+ All Categories
Home > Documents > SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3...

SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3...

Date post: 24-Dec-2019
Category:
Author: others
View: 378 times
Download: 8 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 23 /23
SCOALA GIMNAZIALĂ DOBA PLAN MANAGERIAL An scolar 2016 2017
Transcript
Page 1: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

SCOALA

GIMNAZIALĂ

DOBA

PLAN

MANAGERIAL An scolar 2016 – 2017

Page 2: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

1. INTRODUCERE

Învătămânul constitue o prioritate nationals si este un serviciu public prin

care se urmăreste realizarea idealului educational, întemeiat pe valorile umaniste si stiinstifice universal recunoscute, pe valorile democratiei, a culturii europene

si mondiale si pe aspiratiile românesti. Acest plan managerial este conceput în conformitate cu Proiectul de Dezvoltare Institutională a Scolii Gimnaziale

Doba pentru perioada 2016-2020 si se fundamentează pe acte legislative în

vigoare, cele de bază fiind: - Legea Educatiei Nationale (Legea Nr. 1/2011) cu completări si

metodologii de aplicare a acestei legi, intrate în vigoare ulterior;

- ROFUIP aprobat prin Ord. Nr. 5115/2014 -Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei; - Metodologia formării continue a personalului didactic. -Politicile educationale ale unitătii noastre scolare se; vor baza pe

următoarele priorităi:

- Asigurarea calitătii în actul educational;

- Formarea resurselor umane;

- Managementul scolar de calitate si evaluarea institutională;

- Centrarea deciziilor pe dezvoltare si îmbunătătirea rezultatelor, pe aspecte

generatoare de progres;

- Asigurarea sigurantei elevilor în scoală si combaterea violentei în toate

formele si în toate mediile ei de manifestare;

- Formarea unei resurse umane valoroase din care să fie selectată o echipă

capabilă să preia managementul unitătii când va fi cazul.

Page 3: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

2. ANALIZA SWOT

DOMENIUL

FUNCŢIONAL

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

CURRICULUM

- 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă,

ciclu primar, gimnaziu;

- proiectul de curriculum al şcolii

este corelat cu obiectivele sistemului

naţional de învăţământ şi respectă

Planul cadru naţional;

- ofertă curriculară şi extra-curricu-

lară diversificată în anul şcolar

curent;

- consultarea şi respectarea opţiuni-

lor părinţilor în realizarea

Curriculum-ului la decizia şcolii;

- asigurarea numărului de manuale

necesar pentru toţi elevii;

- cunoaşterea şi utilizarea de către

toate cadrele didactice a documen-

telor curriculare oficiale (planuri-

cadru, programe, ghiduri metodolo-

gice, etc.);

- clase cu predare intensivă a limbii

engleze;

- utilizarea metodelor activ-partici-

pative moderne în procesul de

predare-învăţare;

- utilizarea metodelor alternative de

evaluare a elevilor (proiectul,

sesiunea de referate, etc.);

- desfăşurarea unor activităţi

diferenţiate pentru elevii cu cerinţe

educative speciale;

- utilizarea cu consecvenţă a

auxiliarelor curriculare (caiete de

activitate, culegeri, carte de

bibliotecă, etc.), a soft-urilor

educaţionale şi a resurselor

didactice moderne (lecţii AeL în

laboratorul de informatică,

videoproiector, televizor, DVD, etc.)

la tot mai multe discipline;

- programe de pregătire suplimentară

pentru elevi, la toate disciplinele nu

doar la disciplinele la cere susţin

- CDS nu poate acoperi toate

dorinţele elevilor şi părinţilor

datorită numărului mic de ore la

dispoziţia şcolii;

- imposibilitatea de a opta pentru

schimbarea manualele şcolare aflate

în uz, alese cu mulţi ani în urmă;

- lipsa performanţelor la unele

discipline, în special la cele la care

se organizează olimpiade şcolare;

- neasumarea, de către unele cadre

didactice, a deciziei în stabilirea

altor parcursuri didactice decât cele

oferite de manualul ales;

- lecţii tradiţionale datorate absenţei

cabinetelor şi laboratoarelor pe

discipline;

- lipsa de creativitate în actul

didactic, scenarii didactice modeste,

de rutină, la unele cadre didactice,

determinate de lipsa de preocupare

pentru auto-informare, studiu

individual;

- insuficienta colaborare între

profesori şi învăţători pentru a

asigura o bună cunoaştere a

programelor specifice şi pentru a

facilita adaptarea elevilor la rigorile

studiului în gimnaziu;

- insuficienta utilizare a materialului

didactic disponibil;

Page 4: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

testări naţionale;

- organizarea de activităţi de

simulare a testărilor naţionale

(semestrial);

- programe remediale pentru elevii

cu probleme la învăţătură;

- diversificarea situaţiilor de învăţare

prin participarea la activităţi în

cadrul parteneriatelor şcolare locale,

naţionale, internaţionale;

- participarea unui număr mare de

elevi la concursurile naţionale tip

Cangurul, Eurojunior, Pro Educaţia,

etc. şi la olimpiadele şcolare.

- existenţa unui vast program de

activităţi extracurriculare (cercuri,

ansambluri, programe de pregătire

pentru olimpiade şi concursuri) şi

extraşcolare;

- îmbogăţirea fondului de carte al

bibliotecii prin Programul M.E.C.

de dotare cu carte şcolară şi prin

donaţii făcute de persoane fizice;

- rezultate peste media judeţului la

testările naţionale;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- procesul de perfecţionare continuă

a pregătirii profesionale a

personalului didactic ( profesori

evaluatori, etc.);

- programele M.E.C. de dotare a

bibliotecilor şcolare, a laboratoarelor

şi a sălilor de sport;

- existenţa programelor de

parteneriat european;

- programul M.E.C. de revizuire a

programelor şcolare;

- proces continuu de reformă a

învăţământului, legislaţie şcolară

instabilă, confuză şi restrictivă;

- neaplicarea în fapt a principiilor

descentralizării;

- scăderea motivaţiei elevilor pentru

studiu;

- influenţa nocivă a factorilor externi

asupra comportamentului elevilor şi

părinţilor;

- dezinteresul unor părinţi pentru

colaborarea cu şcoala;

- absenţa instrumentelor de

sancţionare a absenteismului şi a

abaterilor disciplinare la elevi.

