Home >Documents >· PDF fileSistemul cardiovascular, cunoscut [i sub denu - mirea de sistem circulator, este...

· PDF fileSistemul cardiovascular, cunoscut [i sub denu - mirea de sistem circulator, este...

Date post:30-Oct-2019
Category:
View:22 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CUP www.catena.ro

  DESCOPER|-}I INIMA! p. 7 Func]iile sistemului circulator

  Adapt\ri cardiovasculare specifice vârstei a III-a

  MODIFIC|RI ALE APARATULUI CARDIOVASCULAR LA VÂRSTA A III-A p. 18

  Modific\ri de structur\

  Modific\ri func]ionale

  4 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  S\n\tatea inimii st\ `n mâinile

  dumneavoastr\!

  p. 14

  p. 16

  p. 19

  p. 21 Autor: Dr. Ruxandra Ionescu

  [email protected]

 • CUPR N S www.catena.ro

  DE CE NE INTERESEAZ| BOLILE CARDIOVASCULARE? p. 24

  Factori cu risc cardiovascular

  Hipertensiunea arterial\ (HTA)

  Cardiopatia ischemic\. Ce este?

  Insuficien]a cardiac\. ~n ce const\?

  Arteriopatia periferic\. Ce reprezint\?

  CONTROLUL EFICIENT AL TENSIUNII ARTERIALE PRELUNGE{TE VIA}A p. 32 Cum se m\soar\ corect tensiunea arterial\

  Clasificarea tensiunii arteriale

  COLESTEROLUL, INAMICUL ARTERELOR

  RE}ETA INIMII DUMNEAVOASTR|

  SFATURI CORDIALE PENTRU O INIM| S|N|TOAS|

  O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  p. 25

  p. 29

  p. 48

  p. 57

  p. 59

  5

  p. 33

  p. 38

  p. 51

  p. 62

  p. 65

 • www.catena.ro

  Corpul nostru este format din mi-

  lioane de celule care au nevoie de

  oxigen [i substan]e nutritive care s\

  le asigure energia necesar\

  func]ion\rii.

  Aceste substan]e se g\sesc `n

  sânge, iar inima [i re]eaua de vase

  de sânge `l distribuie prin tot organis-

  mul. Schimbul de substan]e cu

  mediul `nconjur\tor [i transportul

  substan]elor prin corp sunt condi]iile

  necesare vie]ii.

  Descoper\-]i inima!

  7O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

 • www.catena.ro

  Inima este un mu[chi specializat care

  pompeaz\ sângele `n re]eaua de

  vase de sânge.

  Sistemul cardiovascular, cunoscut [i sub denu-

  mirea de sistem circulator, este format din

  inim\, organul motor, [i un sistem închis de vase

  de sânge constituit din artere, vene [i ramurile

  lor cele mai fine, numite capilare.

  Aceste capilare fac leg\tura între artere [i

  vene [i reprezint\ nivelul la care se produce

  unul dintre cele mai importante procese fizio-

  logice ale organismului - difuziunea, prin care

  se elibereaz\ c\tre toate celulele oxigenul [i

  substan]ele necesare vie]ii [i se preiau dioxidul

  de carbon [i al]i produ[i toxici rezulta]i.

  Acest sistem cardiovascular este un sistem

  hidraulic unic [i complex [i are anumite carac-

  teristici care îl fac special:

  n este un sistem închis;

  n prezint\ elasticitate;

  n func]ioneaz\ la o presiune pozitiv\ medie,

  independent\ de for]a de pompare a

  sângelui.

  8 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  vena cav\ superioar\

  aorta

  artera pulmonar\

  atriul drept

  atriul stâng

  vena cav\ inferioar\

  ventriculul drept

  ventriculul stâng

 • www.catena.ro 9O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Inima, organul central al aparatului cardiovascular,

  este:

  n situat\ `n cavitatea toracic\, `ntre cei doi pl\mâni,

  spre stânga [i `n spatele sternului;

  n are patru camere sau cavit\]i, dou\ atrii, cavit\]ile

  superioare, [i dou\ ventricule, situate `n partea

  inferioar\ a inimii. Atriile, ca [i ventriculele, sunt se-

  parate `ntre ele prin pere]i musculari numi]i septuri,

  care `mpiedic\ trecerea [i amestecarea sângelui

  din atrii sau `ntre ventricule.

  Inima func]ioneaz\ ca o pomp\, cu aproximativ 100.000 de b\t\i cardiace pe zi.

  Inima prime[te sânge prin vene, pasiv [i continuu, iar

  expulzarea sângelui din inim\ este activ\ [i intermitent\,

  odat\ cu b\t\ile cardiace.

  for]a necesar\ circula]iei sângelui

  [i substan]elor transportate de sânge

  Func]ia de pomp\ a inimii

  determin\

 • 10 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  La fiecare b\taie a inimii este expulzat un volum bine determinat de sânge prin aort\, cel mai mare vas sanguin din corp.

  Aorta este artera care se ramific\ succesiv [i astfel sângele ajunge `n tot organismul.

  Dup\ ce elibereaz\ oxigenul [i substan]ele nutritive tuturor celulelor organismului, sân- gele ajunge din nou la inim\ prin vene.

  Sângele neoxigenat, `nc\rcat cu substan]ele rezultate `n urma proceselor metabolice din organism, se vars\ `n atriul drept prin venele cave, superioar\ [i infe- rioar\. Când atriul drept este umplut cu sânge, se contract\ [i `mpinge sângele prin valvula atrioventricular\ dreapt\, numit\ valvul\ tricuspid\, `n ventriculul drept. Dup\ umplerea ventriculului, valvula tricuspid\ se `nchide, ventriculul drept se contract\ [i `mpinge sângele `n pl\mâni prin artera pul- monar\.

  ~n pl\mâni se face schimbul de gaze, care const\ `n eliminarea la exterior, prin respira]ie, a gazelor toxice [i

  preluarea oxigenului.

 • www.catena.ro 11O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  Sângele oxigenat

  din pl\mâni ajunge la

  inim\ `n atriul stâng

  prin venele pul-

  monare [i trece prin

  valvula atrioventricu-

  lar\ stâng\ sau valvu-

  la mitral\ `n ventricu-

  lul stâng.

  Dup\ ce se umple [i

  valvula mitral\ se

  `nchide, ventriculul se

  contract\ [i pom-

  peaz\ tot sângele oxi-

  genat `n artera aort\

  care `l distribuie,

  printr-o re]ea de

  artere cu diametre

  descresc\toare, `n

  toate celulele orga-

  nismului.

  S ângele oxigenat

  ajunge la

  mu[chiul inimii

  prin intermediul

  arterelor

  coronare, care

  provin direct din

  aort\.

  Sunt dou\ artere coronare:

  l coronara dreapt\

  l coronara stâng\ - cu

  dou\ ramuri:

  - descendent\ anterioar\ - circumflex\

  Acestea formeaz\ o re]ea

  care `nvele[te conturul

  extern al inimii [i de la care

  pleac\ ramuri c\tre tot

  mu[chiul cardiac [i

  reprezint\ suportul func]iilor

  cardiace.

  Contrac]ia (sistol\) [i relaxarea (diastol\)

  inimii se repet\ ritmic [i permanent, consti-

  tuind ciclul cardiac.

  Ventriculul stâng este principalul "motor"

  care `mpinge sângele c\tre restul corpului

  prin aort\.

 • Sistemul circulator are o mare capacitate

  de adaptare la diferitele necesit\]i ale

  organismului.

  ~n repaus, inima pompeaz\ `n organism

  aproximativ 5 litri de sânge pe minut,

  cantitate care poate cre[te de patru ori `n

  timpul unui efort fizic.

  ~n afar\ de mu[chiul care formeaz\ pere]ii cavit\]ilor inimii [i ]esutul care formeaz\ sis- temul valvular, exist\ [i un ]esut specializat care produce [i conduce impulsul electric spontan. Acesta genereaz\ stimularea elec- tric\ [i, ulterior, contrac]ia fibrelor musculare miocardice.

  O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!12

  Valvulele atrioventri-

  culare, mitrala [i tricus-

  pida, men]in fluxul de

  sânge unidirec]ional,

  de la atrii c\tre ven-

  tricule, [i previn

  re`ntoarcerea sângelui

  `n cavit\]ile de unde a

  fost pompat.

  Valvula aortic\ [i cea

  pulmonar\, care sunt

  localizate la originea

  aortei, respectiv arterei

  pulmonare, de]in roluri

  importante `n

  func]ionarea normal\

  a inimii, dar pot influ-

  en]a [i apari]ia bolilor

  cardiovasculare.

  Mu[chiul inimii este alc\tuit din trei straturi:

  l intern: endocard

  l mijlociu: miocard

  l extern: epicard

  Vasele de sânge `[i adapteaz\ calibrul

  sub influen]a sistemului nervos autonom.

  www.catena.ro

  Necesarul de sânge al

  mu[chiului inimii nu este `ntot-

  deauna constant; el se poate

  modifica `n caz de efort fizic,

  emo]ii sau alte circumstan]e

  fiziologice.

  Astfel, când organismul nece-

  sit\ mai mult\ energie, activi-

  tatea inimii este solicitat\ supli-

  mentar [i cresc [i nevoile de oxi-

  gen ale propriului mu[chi car-

  diac, care este asigurat prin

  suplimentarea aportului de

  sânge prin arterele coronare.

 • 14 O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult! www.catena.ro

  Func]iile sistemului circulator

  n Transportul de substan]e spre [i

  dinspre celulele corpului

  - Oxigenul, glucoza, aminoacizii,

  acizii gra[i, apa, vitaminele, medica-

  mentele sunt transportate prin sânge.

  - Oxigenul este transportat de c\tre

  celulele ro[ii (hematiile din sânge)

  sub forma unui compus numit oxihe-

  moglobin\.

  n Preluarea rapid\ a de[eurilor

  metabolice:

  - dioxidul de carbon

  - ureea

  - creatinina etc.

  n Colectarea produ[ilor spre eli-

  minare (compu[i toxici din sânge,

  dioxid de carbon) [i transportul c\tre

  organele care asigur\ eliminarea lor

  (de exemplu, rinichii [i pl\mânii).

  Oxigenul, glucoza, aminoa- cizii, acizii gra[i, apa, vita- minele, medicamentele sunt transportate prin sânge.

 • www.catena.ro 15O inim\ s\n\toas\ iube[te mai mult!

  n Distribu]ia hormonilor c\tre celule.

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended