare misiune compatibilă cu

competenţele cabinetului.

De asemenea, au fost prezentate principalele deficienţe la completarea Rapoartelor anuale de activitate, insistându-

se pe corelaţiile dintre misiunile prezentate la punctul 2.1 (cifra de afaceri şi nr. clienţilor) cu modalităţile de

raportare de la punctul 2.5 ( care ar trebui să includă toate tipurile de misiuni de la punctul 2.1), cu normele

utilizate în cazul cabinetului de la punctul 5.1.a şi dosarele de lucru de la punctul 5.4.

Auditorii au insistat pe respectarea termenelor de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de filială în urma

auditării precum şi a depunerii în termen a Declaraţiei privind modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse

cu ocazia auditului de calitate (Anexa 9 din Regulament), atenţionând membrii că nerespectarea acestora

constituie conform ROF abatere disciplinară.

Au urmat discuţii, membrii ridicând o serie de probleme legate de Regulamentul de audit, la care au primit răspuns

din partea celor doi auditori.

Cea mai mare nemulţumire a fost cea referitoare la punctajul aferent clasei C de calitate, cuprins între 50-79

puncte calitative, în sensul că cei care au obţinut peste 75 puncte se consideră nedreptăţiţi, fiind pe acelaşi nivel

cu cei care au obţinut 50 puncte.

Auditorii au specificat că acest fapt se întâmplă mai ales la cabinetele fără salariaţi, la care existând foarte multe

puncte neaplicabile (N/A), în special la auditul structural, orice deficienţă conduce la diminuarea punctajului

calitativ. De asemenea au precizat că în rapoartele de activitate semestriale şi anuale se fac distincţii clare între

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 19

Curierul filialelor

aceste cabinete, cele cu punctaj minim fiind nominalizate.

Membrii au propus ca auditorii se preia această doleanţă şi să propună modificarea art. 17. lit. c alin 5 din

regulament astfel: clasa B: 75-95 puncte calitative; clasa C: 50-74 puncte calitative .

Concluzii :

Întâlnirea a fost interactivă, membrii clarificând-şi o serie de probleme legate de auditul de calitate în

domeniul serviciilor contabile.

FILIALA CECCAR MARAMURES

Lansarea Programului „COMPETITIVITATE ŞI INOVARE Firme, Clustere, Dezvoltare Economică”

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul pentru Educaţie Continuă, Învăţământ la Distanţă şi

cu Frecvenţă Redusă lansează Programul „Competitivitate şi Inovare – Firme, Clustere, Dezvoltare Economică”,

program integrat de instruire şi consultanţă pentru dezvoltarea şi funcţionarea clusterelor economice, în afiliere cu

Programul „Microeconomics of Competitiveness”, ediţia 2013, coordonat de profesorul Michael Porter de la

Harvard Business School.

Scopul programului este să sprijine configurarea, operaţionalizarea şi funcţionarea clusterelor şi oricăror

altor forme asociative constituite în scopul dezvoltării economice. Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în afiliere

cu Harvard Business School doresc să contribuie prin acest program integrat la procesul de structurare a

competitivităţii regionale şi naţionale a României. Într-o perioadă de criză şi de derută privind valorile, se doreşte să

se facă diferenţa printr-o abordare consolidată, responsabilă şi profesională a competitivităţii şi inovării pentru

dezvoltare economică durabilă prin formarea unei elite de profesionişti şi iniţierea funcţionării clusterelor.

Programul se adresează echipelor care au în responsabilitate funcţionarea clusterelor, polilor de

competitivitate sau de creştere, specialiştilor din sectoarele privat, public, academic şi cercetare-inovare care

activează în instituţii implicate în proiecte de dezvoltare, precum şi consultanţilor independenţi. Se va lucra în

principal cu echipe delegate de către clusterele existente şi emergente pentru a sprijini funcţionarea acestora şi

accesul la finanţările relevante. Sunt aşteptaţi în egală măsură însă şi specialiştii şi consultanţii interesaţi într-o

carieră în domeniul competitivităţii economice.

Programul durează 31 de săptămâni, timp în care au loc 5 întâlniri la Cluj-Napoca (2 zile/întâlnire), iar restul

întâlnirilor pot fi virtuale sau la sediul clusterelor, utilizând platforma de comunicare a programului. Programul este

construit în acord cu prevederile CAEN, COR şi RNCIS şi are două componente principale:

discutarea pe studii de caz internaţionale, elaborate de Harvard Business School, a celor mai importante aspecte

privind configurarea şi funcţionarea clusterelor economice;

fundamentarea - în cadrul grupurilor de lucru - a operaţionalizării şi funcţionării clusterelor asumate de grupurile

constituite.

Documentul final va cuprinde analiza de competitivitate, strategia şi planul de acţiune inclusiv pachetul de

proiecte prioritare şi parteneriatul, precum şi soluţia instituţională. Documentul va servi în mod nemijlocit interesele

clusterului în legătură cu funcţionarea sa şi accesarea finanţărilor pentru proiectele prioritare. Pentru a intra în clubul

internaţional de profesionişti pregătiţi în cadrul acestui program, lucrările vor fi transmise pentru avizare şi la

Institute for Strategy and Competitiveness al Harvard Business School. Diploma este semnată de profesorul Michael

Porter, părintele conceptului de competitivitate.