- autonomia parţială a şcolii

datorată necorelărilor legislative

Page 5: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

RESURSE

UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

CADRE DIDACTICE

- cadre didactice calificate 100%;

- creşterea gradului de stabilitate a

personalului didactic prin pretrans-

fer şi concurs de titularizare;

- competenţa profesională a

colectivului didactic dovedită prin

numărul mare de cadre didactice cu

gradul I, de cadre didactice înscrise

la grade didactice;

- participarea, fiecărui cadru

didactic, în fiecare an, la cel puţin un

curs de formare/perfecţionare;

- cadre didactice interesate de

utilizarea AeL, a softurilor

educaţionale, a metodelor active la

lecţii;

- preocupare, în cadrul colectivelor

de catedră şi comisiilor metodice

pentru dezvoltare profesională

continuă;

- atitudine a cadrelor didactice de

respect faţă de valorile şi cultura

organizaţională a şcolii;

- relaţia profesor-elevi bazată pe

respect, colaborare, sprijin;

- sistem de comunicare rapid şi

eficient între echipa managerială şi

colectivul didactic;

PERSONAL DIDACTIC-

AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

- personal calificat 100%;

- 0,5 normă secretar;

- 0,5 norma contabil;

- îngrijitoarele au participat la

cursuri de formare profesională;

ELEVI

- realizarea planului de şcolarizare

propus;

- elevi proveniţi în general din

familii bine constituite, interesate de

instrucţia şi educaţia copiilor lor;

- catedre fracţionare din cauza

numărului mic de clase de gimnaziu

(6);

- supraîncărcarea cadrelor didactice

cu alte responsabilităţi la nivelul

şcolii din cauza numărului relativ

mic de cadre didactice;

- cantonarea unor cadre didactice în

rutină;

- 40 % dintre cadrele didactice nu

vorbesc nicio limbă străină;

-preocuparea insuficienta pentru

promovarea imaginii școlii și mediatizarea rezultatelor

-lipsa de interes a unor cadre

didactice privind activitățile

extracurriculare

-scăderea populației de vârstă

școlară

-aportul mass-mediei la creșterea

violenței fizice și verbale în rândul

tinerilor

-scăderea motivației elevilor pentru

studiu, ca urmare a perturbărilor

apărute în sistemul de valori ale

societății

Page 6: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

- procent de promovabilitate la

testările naţionale peste media

judeţului;

- absolvenţi cuprinşi în învăţământul

liceal, în proporţie de 100%;

- consultarea elevilor cu privire la

regulamentele şi activităţile şcolii

(chestionare, Consiliul elevilor,

careu);

- climat de siguranţă fizică şi

psihică;

- îmbătrânirea personalului de

întreţinere şi îngrijire;

- salarizare nemotivantă pentru

personalul de întreţinere şi îngrijire;

- slaba recompensare a elevilor cu

performanţe notabile la olimpiade

şcolare şi concursuri;

- opţiuni şcolare şi profesionale ale

elevilor şi familiilor lor uneori peste

nivelul real de pregătire;

- deteriorarea relaţiei elev-elev,

apariţia fenomenelor de violenţă

verbală şi fizică;

- nerespectarea de către toţi elevii a

ţinutei obligatorii;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- ofertă diversificată de cursuri de

formare/perfecţionare;

- funcţionarea tuturor claselor în

program de dimineaţă facilitează

comunicarea între cadrele didactice;

- programe guvernamentale de

susţinere a elevilor: Corn-lapte,

rechizite gratuite, burse şcolare;

-posibilități multiple de a accede la

informații științifice și metodice de

ultimă oră

-creşterea numărului de elevi aflaţi

în plasament familial, proveniţi din

familii monoparentale sau cu părinţi

plecaţi la muncă în străinătate;

- impactul culturii străzii, culturii

televizorului şi internetului asupra

calităţii relaţiilor inter-umane;

-scăderea populației de vârstă

școlară

- scăderea motivației elevilor pentru

studiu , ca urmare a perturbărilor

apărute în sistemul de valori ale

societății.

RESURSE

FINANCIARE ŞI

MATERIALE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- folosirea eficientă a alocaţiilor

bugetare de la Consiliul local;

- cheltuirea judicioasă a fondurilor

M.E.N.C.Ș pentru dotarea şcolilor;

- local spaţios, adecvat procesului de

învăţământ;

- obţinerea autorizaţiei sanitare de

funcţionare;

- sistem de încălzire centrală

autonom;

- cabinet de informatică dotat cu

două reţele de calculatoare şi cu o

- absenţa laboratoarelor şi

cabinetelor pe discipline;

- lipsă de spaţiu pentru amenajarea

unor cabinete: medical, psihologic,

etc;

- număr mic de sponsori;

- insuficientă preocupare pentru

întocmirea de proiecte în vederea

accesării de fonduri de dezvoltare

şcolară;

- lipsa unei săli de sport

-dimensiunea prea mică a curții la

Page 7: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

platformă AeL;

- conexiune internet pentru

laboratorul de informatică,

direcţiune, contabilitate, secretariat;

- dotarea catedrelor de fizică şi

biologie cu material didactic nou;

- bibliotecă cu aproape 4 .000

volume;

- curte asfaltata, cu teren de sport şi

cu gard împrejmuitor;

grădinița din Doba și lipsa unei părți din gardul împrejmuitor

-număr insuficient de manuale

-preocupări scăzute pentru atragerea

de surse de finanțare extrabugetare

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Programul M.E.C. de dotare a

laboratoarelor, bibliotecilor şcolare

şi sălilor de sport;

- posibilitatea accesării unor granturi

de dezvoltare şcolară;

- disponibilitatea colectivului

didactic de a participa la acţiuni de

realizare de venituri extrabugetare;

- colaborarea cu fundaţii şi alte insti-

tuţii şcolare pentru a obţine donaţii

de mobilier şi material didactic;

- sprijinul primit din partea

organelor administratiei locale si

centrale contribuie la modernizarea

bazei materiale.

-sponsorizări oferite de de către

părinti

- lipsa fondurilor pentru realizarea

lucrărilor de reabilitare şi a repa-

raţiilor curente datorită bugetului de

austeritate al Primăriei

- număr mic de agenţi economici

care să fie interesaţi să sprijine

şcoala;

- scăderea veniturilor familiilor cu

copii la şcoală;

- viteza mare în uzura morală a

aparaturii electronice si informatice

-deteriorarea rapidă a mobilierului

din dotările programului de

reabilitare

-modificări legislative în domeniul

financiar

RELAŢIA

ŞCOLII CU

COMUNITATEA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- buna colaborare cu organele

ierahic superioare, cu autorităţile

locale, cu instituţii de învăţământ,

cultură, artă, organizaţii sindicale;

- parteneriate şi protocoale de

colaborare cu Poliţia de proximitate,

Poliţia Comunitară, biserica din

comună, Asociaţia Stea , cu

Consiliul Reprezentativ al Părinţilor,

cabinet medical din comună , etc.;

- elaborarea Strategiei non-violenţă

a şcolii;

- parteneriate cu şcoli din judeţ şi

din ţară

-consilierea individuală si de grup a

- lipsa colaborării cu agenţi econo-

mici puternici;

- implicarea redusă a părinţilor în

problemele şcolii, îndeosebi ai

elevilor din gimnaziu;

- slaba preocupare pentru actuali-

zarea paginii web a şcolii în vederea

popularizării activităţii şcolii;

- slaba reflectare în mass-media

locală a realizărilor şcolii;

-insuficienta preocupare a cadrelor

didactice pentru realizarea unor

proiecte de colaborare europeană

-slaba implicare în realizarea unor

proiecte de finantare la nivel

Page 8: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

elevilor si părintilor institutional

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-disponibilitatea tuturor instituţiilor

pentru colaborare;

- existenţa unui mare număr de

ONG-uri, fundaţii, asociaţii non-

profit;

