Home >Documents >SCOALA GIMNAZIALĂ · PDF file 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE...

SCOALA GIMNAZIALĂ · PDF file 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE...

Date post:24-Dec-2019
Category:
View:316 times
Download:6 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • SCOALA

  GIMNAZIALĂ

  DOBA

  PLAN

  MANAGERIAL An scolar 2016 – 2017

 • 1. INTRODUCERE

  Învătămânul constitue o prioritate nationals si este un serviciu public prin

  care se urmăreste realizarea idealului educational, întemeiat pe valorile umaniste si stiinstifice universal recunoscute, pe valorile democratiei, a culturii europene

  si mondiale si pe aspiratiile românesti. Acest plan managerial este conceput în conformitate cu Proiectul de Dezvoltare Institutională a Scolii Gimnaziale Doba pentru perioada 2016-2020 si se fundamentează pe acte legislative în

  vigoare, cele de bază fiind: - Legea Educatiei Nationale (Legea Nr. 1/2011) cu completări si

  metodologii de aplicare a acestei legi, intrate în vigoare ulterior;

  - ROFUIP aprobat prin Ord. Nr. 5115/2014 -Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei; - Metodologia formării continue a personalului didactic. -Politicile educationale ale unitătii noastre scolare se; vor baza pe

  următoarele priorităi:

  - Asigurarea calitătii în actul educational; - Formarea resurselor umane; - Managementul scolar de calitate si evaluarea institutională; - Centrarea deciziilor pe dezvoltare si îmbunătătirea rezultatelor, pe aspecte

  generatoare de progres;

  - Asigurarea sigurantei elevilor în scoală si combaterea violentei în toate formele si în toate mediile ei de manifestare;

  - Formarea unei resurse umane valoroase din care să fie selectată o echipă capabilă să preia managementul unitătii când va fi cazul.

 • 2. ANALIZA SWOT

  DOMENIUL

  FUNCŢIONAL

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

  CURRICULUM

  - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă,

  ciclu primar, gimnaziu;

  - proiectul de curriculum al şcolii

  este corelat cu obiectivele sistemului

  naţional de învăţământ şi respectă

  Planul cadru naţional;

  - ofertă curriculară şi extra-curricu-

  lară diversificată în anul şcolar

  curent;

  - consultarea şi respectarea opţiuni-

  lor părinţilor în realizarea

  Curriculum-ului la decizia şcolii;

  - asigurarea numărului de manuale

  necesar pentru toţi elevii;

  - cunoaşterea şi utilizarea de către

  toate cadrele didactice a documen-

  telor curriculare oficiale (planuri-

  cadru, programe, ghiduri metodolo-

  gice, etc.);

  - clase cu predare intensivă a limbii

  engleze;

  - utilizarea metodelor activ-partici-

  pative moderne în procesul de

  predare-învăţare;

  - utilizarea metodelor alternative de

  evaluare a elevilor (proiectul,

  sesiunea de referate, etc.);

  - desfăşurarea unor activităţi

  diferenţiate pentru elevii cu cerinţe

  educative speciale;

  - utilizarea cu consecvenţă a

  auxiliarelor curriculare (caiete de

  activitate, culegeri, carte de

  bibliotecă, etc.), a soft-urilor

  educaţionale şi a resurselor

  didactice moderne (lecţii AeL în

  laboratorul de informatică,

  videoproiector, televizor, DVD, etc.)

  la tot mai multe discipline;

  - programe de pregătire suplimentară

  pentru elevi, la toate disciplinele nu

  doar la disciplinele la cere susţin

  - CDS nu poate acoperi toate

  dorinţele elevilor şi părinţilor

  datorită numărului mic de ore la

  dispoziţia şcolii;

  - imposibilitatea de a opta pentru

  schimbarea manualele şcolare aflate

  în uz, alese cu mulţi ani în urmă;

  - lipsa performanţelor la unele

  discipline, în special la cele la care

  se organizează olimpiade şcolare;

  - neasumarea, de către unele cadre

  didactice, a deciziei în stabilirea

  altor parcursuri didactice decât cele

  oferite de manualul ales;

  - lecţii tradiţionale datorate absenţei

  cabinetelor şi laboratoarelor pe

  discipline;

  - lipsa de creativitate în actul

  didactic, scenarii didactice modeste,

  de rutină, la unele cadre didactice,

  determinate de lipsa de preocupare

  pentru auto-informare, studiu

  individual;