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 20

Curierul filialelor

Programul va începe la finele lunii martie, iar înscrierile se vor încheia în data de 28 februarie. Dosarul de

înscriere va cuprinde: fişa de înscriere (poate fi descărcată de la adresa http://193.226.17.76/public/

fisa_inscriere_ci.doc), copie legalizată la notar după certificatul de naştere, copie legalizată la notar după diploma de

licenţă, copie xerox după certificatul de căsătorie (unde este cazul), copie xerox după Cartea de Identitate, dovada

achitării primei tranşe a programului. Pe fişa de înscriere, la poziţia 'Program postuniversitar de formare şi

dezvoltare profesională continuă' trebuie să apară următoarele: Competitivitate şi Inovare (Prof. Stelian Brad)

Costul programului este de 1000 euro şi se achită în două rate, la înscriere şi în săptămâna a 15-a a

programului. Plata celor două tranşe se face, la alegere, prin:

casieria Universităţii Tehnice, str. C-tin Daicoviciu, nr. 15;

virament bancar, în contul deschis la B.C.R. Cluj-Napoca (se poate folosi şi internet banking), IBAN:

RO91RNCB0106026601550038, CIF 4288306;

virament bancar, în contul deschis la Banca Naţională, Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, IBAN: RO

33TREZ216504601X007222, CIF 4288306.

Directorul programului este dl. prof. univ. dr. Stelian Brad – Prorector al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

Pentru înscrieri şi detalii vă rugăm să vă adresaţi doamnei Mihaela Vrabete, tel: 0744 680 719, e-mail:

[email protected]. Dosarele de înscriere pot fi transmise prin poşta rapidă (prin Cargus este foarte avantajos) la

adresa: Cluj-Napoca, Str. Dorobanţilor, Nr. 71-73, cod 400609, cu telefon de anunţ la persoana de contact (dna

Mihaela Vrabete).

În data de 10 ianuarie, în Aula „Vasile Goldiş” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Filiala Baia

Mare, a avut loc o întâlnire cu membrii Filialei Maramureş a CECCAR, ocazie cu care au fost dezbătute o serie de

aspecte şi elemente de noutate în domeniul fiscal care au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2013. Seminarul a fost

susţinut de lector univ. dr. POPA ADRIANA FLORINA de la Academia de Studii Economice Bucureşti, lector

CECCAR în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă. Problemele abordate au prezentat

un deosebit interes, ca urmare şi numărul foarte mare de participanţi la acest seminar de fiscalitate. În prima parte a

seminarului au fost dezbătute elemente de noutate privind impozitul pe profit, insistându-se asupra regimului

deductibilităţii cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere – combustibil, cheltuieli de întreţinere şi reparaţii,

amortizare, precum şi definitivarea şi plata impozitului pe profit pentru exerciţiul financiar 2012. În continuare au

fost abordate aspecte referitor la impozitul pe veniturile persoanelor fizice, în special veniturile din activităţi

independente, veniturile din agricultură şi veniturile din drepturile de prorietate intelectuală, precum şi aspecte

privind contribuţiile sociale datorate de angajaţi şi angajatori pentru aceste venituri, realizându-se o comparaţie între

noile şi vechile reglementări în domeniu, pentru fiecare categorie de venit realizat. Partea a doua a seminarului a fost

dedicată aspectelor fiscale generate de aplicarea sistemului TVA la încasare, aspecte care au stârnit un interes

deosebit din partea participanţilor şi care au antrenat discuţii interesante asupra unor situaţii speciale. Cu această

ocazie au fost prezentate şi discutate exemple practice pentru fiecare situaţie specială în parte, având în vedere

ultimele modificări aduse prin Legea nr. 208/2012 de aprobare şi modificare a O.G. nr. 15/2012 pentru modificarea

şi completarea Codului fiscal (TVA la încasare). Au fost discutate şi dezbătute aspectele generate de regimul

exigibilităţii TVA în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii a căror contravaloare este încasată, ulterior

emiterii facturii, parţial sau total, cu numerar de către persoana impozabilă pentru aplicarea sistemului TVA la

încasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA, persoane fizice

autorizate, liber-profesionişti şi asocieri fără personalitate juridică. Un alt aspect dezbătut s-a referit la regulile de

exigibilitate în cazul contribuabililor care au fost înregistraţi din oficiu pentru aplicarea sistemului TVA la încasare

care, deşi aveau obligaţia să aplice acest sistem, nu au depus la timp notificarea din care să rezulte că cifra lor de

afaceri este sub plafonul de 2.250.000 lei.

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 21

Curierul filialelor

Şedinţa de lucru a Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare

Profesională

În data de 28 ianurie, preşedintele filialei a participat la şedinţa de lucru a Comitetului Local de Dezvoltare a

Parteneriatului Social pentru Formare Profesională (CLDPS) care a avut loc la Inspectoratul Şcolar Judeţean

Maramureş, ocazie cu care s-a analizat şi avizat planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2013 – 2014 şi s-a urmărit

încadrarea domeniilor de formare profesională şi a calificărilor cuprinse în planul de şcolarizare cu cele din Planul

Local de Acţiune în învăţământul profesional şi tehnic (PLAI). S-a stabilit realizarea unor întâlniri cu elevii din

învăţământul preuniversitar, în vederea orientării şi consilierii profesionale a acestora pentru alegerea domeniilor în

care doresc să îşi urmeze pregătirea viitoare.