- activităţile de diseminare a

experienţelor pozitive şi a bunelor

practici dobândite pe parcursul

derulării proiectelor şcolare;

- politica dusă de o parte a mass-

media de denigrare a instituţiilor de

învăţământ;

-accenturaea efectelor negative în

educatia elevilor datorită unei

comunicări tot mai dificile cu

familia

-ofertele educative mai dinamice

oferite de alte organisme cu

preocupări educationale

MANAGEMENT

ŞCOLAR

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- realizarea diagnozei, întocmirea

documentelor de planificare, a

rapoartelor interne şi externe;

- încadrarea cu personal calificat –

100% ;

- organizarea compartimentelor,

comisiilor, colectivelor de lucru;

- coordonarea şi consilierea

managerială;

- asigurarea transparenţei deciziilor,

diseminarea promptă a informaţiilor;

- buna colaborare cu colectivul de

cadre didactice, cu elevii, cu părinţii,

cu reprezentanţi ai comunităţii

locale;

- disponibilitate pentru inovaţie;

- întărirea etosului şcolii,

supravegherea stării de disciplină,

rezolvarea conflictelor;

- asigurarea logisticii necesare

procesului de învăţământ –

legislaţie, documente curriculare,

modernizarea bazei materiale;

- gestionare corectă si eficientă a

resurselor materiale şi financiare,

atragere de resurse extrabugetare;

- climat socio-afectiv optim,

asigurarea condiţiilor de securitate si

pază;

- activităţi de loisir pentru colectivul

didactic;

- valorificarea scăzută a resuselor

umane (cadre didactice, părinti,

parteneri sociali);

- insuficient control al activităţii

comisiilor şi colectivelor de lucru;

- lipsa de consecvenţă în procesul de

monitorizare a situaţiei la învăţătură,

număr insuficient de asistenţe la ore;

- incapacitate de a motiva personalul

didactic şi elevii pentru performanţă

şcolară;

- lipsa de fermitate pentru

combaterea deficienţelor din

activitatea personalului si în

aplicarea de sancţiuni;

- insuficientă implicare in viaţa

comunităţii;

- promovare modestă a imaginii

şcolii în mass-media;

- neglijarea nevoilor educaţionale şi

materiale ale grupelor de grădiniţă;

Page 9: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- localul permite programul şcolar

într-un singur schimb a claselor,

facilitate pentru supravegherea si

conducerea operaţională a

procesului de învăţământ;

- finanţare complementară de la

Consiliul Local Doba pentru

asigurarea condiţiilor bune de

funcţionare a şcolii;

- alocaţii de la bugetul de stat pentru

modernizarea bazei materiale a

şcolii cu mobilier, carte de

bibliotecă, materiale pentru

laboratoare şi sportive;

- proces continuu de reformă a

învăţământului, legislaţie şcolară

stufoasă, neclară;

- neaplicarea în fapt a principiilor

descentralizării;

- fluctuaţia anuală a personalului

didactic;

- slaba preocupare a elevilor pentru

studiu;

- influenţa nocivă a factorilor externi

asupra comportamentului elevilor;

- dezinteresul unor părinţi pentru

colaborarea cu şcoala;

- absenţa instrumentelor de

sancţionare a absenteismului şi a

abaterilor disciplinare la elevi.

Page 10: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

Plan managerial pentru anul şcolar 2016 – 2017

Obiective strategice Obiective operaţionale

1. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN

EDUCAŢIE

1.1. Aplicarea sistemului calităţii

1.2. Fundamentarea planului de şcolarizare

pe baza analizei de nevoilor educaţionale ale

comunităţii

1.3. Adaptarea ofertei de servicii

educaţionale la aşteptările beneficiarilor

1.4.Asigurarea unui management performant

în toate compartimentele activităţii şcolii

1.5. Parteneriat şcoală – comunitate locală

2. ASIGURAREA ACCESULUI EGAL LA

EDUCAŢIE

2.1. Eficientizarea serviciilor educaţionale

2.2. Optimizarea activităţilor de orientare şi

consiliere

3. ATINGEREA STANDARDELOR

EDUCAŢIONALE DE CĂTRE ELEVI

3.1. Creşterea calităţii proceselor de predare-

învăţare-evaluare

3.2. Asigurarea succesului şcolar al elevilor

4. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢII

COMISIILOR ŞI COMPARTIMENTELOR

4.1. Diagnoza activităţii desfăşurate în

şcoală în anul şcolar 2015-2016

4.2. Organizarea şi coordonarea eficientă a

întregii activităţi desfăşurate în şcoală

4.3. Programarea activităţii şcolare

4.4. Planificarea şi consilierea managerial

5. MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA

BAZEI MATERIALE PENTRU

PROMOVAREA UNUI ÎNVĂŢĂMÂNT

MODERN

5.1. Reabilitare şi investiţii noi

5.2. Modernizarea bazei materiale şi a

suportului logistic pentru procesul

instructiv-educativ

6. REALIZAREA UNUI CLIMAT SOCIO-

PROFESIONAL AFECTIV OPTIM

6.1. Asigurarea unui climat de siguranţă

fizică şi psihică pentru copii şi elevi

6.2. Calitatea relaţiilor interumane,

rezolvarea eventualelor cazuri de

incompatibilitate

7. IMPLICAREA ŞCOLII ÎN ACŢIUNI DE

COOPERARE

7.1. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale

la nivel local şi naţional

7.2. Integrarea în spaţiul comun al educaţiei

europene

Page 11: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

Conţinutul planului managerial

Obiectiv strategic 1: Asigurarea calităţii în educaţie

Obiectiv operaţional 1.1: Aplicarea sistemului calităţii la Şcoala Gimnaziala Doba

Context: În contextul Legii calităţii în învăţământ, care face parte din priorităţile MENCS, ne propunem perfecţionarea activităţii de

monitorizare şi metodologiilor de lucru specifice.

Resurse: umane - cadre didactice, părinţi, reprezentantul Consiliului Local Doba;

materiale – resurse extrabugetare pentru logistică şi materiale necesare

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Diseminarea informaţiilor

cantitative şi calitative culese de

CEAC în Raportul 2015-2016

Conştientizarea cadrelor didactice asupra

indicatorilor de calitate evidenţiaţi în

Raportul CEAC

Octombrie

2016

Prof.

Bednar Niste

Monica

Informare în CA,

CP

Analizarea Planului de acţiune

pentru creşterea calităţii

activităţii instructiv-educative şi

eliminarea deficienţelor

constatate

Remedierea deficienţelor şi îmbunătăţirea

activităţii Permanent

Comisia pentru

calitate

Responsabilii

comisiilor

metodice

Plan de măsuri

supus aprobării

CA, CP

Publicarea pe site-ul şcolii a

Raportului de evaluare internă şi

a Planului de acţiune

Popularizarea documentelor în rândul

beneficiarilor – elevi, părinţi, comunitate

educaţională, comunitate locală

Comentarii, sugestii

Noiembrie

2016

Director

Comisia pentru

calitate

Nivelul de interes

al beneficiarilor

educaţiei

Întocmirea Raportului de

autoevaluare a şcolii pentru anul

şcolar 2015-2016

Raportul de autoevaluare a şcolii în

conformitate cu cerinţele legale

iunie 2017

Director

Comisia pentru

calitate

Afişarea raportului

Dezbatere şi

aprobare în CP

Obiectiv strategic 1: Asigurarea calităţii în educaţie

Obiectiv operaţional 1.2: Fundamentarea planului de şcolarizare pe baza analizei nevoilor educaţionale ale comunităţii

Context: În contextul evoluţiei economice şi sociale a comunităţii locale se simte necesitatea respectării unor criterii obiective în

proiectarea planului de şcolarizare. Aceste criterii presupun analiza urmărorilor factori: dimensiunile populaţiei şcolare, conform

recensământului anual al copiilor din circumscripţia şcolară, chestionare-sondaje aplicate părinţilor, potenţialul de pregătire al şcolii

(personal didactic specializat, număr săli de clasă, etc).

Resurse: umane – numărul de copii şi elevi

materiale – capacitatea instituţională, resurse bugetare

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Acţiuni de popularizare a

planului de şcolarizare

Publicarea pe site-ul şcolii, actualizarea

pliantului de prezentare a şcolii

ian.-mai

2017

Director

Membri CA

Cadre didactice

Realizarea

numărului de clase

propus

Includerea în anexa la fişa

postului cadrelor didactice ca

sarcină obligatorie implicarea în

acţiunile organizate de şcoală în

Modernizarea activităţii instructiv-educative

la nivelul standardelor naţionale.

Abordarea cu seriozitate şi responsabilitate a

demersului didactic în scopul creşterii

permanent

Director

Membrii CA

Cadre didactice

Realizarea

planului de

şcolarizare

Raportul de

Page 12: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

vederea realizării planului de

şcolarizare pentru anul şcolar

2017-2018

reputaţiei individuale şi colective.

Implicarea în acţiunile de diseminare a ofertei

şcolii şi de realizare a planului de şcolarizare.

febr.-mai

2017

evaluare internă

Rapoartele

semestriale de

autoevaluare

Activităţi comune ale elevilor şi

cadrelor didactice din ciclul

primar cu grupele pregătitoare

ale grădiniţei proprii şi ale

grădiniţelor din proximitatea

şcolii.

Atragerea unui număr cât mai mare de copii

pentru clasele I. Lunar

Inv.Nesu Diana

Înv.Varga

Edward

Ed. Cret Dorina

Ed.Tatar Clara

Realizarea

numărului de clase

propus

Obiectiv strategic 1: Asigurarea calităţii în educaţie

Obiectiv operaţional 1.3: Adaptarea ofertei de servicii educaţionale la aşteptările beneficiarilor

Context: În contextul priorităţilor MENCS, a proiectului Legii descentralizării, a Planului managerial al ISJ Satu Mare

Resurse: curriculare – Curriculum Naţional, CDŞ, selectarea manualelor

umane – activităţi de mentorat, perfecţionare

conducere şi administrare

financiare: proiectul de buget

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Aplicarea programelor revizuite Proces didactic centrat pe elev, consolidarea

cunoştinţelor, formarea abilităţilor de lucru

individual şi în echipă

permanent Toate cadrele

didactice

Verificarea şi

aprobarea

planificărilor

calendaristice

Asistenţe

Aplicarea curriculum-ului

pentru educaţia timpurie

Atragerea tuturor copiilor peste 3 ani la

grupele de grădiniţă

Înscrierea copiilor în clasa pregatitoare la

vârsta de 6 ani

Permanent

Septembrie

2016

Educatoare

Învăţătoare

Efectivele de copii

şi elevi

Evaluarea

planificărilor

Dezvoltarea profesională a

personalului didactic

Realizarea unui număr de credite sau

obţinerea unei adeverinţe de perfecţionare de

către fiecare cadru didactic prin participare la

cursuri de formare şi perfecţionare.

Conform

ofertelor

An şcolar

2016-2017

Responsabil

formare continuă

Rapoartele

semestriale de

autoevaluare

Elaborarea Proiectului curricular Întocmirea schemelor orare Director

Page 13: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

al şcolii pentru anul şcolar 2017-

2018

Elaborarea ofertei de discipline opţionale

Discutarea şi aprobarea Proiectului curricular

în CP

martie 2017 Resp.CM

Cadre didactice

Opţiunile elevilor

şi părinţilor

Aprobare în CA

Elaborarea proiectului de

încadrare pentru anul şcolar

2017-2018

Constituirea catedrelor, normarea, acordarea

continuităţilor pe suplinire, etc.

Respectarea Metodologiei de mişcare a

personalului didactic

martie 2017 Director

Analiză şi

aprobare în CP şi

CA

Asigurarea execuţiei bugetului

aprobat, conform prevederilor

legale din Codul Fiscal

Utilizarea judicioasă şi eficientă a resurselor

bugetare şi a veniturilor extrabugetare

Exercitarea avizării CFP pentru toate

operaţiunile efectuate

permanent

Director

Administrator

financiar

Analiză în CA

Realizarea îndrumării şi

controlului intern

Cuantificarea îndeplinirii sarcinilor fiecărui

compartiment/angajat, în vederea

eficientizării activităţii

Lunar

Director

Membrii CA

Resp.CM

Analiză în CA, CP

Asigurarea condiţiilor de igienă

şi securitate a muncii specifice

unităţii şcolare

Efectuarea controlului medical de către

personalul de întreţinere şi îngrijire.

Efectuarea instructajului pe probleme de

protecţie a muncii a personalului nedidactic.

Actualizarea dosarului de protecţie civilă şi

organizarea unei alarme pentru situaţii de

urgenţă.

februarie

2017

martie 2017

Director

Serviciul

secretariat

Personalul de

întreţinere şi

îngrijire

Completarea

carnetelor de

sănătate, de PM.

Dosarul comisiei

pentru situaţii de

urgenţă.

Proces verbal

Obiectiv strategic 1: Asigurarea calităţii în educaţie

Obiectiv operaţional 1.4: Asigurarea unui management performant în toate compartimentele activităţii şcolii

Context: În contextul prevederilor proiectului Legii descentralizării creşte responsabilitatea directorului ca manager, a fiecărui

responsabil de comisie metodică, de compartiment al unităţii şcolare. Alinierea la legislaţia U.E va impune un management profesional cu

cerinţe şi standarde noi.

Resurse: umane – directorul, responsabilii comisiilor metodice, metodiştii ISJ, administratorul financiar, secretara şcolii

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Actualizarea Proiectului de

dezvoltare instituţională

Proiectarea direcţiilor de acţiune pe o

perioadă de 3-5 ani

15 aprilie

2017 Echipa de

proiect

Analiză în CP

Formare pentru directori prin

cursuri la CCD,

Dezvoltare profesională şi creşterea calităţii

actului managerial

Conform

calendare-

lor

Director

Adeverinţe,

Certificate de

absolvire

Formare pentru responsabilii

comisiilor metodice, metodişti

ISJ, cadre didactice

Parcurgerea cursurilor oferite de CCD

Participarea la cercurile metodice

Dezvoltare profesională prin studiu individual

Conform

calendare-

lor

Director

Resp. CM

Metodişti

Adeverinţe de

formare

Organizarea eficientă a

Organizarea bazelor de date pentru elevi

(computerizată SIIIR, dosarele claselor)

Conform

calendare-

lor

Serviciul

secretariat

Învăţători şi

diriginţi

Existenţa

evidenţelor

Situaţii statistice

Page 14: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

activităţii în şcoală Anexarea la Regulamentul de ordine

interioară a unor proceduri standardizate

referitoare la: procesarea informaţiilor,

programul de lucru, lucrul cu publicul,

concedii, învoiri, drepturi şi sancţiuni

Octombrie

2017

Director

Avizare în CP

Aprobare în CA

Afişare

Obiectiv strategic 1: Asigurarea calităţii în educaţie

Obiectiv operaţional 1.5: Parteneriat şcoală – comunitate locală

Context: În contextul descentralizării, a asigurării calităţii şi a integrării în U.E., se impune strângerea conexiunilor dintre şcoală şi

comunitatea locală

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Asigurarea participării

reprezentanţilor comunităţii

locale, ai părinţilor,ai

partenerilor economici în

Consiliul de Administraţie

Implicarea acestor parteneri în susţinerea

morală şi materială a procesului instructiv-

educativ

lunar

Director

Procese verbale

CA

Prelucrarea metodologiilor

pentru Testării Naţionale şi

admitere cu elevii şi părinţii

Conştientizarea şi responsabilizarea elevilor şi

părinţilor în vederea creşterii nivelului de

pregătire şi ameliorării rezultatelor şcolare

Octombrie

2016

Mai 2017

Director

Procese verbale de

şedinţe

Rezultatele la

examenul de

admitere

Implicarea elevilor şi

personalului didactic în

programe şi proiecte cu instituţii

de învăţământ, de cultură şi artă

Participarea unui număr cât mai mare de elevi

şi cadre didactice la activităţi cultural-

educative

Permanent

Consilier educativ

Învăţători şi

diriginţi

Planificări

activităţi

extraşcolare

Analiză CA

Acţiuni de

popularizare în

şcoală

Obiectiv strategic 2: Şanse egale la educaţie

Obiectiv operaţional 2.1: Sporirea accesului şi participării la educaţie a tuturor copiilor. Organizarea de programe de educaţie

de performanţă şi remedial

Context: Unitatea şcolară pregăteşte elevi cu potenţial intelectual diferit, practică educaţia incluzivă

Resurse: umane – cadre didactice, elevi, părinţi

materiale – manuale, bază materială

financiare – burse, rechizite gratuite, ajutoare ocazionale

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Depunerea dosarelor pentru burse şi

rechizite gratuite

Acordarea acestor drepturi, conform

criteriilor legale,la cît mai mulţi elevi 30.10.2016

Comisia de acor-

dare a burselor Informare CA

Organizarea de programe speciale de

pregatire suplimentară pentru elevii cu

rezultatele foarte bune la învăţătura

Participarea elevilor la olimpiade şi

concursuri şcolare.

Conform

graficului Cadre didactice

Rezultate la

olimpiade şi con-

cursuri

PROGRAM:

“Suntem aici

Stabilirea grupului ţintă

Identificarea elevilor cu CES, cu

probleme de învăţare sau devieri ale

comportamentului

15.09-15.10

2016

Responsabil

Comisie de

evaluare internă

Monitorizarea

Page 15: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

sa va ajutam” Identificarea nevoilor

Stabilirea listei de nevoi de pregătire

suplimentară

Diriginţi

Cadre didactice

Psiholog şcolar

Elevi

absenteismului,

progresului şcolar,

atingerea

standardelor Stabilirea grupului de

profesori şi elevi care

oferă sprijin

Motivarea grupurilor pentru

obţinerea de rezultate

Planificarea acţiunilor Planuri de intervenţie personalizate

Cuantificarea

rezultatelor Evaluarea progresului şcolar

Analiza eficienţei

Programului Studiu întocmit de psihologul şcolar

Recompensarea Premierea participanţilor – voluntari

PROGRAM:

“Şcoala

părinţilor”

Stabilirea grupului ţintă

Cu ajutorul educatoarelor,

învăţătorilor şi diriginţilor,

psihologul va stabili grupul ţintă

Sem. I

Educatoare

Învăţători

Diriginţi

Psiholog şcolar

Părinţi ai elevilor

Gradul de impli-

care a părinţilor în

viaţa şcolară a

copiilor

Monitorizarea

situaţiei la învăţă-

tură şi purtare a

elevilor

Identificarea nevoilor Stabilirea listei de nevoi

Stabilirea grupului de

nevoi

Stabilirea grupurilor cu nevoi

apropiate

Tematica întâlnirilor Planificarea activităţii

Relevanţa pentru elevi Evaluarea absenteismului,

progresului şcolar

Obiectiv strategic 2: Şanse egale la educaţie

Obiectiv operaţional 2.2: Pregătirea elevilor şi orientarea lor profesională în funcţie de nivelul competenţelor lor precum şi de

oferta de formare profesională a liceelor şi şcolilor profesionale satmarene

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Sondaj de interes în formare

profesională

Stabilirea domeniilor de interes ale elevilor

şi părinţilor

noiembrie

2016

Diriginţi

Psiholog şcolar Informare în CA

Activităţi de informare a elevilor

privind cariera

Prezentarea ofertei de şcolarizare în licee şi

SAM-uri, vizite în unităţi şcolare şi la agenţi

economici

Sem. I

Sem. II

Directori

Responsabil OŞP

Diriginţi

Opţiunile elevilor

la examenul de

admitere

Administrarea de teste

psihologice de autocunoaştere

Sprijinirea elevilor în procesul de luare a

deciziei corecte privind viitoarea carieră pe

baza aptitudinilor şi competenţelor personale

reale

Sem. I

Sem. II

Psiholog şcolar

Diriginţi cls.

a VIII.a

Situaţia admiterii

elevilor în licee

şi SAM-uri

Prelucrarea metodologiilor de

desfăşurare a Evaluării Naţionale

şi a admiterii în învăţământul

liceal şi professional

Corecta informare a elevilor şi părinţilor,

furnizarea de consiliere din partea şcolii

ian.-mai

2017

Diriginţi cls.

a VIII-a

Rezultatele

elevilor

Vizite la licee şi grupuri şcolare,

Vizitarea Târgului educaţional

Orientarea şcolară şi profesională a elevilor

claselor a VIII-a

Aprilie-mai

2017

Diriginţi cls.

a VIII-a Opţiunile elevilor

Page 16: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

Obiectiv strategic 3: Atingerea standardelor educaţionale de către elevi

Obiectiv operaţional 3.1: Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare şi a serviciilor educaţionale

Context: Realizarea pregătirii şcolare pe baza unui curriculum care să asigure elevilor o instruire de bază temeinică, organizarea

procesului de învăţământ pe bază de obiective, centrarea pe elev a procesului de învăţare/formare, modernizarea sistemului de evaluare,

promovarea valorilor democratice în curriculum care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi

deschise.

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Parcurgerea integrală a

programelor curriculare la toate

ciclurile de şcolaritate.

Monitorizarea implementării

programelor revizuite

Planificări, activităţi de învăţare, formare

de deprinderi Permanent

Director

Responsabili CM

Cadre didactice

Verificarea şi

avizarea

planificărilor

Monitorizarea modului de

aplicare a standardelor curriculare

elaborate de SNEE pentru

evaluarea elevilor

Îmbunătăţirea evaluării şi examinării

performanţelor şcolare Permanent

Director

Responsabili CM

Analiza situaţiei

şcolare în CA

Generalizarea folosirii metodelor

interactive, centrate pe elev în

realizarea educaţiei de bază şi a

metodelor de evaluare care

evidenţiază capacităţile creative,

competenţe de transfer şi

adecvare a cunoştinţelor noi

Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare Permanent Responsabili CM

Cadre didactice

Asistenţe şi

interasistenţe

Fundamentarea proiectului

curricular pentru anul şcolar

2017-2018 pe baza analizei de

nevoi educaţionale ale elevilor şi

intereselor părinţilor acestora

Elaborarea proiectului curricular 15.02.2017

Director

Membrii

Consiliului pentru

curriculum

Consensul

partenerilor

educaţionali

Aprobare în CP

Asigurarea accesului efectiv al

tuturor elevilor la resurse de

învăţare (fond de carte, auxiliare

didactice, reţea media, etc.)

Nivelul pregătirii şcolare şi al dezvoltării

deprinderilor Permanent

Cadre didactice

Responsabil CDI

Evidenţa cititorilor

Grafic lecţii

platformă AEL

Aplicarea unor programe

continue şi coerente de educaţie

pentru sănătate, civică, cultural

artistică, ştiinţifică, ecologică,

rutieră

Sporirea competenţelor elevilor în diverse

domenii de activitate

Permanent Consilier educativ

Rezultate în plan

şcolar şi

comportamental

Popularizarea ofertei de formare

continuă a personalului didactic,

cuprinderea în reţeaua de formare

continuă a tuturor cadrelor

didactice care nu au parcurs stagii

în ultimii 5 ani

Creşterea calităţii actului de predare şi

evaluare

Permanent

Responsabil

Comisie

perfecţionare

Adeverinţe,

certificate

Page 17: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

Asigurarea educaţiei timpurii prin

cuprinderea semnificativă a

copiilor care au împlinit vârsta de

3 ani în învăţământul preşcolar

Nivelul de cuprindere Permanent Director

Compararea

înscrierilor cu

datele din

recensământ

Obiectiv strategic 3: Atingerea standardelor educaţionale de către elevi

Obiectiv operaţional 3.2: Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi consolidării abilităţilor şi deprinderilor în vederea

atingerii de către elevi a standardelor naţionale şi participării cu succes la Evaluările Naţionale

Context: Modificările structurale ce au loc în toate domeniile societăţii româneşti se reflectă şi asupra sistemului de învăţământ. Şcoala

trebuie să participe la dezvoltarea intelectuală şi integrarea socială a tinerilor, contribuind, pe de o parte, la formarea unei culturi comune

pentru toţi elevii şi determinând, pe de altă parte, trasee individuale de învăţare.

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Asigurarea dobândirii de către

elevii claselor a VIII-a a

cunoştinţelor teoretice în vederea

promovării şi admiterii în licee şi

şcoli de profesionale.

Procent de promovabilitate 100% la sfarşit

de an şcolar şi peste 70 % admişi în licee

Permanent Cadre didactice

Monitorizări

Asistenţe

Simulări

Program de pregătire

suplimentară la disciplinele la

care elevii susţin Evaluare

Nationala

Calitatea rezultatelor şcolare Conform

graficului Cadre didactice

Analiza

progresului şcolar

în CA

Participarea la simularea

Evaluarilor Nationale organizate

în şcoală

Familiarizarea elevilor cu modelul

subiectelor şi condiţiile de examen

Sem. II

Director

Cadre didactice

Analiza

comparativă a

rezultatelor în CA

Obiectiv strategic 4: Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor

Obiectiv operaţional 4.1: Diagnoza activităţii desfăşurate în şcoală în anul 2015-2016

Context: analiza activităţii desfăşurate este punctul de plecare în stabilirea liniilor de acţiune viitoare

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Evaluarea materialului de analiză

privind activitatea desfăşurată în

anul şcolar 2015-2016 şi a

planului managerial pentru anul

şcolar 2016-2017

Prezentarea materialului de analiză şi a

planului managerial în consiliul profesoral,

materialul prezentând aspectele pozitive şi

neajunsurile, precum şi modul de soluţionare

a acestora

16.10.2016 Director Şedinţă CA

Şedinţă CP

Întocmirea şi depunerea

machetelor de monitorizare a

activităţii comisiilor metodice

Elaborarea planului de măsuri privind

îmbunătăţirea şi eficientizarea activităţii de

perfecţionare în cadrul comisiilor metodice

20.04.2017 Responsabili

comisii metodice

Şedinţe comisii

metodice

Diagnoza rezultatelor obţinute, a

problemelor disciplinare, absenţe Rapoarte, referate, note, statistici 15.06.2017

Director

Consilier educativ

Psiholog şcolar

Diriginţi

Analiza

rezultatelor la

învăţătură şi

purtare în CP

Obiectiv strategic 4: Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor

Obiectiv operaţional 4.2: Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurate în şcoală

Context: descentralizarea în educaţie presupune redistribuirea responsabilităţilor, a autorităţii decizionale şi a răspunderii

Page 18: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

publice pentru funcţii educaţionale specifice, de la nivel central. Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă

transferul de autoritate, responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către

unităţile de învăţământ şi comunitatea locală

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Revizuirea organigramei şcolii Îmbunătăţirea organigramei instituţiei în

contextul menţionat

Octombrie

2016 Director

Afişare

Prezentare în CA

Întocmirea Planului pentru situaţii

de urgenţă Programul de activităţi , fişe de instructaj

Noiembrie

2016

Director

Responsabil

comisie Protecţie

civilă

Realizarea

activităţii

Şedinţa consiliului profesoral cu

temă:

“Importanţa planului propriu de

asigurare a calităţii actului

educaţional, a setului de

indicatori de performanţă şi de

proceduri de implementare, de

monitorizare şi de evaluare a

procesului şi a rezultatelor pentru

fundamentarea proiectului de

dezvoltare instituţională”

Referate, discuţii

20.11.2016

Director

Responsabil

Comisie calitate

Diseminarea şi

completarea

documentelor de

evaluare internă

Elaborarea programului de

activităţi al comisiei de consiliere

şi orientare, întocmirea tematicii

orelor de dirigenţie pentru fiecare

clasă

Program de activităţi

Planificarea orelor de dirigenţie 01.10.2016

Consilier

educative

Diriginţi

Conform

graficului de

monitorizare a

consilierului

educativ

Elaborarea programului de

activităţi a psihologului

Program de activitate conform legislaţiei şi

în cooperare cu CJRAE 01.10.2016

Director

Psiholog

Fişă de evaluare a

activităţii

Întocmirea planificărilor

semestriale şi a proiectelor

unităţilor de învăţare

Planificări, proiecte 30.09.2016

permanent

Director

Cadre didactice

Calitatea

documentelor

Efectuarea examenului medical

obligatoriu a personalului

nedidactic

Rezultatele examenului medical 30.09.2016 Personal de

îngrijire

Evidenţa

carnetelor de

sănătate

Efectuarea triajului medical al

elevilor de către personalul

cabinetului medical din cadrul

comunei Doba

Rezultatele examenului medical

Conform

graficului

cabinetului

Medic şcolar

Învăţători şi

diriginţi

Informare în CA

Actualizarea cataloagelor

şcolare, a caietelor de grupă şi a

dosarelor claselor

Corectitudinea datelor din documentele

şcolare permanent

Educatoare

Învăţători şi

diriginţi

Verificarea

corectitudinii

datelor

Respectarea programului

serviciului pe şcoală pentru

cadrele didactice

Planificare săptămânală permanent Director

Responsabil orar Afişare

Înscrierea elevilor în clasa I şi în Realizarea numărului de clase şi grupe din 15.02.- Director Afişare

Page 19: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

grupele de grădiniţă Planul de şcolarizare 15.06.2017 Secretariat Numărul de copii

înscrişi

Întocmirea proiectului de dotare

cu material didactic şi procurarea

acestuia în limita fondurilor

existente

Liste de materiale

Bonuri de comandă Permanent

Director

Responsabili CM

Cadre didactice

Analiza în CA

Atragerea de fonduri financiare

extrabugetare şi sponsorizări şi

dirijarea lor în funcţie de priorităţi

Contracte de sponsorizare Permanent

Director

Responsabili CM

Cadre didactice

Analiză în

Raportul

semestrial

Obiectiv strategic 4: Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor

Obiectiv operaţional 4.3: Programarea activităţii şcolare

Context: În baza regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Stabilirea direcţiilor de acţiune

pentru desfăşurarea în bune

condiţii a anului şcolar

Planuri, grafice, strategii 01.10.2016 Directori Afişare

Aprobare CA

Desfăşurarea programului de

activitate al consiliului de

administraţie

Analiza activităţii din compartimente,

planuri de măsuri

Conform

graficului Director Aprobare CA

Elaborarea programului de

activitate pe fiecare catedră

precum şi pentru compartimentele

secretariat, contabilitate,

bibliotecă

Plan de activitate pentru comisii,

secretariat, contabilitate, bibliotecă 30.09.2016

Responsabili CM,

comisii, secretar,

contabil,

bibliotecar

Aprobare CA

Întocmirea graficului privind

implementarea soft-ului

educaţional AEL la toate

disciplinele şi proiectarea

activităţilor de realizare a soft-

ului în vederea utilizării eficiente

de către toate cadrele didactice a

laboratorului de informatică

Sporirea accesului elevilor la sistemul AEL 30.09.2016

Prof.Bednar Niste

Monica

Aprobare CA

Combaterea absenteismului,

delicvenţei juvenile, securitatea

şcolii

Planuri de activitate, participare la proiecte

Permanent Consilier educativ

Monitorizarea

climatului de

siguranţă al şcolii

de către CA

Începerea acţiunii de informare a

părinţilor şi elevilor cu privire la

metodologiilor Evaluarilor

Nationale şi admiterii în licee şi

SAM

Cunoaşterea metodologiilor, consilierea

elevilor şi părinţilor

Conform

calendarului

Directori

Responsabil OSP

Dirigintele clasei

a VIII-a

Aprobare CA

Afişare

Pregătirea examenelor de testare

naţională prin parcurgerea

variantelor de subiecte elaborate

de SNEE

Planuri, programe de pregătire, rezultate la

simulări şi teze Permanent

Director

Profesori care

predau discipline

de EN

Informare CA

Promovare

examene

Page 20: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

Întocmirea programelor speciale

pentru pregătirea elevilor în

vederea participării la olimpiade

şi concursuri şcolare

Rezultate bune la faza judeţeană Febr.-

mart.2017 Cadre didactice

Informare CA

Rezultate

olimpiade şi

concursuri

Obiectiv strategic 4: Eficientizarea activităţii comisiilor şi compartimentelor

Obiectiv operaţional 4.4: Planificarea şi consilierea managerială

Context: În baza regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Monitorizări tematice pentru

verificarea modului de parcurgere

a programelor şi realizarea

evaluării ritmice şi continue a

elevilor

Grafic de monitorizare Permanent Director

Responsabili CM

Analiză în CA

Verificarea documentelor şcolare,

a corectitudinii întocmirii şi

completării acestora

Grafic de monitorizare Permanent

Director

Responsabili CM

Analiză în CA

Prezentarea proiectelor

calendaristice anuale şi

semestriale de către toate cadrele

didactice pentru a fi evaluate de

Comisia de asigurare a calităţii

Mapa profesorului

Conform

graficului

comisiei

Responsabil

Comisie calitate

Cadre didactice

Informare CA

Verificare de către conducerea

şcolii a proiectelor de lecţii în

cazul cadrelor didactice fără

definitivat

Proiecte de lecţie vizate de responsabilul

CM Permanent

Director

Responsabili CM Informare CA

Participarea tutror cadrelor

didactice la consfătuiri, cercuri

pedagogice, organizate la nivelul

ISJ şi la alte activităţi organizate

pe linie metodică

Participarea cadrelor didactice la activităţi

metodice

Conform

graficelor de

desfăşurare

Director

Responsabili CM

Rapoarte de

autoevaluare

Informare CA

Îndrumarea şi controlul activităţii

desfăşurate în cadrul

compartimentelor auxiliare –

secretariat, contabilitate,

administrativ

Grafic de monitorizare

permanent Director

Analiză CA

Afişare

Verificarea anuală a

competenţelor profesionale şi

gradului de îndeplinire a

sarcinilor de serviciu de către

personalul auxiliar

Grafic de monitorizare 31.05.2017 Directori Analiză CA

Afişare

Verificarea modului de utilizare a

bazei materiale a şcolii Grafic de monitorizare Permanent

Director

Contabil

Informare CA

Afişare

Evaluarea privind implementarea

softului educaţional AEL Monitorizări AEL Lunar

Director

Responsabil AEL Informare CA

Page 21: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

Elaborarea criteriilor,

standardelor şi metodelor de

evaluare a calităţii actului

educaţional în vederea întocmirii

raportului anual de autoevaluare

Elaborarea manualului calităţii în şcoală şi

a raportului anual de autoevaluare

15.03.2017

15.06.2017

Director

Responsabil

Comisie calitate

Aprobare CA

Prelucrare în CP

Afişare

Obiectiv strategic 5: Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru promovarea unui ănvăţământ modern

Obiectiv strategic 5.1: Reabilitare şi investiţii noi

Context: Asigurarea unui mediu ambient corespunzător activităţii şcolare comparabil cu condiţiile din ţările U.E.

Resurse: umane – personalul administrativ

financiare – buget, resurse extrabugetare

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Asigurarea condiţiilor necesare

bunei desfăşurări a procesului

de învăţământ

Amenajarea spaţiilor în care se desfăşoară

procesul instructiv-educativ, de la intrarea în

şcoală până la ultima clasă

12 sept.

2016

Director

Personal

administrativ

Învăţători şi

diriginţi

Starea localului

Repartizarea

sălilor de clasă

Amenajarea cabinetelor de limba română,

limbi străine, istorie şi a laboratorului de

informatica, si biologie

An şcolar

2016-2017

Director

Personal didactic

de specialitate

Îmbunătăţirea

calităţii procesului

instructiv

Asigurarea dotării cu mobilier şcolar din

buget, din resurse proprii sau de la ISJ

Permanent

Director

Mobilier

ergonomic şi

funcţional

Reabilitare

Elaborarea planului de lucrări de reabilitare şi

reparaţii ale localului şcolii

martie 2017

Director

Membrii CA

Proiect fundamen-

tat înaintat

CL DOBA

Investiţii noi

Inventarierea nevoilor de dezvoltare, a

oportunităţii lor în contextul adaptării unităţii

la cerinţele de pregătire ale U.E.

Sem.II

Director

Adm.fin.

Listă de priorităţi

avizată de CA

Elaborarea de proiecte

Demersuri la Consiliul local

Sem.II

Director

Adm.fin.

Discuţii în CA

Plan de buget

Obiectiv strategic 5: Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale pentru promovarea unui învăţământ modern

Obiectiv strategic 5.2: Modernizarea bazei materiale şi a suportului logistic pentru procesul instructiv-educativ

Context: Asigurarea unei baze materiale moderne pentru procesul de învăţământ

Resurse: umane – cadre didactice, părinţi, agenţi economici

financiare - buget, sponsorizări

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Elaborarea proiectului de dotare Obţinerea de credite bugetare suficiente în Director Gradul de dotare a

Page 22: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

cu material didactic şi aparatură

didactică

vederea achiziţionării de material didactic şi

aparatură didactică modernă (table interactive,

aparatură de laborator, carte de bibliotecă,

etc.)

Mai 2017 şcolii

Realizarea de venituri

extrabugetare prin eforturi

proprii

Închirierea spaţiilor unor firme, cluburi

sportive, persoane fizice permanent Director

Nivelul resurselor

financiare la

dispoziţia şcolii

Crearea în fiecare sală de clasă a

unui mediu prietenos, modern,

atractiv

Colaborarea cu comitetele de părinţi pe

grupe/clase în vederea îmbunătăţirii stării

claselor şi dotării acestora

permanent

Educatoare

Învăţători

Diriginţi

Creşterea calităţii

mediului şcolar

Obiectiv strategic 6: Realizarea unui climat socio-profesional afectiv optim

Obiectiv operaţional 6.1: Existenţa unor relaţii de colaborare între toţi salariaţii unităţii şi rezolvarea eventualelor cazuri de

incompatibilitate ce pot să apară

Context: Îmbunătăţirea stilului de conducere, dezvoltarea culturii organizaţionale, creşterea calităţii comunicării intra-instituţionale şi

asigurarea unui climat socio-profesional stimulativ şi competiţional.

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Preîntâmpinarea şi izolarea

conflictelor interpersonale prin

analizarea faptelor şi consiliere

Note explicative, cereri, analize de caz şi

sociologice

Când este

cazul

Director

Comisia de

disciplină

Psiholog

Raport Comisia de

disciplină în CA

Cunoaşterea comportamentului

personalului unităţii, analizarea şi

sancţionarea eventualelor abateri

de la disciplina muncii

Teste, chestionare, referate

Conform

programului

psihologului

Comisia de

disciplină

Raport Comisia de

disciplină în CA

Organizarea unor activităţi de

loisir pentru colectivul şcolii

(sărbătorirea zilelor de naştere şi

onomasticilor, excursii, etc.)

Creşterea calităţii comunicării Lunar Director

Lider sindical

Calitatea

climatului şcolii

Obiectiv strategic 6: Realizarea unui climat socio-profesional afectiv optim

Obiectiv operaţional 6.2: Asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi psihică pentru copii şi elevi

Context: Prevederile Regulamentului de ordine interioară privind obligaţia întregului personal al şcolii de a asigura protecţia şi

securitatea elevilor pe durata programului şcolar.

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Responsabilizarea personalului

didactic privind siguranţa elevilor

prin organizarea serviciului pe

şcoală

Graficul serviciului pe şcoală Permanent Responsabili orar Corectitudinea

efectuării serviciul

Organizarea serviciului elevilor

pe şcoală din clasa a VIII a la

Graficul serviciului pe şcoală

Controlul şi evidenţa persoanelor străine 12.09.2016

Responsabil

serviciul elevilor

Asigurarea zilnică

a serviciului pe

Page 23: SCOALA GIMNAZIALĂ · 2. ANALIZA SWOT DOMENIUL FUNCŢIONAL PUNCTE TARI PUNCTE SLABE CURRICULUM - 3 niveluri de şcolarizare: grădiniţă, ciclu primar, gimnaziu; - proiectul de curriculum

intrările în incinta şcolii care intră în şcoală şcoală

Necesitatea identificării elevilor

pe baza ecusonului şcolii Purtarea cu consecvenţă a ecusonului Permanent Director Controlul zilnic

Obiectiv strategic 7: Implicarea şcolii în acţiuni de cooperare

Obiectiv operaţional 7.1: Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale la nivel local şi naţional

Context: În contextul descentralizării, a asigurării calităţii şi a integrării în Uniunea Europeană, se impune strângerea conexiunilor dintre

şcoală şi comunitatea locală

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Derularea parteneriatelor şcolare

cu şcoli din judeţ şi din ţară

iniţiate în anul şcolar 2015-2016

şi stabilirea de noi parteneriate

Acţiuni educative, proiecte educaţionale Permanent Responsabili de

proiecte

Analiza produselor

şi activităţilor în

CA

Obiectiv strategic 7: Implicarea şcolii în acţiuni de cooperare

Obiectiv operaţional 7.2: Integrarea în spaţiul comun al educaţiei europene

Context: Programe europene având ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii europene în educaţie, încurajarea învăţării

limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele

pedagogice şi tehnicile informaţionale. Acţiunea sprijină iniţierea de Parteneriate Şcolare (Comenius 1), de proiecte pentru formarea

personalului didactic (Comenius 2) şi de reţele de parteneriat între proiectele de parteneriat şcolar şi proiectele privind formarea

personalului didactic (Comenius 3).

Acţiunea Rezultate aşteptate Termen Responsabilităţi Mod de evaluare

Respectarea calendarelor şi

depunerea candidaturilor în

cadrul programului Comenius 1

Realizare proiect

Februarie

2017

Mai 2017

Responsabil

proiect Comenius

prof.Bednar Niste

Monica

Obţinerea

aprobării

proiectului din

partea Agenţiei

Române

Participarea cadrelor didactice la

seminarii judeţene şi naţionale a

căror temă vizează coopearea

internaţională

Perfecţionări Permanent Cadre didactice

Grafic de

monitorizare şi

control

Accesarea proiectelor pentru

formarea personalului didactic de

către cadrele didactice tinere

Realizare proiect

Conform

calendarului

acţiunii

Cadre didactice Informare CA

Director,

Prof. Anca Potra


Recommended