Home >Documents >Secretulprofesionalin practica medicala ...umfcdbioetica.ro/produse/33/26/02_secretul...

Secretulprofesionalin practica medicala ...umfcdbioetica.ro/produse/33/26/02_secretul...

Date post:31-Dec-2019
Category:
View:12 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Secretul profesional inpracticamedicala.

  Confidentialitatea inpracticamedicala (aactului medical)

  GeorgeCristian Curca MD,Ph.D.Prof.demedicina legala si etica medicala

  Discipl.Medicina legala si Bioetica,FacultateaMedicina UMFCD

 • • Prin secretprofesional seînţelege secretul acarei cunoaştere afostdobândit inexerciţiul unei activităţi profesionale.

  • Termenul deprofesie sereferă laocupaţia,îndeletnicirea cucaracterpermanentpe careoexercită opersoana în baza unei calificăricorespunzătoare.

  • Secretul profesional ingeneralsi inparticularcel dindomeniulmedical(dinpractica medicala)este ferm reglementat legalsi etic.

  • Medicii auunputernic mandat legal,profesional si moraldeamentine confidentialitatea medicala.

  • Informarea tertilor (ex.apartinatori,familie)nusepoate realiza legalfara consimtamantul directalpacientului autonom.

 • Definitii• Sintagma desecretprofesional sustine valorile legale aleconfidentialitatii si

  astfel conceptul juridic penal(divulgarea fara drept asecretului profesional esteinfractiune)

  • Confidentialitatea areundublu inteles:juridic insustinerea drepturilor civile alepersoanei (dreptul laintimitate,dreptul laproprietate,etc.)si moralinsustinerea valorilor moralealesocietatii (fidelitate,loialitate,solidaritate,incredere)intre acestea existand interpedendenta insensul cavalorile moralestau labaza valorilor legale.

  • CAPITOLULIContractul SECŢIUNEAa3-aÎncheierea contractului Art.1184• Obligaţia deconfidenţialitate în negocierile precontractuale• Când oinformaţie confidenţială estecomunicată decătre oparte în cursul negocierilor,cealaltă parte esteţinută să

  nuodivulge şi să nuofolosească în interes propriu,indiferent dacă seîncheie saunucontractul.Încălcarea acesteiobligaţii atrage răspunderea părţii în culpă.

  • Detalii:http://legeaz.net/noul-cod-civil/art-1184-obligatia-de-confidentialitate-in-negocierile-precontractuale-incheierea-contractului-contractul

  • Indreptul medical intre pacient simedic sestabilesteun contract juridic contractcivilnescris,oral,tacit,sui-generis,sinalagmatic(bilateral),constitutivdedrepturi(subiective)exnunc,consensual,intervivos,cutitlugratuit/oneros,subiectivşi aleatoriu.

 • • Reglementari:– Norme juridice

  • Nationale– legislatie penala :incalcarea secretului profesional este infractiune dedrept comun (art.227Codpenal,art.79CodProcedura Penala,art.79alin.1,CPP)

  – legislatie organica (legea 46/2003privind drepturile pacientului parteaIart.21-25,legea 95/2006areformei medicale,Legea nr.306/2004privind exercitarea profesiei demedicsectiunea 1,4art.39,h)

  • Internationale– Declaratia Universala adrepturilor Omului 1948,Carta drepturilorfundamentale aUniunii Europene art.7Respectarea vietii privatesi defamilie,Art.8Protectia datelor cucaracter personal

  – Norme etice si deontologice• Nationale

  – Codul deontologic almedicului 2012,almedicului dentist2010• Internationale

  – Juramantul Hipocratic,Declaraţia delaGeneva,Codul internaţional aleticii medicale,Principiile Etice Internationale pentru profesiamedicala dentara aleFederatiei Mondiale Dentare

 • DECLARATIADELAGENEVA,1948,WMAVoi respectasecretele careimi sunt incredintate chiar sidupacepacientul amurit.

