Home >Documents >snc raport fincanric

snc raport fincanric

Date post:20-Feb-2018
Category:
View:225 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/24/2019 snc raport fincanric

  1/29

  Introducere

  1.Prezentul standard este elaborat n baza Directivelor UE, Cadrului general conceptual pentru raportarea

  financiar, IAS 1 Prezentarea situa!iilor financiare "i IAS # Situa!ia flu$urilor de trezorerie%

  Obiectiv

  2.&biectivul prezentului standard const n stabilirea for'ularelor "i a 'odului de ntoc'ire a situa!iilor financiare

  cu scop general (n continuare ) situa!ii financiare*%

  Domeniu de aplicare

  3.Prezentul standard regle'enteaz 'odul de ntoc'ire "i prezentare a situa!iilor financiare co'plete "i si'plificate

  ale entit!ilor care aplic Standardele +a!ionale de Contabilitate%

  4.Prezentul standard nu regle'enteaz 'odul de ntoc'ire a situa!iilor financiare ale

  1* entit!ilor de interes public "i altor entit!i care aplic I-.S (IAS 1 Prezentarea situa!iilor financiare*/

  0* organiza!iilor neco'erciale (Indica!ii 'etodice privind particularit!ile contabilit!ii n organiza!iile

  neco'erciale*/

  * institu!iilor publice (+or'e stabilite de 2inisterul -inan!elor*%

  Definiii

  5.3n prezentul standard no!iunile utilizate se'nific

  Fluxuri denumerar) intrri "i4sau ie"iri de 'i5loace "i docu'ente bne"ti%

  Modificri de capital propriu ) 'a5orri "i di'inuri ale ele'entelor de capital propriu%

  Situaii financiare ) set de rapoarte care con!in infor'a!ii privind pozi!ia financiar, perfor'an!a financiar,

  'odificrile capitalului propriu "i flu$urile de nu'erarale entit!ii pe o perioad de gestiune%

  Performan financiar ) rela!ia dintre veniturile "i c6eltuielile entit!ii prezentate n situa!ia de profit "i pierdere%

  Poziie financiar ) rela!ia dintre activele, capitalul propriu "i datoriile entit!ii prezentate n bilan!%

  Valoare contabil ) valoarea la care un activ este recunoscut nbilan!dup deducerea a'ortizrii "i pierderilor din

  depreciere cu'ulate%

  http://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerarhttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerarhttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerarhttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerarhttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=74&t=Bilanthttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=74&t=Bilanthttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerarhttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=74&t=Bilanthttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerar
 • 7/24/2019 snc raport fincanric

  2/29

  Scopul i componena situaiilor financiare

  6.Situa!iile financiare au drept scop prezentarea infor'a!iilor utile n luarea deciziilor econo'ice pentru o ga'

  larg de utilizatori cu' ar fi proprietarii (ac!ionarii, asocia!ii*, creditorii, clien!ii, salaria!ii, autorit!ile publice "i

  publicul% Pentru realizarea acestui scop situa!iile financiare ofer infor'a!ii despre

  1* active/

  0* capital propriu/

  * datorii/

  7* venituri"i c6eltuieli/

  8* flu$uri de nu'erar%

  .3n func!ie de criteriile stabilite n 9egea contabilit!ii"i necesit!ile infor'a!ionale ale utilizatorilor entitatea poate

  ntoc'i

  1* situa!ii financiare co'plete/ sau

  0* situa!ii financiare si'plificate%

  !.Situa!iile financiare co'plete cuprind

  1* bilan!ul/

  0* situa!ia de profit "i pierdere/

  * situa!ia 'odificrilor capitalului propriu/

  7* situa!ia flu$urilor de nu'erar/

  8* notele la situa!iile financiare%

  ".Situa!iile financiare si'plificate cuprind

  1* bilan!ul/

  0* situa!ia de profit "i pierdere/

  * nota e$plicativ%

  http://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=988&t=Veniturihttp://www.contabilsef.md/TEXT=LPLP20070427113http://www.contabilsef.md/TEXT=LPLP20070427113http://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=988&t=Veniturihttp://www.contabilsef.md/TEXT=LPLP20070427113
 • 7/24/2019 snc raport fincanric

  3/29

  #rincipii de ba$% i caracteristici calitative

  1&.Situa!iile financiare se ntoc'esc n confor'itate cu ur'toarele principii de baz

  1) continuitatea activitii ) prevede ntoc'irea situa!iilor financiare pornind de la ipoteza c entitatea "i va

  continua n 'od nor'al func!ionarea cel pu!in pe o perioad de 10 luni din data raportrii fr inten!ia sau

  necesitatea de a)"i lic6ida sau reduce n 'od se'nificativ activitatea% 3n cazul n care situa!iile financiare nu se

  ntoc'esc confor' principiului continuit!ii activit!ii trebuie prezentat baza de ntoc'ire a situa!iilor financiare "i

  'otivul pentru care entitatea nu poate s)"i continue activitatea/

  2) contabilitatea de angajamente ) i'pune recunoa"terea ele'entelor situa!iilor financiare, cu e$cep!ia ele'entelor

  situa!iei flu$urilor de nu'erar, pe 'sura apari!iei acestora, indiferent de 'o'entul ncasrii4pl!ii denu'erarsau

  co'pensrii n alt for'/

  ) !epararea patrimoniului "i datoriilor ) prevede prezentarea n situa!iile financiare doar a infor'a!iilor despre

  patri'oniul "i datoriile entit!ii, care trebuie contabilizate separat de patri'oniul "i datoriile proprietarilor "i ale altor

  entit!i/

  #) necompen!area ) const n prezentarea distinct n situa!iile financiare a activelor "i datoriilor, veniturilor "i

  c6eltuielilor% Co'pensarea reciproc a activelor "i datoriilor sau a veniturilor "i c6eltuielilor nu se ad'ite, cu

  e$cep!ia cazurilor n care co'pensarea este per'is de Standardele +a!ionale de Contabilitate/

  $) con!ecvena prezentrii ) prevede 'en!inerea 'odului de prezentare "i de clasificare a ele'entelor n situa!iile

  financiare de la o perioad de gestiune la alta, cu e$cep!ia cazurilor cnd

  a* n ur'a unei 'odificri se'nificative n natura activit!ii entit!ii sau n ur'a unei analize a indicatorilor

  situa!iilor financiare, este 'ai relevant o alt prezentare sau clasificare a ele'entelor situa!iilor financiare !innd

  cont de 'etodele "i procedeele politicilor contabile elaborate confor' S+C Politici contabile, 'odificri ale

  esti'rilor contabile, erori "i eveni'ente ulterioare/

  b* n Standardele +a!ionale deContabilitatea fost 'odificat 'odul de prezentare a ele'entelor situa!iilor financiare%

  11.Infor'a!iile din situa!iile financiare trebuie s corespund ur'toarelor caracteristici calitative

  1) inteligibilitatea %infor'a!iile trebuie clasificate, caracterizate "i prezentate n 'od clar "i concis/

  2) relevana) infor'a!iile trebuie s fie i'portante pentru utilizatori "i s)i a5ute pe ace"tia s evalueze eveni'entele

  trecute, prezente sau viitoare, s confir'e sau s corecteze evalurile lor anterioare/

  ) credibilitatea ) infor'a!iile trebuie s fie co'plete, neutre "i fr erori se'nificative/

  http://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerarhttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerarhttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerarhttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=523&t=Contabilitatehttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=523&t=Contabilitatehttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=730&t=Numerarhttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=523&t=Contabilitate
 • 7/24/2019 snc raport fincanric

  4/29

  #) comparabilitatea) situa!iile financiare trebuie s con!in infor'a!ii co'parative aferente perioadei precedente

  pentru toate ele'entele raportate ale perioadei de gestiune curente, dac Standardele +a!ionale de Contabilitatenu

  per'it altfel%

  12.Pentru ca infor'a!iile din situa!iile financiare s corespund caracteristicilor calitative prevzute n pct%11 estenecesar ca

  1* s se stabileasc un ec6ilibru ntre caracteristicile calitative ale infor'a!iilor financiare/

  0* infor'a!iile s fie oportune pentru luarea deciziilor de ctre utilizatori/

  * beneficiile provenite din utilizarea infor'a!iilor s dep"easc costul ob!inerii acestora%

  'ormularele i coninutul situaiilor financiare

  Reguli generale

  13.Situa!iile financiare se ntoc'esc confor' for'ularelor din ane$ele la prezentul standard%

  14.Situa!iile financiare se ntoc'esc "i se prezint anual% 3n cazul 'odificrii datei de raportare "i prezentrii

  situa!iilor financiare pe o perioad 'ai lung sau 'ai scurt de un an, entitatea trebuie se dezvluie

  1* perioada acoperit de situa!iile financiare/

  0* 'otivul stabilirii unei perioade de gestiune 'ai lungi sau 'ai scurte de un an/ "i

  * faptul c infor'a!iile din situa!iile financiare nu snt pe deplin co'parabile (de e$e'plu, pentru entit!ile nou

  nregistrate pri'a perioad de gestiune se consider perioada din data nregistrrii de stat a entit!ii pn la 1

  dece'brie al aceluia"i an calendaristic% 3n cazul n care nregistrarea de stat a entit!ii are loc dup 1 octo'brie,

  pri'a perioad de gestiune se consider perioada din data nregistrrii de stat pn la 1 dece'brie al ur'torului an

  calendaristic*%

  15.Situa!iile financiare includ indicatorii activit!ii tuturor filialelor, reprezentan!elor "i subdiviziunilor entit!ii

  a'plasate pe teritoriul .epublicii 2oldova%

  16.Situa!iile financiare se ntoc'esc n baza infor'a!iilor contabile dup reflectarea rezultatelor inventarierii pentru

  confir'area e$isten!ei "i strii activelor "i pasivelor%

  1.Situa!iile financiare trebuie identificate "i separate de alte infor'a!ii prezentate n acela"i docu'ent, de e$e'plu,

  n raportul anual al entit!ii sau n prospectul de e'isiuni a valorilor 'obiliare%

  http://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=523&t=Contabilitatehttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=523&t=Contabilitatehttp://www.contabilsef.md/term.php?l=ro&term=523&t=Contabilitate
 • 7/24/2019 snc raport fincanric

  5/29

  1!.Entitatea trebuie s ident

Embed Size (px)
Recommended