+ All Categories
Home > Documents > SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC...

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Upload: hakhanh
View: 238 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
67
SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. -1-
Transcript
Page 1: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-1-

Page 2: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-2-

CUPRINS

TITLUL I: Generalitati …………………………………………………………………………...4

TITLUL II: Drepturile si obligatiile generale ale angajatorului si ale salariatului.....5

Capitolul 1: Drepturile angajatorului ..................................................................................5

Capitolul 2: Drepturile salariatului .....................................................................................6

Capitolul 3: Obligatiile generale ale angajatorului .............................................................6

Capitolul 4: Obligatiile generale ale salariatului ................................................................7

TITLUL III: Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca, conditii de

munca, PSI ..........................................................................................................10

Capitolul I: Protectia muncii ..............................................................................................10

Sectiunea 1: Echipamentul individual de protectie ..........................................................10

Capitolul II: Igiena muncii .................................................................................................12

Capitolul III: Securitate in munca ....................................................................................13

Sectiunea 1: Obligatiile angajatorului privind securitatea si sanatatea in munca ............13

Sectiunea 2: Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca ................15

Sectiunea 3: Pregatirea si instruirea personalului ............................................................16

Capitolul IV: Situatii de urgenta .......................................................................................19

Sectiunea 1: Obligatiile generale ale administratiei .........................................................19

Sectiunea 2: Obligatiile principale ale salariatului ...........................................................20

TITLUL IV: Reguli privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare,

sanctiuni aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinara ............21

TITLUL V: Raspunderea patrimoniala .....................................................................................24

TITLUL VI: Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii

oricarei forme de incalcare a demnitatii ..........................................................26

TITLUL VII: Reguli de acces in unitate................................................................................28

Capitolul I: Dispozitii generale ..........................................................................................28

Capitolul II: Accesul in unitate ..........................................................................................28

Capitolul III: Circulatia si protectia documentelor clasificate in Complexul

Energetic Oltenia S.A. ...........................................................................................40

TITLUL VIII: Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale

salariatilor sau tertelor persoane ........................................................................42

Page 3: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-3-

Capitolul I: Organizarea activitatii de solutionare a petitiilor .................................42

Sectiunea 1: Dreptul de petitionare ..................................................................................42

Sectiunea 2: Organizarea activitatii de solutionare a petitiilor ........................................42

Capitolul II: Circuitul, cercetarea, analiza si solutionarea petitiilor .....................42

Sectiunea 1: Circuitul petitiilor ........................................................................................42

Sectiunea 2: Cercetarea, analiza si solutionarea petitiilor ................................................43

Capitolul III: Sanctiuni ........................................................................................................43

TITLUL IX: Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale

ale salariatilor S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ............................44

Capitolul I: Dispozitii generale ............................................................................................44

Capitolul II: Gruparea salariatilor pe activitati si categorii de personal pentru

stabilirea obiectivelor individuale si criteriile de performanta .............................44

Capitolul III: Obiectivele si criteriile de evaluare a activitatii profesionale ............50

Capitolul IV: Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului

.......................................................................................................................................................58

Capitolul V: Dispozitii finale .............................................................................................60

TITLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale .................................................................................60

Lista Anexe

Anexa nr.1 Codul Etic al Societatii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.....61

Page 4: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-4-

TITLUL I: Generalitati

Art.1. (1) SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. este

persoana juridica romana, organizata ca societate comerciala pe actiuni, infiintata prin H.G. nr.

1024/2011, prin fuziunea S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni

S.A., S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. si Societatea Nationala a Lignitului Oltenia S.A., cu sediul

principal in Romania, municipiul Targu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, judetul Gorj si este

inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J18/311/2012, Cod Fiscal RO30267310, desfasurandu-si

activitatea in conformitate cu legile romane.

(2) Societatea are ca scop desfasurarea de activitati de cercetare geologica pentru descoperirea

rezervelor de lignit, extractie lignit, productie energie electrica pe baza de lignit, mentenanta si furnizare,

astfel incat sa opereze integrat si sa devina un actor principal in plan regional prin valorificarea cu

maxima eficienta a potentialului de care dispune Romania in domeniu.

(3) Domeniul principal de activitate al SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL

ENERGETIC OLTENIA S.A. este productia, transportul si distributia energiei electrice - cod CAEN

351.

(4) Obiectul principal de activitate al SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL

ENERGETIC OLTENIA S.A. este productia de energie electrica - cod CAEN 3511.

Art.2. (1) SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. este

administrata in sistem dualist de catre un Directorat format din 5 membri, sub supravegherea unui

Consiliu de Supraveghere compus din 7 membri.

(2) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care

decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si se intruneste in sedinte ordinare si

extraordinare. Interesele statului la SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC

OLTENIA S.A. vor fi reprezentate in adunarea generala a actionarilor de Ministerul Economiei,

Comertului si Mediului de Afaceri in calitatea sa de actionar majoritar.

(3) Structura organizatorica a SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC

OLTENIA S.A. prevede, in subordinea administrativa a directorului general executiv, urmatoarele

divizii, pe domenii de activitate:

- Divizia Financiara

- Divizia Strategii Dezvoltare

- Divizia Energetica ce are in componenta

- Sucursala Electrocentrale Craiova

- Sucursala Electrocentrale Turceni

- Sucursala Electrocentrale Rovinari

- Sucursala Divizia Miniera ce are in componenta

- E.M.C. Rovinari

- E.M.C. Rosia-Pesteana

- E.M.C. Motru

- E.M.C. Jilt

- E.M.C. Berbesti

- Mina Motru

- Baza de Aprovizionare si Valorificare a Activelor Rovinari

- Exploatare Livrari Cai Ferate Uzinale

- Centrul de Recuperare si Perfectionare a Fortei de Munca Sacelu.

Page 5: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-5-

Art.3. Principiile fundamentale ale dreptului muncii, asa cum sunt definite de art.3 - 9 din Codul

Muncii, constituie reguli generale de intocmire, aplicare si interpretare ale prezentului regulament.

Art.4. Prezentul regulament intern se aplica pe intreg arealul de activitate al SOCIETATII

COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., tuturor activitatilor pe care le desfasoara

in conditiile legii, tuturor persoanelor fizice aflate in raporturi de munca cu societatea, indiferent de

forma acestor raporturi de munca, precum si oricaror altor persoane in conditiile prevazute de lege.

Art.5. Prezentul regulament poate fi modificat si completat, in masura in care prevederile sale nu

acopera specificul activitatii, fara insa ca aceasta sa conduca la incalcarea principiilor fundamentale ale

dreptului muncii ori a prevederilor legale in vigoare.

TITLUL II: Drepturile si obligatiile generale ale angajatorului si ale

salariatului

Capitolul 1: Drepturile angajatorului

Art.6. (1) Angajatorul are în principal următoarele drepturi:

1. să stabilească organizarea şi funcţionarea societatii;

2. să încheie, modifice, suspende şi desface contractul individual de muncă al personalului angajat, în

conformitate cu prevederile legii;

3. să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii şi ale contractului

colectiv de muncă.

4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării

acestora;

5. să definească obiectivele strategice, programele, bugetele şi indicatorii de performanţă necesari;

6. să organizeze şi să conducă activitatea societăţii pe principii de competenţă profesională,

rentabilitate, eficienţă economică şi profit;

7. să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

8. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

9. să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii,

contractului colectiv de muncă şi regulamentului intern;

10. să decidă asupra modului de exploatare, modernizare, retehnologizare, reparare şi dezvoltare a

utilajelor, agregatelor şi instalaţiilor tehnologice din cadrul Complexului Energetic Oltenia S.A.;

11. să impună respectarea disciplinei tehnologice şi a disciplinei muncii;

12. să aplice măsuri de restructurare şi reorganizare atunci când situaţia o impune, cu respectarea

prevederilor legale;

13. să exercite orice alte atribuţii în legătură cu actul de conducere, prevăzute de reglementările în

vigoare.

(2) Directoratul SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

incheie, modifica, suspenda si desface contractele individuale de munca ale personalului din cadrul

societatii.

Page 6: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-6-

Capitolul 2: Drepturile salariatului

Art.7. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

1. dreptul la salarizare pentru munca depusă, dreptul la plata salariului şi a altor drepturi salariale

pentru munca depusă;

2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

3. dreptul la concediu de odihnă anual şi alte concedii prevăzute de legislaţia în vigoare;

4. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

5. dreptul la demnitate în muncă;

6. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

7. dreptul la formarea profesională;

8. dreptul la informare şi consultare;

9. dreptul de a lua parte la determinarea, ameliorarea condiţiilor de muncă şi mediului de muncă;

10. dreptul la protecţie în caz de concediere;

11. dreptul la negociere colectivă şi individuală;

12. dreptul de a participa la acţiuni colective;

13. dreptul de a constitui sau adera la un sindicat;

14. dreptul de a fi asistat de către sindicat la negocierea contractului individual de munca si a actelor

aditionale la acesta în relaţia cu administraţia societatii;

15. dreptul de reabilitare medicală, profesională şi socială, în caz de accident în muncă, boală

profesională sau in legătură cu profesia;

16. dreptul la despăgubiri compensatorii, ca urmare a accidentelor de muncă, a bolilor profesionale sau

in legătură cu profesia;

17. dreptul, în cazul salariatelor gravide, la o protecţie specială în timpul muncii;

18. dreptul de a avea acces la datele ce-l privesc, cuprinse în evidenţa de personal şi de a i se elibera, la

cererea sa, dovezi cu privire la acestea;

19. dreptul la zile libere plătite;

20. alte drepturi prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă.

Capitolul 3: Obligatiile generale ale angajatorului

Art.8. Desfăşurarea întregii activităţi pentru îndeplinirea programelor de producţie şi eficienţă

stabilite, organizarea, perfecţionarea şi retehnologizarea proceselor de producţie, asigurarea condiţiilor

tehnico-materiale şi a disciplinei tehnologice şi de muncă se realizează sub conducerea şi îndrumarea

angajatorului prin personalul de conducere care are, în acest scop, următoarele obligaţii şi

responsabilitati principale:

1. sa organizeze activitatea prin stabilirea unei structuri adecvate, raţionale, repartizarea tuturor

salariaţilor pe locurile de muncă, cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor, precum şi exercitarea

controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi;

2. să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;

3. să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea

relaţiilor de muncă;

4. să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de

muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

5. să comunice trimestrial salariaţilor, la cererea organizatiilor sindicale reprezentative, situaţia

economică şi financiară a societatii, cu excepţia informaţiilor confidentiale.

Page 7: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-7-

6. să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi

din contractele individuale de muncă;

7. să se consulte cu organizaţiile sindicale reprezentative în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze

substanţial drepturile şi interesele salariaţilor;

8. să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, să reţină şi să vireze contribuţiile şi

impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

9. să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor, să opereze înregistrările prevăzute de lege şi

să elibereze dovezi despre aceste înregistrări;

10. să creeze condiţii pentru realizarea programelor de producţie şi de eficienţă economică;

11. să asigure selecţia personalului în conformitate cu prevederile legale, în raport cu pregătirea şi

competenţa profesională, aptitudinile fizice şi psihice ce se cer acestuia corespunzător specificului

locurilor de muncă; să organizeze munca personalului în raport cu capacitatea şi specialitatea sa, în

cadrul programului stabilit;

12. să asigure numărul de personal necesar cu pregătire şi competentă profesională corespunzătoare

pentru toate activităţile şi compartimentele de muncă, realizând o utilizare raţională a forţei de muncă;

13. să urmărească ducerea la îndeplinire a sarcinilor prevăzute în regulamentul de organizare şi

funcţionare sau stabilite prin alte proceduri prevăzute de lege ori contractul colectiv de muncă pe

fiecare activitate;

14. să ia măsurile operative necesare realizării obiectivelor şi indicatorilor de performanţă asumaţi şi

pentru asigurarea solvabilităţii societăţii şi a lichidităţilor financiare;

15. să respecte întreaga legislaţie apărută în legătură cu obiectul său de activitate;

16. să elaboreze fişa postului, norme de muncă sau atribuţiuni de serviciu pentru toate posturile existente

în societate şi să le completeze ori de câte ori intervin modificări;

17. să comunice salariaţilor, fişa postului, norme de muncă sau atribuţiuni de serviciu pentru posturile pe

care le ocupă;

18. să elibereze la cerere toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

19. să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

20. să asigure o comportare corectă şi decentă în cadrul relaţiilor de serviciu;

21. să consulte organizaţiile sindicale reprezentative înainte de aprobarea în organele de conducere

competente a programelor de restructurare.

Capitolul 4: Obligatiile generale ale salariatului

Art.9. (A) Salariaţii Complexului Energetic Oltenia S.A. au obligaţia să asigure funcţionarea în

deplină securitate a maşinilor, instalaţiilor, utilajelor, echipamentelor şi agregatelor din dotare şi să

participe la realizarea tuturor sarcinilor ce rezultă din programele de producţie şi eficienţă economică ale

entităţilor la care sunt angajaţi. În acest scop, ei au următoarele obligaţii principale:

1. să-şi însuşească toate cunoştinţele necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, să participe la

instruirile ce se organizează pentru însuşirea instrucţiunilor de serviciu, a normelor de exploatare, a

instrucţiunilor specifice de securitatea muncii, să execute întocmai şi la timp toate sarcinile şi

dispoziţiile date de şefii ierarhici ce revin posturilor sau locurilor de muncă pe care le deservesc;

2. să contribuie, prin îndeplinirea corectă şi la timp a sarcinilor de muncă şi a dispoziţiilor primite, la

desfăşurarea normală a proceselor de producţie în condiţii de siguranţă deplină;

3. să apere patrimoniul unităţii şi să contribuie la dezvoltarea lui;

4. să respecte graficul de lucru stabilit în cadrul programului de funcţionare al entităţii în care lucrează,

să respecte punctele stabilite pentru accesul şi/sau ieşirea din incintă;

5. să cunoască şi să respecte reglementările de securitate si sănătate în muncă, de situaţii de urgenţă

precum şi instrucţiunile proprii şi tehnice, atât la locurile de muncă unde îşi desfăşoară activitatea,

cât şi la celelalte locuri în care au acces; să se prezinte la controalele medicale periodice şi, după

caz, la examenele psihologice sau de altă natură, potrivit reglementărilor legale;

Page 8: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-8-

6. să poarte asupra lor masca de gaze în cazul în care îşi desfăşoară activitatea în subteran sau în

tunelurile unde benzile de transport sunt dotate cu covoare de cauciuc care pot să ia foc;

7. să folosească şi să întreţină în bune condiţii instalaţiile, aparatele şi dispozitivele de protecţie,

sistemele de avertizare, semnalizare de urgenţă şi sistemele şi dispozitivele de siguranţă, precum şi

echipamentul de protecţie şi de lucru;

8. să respecte normele de consum şi să acţioneze pentru economisirea de materii prime, materiale,

combustibil, carburanţi şi lubrifianţi; să înlăture cauzele de funcţionare în gol a utilajelor şi

instalaţiilor pentru evitarea consumurilor nejustificate de energie şi să aducă la cunoştinţă şefilor

ierarhici orice abatere în acest sens;

9. să asigure folosirea, gospodărirea şi păstrarea instalaţiilor, utilajelor, precum şi a celorlalte bunuri pe

care le au în păstrare, gestiune sau pază; să se preocupe pentru gospodărirea judicioasă a energiei

electrice, termice şi pneumatice precum şi a combustibililor de orice fel; să nu se lase în timpul

programului de lucru echipamentele, instalaţiile, mijloacele de transport, utilajele şi celelalte bunuri

încredinţate fără supravegherea necesară, iar la terminarea serviciului să le asigure şi să le predea în

condiţiile stabilite;

10. să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport

şi alte mijloace de producţie;

11. să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a

dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice

şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;

12. în cazul evenimentelor sau accidentelor de muncă să coopereze cu membrii comisiei de cercetare şi

să pună la dispoziţie orice document necesar pentru realizarea cercetării;

13. să coopereze cu lucrătorii cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi/sau

cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri

sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi

securităţii lucrătorilor;

14. să coopereze, atât timp cât este necesar, cu lucrătorii cu răspunderi specifice în domeniul securităţii

şi sănătăţii în muncă şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite administraţiei să se asigure că

mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în

domeniul său de activitate;

15. să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă;

16. să prevină şi să înlăture, în măsura posibilităţilor, orice situaţie care ar pune în pericol securitatea

personalului şi a bunurilor unităţii; să anunţe imediat pe conducătorul ierarhic superior despre

situaţia ivită;

17. să sesizeze conducătorul de la locul de muncă la care constată că o persoană nu cunoaşte normele de

tehnica securităţii muncii pentru lucrarea pe care o execută;

18. să aibă în grijă propria sănătate şi securitate, precum şi pe cea a altor persoane ce pot fi afectate de

acţiunile lor în timpul de lucru, în care scop sunt obligaţi să respecte toate prevederile normelor,

instrucţiunilor şi regulamentelor elaborate în acest sens de către administraţie;

19. să aducă imediat la cunoştinţa conducătorilor ierarhici accidentele de muncă, accidentele tehnice

produse, precum şi orice nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în exploatarea şi întreţinerea

instalaţiilor şi utilajelor, în aprovizionarea locurilor lor de muncă;

20. să respecte regulile de acces la locurile de muncă şi să nu primească persoane străine decât în

conformitate cu reglementările în vigoare; să ia măsuri de îndepărtare a oricăror persoane, dacă

prezenţa acestora ar constitui un pericol de accidentare sau ar periclita siguranţa lucrărilor,

instalaţiilor, maşinilor ori ar avea consecinţe dăunătoare;

21. să se prezinte la serviciu în stare corespunzătoare pentru îndeplinirea în bune condiţii a sarcinilor

ce-i revin; să nu introducă în incinta unităţii sau la locul de muncă băuturi alcoolice, să nu consume

băuturi alcoolice în timpul serviciului şi să nu lucreze sub influenţa alcoolului;

Page 9: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-9-

22. să nu folosească flacăra deschisă decât în condiţiile stabilite prin permisul de lucru cu foc şi să nu

posede asupra sa rechizite de fumat în subteran, precum şi în celelalte locuri de muncă unde, potrivit

normelor, nu este permis acest lucru;

23. să respecte programul de lucru, ordinea şi disciplina la locul de muncă şi să folosească integral şi cu

maximum de eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;

24. să-şi însuşească şi să respecte procesul tehnologic stabilit pentru fiecare lucrare pe care o execută

sau controlează;

25. să se prezinte şi să participe, la cererea entităţii, în cel mai scurt timp la serviciu, pentru înlăturarea

efectelor unor calamităţi, accidente, avarii şi în aceste situaţii, indiferent de funcţia pe care o ocupă,

să efectueze orice activitate potrivit pregătirii lor şi nevoilor unităţii;

26. să execute la termen şi de calitate sarcinile din programul de lucru lunar;

27. să nu părăsească locul de muncă fără aprobarea şefului ierarhic, iar la terminarea programului să nu

plece până la venirea salariatului din schimb; în cazul neprezentării acestuia, să anunţe conducătorul

ierarhic, pentru a lua măsurile necesare;

28. să păstreze cu stricteţe, în timpul şi în afara serviciului, secretul şi confidenţele de serviciu şi de stat

în condiţiile reglementărilor generale şi a celor interne ale unităţii;

29. să execute orice alte îndatoriri ce le revin în temeiul dispoziţiilor legale ale contractului colectiv de

muncă şi prezentului regulament;

30. să păstreze în bune condiţii bunurile societatii, să nu le deterioreze, descompună ori să sustragă

componente ale acestora;

31. să respecte programele de pregătire profesională şi de perfecţionare a pregătirii stabilite şi aprobate;

32. să ia atitudine faţă de orice abatere, să informeze şefii direcţi în situaţiile în care unii salariaţi nu-şi

îndeplinesc sarcinile de muncă, încalcă ordinea, disciplina sau normele de protecţia muncii şi de

folosirea instalaţiilor, utilajelor şi a celorlalte bunuri materiale;

33. să aibă un comportament corect şi decent în cadrul relaţiilor de serviciu, atât cu superiorii cât şi cu

cei aflaţi în subordine; să promoveze raporturi de colaborare cu toţi salariaţii;

34. să nu organizeze întruniri în cadrul unităţii, în timpul sau în afara orelor de muncă, fără aprobarea

prealabilă a conducerii unităţii sau a sindicatului, după caz;

35. să depună toate documentele necesare întocmirii fişelor fiscale şi fişelor de evidenţă personală şi să

comunice în termenul legal orice modificare intervenită ulterior;

36. să păstreze confidenţialitatea asupra datelor privind drepturile salariale şi alte drepturi de personal

atât faţă de ceilalţi salariaţi ai societăţii care nu au atribuţii de stabilire sau evidenţă a acestor

drepturi, cât şi faţă de orice altă persoană fizică;

37. să cunoască şi să respecte dispoziţiile legale, prevederile contractului colectiv de muncă,

regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern, precum şi alte dispoziţii cu caracter

intern referitoare la munca pe care o îndeplinesc şi să se conformeze lor;

38. să înştiinţeze, din proprie iniţiativă, asupra unor modificări ale situaţiilor personale care interesează

societatea;

39. să nu provoace, falsifice sau înlesnească falsificarea documentelor primare (pontaje, foi de acord,

etc.);

40. să nu scoată din incinta societatii, prin orice mijloace, personal sau în complicitate, scule,

dispozitive, unelte aparţinând unităţii, fără documente de ieşire eliberate de conducerea societatii,

indiferent în ce scop;

41. să nu practice jocuri de noroc sau comerţ ilicit în incinta societatii;

42. să nu desfăşoare activităţi politice în incinta societatii;

43. să nu scoată documente şi să nu ofere informaţii despre societate în afara ei, dacă aceste relaţii de

reprezentare nu sunt în atribuţiunile de serviciu sau nu sunt aprobate în mod expres de către

conducerea societatii, atât pentru documentele şi informaţiile deţinute în cadrul atribuţiunilor de

serviciu, cât şi pentru cele în posesia cărora a intrat întâmplător;

44. să depoziteze deşeurile menajere, industriale numai in locurile prevazute în acest scop;

Page 10: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-10-

45. să îndeplinească sarcinile stabilite privind supravegherea permanentă şi rolul instalaţiilor din punct

de vedere al respectării cerinţelor, normelor şi reglementărilor în domeniul protecţiei mediului;

46. să cunoască planurile de prevenire a poluărilor accidentale specifice locului de muncă şi să intervină

în cazul producerii unor astfel de poluări;

47. să se instruiască în domeniul protecţiei mediului conform sistemului de management de mediu şi

situaţii de urgenţă conform legislaţiei în vigoare în cadrul instructajului periodic de pregătire

profesională;

48. să anunţe imediat şefii ierarhici despre apariţia unor poluări accidentale care ar duce la deteriorarea

mediului precum şi asupra oricăror abateri, despre existenţa unor împrejurări de natură să provoace

incendii sau nerespectarea normelor, reglementărilor de protecţia mediului în vigoare şi situaţii de

urgenţă;

49. să participe la exerciţiile şi aplicaţiile de stingerea incendiilor şi de evacuarea persoanelor şi

bunurilor;

50. să întreţină în bună stare de utilizare, mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor de la locurile

de muncă şi să cunoască instrucţiunile de alarmare şi anunţarea incendiilor;

51. să participe potrivit organizării activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor pe locurile de muncă

precum si la înlăturarea urmărilor incendiilor, calamităţilor naturale şi a catastrofelor.