Propuneri de modificări legislative făcute în cadrul Comisiei de dialog social

În data de 30 ianuarie, la iniţiativa instituţiei prefectului – judeţul Maramureş, a avut loc şedinţa Comisiei de

dialog social în care a avut loc evaluarea activităţii comisiei de dialog social în anul 2012 şi s-a prezentat programul

şi temele şedinţelor ordinare, în anul 2013. Preşedintele Filialei CECCAR Maramureş, membru în comisia de dialog

social, dl. conf. univ. dr. Cucoşel Constantin, a ridicat în cadrul şedinţei următoarele probleme:

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 22

Curierul filialelor

Respectarea prevederilor legislative în domeniul fiscal şi asigurarea

unei stabilităţi a actelor normative din acest domeniu

În cuvântul său acesta a spus că „Dacă la o şedinţă anterioară am afirmat

faptul că în materie de legislaţie fiscală este harababură, astăzi pot constata

că în acest domeniu este haos”, ceea ce generează numeroase probleme, atât

pentru contribuabili, cât şi pentru contabili, dar mai ales interpretări diferite

din partea agenţilor economici şi a organelor de control fiscal. Aceste

afirmaţii au fost justificate prin faptul că, deşi în Legea nr. 571/2003 de

aprobare a Codului fiscal, la art. 4 „Modificarea şi completarea Codului

fiscal” la alin. (1) se prevede că „Prezentul cod se modifică şi se

completează numai prin lege, promovată, de regulă, cu 6 luni înainte de

data intrării în vigoare a acesteia” iar la alin. (2) se prevede că „Orice

modificare sau completare la prezentul cod intră în vigoare cu începere din

prima zi a anului următor celui în care a fost adoptată prin lege”, aceste prevederi nu sunt respectate. Astfel, cele

mai multe modificări au fost aduse prin Ordonanţe de Guvern sau Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului şi ele au

intrat în vigoare în termene scurte, uneori de 3 zile, în cursul lunii în care au fost aduse, sau începând cu data de întâi

a lunii următoare. Ca exemplu a fost dat cazul modificărilor şi completărilor la Codul fiscal aduse de Ordonanţa

Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 54 din 23 ianuarie, ale cărei prevederi intră

în vigoare la data de 1 februarie 2013, cu excepţia pct. 79 al art. I, care se aplică începând cu 1 aprilie 2013, şi a art.

IV, care se aplică în 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I. Totodată s-a arătat faptul că, deşi în

toate ordonanţele prin care s-au adus completări şi modificări la Codul fiscal se prevede republicarea Legii nr.

571/2003 privind Codul fiscal, dându-se textelor o nouă numerotare, acest lucru nu se întâmplă, ceea ce crează

greutăţi în aplicarea şi respectarea legislaţiei.

Impozitul pe venit de 3% va afecta majoritatea societăţilor comerciale mici şi mijlocii

Introducerea de la 1 februarie 2013 a impozitului pe venit de 3%, care devine obligatoriu pentru microîntreprinderile

plătitoare de impozit pe profit, va duce la suspendarea activităţii majorităţii firmelor mici şi mijlocii. Aplicarea

acestui impozit ar trebui să se facă diferenţiat, în funcţie de natura activităţii desfăşurate şi stabilirea unui plafon

minim până la care veniturile realizate să fie scutite de la plata impozitului. Se înregistrează un număr mare de firme

mici şi mijlocii care înregistrează pierdere sau profit aproape zero, care urmare aplicării acestui sistem de impozitare

îşi vor majora pierderea sau vor intra în pierdere. În aceste condiţii majoritatea vor fi nevoite să îşi suspende sau

înceteze activitatea. La adoptarea acestei ordonanţe nu s-a ţinut cont de impactul economic şi social al acestei măsuri

fiscale, dacă avem în vedere că aceste firme au 2 sau 3 angajaţi care riscă să îşi pirdă locurile de muncă iar bugetul

va pierde impozitele şi contribuţiile sociale pe care le încasa pentru drepturile salariale ale acestor angajaţi. Dacă ne

referim la firmele din domeniul prestărilor de servicii, aici se pretează acest impozit, fiind chiar mai avantajoasă

acestă formă de impozitare decât cota de 16% cât este impozitul pe profit, deoarece venitul realizat este aproape in

totalitate şi profit, şi dau exemplu firmele de consultanţă, prestarea de servicii medicale, comisionare, intermediere,

unde cheltuielile materiale aferente caestor venituri sunt aproape nule. Nu acelaş lucru se poate spune despre firmele

din domeniul comerţului, alimentaţie publică, turism, unde venitul care le revine acestora este de fapt adaosul

comercial din care trebuie apoi să îşi acopere cheltuielile ocazionate de desfăşurarea activităţii. În aceste condiţii

poate ar fi mai corect să se aplice această cotă de impozitare asupra adaosului comercial şi nu asupra veniturilor

totale realizate din vânzări. Dealtfel, aşa cum a spus şi dl. Ovidiu Nicolescu, preşedintele Consiliului Naţional al

Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, acesta nu a fost consultat la elaborarea modificărilor Codului

fiscal.

Constituirea unor centre de practică pentru studenţii din învăţământul superior

O problemă deosebită cu care se confruntă la ora actuală învăţământul superior este lipsa activităţilor practice pentru

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 23

Curierul filialelor

studenţii de la toate facultăţile din ţară. Avem cadre didactice bine pregătite, baza materială pentru desfăşurarea

activităţilor didactice dar, din păcate, ceea ce noi îi învăţăm pe studenţi rămâne doar la nivel de teorie. Fondurile

alocate pentru învăţământ sunt insuficiente pentru a dezvolta laboratoare şi centre de practică în cadrul instituţiilor

de învăţământ. În acest sens că ar trebui luate măsuri legislative de stimulare a agenţilor economici care oferă locuri

de practică pentru studenţi sau înfiinţarea unor centre de practică pe domenii de activitate, prin susţinerea

acestora de către agenţii economici care pot astfel să îşi recruteze forţa de muncă specializată şi cărora să li se

acorde facilităţi fiscale şi stimulente pentru susţinerea acestor activităţi. Prin cuvântul său dl. Cucoşel Constantin a

făcut apel la toţi colegii din ţară, cadre didactice şi membrii ai filialelor CECCAR de a aborda reprezentanţii locali

în Parlament şi de a iniţia un act normativ care să reglemeteze această problemă. Totodată, a fost salutată măsura

luată prin acordarea de stimulente fiscale pentru activităţile de cercetare – dezvoltare efectuate atât pe teritoriul

naţional, cât şi în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European,

respectiv creşterea deducerii suplimentare a cheltuielilor eligibile pentru activităţile de cercetare-dezvoltare de la

20% la 50%, facilitate ce se răsfrânge asupra tuturor activităţilor de cercetare-dezvoltare care conduc la obţinerea de

rezultate ale cercetării, valorificabile de către contribuabil, nu doar celor dezvoltate în folos propriu ca până acum.

Modificarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor împotriva actelor administrative fiscale

Potrivit art. 209 din Codul de procedură fiscală, aprobat prin O.G. nr. 92/2003, cu modificările şi completările

ulterioare, contestaţiile formulate împotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate

deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situaţiei emise în conformitate cu legislaţia în materie vamală,

a măsurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispoziţie de măsuri, precum şi împotriva deciziei de

reverificare se soluţionează de către structura specializată de soluţionare a contestaţiilor din cadrul direcţiilor

generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în a căror rază teritorială îşi au

domiciliul fiscal contestatarii, respectiv Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor din cadrul ANAF, în funţie

de cuantumul sumelor contestate. Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor sunt semnate de către directorul

executiv al respectivelor direcţii, în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene funcţionând atât

Activitatea de inspecţie fiscală care efectuează inspecţia fiscală, stabileşte diferenţele de impozite şi taxe şi emite

Decizia de impunere, cât şi Biroul de soluţionare a contestaţiei, structuri care se subordonează aceluiaşi director

executiv. În majoritatea cazurilor se decide respingerea ca neîntemeiată a contestaţiilor formulate de contribuabili,

care apoi se atacă în instanţă unde, aproape în toate cazurile, se anulează atât decizia de soluţionare a contestaţiei cât

şi decizia de impunere. În vederea evitării unor acţiuni şi activităţi suplimenatre care antrenează costuri suplimentare

pentru contribuabili şi a asigurării unei juste şi corecte decizii, trebuie modificată procedura de soluţionare a

contestaţiilor. Astfel, s-a propus iniţierea unui proiect de act normativ prin care să se înfiinţeze un organism neutru

de soluţionare a contestaţiilor, organism din care să facă parte specialişti din diferite domenii cum sunt: experţi

contabili, auditori financiari, consultanţi fiscali, avocaţi, notari, consiliei juridici, experţi tehnici, evaluatori şi alte

persoane de specialitate, care să analizeze şi să soluţioneze contestaţiile. Acest organism ar putea funcţiona

independent iar la soluţionarea contestaţiilor să îşi desemneze câte un reprezentant şi părţile implicate.

FILIALA CECCAR MURES

Întâlnire lunară cu membrii - Masa rotunda pe probleme de fiscalitate: locul de desfasurare Sediul filialei, in data

de 15.01.2013, cu participarea a 41 de membri: modificarile la Codul fiscal prin prisma TVA; identificarea solutiilor

pentru contabilitatea TVA la incasare. Moderator: Prof. Univ dr. Neag Ramona

Invitati: membrii Consiliului filialei

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Seminar de fiscalitate : In data de 26,27 ianuarie 2013 filiala a organizat 4 seminarii cu urmatoarea tematica:

Actualitati TVA; Actualitati declarare, calcul si plata impozitului pe profit; Depunerea declaratiilor fiscale, impozitul

pe venit; Noutati fiscale in tranzactiile intracomunitare. Acest seminar a fost sustinut de catre Lector invitat ec. Berce

Magdalena din Bihor. Numarul participantilor a fost de 169 de membrii.

Relatii cu institutii publice locale: Inspectoratul Judetean de Politie Mures – serviciul economic. Probleme

abordate: prezentarea situatiei privitoare la membrii din filiala care au efectuat expertize contabile judiciare, in faza

de urmarire penala, care nu au incasat facurile reprezentand aceste servicii; identificarea solutiilor pentru plata

acestora; transmiterea unui mesaj de nemultumire in acest sens.

FILIALA CECCAR SATU MARE

CECCAR Filiala Satu Mare a avut ca invitată pe d-na lector univ.Popa Adriana,care a susţinut doua seminarii:*

TVA la încasare* în data de 11.01.2013 şi *Contabilitate în agricultură* în data de 12.01.2013.

La seminarul privind TVA la încasare s-au elucidat aspectele privind condiţiile de înregistrare ,modalitaţi de

deducere si colectare,dar şi:

Cum ne putem pregăti pentru implementarea

sistemului TVA la încasare?

► Pregatirea practicienilor privind noile prevederi

► Adaptarea contractelor cu clienţii/furnizorii (e.g. prevederi legate de

modalitatea de plată a facturilor, termenele de plată etc.)

► Corelaţii cu celelalte declaraţii fiscale (e.g. Declaraţia 394)

► Actualizarea sistemului informatic pentru a permite colectarea

TVA la

încasare/deducerea TVA la momentul plaţii.

La seminarul de *Contabilitate în agricultură*,participanţii care

desfaşoara lucrări profesionale în acest domeniu au primit informaţii

referitoare la formele juridice de organizare,execuţia bugetului de

venituri şi cheltuieli,metode de calculaţia costului,subvenţii,impozit

pe venit,impozit pe profit si TVA.Seminarul a fost

interactiv,participanţii au prezentat cazuri din practică,care s-au

solutionat atît din punct de vedere al inregistrărilor contabile cît si

fiscal.

www.ceccar.ro 24

Curierul filialelor

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Noutăţile legislative aferente perioadei 01 ianuarie 2013- 31 ianuarie 2013

1. Hotararea Guvernului nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea si desfasurarea

proceselor de atestare nationala si de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a

persoanelor fizice a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 2 din 3 ianuarie 2013.

Normele reglementeaza coordonarea si desfasurarea proceselor de atestare nationala si de pregatire profe-

sionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice.

Atestarea auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice se realizeaza prin recunoasterea compe-

tentelor profesionale dobandite de acestia pe baza corespondentei disciplinelor inscrise in foile matricole, aferente

studiilor universitare, postuniversitare, sau in certificatele de absolvire cu recunoastere nationala, cu domeniile din

Cadrul de competente.

Pregatirea profesionala continua a auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice atestate se real-

izeaza prin participarea la cursuri si seminare pe teme aferente domeniilor Cadrului de competente sau specifice enti-

tatii publice, studii individuale si publicarea de materiale de specialitate.

Ministerul Finantelor Publice, prin Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern, are rolul de a

coordona si desfasura procesele de atestare nationala si cel de pregatire profesionala continua a auditorilor interni din

sectorul public si a persoanelor fizice.

2. Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1940/2012 privind pragurile valorice In-

trastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2013 a fost publicat în

Monitorul Oficial al României nr. 9 din 7 ianuarie 2013.

Actul normativ aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2013:

- 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri;

- 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Operatorii economici care in cursul anului 2012 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uni-

unii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri,

depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica

declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2013.

In cursul anului 2013 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schim-

buri intracomunitare de bunuri a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru

anul 2013. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand din

luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2013 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de

bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de

bunuri.

3. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1994/2012 pentru aprobarea

modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de de-

clarare si plata a impozitului pe profit“ a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 9 din 7 ianuarie 2013

Actul normativ aproba modelul si continutul formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului

anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit“.

Formularul se utilizeaza de catre contribuabilii, platitori de impozit pe profit, pentru efectuarea optiunii de ap-

licare a sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv pentru renuntarea la aceasta optiune.

Acesta se depune la organul fiscal competent, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care

se solicita aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care

www.ceccar.ro 25

Noutati legislative

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

se renunta la optiunea de aplicare a acestui sistem.

Optiunea efectuata pentru aplicarea sistemului anual de declarare si plata a impozitului pe profit este obli-

gatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi.

4. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1985/2012 privind aprobarea

Procedurii de inregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune,

precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial al

Romaniei nr. 16 din 9 ianuarie 2013.

Actul normativ aproba:

procedura de inregistrare a contractelor de fiducie;

procedura de inregistrare a contractelor de locatiune;

formularul “Declaratie de inregistrare a contractelor de fiducie”;

forumlarul “Declaratie de inregistrare a contractelor de locatiune”.

Procedura de inregistrare a contractelor de fiducie In conformitate cu prevederile Codului civil, contribuabilii care detin calitatea de fiduciar au obligatia de a

inregistra contractele de fiducie si modificarile acestora la organul fiscal competent.

In acest sens, fiduciarul depune, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului de fiducie, la or-

ganul fiscal competent „Declaratia de inregistrare a contractelor de fiducie”, insotita de contractul de fiducie, in

original si copie.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta fiscala sunt inregistrati ca platitori de im-

pozite si taxe contribuabilii care detin calitatea de fiduciar.

Declaratia se depune direct la organul fiscal sau prin posta, cu confirmare de primire, insotita de o copie

legalizata de pe contractul de fiducie.

Modificarea si incetarea contractului de fiducie se inregistreaza, de asemenea, de fiduciar, la organul fiscal

competent, in termen de 30 de zile de la data producerii, prin depunerea declaratiei, avand bifata casuta

„Modificare“ sau „Incetare“, dupa caz, din formular, insotita de documentele justificative.

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de fiducie intr-un Registru al contractelor de

fiducie, care se conduce informatizat.

Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune

1. Inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatori, altii decat persoanele fizice In conformitate cu prevederile Codului civil, locatorii pot inregistra la organele fiscale competente din

subordinea ANAF contractele de locatiune pe care le incheie in calitate de locator atat cu persoane fizice, cat si cu

persoane juridice.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca platitor de im-

pozite si taxe.

Pentru inregistrarea contractului de locatiune, locatorul depune „Declaratia de inregistrare a contractelor

de locatiune“, insotita de contractul de locatiune, in original si copie.

In cazul in care locatorul depune declaratia prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o

copie legalizata de pe contractul de locatiune.

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al contractelor de

locatiune, care se conduce informatizat.

2. Inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatorul persoana fizica In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, persoanele fizice care au calitatea de locator si obtin veni-

turi din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si venituri din arendare au obligatia inregistrarii con-

www.ceccar.ro 26

Noutati legislative

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 27

tractului intre parti.

Organul fiscal competent este:

- organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde lo-

cuieste efectiv, daca aceasta este diferita de domiciliu – in cazul persoanelor fizice rezidente;

- organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul supus impunerii – in cazul persoanelor fizice nerezidente.

Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si venituri din aren-

dare si opteaza pentru determinarea venitului net, in sistem real, depun la organul fiscal competent contractul de loca-

tiune, in original si copie, in termen de 15 zile de la incheierea acestuia, odata cu Declaratia privind venitul estimat/

norma de venit (formular 220).

In cazul in care locatorul depune declaratia prin posta, cu confirmare de primire, aceasta va fi insotita de o

copie legalizata de pe contractul de locatiune.

Organul fiscal competent organizeaza evidenta contractelor de locatiune intr-un Registru al contractelor de

locatiune, care se conduce informatizat.

Pentru contribuabilii care obtin venituri din arendare pentru care impunerea este finala sunt aplicabile core-

spunzator prevederile referitoare la inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatori, altii decat persoanele

fizice.

5. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1992/2012 pentru modificarea an-

exei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea

livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si

pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectu-

ate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA a fost publicat în Monitorul Oficial al Roma-

niei nr. 17 din 9 ianuarie 2013

Actul normativ completeaza Instructiunile de depunere a declaratiei 394 privind livrarile/prestarile si achiz-

itiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA pentru ca noile prevederi referitoare

la sistemul TVA la incasare sa poata fi puse in aplicare.

In acest sens, in categoria facturilor care trebuie inregistrate in formularul 394 au fost introduse si cele emise

in sistemul de TVA la incasare si a fost eliminata conditia referitoare la exigibilitatea care intervine in perioada de

raportare.

Prevederile actului normativ intra in vigoare la data de 1 februarie 2013 si se aplica incepand cu operatiunile

efectuate pe teritoriul national in luna ianuarie 2013.

6. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1545/2012 privind competenta de exercitare a inspectiei

economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei a fost publicat In Monito-

rul Oficial al Romaniei nr. 20 din 10 ianuarie 2013.

Actul normativ aduce clarificari cu privire la competenta generala si cea teritoriala de exercitare a inspectiei

economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta, schimbarea competentei si delegarea de competenta.

Astfel, competenta generala aparţine Directiei generale de inspectie economico-financiara din cadrul Minis-

terului Finantelor Publice si structurilor teritoriale de inspectie economico-financiara, potrivit competentelor stabilite

de prevederile legale.

În ceea ce priveşte competenta teritoriala, aceasta revine acelui organ de inspectie economico-financiara in a

c a r u i r a z a t e r i t o r i a l a s e a f l a d o m i c i l i u l f i s c a l a l o p e r a t o r u l u i e c o n o m i c .

Prin exceptie, pentru sediile secundare ale operatorului economic competenta de exercitare a inspectiei economico-

financiare revine si organului de inspectie economico-financiara in a carui raza teritoriala se afla sediul acestora.

Noutati legislative

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 28

Noutati legislative

Exista conflict de competenta cand doua sau mai multe organe de inspectie economico-financiara se declara

deopotriva competente sau necompetente. In acest caz, organul de inspectie economico-financiara care s-a investit

primul sau care s-a declarat ultimul necompetent continua procedura in derulare si solicita Directiei generale de in-

spectie economico-financiara sa hotarasca asupra conflictului. Directia generala de inspectie economico-financiara

hotaraste, de indata, asupra conflictului, solutia adoptata fiind comunicata organelor de inspectie economico-

financiara aflate in conflict, pentru a fi dusa la indeplinire.

Structura de inspectie economico-financiara care detine competenta de efectuare a inspectiei economico-

financiare poate sa o delege altui organ de inspectie economico-financiara, la solicitarea motivata a acestuia si cu

avizul Directiei generale de inspectie economico-financiara.

In cazul in care se schimba domiciliul fiscal al operatorului economic, potrivit legii, competenta teritoriala

trece la noul organ de inspectie economico-financiara de la data schimbarii domiciliului fiscal, in conditiile legii. In

situatia in care se afla in curs de derulare o actiune de inspectie economico-financiara, organul de inspectie

economico-financiara care a initiat actiunea este competent sa o finalizeze.

7. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1553/2012 privind conditiile si modalitatile de suspendare a

actiunii de inspectie economico-financiara a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 20 din 10 ianuarie

2013

Potrivit actului normativ, actiunea de inspectie economico-financiara poate fi suspendata de catre conducato-

rul organului de inspectie economico-financiara, la propunerea echipei de inspectie economico-financiara care efec-

tueaza controlul, cu avizul sefului de serviciu/birou/compartiment.

Inspectia economico-financiara poate fi suspendata cand este indeplinita una dintre urmatoarele condi-

tii si numai daca neindeplinirea acesteia impiedica finalizarea actiunii de inspectie economico-

financiara: pentru efectuarea unuia sau mai multor controale incrucisate;

pentru remedierea unor deficiente constatate in timpul inspectiei economico-financiare;

pentru efectuarea de expertize sau alte tipuri de controale necesare finalizarii actiunii de inspectie

economico-financiara, solicitate de organele de inspectie economico-financiara;

in cazul aparitiei unor situatii care necesita clarificarea unor aspecte de natura legislativa, prin solici-

tarea de puncte de vedere de la structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice,

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau al altor institutii/autoritati publice;

pentru efectuarea de cercetari specifice in vederea identificarii unor persoane fizice sau stabilirii reali-

tatii unor tranzactii;

la solicitarea scrisa si motivata a operatorului economic, ca urmare a aparitiei unei situatii obiective,

confirmata de echipa de control, care conduce la imposibilitatea continuarii actiunii de inspectie;

pentru valorificarea unor informatii rezultate din alte actiuni de inspectie economico-financiara, prim-

ite de la alte institutii ale statului sau de la terti, la propunerea Directiei generala de inspectie

economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice care coordoneaza activitatea de in-

spectie economico-financiara;

pentru efectuarea altei actiuni de inspectie economico-financiara, al carei termen de solutionare se su-

prapune cu perioada de desfasurare a actiunii de inspectie, la solicitarea conducerii Ministerului Fi-

nantelor Publice.