  CODULINTERNATIONALALETICIIMEDICALE,1949,Asociatia Medicala Mondiala,WMAUndoctordatoreaza pacientului completa loialitate,si toate cunostiintele sale.…Undoctorva pastra secretul absolut asupra celor ce lecunoaste despre pacientulsau caraspuns laincrederea pe careacesta i-aaratat-o.

  JURAMANTULHIPOCRATIC,cca 400iHTotceea ce voi vedea sau auzi intimpul tratamentului sau inafara lui inlegaturacuviata aceluia si carenutrebuie vorbit innici unfel inafara,nuvoi vorbi,cuprivire lacele ce nusepotspune.

  NORMEETICESIDEONTOLOGICE

  CODULDEONTOLOGICALCOLEGIULUIMEDICILORDINROMANIA2012Mediculvapăstrasecretulprofesionalșivaacționaînacordcudreptullegalalfiecăreipersoanelarespectulviețiisaleprivatedinpunctdevederealinformațiilorreferitoarelasănătateasa.

 • • CDCM,2012• CAPITOLUL III

  Secretul profesional și accesul la datele referitoare la starea de sănătate

  • Art.17. Secretul profesional• Medicul va păstra secretul profesional și va acționa în acord cu dreptul legal al fiecărei

  persoane la respectul vieții sale private din punct de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa.

  • Art.18. Întinderea obligației de păstrare a secretului profesional• (1) Obligația medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv față de

  membrii familiei persoanei respective.• (2) Obligația medicului să păstreze secretul profesional persistă și după ce persoana

  respectivă a încetat să-i fie pacient sau a decedat.• Art.19. Transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei.• Medicul, la solicitarea persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana

  desemnată de aceasta, cu privire la orice informație pe care o deține referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză.

  • Art.20. Derogări de la regula păstrării secretului profesional• Derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieții sale private din punct de

  vedere al informațiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege.

 • Conflicte etice.Dubla loialitateSepoate manifesta unconflictetic intre:

  Interesul pacientului(pacientul cere sa respectam secretulsau nunecere dar nesimtim obligaticaraspuns laincrederea aratata -prin loialitate si obligatie morala)

  Interesul unui tert/interesul public1. Accesul liber lainformatia deinteres publicneobliga sa aducem lacunostiinta publicaPericolul2. Protejarea interesului unui tert neobliga saincunostiintam acest tert ori sa il protejamanuntand autoritatile

  Conflictul dublei loialitati recunoaste aplicatii indomeniul confidentialitatii,abeneficentei,adatoriei.Rezolvarea seobtine mereu prin protejarea celui vulnerabil:daca boala sau actiunilepacientului puninpericol untert/societatea atunci acesta/aceasta vor trebui protejate dar fara aabandona pacientul

 • SECRETUL PROFESIONAL (CONFIDENTIALITATEA MEDICALA): VALORI LEGALE SI MORALE

  DREPTURIALEPACIENTULUIDreptul lalibertateDreptul laproprietateDreptul laautodeterminare

  DREPTURIALEUNUITERTDreptul lasanatateDreptul laviataDreptul lainformaresi informatie publica

  BINELEUNUITERT/PUBLICBeneficentaBinele individual(alunui tert)Binele comunitar

  BINELEPACIENTULUIFidelitate,loialitate

  Valori legale Valori morale

 • • Inlantuirea valorilor moraledinrelatia medic-pacient decurge astfel:incredere >confidente >loialitate*>reconfirmarea increderii

  fidelitate**securizarea relatiei

  • Pacientul seadreseaza medicului manifestand incredere.• Medicul este dator moralpacientului sau loialitate protejand informatia dezvaluita intimpul consultatiei

  medicale si astfel securizand relatia medic-pacient.• Medicul arecadatorie principala sa faca bine pacientului sau (“Sanatatea pacientului meu este

  principala meaindatorire”,Declaratia Geneva)dar deopotriva sa iiprotejeze si pe ceilalati oameni carepotfi pusi inpericol decatre pacientul sau (dubla loialitate):datoria sa prevalenta este insa indreptataspre pacient acarui bine seprioritizeaza fata desocietate ori stiinta.