(B) Nerespectarea obligaţiilor ce revin salariaţilor, precum şi săvârşirea unor fapte interzise prin

lege, contractul colectiv de muncă şi prin prezentul regulament, constituie abateri disciplinare care vor

fi sancţionate potrivit legii si/sau contractului colectiv de munca.

TITLUL III: Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca,

conditii de munca, PSI

Capitolul I: Protectia salariatului

Sectiunea 1: Echipamentul individual de protectie

Art.10. (1) Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii

accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

(2) Echipamentele individuale de protectie trebuie sa fie utilizate atunci cand riscurile nu pot fi

evitate sau limitate prin mijloacele tehnice de protectie colectiva sau prin masuri, metode sau procedee

de organizare a muncii.

(3) Echipamentul individual de protectie se acorda obligatoriu si gratuit angajatilor, de catre

angajator, in conformitate cu prevederile legislatiei securitatii si sanatatii in munca, pentru protectia

acestora impotriva factorilor de risc identificati in urma evaluarii riscurilor la locurile de munca.

(4) Personalului detasat, elevilor sau studentilor in practica, vizitatorilor, personalului cu atributii

de indrumare si control etc., de asemenea, li se acorda gratuit echipament individual de protectie pe

timpul vizitei sau pentru perioada cat desfasoara activitate.

Art.11. (1) In vederea acordarii echipamentul individual de protectie, angajatorul trebuie sa

efectueze evaluarea riscurilor. In functie de aparitia unor riscuri noi sau a altor modalitati de protectie,

acesta poate fi completat.

(2) Angajatorul este obligat sa intocmeasca lista interna de dotare cu echipament individual de

protectie adecvat executarii sarcinilor de munca in conditii de securitate si sa asigure lucratorilor

echipamentul individual de protectie stabilit conform riscurilor evaluate si listei interne de dotare cu EIP

la termenele stabilite.

Page 11: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-11-

(3) Inainte de alegerea unui echipament individual de protectie, angajatorul trebuie sa evalueze in

ce masura echipamentul individual de protectie pe care intentioneaza sa-l utilizeze raspunde cerintelor,

dupa cum urmeaza:

a) analiza si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;

b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le aiba echipamentul individual de protectie pentru

a proteja eficient impotriva riscurilor prevazute la punctul a), tinand cont de eventualele surse de riscuri

proprii acestora;

c) compararea caracteristicilor precizate la pct.b) cu caracteristicile echipamentului individual de

protectie.

(4) Lista interna de dotare cu echipamente individuale de protectie intocmita de catre angajator

trebuie convenita in comitetele de securitate si sanatate in munca sau cu reprezentantii sindicatelor

reprezentative.

Art.12. (1) Angajatorul este obligat sa asigure conditii pentru efectuarea verificarilor legale,

depozitarea, curatarea, denocivizarea, intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie in

conformitate cu instructiunile de utilizare ale producatorilor.

(2) Angajatorul este obligat sa inlocuiasca echipamentul individual de protectie care nu mai

corespunde din punctul de vedere al calitatilor de protectie, cand se constata acest lucru, indiferent de

motiv.

(3) Angajatorul va furniza si va pune la dispozitie angajatilor si/sau reprezentantilor lor

informatii adecvate despre fiecare echipament individual de protectie si de lucru.

(4) Nerespectarea obligatiei de asigurare a echipamentului individual de protectie conform

riscurilor evaluate se sanctioneaza conform legii.

Art.13. Angajatorului ii revine in totalitate obligatia instruirii angajatilor asupra tuturor

masurilor care trebuie luate privind securitatea si sanatatea acestora la utilizarea echipamentului

individual de protectie in timpul lucrului, astfel:

a) trebuie sa asigure instruirea in prealabil a angajatului asupra riscurilor impotriva carora

este protejat prin purtarea echipamentului individual de protectie;

b) trebuie sa asigure instruirea si sa organizeze, daca este cazul un antrenament in purtarea

echipamentului individual de protectie.

Art.14. In cazul in care diferiti factori de risc impun utilizarea concomitenta a mai multor

echipamente individuale de protectie, acestea trebuie sa fie compatibile si sa-si pastreze eficacitatea in

raport cu riscurile respective.

Art.15. Echipamentul individual de protectie, cu exceptia unor cazuri particulare si exceptionale,

trebuie sa fie utilizat numai in scopul prevazut de lege. Echipamentele individuale de protectie se vor

utiliza conform instructiunilor insotitoare care trebuie elaborate intr-o forma accesibila oricarui angajat.

Art.16. (1) Angajatii si celelalte categorii de persoane care beneficiaza de echipament individual

de protectie au urmatoarele obligatii:

a) sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a echipamentului individual de

protectie din dotare;

b) sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii

de munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate;

c) sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a fost

atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia;

d) sa prezinte echipamentul individual de protectie la verificarile periodice prevazute in

instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare;

e) sa solicite un nou echipament individual de protectie, atunci cand din diverse motive cel

avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare.

(2) Degradarea echipamentului individual de protectie din vina angajatului caruia i-a fost atribuit

sau instrainarea lui, inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute, atrage raspunderea acestuia

pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.

Page 12: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-12-

(3) Nerespectarea obligatiei de utilizare a echipamentului individual de protectie constituie

abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prezentului regulament intern.

Art.17. Angajatul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de

munca daca nu i se asigura echipamentul individual de protectie prevazut in reglementarile in vigoare,

fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.

Capitolul II: Igiena muncii

Art.18. (1) Angajatorul va asigura salariatilor vestiare pentru imbracarea echipamentului de

protectie si lucru.

(2) Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa posede

echipamentul necesar care sa-i permita fiecarui lucrator sa puna sub cheie vesmintele sale, in timpul de

munca si de repaus. Acestea trebuie sa fie astfel compartimentate incat echipamentul individual de

protectie si imbracamintea personala a lucratorilor sa fie pastrate separat.

(3) Vestiarele trebuie sa aiba asigurate conditii pentru ca fiecare lucrator sa-si poata usca

echipamentul de lucru.

(4) Daca in locurile de munca lucreaza si femei, vestiarele acestora vor fi separate de cele pentru

barbati.

(5) In cazul in care tipul de activitate sau curatenia corporala o necesita, societatea va asigura

salariatilor incaperi cu dusuri, separate pentru femei si barbati.

(6) Salile de dusuri trebuie sa fie dimensionate suficient, pentru a permite ca fiecare salariat sa-si

faca toaleta in conditii de igiena normala.

(7) Dusurile trebuie sa fie alimentate cu apa calda si rece, cu debit corespunzator.

(8) In cazul in care dusurile nu sunt necesare, in sensul celor mentionate la punctele de mai sus,

conducerea unitatii va asigura un numar suficient de chiuvete, cu apa calda si rece, care sa fie amplasate

in apropierea posturilor de munca si vestiarelor.

Art.19. (1) La locurile de munca se vor asigura puncte de alimentare cu apa potabila. Acestea se

normeaza conform anexei nr.1 din Hotararea nr.1049 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru

asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata si subteran. Apa

distribuita prin punctele de alimentare cu apa (arteziene, robinete, vase etc.) ca si apa pentru spalat

(lavoare, dusuri) trebuie sa corespunda standardului de potabilitate in vigoare.

(2) In cazurile cand unitatile folosesc surse si instalatii proprii de aprovizionare cu apa potabila

sau industriala, se vor respecta prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor,

precum si standardele de calitate a apei.

Art.20. (1) Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit angajatilor in scopul

asigurarii igienei si protectiei personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor

imbolnaviri profesionale.

(2) Materialele igienico-sanitare, cantitatile respective si periodicitatea acordarii acestora se

stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca, la recomandarea

medicului de medicina muncii, pe baza caracteristicilor locurilor de munca.

(3) Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale igienico - sanitare,

iar continutul si modul de dotare se stabilesc conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

(4) Personalul serviciului de medicina muncii are obligatia instruirii angajatilor in vederea

utilizarii corecte a materialelor igienico - sanitare distribuite si urmaririi eficientei acestora in prevenirea

unor boli profesionale.

(5) Angajatii sunt obligati sa utilizeze materialele igienico-sanitare primite in conformitate cu

indicatiile personalului sanitar.

Page 13: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-13-

Capitolul III: Securitate in munca

Sectiunea 1: Obligatiile angajatorului privind securitatea si sanatatea in munca

Art.21. (1) Angajatorul trebuie sa elaboreze si sa faca cunoscuta angajatilor sai politica proprie

de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, care se va orienta catre activitatile

menite sa imbunatateasca securitatea si sanatatea in munca, inclusiv spre implementarea unui sistem de

management al securitatii si sanatatii in munca.

(2) Angajatorul trebuie sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor,

echipamentelor tehnice, precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie si exploatare, solutii

conforme normelor de securitate a muncii, standardelor de securitate a muncii si reglementarilor

specifice, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si

imbolnavire profesionala a angajatilor.

(3) Angajatorul trebuie sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor

in vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor

chimice si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc.; angajatorul trebuie sa dispuna

evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv

pentru acele grupuri de angajati care sunt expusi la riscuri particulare. In urma acestei evaluari, masurile

preventive si metodele de lucru stabilite de catre angajator trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului

de protectie a angajatilor si sa fie integrate in toate activitatile unitatii respective, la toate nivelurile

ierarhice.

(4) Angajatorul trebuie sa asigure autorizarea societatii din punct de vedere al securitatii si

sanatatii in munca, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea

acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale pentru care a fost emisa.

(5) Angajatorul trebuie sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de securitate si sanatate

in munca corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru

asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

(6) Angajatorul trebuie sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderea angajatilor si a

celorlalti participanti la procesul de munca in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator

functiilor exercitate.

(7) Angajatorul trebuie sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii, care sa detalieze

si sa particularizeze prezentele norme si normele specifice de securitate a muncii, in raport cu activitatea

care se desfasoara.

(8) Angajatorul trebuie sa asigure si sa controleze, prin personalul propriu sau prin personal

extern abilitat, cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a masurilor tehnice si organizatorice

stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(9) Angajatorul trebuie sa ia in considerare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in

munca capacitatea angajatilor de a executa sarcinile de munca repartizate.

(10) Angajatorul trebuie sa asigure, pentru angajatii avand o relatie de munca cu durata

determinata sau cu caracter interimar, acelasi nivel de protectie de care beneficiaza ceilalti angajati ai

unitatii.

(11) Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si

educarii angajatilor: afise, filme, carti, brosuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fise tehnice de

securitate etc.

(12) Angajatorul trebuie sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra

riscurilor la care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si

organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si stingerea

incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent.

Page 14: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-14-

(13) Angajatorul trebuie sa asigure masurile necesare pentru informarea altor angajatori, ai caror

angajati lucreaza in subunitatile sale, referitor la riscurile pentru securitate si sanatate la care acestia din

urma pot fi expusi, precum si la masurile de prevenire si protectie adoptate la nivel de unitate si loc de

munca, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si evacuarea in caz de urgenta.

(14) Angajatorul trebuie sa se asigure ca angajatii altor societati, care lucreaza in subunitatile

sale, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea lor la care pot fi

expusi pe durata desfasurarii activitatii. In acest sens, se incheie CONVENTIA DE SECURITATE SI

SANATATE IN MUNCA, anexa la contractul de prestari servicii/lucrari incheiat, conform prevederilor

art.61 din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca

nr.319/2006 aprobate prin HOTARARE nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

(15) Angajatorul trebuie sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea si perfectionarea

personalului cu atributii in domeniul securitate si sanatatea in munca.

(16) Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor

conform reglementarilor in vigoare.

(17) Angajatorul trebuie sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a

verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute.

(18) Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare informarii compartimentului de Prevenire si

protectie in munca despre angajatii care au relatii de munca cu durata determinata sau cu caracter

interimar, pentru ca acestia sa fie inclusi in programul de activitate care are ca scop asigurarea

conditiilor de securitate si sanatate in munca.

(19) Angajatorul trebuie sa se asigure ca sunt consultati angajatii si/sau reprezentantii lor in

problemele referitoare la masurile si consecintele privind securitatea si sanatatea in munca la

introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, imbunatatirea conditiilor si a mediului de

munca.

(20) Angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor angajatilor cu atributii privind securitatea si

sanatatea in munca un timp adecvat, care va fi considerat timp de munca si sa le furnizeze mijloacele

necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile prevazute de legislatia in domeniul securitatii

si sanatatii in munca, conform prevederilor legale in vigoare.

(21) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai angajatii care au fost

instruiti adecvat sa poata avea acces la locurile de munca unde exista riscuri pentru securitatea si

sanatatea acestora.

(22) Angajatorul trebuie sa asigure periodic sau ori de cate ori este cazul, verificarea incadrarii

nivelului noxelor in limitele admise, prin masuratori efectuate de catre organisme abilitate sau

laboratoare proprii abilitate.

(23) Angajatorul trebuie sa stabileasca si sa tina evidenta locurilor de munca cu pericol grav si

iminent si sa identifice locurile de munca unde pot aparea stari de pericol iminent.

(24) Angajatorul trebuie sa comunice, cerceteze, inregistreze, declare si sa tina evidenta

accidentelor de munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor.

(25) Angajatorul trebuie sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si

dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere

si neutralizare a substantelor nocive degajate in procesele tehnologice.

(26) Angajatorul trebuie sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii

de munca in timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca.

(27) Angajatorul trebuie sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu

ocazia controalelor si a cercetarii accidentelor de munca.

(28) Angajatorul trebuie sa desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectoratului de munca,

persoanele care participa la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca.

(29) Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din

producerea unui accident de munca mortal sau colectiv, in afara cazurilor in care mentinerea acestei stari

Page 15: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-15-

ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viata accidentatilor sau a altor

angajati.

(30) Angajatorul trebuie sa anunte imediat producerea unor evenimente, accidente de munca sau

imbolnaviri profesionale la inspectoratul teritorial de munca si organele de urmarire penala competente,

potrivit legii.

(31) Angajatorul trebuie sa asigure dotarea, intretinerea, verificarea echipamentelor individuale

de protectie si a imbracamintii de lucru si sa nu permita desfasurarea nici unei activitati de catre

angajatii sai fara utilizarea corecta de catre acestia a echipamentului din dotare.

(32) Angajatorul trebuie sa acorde, la recomandarea medicului, materialele igienico-sanitare si

alimentatie de protectie.

(33) Angajatorul trebuie sa asigure supravegherea starii de sanatate a lucratorilor prin efectuarea

controlului medical periodic, conform HG 355/2007 modificata si completata de HG 1169/2011,

conform fiselor de identificare a factorilor de risc profesional.

(34) Angajatorul trebuie sa asigure intocmirea fisei de expunere la riscuri profesionale pentru

fiecare angajat expus si completarea acesteia de fiecare data cand se produc schimbari ale procesului de

productie.

(35) Angajatorul trebuie sa intocmeasca evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu

varsta sub 18 ani.

Sectiunea 2: Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca

Art.22. (1) Angajatii vor desfasura activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea lor,

precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului in asa fel incat sa nu expuna la pericole de

accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie cit si alte persoane care pot fi afectate de

actiunile sau omisiunile lor.

(2) Salariatul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate si

sanatate in munca si masurile de aplicare ale acestora.

(3) Salariatul este obligat sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si

celelalte mijloace de productie.

(4) Salariatul este obligat sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a

dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect

aceste dispozitive.

(5) Salariatul este obligat sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice

defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire

profesionala.

(6) Salariatul este obligat sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt

timp posibil, accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati.

(7) Salariatul este obligat sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui

accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca.

(8) Salariatul este obligat sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar

pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la

procesul de productie.

(9) Salariatul este obligat sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare,

corespunzator scopului pentru care a fost acordat.

(10) Salariatul este obligat sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in

domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului

posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru

securitate si sanatate la locul de munca.

(11) Salariatul este obligat sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in

domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini

sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.

Page 16: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-16-

(12) Salariatul este obligat sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de

control si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(13) Angajatii si reprezentantii lor in domeniu au dreptul sa ceara angajatorului masurile cele mai

potrivite si au dreptul sa prezinte acestuia propunerile lor de masuri pentru eliminarea sau reducerea

riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

(14) Angajatul care, in caz de pericol iminent, paraseste locul de munca, nu trebuie sa fie supus

la nici un prejudiciu din partea angajatorului si trebuie sa fie protejat impotriva oricaror consecinte

defavorabile si injuste.

(16) In caz de pericol iminent, angajatul poate lua, in lipsa sefului ierahic superior, masurile care

se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajati, in conformitate cu pregatirea si

instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la

pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi

afectate de actiunile sau omisiunile sale.

(17) Reprezentantii angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca vor beneficia

de timpul necesar exercitarii atributiilor specifice, timpul alocat acestei activitati fiind considerat timp de

munca.

(18) Reprezentantii angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca au dreptul la

o instruire corespunzatoare. Instruirea, formarea si perfectionarea lor se realizeaza in timpul programului

de lucru si pe cheltuiala unitatii, fie in cadrul unitatii fie in unitati specializate prestatoare de astfel de

servicii, abilitate conform legii.

(19) Angajatii si/sau reprezentantii lor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca

atunci cand constata ca masurile luate si mijloacele asigurate de catre angajator sunt neadecvate scopului

prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale, vor informa mai intai conducerea societatiii prin

Comitetul pentru Securitate si Sanatate in Munca. In situatia in care nici in urma acestui demers nu au

fost remediate deficientele constatate si nu au fost asigurate mijloacele prevazute de lege sau aceste

mijloace sunt neadecvate scopului prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale, pot sa apeleze

autoritatile competente si sa semnaleze observatiile lor in timpul inspectiilor pe probleme de securitate si

sanatate in munca, cu respectarea legislatiei privind informatiile clasificate si a celor calificate ca secret

de serviciu.

Sectiunea 3: Pregatirea si instruirea personalului

Art.23. (1) Pregatirea si instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca este

parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea

deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

(2) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii se

efectueaza de regula in cadrul unitatii in timpul programului de lucru, sau, in functie de prevederile

legale in materie, in afara acesteia, in cadrul programelor de perfectionare si formare profesionala in

domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(3) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde trei faze:

- instruirea introductiv generala;

- instruirea la locul de munca;

- instruirea periodica.

Art.24. (1) Persoanele care efectueaza instruirea introductiv generala (instructori) trebuie sa fie

specialisti in securitate si sanatate in munca.

(2) Instruirea la locul de munca si cea periodica in domeniul SSM se face de catre conducatorul

locului de munca.

Art.25. Pregatirea si instruirea angajatilor este in sarcina angajatorului.

Art.26. (1) La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite

mijloacele, metodele si tehnicile de instruire de care dispune invatamantul intensiv (expunerea,

demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii la retroproiector, instruire asistata

Page 17: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-17-

de calculator etc.). Angajatorul are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri

intensive (mijloace audio – vizuale si materiale de instruire si testare).

(2) Fiecare cabinet de securitate si sanatate in munca trebuie sa dispuna de programe de instruire-

testare pe meserii sau activitati.

(3) In instruirea de securitate si sanatate in munca (instruirea generala, la locul de munca si

periodica) se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire, cu indicarea materialului

predat, a duratei si datei instruirii. Completarea fisei de instruire individuala se va face imediat dupa

verificarea instruirii.

(4) Dupa efectuarea instruirii la incadrarea in munca (instruirea introductiv generala si instruirea

la locul de munca), fisa de instruire individuala se semneaza de cel care a fost instruit, de cel care a

efectuat si verificat instruirea, confirmand, pe baza examinarii persoanei instruite, ca aceasta si-a insusit

cunostintele necesare de securitate si sanatate in munca.

(5) Dupa efectuarea instruirii periodice, fisa de instruire individuala se semneaza de cel instruit si

de cel care a efectuat instructajul, confirmand, pe baza examinarii persoanei respective, ca aceasta si-a

insusit materialul predat. Verificarea instruirii periodice se face prin sondaj de catre seful ierarhic al

celui care efectueaza instruirea si de catre persoanele din conducerea unitatii, care vor semna fisele de

instruire individuala ale persoanelor verificate, confirmand astfel ca instructajul a fost corespunzator.

(6) Fisa de instruire in domeniul SSM se intocmeste pentru prima data odata cu efectuarea

instruirii introductiv-generale si se face:

a) la angajarea lucratorilor definiti conform art.5 lit. a) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si

sanatatii in munca; b) lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;

c) lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;

d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporara.

O noua fisa de instruire se mai intocmeste la epuizarea tuturor rubricilor, iar fisa veche se

arhiveaza prin grija departamentului securitate si sanatate in munca.

(7) Pentru lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati pe baza

de contract de prestari de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor

respectivi privind activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitatea

si sanatatea lor, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau

unitatii, in general. Instruirea se consemneaza in fisa de instruire colectiva. Fisa de instruire colectiva se

intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra de catre angajatorul care a efectuat

instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor,

de catre conducatorul grupului.

(8) Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un

reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se intocmi fisa de instruire.

Instruirea introductiv generala

Art.27. (1) Instruirea introductiv-generala se face:

a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006 a securitatii

si sanatatii in munca;

b) lucratorilor detasati sau delegat, daca este cazul;

c) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporara.

(2) Instruirea introductiv generala se face in cadrul cabinetului de securitate si sanatate in munca

sau in alte spatii special amenajate, de persoane cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii si

sanatatii in munca (formatori), imputernicite prin decizie de catre angajator.

(3) Instruirea introductiv generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 persoane.

(4) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru

securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul

intreprinderii si/sau al unitatii, in general.

Page 18: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-18-

(5) Aceasta durata va fi stabilita prin instructiuni proprii si nu va fi mai mica de 8 ore.

(6) Sunt exceptate de la prevederile aliniatului precedent persoanele care viziteaza sectoarele

productive, carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire din unitate, si

care vor fi insotite pe toata durata vizitei.

Art.28. (1) In cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, in principal, urmatoarele

probleme:

a) legislatia de securitate si sanatate in munca;

b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in

munca;

c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea

incendiilor si evacuarea lucratorilor.

(2) Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata

de catre angajator.

Art.29. (1) Dupa terminarea perioadei de efectuare a instructajului introductiv general,

personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de securitate si sanatate in munca pe baza de teste.

Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire individuala.

(2) Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea

introductiv generala.

Instruirea la locul de munca

Art.30. (1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are ca scop

prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata

persoana respectiva.

(2) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca

respectiv.