Dupa incetarea conditiilor care au generat suspendarea, se reia actiunea de inspectie economico-financiara,

data acesteia fiind comunicata in scris operatorului economic, in termen de 5 zile de la data constatarii incetarii con-

ditiilor de suspendare.

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 29

Noutati legislative

8. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. nr. 24/2013 privind modificarea

Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si

continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat în

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 45 din 21 ianuarie 2013.

Actul normativ modifica urmatoarele formulare fiscale utilizate pentru veniturile declarate de persoanele

fizice:

- formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate din Romania“, in care au fost incluse informatii care

permit stabilirea bazei de impunere pentru contributiile sociale, in functie de categoria de venit realizata. Formularul

se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2012.

- formularul 260 „Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit“, in care au fost introduse

informatii referitoare la platile anticipate privind impozitul pe venit si contributia de asigurari sociale de sanatate, pre-

cum si informatii referitoare la obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale. In plus, se schimba si

denumirea declaratiei, care se va numi «Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/

contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari

sociale (formularul 260)».

Formularul se utilizeaza la stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari so-

ciale de sanatate, precum si a obligatiilor de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale datorate incepand cu 1

ianuarie 2013.

9. Ordinul ministrului finantelor publice nr. publice nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de

intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici

la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 44

din 21 ianuarie 2013

Actul normativ aduce precizari privind depunerea situatiilor financiare anuale aferente anului fiscal 2012, cu

termen de depunere in 2013.

Au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale, inclusiv in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii, societa-

tile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, so-

cietatile cooperatiste, institutiile de credit, institutiile financiare nebancare si alte persoane juridice.

Cuprinsul situatiilor financiare anuale difera in functie de marimea entitatilor.

Astfel, entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute de

OMF nr. 3055/2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv total ac-

tive: 3.650.000 euro, cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro; numar mediu salariati: 50, intocmesc situatii financiare

anuale care cuprind:

bilant;

cont de profit si pierdere;

situatia modificarilor capitalului propriu;

situatia fluxurilor de numerar;

note explicative la situatiile financiare anuale. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“

si formularul „Situatia activelor imobilizate”.

Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime prevazute anterior,

intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

bilant prescurtat;

Cont de profit si pierdere;

note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate. Optional, ele pot intocmi situatia modifi-

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 30

Noutati legislative

carilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar. Acestea vor fi insotite de formularul

„Date informative“si formularul „Situatia activelor imobilizate“.

Persoanele juridice care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate (in exercitiul financiar precedent

au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei

de 35.000 euro, inclusiv, si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, inclusiv), intocmesc

situatii financiare anuale simplificate care cuprind:

bilant simplificat;

cont de profit si pierdere simplificat. Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative“ si formu-

larul „Situatia activelor imobilizate”.

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale simplificate la uni-

tatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale

de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

pentru celelalte persoane prevazute de Legea contabilitatii, 120 de zile de la incheierea exercitiului fi-

nanciar.

10. Hotararea Guvernului nr. 20/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de apli-

care a titlului VII „Accize si alte taxe speciale“ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hota-

rarea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind

Codul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 48 din 22 ianuarie 2012.

Normele metodologice se refera la Titlul VII – Accize si alte taxe speciale din Codul fiscal si au fost adop-

tate ca urmare a noilor modificari aduse Codului fiscal in domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitarea pro-

duselor accizabile.

Dintre prevederile noului actul normativ, mentionam:

precizarea grupelor de produse accizabile ce pot fi depozitate in regim suspensiv de accize intr-un

antrepozit fiscal de depozitare;

corelarea prevederilor privind reautorizarea antrepozitarilor dupa expirarea perioadei de valabilitate a

autorizatiei;

recizarea volumului mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile ce trebuie indeplinit pentru

functionarea antrepozitelor fiscale de depozitare;

stabilirea cuantumului capitalului social minim subscris si varsat ce trebuie constituit de antrepozitarii

autorizati pentru depozitarea produselor accizabile.

11. Ordonanta Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul

fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale a fost publicata în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 54 din

23 ianuarie 2013

Actul normativ aduce modificari importante Codului Fiscal, introducand, in principal, prevederi referitoare

la plafonul minim al amortizarii autoturismelor, impozitarea diurnei ce depaseste limita legala, reincadrarea microin-

treprinderilor din punct de vedere fiscal, reformularea dispozitiilor referitoare la sistemul TVA la incasare, modifi-

cari referitoare la impozitul datorat de nerezindenti. De asemenea, se modifica dispozitiile Codului de procedura fis-

cala referitoare la verificarea situatiei financiare a persoanei fizice.

Dintre principalele modificari, mentionam:

Impozitul pe profit

Pentru mijloacele de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului,

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 31

Noutati legislative

din categoria M1 (autoturisme), cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, in limita a 1.500 lei/luna.

Limitarea se aplica si pentru autoturismele achizitionate anterior datei de 01 februarie 2013, pentru cheltuielile cu

amortizarea stabilite in baza valorii fiscale ramase neamortizate la aceasta data.

Cheltuielile de cercetare dezvoltare vor beneficia de o deducere suplimentara la calculul impozitului pe profit

de 50%.

Se redefineste valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile clasificate ca active biologice, in sensul ca

aceasta este reprezentata de costul de achizitie, de productie sau de valoarea de piata in cazul celor dobandite cu titlu

gratuit ori constituite ca aport la data intrarii in patrimoniul contribuabilului. Daca in urma unei reevaluari, rezulta o

descrestere a valorii acesteia, valoarea fiscala se recalculeaza la costul de achizitie sau productie.