  • Inconfidentialitatea relatiei medic-pacient medicul va rezolva dubla loialitate actionand astfel incatceea ce vede,aude ori cunoaste si este denatura sa puna inpericol pe altii NUVAINCHIDEININTERIORULCONFIDENTIALITATII(CASECRETPROFESIONAL):aceasta informatie critica careprincontinutul ei priveste binele altora,este deinteres public(informatie publica),si ova indrepta spre ceiinmasura dar va continuasa protejeze mai departe restul informatiilor carenuconstituie informatiideinteres publicsi va avea inconsideratie sa continueingrijirea medicala (daca pacientul nudecidealtfel)

  • InJ.Hipocratic sefaceprecizarea “ceea ce trebuie spus inafara va fi spus inafara”iar ceea ce nu,sevaproteja;dincolo devechimea textului,seexprima pozitia corecta fata confidentialitate si loialitateainformatiilor caredealtfel este inacord si cujurisprudenta actuala.

  • Esteimportantsa subliniem capastrarea secretului profesional este oobligatie legala,incalcarea fiindoinfractiune (valorile moralepe careleapara societatea sunt loialitatea,solidaritatea sociala).

  • Inaceasta dilema legala si morala medicul va trebui sa afle ocale corecta.

  *credinta,devotament**calitatea deafi credincios,devotat (virtute)

 • • NORMEJURIDICEINTERNATIONALE• TheUniversal Declaration of Human Rights,Article12.“Nimeni nuva fi subiect alvreunei

  interferente arbitrare inviata sa privata,familie,domiciliu,corespondenta,precum niciatacurilor cuprivire lareputatia ori onoarea sa”

  • Nooneshallbesubjectedtoarbitraryinterferencewithhisprivacy,family,homeorcorrespondence,nortoattacksuponhishonorandreputation.Everyonehastherighttotheprotectionofthelawagainstsuchinterferenceorattacks.

  • TheEuropeanConventiononHumanRights,1950,ARTICLE8• “Oricine aredreptul larespectul vietii privatesi vietii defamilie,domiciliului si

  corespondentei sale.Nuvor exista interferente dinpartea autoritatilor publice cuprivire laexercitiul acetui drept cuexceptia legii ininteresul securitatii nationale,binelui si siguranteipublice,binelui economicaltarii,pentru prevenirea unei crimesau tulburari,pentruprotejarea,sanatatii ori moralei,pentru protejarea drepturilor si libertatilor”

  • ”Everyonehastherighttorespectforhisprivateandfamilylife,hishomeandhiscorrespondence.Thereshallbenointerferencebyapublicauthoritywiththeexerciseofthisrightexceptsuchasisinaccordancewiththelawandisnecessaryinademocraticsocietyintheinterestsofnationalsecurity,publicsafetyortheeconomicwell-beingofthecountry,forthepreventionofdisorderorcrime,fortheprotectionofhealthormorals,orfortheprotectionoftherightsandfreedomsofothers.”

 • Norme juridice nationale.Prevederi alecodului penal

  • Art.227. Divulgarea secretului profesional• (1) Divulgarea, fără drept, a unor date sau informaţii privind viaţa privată a

  unei persoane, de natură să aducă un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are obligaţia păstrării confidenţialităţii cu privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

  • (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămateDetalii: http://legeaz.net/noul-cod-penal/art-227

  • În temeiul Art.79Codprocedură penală persoana obligată să păstreze secretulprofesional nupoate fi ascultată camartor cuprivire lafaptele şi împrejurările decarealuat cunoştinţă în exerciţiul profesiei,fără încuviinţarea persoanei sauunităţii faţă decareeste obligată apăstra secretul profesional.Această interdicţiecorespunde legii penale careîncriminează fapta dedivulgare asecretului destat,serviciu şi alcelui profesional

 • • Cazul Tarasoff v.RegentsUniv.California(17Cal.3d425,551P.2d334,131Cal.Rptr.14 (Cal.1976)

  • Prosenjit Poddar afost unstudentdinIndia,BengallaUCBerkeley.• In1968participa lacursuri dedans unde ointalneste pe TatianaTarasoff.Auurmat mai multe

  intalniri;launa dintre ele Tatianal-asarutat pe Poddar.Elainterpretat gestul cafiind unul ceimplica unangajament serios intre ei,intimp ce Tatianaaconsiderat caafost doar ungest decurtoazie.Nuaumai urmat intalniri si Poddar vazand caTatianail respinge si iese cualtii asuferitostaredepresiva careaimpus asistenta despecialitate.

  • Inianuarie 1969Tatianaaparasit Berkeleyplecand inAmericadeSud.• Sedintele depsihoterapie alelui Poddar aucontinuat:elmarturiseste dr.Moore(mediccurant

  psihiatru incampus)caoiubeste mult pe Tatianadar cutaote acestea daca eanuiiva impartasipasiunea ova omora.Medicul solicita ajutorul politiei dincampusopiniind caPoddar sufera deschizofrenie paranoida si caeste periculos.Politia intervine si il retine.Podar si avocatul sau cer oadoua opinie.Esteverificat demedicul seniorierarhic aldr.Moorecareil contrazice pe colegulsau Mooresi si il considera neviolent si neagresiv pe tanarul studentcareastfel va fi eliberat.Drept urmare aintrerupt consultanta psihologica si psihiatrica ladr.Moore.

  • Inoctombrie 1969Tarasoff seintoarce laBerkeleydar nueste anuntata deevenimente:dr.Moorenuconsidera caeste dedatoria sa oanunte,pentru canumai este medicul lui Poddar si pentru cainplus,afost atentionat deontologic asupra erorii facute (atunci secretul profesional subactiuneaCodului InternationalalEticii medicale eraabsolut);

  • Pe 27Octombrie 1969Poddar seintalneste cuTatianasi iicere sa-i spuna ce simte pentru el:Tatianaiirefuza sentimentele iar Poddar oinjunghie rana fiindu-Iletala.

  • 1969Parintii Tatianei dau injudecata pe dr.Moore,pe medicul senior,Universitatea catsi politia.Deasemenea Poddar afost acuzat deomucidere si condamnat.

  • Auurmat doua apeluri alepolitiei si alemedicilor.

 • • Tarasoff apel 1:• Sentinta afost anulata pe motiv cainstanta afost dezinformata.• CaliforniaSupremeCourt“terapeutul aredatoria sa seingrijeasca rezonabil pentru aanunta

  persoanele amenintate ceea ce este esential pentru evitarea pericolului”“Politicile publice carepromoveaza protectia caracterului confidentialalrelatiei medic-pacient indomeniul psihoterapiei trebuie sa tina contdedeschiderea acestei confidentialitiatunci cand secreaza pericol pentru altii.Privilegiul protectiv asupra relatiei seterminaacolo unde incepe pericolul public(avocatul acuzarii).”

  • Medicii si politistii cer inca unapel.• Tarasoff apel 2,1976:• “Regulile pentru alte cazuri inviitor trebuie sa tina seama depredictia concreta spre

  violenta afiecarui caz inpartesi nutrebuie stabilite prin standarde profesionale obiectiveintrucat predictiile nupotfi obiectiv relevante iar politia este inmasura sa exercite protectieintr-omasura superioara fiecaruia dintre noi (avocatul acuzarii)”.

  • CaliforniaSupremeCourt:“Cand unterapeut determina sau corespunzator standardelorprofesiunii salear trebuie sa determinecapacientul reprezinta unserios pericol pentrupentru unaltul,areobligatia deauza deogrija rezonabila spre aproteja victima potentialaimpotriva unui astfel depericol”

  • Curtea suprema aCaliforniei:”Datoria presupune caterapeutul sa intreprinda unul dintremai multipasi:Saanunte victima,sa notifice politia sau sa urmeze orice paseste inmodrezonabil necesar incircumstantele date.”

  • Seretine “datoria deaproteja,dar nusi deaanunta”

 • • Inacest caz istoric,Curtea Suprema deJustitie aSUAastabilit (ceeace va deveni onorma internationala dejurisprudenta deatunci)camedicii careseocupa deingrijirea psihiatrica si psihologica auodatorie sa protejeze persoanele caresunt puse instaredepericoldecatre pacientii instabili psihic.

  • Prin extensie norma internationala avizat toti medicii si toatespecialitatile medicale caredincolo deinteresul suprem fata depacientul lor trebuie sa apere si interesele unui tert ori interesulpubliccattimp acestea sunt amenintate decatre pacientul sauintrucat interesul celui vulnerabil prevaleaza iar medicul aredatoriasa rezolve dubla loialitate ininteresul celui vulnerabil.

  • Datoria iida dreptul profesionistului sa actioneze pentru ainstiintape cel vulnerabil depericolul incareseafla fieindividualfieprinintermediul autoritatilor fieambele sau sa ia orice alte decizii caresa conduca spre instiintarea potentialei victime si salvarea ei.

 • • Medicul sa intreprinda…“Orice pasce este inmodrezonabilnecesar incircumstantele date(Curtea suprema aSUA).”– Posibili pasi/actiuni dininteriorul dublei loialitati si caresunt menite sa

  protejeze pe ceilalti ce seafla inpericol (etapizarea actiunii deschideriiinformatiei):1. schimbarea programului detratament caresa ingreuneze accesul

  pacientului spre a-si ducelaindeplinire amenintarea2. solicitarea adresata pacientului dearenunta voluntar laamenintare3. solicitarea subamenintarea raspunderii civile4. anuntarea potentialei victime5. anuntarea altora casa notifice potentiala victima6. anuntarea politiei dinzona

  • Cazul PeopleofNYvs.Bierenbaum,unaltcaz decrima,preia cazulTarasoff si atrage atentia:”Nici anuntul psihiatrului careatentioneaza caareuncaz cupotentialTarasoff si nici pacientulcarespune prietenilor caseafla intr-untratament despecialitatenuconstituie obaza legala suficienta pentru adeschide privilegiulprotectiei relatiei medic-pacient”(citat inNYTimes).

 • Legi organice.Legea drepturilor pacientuluiLegeadrepturilorpacientului (legeanr.46din21.01.2003,MOParteaInr.51din29/01/2003).CapitolulIV.Dreptul laconfidentialitatea (s.n.)informatiilor siviata privată apacientului.

  Art.21Toate informatiile privind starea pacientului,rezultateleinvestigaţiilor,diagnosticul,prognosticul,tratamentul,datele personalesuntconfidenţiale chiar şi după decesul acestuia.

  Art.22Informaţiile cu caracter confidenţial potfifurnizate numai în cazul încarepacientul îsi dă consimţământul explicitsau dacă legea ocere în mod expres.

  Art.23În cazul în careinformaţiile sunt necesare altor furnizori deserviciimedicale acreditaţi,implicaţi în tratamentul pacientului,acordareaconsimtământului numaiesteobligatorie.

  Art.24Pacientul areacces ladatele medicale personale.Art.25(1)Orice amestec în viata privată,familială apacientului este

  interzis,cu excepţia cazurilor în careaceastă imixtiune influenţează pozitivdiagnosticul,tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământulpacientului.(2)Sunt considerate excepţii cazurile în carepacientul reprezintă pericolpentru sinesau pentru sănătatea publică.

 • Legeanr.677/2001pentruprotectiapersoanelorcuprivirelaprelucrareadatelorcucaracterpersonalsiliberacirculatieaacestordate (MOnr.790din12decembrie2001)-EXTRAS-Art.3.Inintelesulprezenteilegi,urmatoriitermenisedefinescdupacumurmeaza:a)datecucaracterpersonal- oriceinformatiireferitoarelaopersoanafizicaidentificatasauidentificabila;opersoanaidentificabilaesteaceapersoanacarepoatefiidentificata,directsauindirect

  b)prelucrareadatelorcucaracterpersonal- oriceoperatiunesausetdeoperatiunicareseefectueazaasupradatelorcucaracterpersonal,prinmijloaceautomatesauneautomate,cumarficolectarea,inregistrarea,organizarea,stocarea,adaptareaorimodificarea,extragerea,consultarea,utilizarea,dezvaluireacatretertiprintransmitere,diseminaresauinoricealtmod,alaturareaoricombinarea,blocarea,stergereasaudistrugerea;

  Art.7. Al.1Prelucrareadatelorcucaracterpersonallegatedeoriginearasialasauetnica,deconvingerilepolitice,religioase,filozoficesaudenaturasimilara,deapartenentasindicala,precumsiadatelorcucaracterpersonalprivindstareadesanatatesauviatasexualaesteinterzisa.

  Al.2Exceptiilaalin.(1):g)candprelucrareaestenecesarainscopuridemedicinapreventiva,destabilireadiagnosticelormedicale,deadministrareaunoringrijirisautratamentemedicalepentrupersoanavizataoridegestionareaserviciilordesanatatecareactioneazaininteresulpersoaneivizate,cuconditiacaprelucrareadatelorrespectivesafieefectuatedecatreorisubsupraveghereaunuicadrumedicalsupussecretuluiprofesionalsaudecatreorisubsupraveghereauneialtepersoanesupuseuneiobligatiiechivalenteinceeaceprivestesecretul;h)candlegeaprevedeinmodexpresaceastainscopulprotejariiunuiinterespublicimportant, cuconditiacaprelucrareasaseefectuezecurespectareadrepturilorpersoaneivizatesiacelorlaltegarantiiprevazutedeprezentalege

 • Art.9.cuprivirelaprelucrareadatelorcucaracterpersonalprivindstareadesanatate(1) Inafaracazurilorprevazutelaart.7alin.(2),prevederileart.7alin.(1)nuseaplicainprivinta

  prelucrariidatelorprivindstareadesanatateinurmatoarelecazuri:a)dacaprelucrareaestenecesarapentruprotectiasanatatiipublice;b)dacaprelucrareaestenecesarapentruprevenireaunuipericoliminent,pentruprevenireasavarsiriiuneifaptepenalesaupentruimpiedicareaproduceriirezultatuluiuneiasemeneafapteoripentruinlaturareaurmarilorprejudiciabilealeuneiasemeneafapte.

  (2)Prelucrareadatelorprivindstareadesanatatepoatefiefectuatanumaidecatreorisubsupraveghereaunuicadrumedical

  (3)Cadrelemedicale,institutiiledesanatatesipersonalulmedicalalacestorapotprelucradatecucaracterpersonalreferitoarelastareadesanatate,faraautorizatiaautoritatiidesupraveghere,numaidacaprelucrareaestenecesarapentruprotejareavietii,integritatiifizicesausanatatiipersoaneivizate.Prelucrareadatelorcucaracterpersonalinafaralimitelorprevazuteinautorizatieesteinterzisa.

  (4)Cuexceptiamotivelordeurgenta,autorizatiaprevazutalaalin.(3)poatefiacordatanumaidupaceafostconsultatColegiulMedicilordinRomania.

  (5)Datelecucaracterpersonalprivindstareadesanatatepotficolectatenumaidelapersoanavizata.Prinexceptie,acestedatepotficolectatedinaltesursenumaiinmasuraincareestenecesarpentruanucompromitescopurileprelucrarii,iarpersoanavizatanuvreaorinulepoatefurniza.

 • LEGEA544/2001actualizata in2002CUPRIVIRELALIBERULACCESLAINFORMATIILEDEINTERESPUBLICPUBLICATAÎNMONITORULOFICIALNR.663DIN23OCTOMBRIE2001

  Art.1stabileste principiul „accesului liber si neingradit alpersoanei laorice informatii deinteres public(s.n.)”,

  Art.2stabileste lapunctul b)ce este oinformatie publica „b)prin informatie deinterespublicseintelege orice informatie carepriveste activitatile sau rezulta dinactivitatile uneiautoritati publice sau institutii publice (s.n.),indiferent desuportul ori deformasau demodul deexprimare ainformatiei”

  Art.12pct.D„informatiile cuprivire ladatele personale carepotrivit legii potdeveniinformatii deinteres public:„Informatiile cuprivire ladatele personale alecetateanului potdeveni informatii deinteres publicnumai inmasura incareafecteaza capacitatea deexercitare aunei functiipublice”,Art.12pct.punctul „e)informaţiile privind:•procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare•dacă sepericlitează rezultatul anchetei,sedezvăluie surse confidenţiale•ori sepune în pericol viaţa,integritatea corporală,sănătatea unei persoane,în urmaanchetei efectuate sau în cursdedesfăşurare”„f)informaţiile privind procedurile judiciare”

 • • Probleme pe carelegenereaza actiunea deadeschide informatia:1. Posibila rupere aaliantei terapeutice2. Posibila precipitare aviolentei3. Stigmatizarea pacientului decatre societate4. Medicul devine litigiabil si poate fi acuzat deincalcarea

  secretului profesional (careeste infractiune)5. Pierderea dreptului delibera practica (decizie a

  Colegiului/Ordinului/Asociatiei medicilor)• Pentru aminimiza litigiabilitatea sa medicul aredefacut:

  – parcurgerea etapizata (vezi mai sus)– discutia cucolegii,seful desectie– solicitarea avizului Comisiei deetica localesau aColegiului Medicilor

  • Unele statesolicita identificarea celei deatreia parti (tertul)capeo“victima identificabila”inconcret,inainte caterapeutul sa poatefi dezlegat dedatoria deapastra confidentialitatea si legat dedatoria deaanunta ori deasalva.

  [http://www.stanford.edu/group/psylawseminar/Tarasoff.Greene.htm].

 • Pasi deurmat inevaluarea similaritatii unui cazconcret cucazul Tarasof

  • Evaluarea violentei (“Ce ameninta?):tipul deviolenta ce seameninta,verbala,factuala

  • Stabilirea parametrilor actiunii prezumate:(“Ince consta amenintarea?”)1. tipul derau caresepoate producecatre terti/societate2. Predictibilitatea3. Iminenta actiunii4. cuce sepoate asemana actiunea (careeste valoarea ocrotita incalcata)

  • Realitatea amenintarii (“Catdereala este amenintarea?”):1. violenta intrecut (cea mai importanta trasatura pentru aprecierea

  violentei inviitor)2. Impulsivitate inprezent3. abilitatea dearezista,deaseabtine4. reactia laviolenta pe carear putea sa oaiba daca seescaladeaza conflictul5. motivatia auto-controlului6. uzul dealcool si droguri (important)

 • • Medicul curant,nuarevoie sa dezvaluie publicdatele medicale alebolnavului fara acordul acestuia nici daca sunt deinteres public.

  • Existenta unor datedeinteres publicindosarul medicalalcazului obligamedicul sa anunte conducerea institutiei,etc.careva abilita purtatoruldecuvant alinstitutiei sa gestioneze informatia ininteresul public.Medicul va continuasa protejeze datele aparand mai departe secretulprofesional si evitand incalcarea legii penale.Inacest fel,medicul siinstitutia,pe rand,isi fac deopotriva datoria publica dar si datoria fata depacient.

  • Medicul curant si unitatea medicala NUauproprietatea informatiilormedicale ce privesc starea desanatate apacientului.

  • Datele si informatiile pacientului sunt inproprietatea pacientului siadministrarea unitatiimedicale (prin medicul curant)careraspund deprotejarea si buna si legala lor prelucrare.

  • Daca medicul seafla inconflictul dublei loialitati (loialitate fata depacient si fata deuntert amenintat)respectiv aunei duble datorii,vainstiinta deindata conducerea unitatii medicale.

 • INCONCLUZIEPrevederile legale cuprivire laderogarea delanorma morala aconfidentialitatii catsi exceptiile legale delarespectarea secretuluiprofesional:

  Sunt 4situatii:2ininteresul pacientului si 2ininteresul societatii.

  2ininteresul pacientului

  1. CANDAUTORIZEAZAPACIENTUL2. INSCOPULTRATAMENTULUIsi ININTERESULPERSOANEIVIZATE

  “Candprelucrareaestenecesarainscopuridemedicinapreventiva,destabilireadiagnosticelormedicale,deadministrareaunoringrijirisautratamentemedicalepentrupersoanavizataoridegestionareaserviciilordesanatatecareactioneazaininteresulpersoaneivizate”

 • 2ininteresul societatii

  PENTRUAPROTEJAINTERESULUNUITERT/INTERESULPUBLICa) “inscopulprotejariiunuiinterespublicimportantb) pentruprotectiasanatatiipublicec) pentruprevenireaunuipericoliminentd) sepune în pericol viaţa,integritatea corporală,sănătatea unei

  persoanee) pentruprevenireasavarsiriiuneifaptepenalesaupentruimpiedicarea

  produceriirezultatuluiuneiasemeneafapteoripentruinlaturareaurmarilorprejudiciabilealeuneiasemeneafapte.”

  f) inmasura incareafecteaza capacitatea deexercitare aunei functiipublice

  INANCHETEJUDICIAREORIDISCIPLINAREa) privind procedurile judiciareb) proceduralîn timpul anchetei penale sau disciplinarec) dacă sepericlitează rezultatul anchetei,sedezvăluie surse confidenţiale

  Legea 544/2001actualizata in2002privind accesul liber lainformatiile deinteres public

 • Opersoana areSIDA,dezvolta opneumonie cupneumocystis si moare.Darinainte sa moara eaceremedicului sa nuspuna familiei careeste diagnosticuladevarat carei-ascurtat viata.

  Ce sa faca medicul?Saspuna sau sa nuspuna?

 • • Dr.P,medicdefamilie,este cunoscut caavand uninteres deosebit indispensarizarea persoanelor cuHIVsi SIDA;dealtfel unf.bunorganizator deconferinte si adunari pe aceasta tema cuolarga implicareprofesionala si sociala.Estecontactat decatre coordonatorul unui studiucerindu-i-sesa evalueze participarea intr-unproiect decercetare ce areprevenirea dementei cauzate deHIV.Iieste cerut sa inainteze numelepacientilor pe careiiareinbaza sa dedate,HIVpozitivi ce sepotrivescstudiului.Inurma acestor informatii va fi platit cu100$ptfiecare numefurnizat .

  • Poate medicul sa prezinte aceste informatii fara precautii specialtinandcontcaeste vorba doar deniste simplenume

  • a.Da• b.Nu

 • • Doamna Vde29ani descopera ca sufera deepilepsie.Pacienta mentioneaza intrecere medicului (medicdefamilie)ca arecarnetdeconducere si ca este fericita capoate sa conduca dat fiind faptul ca divortata fiind conducesi faceaprovizionarea impreuna cufetita sa de3ani.Pacienta areconvulsii foarte raresi seafla subanticonvulsivante pe caresi leia.

  Ce trebuie sa faca medicul defamilie?• a.Saanute politia pt.suspendarea carnetului?• b.Sanuanunte respectand secretul professional?

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended