Home >Documents >Sinteze Curs CSA - sjea-dj. autorizati sa practice categoria de asigurari de viata si clasele de...

Sinteze Curs CSA - sjea-dj. autorizati sa practice categoria de asigurari de viata si clasele de...

Date post:11-Oct-2019
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • UNIVERSITATEA „SPIRU HARET”

  Facultatea de Stiinte Juridice, Economice si Administrative Craiova

  An de studiu: III

  Specializarea:Contabilitate şi informatică de gestiune

  Forma de învăţământ: zi

  Disciplina: CCOONNTTAABBIILLIITTAATTEEAA SSOOCCIIEETTAATTIILLOORR DDEE AASSIIGGUURRĂĂRRII

  SSIINNTTEEZZEE CCUURRSS

  I. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII ASIGURARILOR,

  ARMONIZATE CU DIRECTIVELE EUROPENE

  I.1 DEFINITIA SI ARIA DE APLICABILITATE

  Managementul contabil se încadreaza în subsistemul decizional si de control al

  întreprinderii, care prelucreaza si ofera informatii atât din interiorul cât si din exteriorul

  entitatii de asigurari.

  În România activitatea de asigurare se desfasoara în conformitate cu prevederile legale, de

  catre urmatoarele categorii de persoane juridice (denumite în continuare entitati):

  • societati de asigurare, de asigurare-reasigurare si reasigurare (denumite în continuare

  asiguratori);

  • brokeri de asigurare si/sau reasigurare (denumiti în continuare brokeri de asigurare);

  Toate societatile din domeniul asigurarii, din tara noastra, au obligatia sa organizeze si sa

  conduca contabilitatea proprie la sediile declarate pe teritoriul României.1

  Cadrul juridic care reglementeaza contabilitatea societatilor de asigurare-reasigurare si

  de reasigurare, precum si societatile de intermediere în asigurari este asigurat în principal de:

  � Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

  � Ordinul nr. 3129/2005, pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu

  directivele europene specifice domeniului asigurarilor; 1 potrivit art.1 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale

  Reglementarilor contabile specifice domeniului asigurarilor armonizate cu Directivele Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

 • � Ordinul 7/2007 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Comisiei

  de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3129/2005 pentru aprobarea Reglementarilor

  contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurarilor.

  Reglementarile contabile pentru unitatile de asigurare-reasigurare se elaboreaza de

  Comisia de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) si se aproba de Ministerul Finantelor Publice

  (MFP).

  Conform prevederilor art.2, art.8 si art.10 din Legea contabilitatii, societatile trebuie sa

  asigure:

  � înregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea

  informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de

  trezorerie;

  � efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ si de pasiv;

  � întocmirea situatiilor financiare;

  Contabilitatea se tine în limba româna si în moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor

  efectuate în valuta se tine atât în moneda nationala, cât si în valuta, potrivit reglementarilor

  elaborate în acest sens. Cursul utilizat pentru conversia în moneda nationala a situatiilor

  financiare anuale întocmite într-o alta moneda este cursul de schimb valutar comunicat de

  Banca Nationala a României valabil la data bilantului. Acest curs se prezinta în notele

  explicative.

  Societatile au obligatia sa conduca contabilitatea în partida dubla si sa întocmeasca situatii

  financiare anuale.

  O evidenta contabila stricta si efectuata la timp este esentiala. Sistemul contabil aplicat

  în prezent serveste nevoilor de informare si analiza ale entitatilor organizatorice din societatile

  de asigurare.

  I.2 ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII

  În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu

  modificarile si completarile ulterioare, societatile organizeaza si conduc contabilitatea, de

  regula, în compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul sef sau

  alta persoana împuternicita sa îndeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa

  posede studii economice superioare si raspund împreuna cu personalul din subordine de

  organizarea si conducerea contabilitatii, în conditiile legii.

