+ All Categories
Home > Documents > Sistem Bancar - tare UML

Sistem Bancar - tare UML

Date post: 14-Jul-2015
Category:
Upload: jonny-todoran
View: 312 times
Download: 12 times
Share this document with a friend

of 23

Transcript

Sistem bancar Reprezentare UML

December 18

2011Info an 3 Grupa 1 Csabai Tudor Chira Marius

CuprinsAbstract ............................................................................................................................................. 3 Sistemului bancar romn.................................................................................................................... 4 Principalele institu ii bancare ......................................................................................................... 5 UML (Unified Modeling Language) ................................................................................................... 10 Tipuri de diagrame[24] ................................................................................................................... 12 Modelarea unui sistem bancar folosind UML.................................................................................... 13 Bibliografie....................................................................................................................................... 21

[2]

Abstract

Nu putem spune c sistemul bancar romn poate fi comparat cu cel al rilor cu putere economic major din Europa, dar nu poate fi considerat nici dezastros. n lucrarea de fa se ncearc g sirea unor solu ii pentru a mbun t ii acest sistem, prin reprezentarea par ilor componente ale sistemului n limbajul de modelare UML (Unified Modeling Language), un limbaj orientat pe obiecte (object oriented). Lucrarea ncepe cu o prezentare a sistemului bancar roman, n care este precizat parcursul dezvolt rii acestuia, institu iile bancare reprezentative i perioadele de interes general din cadrul acestui sistem. n partea a doua, vom vorbi despre unealta software UML, att generalit i ct i aspecte tehnice (versiuni, arhitectura, etc). De asemenea vom face o scurt prezentare a tipurilor de diagrame care pot fi create. n final, vom prezenta grafice UML aplicate pe situa ii concrete din cadrul unui sistem bancar (utilizarea unui bancomat, tipuri de conturi bancare, etc).

[3]

Sistemului bancar romn n Romnia sistemul bancar a fost introdus n decembrie 1990 i este format din Banca Na ional a Romniei (BNR) i institu iile de credit[1]. Conform statisticilor, pn n anul 2010 inclusiv, n Romania s-au dezvoltat 42 institu ii de credit. La sfr itul aceluia i an, Banca Na ional a Romniei a publicat ntr-un raport structura sistemului bancar romn[2]: 2 b nci cu capital integral sau majoritar de stat; 4 b nci cu capital majoritar privat autohton; 26 b nci cu capital majoritar str in; 9 sucursale ale unor b nci str ine i o re ea cooperatist ; 52,7% din activele bancare sunt concentrate n primele 5 b nci din sistem; Cota de pia a institu iilor de credit cu capital majoritar str in este de 85,1%; Cota de pia a institu iilor de credit cu capital majoritar privat romnesc este de 7,5% (inclusiv re eaua cooperatist ); Cota de pia a institu iilor de credit cu capital controlat de stat este de 7,4%.

n urm toarea perioad str inii au devenit interesa i s investeasc n acest sistem bancar romn, iar un num r de 230 de firme str ine i-au exprimat inten ia de a desf ura activitate n domeniul bancar pe teritoriul romn. Tot n 2010, b ncile din romnia au nceput s - i schimbe deviza de a acorda credite cu u urin pentru a determina o expansiune rapid a acestora, ntr-o deviz bazat pe prudent . Astfel s-a pus interes mai mult pe costurile opera ionale dect pe expansiunea teritorial sau portofoliul de produse. Profitabilitatea b ncilor a fost afectat de sc derea capacit ii de rambursare a creditelor datorat cre terii omajului i a reducerilor salariale. Pentru a r mne la un nivel confortabil al capitalului pn la sfr itul anului 2010 s-a ncercat cre terea capitaliz rii sistemului bancar, indicatorul de solvabilitate fiind de 14.66%.

[4]

De asemenea, exista pe piata romaneasca si institutii financiare nebancare, care influenteaza acest capital, si anume: case de amanat, societati de leasing financiar, fonduri de asistenta mutuala, societati de credite pentru persoane fizice, societati de micro-finantare, societati de credit ipotecar, societati specializate in finantarea tranzactiilor comerciale, etc.

Principalele institu ii bancare

n Romnia la ora actual principalele institu ii bancare sunt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Banca Na ional a Romniei Fondul de Garantare a Depozitelor n Sistemul Bancar Biroul de Credit TransFonD Institutul Bancar Romn Centrala Incidentelor de Pl i Centrala Riscurilor Bancare RomCard

1. Banca Na ional a Romniei (BNR) Din punct de vedere cronologic, BNR este considerat a 16-a banca central din lume, fiind nfiin at n anul 1880. BNR este singura banc care poate emite nsemne monetare pentru a fi folosite Fig. 1: Logo BNR[3] drept mijloc legal de plat n Romnia. De asemenea este responsabil cu asigurarea i men inerea stabilit ii pre urilor. Conform prevederilor Legii nr. 312/2004 privind Statutul BNR, principalele atribu ii ale BNR sunt[4]: elaborarea i aplicarea politicii monetare i a politicii de curs de schimb;

[5]

autorizarea, reglementarea i supravegherea pruden ial a institu iilor de credit, promovarea i monitorizarea bunei func ion ri a sistemelor de pl i pentru asigurarea stabilit ii financiare; emiterea bancnotelor i a monedelor ca mijloace legale de plat pe teritoriul Romniei; stabilirea regimului valutar i supravegherea respect rii acestuia; administrarea rezervelor interna ionale ale Romniei.

2. Fondul de Garantare a Depozitelor n Sistemul Bancar S-a nfiin at n 1996 prin Ordonan a Guvernului nr. 39/1996 i are statut de persoan juridic de drept public[5]. FGDSB r spunde de garantarea ramburs rii depozitelor la institu iile de credit, indiferent dac au fost f cute de persoane fizice sau juridice, n limita stabilit prin legea de func ionare a Fondului.Fig. 2: Logo FGDSB[6]

Dup nfiin area FGDSB, ARB (Asocia ia Romn a B ncilor) a devenit institu ie cu rol activ att n elaborarea ct i executarea reglement rilor referitoare la garantarea depozitelor i pl ilor c tre depun tori n cazul faliment rii unor b nci. Plafonul de garantare pentru o institu ie de credit este echivalentul n lei a 100000 euro.

3. Biroul de Credit Biroul de credit este o societate pe ac iuni, cu 25 de b nci ca ac ionari i are responsabilitatea de a informa b ncile de starea persoanelor fizice care cer un credit de la banc sau au inten ia de a face un leasing pentru[6]Fig. 3: Logo Biroul de Credit[7]

achizitionarea unor produse, furniznd informa ii reale, actualizate i consistente. Practic Biroul de Credit stabile te riscul de neplat al clien ilor b ncilor. Din august 2004 cnd a devenit opera ional, Biroul de Credit a procesat o multitudine de date att negative ct i pozitive, referitoare la fraudulen i. Aceste date au ca provenin surse bancare dar i non-bancare. Principalele atribu ii ale Biroului de Credit sunt[8]: Colectarea / prelucrarea datelor privind portofoliul de clien i persoane fizice ai participan ilor; Informa ii i analize oferite participan ilor n scopul identific rii i cuantific rii riscului de credit, cre terii calit ii creditelor, diminu rii riscului de fraud i protej rii creditorilor; Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring); Consultan financiar-bancar .

4. TransFonD Din punct de vedere al sistemelor de pl i si decontari, Romnia se afl la un nivel ridicat asem n tor cu cel al European . rilor din UniuneaFig. 4: Logo TransFonD[9]

TransFonD (Societatea de Transfer de Fonduri i Decont ri) este operatorul sistemului electronic de pl i din Romnia. TransFonD a fost nfiin at de comunitatea bancar din Romnia i este o companie privat . Ac ionarul principal este Banca Na ional a Romniei (BNR) 33.33%, iar restul de 66.67% procente sunt reprezentate de 25 de b nci comerciale. TransFonD are ca obiectiv asigurarea serviciilor de compensare i decontare a pl ilor f r numerar n moned na ional pentru institu iile financiare (BNR, Trezoreria Statului, institu ii de credit, etc). Principalele atribu ii ale TransFonD sunt[10]:

[7]

Administrarea i operarea sistemului SENT (cas automat de compensare); Administrarea tehnic si operarea sistemului ReGIS (sistemul de decontare pe baz brut n timp real), conform mandatului acordat de c tre Banca Na ional a Romniei; Operarea tehnic a sistemului SaFIR (sistemul de depozitare i decontare a opera iunilor cu titluri de stat); Asigurarea de servicii de suport pentru participan ii la cele trei sisteme.

5. Institutul Bancar Romn Institutul Bancar Romn are ca rol instruirea personalului bancar i perfec ionarea profesional a acestuia conform cerin elor stabilite de BNR i institu iile de credit[11].Fig. 5: Logo IBR[12]

Consiliul de Administra ie este responsabil de aprobarea programelor de instruire pe care Institutul Bancar Romn trebuie s le urmeze. Institutul Bancar Romn func ioneaz n cooperare cu ARB (Asocia ia Romn a B ncilor), ARB avnd pozi ie de membru fondator i membru al Consiliului de Administra ie. Avnd n vedere faptul c rela iile dintre Institutul Bancar Romn i Asocia ia Romn a B ncilor s-au intensificat, s-a stabilit c e necesar organizarea de cursuri, seminarii i ateliere de lucru pentru angaja ii sistemului bancar.

6. Centrala Incidentelor de Pl i Centrala Incidentelor de Pl i (CIP) a fost nfiin at n cadrul BNR n anul 1997 i reprezint o organiza ie intermediar care gestioneaz informa ia instrumentelor de plata din punct de vedere bancar(cecuri, bilete de ordin) i social(furturi, pierderi)[13].

[8]

Pentru a putea comunica eficient cu BNR i centralele b ncilor, Centrala Incidentelor de Pl i utilizeaz c i electronice prin Re eaua de Comunica ii Interbancar .

7. Centrala Riscurilor Bancare Asem n toare cu Centrala Incidentelor de Pl i, CRB (Centrala Riscurilor Bancare) a fost nfiin at tot n cadrul BNR n anul 2000 i este specializat n colectarea, stocarea i centralizarea detaliilor care au legatur cu tranzac iile institu iilor de credit romne ti c tre persoanele care au apelat la serviciile acestor institu ii i nregistreaz ntrzieri n efectuarea pl ilor sau sunt suspec i de fraude cu carduri[14]. Tot asem n tor CIB, informa iile CRB sunt transmise prin Re eaua de Comunica ii Interbancar .

8. RomCard RomCard a fost nfiin at n 1994 ca i societate comercial pe ac iuni i are ca obiectiv procesarea tranzac iilor cu carduri bancare printrun sistem realizat i certificat conform standardelor interna ionale.

Fig. 6: Logo RomCard[15]

Domeniul de activitate RomCard cuprinde att comercializarea cardurilor bancare ct si autorizarea tranzac iilor cu carduri, administrarea bazelor de date, decontarea i procesarea tranzac iilor cu carduri i servicii de securitate[16].

[9]

UML (Unified Modeling Language) UML (Unified Modeling Language) este o unealt software orientat pe obiecte (object oriented) creat de OMG (Object Management Group) n 1997 i a devenit unealta software standard folosit pentru a modela sisteme software[17]. UML con ine defapt un set de tehnici pentru a modela grafic sisteme software orientate pe obiecte. Cu ajutorul acestor tehnici se pot reprezenta toate etapele de construc ie i detaliile tehnice a unui produs, f r a fi nevoie de al crea n prealabil. Se poate urm ri astfel modul n care interac ioneaz diferite componente, punnd n eviden rela iile dintre acestea. Dac apare o problem n faza de construc ie spre exemplu, cu ajutorul reprezent rii UML se pot depista rapid aceste erori i corecta, f r ca produsul s fie n pericol de anulare sau abandonare. Datorit u urin ei de utilizare i multitudinii de detalii pe care le poate oferi, UML este o unealt preferat de to i programatorii, care au avantajul de a vedea nc dinainte de faza de proiectare toate componentele, situa iile i scenariile posibile din viitorul produs software. La nceput a fost creat UML 1.x n care predomin nota iile OMT (Object Modeling Technique), spre exemplu clasele i obiectele se reprezentau cu ajutorul unui dreptunghi, i s-a introdus ideea de reprezentare a detaliilor de design de nivel scazut (low-level)[18]. De asemenea UML 1.x a fost proiectat n a a fel nct s suporte toate metodele OO (object oriented), fapt care a dus la posibilitatea cre rii unor multitudini de modele pentru procese, spre exemplu modelarea sistemelor distribuite, f cnd din UML un limbaj bogat dar i mare ca i dimensiune. UML 2.x este considerat o mbun t ire considerabil adus la UML 1.x, fapt pentru care n ziua de ast zi este preferat de majoritatea celor interesa i de aceast unealta software[19]. UML 2.x poate fi integrat i n alte aplica ii, spre exemplu IDE-ul (Integrated Development Environment) Eclipse con ine un

[10]

plugin UML care poate fi instalat direct n program i folosit pentru a crea diagrame f r a fi nevoie de alte tools-uri instalate n prealabil.

Fig. 7: UML folosit in Eclipse SDK[20]

UML nu restric ioneaz utilizatorul s foloseasc un anumit tip de diagrame, acesta are posibilitatea de a reprezenta aceea i situa ie cu ajutorul mai multor diagrame, fapt care duce la o analiz mai bun a situa iei. n ceea ce prive te num rul de diagrame, dac UML 1.4 con inea 9 tipuri de diagrame[21], n UML 2.2 au mai fost adaugate nc 5, num rul total ajungnd astfel la 14 tipuri diferite (dintre care 4 sunt folosite pentru reprezentarea diferitelor aspecte de interac iune) ncadrate n 2 categorii bazate pe scopul descrierii lor[22]: 1) Diagrame pentru descrierea structural ; 2) Diagrame pentru descrierea comportamental .

[11]

Aceste diagrame pot fi clasificate ierarhic folosind o diagram de clase astfel:

Fig. 8: Clasificare ierarhica a diagramelor UML[23]

Tipuri de diagrame[24]

Diagrama cazurilor de utilizare: prezint actorii externi, cazurile de utilizare i leg turile dintre ace tia; Diagrama de activit i: prezint algoritmi sau fluxuri de date; Diagrama de clase: prezint clasele, atributele, metodele i rela iile care pot ap rea ntre acestea; Diagrama de st ri: prezint st rile pe care le pot avea obiectele n cadrul unui sistem; Diagrama de obiecte: prezint instan e ale claselor (este o varianta a diagramei de clase);

[12]

Diagrama de secven i colaborare: prezint secven a de mesaje schimbate de obiecte n timpul execu iei; Diagrama de componente: prezint componentele implementate i rela iile dintre acestea;

Diagrama de desf urare: prezint repartizarea componentelor pe computere implicate n sistem.

Modelarea unui sistem bancar folosind UML n acest capitol al lucr rii ne propunem s aplic m diferite modele de diagrame UML n cazul unor situa ii diferite din cadrul sistemului bancar. Am ncercat s reprezent m o situa ie prin dou tipuri de diagrame diferite (unde s-a putut) pentru a vedea diferen ele dintre acestea, iar dac este cazul s specific m concret care este mai potrivit n acel caz particular. Vom aborda n lucrare urm toarele lucruri: Depunerea unei sume n cont prin intermediul unui bancomat, depunere ce o vom modela cu ajutorul a dou tipuri de diagrame, i anume diagrama cazurilor de utilizare (use-case diagram) i diagrama de activit i (activity diagram); Tipuri de conturi bancare ilustrate prin diagrama de clase (class diagram) i diagrama de obiecte (object diagram); Utilizarea unui bancomat prezentat prin diagrama de st ri (statechart diagram); Retragerea unei sume din cont prin intermediul unui bancomat, retragere ce va fi modelat att prin diagrama de secven (sequence diagram) ct i prin diagrama de colaborare (collaboration diagram); Sistem bancar prezentat printr-o singur diagram de data aceasta, i anume diagrama de componente (component diagram).

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

Bibliografie [1] Asocia ia Romn a B ncilor, Sistemul bancar: http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php [2] Asocia ia Romn a B ncilor, Sistemul bancar din Romnia: http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php#sistemul [3] Surs imagine: http://www.google.ro/ [4] Asocia ia Romn a B ncilor, Banca Na ional a Romniei: http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php#BNR [5] Asocia ia Romn a B ncilor, Fondul de Garantare a Depozitelor n Sistemul Bancar: http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php#fondul [6] Sergiu Lazin, logo FGDSB: http://www.portfolios.ro/sergiulazin/portofoliu/LOGO/fgdsb_958240912001 [7] Aquaris, logo Biroul de Credit: http://www.aquaris.ro/clienti-aquaris.html [8] Asocia ia Romn a B ncilor, Biroul de Credit: http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php#biroul [9] Surs imagine: http://www.google.ro/ [10] Asocia ia Romn a B ncilor, TransFonD: http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php#transfond [11] Asocia ia Romn a B ncilor, Institutul Bancar Romn:

[21]

http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php#ibr [12] Surs imagine: http://www.ibr-rbi.ro/conferinte/aplicarea-medierii-in-relatia-cu-sitemulbancar/18 [13] Asocia ia Romn a B ncilor, Centrala Incidentelor de Pl i: http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php#CIP [14] Asocia ia Romn a B ncilor, Centrala Riscurilor Bancare: http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php#CRB [15] Surs imagine: http://www.google.ro/ [16] Asocia ia Romn a B ncilor, RomCard: http://www.arb.ro/sistemul_bancar.php#ROMCARD [17] Wikipedia.org, Unified Modeling Language: http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language [18] Wikipedia.org, UML 1.x: http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language#UML_1.x [19] Wikipedia.org, UML 2.x: http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language#UML_2.x [20] Surs imagine: http://www.google.ro/ [21] Techit.ro, Despre UML. Introducere, generalit i: http://www.techit.ro/tutorial_uml_1.php [22] Wikipedia.org, UML Diagrams overview: http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language#Diagrams_overview[22]

[23] Wikipedia.org, UML diagrams overview: http://en.wikipedia.org/wiki/File:UML_diagrams_overview.svg [24] Loredana Boca, Laborator 1 - Analiza i Proiectarea Programelor

[23]


Recommended