Impozitul pe veniturile din salarii

Va fi considerata venit de natura salariala, indemnizatia primita de angajati pe perioada delegarii si detasarii

(diurna) pentru partea care depaseste 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru personalul din institutiile publice, indiferent

de forma de organizare a angajatorului.

In cazul veniturilor reprezentand salarii, diferente de salarii, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum

si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile,

impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data

platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in

care au fost platite.

Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

In cadrul veniturilor impozabile realizate de persoanele fizice sunt introduse si veniturile din silvicultura si

piscicultura. Aceste venituri se supun impunerii potrivit prevederilor referitoare la veniturile din activitati inde-

pendente, venitul net anual fiind determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

De asemenea, peste anumite limite, sunt supuse impozitului pe venit, veniturile realizate din cresterea si ex-

ploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animala, in stare naturala.

Pentru activitatile din agricultura, actul normativ precizeaza limitele neimpozabile, precum si norma de

venit.

Impozitul pe venitul din activitati agricole se calculeaza de organul fiscal prin aplicarea unei cote de 16%

asupra venitului anual din activitati agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. Plata im-

pozitului anual se efectueaza catre bugetul de stat in doua rate egale, astfel: 50% din impozit pana la data de 25 oc-

tombrie inclusiv; 50% din impozit pana la data de 15 decembrie inclusiv.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

In conformitate cu prevederile noului act normativ, persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care la

data de 31 decembrie 2012 au realizat o cifra de afaceri mai mica de 65.000 euro, la cursul BNR valabil la aceasta

data, trec la categoria microintreprinderilor, incepand cu data de 01 februarie 2013. Se abroga conditia de a avea 1 –

9 salariati.

Impozitul pe venitul microintreprinderii este de 3% din veniturile impozabile realizate, fiind obligatoriu

pentru firmele cu o cifra de afaceri mai mica de 65.000 euro.

Impozitul pe venitul datorat de nerezidenti

Incepand cu data de 1 februarie 2013, sunt scoase din sfera de cuprindere a impozitului prin stopaj la sursa

datorat de nerezidenti,veniturile din prestarea de servicii de management sau de consultanta din orice domeniu.

Taxa pe valoare adaugata

La capitolul “TVA la incasare” se reformuleaza procedura de intrare si de iesire din sistemul de TVA la in-

casare, precizandu-se ca persoana platitoare de TVA care depaseste plafonul de 2.250.000 lei trebuie sa depuna no-

tificare, pana pe data de 25 a lunii urmatoare depasirii plafonului.

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

www.ceccar.ro 32

Noutati legislative

Se introduc reglementari referitoare la stocarea facturilor, inclusiv factura electronica. Astfel, se mentioneaza

ca facturile pot fi stocate pe suport hartie sau in format electronic, indiferent de forma originala in care au fost

trimise ori puse la dispozitie. In cazul facturilor stocate prin mijloace electronice, persoanele impozabile vor stoca

prin mijloace electronice si datele ce garanteaza autenticitatea originii si integritatea continutului facturilor.. In cazul

stocarii electronice a facturilor, inclusiv a celor care au fost convertite din format hartie in format electronic, nu este

obligatorie aplicarea prevederilor Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica.

Pentru persoanele impozabile inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, se introduce obligatia ca, in

termen de 30 de zile de la data modificarii listei administratorilor sa depuna la organul fiscal competent cazierul ju-

diciar al noilor administratori. De asemenea, persoanele juridice inscrise in Registrul operatorilor intracomunitari, cu

exceptia societatilor pe actiuni, au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data modificarii listei asociatilor, sa

depuna la organul fiscal competent cazierul judiciar al noilor asociati care detin minimum 5% din capitalul social al

societatii.

Contributii sociale

Se include in baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii diurna peste limita de 2,5 ori nivelul stabilit

pentru institutii publice.

Modificari ale Codului de procedura fiscala

Se aduc precizari detaliate cu privire la modul de verificare a persoanelor fizice de catre organele fiscale. In

acest sens, se introduc prevederi referitoare la obligatia persoanei supuse verificarii de a depune o declaratie de

patrimoniu si venituri la solicitarea organului fiscal.

12. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 65/2013 privind modificarea Or-

dinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului si

continutului unor formulare de declaratii informative a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 56 din

24 ianuarie 2013.

Actul normativ modifica instructiunile de completare a urmatoarelor formulare de declaratii informative:

- formularul (392 A) «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in

anul ….», care se completeaza de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, a caror cifra de

afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 lei;

- formularul (392 B) «Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile

efectuate in anul ….»”, care se completeaza de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, a

caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de

transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Avand in vedere ca plafonul special de scutire de 220.000 lei de la plata TVA a fost introdus in anul 2012, a

fost necesara modificarea instructiunilor de completare a declaratiilor 392A si 392B, in sensul ca referirile la pla-

fonul anterior de 35.000 euro au fost inlocuite cu cele referitoare la plafonul de 220.000 lei (65.000 euro).

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Echipa redacţiei Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili

şi Contabililor Autorizaţi din România

Directorul General al CECCAR

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale

CECCAR din ţară.

Ianuarie 2013, Nr. 1 / 2013 Etică • Educaţie • Calitate

Acest newsletter este realizat cu sprijinul: Biroul Permanent al Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Directorul General al CECCAR

Direcţiile de specialitate din Aparatul Central

Echipele de conducere ale celor 42 de filiale CECCAR din ţară.

Le mulţumim tuturor!

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, Bucureşti, Romania, cod postal 040296

Telefon: +40 (0)21 330 88 69 / +40 (0)21 330 88 70 / +40 (0)21 330 88 71

Fax: +40 (0)21 330 88 88, E-mail: [email protected]

www.ceccar.ro


Recommended