 • I.3 STUATIILE (RAPOARTELE) FINANCIARE ANUALE ALE SOCIETATILOR

  DE ASIGURARI

  I.3.1. Delimitari si referinte. Exercitiul financiar

  Un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca rezultat al unor evenimente

  trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate si al

  carui cost poate fi evaluat în mod credibil.

  Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui, direct sau

  indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie catre entitate. Potentialul poate

  fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale entitatii.

  O datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute si

  prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care încorporeaza beneficii

  economice.

  Capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al actionarilor în activele unei

  entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

  Asiguratorii autorizati sa practice categoria de asigurari de viata si clasele de asigurari de

  accidente si asigurari de sanatate vor utiliza conturile sintetice aferente asigurarilor de viata.

  I.3.2. Modele si scheme de situatii financiare anuale

  Fiecare societate are obligatia sa întocmeasca situatii financiare anuale.

  Situatiile financiare anuale trebuie sa cuprinda2:

  a) bilantul;

  b) contul de profit si pierdere;

  c) situtia modificarilor capitalului propriu;

  d) situtia fluxurilor de trezorerie;

  e) notele explicative la situatiile financiare anuale.

  Conform legii contabilitatii nr.82/1991, republicata situatiile financiare anuale trebuie

  însotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice

  pentru întocmirea situatiilor financiare anuale în conformitate cu directivele europene

  aplicabile domeniului asiguarilor.

  2 Ordin nr. 3129 din 21.12.2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele

  europene specifice domeniului asigurarilor cu modificarile si completarile ulterioare

 • Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a activelor, datoriilor,

  pozitiei financiare, profitului sau pierderii entitatii, pentru respectivul exercitiu financiar.

  Situatiile financiare trebuie sa furnizeze informatii care sa fie:

  � relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor;

  � credibile în sensul ca:

  � reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a societatilor;

  � reflecta substanta economica a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma

  juridica;

  � sunt neutre, adica nepartinitoare;

  � sunt prudente;

  � sunt complete sub toate aspectele semnificative.

  I.3.2.1. Bilantul contabil

  Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ,

  datorii si capital propriu ale entitatii, la sfârsitul exercitiului financiar, precum si în celelalte

  situatii prevazute de lege.

  În bilant elementele de activ sunt grupate dupa natura si lichiditate si cele de datorii, dupa

  natura si exigibilitate.

  I.3.2.2. Contul de profit si pierdere. Distribuirea profitului

  Contul de profit si pierdere este format din:

  � Contul tehnic al asigurarii generale;

  � Contul tehnic al asigurarii de viata;

  � Contul netehnic.

  I.3.2.3. Situatia modificarilor capitalurilor proprii

  Situtia modificarilor capitalului propriu este prezentata ca o componenta separata a situatiilor

  financiare.

  I.3.2.4. Situatia flxurilor de trezorerie

  Analiza fluxului de numerar (trezorerie), care mai este cunoscut si sub denumirea de cash-

  flow, ne permite sa tragem câteva concluzii preliminare privind performantele societatii si

 • investitiile acesteia. Prin cunoasterea mecanismului si formei cash-flow-urilor se pot analiza

  capacitatea de îndatorare a companiei si modurilor de generare a profitului. Modelul cel mai

  utilizat de întocmire a unui tablou al fluxurilor de trezorerie este cel prezentat în Standardul

  international de contabilitate (IAS) 7 – Situatiile fluxurilor de numerar.

  3.2.5. Politici contabile si notele explicative la situatiile financiare

  Politici contabile

  Politicile contabile reprezinta principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile

  specifice aplicate de o entitate la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

  Notele explicative

  Notele explicative trebuie:

  � sa prezinte informatii despre reglementarile contabile care au stat la baza întocmirii

  situatiilor financiare anuale si despre politicile contabile folosite;

  I. Pentru asigurarile generale se vor indica:

  1. primele brute subscrise;

Embed Size (px)
Recommended