+ All Categories
Home > Documents > Shakespeare Aforisme Si Cugetari

Shakespeare Aforisme Si Cugetari

Date post: 07-Jan-2016
Category:
Upload: ioan-ioan
View: 63 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Description:
maxime cugetari
254
 I In culegerea de fală am selectai din opera lui. Shakespcar e reecţ ii cu caracter d.e. generalitate, atlt consideraţii succinte, af or isti ce, ci l şi cugetări ampl e, deveni te celebre, cu privire la condiţia umană. Primele se impun, în cea mai mare parte,  prinfrun bunsimţ, viguros, universal valabil, iar ultimile reectă gîndirea adinca,  plină de fante!ie a marelui "ill şi, totodată, mentalitatea renascentistă căreia ii era aşa de aproape acel Homo sum: humani nihil a me alienurn puto 1 , al lui # erenţiu. $ste de remarcat faptul că lectorul care sar strădui să descopere in opera lui  Shuk espeare % dincolo de dramele şi de. feeriile 1  „Sî nt om:  
Transcript
Page 1: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 1/254

 I 

In culegerea de fală am selectai din operalui. Shakespcare reecţii cu caracter d.e.generalitate, atlt consideraţii succinte,

aforistice, cil şi cugetări ample, devenitecelebre, cu privire la condiţia umană.Primele se impun, în cea mai mare parte,prinfrun bunsimţ, viguros, universal valabil, iar ultimile reectă gîndirea adinca,plină de fante!ie a marelui "ill şi, totodată,

mentalitatea renascentistă căreia ii era aşade aproape acel Homo sum: humani nihil ame alienurn puto1, al lui #erenţiu.

$ste de remarcat faptul că lectorul care

sar strădui să descopere in opera lui Shukespeare % dincolo de dramele şi de.feeriile

1  „Sînt om:

 

Page 2: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 2/254

I. CUVÎNT ÎNAINTE

sale, bogate în afecţiuni puternice şi inpastorale galante, in acţiuni singeroase şi în morţi aparente, în travestiuri poetice şi în happy-end-.m agreabile % un sistem &lo!o&c din care să lişnenscă şi In cure să seintegre!e gruvelei meditaţii, ar răiuinedescumpăni', ponte, constaţind că. nu aunici unul.

(rieit ar părea de neaşteptat la prima

vedere, Shakespeare, deşi cugetător profund, nu pare să & fost. în acelaşi timpcreatorul sau adeptul unui sistem &lo!o&coarecare. )u ştim care îi erau. părerile, înproblema cosmologică, în cea ontologicăsau epistemologică, şi ni se pare mai 

probabil faptul că în aceste privinţe nu aveavreo convingere nestrămutată, aşa cum au,îndeobşte, &lo!o&i alcătuitori de sisteme şi !eloşii lor neo&ţi. Shakespeare parc s* & apreciat la +usta ei valoare frumuseţeacîntecelor de sirenă ale marilor concepţii 

&lo!o&ce de pînă la el, dar fără să se & lăsat înlănţuit de farmecul lor prime+dios. $l sa ferit, parcă, săi facă pe. eroii pieselor lui să se întrebe, în vreun fel oarecare, dacămateria eistă din eternitate sau dacă afost creată, dacă omul, la rlndul lui, a fost 

creat sau. nu, dacă putem surprinde esenţa

VI  VII

Page 3: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 3/254

I. CUVÎNT ÎNAINTE

lumii. încon+urătoare sau va trebui să nemulţumim numai cu accidentele ei, adică cuaparenţa sensibilă a acesteia, dacăcunoaştem realitatea prin simţuri sau prinraţiune, dacă ceea ce vedem in +urul nostrueistă întradevăr sau e numai o ilu!ie,dacă esenţele lucrurilor se aă în lucruri,cum a&rmă -ristotel, sau în afara lor, cumpretinde Platou, dacă mişcarea eistă, aşa

cum demonstrea!ă lcrae/t, sau e nu0nai oimpresie, cum crede Parmenide, şi aşa mai departe. -u găsim, nici urmă de asemeneaspeculaţii în opera lui Shakespeare, şi totuşi persona+ele sale gîndese mult, poalemai mult, mai profund şî mai bine decît 

oricare alţi eroi de dramă sau de comediedin citi eistă şi, nu numai atît, dar gînd.irea na li se limitea!ă la propriile lor nelinişti sau suferinţe, eperienţesentimentale şi ambiţii rănite, ci îmbracăfoarte adesea acel caracter de. generalitate

care nca determinat să alcătuim aceastăculegere. Persona+ele shakespeariene nu&lo!ofea!ă ca la carte nici chiar atunci cînd se întorc, de la universităţile cele mai vestite ale. liantului, dur cugetarea lor sparge cu îndră!neală cadrul strimt al că!u

VI  VII

Page 4: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 4/254

I. CUVÎNT ÎNAINTE

rilor particulare din piesele respective,devenind aforistica sun meditativă1

Shakespeare, ca şi 2ontaigne, contemporanul său mai vîrstnic, era mai mult moralist de ăi &lo!of, gtndirea sa era mai mult practică de cit speculativă, şi deaceea se arăta mai puţin înclinat săde!bată opiniile unor &lo!o& ea Platou sau-ristotel, şi mai mult pe 3de marilor 

moralişti, ca de pildă Seneca.4acă persona+ele sale cugetă în continuu,ele fac acest lucru nu ca nişte doctori de la/ppsala sau "ittenberg, de la (ford sauSorbonna, ei ea nişte oameni cu eperienţăşi cu +udecată, loviţi de dulcea săgeată a

iubirii sau. de aceea chinuitoare a orgoliului +ignit, care i.5i dau seama că viaţa cuproblemele ei. de &ecare !i constituie orealitate mai im portantă si mai vastă deeîl unui din acele sisteme de. &lo!o&edogmatică medievală pe care le toceau în

latineşte sin de aţii, in marileuniversităţi. .,Sînt mult mai multe lueruri încer şi pe pa mint, 6oraţio, deeîl sini visatede a ta &lo!o&e778 , îi spune 6arnici,colegului său de la universitatea din"ittenberg.

VI  VII

Page 5: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 5/254

I. CUVÎNT ÎNAINTE

$roii shakespearieîii îşi pun, aşadar,

probleme concrete cu privire la bine şi. larău, reectea!ă îndelung asupra

avatarurilor iubirii copleşitoare şi asupramorţii implacabile, asupra scurtimii, vieţii şi fragilităţii omului, asupra vremelniciei gloriei şi asupra somnului, asupra artei actorului şi asupra femeilor, cu un cuvînt asupra a tot ce &ecare dintre noi, fără să & studiat &lo!o&a, cugetau9 în anumitemomente ale eistenţei noastre, cantină unrăspuns liniştitor, un adevăr sau un sfat înţelept. $roii shakespeai icni fac a cest lucru ca &ecare dintre noi % de asia ne sini aşa de apropiaţi % dar cu o deosebităpătrundere, cu un simţ robust ai realităţii şi eu o mare poe!ie a eprimării, astfel încît urmărindule reecţiile avan, impresia cădescind mai adine decît noi în propriilenoastre abisuri. /n covîrşitor bunsimţ 

popular şi o colosală fante!ie îşi faccontrapondere.Shakespeare vădeşte o mare +7rcdilectie

pentru eprimările, succinte, îşi îmbracă înformă de !icală pînă şi unele titluri ale pieselor sale: Mult zgomot penf.ru  nimic,

Totu-i ine cînd se termina cu ine,

 

VI  VII

Page 6: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 6/254

I. CUVÎNT ÎNAINTE

M%sura pentru m%sur%, şi în acelaşi timpse complace în cugetări ample, nuanţate, inde!voltarea cărora îşi face loc metafora şi care sînt eprimate de cele mai multe ori incadenţe poetice.

VI  VII

Page 7: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 7/254

I. CUVINT ÎNAINTE

2arca lor frumuşele nea determinat sareproducem pc. alocuri şi le. ciul original inlimba engle!ă.

Să nu uităm, insă, că aforismele şi cugetările ce pot & culese din opera lui Shakespeare oglindesc în mure măsură optica declasă a scriitorului şi mentalitatea epocii, aorinduirii. soctalpolitice în care acesta atrăit. 4e aceea, unele a&rmaţii, ea de pildă

a greu încercatului #i mort din -tena, devenit mi!antrop din cau!a ingratitudinii prietenilor săi, a&rmat ic potrivit căreia ;celorbogaţi greşelile li se iartă<8 , sau fra!a, dindiscursul regelui criminal 8= ivi0ard ul Ilîlea către armata sa, în care, spre aşi.

încura+a oştenii să re!iste împotrivaofensivei lui >ichmond, te spune acestoraeă ;conştiinţa nu e deeît o vorbă pe cure ofolosesc cei laşi, născocită la începutpentru ai ţine. /t respect pe cei tari<78 , sauconsideraţiile adesea usturăhtare ah7

unora dintre persona+e cu privire la femei,trebuiesc luate cu iu gr ano salis.

?u toate că în piesele lui Shakespeare

femeile sin' respectate şi adesea înfăţişate

constante în iubire, ca ulieta, de pildă, sau

8 #imon

I. CUVÎNT ÎNAINTE7  XI

Page 8: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 8/254

I. CUVINT ÎNAINTE

mai abile deeît bărbaţii, ca Porţia, şi mai subtile ca ei, ca #losalind, alunei cind estevorba de ele la modul foarte general, persona+ele manifestă uneori, neîncredere învirtuţile feminine. $ste, poate, aici nu atît manifestarea unui resentiment personal acărui cau!ă ar & putut & doamna brună dinSonete, cît o concesie făcută de mareledramaturg omului de rînd, spectator asiduu

al pieselor sale repre!entate la teatrul &loe, 't care generali!ea!ă cu uşurinţă,plăeîndui să vadă. în femeie, spre a glumi,mai degrabă aspectul versatil, deeît virtuţile incontestabile. #rebuie, avut invedere, de asemenea, că în societatea

feudală de pe vremea lui Shakespeare,femeia, deşi bine tratată în -nglia, nuşi putuse manifesta multiplelei calităţi pecare i lea pus în valoare abia societateanoastră de a!i.

 -şadar, epresii ca aceasta: ;Propriai 

diformitate nu apare tot atît de hidoasă ladiavol, pc ăl e a femeie<8 , se cer a & considerate cu o îndreptăţită re!ervă. $h7sînt mai curînd maliţio!ităţi deeît convingeri personale, cu atît mai mult cu cît uneori, ca în

I. CUVÎNT ÎNAINTE8  XI

Page 9: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 9/254

I. CUVINT ÎNAINTE

@>egele Aear, (), *, #+-#1.I. CUVÎNT ÎNAINTE9  XI

Page 10: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 10/254

(. )(T /0(T2(((

Page 11: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 11/254

I. CUVINT ÎNAINTE

eemplul de nud sus, sint rostite depersona+e negative. Să nu uităm că

Shakespeare a pus cele mai sinceresimţăminte de devotament şi de suavămodestie, de iubire &lială şi de aleasăfeminitate in ?ordeiia, din aceeaşi piesă încare 20o0Bi. soţul îngro!itoarei ?oneril,spune despre femei cuvintele amintite.

4e altfel, ui ci bărbaţii nu au fost mena+aţi : ...Coi, bărbaţii, putea0 să spunemmulte şi multe să +urăm, in realitate, ceeace arătăm întrece ceea ce voim, % aşa cum,dovedim, dealtfel. Sinte0u. mari înpromisiuni., dar în iubire, mici<8. -ceastă

caracteri!are deloc amabilă este. făcu0ă. deo femeie, si anume de. Diola din 0dou%sprezecea noapte, travestită înbărbat, si constituie eontrapartea. răutăţilor eprimate, de către unii bărbaţi cuprivire la femei. -m reţinut ambele păreri,

deşi lipsite de obiectivitate, pentru, că îşi fac echilibru şi pentru că, cine ştie, poatecă dau totuşi de gîndit...

 -lte cugetări par a trăilu o aplecare a.poetului spre pesimism, cu toate că feeriile

sale dovedesc încredere în. viaţă, în iubire,

XTI

 

Page 12: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 12/254

I. CUVINT ÎNAINTE

în fericire. ;Eortuna nu va veni ea niciodatăcu amîndouă miinile plineF se întreabăregele lenrie al fGlva. ;îşi va scrie, ea frumoaselei cuvinte numai cu litere murdareF( dată dă stomac şi nu dă hrană. -sta celui sărac şi sănătos. -ltădată dă ospăţ, dar iastomacul. -sta celui bogat, care are detoate, dar nu se poate bucura de nimicF78

4ar să nul confundăm pe Shakespeare cu

persona+ele sale.Shakespeare a fost avocatul tuturor cau!elor, aşa că multe din cugetările saleeprimă opinii cerute de împre+urări, înformă aforistică. 4e aici şi unde a&rmaţii contradictorii. 4e aceea nu toate cugetările

persona+elor sale, mai ales ale celor negative, ea de pildă cardinalul "oise5,lago, -acbeth sau Iîichard al IlIlea, deşi 

eprimate la modul generai, trebuieconsiderate nu ca aforisme, ci ca nişte

remarci oca!ionale a căror coloratură eimpusă de caracterul persona+ului carevorbeşte, şi de cau!a pe care o apără.#otuşi si astfel de. cugetări au rămascelebre şi sînt foarte adesea citate. )u neam putut opri de a le trece si în culegerea

XTI

 

Page 13: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 13/254

I. CUVINT ÎNAINTE

noastră. -şa, de pildă, ambiţiosul 2acbeth,după cc a săvîrşit o serie de crime.

XTI

Page 14: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 14/254

r.CUVÎNT ÎNAINTE

spre aşi potoli setea de putere, cugetăcu privire la fragilitatea vieţii omeneşti înbinecunoscutul său strigăt de durere pe

care îl scoate în clipa cînd aă că ia murit,nebună, demonicai solie: ;Diata, spune2acbeth, e o umbra trecătoare, un biet actor ca.re se împăunea!ă şi se agită înrăstimpul în care e pe scenă, şi despre careapoi nu se mai aude nimic. $ o poveste

spusă dc un idiot, plină cu !gomot şi eunebunie, şi care nu înseamnă nimic<8. $l constată aici nu !ădărnicia vieţii în general,ci pe aceea a unei vieţi eriminule, cum afost a sa. Sau, >ichard al IIIlca,generali!ea!ă greşit, dar în concordantă cu

caracterul său, atunci cînd spune despreconştiinţă cuvintele de+a amintite. -mconsemnat asemenea cugetări pentru a nureda unilateral meditaţiile shakespearieneşi pentru valoarea lor poetică.

 -lteori, însă, eroii negativi dc felul celor 

amintiţi, atunci cînd îşi +usti&că acţiunilecriminale, sau cînd, acu!aţi &ind, se apără,

introduc în tiradele lor consideraţii interesante şi universal valabile. ;-desea, cesăvîrşim mai bun ne este contestat de către

 

XIV I. CUVÎNT ÎNAINTE 14

Page 15: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 15/254

r.CUVÎNT ÎNAINTE

cen!ori bolnăvicioşi sau slabi şi, inschimb, ceea ce facem mai prost este, tot adesea, considerat drept opera noastră cea

mai bună<, constată cardinalul "olse5, sar spune o victimă a răutăţii omeneşti, de fapt un om politic cu vederi înguste, un persona+ reprobabil care îşi ascunde procedeeleinadmisibile îndărătul unor constatări +uste.;4e vom. rămîne inactivi, remarcă el în

conclu!ie, dc teamă că &ecare acţiune anoastră ar putea & răstălmăcită saucontestată, va trebui să prindem rădăcini acolo unde. ne aăm, adică să stăm

nemişcaţi ca nişte statui ale stalului<8.

EalstaH observă la rîndul lui că ;nu face ofaptă, rea un om care munceşte in sensul vocaţiei sale< , iar Iago, per&dul Iago pecare şeful lui, (thello, ii numeşte ;onestul Iagou  tocmai pentru că aparenţa îi eraireproşabilă, face şi el consideraţii înţelepte

cu privire la libertatea omului de a dispunede el însuşi mulţumită voinţei, care dăascultare raţiunii sănătoase, dacă vrem.;4e noi depinde, spune el, să &m întrun fel sau în altul. #rupul ne este grădina al cărei pa!nic e voinţa noastră, aşa încît, dacăvrem să plan

8 6enrlc al

XIV I. CUVÎNT ÎNAINTE 15

Page 16: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 16/254

I. CUVINT ÎNAINTE

turn ur!ici sau să semănăm lăptucă,hisop să, punem, cimbrul săl plivim, să oacoperim cu un singur fel de iarbă, ori să o

împodobim cu, mai multe, sau stearpă să olăsăm, din lene, sau cu pricepere să ofacem să rodească, da, în vrerea noastrăstau puterea şi cori+abila autoritate, spre aface toate, astea. 4acă, balanţa vieţii noastre nu ar avea un taler pentru raţiune

spre a echilibra, sen!ualitatea de pecelălalt, sîngele şi +osnicia naturii noastrenear duce spre cele moi incredibilere!ultate0778.

4e asemenea, o oarecare neîncredere înoameni, undireşte unele dintre cele mai,

frumoase reecţii ale sale. ?hiar atunci cind 6a miel, de pildă, laudă, făptura umanăspunind despre, cu că esle o capodopera ,Shakespeare are gri+ă săl facă pe tristul,prinţ să adauge că. această, imperfecţiunea naturii, care c, omul, este făcută dinpulbere şi, ca atare, nul interesea!ă.

 -ceastă trăsătură sceptică se datoreştetot epocii în care trăia poetul, ilustră în

istoria, -ngliei, dar nu mai puţin o epocă de

incertitudine, suprasaturată de conicte

8

 XVIII. CUVÎNT ÎNAINTE16

Page 17: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 17/254

I. CUVINT ÎNAINTE

religioase, de. asasinate pentru cucerireatronului, de ur!eli, de trădări şi de crime.?u atît mai amare sînt uneori constatările,pe care Ic fac, persona+ele cu privire la &reaomenească, cu cît autorul lor ar & fost mai fericit să trăiască întro epocă de, armonieuniversală de felul celor între!ărite peatunci doar în utopii şi în lumea de basm afeeriilor sale, epocă, în care inima lui plină

de duioşie sar & simţit mai acasă decît înaceea a ceremoniilor de, curte, a autorităţii regale absolute şi a comploturilor, care eracea. clisabetană. -ceastă, lipsă deîncredere in. înţelepciunea celor puternici,nobili şi avuţi, de pe. alunei, îl făcea să

spună, că prelinsa lor înţelepciune era mai degrabă curată nebunie, şi, că ceea ce ei pretindeau a & nebunie era, poate, adevărata înţelepciune, cel puţin în anumite,ca!uri.

 -şa se eplică eistenţa numeroaselor 

cugetări avînd ea obiect nebunia şi înţelepciunea, nebunia înţeleptului saunebunul înţelept.

 -şa se eplică, de asemenea, pre!enţa înunele piese shakespeariene a cile unui clovn, bufon, sau sărac cu duhul, a căror funcţie este aceea de raisonneurs-t.

 XVIII. CUVÎNT ÎNAINTE17

Page 18: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 18/254

I. CUVINT ÎNAINTE

)u numai atît, dar atunci cînd persona+eca 6amlet, sau $dgar, &ul urgisit al lui 

Jlocester, din egele ;oar, vor să

eprime adevăruri în mod nestingherit, facpe !mintiţii. Pe de altă parte, curtenii,au!indui, sînt convinşi că au dea face cunebuni şi. ca atare le tolerea!ă invectivele.Iar regii, încon+uraţi, de linguşitori de felul unui ( vrie, din Hamlot, sau de curteni 

vicleni, ca Pohmius, din aceeaşi piesă, îşi aduc în prea+ma lor cile un măscărici, omdin popor deştept şi hîtru, căruia nu numai căi îngăduie, dar îi şi ordonă să Ic spună

despre tot ce văd numai adevărul. >egii shakespearicni sorb astfel înţelepciuneaadesea nemiloasă şi aspră, a bufonilor, şi totK prin gura bufonilor Shakespeare îşi face au!i0ă în teatrul clisabetan +udecata

sa. nesulemenită cu privire la realităţilevremii sale. -semenea persona+e în aparenţă

groteşti, dar în realitate pline de bunsimţ,şi nu lipsite de savoare, deşi nu vorbescnumai în aforisme, ci se referă mai mult la

ca!urile concrete vehiculate de piesele

4

 XVIII. CUVÎNT ÎNAINTE18

Page 19: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 19/254

I. CUVINT ÎNAINTE

respective, rostesc replici cu caracter aforistic prin faptul că sint purtătoare decuvînt ale +udecăţii, omeneşti sănătoase,ale înţelepciunii perene, neso&sticate demodă, de laşitate, de interes sau de o vanăcurtoa!ie. In felul acesta, bufonul lui Aear,şi $dgar, din egele ;oar, ifamtet atunci cînd se preface că este nebun, doica dinomeo 'i !nlieta, #kcrsiies din Troihis 'i

resida între alţii, completea!ă în mod fericit prin vorbele lor cura+oase, altecugetări cu caracter aforistic şi constituieîmpreună cu acestea o generoasă ofrandăadusă de Shakespeare raţiunii şi prinraţiune omului adevărat, comple, uneori 

derutant, dar întotdeauna nobil prinspiritualitate, aşa cum nil dorim astă!i mai mult ea niciodată.

Iată de ce teatrul şi poemele lui Shakespeare constituie cartea, de căpăta amultora, care o deschid la intunplare spre a

găsi aproape pe &ecare pagină reecţii interesante cu privire la afecte, iar dintreacestea în special la iubire, iubirea &ind aceea care ia inspirat autorului poate celemai multe gînduri pline de adevăr şi depoe!ie.

2I6?$- #i$>f)4$I

 XVIII. CUVÎNT ÎNAINTE19

Page 20: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 20/254

I. CUVINT ÎNAINTE

Ho<oi.o=>rn

1""+ !ohn Sha?espeare, fermier (a

Snitter@eld, tat%l (ni AilliamSha?espeare, so staile'te într-o localiial o înBerinal%, Strat-l9ord-on-0 Bon.

1""6 sle consilier municipal la SteaCford.

1""S Se c%s%tore'te cu Mary 0rdcn,@ica unui proprietar din Ailmcote. 0uopt copii, dintre care primii doi mor (ascurta Breme dup% ce s-au n%scut.

1"8.9i L aprilie: se na'te AilliamSha?espeare, al treilea copil al (ni !ohn

Sha?espeare.1"&" !ohn Sha?espeare deBine

pre'edinte de corporaDie, rang foarte însemnat.

1"&S ompaniile teatrale (amenii 

reginei 'i (amenii din "orcester dau

 XVIII. CUVÎNT ÎNAINTE20

Page 21: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 21/254

I. CUVINT ÎNAINTE

reprezentaDii (u Stratford, unde sini.primiDi de !ohn Sha?espeare.

1"6# !ohn Sha?espeare solicit odreptul de a aBea o stem% personal%. (se Ba acorda acest drept dou%zeci deani mai tîrziu, împreun% cu statutul de„gentlemanE.

1"4* M noiembrie: se acord%autorizaDia de c%s%torie lui Ailiiam

Sha?espeare cu 0nno HathaFay, @ic% aunui fermier din Beci-n%lafe, n%scut% in1""+.

1"41$ Gup% 'ase luni de la c%s%torie,la ti mai, e otezat% @ica lor, Susanna.

1"4" ;a februarie sînl otezaDigemenii llamnet 'i !udith.

1"S4 lota englez% distruge  -rmadaspaniol%, care ameninDa cu dearcareape coastele Marei Iritanii.

1"J+ 5 1"J* Krimele reprezentaDii

ale piesei în trei p%rDi Ning 6enri0 DI=egele (lenric al )l-leaL.1"9!* iuma fa, la ;ondra, 11 E++

de Bictime, din mari ie Nun% indecemrie, 'i alicitL +++, în anulurm%tor. Teatrele sînt, în maNoritateatimpului, închise.

 XVIII. CUVÎNT ÎNAINTE21

Page 22: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 22/254

II. CRONOLOGIE

 în septemrie, oert &reene,scriitor, îl atac% pe Sha?espeare într-unpamOet în care se f%cea aluzie la un fac-

totum ce so crede singurul...  ;skakescene< =scutur%-scen%L din Dar% 'i,parodiindu-i-se un Bers din 6enr5 DI,partea treia, sc l%sa s% se înDeleag% c%Sha?espeare ar @ plagiat piesele unor&reene, Keele, ashe 'i MarloFe.

1"J* 5 1"J$ Krimele reprezentaDii alepieselor #he#raged5 of Ning >ichard III =Tragedia

regelui ichard al (((-leaL 'i #he ?omed5 of $rrors =omedia erorilorL.

1"J$ Se pulic% poemul luiSha?espeare Dcnusand -donis. Moare cunoscutul autor dra-matic englez hristopher MarloFe=n%scut în 1"#3L.

1"J$51"J3 Krimele spectacole alepieselor #itus -ndronicus 'i #he #amingof the ShreB =(mlînzirea scorpieiL.

1"J3 Se tip%re'te poemul luiSha?espeare #he>ape of Aucrcce =%pirea ;ucrelieiL.

II. CRONOLOGIE XXIIIXXII

Page 23: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 23/254

II. CRONOLOGIE

1"J351"J" Krimele reprezentaDii alepieselor #he #Bo Jentlemen of Derona=ei doi domni din )eronaL, Aove7sAabour7s Aost =Padarnicele chinuri aleiuiriiL 'i >omeo and uliet.

1"J" Sha?espeare face parte dincompania teatral% #he ?hamberlain7s2en =Qamenii 'amelanuluiL, creat% de !ames Iurage 'i de @ul acestuia,

ichard.1"J" 5 1"J# So Noac% pentru prima

oar% #he#raged5 of Ning >ichard II =Tragedia

regelui ichard al (l-(eaL 'i  - 2idsummer)ighrs 4ream =n Bis în noaptea demiNloc de Bar%L.

1"J# ;a 88 iunie moare, în Bîrsl% deunsprezeceani, llamnel, unicul @u al luiSha?espeare.

1"J# 5 1"J6 Se Noac% pentru primaoar% #he

Aife and 4eath of Ning ohn =)iaDa 'imoartea regelui (oanL 'i #he 2crrkant of Denire =egustorul din )eneDiaL.

1"J6 Ailliam Sha?espeare cump%r%,la Strat-

II. CRONOLOGIE XXIIIXXII

Page 24: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 24/254

II. CRONOLOGIE

ford, un foarte frumos imoil, cu #+ deliBre.

1"+6 5 1"J4 Krimele spectacole ale

piesei Ning Ilenr5 ID =egele llcnrie al !)-leaL în dou% p%rDi.

II. CRONOLOGIE XXIIIXXII

Page 25: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 25/254

((. QQ;Q&(

1"J4 Sha?espeare Noac% în comediaiui Ien !onson $ver5 2an in 6is 6umour =ie-

care cu hazul luiL. Se pulic% Aove7sAabour7sAost, prima piesa tip%rit% pe care aparenumele lui Sha?espeare.

1"J451"JJ Krimele reprezentaDii ale

pieselor 2uch -do about )othing =Multzgomot pentru nimicL 'i #he Aife of 6enr5 D =)iaDa lui Henric al R-leaL.

1"JJ ompania #he ?hamberlain s2en  î'i con-struie'te propriuC ei teatru. Jlobe. Se

pulic% culegerea de poeme #he.Passionate Pilgrim Kelerinul pasionalL, atri-uit% lui Sha?espeare.

1"JJ51#++ Krimele spectacole alepieselor  ulius ?aesar, -s Gou Aike It 

9

9

9

9

9

9

5

5

Page 26: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 26/254

==him B% placeL 'i #BelfthSight =0dou%sprezecea noapteL.

1#++umele lui Sha?espeare apare

pentruprima oar% în registul lirarilor, la Laugust, odat% cu inscripDia piesei 2uchea 4oo about notliinge.

1#++51#+1 Krimele spectacole alepieselor 6amlet, Prince of 4enmark 'i

#he 2err5 "ives of "indsor =eBesteleBesele din AindsorL.

(; QQ;Q&(

Se pulic% poemul lui Sha?espeare#he Phoeni and the #urlle =eniul 'iturturicaL.

1#+1 ;a O septembrie moare tat%l lui

Ailliam Sha?espeare.1#+1 5 1#+* Se reprezint% pentru

prima oar%#roilus and ?ressida.

1#+* 5 1#+$ Krimele reprezentaDii ale

pieselor -lDs

Page 27: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 27/254

"ell Iha' $nds "ell =Tntu-i ine eindse termin% eu ineL 'i 2easure for 2easure =M%sur% peni ru m%sur%L.

1#+$ Moare regina Ulisaela 1-a a0ngliei =n%scut% in 1"$$L. Sha?espeare Noac% în piesa lui en .lonson, Se+anus.ompania #he 3liamheiiains 2eu deBine#he Nt7ng7s 2en =Qamenii regeluiL, odaiacu Benirea la tron a lui laeo ;ui.

umele lui Sha?espeare igureaz% pelisla societarilor.

1#+3 Krimele spectacole ale piesei(lhcllo, the 2oor of De.nice =Qthello,maurul din )eneDiaL.

1#+" 5 1#+# Krimele spectacole alepieselor NingAear =egele ;earL 'i 2aebeth.

Page 28: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 28/254

22)( ((- QQ;Q&(((. QQ;Q&(22)((

1#+#51++6 Se reprezint% prniruprima oar% -nton5 and ?leopatra.

1#+6 Susanna, @ica lui Sha?espeare,so murit%cu medicul !ohn Hali, din Stratford.

1#+651#+4 Krimele reprezentaDii cu?oriolanus 'i, proail, cu #imon of  -thens.

1#+4 ;a februarie este otezat%lizaheth

Hali, nepoata (ni Sha?ospearo. ;a Qaugust.Sha?espeare deBine coî9ondator la teaf rulacoperit, instalat în fosla m%n%slireIlac?friars. ;a Q septembrie este înmor-

mîntat% mama lui Ailliam Sha?espeare,1#+4 5 1#+J Se reprezint% pentru

prima oar%Pericles, Prince of #5re.

1#+J Se pulic% Sonetele iui

Sha?espeare.

Page 29: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 29/254

1#+J 5 1#1+ Krimele spectacole alepiesei ?5mbe.line.

1#1+51#11 Krimele spectacole ale

piesei @G intrus #ale KoBeste de iarn%L.1#1151#1* Krimele spectacole alepiesei #he. #empcst urtunaL.

1#1* 0nul primei semn%turicunoscute a lui Sha?espeare, pus% pe odepoziDie a sa în procesul Ielnl t-MountNoy.1#1* 5 1#1$ Se reprezint% pentru

prima oar% #heEamous 6istor5 of the Aife of Ning

6enr5 DIII =aimoasa istorie a BieDii

regelui Hcnric al )((;leaL.1#1$ Teatrul Jlobe e distrus de unincendiu.

1+1# !udith, a doua @ic% a luiSha?espeare se m%rit% cu ThomasVuiney, din Stratford. ;a martieSha?espeare î'i scrie testamentul.

;a L aprilie moare AilliamSha?espeare 'i este îngropat la aprilie, la Stratford.

M. it.

Page 30: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 30/254

0Q(SM W( tTAT0lti

0T()(TXY(:1 Z S% nu ne aDinem de la actiBit%Dile

noastre necesare ele team% c% am putea @atacaDi de unii critici r%uBoitori, care sintîntotdeauna ca ni'te pe'ti înfometaDi ceurm%resc o coraie proasp%t echipat%,f%r% alt pro@t decît o zadarnic% inBidie.

0desea, ceea ce s%Bîr'im mai un ne estecontestat de c%tre cenzori oln%Bicio'isau slai, 'i, în schim, ceea ce facem maiprost, e tot adesea, considerat, dreptopera noastr% cea mai hun%. Ge Bomr%mîne inactiBi de team% c% @ecare

acDiune a noastr% ar putea @ r%st%lm%cit%sau contestat%, Ba treui s% prindemr%d%cini acolo unde ne aO%m, adic% s%st%m nemi'caDi ca ni'te statui.

6enric. al @7lllleR, (, , 6f8 5SU.1

0TQ(

Page 31: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 31/254

* Z Qare nu-i ciudat c% actorul %sta,

aici, într-o @cDiune, [mC.r-tm simulacru depasiune, î'i poale pune suOetul in sluNaintenDiei, astfel încît, în

1  MenDiunea de 

Page 32: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 32/254

SHAKESPEARE III. AFORISMEŞI CUGETĂRI

timp co Noac%, faDa îi p%le'te, ochii îil%crimeaz% 'i pare tulurai \

6amlet, ((, *, "4+-"4J.

$ Z %utaDi ca discreDia s% B% conduc%,gestul s% corespund% Borei, Boragestului,?iînd seama s% nu dep%'iDimodestia naturii.

6amlet, ((T, *, 1J-*$.

3 Z Qrice e eagerat dep%'e'teintenDia piesei, al c%rei scop a fostîntotdeauna de a p%rea o oglind% a

naturii, de a ar%ta tr%s%turile BirtuDii,

imaginea dispreDului, adeB%rata Bîrsl% 'inliipul limpuîui, forma 'i amprenta lui.6amlet, ]@, *,

0G)X" Z 0deB%rul adeB%r r%mîne oricît de

mult l-am suci.2ăsură pentru măsură, ), 1, 3" 53@.

ii Q, cît de frumoas% ne parefrumuseDea cînd e înzestrat% cu podoaape care i-o confer% adeB%rulC =QC hoFmuch more doth cauly eauteous seem ^

a glossary by W. J. Craig, M. A. Humphrey Milford, OxfordUniversity Press, Loudon, Edinburgh, Glasgow, New York,Toronto..., 1919 (The Oxford Shakespeare).

Page 33: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 33/254

SHAKESPEARE III. AFORISMEŞI CUGETĂRI

Iy that sFeet ornament Fhich truth dothgiBeCL

Sonetul ;(), 1 5 *.

0M(((T(H6 Z 0miDia-i pur 'i simplu doar umraunui Bis. f 0mit ion is merely the shadoFof a dream.L 6amlet, it, *, *&4-*_`J.

S Z Bit% amiDia. ^...^ um poate omul

]... s% spere in reu'it% prin amiDie\Ilenric al DII 8lea, (((, *, 3b1-b3$.

0l[0ltlî2Y<

+ Z e-i dulce la gustai, deBine, ladigrslie, acru. =Things sFeet ]o tasteproBe in digestion sour.L 2rhonl al lilea, (,$, *.

1+ Z =.L, ranguri ]noiliareC Ge cite oriîi speriaDipe prosti cu fastul si cu g%telileBoastre,'i-i duceDi

de nas pe înDelepDi cu false aparenDeC2ăsură pentru măsură, ((, 3, 1* 5

1".

11 Z 0parenDele pot @ dintre cele mainesincere.

;umea e mereu dezam%git% de podoae.

Page 34: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 34/254

SHAKESPEARE III. AFORISMEŞI CUGETĂRI

=So maythe outFard shoFs o least themselBes: ^The

Forld is still deeeiBM Fith ornament.L)egustorul din Deneţia, (((, *, 6$5 63.

1* Z 0desea natura îmrac% Biciul cu unBe'-mînt frumos. =... nature Fith a eautousFall ^Goth oft close in pollution.L

 - douăspre!ecea noapte, , *, 3@ 536.

U! Z Haina im to face c%lug%r. =0ll hoods

ma?e not mon?s1

.L lenric at D2fat, (((, 1, *$.

0SK!M11 Z GiaBolul e asNnai 'i mi-i place s% @e

lratat cu asprime, ...the @end is rough,

and Fill not he roughly used.L - douăspre!ecea ii7taplc, (, 1, 1*#.0STQ;Q&((-:

1" Z Kentru dezasi rele noasl re d%mBina pe

1 Acelaşi proverb este amintit în latineşte:„Cucullus

nonfacitmonaeluim", in Măsură pentru măsură, V, 1, 257.

Page 35: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 35/254

SHAKESPEARE III. AFORISMEŞI CUGETĂRI

soare, pe lun%, pe stele, ca 'i cum ani @sec%turidin necesitato, prost i din cauza mi'c%rilor

cere'ti,'mecheri, punga'i 'i tr%d%tori printr-opredo-minanD% a sferelor, eDiBi, mincino'i 'iadulteridintr-o neBoit% supunere forDelor

planetare, ca 'icum r%ul l-am face dintr-o porunc% diBin%.(at%un admirail suterfugiu ai omului,me'ter înstric%ciune: acela de a da Bina înclinaDiilor

salespre desfrin, pe o steaCftrgclc Aear, 1, *, (.9îi511$.

0

1# Z e repede începe s% se agite

natura ome-neasc%, atunci cînd o preocup% aurulC=(loBBuic?ly nature falls into reBolt ^ Ahengold eco-mes her oNectCL

Page 36: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 36/254

SHAKESPEARE III. AFORISMEŞI CUGETĂRI

 lenric al IDtea, partea doua, (), ", #35 #",

16 Z Qare ce fel de zeu e aurul, de-i

adorai într-un templu mai Nosnic decît ococin% de porcii9 Tu e'ti acela careînzestrezi coraia, spinteci Balul, conferirespect plin de admiraDie pîn% 'i unuisclaBC ii adorai, 'i @e ca cei ce-Di sintsfetnici pe Becie 'i te sluNesc pe tine

singur, s% @e încununaDi cu pl%giC#imon din -lena, ), (, "* 5 "4.

HXlt0Y(7S Z oi, %raDii, putem s% spunem

uuille si multe s% Nur%m. (n realitate, ceea

ce ar%t%m întrece ceea ce Boim 5 a'a cumdoBedim, de altfel. Sintem mari înpromisiuni, dar în iuire, mici. =Ao, men,may say more, sFear inore> ut imleed ^Qur shoFs are more than Fill, for still FcprouBe ^ Much in our BoFs, ut little in our

(nBe.L .1 douăspre!ecea in+apic, 77, 9,, 1145 1*+.

(.( Y((>1+ Z um e posiil, oare, ca oamenii s%-

'i Bîre un du'man în gur%, care s% (e fure

Page 37: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 37/254

SHAKESPEARE III. AFORISMEŞI CUGETĂRI

minDile, 'i totu'i s% @e pentru ei oucurie, o pl%cere, o s%r%toare, un triumf în a @ preschimaDi în estii\

(lhclh, ((, $, *J$-*J#.*+ Z (-a pl%cui diaBolului-eDie s%-i fac%

(oc al%turi 'i diaBolului-furie. Wi astfel, oimperfecDiune mi-o arat% pe alta, pentru am% dispreDul pe mine însumi.

(lhel0a, TU,  îi, *J+--HQ*.

Page 38: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 38/254

UI. AFORISME ŞI CUGETĂRI

0forisme Kicuget%ri

SIIAKKSHEARE1

Page 39: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 39/254

SHAKESPEARE

MC[U Wl H0([*1 Z imic din cile eist% pe. DiNiBinC mi

este

alîl tir. r%ii încît s% nu aduc% p%mînlului siimine, 'i nici atît de (mn încît, a%tui @indde laadeB%rata sa meni re, sau ahuzindu-so deel. s%

nu se reBolte, 'i s% nu se întoarc%împotriBa @riisale.

><nc< '^ .M ali&a, ll, $, 16 5*a.

** Z K%mînluî cel mai rodiCor oste îsiacela'itimp 'i cel mai propice uruienilor. =MoslsuhNectis te faOest soil to Feeds.L

897iirie. al IDlca, partc>i dEiiu, (), 9i,"9i.

(/(X K(M(*$ Z Iuna primire este ca sosul în

ucale: (Tir%el, osp%Dul e s%r%c%cios.

2achcth, Ctl, 3, rai -

 !M(i).<)Y<

39*

Page 40: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 40/254

SHAKESPEARE

*1 Z Iun%BoinDa ri9pcf al >t est c r%sphitif % cu un%BoinD%. înd leul alint% mielul,acest a îl urmeaz% pretutindeni.

6enric al Dllca, partea treia, (), 4, 3J-"+.

0;0TQ(

*" Z %l%torii treuie s% semulDumeasc% cuce li se d%.

?um vă place, ((, h, 14.*# Z 0 Bedea multe 'i a nu aBea nimic

înseamn%a aBea ochii ogaDi 'i mîinile s@racB. _.ToluiBe

soen murii and io haBe noi lung, is to haBerich nyo ar.d poor liands.L?a0n Vă plac, (), 1, *9i--*iî.

=90;QMM@<88 Z alomnia este ca mo'tenitorul: de

îndat% ce s-a încuiat într-un loc, r%mmeacolo pentru 1 o l-tic auria, =...siaiiderliBes upon sueeession, ^ or eBer housedFhere it gels possession.L

?omedia erorilor, 111, 1, 1+" 5 1++.

*!S Z u ne putem imagina cit de nuilipoate otr%Bi o Bor% rea iuirea. =Qne

40*

Page 41: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 41/254

SHAKESPEARE

doth noi ?noF^ (loF much un 111 Fordmay empoison li?ing.L

2u/ !gomot pentru nimic, 111, 8, t8" 54=8.

*CL Z u-i torD% sau m%rire in ast% lume,care s% s.-.ipe de cenzura calomniei. 1+aloBe'te pe la spate Birtutea cea mai pur%.

2&sură pentru măsură, (((, *, *++5 *+*.

$+ Z ici chiar Birtutea nu-i ferit% deatacurile9alomniei. =)irlce fu.i.-.elf 9scapes nulcalomnions

slro?es L

6amlct, @, /.0K((($1 Z apriciile noastre sînt mult mai

z%p%cite 'imai schim%toare, mult mai pasionate 'imainesigure, mai repede domolite 'i stinsedeeîtacelea ale femeilor.

 - [email protected].= ,rtVa noapte, ((, 9i,% ,9(S.

41*

Page 42: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 42/254

0USK0U;9(((. 0Q(SM W( &TX(

J

Page 43: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 43/254

0S0TQH(

$* Z e altceBa este o c%s%torie silit%decît unmierii, o BiaD% de discordie 'i de certuricontinui\în Breme ce contrarul ei aduce fericire 'i eîns%'i

imaginea p%cii cere'ti.Ienric al Dllca, partea înlîNa, ), ", =9*-8".

$$ Z Timpul parc% merge în cîrN% pin% ceiuireaî'i termin% de celerat toate riturile.

2ult !gomot pentru nimic, ((, 1, $63 5$6".

$3 Z ste ine ca femeia s% ia de %ratpe unulmai in Bîrst% decît ea. 0'a se Ba potriBi

mai inecu el 'i Ba r%mîne st%pîn% pe inima soDuluiei.

 - douăspre!ecea noapte, ((, 3, *J 5$1.

Page 44: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 44/254

$" Z ;a cununia @ului s%u, tat%l esteoaspetelecel mai ineBenit, la mas%.

Poveste de iarnă, (), $, 3+6 5 3QJ.MQ(

$+ Z eremonia a fost în primul rîndmenit% s-arunce un glanD pe fapteneînsemnate, ea primiri Bane 'i falsed%rnicii ce sînt de mai 9nainte regretate,într-o prietenie adeB%rat% ceremonia nuare ce c%ta.

#imon din -tena, (, *, 1" 5 14.

(ST

$6 Z e armur% poate @ mai trainic% decîto inim% curat%\ el a c%rui cauz% e dreapt%,e înarmat.> dar cel a c%rui con'tiinD% estemînNit% de nedrept%Di, chiar de-ar @acoperit de sus pîn% Nos cu oDel, tot golr%mîne.

6enric al Dllea, partea doua, (((, *,*$*5*$".

$4 Z SuOetul face og%Dia trupului. 0'acumsoarele str%luce'te prin norii cei maiîntunecaDi,

Page 45: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 45/254

cinstea iese la iBeal% prin cel mai s%racBe'mjnt.

îmbltn!irea scorpiei, (), $, 16"5

16#.$J Z u eist% mo'tenire mai preDioas%

decîtcinstea. =o legacy is so rich as honesty.L

#otui bine cînd se termină cu bine, (((, ",1$.

3+ Z )ai, o dat% ce ne-am pierdutcinstea, nimicnu mai merge a'a cum treuieC =0lac?CFhenonce our grace Fe haBe forgot, ^ oting

goesrightCL2ăsură pentru măsură, (), 3, $# 5

$6.

Q2(P((>

31 Z oncizia este suOetul raDiunii, iardiBaga-Diile îi înOoresc marginile, eteriorul.=IreBityis Mie soul of Fit, ^ 0nd tediousness thelims

and outFard Oonrises.L

Page 46: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 46/254

 Iamlet, ((, *, J+5J1.

QG(Y( M00

3* Z S% st%m Nos 'i s% spunem poBe'ti

tristedespre cum mor regii: unii au fostdetronaDi,alDii uci'i în r%zoi, alDii urm%riDi despectrelecelor pe care ei i-au detronat, alDii otr%BiDideneBeste, alDii omorî Di în somn, toDiasasinaDi, c%ci

Page 47: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 47/254

10 SHAKE EAHK

 în însu'i cercul coroanei ce înconNur%tîrnplele muritoare ale unui rege, moarteaî'i are curtea ei> Bicleana domne'te acolo

%tîndu-'i Noc de autoritatea acelui rege,rînNind la pompa lui, oferindu-i un suOu, omic% scen% pe care s% se Noace de-amonarhul, s% se fac% temut 'i s% ucid% cuo priBire, inspirindu-i egoism 'i Banitate,dimpreun% cu ideea c% acest trup care

sluNe'te BieDii noastre drept zid deap%rare ar @ o aram% de nep%truns. 0poi,dup% ce e-a distrat în felul acesta, Bine laurm% 'i cu Bîrful unui ac minusculstr%punge zidul castelului 'i... adio regeC

>ichurd al IIlea,7lll, *, 1""-16+.

QST0Y0

3$ Z onstanDa c un metal a c%ruipuritate nueste un dar al orC unei. Ge-ar @ a'a,Biteazul 'i

la'ul. înDeleptul 'i neunul, artistul 'ianalfae-tul, cel tare 'i cel sla ar @ la fel dera@naDi 'ide puri. )iNelia sorDii este îns% aceea care,sumd

cu al ei puternic eBantai, împr%'tie ceea

Page 48: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 48/254

10 SHAKE EAHK

ce eu'or, astfel încît ceea ce r%mîne estemetalul greu,

plin de forD%, 'i f%r% amestec.#roibts şi ?ic.Vidu. (, $, ** -*".

33 Z 0. r%mîne constanDi neunilorînseamn% aface din constanDa noastr% neunie.GimpotriB%:

cel ce poal e s% ramîn% credincios unuist>1pîncare î'i pierde puterea, cucere'te ci însu'iceea cea pierdut mai marele s%u, 'i-'i cî'tig% locBrednicNn istorie.

 -moniu şi ?leop0itr.:, (((, î (. ir8.QT0STl9i Z nele Nocuri sini isloBitoare, dar

truda pe care ne-o prileNuiesc ne face

pl%cere. 0numite feluri de înNosiri pot @surorile cu noleDe, 'i lucruri dintre celemai modeste pot @ folosite în scopuriimportante.

Eurtuna, t]], 1, ]-3.

Q(/KY(U 

Page 49: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 49/254

Page 50: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 50/254

10 SHAKE EAHK

34 Z ei ce folosesc otraBa, n-o iuesc.u toatec% i-am Brut moartea, îi ur%sc pe asasin.

>ichurd a' IIdea, R< +, 9/S53+.3J Z i9ima nu are limii dat9 seeprim% eueloeinl%.

6arnici, ((, *, #$+-+$1.

"+ Z Tr%darea 'i crima merg mîn% înmina, ca opereche de demoni sortiDi s% se aNute unulpecel%lalt. Gar colaorarea lor este atit degrosolan%

încît admiraDiei nu-i scap% nici un strig%tîn faDaoperei lor.

Ilcnric al Ddea, 88, *, 1+"-1+4.

"1 Z rima tot Ba Bori, chiar dac%limile ar

r%mîne mute. =&uiltiness Fill spea? ^Thonghtongues Fere out of use.L

(thelto, ), 1, 1+J-11+.

"* Z Q crim% atrage dup% sine alt%

crim%. 0sa-

Page 51: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 51/254

10 SHAKE EAHK

sinatul e tot a'a de aproape de desfrîu caOac%rade fum. QlraBa si tr%darea sînt raDele

crimei.Prric/s, (, 1, 1$6 5 1$J.

P(M

"$ Z ruzime esCe s% împoB%rezi pe-imom ce

cade. =9Tis a eruelty ^ To load a fallingrnan.L

6enru: al DIfIdea, ), $, 6+-66.MKXT0

"3 Z e-i superOuu curînd ale'te p%rul,în timpce cump%tarea lunge'te BiaDa.

)egustorul din Deneţia, i, J51+Q0WT(("" Z (uirea Bore'te cu mai mult%

înDelegere,

iar înDelegerea cu mai mult% iuire. =;oBetal?sFith etter ?noFledge, and ?noFledgeFithdearer loBe.L

2ăsură pentru măsură, (((, *, 1#$ 5

1#3.

Page 52: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 52/254

10 SHAKE EAHK

"# Z 0 cunoa'te ine pe cineBa e ca 'icum te-aicunoa'te pe tine însuDi. =To ?noF a man

Fell,Fere to ?noF himself.L6amlet, ), *, 13#5136.

0!"6 Z el ce se consacr% cu adeB%rat

r%zoiuluinu se mai iue'te pe el însu'i, pe cind celce seiue'te pe el însu'i nu merit% decîtîntîmpl%tordenumirea de Biteaz.

6enric al D0dea, partea duua, ), *, $6 53+.

"4 Z înd curaNul este st%pîn pe raDiune,înghite'i spada cu care lupt%.

 -moniu şi ?leopatra, (((, 11, 1J4 5

1JJ."J Z linele un atac% întotdeauna din

faD%.=True a dog eBer fought at head.L

7Pitas -ndroiiieus, ), 1, 1+*.

G0M(

Page 53: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 53/254

10 SHAKE EAHK

&Q Z Mina care d%ruie'te, oricît ar @ eade urît%, e sigur% c% Ba aBea parte de ofrumoas% preDuire. =0 ghing hand, though

foul, shall haBe fair praise.L 0!adarnicele chinuri ale iubirii, (), 1,*$.

Page 54: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 54/254

13SH0USK0(((. 0Q(SM W( QT0(

Page 55: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 55/254

#1 Z 0 pl%ti ine pentru Bore murdareînseamn%

a da atîta cît nu ace marfa. =air paymenti9ori9oul Fords is more than due.L

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, (), 1,1J.

#* Z u se poale spune cu drept cuBin (c% cineBao darnic, atunci cînd, in schim, prime'te.Gac%mai marii no'tri Noac% acest Noc, s% nufacem 'i

noi ca ei. =aici numai celor ogaDi gre'elilelise iarl%.

#imon din -tena, (, *, 1+ 5 1$.

+$ Z K%cat c% d%rnicia nu are ochi laspate: omul nu ar mai @ niciodat% Bictimainimii sale. =9Tis pity ounty has not eyesehind, ^ That man might ne9er eFretched for (ris mind.L

#imon din -lena, (, *, 161 5 16*.

G;(

Page 56: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 56/254

#3 Z el dec%zut cite'te în ochii altorace în-seamn% declinul, în clipa cînd î'i simte

c%derea.Qamenii sînt ca Outurii: î'i arat% aripilelorcatifelate numai Berii.

#roilus şi ?resida, (((, $, 6#-6J.

GT#" Z Se spune c%, pîn% 'i cei mai uni

oameniau anumite defecte, 'i c% un%t%Diieagerate nui-ur strica puDin% r%utate.

2ăsură pentru măsură, ), 1, 1 1+533*.

## Z el minat de diaBol este silit s%mearg%.

=He must needs go that the deBildriBes.L

#otui bine cînd se termină cu bine, (.$ $*-$$.

GM(T0T#6 Z rezi c% e mai lesne s% m% faci pe

mine s%

cînt, decît pe Ouierul acesta\ G%-mi

Page 57: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 57/254

numele ori-c%rui instrument îDi place, suce'te-m% întoate

felurile, dar nu m% Bei putea face s% cîntasa cumBrei tu.

6amlet, (((, *, $J$-$J#.

#S Z Mai ine s% mori de foame decît s%cer'e'ti un lucru pe care e'ti primul s%-1meriDi, =...etter to starBe, ^ Than craBethe hire Fhich @rst Fe do deserBe.L

?oriolanus. ((, $, 1*+, 1*1.

GQ(YX#+ Z u este oare ciudat faptul c%

dorinDa supraBieDuie'te aliDia aniposiilit%Dilor\ =(s it. not strange thatdesire should so many years outliBeperformance \L

6enrie 3d IDlea, partea doua, ((, 3, *S$5 *43.

&Q(SM6+ Z u, mie-mi sînt mai drag decît îmi

este un prieten, @indc% iuirea de noiîn'ine ne este cea mai scump%. =T tomyself am dearer than a friend, ^or loBeis still niGsC precious in itself.L

Page 58: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 58/254

Xoi dn.iini din Derona. (t, #, *$ 5*3.

Page 59: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 59/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

;Q&(61 Z logiul nu poate corecta chipul

c%ruia-i

lipse'te frumuseDea. Wadarnicele chinuri ale iubirii, (), 1,16.

2TMX6* Z u @Di niciodat% etremi'ti, nici în

supu-nere 'i nici în Nigniri. =Ie not as etremein su-mission ^ 0s in oence.L

)evestele vesele din "indsor, T), 3, 1151*.

6$ Z ei cc cad într-o etrem% sau înalta sîn;nesuferiDi 'i, mai r%u decit alcoolicii, ei sesupunatNocorii colectiBe. =Those that are in

etremityof either are aominale felloFs, andetraythemselBes to eBery modern censureForse thandrun ?ards.L

?um vă place, (), 1, # 5 $.

SHAKESPEARE16

Page 60: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 60/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

0KTX63 Z 0 Bori cum treuie este un fel de

fapt%

un%. Wi, totu'i, cuBintele nu sînt fapte.=9Tis a?ind of good deed to say Fell: ^0nd yetFordsare no deeds.L

6cnric al f0Ifd7a, ill, *, 1"9i-1.rM.

6" Z aptele ce se comit noaplea sint deo natur%mai s%latic% decît cele ce au loc in timpulzilei.

6enrir al Dîtldea, ), 1, 1*-1E.

6=1 Z apla rea alearg% cu Bitez% atuncieind purcede dintr-im loc înalt. =Hathoence is mc? celcrity, ^ Ahen it îsorne in high authority.L

2ăsură pentru măsură, (), *, 11$5 1 li.

66 Z (ntre momentul în care e pus lacale unlucru îngrozitor 'i cel în care are locprimul gest,r%stimpul este asemenea unui Bis urît,

unei halu-cinaDii: mintea, 'i simDurile care o aNut%,

SHAKESPEARE16

Page 61: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 61/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

dezat,iar starea f%pta'ului este ca a uneiD%ri'oare

unde a începui o r%zmeriD%.lutius ?aesar, ((,9l, #$ 5 #J.

64 Z %ul f%cut de oameni lesupraBieDuie'te, întimp ce inele-i adesea îngropat al%turi deoasele

lor. =The eBil that men do liBes after them,^ Thegood is oft interred Fith their ones.L

lulius ?aesar, (((, *, @i 54*.

0ST

6J Z 0r @ mai ine s% nu cunoa'temniciodat%fastul, c%ci oricît ar @ acesta de monden,deîndat% ce ortuna cert%reaD% ne olig% s%ne

desp%rDim de el, desp%rDirea este la fel dedure-roas% ca a suOetului de trup.

6enric al DlIIlea, ((, $, 1*-1#.

M(

SHAKESPEARE16

Page 62: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 62/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

4+ Z 0desea, frumuseDea este aceea carele facepe femei s% @e mîndre. ]... Krin Birtute, mai

ales, ele stlrnesc admiraDie ]..., iarreDinerea (eface s% par% diBine.

6enric al D 8lea, partea treia, (, 3,1*4, 1$+, 1$*.

Sil Z ;a unele propuneri, fetele, din

modestie, r%spund un nu pe oare l-ar doriconsiderat drep9t da.4oi domni din Derona, (, *, "$ 5"1.

4* Z Q femeie respinge uneori tocmaiceea ce o in_ Nnf% mai mult.

4oi domni din Derona, (((, 1, J$.

s:N Z u-Di dai seama c% sînt femeie9.9 întimp ee m% gîndese treuie s% 'i Boresc.

?um vă place, (((, *, *#" 5*#&.

43 Z emeile sînt ca tranda@rii ale c%ror

Oorifrumoase, dup% ce aia s-au deschis, se 'io@-lesc, =...Fomen are as roses, Fhose fairOoFer ^

1

 V. în legătură cu această cugetare,înCm-tnt înainte,

p.XI.

SHAKESPEARE16

Page 63: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 63/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

lîeing once display9d, doth fall that Beryour.L

 - douăspre!ecea noapte, ((, 3, $4 5

$J.4" Z Kropria-i diformitate nu apare totatît dehidoas% la diaBol, pe cît e (a femeie1.=Kroperdeformiiy seerns not in the @end ^ So

horrid asin Foman.L

>egele Aear, (), *, #+-#1.

4# Z emeia este un fel de mîncarepentru zei,

cu condiDia s% n-o împodoeasc% diaBolul.%ci,într-adeB%r, ace'ti cîDiBa pîrliDi de diaBolifaczeilor mari încurc%turi cu femeile, @indc%din

zece, cîte fae zeii, dracii stric% Num%tate. -moniu şi ?leopatra, ), *, *63 5

*64.ni.0H((; GSK  IXI0Y(

46 Z Ga, ne serBiDi piu% B% serBim. Gar

dup% re

SHAKESPEARE16

Page 64: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 64/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

aDi eulcs tranda@rul ne l%saDi, în schim,doarspinii lui...

#ot.ui bine cţn.d se termină ca.bine, (), *, 16-1J.

44 Z S% 'tie %raDii c% neBestele lnr ausimDurica si ei: B%d. miros, simt în cerul gurii ce-idulce

'i ce-i acru, eact ca soDii lor.(thello, (), $, J#-JJ.

4J Z S% 'tie ]soDii ca do gre'im,gre'elile lorne-au îndemnat s-o facem.

(thello, (), $, 1+"-1+#.

"Y Z Tî%ra@i apreciaz% ceea ce nu aunhDiiiuf, mai mult decît merit%.

#roilus şi ?nsida, 1, *, $1$.

J1 Z emeia a g%sit întotdeauna c%dorinDa,care îi cer'e'te în genunchi iuirea, e maidulcedecît iuirea satisf%cut%.

#roilus şi ?resida, (, *, $13 5 $1".

SHAKESPEARE16

Page 65: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 65/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

J* Z în interesul iuirii B%propun aceast%maim%:cînd e acceptat%, dorinDa

înseamn%porunc%,iar cînd nu e acceptat%, înseamn%cerere.

#roilus şi ?resida, (, *, $1#5$16( (( (t H(

J$ Z e trist lucru este s% priBe'ti

fericirea prinochii altuiaC =HoF hitter a thing it is toloo? into happiness through another man9seyes.L

?um vă place, ), *, 34 5 "+.

J3 Z Iine de cei care, oricît ar @ des%raci, î'iau dorinDele lor cinstite din care î'i fac otrainic%fericire.

?5mbelinc, T, #, 6 5 J.

(;QPQ(J" Z Sînt mult mai multe lucruri în cer

si pe

p%mînt, (loraDio, decît sînt Bisate de a 1a@lo-

SHAKESPEARE16

Page 66: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 66/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

zo@e. =There are more things in heaBenand earth,Horatio, ^ Than are dreamt of in your

philosophy.L6amlet, (, ", 1##-1#6.

QT 0J+ Z n Bînf sla înteDe'te o pilpîire, dar

un BaNnic uragan stinge un incendiu. =;i(ile

@re groFs great Fith little Find, ^ Retetreme gusts Fill loF cut @re and all.L

îmblîn!irea scorpiei, ((, 1, 1$" 51$#.

J6 Z ici turn de piatr%, nici ziduri de

oDel, nici sufocant donNon, nici lanDurigrele de @er nu pot st%Bili forDa spiritului.luliits ?aesar, 1, $, J$ 5 J".

J4 Z iecare sclaB Dine în propria-i mîn%putereade a-'i zdroi c%tu'ele. =So eBery

ondman in hisoFn hand ears ^ The poFer to cancel hiscap-tiBity.L

lulius ?aesar, (, $, 1+1 5 1+*.0&(;(T0T

SHAKESPEARE16

Page 67: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 67/254

Page 68: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 68/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

1+$ Z rumuseDea nu e decît un unBan 'iîndoielnic> o izucnire de lumin% ce se

stingedintr-o dat%> o Ooare ce se usuc% dup% ceaia a

SHAKESPEARE16

Page 69: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 69/254

111. AI'OUJSME Şl CUUETARl

 îmoocit> un cristal fragil cc s-a 'ispart> im un îndoielnic, o str%lucire, uncristal, o Ooare. Kierdut%, stins%, spart%

sau moart% în mai puDin de-o or%. 0'a cumunurile pierdute nu se reg%sesc nicicind,cum o str%lucire stins%, chiar frecat% nu-'ireBine, a'a cum Oorile moarte zac pe Nos,cum sticla spart% nu este ref%cut% cu niciun ciment, frumuseDea o@lit% este

pierdut% pe Becie, în ciudamodicamenkor. a dresurilor, a trudei 'i aanilor cheltuiDi.

Pelerinul pasional, 2(((.

1+1 Z )aloarea frumuseDii o staile'teNudecat a priBirii, iar no o reclama Bulgar%trîmiDat% de Bocea unui negustor.

 Wadarnicele clu7ruri ale iubirii, ]f, 1, 1"--Hi.

1+" Z rumuseDea ;a nel9olosii% Baintra în mor-

unul o dat% cu =ine, ea care, dc-ar @d%ruit% arsupraBieDui în cel cc li-ar @ urma'.

Sonetul iv,7 ]$-13.

_>i i.o^Ni,

SHAKESPEARE

Page 70: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 70/254

111. AI'OUJSME Şl CUUETARl

1+# Z irile geloase nu sînt geloasedinlr-unmotiB întemeiat, ci pur 'i simplu @indc%

sîntgeloase. &elozia este un monstru z%mislitprinel însu'i si n%scut din el însu'i.

7 (ihcllo, (((, 3, 1"4-1#1.

&;QU(

1+6 Z e altceBa sînt. fast ol, puterea,gloria,decît p%mînt 'i pulere9.9

Ilenric al DIleu, partea tiBia, ), *,M.

l+4 Z ]&loria nu-i decit cinstireeterioar% ce r%spl%te'te o interioar%trud%.

6ichurd al IlIlca, (, 3, 6J.

1++ Z (ntre un titlu de noleDe 'i unnume din popor nu c alt% deoseire, pîn%la urm%, decît o faim% eterioar%oarecare.

6ichard al IIIlea, (, 3, 4*-4$.

11+ Z =iloria mare o întunec% pe ceamic%. =The

greate.r glory dini the less.L

SHAKESPEARE

Page 71: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 71/254

111. AI'OUJSME Şl CUUETARl

)egustorul din Deneţia, ), 1, J$.

111 Z &loria p%'e'te pe o potec% atîtde îngust%

încît numai un singur om poate trece. GeciDinecalea, c%ci rîBna are mii de @i, ce unuldup% altulBin din urm%. Ge le faci loc, sau de tc-aaDi din

drumul drept în l%turi, cu furia unui Bal(uDi daun%Bal%, iar tu r%mîi în urin%.

#roilus şi ?reslda, (((, $, 1"3 5 1#+,

&W;(

11* Z &re'elile noastre graBe ne facs% dispre-Duim pe cei ce ne sînt preDio'i. u ne d%mseamaele asta decît atunci cînd le Bedemmomiînful.

#oi/7i bine cind &e termină ru bine,), $, #+-#*.

11$ Z KuDini sînt aceia c%rora le places% aud%Borindu-se de p%catele pe care le

s%Bîr'esc cu

SHAKESPEARE

Page 72: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 72/254

111. AI'OUJSME Şl CUUETARl

pl%cere. =eF (oBe to hear the sins they(oBe toact.L

Perides, @, 1, J*.HQT0iHti11-3 Z eea ce am Brea s% facem ar

=roui s% facem chiar atunci cînd Brem,@indc% acest „am Brea99 se schim%> aretot atîtea aateri 'i amîn%ri, pe cîle guri,

mîini 'i accidente are. Wi apoi, acest „artreuiE e ca un itmg suspin ce atunci cîndc rostit epir%.

#famlel, (), 6, 114-1*$.

(( 02 0

11" Z înd Binele nu ne sîrtt pline,sîngele ni-irece, st%m osumOaDi 'i toat% dimineaDanusîntein în stare s% d%m sau s% iert%m. Gardup%

ce am umplut canalele care transport%sîngo, cuBin 'i cu hran% un%, suOetul ne este maisupludecît în zilele de post.

?oriolaruts, ), 1, "*--"6.

SHAKESPEARE

Page 73: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 73/254

111. AI'OUJSME Şl CUUETARl

(T011# Z (ertarea ucide atunci cînd îi

asolB% pe

criminali. =Mercy ut murders, pardoningthosethat ?ill.L

lîomco şi itlieta, (((, 1, *+$.

116 Z (ertarea nu mai este iertareatunci cîndse acord% prea des, a'a cum iertarea este,foarteadesea, doica unei noi f%r%delegi. =Mercy isnotitself, that oft loo?s so> ^ Kardon is still the

nurse of second Foe.L2ăsură pentru măsură, ((, 1, $+6 5$+4.

114 Z ici o ceremonie desf%'urat% decei mari,nici o coroan% regal%, nici o saie do

guBernator,nici astonul de mare'al, nici roaNudec%toruluinu dau acestora decît o Num%tate dinprestigiulpe care (i-( acord% lor iertarea.

SHAKESPEARE

Page 74: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 74/254

111. AI'OUJSME Şl CUUETARl

2ăsură pentru măsură, ((, *, "J 5#$.

11J Z înd Biciul acord% clemenD%,

aceasta eatît de Bast% încît îl graDiaz% pe cel ce agre'it,din dragoste pentru p%cat.

2ăsură pentru măsură, (), *, 11"511#.

1*+ Z Goic% de Di-eram 'i de te-a' @înB%Dat agr%i „iertareE, ar @ fost primul cuBint pecarel-ai @ rostit. =(f ( Fere ty nurse, thy

tongueto teach, ^ „KardonE should e the @rstFordof thy speech.L

>iehard al IIlen, ), $, 11$-(.

1*1 Z u poDi impune cuiBa s% teierte.)egustorul din Deneţia, (), 1, 143.

1** Z =(ertareaL face ine celui ce oacord% 'i,totodat%, celui ce o prime'te. ste cea mai

SHAKESPEARE

Page 75: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 75/254

111. AI'OUJSME Şl CUUETARl

puter-nic% dintre puteri.

)egustorul din Deneţia, (), (,

1U65144.1*$ Z Kartea cea mai noil% a raDiunii

este îm-potriBa furiei mele. $ -  imi spune c% estelucrumai preDios s% ierDi decît s% te r%zuni.

Eurtuna, ), 1, *# -*4.

SHAKESPEARE

Page 76: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 76/254

III. AKOtUSME SI CUGETAU!

*# SH0USK@D.$

(M0&(0Y(

1*3 Z îndr%gostiDii 'i neunii au minDiBizio-nare, imaginaDii creatoare ce percep maimultdecît înDelege recea raDiune.

/n vis in noaptea de mi+loc de iară, ), 1,

3 5#.1*" Z eunul, îndr%gostitul 'i poetul

sînt n%p%-diDi de imaginaDie.

/n vis In noaptea de mi+loc de vara, ), 1,

6 5 4.(MKQS(I(;(T0T1*# Z 0ctiBit%Dile neoi'nuite par

imposiilecelor ce le cînt%resc di@cult%Dile dup%

m%suraoi'nuitului, presupunind c% ceea ce n-afostpiu% acum, nu Ba putea s% @e. =(mpossileestrjnge attempls to those ^ That Feigh

their

Page 77: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 77/254

III. AKOtUSME SI CUGETAU!

pains io sense, anddo suppose ^ Ahathath eonean.no ; e.L

#vtui bine cirul se termină eu binr,i, 1, *3$- *3 ".

(&0T(TG(

1*6 Z r%sc în om ingratitudinea maimultdecît minciuna, tru@a, p%l%Br%geala, eDiasauorice alt Biciu a c%rui putreziciunes%l%'luie'te inanemicul nostru sînge.

 - douăspre!ecea noapte, (((, 3, $J+ 5$J$.

1*4 Z (ngratitudinea cs9emonstruoas%, iar mul-Dimea care se doBede'te ingrat % setransform%în monstru.

?oriolaiius, ((, $, 1+- C>-8(TY(1*J Z u eist% hot%rîre decît in m%sura

în care aceasta se 'i eecut%, pentru c%spunem adesea ceea ce rareori

intenDion%m s% 'i facem.

Page 78: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 78/254

III. AKOtUSME SI CUGETAU!

6enric al Dllea, partea doua, (((, 1,*#6 5 *#4.

1.$+ Z (ntenDia fugar% nu-i niciodat%

prins%, dur.% pe lor. ea nu deBine fapt%.2acbelh, (), 1, 13"-13#,

(TS1$1 Z (nteres, o, poBirni' al lumiiC

Iine echi-

lirat%, lumea se mi'ca în linie dreapt% peunteren neted, cind, deodat%, interesul,aceast%piedic% infam% ce falsi@c% orice impuls, af%cut-o

s% se aat% de la cursul ei @resc, de ladirecDia,de la elanul, de la linia, de la scopul eiC

>egele loan, ((, 1, "635"4+.(TKT0

1$* Z Qamenii pot interpreta lucrurile

dup%placul lor, în a'a fel încît s% le schimechiarscopul.

lulius ?acsar, (, $, $3 5 $".

(KQ(P(

Page 79: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 79/254

III. AKOtUSME SI CUGETAU!

1$$ Z u'ine celui ce condamn% asprula alDiiceea ce f%ptuie'te el însu'i.

2ăunră pentru măsură, (((, *, *4+5 *J+.

Page 80: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 80/254

Ui. AFORISME SI CUGETĂRI

(SK(T01$3 Z ea mai primeNdioas% ispit% este

aceea

care ne face s% gre'im din dragostepentru Birtute.=Most dangerous ^ (s that tempation thatdot ligoad us on ^ To sin in loBing Birtue.L

2ăsură pentru măsură, ((, *, 141 5

14$.(I(1$" Z 0'a cum Biermele mînc%cios î'i

face s%la'în oocul cel fraged, lacoma iuire

p%trunde 'i sea'eaz% în cele mai sutile dintre minDi.4oi domni din Derona, (, 1, 3* 5 33.

1$# Z u iuesc cei ce nu-'i arat%iuirea. Theydo not loBe that do not shoF their loBe.L

4oi domni din Derona, (, *, $1.

1$6 Z (uesc puDin cei ce-'i diBulg%iuirea loraltora. =+C they loBe least that let. men?noF

their loBe.L

SHAKESPEARE28

Page 81: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 81/254

Ui. AFORISME SI CUGETĂRI

4oi domni din Derona, (, *, $*.

1$4 Z (uirea este ca un copil caretînNe'te dup%

tot ce poate atinge. =;oBe is li?e a child, ^Thatlongs for eBery thing that he can comey.L

4oi domni din Derona, @@@, (, 1*3 51*.Ei.

1$J Z nor f%pturi Nosnice, Bulgare,f%r% con-sistenD%, iuirea le poate da form%,demnitate.

/n vis in noaptea de mi+loc de vară,

(, 1, *$*-*$$.13+ Z (uirea nu Bede cu ochii, ci cumintea.Ge aceea înaripatul upidon estereprezentator. (n mintea lui, iuirea nu gust%

Nudecata.0ripi, nu raDiune, stau pe emlema graeisalez%p%cite. Wi spunem c% iuirea-i un copil@indc%în alegere mereu se p%c%le'te.

SHAKESPEARE28

Page 82: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 82/254

Ui. AFORISME SI CUGETĂRI

/n vis în noaptea de mi+loc de vară,(, 1 *$3-*$J.

131 Z în iuire @ecare inim% se

eprim% pelima ei.2ult !gomot pentru nimic, ((, 1, 14&.

13* Z ]în iuire @ecare treuie s%negocieze

pentru sine si s% nu se încredinDezeBreunui inter-mediar, c%ci frumuseDea e o Br%Nitoare sualec%rei farmece una credinD% se poatepreschima

în sînge.2ult !gomot pentru nimie, ((, 1, 146 514J.

13$ Z 0stfel este f%cut% s%getaprimeNdioas% alui upidon încît poate str%punge @e 'inumaidin auzite.

2ult !gomot pentru nimic, (((, 1, ** 5*$.

SHAKESPEARE28

Page 83: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 83/254

Ui. AFORISME SI CUGETĂRI

133 Z (uirea Bine la întjmplare: peunii, upi-don îi ucide cu s%geDi, iar pe alDii cucapcane.=;oBing goes y haps: ^ Somo upid ?illsFitharroFs, some Fith fraps.L

2ult !i7omnt pentru nimie. 1=1, 1, (QT, -1+=1.

SHAKESPEARE28

Page 84: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 84/254

84

13" Z (uirea fuge ea o umr% deadeB%rataiuire oare o urm%re'te: urm%rind-o peeea carefuge de ea si rugind de cea care ourm%re'te.

)evestele vesele din IDindsor, ((, *, **+-**1.

13# Z iuirea este un fum f%cut din

auriisuspinelor. Kuri@cat%, e un foc în ochiicelor cese iuesc. Tulurat%, este o mare hr%nit%cu lacri-mile celor co sc îndr%gesc. Wi înc% mai ce.9

neu-nia cea mai înDelcapl%, @erea co în%u'%,dulceaDace ne mîntuie.

>omeo şi ulieta, (, 1, 1J+-*++.

136 Z (uirea alearg% spre iuire a'acum alearg%'colarul cit mai departe de c%rDile sale> 'ia'a cumtot el se îndreapt% spre 'coal% încruntat,se des-

parte 'i iuirea de iuire.

Page 85: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 85/254

85

>omeo şi ulieta, ((. *, 1"#-1"6.

134 Z Mierea cea mai dulce ele'uitoare tocmai

prin dulceaDa ei. &ustul ei a'a de un iDistric%pofta do mîncare. ;a fel se întjmpl% cuiuireaatunci cînd e prea mult%. (n dragoste, @Dicump%-

taDi. el ce se gr%e'te prea mult sose'tela felde tîrziu ca 'i cel re Bine prea încet.

>omeo şi ulieta, ((, +, 11 5 1".

13J Z U la fel de lesne s% numeri

atomii ca 'i s%r%spunzi la între%rile unui îndragoslif. =(tis aseasy to count atomies as to resolBe theproposi-lions oi9 a loBer.L

?am vii piure, (((, *, Zy.#--*9.1"+ Z (uirea-i pur 'i simplu neunie.îndr%gos-tiDii merit% închisoarea a chiar 'i iciul.MotiBulpentru care îndr%gostiDii nu sînt, totu'i,

pedepsiDi

Page 86: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 86/254

86

-'i trataDi astfel, 'i c% acet fel deneunie sc doBe-de'te a @ atît de r%spîndit este c%ioiuitorii sînt,la rîndul lor, îndr%gostiDi.

?um vă place, (((, *, 3*#-3$1.

1"1 Z e este iuirea\ (uire este s%@i pl%m%ditpe de-a întregul din lacrimi 'i din

suspine.^...^%cut pe de-a întregul din încredere 'i dindeBo-tament.^...^S% @i croit pe de-a întregul dinfantezie, pasiune 'i dorinDe, din adoraDie,îndato-riri 'i ascultare. S% @i umil, r%d%tor,ner%d%tor.S% @i pur, supus 'i resemnat.

?um vă place, ), *, J+5J1, J#, 1+1 51+".

1"* Z Q, duh al iuirii, cit e'ti desensiil 'i denestatornicC u toate c% e'ti la fel deînc%p%torca marea, orice Di se d%, oricîf ar @ depl%cut 'i

de rar, se degradeaz% 'i se deprecîaz%

Page 87: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 87/254

87

inlr-o clip%,a'a do capricioas% o pasiunea, aceast%suprem%fant ezieC

 - douăspre!ecea noapte, iîl, 1,1#1 5 1#*.

1"$ Z (uirea implorat% este un%,daB si maiun% e aceea care se ofer% singur%.

 - douăspre!ecea, noapte, (((, 1, 16+.1"3 Z ea mai ginga'% iuire,

denaturindu-se,sc transform% în cea mai acr% 'i mai demoarte

ur%. >ichanI al llleo. H(. *. 1$" -1$#.1"" Z (uirea e supus% ( impului 'i,

a'a cum multecazuri fac doBada, timpu modi@cascînteia, dar

'i focul, c%ci în B%paia iuirii e o fe'til% ceodat% seBa stinge, @indc% nimic nu este în Becides%Bîr'it.=;oBe is egun y time, ^ 0nd that ( see, inpas-

sages of proof, ^ Time uali@es the spar? 

Page 88: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 88/254

88

and@re of it. ^ There liBes Fithin the BeryOame ofloBe ^ 0 ?ind of Fic? or snu that Fill

aateit, ^ 0nd nothing is at a li?e goodnessstill.L

6amlet, (), 6, 111-11#.

1"# Z atura e delicat% cu iuirea 'i,

pentruasta, cel ce iue'te las% ce-i mai de preDdin sineînsu'i persoanei iuite. =ature is @ne inloBe,and Fhere 9tis @ne ^ (t sends some

preciousinstance of itself^0fter the thing it loBes.L

6amlet, (), ", 1#+-1#*.

1"6 Z S% înBeDi a citi ce-Di serie iuireacaretace, 'i s% auzi cu ochii, astea nu le poate

9

9

9

Page 89: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 89/254

89

facedecît ginga'ul simD al iuirii. =Q, learn toreadFhat silent loBe hath Frit: ^ To hear Fitheyeselongs to loBe9s @ne Fit.L

Sonetul CCIII, 1$-13.

1"S Z Krietenul meu 'i cu mine sintem

una. Geci ea m% iue'te numai pe mine.&o dulce iluzieCSonetul CAII, 1$ 5 13.

1"+ Z Toate zilele sint nopDi pin% te B%d,iar nopDile str%lucesc ca zilele cînd teBisez. =0(( days are nights to see till ( see

thee, ^ 0nd nights right days Fhendreams do shoF =ee me.L

Sonetul CAIII, 1$ 5 13.

1#+ Z atit de adeB%rat c% iuirea e oneunie,

încît în orice ar Brea s% fac% unul, cel%laltnu Bedenimic r%u.

Sonetul ADII, 1$-13.

1#1 Z Stau de Beghe pentru tineatunci cînd tuBeghezi în alt% parte, de alDii prea

Page 90: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 90/254

90

aproape, demine prea departe. =or thee Fatch (Fhilst thoudost Fa?e elseFhere, ^ Krom me far o,Fithothers all too near.L

Sonetul ACI, 1$513.

1#* Z înd iuirea e olnaB% 'idescre'te, deBine

graB% 'i ceremonioas%. redinDa dreapt% ef%r%fasoane, dar oamenii lipsiDi de suOet sîntaseme-nea cailor n%r%Ba'i: se arat% plini def%g%duieli'i de frumuseDe, îns% atunci cînd le ceri s%îndurepintenul însîngerat, î'i las% coama în Nos'i, cani'te mîrDoage, aandoneaz% cursa.

 ulius ?aesar, (), *, *+ 5 *6.1#$ Z (uirea nu este decît o dorinD% asîngelui'i o /ng%duinD% a BoinDei. =(t is merely a lustof the lood and a permission of the Fill.L

(thello, (, $, $$J- $3+.

Page 91: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 91/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI ţjfj

 !ti-(  Z MnîiBMi iuirii n-arc motiB,=l.nBr roason Ns Fitool reason.L

?5mbeline, (), $, _[=9.

8E8 Z 0 li îndr%gostit înseamn% a-D icompara dispreD diiid lacrimi> priBirineprietenoase @ind suspine rupte dininim%> un moment de Ban% ucurie dînddou%zeci de nopDi de Beghe, de ooseal%'i de plici is. în caz de fericit% cucerire,

triumful poale 9i nefericit. în caz deîofrîngeie greaua trud% Di-e succesul.Qricum c neunie pl%tit% cu raDiune, sauraDiune înBins% de neunie.

4oi domni din Dcrona, (, 1, *J 5 $".

1=8# Z îndr%gostiDilor le cre'fe inimacînd îi priBesc pe alDi îmlr%gosC iii.?um vă. +dZ7<, (((, @, "4.

1+6 Z Toti îndr%gosl itii sîid,^...^nelini'tiDi sieaprioio'i în tot ce lac, în afar% de ideea @B% u@inDei iuite.

-3 douăspre!ecea hmpte, ((, 9N, !6- -9*=1.

/200Y/0

UAKKSUIJARE

Page 92: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 92/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI ţjfj

1+4 Z Treuie s% înBeDi a-Di coriNaacest defect.u toate c% el e semn de m%reDie, decuraN, denoleDe, ]..., adesea tr%deaz% furierutal%, lips%de maniere, lips% de Dinut%, tru@e,!nglmfare.prezumpDie 'i dispreD. (ar cînd cel mai mic

dinlreaceste cusururi îl st%pîne'te pe un noil, îiînde-p%rt=>uz>i acestuia inimile 'i îi umre'tefrumu'ei ea colm-lalte cal îl %@, r%pindu-lefarmecul.

6enric al IDdra, partea intîi, 111, 1,16J-14+, 14*- 144.

1++ Z elor înc%p%DînaDi, nepl%cerile pecac singuri 'i le prileNuiesc treuie s% b@e înB%D%torii. =To Filful men,^The inNuries

that they themselBes procure ^ Must, eschoolmasters.L

(2HGU

1[+ Z =.88] ce 5UK@ cTdcai n dataNi_c-NrtiinC ul mi

t.i.9i cii- <-N-i[f  î11. 7@f încredere.

UAKKSUIJARE

Page 93: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 93/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI ţjfj

iciiuTBin:161 Z Giscret est Mi ( run tea am cui

uD%f oare siiul uncca.t% 'i, din ochi. nu mai aruncapriBiricsa do dispreDuitoare. ]... 0erul sumruiDi stingepriBirea a'a cum îngheDul usuc% cîtnpia.

îDi stric%ri9pnfaDia. a'a cum BiNelia scutur% cei maifrumo'iooci. u este nici conBenail 'i niciprietenesc.

îmb/+t!irea scorpiei, ), *, 1$6 5 1$4,11+ 5l9i*, /G0TQ(

16* Z iciodat% nu poate @ ceBa r%u înceea cesimplicitatea 'i îndatorirea ne inspir%,=...neBer

anything can e amiss, ^ Ahen simplcnessandduty tender it.L

I7u vis hi =toa0i'a de mi+loc dcvară. ), 1 4*-4$.

UAKKSUIJARE

Page 94: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 94/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI ţjfj

16$ Z u te poDi sustrage do laîmlaforiri, r%mî-uind totodat% om doonoare.

#roilus şi ?readă, T(, *, +65#4./GQ(;(161 Z îndoielile noaslre sînt tr%d%toare:

ne fao s% pierdem ee-am putea aBea,@indc% ne (crnem s% ne încerc%m norocul.

2ăsuri<' pentru măsură, î, 3, 66 569:L,

16" Z 0desea îndoiala ne face s%suferim maimult deeit însu'i r%ul, c%ci r%ul sigur orieste

iremediail, ori, dac% o 'tiut din Bremo, olocuiil.?i+mbelinr, (, #, L"-+.

/G(QW0M:16# Z el ce nu Brea s% se indnin'e^e

ea o femeie,nu treuie s% Bad% o faD% de copil sau defemeie.=ot of Foman9s tenderness tu e, ^Uouircsnur eliild nor sBoman face. to see.L

?uriolanus, ), $, 1*S - L*9.t. /T/M(9;0U

UAKKSUIJARE

Page 95: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 95/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI ţjfj

166 Z Kentru c% o întjmplare la carenu nc-amgindit este BinoBat% de ceea ce facemneune'te,ne declar%m sclaBii norocului si zur%mîncotroate Bîntul.

Poveste dc iarnă, (), :i, ""1 5 ""3.

164 Z întimplarea aduce în port o

mulDime decor%ii f%r% cîrm%C

3h0mbclinc, (). 9Qi./T /P(

16C Z el care, în iuire, ar împ%rDi un

minut în o mie de p%rDi 'i ar întjrzianumai cu a mia parte dintr-un minut la oîntjlnire do dragoste, s-ar putea spunedespre el c% 1-a atins upidon la um%r, nuîn inim%.

?um vă place, (), 1, 3#5"1. /Y;K(

14+ Z ericiDi sînt cei ce ascult% pe ceicare îicritica, 'i sînt în stare s% se coriNeze.=Happy arethey that hear their detractions and canput

them to mending.L

UAKKSUIJARE

Page 96: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 96/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI ţjfj

2ult !gomot pentru nimic, (, $, *34 5*"+.

141 Z Q minte chizuit% 'tie s% trag%

folos dinorice lucru. =0 good Fit Fill ma?e use of anything.L

Ilenrie al IDlea, partea dona, (, *, *415 *4*.

14* Z ist% o oarecare esenD% ainelui în lucru-rile rele, pe care, oserBînd-o, oamenii arputeas% o distileze.

Ifenrir al Dlca, T), 1, 9, -".

14$ Z înd doi oameni se suie pe uncal, unultreuie neap%rat s% stea la spate. =0n tFomenride of a horse, one must ride ehind.L

2ult !gomot pentru nimic, ((T, ". 3+ 531.

UAKKSUIJARE

Page 97: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 97/254

III. AFORISME ST CUGETĂRI 37

" 5 0forisme 'lcuget%ri

SHAKESPEARE

Page 98: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 98/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

@6i  înDelepciunea Breas% str%luceasc% 'imai mult atunci cindse umile'te. atuncica acele m%'ti negrecare te fac s% crezide zece ori mai maredecît cea real%,

frumuseDea ce-iascuns% înd%r%tullor.

2ăsură pentru măsură, li, 3, 6J 54[*.

14" Z înDelept e omul ce mai presus deorNee griN% o are pe aceea de a secunoa'te pe el însu'i, ^... ^ omul care seucur% mai degra% de ucuria altoradecît de ceea ce ar aBea drept scop s%-$ucure în special pe el, omul la care totul

e cump%tare.2ăsură pentru măsură, 1C 1, *, *"*5*"$, *"" -*"6.

14+ Z Gac% e'ti înDelept, nu iue'ti,pentru c% a @ înDelept 'i îndr%gostit înacela'i timp, este ceBa ce dep%'e'te

SHAKESPEARE

Page 99: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 99/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

puterea omului. 0'a ceBa e apanaNulzeilor.

#roihts şt ?nsiV'a, 111, *, 1+*51+9C.

1.46 Z înDelepciunea 'i un%tatea parBulgarecelor Bulgari. =Aisdom and goodness totho Bileseem Bile.L

[e!ele Aear, (), *, $4.1.44 Z ind înDelepciunea se lupt% cu

norocul,'i dac% cea dinDii cuteaz% numai atît cit ise cuBine,

nimic nu o poate zgudui. =Aisdom andfortuneoomating together, ^ (f that the formerdareut Fhat it. can, ^ o chance may sha?eit.L

 -ntonia '>9 ?lmpatra, (. 1C. 69.>

--M.tAXYXTX14J Z u tragem nici un pro@t din

lecDia pe careo lu%m f%r% pl%cere. 0'adar ^... ^ s%

SHAKESPEARE

Page 100: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 100/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

studiem ceeace ne place mai mult.

îmblin!irea srnrpini, (, t, $J 5 @ti,

1J+ Z înB%D%tura este adNunctulnostru, pentruc% oriunde ne-am aOa, ceea ce am înB%Datelîng% noi.

 Waăarni7rle Vhinnri ah7 iubirii, ]), $,

$13 5 $1". !0;

1J1 Z KuDin% Nale e semnul unei mariiuiri,dar mult% Nale puDin% minte arat%, =...some

gri ei9shoFs much of (oBe> ^ Iut mucii of gr iei9shoFsstill some Fant of Fit.L

>omeo şi. ulieta, (((, ", 6$ 5 6i.

1J* Z Q Nale moderat% se cuBine celormorDi.Gar Nalea ecesiB% e du'mana BieDii.

#otui bine cind sc termină cu bine,f, 1, +"-+#.

1J$ Z 0 perseBera într-o neclintit% Nale

e semnul

SHAKESPEARE

Page 101: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 101/254

IU. AFORISME ŞI CUGETĂRI

unei înc%p%Djn%ri lipsite de pietate, alunei durerideloc Birile. ]... o Nignire adus% morDii,naturii'i raDiunii, pentru care decesul unui tat% eceBaoi'nuit 'i care, de la primul doliu pîn% lacelde azi n-a f%cut decît s% strige: „0'a

treuies% @eCEIlaudel, !, *, J* -J3, 1+* 5 1++.

SHAKESPEARE

Page 102: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 102/254

3+SH0USK0

(((. 0Q(SM Wi &TX(

31

 !(&(1J3 Z Qmul generos, neBinoBat, ine

dispus, iadrept s%geDi pentru Br%ii acele lucruri pecaretu le iei drept ghiulele de tun.

 - douăspre!ecea noapte, (, ", J651++.

1J" Z u adeB%rat Biteaz este cel cepoatesuferi cu înDelepciune ceea ce guraomeneasc%respir% mai fetid, preferind s% r%mînaindiferentla Nigniri decît s%-'i pun%, din cauza lor,BiaDa inpericol. %ci, ar @ o neunie ca, pornindde laNigniri m%runte , s% aNungem în stare a

Page 103: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 103/254

s%Bîr'i ocrim%.

#imnn din -lena, (((, ", $1-$6.

!GXTQ(1J# Z u neg: printre cei doisprezeceNuraDi ceau în mîn% BiaDa unui BinoBat, pot @ unulsaudoi mai BinoBaDi chiar decît tîlharii pe care

îiNudec% acum. !ustiDia, îns%, nu are înBederedecît ceea ce i se arat%.

2ăsură pentru niăsură, (((, 1, 14-*1.

1J6 Z u pot mic'ora Bina unui omspunîndu-mic% eu, cel care îl Nudec, am comis cîndBa otîlh%rieidentic%, dar pot s% spun c% de-oi comite

una, eucel care îl condamn, pedeapsa pe care i-odau acumeu lui s%-mi @e pild%, spre a muri f%r% canimenis%-mi ia ap%rarea.

Page 104: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 104/254

2ă1uru pentru măsură, ((, 1, *6 5$1.

1J4 Z el ce Brea s% poarte saia

drept%Dii, s%@o pe cît de aspru, pe atit de drept. S% sedeprind%a cunoa'te el însu'i cît de mare efarmecul împo-triBirii 'i cit de Birtuoas% este acDiunea. S%

nu-ipun% pe alDii s% pl%teasc% mai mult saumai puDindecît ar pl%ti el însu'i dac% ar @ s%-'i pun%pecîntar propria-i gre'eal%.

2ăsură piatra măgură, (((, *, *S$-*SS.

 !XM(T1JJ Z u multe Nur%minte fac

adeB%rul, ei (eg%-

mîntul unic si sincer angaNat. =9Tis not themanyoaths that ma?e the truth, ^ Iui the plainsingleBoF that is BoF9d true.L

#oiui bine cina Se termină cu bine,

(), *. *1-**.

Page 105: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 105/254

*++ Z egii î'i calc% Nur%mintele dup%cum (oconBine. =ings rea? faith upon

commodity.L>egele loan, ((, 1, "J6.

*+1 Z eea ce ai Nurat s% facinetrenic, nu cnetrenic daca tu crezi c% e cinstit> 'idac% n-ai

f%cut, spre r%u cînd tinde fapta, e maicinstiif%cut ce n-ai f%cut. =That Fhich thou hastsFornto do amiss ^ (s not amiss Fhen it is trulydone> ^0nd eing not done, Fhere doing tends toill, ^The truth is then most done not doing it.L

>egele loan, (((.. 1. *6+ -*:$.*+* Z Kentru un regat se poate rupe

orice Nura-mînt. =or a ?ingdom any oath may ero?enL.

llenric at Y7Ilea, railea tn-ia, (, *, U8.*+$ Z greu p%cat s% Nuri c% Bei l9ace

un p%cat.

Gar 'i mai greu p%cat e s%-Di respecDi un

Page 106: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 106/254

Nur%mînt.mîr'aB.

6r7trienl Dideo, parfpa _E9C.t, R, 1,12*

1S$.*+3 Z e leg%mînt solemn poateangaNa un oms% s%Bîr'easc% o crim%, s% fure pc un altul,s%necinsteasc% o fat%, s% r%peasc% aButul

unui orfan,s% lipseasc% pe o B%duB% de drepturile ce isecuBin, 'i ca Nusti@care pentru astfel def%r%delegis% nu o ai% docît pe aceea de a @ fostlegat s%le comit%, printr-un Nur%mînt solemn\

7 6enric al Didei, partea dona, R, 1, 149.-1++.

*+$ Z e alt Nur%mînt e mai s@nt decît

onoarea care se angaNeaz% onoaro.i, astfelîncît s% @ni sau s% pierim pentru ceea ceam Nurat\ S% Nure popii, la'ii, Biclenii,%trînii slai 'i suOeiele în suferinD% ceinecuBînteaz% r%ul> s% Nure pentruf%r%delegi f%pturile suspecte. Gar noi s%

nu p%t%m m%reDia a ceea ce ne-am angaNat

Page 107: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 107/254

s% facem, 'i nici metalul tare al cugetelornoastre, zicînd c% poate crezul 'iîmplinirea lui ar aBea neBoie de Breun

Nur%mînt, c%ci orice strop de sînge noil cepoart% în Bine orice roman, s-ar faceBinoBat de-a @ amestec, de 'i-ar c%lca osingur% sila% din promisiunea pe care arostit-o.

Inlias ?aesar, 88. 1, i-9Q-(A.

*++ Z u f% ca acei preoDi f%r% har, ceîmi arat% greul, spinosul drum spre cer, întimp ce ei, nesocotiDi, stricaDi, p%'esc pedrumul plin de roze al 'treng%riilor, 'i uit%ce-au Nurat.

6amlet, (, $ i6 5 "1.*+6 Z înd sîngele se aprinde, cu cit%

risip%suOetul împrumut% limii, Nur%minteC=Ahenthe lood urns, hoF prodigal the soul ^

;endsthe tongue BoFs.L6andel, !, $, 11#-116.

;XQM(*+4 Z ei ce se îndoap% se

îmoln%Besc la fel ea 'icei înfometaDi. =They are as sic? that

Page 108: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 108/254

surfeit Fithtoo much as they that starBe Fithnothing.L

)egustorul din Deneţia, (, *, " 5 6.*+J Z 0'a precum mmcaroa preamult% ne faces% postim, dup% orice eces e ine s% neaDinem.

2ăsură pentru măsură, (, *, 1$6 5

1$+.*1+ Z Hrana îl îneac% pe cel ce

înfulec% cul%comie.

>ichard al IIlea, ((, 1, $6.

*11 Z Kutem dep%'i, printr-o Bitez%ecesiB%,Dinta spre care alerg%m, e'uînd astfeldatorit%unui elan nest%Bilit.

6enric al DIIIlea, (, 1, 131-13$.

*1* Z ocul care face s% se umOelicoarea pîn%se reBars%, parînd c% o spore'te, de fapt oîmpu-Dineaz%.

6enric al DIIIlea, (, <, (-13".

Page 109: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 109/254

*1$ Z înd @%m prea mult ochiulînfocat alcerului, din cauza luminii lui ecesiBe,

pierdemlumina. Wadarnicele chinuri ale iubirii, ), *,

$6" 5 $66.;0(M(*13 Z )enus nu zîme'te în casa unde-s

lacrimi.=)enus smiles not in a house of tears.L

>omeo şi ulieta, (), 1, 4.

*1" Z Ge'i linda natur% ne cere s%l%crim%m,

lacrimile naturii îi zmulg raDiunii un zîmet.>omeo şi ulieta, (), ", 4*-4$.

*1# Z nui iet suOet trist, loBit deîncerc%ri,îi cerem s% tac% dac%-1 Bedem plîngînd, darde-ampurta noi în'ine poBara de durere pe care opoart%el, (a fel am plînge, sau poate 'i mai mult.

?omedia erorilor, ((, 1, $3 5 $6.

*16 Z u eist% feDe mai adeB%rate ca

acelea

Page 110: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 110/254

pe care le inund% plînsul. cu mult mai ines%plîngi de ucurie decît s% te ucuri de

lacrimilealtuia.2ult !gomot pentru nimic, (, 1, *# 5

*J.

*14 Z Klînsul face ca durerea s% deBin%mai

puDin profund%.6enric. al Dllea, partea treia, ((, 1,

4".

*1J Z 0r @ durere Ban% s% plîngi o @inD%pier-

dut%. =(t Fere lost sorroF to Fail one that9slost.L>ichard al Ilea, ((, *, 11.

**+ Z =;acrimileL sînt sl%iciuneanoastr%. aturane-a oi'nuit cu ele. u'inea n-are decît s%spun%ce pofte'te. Gup% ce curg, dispare din noi 'ifemeia, =(t is our tric?, nature her eustomholds,

^;et shame say Fhat it Fill> Ahen these

are gone ^ The Foman Fill e out.L

Page 111: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 111/254

6amlet, (), 6, 144 5 1J+.

;0W(T0T**1 Z &%se'ti repede un ciomag cînd e

Bora s%aDi un cline. =90 sta is uic?ly found toeata dog.L

6enric al Dîlea, partea doua, (((, 1, 161.

;0GX*** Z înd lauzi ce-ai pierdut, amintireaîDideBine scump%. =Kraising Fhat is lost ^Ma?esthe rememrance dear.L

#oiui bine eind se termină cu bine, ),$, 1J-*+.

;XGXQW(**$ Z înd nu au în Nurul lor prieteni

care s%-i

laude, oamenii se laud% singuri.#itus -ndronicus, ), $, 114.

**3 Z ;auda î'i pierde din Baloareatunci cîndînsu'i l%udatul e gr%it s% se îngîmfe.

#roilus şi ?resida, (, $, *315*3*.

Page 112: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 112/254

**" Z îngîmfatul se deBoreaz% pe elînsu'i.Tru@a îi este oglinda, trompeta 'i reclama.

inese laud% altfel decît prin ceea ce face, î'isfî'iefapta pentru c% 'i-o laud%.

#roilus şi ?resida, ((, $, 1#", 1#J.;(IT0T

**# Z 0desea leacurile pe care leatriuim ceru-lui sînt în noi. Ge sus, destinul ne las%toat% lier-tatea. Gac% r%mînem în urm% cu planurilenoastre,de Bin% sîntem noi, @indc% ne mi'c%mprea greu.

#otui bine cind se termină cu bine,(, 1, *$"-*$4.

**6 Z Q liertate ce nu se las%

diriNat%, e iciuit%de durere, c%ci nu-i nimic situat su cer,pep%mînt, pe mare sau pe @rmament, cares% nuai% o limit%. =Headstrong lierty is lash9d

Fith

Page 113: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 113/254

Foe. ^ There9s nothing situate underheaBen9seye ^ Iut hath is onnd, in earth, in sea,

in s?y.L?omedia erorilor, ((, 1, 1" 5 16.

**4 Z Ge noi depinde s% @m într-un felsau înaltul. Trupul ne este gr%dina al c%reipaznic [Z

BoinDa noastr%, astfel încît de-am Brea s%plant%murzici, s% sem%n%m l%ptuc%, s% punemisop, s%pliBim cimrul, s% o acoperim cu un singurfelde iar%, ori s% o împodoim cu maimulte, sau.din lene, s% o l%s%m stearp%, sau cupricepere s% ofacem s% rodeasc%, da, în Brerea noastr%

stau puie-rea 'i coriNiila autoritate, spre a facefoaie aslea.

(thetlR, 1, $, **$-*$1. ;(&W0;X**J Z Mai ine-i s% te 'tii dispreDuit

decît s%

@i dispreDuit în timp ce e'ti lingu'it. =Ret

Page 114: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 114/254

etlertus, and ?noFn to e contemn9d, ^ Thanstill

contemn9d and Oatter9d.L>egele Aear, (), (, 1-*.*$+ Z ui ii place s% @e lingu'it e

Brednic de celce-1 lingu'e'te. =Ho that loBes to eOattered is

Forthy o9te Oatterer.L#inBn din -tena, (, 1, *$$ 5 *$3.

*$1 Z rechile oamenilor par a @surde (a sfa-turi, dar nu la lingu'eal%. =Men9s oarsshoulde ^ To counsel deaf, ut not to Oattery.L

#inBn din -tena, (, *, *"J 5 *#+. ;M00 T0T

*$* Z ;umea e un teatru unde @ecaretreuie

s% Noace un rol. =The Forld ]... 0 stageFhereeBery man must play a part.L

 Ccgustarul din Deneţia, (, 1, 66 5 64.

*$$ Z întreaga lume e o scen%.I%raDii 'ifemeile nu sînt altceBa decît actori ce-'i

Page 115: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 115/254

au intr%-rile 'i ie'irile lor, 'i @ecare om, în BiaD%,Noac%

mai multe roluri.?um vă plaee, ((, 6, 1$J511-*.

M0(*$3 Z Iunele maniere de la curte sînt

tot a'ade ridicole la Dar% precum sînt oiceiurilede laDar%, la curte. îmi spuneDi c% la curte nu sesalut%, ci se s%rut% mîna. 0ceast% politeDear @scîroas% dac% curtenii ar @ cioani.

?um vă. place, (((, *, 36 5 "$.*$" Z 0 @ chemat într-o sfer% înalt% 'ia nu 'ti s%te mi'ti acolo este ca 'i cum ai aBea g%uriîn loculochilor, 'i ce afurisit dezastru ar @ pentru

oraNiC -moniu, şi ?leopatra, @@, 6, 1# 5

1J.MX((*$# Z u te teme de m%riri: unii se

nasc mari,

Page 116: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 116/254

alDii doîndesc m%rirea, iar pe alDiim%rirea eaceea care li caut%. întîmplarea îDi

deschide ra-Dele, îmr%Di'eaz-o cu tot sîngele 'i cutoat% inte-ligenDa ta.

 - douăspre!ecea noapte, ((, ", 1"4 51#*.

*$6 Z înd m%rirea are soartaîmpotriBa ei,treuie s%-i ai% împotriB% 'i pe oameni.

#roilus şi ?resida, (((, $, 6" 5 6#.

MXSX*$4 Z în torent, în furtun% 'i chiar în

iure'ulpasiunii tot treuie s% p%straDi m%sura,cea carelini'te'te.

6amlet, (((, *, #-J. M;0Q;(*$J Z u am melancolia 'colarului,care o rîBnj>nici pe a muzicianului, care e fantezie> nicipe acurteanului, care e mîndrie> nici pe a

soldatului,

Page 117: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 117/254

care e amiDie> nici pe a omului de lege,care epolitic%> nici pe a femeii, care e poz%> nici

pe a/ndr%gostitului, care e toate astea la unloc, ci omelancolie a mea proprie, compus% dinmaimulte, simple, etras% din diferite lucruri,

dinfelurite amintiri de c%l%torie, pe care lerumegadesea 'i care m% înB%luie într-o tristeDeadînc%.

?um vă place, (), 1, 11-*1.

M(T*3+ Z în încerc%rile sorDii Nudeci omul.

îndmarca-i lini'tit%, ce de cor%ii m%runte 'iu'oarecuteaz% s% pluteasc% pe sînu-i r%d%tor,al%turide altele, impun%toarei Gar cînd rutalulIoreas oînfurie pe linda Thetis, atunci Basulputernic e

singurul care spintec% talazul trecînd prin

Page 118: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 118/254

munDide ap% 'i printre umedele elemente, ca allui

Kerseu cal. nde-i atunci cutez%toareaarca, cuslaele ei coaste, f%r% îrne, ce înfruntacoraiasemeaD%\ Koate c% a fugit în port, ori aînghiDit-o

eptun. ;a fel, realul merit e separat decelaparent, de c%tre al sorDii Bint.

#roilus şi ?resida, (, $, $$516.

*31 Z Meritul este suprema Birtute,

cea careînnoileaz% cel mai mult pe cel care o are.TheBalour is the chiefest Birtue, and ^ Mostdigni@esthe haBer.L

?oriolanus, ((, *, 4J 5 J+.*3* Z Meritele noastre depind de

interpretareaBremii, iar puterea, oricît s-ar entuziasmade eaîns%'i, nu are alt mormînt mai str%lucit

Page 119: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 119/254

decîttriuna de unde 'i-a Bestit actiBitatea.

?ariolanus, (), 6, 3J 5 "$.

*3$ Z Merit nu este s% te r%zuni, cis% suporDi.=To reBenge is no Balour, ut to ear.L

#imon din -tena, (((, ", 3+.MT0MQQPX

*33 Z 0leandru a murit, 0leandru afostîngropat, 0leandru s-a pref%cut în Darin%,D%rînain p%mîntul din care-i f%cut lutul, (ar culutul

acesta în care el a fost preschimat, de cenu amadmite c% s-ar putea astupa un uloi cuere\

 luiuhl, ), 1, *:111 *$1.

M(;X*3" Z Gac% mor, nim%nui mil% nu-i Ba@ de mine.Wi pentru ce i-ar @, atunci cînd nu pot g%sinicichiar în mine mil% pentru mine însumi\ =(f 

( die,

Page 120: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 120/254

no soul Fill pity me:^ay, Fhereforeshouldthey, since that 1 myself ^ ind in myself 

no pityto myself\L>ichard al tillea, ), $, *+*- *+3.

M ( ( 0

*3+ Z i se întîmpl% adesea ca pentru a

aBea ceea ce ne dorini, s% spunem ceea cenu gîndim. =...it oft falls out, ^ To haBeFhat Fe Fould haBe, Fe spea? not FhatFe mean.L

2asară pentru, măsură, 88, î, 1145((9.9.M/@î(

*36 Z uBintele sincere 'i simplep%trund ine în urechea durerii.

 Wadarnice chinuri ale iubirii, ), *,6#1.

*3_S Z S% mi'ti cu hohote de rîs gîOeNul

morDii\ 0'a ceBa e imposiilC )eselia nupoate s% mi'te un suOet în agonie. Wadarnicele chinuri ale iubirii, ), *,

4#$.

*3+ Z Q inim% îndurerat% nu suport%Bore me'te'ugite. =0 eaBy heart earsnof a nimlo 1 ongue.L

Page 121: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 121/254

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, ), *,63".

*"+ Z Gezn%deNdea respinge orice

companie,=Misery dolh part ^ The Ou of company.L?um că place, ( ], 1, @ 1 5 "*.

*"1 Z @7u l9oe t9ste înghiDiC de un altfoc 'i o

durere este mai mic% atunci cînd sîntemîngroziDi df 1  f8 alta. înBirte'te-l e pîn%ameDe'ti 'i lini'te'te-te înBirtindu-tf însens conlrar. Q desperare se Bindec% prinalfa.

>umo 1i .lulieiti\ ]i , 16 5 "+.

M/(*"* Z Mm.ia este ca un cal n%r%Ba'

care atuncicirul e l%sat s% alerge în Boia lui, oose'tedin

cauza propriei sale goane.Ilenric al Dlillea, (, 1, 1$* 5 1$3.

*"$ Z Mînia este o scurt% neunie,

=]ra furorreBis est1.L

#imon

Page 122: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 122/254

(((. 0Q(SM "1 &TX(

"$

Page 123: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 123/254

SHAKESPEARE

MQ0T*"3 Z a 'oolanii ce se arunc% pe

otraB%, sim-

Durile noastre se reped s% guste r%ul 'idar%-lsorim murim.

2ăsură pentru măsură, (, *, 1$6 51$J.

*"" [ 0 lupta 'i a muri înseamn% adistrugemoartea prin moarte, pe cînd a muritremurîndde fric% înseamn% a pl%ti morDii un triutserBil.

=ight and die is death destroying death> ^Aherefearing dying pays death serBile reath.L

>ichard ai llIea, (((, *, 141-14".

*"# Z pnorncire, ruin%, pierdere,dezastru> cea

mai rea e, îns%, moartea, 'i moartea Breas%-'iai% ziua ei.

>ichard a' Ildea, ]((. *, 1+*-1+$.

*"6 Z Sfîr'itul oamenilor este p%strat

în amintire

123

52

Page 124: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 124/254

SHAKESPEARE

mai mult decit BiaDa lor trecut%. 0pusulsoarelui,@nalul unei melodii, gustul de pe urm% al

dulciu-rilor =care este întotdeauna cel maidulceL, r%mînîntip%rite în amintire mai adînc decîtmomenteleanterioare ale lucrurilor. =More are men9s

endmar?9d than their liBes efore: ^ Thesetting sun,and music at the close,^0s the last tasteof sFeets, is sFnetest last, ^ Arit in

rememrancemore than things long past.L>ichard al I Idea, ((, 1, 11--H.

*"4 Z Qricît ar p%rea ea do s%rac%,moartea pune

cap%t unei dureri mortale. =Though deathe poor,it ends a mortal Foe.L

>ichard al Illea, T(, 1, 1"$.*"+ Z Mnirtoa pune cap la toate.

=Heath9s the end of aCC.L

>omeo & ulicta, (((, $, J1.

124

52

Page 125: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 125/254

SHAKESPEARE

*#+ Z Qstenit de toate, de toate a'dori s% m%despart, numai c% murind, îmi las singur%

iuirea.=TîrM Fith all these, from these Fould (e gone^ SaBe that, to die, ( leaBe my loBe alone.L

Snvrtul I.CDI, 1$-13.

MQGX

*#1 Z Moda uzeaz% mai multe hainedorit omul.=The fashion Fears out more appere thantheman.L

2al' !gomot pentru nimic, H(, $, 1Ei6 51-9iS.

MQGST(

*#* Z e r%nim modeslia 'i neîntunec%m str%-lucirea meritelor atunci cînd ni le a@'amnoi-în-'ine.

#otui bine cînd se termină cu bine, (, $," 5 4.

125

52

Page 126: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 126/254

SHAKESPEARE

*#$ Z n rang modest nu înseamn% 'io modest%fpricire.

)egustorul din Deneţia, (, *, 6 54.

MQT(

*#3 Z el ce rîBne'te 'i nu Brea s% iacînd i seofer% ceea ce dore'te, nu se Ba mai întîlninicio-dat% cu acest prileN. =Aho see?s, andFill9Enotta?e Fhen once 9tis oer9d, ^ Shall neBer@nd it

more.L -ntoniu ?leopatra, (f, 6, J+ 5 J1-

126

52

Page 127: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 127/254

III. AFORISME ŞI CUP,ETAKJ

M;YM(*f8" Z Mai hine-i s% tu na'ii în popor 'i

sa tr%ie'ti al%turi de coi simpli, mulDumii,

decît s% te împ%unezi eu o splendid%plictiseal% 'i s% te împodoe'ti cu otristeDe de aur.

6enrie ni @7UTllrni   T(, F,, 1 rl5 **.

*_8=8 Z 0Butul noslrn cel mai di1  preDconst% în a ne mulDumi cu ce aBem. =Qurcontent, ^is our est haBing.L

 lcnrir. al Dllllca, TT, $, ** 5 *$.

M;YM((*#6 Z MulDumiri, mereu mulDumiriC

oari[- adesea mari serBirii sînt pl%tite cua9-casl% moned% f%r% curs. =Than?s andeBer than?s> for oft good turns ^0reslufded o <Bi=h such nneurrent

pay.L.1 doitnsprc!ci7ni iBtpte, til, $, l8r8

- (d.

*t84 Z înd o munc% ne esle dnur% in>(rezim deBreme 'i, unum'i, ne îndrept%m

spre ca. =To ussiness that Fe loBe Fe riseetime,^0nd go to9t Fith delight.L

SHAKESPEARE5-1

Page 128: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 128/254

III. AFORISME ŞI CUP,ETAKJ

 -ninniu 'f ?lro76i.7r7i, (), 9i. ,+*1.

*=8J Z Munca pe care o îndeplinim cu

pl%cere ne Bindec% de truda ei. =Thelaour Fe delight, in physics pain.L27irhrtti, li. :@. r_".

MP(X*6+ Z U destul s% luaDi seama la o

turm% s%l-atic% 'i Bagaonda, la o hoard% de mînNitineri,neimlinziDi. încearc% s%rituri neune'ti,mugesc,necheaz% purtaDi de clocotul singelui lor.Gardac% aud, înt împl%l.or, sunel ul uneitrompei t-,sau dac% Breo melodii1> le atinge urechile,BeDiBedea cum se opresc deodat%, toDi, 'i cum

priBi-rea lor s%latic% se preschim% într-unmodest_9<tas", su dulcea BraN% a muzicii. ;a l9el,poeDiil-au n%scocit pe Qrfeu care atr%gea

copaci, pietre

SHAKESPEARE5-1

Page 129: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 129/254

III. AFORISME ŞI CUP,ETAKJ

M  Baluri c%ci nu eist% @inD% oricît derutal%, deaspr% ori do furioas% c%reia muzica s% nu-ischime,penlru un timp, natura. Qmul care nu arcmuzic%in el, 'i care nu-i mi'cat de armoniasunetelorpl%cute, este capail de tr%d%ri, de

slralagcme,sun de tîlh%rii. Mi'c%rile suOetului s%u sinisumreca noaptea, iar sentimentele saleîntunecate ca8eus. S% nu acord%m încredere unui

asemeneaom. S% înceap% muzicaC)egustorul din Denei ia, ]= ]V T( 5

SS-

*61 Z Gac% muzica esle hrana iuirii,cîntaDi,daDi-mi-o pîn% la saturaDie. =(f rnusic efood of(oBe, play on> ^ &iBe me eces of it.L

 - douăspre!ecea noapte, (, 1, 15*.

SHAKESPEARE5-1

Page 130: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 130/254

III. AFORISME ŞI CUP,ETAKJ

*6* Z )raNa muzicii izute'te adeseas% fac%din r%u ine, iar r%ului s% îi proBoace ine.

2ăsură pentru mugură, (), 1, i516.

SHAKESPEARE5-1

Page 131: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 131/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

2, I(*6$ Z eun e cel ce-'i primeNduie'te

BiaDa

pentru o lat% care nu-1 iue'te. =0 foolthat Fillendanger ^ His ody for a girl that loBeshimnot.L

4oi domni din Derona, ), 3, 1$$ 5

1$".*63 Z 0'a cum totul e muritor în

natur%, 'iîntreaga natur%, cînd e îndr%gostit%, eneun%

de moarte. =0s all is mortal in nature, sois allnature in loBe mortal in folly.L

?um vă place, ((, 3, "3 5 "#. I( W(/Y;K(((

*6" Z S% dea Gumnezeu înDelepciune

celor careo au> iar cei care sînt neuni,mulDumeasc%-secu talentele lor. =&od giBe thern FisdomthathaBe it> and those that are fools, let thern

57SHAKESPEARE56

Page 132: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 132/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

usetheir talents.L

 - douăspre!ecea noapte, (, ", 135

1#.*6+ Z (n@rmitatea care îl ruineaz% pe

înDelept îl face întotdeauna pe neun 'imai neun. =(n@rmity that decays theFise, doth eBer ma?e the etter fool.L

 - douăspre!ecea noapte, (, ", Il 54*.

*66 Z u este nimic calomnios încomportarea unui m%sc%rici autorizat,pentru c% nu face decît s% glumeasc%> a'acum nu este nimic glumeD in comportarea

unui înDelept care se pretinde discret 'icare nu face decit s% dezaproe. =There isno slander in an alloFed fool, though hedo nothing ut rail> nor no railing in a?noFn discreet man, though he donothing ut reproBe.L

 - douăspre!ecea noapte, (, ", 1++ 51+$. I(0 /Y;KT;(

*64 Z 0cela pe care un neun 1-aînDepat în modinteligent, se comport% neune'te cînd,@indc%sufer%, nu e în stare s% se arate

57SHAKESPEARE56

Page 133: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 133/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

indiferent> c%ciastfel propria-i neunie este dat% la iBeal%de

mutrele pe care neunul i le face laintîmplare.?um vă. place, ((, 6, "$ 5 "6.

*6J Z (uirea Di-e sî%pin% @indc% test%pîne'te>'i cel ce se las% dus de nas de un neun,am im-presia c% nu poate @ socotit înDelept.=;oBe isyour master, for he masters you>^0nd hethatis so yo?d y a fool, ^ Mcthin?s, shouldnot echronicled for Fise.L

4oi domni din Derona, 1, 1, $+ 5 31.

*S+ Z e p%cat c% neunii nu pot Boricu înDelepciune despre neuniile pe care

le fac înDelepDiiC?um vă. place, (, *, J$ 5 JN.

*41 Z eunul se crede înDelept, iarînDeleptul 'tie despre el însu'i c% e neun.=The fool doth thin? he is Fise, ut the

Fise man ?noBs himself to e a fool.L

57SHAKESPEARE56

Page 134: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 134/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

?um vă place, ), 1, $" 5 $6.57SHAKESPEARE56

Page 135: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 135/254

"4SH0USK0111. 0Q(SM W( &T0T

fL9!

*4* Z eunia pe care o cloce'teînDelepciuneaare autoritatea acesteia de pe urm%, esteaNutat%de cultur%, 'i astfel îns%'i graDia raDiuniida graDieneunului înB%DaC. =olly, in Fisdomhaich9d, ^lîal.h Fisdom9s Farrant and the help of 

school ^0nd Fit9s oFn grace to grace a learnedfool.L

 Wadarnicele chimin ale iubim, ), *, 6+56*.

*4$ Z T.a neuni, neunia nu este lafel de izi-toare ca la înDeleptul care înneune'te,@indc%acesta pune în mi'care toate facult%Dileinteli-

genDei spre a în%lDa prin spirit str%lucirea

Page 136: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 136/254

neu-niei.

 Wadarnicele chituiri ale iubirii, ), *, 6:8

-6U. I; /Y;KT*43 Z Qmul acesta e destul de înDeleptca s%poat% face pe ufonul. (ar ca s%d fac%ine, areneBoie de un anumit fel de minte: el

treuie s%oserBe dispoziDia celor pe seama c%roraglu-me'te, calitatea persoanelor, momentul, 'is%se arunce ca 'oimul s%latic asupra

oric%rui penaNce-i trece prin faDa ochilor. ste o meseriela felde grea ca 'i cea de înDelept, c%ci neuniape careel 'i-o manifest% cu înDelepciune, eacceptail%,în timp ce înDelepDii care înneunesc î'ipierd cutotul uzul raDiunii. =This felloF9s Fiseenough to

play the fool, ^ 0nd to do that Fell craBesa ?ind

Page 137: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 137/254

of Fit: ^ He must oserBe their mood onFhomhe Nests, ^ The uality of persons, and 1 he

time, ^0nd, li?e the haggard, chec? a ( eBeryfeather ^That comes efore his eye. This is apractice ^ 0sfull of laour as a Fise man9s art> ^ or

folly that he Fisely shoFs is @t> ^ Iut Fisemen folly-fall9n, uite taint their Fit.L - douăspre!ecea noapte, H(, 1, +6 5

6+. S(T0T*4" Z ici o Birtute nu trece înaintea

necesit%Dii. =There is no Birtue li?e

necessity.L iiehard al 88lua,  !, $, *64.

*Sti Z ecesitatea este întotdeaunacea mai

 Nust% dintre concesii.2ult !gomot pentru ni mie, (, , $*6.

*S6 Z eea ce necesitatea impune,oamenii sînt neBoiDi s% suporte. Gegeaaîncerci s% te împotriBe'ti Bîntnlui 'imareei.

Page 138: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 138/254

llenric ai DI dea, pari ea treia, T), $, "65"S. 2Kl S00 0T((

*44 Z Hercules însu'i de-ar face tot ce

poate,pisica Ba continua s% miorl%ie, iar cîineluiîi BaBeni 'i lui momentul.

88amlet, ), 1. $1$-$U. XIG0*4J Z er%darea Dine toB%r%'ie

adeB%rateidureri. =QC ut impatience Faiteth on truesorroF.L

llenric al DIlea, parl.ea OBia, (((, $,3*,

Page 139: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 139/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

W(0*J+ Z S% spui f%r% înconNur ceea ce nu-i

cinstit,

asta înseamn% neru'inare.>ichard al Ilflea, (), 3, $#1.

)0STX*J1 Z Q neBast% u'uric% (( face pe soDul

ei greoi.

=0 light Fife doth ma?e a heaBy husand.L)egustorul din Deneţia, ), 1, 1$+.

*J* Z sclaBie crunt% s% deBii neBastaunui%rat care nu te poate suferi.

#otui bine cind se termină cu bine,

111, ", #3-+E,.*J$ Z u Bei g%si nici o neBast% care s%

nu ai%replic%. 0far% doar, dac% îDi Bei alege unaf%r%

lim%. ?um vă place, (), 1, 141-14*.

Q0SKY(*J3 Z 0m auzit Ipunîndu-Ie adesea c%

musa@rii

nepoftiDi nu sint ine-BeniDi decît în

SHAKESPEARE 61

Page 140: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 140/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

momentulcînd pleac%.

6enric ul DIdea, partea întîi, ((, *, ""-"#.

QI((*J" Z Kractica, ce repede creeaz% un

oicei înomC =HoF use doth reed a hait in a manCL

4oi domni din Derona, ), 3, 1.

*J# Z Ge-am face întotdeauna ce Breaoiceiul,praful Bremii ar r%mîne nem%turat, iar aigre'eliimunDi ar @ a'a de înalDi c% adeB%rul nu s-armai

Bedea niciodat%.?oriolanus, ((, $. 1*"51*4.

QH*J6 Z n om nu este niciodat% pierdut

pln% cenu l-au spînzurat, nici ine-Benit undeBapîn%ce nu 'i-a achitat partea lui 'i gazda nu i-aspus:„ine ai BenitE. =0 man is neBer undone till

he

SHAKESPEARE 61

Page 141: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 141/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

e hanged> nor neBer Felcome to a placetillsome certain shot e paid and the hostess

say„AelcomeCEL4oi domni din Derona, ((, ", 3 5 6.

*J4 Z Qmul, de-ar @ constant, ar @perfect.0ceast% singur% eroare îl umple de gre'eli'i îlatrage în toate Nosniciile. (nconstanDa culc%lap%mînt chiar ceea ce n-a început înc%.

4oi domni din Derona, ), 3, 11+ 5

11$.*JJ Z Qmul este o f%ptur% inconstant%.=Mau is agiddy thing.L

2ult !gomot pentru nimic, ), 3, 1+J 511+.

$++ Z rumoas% creatur% mai e 'i omulatuncicînd r%t%ce'te în c%ma'% 'i în izmene, f%r%deminteC

SHAKESPEARE 61

Page 142: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 142/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

2ult !gomot pentru nimic, ), 1, *+65*+J.

$+1 Z =QmulL este un gigant, daca îl

compar%mcu maimuDa. umai c% uneori, încomparaDie cuunii oameni, maimuDa e un saBant. =He isthen agiant to an ape> ut then is an ape a

doctor tosuch a man.L2ult !gomot pentru nimic, ), 1, *1+ 5

*11.

$+* Z Gac% un om se Ba l%sa dat cu

capul detoDi pereDii, nu Ba aNunge niciodat% s% fac%ceBaine. =(f a man Fill e eaten Fith rainsa9shall

Fere nothing handsome aout him.L2ult !gomot pentru nimic, ), 3, +9i

(i8".

$+$ Z Qmul r%u nu Ba Bori nicicjndde ine.

=(ll Fill neBer said Fell.L

1 V.în legătură cu această cugetare, în Cuvint înainte,p.

XVI.

SHAKESPEARE 61

Page 143: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 143/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

Ilcnric al l7lea. (, 6, 1*4.

$+3 Z e capodoper% oste omulC ît ede noil

în gîndireC it e de nes@r'it în însu'iri, înform%,în mi'care, cît e do epresiB, de admirailCînacDiune e ca un îngerC în înDelegere e caun zeuC

frumuseDea lumiiC el mai des%Bîr'itdintreanimaleC1

6amlet, (, *, $*:i -$*4.

$+" Z Qamenii sînt ceea ce e clipa.

=Men ^ 0reas the time is.L>egele Aear, ), $, $C 5$*.

$++ Z îndr%znesc s% fac numai ceea cese cuBine s% fac% un om. el ceîndr%zne'te mai mult, nu mai e om. =( dare

do all that may ecome a man> ^ Ahodares do nmrc is none.L

2m beth, 1, 6, 3+-9.>.

Q Q0 H$+6 Z U cu at it mai mult% onoare cu cît

o mai mult% primeNdie.

SHAKESPEARE 61

Page 144: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 144/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

88curie <8 D78lea, partea treia, (),$, 1 .E8.

$+S Z în loc de o onoare plin% cu

primeNdii, prefer demnitate si lini'te.=&iBe me Forship and uietness> ^ 1 li?e itetter than a dangerous honour.L

Ilcnric <I Dllea, partea treia. (), $, 1+ 516.

$++ Z Ustc de rîsnl nrtoarei ceC ce sepretinde @u al onoarei 'i nu-i la fel cumania. Qnoarea adeB%ral% o dator%mfaptelor, iar nu str%mo'ilor. uBinlnl„onoareE e un sclaB ce se prostitueaz% peorice mormînt> c un trofeu mincinos, 'i

adeseori e mut, atunci tund praful 'ilestemat a uitare se a'eaz% pe morunuluiale c%rui oase sint cu adeB%rat Brednicede a @ cinstite. =That is honour9s scorn ^Ahich challenges itself as honour9sorn, ^0nd is not li?e the sire: honours

thriBe ^ Ahen ral her from our acts Fethem deriBe ^ Than our foregoers. Themere Ford9s a slaBe, ^ Geosh9d on eBeryloudL, on eBery graBe ^ 0 lying trophy, andso oft is dum ^ Ahere dust

SHAKESPEARE 61

Page 145: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 145/254

@t SH0USK0(((. 0Q(SM W( &TX(

@u

and damn9d oliBion is the lom ^ Qf onour9d ones indeed.L

#otui bine clnd ne termina cu bine,((, $, 13+ 5 134.

Q&Q;($1+ Z Wi cel mai pirpiriu î'i are orgoliul

s%uC - douăspre!ecea noapte, (((, 1, 131.

iîll Z Qmul, trufa'ul om, inBestit cu

m%runta, cu strîmla-i autoritate, ne'tiutorde ce-'i închipuie c% 'tie el mai ine,fragil ca sticla, Noac% întocmai camaimuDele înfuriate, în faDa cerului, farsegrote'ti ]...NSplin% de-ar aBea, s-arpr%p%di de rîs.

2ăsurii pRntrn măsură, ((, *, 11651*$.

$1* Z orocul de @ecare zi infecteaz%întot-deauna pe omul fericit.

?ort^lonvs, (), 6, $4- :+.

Page 146: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 146/254

QSKXY$1$ Z lin prînz s%rac 'i o primire un%

fac la

un loc un Besel osp%D.?omedia erorilor, ]]. 1, *@.

K0$13 Z Kunctul sla al p%cii-i siguranDa.

SiguranDa

prea sigur% de ea. în schim, o m%surat%îndoial% efarul înDelepciunii, @til care p%trunde înmiezulr%ului. =The Found of peace is surety, ^Surety

secure> ut modest dout is eali9d ^ Theeaconof the Fise, the tent that searches ^ To theottom of the Forst.L

#roilits şi ?resida, ((, *, 13 5 16.

K0;0R0&$1" Z KalaBragiii nu sînt oameni de

acDiune.=Tal?ers are not good doers.L

>ichard al IIidea, 1, $, $"1.

Page 147: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 147/254

$1# Z )asul gol face cel mai marezgomot. =Theempty Bessel ma?es the greatest sound.L

Ilenric al Dde.a, (), 3, 6$ 5 63.$16 Z Krea e Bor% lung% pentru a-i

c%uta toB%-r%'ia. u cuget la tot alîfea lucruri ca 'i el,dar,mulDumesc cerului, nu fac atîta caz de ele.

Dum i7ă plaee, ((, $3 5 $6.$14 Z elor mici le place s%

p%l%Br%geasc% despreceea ce fac cei mari.

 - douăspre!ecea noapte, 1, *, $1.

$1J Z el care minte trei sferturi dinceea cespune, 'i se folose'te de un adeB%rinecunoscutpentru a în'ira pe ling% el o mie de

nimicuri,merit% sa @e ascultat o dat% 'i %tut detrei ori.=Qne that lies tree thirds, and uses a?noFn truthto pass a thousend nothings Fith, should

Page 148: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 148/254

eonce heard and thrice eaten.L

#otui bine rind se termină cu bine,

((, C !, $*-$".

Page 149: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 149/254

SH0USK0(((. 0Q(SM W( &TX(+6

Page 150: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 150/254

K0S($*+ Z Q iuire puternic%, pasionat%,

s%dit% într-of%ptur% =în%r%, este pecetea 'i semnulunui adeB%rnatural.

#otui bine eh, l Ze Imniuit cu bine,

T, $, t9..i-(9tt.K0T(:0$*1 Z Kl%cei ile Biolente au parte de

un sfîr'ittot Biolent 'i mor în plin% Biitoare ca focul'i capulerea. =Thesc 9<iolent  delights haBeBiolentends, ^ 0nd in their triumpli die, li?e @reandpoFder.L

6omeo şi ulita, ((, @, + 5 1+.$** Z ele mai înO%c%rate Nur%minte

sînt paiepentru focul din sînge. =The sl.rongestoaths arestroF ^ To the @re i9fhe lood.L

EurtunR,, ( ), 1, "* - "$.

Page 151: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 151/254

K 1L1$ 0KS 0$*$ Z Gac% omul nu separ% h%trîneDea

de aBa-

riDie 'i niei tinereDea do senzualitate, gutaîl Bachinui pe unul 'i si@lisul îl Ba pi'c% pecel%lalt.Wi aceste dou% Oageluri fac orice alt%pedeaps%

inutil%.IIcurie ni IDlea, purica deiM, (, *, *++ 5

*+9..

$*1 Z Qrice gre'eal% este pedepsit%înainte de a @ comis%.

2t7r.itr* pitifrii n.osuru, ((, *, $U KY($*" Z imic nu e perfect dac% nu e la

locul s%u.)egustorul din Deneţia, ), 1, Q9.l.

$*+ Z oarte multe lucruri nu oDin decîtcu Bremea lauda ce li se cuBine 'i oadeB%rat% perfecDiune.

)egustorul din Deneţia, ), 1, 1+6 51+4.

$*6 Z Tot co Ba serBi la ceBa, e un.

=Ahat Fill serBe, is @t.L

Page 152: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 152/254

2ult !gomot pentru nimic, (, 1, E*4.KS(/)UUYX

$*S Z umai perseBerenDa Dine

respectul treaz. Gac% ai f%cut ceBa,cîndBa, demult, e'ti demodat ca o armur%Beche, spînznrat% într-o panoplie pr%fuit%.

#roilus şi ?resida, TT(, $, 1"+-1"$.

K(G

$*J Z Mi-am pierdut regalul\ e\ îmid%deagriNi. Wi ce pierdere este aceea, cind ceeace aipierdut sînt griNile\

>iehard al #I dea, (((, *, +"-+#.

K;0TX$$+ Z pe deplin pl%tit cel ce e pe

deplin mul-Dumit. =Me is Fell paid that is [email protected]

)egustorul din @_ene@ia , (), 1. hC&.

Page 153: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 153/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

K;3!$$1 Z Gac% toi anul ar ti plin cu

s%r%tori,

pl%cerea ar @ la fel de plicticoas% camunca. iind,îns%, rare, s%r%torile sînt întotdeaunaineBenite,c%ci nu face pl%cere decît ceea ceconstituie un

eBeniment. =(f all the year Fere playingholidays, ^To sport Fould e as tedious as to For?> ^IutFhen they seldom come, they Fish9d forcome, ^

0nd nothing pleaseth ut rare accidents.L6enri f, a7 ID/a, partea îtltîi, (, *, **@5

**J.

$$* Z Gintre toate cîle sînt, cele maic%utate

lucruri sînt cele ce ne distreaz%. =0llthings thatare, ^ 0re Fith more spirit chased thanenNoy9d.L

)egustorul din Deneţia, (t, @, 1* 51$.

SHAKESPEARE 69

Page 154: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 154/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

$$$ Z Kl%cerea, mai cnrînd sau maitîrziu, tre-uie pl%tit%.

 - douăspre!ecea noapte, ((,

'

t, 61 56*.

$$3 Z Kl%cerea 'i r%zunarea sînt maisurdedecît Bipera la Bocea unei decizii Nuste.=Kleasure

and reBenge ^ HaBe ears more deaf thanaddersto the Boice ^ Qf any true decision.L

#roilus şi ?resida, (t, *, 161-16$.

KQP($$" Z ea mai adeB%rat% poezie e

aceea în carese aO% cea mai mult% închipuire.

?um vă place, (((, $, *1-**.KQST(T0T

$$# Z ca 'i cum ai @ tu însuDi din nouf%cutla %trineDe, 'i ai Bedea cum sîngele Di-ocald, întimp ce tu îl simDi rece. =This Fere to e

neFmade Fhen thou art old, ^ 0nd sec thy

SHAKESPEARE 69

Page 155: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 155/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

loodFarm Fhen thou feel9st it cold.L

Snnctid 11, 1$-19.

$$6 Z 'ti prea frumos, nu teînc%p%Dîna s%aNungi a morDii prad% 'i doar Biermii s%-Di@eurma'i. =Ie not self-Fill9d, for thou artmuch

too fair ^ To e death9s conuest and ma?eFormsthine heir.L

Sonetul DI, 1$-19..

$$4 Z Gac% cumBa te stingi în amiaza

BieDii,mori neluat în seam% dac% nu ai un urma'.=Sothou, thy self outgoing in thy noon, ^nloo?9don diest, unless thou get a son.L

Sonetul DII, 1$-11.$$J Z %-Di un altul ca tine, din

dragoste pentrumine, pentru ca frumuseDea ta s% poat%dura în

ai t%i, ca în tine. =Ma?e thee another self,for loBe

SHAKESPEARE 69

Page 156: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 156/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

of me, ^ That eauty still may liBe in thineorthee.L

Sonetul C, 1$ 5 19.. KS(MY($3+ Z în preaNma unor întimpl%ri

nenorociteoamenii sînt Beseli> în schim, tristeDeaesteBestitoarea unor eBenimente fericite.

6enric. ni `Dlea, partea doua. (), *, 41-4*.

6 0forisme 'icuget%ri

SHAKESPEARE 69

Page 157: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 157/254

Ilf. AFORISME ŞI CUGETĂRI

$31 Z în preaNmaschim%rilor e întotdeaunaastfel: Krintr-un diBininstinct minteaomeneasc%presimte primeNdiaiminent%, a'a cumapele se

umO% cînd se apropieuraganul.>ichard al Tia. (t, $, 31-/3.

KY($3* Z u preDuim un un !a Nusta (ui

Baloareatîta Breme cit ne ucur%m de el> darîndat% cone lipse'te, ce s-a pierdut, îi eager%mBaloarea,îi descoperim meritul pe rare nu Boia s%ni-(arate pe cînd era al nostru. =That Fhat FehaBeFe prize not to the Forth ^ Ahile Fe enNoyit,ut eing lac?M and lost, ^ Ahy, then Ferac? 

157*

SHAKESPEARE70 71

Page 158: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 158/254

Ilf. AFORISME ŞI CUGETĂRI

the Balue, then Fe @nd ^ The Birtue thatposses-sion Fould not shoF us ^ Ahile if Fasours.L

2ult !gomot pentru nimic, (), 1, **+ 5**3.

$3$ Z 0precierea prezent% preDuie'teoiectulprezent. =The present eye praises the

presentoNect.L

#roilus şi ?rcsida, (((, $, (SQ.

$33 Z ;ucruri de Baloare egal%,posedate de

diferite persoane, sînt preDuite dup% ceice leposed%.

#im on din -tena, (, 1, 161 5 16*.K)G

$3" Z Qamenii înDelepDi nu se

întristeaz% nicio-dat% din cauza necazurilor actuale, cifolosescprezentul spre a preBeni alic noi tristeDi.=Aisemen ne9er sit and Fail their Foes, ^ Iut

presently preBent the Fays to Fail.L

158*

SHAKESPEARE70 71

Page 159: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 159/254

Ilf. AFORISME ŞI CUGETĂRI

>ichard al 88lea, !((, *, 164 5 16J.

$3# Z u trezi lupul din somn. 0de'tepta un

lup e tot a'a de nepl%cut ca a mirosi oBulpe.ilenric al 8 Dlea, partea doua, f, *, 166

5 164.

$36 Z 0 stinge o %nuial% printr-ocrim% înseamn%a înBia alte dou% %nuieli 'i mai graBe, înmo'te-nitorii în BiaD%.

 iiuric al l@7lea, pjrlea =lima, (), 1,1JJ 5 *++.

$34 Z în'el%toria e un% atunci cînd îlsurprindepe e.eî ee c%utase s% în'ele.

Ilenric al I Dlea, partea dmia, (((, 1,*#3 5 * or,.

$3J Z înd se înnoreaz%, oameniiînDelepDi î'iîmrac% mantaua. =Ahen clouds are seen,Fisemen put on their cloa?s.L

>ichard al Illlea, 11, $, $*.

159*

SHAKESPEARE70 71

Page 160: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 160/254

Ilf. AFORISME ŞI CUGETĂRI

$"+ Z 0 fugi de mistreD înainte camistreDul s%ne urm%reasc%, ar însemna s%-1 aDîD%m,s%-1 tragemdup% noi 'i sa Bîu%m într-un loc în oare elnuintenDiona s% Bin%.

>ichard al Illleu, (((, , *J 5 $+.

$"1 Z preferail s% eBiDi o primeNdie

decît s%te întrei cum a ap%rut. =Tis safer to ^0BoidFhat9s groFn than uestion hoF 9tisorn.L

Poveste de iarnă, 1, *, 7tF,i%1$$.$"* Z Mielul se r%t%ce'te de cele mai

multe oricînd p%storul e plecat. =0 sheep doth Beryoftenstray, ^ 0n if the shephard e a Fhile

aFay.L4oi domni din Derona, (, 1, 63 5 6".K)(P(

$"$ Z în BiaDa tuturor oamenilor eist%o anu-mit% desf%'urare care se aseam%n% cu

altele din

160*

SHAKESPEARE70 71

Page 161: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 161/254

Ilf. AFORISME ŞI CUGETĂRI

trecut, astfel încît, Dinînd seama deacelea, cineBaar putea s% profetizeze, în linii mari,mersul lu-crurilor înc% neaeluale, @indc% acesteapreeist%în germene 'i în slae începuturi. 0stfelde lucruri,dup% o perioad% de gestaDie, Bor @ date la

iBeal%de c%tre timp.6enric al iDlea, pai-a doua, 111, 1,

4+-4#.

$"3 Z 0desea preBiziunea în'eal%multe din cîtepromitea, dar tot adesea ea î'i atingeDinta cîndorice speranD% îngheDase 'i desperarea-iocupaselocul.

#otui bine ciad se termină cu bine,((, 1, 13"-136.

K(T($"" Z 0fecDiunea dintre doi prieteni

Nosnici se

preschim% în team%, teama în ur%, iar

161*

SHAKESPEARE70 71

Page 162: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 162/254

Ilf. AFORISME ŞI CUGETĂRI

ura îlatrage pe unul dintre ei, sau pe amîndoi,în mariprimeNdii 'i spre o moarte inemeritat%.

6ichard ai 88lea, ), 1, ##-#4.$"# Z Krietenia se arat% constant% în

oricepriBinD%, afar% numai cînd e Bora dedemnit%Di

'i de interese legate de iuire.2ult !gomot pentru nimic., /(, 1, 143 514".

$"6 Z 0-Di Neli prietenii pierduDi e maipuDin

s%n%tos 'i pro@tail decît a te ucura deprieteniide curînd cî'tigaDi.

 Wadarnicele chinuri ale. iubirii, ), *, 6"65 6"J.

$"4 Z Ilestemate sînt Bremurile încare, dintretoDi du'manii, un prieten e cel mai detemutC=Q time most curst ( ^ 9Mongst all foes thatafriend should e the ForstCL

4oi domni din Derona, ), 3, 6156*.

162*

SHAKESPEARE70 71

Page 163: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 163/254

Ilf. AFORISME ŞI CUGETĂRI

$"J Z Krietenii m% laud%, dar m% credun m%gar.Gu'manii, dimpotriB%, îmi spun cinstit c%sîntun m%gar. în felul acesta, datorit%du'manilorpro@t pentru a m% cunoa'te mai ine pemineînsumi, în timp ce datorit% prietenilor sînt

p%c%lit.=They praise me and ma?e an ass of me>noF myfoes tell me plaintly ( am an ass: so thatymy foes, sir, ( pro@t in the ?noFledge of 

myself,and y my friends ( am aused.L - douăspre!ecea noapte, ), t, 1J 5

**.

$#+ Z înd ascunzi unui prietennecazurile taleînseamn% c%-Di z%Bore'ti in mod sigur u'aliert%Diitale interioare.

6amlet, (, *, $"4-$#+.

163*

SHAKESPEARE70 71

Page 164: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 164/254

63SH0USK0H(. 0Q(SM W( &TX(

6"

$#1 Z Krielenia pe caro mi o leag%înDelepciunea,lesne o dezleag% neunia.

#roilus şi ?resido, ((, $, 111 5 11*.

$#* Z Ge ce sa mai aBem neBoie deprieteni dac%niciodat% nu le rorem aNuloru;9 0r @ celemaiinutile f%pturi în Biat% dac% niciodat% nu i-

amfolosi, 'i s-ar asemui cu acele pl%cuteinstrumentea'ezate în cutiile lor, care î'i p%streaz%sunetelepentru ele în'ile.

#imon din -tena, (, *, 1++ 5 1+".

K(M!G($#$ Z ocul cel mai mocnit e cel care

arde mai

Page 165: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 165/254

tare. =ire that9s closest ?ept urns mostof aii.L

4oi domni din Dtrona, (, *, $+.

$#3 Z Multora dintre cei ce seîmpiedic% de pragLi se preBeste'te c% în interior îi pa'te oprimeNdie.

Ilenric al Dllca, partea treia, (), 6, 11 51*.

$#" Z I%nuiala urm%re'te întotdeaunao con-'tiinD% BinoBat%. HoDul se teme ca nucumBaîn @ecare tu@' s% se aOe ascuns un pîndar.

Ilenric al Dllca, partea treia, ), @, 11 51*.

$## Z Kas%rea care s-a prins o dat%într-un tu@',ocole'te dup% aceea orice oschet, cu

aripi tre-murînde.6enric al Dllea, partea treia, ), #, 1$ 5

13.$#6 Z ;ucrurile f%cute ine 'i cu griN%

sînt scutite

de primeNdie. ;ucrurile f%cute f%r% s% se

Page 166: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 166/254

Din%seama de eemplul altora, pot aBearezultate

de temut.6enric al DlIIlta, l t  *, 44-J1. KQGGM

$#4 Z el ce st% pe un loc alunecos nuse s@e'tes% se foloseasc% de spriNinul celui mai

netrenicdintre oameni. itgdr oan, (, 3, 1$6-1$4.

$#J Z el ce-'i moaie siguranDa însînge neBino-

Bat nu Ba aBea parte deeît de o siguranD%însîn-gerat% 'i fals%.

>egele Ioan, t, 3, 136 -134.

$6+ Z ste cazul s% înDelegem c%,oDinute prin

procedee proaste, rezultatele nu pot @niciodat%une.

>ichard al 8lea, (!, 1, *13-*1".

KQST(

Page 167: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 167/254

$61 Z în urechea prostului doarme oBor%Biclean%. =0 ?naBish speech sleeps in a

fooîishear.L/ainlet, (), *, *"-*+.

KGYX$6* Z Kartea cea mai un% a curaNului

esteprudenDa.

6enric al IDdea, partea îutii, ), 3,1*+ 5 1*1.

Page 168: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 168/254

70 SHAKESPEARE

$6$ Z mai ine s% te Noci cu unpui de leu,decît cu unul %trîn care trage s%

moar%. -ntoniu şi ?leopatra, ill, 11, J3 5J".

$63 Z S% nu aprinzi du'manului un foca'a demare încît s% te frig% 'i pe tine. =Heat not

afurnace for your foe so hot ^ That it dosingeyourselfL.

Ilenric al DIIIlea, (, 1, 13+-131.

$6" Z Iine p%zit, ine g%sii. =astind, [email protected]

)egustorul dtn Deneţia, (t, ", "3.

$6# Z Qamenii ale'i, s% stea pe lîng%cei la fel

cu ei> c%ci cine este a'a de tare încît s% nupoat%@ corupt\ =ole minds ?eep eBer Fiththeirli?es> ^ or Fho so @rm that cannot eseduc9d\L

 ulius ?aesar, (, *, $1# 5 $16.

III. AFORISME SI CUGETĂRI 168

Page 169: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 169/254

70 SHAKESPEARE

$66 Z S% ai mai mult decît ar%Di, s%spui maipuDin decît 'tii, s% împrumuDi altora mai

puDindecît ai, s% mergi mai mult c%lare decît peNos,s% înBeDi mai mult decît s% dai crezare, s%Diimai puDin decît s% arunci, s% la'i încolo

%utura'i muierea, s% stai acas%, 'i Bei aBea maimultdecît sut% la sut% cî'tig. =HaBe more thanthoushoFest, ^ Spea? less than thou ?noFest, ^

;endless than thou oFest, ^ ide more thanthougoest, ^ ;earn more than thou troFest, ^Set lessthan thou throFest> ^ ;eaBe thy drin? and

thyFhore, ^ 0nd ?eep in-a-door, ^ 0nd thoushalthaBe more ^ Than tFo tens to a score.L

>egele Aear, (, 3, 1$*-131.KT

III. AFORISME SI CUGETĂRI 169

Page 170: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 170/254

70 SHAKESPEARE

$64 Z Kuterea schim% p%rerea.=KoFer changcpurpose.L

2ăsură pentru măsură, (, $, "3.0Y($6J Z Gac% alanDa BieDii noastre nu

ar aBea untaler pentru raDiune, spre a echilirasenzuali-

tatea de pe cel%lalt, sîngele 'i Nosnicianaturiinoastre ne-ar duce spre cele maiincrediile rezul-tate. 0Bem, ins%, raDiunea care potole'teten-dinDele Biolente, împuns%Curile c%rnii,dorinDelef%r% frîu.

(thr0Io, 1, li, *$1-*$+.

$4+ Z Gac% raDiunii tale îi displace un

lucru, d%-iascultare. =(f your mind disli?e any thing,oey it.L

Ilamlet, ), *, **J.

XIG0

III. AFORISME SI CUGETĂRI 170

Page 171: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 171/254

70 SHAKESPEARE

$41 u-i de mirare c% r%darea ecalm% atuncicind nu este pus% la încercare.

?omedia crordor, ((, 1, $*.$4* Z Tot a'teptind s% creasc% iara,calul poatemuri de foame.

 Iam/t, (((, *, $&".

$4$ Z 0 plinge o sup%rare trecut%,disp%rut%,este o alta cale spre o durere nou%. îndnu putemp%stra ce ne ia soarta, r%dind facemdurei ea

de ru'ine.(thello, (, $, *+3-*+6.

III. AFORISME SI CUGETĂRI 171

Page 172: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 172/254

SH0USK0(((. 0Q(SM W( &TX(

Page 173: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 173/254

173

$43 Z IieDi oameni cei ce nu aur%dareC.eran% s-a Bindecai Breodat% allfol decît

treptat\Wtii ine c% ne folosim de inteligenD%, iarnu deputerea Br%Nilor, 'i c% inteligenDa e înfuncDiede timp 'i de amiiuuile hu.

7 (lhello, li, $, $6J-$U*.$4" Z Ge'i sînt multe lucruri carecresc repedesu soare, plantele care Bor rodi celedinDii,treuie ca mai înainte s% înOoreasc%. 0i

puDintimp r%dare.

QiM^o, ((, $, $4"-$46. XSKG$4# Z S% se 'tie c% noi, cei mari,

sîntem r%spun-z%tori de ceea ce fac alDii> iar cînd c%dem,r%spun-dem de ceea ce, în numele nostru, augre'it alDii.

 -ntoniu şi ?lcopalra, ), *, 16" 5166.

Page 174: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 174/254

174

0;(PX($46 Z el ce a realizat lucr%ri

importante, le-a

 înf%ptuit adesea cu aNutorul celui maimodestdintre sluNitorii s%i.

#otai bine cînd sc termină eu bine,((, 1, 1$S-13.

$44 Z Gin mici izBoare s-au format

OuBii, 'im%ri întinse au disp%rut, cu toate c%asemeneaminun%Dii au fost negale de c%i re uniidintre ceimai ilu'tri oameni.

7l7iitui bine cînd sc lcrt=Kihă cit bi<?, ((, 1, 13*-133.

;Y(( 0; &(;Q GSK9 SQ0T0;Q

$4+ Z M-a' socoti mai fericit în BiaD%

dac% a' @ un umil p%stor. 0' sCa pe undeal, a'a cum stau acum, mi-a' crestapunct cu punct un cadran 'i a' urm%ri peel cum zoar% minutele, _-it o dintre elecompleteaz% o or%, cil o ceasuri intr% într-o zi, cite zile termin% un an, citi ani poate

tr%i un muritor.

Page 175: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 175/254

175

6mri.7 ,d Giha, pjrlea treia, ((, ", *1 5*J.

$J+ Z u d%, oare, tu@'ul o umr% mai

pl%cut%p%storilor cu ochii la turma lor cuminte,decîtogatul aldachin rodat, regilor ce setem detr%darea supu'ilor\ Q, da, @re'te, 'i chiar

demii de oriC

6enric al Dflea, partea liBîa, ((, ", 3* 53",

$J1 Z milul lapte prins al aciului, pe

care îlhei rece din urduful lui de piele,oi'nuitu-isomn la umra arorilor, de care seucur% într-ocalm% siguranD%, ce departe sînt toate

astea dedelicatesele prinDului, de mînc%rurilo ce-isîntserBite în Base de aur, de trupul lui întinspe unpat ciudat, atunci cînd îi stau de Beghe

Page 176: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 176/254

176

griNa,neîncrederea 'i tr%dareaC

6enric al Dllen, p.rlca @@V@ ,@, ((, ", 36 5

"3.$J* Z GaDi-mi oglinda. u ea Breau s%_ iDesc.e\ ^.turciturile fetei înc% nu-s adîncii9Gurerea,care i-a dat feDei mele atîtea loBituri, cum

de nui-a l%sat r%ni mai profunde \ Q,lingu'itoareoglind%C 0semenea curtenilor din Bremeamea

Page 177: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 177/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

prosper%, tu mj inse ii.9  -sta e, oare,faDa celui ce zi de zi întreDinea suhacoper%mîntul palatului s%u zece mii de

oameni\ 0sta e faDa celui care, asemeneasoarelui, f%cea s% se plece toate priBirile\0sta e faDa care a înfruntat atîteaneunii\ ^... ^ Ke faDa îmi str%luce'te oglorie proa fragila. ragil% ca 'i gloria mi-e faDa. în mii de D%nd%ri am s% te sparg,

oglind%. (a seama, t%cut rege, la moralape care Di-o ofer% acest spectacol. erepede durerea mi-a distrus orazulC ^ ... ^0deB%rata mea durere e interioar%, iarformele eterioare ale dezol%rii nu sîntdecît umrele durerii neB%zute ce-mi

roade în t%cere chinuitul meu suOet.>ichard al. IIlea, (), l, *6#-*4",

*$6-*J1, *J"-*J4.

$J$ Z !oc 'i eu mai multe personaNedintre care niciunul nu e mulDumit: o dat%

sînt rege> apoi tr%darea m% face s% m%Breau cer'etor. (at%-m% cer'etor: mizeriazdroitoare îmi spune c% mi-era mai ineca rege> apoi, din nou sînt rege 'i iar, 'iiar m% gîndesc c%-s detronat ^ ...^'i,deodat%, ca nu mai sînt nimic.

>ichard al IIdea, ), ", $1-$4.

SHAKESPEARE 81

Page 178: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 178/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

MG(($J1 Z ind nu mai g%sim remedii,

punem cap%t necazurilor gîndindu-ne laaltele mai rele ce ne ameninDau maideun%zi.

(thcllo, (, $, *+*-*+$.KT0Y($J" Z eputaDieC Mi-am pierdut

reputaDia. Mi-ampierdut partea nemuritoare din mine.eea cemi-a r%mas e animalic. =eputationC QC (haBelostmy reputationC ( naBe lost the immortaipartof myself, and Fhat remains is estial.L

(lhello, ((, $, *#3 5 *+6.

$J# Z eputaDia e o preNudecat% fals%'i stu-

pid%. oDinut% adesea f%r% merit 'i epierdut%pe nedrept.

(thello, ((, $, *6+-*6*.

$J6 Z eputaDia unui %rat sau a

unei femei

SHAKESPEARE 81

Page 179: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 179/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

este piatra cea mai de preD a suOetului lor.ineîmi fur% punga îmi fur% un Oeac, un ceBa,

unniTiic. 0 fost a mea, e a lui, a fost a altora,a omic. Gar cel ce-mi 'terpele'te reputaDiaîmir%pe'te ceBa cu care el nu se

îmog%De'te, 'i carepe mine m% s%r%ce'te într-adeB%r.(thlo5 111, $, 1"" 5ici.

SKT$J4 Z Ke cei de care am fugit pe cînd

erau înBiaD%, s% nu E atNocorim dup% ce aumurit.=That Fhich Fe naBe Oed ^ Guring the life,letus not Frong it dead.L

6e urie, al l7Idea, fnlîi, (), 6, 3J 5"+.

$JJ Z neori omul nu e respectat doar@indc% eom, ci pentru acele onoruri eterioare (ui:rang,

SHAKESPEARE 81

Page 180: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 180/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

aBere, trecere, ci'tigule adeseaînmpl%tor, iar

SHAKESPEARE 81

Page 181: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 181/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

nu prin merit. 0ceste platformealunecoase, atunci cînd cad, respectul cese rezema pe ele, alunecos 'i el, e tras de

celelalte 'i, împreun%, mor c%zînd.#roilus şt ?resida, (((, $, 4+ 5 $6.

W(T03++ Z Qamenii care î'i p%zesc prea

ine pielea,

reu'esc arareori. =Men9s Oesh preserB9d soFholedo seldom Fin.L

Ilenric ol Dllaa, parley d.9ia, 1, 1.$+1.

3+1 Z )ictoria este dul% alunei cîndcel ce ocj'tig% se întoarce acas% cu toDi oameniilui. =0Bictory is tFice itself Fhen the achieBerrings

home full numers.L2ult !g76iu- pentru nimic, 1, 1, 6 5 4.SXX( W( IQftY(

3+* Z Qmul s%rac, dar mulDumiC, esteogat,chiar îndeaNuns de ogat, în timpr-e

nem%surata

SHAKESPEARE82 83

Page 182: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 182/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

og%Die este s%rac% cum e iarna pentru celcemereu se teme r% Ba s%r%ci. =Koor and

content isrich, and rich enough, ^ Iut riches fNnelessis aspoor as Finter ^ To him that eBer fears heshalle poor.L

(th2o, lit, 16*-169,.3+$ Z S%r%cia necopt al a supraBiehi

io'C e pompeinesigure. =Ailling misery ^ QutliBesincerlainpomp.L

#imnn din -tena, (), $, *3$-*33.SQK3+3 Z în tot ce faci scopul s%-Di @e

Dara, conBin-gerile si adeB%rul.

6cnric Vd Dllllm, ((T, *, 3î4 533J.SPX3+" Z eea ce nu poate @ corectat,

treuii-1  scuzai.=( must ecuse ^ Ahal caunot e

amended.L?oriolamtV, (), 6, 1 1 5 1*.

SHAKESPEARE82 83

Page 183: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 183/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

SGY(3+# Z I%ratul care 'tie s% Boreasc%

]... nu e

%rat dac% cu Bora nu poate cuceri ofemeie.=That man that hath a tongiie, 1 say, is noraan, ^(f Fith is tongue ho cannot Fin aFoman.L

4oi domni din Derona, f, 1, 1+3 51+".

SP0Y(3+6 Z SenzaDia, suBerana pasiunii, o

st%pîne'te

pe aceasta dup% placul dorinDelor sau aldezgus-tului ei.

)e]ustond din Deneţia, (), ],"+5"*.

S0T(3+4 Z Krime'te ine un sfat cel ce

prime'te ooarecare consolare ascultîndu-1. Krime'teinesfatul, dar 'i necazul, cel ce spre a-'i pl%ti

durerea,

SHAKESPEARE82 83

Page 184: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 184/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

de la iata r%dare se împrumut%.Sfaturile, de-sdulci sau amare, au o putere destul de

îndoielnic%,daL @ind c% Borele sînt Bore 'i niciodat%nu am

SHAKESPEARE82 83

Page 185: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 185/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

43

auzit c% s-ar putea p%trunde prin urecheîntr-o inim% sf%rîmat%.

(thello, i, $, *1* -*1J.

3+J Z Sfaturile Bin totdeauna prealîr^.iu atuncicind BoinDa se reBolt% împotriBa raDiunii.

=Thenall too late comes counsel to he heard, ^AhereFill doth mutiny Fith Fit9s regard.L

>ichard ai I Tleu, ((, (, *6- *S.

31+ Z n sfat prietenesc distrugemulDi Br%N-ma'i. =riendly counsel cuts o manyfoes.L

llenric al Dllea, partea înlii, (((, 1, 143.

311 Z Qamenii pot da sfaturi unei

dureri pe careei nu o simt, 'i-i pot recomanda calmul.Gar deîndat% ce o încearc% ei în'i'i,înDelepciunea carepretindea c% d% chinului un medicament

f%cut

185

85SHAKESPEARE

Page 186: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 186/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

din precepte, c% înl%nDuie neunia cu un@r dem%tase, c% farmec% nelini'tea cu Bînt 'i

agoniacu cuBinte, se preschim% repede însuferinD%. u,nu. de datoria oric%rui om s% Boreasc%der%dare acelora ce se zBircolesc su

poBara durerii,dar nimeni nu are puterea de a @ a'a demoralatunci cînd el însu'i o îndur%. 0'adar nu-mi dasfaturi. Gurerea mea strig% mai tare decît

mai-mele.2ult !gomot pentru nimic,  R, 1,

*15$*.

31* Z ste un dar diBin acela de a-Di

urma pro-priile tale sfaturi. =(t is a good diBine thatfolloFshis oFn instructions.L

)egustorul din Deneţia, T, *, 1".31$ Z Gac% a face ar @ tot a'a de

lesne ca a 'ti

186

85SHAKESPEARE

Page 187: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 187/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

ce treuie f%cut cu socotinD%, ]... colieleoame-nilor ar @ palate princiare. =(f to do Fere

as easyas to ?noF Fhat Fere good to do,^...^poormen9s cottages had een princes palaces.L

)egustorul din Deneţia, 1, *, 1$516.

313 Z n un predicator   acela care

î'i urmeaz%propriile sale sfaturi. u pot mai lesne s%înB%Ddou%zeci de oameni ce e ine s% fac%,decît s% @ueu însumi unul dintre acei dou%zeci, 'i s%-mi urmezpropriile-mi înB%D%minte. =(t is a gooddiBinethat folloFs his oFn instructions: ( caneasier

teach tFenty Fhat Fere good to e done,thane one of the tFenty to folloF mine oFntea-ching.L

)egustorul di< Deneţia, (, *, 1".

1J.

187

85SHAKESPEARE

Page 188: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 188/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

31" Z u-1 sf%tui pe cel ce Brea s%-'icaute singurdrumul. =Girect not him Fhose Fay

himself Fillchoose.L>ichard al Illen, ((, 1, *J. S0T(

KX(TWT(31# Z ii pe atît de un pe cît e'ti de

noil.

#olui Idnr citul se termină cu bine, (,1, 6$ - - 63.

316 Z (ue'to-i pe foDi, dar încrede-leîn puDini.=;oBe all, trust a feF.L

#otui bir.r rind sc termină cu bine, (, 1,63.314 Z u f% r%u nim%nui. ii înarmat

împotriBadu'manilor, cu autoritate, dar nu te foloside

ea decît la neBoie.#otui bine eind se termina eu bine,(, 1,

6" -:r,.

31J Z K%streaz%-Di prietenul su cheia

proprieitale BieDi.

188

85SHAKESPEARE

Page 189: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 189/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

#otui bine cînd se termină eu bine,(, 1, 6#-66.

3*+ Z Mai ine s% Di se imputet%cerea, decjts% Di se repro'eze c% ai Borit.

#otui bine cînd se termină cu bine,1, 1, 66-64.

3*1 Z u da grai, nici f%ptuire gînduluit%uzmintit. =&iBe (hy thoughts no tongue, ^orany unproportionM thought his actL.

6amlet, 1, $, "J-#+.

3** Z ii familiar, dar niciodat% Bulgar.=Iothou familiar, ut y no means Bulgar.L

6amlet, (, $, #1.

3*$ Z Krietenii încercaDi pe care îi ai,

prindeDi-ide suOet cu leg%turi de oDel.6amlet, (, $, #*-#$.

3*3 Z (a seama cînd e'ti gata s% teîneaeri. Ge-ai

189

85SHAKESPEARE

Page 190: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 190/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

început, f% ca potriBnicul s% ia seama latino.

6amlet, T, $, #"-#6.

3*" Z G% ascultare oricui, darBore'te cu puDini.=&iBe eBery man thine ear, ut feF thyBoice.L

6amlet, (, $, #4.

3*# Z (a sfatul tuturor, dar rezerB%-Dihot%rîrea.=Ta?e each man9s censure, ut reserBe thyNud-gement.L

6amlet, (, $, #J.

3*6 Z Te îmrac% dup% pung%, nu dup%fantezie:ogat, nu Dip%tor, c%ci adesea dup% hain%Nudeciomul. =ostly thy hait as thy purse canuy, ^

Iut not epress9d in fancy> rich, notgaudy>^or the apparel oft proclaims the man.L

6amlet, (, $, 6+ 5 6*.

3*4 Z u da cu împrumut 'i nici nu

lua, c%ci

190

85SHAKESPEARE

Page 191: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 191/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

împrumutînd pierzi anii 'i amicul, iarluînd cuîmprumut pierzi simDul economiei.

=either aorroFer, nor a lender e> ^or loan oftlosesoth itself and friend, ^ 0nd orroFingdulls theedge of husandry.L

6amlet, (, $, 6" 5 66.3*J Z Mai presus de toate r%mii

credincios DieînsuDi. Ge-aici Ba decurge, cum zi e dup%noapte,c% nu Bei @ nicicind per@d cu nimeni. =ThisaoBeall: to thine oFn self e true, ^ 0nd it mustfolloF, as the night the day, ^ Thou canstnotthen e false to any man.L

6amlet, (, $, 64-4+.S(MK0T(3$+ Z %pturi pe care e separ% aBerea

sînt unitede natur% prin simpatie, 'i printr-oîmr%Di'are,

de parc% ar @ legate prin, n%scare.

191

85SHAKESPEARE

Page 192: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 192/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

#otui bine cind se termină cu bine, (,1, *315*3*.

S(MY; 0;(TXY((

3$1 Z Toate sînt a'a cum treuie s%@e. =0(( eas it is.L

Iticknrd al lldea, ((, 1, 13#. S(&XT0T3$* Z Gac% tr%ie'ti a'a fel încît nimeni

s% nu-'iaminteasc% de tine, Bei muri singur 'ichipult%u Ba muri 'i el o dat% cu tine. =Iut if thouliBe, rememer9d not to e, ^ Gie single,

andthine image dies Fith thee.LSonetul III, 1$ 5 13.

S;!(TQ3$$ Z Qrice un sluNitor nu eecut%

orice porunci.u este Dinut s% le îndeplineasc% decît peceleNuste.

?5mbeiine, ), 1, # 5 6. SQ;((TG(

192

85SHAKESPEARE

Page 193: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 193/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

3$3 Z n e destul s%-1 aNuDi pe celsla> se cades%-1 susDii apoi, în continuare.

#imon din -tena, 1, (, 1+4 -tuJ.SQ0TX3$" Z înd ortuna Brea s%-i

fericeasc% peoameni, îi priBe'te cu ochi ameninD%tori.

>egele Ioan, (((, 3, 11J-1*+.

3$# Z KuDini sînt oamenii care 'tiu s%se supun%stelei lor.

6enric al Gllen, pjrlii i), #, *J.

3$6 Z ortuna nu Ba Beni ea, oare,

niciodat%cu amîndou% mîinile pline\ î'i Ba scrie eafrumoa-sele-i cuBinte, mereu, numai cu literemurdare\%ci o dat% d% stomac 'i nu d% hran%> astaceluis%n%tos dar s%rac. 0lt%dat% d% ospeDe, dariastomacul> asta celui ogat, care are detoate,dar nu se poate ucura de nimic.

193

85SHAKESPEARE

Page 194: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 194/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

6enrical IDdea, partea doua, (), 3,1+$ 51+4.

SQ(T0T

3$4 Z Societatea oamenilor facefericirea BieDii.=Society ia the happiness of life.L

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, (), *, 1#J516+.

SQM3$+ Z Q, somn, o, dulce somn, linda

doic% a naturiiC ]... Ge ce preferi colieleafumate, saltelele de paie, incomode, pecare aDipe'ti în îziit de mu'te, înc%perilorspaDioase, parfumate, ale atotputernicilorzilei, unde poDi sta su aldachinescumpe, mîngîiat de suaBe melodii\ ]... Wicum poDi tu, o somn p%rtinitor, s% acorziodihn% lntr-un moment a'a de greumarinarului de Beghe

194

85SHAKESPEARE

Page 195: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 195/254

III. AFORISME ŞI TUGETARl

ce-i ud leoarc%, 'i în cea mai lini'tit%dintre nopDi, în cea mai calm%, 'i în po@datuturor resurselor ce are, tu s% refuzi un

rege\ 0'adar te culc%, om s%rman fericeCelini'tit zace capul ce poart% o coroan%.6enric al I Dlea, partea duua, (((, 1,

" 5 #, J-13, *#-$1.

33+ Z eprih%nitul somnC Somnul e celrare

reteaz% m%nunchiul încurcat al griNilor, emoarteaBieDii de @ecare zi, e aia munciiistoBitoare,e alsamul cugetelor r%nite, e felul aldoilea deucate al imensei naturi, e alimentulsuprem înosp%Dul BieDii.

2acbeth, ((, *, $6-31. SK((&;PS

331 Z 0sta a fost întotdeauna manianaDiuniinoastre engleze: de îndat% ce are un lucruun,Brea s%-1 introduc% peste tot.

6enric al I Ddea, partea doua, 1,*,*33-

*3#.

SHAKESPEARE 9190

Page 196: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 196/254

III. AFORISME ŞI TUGETARl

SK0YX33* Z =SperanDaL e un lingu'itor, un

parazit ce

face ca moartea s% dea înapoi. e lesne s-ar des-face leg%turile BieDii dac% falsele speranDenu i-arprelungi acesteia din urm%, agoniaC =He isa

Oatferer,^0 p%r%site, a ?eeper-ae? of death. ^Aho gently Fould dissolBe the ands of life, ^Ahich false hope lingers in etremity.L

>ichard al Ildea, ((, *, #J-6*.

33$ Z neori cred, alteori nu, ca cei cese temde.ceea cesper%, 'i sper% 'tiind c% setem. (sometimes do eliBe, and sometimes donot>^0s those that fear they hope, and ?noFtheyfear.L

?um. vă place, ), 3, $ 5 3.

SHAKESPEARE 9190

Page 197: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 197/254

III. AFORISME ŞI TUGETARl

333 Z SperanDa este toiagulîndr%gostiDilor. =Hopeis a loBer9s sta.L

4oi domni din Derona, M(, 1, *36.33" Z enorocitul nu are allmedicament decltsperanDa. =The miserale haBe no othermedi-cine ^ Iut only hope.L

2ăsură pentru măsură, (((, 1, * 5 $.STXKt( G S;<

33# Z IraBi cuceritori 5 c%ci astasînteDi Boicare luptaDi împotriBa propriilor Boastre

patimi'i împotriBa imensei armate de poftelume'ti.

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, (, 1, 4 51+.

336 Z Qrice om se na'te cu anumite

înclinaDiipe care nu 'i le poate st%pini decît cuharurispeciale. =Bery man Fith his aects isorn, ^ot y might master9d, ut y specialgrace.L

SHAKESPEARE 9190

Page 198: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 198/254

III. AFORISME ŞI TUGETARl

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, (, 1, 1"+ 51"1.

334 [ St%pme'te-te în seara asta 'i

astfel îDiBa @ mai lesnicioas% aDinerea Biitoare.rm%-toarea, 'i mai u'oar%, c%ci deseorioi'nuinDaschim% pecetea naturii.

6amlet, (((, 3, 1#" 5 1#4.33J Z 0m 'i eu o inim% gata s%

izucneasc%,a'a cum e a Boastr%, dar am 'i un creiercare

'tie s%-mi conduc% manifestarea mînieicum emai ine.

?oriolanus, 111, *, *J5$1.

3"+ Z ei ce pot loBi 'i nu Bor s%loBeasc%, cei

ce nu comit ce-au aerul c% Bor s% fac%, ceice mi'c%pe alDii ei r%mînînd de piatr%, neclintiDi 'ireci,cump%niDi în ispit%, cu drept cuBînt eimo'te-ni-Bor cerni 'i Bor st%pîni og%Diile naturii,

SHAKESPEARE 9190

Page 199: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 199/254

III. AFORISME ŞI TUGETARl

ei,suBerani deplini pe a lor înf%Di'are,aBlndu-i pe

ceilalDi în sluNa perfecDiunii lor. =TheythathaBe poFer to hurt and Fill do none, ^That donot do the thing they most do shoF,^Aho,moBing others, are themselBes as stone, ^

nmoBed,cold and to temptation sloF> ^ They rightlydoinherit heaBen9s graces, ^ 0nd husandnature9sriches from epense> ^ They are the lords

andoFners of their faces, ^ Qthers utsteFardsof their ecellence.L

Sonetul C?ID, 1-4.

STG(3"1 Z Srdiul este asemeneastr%lucitului soare de pe cer, care nu Breas% @e cercetat de priBiri neBrednice.Iucherii nu s-au ales niciodat% decît cu oautoritate modest%, împrumutat% de prin

c%rDile altora.

SHAKESPEARE 9190

Page 200: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 200/254

III. AFORISME ŞI TUGETARl

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, (, 1, 43 546.

S(YX

3"* Z Qrice durere are zeci de spectrece pardurere f%r% s% @e. %ci priBirea dureriiprin prismaoritoare a lacrimilor împarte un singuroieet

în mai multe, a'a cum cristalele cu faDete,dac%sînt priBite din faD% nu arat% altceBa decîtcon-fuzie, dar B%zute olic, las% s% se disting%o forma.

liichard al IIlea, ((, *, 13-*+.3"$ Z SuferinDa apas% cu atît mai mult

cu cîtoserB% c% e suportat% cu sl%iciune.=Aoe doth

the heaBier sit, ^ Ahere it perceiBes ît isutfaintly orne.L

liichard al lîdea, (, $, *4+-*41.

3"3 Z Gurerea arD%goas% are maipuDin% puterepentru a-1 mu'ca pe cel ce o s@deaz% 'i

SHAKESPEARE 9190

Page 201: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 201/254

III. AFORISME ŞI TUGETARl

nu o iaîn serios.

[ichard al IIlea, (, $, *J* 5 *J$.

3"" Z Gorul dup% cele une ne face 'imai dure-roas% senzaDia r%ului. =The apprehensionof thegood ^ &iBes ut the greater feeling to theForse.L

>ichard al IIlea, (, $, $++ 5 $+1.3"# Z ine ca oamenii s% se

oi'nuiasc% cusuferinDele prezente, luînd eemplu de laalDii,

în felul acesta mintea le este u'urat%. (arcîndmintea este stimulat%, cînd ea este înafar% deorice îndoial%, organismul pîn% atunciînDepenit

'i mort, se zmulge din mormîntuî luiletargic 'i,ie'it din Bechea-i crust%, începe s% semi'te cu onou% Bioiciune.

6enric al Dlea, (), 1, 14 5 *$.

SHAKESPEARE 9190

Page 202: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 202/254

SHAKESPEARE

3"6 Z Qricine poate st%pîni o durere,în afar%de cel care o simte. =Bery one can master

agrief ut he that has it.L2ult !gomot pentru nimic, (((, *, *J.

3"4 Z -a eistat Breodat% un @lozof care s% @îndurat cu r%dare o durere de dinDi, de'i

cutoDii au scris în stilul zeilor, 'i au dat cutiOaaccidentelor 'i suferinDei. =There FasneBer yetphilosopher ^ That could endure thetoothachepatiently, ^ HoFeBer they haBe Frit thestyle ofgods ^ 0nd made a push at chance andsue-

rance.L2ult !gomot pentru nimic, ), 1, $" 5$4.

3"J Z SuferinDa sparge timpul 'i orelede repaos.a face din noapte dimineaD% 'i din dup%-

94 95

Page 203: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 203/254

SHAKESPEARE

amiaz%,noapte.

>ichard al Illlea, (, 3, 6+-66.

3#+ Z înd Bin, suferinDele nu sefuri'az% unacîte una, ci apar în atalioane.

6amlet, (), ", 64-6J.

3#1 Z %nile pe care singuri ni le

facem, seînchid greu.#roilus şi ?resida, (((, $, *$+.

3#* Z Se fur% singur cel ce se consum%pentru o suferinD% inutil%.

(thello, (, $, *+J.3#$ Z înd îi Bedem pe mai marii

no'tri suferindde acelea'i dureri ca noi, aia dac% ne maigîndimla necazurile noastre ca la ni'te du'mani.

inesufer% singur, sufer% mai mult cu mintea,gîndin-du-se la liert%Dile 'i la distracDiile l%sateîn urm%>în schim, cugetul îndur% o suferinD% mare

cînd

94 95

Page 204: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 204/254

SHAKESPEARE

necazul lui are toBar%'i, 'i atunci îlsuport%împreun% cu ei.

>egele Aear, (((, #, 111-11+.3#3 Z Q suferinD% nu Bine niciodat%f%r% s%aduc% cu ea un urma' care s%-i poat%preluasuccesiunea. =Qne sorroF neBer comes

ut ringsan heir ^ That may succed as his inheritor.L

Pericles, (, 3, #$ 5 #3.

3#" Z SuferinDele morale sînt n%scutedin spaim%,

apoi sînt hr%nite 'i prind BiaD% din griN%, 'iceea ce la început era doar teama c% arputeas% se întîmple, cre'te 'i deBine acum griNaca s%nu se întîmple.

Pericles, (, *, 11-1". SK;(T0T3## Z er'etorii cei mai nenorociDi

p%streaz%pîn% 'i ei cîte un iet lucru superOuu.Gac% nu-iîng%dui naturii mai mult decît are eaneap%rat

94 95

Page 205: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 205/254

SHAKESPEARE

neBoie, faci BiaDa omului la fel de s%rac%precum eaceea a Bitelor.

>egele Aear, ((, 3, *#6-*6+.SKQT00 0G)S(TXY(;Q3#6 Z MulDi sînt cei ce pot s% suporte

Bremearea, cu toate c% nu le place Bintul.

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, (), *,

$3.3#4 Z ;as%-m% s% te îmr%Di'ez, amar%

adBer-sitate, c%ci dup% cum apun înDelepDii, %sta elucruL cei mai un de f%cut.

l/nric al Dllea, Nuu9tca treia, (((, i, *1-*".3#J Z Treuie acceptat ceea ce nu

poate @eBitat. =Ahat cannot e escheF9d must eemrac9d.L

)evestele vesele din M9rAsor, ), ",

*#$.36+ Z 0dBersit%Dile pun la încercare

@rea. QBiaD% omeneasca oi'nuit% e suportat% deoamenioi'nuiDi. înd marea e calm% orice coraieî'i

94 95

Page 206: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 206/254

SHAKESPEARE

poate ar%ta m%iestria plutirii. înd urgiasoarteite loBe'te cu putere, ca s% suporDi loBiturilecueleganD%, îDi treuie o noil% di%cie.

?orBlanus, (), 1, 3 5 J.

SSK((361 Z Suspiciunea Bine ini ot deuuna

cînd totuleste pierdut.

#imon din -tena, (), $, "*$-

T0T(X36* Z Kentru dureri neoi'nuite,

remedii neoi'-

nuite. =or to strjnge sores strangely theystr%inte cure.L

2ult !gomot pentru nimic, (), 1, *"3.36$ Z ei ce Bor s% fac% în gra% un foc

uria',încep prin a aprinde paie slae. =Those thatFithhaste Fill ma?e a mighty @re ^ Iegin it FithFea? straFs.L

 ulius ?aesar, 1, @i, 1+6 5 1+4.

T0M0

94 95

Page 207: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 207/254

SHAKESPEARE

363 Z Teama produce dezordine, iardezordineaîi r%ne'te pe cei pe care teama ar treui s%-ip%zeasc%. =ear frames disorder, anddisorderFounds ^ Ahere it should guard.L

6enric al DIlea, partea doua, ), *, $* 5$$.

36" Z Teama de du'man, @indc% îDiparalizeaz%forDa, fortiric% du'manul cu sl%iciunea ta 'iastfel z%p%ceala ta lupta împotriBa ta însuDi.

>i.hard al 888,a, (, *, 14+-14*.

36# Z ii drept 'i nu le t@ne de nimic.Ifenric vi Dllllra, (, *, 9i-A.

366 Z Teama oar%, pe care o conduceraDiuneaB%z%toare, reu'e'te s% calce cu un pas mai

sigurdecît raDiunea oar% care, f%r% fric%, îNîie.0te teme de ceea ce e r%u, te scap% adeseade ceeace e 'i mai r%u.

#roilus şi ?resida, (((, *, 63 5 6^.

94 95

Page 208: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 208/254

SHAKESPEARE

364 Z M% tem numai de cei pe care îirespect:de înDelepDi. Ge pro'ti rîd si nu m% tem deei.=Those that ( reBerence those ( fear, theFise> ^0t fools ( laugh, not fear them.L

?5nthelirtr, l<, *, 9!9( -9.Hi.T0MX G $1+ 0T

36J Z Teama de moarte e în închipuire,c%cisuferinDa @zic% e la fel de mare pentrugîndacul ce-(striBim e%lcîndu-1, ea 'i pentru uria'ul caremoare.

2ăsură pentru măsura, (((, 1, 6# 56J.

34+ Z )iaDa p%mînteasc% cea mai grea'i mairesping%toare, pe care Bîrsta, oala,

mizeria 'iînchisoarea pot s% o h%r%zeasc% unei @inDe,esteun paradis pe lîng% teama ce-o aBem demoarte.

2ăsură pentru 0nasură, (((, 1, 1*6 5

1,9Hl.

94 95

Page 209: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 209/254

SHAKESPEARE

341 Z Gup% cn a trecut teama domoarte BiaDa emai frumoas% decît atunci cînd era tr%it% înteam%.=;ife is etter life, past fearing death, ^Thanthai Fhich liBes to fear.L

2ăsură pentru masară, ), , $J4 5$JJ.

34* Z Gin toate ciud%Deniile desprecare am auzit,cea mai izar% mi se pare teama, dat @indc%moartea, cap%t necesar, oricum are s% Bin%cîndBa Boi ea s% Bin%. =Qf all the Fonders that (yet heard, ^ (t seems to me most strangethatmen should fear> ^ Seeing that death, anecessary

end, ^ Aill come Fhen it Fill come.LIuliu.i ?=tesar t  ((. -!. .>9t->i6,

34$ Z 0 îi snu a nu @, iut% intirain.. oare,mai noil pentru suOet s% -ul)ri pr.tia 'is%geDile

soartei Nignitoare, sau s% înfrunDi Z: n arma

94 95

Page 210: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 210/254

SHAKESPEARE

o marede dureri 'i, împotriBindu-t-. 8f t  (o- puicap%t\Sa mori: s% dormi: nimic mai mu? : 'iprintr-unsomn sa ispr%Be'ti cu a inimii rBini. cumiilede ponoase pe care în carnea ta le-aimo'tenit. (at% sfîr'itul ce în mod cinstit s-ar

cuBeni s%-1 Brem. S% mori, s% dormi> s%dormi: poate s% Bisezi: da, aici e parteagreaC %ci ce Bise am mai aBea în somnulmorDii, dup% ce am ie'it din muritorulînBeli'\ Treuie s% nc oprim. (at% motiBul ceface dintr-o lung% BiaD%, o calamitate> c%ci

cine ar mai r%da iciul 'i dispreDul lumii,nedreptatea opresorului, Nignirile trufa'ului,nelini'tea iuirii dispreDuite, amîn%rileNustiDiei, or%znicia trep%du'ilor 'i înNosirilepc care cel merituos 'i r%d%tor le prime'tede la cel neBrednic, cînd ar putea el însu'i

s%-'i proBoace lini'tea cu Bîrful unui t%i'\ine ar mai suporta, odog%nind 'in%du'ind, poBara BieDii, de nu ar @ teamade acel ceBa de dup% moarte, denedescoperita Dar% de pe ale c%rei malurinici un c%l%tor nu s-a întors Breodat%,team% ce spuler% BoinDa 'i ne face s%

94 95

Page 211: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 211/254

SHAKESPEARE

accept%m necazurile noastre, mai ine decîts% zur%m spre altele de care haar nuaBem\ Wi astfel, gindul ne preschim% înla'i, iar str%lucirea @reasc% a hotarîriip%le'te în umra palid% a gîndirii. Klanurilepline de aBînt 'i de importanD%, priBiteastfel, se aat din drumul lor 'i-'i pierddenumirea de acDiune. =To e, or not to e:that is the uestion: ^ Ahether 9tis noler in

the mind to suer ^ The slings and arroFsof outrageous fortune, ^ Qr to ta?e armsagainst a sea of troules, ^0nd y opposingend them\ To die: to sleep> ^ o more> and,y a sleep to say Fe end ^ The heart-acheand the thousand natural shoc?s ^ That

Oesh is heir to, 9tis a consummation ^

94 95

Page 212: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 212/254

1++SH0USK0

(((. 0Q(SM W( &TX(

1+1

GeBoutly to e Fish9d. To die, to sleep> ^To sleep: perchance to dream: ay, there 9sthe ru> ^or in that sleep of death Fhat

dreams may come ^ Ahen Fe haBe shukedo this mortal coil, ^ Must giBe us pause.There 9s the respect ^ That ma?es calamityof so long life> ^ or Fho Fould ear theFhips and scorns of time, ^ The oppressor9sFrong, the proud man9s contumely, ^ The

pangs of dispriz9d loBe, the laF9s delay, ^The insolence of oqce, and the spurns ^Thatpatient merit of the unForthy ta?es, ^Ahen he himself might his uietus ma?e ^Aith a are od?in\ Fho Fould fardelsear, ^ To grunt and sFeat under a Feary

life, ^ Iut that the dread of something afterdeath, ^ The undiscoBer9d country fromFhose ourn ^ o traBeller returns, puzzlesthe Fill, ^ 0nd ma?es us rather ear thoseills Fe haBe ^ Than Oy to others that Fe?noF not of\^Thus conscience does ma?e

coFards of us all>^0nd thus the natiBe hue

9— Aforisme şl cugetări

Page 213: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 213/254

of resolution ^ (s sic?lied o9er Fith the palecast of thought, ^ 0nd enterprises of greatpith and moment ^ Aith this regard their

currents turn aFry, ^ 0nd lose the name of action.6amlet, T(T, 1, "&-S4. TMK0MT343 Z ocurile Biolente so consum% in ele

însele. Kloile încete Din mult% Breme, pecînd furtunile, iBite din senin, sînt scurte.

Qose'te repede cel ce mîn% repede.>ichard al IIlea, ((, 1, $9t 5 $#.

34" Z Mînzul focos se înfurie cînd îliriDi.

>ichard al IIlea, ((, 1, 6+. TMKQ(P034# Z Temporizarea e mai un r%zoinic

decîtgraa.

6enric al Dlea, ((, #, 1$+-1$1.

346 Z înd urci spre în%lDimi arupte, eneBoie,

la început, s% mergi încet.6enric al DIIIlea, (, 1, 1$1-1$*.

T(MK344 Z &îndirea este sclaBa BieDii 'i BiaDa

este

ufonul timpului, iar timpul, care domin%

9— Aforisme şl cugetări

Page 214: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 214/254

întreagalume, treuie s% ai% un sfîr'it. =Thought9sthe

slaBe of life, and life time9s fool> ^ 0nd time,thatta?es surBey of all the Forld, ^ Must haBe astop.L

6enric al IDlea, partea înf.îi, ), 3, 4154$.

34J Z în momentele sale supreme, lasupremulsfîr'it, timpul precipit% lucrurile, 'i adesea,cîndpare c% a trecut, timpul decide ceea ce unlungproces n-a reu'it s% fac%.

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, ), *, 6345 6"1.

3J+ Z Gin ceas în ceas ne maturiz%m,ne matu-

riz%m 'i, din ceas în ceas putrezim,putrezim.=0nd so, from hour lo our Fo ripe and ripe,^0nd then from hour to hour Fe rot and rot.!

?um vă place, ((, 6, *+ 5 *6.

9— Aforisme şl cugetări

Page 215: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 215/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

3J1 Z Timpul nu merge cu acela'i paspentrutoat% lumea. ]... Merge greu cu fata tîn%r%întrecontractul de c%s%torie 'i ziua nunDii. Gac%acestr%stimp ar @ de 'apte zile, pasul timpului ea'ade greoi c% i-ar p%rea lung cît 'apte ani. u

cinemerge timpul în uiestru\ u preotul carenu'tie latine'te 'i cu og%ta'ul care nu eolnaBde gut%, pentru c% unul adoarme repede

neaBîndhaar de înB%D%tur%, iar cel%lalt tr%ie'teucuros,@indc% nu simte nici o durere. nul nusimtepoBara unei iete 'tiinDe sterile, iar cel%lalt

nuduce poBara unei mizerii grele 'i sîcîitoare.]...u cine galopeaz% timpul\ u tîlharul dus laspînzur%toare, pentru c% de'i merge pe atîtde

încet pe cit pot s% calce picioarele, lui i se

215*

102 SHAKESPEARE 103

Page 216: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 216/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

pare,totu'i, c% merge prea repede. u cine st%pe loc\u Nudec%torii în timpul BacanDei lor. idormîntre o sesiune 'i alta, 'i astfel nu-'i dauseama c%timpul trece.

?um vă place, (((, *, $*45$*J, $$3

5 $3#, $9i4 5$"".3J* Z Timpul este un adeB%rat falit,

c%ci datoreaz%mai mult decît face. Ia nu, e un furC -aliauzitspunîndu-se c% timpul merge zi 'i noaptepe furi'\

?omedia erorilor, (), , "4 5 #+.

3J$ Z Timpul are pe spate o desag% încarestrînge pomeni pentru uitare, acest

monstruuria' al nerecuno'tinDei. 0ceste resturi sîntfaptele une din trecut, uitate chiar dinclipa încare au fost s%Bîr'ite.

#roilus şi ?residu, (((, $, 13" 513J.

216*

102 SHAKESPEARE 103

Page 217: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 217/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

3J3 Z Timpul este ca o gazd% monden%care d%mîna musa@rului ce pleac%, in treac%t doar,gr%it% s% ia in raDe, ca 'i cum s-ar temes% nu-iscape, pe cei ce Bin. Spune un „ine aDiBenitEplin cu surisuri 'i, in schim, un „drum unEr%suOind u'urat%. =Time is li?e a

fashionalehost, ^ That slightly sha?es his partingguesty the hand, ^ 0nd Fith his armsoutstretch9d,as he Fould Oy, ^ &rasps in the comer:

FelcomeeBer smiles, ^ 0nd fareFell goes outsighing.L

#roilus Fi ?rcsida, 111, 4, 1#"-1#J.

3J" Z e fel de om este acela al c%rui

ine suprem,'i a c%rui optim% folosire a timpului constauîn amînca 'i a dormi\ n animal, nimic maimult.

6amlet, (), 3, $$-$".

T(Y

217*

102 SHAKESPEARE 103

Page 218: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 218/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

3J# Z u cît tinereDea este mai risipit%,cu atîtse uzeaz% mai repede. =Ret youth, the ^More itis Fasted the sooner it Fears.L

Henrie R8 887lea, 8arte.E.l iutii, ((, i,39i6 5 334.

3J6 Z TinereDea care ramine pe ling%cas% are

totdeauna mintea m%rginit%. =Home-?eepingyouth haBe eBer homely Fits.L

4oi domni din Derona, (, 1, -. T(UY1 I0T/T

3J4 Z u m% conBinge oglinda c%-s h%trin atitatimp cît tu 'i tinereDea sînteDi una> dar cîndîntine razda timpului Bedea-Boi, moartea Baputea

s%-mi sting% BiaDa. %ci frumuseDea ce teînB%luie nu o decît Be'mîntul suaB al inimiimele ce ate în pieptul t%u, ca a ta în mine.um a' putea @, astfel, mai %trîn decîttine\

Sonetul CCII, 1-4.

T(0(

218*

102 SHAKESPEARE 103

Page 219: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 219/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

3JJ [ Bremea s% te temi atunci cîndtiraniipar a Boi s% te îmr%Di'eze. =Tis time to fearFhen tyrants seem to ?iss.L

Pericles, (, *, 6J.

TQ0"++ Z 0desea, dintr-o toan%, nedrepDi

faD% denoi, stric%m o prietenie. Gup% ce îi plîngempraful, trezindu-se în noi, iuirea deplîngeceeace am f%cut 'i, ru'inat%, ura se duce laculcare.=Qft, our displeasures, to ourselBes unNust,^Gestroy our friends and after Feep theirdust: ^Qur oFn loBe Fa?ing cries to see Fhat9sdone, ^Ahile sharnful hate sleeps out the

afternoon.L#otui bine cind se termină cu bine,), $, #$-&&.

TXG0 =lips% de...L"+1 Z Ke cei u'uratici 'i desfrînaDi, cei

ce-i

219*

102 SHAKESPEARE 103

Page 220: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 220/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

diBulg% nu sînt tr%d%tori. =0gainst suchleFdstersand their lechery, ^ Those that etray do notreachery.L

)evestele ve5ele din "indsor, ), $, *3 5*".

T(STY"+* Z TristeDea este un du'man aî 

BieDii. =are9s

an ennemy of life.L - douăspre!ecea noapte, 1, $, $.

(T0"+$ Z ;ucrurile f%r% leac treuiesc

uitate. e

s-a întîmplat, s-a întîmplat.2acbeth, (((, *, 11-1*.

M(;(YX"+3 Z milinDa e scara tinerei amiDii,

sprecare cel ce o urc% î'i întoarce faDa> dar,dup% ce aurcat-o pîn% în Bîrf, îi întoarce spatele 'i seuit%în nori, dispreDuind treptele de Nos pe carele-a

suit ca s% aNung% sus. =;oFliness is young

220*

102 SHAKESPEARE 103

Page 221: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 221/254

III. AFORISME SI CUGETĂRI

ami-tion9s ladder, ^ Ahereto the climer-upFardturnshis face> ^ Iut Fhen he once attains theupmostround, ^ He then unto the ladder turns hisac?, ^;oo?s in the clouds, scorning the asedegrees ^

Iy Fhich he did ascend.Llulius ?aesar, ((, 1, **-*6.

X"+" Z u orice Nignire înseamn%, de la

unînceput, c%-i ur%. =Bery oence is not ahate [email protected]

)egustorul din Deneţia, (), 1, #4.

"+# Z u timpul urim ceea co adeseane-a înfri-

co'at. =(n time Fe hate Fhich Fe oftenfear.L -moniu şi ?leopatra, 1, $, 1*.

221*

102 SHAKESPEARE 103

Page 222: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 222/254

SHAKESPEARE

(((. 0Q(SM W( &TX(111\

Page 223: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 223/254

IDI; SHAKESPEARE

U /(2"+6 Z rit ui este 'i mai urii rind @ind

urit mai e

'i oraznic.37mu @=Vi pluee. (ii, ", #.C.

"+4 Z (n natur% nu eist% alt% uriciunein afar%de aceea a snOe;ului. imeni nu poate @numit

diform decit dac% e necinstit. - două1pre!ecca noapte, (((, 3,

3+$ 5 3+3.

)0(T0T"+J Z 'uratic% Banitate, cormoran

nes%tul ceiadal% ce-'i consum% alimentele se s@'ie pesine.=;ight Banity, insatiate cormorant, ^onsumingmeans, soon preys upon itself.L

>ichard al /lea, ((, 1, $4-$J.)S;("1+ Krime'te tot co poate s% te

înBeseleasc%.2acbeth, (), $, [*$4.

)WT(

Page 224: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 224/254

IDI; SHAKESPEARE

"11 Z )e'tile proaste aduc nenorocBestitorului.

 -ntonia şi ?leopatra, 1, *, 1+*.

)(0Y0"1* Z )iaDa este o umr% trec%toare,

un ietactor care se împ%uneaz% 'i se agil% utittimp cit epe scen% 'i despre care. apoi, nu se mai

audenimic. =;ife is ut a Fal?ing shadoF, a poorplayer ^ That struts and frets his hour uponthe stage, ^ 0nd then is heard no more.L

2acbeth, ), ), *3-*&."1$ Z )iaDa e scurt% dar, neBrednic

folosit%,scurtimea ei ar @ înc% prea lung%, chiardac%a'ezîndu-ne c%lare pe acul de ceasornic amopri

BiaDa în loc dup% o or%.6enrii: al iDea, parli-a întii, ), *. 41543.

"13 Z QpulenDa 'i tihna aduc pe lumela'i. )iaDaaspr% e întotdeauna maica îndr%znelii.

?5mbeline, (((, #, *15**.

Page 225: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 225/254

IDI; SHAKESPEARE

"1" Z Q BiaD% de om nu Dine mai multdecît aispune „unuE. =0 man9s life9s no more thantosay ,.QneE.L

6nmlet, ), *, 63.

"1& Z Sîntem din plasma din care sîntf%cute Bisele 'i scurta noastr% BiaD% eînconNurat% de somn. =Ae are such stu ^

0s dreams are made on, and our little life ^(s rounded Fith a slcep.L

Eurtuna, (), 1, 1"#51"4. )(0Y0 W(MQ0T

"16 Z ii preg%tit de moarte 'i atuncimoartea, ca 'i BiaDa, îDi Bor p%rea mailinde. aDioneaz% astfel în ce priBe'teBiata: Gac% to pierd, Boi pierde un lucru pecare numai neunii Din sa-1 ai%. ]...Suprema ta odihn% este somnul. 11 chemiadesea, 'i totu'i le ierni de moarte, de'i e

tot un somn. icicînd nu osii tu îns%Diiindc% ei'ti pe mii de @re ie'ite dinpulere. ici fericit% nu e'ti @indc% te zaDis% doinde'ti ce nu ai, uitînd c% ai ceea ceai. ici sigur% nu e'ti, c%ci suferi de înrîuririciudate, selenare. Ge e'ti ogat%,

Page 226: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 226/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

e'ti totu'i s%rac% deoarece întocmai caun asin ce-'i încoBoaie 'ira pe care sîntcomorile, tu nu le porDi decît o zi, c%cimoartea te descarc%. ]... Wi în aceast%BiaD% sînt ascunse mii de morDi. Wi totu'itare ne mai e fric% de moartea ce încheietoate socotelile 1

2ăsură pentru măsură, (((, 1, " 5 4,16 5 *4, $J-31.

"14 Z Gac% se Ba întîmpla acum, nu BaBeni peurm%. Gac% nu Ba Beni pe urm%, se Baîntîmplaacum. Ge nu se Ba întîmpla acum, totu'i BaBeni

pe urm%. Totul e s% @i gata. =(f it e noF,9tisnot to come> if it e not come, it Fill enoF>if it e not noF, yet it Fill come: thereadinessis all.L

6amlet, ), *, *$$-*$#.

)(("1J Z n eDiB se /mprietene'te cu un

altul ca

10— Aforisme şl cugetări

SHAKESPEARE108 100

Page 227: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 227/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

el. =Qne drun?ard loBes another of thename.L

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, (), $,"+.

#*+ Z (erurile mici sînt graDioase.Iuruienile mari cresc repede. =Small hershaBe grace, great Feeds do groF apace.L

>ichard al Illlea, ((, 3, 1$.

"*1 Z nii se ridic% prin p%cat, în timp cealDii cad prin Birtute. Ke unii îi desfat% zecide Bicii, f%r% ca ei s% r%spund% de Breunul.în schim alDii pl%tesc din plin o unic%gre'eal%. =Some rise y sin, and some yBirtue fall: ^ Some run from ra?es of ice,

and ansFer none, > 0nd some condemnedfor a fault alone.L2ăsură pentru măsură, ((, 1, $4 5

3+.

"** Z înd ne înfund%m in Biciu 5 Bai,ce neno-rocireC 5 zeii înDelepDi ne iau Bederea>Nudecatanoastr% limpede o las% s% cad% în mocirlapecare ne-am ales-o, 'i ne fac s% ne îndr%gim

gre'e-

10— Aforisme şl cugetări

SHAKESPEARE108 100

Page 228: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 228/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

lile, pentru ca apoi s% rîd% de felul în careneîmp%un%m cu ele, spre ru'inea noastr%.

 -nton iu şi ?leopatra, l @ 1, 11, 1115 11".

)(;(

"*$ Z Q data ce Bulpea 'i-a Bîrii otul,Ba g%si

ea curînd miNlocul de a-'i trece 'i trupul.=Ahenthe fo hath once got in his nose, ^ He9llsoon@nd means to ma?e the ody folloF.L

 enric al DIlea, partea ]reia, (), 6, *T85 *f.

"*3 Z înd cîinii Bîneaz% noaptea, prindBînatde tot soiul. =Ahen night dogs run all sortsof 

deer are chas9d.L)evestele vesele din "indsor, ), ".

*&3,

)(TQ(

"*" Z u cît e mai aspr% lupta, cu atît e

mai

10— Aforisme şl cugetări

SHAKESPEARE108 100

Page 229: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 229/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

mare Bictoria. =The harder match9d, thegreaterBictory.L

6enric al DIlea, partea treia, ), 1,6+.

10— Aforisme şl cugetări

SHAKESPEARE108 100

Page 230: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 230/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

)("*# Z n Bin un este o prezenD%

familiar%

atunci cînd este ine folosit. =&ood Fine isagood familiar creature if it e Fell used.L

(tkello, ((, $, $1"-$1#.

)(TT

"*6 Z ragii cresc su urzici, iarfructele celemai s%n%toase prospera 'i se coc adesea inBecin%-tatea plantelor de proast% calitate.

6enri, a' Dlea, (, 1, #+-#$.

"*4 Z u loBiDi prea tare într-un om cecade:asta se cheam%9 Birtute. =Kress not a fallingmantoo far: 9tis Birtue.L

6enric ai D/Ilea, I/, *, $$3.

"*J Z Iunele o@cii ale BirtuDii nuconstau nicio-dat% in a distruge angaNamentele pe care 'ile-auluat oamenii.

 Wadarnicele chinuri ale iubirii, ), *, $"1.

SHAKESPEARE110 111

Page 231: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 231/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

"$+ Z )irtutea unui monstru e camlncarea un%serBit% într-o farfurie murdar%.

?um fă place, (((, $, $6-$J.

"$1 Z )irtutea împerecheat% cufrumuseDea eca 'i cum ai pune miere, ca sos, pestezah%r.

?um vă place, (((, $, $* 5 $$.

"$* Z înd faptele Birtuoase sîntdatorate cuiBacare este de oîr'ie modest%, oîr'iadeBine Bred-nic% de cinste prin meritul f%pta'ului. =rom

loFest place Fhen Birions proceed, ^Theplace is digni@ed y the doer9s deed.L#otui bine cind se termina, cu bine,

((, $, 1$1-1$*.

"$$ Z Gac% BirtuDile noastre nustr%lucesc înafara noastr%, e ca 'i cum nu le-am aBea. =(f ourBirtues ^ Gid not go forth of us, 9tFere allali?e ^0s if Fe had them not.L

2ăsura pentru masară, (, 1, $$ 5 $".

SHAKESPEARE110 111

Page 232: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 232/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

"$3 Z )irtutea e îndr%zneaD% 'iun%tatea nici-cînd nu-i tem%toare. =)irtue is old, andgoodnessneBer fearful.L

2ăsură pentru măsură, (((, 1, *135 *1".

"$" Z Ge-am @ noi toDi a'a cum unii Bors% par%:

la fol de f%r% pat% ca p%catele ce sînt lipsitedepref%c%torieC =That Fe Fere all, as someFouldseem to e, ^ rom our faults, as faultsfromseeming free.L

2ăsură pentru măsură, III, *, 3+ 5 11.)(TT W( K(K

"$# Z )irtutea 'i priceperea sîntînsu'iri mai

mari decît noleDea 'i aBerea. Mo'tenitorineso-cotiDi pot s% le întunece 'i s% le iroseasc%pe celedin urm%, în timp ce nemurirea (e a'teapt%pe

cele dinDii, f%cînd din om, un zeu. =)irtue

SHAKESPEARE110 111

Page 233: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 233/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

andcunning Fere endoFments greater ^ Thannole-ness and riches> careless heirs ^ May thetFolatter dar?en and epend, 9 Iut immortalityattends the former, ^ Ma?ing a man a god.L

Pericles, (((, *, -65$. )(TT W( )(("$6 Z %u folosit%, îns%'i Birtutea

deBine Biciu,iar Biciul deBine uneori demn prin fapt%.Sufrageda pieliD% a cut%rei delicate Oori î'i areloca'otraBa, 'i tot de-acolo î'i trage puterea

doctoria,c%ci mirosit% @ind aceast% parte a OoriiaduceBindecare> sorit%, ins%. distruge simDurile'iinima. ;a fel, doi st%pini, unui opus

celuilalt,'i-an f%cut s%la' 'i în om, ca în plant%: sîntharul'i BoinDa r%zBr%tit%. 0colo unde cel mai r%ueatotputernic, al morDii Bierme apare 'idistruge.

SHAKESPEARE110 111

Page 234: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 234/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

>omeo şi ulieta, /. $, *15$+.

"$4 [ )irtutea e frumuseDe, dar Biciulfrumos

nu e decît o lad% goal%, împodoit% dec%trediaBol.

.3 dou*prrWf7.i7ii 9EH- !^ ,9f, (((, 3+"5 3++.

"$J Z Kînza BieDii noastre e Desut% dinine 'idin rju, laolalt%: BirtuDile s-ar preschimaîntru@e de nu le-ar iciui erorile, iar Biciile îndes-

perare de n-ar @ mingîiate de BirtuDi.#oiui bine cind se termină eu bine,(), $, 4$-46.

"3+ Z u eist% Biciu, oricit deneînsemnat,care, în aparenD%, s% nu îmrace unele

aspecteale BirtuDii.

)egustorul din Deneţia.. (((, *,41 5 4*.

"31 Z în Bremuri trufa'e 'i BenaleBirtutea roag%Biciul s% o ierte 'i, prea plecat%, îi cere

SHAKESPEARE110 111

Page 235: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 235/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

permisiuneade a f%ptui în folosul lui, inefaceri.

6amlet, (((, 3, 1"3 5 1"#.

)(TPX"3* Z imeni nu admir% Biteza mai

mult caun moliu.

 -ntoniu şi ?leopatra, (((, 6, *35*".

)Q0Y("3$ Z u face o fapt% rea un om care

munce'teîn sensul BocaDiei sale. =...9tis no ^ sin for amanto laour in his Bocation.L

6enric al IDlea, partea întîi, (, *, 11# 5116.

)QI"33 Z înd Borele sînt puDine, arareori

sînt

spuse în zadar.>ichard. al lllea, @@, 1, 6.

"3" Z u e de aNuns s% Borim> treuies% Borim

sincer. =(t is not enough to spea?, ut to

SHAKESPEARE110 111

Page 236: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 236/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

spea? true.L

/n vis in noaptea de mi+loc de vară,) 1 1*1-1**.

"3# Z ei ce se Noac% prea sutil cuBorele, potcu u'urinD% s% le corup% sensul.

 - douăspre!ecea noapte, (((, 1, 1# 5

14.

SHAKESPEARE110 111

Page 237: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 237/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

"36 Z Succesul unei Bore de duhdepinde deurechea care o aude 'i nu de lima careo roste'te. Wadarnicele chinuri ale iubirii, ), *, 4#J

5 461.

)QI("34 Z )ore'te frumos. în felul acesta

le poDisalBa nu numai de ia primeNdiileprezentului, darpoDi salBa 'i ce ai pierdut în trecui. =Spea? fair>you may salBe so, ^ ot Fhat is dangerous

pre-sent, ut the loss ^ Qf Fhat is past.L?oriolanus, (((, *, 6+-6*. )M( &;#3J Z &rele sînt Bremurile în care sin

tern tr%d%tori 'i haar n-aBem> în careauzim zBonuri de care ne e fric%, dar f%r% s%

'tim de ce ne e fric%> 'i în care plutim decolo-colo, pe o mare s%latic%, agitat%.2acbeth., (), *, 14-**.

P;""+ Z Pelul întrece întotdeauna m%sura.

Tot straduindu-se s% posede ceea ce î'i

114SHAKESPEARE

Page 238: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 238/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

dore'te, el pierde din Bedere esenDialul. (aratunci cînd posed% oiectul urm%rit,cucerirea sa e ca aceea a unui ora'incendiaC : pe cit de. cî'tigat, pe atît depierdut. =So study eBermore is oBershot: ^Ahile it doth study to haBe Fhat it Fould, ^(t doth forget to do the thing it should:^0ndFhen it hath the thing it hunteth most, ^9Tis Fon as toFns Fith Sire> so Fon, so

lost.L WadaiI7icrlt chinuri ale iubirii, (, 1, 131513".

#"1 Z în ceea ce un zel prea sla nuizute'te,.o noil% un%BoinD% are înBedere efortul, nu talentul.

Dn vis in noaptea de mi+loc de @ară,), 1, J1-J*.

""* Z în modestia zelului speriat citesc laîe de mult ca 'i în p%l%Br%geala uneielocmDe neru'inate 'i îndr%zneDe.

/n i.9=9s in noaptea de mi+loc devară, ), 1, 1+1 5 1+$.

P/N)(IT

114SHAKESPEARE

Page 239: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 239/254

III. AFORISME ŞI CUGETĂRI

#"$ 0tît timp cît mai putem zîmi,cauza nu-i înc% pierdut%. =Ae lose not solong as Fe can smile.L

(thello, (, $, *11.

P)Q""3 Z PBonul este un Oaut în care suO%

%nuielile, inBidiile, conNuncturile,instrument atît de simplu încît monstrul

înt%rîtat, cu nenum%rate capete,discordanta 'i nehot%rîta gloat%, poate s%-1mînuiasc% cu u'urinD%. =umour is a pipeE^IloFn y suimises, Nealousies, conNectures,^ 0mi of so easy and so plain a stop ^ Thatthe lunt monster Fith uncounted heads, ^

The still-discordant FaBering multitude, ^an play upon it.Y

6enric al IDlea, partea doua. roeg. 1"5 *+.

114SHAKESPEARE

Page 240: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 240/254

SHAKESPEARE

""" Z PBonul, ca Bocea ecoului, duleaz%num%- ()

rul acelora de care ne este team%.

=umour doth (G(U  TM0T(doule, li?e the Boice and echo, ^ The

numers of the fear9d.L

6enric al IDlea, partea doua, (((, 1,

J6 5 J4.

240

116

Page 241: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 241/254

00ctiBitate: 1, 1*#, *#4, *#J0ctorie: *, $, 3 0deB%r: ", #, 1JJ, *J#,

$*+, 3+30miDie: 6, 4, "+3 0parenD%: J, 1+, 11, 1*,1$

0sprime: 13 0strologie: 1" 0ur: 1#, 16

I

I%raDi: 14, $1, J+, 3+# IeDie: 1J, *+ Iine'i r%u: *1, **, 64, 14*, *6*, $+$, 3"", "$JIun% primire: *$ Iun%BoinD%: *3, "$3, ""1

%l%tori: *", *# alomnie: *6, *4, *J, $+

apricii: $1%s%torie: $*, $$, $3, $" eremonie: $#,114 inste: $6, $4, $J, 3+, 3#, 1J"oncizie: 31 ondiDie uman%: 3* onstanD%:3$, 33, *J4, *JJ, $"#, 3*J, 3$3, "*Jon'tiinD%: $#" ontraste: 3" orupDie: 3#

rim%: 36, 34, 3J, "+, "1, "*, 11#, $36,$#J. ruzime: "$. ump%tare: "3, 14".unoa'tere: "", "#. uraN: "6, "4, "J,$6*.

41

Page 242: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 242/254

IV.INDICE TEMATIC

(L

G%rnicie: #+, #1, #*, #$. Geclin: #3.Gefecte: #", ##, 4", 1#4. Gemnitate: #6,

#4, 1$J, $+4, 36#, 34$. GorinD%: #J, J1,J3.

goism: 6+. logiu: 61. trem%: 6*, 6$.

apt%: 63, 6", 6#, 66, 64, 1*J, 1$+,

1$$, *+1, **", 3*1, 3J$. ast: 1+, 6J,1+6. emei: $3, 4+, 41, 4*, 4$, 43, 4",4#. emeile, despre %raDi: 46, 44, 4J,J+, J1, J*. ericire: J$, J3, $3+, $4J,$J+, $J1, 3$", 3$4. ilozo@e: J". orD%:J#, J6, J4 . ragilitate: JJ, 1++, 1+1, $J*,313, 34$. r%Die: 1+*.

rumuseDe: #, 61, 4+, 1+$, 1+3, 1+",13*, $$6, $$J, "$1. urt: $J6.

&

&elozie: 1+#.&lorie: 1+6, 1+4, 1+J, 11+,111, $J*.&re'eli: 11*, 11$, $*3, "*1, "**.

242*

IV.INDICE TEMATIC118

Page 243: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 243/254

IV.INDICE TEMATIC

H

Hot%rîre: 113, 1*J. Hran%: 11".

((ertare: #*, 11#, 116, 114, 11J, 1*+,

1*1, 1**, 1*$. (maginaDie: 1*3, 1*".(mposiilitate: 1*#. (ngratitudine: 1*6,1*4, 3J$.

(ntenDie: 1*J, 1$+. (nteres: 1$1.(nterpretare: 1$*. (pocrizie: 1$$. (spit%:1$3.

(uire: 14, *4, $$, "", 6+, J1, J*, 1*3,1*", 1$",

1$#,1$6,1$4, 1$J, 13+,

131,13*,13$, 133, 13",13#,136,134, 13J, 1"+,1"1,1"*,1"$, 1"3, 1"",1"#,1"6,1"4, 1"J, 1#+,1#1,1#*,1#$, 1#3, 1#",1##,1#6,16J, 14#, 1J1,

*13,*6$,*63, *6J, $*+,$$J,$"#,316, "++.

 î  înc%p%Dinare: 1#4, 1#J. încredere: 1

6+. încruntare: 161. îndatoriri>: 16*,

243*

IV.INDICE TEMATIC118

Page 244: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 244/254

IV.INDICE TEMATIC

16$. îndoieli: 163, 16", $13. înduio'are:16#. întîmplare: 166, 164, 144, *$#.

 întîrziere: 16J. înDelepciune: 14+, 141,

14*, 14$, 143, 14", 14#, 1J", *6", *6#,*66, *64, *6J, *4+, *41, *4*, *4$, *43,$11. $3", $3J, $#1, $66.

 înB_sC%tu>%: 14+, 1J+. ! !ale: 1J/, 1J*, 1J$, *1J,$"6, $4$, 3#*.

 !ignire: 6*, 1J3, 1J", "+". !udec%tori: 1J#, 1J6, 1J4. !ur%minte:14, 16+, 1JJ, *++. *+1, *+*, *+$, *+3,*+", *+#, *+6, $**.

;

;%comie: *+4, *+J, *1+,*11, *1*, *1$.;acrimi: *13, *1", *1#,*16.. *14, *1J, **+.;a'itate: **1.;auda: ***, $*#, $"J.

;%ud%ro'enie: **$, **3,,**".;iertate: **#, **6, **4. ;ingu'eal%:

**J, *$+, *$1. ;umea, ca teatru: *$*,*$$, $J$.

M

244*

IV.INDICE TEMATIC118

Page 245: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 245/254

IV.INDICE TEMATIC

Maniere: 1#4, *$3, *$". M%riri: 1+,*$#, *$6, *#$, $"#, $JJ, 3+$. M%sur%:*$4, ""+. Melancolie: *$J. Merit: #4, *3+,

*31, *3*, *3$, *#*.Metamorfoz%: *33. Mil%: *3".

245*

IV.INDICE TEMATIC118

Page 246: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 246/254

(). (G( TM0T(

1*1

Page 247: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 247/254

IV.INDICE TEMATIC

Minciun%: *3#, $1J. Mîngîiere: *36, *34,*3J, *"+, *"1, $4$, 3+4, 311, 33", 3"#,

"+$. Mînie: *"*, *"$. Moarte: 3*, 11*,1J*, 1J$, *"3, *"", *"#, *"6, *"4, *"J,*#+, $$6, $$4, $"", $J4, 3$*, "16, "14.Mod%: *#1.

Modestie: $, 3", 41, *#*, *#$, ""*.Mofturi: *#3. MulDumire: *#", *##.

MulDumiri: *#6. Munc%: *#4, *#J. Muzic%:*6+, *61, *6*.

eun, neunie: 33, 1*", 1"+, 1#+, *"$,

*6$, *63. eunie 'i înDelepciune: *6",

*6#, *66, $#1. eunia înDeleptului: *64,*6J, *4+, *41, *4*, *4$. eunul înDelept:*43. ecesitate: *4", *4#,*46Cep%sarea naturii: *44. er%dare: *4J.

eru'inare: *J+. eBast%: 44, 4J, *J1,*J*, *J$.

Q

QaspeDi: *J3.Qicei, oi'nuinD%: *J",*J#, 334.

120

Page 248: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 248/254

IV.INDICE TEMATIC

Qm: #", 1+*, *J6, *J4, *JJ, $++, $+1,$+*, $+-E., $+3, $+", $+#, $6#. Qnoare:16$, *+", $+6, $+4, $+J.

Qrgoliu: **", $1+, $11, $1*, "+J, "$J.Qsp%D: $1$.

KKace: 3#, $13.KalaBragii: $1", $1#, $16,$14, $1J, ""*.Kasiune: $*+.Katim%: $*1, $**, 3+6,336.Kedeaps%: 1J6, 1J4, $*$, $*3. "*+.KerfecDiuni- $*", $*#, $*6, 3"+.

KerseBerenD%: $*4. Kierdere: $*J. Klat%:$$+.

Kl%cere: 11$, $*1, $$1, $$*, $$$, $$3.Koezie: $$".

Kosteritate: $$#, $$6, $$4, $$J.KresimDire: $3+, $31. KreDuire: #+,

$3*, $3$, $33.KreBedere: $3", $3#, $36, $34, $3J,

$"+, $"1, $"*, $##, 36$.KreBiziune: $"$, $"3. Krietenie: $#,

$"", $"#, $"6, $"4, $"J, $#+, $#1, $#*,31J, 3*$, 3*4, "++. KrimeNdie: $+6, $+4,$31, $"1, $"", $#$, $#3, $#", $##, $#6,

120

Page 249: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 249/254

IV.INDICE TEMATIC

"34. Krocedee nedemne: $#4, $#J. $6+.Krostie: $61. KrudenD%: $6*, $6$, $63,$6", $6#, $66, 3++, 346. Kutere: J4, 1+1,

1+6, 1**, *3*, $64.

aDiune: "4, 1*$, 1*3, *1", $6J,$4+, 3+J. %dare: $41, $4*, $4$, $43,$4", 34#, 346.

%spundere: $4#. ealiz%ri: $"3, $6+,$46, $44.

eOecDii ale regilor despre soarta lor:$4J, $J+, $J1, $J*, $J$, 3$J. emedii:$3", $J3, 36*. eputaDie: $J", $J#, $J6.

espect: $*4, $J4. eu'it%: $1*, 3++,3+1.

S

S%r%cie 'i og%Die: J3, 3+*, 3+$.Scop: 3", 1$1, 1$*, 3+3. Scuz%: 3+".

SeducDie: 3+#. SenzaDie: 3+6. Sfaturi:*$1, $66, 3+4, 3+J, 31+, 311, 31*, 31$,313, 31".

Sfaturi p%rinte'ti: 31#, 316, 314, 31J,3*+, 3*1, 3**, 3*$, 3*3, 3*", 3*#, 3*6,3*4, 3*J. Simpatie: 3$+. SimDul realit%Dii:

3$1. Singur%tate: 3$*. SluNitor: 3$$.

120

Page 250: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 250/254

IV.INDICE TEMATIC

Solicitudine: 3$3. Soart%: 3$, 166, 144,*$#, 3$", 3$#, 3$6.

120

Page 251: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 251/254

IV.INDICE TEMATIC

Societate: 3$4.Somn: 3$J, 33+, "1#, "16.Speci@c englezesc: 331.

SperanD%: 33*, 33$, 333,33".St%pînire de sine: 33#, 336, 334, 33J,

3"+, 3"6. Studiu: 3"1. SuferinD%: 3", 16",*14, *1J, *36, *34, *3J, *"+, *"4, *4J,$4$, $J*, 311, 3"*, 3"$, 3"3, 3"", 3"#,

457, 3"4, 3"J, 3#+, 3#1, 3#*, 3#$, 3#3,3#", 36J. SuperOuitate: "3, 3##.Suportarea adBersit%Dilor: 1J", $3", $J3,3"#, 3"6,

458, 3#6, 3#4, 3#J, 36+, "+$.Suspiciune: 361. T

Tactic%: 36*, 36$, 346. Team%: 363, 36",36#, 366, 364, """. Team% de moarte:36J, 34+, 341, 34*, 34$. Temperamente:343, 34". Temporizare: 113, 34#, 346.

Timp: $$, 1"", $"$, $43, 3"J, 344, 34J,

3J+, 3J1, 3J*, 3J$, 3J3, 3J". TinereDe:3J#, 3J6. TinereDe 'i %lrinele: 3J4.Tirani: 3JJ. Toane: *#3, "++. Tr%dare ='ilips% de...L: "+, "*, "+1.

TristeDe: *t#, *#", $3+, "+*.

IV.INDICE TEMATIC251 123

Page 252: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 252/254

IV.INDICE TEMATIC

itare: 3J$, "+$. milinD%: 143, "+3.r%: "+", "+#. rîciune: "+6, "+4.

)

)anitate: 1+6, 1+J, "+J. )eselie: $3+,"1+. )e'ti: "11.

)iaD%: 34+, 341, 344, "1*, "1$, "13,"1", "1#. )iaD% 'i moarte: 1J*, 34+, 341,344, "16, "14. )iciu: 1*, 11J, "1J, "*+,"*1, "**.

)iclenie: "*$, "*3.)ictorie: 3+1, "*". )in: "*#.)irtute: *J, $+, 4+, 1$3, *31, *4", "*1,

"*6, "*4, "*J, "$+, "$1, "$*, ;$$, "$3,"$".

)irtute 'i pricepere: "$#. )irtute 'iBiciu: "$6, "$4, "$J, "3+, "31. )itez%:"3*. )ocaDie: "3$.

)ore: #1, $61, "31, "3", "3#, "36.)orire: "1, 63, 4$, 3*+, 3*1, 3*", "34.

)remuri grele: "3 J.

PPel: ""+, ""1, ""*. Pimet: ""$. PBon:

""3, """.

IV.INDICE TEMATIC252 123

Page 253: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 253/254

K 1 S

(...............)/T /0(T )((...............QQ;Q&( 22((( 0Q(SM Wl &TX(

G( QK0 ;( SH 0USK0.. 1

()..............(G( TM0T( 116

;ector : &HQ&H M0(Tehnoredactor : M0(00 KS0W

omanda

 

Page 254: Shakespeare Aforisme Si Cugetari

7/17/2019 Shakespeare Aforisme Si Cugetari

http://slidepdf.com/reader/full/shakespeare-aforisme-si-cugetari 254/254

[un de tipar *".1.1J6". 0p%rut 1J6".omand nr. 8L. #ira+ broşate.

oli de tipar ,M.


Recommended