(3) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste prin instructiuni

proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu un lucrator al serviciului intern de

prevenire si protectie.

(4) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de serviciul intern de

prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la persoana care

efectueaza instruirea.

Art.31. (1) Instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele:

a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de

munca si/sau postului de lucru;

b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;

c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,

stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si in cazul pericolului grav si iminent;

d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice

ale locului de munca si/sau postului de munca;

e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si

exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de

alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.

Art.32. Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic

superior celui care a facut instruirea a verificat ca persoana supusa instruirii si-a insusit cunostintele de

securitate si sanatate in munca.

Page 19: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-19-

Instruirea periodica

Art.33. (1) Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scop actualizarea

cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(2) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv.

(3) Intervalul intre doua instructaje periodice pentru angajati va fi stabilit prin instructiuni

proprii, in functie de conditiile locului de munca, dar nu va fi mai mare de 6 luni.

(4) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul intre doua instructaje periodice va fi de cel

mult 12 luni.

Art.34. (1) Instruirea periodica se va face suplimentar celui programat in urmatoarele cazuri:

a) cand un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare;

b) cand s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat echipamentele tehnice ori s-au adus

modificari la echipamentele existente;

c) cand au aparut modificari ale normelor de securitate si sanatate in munca sau ale

instructiunilor proprii de securitate a muncii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei

de noi riscuri in unitate;

d) la reluarea activitatii dupa accident de munca;

e) la executarea unor lucrari speciale.

(2) Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre serviciul intern de

prevenire si protectie si aprobate de catre angajator.

Capitolul IV: Situatii de urgenta

Sectiunea 1: Obligatiile generale ale angajatorului

Art.35. (1) sa stabileasca prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind

situatiile de urgenta in unitate, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta

salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate.

(2) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitate si sa dispuna masurile

de aparare impotriva incendiilor, corelat cu natura si nivelul riscurilor.

(3) sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege.

(4) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin

salariatilor, pentru fiecare loc de munca.

(5) sa verifice ca, atat salariatii, cat si alte persoane care au acces in unitate sa primeasca,

cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor.

(6) sa stabileasca persoanele cu atributii privind aplicarea, controlul si supravegherea masurilor

de aparare impotriva incendiilor.

(7) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de

incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul

activitatii si marimea unitatii.

(8) sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie

operationale in orice moment.

(9) sa asigure contractele, angajamentele, intelegerile, conventiile si planurile necesare corelarii,

in caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si

cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permita accesul acestora in unitatea sa in

scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de

interventie organizate.

(10) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele

tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice

Page 20: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-20-

riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul

necesar acordarii primului ajutor.

(11) sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor si sa

asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit

pentru stingerea incendiilor in unitatea sa.

Art.36. Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta, a persoanelor angajate in munca constituie

parte componenta a activitatii de aparare impotriva incendiilor si a pregatirii profesionale a acestora si

are ca scop insusirea cunostintelor si deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor

la locul de munca.

Sectiunea 2: Obligatiile principale ale salariatului

Art.37. (1) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta

sub orice forma, de administratie sau de persoanele desemnate de aceasta.

(2) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de administratie sau de persoanele desemnte de

aceasta, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.

(3) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de

interventie pentru stingerea incendiilor.

(4) sa comunice, imediat, admnistratiei ori persoanelor imputernicite de aceasta orice situatie pe

care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la

sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor.

(5 sa coopereze cu salariatii desemnati de administratie in vederea realizarii masurilor de aparare

impotriva incendiilor.

(6) sa acorde ajutor, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

Page 21: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-21-

TITLUL IV

Reguli privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare, sanctiuni

aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinara

Art.38. Personalul angajat in cadrul SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL

ENERGETIC OLTENIA S.A. este obligat sa respecte intocmai:

- orice norme tehnice pentru folosirea utilajelor din dotarea societatii, la care a avut acces ca

urmare a fisei postului, pe baza dispozitiei sefilor sai ierarhici sau din proprie initiativa;

- orice reglementari privind protectia si securitatea in munca oriunde in perimetrul

SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. in care se

deplaseaza in timpul programului de lucru sau in afara acestuia;

- reglementarile stabilite prin prezentul regulament intern si contractul colectiv de munca;

- regulile de conduita stabilite prin codul etic al societatii;

- reglementarile stabilite prin dispozitii scrise, decizii, hotarari sau alte asemenea documente

scrise, in conditiile stabilite prin statutul sau Regulamentul de Organizare si Functionare al

societatii, despre care a luat cunostinta in orice fel;

- orice reglementari legale privitoare la raporturile de munca aplicabile raportului sau

individual de munca;

- dispozitiile verbale ale sefilor ierarhici care nu au caracter vadit ilegal.

Art.39. (1) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune

sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale,

regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele

si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

(2) In cadrul SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. sunt

considerate ca fiind abateri disciplinare urmatoarele:

2.1. dispunerea executarii si/sau executarea unor lucrari si/sau reparatii care au condus sau puteau

conduce la intreruperea activitatii miniere, energetice, de transport uzinal, etc., avarierea

lucrarilor miniere, a constructiilor, utilajelor si instalatiilor miniere, energetice sau altor

echipamente tehnice, pagube materiale, accidente de munca, etc.;

2.2. sustragerea sau degradarea, sub orice forma, de bunuri si valori apartinand subunitatilor si

personalului angajat indiferent de functia celui care a savarsit-o;

2.3. folosirea in interes personal a bunurilor si informatiilor din patrimoniul societatii;

2.4. instrainarea sub orice forma, a unor bunuri mobile sau imobile din patrimoniul societatii, catre

persoane fizice sau juridice, fara aprobarea prealabila a celor in drept;

2.5. favoritism la angajare, promovare si inlesniri in acordarea drepturilor;

2.6. falsificarea (intocmirea necorespunzatoare) documentelor primare (pontaje, norme de munca,

calcule de salarii, contracte, contracte individuale de munca si acte aditionale ale acestora,

masuratori topografice, rapoarte, comenzi, foi de parcurs, fise de gestiune, procese verbale);

2.7. prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor alcoolice, stupefiante

sau alte substante halucinogene precum si consumarea de bauturi alcoolice in timpul

serviciului;

2.8. absentarea nemotivata de la serviciu timp de trei zile intr-o luna sau trei zile consecutiv ori

cinci zile in ultimele sase luni calendaristice se sanctioneaza cu desfacerea contractului

individual de munca. Cel care nu ia masura cuvenita se face raspunzator direct si va fi

sanctionat, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca;

2.9. introducerea in subteran a rechizitelor de fumat;

Page 22: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-22-

2.10. parasirea locului de munca cu regim de foc continuu, inainte de prezentarea schimbului

urmator;

2.11. incalcarea normelor si regulilor de securitatea muncii (inclusiv nerespectarea prevederilor

instructiunilor proprii de securitate si sanatate a muncii, neutilizarea echipamentului de lucru

si de protectie, precum si a sculelor si dispozitivelor de inventar), a celor privind situatiile de

urgenta, neefectuarea controlului, neluarea de masuri sau nerespectarea masurilor dispuse care

ar putea crea un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de

imbolnavire profesionala, precum si a regulilor privind accesul si circulatia la locurilor de

munca din sectoarele de productie;

2.12. incalcarea regulilor privind apararea secretului de stat si de serviciu, precum si divulgarea

informatiilor confidentiale detinute;

2.13. neexecutarea la timp si in conditiile cerute, a dispozitiilor de lucru, prevazute la locul de

munca si celor primite de la sefii ierarhici;

2.14. neinstiintarea conducatorilor ierarhici asupra accidentelor tehnice si deficientelor de natura

sa stanjeneasca desfasurarea normala a activitatii la locurile de munca;

2.15. nerespectarea in timpul serviciului a duratei si regimului de lucru stabilit;

2.16. comunicarea de date sau informatii false sau incomplete;

2.17. refuzul de a se prezenta la controalele si verificarile privind starea sanatatii sau aptitudinilor

si la examenele periodice cerute de legislatia in vigoare;

2.18. incalcarea regulilor de comportament civic si etic in cadrul relatiilor de munca in incinta

subunitatilor (insulta, lovire, etc.);

2.19. refuzul de a primi informarile,deciziile, regulamente si alte acte emise de conducerea

unitatii;

2.20. nerespectarea tehnologiei de lucru din cariere si a prescriptiilor tehnice de intretinere si

exploatare a utilajelor miniere si a instalatiilor energetice;

2.21. deteriorarea aparaturii de masura si control de pe utilaje, instalatii etc;

2.22. degradarea sau pierderea echipamentului individual de protectie, a sculelor, dispozitivelor,

aparatelor de masura si control din cauza utilizatorului;

2.23. neluarea de masuri sau nerespectarea masurilor dispuse care ar putea crea un pericol grav si

iminent de producere a unui accident de munca sau imbolnavire profesionala;

2.24. nerespectarea regulilor privind accesul si circulatia la locurile de munca din sectoarele de

productie;

2.25. darea in exploatare fara receptie sau sub rezerva completarilor ulterioare a masurilor de

sanatate si securitate in munca ori mentinerea in functiune, totala sau partiala, a constructiilor,

agregatelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor, dispozitivelor si verificatoarelor noi sau

reparate, precum si introducerea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de

securitate a muncii;

2.26. neasigurarea sau nerespectarea in locuri de munca din subteran, a masurilor privind

prevenirea sau combaterea incendiilor, autoaprinderilor, exploziilor si eruptiilor;

2.27. nerespectarea normelor de securitate a muncii pentru mentinerea in stare de buna

functionare si fara pericole de accidentare, a agregatelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor

miniere si energetice si dispozitivelor de protectie a muncii, precum si a celor privind reviziile

si reparatiile periodice si repararea la timp a acestora;

2.28. neluarea masurilor de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare,

la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor electrice

miniere si energetic precum si a celor pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si a

descarcarilor atmosferice;

2.29. neintocmirea sau netinerea la curent a planurilor topografice miniere, a schemelor de aeraj,

precum si a evidentelor aerajului minier;

Page 23: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-23-

2.30. incalcarea dispozitiilor legale referitoare la declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de

munca si a bolilor profesionale, precum si a celor referitoare la asigurarea si utilizarea

fondurilor de securitate a muncii;

2.31. neutilizarea dispozitivelor de protectie la organele de masini in miscare, precum si

neasigurarea inchiderii accesului la instalatiile cu functionare nesupravegheata ce prezinta

pericol de accidentare;

2.32. neluarea de masuri tehnice si organizatorice pentru reducerea sub limitele admise a

radiatiilor calorice, zgomotelor si vibratiilor, sau neluarea masurilor tehnice si organizatorice

pentru protejarea angajatilor fata de efectul nociv al radiatilor calorice, zgomotelor si

vibratiilor de la locul de munca;

2.33. nesemnalizarea pericolelor (conform reglementarilor in vigoare) in vederea avertizarii

persoanelor care-si desfasoara activitatea in mod obisnuit sau ocazional in locurile si zonele

periculoase, prin tablii, indicatoare de securitate standardizate sau prin alte mijloace

luminoase sau acustice ori distrugerea acestora;

2.34. nerespectarea obligatiilor privind acordarea echipamentului de protectie si imbracaminte de

lucru, corecta folosire, pastrare, intretinere, denocivizare si reparare a acestuia;

2.35. neefectuarea instructajului de securitate a muncii sau efectuarea acestuia in mod

necorespunzator, precum si necompletarea sau completarea neconforma a fiselor de instructaj

si primirea la lucru fara fisa completata la zi;

2.36. neintocmirea sau neafisarea instructiunilor de aplicare a unor norme de securitate a muncii

specifice locului de munca respectiv, conform prevederilor legale;

2.37. avarierea sau indepartarea dispozitivelor de protectie de pe agregate, masini, utilaje si

instalatii, precum si omiterea montarii lor;

2.38. nefolosirea dispozitivelor si echipamentului de protectie prevazute in normele si normativele

in vigoare sau intrebuintarea acestora in alte scopuri;

2.39. nerespectarea prevederilor monografiilor de armare la sustinerea lucrarilor miniere din

subteran si a monografiilor de lucru in cariere;

2.40. neadoptarea de catre reprezentantii administratiei a unei pozitii neutre si impartiale fata de

organizatia sindicala si de reprezentantii acestora din subunitati si implicarea in problemele

interne ale organizatiei sindicale;

2.41. necompletarea sau completarea necorespunzatoare sau inexacta a evidentelor.

(3) Abaterile prevazute la alin.2 nu au caracter limitativ.

Art.40. Actiunea disciplinara este o prerogativa a conducerii societatii/sucursalei/subunitatii, se

finalizeaza prin actul de sanctionare – decizie si are drept efect executarea sanctiunii de catre cel

vinovat.

Aplicarea sanctiunii disciplinare va fi stabilita prin decizie a conducerii societatii/subunitatii

emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre

savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Art.41. Evidenta sanctiunilor aplicate se realizeaza prin structurile de resurse umane. Un

exemplar al dispozitiei se pastreaza in dosarul personal al salariatului.

Art.42. (1) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti

competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

(2) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul

savarseste o abatere disciplinara, prevazute de art.248, alin. 1 din Codul Muncii sunt:

- avertismentul scris;

- retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus

retrogradarea pentru o perioada ce nu poate depasi 60 de zile;

- reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10 %;

- reducerea salariului de baza si/sau dupa caz si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de

1-3 luni cu 5-10%;

Page 24: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-24-

- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

(3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca

salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor

disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

TITLUL V: Raspunderea patrimoniala

Art.43. (1) Răspunderea patrimonială a angajatorului reprezintă obligaţia acestuia, în temeiul

normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care

acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu

sau în legătură cu serviciul.

Angajatul prejudiciat se va adresa conducerii societăţii cu o cerere cu privire la prejudiciul suferit

şi cuantumul despăgubirilor.

Conducerea societăţii este obligată în termen de 15 zile să dispună constituirea unei comisii de

constatare a situaţiei.

Comisia stabilită va verifica cele sesizate şi va întocmi pe baza materialului probatoriu un raport

cu concluzii si masuri ce va fi prezentat conducerii societatii.

În termen de 30 zile de la primirea sesizării societatea va comunica în scris salariatului modul de

solutionare a sesizarii.

Salariaţii nemulţumiţi de modul de soluţionare al sesizărilor se pot adresa instanţelor în termenul

general de prescripţie.

(2) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile

contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

(3) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi

care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

Art.44. (1) Procedura de constatare a pagubei produsă de salariat se declanşează atunci când cel

competent să formuleze acţiune în justiţie a luat cunoştinţă în mod direct de producerea unei pagube, a

fost sesizat printr-un referat scris întocmit de salariaţii din subordine sau printr-un act de control.

(2) Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se

stabileşte în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea

fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi, atunci când este

cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

(3) Salariatul care a încasat o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu pot fi restituite în natură sau dacă

acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor.

Contravaloarea bunurilor şi serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.

Art.45. (1) Constatarea pagubei atunci când se referă la restituirea unor drepturi salariale primite

necuvenit se poate face:

a) prin acte de control întocmite în scris de organe de control constituite conform Regulamentului

de Organizare şi Funcţionare sau prin dispoziţii alte persoanelor competente;

b) prin referate întocmite de salariaţi din cadrul direcţiei/departamentelor resurse umane, avizate de

şeful compartimentului financiar-contabil.

(2) Constatarea pagubei atunci când se referă la alte situaţii decât restituirea drepturilor salariale

necuvenite se face de catre comisii numite de persoana împuternicită să formuleze acţiune în justiţie,

compuse din cel puţin trei persoane, în funcţie de complexitatea pagubei, dintre care, în mod obligatoriu

Page 25: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-25-

vor face parte şeful ierarhic al salariatului presupus a fi săvârşit fapta, un membru al departamentului

financiar-contabil şi un salariat al departamentului de specialitate.

(3) Comisia va avea cel puţin următoarele atribuţii:

- verificarea susţinerilor din sesizare/referat;

- stabilirea valorii pagubelor;

- convocarea salariatului în vederea audierii sale. Convocarea se va face în scris şi va

cuprinde cel puţin următoarele: obiectul cercetării, data, ora şi locul întrevederii;

- verificarea susţinerilor salariatului/salariaţilor;

- stabilirea modului în care aceştia au contribuit la producerea pagubei;

- stabilirea modului de recuperare a pagubei;

- întocmirea materialului probator cu privire la paguba (documente interne, declaraţii,

fotografii, acte emise de alte organizaţii, etc.)

- orice alte verificări care sunt impuse de împrejurări.

Atribuţiile menţionate mai sus sunt obligatorii a fi respectate şi de către organul de control al

societăţii cu ocazia întocmirii actului de control.

(4) La cererea salariatului, acesta poate fi asistat de un reprezentant al sindicatului.

Art.46. (1) Comisia va înainta directorului general executiv/directorului sucursalei/persoanei

competente să formuleze acţiune în justiţie, un raport privind activitatea de verificare a sesizării şi va

propune eventuale sancţiuni disciplinare pentru salariat în termen de maxim 20 zile de la data

înregistrării raportului, precum şi modalitatea de recuperare a pagubei.

(2) Raportul se întocmeşte în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării

referatului/sesizării şi va fi vizat în mod obligatoriu de persoana care asigură asistenţă juridică a unităţii.

(3) Dosarul de cercetare va cuprinde în mod obligatoriu raportul de cercetare însoţit de toate

probatoriile, fişa postului persoanei vinovate şi se va înainta persoanei competente sa formuleze acţiune

în justiţie în vederea stabilirii măsurilor concrete de recuperare a pagubei.

Art.47. (1) Repararea prejudiciului se poate face astfel:

a) Prin acordul părţilor. În cazul în care salariatul recunoaşte fapta, vinovăţia şi cuantumul

pagubei este stabilit cu caracter cert şi lichid (este determinat cu exactitate ca şi valoare) se va

încheia, în mod obligatoriu, o convenţie în forma autentică între conducerea societatii/sucursalei

şi salariatul care a produs paguba prin care se va conveni termenul si modalitatea de recuperare a

pagubei.

b) Prin acţiune în justiţie.

Principiul general este acela al reparării integrale a prejudiciului cauzat de fapta ilicită.

Regula este cea a reparării în natură a prejudiciului. În cazul în care repararea în natură nu este

posibilă, repararea se face prin echivalent sub forma acordării de despăgubiri. În toate cazurile, valoarea

despăgubirilor trebuie stabilită, nu prin apreciere, ci în raport cu prejudiciul efectiv suferit de cel

păgubit.

(2) Acţiunea în justiţie în vederea recuperării se va face la instanţele competente, potrivit

prevederilor Codului Muncii, coroborate cu prevederile Codului de procedură civilă.

(3) Cererea poate fi formulată în termen de 3 ani, de la data naşterii dreptului la acţiune în

situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale

neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a

salariaţilor faţă de angajator.

Art.48. (1) Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine, conform prevederilor Codului

muncii, în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la

care este încadrată în muncă.

(2) Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu

celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

Art.49. (1) În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi

despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public,

Page 26: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-26-

reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe

baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.

(2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract

individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale,

în condiţiile Codului de procedură civilă.

(3) În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-

un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţinere, angajatorul se poate

adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.

TITLUL VI

Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al

inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii

Art.50. (1) Prin discriminare directa se intelege diferenta de tratament a unei persoane in

defavoarea alteia, datorita apartenentei sale la un anumit sex, orientare sexuala, caracteristici genetice,

varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap,

situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala.

(2) Prin discriminare indirecta se intelege aplicarea de prevederi, criterii sau practici, in aparenta

neutre, care, prin efectele pe care le genereaza afecteaza persoanele de un anumit sex, orientare sexuala,

caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine

sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala, exceptand

situatia in care aplicarea acestor prevederi, criterii sau practici poate fi justificata prin factori obiectivi,

fara legatura cu sexul, orientarea sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa,

culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala,

apartenenta sau activitate sindicala.

Art.51. Se impune respectarea principiului nediscriminarii si a inlaturarii oricaror forme de

incalcare a demnitatii, in cadrul SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

S.A., cu privire la:

a) organizarea concursurilor sau examenelor si selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor

vacante;

b) incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de serviciu;

c) angajarea in toate posturile sau locurile vacante si la toate nivelele ierarhiei profesionale;

d) stabilirea remuneratiei;

e) stabilirea sau modificarea atributiilor din fisa postului;

f) beneficii, altele decat cele de natura salariala si masuri de protectie si asigurari sociale;

g) informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare, perfectionare, specializare si

recalificare profesionala;

h) evaluarea performantelor profesionale individuale;

i) promovare profesionala;

j) aplicarea masurilor disciplinare;

k) conditii de munca ce respecta normele de sanatate si securitate in munca, conform legilatiei in

vigoare;

l) dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta;

m) orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.

Art.52. Nu sunt considerate discriminari:

a) masurile speciale prevazute de lege pentru protectia maternitatii, nasterii si alaptarii;

Page 27: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-27-

b) masurile stimulative, temporare, pentru protectia anumitor categorii de femei sau barbati;

c) cerintele de calificare pentru activitati in care particularitatile de sex constituie un factor

determinant datorita specificului conditiilor si modului de desfasurare a activitatilor respective.

Art.53. (1) Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca este

considerata discriminare dupa criteriul de sex si este interzisa.

(2) Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constand in contact fizic,

cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitatii compromitatoare,

cereri de favoruri sexuale sau orice alta conduita cu conotatii sexuale, care afecteaza demnitatea,

integritatea fizica si psihica a persoanelor la locul de munca.

(3) Constituie discriminare dupa criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala,

avand ca scop:

a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru

persoana afectata;

b) de a influenta negativ situatia persoanei angajate in ceea ce priveste promovarea profesionala,

remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesionala, in cazul

refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.

(4) Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de conduita si raspund in conditiile legii pentru

incalcarea acestora.

(5) Angajatorul nu permite si nu va tolera hartuirea sexuala la locul de munca si face public faptul ca

incurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire sexuala, indiferent cine este ofensatorul, ca angajatii

care incalca demnitatea personala a altor angajati, prin orice manifestare confirmata de hartuire sexuala

la locul de munca, vor fi sanctionati disciplinar.

Art.54. (1) Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o plangere in

scris, care va contine relatarea detaliata a manifestarii de hartuire sexuala la locul de munca.

(2) Angajatorul va oferi consiliere si asistenta victimelor actelor de hartuire sexuala, va conduce

investigatia in mod strict confidential si, in cazul confirmarii actului de hartuire sexuala, va aplica

masuri disciplinare.

(3) La terminarea investigatiei se va comunica partilor implicate rezultatul anchetei.

(4) Orice fel de represalii, in urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat impotriva

reclamantului, cat si impotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi considerate acte

discriminatoare si vor fi sanctionate conform dispozitiilor legale in vigoare.

(5) Hartuirea sexuala constituie si infractiune.

(6) Potrivit dispozitiilor art. 203 indice 1 din Codul penal, cu modificarile ulterioare, hartuirea

unei persoane prin amenintare sau constrangere, in scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de

catre o persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenta pe care i-o confera functia indeplinita la locul

de munca se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art.55. (1) Angajatii au obligatia sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de

munca in unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de munca, a regulamentului

intern, precum si a drepturilor si intereselor tuturor salariatilor.

(2) Pentru crearea si mentinerea unui mediu de lucru care sa incurajeze respectarea demnitatii

fiecarei persoane, pot fi derulate proceduri de solutionare pe cale amiabila a plangerilor individuale ale

salariatilor, inclusiv a celor privind cazurile de violenta sau hartuire sexuala, in completarea celor

prevazute de lege.

Art.56. (1) Angajatii au dreptul ca in cazul in care se considera discriminati dupa criteriul de

sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie,

optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau

activitate sindicala sa formuleze sesizari, reclamatii ori plangeri catre angajator sau impotriva lui, daca

acesta este direct implicat, si sa solicite sprijinul reprezentantilor sindicatelor din unitate pentru

rezolvarea situatiei la locul de munca.

(2) In cazul in care aceasta sesizare/reclamatie nu a fost rezolvata la nivelul unitatii prin mediere,

persoana angajata care justifica o lezare a drepturilor sale in domeniul muncii, in baza prevederilor

Page 28: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-28-

prezentei legi, are dreptul sa introduca plangere catre instanta judecatoreasca competenta, la sectiile sau

completele specializate pentru conflicte de munca si litigii de munca ori de asigurari sociale in a caror

raza teritoriala de competenta isi desfasoara activitatea angajatorul sau faptuitorul ori, dupa caz, la

instanta de contencios administrativ, dar nu mai tarziu de un an de la data savarsirii faptei.

(3) Prin plangerea introdusa in conditiile prevazute mai sus persoana angajata care se considera

discriminata dupa criteriul de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala,

rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate

familiala, apartenenta sau activitate sindicala are dreptul sa solicite despagubiri materiale si/sau morale,

precum si/sau inlaturarea consecintelor faptelor discriminatorii de la persoana care le-a savarsit.

TITLUL VII: Reguli de acces in unitate

Capitolul I: Dispozitii generale

Art.57. Accesul in sediile SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC

OLTENIA S.A., se desfasoara in conformitate cu:

a) regulamentul de organizare si functionare al societatii;

b) planul de paza si aparare ;

c) normele interne privind protectia informatiilor clasificate; d) prevederile prezentului regulament intern.

Capitolul II: Accesul in unitate

Accesul in sediul principal al societatii.

Art.58. Sediul principal al societatii este situat in municipiul Tirgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu,

nr.1-15, jud. Gorj.

Art.59. Personalul TESA si de conducere are acces in sediul societatii pe poarta nr.1 unde este

instalat postul de control, iar programul normal de lucru este intre orele 07.30 – 15.30 de luni pana

vineri, cu pauza de masa de 15 minute, inclusa in programul normal de lucru.

Accesul salariatilor in sediul Sucursalei Diviziei Miniere

Art.60. Sucursala Divizia Miniera a societatii are sediul central in municipiul Tirgu-Jiu, strada

Tudor Vladimirescu, nr.1-15, jud. Gorj.

Art.61. Muncitorii, personalul operativ, personalul TESA de conducere si de executie din

Sucursala Divizia Miniera a societatii au acces in sediul unitatii din Tg-Jiu, strada Tudor Vladimirescu

nr.1-15, pe poarta nr.1, unde este instalat postul de control.

Art.62. (1) Programul normal de lucru al salariatilor din aparatul central al Sucursalei Divizia

Miniera este de 5 zile pe saptamana de luni pana vineri inclusiv, intre orele 730

– 1530

, cu pauza de masa

15 minute.

(2) Salariatii din cadrul Compartimentului Dispeceri - au program normal de lucru de 7 zile pe

saptamana in 3 schimburi/zi astfel: schimbul I intre orele 730

– 1630

; schimbul II intre orele 1600

– 0000

;

schimbul III intre orele 0000

– 800

. Programarea la serviciu a personalului din cadrul compartimentului

dispecerat se va face pe baza de grafic aprobat de conducerea Sucursalei Divizia Miniera.

Page 29: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-29-

(3). In zilele de sambata, duminica sau sarbatori legale care potrivit legii nu se lucreaza, la sediul

central al Diviziei Miniere vor putea fi programati pe baza de grafic personal de serviciu din randul

salariatilor care ocupa functii din conducerea unitatii. Programul zilnic de lucru al personalului respectiv

va fi acelasi ca al personalului de la alin. 1.

(4). Au acces nelimitat in sediul Sucursalei Divizia Miniera a societatii, membrii Directoratului,

directori, inginerii sef, sefi de departamente, alt personal nominalizat prin dispozitie scrisa.

Art.63. (1) Intrarea in sediul central al Sucursalei Divizia Miniera a salariatilor din aparatul

propriu se va realiza astfel:

a) personalul care lucreaza in schimbul I, intre orele 600

- 730

;

b) personalul care lucreaza in schimbul II, intre orele 1430

- 1600

;

c) personalul care lucreaza in schimbul III, intre orele 2230

-0000

.

(2) Personalul din conducerea subunitatilor Sucursalei Divizia Miniera au acces in sediul central

de luni pana vineri intre orele 730

– 1630

.

(3) Accesul altor persoane intre orele 730

– 1630

se poate efectua si in timpul programului zilnic

de lucru in situatii intemeiate.

Art.64. Accesul in sediul central al Sucursalei Divizia Miniera a salariatilor proprii (altii decat

personalul din conducere si salariatii programati la serviciu pe baza de grafic), in zilele de sambata,

duminica sau alte sarbatori legale care potrivit legii nu se lucreaza este permis numai daca salariatul are

comanda de lucru pe ziua respectiva semnata de conducerea Sucursalei Divizia Miniera.

Art.65. Intrarea in sediul central al Sucursalei Divizia Miniera a salariatilor din subunitati este

permis de luni pana vineri intre orele 730

– 1600

, pentru motive intemeiate.

Accesul salariatilor in subunitatile Sucursalei Diviziei Miniere

Art.66. Fiecare subunitate isi stabileste programul de incepere a schimburilor si a activitatilor

care preced sau urmeaza schimbului, astfel:

A. La E.M.C. Motru, E.M.C. Rosia – Pesteana si E.M.C. Berbesti

1. Pentru activitatea pe schimburi cu durata schimbului de 8 ore

Nr.

Crt. Specificatie

Schimbul

I

Schimbul

II

Schimbul

III

1 Sosirea mijlocului de transport

2 Servirea mesei calde

3 Echiparea pentru lucru

4 Apel si primirea sarcinilor

5 Deplasarea la locul de munca si luarea in primire

de la schimbul precedent a locului de munca

6 Desfasurarea efectiva a programului de lucru 7-15

7-1530 *

15-23

15-2330 *

23-7

23-730*

7 Pauza de masa neinclusa in program normal de

munca (*) (art.58 alin.2 lit.b)

8 Deplasarea la sala de apel

9 Controlul si analiza activitatii schimbului

10 Dezechiparea si efectuarea baii

11 Plecare mijloc de transport

In functie de modul de organizare a transportului servirea mesei calde, dispersarea locurilor de

munca se va stabili configuratia timpilor de sosiri si plecari ale personalului.

Page 30: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-30-

2. Pentru activitatea pe schimburi cu durata schimbului de 12 ore, configuratia este

urmatoarea:

Nr.

Crt. Specificatie Schimbul I Schimbul II

1 Sosirea mijlocului de transport

2 Servirea mesei calde

3 Echiparea pentru lucru

4 Apel si primirea sarcinilor

5 Deplasarea la locul de munca si luarea in primire de la

schimbul precedent a locului de munca

6 Desfasurarea efectiva a programului de lucru 7-19

7-1930*

19-7

19-730 *

7 Pauza de masa neinclusa in program normal de munca(*)

(art.58 alin.2 lit.b)

8 Deplasarea la sala de apel

9 Controlul si analiza activitatii schimbului

10 Dezechiparea si efectuarea baii

11 Plecare mijloc de transport

3. Pentru activitatea pe schimburi in cadrul ELCFU, configuratia este urmatoarea:

Nr.

Crt. Specificatie Schimbul I Schimbul II

1 Sosirea mijlocului de transport

2 Servirea mesei calde

3 Echiparea pentru lucru

4 Apel si primirea sarcinilor

5 Deplasarea la locul de munca si luarea in primire de la

schimbul precedent a locului de munca

6 Desfasurarea efectiva a programului de lucru 7-19

7-1930*

19-7

19-730 *

7 Pauza de masa neinclusa in program normal de munca(*)

(art.58 alin.2 lit.b)

8 Deplasarea la sala de apel

9 Controlul si analiza activitatii schimbului

10 Dezechiparea si efectuarea baii

11 Plecare mijloc de transport

Page 31: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-31-

4. Pentru activitatile care se desfasoara intr-un singur schimb cu durata de 8 ore,

configuratia schimbului este urmatoarea:

Nr.

Crt. Specificatie Schimbul I

1 Sosirea mijlocului de transport

2 Servirea mesei calde (acolo unde este cazul)

3 Echiparea pentru lucru

4 Apel si trasarea sarcinilor de serviciu (semnarea condicilor pentru personalul

TESA, operativ, etc.)

640

-650

5 Deplasarea la locul de munca si luarea in primire a locului de munca 650

-655

6 Desfasurarea efectiva a programului de lucru 7-15

7-1530

7 Pauza de masa neinclusa in program normal de munca (*) (art.58 alin.2 lit.b)

8 Deplasarea la sala de apel

9 Controlul si analiza activitatii schimbului

10 Analiza de prezenta la lucru 1510

-1520

/

1540

/ 1550

11 Plecare mijloc de transport 1530

/ 1600

B. La E.M.C. Jilt si Mina Tehomir

1. Pentru locurile de munca unde activitatea se desfasoara de zi, programul de lucru pentru

personalul E.M.C. Jilt este 5 zile pe saptamana a 8 ore/zi, cu doua zile repaus saptamanal consecutiv,

incepe la orele 730

si se termina la 1545

, cu o pauza de masa de 30 minute din care 15 minute sunt incluse

in programul de lucru.

Pauza de masa de 30 minute va fi cuprinsa intre orele 12 – 1230.

2. La locurile de munca unde activitatea se desfasoara in foc continuu, programul de lucru este

organizat in trei schimburi/8 ore, pe baza unui grafic unic de lucru la cinci ture, fara a se depasi durata

maxima legala a timpului de munca, respectiv 48 ore/saptamana.

Sunt prevazute locuri de munca unde programul de lucru se desfasoara la 12 ore la grafic de 4 ture

cu respectarea prevederilor legale mai sus mentionate.

3. In cadrul activitatii de productie, programul de lucru este organizat in trei schimburi la 5, 6 sau 7

zile/saptamana.

4. In cadrul Minei Tehomir programul de lucru este organizat in trei schimburi a 8 ore/schimb/5

zile, repausul acordandu-se la sfarsitul saptamanii.

5. Desfasuratorul activitatilor ce preced sau urmeaza programul efectiv de lucru pentru E.M.C.

JILT – activitatea de productie este urmatorul:

Nr.

Crt. Specificatie

Schimbul

I Schimbul II

Schimbul

III

1 Sosirea mijloacelor de transport 630

1430

2230

2 Echiparea pentru lucru 630

-650

1430

-1450

2230

-2250

3 Deplasarea la locul de munca si luarea in primire

de la schimbul precedent a locului de munca

650

- 730

1450

- 1530

2250

- 2330

4 Desfasurarea efectiva a programului de lucru in

care este inclusa si pauza de masa de 15 min.

730

- 1530

1530

- 2330

2330

- 730

5 Deplasarea la vestiare pentru dezechipare si

efectuarea baii

1530

- 1610

2330

- 010

730

- 810

6 Plecarea mijloacelor de transport 1610

010

810

Page 32: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-32-

6. Desfasuratorul activitatilor ce preced sau urmeaza programul efectiv de lucru pentru Sectia

CFU JILT este urmatorul:

Nr.

Crt. Specificatie Schimbul I Schimbul II

1 Sosirea mijlocului de transport 645

1845

2 Echiparea pentru lucru 645

- 700

1845

-1900

3 Deplasarea la locul de munca 700

- 730

1900

- 1930

4 Desfasurarea efectiva a programului de lucru in care este

inclusa si pauza de masa de 15 min.

730

-1930

1930

-730

5 Predarea- preluarea schimbului 1930

- 1950

730

- 750

6 Deplasarea la vestiare pentru dezechipare si efectuarea baii 1950

- 2020

750

- 820

7 Plecare mijloc de transport 2020

820

Pauza de masa este de 15 minute si este inclusa in programul de lucru de 8 ore.

C. La E.M.C. Rovinari

1. Activitatea de productie din cadrul E.M.C. Rovinari:

Pentru personalul care lucreaza in schimburi cu durata schimbului de 8 ore:

Nr.

Crt. Specificatie

Schimbul

I Schimbul II

Schimbul

III

1 Sosirea mijloacelor de transport 625

1425

2225

2 Echiparea pentru lucru 625

-630

1425

-1430

2225

-2230

3 Apel si primirea sarcinilor 630

-640

1430

-1440

2230

-2240

4 Deplasarea la locul de munca si luarea in primire

de la schimbul precedent a locului de munca

640

– 700

1440

- 1500

2240

– 2300

5 Desfasurarea efectiva a programului de lucru 700

– 1500

1500

– 2300

2300

– 700

6 Deplasarea la sala de apel 1500

– 1520

2300

– 2320

700

– 720

7 Efectuarea baii si echipare pentru plecarea acasa 1525

– 1535

2325

– 2335

725

– 735

8 Plecarea mijloacelor de transport 1540

2340

740

2. Pentru personalul TESA si muncitorii de la nivelul E.M.C.Rovinari:

Nr.

Crt. Specificatie

Schimbul

I

1 Sosirea mijloacelor de transport 650

2 Semnarea condicilor de prezenta la venire 650

-700

3 Servirea mesei 1130

-1155

4 Desfasurarea efectiva a programului de lucru 700

– 1130

1155

- 1525

5 Semnarea condicilor de prezenta la plecare 1525

– 1530

6 Plecarea mijloacelor de transport 1540

Page 33: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-33-

Accesul salariatilor in sediul si incinta

Sucursala Electrocentrale Rovinari

Art.67. Sucursala Electrocentrale Rovinari isi are sediul in orasul Rovinari, str. Energeticianului,

nr.25, jud. Gorj.

Art.68. Personalul din aparatul central are acces in sediul unitatii pe poarta nr.1, unde este instalat

postul de control.

Art.69. Personalul muncitor care lucreaza in structurile de productie care se afla in incinta

Sucursalei au acces pe portile 1 si 2, unde sunt amplasate puncte de paza si control, functie de

amplasamentul locului de munca.

Salariatii localnici ai satului Rogojelu au acces la locurile de munca pe portile 3 si 4, prevazute

cu posturi de paza si control numai cu aprobarea directorului Sucursalei.

Art.70. Au acces nelimitat directorul Sucursalei, directorii de directii si alt personal nominalizat

prin dispozitie scrisa.

Art.71. Accesul salariatilor in unitate, la intrarea in schimb, se face pe baza de legitimatie de

serviciu, vizata semestrial, cu respectarea stricta a programului de lucru, dupa cum urmeaza:

A. Activitatea de exploatare si intretinere instalatii energetice – personalul de tura:

Nr.

Crt.

Specificatie Schimbul

I

Schimbul

II

Schimbul

III

1 Sosirea mijloacelor de transport 640

1440

2240

2

Echiparea pentru lucru, semnarea condicilor de

prezenta la venire si luarea in primire a locului

de munca de la schimbul precedent

640

-700

1440

-1500

2240

-2300

3 Desfasurarea efectiva a programului de lucru si

predarea locului de munca la schimbul urmator 7 –15

15 – 23

23 – 7

4 Semnarea condicilor de prezenta si echipare

pentru plecare acasa 15 – 15

15 23 – 23

15 7 – 7

15

5 Iesirea pe poarta unitatii 1515

– 1520

2315

– 2320

715

– 720

6 Plecarea mijloacelor de transport 1530

2330

730

B. Pentru personalul TESA si muncitor :

Nr.

Crt.

Specificatie Schimbul I

1 Sosirea mijlocului de transport 650

2 Semnarea condicilor de prezenta la venire 650

– 700

3 Servirea mesei 1130

– 1155

4 Desfasurarea efectiva a programului de lucru 700

– 1130

1155

– 1525

5 Semnarea condicilor de prezenta la plecare 1525

– 1530

6 Plecarea mijloacelor de transport 1540

Art.72. Sosirea sau plecarea in timpul programului normal de lucru a salariatilor este permis

numai in situatii intemeiate.

Page 34: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-34-

Accesul salariatilor in sediul si incinta

Sucursala Electrocentrale Turceni

Art.73. Sucursala Electrocentrale Turceni isi are sediul in orasul Turceni, str. Uzinei, nr.1,

judetul Gorj.

Art.74. Pentru personalul sucursalei accesul in incinta societatii se face pe poarta nr.1, 3 si 4 in

baza legitimatiei de serviciu, vizata corespunzator, cu respectarea stricta a programului de lucru, astfel:

pana la ora 730

pentru personalul care lucreaza la program de zi;

pana la ora 730

pentru personalul care lucreaza in schimbul I ;

pana la ora 1530

pentru personalul care lucreaza in schimbul II;

pana la ora 2330

pentru personalul care lucreaza in schimbul III;

pana la orele 730

si respectiv 1930

pentru personalul care lucreaza la 12 ore.

Iesirea personalului Sucursalei se face prin aceleasi puncte de acces prin care s-a facut intrarea:

incepand cu orele 1545

pentru personalul care lucreaza in schimbul I si la program de zi;

incepand cu orele 2345

pentru personalul care lucreaza in schimbul II;

incepand cu orele 745

pentru personalul care lucreaza in schimbul III;

incepand cu orele 1945

si respectiv 745

pentru personalul care lucreaza la 12 ore.

Accesul salariatilor in sediul si incinta

Sucursala Electrocentrale Craiova

Art.75. Sucursala Electrocentrale Craiova isi are sediul central in municipiul Craiova, str. Unirii,

nr.147, jud. Dolj, in componenta acesteia intrand Uzina Craiova si Uzina Isalnita.

Art.76. Accesul in unitate al personalului in sediul central al Sucursalei se face pe poarta

principala pe baza cardului de acces, astfel:

1.1. La intrare: - pentru personalul de zi pana la 8:20.

1.2. La iesire: - pentru personalul de zi incepand cu ora 16:30;

Accesul in incinta Uzinei Craiova

Art.77. Uzina Craiova este componenta a Sucursalei Electrocentrale Craiova, avand sediul in

municipiul Craiova, str. Bariera Valcii, nr.195, jud. Dolj.

Accesul in unitate al personalului din cadrul Uzinei Craiova se face pe poarta nr. 1 pe baza

cardului de acces, astfel:

1.1. La intrare: - pentru personalul de tura continua (8 ore) pana la 6:20; 14:20, 22:20;

- pentru personalul de zi pana la 8:20;

- pentru personalul de tura continua (12 ore) din cadrul Serviciului P.S.U. pana la ora 7:00, 19:00;

1.2. La iesire: - pentru personalul de tura continua (8 ore) incepand cu ora 6:45, 14:45, 22:45;

- pentru personalul de zi incepand cu ora 16:30;

- pentru personalul de tura continua (12 ore) din cadrul Serviciului P.S.U. incepand cu ora 7:55, 19:55.

Page 35: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-35-

Accesul in incinta Uzinei Isalnita

Art.78. Uzina Isalnita este componenta a Sucursalei Electrocentrale Craiova, avand sediul in

comuna Isalnita, str. Mihai Viteazul, nr.101, jud. Dolj.

Art.79. Accesul in unitate al personalului din cadrul Uzinei Isalnita se face pe poarta nr. 1 pe

baza cardului de acces, astfel:

1.1. La intrare:

- pentru personalul de tura continua (8 ore) pana la 6:20; 14:20, 22:20;

- pentru personalul de zi pana la 7 :00;

- pentru personalul de tura continua (12 ore) din cadrul Serviciului P.S.U. pana la ora 6:20, 18:20 ;

1.2. La iesire: - pentru personalul de tura continua (8 ore) incepand cu ora 6:45, 14:45, 22:45;

- pentru personalul de zi incepand cu ora 15:10;

- pentru personalul de tura continua (12 ore) din cadrul Serviciului PSU incepand cu ora 6:45, 18:45.

Reguli privind accesul in subunitatile Sucursalei Electrocentrale Craiova

Art.80. Accesul pe poarta dupa expirarea timpilor precizati mai sus se permite numai:

- pe baza de bilet de voie, emis de catre seful de compartiment, in care se va specifica:

- invoire fara plata;

- invoire din C.O. neefectuat pe anul in curs;

- invoire din orele lucrate peste programul normal de lucru.

- pentru cei intarziati, numai cu acceptul sefului ierarhic direct, dar consemnandu-se intarzierea in

Registrul de poarta si in evidenta tinuta la fiecare compartiment, de catre seful direct, inclusiv prin

reflectarea corecta a timpului efectiv lucrat in foaia colectiva de prezenta.

Pentru rezolvarea unor probleme personale se permite accesul salariatilor care nu se afla in

timpul programului de lucru, numai cu aprobarea sefului de compartiment la care se solicita primirea.

In acest caz, personalul de paza va nota in registrul de poarta: numele si prenumele salariatului,

motivul intrarii (personal sau de serviciu), ora intrarii, numele si functia celui care a dat aprobarea de

intrare.

Personalul de zi care are aprobare sau care a fost chemat prin Note de chemare sa desfasoare

activitati in zilele declarate nelucratoare, cat si in afara programului normal de lucru, se vor inscrie in

Registrul de evidenta a personalului chemat sa presteze lucru in afara programului de lucru si in zilele

nelucratoare, aflat la personalul de paza, consemnand numele si prenumele, sectia, ora de sosire si cea de

plecare, precum si in registrul de evidenta al fiecarui compartiment

Art.81. Deplasarile in afara sediului unitatii pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, se fac pe

baza ordinului de deplasare si vor fi evidentiate in Registrul de evidenta al deplasarilor, care se va gasi la

personalul de paza, la intrare in unitate, in care se va consemna:

- Numele, prenumele si data deplasarii;

- Compartimentul de care apartine salariatul;

- Unde pleaca, in ce scop, telefonul unde poate fi contactat;

- Ora plecarii;

- Ora sosirii;

- Semnatura celui care completeaza datele.

Iesirile pe poarta in afara sediului in interes personal, se fac pe baza de bilet de voie semnat de

seful ierarhic. In biletul de voie se va consemna felul invoirii :

- invoire fara plata;

- invoire din C.O. neefectuat pe anul in curs;

- invoire din orele lucrate peste programul normal de lucru.

Page 36: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-36-

Directia Management Resurse Umane Consultanta va ridica saptamanal aceste bilete de voie de

la personalul de la punctul de paza, le va consemna in Registrul de evidenta al acestora si va face

verificari la servicii si compartimente privind inregistrarea lor in registrul fiecarui serviciu sau

compartiment.

Art.82. Aprobarea pentru parasirea locului de munca, in interes personal, in cazul personalului

de zi, in timpul programului de catre salariati pe o durata mai mica de 8 ore in cursul aceleiasi zile se

face astfel:

La sediul central al Sucursalei:

- prin emiterea unui bilet de voie de catre seful de compartiment indicand scopul deplasarii, ora

de plecare respectiv ora de sosire;

La Uzinele Craiova si Isalnita:

- se anunta seful de compartiment sau maistrul sef de tura in cazul personalului din schimburile I,

II si III si se solicita aprobarea parasirii locului de munca indicand scopul deplasarii, ora de plecare

respectiv ora de sosire.

- seful de compartiment, respectiv maistrul sef de tura, in cazul acceptarii solicitarii, anunta

telefonic la secretariatul directorului unitatii sau la dispecerul de serviciu (pentru schimburile II si III):

numele si prenumele persoanei, scopul deplasarii, ora plecarii si ora sosirii acestuia, apoi completeaza si

semneaza biletul de voie cuprinzand aceleasi informatii.

- la iesirea salariatului pe poarta nr.1, organul de control va verifica telefonic la secretariat sau la

dispecer in schimburile II si III, existenta aprobarii, va verifica biletul de voie, il va retine si va

consemna in Registrul de evidenta special: numele si prenumele, ora plecarii si ora sosirii in unitate. Ora

sosirii va fi consemnata la revenirea in unitate a salariatului.

Pentru toate unitatile Sucursalei, seful de compartiment/conducatorul locului/formatiei de lucru

va consemna de asemenea in registrul fiecarui compartiment sau sectie, toate informatiile din biletul de

voie, in vederea tinerii evidentei orelor de invoire acordate.

Art.83. Pentru deplasarea in interes de serviciu se va elibera ordin de deplasare semnat de

conducere, in baza referatului justificativ intocmit si semnat de seful de compartiment.

Pentru rezolvarea unor probleme personale se pot acorda, in conformitate cu reglementarile

interne in vigoare

- invoiri fara plata;

- invoiri din C.O. pe anul in curs, neefectuat;

- invoiri din orele lucrate peste programul normal de lucru la solicitarea sefilor ierarhici.

Personalul are obligatia sa prezinte legitimatia de serviciu de fiecare data cand se solicita acest

lucru de catre organul de control la intrarea sau la iesirea din unitate.

Personalul angajat care, prin natura sarcinilor de serviciu circula frecvent in interes de serviciu,

va avea acces permanent numai pe poarta nr.1/punct control acces pentru sediul central al Sucursalei, pe

baza de tabel nominal aprobat de conducerea unitatii.

Reguli privind accesul in subunitatile Sucursalei Diviziei Miniere,

Sucursala Electrocentrale Rovinari si Sucursala Electrocentrale Turceni

Art.84. In timpul programului, salariatii pot iesi, respectiv intra pe portile de acces in subunitati,

in baza Biletului de voie si legitimatiei de serviciu. Biletul de voie va fi vizat de catre seful

compartimentului din care face parte salariatul, aprobat de directorul de resort si va contine: numele si

prenumele, numarul de marca, denumirea compartimentului (formatiei) in care isi desfasoara activitatea

salariatul, motivul pentru care s-a acordat invoirea si intervalul de timp. Biletele de voie vor fi retinute la

portile de acces si vor fi consemnate intr-un registru special destinat acestui scop, fiind preluate la

sfirsitul fiecarei luni, pe baza de document, de catre compartimentele din cadrul societatii cu atributii si

responsabilitati in acest domeniu. Intrarea si iesirea din incinta societatii se face prin punctele de acces

special destinate acestui scop.

Page 37: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-37-

Pentru personalul muncitor care lucreaza la locuri de munca cu activitate de “ foc continuu”,

iesirea prin punctele de acces se face in baza biletului de voie care v-a fi semnat de catre conducatorul

locului de munca, aprobat de seful de sectie (cariera) si directorul de resort, numai dupa ce s-a asigurat

inlocuitor pentru postul pe care-l ocupa la locul de munca.

Art.85. Patrunderea sau facilitarea patrunderii unei persoane intr-o zona fara justificare,

nepurtarea echipamentului specific si a ecusonului, sunt considerate abateri de la disciplina muncii,

aplicandu-se, in raport de gravitatea faptelor, sanctiuni disciplinare. Cind se constata ca un salariat -

prin nerespectarea regulilor de acces stabilite - a urmarit sau facilitat savirsirea unor infractiuni, va fi

anuntata conducerea subunitatilor si directorul general pentru a decide masurile ce se impun. Cazurile de

instrainare sau pierdere a echipamentului, legitimatiei, ecusonului vor fi analizate de directorii de resort

care vor informa directorul sucursalei in vederea stabilirii masurilor ce se impun.

Art.86. Intrarea si iesirea din incinta subunitatii prin alte locuri decit punctele de acces

mentionate se considera frauduloase, persoanele depistate in aceasta situatie vor suporta rigorile

legislatiei in vigoare.

Art.87. Este interzis accesul salariatiilor sau a altor persoane aflate sub influenta alcoolului in

incinta subunitatilor. In acest sens la punctele de acces pot fi efectuate verificari alcoolscopice.

Accesul pentru alte categorii de personal sau salariatii altor unitati (agenti economici) in

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Art.88. Salariatii altor unitati (agenti economici) care solicita accesul in incinta societatii, pentru

rezolvarea unor probleme de serviciu, vor avea acces in unitate in baza ordinului de deplasare (delegatie

de serviciu) si a unui document personal (act de indentitate sau legitimatie de serviciu, vizata la zi).

Datele personale ale delegatilor vor fi consemnate de catre personalul de paza, intr-un registru

special destinat acestui scop - numerotat si sigilat - si se va proceda la retinerea legitimatiei de serviciu

sau a actului de identitate, pe perioada in care acestia se afla in incinta societatii, totodata delegatului

respectiv i se va inmina un ecuson cu inscriptia “delegat” sau “vizitator“ sau bilet de intrare.

Personalul de paza va contacta telefonic compartimentul in care mentioneaza “delegatul” ca are

de rezolvat probleme de serviciu, solicitand un insotitor din cadrul compartimentului.

Pentru persoanele care vin pentru prima data cu probleme de serviciu in incinta entitatii vizate

este obligatorie deplasarea acestora la diferite compartimente ale societatii cu insotitor - salariat al

societatii desemnat de seful de compartiment respectiv si cu care, eventual, delegatul respectiv are de

rezolvat probleme de serviciu pentru care a efectuat deplasarea.

La iesirea din societate, delegatul va prezenta ecusonul sau Biletul de intrare, vizat de seful

compartimentului din cadrul entitatii in care a avut de rezolvat problemele “oficiale” (de serviciu) pentru

care a fost trimis restituindu-i-se, cu aceasta ocazie documentul personal retinut la intrarea sa in incinta

societatii.

Accesul persoanelor - salariati ai altor unitati, agenti economici - care efectueaza deplasarea in

interes de serviciu la unitatile respective este permis intre orele 730 -

1530

numai pe poarta principala.

Pentru angajatii unitatilor (agentilor economici) - contractori, subcontractori - care prin clauzele

contractelor perfectate intre SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

S.A.si agentii economici respectivi, executa (efectueaza) lucrari a caror durata este mai mare de 30 zile,

accesul in incinta societatii se face pe baza de tabel aprobat de catre conducerea entitatii respective si

legitimatie de serviciu, vizata la zi, sau act de identitate.

Cele mentionate anterior sunt aplicabile si elevilor unitatilor scolare care au relatii de protocol

(sau contractuale) cu unitatea respectiva pe perioada efectuarii practicii productive.

Programul de audienta al conducerii sucursalelor si subunitatilor societatii va fi saptamanal la

orele si in zilele stabilite de catre acestea.

Page 38: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-38-

Accesul pentru demnitari, reprezentanti ai institutiilor sau alte persoane

cu atributii de coordonare si/sau control

Art.89. Reprezentantii institutiilor care potrivit competentelor legale au atributii de coordonare si

control pe diferite domenii, au acces in incinta unitatii in baza legitimatiei de serviciu si a delegatiei

speciale semnata de conducatorul autoritatii pe care o reprezinta.

Accesul persoanelor din cadrul administratiei publice centrale sau locale in interesul serviciului,

este permis pe baza legitimatiilor speciale de acces eliberate conform legii sau pe baza de acreditare.

Sunt exceptate persoanele aflate in interes de serviciu (interventie, misiune ordonata, etc.), care

executa misiuni pentru asigurarea sigurantei nationale, mentinerea si restabilirea ordinei publice,

insotirea si protectia demnitarilor romani sau straini.

In cazuri exceptionale, determinate de situatii de criza, calamitati sau alte evenimente care pun in

pericol siguranta nationala sau securitatea fizica a instalatiilor, directorul general poate acorda acces

temporar reprezentantilor unitatilor cu atributii de interventie stabilite de lege, concomitent cu evidenta

acestora in responsabilitatea functionarului/structurii de securitate.

Demnitarii din conducerea statului, guvernului, parlamentului, prefectul si primarul din arealul

de activitate al subunitatii vor fi condusi de catre personalul de paza pana la conducerea subunitatii.

O responsabilitate importanta revine personalului care asigura paza la poarta de intrare in sediul

subunitatilor. Sarcinile, atributiile, competentele si raspunderile persoanei care asigura paza vor fi

cuprinse in consemnul postului.

Accesul reprezentantilor mass-media

Art.90. Accesul reprezentantilor radioului, televiziunii, ai presei scrise, fotografierea, filmarea se

va permite numai in baza acreditarii si/sau aprobarii conducerii subunitatii si in prezenta persoanei

desemnate in acest sens.

Accesul persoanelor cu statut de vizitatori

Art.91. Pentru persoanele in grup sau individual, carora li se permite accesul in incinta societatii,

in scopul vizitarii unor sectoare sau a intreg obiectivului - in mod ocazional - in conditiile si la datele

stabilite de catre conducerea unitatii sau conducatorii de compartimente abilitati pentru aceasta, prin

atributiunile de serviciu, sau desemnati in mod expres de catre conducerea unitatii - accesul acestora se

face in baza actului de identitate iar pentru grupuri a unui tabel avizat in conformitate cu cele specificate

anterior.

Pentru aceste situatii, se va constitui un registru special, in care se va mentiona: numele si

prenumele persoanei vizitatoare, data si ora intrarii/iesirii, salariatul care a insotit persoana (grupul)

vizitatoare. Accesul si deplasarea, in incinta societatii, a persoanelor cu statut de “vizitatori” sunt

permise numai cu asigurarea unui salariat al societatii ca insotitor, de catre cel care a avizat efectuarea

vizitei. Totodata, “vizitatorului”, pe perioada efectuarii vizitei in incinta, i se va inmana o legitimatie cu

ecuson care va fi purtata in mod vizibil.

Accesul cetatenilor straini si al persoanelor apatride in

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Art.92. Cetatenii straini si persoanele apatride pot avea acces in unitate, cu respectarea

principiului „necesitatii de a cunoaste”, conventiilor, protocoalelor, contractelor si a altor intelegeri

incheiate in conditiile legii, dar cu respectarea normelor interne.

Normele privind accesul persoanelor de cetatenie straina in zone speciale din cadrul unitatii, au ca

scop protectia informatiilor privind obiectul si caracterul activitatilor desfasurate.

Page 39: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-39-

Accesul persoanelor de cetatenie straina, in incinta unitatii, in conditiile prezentate mai sus, se face

numai pe baza acreditarii individuale sau colective ce vor avea ca anexa schita cu traseul si locurile de

munca unde au acces sau care se viziteaza.

La intrare in unitate, aceste persoane vor prezenta documentele de identitate la punctul de control

acces, pentru a fi luate in evidenta in registrul special destinat. Aceste persoane vor purta un ecuson

distinct si vor fi insotite permanent de persoane anume desemnate de conducerea societatii.

Prin grija persoanei imputenicite cu atributii si responsabilitati in acest domeniu, o copie dupa

documentele fiecarei vizite indiferent de natura acesteia vor fi indosariate si pastrate la compartimentul

documente clasificate minimum un an de zile.

Accesul cetatenilor straini in locurile de munca (birouri, sectii, ateliere, etc.), sali de protocol, ca si

in alte locuri care nu constituie secrete de serviciu, se face pe baza de tabel nominal intocmit de

societate, aprobat de directorul acesteia.

Accesul persoanelor de cetatenie straina in incinta societatii sau in locurile unde se lucreaza cu

informatii clasificate, se face pe baza de acreditare sau pe baza legitimatiilor speciale.

Acreditarile se obtin de catre compartimentul care primeste vizita .

Acreditarile se acorda pe o perioada determinata de maxim 30 zile, cu posibilitatea de prelungire.

Acestea vor fi insotite obligatoriu de documente care sa justifice oportunitatea actiunii (invitatii,

protocoale, extras din contractul comercial, solicitarea partenerului, etc.).

Accesul pentru autovehicule (mijloace de transport persoane si materiale) si autoutilaje

a) Proprietatea SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Art.93. Iesirea, respectiv intrarea mijloacelor auto de transport persoane (autobuze, autocare,

microbuze, autoturisme) din/in incintele unitatilor SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL

ENERGETIC OLTENIA S.A. se face in baza documentului foaie de parcurs, completata (si vizata

corespunzator) de seful coloanei auto.

Mijloacele auto pentru transport materiale, care fac aprovizionarea societatii cu subansamble,

piese de schimb, materii prime, combustibili, etc. de la diferiti furnizori din tara sau asigura transportul

unor subansamble (piese) din instalatiile tehnologice ale societatii, intre SOCIETATEA COMERCIALA

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. si unitatile (agentii economici) specializate in repararea

(reconditionarea) acestora pot iesi, respectiv intra din/in incinta unitatilor in baza urmatoarelor

documente:

- la iesire: foaie de parcurs, completata si vizata corespunzator de catre compartimentele de

transport, iar pentru cele care au incarcatura, aviz de expeditie si bon de transport intocmite de asemenea

de catre reprezentanti ai structurilor comerciale;

- la intrare: foaia de parcurs si daca are incarcatura aviz de expeditie si bon de transport,

completate de catre cel care a furnizat incarcatura;

Autoutilajele pot iesi/intra din/in incinta unitatii in baza unei dispozitii - in scris - data de Seful

coloanei auto/ comp. transporturi.

b) Proprietatea altor unitati, agenti economici

Art.94. Autovehiculele pentru transport persoane au acces in incinta structurilor SOCIETATII

COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. in conditiile respectarii stricte a

prevederilor de la punctul “a”, referitoare la mijloacele de transport persoane din proprietatea societatii,

respectiv foaie de parcurs si debarcarea persoanelor transportate.

Mijloacele pentru transport materiale, care aduc diferite subansamble piese de schimb, materiale,

etc. de la furnizorii directi ai societatii sau de la agentii economici care efectueaza lucrari - revizii,

modernizari, reparatii - conform contractelor incheiate cu societatea au acces in incinta societatii in baza

urmatoarelor documente: foaie de parcurs, aviz de expeditie si bon de transport, completate si avizate

Page 40: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-40-

conform reglementarilor legale in vigoare. La sosirea acestora la punctele de acces in unitati

conducatorii auto respectivi vor solicita telefonic structurii comerciale, un insotitor - salariat care

raspunde de problemele respective in cadrul compartimentului - pentru a verifica incarcatura si a dirija

la depozitul (compartimentul) unde trebuie descarcata incarcatura. La iesirea din incinta unitatii,

conducatorul auto va prezenta documentele confirmate de catre compartimentele comerciale.

Autoutilajele au acces in incinta unitatilor in baza foii de parcurs sau a unui tabel de acces

intocmit de proprietarul utilajului si aprobat de catre directorul entitatii respective.

c) Proprietatea unor persoane fizice - salariati ai societatii sau persoane ce nu au calitatea de

angajati ai societatii

Art.95. Autovehiculele din aceasta categorie pot avea acces in incinta societatii in baza aprobarii

in scris a directorului entitatii respective sau inlocuitorul acestuia.

Accesul tuturor categoriilor de autovehicule (mijloace de transport auto) si autoutilaje, indiferent

de destinatar, este permis numai pe la punctele de acces aprobate, cu exceptia autoturismelor proprietate

a scoietatii, aflate la dispozitia conducerii entitatii si autovehiculele care asigura regimul de “Interventie”

pe centrala, in care scop Seful Coloanei Auto/Compartimentului de Transporturi va pune la dispozitia

Detasamentului care asigura paza punctelor de acces ale societatii, un grafic lunar cu programul de lucru

al acestora.

La punctele de acces se va consemna pentru toate autovehiculele (mijloacele de transport auto) si

autoutilajele, care nu sunt in proprietatea SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC

OLTENIA S.A. de catre personalul aflat in exercitiul functiunii al societatii care asigura paza, intr-un

registru special constituit: felul (tipul) autovehiculului, numarul de inmatriculare, detinatorul

(proprietarul), numele conducatorului auto (deserventului), seria si nr. B.I/CI., ora intrarii si iesirii, felul

incarcaturii, documentul de transport, numar foaie de parcurs, obs..

Totodata personalul in exercitiul functiunii care asigura paza aflat la portile de acces in societate

va controla autovehiculele (mijloacele de transport auto) si autoutilajele in totalitate - la intrarea si

iesirea din incinta unitatii - in scopul prevenirii sustragerii de bunuri materiale apartinind SOCIETATII

COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. sau introducerii unor obiecte sau bunuri

materiale periculoase sau cu provenienta dubioasa, conducatorii auto/deserventii acestora avand

obligatia de a se supune neconditionat controlului respectiv.

Capitolul III: Circulatia si Protectia Documentelor clasificate in

Complexul Energetic Oltenia S.A.

Art.96.

Acces la documentele clasificate au numai persoanele autorizate de directorul general

executiv/directorul sucursalei, conform Legii nr. 182/2002 si H.G. nr. 585/2002.

Documentele secrete de stat se pastreaza si se redacteaza numai in cadrul compartimentelor

documente clasificate, in conditiile legii.

Nici un document clasificat nu intra/iese din unitate fara acordul/aprobarea directorului general

executiv.

Toti salariatii care au acces sau intra in posesia informatiilor clasificate, au obligatia de a-si

insusi legile specifice, normele interne, adresele si dispozitiile interne privind protectia

informatiilor clasificate.

Documentele secrete de serviciu sunt marcate „SECRET DE SERVICIU”, numarul de

inregistrare al acestora fiind precedat de „S”.

Page 41: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-41-

Documentele secrete de stat sunt marcate cu: „SECRET”, „STRICT SECRET” si „STRICT

SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA”, numarul de inregistrare fiind precedat de „0”,

„00” sau „000”.

In interiorul societatii/subunitatii transmiterea documentelor clasificate intre compartimente se face

dupa principiul NEVOIA DE A CUNOASTE numai intre persoane autorizate si pe condica de predare –

primire cu instiintarea compartimentului documente clasificate.

Informatiile secrete de stat sunt informatiile a caror divulgare poate prejudicia siguranta

nationala si apararea tarii si care, in functie de importanta valorilor protejate, se includ in urmatoarele

niveluri de secretizare prevazute de lege:

a) strict secret de importanta deosebita;

b) strict secret;

c) secret.

Protectia informatiilor secrete de stat este o obligatie ce revine persoanelor autorizate care le

emit, gestioneaza sau care intra in posesia acestora.

Toti sefii de servicii, sectii, ateliere, au obligatia de a informa toti salariatii din subordine ca in

cazul in care accidental intra in posesia unui document clasificat au obligatia de a anunta imediat

functionarul de securitate, acces la aceste documente avand numai persoanele autorizate de directorul

general executiv/directorul sucursalei, dupa caz.

Informatiile secrete de serviciu sunt informatiile a caror divulgare este de natura sa determine

prejudicii societatii.

In listele cu informatii secrete de serviciu vor fi incluse informatiile care se refera la activitatea

unitatii/subunitatii si care nu trebuie cunoscute decat de persoanele carora le sunt necesare pentru

indeplinirea atributiunilor de serviciu.

Marcarea informatiilor clasificate are ca drept scop atentionarea persoanelor care le gestioneaza

sau le acceseaza ca sunt in posesia unor informatii in legatura cu care trebuie aplicate masuri specifice

de acces si protectie, in conformitate cu legea.

Accesul personalului la informatii secrete de serviciu este permis numai in baza autorizatiei de

acces emisa de conducatorul unitatii/subunitatii.

Retragerea autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu se face de catre conducatorul

unitatii/subunitatii in urmatoarele cazuri:

1) La incetarea raporturilor de munca dintre unitate si detinatorul autorizatiei;

2) Cand atributiile specifice postului pe care este incadrat detinatorul de autorizatie nu mai presupun

accesul la astfel de informatii;

3) Cand detinatorul autorizatiei a incalcat reglementarile privind protectia informatiilor clasificate.

Personalul care, potrivit atributiilor de serviciu detine sau are acces la informatii

clasificate este obligat:

- Sa-si insuseasca prevederile legislatiei specifice (Legea nr. 182/2002; H.G. nr. 585/2002; H.G.

nr. 781/2002) si normele si instructiunile interne dispuse de conducerea societatii;

- Sa pastreze confidentialitatea informatiilor clasificate la care au acces;

- Sa solicite autorizarea in domeniu;

- Sa inregistreze si sa tina evidenta tuturor documentelor si materialelor primite, expediate sau a

celor intocmite de unitatea proprie, potrivit legii;

- Sa nu atribuie acelasi numar de inregistrare documentelor cu continut diferit;

- Sa arhiveze si sa distruga documente clasificate numai cu respectarea legislatiei in vigoare.

Page 42: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-42-

TITLUL VIII: Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor

individuale ale salariatilor sau tertelor persoane

Capitolul I: Organizarea activitatii de solutionare a petitiilor

Sectiunea 1. Dreptul de petitionare

Art.97. (1) In conformitate cu prevederile legale in vigoare, salariatii unitatii sau terte persoane

(ale caror probleme sunt in legatura cu activitatea SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL

ENERGETIC OLTENIA S.A.), au dreptul de a adresa conducerii societatii sau conducerilor

sucursalelor petitii formulate in nume propriu, in care pot prezenta probleme de interes personal, de

serviciu sau generale si de a solicita solutionarea acestora in conformitate cu prevederile legale in

vigoare.

(2) Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putand

formula petitii in numele membrilor sai.

Art.98. Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori

prin posta electronica, pe care un salariat, terta persoana sau organizatie legal constituita o poate adresa

conducerii societatii sau conducerii sucursalelor.

Sectiunea 2: Organizarea activitatii de solutionare a petitiilor

Art.99. In cadrul SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

activitatea de solutionare a petitiilor se desfasoara la urmatoarele niveluri organizatorice:

a)) executivul societatii;

b) sucursale/subunitati.

Art.100. Persoanele care ocupa functia de Director General Executiv, Director de Divizie,

respectiv Director Sucursale/subunitati organizeaza si desfasoara, in conformitate cu prevederile legale

in vigoare, activitatea de solutionare a petitiilor la nivelul organizatoric respectiv.

Art.101. La nivelul societatii si al fiecarei subunitati a SOCIETATII COMERCIALE

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. se vor stabili salariati cu responsabilitati pentru activitatea

de solutionare a petitiilor.

Capitolul II: Circuitul, cercetarea, analiza si solutionarea petitiilor

Sectiunea 1: Circuitul petitiilor

Art.102. (1) Petitiile depuse vor fi inregistrate la registratura societatii sau a subunitatii, dupa

caz, Directorul General Executiv, respectiv Directorul subunitatii va dispune masuri de cercetare si

analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate.

(2) Evidenta solutionarii petitiilor adresate conducerii societatii va fi in sarcina Serviciului Relatii

Parteneriat Social din cadrul Directiei Resurse umane a societatii, conform procedurii de solutionare a

petitiilor.

(3) Repartizarea petitiilor in vederea solutionarii lor de catre personalul de specialitate se face de

catre Directorul General Executiv sau Directorul de subunitate.

Page 43: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-43-

(4) In cazul in care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unuia dintre salariati,

aceasta nu poate fi solutionata de salariatul in cauza sau de catre un subordonat al acestuia.

(5) Petitiile gresit indreptate vor fi transmise in termen de 5 zile de la inregistrare la registratura

unitatii sau a subunitatii, dupa caz, autoritatilor sau institutiilor publice care au ca atributii rezolvarea

problemelor sesizate sau petentului in cazul in care din petitie nu rezulta posibilitatea transmiterii la

autoritati publice sau alte institutii.

(6) Petitiile anonime sau cele care nu contin datele de identificare ale petitionarului se claseaza,

potrivit legii.

(7) In cazul in care petitionarul adreseaza mai multe petitii, sesizand aceeasi problema, acestea se

vor conexa, petentul urmand sa primeasca un singur raspuns.

(8) In situatia in care se va primi o alta petitie avand acelasi obiect si trimis de aceeasi persoana,

petitia se claseaza fara a se mai raspunde la ea.

Sectiunea 2: Cercetarea, analiza si solutionarea petitiilor

Art.103. Compartimentul de specialitate din cadrul executivului societatii caruia i s-au repartizat

petitii pentru analiza si verificare, va efectua o cercetare a tuturor problemelor mentionate de petent, va

formula in scris raspunsul catre petent, il va prezenta spre semnare conducerii societatii si il va inainta

Serviciului Relatii Parteneriat Social din cadrul Directiei Resurse umane a societatii, pentru evidenta si

comunicare.

Art.104. Serviciul Relatii Parteneriat Social va inregistra raspunsul in registrul propriu si il va

inainta registraturii pentru a fi expediat.

Art.105. Dupa expediere, o copie a raspunsului, petitia si celelalte documente care o insotesc vor

fi arhivate la Serviciul Relatii Parteneriat Social.

Art.106. (1) Compartimentele care au primit petitii pentru solutionare au obligatia sa comunice

un raspuns petitionarului, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii petitiei.

(2) Pentru solutionarea petitiilor venite de la o alta autoritate sau institutie publica, curge un nou

termen de 30 de zile.

Capitolul III: Sanctiuni

Art.107. Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legislatiei muncii si

contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate urmatoarele fapte:

a) nerespectarea termenului de solutionare a petitiilor;

b) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor petitii in afara cadrului legal;

c) primirea direct de la petitionar a unei petitii in vederea rezolvarii, fara a fi repartizata

de seful compartimentului.

Page 44: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-44-

TITLUL IX: Evaluarea performantelor profesionale individuale ale

salariatilor societatii

Capitolul I: Dispozitii generale

Art.108. Evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor societatii are in vedere

realizarea urmatoarelor obiective: a) asigurarea concordantei dintre cerintele, standardele, rolul, sarcinile descrise in fisa postului si

calitatile angajatului: profesionale, abilitati, aptitudinale si atitudinale;

b) asigurarea unui sistem motivational, care sa contribuie la cresterea performantelor profesionale

individuale, prin avansarea sau promovarea in functiile din/de conducere, trecerea in nivele de

salarizare superioare, respectiv trecerea personalului muncitor la un loc de munca cu nivele de

salarizare superior;

c) asigurarea unui sistem unitar privind criteriile si procedurile de evaluare profesionala a

salariatilor.

Art.109. Pentru atingerea obiectivelor de mai sus se impune:

a) evaluarea posturilor privind exigentele si performantele profesionale care trebuie stabilite pentru

salariati;

b) evaluarea performantelor profesionale ale salariatilor in concordanta cu cerintele posturilor;

c) introducerea in fisa postului a unui nou punct: OBIECTIVELE individuale de performanta

specifice fiecarui loc de munca, categorie de personal;

d) introducerea in Contractul individual de munca, respectiv actul aditional la Contractul individual

de munca a criteriilor de evaluare a activitatii profesionale a salariatului, conform Codului

Muncii, respectiv in temeiul Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.

1616/2011;

Capitolul II: Gruparea salariatilor pe activitati si categorii de personal pentru

stabilirea obiectivelor individuale si criteriile de performanta

Art.110.

A. EXECUTIV S.C. COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

A1. Personal de conducere:

- Director General;

- Director Divizie;

- Director;

- Sef Departament;

- Sef Serviciu;

- Sef Birou.

A2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier juridic, psiholog, subinginer, auditor intern, analist – programator,

tehnician, ajutor analist – programator, inspector personal, secretar, inspector protectie civila,

administrator sistem, functionar securitate.

Page 45: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-45-

Divizia Strategie Dezvoltare

A1. Personal de conducere:

- Director Divizie;

- Director;

- Sef Departament;

- Sef Serviciu;

- Sef Birou.

A2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier juridic, subinginer, analist – programator, tehnician, ajutor analist

– programator, statistician, inspector personal, secretar, administrator sistem.

Divizia Financiara

A1. Personal de conducere:

- Director Divizie;

- Director;

- Sef Departament;

- Sef Serviciu;

- Sef Birou.

A2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier juridic, subinginer, analist – programator, tehnician, ajutor analist

– programator, statistician, inspector personal, secretar, administrator sistem.

Divizia Energetica

A1. Personal de conducere:

- Director Divizie;

- Director;

- Sef Serviciu;

- Sef Birou.

A2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier juridic, psiholog, subinginer, medic, auditor intern, analist –

programator, tehnician, ajutor analist – programator, statistician, inspector personal, secretar, inspector

protectie civila, administrator sistem, functionar securitate, economist colegiu, inginer colegiu.

B) SUCURSALA ELECTROCENTRALE:

B1. Personal de conducere:

- Director Sucursala;

- Director;

- Director Adjunct;

- Inginer Sef;

- Sef Departament;

- Sef Serviciu;

- Sef Birou;

- Sef Compartiment;

- Dispecer Sef Tura;

- Sef Laborator;

- Sef Sectie;

- Sef Atelier;

- Sef Formatie de lucru;

- Sef Cantina.

B2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier juridic, psiholog, subinginer, medic, chimist, auditor intern, analist

– programator, tehnician, ajutor analist – programator, statistician, inspector personal, secretar, inspector

protectie civila, inspector P.S.I., inspector securitatea muncii, diriginte de santier, administrator sistem,

functionar securitate, economist colegiu, inginer colegiu, responsabil AQ, responsabil protectia

mediului, revizor contabil, referent de specialitate, asistent director, contabil, merceolog, etc.

Page 46: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-46-

B3. Personal operativ:

- Debutant economic, debutant tehnic, debutant consilier juridic, gestionar, gospodar, sef

autocoloana, asistent medical, desenator cartograf, desenator tehnic, impegat autocoloana, lucrator

comercial, secretar dactilograf, sef cantina, responsabil protectie civila, dispecer tehnic, steno -

dactilograf, sef depozit, dispecer tehnic energetic, dispecer tehnic exploatare, functionar administrativ,

functionar economic, gestionar, operator calculator, arhivar, casier, primitor distribuitor, curier, sef

grupa PSI, inspector protectie sociala, etc.

B4. Personal muncitor:

- Bobinator, bucatar, cantaragiu, compresorist, macaragiu, miner la suprafata, excavatorist,

fochist, frezor, impiegat auto, ingrijitor cladiri, conducator auto, acar, electrician, masinist, instalator,

operator chimist, operator, laborant chimist, mecanic auto, lacatus mecanic, legator manual, liftier,

dulgher, servant pompier, strungar, sudor, tinichigiu, tamplar, manipulant, zidar, zugrav, telefonist,

tractorist, ungator, vulcanizator, mecanic utilaj de incarcat, xeroxist - heliografist, metrolog, rectificator,

operator CND, sef manevra, motopompist, primitor distribuitor, primitor predator produse fluide,

impegat de miscare, macaragiu, automacaragiu, electromecanic, receptioner carbune in centrala,

manevrant vagoane, mecanic de locomotiva, etc.

B5. Personal C.F.L. (Maistru)

C) SUCURSALA DIVIZIA MINIERA:

C1. Personal de conducere:

- Director Sucursala Divizie Miniera;

- Director Adjunct;

- Director;

- Sef Departament;

- Contabil Sef;

- Inginer Sef.

- Sef Serviciu;

- Sef Corp Control;

- Sef Birou.

C2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier, consilier juridic, psiholog, subinginer, medic, revizor economic -

studii superioare, auditor intern, analist – programator, tehnician, contabil, redactor, ajutor analist –

programator, merceolog, statistician, inspector paza, inspector personal, revizor contabil- studii medii,

translator traducator, secretar, inspector protectie civila, administrator sistem, functionar securitate,

economist colegiu, inginer colegiu.

C3. Personal operativ:

- Debutant economic, debutant tehnic, debutant consilier juridic, gestionar, gospodar, sef

autocoloana, asistent medical, desenator cartograf, desenator tehnic, impegat autocoloana, lucrator

comercial, secretar dactilograf, sef cantina, responsabil protectie civila, dispecer tehnic, steno -

dactilograf, sef depozit, dispecer tehnic energetic, dispecer C.F.U., dispecer tehnic mina, dispecer tehnic

exploatare, functionar administrativ, functionar economic, operator calculator, arhivar, casier, primitor

distribuitor, curier.

C4. Personal muncitor:

- Conducator auto, electrician, instalator sanitar, mecanic autor, lacatus, dulgher, necalificat,

tamplar, paznic, manipulant, zidar, zugrav, telefonist, operator chimist, mecanic utilaj de incarcat,

xeroxist - heliografist.

Page 47: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-47-

D) SUBUNITATI MINIERE DE CARIERA:

D1. Personal de conducere:

- Director;

- Contabil Sef;

- Inginer Sef;

- Sef Departament;

- Sef Birou;

- Sef sector ;

- Sef sectie;

- Sef depozit;

- Sef atelier;

- Sef laborator;

- Sef schimb cariera;

- Adjunct sef sector;

- Adjunct sef sectie;

- Adjunct sef atelier;

- Adjunct sef depozit;

- Sef santier C+M.

D2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier juridic, subinginer, revizor economic- studii superioare, analist –

programator, tehnician, tehnician O.N.S., contabil, ajutor analist – programator, merceolog, statistician,

inspector paza, inspector personal, revizor contabil - studii medii, translator traducator, secretar,

inspector protectie civila, inspector social, inginer formator protectia muncii, planificator, administrator,

functionar securitate, economist colegiu, inginer colegiu.

D3. Personal operativ:

- Debutant economic, debutant tehnic, debutant consilier juridic, gestionar, gospodar, sef

autocoloana, asistent medical, desenator cartograf, desenator tehnic, impegat autocoloana, lucrator

comercial, secretar dactilograf, sef cantina, responsabil protectie civila, dispecer tehnic, stedo-

dactilograf, sef depozit, dispecer tehnic energetic, dispecer C.F.U., dispecer tehnic mina, dispecer tehnic

exploatare, functionar administrativ, functionar economic, operator calculator, arhivar, casier, primitor

distribuitor, curier.

D4. Personal muncitor direct productiv:

- brigadier utilaj, electrician, excavatorist, lacatus mecanic, supraveghetor masa preluare,

excavatorist deversare, masinist, supraveghetor abzeter, masinist calaret, masinist preluare, manevrant

vagoane, lacatus clapetist, expeditor vagoane, curatator gherete vagoane, sudor, masinist statie actionare,

masinist statie intoarcere, masinist statie actionare/intoarcere, lacatus comutare benzi, lacatus mecanic

revizor C.T., lacatus supraveghere transport banda, manipulant, sef echipa.

D5. Personal muncitor indirect productiv:

- manipulant, necalificat, supraveghetor utilaje, electrician, forjor, frezor, lacatus mecanic,

macaragiu, rabotor, strungar, sudor, sef echipa, tractorist, lacatus ungator, vulcanizator, buldozerist,

conducator autoremorcher, mecanic utilaj de incarcat, deservent cilindru compactor, deservent

autogreder 180, deservent tih - taf, lansatorist, deservent michigan, deservent promex, deservent vola,

tractorist A 1800, electrician auto, mecanic auto, bobinator, lacatus A.M.C., electronist, pompagiu,

pompagiu R.D.P. 40, miner suprafata, culegator probe, preparator carbune, operator cantar electronic,

expeditor vagoane, deservent draglina, muncitor geolog, muncitor topo, betonist, fierar betonist,

instalator sanitar, laborator, tamplar, zidar, zidar – samotor - sobar, zugrav, mozaicar, zidar finisor,

dulgher, mecanic ferastrau, legator sarcina, conducator auto ambulanta, brancardier, pontator auto.

D6. Personal C.F.L

Page 48: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-48-

E) SUBUNITATI MINIERE DE SUBTERAN:

E1. Personal de conducere:

- Director;

- Inginer Sef;

- Sef Departament;

- Sef Birou;

- Sef/Adjunct Sef Sector;

- Sef Statie Salvare Miniera;

- Sef Raion.

E2. Personal TESA de executie:

Inginer, economist, consilier juridic, inginer topograf, subinginer, subinginer topograf, revizor

economic - studii superioare, analist – programator, tehnician, tehnician O.N.S., tehnician topograf,

inginer subteran, subinginer subteran, tehnician subteran, contabil, ajutor analist – programator,

merceolog, statistician, inspector paza, inspector personal, revizor contabil - studii medii, translator

traducator, secretar, inspector protectie civila, inspector social, inginer formator protectia muncii,

planificator, administrator, functionar securitate, economist colegiu, inginer colegiu.

E3. Personal operativ:

- Debutant economic, debutant tehnic, debutant consilier juridic, gestionar, gospodar, sef

autocoloana, asistent medical, desenator cartograf, desenator tehnic, impegat autocoloana, lucrator

comercial, secretar dactilograf, sef cantina, responsabil protectie civila, dispecer tehnic, steno -

dactilograf, sef depozit, dispecer tehnic energetic, dispecer C.F.U., dispecer tehnic mina, dispecer tehnic

exploatare, functionar administrativ, functionar economic, operator calculator, arhivar, casier, primitor

distribuitor, curier.

E4. Personal C.F.L.

E5. Personal muncitor direct productiv:

- Ajutor minier, brigadier utilaj, combainer, electrician, lacatus mecanic, minier sef schimb,

miner subteran, vagonetar, brigadier utilaj electromecanic, masinist, necalificat, trolist.

E6. Personal muncitor indirect productiv:

- Dulgher, electrician, lacatus mecanic, necalificat, sudor, insotitor tren, mecanic locomotiva,

necalificat, semnalist, trolist, necalificat, pompagiu, muncitor geolog, figurant topo, sondor, ajutor

minier, masurator gaze, pompier, artificier, artificier-sef depozit, artificier adjunct sef depozit,

electrician statii si retele, manipulant, miner subteran, sef echipa, vagonetar, forjor, rabotor, strungar,

circularist, macaragiu, mecanic utilaj de ridicat, laborant, mecanic, culegator probe, preparator carbune,

expeditor vagoane.

F) EXPLOATARE LIVRARI CAI FERATE UZINALE MOTRU:

F1. Personal de conducere:

- Director;

- Contabil Sef;

- Sef Departament;

- Sef Birou;

- Sef Statie C.F.U.;

- Sef Remiza Locomotiva;

- Sef District Linii;

- Sef/Adjunct Sef Sectie.

F2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier juridic, inginer, subinginer, revizor economic - studii superioare,

analist – programator, tehnician, tehnician O.N.S., contabil, ajutor analist – programator, merceolog,

statistician, inspector paza, inspector personal, revizor contabil - studii medii, secretar, inspector

Page 49: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-49-

protectie civila, inspector social, inginer formator protectia muncii, planificator, administrator,

functionar securitate, economist colegiu, inginer colegiu, sef schimb depozit livrari.

F3. Personal operativ:

- Debutant economic, debutant tehnic, debutant consilier juridic, gestionar, gospodar, sef

autocoloana, asistent medical, desenator cartograf, desenator tehnic, impegat autocoloana, lucrator

comercial, secretar dactilograf, sef cantina, responsabil protectie civila, dispecer tehnic, steno -

dactilograf, sef depozit, dispecer tehnic energetic, dispecer C.F.U., dispecer tehnic mina, dispecer tehnic

exploatare, functionar administrativ, functionar economic, operator calculator, arhivar, casier, primitor

distribuitor, curier, instructor miscare, operator comercial, revizor siguranta circulatiei, mecanic

instructor, revizor tehnic, picher.

F4. Personal C.F.L.

F5. Personal muncitor:

- Acar, electrician, electromecanic S.C.B., manevrant vagoane, montator S.C.B., revizor acar,

scriitor vagoane, sef manevra C.F.U., lacatus mecanic, magaziner tranzit, lacatus revizie vagoane,

impegat miscare C.F.U., sef tura, mecanic ajutor locomotiva, mecanic locomotiva, deservent ifron,

deservent tih - taf, masinist, meserias cale, necalificat, revizor cale, sudor, sef echipa intretinere cale.

G) BAZA DE APROVIZIONARE SI VALORIFICARE A ACTIVELOR ROVINARI:

G1. Personal de conducere:

- Director;

- Contabil Sef;

- Sef Departament;

- Sef Birou;

- Sef Sectie;

- Sef Depozit;

- Sef Formatie de Lucru.

G2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier juridic, inginer, subinginer, revizor economic - studii superioare,

analist – programator, tehnician, tehnician O.N.S., contabil, ajutor analist - programator, merceolog,

statistician, inspector paza, inspector personal, revizor contabil - studii medii, secretar, inspector

protectie civila, inspector social, inginer formator protectia muncii, planificator, administrator,

functionar securitate, economist colegiu, inginer colegiu, sef schimb depozit livrari.

G3. Personal operativ:

- Debutant economic, debutant tehnic, debutant consilier juridic, gestionar, gospodar, sef

autocoloana, asistent medical, desenator cartograf, desenator tehnic, impegat autocoloana, lucrator

comercial, secretar dactilograf, sef cantina, responsabil protectie civila, dispecer tehnic, steno -

dactilograf, sef depozit, dispecer tehnic energetic, dispecer C.F.U., dispecer tehnic mina,dispecer tehnic

exploatare, functionar administrativ, functionar economic, operator calculator, arhivar, casier, primitor

distribuitor, curier.

G4. Personal C.F.L.

G5. Personal muncitor:

- Deservent tih - taf, electrician, laborant, lacatus mecanic, necalificat, sudor, conducator

autobasculanta, ajutor macaragiu, automacaragiu, conducator autoremorcher, conducator autoturism,

conducator autoduba, autobuz, conducator autocamion sau asimilat, electrician auto, mecanic auto,

macaragiu pod rulant, mecanic utilaj de ridicat, necalificat, sudor.

Page 50: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-50-

H) CENTRU DE RECUPERARE SI PERFECTIONARE A FORTEI DE MUNCA SACELU:

H1. Personal de conducere:

- Director;

- Contabil Sef;

- Sef Birou.

H2. Personal TESA de executie:

- Inginer, economist, consilier juridic, inginer, subinginer, revizor economic - studii superioare,

analist – programator, tehnician, tehnician O.N.S., contabil, ajutor analist – programator, merceolog,

statistician, inspector paza, inspector personal, revizor contabil - studii medii, secretar, inspector

protectie civila, inspector social, inginer formator protectia muncii, planificator, administrator,

functionar securitate, economist colegiu, inginer colegiu, sef schimb depozit livrari.

H3. Personal operativ:

- Debutant economic, debutant tehnic, debutant consilier juridic, gestionar, gospodar, sef

autocoloana, asistent medical, desenator cartograf, desenator tehnic, impegat autocoloana, lucrator

comercial, secretar dactilograf, sef cantina, responsabil protectie civila, dispecer tehnic, steno -

dactilograf, sef depozit, dispecer tehnic energetic, dispecer C.F.U., dispecer tehnic mina, dispecer tehnic

exploatare, functionar administrativ, functionar economic, operator calculator, arhivar, casier, primitor

distribuitor, curier.

H4. Personal muncitor:

- Bucatar, electrician, fochist, instalator sanitar, lacatus mecanic, necalificat, ospatar, sudor,

tamplar, baesita, barman, camerista, receptioner.

Capitolul III: Obiectivele si criteriile de evaluare a activitatii profesionale

Art.111. Obiectivele individuale de performanta se stabilesc pe categorii de personal, activitati si

locuri de munca astfel:

(1) Pe categorii de personal:

1.1. Personalul de conducere: - Incadrarea in bugetul de venituri si cheltuieli aferente activitatii desfasurate;

- Utilizarea eficienta a resurselor materiale si financiare repartizate;

- Realizarea la timp si in mod corespunzator a atributiilor, sarcinilor, competentelor si

responsabilitatilor specifice postului;

- Identificarea nevoilor de instruire pentru personalul din subordine;

- Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor.

1.2. Personalul TESA:

- Utilizarea eficienta a resurselor materiale si financiare repartizate;

- Realizarea la timp si in mod corespunzator a atributiilor, sarcinilor, competentelor si

responsabilitatilor specifice postului;

- Inventivitatea in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate;

- Numarul si calitatea propunerilor de imbunatatire si eficientizare a activitatii;

- Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor.

Page 51: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-51-

1.3. Personalul operativ:

- Utilizarea eficienta a resurselor materiale si financiare repartizate;

- Realizarea la timp si in mod corespunzator a atributiilor, sarcinilor, competentelor si

responsabilitatilor specifice postului;

- Inventivitatea in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate;

- Numarul si calitatea documentelor emise lunar;

- Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor.

1.4. Personalul muncitor:

- Utilizarea eficienta a resurselor materiale repartizate;

- Realizarea la timp si in mod corespunzator a atributiilor, sarcinilor, competentelor si

responsabilitatilor specifice postului;

- Numarul, durata si calitatea interventiilor si lucrarilor efectuate lunar;

- Inventivitatea in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate;

- Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor;

- Respectarea parametrilor tehnici ai echipamentelor deservite;

- Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii desfasurate.

1.5. Personalul C.F.L. (Maistru):

- Utilizarea eficienta a resurselor materiale repartizate;

- Realizarea la timp si in mod corespunzator a atributiilor, sarcinilor, competentelor si

responsabilitatilor specifice postului;

- Reducerea consumurilor specifice (materiale, energie electrica, etc.);

- Reducerea timpilor de stationare a utilajelor;

- Identificarea nevoilor de instruire pentru personalul din subordine;

- Sesizarea deficientelor si luarea masurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora;

- Cunoasterea si aplicarea consecventa a regementarilor specifice activitatii desfasurate;

- Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate;

- Respectarea normelor de securitate, sanatate in munca, de disciplina si a normelor etice in

indeplinirea atributiilor de serviciu.

1.6. Personalul muncitor direct productiv:

- Realizarea programului de productie stabilit (masa miniera, transport masa miniera);

- Utilizarea eficienta a resurselor materiale alocate;

- Realizarea la timp si in mod corespunzator a atributiilor, sarcinilor, competentelor si

responsabilitatilor specifice postului;

- Aport individual la realizarea indicatorului de timp tehnologic programat;

- Respectarea normelor de securitate, sanatate in munca si a normelor etice in indeplinirea

atributiilor de serviciu.

1.7. Personalul muncitor indirect productiv:

- Utilizarea eficienta a resurselor materiale repartizate;

- Realizarea la timp si in mod corespunzator a atributiilor, sarcinilor, competentelor si

responsabilitatilor specifice postului;

- Numarul , durata si calitatea interventiilor si lucrarilor efectuate lunar;

- Aport individual la realizarea indicatorului de timp tehnologic programat;

- Respectarea normelor de securitate, sanatate in munca si a normelor etice in indeplinirea

atributiilor de serviciu.

Page 52: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-52-

(2) Pe domenii de activitate:

A. Obiective de performanta – activitate energetica:

2.1. Personal de conducere:

2.1.1. Stabilirea programului de functionare al centralelor, in vederea realizarii productiei de

energie electrica si termica contractata si urmarirea realizarii acestuia, cu incadrarea in

BVC;

2.1.2. Intocmirea Programului de Productie in corelare cu programul anual de reparatii si

transmiterea in termen la Directia Economica pentru realizarea BVC;

2.1.3. Monitorizarea Programului de Reparatii fizic si valoric cu incadrarea in BVC aprobat;

2.1.4. Realizarea Programului de Investitii, fara depasirea valorica a sumelor alocate pentru

fiecare pozitie continuta de programul investitional;

2.1.5. Reducerea consumurilor specifice si tehnologice;

2.1.6. Reducerea platilor restante (plati realizate/plati programate);

2.1.7. Reducerea creantelor restante (creante realizate/creante programate);

2.1.8. Incadrarea in nivelul programat al cheltuielilor financiare (cheltuieli realizabile/ cheltuieli

programate);

2.1.9. Realizarea profitului programat (profit realizat/profit programat);

2.1.10. Incadrarea in nivelul programat al cheltuielilor la 1000 lei venituri (cheltuieli

realizate/cheltuieli programate);

2.1.11. Asigurarea stocurilor de combustibil tehnologic din programul de iarna in domeniul

energetic pentru asigurarea functionarii in conditii de siguranta si stabilitate;

2.1.12. Realizarea numarului de achizitii primite in Directia Comerciala (nr. achizitii primite/ nr.

achizitii realizate);

2.1.13. Depasirea procentului minim de realizare a achizitiilor publice prin mijloace electronice

din valoarea totala a achizitiilor publice, conform legislatiei achizitiilor publice;

2.1.14. Obtinerea de economii la achizitii (valoarea aprobata/valoarea contractata);

2.1.15. Diminuarea stocurilor fara miscare;

2.1.16. Tipul (intampinare, note scrise, cerere de chemare in judecata) si calitatea documentelor

depuse in dosarele care reprezinta unitatea in instantele de judecata – target 100%;

2.1.17. Numarul si calitatea documentelor efectuate in termenele legale in cercetarile disciplinare

prealabile desfasurate in cursul anului - target 100%;

2.1.18. Numarul si calitatea documentelor cuprinzind opinii juridice emise in cursul anului

calendaristic – target 100%;

2.1.19. Numarul de reclamatii scrise primate de la alte compartimente in ceea ce priveste

necolaborarea sau colaborarea defectuoasa cu acestea in relatiile de serviciu – target 0;

2.1.20. Incadrarea in fondul de salarii programat anual conform BVC aprobat – target 100%;

2.1.21. Incadrarea in cheltuielile alocate cu Programul de perfectionare anual – target 100%;

2.1.22. Marirea gradului de securitate a sistemului informatic IT;

2.1.23. Utilizarea de tehnologii diverse pentru proiectarea, dezvoltarea si implementarea de

aplicatii software;

2.1.24. Realizarea Programului de Investitii fara depasirea valorica a sumelor alocate;

2.1.25. Organizarea si desfasurarea procedurilor de licitatii deschise cu strigare pentru vanzarea

de bunuri disponibile si deseuri conform legislatiei in vigoare in domeniu, diminuarea

stocurilor fara miscare;

2.1.26. Numarul contestatiilor depuse pentru Decizia C.N.S.C. este nefavorabila societatii, iar

vina exclusiva este de natura comerciala si apartine responsabilului de achizitii;

2.1.27. Monitorizarea Programului de Reparatii fizic si valoric cu incadrarea in BVC aprobat;

Page 53: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-53-

2.1.28. Monitorizarea consumului de gaze natural la cazanele energetice in vederea functionarii

cu costuri minime de combustibili;

2.1.29. Monitorizarea consumurilor specifice si tehnologice si optimizarea procesului de

productie.

2.2. Personal TESA/operativ:

2.2.1. Numarul si calitatea documentelor financiar - contabile prelucrate sau intocmite in

termenele legale;

2.2.2. Numarul facturilor emise in conformitate cu legislatia in vigoare;

2.2.3. Numarul facturilor returnate din vina exclusiva a responsabilului emitent;

2.2.4. Intocmirea cu acuratete a documentatiei de atribuire pentru scurtarea timpului de validare

de catre operatorii ANRMAP in vederea publicarii in SEAP in termenul cel mai scurt;

2.2.5. Specificatiile tehnice contiute in caiete de sarcini rezultate in urma verificarii si corectarii

acestora trebuie sa fie corespunzatoare 100% documentatiilor tehnice si datelor ce au fost

puse la dispozitie si sa respecte prevederile legislatiei de achizitii publice;

2.2.6. Propunerile tehnice declarate corespunzatoare in urma verificarii trebuie sa indeplineasca

100% cerintele specificatiilor tehnice in documentatiile de atribuire, respectand

prevederile legislatiei de achizitii publice;

2.2.7. Incadrarea in fondul de salarii anual conform BVC aprobat;

2.2.8. Numarul reclamatiilor scrise primate de la salariati/compartimente privind documentele

emise in desfasurarea activitatii – target 0;

2.2.9. Numarul si calitatea adeverintelor eliberate pentru salariati si pensionari la cererea

acestora;

2.2.10. Incadrarea in termenele stabilite conform legislatiei in vigoare privind plata drepturilor

salariale si a contributiilor la Bugetul de Stat si BASS;

2.2.11. Tipul (intimpinare, note scrise, cerere de chemare in judecata) si calitatea documentelor

depuse in dosarele care reprezinta unitatea in instantele de judecata in cursul anului

calendaristic);

2.2.12. Numarul si calitatea documentelor efectuate in termenele legale in cercetarile disciplinare

prealabile desfasurate in cursul anului;

2.2.13. Numarul si calitatea documentelor cuprinzand opinii juridice emise in cursul anului

calendaristic;

2.2.14. Numarul si calitatea rapoartelor de exploatare elaborate;

2.2.15. Numarul si calitatea fiselor de urmarire a consumului de gaze naturale la grupurile

energetic;

2.2.16. Numarul si calitatea controalelor efectuate in domeniul ISCIR.

2.3. Personal muncitor:

2.3.1. Numarul de incidente si avarii inregistrate in utilizarea utilajului pe care il deserveste-

target 0;

2.3.2. Numarul si calitatea reviziilor, reparatiilor aferente agregatelor tehnologice;

2.3.3. Numarul si calitatea pieselor de schimb confectionate pentru remedierea defectiunilor,

sau ca piese de rezerva;

2.3.4. Reducerea timpilor de raspuns la situatii de urgenta;

2.3.5. Numarul si calitatea analizelor chimice privind apa bruta, apa pretratata, uleiurilor,

gazelor;

2.3.6. Respectarea termenului estimat in executarea lucrarilor.

Page 54: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-54-

B. Obiective de performanta – activitatea miniera:

2.1. Personal de conducere:

2.1.1. Stabilirea programului de functionare al utilajelor, in vederea realizarii productiei de

lignit si urmarirea realizarii acestuia, cu incadrarea in BVC;

2.1.2. Intocmirea Programului de Productie in corelare cu programul anual de reparatii si

transmiterea in termen la Directia Economica pentru realizarea BVC;

2.1.3. Asigurarea corelarii necesarului de produse, servicii si lucrari cu sursele de finantare

disponibile;

2.1.4. Reducerea stocurilor fara miscare sau cu miscare lenta;

2.1.5. Derularea programului anual de achizitii publice conform competentelor si a calendarului

programat;

2.1.6. Incheierea contractelor de achizitie publica conform competentelor;

2.1.7. Atribuirea a minim 40% din valoarea contractelor incheiate conform OUG 34/2006 prin

mijloace electronice;

2.1.8. Eliberarea certificatelor constatatoare etapa I si II in termenele legale prevazute de OUG

34/2006;

2.1.9. Achizitia produselor, lucrarilor si serviciilor conform programului anual de achizitii;

2.1.10. Receptia cantitativa si calitativa a produselor conform contractelor si/sau specificatiilor

tehnice;

2.1.11. Solutionarea deficientelor calitative constatate la receptie si/sau in exploatare conform

clauzelor contractual;

2.1.12. Evaluarea furnizorilor din punct de vedere al calitatii produselor livrate;

2.1.13. Asigurarea conditiilor de gestionare in siguranta a bunurilor din gestiunile depozitului;

2.1.14. Incadrarea in structura a cheltuielilor prevazute in BVC;

2.1.15. Gestiunea si controlul patrimoniului unitatii;

2.1.16. Recuperarea creantelor;

2.1.17. Asigurarea platii furnizorilor in limita surselor asigurate;

2.1.18. Asigura calculul de penalitati, conform prevederilor contractuale, pentru incasarea cu

intarziere a creantelor;

2.1.19. Asigurarea intocmirii corecte si depunerii la termenele legale a declaratiilor in legatura cu

bugetul consolidat al statului si bugetele locale;

2.1.20. Urmarirea si recuperarea debitelor in termen legal;

2.1.21. Intocmirea caietelor de sarcini (in acord cu satisfacerea cerintelor);

2.1.22. Continuarea programului de modernizare;

2.1.23. Monitorizarea functionarii utilajelor in vederea intocmirii programelor de revizii si

reparatii;

2.1.24. Realizarea Programului de revizii si reparatii a utilajelor;

2.1.25. Realizarea calitativa a lucrarilor/serviciilor;

2.1.26. Optimizarea permanenta a traseelor de transport masa miniera;

2.1.27. Reducerea cheltuielilor cu mentenanta;

2.1.28. Corelarea activitatilor mecanice, electrice si tehnologice in vederea reducerii timpilor de

stationare a utilajelor;

2.1.29. Imbunatatirea factorului de putere;

2.1.30. Cresterea capacitatii orare a utilajelor

2.1.31. Imbunatatirea continua a documentatiilor tehnice;

2.1.32. Reducerea consumului specific de energie electrica (kwh/mc+to);

2.1.33. Reducerea consumului specific de materiale si piese de schimb;

2.1.34. Urmarirea materialelor si pieselor de schimb in functionare cu pondere mare in buget

(monitorizarea termenelor de garantie);

Page 55: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-55-

2.1.35. Incadrarea in timpii normati pentru efectuarea lucrarilor/serviciilor;

2.1.36. Incadrarea in consumul normat de combustibil, material;

2.1.37. Respectarea fiselor tehnologice, permiselor de lucru la lucrarile efectuate;

2.1.38. Programarea si efectuarea reviziilor planificate;

2.1.39. Mentinerea in stare de functionare si siguranta a utilajelor auxiliare;

2.1.40. Asigurarea masurilor de siguranta la executarea lucrarilor;

2.1.41. Asigurarea necesarului de terenuri si proprietati pentru realizarea programului anual de

exploatare;

2.1.42. Realizarea programului de investitii;

2.1.43. Incadrarea in termenele contractate pt lucrarile de investitii;

2.1.44. Prioritizarea investitiilor pentru mentinerea si dezvoltarea obiectivului de investitii;

2.1.45. Realizarea programului de dotari corelat cu necesitatile activitatilor de productie;

2.1.46. Redarea in circuitul economic a terenurilor eliberate de sarcini tehnologice;

2.1.47. Gestionarea eficienta a timpilor necesari obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor

necesare;

2.1.48. Predarea obiectivelor de investitii finalizate;

2.1.49. Optimizarea lucrarilor de asecare si evacuare a apelor precum si a lucrarilor miniere, in

functie de evolutia lucrarilor de excavare si haldare;

2.1.50. Corelarea programelor anuale de exploatare cu planurile de dezvoltare;

2.1.51. Mentinerea locomotivelor in parametrii tehnici impusi pentru autorizare;

2.1.52. Realizarea programului de livrari si prioritizarea livrarilor;

2.1.53. Realizarea indicatorilor de calitate contractati cu beneficiarii;

2.1.54. Solutionarea contestatiilor cantitative si calitative;

2.1.55. Incadrarea in termenele legale de verificare, etalonare si avizare metrologica a aparaturii

din dotare;

2.1.56. Monitorizarea functionarii locomotivelor in vederea intocmirii programelor de revizii si

reparatii;

2.1.57. Monitorizarea exploatarii liniilor CF in vederea intocmirii programelor de reparatii;

2.1.58. Taierea carbunelui in abataje astfel incat sa se realizeze parametrii de calitate;

2.1.59. Gestionarea corecta a stocului de carbune in vederea evitarii degradarii acestuia si

mentinerea calitatii;

2.1.60. Cresterea gradului de recuperare a materialelor si subansamblelor;

2.1.61. Mentinerea in parametri a obiectivelor miniere aflate in conservare;

2.1.62. Autorizarea unitatii conform activitatii desfasurate pe linia ssm;

2.1.63. Monitorizarea factorilor de mediu in vederea incadrarii in cerintele impuse de legislatia in

vigoare;

2.1.64. Reducerea nivelului de risc in domeniul ssm;

2.1.65. Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specifice activitatii din domeniul

ssm si protectia mediului;

2.1.66. Supravegerea starii de sanatate a angajatilor;

2.1.67. Reducerea indicelui de frecventa a accidentelor de munca si a imbolnavirilor

profesionale.

2.2. Personal TESA/operativ:

2.2.1. Numarul si calitatea documentelor financiar - contabile prelucrate sau intocmite in

termenele legale;

2.2.2. Numarul facturilor emise in conformitate cu legislatia in vigoare;

2.2.3. Numarul facturilor returnate din vina exclusiva a responsabilului emitent;

2.2.4. Intocmirea cu acuratete a documentatiei de atribuire pentru scurtarea timpului de validare

de catre operatorii ANRMAP in vederea publicarii in SEAP in termenul cel mai scurt;

Page 56: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-56-

2.2.5. Specificatiile tehnice contiute in caiete de sarcini rezultate in urma verificarii si corectarii

acestora trebuie sa fie corespunzatoare 100% documentatiilor tehnice si datelor ce au fost

puse la dispozitie si sa respecte prevederile legislatiei de achizitii publice;

2.2.6. Propunerile tehnice declarate corespunzatoare in urma verificarii trebuie sa indeplineasca

100% cerintele specificatiilor tehnice in documentatiile de atribuire, respectand

prevederile legislatiei de achizitii publice;

2.2.7. Incadrarea in fondul de salarii anual conform BVC aprobat;

2.2.8. Numarul reclamatiilor scrise primate de la salariati/compartimente privind documentele

emise in desfasurarea activitatii – target 0;

2.2.9. Numarul si calitatea adeverintelor eliberate pentru salariati si pensionari la cererea

acestora;

2.2.10. Incadrarea in termenele stabilite conform legislatiei in vigoare privind plata drepturilor

salariale si a contributiilor la Bugetul de Stat si BASS;

2.2.11. Tipul (intimpinare, note scrise, cerere de chemare in judecata) si calitatea documentelor

depuse in dosarele care reprezinta unitatea in instantele de judecata in cursul anului

calendaristic);

2.2.12. Numarul si calitatea documentelor efectuate in termenele legale in cercetarile disciplinare

prealabile desfasurate in cursul anului;

2.2.13. Numarul si calitatea documentelor cuprinzand opinii juridice emise in cursul anului

calendaristic;

2.2.14. Numarul si calitatea rapoartelor de exploatare elaborate;

2.2.15. Numarul si calitatea controalelor efectuate in domeniul ISCIR;

2.2.16. Urmarirea realizarii instruirii lucratorilor in domeniul ssm;

2.2.17. Urmarirea realizarilor masurilor dispuse in urma controlului intern/extern;

2.2.18. Reducerea indicelui de frecventa a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale

2.3. Personal muncitor:

2.3.1 Numarul de incidente si avarii inregistrate in utilizarea utilajului pe care il deserveste-

target 0;

2.3.2 Numarul si calitatea reviziilor, reparatiilor aferente agregatelor tehnologice;

2.3.3 Numarul si calitatea pieselor de schimb confectionate pentru remedierea defectiunilor,

sau ca piese de rezerva;

2.3.4 Reducerea timpilor de raspuns la situatii de urgenta;

2.3.5 Respectarea termenului estimat in executarea lucrarilor;

2.3.6 Taierea carbunelui in abataje astfel incat sa se realizeze parametrii de calitate;

2.3.7 Reducerea timpilor de stationare a utilajelor;

2.3.8 Cresterea capacitatii orare a utilajelor;

2.3.9 Mentinerea utilajelor in functiune si in conditii de siguranta;

2.3.10 Cresterea gradului de recuperare a materialelor si subansamblelor.

Art.112. Criteriile de performanta se stabilesc pe categorii de personal astfel:

1. Criterii de performanta pentru personalul de conducere: Responsabilitatile postului;

Calitatea lucrarilor;

Volumul activitatii desfasurate;

Importanta sociala a muncii;

Conditiile concrete in care se desfasoara

munca;

Rezultatele obtinute;

Cunostinte si experienta;

Pregatirea profesionala;

Vechimea in companie;

Complexitate, creativitate si diversitatea

activitatilor;

Participarea la cursuri de formare

profesionala;

Judecata si impactul deciziilor;

Aptitudini organizatorice;

Conditii de munca;

Operativitatea in desfasurarea activitatilor;

Page 57: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-57-

Fidelitatea in raport cu compania;

Colegialitatea, corectitudinea in raporturile

de munca;

Deprinderi, mod de exprimare,

temperament.

2. Criterii de performanta pentru personalul TESA de executie: Responsabilitatile postului;

Calitatea lucrarilor;

Volumul activitatii desfasurate;

Importanta sociala a muncii;

Conditiile concrete in care se desfasoara

munca;

Rezultatele obtinute;

Cunostinte si experienta;

Pregatirea profesionala;

Vechimea in companie;

Complexitate, creativitate si diversitatea

activitatilor;

Participarea la cursuri de formare

profesionala;

Judecata si impactul deciziilor;

Aptitudini organizatorice;

Conditii de munca;

Operativitatea in desfasurarea activitatilor;

Fidelitatea in raport cu compania;

Colegialitatea, corectitudinea in raporturile

de munca;

Deprinderi, mod de exprimare,

temperament.

3. Criterii de performanta pentru personalul operativ: Responsabilitatile postului;

Calitatea lucrarilor;

Volumul activitatii desfasurate;

Importanta sociala a muncii;

Conditiile concrete in care se desfasoara

munca;

Rezultatele obtinute;

Cunostinte si experienta;

Pregatirea profesionala;

Vechimea in companie;

Complexitate, creativitate si diversitatea

activitatilor;

Participarea la cursuri de formare

profesionala;

Judecata si impactul deciziilor;

Aptitudini organizatorice;

Conditii de munca;

Operativitatea in desfasurarea activitatilor;

Fidelitatea in raport cu compania;

Colegialitatea, corectitudinea in raporturile

de munca;

Deprinderi, mod de exprimare,

temperament.

4. Criterii de performanta pentru personalul CFL: Responsabilitatile postului;

Calitatea lucrarilor;

Volumul activitatii desfasurate;

Importanta sociala a muncii;

Conditiile concrete in care se desfasoara

munca;

Rezultatele obtinute;

Cunostinte si experienta;

Pregatirea profesionala;

Vechimea in companie;

Complexitate, creativitate si diversitatea

activitatilor;

Participarea la cursuri de formare

profesionala;

Judecata si impactul deciziilor;

Aptitudini organizatorice;

Conditii de munca;

Operativitatea in desfasurarea activitatilor;

Fidelitatea in raport cu compania;

Colegialitatea, corectitudinea in raporturile

de munca;

Deprinderi, mod de exprimare,

temperament.

5. Criterii de performanta pentru personalul muncitor: adaptabilitatea;

capacitatea de a rezolva eficient

probleme ;

capacitate de autoperfectionare si

valorificare a experientei dobandite ;

capacitate de a lucra independent;

capacitate de a comunica;

capacitatea de a obtine cele mai bune

rezultate;

respect fata de lege si loialitate fata de

interesele unitatii;

conduita in timpul serviciului.

adaptare la complexitatea muncii;

Page 58: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-58-

calitatea lucrarilor executate si a

activitatilor desfasurate;

spirit de echipa si capacitatea de a lucra

independent;

operativitate in desfasurarea activitatilor;

complexitate, creativitate si diversitatea

lucrarilor;

deprinderi, mod de exprimare, temperament

Capitolul IV: Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului

Art.113. Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a

activitatii personalului prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare

stabilite pentru o anumita perioada de timp, cu rezultatele obtinute in mod efectiv.

Art.114. Evaluarea performantelor profesionale individuale trebuie realizata cu probitate,

deontologie profesionala, realism si obiectivitate.

Art.115. Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape:

- completarea fisei de evaluare de catre evaluator;

- interviul;

Art.116. In sensul prezentului regulament are calitatea de evaluator:

a) persoana aflata in functia din conducere care coordoneaza activitatea compartimentului, in cadrul

caruia isi desfasoara activitatea salariatul aflat intr-o functie de conducere, executie sau operativ,

conform structurii organizatorice aprobate;

b) persoana aflata in functia de conducere de la activitatea de cariera, subalternii care coordoneaza

activitatea salariatului aflat in functie de conducator formatie de lucru, conform structurii

organizatorice aprobate;

c) persoana aflata in functia din conducere de la activitatea de cariera, subteran, conexe care

coordoneaza activitatea sectoarelor de productie, sectii, atelier, formatii, conducatori formatii de

lucru, conform structurii organizatorice aprobate;

d) persoana aflata in functia de conducator formatie de lucru (maistru) care coordoneaza activitatea

personalului muncitor din subordine, conform structurii organizatorice aprobate;

e) persoana aflata in functia de conducere ierarhic superior pentru personalul muncitor de deservire

generala, conform structurii organizatorice aprobate.

Art.117. Persoanele care au calitatea de evaluator completeaza fisa de evaluare, dupa care:

a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor prin raportarea la atributiile, competentele si

responsabilitatile stabilite in fisa postului, acordand apoi notele aferente indeplinirii fiecarui

obiectiv si fiecare criteriu de performanta;

b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale;

c) consemneaza dupa caz rezultatele exceptionale ale salariatului, dificultatile obiectiv intampinate

de acesta in perioada evidentiata si orice alte observatii pe care le considera relevante;

d) stabilesc obiectivele pentru urmatoarea perioada de evaluare;

e) stabilesc eventuale necesitati de formare profesionala.

Art.118. (1) Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care

are loc intre evaluator si persoana evaluata in cadrul caruia:

a) se aduce la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de

evaluare;

b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata.

(2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor

si consemnarilor facute, in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate.

Art.119. (1) Pentru stabilirea calificativului evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si

criteriilor de evaluare, prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 10, nota

exprimand aprecierea gradului de indeplinire.

Page 59: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-59-

(2) Pentru a obtine nota finala evaluatorul face media aritmetica pentru obiectivele individuale de

performanta, respectiv media aritmetica pentru criteriile de evaluare, notele obtinute se aduna si se

impart la 2, rezultatul fiind nota finala.

Formula de calcul este:

Nota obiectiv 1+ Nota obiectiv 2+……..+ Nota Obiectiv n = Nota medie pentru

n realizarea obiectivelor

Nota criteriu 1+ Nota criteriu 2+……..+ Nota criteriu n = Nota medie pentru

n realizarea criteriilor

Nota finala = N media obiectivelor + N media criteriilor

2

(3) Semnificatia notelor prevazute la art.148 alin.(1) este urmatoarea:

- nota 1 nivel minim; - nota 10 nivel maxim.

Art.120. (1) Calificativul final de evaluare se stabileste pe baza notei finale dupa cum urmeaza:

a) intre 1,00÷3,00 : foarte slab;

b) intre 3,01÷5,00 : slab;

c) intre 5,01÷6,00 : satisfacator;

d) intre 6,01÷8,50 : bine;

e) intre 8,51÷10,00 : foarte bine.

(2) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare, fisa de evaluare se inainteaza persoanei care

contrasemneaza.

(3) In situatia in care calitatea de evaluator o are conducatorul subunitatii fisa de evaluare nu se

contrasemneaza.

(4) Pentru personalul din conducerea subunitatilor evaluatorul este directorul subunitatii, iar

contrasemnatarul – este directorul directiei de specialitate din cadrul societatii.

(5) Pentru directorii subunitatilor, respectiv directorii de directie din cadrul aparatului central,

evaluatorul este directorul general, iar fisa de evaluare nu se contrasemneaza.

(6) Prin dispozitia directorului de subunitate, in concordanta cu structura organizatorica aprobata,

se vor stabili evaluatorii.

Art.121. (1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului in

urmatoarele cazuri:

a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii;

b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de

comun acord.

(2) Dupa efectuarea modificarilor facute de contrasemnatar, fisa de evaluare modificata, se aduce

la cunostinta salariatului evaluat.

Art.122. (1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot formula contestatie la conducatorul

societatii, respectiv directorul de subunitate.

(2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre

salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 30 de zile calendaristice de la

expirarea termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop prin decizia

conducatorului unitatii/subunitatii.

(3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la

solutionarea contestatiei.

(4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate conform alin. (1) se

poate adresa instantei competente, in conditiile legii.

Art.123. (1) Sunt supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitatea cel putin 6 luni

in cursul perioadei evaluate.

(2) Sunt exceptati de la evaluare salariatii care ocupa functia de debutant si care sunt evaluati la

sfarsitul perioadei de debut.

Art.124. (1) Activitatea profesionala se apreciaza anual prin evaluarea performantelor

individuale.

(2) Perioada evaluata este cuprinsa intre 01 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face

evaluarea, dar numai putin de 6 luni de activitate pe functia/meseria.

Page 60: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-60-

Page 61: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-61-

Anexa nr.1

Codul Etic

al Societatii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.

Art.1. (1) Regulile de conduita stabilesc si reglementeaza valorile corporative, responsabilitatile,

obligatiile si conduita in afaceri.

(2) Respectarea regulilor de conduita din cadrul societatii este obligatia angajatilor si ofera

acestora informatii privind modul in care acestia pot rezolva problemele de etica in afaceri, precum si

modul de prevenire a actiunilor ilicite si ilegale care ar putea sa apara pe parcursul derularii activitatii.

(3) Regulile de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciilor, o buna administrare in

realizarea obiectivelor societatii, precum si eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din societate,

prin:

a) reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si

profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului societatii si al personalului;

b) informarea clientilor si colaboratorilor cu privire la conduita profesionala la care este

indreptatit sa se astepte din partea personalului in exercitarea functiei;

c) crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre clienti si colaboratori si personalul

din S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., pe de o parte, si intre societate si autoritatile administratiei

publice, pe de alta parte.

(4) Expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) personal angajat - persoana incadrata in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,

cu modificarile ulterioare si a C.C.M.;

b) functie - ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de societate in temeiul legii, in

fisa postului;

c) interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de catre entitatile si

autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de

Constitutie, legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea

atributiilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii

resurselor;

d) interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct

sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei,

influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii atributiilor

functiei:

e) conflict de interese - acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect,

al angajatului contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si

impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii

revin in exercitarea functiei detinute;

f) informatie de interes public - orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din

activitatile unei autoritati publice ori institutii publice, indiferent de suportul ei;

g) informatie cu privire la date personale - orice informatie privind o persoana identificata sau

identificabila.

Art.2.

Principii generale

Pentru indeplinirea atributiilor de serviciu si aplicarea principiilor legalitatii, integritatii morale,

competentei si responsabilitatii profesionale, eficientei, obiectivitatii, tratamentului impartial si

transparentei, personalul din cadrul S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. are urmatoarele obligatii:

Page 62: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-62-

a) prioritatea intereselor societatii - principiu conform caruia personalul din cadrul S.C.

Complexul Energetic Oltenia S.A. are indatorirea de a considera interesele societatii, mai presus decat

interesul personal, in exercitarea atributiilor functiei;

b) profesionalismul - principiu conform caruia personalul din cadrul S.C. Complexul Energetic

Oltenia S.A. are obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta,

corectitudine si constiinciozitate;

c) impartialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii din cadrul S.C.

Complexul Energetic Oltenia S.A., sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes

politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;

d) integritatea morala - principiu conform caruia personalului din cadrul S.C. Complexul

Energetic Oltenia S.A. ii este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru

altul, vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;

e) libertatea gandirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul contractual poate sa-si

exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;

f) cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea

atributiilor de serviciu, personalul din cadrul S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., trebuie sa fie de

buna-credinta si sa actioneze pentru indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu;

g) comportament integru ceea ce presupune:

- Sa fie corect si onest in indeplinirea atributiilor de serviciu;

- Sa nu foloseasca pozitia detinuta in societate in interese personale;

- Sa nu sugereze si sa nu pretinda recompensa (cadouri si orice alte valori sau servicii) pentru

indeplinirea atributiilor de serviciu de la persoanele cu care au relatii de colaborare;

- Sa nu se implice in activitati sau intelegeri, direct sau prin membrii de familie, care sa dea

nastere la conflicte de interese;

- Sa nu foloseasca bunurile societatii pentru rezolvarea problemelor personale.

Art.3.

Obligatii de natura profesionala Angajatii societatii trebuie sa aduca la indeplinire la termen si in mod corect sarcinile de serviciu

prin:

- Studierea politicilor/procedurilor operationale din domeniul propriu de activitate, intelegerea si

aplicarea acestora in activitatea pe care o desfasoara;

- Actualizarea politicilor si procedurilor aplicabile in activitatea pe care o desfasoara;

- Solicitarea de asistenta din partea superiorului ierarhic atunci cand exista intrebari privind

politicile/procedurile care trebuie aplicate si respectate;

- Imbogatirea continua a cunostintelor si competentelor profesionale, prin participarea la

cursurile de pregatire profesionala, prin grija societatii cat si prin studiul individual;

- Informarea imediata a superiorului ierarhic asupra oricarei incercari/ presiuni de incalcare (cu

sau fara stiinta) a politicilor/procedurilor societatii facute din interiorul/exteriorul societatii.

In desfasurarea activitatii sale, fiecare angajat al societatii are urmatoarele obligatii:

- Sa cunoasca si sa aplice corect prevederile/reglementarile legale si procedurile interne ale

societatii.

- Sa se asigure ca actiunile intreprinse sunt intelese corect.

- Sa asigure neutralitatea societatii, conform statutului si licentelor, fata de interesele posibil

divergente ale participantilor la piata de electricitate.

- Sa nu impiedice sau sa nu denatureze concurenta in sectorul energiei electrice, respectand

prevederile legale si reglementarile emise de A.N.R.E.

- Sa constientizeze si sa protejeze imaginea si prestigiul societatii, inclusiv al calitatii sale de

angajat al SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

Page 63: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-63-

Art.4.

Conflictul de interese

Angajatii trebuie sa evite orice situatie care implica sau poate genera conflicte intre propriile

interese si interesele S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.

In orice situatie, angajatii care au relatii de afaceri cu clientii, contractorii, furnizorii trebuie sa

actioneze numai in interesul societatii si sa excluda orice fel de avantaje personale. Datoria, loialitatea si

sarcinile de serviciu ale angajatilor nu trebuie compromise in nici un fel de interesele personale.

Angajatii vor evita orice implicare directa sau indirecta - de exemplu prin membrii familiei (sot/sotie sau

copii aflati in intretinere) - in asocieri sau investitii care influenteaza sau pot influenta deciziile

individuale ale oricarui angajat, atunci cand acesta actioneaza in interesul societatii.

Orice posibil conflict de interese trebuie declarat.

In cazul in care un angajat este implicat intr-un conflict de interese, conducerea societatii trebuie

sa analizeze si sa solutioneze situatia impreuna cu compartimentul juridic.

Art.5.

Oferirea de cadouri, favoruri sau servicii Societatea poate oferi cadouri, favoruri sau servicii clientilor/ partenerilor/ furnizorilor numai cu

respectarea urmatoarelor criterii:

Sa fie in concordanta cu practicile obisnuite de afaceri.

Sa nu aiba o valoare excesiv de mare si sa nu fie considerate drept mita sau recompensa.

Sa nu contravina legii sau standardelor etice.

Sa fie declarate la persoana desemnata si incluse in Registrul de Ospitalitate si Cadouri al

Societatii.

Este permisa oferirea de cadouri simbolice cu ocazia perfectarii unor tranzactii, daca actiunea are

caracter public si se bazeaza pe reciprocitate.

Este permisa oferirea de cadouri simbolice pe parcursul derularii unui contract.

Este permisa oferirea unui cadou simbolic unui client valoros, in concordanta cu obiceiurile

locale si cu scopul de a intari o relatie de afaceri legala.

In cazul in care exista dubii privind legalitatea unui cadou, favoare sau serviciu care sa fie oferite

furnizorilor/executantilor/prestatorilor/clientilor de catre Societate, atunci trebuie consultat

compartimentul juridic.

Este interzisa oferirea de cadouri, gratuitati sau favoruri excesive pentru influentarea deciziilor in

afaceri.

Este interzisa oferirea unui cadou excesiv unui superior ierarhic sau unui manager, deoarece s-ar

putea interpreta ca o incercare din partea angajatului de a obtine un tratament preferential.

Este interzisa oferirea de bani, cu titlu de cadou, sau echivalentul in bani al unor cadouri catre

persoane, firme sau organizatii cu care societatea are sau ar putea avea relatii de afaceri.

Este interzisa oferirea de mita si cota parte, cadouri sau servicii persoanelor cu functii oficiale.

Art.6.

Acceptarea de cadouri, favoruri sau servicii Selectarea furnizorilor/contractorilor /colaboratorilor de catre S.C. Complexul Energetic Oltenia

S.A. se va face pe baza procedurilor si legilor in vigoare, fara a se lua in considerare posibilele avantaje

personale oferite de acestia (cadouri, favoruri, distractii etc.).

Angajatii societatii nu vor accepta nici un fel de cadou, favor sau serviciu si nici nu vor cauta sau

accepta vreun imprumut, de la persoane sau organizatii cu care Societatea are relatii de afaceri sau care

doresc sa incheie afaceri cu S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.

Este strict interzisa cererea sau acceptarea de bani (sau echivalentul in natura al unor sume de

bani) de la partenerii de afaceri.

Este permisa acceptarea de cadouri de curtoazie (cu valoare simbolica, adica fara valoare

materiala deosebita) de catre angajatii societatii, oferite de partenerii de afaceri cu anumite ocazii,

asociate de obicei practicilor de afaceri (aniversari, onomastici, Craciun, Paste), avand obligatia de a le

declara la persoana desemnata si incluse in Registrul de Ospitalitate si Cadouri al Societatii.

Page 64: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-64-

In anumite situatii, refuzul unui cadou de o valoare foarte mare fata de practicile uzuale de

afaceri, poate genera o situatie stanjenitoare in afaceri. In astfel de cazuri, angajatul va informa

conducerea societatii care va analiza fiecare caz in parte si va actiona in doua moduri:

- va permite angajatului sa retina cadoul, dar il va inregistra in evidentele societatii;

- va preda cadoul unei organizatii de caritate. Art.7.

Informatiile cu caracter confidential Informatiile cu caracter confidential sunt gestionate de catre societate prin proceduri interne

specifice, care asigura accesul exclusiv al celor direct interesati si numai in scopuri profesionale.

Este interzisa si considerata ilegala utilizarea informatiilor cu caracter confidential in negocierea

– directa sau indirecta – in cadrul diferitelor tranzactii/licitatii/contracte.

Este interzisa dezvaluirea informatiilor cu caracter confidential unor terte persoane, inclusiv

membrilor familiei sau prietenilor.

Este interzisa dezvaluirea, catre alti angajati (care nu au voie sa cunoasca) sau catre o terta parte,

a informatiilor confidentiale ale S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., atat in timpul activitatii

angajatului, cat si dupa incheierea acesteia.

Art.8.

Participarea la activitati politice Participarea angajatilor societatii la viata politica se va face numai in afara orelor de program si

doar in numele propriu al angajatilor, nu in numele societatii.

Societatea nu accepta manifestari sau initiative care au un scop exclusiv sau preponderent politic,

se abtine de la orice presiune directa sau indirecta fata de exponentii mediului politic si nu ofera

contributii banesti partidelor politice, organizatiilor sindicale sau asociatiilor cu care poate intra in

conflict de interese.

Nu se va exercita nici un fel de presiune directa sau indirecta asupra angajatilor pentru a sprijini

o formatiune politica sau o candidatura politica individuala ori pentru a contribui cu fonduri banesti in

scopuri politice.

Art.9.

Documentele din cadrul societatii S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. si-a stabilit si mentine standarde de calitate privind

intocmirea documentelor, strategiilor, procedurilor, rapoartelor, pentru a se asigura ca activele sale sunt

protejate si utilizate in mod corespunzator.

Trebuie sa se efectueze inregistrari corecte, exacte si in timp util ale documentelor emise, pentru

evidente si raportari, in conformitate cu prevederile postului si cu reglementarile si procedurile in

vigoare ale societatii.

Nu trebuie sa se realizeze documentatii incorecte sau frauduloase.

Nu trebuie sa se realizeze documentatii care sa fie contrare intereselor societatii.

Trebuie sa se pastreze documentatiile pentru a putea fi oferite auditorilor sau organelor de

control, la solicitari.

Trebuie sa se semneze numai acele documente care sunt corecte si adevarate.

Art.10.

Protejarea bunurilor societatii S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. gestioneaza active in proprietatea privata a statului care

sunt de importanta vitala pentru producerea energiei electrice, functionarea Sistemului Energetic

National si a pietei de electricitate.

Angajatii au obligatia sa protejeze activele si resursele societatii si sa previna deteriorarea,

vandalizarea sau utilizarea incorecta a acestora. Orice risipa, folosire incorecta, distrugere sau furt al

proprietatii societatii, de care salariatul are cunostinta, trebuie comunicate fara intarziere superiorului

direct.

Page 65: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-65-

La incetarea contractului individual de munca, angajatii au obligatia de a returna ceea ce apartine

de drept societatii si in primul rand documentele (inclusiv in format electronic) care reprezinta informatii

confidentiale sau drept de proprietate intelectuala.

Proprietatea intelectuala a societatii va fi protejata de catre angajatii care o utilizeaza. Inventiile

si inovatiile sunt apreciate si pot fi dezvoltate la locul de munca in calitate de angajat al societatii.

Este interzisa discutarea de subiecte bazate pe informatii confidentiale, proprietate a Societatii,

cu furnizori/clienti/parteneri.

Art.11.

Utilizarea calculatoarelor societatii Hardware-ul, software-ul si datele inregistrate pe computere trebuie protejate, prin respectarea

masurile de securitate specifice, impotriva distrugerii, furtului, manipularii neatente, accesului

neautorizat si dezvaluirii de informatii detinute de catre societate.

Utilizarea pentru uzul personal sau in alte scopuri al hardware-ului sau software-ului detinute de

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., reprezinta abatere disciplinara.

Art.12.

Protectia mediului inconjurator Este obligatorie respectarea reglementarilor in vigoare privind protejarea mediului inconjurator.

Angajatii S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. trebuie sa tina cont de normele de protectie a

mediului atunci cand aleg si implementeaza echipamente si tehnologii specifice (acolo unde este fezabil

din punct de vedere tehnic si economic), astfel incat sa se asigure reducerea impactului de mediu in

desfasurarea activitatilor si operatiunilor societatii.

Art.13.

Respectarea securitatii si sanatatii muncii Este interzisa detinerea de arme, droguri sau alte substante asemanatoare, de catre angajati, in

sediul societatii sau la locul de munca.

Exceptie fac situatiile prevazute de lege pentru portul de arme si folosirea acelor medicamente

din categoria celor mentionate, numai pe baza de prescriptie medicala.

Sunt interzise introducerea si consumarea bauturilor alcoolice in timpul orelor de program.

Este interzis fumatul in sediile societatii sau la locul de munca, in alte spatii decat in cele special

amenajate pentru fumat, conform prevederilor legale in vigoare, precum si prezentarea in stare de

ebrietate la serviciu.

Art.14.

Relatia cu comunitatea si comunicarea cu exteriorul S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. se obliga sa contribuie la bunastarea si cresterea

economica a comunitatii in care actioneaza, prin furnizarea de servicii eficiente si avansate din punct de

vedere tehnologic. S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. mentine relatii de colaborare cu autoritatile

locale, nationale si multinationale pe baza de colaborare si transparenta deplina si activa, care nu

compromit independenta si obiectivele economice ale societatii si respecta principiile de comportament

si valorile acestui cod.

In relatiile cu autoritatile, angajatii societatii vor refuza orice solicitari de interventii sau sugestii

de intermediere care ar putea afecta desfasurarea legala a unor activitati din cadrul societatii, inclusiv pe

cele facute prin oferirea in schimb de avantaje necuvenite.

Gesturile de curtoazie, concretizate prin oferirea de cadouri catre autoritati, vor avea doar valoare

simbolica. Acestea vor fi intreprinse cu instiintarea si numai cu acordul conducerii societatii, utilizand

numai resurse din fondul de cadouri daca acesta este prevazut in bugetul societatii.

Comportamentul in relatiile cu societatea civila se realizeaza sub semnul transparentei, al

respectului si al grijii permanente pentru imaginea societatii.

S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. recunoaste rolul informational fundamental al

mijloacelor media catre public, in general, si catre investitori, in particular. In acest scop, se angajeaza sa

colaboreze cu toate mijloacele de informare, fara discriminare, cu respectarea reciproca a rolului si

obligatiilor partilor si a exigentelor de confidentialitate comerciala, pentru a raspunde cu promptitudine,

Page 66: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-66-

in maniera completa si transparenta atat nevoilor de informare corecta a publicului, cat si altor solicitari

de informatii cu caracter public.

Orice intrebari/solicitari de informatii din partea reprezentantilor mass-media se redirectioneaza

catre Directoratul S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A.

Informatiile oferite de societate trebuie sa fie complete din punct de vedere al continutului,

transparente, clare si exacte, redactate intr-un mod usor accesibil tuturor categoriilor de public tinta al

societatii si partenerilor strategici ai societatii, astfel incat sa permita celor carora le sunt adresate luarea

unor decizii in deplina cunostinta de cauza.

Persoanele abilitate sa discute cu reprezentantii mass-media sunt:

- Directorul General Executiv/Director Executiv;

- Purtatorul de cuvant al societatii.

Art.15.

Transparenta in afaceri Societatea publica Rapoarte Anuale, Rapoarte de Mediu, Rapoarte financiare si Rapoarte privind

rezultatele tehnice ale sectorului de producere a energiei electrice in Romania. In aceste documente,

publicate anual, societatea prezinta date generale si particulare despre rezultatele si activitatile sale si

despre mediul in care aceasta isi desfasoara activitatea.

Datele sunt consistente, corecte si conforme cu realitatea. Rapoartele trebuie sa fie intocmite

corect si in timp util.

Exemple de aspecte materiale legate de societate care trebuie aduse la cunostinta publicului (nu

trebuie limitate la acestea):

• Situatia financiara

• Performanta

• Managementul societatii

• Rezultatele financiare si operationale

• Obiectivele societatii etc.

Art.16.

Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri Orice angajat poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a unitatilor

administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

a) cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre

valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;

b) cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului

respectiv;

c) cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele

interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.

Aceleasi dispozitii se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui

bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale.

Angajatilor le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau

privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare

sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

Art.17.

Coordonarea si controlul aplicarii normelor de conduita profesionala S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., coordoneaza si controleaza aplicarea normelor de

conduita, exercitand urmatoarele atributii:

a) urmareste aplicarea si respectarea in cadrul S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A., a

prevederilor normelor de conduita profesionala;

b) solutioneaza petitiile si sesizarile primite privind incalcarea regulilor de conduita sau le

transmite spre solutionare organului competent, conform legii;

c) formuleaza recomandari de solutionare a cazurilor cu care a fost sesizat;

d) elaboreaza studii si cercetari privind respectarea normelor de conduita.

Page 67: SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC …ceoltenia.ro/documente/regulamentintern2013_semnat.pdf · 4. să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

-67-


Recommended