  - insuficienta colaborare între

  profesori şi învăţători pentru a

  asigura o bună cunoaştere a

  programelor specifice şi pentru a

  facilita adaptarea elevilor la rigorile

  studiului în gimnaziu;

  - insuficienta utilizare a materialului

  didactic disponibil;

 • testări naţionale;

  - organizarea de activităţi de

  simulare a testărilor naţionale

  (semestrial);

  - programe remediale pentru elevii

  cu probleme la învăţătură;

  - diversificarea situaţiilor de învăţare

  prin participarea la activităţi în

  cadrul parteneriatelor şcolare locale,

  naţionale, internaţionale;

  - participarea unui număr mare de

  elevi la concursurile naţionale tip

  Cangurul, Eurojunior, Pro Educaţia,

  etc. şi la olimpiadele şcolare.

  - existenţa unui vast program de

  activităţi extracurriculare (cercuri,

  ansambluri, programe de pregătire

  pentru olimpiade şi concursuri) şi

  extraşcolare;

  - îmbogăţirea fondului de carte al

  bibliotecii prin Programul M.E.C.

  de dotare cu carte şcolară şi prin

  donaţii făcute de persoane fizice;

  - rezultate peste media judeţului la

  testările naţionale;

  OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

  - procesul de perfecţionare continuă

  a pregătirii profesionale a

  personalului didactic ( profesori

  evaluatori, etc.);

  - programele M.E.C. de dotare a

  bibliotecilor şcolare, a laboratoarelor

  şi a sălilor de sport;

  - existenţa programelor de

  parteneriat european;

  - programul M.E.C. de revizuire a

  programelor şcolare;

  - proces continuu de reformă a

  învăţământului, legislaţie şcolară

  instabilă, confuză şi restrictivă;

  - neaplicarea în fapt a principiilor

  descentralizării;

  - scăderea motivaţiei elevilor pentru

  studiu;

  - influenţa nocivă a factorilor externi

  asupra comportamentului elevilor şi

  părinţilor;

  - dezinteresul unor părinţi pentru

  colaborarea cu şcoala;

  - absenţa instrumentelor de

  sancţionare a absenteismului şi a

  abaterilor disciplinare la elevi.

  - autonomia parţială a şcolii

  datorată necorelărilor legislative

 • RESURSE

  UMANE

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

  CADRE DIDACTICE

  - cadre didactice calificate 100%;

  - creşterea gradului de stabilitate a

  personalului didactic prin pretrans-

  fer şi concurs de titularizare;

  - competenţa profesională a

  colectivului didactic dovedită prin

  numărul mare de cadre didactice cu

  gradul I, de cadre didactice înscrise

  la grade didactice;

  - participarea, fiecărui cadru

  didactic, în fiecare an, la cel puţin un

  curs de formare/perfecţionare;

  - cadre didactice interesate de

  utilizarea AeL, a softurilor

  educaţionale, a metodelor active la

  lecţii;

  - preocupare, în cadrul colectivelor

  de catedră şi comisiilor metodice

  pentru dezvoltare profesională

  continuă;

  - atitudine a cadrelor didactice de

  respect faţă de valorile şi cultura

  organizaţională a şcolii;

  - relaţia profesor-elevi bazată pe

  respect, colaborare, sprijin;

  - sistem de comunicare rapid şi

  eficient între echipa managerială şi

  colectivul didactic;

  PERSONAL DIDACTIC-

  AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

  - personal calificat 100%;

  - 0,5 normă secretar;

  - 0,5 norma contabil;

  - îngrijitoarele au participat la

  cursuri de formare profesională;

  ELEVI

  - realizarea planului de şcolarizare

  propus;

  - elevi proveniţi în general din

  familii bine constituite, interesate de

  instrucţia şi educaţia copiilor lor;

  - catedre fracţionare din cauza

  numărului mic de clase de gimnaziu

  (6);

  - supraîncărcarea cadrelor didactice

  cu alte responsabilităţi la nivelul

  şcolii din cauza numărului relativ

  mic de cadre didactice;

  - cantonarea unor cadre didactice în

  rutină;

  - 40 % dintre cadrele didactice nu

  vorbesc nicio limbă străină;

  -preocuparea insuficienta pentru

  promovarea imaginii școlii și mediatizarea rezultatelor

  -lipsa de interes a unor cadre

  didactice privind activitățile extracurriculare

  -scăderea populației de vârstă școlară -aportul mass-mediei la creșterea violenței fizice și verbale în rândul tinerilor

  -scăderea motivației elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbărilor

  apărute în sistemul de valori ale

  societății

 • - procent de promovabilitate la

  testările naţ

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended