Home >Documents >snrir.ro imagistic, neurologic si/sau in radiologie interventionala si care recunoaste statutul...

snrir.ro imagistic, neurologic si/sau in radiologie interventionala si care recunoaste statutul...

Date post:05-Jan-2020
Category:
View:5 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 9. DOROBAT BOGDAN-CRISTIAN, cetatean romAn, nascut la data de 14.03.1969, in Mun. ploiesti, jud. prahova, fiul lui lftene si Veronica, domiciliat in Mun. Bucuresti, str. Ing. DumitruTacu nr.28, b1.2, sc. B, et. 4,ap.44, sector5, identificatcu Cl seria RD nr'726170,

  """" . 'elib"rata de SPCEP Sector 5, la data de 18.01 .2011,CNP 169031 4293167 , .+

  a o r{\0}zlF'lt:' 10. LUPESCU IoANA-GABRIELA, cetatean rom6n, nascut la data de 07.12.1964, in Mun. Bucuresti, sect.1, fiica lui loan si Constanta, domiciliata in Mun. Bucuresti, str. Jean Texier nr.2O,et.2, ap.8, sect.1, identificata cu Cl seria RT nr.704157, emisa de SPCEP S'1 biroul nr. 3, la data de 21'12'2009, CNP 2641207400061,

  11. pgplEL MONICA (fosta Palea), cetatean romdn, nascut la data de 01.04'1976, in Com. Cervenia, jud. Teleorman, fiica lui Nicolae si Rodica, domiciliata in Mun. Bucuresti, str. Motilor nr,13A, bl. tronron B, et. 5, ap.39, sect.3, identificata cu Cl, seria RD nr.677479, emisa de SPCEP 53 biroul nr. 2,la data de 14.10.2010, CNP 2760401345391 ,

  12. BURUIAN MIRCEA MARIAN, cetatean romdn, nascut la data de 01 .02.1949, in sat Craiesti, Com. Craiesti, jud. Mures, fiul lui losif si Maria, domiciliat in Mun' Tirgu Mures, str, prof. Dr. Gheorghe Marinescu, nr.66, ap. 12, jud. Mures, identificat cu Cl, seria MS, nr' OTTGOS, emisa de SPCLEP Tg. Mures, la data de 15.05.2012, CNP 1490201264361,

  13. LUPA9CU-URSULESCU CORINA VERONICA cetatean romAn, nascuta la data de 0g.10.'1968, in Ors. lanca, jud. Braila, fiica lui Nicolae si Draguta, domiciliata in Mun' lasi, str. Sf. Atanasie nr. 3, Jud. lasi, identificata cu Cl, seria MZ nr.263686 emisa de SPCLEP lasi, la data de 27 .02.2014, CNP 2681009334997 ,

  I4.MARGlNEAN LUCIAN, cetatean romdn, nascut la data de 05.02.'1968, in Mun.Tirgu Mures., jud.Mures, fiul lui Sebastian si Elena, domiciliat in Mun' Tirgu Mures, str,Maramures, nr. 2, jud.Mures, identificat cu Cl, seria MS nr. 917612, emisa de SPCLEP Tg,Mures, la data de29.02'2016, CNP 1680205264391, si functioneaza ca persoana juridica rom6na de drept privat, nonprofit, independenta, nonguvernamentala, apolitica, in baza initiativei si liberului consimtamAnt al asociatilor sai fondltori, a prevederilor O,G. nr.2612000, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Societatea de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania (SNRIR) este o organizatie stiintifica si profesionala care reuneste specialistii radioimagisti cu preocupari in diagnosticul imagistic neurologic si/sau in radiologie interventionala si terapie endovasculara.

  Art.Z. Denumirea asociatiei este "SOCIETATEA DE NEURORADIOLOGIE S, RADTOLOGIE TNTERVENTIONALA DIN ROMANIA ", conform dovezii de disponibilitate a denumirii nr, 56056, din data de 04,10.2007 eliberata de Ministerul Justitiei.

  Art.3. Sediul asocialiei este in Romdnia, Bucuresti, str. Splaiul lndependentei, nr. 169, et. '1, corpul 41, secior 5.

  Sediul poate fi modificat pe baza hotdrdrii Adunarii Generale.

  Art.4. Durata de functionare a asocialiei este nelimitatd.

  Art.s. Patrimoniul asocialiei este in valoare de 600 RON, reprezent6nd apoftul in numerar, subscris gi varsat, al membrilor fondatori.

  Acesta va fi evidentiat gi pdstrat in confomitate cu legislalia romdnd in materie, pe numele asocialiei gi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

 • Scopul asocia[iei: a. iidi"ur"u nlvelului stiintific al membrilor sai, punandu-le la dispozitie facilitati si

  modalitati organizatorice, functionale, materiale, pentru organizarea de manifestari stiintifice : mese rotunde, simpozioane, consfatuiri si conferinte. SNRIR sprijina participarea membrilor sai la manifestarile internationale ale organizatiilor omologe sau unor societati la care SNRIR este aliliat'

  b. ridicarea nivelului calitativ al examenelor imagistice specifice, atat cu scop diagnostic, cat si terapeutic, la nivelul standandelor internationale corespunzatoare. ln acest sens, SNRIR va asigura

  sprijin informativ in privinta standardelor si modalitatilor de respectare a acestora prin intermediul mijloacelor de informare specifice si organizarea de cursuri. c. elaboreaza anual calendarul manifestarilor stiintifice medicale (congrese,

  conferinte, mese rotunde, comisii de experti) si propune manifestari stiintifice pe probleme interdisciPlinare.

  d. concluziile diverselor manifestari stiintifice la care SNRIR participa sunt inaintate Societatii de Radiologie si lmagistica Medicala din Romania si celor interesati - Ministerul Sanatatii, Academia de Stiinte Medicalb, Academia Romana si altor institutii similare.

  e, SNRIR asigura fonduri de arlicole destinat aparitiei revistei medicale proprii, a revistei SRiM, precum si a altor lucrari informative stiintifice. Sprijina realizarea a cat mai multe schimburi cu reviste similare din strainatate. Organele de conducere ale SNRIR au obligatia de a realiza demersurile necesare pentru acreditarea unei publicatii periodice proprii de catre CNCSIS.

  f. bruntn este implicata direct si sprijina actiunile stiintifice interne si internationale ale societatii de Radiologie si lmagistica Medicala (sRlM) .

  g. SNRIR colaboreaza direct sau prin intermediul SRIM, pe probleme organizatorice, de asistenta medicala si cercetare stiintifica cu Ministerul Sanatatii, Academia de Stiinte Medicale, Academia Romana, Colegiul Medicilor si farmacistilor din Romania, Universitatile de Medicina din centrele universitare traditionale din Romania si cu alte institutii de cercetare si invatamant.

  h. SNRIR stimuleaza activitatea stiintifica a membrilor sai prin acordarea de premii din fondurile proprii, prin realizarea de schimburi de experienta profesionala sau prin parliciparea la congrese internationale.

  i, Asociatia SNRIR, poate organiza, coordona si derula studii clinice (prospective, retrospective) sau proiecte de cercetare si alte activitati cu teme asemanatoare cu autoriiati publice, private, cat si institutii guvernamentale, atat pe plan intern cat si international,

  Art.7. Asociatia isi va realiza scopul prin urmatoarele obiective :

  a. colaborarea cu specialisti, institutii si organisme din tara si strainatate pentru dezvoltarea unor relatii de specialitate, avand ca scop imbunatatirea activitatii si alinierea la standardele internationale.

  b. acordarea la cerere de asistenta de specialitate celorlalte institutii interesate, societati comerciale ce au ca obiect activitati medicale, asociatii'

  c. promovarea de proiecte comune cu organe ale autoritatii publice, institutii, regii si societati comerciale, de stat sau private si imbunatatirea comunicarii cu acestea.

  d. promovarea unor proiecte de programe pentru sustinerea financiara a asociatiei. e, SNRIR publica periodice de specialitate si lucrari legate de activitatea stiintifica a

  membrilor sai, menite sa contribuie la documentarea cadrelor medicale. SNRIR sprijina activitatea revistei SRIM.

 • f. SNRIR hotaraste asupra editarii unei reviste, colegiul de redactie raspunzand de vista. Revista este condusa de un Colegiu de hotaraste de catre Consiliul Director al SNRIR. re la manifestarile stiintifice sunt editate de tor manifestari cu sprijinul Consiliului Director,

  tia poate parlicipa la infiintarea unor organizatii in a in conditiile legii.

  SNRIR este afiliata Societatii de Radiologie si lmagistica Medicala din Romania (SRIM), dar este autonoma din punct de vedere structural, functional si financiar. Prin organele proprii de conducere, SNRIR hotaraste asupra intregii activitati interne si internationale, asupra planului de manifestari stiintifice, participarii la alte manifestari stiintifice in tara sau strainatate, infiintarea de publicatii medicale, afiliarea la organisme interne si internationale.

  SNRIR are cont bancar propriu atat in lei cat si in valuta. SNRIR nu desfasoara activitate cu caracter sindical.

  Capitolul lll. Membrii asociatiei :

  Art.8. Asocialia se compune din urmdtoarele categorii de membrii: a) membrii fondatori - cei care au constituit asocialia 9i au contribuit moral gi material

  la fondarea ei gi la contituirea patrimoniului social. b) membrii titulari - orice medic specialist radiolog cu preocupari in diagnosticul

  imagistic, neurologic si/sau in radiologie interventionala si care recunoaste statutul organizatiei si isi achita cotizatia.

  c) membrii - asociati - rezidentii in specialitatea radiologie, imagistica medicala sau alti radiologi cu preocupari in domeniu la recgmandarea unui sef de clinica. c) membrii de onoare-personalitati cu contributii esentiale in neuroradiologie si

  radiologie interventionala, membri sau nemembri SNRIR, din lara sau din strainatate, calitate ce se acorda de catre Consiliul Director.

  Calitatea de membru al SNRIR se dobandeste in baza unei cereri expres formulate. Aprobarea cererii se face de catre Adunarea Generala a Asociatilor pe baza referatului intocmit de Consiliul Director care va contine o succinta prezentare a solicitantului si pozitia acestuia fata de asociatie si statutul acesteia. In cazul membrilor asociati, cererea va trebui sa fie insotita de recomandarea unui sef de clinica.

  Calitatea de membru al asociatiei este inalienabila si nu se poate transmite prin succesiune sau alte forme.

  Art.g. Poate deveni membru (titular/asociat), orice persoand cu capacitate legald care aderd la prevederile prezentului statut 9i pldtesc taxa de inscriere gi cotizaliile stabilite. Calitatea de membru se acordd de cdtre Consiliul Director urmare analizei cererii scrise motivate depuse de solicitant la secretariatul asociatiei.

  Art.10. Membrii titulari ai asociatiei au urmdtoarele drepturi gi obligalii: a) sd fie alegi in Consiliul Director 9i in Comisia de Ce

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended